Beretning 2003/06. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2003/06. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd"

Transkript

1 Beretning 2003/06 Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Delegeretmøde Sørup Herregaard 27. april 2006

2 Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Niels Hemmingsens Gade København K Telefon Telefax Giro Oplag: 300 stk Februar 2006 Grafisk tilrettelægning: OpenGate

3 Indholdsfortegnelse Indledning Afsnit 1 - Foreningens politiske ledelse Afsnit 2 - Informationsvirksomheden Afsnit 3 - Uddannelsesaktiviteter Afsnit 4 - Lederaktiviteter Afsnit 5 - Teknologi og arbejdsmiljø Afsnit 6 - Sekretariatet Afsnit 7 - Samarbejde med andre organisationer Afsnit 8 - Medlemstal, lokalafdelinger og nye områder Afsnit 9 - Medlemstilbud Afsnit 10 - Aftaleforhandlinger Afsnit 11 - Udvalgte sager Afsnit 12 - Tanker om fremtiden

4

5 Indledning Hermed fremlægger hovedbestyrelsen sin beretning om foreningens virksomhed i Vi har i forhold til de tidligere beretninger til repræsentantskabs- og delegeretmøderne denne gang forsøgt at begrænse beretningens omfang. Det er sket på baggrund af den øgede anvendelse af elektronisk kommunikation mellem foreningen og lokalafdelingerne og den løbende modernisering af hjemmeside og medlemsblad. På hjemmesiden - kan interesserede nu løbende følge med i de sager, der behandles i sekretariat og hovedbestyrelse, fordi referaterne af hovedbestyrelsens møder er lagt ud på hjemmesiden. I medlemsbladet TAT en gives der løbende en grundig orientering om foreningens fagpolitiske synspunkter og på aktuelle emner, der har relevans for foreningens medlemmer. På den baggrund er det hovedbestyrelsens opfattelse, at nærværende beretning sammen med de elektroniske referater af hovedbestyrelsens møder - giver et godt indtryk af det arbejde, som hovedbestyrelse og sekretariatet har udført i den forløbne periode. Beretningen er så vidt muligt ført frem til den afsluttende redaktion primo februar På delegeretmødet, der finder sted tirsdag den 27. april 2006 på Sørup Herregaard ved Ringsted, vil beretningen blive suppleret med en kort mundtlige beretning. København, februar 2006 Lars Bonde Eriksen formand 3

6 4

7 Afsnit 1 Foreningens politiske ledelse 5

8 Afsnit 1 Foreningens politiske ledelse 1. Delegeretmødet 8. april 2003 Det seneste delegeretmøde blev afholdt den 8. april 2003 på Dansk Folkeferies Feriecenter i Gilleleje. Ved mødets begyndelse blev det ved navneopråb konstateret, at der var mødt 60 delegerede, der tilsammen repræsenterede 782 af foreningens medlemmer. Det svarede til 70,7% af foreningens aktive medlemmer pr. 1. januar Hovedbestyrelsens sammensætning På delegeretmødet 2003 indvalgtes følgende personer i hovedbestyrelsen: Som formand genvalgtes uden modkandidat: Fiskeriinspektør Lars Bonde Eriksen, Fiskeriinspektorat Øst, Roskilde. Som næstformand genvalgtes uden modkandidat: Specialkonsulent Richard Madsbjerg Hanlov, Finansstyrelsen, København. Som kasserer genvalgtes uden modkandidat: Stiftskasserer Ruth Holm, Aalborg Stiftsøvrighed. Som medlemmer af hovedbestyrelsen valgtes / genvalgtes i øvrigt følgende kandidater i nedennævnte rækkefølge (med stemmetal i parentes): (1) Økonomichef Susanne Winkler Hansen (623), Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, København, (2) Ekspeditionssekretær Klavs Fremm (559), Arbejdstilsynet, København, (3) Regnskabskonsulent Henrik Leonhardt (524), 6

9 Beskæftigelsesministeriet, København, og (4) Økonomi- og administrationschef Lars Ole Bech Petersen (458), Teknisk Skole Ishøj. Lokalafdelingen for Seniorer havde udpeget sin formand, Erwin Keincke, Haslev som sin observatør i hovedbestyrelsen. Som suppleanter til hovedbestyrelsen blev valgt: (5) Ekspeditionssekretær Poul Hansen (363), Arbejdsskadestyrelsen, København, (6) Afdelingsleder Maj-Britt Kent Hansen (292), Udenrigsministeriet, København, (7) Økonomi- og administrationschef Poul Erik Andersen (264), Selandia, Slagelse, og (8) Afdelingsleder Ingolf Lindmark Olsen (46), Direktoratet for FødevareErhverv, København. Der blev afgivet i alt gyldige stemmer. I forbindelse med, at Foreningen af Maskinmestre og Tjenestemænd i Arbejdstilsynet (MTA) med virkning fra den 1. juni 2003 fusionerede med TAT, indtrådte foreningens formand, maskinmester Lars Arly Rasmussen, som overtalligt medlem af TAT s hovedbestyrelse, jf. vedtægternes 53, stk Hovedbestyrelsens møder og seminarer I perioden fra den 8. april 2003 til 26. april 2006 er der afholdt i alt 24 hovedbestyrelsesmøder: 13. maj 2003 i TAT, 19. juni 2003 i TAT, september 2003 (inkl. seminar) på Bjerremark Kursuscenter, Sønderjylland, 23. oktober 2003 i TAT, 26. november 2003 i TAT, 13. januar 2004 i TAT, 7

10 4. marts 2004 i TAT, 20. april 2004 (i forbindelse med tillidsmandsmøde) på Gilleleje Feriecenter, juni 2004 i TAT, 14. september 2004 i TAT, oktober 2004 (inkl. seminar) på Ebeltoft Strand Hotel, 19. oktober 2004 i TAT, 25. november 2004 i TAT, 27. januar 2005 i TAT, 24. februar 2005 i TAT, 8. marts 2005 i TAT, 18. april 2005 (i forbindelse med tillidsmandsmøde) på Sørup Herregaard ved Ringsted, 7. juni 2005 i TAT, november 2005 (inkl. seminar) på KolleKolle Kursuscenter, Værløse, 7. december 2005 i TAT, 25. januar 2006 i TAT, 7. marts 2006 i TAT, 28. marts 2006 i TAT, og 26. april 2006 (i forbindelse med delegeretmødet og tillidsmandsmødet) på Sørup Herregaard ved Ringsted. 4. Foreningens ny struktur Foreningens hovedbestyrelse opererer efter omstruktureringen i 2000 ikke længere med interne udvalg. Der arbejdes dog fortsat med de emner, der tidligere var henlagt til udvalgene. Der henvises til en nærmere præsentation af emnerne andetsteds i beretningen. 8

11 Afsnit 2 Informationsvirksomhed 9

12 Afsnit 2 Informationsvirksomhed hjemmesiden og TAT en 1. TAT s informationspolitik En vital forudsætning for at opnå optimal faglig indsigt er adgangen til- samt formidling af information. Den erkendelse er ikke ny for TAT men gennem de senere år har information i højere grad end tidligere været et væsentligt fokusområde samt et fundamentalt omdrejningspunkt for foreningens arbejde og profilering. Baggrunden herfor er naturligvis også en konsekvens af de styrkede teknologiske muligheder og en lyst fra hovedbestyrelsen til at gøre brug af dem. Der er således eksempelvis sket meget på foreningens hjemmeside både i forhold til indhold men i væsentlig grad også i forhold til design og funktionalitet. På informationsområdet har det været vores strategi at stimulere flere forskellige målsætninger: Sikre at medlemmerne og i særdeleshed tillidsrepræsentanterne altid har adgang til korrekt, aktuel og relevant information. At hjemmesiden tat.dk er medlemmernes foretrukne kilde til information i det daglige Sikre at TAT som forening i højere grad profileres overfor interessenter At TAT i stigende grad markerer sig på den fagpolitiske bane Ovenstående indebærer således, at vores informationsstrategi på den ene side skal tilgodese egentlig medlemspleje og på den anden side have et mere udadvendt sigte i forhold til markedsføring (hvervning) og profilering af TAT. Endvidere har det været vores vision, at TAT går forrest i forhold til anvendelse af teknologi og hele tiden søger løsninger i forhold til digitalisering, hvilket også fremgår af nedenstående indsatsområder. 2. TAT.dk en hjemmeside med udvikling og perspektiv Vores hjemmeside har udgjort og vil også i fremtiden udgøre foreningens væsentligste aktiv i forhold til at kunne indfri målsætningerne på informations- og kommunikationsområderne. Der er i perioden foretaget markante fornyelser af sidens opbygning og mission. Således bevæger vi os i langt højere grad mod egentlig digitalisering i forhold til tidligere, hvor der reelt kun tidligere har været tale om ensidig informationssøgning. I første omgang er hensigten med hjemmesiden at stille relevante oplysninger til rådighed for medlemmerne 24 timer i døgnet i erkendelse af, at mange medlemmer har en fortravlet hverdag og dermed et udtalt behov for at kunne tilrettelægge tiden fleksibelt. Samtidig opnås en aflastning af sekretariatet, når det enkelte medlem i forskellige sammenhænge bliver i stand til at betjene sig selv via TAT.dk. Via -service kan medlemmerne endvidere sikre sig advisering, når der er lægges nyheder på hjemmesiden, hvilket mange har glæde af. Med henblik på at få tilkendegivelser fra medlemmerne om forskellige faglige spørgsmål, har vi taget et afstemningsmodul i anven- 10

13 delse. Det er vigtigt for såvel hovedbestyrelse som sekretariat at medlemmerne giver deres mening til kende, for kun derigennem har vi mulighed for at justere foreningspolitikken i den retning, som medlemmerne ønsker. Vi vil derfor opfordre medlemmerne til fortsat at være os behjælpelig med at besvare de spørgsmål, som jævnligt skiftes ud. Hovedbestyrelsen vil følge op på de enkelte afstemninger og senere anvende besvarelserne for at se, om der sker forskydninger i besvarelserne over tid. 3. Design og layout Hjemmesiden har rent visuelt fået en tiltrængt ansigtsløftning samt en mere overskuelig og brugervenlig navigation. Som det fremgår af målsætningerne er det af stor betydning, at TAT også markerer sig for en bredere kreds end vore medlemmer. Dette stiller krav til de informationer, som vi lægger på siden men i høj grad også til præsentationsform og lyrik. Strategisk anvendelse af billeder i sammenhæng med korte verbale udmeldinger har langt større berettigelse på dette medie end lange udredninger i notatform. At flere ikke-tat ere har tilkendegivet at de anvender vores hjemmeside frem for deres egen må vel være den største anerkendelse vi kan opnå på den konto. 11

14 Med henblik på at skabe et fundament for yderligere dialogbaserede værktøjer er der nu tilknyttet et såkaldt forum på hjemmesiden. Hensigten er at give medlemmerne mulighed for at ytre sig og drøfte faglige spørgsmål med øvrige interessenter på forum. Der kan således oprettes forskellige fora, som er specielt designede til en bestemt gruppe af medlemmer (eksempelvis en lokalforening) eller et bestemt formål, som man måtte have tværgående interesse for. Forum er endnu i sin vorden men enkelte lokalforeninger har benyttet sig af muligheden og taget initiativ til at få deres eget forum med henblik på at prøve funktionaliteten af. 4. Forum hovedbestyrelsen og sekretariatet går forrest Foreningens samlede ledelse har besluttet at al kommunikation foregår via et lukket forum til formålet. Dette er ikke kun et udtryk for, at vi bør tage egen medicin men snarere en erkendelse af, at der med dette værktøj rent faktisk er nogle helt enestående muligheder for at bestyrelsen samlet set er helt opdaterede samtidig med, at der spares en del tid, fordi vi med initiativet er sikret et fælles arkiv og en fælles historik, hvilket tidligere har påhvilet det enkelte HB-medlem at styre. Efter at et par begyndervanskeligheder er ryddet af vejen er det den samlede opfattelse, at produktet har tilført væsentlig værdi for samarbejdet. 5. TAT en reelt et helt nyt blad Der er naturligvis en rød tråd i den samlede informationsstrategi, som også afspejles i vores medlemsblad, som har været genstand for væsentlig fornyelse såvel i forhold til design som til indhold 12

15 og journalistik. Sigtet er naturligvis, at give medlemmerne et appetitligt og professionelt blad, der udover relevant information også leverer journalistik, som afspejler TAT s holdninger, visioner og værdier. Rent markedsføringsmæssigt er det også hensigten at bladet plantes de rigtige steder i forhold til de interessenter, som foreningen har både i relation til de øvrige medlemsorganisationer men også til den bredere fagpolitiske kreds af interessenter. TAT vil gerne bruge mere energi på at blive mere synlig i gadebilledet og med de initiativer, som er skabt på såvel TAT.dk som i TAT en har vi et godt afsæt for, at dette kan realiseres. Når vi lægger vægt på, at vi skal nå bredere ud hænger det naturligvis sammen med, at vi jo ikke bliver flere tjenestemænd, hvilket da også afspejles i medlemsantallet. Andre foreninger, som vi kan sammenligne os med lider under de samme betingelser og må rette ind efter forholdene og træffe beslutning om fremtiden. Vi er af den opfattelse, at vores forening har de bedste betingelser for, at TAT også har en fremtidig berettigelse som selvstændig organisation, og at andre mindre foreninger, som noget helt naturligt, vil kigge vores vej, når fusioner og samarbejder utvivlsomt vil blive indgået. Vi har derfor også benyttet lejligheden til i den forgangne periode meget konkret at sætte ord på de værdier og visioner, som vi har i TAT. Dette er der kommet en god og informativ pjece ud af, som vi naturligvis også anvender strategisk i forhold til en udvidelse af foreningen. Det at satse på en mere aktiv og kvalitetsbetonet markedsføring af foreningen reelt med henblik på at sikre foreningens fremtid har naturligvis sin pris. Det er bestemt ikke blevet billigere for en forening som vores at producere et medlemsblad, og derfor må vi også hele tiden afstemme vores ambitioner i forhold til bladet med foreningens økonomiske formåen. TAT en indgår nu i langt 13

16 højere grad end tidligere som en markant og synlig post på regnskabet, hvilket dog ikke kun hænger sammen med den nye kvalitet, som vi har lagt i bladet. Beslutningen om at fjerne portostøtte var stærkt medvirkende til det øgede forbrug. Indtil videre er det vores overbevisning, at det er bæredygtigt men vi kan hurtigt komme i en økonomisk situation, hvor vi må indse nødvendigheden i at sadle om. Indtil videre undersøger vi forskellige muligheder for at nedbringe portoudgifterne - men en konsekvens på sigt kunne meget vel være, at bladet i stedet kun produceres til hjemmesiden, hvorefter det kan downloades af medlemmerne. Vi er naturligvis bevidste om værdien i at have et lækket og indbydende magasin med sig og som kan læses hvor som helt men vi er desværre tvunget af omstændighederne nødt til at tænke i alternative løsninger. Generelt i forhold til det spor, som vi følger på informations- og kommunikationsområderne lægges der op til en mere markant profilering af foreningens holdninger i forhold til fagpolitik. Dette indebærer, at vi på alle informationskanaler har forsøgt at forny os gennem skarpere synspunkter samt en mere journalistisk tilgang til artikler med mere bid og tidssvarende sprogbrug. Vi vil derfor fortsætte denne linie i den kommende periode og heller ikke undlade at bruge pressen i form af indlæg, pressemeddelelser mv., hvor det måtte give mening. De seneste års arbejde har dokumenteret, at der et stort potentiale og en masse idéer, som vi skal arbejde videre med. Særligt bør nævnes foreningens visioner i forhold til portalløsninger også på lederområdet, hvor idéerne er blevet så vel modtaget, at et samarbejde med store og velkendte aktører er i støbeskeen til gavn for foreningen. Vi har vist i de senere år, at selvom man på papiret er en lille forening, er der intet til hinder for, at vi også kan spise kirsebær med de store og det har vi som forening grund til at være stolte af. Derfor vil vi fortsætte en progressiv tilgang til information, kommunikation og teknologi i den kommende periode. 14

17 Afsnit 3 Uddannelsesaktiviteter 15

18 Afsnit 3 Uddannelsesaktiviteter 1. Indledning Hovedbestyrelsen besluttede i sit handlingsprogram for , at tillidsrepræsentanterne skal have den fornødne uddannelse, så de kan bidrage til at løse problemerne på arbejdspladsen på en professionel og kompetent måde. Der findes en bred vifte af uddannelsesaktiviteter på såvel grundlæggende som videregående niveauer, der henvender sig til medarbejdere i det offentlige. Det er foreningens strategi at følge med i dette udbud af uddannelsesaktiviteter og at bruge denne viden som inspiration til at kunne udbyde egne temadage for såvel tillidsrepræsentanter som medlemmer med ledelsesopgaver. Nedenfor gives en kort beskrivelse af indholdet i de aktiviteter, der er gennemført i denne beretningsperiode Tillidsmandsmøderne i Gilleleje og på Sørup Herregaard 2.1. Tillidsmandsmøde i Gilleleje april 2003 Som noget nyt besluttede hovedbestyrelsen i 2003 at afholde kombineret delegeret- og tillidsmandsmøde på Dansk Folke Ferie i Gilleleje den 8. og 9. april Efter delegeretmødet den 8. april kom journalist og forfatter Georg Metz med et causeri med titlen Humor som overlevelse. Den 9. april blev det egentlige tillidsmandsmøde afholdt. Det havde hovedoverskriften: Forandrings- og nedskæringstider i staten. Professor Henrik Holt Larsen, Institut for Organisation og Arbejdssociologi, Handelshøjskolen i København indledte mødet med et oplæg med titlen: Statens arbejdspladser afvikling eller udvikling?. Herefter kom konsulent i CO II, Peter Hildebrandt, med et oplæg om CO II s holdning til afskedigelserne i staten. Om eftermiddagen fortalte tidligere HR-chef hos DSB, Mette Langenge om, hvordan man greb det an med de mange afskedigelser i DSB. Det blev fulgt op af en tillidsrepræsentant fra DSB, Anita Kulas, der beskrev hvordan tillidsrepræsentanterne havde oplevet processen. 16

19 TAT s næstformand, Richard Hanlov, fortalte om erfaringer fra Finansstyrelsen i forbindelse med overdragelse af arbejdsområdet til Told og Skat om tillidsmandens roller og frustrationer. Eftermiddagen sluttede med en paneldebat med de tre oplægsholdere. I tillidsmandsmødet deltog i alt 78 personer inkl. hovedbestyrelse og sekretariatsmedarbejdere Tillidsmandsmøde i Gilleleje april 2004 Tillidsmandsmøde blev for sidste gang holdt på Dansk Folke Ferie i Gilleleje i dagene 21. og 22. april Det overordnede tema for tillidsmandsmødet var Os selv i fokus. Den 21. april startede med at hovedbestyrelsen gav en gennemgang af det handlingsprogram, der var udarbejdet. Formanden fortalte om den nye strategi. Derefter orienterede de forskellige tovholdere om handlingsplanerne for hver sit område. Klavs Fremm fortalte om arbejdsmiljø, Lars Ole Bech Petersen og Henrik Leonhardt om handlingsplan for lederområdet, Susanne Winkler Hansen og Lars Arly Rasmussen om uddannelsesområdet og Richard Hanlov om information. Eftermiddagen startede med et scoop. Vi havde fået direktør Asger Aamund, NeuroSearch, til at give en erhvervsleders syn på fagforeningers funktion og fremtid, herunder hvilke krav der skal stilles til fremtidens medarbejdere og tillidsrepræsentanter. Det var et meget spændende og inspirerende oplæg. Dagen blev sluttet med et oplæg fra journalist Trine Gregorius med emnet Hvis du forstår, hvad jeg mener. Den 22. april blev startet med et oplæg fra direktør og konsulent Georg Ørskov, Ørskov Gruppen med titlen Det ligger i ledelsen. Det blev fulgt op af et oplæg fra journalist Christine Antorini om Fagforeningers funktion, fremtid og overlevelsesmuligheder. Christine Antorini tog udgangspunkt i det nye handlingsprogram, der var blevet gennemgået af hovedbestyrelsen dagen før. Hun kom med flere gode input, der efterfølgende fik hovedbestyrelsen til at ændre handlingsplanen. I tillidsmandsmødet deltog i alt 80 personer inkl. hovedbestyrelse og sekretariatsmedarbejdere Tillidsmandsmøde på Sørup Herregaard april 2005 Da der havde været flere ønsker om, at tillidsmandsmøderne skulle afholdes et nyt sted, blev det besluttet forsøgsvis at afholde det på Sørup Herregaard. Det overordnede tema for mødet var Et arbejdsliv i forandring. Den 19. april startede mødet med at de forskellige tovholdere i hovedbestyrelsen hver gennemgik handlingsplanen for sit område samt præsenterede strategien for de kommende år. 17

20 Herefter havde erhvervspsykologisk rådgiver og forfatter Helen Eriksen et oplæg om Forandringer på arbejdspladsen hvorfor reagerer vi, som vi gør? Dagen sluttede med at Fabel & Faktum v/peter Frederiksen og Tommy Nielsen, der begge er komikere og arbejder med kommunikation i hverdagen, kom et oplæg om Kommunikation på den fede måde. Den 20. april var der to meget forskellige oplæg. Det var lykkedes at få direktør Michael Christiansen, Det kgl. Teater, til at fortælle om sine erfaringer med en arbejdsplads i konstant forandring. Det var utrolig inspirerende. Herefter kom Carsten Mørch, der er tidligere jægersoldat og kanindræber og fortalte om en kanindræbers bekendelser, når samfundet skal fungere. Der deltog i alt 78 inkl. hovedbestyrelsen og sekretariatet. Deltagerne blev på evalueringsskemaet bedt om at vurdere, om det havde været bedre at være på Sørup Herregaard end på Dansk Folkeferie i Gilleleje. Hovedparten svarede, at det havde været en stor forbedring, hvorfor hovedbestyrelsen efterfølgende besluttede, at det kombinerede delegeret- og tillidsmandsmøde i 2006 også holdes på Sørup Herregaard Temadage 3.1. To sammenhængende temadage om forhandling af Ny Løn Den 9. oktober og den 18. november 2003 afholdt vi to sammenhængende temadage om forhandling af Ny Løn med forhandlingsrådgiver Søren Viemose som oplægsholder. Det var to meget spændende temadage, hvor dagene var sammensat af oplæg fra Søren Viemose og inspirerende forhandlingsøvelser. Der var 50 deltagere, der alle gav en meget positiv evaluering af dagene Staten under forandring Den 18. maj 2004 blev der afholdt en temadag, der henvendte sig både til tillidsrepræsentanter og ledere. Overskriften for dagen var Staten under forandring, og den handlede om statens nye regnskabs- og budgetprincipper. Strategisk rådgiver Peter Hildebrandt, talte om staten som bestiller. Herefter fortalte økonomichef Henrik Leonhardt, Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter (BAC), der tillige er hovedbestyrelsesmedlem, om regnskabsreformen i praksis. Efter frokost var der et oplæg om erfaringer med de nye principper v/peter Skærbæk, der underviser på Copenhagen Business Scholl. Temadagen, der havde i alt 26 deltagere, var meget vellykket og fik en flot evaluering af deltagerne. 18

21 3.3. Personlig power Den 26. maj 2005 gennemførtes en temadag med emnet Personlig power med erhvervspsykologisk rådgiver Sebastian Nybo. Deltagerne i temadagen fik stillet i udsigt, at de ved deltagelse i dagen bl.a. kunne opnå øget selvværd, udstråling og livskvalitet, få styrket gennemslagskraften, få inspiration til at skabe nye og konstruktive vaner, få teknikker til at bruge stress som en allieret i stedet for en fjende samt få inspiration til at skabe nye og anderledes toppræstationer. Temadagen havde 25 deltagere, og resulterede også i en meget flot evaluering Konstruktive forhandlinger Den 25. oktober 2005 blev der gennemført en temadag som en overbygning på de to forhandlingstemadage i Det var igen forhandlingsrådgiver Søren Viemose der kom med gode oplæg og gennemførte sjove og inspirerende forhandlingsøvelser ud fra sin nye bog konstruktive forhandlinger på arbejdspladsen, som deltagerne modtog. Det var en temadag som både henvendte sig til deltagerne i de to temadage i 2003 og tillige til nye deltagere. Der var desværre kun 19 deltagere i temadagen. Alle gav en flot evaluering af dagen Digital ledelse Den 15. november 2005 blev der gennemført en temadag for lederne. Emnet var digital ledelse. Temadagen satte spot på den digitale ledelsesudfordring med baggrund i de enorme forandringer, der sker forvaltningsmæssigt i disse år. Oplægsholderne var Michael Karvø og Troels Andersen fra Center for Digital Forvaltning (CEDI) og Peter Hildebrandt fra Hildebrandt Consulting. Igen kunne vi have ønsket flere deltagere, idet der kun var 18 inkl. sekretariatet. Men det blev en god dag med pæn evaluering Ny Løn Status og opfølgning I 2002 afholdt foreningen to velbesøgte temadage om Ny Løn inden TAT overgik fra en forsøgstil en permanent ordning med virkning fra den 1. april Da ikke alle lokalafdelinger endnu er overgået til Ny Løn, og da der er kommet en række nye områder ind i foreningen, blev der afholdt en temadag den 24. november 2005 om Ny Løn. Sekretariatsleder Hans-Jørgen Møllegaard gennemgik aftalen. TAT s tillidsrepræsentant i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Peter Jørgensen, kom med sine erfaringer, specielt omkring udarbejdelse af lønpolitik og procedurer for forhandling. Konsulent Lenette Ahle Alder, CO II, gennemgik forskellen på gammelt og nyt lønsystem og afslutningsvis fortalte vicesekretariatschef Knud Vammen Filt, CO II, om pensionsreglerne i forbindelse med Ny Løn. 19

22 Det var en god dag med meget debat. Der var 30 deltagere, der alle gav en god evaluering Brunchmøder Som noget nyt har vi i perioden indbudt til brunchmøder. Det er møder for alle medlemmerne. Man starter med en dejlig brunch, får et inspirerende oplæg fra en spændende oplægsholder og slutter med en debat. Møderne varer fra til Der har været afholdt følgende brunchmøder: 4. februar 2004: Redaktør Lone Kühlmann med emnet Livet er livet værd. 22. september 2004: Studievært Morten Løkkegaard med emnet: Tidspres og at samle trådene. 17. februar 2005: Kunstneren Monica Ritterband med emnet: Til de rigtig voksne om at turde vælge og vove og 7. september 2005: Kommunikationskonsulent Karen-Marie Lillelund med emnet: Kommunikation med humoren som forløser. 28. februar 2006: Arne Nielsson, 10 x verdensmester i ener- og toer kano med emnet: Viljen til sejr harmoni mellem job, familie og fritid. Alle brunchmøderne har været meget populære. Der har været ca. 50 deltagere hver gang, som har været meget glade for, at der også blev afholdt aktiviteter for almindelige medlemmer. 20

23 Afsnit 4 Lederaktiviteter 21

24 Afsnit 4 Lederaktiviteter På lederområdet har det været vores strategi, at stille skarpt på de vilkår og præmisser, der har betydning for kredsen af ledere. På ledelsesområdet har det været målsætningen, at fremme interessen for ledelsessamarbejde i regi af CO II fokus på nuet gennem temadage og TAT en lederpejling aftalestruktur på undervisningsområdet 1. Ledelsessamarbejdet i regi af CO II I august måned 2004 tiltrådte CO II s hovedbestyrelse vedtægter og arbejdsgrundlag for CO II Lederforum [CO II-LF]. Et lederforum, hvor også TAT er repræsenteret med sine ledere. Lederforum har til formål, at styrke sammenholdet og samvirket mellem de forskellige ledergrupper inden for CO II-LF. CO II-LF skal endvidere styrke de tilsluttede ledergruppers fælles faglige, økonomiske, sociale, ansættelsesmæssige og uddannelsesmæssige samt forhandlingsmæssige interesser gennem erfaringsudveksling. CO II-LF skal synliggøre de tilsluttede organisationers ledere og deres vilkår i forhold til CO II s politiske organer. CO II-LF arbejder for, at lederne på sigt deltager i basisorganisationernes forhandlingsdelegationer i spørgsmål, der vedrører lederne. Formålet tilgodeses ved, at CO II-LF: Synliggør de ledergrupper, der er tilmeldt CO II-LF Videregiver erfaringer om lederes vilkår og heraf afledte forslag til ændringer Varetager interesserne for samtlige ledere i CO II-LF i CO II s hovedbestyrelse Rådgiver CO II s politiske organer og de enkelte basisorganisationer i CO II-LF i spørgsmål, der angår ledernes løn-, ansættelses og arbejdsvilkår Fungerer som forum for idé- og erfaringsudveksling mellem ledergrupperne inden for CO II-LF s område Arrangerer kurser og konferencer for medlemsorganisationerne med emner af ledelsesmæssig interesse. 22

25 TAT er repræsenteret i samarbejdet, hvor også Erhvervsskolelederne i Danmark [EiD], Foreningen af Danske Kirkegårdsledere og lederne i Handelsskolernes Lærerforening [HL] deltager. Lederforums arbejdsgrundlag skal motivere interessen for områderne: Friere lokal løndannelse Fast stillingsstruktur Højere pensionsniveau Optjening af uddannelsestid En klar forudsætning for Lederforums gode fremtid er, at samarbejdet vises interesse og engagement og i øvrigt gives rammer indenfor hvilke, der kan skabes reel indflydelse på ledernes vilkår. Det er derfor meget centralt, at der fortsat lægges mange kræfter i, at fremme fælles interesser for lederne på tværs af de deltagne foreninger. 2. Fokus på nuet gennem temadage og TAT en Som omtalt i beretningens afsnit III om uddannelsesaktiviteter er der i perioden gennemført 2 særlige temadage for lederen, nemlig den 18. maj 2004 med emnet Staten under forandring (26 deltagere) og den 15. november 2005 med emnet Digital ledelse (18 deltagere). I medlemsbladet TAT en lanceredes fra nr. 2/2005 en særlig sektion for Leder i TAT i form af nogle lyserøde sider med emner, der antages at have særlig interesse for foreningens ledergruppe. I nr. 2/2005 skrev økonomichef i Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter (BAC) Henrik Leonhardt, der er medlem af hovedbestyrelsen, en artikel om Omkostningsbaserede regnskaber forventninger, der blev suppleret af et andet hovedbestyrelsesmedlem, Lars Ole Bech Petersen, der er økonomi- og personalechef på TeSe, et tidsbillede med titlen Når man må stort set alt indenfor rammer, der også handlede om de omkostningsbaserede regnskaber. I nr. 3/2005 skrev formanden om Digital ledelse i staten og Henrik Leonhardt sammen med Martin Spindler (der også er ansat i BAC) anmeldte uddannelsesforløbet Klar til ledelse under overskriften Er du klar til ledelse?, mens der i nr. 4/2005 blev givet en orientering om den senest gennemførte FTF-undersøgelse LederPejling 5: Syv ud af ti ledere støtter sig til formelle netværk. I samme nummer skrev Marie Bjørg Nordlund, der er rådgiver inden for ledelse og kvalitetsudvikling,. En artikel om God offentlig ledelse kræver selvrefleksion. 3. Lederpejling FTF har de senere år gennemført i alt 5 undersøgelser under overskriften LederPejling. Temaerne har været skiftende lige fra Ledertræning Holdninger til strukturreformen 23

26 Hvad gør lederjobbet attraktivt Lederne og deres netværk Undersøgelse Hvad gør lederjobbet attraktivt, blev gennemført i slutningen af 2004 og mere end ledere medvirkede. TAT s ledere deltog også om end knap så ihærdigt som ønskeligt. Der blev blandt andet spurgt Finder du dit lederjob nu, samlet set, attraktivt? Undersøgelsen afslører, at topledere generelt synes bedre om deres job end mellemledere og de ledere, der er placeret længere ned i hierarkiet. Blandt toplederne finder 91 % deres job attraktivt, mod kun 78 % af dem på det laveste niveau. Beslutningskraften, magten og indflydelsen er dermed næppe uden betydning for vurderingen af jobbets attraktivitet. De kvindelige ledere oplever deres lederjobs som attraktive i lidt mindre udstrækning end mændene, nemlig 83 % over for 89 %. Hvis der tages højde for deres placering i stillingshierarkiet, så viser det sig, at kvinderne stiller høje forventninger og krav, og måske er lidt utålmodige. Kvindelige toplederne finder deres lederjob lidt mere attraktive end deres mandlige kolleger på samme niveau. Men der er tendens til, at kvinderne holdninger til attraktiviteten dykker lidt på lavere niveauer i hierarkiet. Man skulle tro, at jo mere ledererfaring, desto bedre vil lederne finde deres job lige nu. Det er imidlertid ikke tydeligt tilfældet. Sandsynligvis er lederjobbet så foranderligt, at man ikke varigt og én gang for alle kan komme af sted med at lægge det i faste rammer. Delegering og samarbejde er et spørgsmål, som skal tages op jævnligt, for at ledernes og medarbejdernes talenter og interesser kommer til deres fulde ret. Alderen har også en lille, men ikke afgørende indflydelse på vurderingen af lederjobbets attraktivitet. Jo ældre man bliver, desto mere attraktivt opleves jobbet. Besvarelsen for TAT s egne ledere adskiller sig ikke synderligt fra gennemsnittet. Dog er det interessant at observere, at det tilsyneladende er toplederne, der modsat mellemlederne, er mest tilfredse med jobbet. Hele 25 % af TAT s mellemledere finder ikke deres job særligt attraktivt. Som i den generelle undersøgelse tilkendegiver TAT s kvindelige ledere mindre tilfredshed end deres mandlige kollegaer. Her skal det bemærkes, at der blandt TAT s ledere procentuelt er dobbelt så mange kvindelige mellemledere som kvindelige leder på øverste niveau. Generelt viser undersøgelsen, at indholdet af ledelsesfunktionerne er vigtige for attraktiviteten af jobbet. Nedenstående figur sætter oplysninger sammen om ledernes vurdering af attraktiviteten ved typiske hovedopgaver i lederjobbet og den tid, som de anvender på dem. Det ses, at lederne bruger megen tid på opgaver, som de basalt set ikke finder særligt attraktive. De to søjler om det administrative viser, den kategori af opgaver ikke får så mange point på attraktiviteten, men det sluger megen tid. Omvendt ville lederne tilsyneladende gerne spendere en del mere opmærksomhed omkring de strategiske opgaver, end der er mulighed for. Her er søjlen høj for attraktivitet og lav for tidsforbrug. 24

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16.11.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-7

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16.11.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-7 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16.11.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-7 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 27. oktober 2010 er redigeret til brug for

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.06.2008 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2008-4

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.06.2008 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2008-4 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.06.2008 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2008-4 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 10. juni 2008 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

tat meddelelse 31.01.06 J. nr. 3.2.2./2006

tat meddelelse 31.01.06 J. nr. 3.2.2./2006 tat meddelelse 31.01.06 J. nr. 3.2.2./2006 Om: Ordinært delegeretmøde afholdes på Sørup Herregaard ved Ringsted torsdag den 27. april 2006 Hovedbestyrelsen indkalder herved til ordinært delegeretmøde,

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 28. august 2007 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 9.2.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-1

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 9.2.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-1 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 9.2.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-1 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 20. januar 2010 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 28.6.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-6

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 28.6.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-6 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 28.6.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-6 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 12. juni 2007 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.01.2017 Sekretariatet Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 torsdag 24. januar 2017 kl. 12.00 15.00 REFERAT I mødet deltog: Formand Lars Bonde Eriksen,

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet J.nr /2009-7

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet J.nr /2009-7 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 1.10.2009 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2009-7 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 31. august 2009 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres Stærkere fagligt fællesskab og mere tilfredse medlemmer HK Stats målprogram opstiller de overordnede rammer og mål for fagforeningens indsats de kommende fire år. Målene afspejler medlemmernes og organisationens

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 25. august 2010 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 18.04.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-3

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 18.04.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-3 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 18.04.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-3 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 22. marts 2007 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF)

Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) 1 Formål m.v. Stk. 1 LC og CO10 samarbejder i Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) med det formål i fællesskab

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU MUS for ph.d.- studerende på AU Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en årligt tilbagevendende udviklingssamtale mellem leder og medarbejder. MUS tager udgangspunkt

Læs mere

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2013 til 2014. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd.

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2013 til 2014. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Det vi vil og det vi gør 2013 til 2014 Mission Vision Strategi Værdier Taktik Adfærd Indholdsfortegnelse Indledning 3 Mission 4 Vision 5 Værdier 6

Læs mere

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes.

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes. DANSKE KREDS STRATEGI 2016-2019 30. SEPTEMBER 2016 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde med i 2016-2019 for bedst muligt

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 1.10.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-8

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 1.10.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-8 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 1.10.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-8 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 16. september 2007 er redigeret til brug for

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening Velkommen til Skolelederforeningen Din faglige organisation og lederforening Kære nye kollega, Tillykke med dit nye job som leder og hjertelig velkommen i Skolelederforeningen. Du har valgt et vigtigt,

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst?

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Fastholdelse Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Svar: Bliv en bedre leder! Rekruttering og fastholdelse af dygtige nøglemedarbejdere er ifølge danske ledere den

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur ligestillingspolitik En ligeværdig arbejdskultur Den familievenlige arbejdsplads sikrer en sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv Ly n g by-ta arbæk Kommune En rummelig arbejdsplads giver plads til

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 21.11.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-10

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 21.11.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-10 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 21.11.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-10 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 1. november 2007 er redigeret til brug for

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillingsbetegnelse Journalistisk redaktør Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat, afdelingen Marketing

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen.

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen. Marts april 2014 5. udgave Nu tegner der sig en råskitse til en politisk organisationsmodel for en kommende afdeling. En organisation, der har fokus på at samle organisationens kræfter dér hvor det giver

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 11.05.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-4

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 11.05.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-4 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 11.05.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-4 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 18. april 2007 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Temadag for Gefions Ressourcekoordinatorer. Opsamling fra Temadag den 9. marts 2011

Temadag for Gefions Ressourcekoordinatorer. Opsamling fra Temadag den 9. marts 2011 Temadag for Gefions Ressourcekoordinatorer Opsamling fra Temadag den 9. marts 2011 Kære alle Onsdag den 9. marts 2011 blev der afholdt temadag for ledelse og ressourcekoordinatorerne på Gefion. Temadagen

Læs mere

Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads!

Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads! INVITATION TIL Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads! Konference den 31. oktober 2006 Scandic Copenhagen Invitation Motiverede og tilfredse medarbejdere er en væsentlig forudsætning for, at staten

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 12.03.2009 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2009-2

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 12.03.2009 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2009-2 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 12.03.2009 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2009-2 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 26. januar 2009 er redigeret til brug for

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16-02-2008 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2008-1

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16-02-2008 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2008-1 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16-02-2008 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2008-1 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 15. januar 2008 er redigeret til brug for

Læs mere

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til Nuværende formulering Ny formulering 1 Navn Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed,

Læs mere

Undersøgelse af Lederkompetencer

Undersøgelse af Lederkompetencer Undersøgelse af Lederkompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvad vi synes kendetegner den gode leder. I alt 401

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig DL-F Vedtægter 2015 2018 1. Landsforeningens område Landsforeningen Dansk Laborant-Forening er tilknyttet HK Danmark, og ethvert medlem af DL-F er således også medlem af HK. Landsforeningens område er

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd.

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010 Mission Vision Strategi Værdier Taktik Adfærd Indholdsfortegnelse: 1 Indledning... 1 2 Mission... 2 2.1 Vedtægter...2

Læs mere

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark 7.1 Ad dagsordenens punkt 7: INDKOMNE FORSLAG Som det fremgår nedenfor, er der fremsat 2 forslag fra Sektion K, 1 forslag fra Sektion S og 1 forslag fra FTF s forretningsudvalg til behandling på kongressen

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16.02.2009 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2009-1

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16.02.2009 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2009-1 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16.02.2009 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2009-1 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 15. januar 2009 er redigeret til brug for

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Fremtidens Lægeforening - et sammendrag

Fremtidens Lægeforening - et sammendrag Den Almindelige Danske Lægeforening Juridisk Sekretariat Bente Hyldahl Fogh Lars Svenning Andersen Advokat lsa@bechbruun.com J.nr. 020866-0017 lsa/cbw Trondhjemsgade 9 2100 København Ø Sekretær Christina

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere