Region Midtjylland. Viborg Amts regnskab Bilag. til Regionsrådets møde den 23. maj Punkt nr. 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland. Viborg Amts regnskab 2006. Bilag. til Regionsrådets møde den 23. maj 2007. Punkt nr. 4"

Transkript

1 Region Midtjylland Viborg Amts regnskab 2006 Bilag til Regionsrådets møde den 23. maj 2007 Punkt nr. 4

2 Årsberetning 2006

3 2 Årsberetning 2006, Viborg Amt

4 Indholdsfortegnelse Side Overordnet beskrivelse Hovedtal Regnskab Finansiel sammenligning af budget og regnskab... 6 Baggrund og udviklingstendenser Aftale med regeringen om amternes økonomi Budgetaftale mellem Amtsrådets partier Dispositionsbegrænsning Pris- og lønudviklingen Udviklingen i indkomstgrundlaget Artsfordeling af bruttodriftsudgifter Sektorbeskrivelser Oversigt over regnskab og bevillinger Udvalget for Miljø og Teknik Undervisnings- og Kulturudvalget Sundhedsudvalget Psykiatriudvalget Socialudvalget Økonomiudvalget Særlige forhold vedr. regnskabsafslutning Anlægsudgifter Specifikation over regnskab og bevillinger Indtægter og finansielle forhold m.v. Skatter, generelle tilskud og andre indtægter Udviklingen i finansiel status Anvendt regnskabspraksis Omkostningsregnskab Resultatopgørelse Omregningstabel Pengestrømsopgørelse Balance Låneoversigt Anlægsoversigt Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mill. kr. med specifikation og bemærkninger Årsberetning 2006, Viborg Amt 3 Indholdsfortegnelse

5 4 Årsberetning 2006, Viborg Amt

6 Overordnet beskrivelse Hovedtal regnskab 2006 Udgifter 5.260,4 (mill.kr.) Indtægter 4.818,8 Nettodrift 4.742,4 Skatter 3.591,7 Generelle tilskud 1.121,1 Nettoanlæg 327,7 Momsudligning 166,3 Renteindtægter 16,1 Ydelser på lån 24,0 Lånoptagelse 89,9 Udgifter Indtægter Drift 4.742,4 Skatter m.m ,7 Anlæg 327,7 Generelle tilskud 1.121,1 Momsudligningsbidrag 166,3 Renteindtægter 16,1 Ydelser på lån 24,0 Lånoptagelse 89, , ,8 Finansielt underskud -441,6 Bemærkninger i forhold til finansielt underskud: Til dækning af anlæg af handicapboliger i 2006 sker lånoptagelse og beboerindskud i 2007 med mill. kr. Anlægsoverførsel excl. handicapboliger fra 2005 til 2006 med mill. kr. Årsberetning 2006, Viborg Amt 5 Hovedtal regnskab 2006

7 Finansiel sammenligning af regnskab og budget Regnskabets hovedposter er i nedenstående skema sammenlignet med det vedtagne årsbudget Dette skema viser den finansielle virkning af årsregnskabet sammenlignet med budgettet. (I kr.) Mindreudgift el. Merindtægt (-)/ Regnskab Årsbudget Merudgift el. Mindreindtægt (+) UDGIFTER A. Driftsvirksomhed netto B. Anlægsvirksomhed netto heraf handicapboliger C. Bidrag til momsudligningsordningen D. Ydelser på lån Sum udgifter INDTÆGTER E. Skatter og generelle tilskud: a. Forskudsbeløb indkomstskat b. Ejendomsskatter og ejendomsværdiskat c. Øvrige efterreguleringer: indkomstskat, ejendomsværdiskat og generelle tilskud m.v d. Generelle tilskud I alt skatter og generelle tilskud F. Renteindtægter G. Optagelse af lån heraf til handicapboliger Sum indtægter Finansielt underskud Som det fremgår af ovenstående skema, var der i budget 2006 regnet med driftsudgifter netto på 4.430,9 mill. kr. ekskl. moms. Regnskabet udviser driftsudgifter netto på 4.742,4 mill. kr. ekskl. moms, d.v.s. at der i forhold til budgettet er tale om en samlet merudgift på driften på 311,5 mill. kr. Forskellen mellem budget 2006 og regnskab 2006 har nøje sammenhæng med ekstraudgifter i forbindelse med strukturreformen og med merudgifter på sundhedsområdet som følge af stærkt stigende aktiviteter. Stigningen i nettodriftsudgifter kan således især forklares ved merudgifter på godt 50 mill. kr. på socialområdet og på ca Årsberetning 2006, Viborg Amt Finansiel sammenligning af regnskab og budget

8 mill. kr. på sundhedsområdet jf. det følgende: 1. På socialområdet vedrører merudgiften alene udgifter til medfinansiering af kommunale opgaveløsninger, herunder støtte til køb af bil til handicappede og til boligindretning, idet udgiften hertil blev 53,6 mill. kr. større end budgetteret, medens der på de amtslige institutionsområder m.v. blev et mindreforbrug på 2,3 mill. kr. Af merudgiften på 53,6 mill. kr. til medfinansiering m.v. vedrører 18,3 mill. kr. 2005, medens der ikke henstår udgifter vedrørende 2006 til afregning i I forbindelse med anbringelser af børn og unge i plejefamilier og opholdssteder er udgiften i Viborg Amt fra 2005 til 2006 steget med 30,7 % og til personlig og praktisk hjælp og 77 hjælpeordninger til voksne er udgiften i samme periode steget med 24,4 %. 2. Tilskud til sygesikringsmedicin har været godt 52 mill. kr. over budgettet jf. ændrede forudsætninger i forhold til økonomiaftalen for 2006 mellem regeringen og Amtsrådsforeningen. 3. På det øvrige sygesikringsområde (excl. medicin) er der afholdt godt 40 mill. kr. mere i udgifter end budgetteret. En mindre del heraf (knap 6 mill. kr.) skyldes, at der i 2006 er afregnet for 53 uger til lægerne mod normalt 52 uger. Merudgiften i øvrigt findes især hos de praktiserende læger (ca. 20 mill. kr.) og speciallægerne (ca. 11 mill. kr. netto) og hænger sammen med stigende aktivitet. Den resterende merudgift er til fysioterapi og på tandlægeområdet. 4. På Viborg Amts egne sygehuse er netto afholdt ca. 49 mill. kr. til meraktivitetsprojekter og øvrige takstfinansierede områder mv. 5. Patienttransport har givet merudgifter på ca. 17 mill. kr. 6. Flere patienter til behandling på udenamtssygehuse har medført merudgifter på netto ca. 10 mill. kr. Efterreguleringer vedrørende 2004, 2005 og 2006 for 5-amtsaftalen med naboamterne har medført en ikke-budgetteret udgift på ca. 82 mill. kr. Størstedelen heraf vedrører Århus og Nordjyllands amter. I forhold til de angivne merudgifter netto under forannævnte punkter 4 og 6 bemærkes, at en større del af bruttoudgifterne er finan- Årsberetning 2006, Viborg Amt 7 Finansiel sammenligning af regnskab og budget

9 sieret af en central takstfinansieringspulje på sundhedsområdet. Under sektorbeskrivelserne senere for de enkelte udvalgsområder er sammenholdt regnskabsudgifter og driftsbevillinger. Heraf fremgår bl.a., at der til sundhedsområdet er givet tillægsbevillinger på 82,5 mill. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til bevillingerne er derfor en merudgift på 167 mill. kr., der hovedsagligt vedrører sygesikringsmedicin og efterreguleringer for 3 år vedrørende 5-amtsaftalen jf. foranstående punkt 2 og 6. Indenfor flere udvalgsområder er ekstraudgifter som følge af strukturreformen også blevet dækket ved engangsbesparelser og tilbageholdenhed på andre driftsområder. Anlægsudgifter var budgetteret til 134,4 mill. kr. netto ekskl. moms. Regnskabet viser en nettoudgift på 327,7 mill. kr. heraf 77,7 mill. kr. til handicapboliger. Stigningen i nettoanlægsudgifter fra 193,3 mill. kr. fra budget 2006 til regnskab 2006 skyldes hovedsageligt følgende forhold: 7. Som følge af regeringens anmodning om reduktion af amternes budgetterede driftsudgifter blev overført 22,5 mill. kr. fra drift til anlæg. 8. Der har været anlægsoverførsler (excl. handicapboliger jf. punkt 10 nedenfor) på 88 mill. kr. fra 2005 til Salg af grunde og ejendomme har givet 26,2 mill. kr. i mindre anlægsindtægt end budgetteret. 10. Der har været afholdt anlægsudgifter (incl. serviceareal) på 77,7 mill. kr. til handicapboliger mod budgetteret 4,9 mill. kr., altså en stigning på 72,8 mill. kr. Der har været budgetteret med nettobeløb, hvor den forventede lånoptagelse er fratrukket. En stor del af de afholdte anlægsudgifter vil efter almenboliglovens bestemmelser blive finansieret ved lånoptagelse med ca. 61,5 mill. kr. i Ovennævnte 4 forhold forklarer altså ca. 209,5 mill. kr. i anlægsstigninger mod 193,3 mill. kr. fra budget til regnskab. Forskellen på ca. 16 mill. kr. hidrører fra uforbrugte anlægsbeløb, hvoraf en mindre del er godkendt overført til 2007 af de nye myndigheder. Amtets momsudgifter, der er betalt som bidrag til en pulje for Amternes samlede momsudgifter, udgør ved regnskabsafslutningen 8 Årsberetning 2006, Viborg Amt Finansiel sammenligning af regnskab og budget

10 166,3 mill. kr. Bidrag til amtslige momsudligningsordning var budgetteret til 221,2 mill. kr. Mindreudgiften på 54,9 mill. kr. har sammenhæng med en omlægning af momsudligningsordningen fra 1. januar Bidragene til momsudligningsordningen vedrørende regnskab 2006, der forfalder til betaling i januar 2007, februar 2007 og marts 2007 bortfalder herved. Denne mindreudgift i momsbidrag modsvares af merudgiften til sygesikringsmedicin som følge af ændrede forudsætninger jf. punkt 2 foran. Ydelser på lån udgjorde 24 mill. kr. mod budgetteret 33 mill. kr. Afdrag på lån udgjorde ca. 17 mill. kr. og renteudgifter udgjorde ca. 7 mill. kr. Mindreudgiften i forhold til budgettet hænger sammen med dels at låneoptagelse i 2006 fandt sted sent på året dels at en del af lånene har variabel rente og variabel termin, hvorfor den forventede udgift kan være vanskelig at forudsige. Udover drifts- og anlægsindtægter er Amtets udgifter blevet finansieret via generelle tilskud, skatter og renter m.v. De generelle tilskud har i 2006 udgjort mill. kr. eller 10,2 mill. kr. mindre end budgetteret som følge af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for Indkomstskatter, ejendomsskatter samt efterreguleringer m.v. har været på i alt 3.596,8 mill. kr. i 2006 mod budgetteret mill. kr. Nettomerindtægten på 4,8 mill. kr. skyldes specielt, at kommunerne med flyvestationer har vundet en højesteretssag overfor Skatteministeriet og Forsvarets Bygningstjeneste, der bl.a. indebærer, at Karup Kommune og Viborg Amt for Flyvestationen i Karup har fået efterbetalt dækningsafgift med tilbagevirkende kraft for en årrække. Udskrivningsprocenten (indkomstskatteprocenten) til Amtet var på uændret 12,5 %, grundskyldspromillen af de afgiftspligtige grundværdier for landbrugsejendomme var på 1,5 og grundskyldspromillen af de afgiftspligtige grundværdier for øvrige ejendomme var på 10 i Ejendomsværdiskatten er opkrævet med som hovedregel 10 af ejendomsværdien og 1/3 af provenuet er gået til Amtet (og 2/3 til kommunerne). Årsberetning 2006, Viborg Amt 9 Finansiel sammenligning af regnskab og budget

11 Renteindtægter har givet en mindreindtægt på 3,9 mill. kr., der især skyldes, at den likvide beholdning i løbet af året var mindre end forventet ved budgetvedtagelsen. Optagelse af aftalelån har medført en merindtægt på 8,3 mill. kr., der skyldes optagelse af lån til færdigbyggede handicapboliger. Indtægtsposterne i regnskabet giver samlet en lille mindreindtægt på 1 mill. kr. i forhold til budgettet. Alt i alt viser årsregnskabet 2006 et finansielt underskud på 441,6 mill. kr., der kan forklares ved de foran anførte afvigelser mellem regnskab og budget på udgiftssiden. 10 Årsberetning 2006, Viborg Amt Finansiel sammenligning af regnskab og budget

12 Baggrund og udviklingstendenser Aftale med regeringen om amternes økonomi Et overordnet grundlag ved udarbejdelsen af budgettet for 2006 var aftalen af 11. juni 2005 mellem Regeringen og Amtsrådsforeningen om Amternes økonomi i 2006 med nogle hovedpunkter om udgifter og finansiering. Aftalen indeholdt meget snævre vækstrammer for såvel udgifter som indtægter for Amterne i Økonomiaftalen for 2006 indeholdt en beregnet realvækst(vækst udover pris- og lønstigninger), som hovedsagligt var prioriteret til sundhedsområdet. Finansieringen skulle i henhold til økonomiaftalen for budget 2006 ske ved en uændret skatteprocent for Amterne under ét i forhold til 2003 som følge af Regeringens skattestop og ved lånoptagelse. Viborg Amts skatteprocent på 12,5 % i 2006 var uændret i forhold til de seneste 3 år. I henhold til det forudsatte niveau i økonomiaftalen 2006 og fordelt ud fra Amternes udgifter til sygesikringsmedicin i budget 2005 blev Viborg Amts udgifter til sygesikringsmedicin budgetteret til 274 mill. kr. i Denne forudsætning i økonomiaftalen indebar et realt fald i disse udgifter, der blev brugt til at dække en stor del af den forudsatte realvækst på det øvrige sundhedsområde. I forhold til økonomiaftalen havde Viborg Amt mulighed for en realvækst på i alt 54 mill. kr., fordelt med 23 mill. kr. til kræftplan II, sygesikringsmedicin ekskl. medicin, lægelig videreuddannelse, sygeplejerskernes efteruddannelse mv. og 21 mill. kr. i niveauløft på sygehusområdet til områder med udgiftspres i medfør af garantiordninger og fritvalgsordninger finansieret via det lavere skøn for sygesikringsmedicin. Desuden gav regeringsaftalen 10 mill. kr. ekstra til forøgelse af aktivitetsafhængig pulje. Efter at amterne havde vedtaget deres budgetter 2006, anmodede Regeringen amterne om at reducere deres driftsbudgetter for at bringe disse i overensstemmelse med økonomiaftalens forudsætninger Amtsrådet valgte selv at tilpasse budgettet frem for at overlade det til centrale myndigheder og besluttede derfor på sit møde 6. februar 2006 en reduktion på 35 mill. kr. i driftsudgifter, hvoraf 22,5 mill. kr. blev overflyttet til anlægsudgifter (engangsudgifter til strukturreformen mv.). Den egentlige driftsreduktion på 12,5 mill. kr. berørte ikke sundhedsudgifterne. Årsberetning 2006, Viborg Amt 11 Baggrund og udviklingstendenser

13 Amtsrådet erklærede sig principielt utilfreds med måden budgetterne skulle åbnes på og påpegede, at Viborg Amt havde budgetteret ansvarligt og loyalt overfor de udmeldte rammer jf. også det følgende om amtsrådets budgetaftale. Budgetaftale mellem Amtsrådets partier Der blev mellem alle Amtsrådets partier indgået en budgetaftale for 2006 i overensstemmelse med økonomiaftalen mellem Regeringen og Amtsrådsforeningen og herunder de aktivitetsmæssige forudsætninger for sundhedsområdet jf. foran. Som led i budgetaftalen blev aftalt et ekstra løft på sundhedsområdet på i alt 51 mill. kr. ved omprioriteringer internt i amtets budget ud over hvad der var forudsat i økonomiaftalen. De 51 mill. kr. ekstra til sundhedsområdet blev fordelt således: Yderligere midler til aktivitetspuljen Yderligere midler til fremmede sygehuse Yderligere midler til sygesikringsområdet, ekskl. medicin Yderligere midler til fritvalgspatienter på sygehusene Merudgifter til sygehusmedicin m.m. 10 mill. kr. 10 mill. kr. 10 mill. kr. 11 mill. kr. 10 mill. kr. I alt fik sundhedsområdet hermed et niveauløft på 105 mill. kr., heraf 10 mill. kr. finansieret ved en forhøjelse af den statslige aktivitetspulje. Ud over de midler, der specifikt blev tilført til udmøntningen af kræftplan II og til efterslæbet indenfor sygehusmedicin (behandlingen af leddegigt, betainterferon og søvnapnø) rummede økonomiaftalen ikke mulighed for at iværksætte nye behandlingsformer i den resterende del af 2005 og I budgetaftalen var også taget højde for de særlige forhold som følge af at der var tale om Viborg Amts sidste budget, idet der blev fastlagt en dispositionsbegrænsningsmodel jf. det følgende. Dispositionsbegrænsning Amtsrådet fastlagde som et led i sin budgetaftale 2006 en dispositionsbegrænsningsmodel for 2005 og 2006 under et for at imødegå en utilsigtet realvækst i forbindelse med strukturreformen. Dispositionsbegrænsningen for driftsudgifterne blev fastsat til i alt 60,5 mill. kr. for sektorudvalgene ekskl. Sundhedsudvalget svarende til en forbrugsprocent på 96 % og var samlet for det enkelte udvalgsområde. 12 Årsberetning 2006, Viborg Amt Baggrund og udviklingstendenser

14 Udvalget for Miljø og Teknik opfyldte allerede sin forudsatte dispositionsbegrænsning på 4,4 mill. kr. i 2005, mens de øvrige udvalg i 2005 opnåede 39 mill. kr. d.v.s. der resterede 17,1 mill. kr. til realisering i 2006 jf. Viborg Amts årsregnskab 2005, side 130. Fordelingen af dispositionsbegrænsningen på udvalg for 2005 og 2006 fremgår af den følgende tabel. Dispositionsbegrænsning I alt mill. kr. Udvalget for Miljø og Teknik 4,4-4,4 Psykiatriudvalget 8,4 2,9 11,3 Socialudvalget 10,1 4,8 14,9 Undervisnings- og Kulturudvalget 13,5 5,7 19,2 Økonomiudvalget ekskl. VAFT og Politisk Ledelse 7,0 3,7 10,7 I alt 43,4 17,1 60,5 Det større mindreforbrug i 2005 i forhold til bevillingen hænger sammen med, at der ikke har været driftsoverførsler fra 2005 til 2006 (i modsætning til fra 2004 til 2005). Der har heller ikke været driftsoverførsler for sundhedsudvalgets område. Med hensyn til opfyldelsen af den forudsatte dispositionsbegrænsning på i alt 17,1 mill. kr. i 2006 henvises til sektorbeskrivelserne for de enkelte udvalgsområder. Den samlede dispositionsbegrænsning for 2005 og 2006 på 60,5 mill. kr. er teknisk budgetteret som et negativt beløb under økonomiudvalgets budget Pris- og lønudviklingen I det godkendte budget for 2006 var der fra 2005 til 2006 forudsat en gennemsnitlig prisstigning på 1,8% og en lønstigning ekskl. lønpuljer på 3,6% og 3,9% inkl. lønpuljer. Samlet var der forudsat en gennemsnitlig pris- og lønstigning inkl. lønpuljer på 3,3% i henhold til Amtsrådsforeningens skøn over pris- og lønudviklingen. Den faktiske pris- og lønudvikling inkl. lønpuljer er i følge Danske Regioner/Amtsrådsforeningen skønnet til samlet at være på 3,3% fra 2005 til Samlet har der således været overensstemmelse af pris- og lønforudsætningerne i budget 2006 sammenlignet med den faktiske pris- og lønudvikling. Den faktiske prisudvikling ekskl. medicin og sygesikring i øvrigt er skønnet til 1,9% fra 2005 til 2006, d.v.s. en undervurdering på Årsberetning 2006, Viborg Amt 13 Baggrund og udviklingstendenser

15 0,1 procentpoint i forhold til budgettet. Den faktiske lønudvikling er skønnet til 3,6% ekskl. lønpuljer og 3,9% inkl. lønpuljer fra 2005 til 2006, d.v.s. at der er overensstemmelse mellem budget og regnskab for lønudviklingen ekskl. og inkl. lønpuljer. Stigning i procent Fra 2005 til 2006 i budget 2006 Faktisk fra 2005 til 2006 Løn ekskl. puljer 3,6 3,6 Løn inkl. puljer 3,9 3,9 Priser: Priser ekskl. medicin og sygesikring i øvrigt 1,8 1,9 Sygesikring 1,3 0,9 Samlet pris- og lønudvikling ekskl. medicin og sygesikring i øvrigt og inkl. lønpuljer 3,3 3,3 Udviklingen i indkomstgrundlaget Den væsentligste indtægtskilde for Viborg Amt har været indkomstskatterne, der er fremkommet ved, at Amtsrådet har udskrevet en procentdel af udskrivningsgrundlaget i indkomstskat. Udskrivningsgrundlaget er summen af befolkningens indtægter fratrukket fradrag. Indkomstforskudsskatterne i regnskab 2006 er på 12,5% af det budgetterede udskrivningsgrundlag på ,9 mill. kr. Tabellen viser udviklingen i Viborg Amts faktiske/skønnede udskrivningsgrundlag samt udskrivningsgrundlaget pr. indbygger i Viborg Amt og hele landet. Udskrivnings- Udskrivningsgrundlag grundlag pr. indbygger i kr. Indeks, Viborg Amt i mill. kr. Viborg Amt Hele landet i f.t. hele landet = , , , , , , *) , , *) , , *) , ,5 *) Budget. Foranstående tabel viser, at udskrivningsgrundlaget pr. indbygger i Viborg Amt i perioden har ligget markant under gennemsnittet for hele landet. Indekset for udskrivningsgrundlaget pr. indbygger er på i forhold til hele landet sat lig med Årsberetning 2006, Viborg Amt Baggrund og udviklingstendenser

16 Artsfordeling af bruttodriftsudgifter 17% 46% 28% 9% 1. Lønninger 2. Varekøb 4. Tjenesteydelser 5. Tilskud og overførsler Mill.kr. % 1. Lønninger 2.771, Varekøb 523, Tjenesteydelser 1.664, Tilskud og overførsler 1.036,9 17 Bruttoudgifter i alt 5.997,2 100 Indtægter m.v ,8 Nettoudgifter i alt 4.742,4 Lønudgiften på 2.771,6 mill. kr. svarer til et beregnet samlet personaleforbrug på heltidsstillinger, hvilket er en stigning på 118 i forhold til regnskab Heraf er en stigning på 71 heltidsstillinger på Viborg Amts sygehuse jf. senere sektorbeskrivelsen for sundhedsudvalget. Årsberetning 2006, Viborg Amt 15 Baggrund og udviklingstendenser

17 Sektorbeskrivelser Oversigt over regnskab og bevillinger 2006 Figuren viser, hvordan driftsudgifterne i 2006 opgjort netto (d.v.s. fratrukket driftsindtægter) fordeler sig på Amtsrådets 6 udvalg. Psykiatriudvalget 6,2% Socialudvalget 9,0% Økonomiudvalget 6,1 Udvalget for Miljø og Teknik 2,1% Sundhedsudvalget 66,3% Undervisnings- og Kulturudvalget 10,3% Tabellen nedenunder angiver de afholdte driftsudgifter i 2006 pr. udvalg sammenholdt med udvalgets samlede driftsbevilling. Nettoudgifter Tillægs- Årsbudget Merudgift (+) Årsbudget bevillinger incl. tillægs- Regnskab (I kr.) bevillinger Mindreudg. (-) Drift Udvalget for Miljø og Teknik Undervisnings- og Kulturudvalget Sundhedsudvalget Psykiatriudvalget Socialudvalget Økonomiudvalget Dispositionsbegrænsning *) I alt *) Teknisk budgetteret under Økonomiudvalgets område jf. tidligere afsnit under "Baggrund og udviklingstendenser" Der har ikke været driftsoverførsler fra 2005 til Årsberetning 2002, Viborg Amt Sektorbeskrivelser

18 Tabellen viser en oversigt over udvalgenes bevillinger for drift og anlæg, sammenholdt med regnskabsudgifterne. Nettoudgifter (i kr.) Tillægs- Årsbudget Merudgift (+) Årsbudget bevillinger incl. tillægs- Regnskab bevillinger Mindreudg. (-) (*) Udvalget for Miljø og Teknik Miljø og natur Veje og færgedrift Undervisnings- og Kulturudvalget Gymnasier m.v Undervisning og kultur i øvrigt Sundhedsudvalget Sygehuse m.v Sygesikring Psykiatriudvalget Psykiatri Socialudvalget Sociale institutioner Økonomiudvalget Tilskud til busdrift og handicapkørsel Erhvervs- og arbejdsmarkedsordninger Politisk ledelse og administration m.v Pensions- og lønpuljer m.v. (excl. dispositionsbegrænsning) Dispositionsbegrænsning DRIFT I ALT Udvalget for Miljø og Teknik Undervisnings- og Kulturudvalget Sundhedsudvalget Psykiatriudvalget heraf handicapboliger **) Socialudvalget heraf handicapboliger **) Økonomiudvalget Økonomiudvalget - salg af ejendomme **) ANLÆG I ALT Anlæg excl. handicapboliger *) Specifikation fremgår af afsnit om "Oversigt over regnskab og bevillinger", hvor bl.a. de egentlige tillægsbevillinger er udskilt i forhold til de tekniske tillægsbevillinger. Blandt de egentlige tillægsbevillinger er anlægsoverførsler fra 2005 til **) Bemærkning fremgår af afsnit om "Anlægsudgifter i 2006". Årsberetning 2006, Viborg Amt 17 Udvalgenes bevillinger

19 Udvalget for Miljø og Teknik Afholdte nettodriftsudgifter i 2006 på udvalgets hovedområder Psykiatriudvalget 6,2% Socialudvalget 9,0% Økonomiudvalget 6,1% 62,5% Sundhedsudvalget 66,3% Undervisnings- og Kulturudvalget 10,3% Udvalget for Miljø og Teknik 2,1% 37,5% Veje og færgedrift Miljø og natur Regnskabsudgifterne på hovedområder sammenholdt med de bevillinger, som Amtsrådet har givet. Årsbudget Merudgift (+) (1.000 kr.) incl. tillægs- Regnskab bevillinger Mindreudg. (-) Miljø og natur Veje og færgedrift I alt Årsberetning 2002, Viborg Amt Udvalget for miljø og teknik

20 Bevillingsvurdering De politiske målsætninger Hovedmål 1 Hovedmål 2 Hovedmål 3 Hovedmål 4 Det samlede mindreforbrug på 3,4 mill. kr. i forhold til bevillingerne skyldes for en stor del et mindreforbrug på vintertjenesten som følge af den milde vinter i Udvalget for Miljø og Teknik har opstillet 4 hovedmål og 19 målsætninger, som det har brugt til at prioritere sine aktiviteter. Vi skal beskytte og forbedre befolkningens sundhed og velvære ved at: forebygge og forhindre trafikulykker forebygge og forhindre sundhedsskadelig forurening af vore omgivelser forbedre mulighederne for friluftsliv og rekreation sikre en god kvalitet af drikkevandet Vi skal beskytte og forbedre amtets naturgrundlag ved at: forhindre og forebygge forurening af naturen; herunder vandløb, søer og Limfjorden forhindre og forebygge anden forringelse af naturen end forurening aktivt at forbedre naturtilstanden i udvalgte områder forbedre og beskytte kulturlandskabet og landskabsbilledet Vi skal beskytte og forbedre de primære erhvervs udviklingsmuligheder ved at: optimere produktionsbetingelserne for landbrugserhvervene optimere produktionsbetingelserne for skovbrug optimere produktionsbetingelserne for fiskeri sikre forsyning med råstoffer Vi skal beskytte og forbedre byerhvervenes og byernes udviklingsmuligheder ved at: sikre muligheder for velbeliggende arealer til byernes udvikling udbygge og vedligeholde det overordnede vejnet anlægge nye veje sikre at vejene er fremkommelige også om vinteren sikre turismen gode betingelser sikre forsyning med tilstrækkeligt og godt drikkevand sikre muligheder for placering af større tekniske anlæg Årsberetning 2006, Viborg Amt 19 Udvalget for miljø og teknik

21 Drikkevandets indhold af pesticider Pesticidfund i rå- og rentvandsprøver i Viborg Amt (offentlige og private vandværker) pct Fund under grænseværdien Fund over grænseværdien Uden fund Grænseværdien for pesticider ligger på 0,1 mg/l (mikrogram pr. liter). Siden 1996 er der systematisk analyseret for pesticider i drikkevandet. Tallene for de seneste år viser, at i ca. 20 % af pesticidprøverne fra vandværker findes pesticider og i ca. 4 % overskrides grænseværdien. Det er ikke muligt, at aflæse en tendens i udviklingen af pesticidforureninger i grundvandet af to grunde. For det første vil vandværker have en tendens til at nedlægge boringer, hvor der vedvarende findes pesticider i koncentrationer over grænseværdien. For det andet vil et vandværk med pesticidfund i rentvandet (vandet der sendes fra vandværket til forbrugeren) også analysere råvandet fra boringerne og forfølge udviklingen i de følgende år, mens et vandværk uden pesticidfund vil have en mindre analysefrekvens. Dræbte og tilskadekomne på vejene i Viborg Amt Dræbte og tilskadekomne på amtsvejene Dræbte og tilskadekomne Dræbte Lettere tilskadekomne Alvorligt tilskadekomne Målsætning I forbindelse med vedtagelsen af Regionplan trådte den 20 Årsberetning 2006, Viborg Amt Udvalget for miljø og teknik

22 nye målsætning for trafiksikkerhedsarbejdet i kraft. Som målsætning blev opstillet en reduktion i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne på 40 % inden udgangen af 2012 med 1998 som udgangsår. "Trafiksikkerhedsplan for Viborg Amt " fremhævede, hvilke midler og indsatsområder, der skal prioriteres for at nå dette nye mål. I perioden er antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne faldet med 40 % på amtsvejene. For at nå målet eller opnå endnu større reduktion i 2012 skal trafiksikkerhedsindsatsen fortsætte. I 2006 har Vejkontoret arbejdet ud fra en ny Trafiksikkerhedsplan for perioden indenfor det samme mål som den tidligere Trafiksikkerhedsplan. På baggrund af en uheldsanalyse er der i "Trafiksikkerhedsplan " både nogle af de samme indsatsområder som i den gamle trafiksikkerhedsplan og helt nye indsatsområder. Dræbte og tilskadekomne på alle veje Dræbte og tilskadekomne på alle veje Dræbte og tilskadekomne Dræbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Målsætning På det samlede vejnet er ikke sket samme positive udvikling som på amtsvejene. Det skyldes, at der ikke har været et tilsvarende fald i antallet af dræbte og tilskadekomne på kommunevejene. Vedligeholdelse af amtsvejene (kr. pr. km.) Asfaltbelægninger Asfaltreparationer Stier og fortove Vejudstyr Driftspakken* Virksund dæmningen Broer og færgelejer Regulering af veje I alt Note: Eksempelvis græsslåning, afvanding, reparation af brønde og rør, fejning af fortove og renhold af rastepladser. Beløbene er ikke fremskrevet. Årsberetning 2006, Viborg Amt 21 Udvalget for miljø og teknik

23 Det har i perioden kostet i gennemsnit ca kr. at vedligeholde en kilometer amtsvej. Vejbelægningerne er fra og med år 2002 ikke vedligeholdt på samme niveau som foregående år. På grund af strukturreformen er der ved regnskabsafslutningen 2006 ekstraordinært afholdt en udgift til Fursund Færgeri på kr. svarende til 60% af en budgetoverskridelse. Tidsmæssigt har dette forhold ikke kunnet forelægges politisk i Viborg Amt, men forelægges i stedet med Viborg Amts samlede regnskab jfr. 9, stk. 4 i samarbejdsaftalen om Fursund Færgeri. Udbetaling af erstatninger til dambrug Viborg Amt har opkøbt opstemningsrettighederne ved flere dambrug med henblik på at nedlægge stemmeværket og i nogle tilfælde selve dambruget. De indgåede aftaler med den enkelte dambrugsejer om mistede rettigheder og reetablering af dambrugsareal mod udbetaling af en aftalt engangssum er blevet tinglyst på ejendommen. Først når betingelserne for udbetaling af opfyldt udbetales erstatningen til dambrugsejeren. For en del af disse aftaler er betingelserne for udbetaling ikke blevet opfyldt inden udgangen af På grund af strukturreformen er de resterende erstatningsbeløb udbetalt i 2006 til de opgavemodtagende myndigheder, som således i stedet skal varetage udbetalingen til den enkelte dambrugsejer, når betingelserne herfor er opfyldt. Der er udbetalt i alt kr. til henholdsvis Viborg Kommune ( kr.) og Thisted Kommune ( kr.). 22 Årsberetning 2006, Viborg Amt Udvalget for miljø og teknik

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009 Aftale om regionernes økonomi i 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 13. juni 2009 aftale om regionernes økonomi for 2010. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Pris- og lønudviklingen , juni udsendt d

Pris- og lønudviklingen , juni udsendt d N O T A T Pris- og lønudviklingen 2006-2008, juni 2007 - udsendt d. 25-06-2007 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske Regioner i april 2007, og indeholdt skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi N O T A T 27-06-2016 Sag nr. 16/1332 Dokumentnr. 32066/16 Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 9. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb.

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat «Skriv afdeling» Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 «Skriv din e-mail» www.herning.dk Aktivitetsbestemt medfinansiering hvordan og hvorfor Kontaktperson:

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport 1 bilag 1. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammenfatning...1 2 Bevillingsområder...8 2.1

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet. Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik Politisk økonomirapportering 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Til og med maj måned Regnskab 1. juni 2010 Forbrug og budget For hele udvalget er forbrugsprocenten ultimo maj måned 2010 på 49,4%. Ultimo

Læs mere

DET KOMMUNALE REGNSKAB 2005 MARTS 2007

DET KOMMUNALE REGNSKAB 2005 MARTS 2007 DET KOMMUNALE REGNSKAB 2005 MARTS 2007 DET KOMMUNALE REGNSKAB 2005 - MARTS 2007 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2017

Kommunal medfinansiering 2017 Side 1 Kommunal medfinansiering 2017 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 2 Henvendelse kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon: 72 26

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Oversigtsnotat: Hvordan finansieres sundheds- og hospitalssektoren efter strukturreformen

Oversigtsnotat: Hvordan finansieres sundheds- og hospitalssektoren efter strukturreformen Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 69 Offentligt Sundhedsudvalget (SUU) 3. April 2007 Økonomigruppen i Folketinget Oversigtsnotat: Hvordan finansieres sundheds- og hospitalssektoren efter strukturreformen

Læs mere