Beretning 2003/06. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2003/06. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd"

Transkript

1 Beretning 2003/06 Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Delegeretmøde Sørup Herregaard 27. april 2006

2 Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Niels Hemmingsens Gade København K Telefon Telefax Giro Oplag: 300 stk Februar 2006 Grafisk tilrettelægning: OpenGate

3 Indholdsfortegnelse Indledning Afsnit 1 - Foreningens politiske ledelse Afsnit 2 - Informationsvirksomheden Afsnit 3 - Uddannelsesaktiviteter Afsnit 4 - Lederaktiviteter Afsnit 5 - Teknologi og arbejdsmiljø Afsnit 6 - Sekretariatet Afsnit 7 - Samarbejde med andre organisationer Afsnit 8 - Medlemstal, lokalafdelinger og nye områder Afsnit 9 - Medlemstilbud Afsnit 10 - Aftaleforhandlinger Afsnit 11 - Udvalgte sager Afsnit 12 - Tanker om fremtiden

4

5 Indledning Hermed fremlægger hovedbestyrelsen sin beretning om foreningens virksomhed i Vi har i forhold til de tidligere beretninger til repræsentantskabs- og delegeretmøderne denne gang forsøgt at begrænse beretningens omfang. Det er sket på baggrund af den øgede anvendelse af elektronisk kommunikation mellem foreningen og lokalafdelingerne og den løbende modernisering af hjemmeside og medlemsblad. På hjemmesiden - kan interesserede nu løbende følge med i de sager, der behandles i sekretariat og hovedbestyrelse, fordi referaterne af hovedbestyrelsens møder er lagt ud på hjemmesiden. I medlemsbladet TAT en gives der løbende en grundig orientering om foreningens fagpolitiske synspunkter og på aktuelle emner, der har relevans for foreningens medlemmer. På den baggrund er det hovedbestyrelsens opfattelse, at nærværende beretning sammen med de elektroniske referater af hovedbestyrelsens møder - giver et godt indtryk af det arbejde, som hovedbestyrelse og sekretariatet har udført i den forløbne periode. Beretningen er så vidt muligt ført frem til den afsluttende redaktion primo februar På delegeretmødet, der finder sted tirsdag den 27. april 2006 på Sørup Herregaard ved Ringsted, vil beretningen blive suppleret med en kort mundtlige beretning. København, februar 2006 Lars Bonde Eriksen formand 3

6 4

7 Afsnit 1 Foreningens politiske ledelse 5

8 Afsnit 1 Foreningens politiske ledelse 1. Delegeretmødet 8. april 2003 Det seneste delegeretmøde blev afholdt den 8. april 2003 på Dansk Folkeferies Feriecenter i Gilleleje. Ved mødets begyndelse blev det ved navneopråb konstateret, at der var mødt 60 delegerede, der tilsammen repræsenterede 782 af foreningens medlemmer. Det svarede til 70,7% af foreningens aktive medlemmer pr. 1. januar Hovedbestyrelsens sammensætning På delegeretmødet 2003 indvalgtes følgende personer i hovedbestyrelsen: Som formand genvalgtes uden modkandidat: Fiskeriinspektør Lars Bonde Eriksen, Fiskeriinspektorat Øst, Roskilde. Som næstformand genvalgtes uden modkandidat: Specialkonsulent Richard Madsbjerg Hanlov, Finansstyrelsen, København. Som kasserer genvalgtes uden modkandidat: Stiftskasserer Ruth Holm, Aalborg Stiftsøvrighed. Som medlemmer af hovedbestyrelsen valgtes / genvalgtes i øvrigt følgende kandidater i nedennævnte rækkefølge (med stemmetal i parentes): (1) Økonomichef Susanne Winkler Hansen (623), Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, København, (2) Ekspeditionssekretær Klavs Fremm (559), Arbejdstilsynet, København, (3) Regnskabskonsulent Henrik Leonhardt (524), 6

9 Beskæftigelsesministeriet, København, og (4) Økonomi- og administrationschef Lars Ole Bech Petersen (458), Teknisk Skole Ishøj. Lokalafdelingen for Seniorer havde udpeget sin formand, Erwin Keincke, Haslev som sin observatør i hovedbestyrelsen. Som suppleanter til hovedbestyrelsen blev valgt: (5) Ekspeditionssekretær Poul Hansen (363), Arbejdsskadestyrelsen, København, (6) Afdelingsleder Maj-Britt Kent Hansen (292), Udenrigsministeriet, København, (7) Økonomi- og administrationschef Poul Erik Andersen (264), Selandia, Slagelse, og (8) Afdelingsleder Ingolf Lindmark Olsen (46), Direktoratet for FødevareErhverv, København. Der blev afgivet i alt gyldige stemmer. I forbindelse med, at Foreningen af Maskinmestre og Tjenestemænd i Arbejdstilsynet (MTA) med virkning fra den 1. juni 2003 fusionerede med TAT, indtrådte foreningens formand, maskinmester Lars Arly Rasmussen, som overtalligt medlem af TAT s hovedbestyrelse, jf. vedtægternes 53, stk Hovedbestyrelsens møder og seminarer I perioden fra den 8. april 2003 til 26. april 2006 er der afholdt i alt 24 hovedbestyrelsesmøder: 13. maj 2003 i TAT, 19. juni 2003 i TAT, september 2003 (inkl. seminar) på Bjerremark Kursuscenter, Sønderjylland, 23. oktober 2003 i TAT, 26. november 2003 i TAT, 13. januar 2004 i TAT, 7

10 4. marts 2004 i TAT, 20. april 2004 (i forbindelse med tillidsmandsmøde) på Gilleleje Feriecenter, juni 2004 i TAT, 14. september 2004 i TAT, oktober 2004 (inkl. seminar) på Ebeltoft Strand Hotel, 19. oktober 2004 i TAT, 25. november 2004 i TAT, 27. januar 2005 i TAT, 24. februar 2005 i TAT, 8. marts 2005 i TAT, 18. april 2005 (i forbindelse med tillidsmandsmøde) på Sørup Herregaard ved Ringsted, 7. juni 2005 i TAT, november 2005 (inkl. seminar) på KolleKolle Kursuscenter, Værløse, 7. december 2005 i TAT, 25. januar 2006 i TAT, 7. marts 2006 i TAT, 28. marts 2006 i TAT, og 26. april 2006 (i forbindelse med delegeretmødet og tillidsmandsmødet) på Sørup Herregaard ved Ringsted. 4. Foreningens ny struktur Foreningens hovedbestyrelse opererer efter omstruktureringen i 2000 ikke længere med interne udvalg. Der arbejdes dog fortsat med de emner, der tidligere var henlagt til udvalgene. Der henvises til en nærmere præsentation af emnerne andetsteds i beretningen. 8

11 Afsnit 2 Informationsvirksomhed 9

12 Afsnit 2 Informationsvirksomhed hjemmesiden og TAT en 1. TAT s informationspolitik En vital forudsætning for at opnå optimal faglig indsigt er adgangen til- samt formidling af information. Den erkendelse er ikke ny for TAT men gennem de senere år har information i højere grad end tidligere været et væsentligt fokusområde samt et fundamentalt omdrejningspunkt for foreningens arbejde og profilering. Baggrunden herfor er naturligvis også en konsekvens af de styrkede teknologiske muligheder og en lyst fra hovedbestyrelsen til at gøre brug af dem. Der er således eksempelvis sket meget på foreningens hjemmeside både i forhold til indhold men i væsentlig grad også i forhold til design og funktionalitet. På informationsområdet har det været vores strategi at stimulere flere forskellige målsætninger: Sikre at medlemmerne og i særdeleshed tillidsrepræsentanterne altid har adgang til korrekt, aktuel og relevant information. At hjemmesiden tat.dk er medlemmernes foretrukne kilde til information i det daglige Sikre at TAT som forening i højere grad profileres overfor interessenter At TAT i stigende grad markerer sig på den fagpolitiske bane Ovenstående indebærer således, at vores informationsstrategi på den ene side skal tilgodese egentlig medlemspleje og på den anden side have et mere udadvendt sigte i forhold til markedsføring (hvervning) og profilering af TAT. Endvidere har det været vores vision, at TAT går forrest i forhold til anvendelse af teknologi og hele tiden søger løsninger i forhold til digitalisering, hvilket også fremgår af nedenstående indsatsområder. 2. TAT.dk en hjemmeside med udvikling og perspektiv Vores hjemmeside har udgjort og vil også i fremtiden udgøre foreningens væsentligste aktiv i forhold til at kunne indfri målsætningerne på informations- og kommunikationsområderne. Der er i perioden foretaget markante fornyelser af sidens opbygning og mission. Således bevæger vi os i langt højere grad mod egentlig digitalisering i forhold til tidligere, hvor der reelt kun tidligere har været tale om ensidig informationssøgning. I første omgang er hensigten med hjemmesiden at stille relevante oplysninger til rådighed for medlemmerne 24 timer i døgnet i erkendelse af, at mange medlemmer har en fortravlet hverdag og dermed et udtalt behov for at kunne tilrettelægge tiden fleksibelt. Samtidig opnås en aflastning af sekretariatet, når det enkelte medlem i forskellige sammenhænge bliver i stand til at betjene sig selv via TAT.dk. Via -service kan medlemmerne endvidere sikre sig advisering, når der er lægges nyheder på hjemmesiden, hvilket mange har glæde af. Med henblik på at få tilkendegivelser fra medlemmerne om forskellige faglige spørgsmål, har vi taget et afstemningsmodul i anven- 10

13 delse. Det er vigtigt for såvel hovedbestyrelse som sekretariat at medlemmerne giver deres mening til kende, for kun derigennem har vi mulighed for at justere foreningspolitikken i den retning, som medlemmerne ønsker. Vi vil derfor opfordre medlemmerne til fortsat at være os behjælpelig med at besvare de spørgsmål, som jævnligt skiftes ud. Hovedbestyrelsen vil følge op på de enkelte afstemninger og senere anvende besvarelserne for at se, om der sker forskydninger i besvarelserne over tid. 3. Design og layout Hjemmesiden har rent visuelt fået en tiltrængt ansigtsløftning samt en mere overskuelig og brugervenlig navigation. Som det fremgår af målsætningerne er det af stor betydning, at TAT også markerer sig for en bredere kreds end vore medlemmer. Dette stiller krav til de informationer, som vi lægger på siden men i høj grad også til præsentationsform og lyrik. Strategisk anvendelse af billeder i sammenhæng med korte verbale udmeldinger har langt større berettigelse på dette medie end lange udredninger i notatform. At flere ikke-tat ere har tilkendegivet at de anvender vores hjemmeside frem for deres egen må vel være den største anerkendelse vi kan opnå på den konto. 11

14 Med henblik på at skabe et fundament for yderligere dialogbaserede værktøjer er der nu tilknyttet et såkaldt forum på hjemmesiden. Hensigten er at give medlemmerne mulighed for at ytre sig og drøfte faglige spørgsmål med øvrige interessenter på forum. Der kan således oprettes forskellige fora, som er specielt designede til en bestemt gruppe af medlemmer (eksempelvis en lokalforening) eller et bestemt formål, som man måtte have tværgående interesse for. Forum er endnu i sin vorden men enkelte lokalforeninger har benyttet sig af muligheden og taget initiativ til at få deres eget forum med henblik på at prøve funktionaliteten af. 4. Forum hovedbestyrelsen og sekretariatet går forrest Foreningens samlede ledelse har besluttet at al kommunikation foregår via et lukket forum til formålet. Dette er ikke kun et udtryk for, at vi bør tage egen medicin men snarere en erkendelse af, at der med dette værktøj rent faktisk er nogle helt enestående muligheder for at bestyrelsen samlet set er helt opdaterede samtidig med, at der spares en del tid, fordi vi med initiativet er sikret et fælles arkiv og en fælles historik, hvilket tidligere har påhvilet det enkelte HB-medlem at styre. Efter at et par begyndervanskeligheder er ryddet af vejen er det den samlede opfattelse, at produktet har tilført væsentlig værdi for samarbejdet. 5. TAT en reelt et helt nyt blad Der er naturligvis en rød tråd i den samlede informationsstrategi, som også afspejles i vores medlemsblad, som har været genstand for væsentlig fornyelse såvel i forhold til design som til indhold 12

15 og journalistik. Sigtet er naturligvis, at give medlemmerne et appetitligt og professionelt blad, der udover relevant information også leverer journalistik, som afspejler TAT s holdninger, visioner og værdier. Rent markedsføringsmæssigt er det også hensigten at bladet plantes de rigtige steder i forhold til de interessenter, som foreningen har både i relation til de øvrige medlemsorganisationer men også til den bredere fagpolitiske kreds af interessenter. TAT vil gerne bruge mere energi på at blive mere synlig i gadebilledet og med de initiativer, som er skabt på såvel TAT.dk som i TAT en har vi et godt afsæt for, at dette kan realiseres. Når vi lægger vægt på, at vi skal nå bredere ud hænger det naturligvis sammen med, at vi jo ikke bliver flere tjenestemænd, hvilket da også afspejles i medlemsantallet. Andre foreninger, som vi kan sammenligne os med lider under de samme betingelser og må rette ind efter forholdene og træffe beslutning om fremtiden. Vi er af den opfattelse, at vores forening har de bedste betingelser for, at TAT også har en fremtidig berettigelse som selvstændig organisation, og at andre mindre foreninger, som noget helt naturligt, vil kigge vores vej, når fusioner og samarbejder utvivlsomt vil blive indgået. Vi har derfor også benyttet lejligheden til i den forgangne periode meget konkret at sætte ord på de værdier og visioner, som vi har i TAT. Dette er der kommet en god og informativ pjece ud af, som vi naturligvis også anvender strategisk i forhold til en udvidelse af foreningen. Det at satse på en mere aktiv og kvalitetsbetonet markedsføring af foreningen reelt med henblik på at sikre foreningens fremtid har naturligvis sin pris. Det er bestemt ikke blevet billigere for en forening som vores at producere et medlemsblad, og derfor må vi også hele tiden afstemme vores ambitioner i forhold til bladet med foreningens økonomiske formåen. TAT en indgår nu i langt 13

16 højere grad end tidligere som en markant og synlig post på regnskabet, hvilket dog ikke kun hænger sammen med den nye kvalitet, som vi har lagt i bladet. Beslutningen om at fjerne portostøtte var stærkt medvirkende til det øgede forbrug. Indtil videre er det vores overbevisning, at det er bæredygtigt men vi kan hurtigt komme i en økonomisk situation, hvor vi må indse nødvendigheden i at sadle om. Indtil videre undersøger vi forskellige muligheder for at nedbringe portoudgifterne - men en konsekvens på sigt kunne meget vel være, at bladet i stedet kun produceres til hjemmesiden, hvorefter det kan downloades af medlemmerne. Vi er naturligvis bevidste om værdien i at have et lækket og indbydende magasin med sig og som kan læses hvor som helt men vi er desværre tvunget af omstændighederne nødt til at tænke i alternative løsninger. Generelt i forhold til det spor, som vi følger på informations- og kommunikationsområderne lægges der op til en mere markant profilering af foreningens holdninger i forhold til fagpolitik. Dette indebærer, at vi på alle informationskanaler har forsøgt at forny os gennem skarpere synspunkter samt en mere journalistisk tilgang til artikler med mere bid og tidssvarende sprogbrug. Vi vil derfor fortsætte denne linie i den kommende periode og heller ikke undlade at bruge pressen i form af indlæg, pressemeddelelser mv., hvor det måtte give mening. De seneste års arbejde har dokumenteret, at der et stort potentiale og en masse idéer, som vi skal arbejde videre med. Særligt bør nævnes foreningens visioner i forhold til portalløsninger også på lederområdet, hvor idéerne er blevet så vel modtaget, at et samarbejde med store og velkendte aktører er i støbeskeen til gavn for foreningen. Vi har vist i de senere år, at selvom man på papiret er en lille forening, er der intet til hinder for, at vi også kan spise kirsebær med de store og det har vi som forening grund til at være stolte af. Derfor vil vi fortsætte en progressiv tilgang til information, kommunikation og teknologi i den kommende periode. 14

17 Afsnit 3 Uddannelsesaktiviteter 15

18 Afsnit 3 Uddannelsesaktiviteter 1. Indledning Hovedbestyrelsen besluttede i sit handlingsprogram for , at tillidsrepræsentanterne skal have den fornødne uddannelse, så de kan bidrage til at løse problemerne på arbejdspladsen på en professionel og kompetent måde. Der findes en bred vifte af uddannelsesaktiviteter på såvel grundlæggende som videregående niveauer, der henvender sig til medarbejdere i det offentlige. Det er foreningens strategi at følge med i dette udbud af uddannelsesaktiviteter og at bruge denne viden som inspiration til at kunne udbyde egne temadage for såvel tillidsrepræsentanter som medlemmer med ledelsesopgaver. Nedenfor gives en kort beskrivelse af indholdet i de aktiviteter, der er gennemført i denne beretningsperiode Tillidsmandsmøderne i Gilleleje og på Sørup Herregaard 2.1. Tillidsmandsmøde i Gilleleje april 2003 Som noget nyt besluttede hovedbestyrelsen i 2003 at afholde kombineret delegeret- og tillidsmandsmøde på Dansk Folke Ferie i Gilleleje den 8. og 9. april Efter delegeretmødet den 8. april kom journalist og forfatter Georg Metz med et causeri med titlen Humor som overlevelse. Den 9. april blev det egentlige tillidsmandsmøde afholdt. Det havde hovedoverskriften: Forandrings- og nedskæringstider i staten. Professor Henrik Holt Larsen, Institut for Organisation og Arbejdssociologi, Handelshøjskolen i København indledte mødet med et oplæg med titlen: Statens arbejdspladser afvikling eller udvikling?. Herefter kom konsulent i CO II, Peter Hildebrandt, med et oplæg om CO II s holdning til afskedigelserne i staten. Om eftermiddagen fortalte tidligere HR-chef hos DSB, Mette Langenge om, hvordan man greb det an med de mange afskedigelser i DSB. Det blev fulgt op af en tillidsrepræsentant fra DSB, Anita Kulas, der beskrev hvordan tillidsrepræsentanterne havde oplevet processen. 16

19 TAT s næstformand, Richard Hanlov, fortalte om erfaringer fra Finansstyrelsen i forbindelse med overdragelse af arbejdsområdet til Told og Skat om tillidsmandens roller og frustrationer. Eftermiddagen sluttede med en paneldebat med de tre oplægsholdere. I tillidsmandsmødet deltog i alt 78 personer inkl. hovedbestyrelse og sekretariatsmedarbejdere Tillidsmandsmøde i Gilleleje april 2004 Tillidsmandsmøde blev for sidste gang holdt på Dansk Folke Ferie i Gilleleje i dagene 21. og 22. april Det overordnede tema for tillidsmandsmødet var Os selv i fokus. Den 21. april startede med at hovedbestyrelsen gav en gennemgang af det handlingsprogram, der var udarbejdet. Formanden fortalte om den nye strategi. Derefter orienterede de forskellige tovholdere om handlingsplanerne for hver sit område. Klavs Fremm fortalte om arbejdsmiljø, Lars Ole Bech Petersen og Henrik Leonhardt om handlingsplan for lederområdet, Susanne Winkler Hansen og Lars Arly Rasmussen om uddannelsesområdet og Richard Hanlov om information. Eftermiddagen startede med et scoop. Vi havde fået direktør Asger Aamund, NeuroSearch, til at give en erhvervsleders syn på fagforeningers funktion og fremtid, herunder hvilke krav der skal stilles til fremtidens medarbejdere og tillidsrepræsentanter. Det var et meget spændende og inspirerende oplæg. Dagen blev sluttet med et oplæg fra journalist Trine Gregorius med emnet Hvis du forstår, hvad jeg mener. Den 22. april blev startet med et oplæg fra direktør og konsulent Georg Ørskov, Ørskov Gruppen med titlen Det ligger i ledelsen. Det blev fulgt op af et oplæg fra journalist Christine Antorini om Fagforeningers funktion, fremtid og overlevelsesmuligheder. Christine Antorini tog udgangspunkt i det nye handlingsprogram, der var blevet gennemgået af hovedbestyrelsen dagen før. Hun kom med flere gode input, der efterfølgende fik hovedbestyrelsen til at ændre handlingsplanen. I tillidsmandsmødet deltog i alt 80 personer inkl. hovedbestyrelse og sekretariatsmedarbejdere Tillidsmandsmøde på Sørup Herregaard april 2005 Da der havde været flere ønsker om, at tillidsmandsmøderne skulle afholdes et nyt sted, blev det besluttet forsøgsvis at afholde det på Sørup Herregaard. Det overordnede tema for mødet var Et arbejdsliv i forandring. Den 19. april startede mødet med at de forskellige tovholdere i hovedbestyrelsen hver gennemgik handlingsplanen for sit område samt præsenterede strategien for de kommende år. 17

20 Herefter havde erhvervspsykologisk rådgiver og forfatter Helen Eriksen et oplæg om Forandringer på arbejdspladsen hvorfor reagerer vi, som vi gør? Dagen sluttede med at Fabel & Faktum v/peter Frederiksen og Tommy Nielsen, der begge er komikere og arbejder med kommunikation i hverdagen, kom et oplæg om Kommunikation på den fede måde. Den 20. april var der to meget forskellige oplæg. Det var lykkedes at få direktør Michael Christiansen, Det kgl. Teater, til at fortælle om sine erfaringer med en arbejdsplads i konstant forandring. Det var utrolig inspirerende. Herefter kom Carsten Mørch, der er tidligere jægersoldat og kanindræber og fortalte om en kanindræbers bekendelser, når samfundet skal fungere. Der deltog i alt 78 inkl. hovedbestyrelsen og sekretariatet. Deltagerne blev på evalueringsskemaet bedt om at vurdere, om det havde været bedre at være på Sørup Herregaard end på Dansk Folkeferie i Gilleleje. Hovedparten svarede, at det havde været en stor forbedring, hvorfor hovedbestyrelsen efterfølgende besluttede, at det kombinerede delegeret- og tillidsmandsmøde i 2006 også holdes på Sørup Herregaard Temadage 3.1. To sammenhængende temadage om forhandling af Ny Løn Den 9. oktober og den 18. november 2003 afholdt vi to sammenhængende temadage om forhandling af Ny Løn med forhandlingsrådgiver Søren Viemose som oplægsholder. Det var to meget spændende temadage, hvor dagene var sammensat af oplæg fra Søren Viemose og inspirerende forhandlingsøvelser. Der var 50 deltagere, der alle gav en meget positiv evaluering af dagene Staten under forandring Den 18. maj 2004 blev der afholdt en temadag, der henvendte sig både til tillidsrepræsentanter og ledere. Overskriften for dagen var Staten under forandring, og den handlede om statens nye regnskabs- og budgetprincipper. Strategisk rådgiver Peter Hildebrandt, talte om staten som bestiller. Herefter fortalte økonomichef Henrik Leonhardt, Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter (BAC), der tillige er hovedbestyrelsesmedlem, om regnskabsreformen i praksis. Efter frokost var der et oplæg om erfaringer med de nye principper v/peter Skærbæk, der underviser på Copenhagen Business Scholl. Temadagen, der havde i alt 26 deltagere, var meget vellykket og fik en flot evaluering af deltagerne. 18

21 3.3. Personlig power Den 26. maj 2005 gennemførtes en temadag med emnet Personlig power med erhvervspsykologisk rådgiver Sebastian Nybo. Deltagerne i temadagen fik stillet i udsigt, at de ved deltagelse i dagen bl.a. kunne opnå øget selvværd, udstråling og livskvalitet, få styrket gennemslagskraften, få inspiration til at skabe nye og konstruktive vaner, få teknikker til at bruge stress som en allieret i stedet for en fjende samt få inspiration til at skabe nye og anderledes toppræstationer. Temadagen havde 25 deltagere, og resulterede også i en meget flot evaluering Konstruktive forhandlinger Den 25. oktober 2005 blev der gennemført en temadag som en overbygning på de to forhandlingstemadage i Det var igen forhandlingsrådgiver Søren Viemose der kom med gode oplæg og gennemførte sjove og inspirerende forhandlingsøvelser ud fra sin nye bog konstruktive forhandlinger på arbejdspladsen, som deltagerne modtog. Det var en temadag som både henvendte sig til deltagerne i de to temadage i 2003 og tillige til nye deltagere. Der var desværre kun 19 deltagere i temadagen. Alle gav en flot evaluering af dagen Digital ledelse Den 15. november 2005 blev der gennemført en temadag for lederne. Emnet var digital ledelse. Temadagen satte spot på den digitale ledelsesudfordring med baggrund i de enorme forandringer, der sker forvaltningsmæssigt i disse år. Oplægsholderne var Michael Karvø og Troels Andersen fra Center for Digital Forvaltning (CEDI) og Peter Hildebrandt fra Hildebrandt Consulting. Igen kunne vi have ønsket flere deltagere, idet der kun var 18 inkl. sekretariatet. Men det blev en god dag med pæn evaluering Ny Løn Status og opfølgning I 2002 afholdt foreningen to velbesøgte temadage om Ny Løn inden TAT overgik fra en forsøgstil en permanent ordning med virkning fra den 1. april Da ikke alle lokalafdelinger endnu er overgået til Ny Løn, og da der er kommet en række nye områder ind i foreningen, blev der afholdt en temadag den 24. november 2005 om Ny Løn. Sekretariatsleder Hans-Jørgen Møllegaard gennemgik aftalen. TAT s tillidsrepræsentant i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Peter Jørgensen, kom med sine erfaringer, specielt omkring udarbejdelse af lønpolitik og procedurer for forhandling. Konsulent Lenette Ahle Alder, CO II, gennemgik forskellen på gammelt og nyt lønsystem og afslutningsvis fortalte vicesekretariatschef Knud Vammen Filt, CO II, om pensionsreglerne i forbindelse med Ny Løn. 19

22 Det var en god dag med meget debat. Der var 30 deltagere, der alle gav en god evaluering Brunchmøder Som noget nyt har vi i perioden indbudt til brunchmøder. Det er møder for alle medlemmerne. Man starter med en dejlig brunch, får et inspirerende oplæg fra en spændende oplægsholder og slutter med en debat. Møderne varer fra til Der har været afholdt følgende brunchmøder: 4. februar 2004: Redaktør Lone Kühlmann med emnet Livet er livet værd. 22. september 2004: Studievært Morten Løkkegaard med emnet: Tidspres og at samle trådene. 17. februar 2005: Kunstneren Monica Ritterband med emnet: Til de rigtig voksne om at turde vælge og vove og 7. september 2005: Kommunikationskonsulent Karen-Marie Lillelund med emnet: Kommunikation med humoren som forløser. 28. februar 2006: Arne Nielsson, 10 x verdensmester i ener- og toer kano med emnet: Viljen til sejr harmoni mellem job, familie og fritid. Alle brunchmøderne har været meget populære. Der har været ca. 50 deltagere hver gang, som har været meget glade for, at der også blev afholdt aktiviteter for almindelige medlemmer. 20

23 Afsnit 4 Lederaktiviteter 21

24 Afsnit 4 Lederaktiviteter På lederområdet har det været vores strategi, at stille skarpt på de vilkår og præmisser, der har betydning for kredsen af ledere. På ledelsesområdet har det været målsætningen, at fremme interessen for ledelsessamarbejde i regi af CO II fokus på nuet gennem temadage og TAT en lederpejling aftalestruktur på undervisningsområdet 1. Ledelsessamarbejdet i regi af CO II I august måned 2004 tiltrådte CO II s hovedbestyrelse vedtægter og arbejdsgrundlag for CO II Lederforum [CO II-LF]. Et lederforum, hvor også TAT er repræsenteret med sine ledere. Lederforum har til formål, at styrke sammenholdet og samvirket mellem de forskellige ledergrupper inden for CO II-LF. CO II-LF skal endvidere styrke de tilsluttede ledergruppers fælles faglige, økonomiske, sociale, ansættelsesmæssige og uddannelsesmæssige samt forhandlingsmæssige interesser gennem erfaringsudveksling. CO II-LF skal synliggøre de tilsluttede organisationers ledere og deres vilkår i forhold til CO II s politiske organer. CO II-LF arbejder for, at lederne på sigt deltager i basisorganisationernes forhandlingsdelegationer i spørgsmål, der vedrører lederne. Formålet tilgodeses ved, at CO II-LF: Synliggør de ledergrupper, der er tilmeldt CO II-LF Videregiver erfaringer om lederes vilkår og heraf afledte forslag til ændringer Varetager interesserne for samtlige ledere i CO II-LF i CO II s hovedbestyrelse Rådgiver CO II s politiske organer og de enkelte basisorganisationer i CO II-LF i spørgsmål, der angår ledernes løn-, ansættelses og arbejdsvilkår Fungerer som forum for idé- og erfaringsudveksling mellem ledergrupperne inden for CO II-LF s område Arrangerer kurser og konferencer for medlemsorganisationerne med emner af ledelsesmæssig interesse. 22

25 TAT er repræsenteret i samarbejdet, hvor også Erhvervsskolelederne i Danmark [EiD], Foreningen af Danske Kirkegårdsledere og lederne i Handelsskolernes Lærerforening [HL] deltager. Lederforums arbejdsgrundlag skal motivere interessen for områderne: Friere lokal løndannelse Fast stillingsstruktur Højere pensionsniveau Optjening af uddannelsestid En klar forudsætning for Lederforums gode fremtid er, at samarbejdet vises interesse og engagement og i øvrigt gives rammer indenfor hvilke, der kan skabes reel indflydelse på ledernes vilkår. Det er derfor meget centralt, at der fortsat lægges mange kræfter i, at fremme fælles interesser for lederne på tværs af de deltagne foreninger. 2. Fokus på nuet gennem temadage og TAT en Som omtalt i beretningens afsnit III om uddannelsesaktiviteter er der i perioden gennemført 2 særlige temadage for lederen, nemlig den 18. maj 2004 med emnet Staten under forandring (26 deltagere) og den 15. november 2005 med emnet Digital ledelse (18 deltagere). I medlemsbladet TAT en lanceredes fra nr. 2/2005 en særlig sektion for Leder i TAT i form af nogle lyserøde sider med emner, der antages at have særlig interesse for foreningens ledergruppe. I nr. 2/2005 skrev økonomichef i Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter (BAC) Henrik Leonhardt, der er medlem af hovedbestyrelsen, en artikel om Omkostningsbaserede regnskaber forventninger, der blev suppleret af et andet hovedbestyrelsesmedlem, Lars Ole Bech Petersen, der er økonomi- og personalechef på TeSe, et tidsbillede med titlen Når man må stort set alt indenfor rammer, der også handlede om de omkostningsbaserede regnskaber. I nr. 3/2005 skrev formanden om Digital ledelse i staten og Henrik Leonhardt sammen med Martin Spindler (der også er ansat i BAC) anmeldte uddannelsesforløbet Klar til ledelse under overskriften Er du klar til ledelse?, mens der i nr. 4/2005 blev givet en orientering om den senest gennemførte FTF-undersøgelse LederPejling 5: Syv ud af ti ledere støtter sig til formelle netværk. I samme nummer skrev Marie Bjørg Nordlund, der er rådgiver inden for ledelse og kvalitetsudvikling,. En artikel om God offentlig ledelse kræver selvrefleksion. 3. Lederpejling FTF har de senere år gennemført i alt 5 undersøgelser under overskriften LederPejling. Temaerne har været skiftende lige fra Ledertræning Holdninger til strukturreformen 23

26 Hvad gør lederjobbet attraktivt Lederne og deres netværk Undersøgelse Hvad gør lederjobbet attraktivt, blev gennemført i slutningen af 2004 og mere end ledere medvirkede. TAT s ledere deltog også om end knap så ihærdigt som ønskeligt. Der blev blandt andet spurgt Finder du dit lederjob nu, samlet set, attraktivt? Undersøgelsen afslører, at topledere generelt synes bedre om deres job end mellemledere og de ledere, der er placeret længere ned i hierarkiet. Blandt toplederne finder 91 % deres job attraktivt, mod kun 78 % af dem på det laveste niveau. Beslutningskraften, magten og indflydelsen er dermed næppe uden betydning for vurderingen af jobbets attraktivitet. De kvindelige ledere oplever deres lederjobs som attraktive i lidt mindre udstrækning end mændene, nemlig 83 % over for 89 %. Hvis der tages højde for deres placering i stillingshierarkiet, så viser det sig, at kvinderne stiller høje forventninger og krav, og måske er lidt utålmodige. Kvindelige toplederne finder deres lederjob lidt mere attraktive end deres mandlige kolleger på samme niveau. Men der er tendens til, at kvinderne holdninger til attraktiviteten dykker lidt på lavere niveauer i hierarkiet. Man skulle tro, at jo mere ledererfaring, desto bedre vil lederne finde deres job lige nu. Det er imidlertid ikke tydeligt tilfældet. Sandsynligvis er lederjobbet så foranderligt, at man ikke varigt og én gang for alle kan komme af sted med at lægge det i faste rammer. Delegering og samarbejde er et spørgsmål, som skal tages op jævnligt, for at ledernes og medarbejdernes talenter og interesser kommer til deres fulde ret. Alderen har også en lille, men ikke afgørende indflydelse på vurderingen af lederjobbets attraktivitet. Jo ældre man bliver, desto mere attraktivt opleves jobbet. Besvarelsen for TAT s egne ledere adskiller sig ikke synderligt fra gennemsnittet. Dog er det interessant at observere, at det tilsyneladende er toplederne, der modsat mellemlederne, er mest tilfredse med jobbet. Hele 25 % af TAT s mellemledere finder ikke deres job særligt attraktivt. Som i den generelle undersøgelse tilkendegiver TAT s kvindelige ledere mindre tilfredshed end deres mandlige kollegaer. Her skal det bemærkes, at der blandt TAT s ledere procentuelt er dobbelt så mange kvindelige mellemledere som kvindelige leder på øverste niveau. Generelt viser undersøgelsen, at indholdet af ledelsesfunktionerne er vigtige for attraktiviteten af jobbet. Nedenstående figur sætter oplysninger sammen om ledernes vurdering af attraktiviteten ved typiske hovedopgaver i lederjobbet og den tid, som de anvender på dem. Det ses, at lederne bruger megen tid på opgaver, som de basalt set ikke finder særligt attraktive. De to søjler om det administrative viser, den kategori af opgaver ikke får så mange point på attraktiviteten, men det sluger megen tid. Omvendt ville lederne tilsyneladende gerne spendere en del mere opmærksomhed omkring de strategiske opgaver, end der er mulighed for. Her er søjlen høj for attraktivitet og lav for tidsforbrug. 24

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Dansk Fængselsforbund December 2006 - Januar 2007 Nr. 12/1-2006/2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Penge til påbud udskudt til foråret 15 Socialdemokraterne: Regeringen svigter

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

LederPejling 5. Lederne og deres netværk. Analyse for Danske Fysioterapeuter

LederPejling 5. Lederne og deres netværk. Analyse for Danske Fysioterapeuter LederPejling 5 Lederne og deres netværk Analyse for Danske Fysioterapeuter Anne-Mette Hjalager Advance/1 Forskerparken Gustav Wiedsvej 10 8000 Aarhus C 86 20 20 00 anne-mette.hjalager@advance1.dk www.advance1.dk

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

DJ i udvikling. Materialesamling

DJ i udvikling. Materialesamling DJ i udvikling Materialesamling 1 Indhold Læsevejledning 3 Kommissoriet fra DJ s delegeretmøde i april 2013 3 Scenarier for DJ s fremtid 4 Udviklingen inden for DJ s arbejdsområder 6 Det danske kommunikationslandskab

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand Dansk Fængselsforbund Referat fra Dansk Fængselsforbunds 4. ordinære kongres 25. 26. maj 2009 På Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Punkt 1: mødets åbning... 4 Forbundsformandens åbningstale... 4

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

STRESS MAGASINET DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE

STRESS MAGASINET DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE STRESS MAGASINET XXX HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE CLAUS HJORT FREDERIKSEN: DIREKTØRERNE SKAL GÅ FORREST DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS NR. 02 FEBRUAR 2006 1 INDHOLD

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Det gode skolelederliv. Tema side 8-18. 6 juni 2009 Magasin for Skolelederne

Det gode skolelederliv. Tema side 8-18. 6 juni 2009 Magasin for Skolelederne 6 juni 2009 Magasin for Skolelederne Det gode skolelederliv Tema side 8-18 Den papirløse skole Side 6 Nye skoleledere på kursus Side 20 Leder på tosprogsskole Side 22 Modersmålsundervisning Side 26 Enhedsskolen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere