Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø"

Transkript

1 Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

2 Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden SSÆ - Orienteringssager SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt, revideret SSÆ - 18 ansøgninger 2. ansøgningsrunde SSÆ - Beløbsgrænser for enkeltydelser og løbende ydelser SSÆ - Afgørelser fra Det Sociale Nævn og Ankestyrelsen SSÆ - Loft over egenbetaling for madservice SSÆ - Status på hjælpemiddelområdet 1. halvår SSÆ - Høringssvar Kvalitetsstandard 116 boligindretning SSÆ - Forslag til prioritering af indsatsområder og implementering af styringsredskaber på det specialiserede voksensocialområde SSÆ - Fastlæggelse af generelt serviceniveau for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. Servicelovens 95 og SSÆ - Forenkling af sagsgange ved gennemgang af årsregnskab for private botilbud SSÆ - Vurdering af årsregnskab 2009 for Drosthuset i Hvalsø SSÆ - Vurdering af årsregnskab 2009 for Højagergaard SSÆ - Vurdering af årsregnskab 2009 for Søholm SSÆ - Takst for driftsorienteret tilsyn for private botilbud (voksensocialområdet) SSÆ - Tilsynsrapport 2010 inkl. høringssvar på anmeldt tilsyn på Solvang SSÆ - Tilsynsrapport 2010 inkl. høringssvar på anmeldt tilsyn på Bramsnæsvig SSÆ - Tilsynsrapport 2010 med høringssvar på anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne JA - Proces for udarbejdelse af integrationspolitik i Lejre Kommune SSÆ - Leasing af havetraktor til Hvalsø Ældrecenter SSÆ - Udpegning af medlem til kunstudvalg, Bøgebakken Etape SSÆ - Eventuelt...58

3 Side 1 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 10/5 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Godkendt

4 Side 2 2. SSÆ - Orienteringssager Sagsnr.: 10/6 Resumé: A. Status vedr. ventelister til plejeboliger Der er 124 plejeboliger i Lejre Kommune. Den 15. juni 2010 var der 45 borgere på venteliste til en plejebolig. De havde i gennemsnit ventet i 222 dage, svarende til lidt under 7,5 måned. 9 borgere, som stod på venteliste til en plejebolig den 15. juni 2010, har takket nej til en tilbudt plejebolig, og opfylder derfor ikke plejeboliggarantien. B. Visiterede timer ligger på portalen C. Økonomi på ældreområdet juni og juli mdr. ligger på portalen D. Referat fra Ældrerådet af 9. juni 2010 ligger på Portalen E. Referat fra Handicaprådet af 14. juni 2010 ligger på Portalen F. Mundtlig orientering vedr. de 24 ældreboliger i Osted G. Mundtlig orientering om, hvad vi i Lejre Kommune gjorde, da presseomtalen med de Københavnske hjemmehjælpere kørte. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Gennemsnitlig ventetid på en plejebolig i dage - Juni 2010.pdf 2. Antal borgere på venteliste til en plejebolig - Juni 2010.pdf 3. Notat - USSÆ Information om Osted og hjemmehjælpere Beslutning den : Ad A til E; taget til efterretning Ad F til G; orientering givet

5 Side 3 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt, revideret Sagsnr.: 10/6267 Resumé: Kvalitetsstandarden for nattevagtsydelser 2010 skal ses i forhold til udmøntning af omorganisering og besparelser på nattevagtsområdet i Der er derfor udarbejdet en kvalitetsstandard der gælder for den nuværende driftmæssige normering, og med tilpasning af serviceniveauet. Der er ikke tidligere udarbejdet en kvalitetsstandard for nattevagtydelser i Lejre Kommune. anmodede den 31. maj 2010 om, at Standard for Nattevagt inddrog høringssvaret fra Handicaprådet om tidsangivelse for nattevagtsperioden. Nattevagten arbejder i tidsrummet 23:15 til 07:15, og i det tidsrum leveres ydelser efter kvalitetsstandard for nattevagt. Nattid er defineret som tidsrummet mellem 23:00 og 06:00. Sagsfremstilling: Kvalitetsstandarden for nattevagternes ydelser er redskabet til at forstå kommunens serviceniveau i forhold til den personlige og praktiske hjælp, der skal gives om natten. Direktionen har i september 2009 indstillet: At serviceniveauet reduceres således, at der om natten leveres nødberedskab og nødvendige visiterede opgaver At organisationsændringen tages til efterretning. Godkendelsen af nattevagtsstandarden i 2009 indebar en organisationsændring og ændring i ydelser: Centrene har 2 nattevagter på hvert center og demensenhederne er fortsat uændret Der blev reduceret til 5 udkørende nattevagter per nat Lejre Kommune blev opdelt i to distrikter i stedet for tre, hvilket betyder at nattevagterne kører mere på tværs i kommunen og dermed har mere transporttid Ofte organiseres det således, at medarbejderne kører alene til besøg hos borgerne om natten, bortset fra besøg hos borgere hvor det af forskellige grunde kræves at der møder to nattevagter. Organiseringen af opgaverne for nattevagtsydelserne betyder, at den centrale visitation, sygeplejerskerne samt centrene vurderer behovet for serviceydelser om natten meget nøje. For eksempel kan hjælp til at blive lagt i seng, tilsyn og lignende, hjælp til at klargøre borgerne til tidlig afhentning til undersøgelse og behandling blive visiteret til et andet tidspunkt på døgnet. Udtalelser: Ældrerådet har i deres høringssvar udtalt følgende:

6 Side 4 "Ældrerådet ser med bekymring på de nedskæringer der er foretaget og vil holde sig orienteret om udviklingen på området. Vi taget forslaget til kvalitetsstandard vedrørende Frit-Valg Nattevagt til efterretning" Lejre Kommunes Handicapråd har i deres høringssvar vedrørende Kvalitetsstandard for Frit Valg nat udtrykt følgende: "Handicaprådet har følgende kommentarer til det fremsendte udkast til kvalitetsstandarden: Der mangler henvisning til relevante lovbestemmelser i Sundhedsloven (når der er henvisning til den relevante paragraf i Lov om Social Service, bør det også være tilfældet for henvisning til Sundhedsloven). Der mangler oplysninger om, i hvilket tidsrum nattevagterne arbejder (hvornår begynder natten?). Standarden giver en god beskrivelse af, hvilke ydelser der gives, og hvilke ydelser der ikke gives i nattevagt. Er der taget højde for, at det ikke kun er ældre borgere, men også yngre borgere med handicap, som kan have brug for døgnpleje, her tænkes særligt på smidighed med hensyn til tidspunkt for seneste besøg, og første besøg om morgenen? Ellers er kvalitetsstandarden udtryk for de besparelser, som blev vedtaget i september Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at beskrivelsen af kvalitetsstandarden for service om natten er tilpasset omorganiseringen af nattevagten i september Det bør nævnes, at tidlig udskrivelse efter hospitalsbehandling medfører behov for øget service om natten. I 2006 var der således sengedage fra Lejre Kommune. I 2009 er der et fald i sengedage til Det betyder, at indlæggelsestiden er kortere og efterbehandlingen er mere kompleks. Det stiller derfor større krav til kompetencer og sygepleje også om natten. Der kan her refereres til "Temaguide - på Sundhedsområdet" fra KL februar 2010, hvor det fremgår at den øgede specialisering og effektivisering på sygehusene medfører fald i indlæggelsestider for de ældste borgere, som også er de borgere der modtager flest sygeplejeydelser fra kommunerne. Standarderne for nattevagtsområdet er udtryk for de mest basale ydelser til borgere med behov for besøg om natten. Standard for nattevagt har været sendt til høring i Ældreråd og Handicapråd, hvor der blev anmodet om oplysninger om, i hvilket tidsrum nattevagterne arbejder. Den reviderede standard beskriver nattevagternes arbejdstid og definerer nattid. Nattevagten arbejder i tidsrummet 23:15 til 07:15. og i det tidsrum leveres ydelser efter kvalitetsstandard for nattevagt. Nattid er defineret som tidsrummet mellem 23:00 og 06:00.

7 Side 5 Økonomi og finansiering: Omorganiseringen i september 2009 indebar en reduktion i lønbudgettet for 2010 på kr. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at den reviderede kvalitetsstandard for nattevagtsydelser 2010 godkendes. Bilag: 1. Kvalitetsstandard, Frit- Valg Nat Beslutning den : Indstillingen anbefales med den tilføjelse, at det øvrige høringssvar fra Handicaprådet blev behandlet på udvalgsmødet den 31. maj 2010.

8 Side 6 4. SSÆ - 18 ansøgninger 2. ansøgningsrunde 2010 Sagsnr.: 10/9012 Resumé: Der er indkommet 11 ansøgninger til denne ansøgningsrunde vedrørende tildeling af 18 midler. 1 ansøgning fra en landsdækkende forening, hvor der ikke er nogen lejre-borgere der er medlem, hvorfor der ikke kan gives støtte iht. retningslinierne. Denne ansøgning er således ikke medtaget i sagsfremstillingen. skal tage stilling til ansøgningerne og forslag til tilsagn om tilskud. Endvidere skal ansøgning nr. 1, 7, 8, 9 og 10 behandles i Udvalget for Børn & Ungdom. Der er kr. til fordeling blandt de 11 ansøgere og der er samlet søgt om støtte for kr. Ansøgningsrunden 1. maj 2010 er gældende for resten af budgetåret Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen har den 26. marts 2007 godkendt Retningslinier for samarbejdet med de frivillige sociale foreninger og organisationer i Lejre Kommune. Retningslinierne er tilrettet ud fra Kommunalbestyrelsens beslutning på Udvalget for Social, Sundhed & Ældres møde den 2. marts Der er vedtaget 2 årlige ansøgningsrunder: 1. maj og 1. oktober. Lejre Kommune ønsker primært at yde støtte til sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. Der vil derfor blive lagt vægt på, at aktiviteten har et konkret sundhedsfremmende og forebyggende mål og indhold, som kan skabe eller fastholde fysisk og psykisk sundhed hos en gruppe af borgere, og/eller at aktiviteten har netværksskabende formål. Lejre Kommune ønsker først og fremmest at støtte aktiviteter, der retter sig mod personer, der bor i Lejre Kommune. I henhold til de af Lejre Kommune vedtagne retningslinjer for støtte til frivilligt sociale arbejde, ydes der ikke støtte til udflugter eller aktiviteter, der udelukkende har et underholdningsmæssigt eller selskabeligt indhold. Tilskud til transport kan ydes, hvis aktiviteten i øvrigt har et sundhedsfremmende eller forebyggende indhold. Endvidere ydes der ikke generelle tilskud til kontorhold eller anskaffelser, men der kan ydes støtte til administrative omkostninger (porto, papir, annoncer o.l.) i forhold til den konkrete aktivitet. Administrationens vurdering: Ved vurderingen af nedenstående ansøgninger er der lagt særligt vægt på lokale initiativer målrettet kommunens borgere og at aktiviteten har et sundhedsfremmende og forebyggende indhold. Først derefter er aktiviteter, der ellers opfylder kommunens retningslinjer taget med. Ansøgninger med et underholdende/selskabeligt indhold er ikke kommet i betragtning. 1. Ahorn søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til fællestransport af medlemmer til arrangementer og til tegnsprogstolkning i forbindelse med gennemførelse af sociale arrangementer og foredrag. Målgruppe: Unge og ældre hørehæmmede og CI-brugere der er afhængig af tegnsprog. Foreningen fik i 2007 og 2008 tildelt støtte for i alt kr.

9 Side 7 Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne. Der foreslås givet tilskud til tegnsprogstolkning i forbindelse med foredrag der har et sundhedsfremmende og forebyggende indhold. Der gives ikke tilskud til transport, idet det ikke er begrundet at målgruppen har et særligt transportbehov. Forslag til tilsagn om støtte: kr. Sagen behandles også på Udvalget for Børn & Ungdom på møde den 10. august Dansk Blindesamfunds omsorgsklub søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til kørsel til foredrag (der benyttes lokal Taxa), fx. fortælling om små dagligdags hjælpemidler (egenanskaffelser) og orientering om fremskridt i øjenforskning. Der er 4 medlemmer i Lejre Kommune. Målgruppe: Blinde og stærkt svagtseende. Foreningen har ikke tidligere modtaget støtte. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen ikke at være inden for retningslinierne, idet det ikke er begrundet at målgruppen har et særligt transportbehov. Forslag til tilsagn om støtte: 0 kr. 3. Alzheimerforeningen Østsjælland søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til honorar til foredrag, pårørendegrupper, socialt samvær (udflugter) for demente og deres pårørende, forplejning og kørsel. Der er 28 medlemmer i Lejre Kommune. Målgruppe: Demente og deres pårørende. Foreningen fik i 2008 tildelt støtte for i alt kr. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne. Der foreslås givet tilskud til foredrag der har et sundhedsfremmende og forebyggende indhold og til pårørendegrupper. Der gives ikke tilskud til sociale arrangementer, forplejning og kørsel. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 4. Lejre Pensionistforening søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til annoncering og tryksager med henblik på at gøre opmærksom på foreningen og i den forbindelse at få flere medlemmer og til transport (almindelig bus og handicapbus) til udflugt for medlemmer. Der er 331 medlemmer i Lejre Kommune. Målgruppe: Pensionister Foreningen fik i 2007 tildelt støtte for i alt kr. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen ikke at være inden for rammerne, idet der søges til hvervning af medlemmer og til socialt arrangement. Forslag til tilsagn om støtte: 0 kr. 5. Sjov Motion søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til instruktørudgifter (transport/kørsel i egen bil, telefon etc.). Der er ca. 300 medlemmer i Lejre Kommune. Målgruppe: Pensionister Foreningen fik i 2008 tildelt støtte for i alt kr. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne. Der foreslås givet tilskud til hjælp til transportudgifter for instruktør, da aktiviteterne vurderes at være sundhedsfremmende og netværksskabende. Forslag til tilsagn om støtte: kr.

10 Side 8 6. PTU Roskilde Kreds søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til ét foredrag og annoncering herom for piskesmælds- / whiplashramte. Der er 49 medlemmer i Lejre Kommune. Målgruppe: Polio-, trafik- og ulykkesskadede herunder whiplashramte. Foreningen fik i 2007 tildelt støtte for i alt kr. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne. Der foreslås givet tilskud til foredraget, idet det har et sundhedsfremmende og forebyggende indhold. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 7. DH Lejre søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til ét foredrag, annoncering herom og evt. lokaleleje herunder rengøring og forplejning. Der er 11 handicaporganisationer tilknyttet i Lejre Kommune. Målgruppe: Handicappede, pårørende, fagfolk og andre interesserede. Foreningen har ikke tidligere modtaget støtte. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne. Der foreslås givet tilskud til oplægsholder og annoncering i forbindelse med offentligt foredrag med handicaprelevant emne. Der gives ikke tilskud til lokaleleje og forplejning m.m. Forslag til tilsagn om støtte: kr. Sagen behandles også på Udvalget for Børn & Ungdom på møde den 10. august PS Landsforeningen - pårørende til spiseforstyrrede søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til afholdelse af projekt Kommunerunder. Projektet dækker inspirationsdage for politikere og relevante nøglepersoner om tidlig opsporing og tidlig indsats for unge med spiseforstyrrelser og/eller selvskadende adfærd samt andre sårbare unge. Der er 7 medlemmer af en støttegruppe i Lejre Kommune. Målgruppe: Kommuner og ansatte inden for sundhedssektoren. Foreningen har ikke tidligere modtaget støtte. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne, idet projektet har et sundhedsfremmende og forebyggende indhold. Der foreslås givet støtte til fortsættelse af projektet Kommunerunder. Forslag til tilsagn om støtte: kr. Sagen behandles også på Udvalget for Børn & Ungdom på møde den 10. august Red Barnet Ungdom, Roskilde Lokalafdeling (dækker Roskilde og Lejre kommuner) søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til aktiviteter for børn på Asylcentret Avnstrup. Der er 38 medlemmer i Lokalforeningen. Målgruppe: Asylbørn i alderen 5 til 10 år på Center Avnstrup. Foreningen har ikke tidligere modtaget støtte. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne, dog er aktiviteterne af social karakter, men med et klart sundhedsfremmende og forebyggende indhold for børnene, hvorfor der foreslås givet støtte til aktiviteter/ture for børnene, hvor indholdet af aktiviteten har et sundhedsfremmende islæt, såsom svømning, idræt og lignende. Der gives ikke støtte til administration, projektkonsulent og planlægnings- og evalueringsmøder. Forslag til tilsagn om støtte: kr. Sagen behandles også på Udvalget for Børn & Ungdom på møde den 10. august 2010.

11 Side Lions Club Bramsnæs søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til transport af borgere - ca personer - i forbindelse med afholdelse af juleaften på Østergård. Der er 35 medlemmer i Lokalforeningen. Målgruppe: Vanskeligt stillede borgere i Lejre Kommune. Foreningen fik i 2007 og 2009 tildelt støtte for i alt kr. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen ikke at være inden for rammerne, men projektet har et sundhedsfremmende, forebyggende og netværksskabende indhold. Det foreslås, at udvalget træffer beslutning om der skal gives støtte til arrangementet. Forslag til tilsagn om støtte: 0 kr. Sagen behandles også på Udvalget for Børn & Ungdom på møde den 10. august Økonomi og finansiering: Puljen for 2010 er på kr. Der blev tildelt støtte for kr. i oktober-runden 2009 (budget 2010). Restbeløb til 1. maj-runden: kr. Samlet er der i ovenstående 10 ansøgninger søgt om til støtte via 18-puljen for i alt kr. og forslag til støtte på kr. Beslutningskompetence: og Udvalget for Børn & Ungdom. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at godkender ansøgningerne pkt med udgangspunkt i principperne for støtte efter 18 og de foreliggende indstillinger 2. at Udvalget for Børn & Ungdom godkender indstillingen i punkterne nr. 1, 7, 8, 9 og 10. Bilag: Michael Vestergaard - Ahorn - Re: Vedr. ansøgning om 18 midler Ansøgning fra Ahorn Ansøgning fra Dansk Blindesamfunds omsorgsklub Henning Backs - SV: yderligere spørgsmål ansøgning om 18 midler Ansøgning fra Alzheimerforeningen Østsjælland.PDF Ansøgning fra Lejre Pensionistforening Ansøgning fra Lejre Pensionistforening - Følg Svar på yderligere oplysning til ansøgning om 18-midler Ansøgning fra Sjov Motion Ansøgning fra Sjov Motion - følg Ansøgning fra PTU Roskilde Kreds Ellen ingrid Christiansen -Svar på yderligere spørgsmål Ansøgning fra DH-Lejre Ansøgning fra DH-Lejre - følg Afdelingsvedtægter DH-Lejre Ansøgning fra PS Landsforeningen m.m Følgebrev fra PS Landsforeningen.PDF PS Landsforeningen - Vedtægter PS Landsforeningen - Årsrapport 2009

12 Side Ansøgning fra Red Barnet Ungdom.PDF Red Barnet Ungdom - Vedtægter Ansøgningsskema fra Lions Club Bramsnæs 23. Oversigt 2. ansøgningsrunde 2010 Beslutning den : Indstillingen godkendt med følgende ændringer: Ansøgning nr. 8 PS Landsforeningen bevilliges kr. Ansøgning nr. 10 Lions Club Bramsnæs bevilliges kr.

13 Side SSÆ - Beløbsgrænser for enkeltydelser og løbende ydelser Sagsnr.: 10/13155 Resumé: Der skal i sagen tages stilling til, hvilke beløbsgrænser Lejre Kommune skal have i relation til en række ydelser på socialområdet og beskæftigelsesområdet, uden at det efter bevilling af ydelsen er nødvendigt at fremskaffe dokumentation. Sagsfremstilling: I sager, hvor kommunen skal tage hensyn til ansøgerens økonomiske forhold for at tage stilling til, hvad der kan ydes af hjælp, kan kommunalbestyrelsen vælge at fravige reglerne om dokumentation og beslutte, at det ikke er nødvendigt, at der er kopi i sagen af de bilag, som dokumenterer ansøgerens økonomiske situation. Det er herved en forudsætning, at sagsbehandleren har set den nødvendige dokumentation for de økonomiske oplysninger, og at de økonomiske oplysninger samt dokumentationens art er noteret sagen. I henhold til 48 stk. 1-3 i Bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at det inden for en beløbsgrænse ikke er nødvendigt, at der ved følgende typer ydelser foreligger dokumentation (kvittering) for, hvorledes hjælpen er anvendt: Hjælp efter i Lov om aktiv socialpolitik Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden. Hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses. Kommunen kan dog efter en konkret vurdering undtagelsesvis yde hjælp til en udgift, der har kunnet forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgørende betydning for den pågældendes eller familiens livsførelse. Hjælpen kan omhandle udgifter til indskud til bolig, udgifter til sygebehandling og medicin, hvis udgifter ikke kan dækkes efter anden lovgivning, samværsudgifter med egne børn under 18, som ikke bor hos ansøgeren selv, udgifter til forsørgelse af et barn, når forældremyndigheden er tillagt en anden, som ikke har forsørgelsespligten og udgifter til hjælp til flytning. Hjælp efter i Integrationsloven. Dette vedrører udover hjælp svarende til hjælp efter i Lov om Aktiv socialpolitik også hjælp til begrundede udgifter til forsørgelse til udlændinge, der ikke er berettiget til introduktionsydelse og hjælp til udlændinges deltagelse i introduktionsprogrammer, hvor den pågældende ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne til transport, arbejdsredskaber, tøj og undervisningsmateriale samt eventuel egenbetaling. Hjælp efter 14, stk. 1, og 14 a i Lov om social pension, samt 17, stk. 2, og 18 i Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Efter de nævnte paragraffer kan der ydes personligt tillæg, 14 (folkepensionister) og helbredstillæg, 17, stk. 2

14 Side 12 (førtidspensionister) til betaling af varmeudgifter. Der kan endvidere ydes helbredstillæg, 14 a (folkepensionister) og personligt tillæg, 18 (førtidspensionister), til betaling af egne udgifter til ydelser, som Regionsrådet yder tilskud til efter Sundhedsloven, f.eks. medicinudgifter. Den beløbsgrænse, som kommunalbestyrelsen fastsætter, kan højst være på kr. pr. udbetaling ved enkeltudgifter og højst kr. pr. måned ved løbende ydelser. Sagerne skal i øvrigt være dokumenteret på sædvanlig vis, herunder med journalnotater. Kommunalbestyrelsen kan altid efter en konkret vurdering bestemme, at der i sager om enkeltpersoner skal være sædvanlig dokumentation. Revisionen har ved en gennemgang konstateret, at Lejre Kommune ikke har retningslinjer for beløbsgrænser i relation til de nævnte paragraffer, hvorfor alle udbetalinger skal dokumenteres til sidste krone i forbindelse med regnskabsaflæggelse med mindre andet besluttes. Udgifterne bevilges altid ud fra en forudgående vurdering af behovet for hjælpen, inden midlerne udbetales. Administrationens vurdering: Der er løbende mange ansøgninger, også mange gengangere, forstået på den måde, at det er borgere administrationen kender, og som løbende ansøger om forskellige ydelser og de samme ydelser. Det udløser meget administrativt bureaukrati, at ansøgerne hver gang de ansøger om en ydelse, skal fremskaffe den ønskede dokumentation. Desuden skal borgerne efterfølgende fremvise kvitteringer, der dokumenterer, at midlerne rent faktisk er anvendt til formålet. Ofte er det ikke nemt at fremskaffe dokumentationen, ej heller at vedlægge dokumentationen til den konkrete bevilling, da det betyder parallelle arkivsystemer i form af et elektronisk og et i papirudgave. Det betyder, at sagsbehandlingstiden forlænges unødigt, således at borgerne må vente i længere tid på at få svar på deres ansøgning. Ligeledes bruges der fra borgeren og administrationen tid på efterfølgende dokumentationsarbejde, som kunne undgås. Det er administrationens vurdering, at ved at fjerne dokumentationskravet vil det betyde, at borgerne hurtigere vil kunne få behandlet deres ansøgning, ligesom det vil lette det administrative arbejde. Administrationen vurderer, at dette netop er formålet med at kunne indføre beløbsgrænser for dokumentationskrav. En ordning med beløbsgrænser kræver, at det i de konkrete sager noteres, at sagsbehandleren har set de fornødne økonomiske oplysninger samt hvilke oplysninger det drejer sig om, inden der gives en bevilling. Administrationen bør endvidere lave en kontrolprocedure for de løbende ydelser. Administrationen foreslår, at dokumentationskravet for bevillingen revurderes i forbindelse med, at borgerens behov for hjælpen revurderes. Dette vil som udgangspunkt ske minimum én gang om året, enten ud fra de krav der er for revurdering af borgerens behov i relation til lovgivningen for den konkrete type af hjælp, eller når der sker ændring i borgerens behov for hjælp. Økonomi og finansiering: Beløbsgrænserne ændrer ikke ved finansieringen af ydelserne. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Indstilling: Direktionen indstiller:

15 Side at der i sager vedrørende bevilgede enkeltydelser under kr. ikke skal foreligge konkret dokumentation for ansøgers økonomiske situation, og for hvorledes hjælpen er anvendt. Sagsbehandleren skal forud for bevilling af hjælp have set de fornødne oplysninger og skal notere dette i sagen. Beløbsgrænsen vedrører ydelser som anført under 48 i Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision 2. at der i sager vedrørende bevilgede løbende ydelser under kr. pr. måned ikke skal foreligge konkret dokumentation for ansøgers økonomiske situation, og for hvorledes hjælpen er anvendt. Sagsbehandleren skal forud for bevilling af hjælp have set de fornødne oplysninger og skal notere dette i sagen. Beløbsgrænsen vedrører ydelser som anført under 48 i Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision. Beslutning den : Indstillingerne anbefales

16 Side SSÆ - Afgørelser fra Det Sociale Nævn og Ankestyrelsen Sagsnr.: 10/13019 Resumé: I første halvår af 2010 sendte Visitation & Bestiller 8 sager til Det Sociale Nævn. Det Sociale Nævn har givet Lejre Kommune medhold i alle 8 afgørelser fra Visitation & Bestiller og Ankestyrelsen har afvist at behandle en sag, hvor en borger klagede over Det Sociale Nævns afgørelse. I første halvår 2010 har Social Drift & Behandling sendt 3 sager til Det Sociale Nævn. Det Sociale Nævn har givet Lejre Kommune medhold i de 2 afgørelser. Social Drift & Behandling afventer stadig svar fra Nævnet vedr. den sidste sag. Sagsfremstilling: Inden for Social & Arbejdsmarkeds område træffer Visitation & Bestiller og Social drift & Behandling dagligt afgørelser af stor betydning for borgerne, f.eks. om en borger er berettiget til ydelser af personlig pleje, praktisk bistand efter Serviceloven 83, genbrugelig hjælpemidler/kropsbårne hjælpemidler , støtte til indkøb af handicapbil 114, boligændringer 116 eller om en borger er berettiget til merudgifter efter SL 100 og til borgerstyret personlig assistance 95 og 96 samt ledsagerordning 97. Borgerne kan klage over afgørelser inden for 4 uger. Borgere kan også klage over sagsbehandlingen, f.eks. at den er for langsom eller over en konkret sagsbehandler, f.eks. vedkommendes optræden eller talemåde. Alle typer af klagesager såvel over afgørelser som sagsbehandlingsklager registreres i de respektive afdelinger. Når en borger klager over en afgørelse, har kommunen iht. loven pligt til at genvurdere sagen, og kan enten give borgeren medhold eller fastholde afgørelsen. I sidstnævnte tilfælde skal kommunen sende sagen videre til ankeinstansen Det Sociale Nævn. Nævnet træffer den endelige afgørelse; det er dog muligt at anke en nævnsafgørelse til Ankestyrelsen, hvis der er tale om et principielt spørgsmål. Klager over sagsbehandlingen eller over konkrete sagsbehandlere kan derimod ikke ankes, men skal besvares af kommunen, der skal vurdere om sagsbehandlingen har levet op til kommunens værdigrundlag om god forvaltningsskik. Visitation & Bestiller har ikke modtaget nye klagesager i det første halvår 2010 for bevillingsområdet Serviceloven 83, men har modtaget 10 klagesager heraf: 112 / 113 genbrugelige hjælpemidler / kropsbårne hjælpemidler Det Sociale Nævn har givet Lejre Kommune medhold i alle 8 afgørelser, hvoraf Ankestyrelsen har afvist at behandle en sag, hvor en borger klagede over Det Sociale Nævns afgørelse. Ansøgningerne vedr. 112 og 113 drejer sig om: et træningsredskab (WII Nitendo) førtidig udskiftning af høreapparat (bortkommet)

17 Side 15 el-scooter 2 sager vedr. trykaflastende puder (komfort - ikke varig). Ansøgningerne vedr. 114 drejer sig om: henstand med betaling af billån Støtte til køb af bil. Ansøgningen vedr. 116 drejer sig om: flytning af væg (der ikke ville gøre boligen bedre egnet). De 2 klagesager vedrørende kropsbårne hjælpemidler har Lejre Kommune genvurderet, idet der var kommet flere væsentlige oplysninger fra borgeren, hvilket har betydet, at borgeren fik medhold i afgørelsen. Social Drifts & Behandling har ikke modtaget nye klagesager i det første halvår 2010 vedrørende 95 og 96 samt 97, men har modtaget 3 stk. klagesager vedrørende SL 100. Det Sociale Nævn har givet Lejre Kommune medhold i de 2 afgørelser. Lejre Kommune mangler stadig Nævnets afgørelse på den sidste sag. Administrationens vurdering: Visitation & Bestiller har særligt fokus på sagsbehandlingerne vedrørende EL-scootere, idet der her enten kan være tale om en bevilling som hjælpemiddel eller som forbrugsgode, hvoraf borgeren har en egen betaling på 50 %. Derfor har andre kommuners afgørelser i Det Sociale Nævn en betydning for vores vurdering i sagsbehandlingsprocessen og den endelige vurdering af bevillingen. Social Drift & Behandling har fokus på ansøgningerne vedrørende merudgifter efter SL 100, og vi følger nøje udviklingen på området samt de afgørelser Det Sociale Nævn og Ankestyrelsen træffer. Økonomi og finansiering: Finansieringen afholdes inden for budgetterne på områderne. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den : Indstillingen godkendt

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere