Region Midtjylland. Viborg Amts regnskab Bilag. til Regionsrådets møde den 23. maj Punkt nr. 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland. Viborg Amts regnskab 2006. Bilag. til Regionsrådets møde den 23. maj 2007. Punkt nr. 4"

Transkript

1 Region Midtjylland Viborg Amts regnskab 2006 Bilag til Regionsrådets møde den 23. maj 2007 Punkt nr. 4

2 Årsberetning 2006

3 2 Årsberetning 2006, Viborg Amt

4 Indholdsfortegnelse Side Overordnet beskrivelse Hovedtal Regnskab Finansiel sammenligning af budget og regnskab... 6 Baggrund og udviklingstendenser Aftale med regeringen om amternes økonomi Budgetaftale mellem Amtsrådets partier Dispositionsbegrænsning Pris- og lønudviklingen Udviklingen i indkomstgrundlaget Artsfordeling af bruttodriftsudgifter Sektorbeskrivelser Oversigt over regnskab og bevillinger Udvalget for Miljø og Teknik Undervisnings- og Kulturudvalget Sundhedsudvalget Psykiatriudvalget Socialudvalget Økonomiudvalget Særlige forhold vedr. regnskabsafslutning Anlægsudgifter Specifikation over regnskab og bevillinger Indtægter og finansielle forhold m.v. Skatter, generelle tilskud og andre indtægter Udviklingen i finansiel status Anvendt regnskabspraksis Omkostningsregnskab Resultatopgørelse Omregningstabel Pengestrømsopgørelse Balance Låneoversigt Anlægsoversigt Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mill. kr. med specifikation og bemærkninger Årsberetning 2006, Viborg Amt 3 Indholdsfortegnelse

5 4 Årsberetning 2006, Viborg Amt

6 Overordnet beskrivelse Hovedtal regnskab 2006 Udgifter 5.260,4 (mill.kr.) Indtægter 4.818,8 Nettodrift 4.742,4 Skatter 3.591,7 Generelle tilskud 1.121,1 Nettoanlæg 327,7 Momsudligning 166,3 Renteindtægter 16,1 Ydelser på lån 24,0 Lånoptagelse 89,9 Udgifter Indtægter Drift 4.742,4 Skatter m.m ,7 Anlæg 327,7 Generelle tilskud 1.121,1 Momsudligningsbidrag 166,3 Renteindtægter 16,1 Ydelser på lån 24,0 Lånoptagelse 89, , ,8 Finansielt underskud -441,6 Bemærkninger i forhold til finansielt underskud: Til dækning af anlæg af handicapboliger i 2006 sker lånoptagelse og beboerindskud i 2007 med mill. kr. Anlægsoverførsel excl. handicapboliger fra 2005 til 2006 med mill. kr. Årsberetning 2006, Viborg Amt 5 Hovedtal regnskab 2006

7 Finansiel sammenligning af regnskab og budget Regnskabets hovedposter er i nedenstående skema sammenlignet med det vedtagne årsbudget Dette skema viser den finansielle virkning af årsregnskabet sammenlignet med budgettet. (I kr.) Mindreudgift el. Merindtægt (-)/ Regnskab Årsbudget Merudgift el. Mindreindtægt (+) UDGIFTER A. Driftsvirksomhed netto B. Anlægsvirksomhed netto heraf handicapboliger C. Bidrag til momsudligningsordningen D. Ydelser på lån Sum udgifter INDTÆGTER E. Skatter og generelle tilskud: a. Forskudsbeløb indkomstskat b. Ejendomsskatter og ejendomsværdiskat c. Øvrige efterreguleringer: indkomstskat, ejendomsværdiskat og generelle tilskud m.v d. Generelle tilskud I alt skatter og generelle tilskud F. Renteindtægter G. Optagelse af lån heraf til handicapboliger Sum indtægter Finansielt underskud Som det fremgår af ovenstående skema, var der i budget 2006 regnet med driftsudgifter netto på 4.430,9 mill. kr. ekskl. moms. Regnskabet udviser driftsudgifter netto på 4.742,4 mill. kr. ekskl. moms, d.v.s. at der i forhold til budgettet er tale om en samlet merudgift på driften på 311,5 mill. kr. Forskellen mellem budget 2006 og regnskab 2006 har nøje sammenhæng med ekstraudgifter i forbindelse med strukturreformen og med merudgifter på sundhedsområdet som følge af stærkt stigende aktiviteter. Stigningen i nettodriftsudgifter kan således især forklares ved merudgifter på godt 50 mill. kr. på socialområdet og på ca Årsberetning 2006, Viborg Amt Finansiel sammenligning af regnskab og budget

8 mill. kr. på sundhedsområdet jf. det følgende: 1. På socialområdet vedrører merudgiften alene udgifter til medfinansiering af kommunale opgaveløsninger, herunder støtte til køb af bil til handicappede og til boligindretning, idet udgiften hertil blev 53,6 mill. kr. større end budgetteret, medens der på de amtslige institutionsområder m.v. blev et mindreforbrug på 2,3 mill. kr. Af merudgiften på 53,6 mill. kr. til medfinansiering m.v. vedrører 18,3 mill. kr. 2005, medens der ikke henstår udgifter vedrørende 2006 til afregning i I forbindelse med anbringelser af børn og unge i plejefamilier og opholdssteder er udgiften i Viborg Amt fra 2005 til 2006 steget med 30,7 % og til personlig og praktisk hjælp og 77 hjælpeordninger til voksne er udgiften i samme periode steget med 24,4 %. 2. Tilskud til sygesikringsmedicin har været godt 52 mill. kr. over budgettet jf. ændrede forudsætninger i forhold til økonomiaftalen for 2006 mellem regeringen og Amtsrådsforeningen. 3. På det øvrige sygesikringsområde (excl. medicin) er der afholdt godt 40 mill. kr. mere i udgifter end budgetteret. En mindre del heraf (knap 6 mill. kr.) skyldes, at der i 2006 er afregnet for 53 uger til lægerne mod normalt 52 uger. Merudgiften i øvrigt findes især hos de praktiserende læger (ca. 20 mill. kr.) og speciallægerne (ca. 11 mill. kr. netto) og hænger sammen med stigende aktivitet. Den resterende merudgift er til fysioterapi og på tandlægeområdet. 4. På Viborg Amts egne sygehuse er netto afholdt ca. 49 mill. kr. til meraktivitetsprojekter og øvrige takstfinansierede områder mv. 5. Patienttransport har givet merudgifter på ca. 17 mill. kr. 6. Flere patienter til behandling på udenamtssygehuse har medført merudgifter på netto ca. 10 mill. kr. Efterreguleringer vedrørende 2004, 2005 og 2006 for 5-amtsaftalen med naboamterne har medført en ikke-budgetteret udgift på ca. 82 mill. kr. Størstedelen heraf vedrører Århus og Nordjyllands amter. I forhold til de angivne merudgifter netto under forannævnte punkter 4 og 6 bemærkes, at en større del af bruttoudgifterne er finan- Årsberetning 2006, Viborg Amt 7 Finansiel sammenligning af regnskab og budget

9 sieret af en central takstfinansieringspulje på sundhedsområdet. Under sektorbeskrivelserne senere for de enkelte udvalgsområder er sammenholdt regnskabsudgifter og driftsbevillinger. Heraf fremgår bl.a., at der til sundhedsområdet er givet tillægsbevillinger på 82,5 mill. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til bevillingerne er derfor en merudgift på 167 mill. kr., der hovedsagligt vedrører sygesikringsmedicin og efterreguleringer for 3 år vedrørende 5-amtsaftalen jf. foranstående punkt 2 og 6. Indenfor flere udvalgsområder er ekstraudgifter som følge af strukturreformen også blevet dækket ved engangsbesparelser og tilbageholdenhed på andre driftsområder. Anlægsudgifter var budgetteret til 134,4 mill. kr. netto ekskl. moms. Regnskabet viser en nettoudgift på 327,7 mill. kr. heraf 77,7 mill. kr. til handicapboliger. Stigningen i nettoanlægsudgifter fra 193,3 mill. kr. fra budget 2006 til regnskab 2006 skyldes hovedsageligt følgende forhold: 7. Som følge af regeringens anmodning om reduktion af amternes budgetterede driftsudgifter blev overført 22,5 mill. kr. fra drift til anlæg. 8. Der har været anlægsoverførsler (excl. handicapboliger jf. punkt 10 nedenfor) på 88 mill. kr. fra 2005 til Salg af grunde og ejendomme har givet 26,2 mill. kr. i mindre anlægsindtægt end budgetteret. 10. Der har været afholdt anlægsudgifter (incl. serviceareal) på 77,7 mill. kr. til handicapboliger mod budgetteret 4,9 mill. kr., altså en stigning på 72,8 mill. kr. Der har været budgetteret med nettobeløb, hvor den forventede lånoptagelse er fratrukket. En stor del af de afholdte anlægsudgifter vil efter almenboliglovens bestemmelser blive finansieret ved lånoptagelse med ca. 61,5 mill. kr. i Ovennævnte 4 forhold forklarer altså ca. 209,5 mill. kr. i anlægsstigninger mod 193,3 mill. kr. fra budget til regnskab. Forskellen på ca. 16 mill. kr. hidrører fra uforbrugte anlægsbeløb, hvoraf en mindre del er godkendt overført til 2007 af de nye myndigheder. Amtets momsudgifter, der er betalt som bidrag til en pulje for Amternes samlede momsudgifter, udgør ved regnskabsafslutningen 8 Årsberetning 2006, Viborg Amt Finansiel sammenligning af regnskab og budget

10 166,3 mill. kr. Bidrag til amtslige momsudligningsordning var budgetteret til 221,2 mill. kr. Mindreudgiften på 54,9 mill. kr. har sammenhæng med en omlægning af momsudligningsordningen fra 1. januar Bidragene til momsudligningsordningen vedrørende regnskab 2006, der forfalder til betaling i januar 2007, februar 2007 og marts 2007 bortfalder herved. Denne mindreudgift i momsbidrag modsvares af merudgiften til sygesikringsmedicin som følge af ændrede forudsætninger jf. punkt 2 foran. Ydelser på lån udgjorde 24 mill. kr. mod budgetteret 33 mill. kr. Afdrag på lån udgjorde ca. 17 mill. kr. og renteudgifter udgjorde ca. 7 mill. kr. Mindreudgiften i forhold til budgettet hænger sammen med dels at låneoptagelse i 2006 fandt sted sent på året dels at en del af lånene har variabel rente og variabel termin, hvorfor den forventede udgift kan være vanskelig at forudsige. Udover drifts- og anlægsindtægter er Amtets udgifter blevet finansieret via generelle tilskud, skatter og renter m.v. De generelle tilskud har i 2006 udgjort mill. kr. eller 10,2 mill. kr. mindre end budgetteret som følge af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for Indkomstskatter, ejendomsskatter samt efterreguleringer m.v. har været på i alt 3.596,8 mill. kr. i 2006 mod budgetteret mill. kr. Nettomerindtægten på 4,8 mill. kr. skyldes specielt, at kommunerne med flyvestationer har vundet en højesteretssag overfor Skatteministeriet og Forsvarets Bygningstjeneste, der bl.a. indebærer, at Karup Kommune og Viborg Amt for Flyvestationen i Karup har fået efterbetalt dækningsafgift med tilbagevirkende kraft for en årrække. Udskrivningsprocenten (indkomstskatteprocenten) til Amtet var på uændret 12,5 %, grundskyldspromillen af de afgiftspligtige grundværdier for landbrugsejendomme var på 1,5 og grundskyldspromillen af de afgiftspligtige grundværdier for øvrige ejendomme var på 10 i Ejendomsværdiskatten er opkrævet med som hovedregel 10 af ejendomsværdien og 1/3 af provenuet er gået til Amtet (og 2/3 til kommunerne). Årsberetning 2006, Viborg Amt 9 Finansiel sammenligning af regnskab og budget

11 Renteindtægter har givet en mindreindtægt på 3,9 mill. kr., der især skyldes, at den likvide beholdning i løbet af året var mindre end forventet ved budgetvedtagelsen. Optagelse af aftalelån har medført en merindtægt på 8,3 mill. kr., der skyldes optagelse af lån til færdigbyggede handicapboliger. Indtægtsposterne i regnskabet giver samlet en lille mindreindtægt på 1 mill. kr. i forhold til budgettet. Alt i alt viser årsregnskabet 2006 et finansielt underskud på 441,6 mill. kr., der kan forklares ved de foran anførte afvigelser mellem regnskab og budget på udgiftssiden. 10 Årsberetning 2006, Viborg Amt Finansiel sammenligning af regnskab og budget

12 Baggrund og udviklingstendenser Aftale med regeringen om amternes økonomi Et overordnet grundlag ved udarbejdelsen af budgettet for 2006 var aftalen af 11. juni 2005 mellem Regeringen og Amtsrådsforeningen om Amternes økonomi i 2006 med nogle hovedpunkter om udgifter og finansiering. Aftalen indeholdt meget snævre vækstrammer for såvel udgifter som indtægter for Amterne i Økonomiaftalen for 2006 indeholdt en beregnet realvækst(vækst udover pris- og lønstigninger), som hovedsagligt var prioriteret til sundhedsområdet. Finansieringen skulle i henhold til økonomiaftalen for budget 2006 ske ved en uændret skatteprocent for Amterne under ét i forhold til 2003 som følge af Regeringens skattestop og ved lånoptagelse. Viborg Amts skatteprocent på 12,5 % i 2006 var uændret i forhold til de seneste 3 år. I henhold til det forudsatte niveau i økonomiaftalen 2006 og fordelt ud fra Amternes udgifter til sygesikringsmedicin i budget 2005 blev Viborg Amts udgifter til sygesikringsmedicin budgetteret til 274 mill. kr. i Denne forudsætning i økonomiaftalen indebar et realt fald i disse udgifter, der blev brugt til at dække en stor del af den forudsatte realvækst på det øvrige sundhedsområde. I forhold til økonomiaftalen havde Viborg Amt mulighed for en realvækst på i alt 54 mill. kr., fordelt med 23 mill. kr. til kræftplan II, sygesikringsmedicin ekskl. medicin, lægelig videreuddannelse, sygeplejerskernes efteruddannelse mv. og 21 mill. kr. i niveauløft på sygehusområdet til områder med udgiftspres i medfør af garantiordninger og fritvalgsordninger finansieret via det lavere skøn for sygesikringsmedicin. Desuden gav regeringsaftalen 10 mill. kr. ekstra til forøgelse af aktivitetsafhængig pulje. Efter at amterne havde vedtaget deres budgetter 2006, anmodede Regeringen amterne om at reducere deres driftsbudgetter for at bringe disse i overensstemmelse med økonomiaftalens forudsætninger Amtsrådet valgte selv at tilpasse budgettet frem for at overlade det til centrale myndigheder og besluttede derfor på sit møde 6. februar 2006 en reduktion på 35 mill. kr. i driftsudgifter, hvoraf 22,5 mill. kr. blev overflyttet til anlægsudgifter (engangsudgifter til strukturreformen mv.). Den egentlige driftsreduktion på 12,5 mill. kr. berørte ikke sundhedsudgifterne. Årsberetning 2006, Viborg Amt 11 Baggrund og udviklingstendenser

13 Amtsrådet erklærede sig principielt utilfreds med måden budgetterne skulle åbnes på og påpegede, at Viborg Amt havde budgetteret ansvarligt og loyalt overfor de udmeldte rammer jf. også det følgende om amtsrådets budgetaftale. Budgetaftale mellem Amtsrådets partier Der blev mellem alle Amtsrådets partier indgået en budgetaftale for 2006 i overensstemmelse med økonomiaftalen mellem Regeringen og Amtsrådsforeningen og herunder de aktivitetsmæssige forudsætninger for sundhedsområdet jf. foran. Som led i budgetaftalen blev aftalt et ekstra løft på sundhedsområdet på i alt 51 mill. kr. ved omprioriteringer internt i amtets budget ud over hvad der var forudsat i økonomiaftalen. De 51 mill. kr. ekstra til sundhedsområdet blev fordelt således: Yderligere midler til aktivitetspuljen Yderligere midler til fremmede sygehuse Yderligere midler til sygesikringsområdet, ekskl. medicin Yderligere midler til fritvalgspatienter på sygehusene Merudgifter til sygehusmedicin m.m. 10 mill. kr. 10 mill. kr. 10 mill. kr. 11 mill. kr. 10 mill. kr. I alt fik sundhedsområdet hermed et niveauløft på 105 mill. kr., heraf 10 mill. kr. finansieret ved en forhøjelse af den statslige aktivitetspulje. Ud over de midler, der specifikt blev tilført til udmøntningen af kræftplan II og til efterslæbet indenfor sygehusmedicin (behandlingen af leddegigt, betainterferon og søvnapnø) rummede økonomiaftalen ikke mulighed for at iværksætte nye behandlingsformer i den resterende del af 2005 og I budgetaftalen var også taget højde for de særlige forhold som følge af at der var tale om Viborg Amts sidste budget, idet der blev fastlagt en dispositionsbegrænsningsmodel jf. det følgende. Dispositionsbegrænsning Amtsrådet fastlagde som et led i sin budgetaftale 2006 en dispositionsbegrænsningsmodel for 2005 og 2006 under et for at imødegå en utilsigtet realvækst i forbindelse med strukturreformen. Dispositionsbegrænsningen for driftsudgifterne blev fastsat til i alt 60,5 mill. kr. for sektorudvalgene ekskl. Sundhedsudvalget svarende til en forbrugsprocent på 96 % og var samlet for det enkelte udvalgsområde. 12 Årsberetning 2006, Viborg Amt Baggrund og udviklingstendenser

14 Udvalget for Miljø og Teknik opfyldte allerede sin forudsatte dispositionsbegrænsning på 4,4 mill. kr. i 2005, mens de øvrige udvalg i 2005 opnåede 39 mill. kr. d.v.s. der resterede 17,1 mill. kr. til realisering i 2006 jf. Viborg Amts årsregnskab 2005, side 130. Fordelingen af dispositionsbegrænsningen på udvalg for 2005 og 2006 fremgår af den følgende tabel. Dispositionsbegrænsning I alt mill. kr. Udvalget for Miljø og Teknik 4,4-4,4 Psykiatriudvalget 8,4 2,9 11,3 Socialudvalget 10,1 4,8 14,9 Undervisnings- og Kulturudvalget 13,5 5,7 19,2 Økonomiudvalget ekskl. VAFT og Politisk Ledelse 7,0 3,7 10,7 I alt 43,4 17,1 60,5 Det større mindreforbrug i 2005 i forhold til bevillingen hænger sammen med, at der ikke har været driftsoverførsler fra 2005 til 2006 (i modsætning til fra 2004 til 2005). Der har heller ikke været driftsoverførsler for sundhedsudvalgets område. Med hensyn til opfyldelsen af den forudsatte dispositionsbegrænsning på i alt 17,1 mill. kr. i 2006 henvises til sektorbeskrivelserne for de enkelte udvalgsområder. Den samlede dispositionsbegrænsning for 2005 og 2006 på 60,5 mill. kr. er teknisk budgetteret som et negativt beløb under økonomiudvalgets budget Pris- og lønudviklingen I det godkendte budget for 2006 var der fra 2005 til 2006 forudsat en gennemsnitlig prisstigning på 1,8% og en lønstigning ekskl. lønpuljer på 3,6% og 3,9% inkl. lønpuljer. Samlet var der forudsat en gennemsnitlig pris- og lønstigning inkl. lønpuljer på 3,3% i henhold til Amtsrådsforeningens skøn over pris- og lønudviklingen. Den faktiske pris- og lønudvikling inkl. lønpuljer er i følge Danske Regioner/Amtsrådsforeningen skønnet til samlet at være på 3,3% fra 2005 til Samlet har der således været overensstemmelse af pris- og lønforudsætningerne i budget 2006 sammenlignet med den faktiske pris- og lønudvikling. Den faktiske prisudvikling ekskl. medicin og sygesikring i øvrigt er skønnet til 1,9% fra 2005 til 2006, d.v.s. en undervurdering på Årsberetning 2006, Viborg Amt 13 Baggrund og udviklingstendenser

15 0,1 procentpoint i forhold til budgettet. Den faktiske lønudvikling er skønnet til 3,6% ekskl. lønpuljer og 3,9% inkl. lønpuljer fra 2005 til 2006, d.v.s. at der er overensstemmelse mellem budget og regnskab for lønudviklingen ekskl. og inkl. lønpuljer. Stigning i procent Fra 2005 til 2006 i budget 2006 Faktisk fra 2005 til 2006 Løn ekskl. puljer 3,6 3,6 Løn inkl. puljer 3,9 3,9 Priser: Priser ekskl. medicin og sygesikring i øvrigt 1,8 1,9 Sygesikring 1,3 0,9 Samlet pris- og lønudvikling ekskl. medicin og sygesikring i øvrigt og inkl. lønpuljer 3,3 3,3 Udviklingen i indkomstgrundlaget Den væsentligste indtægtskilde for Viborg Amt har været indkomstskatterne, der er fremkommet ved, at Amtsrådet har udskrevet en procentdel af udskrivningsgrundlaget i indkomstskat. Udskrivningsgrundlaget er summen af befolkningens indtægter fratrukket fradrag. Indkomstforskudsskatterne i regnskab 2006 er på 12,5% af det budgetterede udskrivningsgrundlag på ,9 mill. kr. Tabellen viser udviklingen i Viborg Amts faktiske/skønnede udskrivningsgrundlag samt udskrivningsgrundlaget pr. indbygger i Viborg Amt og hele landet. Udskrivnings- Udskrivningsgrundlag grundlag pr. indbygger i kr. Indeks, Viborg Amt i mill. kr. Viborg Amt Hele landet i f.t. hele landet = , , , , , , *) , , *) , , *) , ,5 *) Budget. Foranstående tabel viser, at udskrivningsgrundlaget pr. indbygger i Viborg Amt i perioden har ligget markant under gennemsnittet for hele landet. Indekset for udskrivningsgrundlaget pr. indbygger er på i forhold til hele landet sat lig med Årsberetning 2006, Viborg Amt Baggrund og udviklingstendenser

16 Artsfordeling af bruttodriftsudgifter 17% 46% 28% 9% 1. Lønninger 2. Varekøb 4. Tjenesteydelser 5. Tilskud og overførsler Mill.kr. % 1. Lønninger 2.771, Varekøb 523, Tjenesteydelser 1.664, Tilskud og overførsler 1.036,9 17 Bruttoudgifter i alt 5.997,2 100 Indtægter m.v ,8 Nettoudgifter i alt 4.742,4 Lønudgiften på 2.771,6 mill. kr. svarer til et beregnet samlet personaleforbrug på heltidsstillinger, hvilket er en stigning på 118 i forhold til regnskab Heraf er en stigning på 71 heltidsstillinger på Viborg Amts sygehuse jf. senere sektorbeskrivelsen for sundhedsudvalget. Årsberetning 2006, Viborg Amt 15 Baggrund og udviklingstendenser

17 Sektorbeskrivelser Oversigt over regnskab og bevillinger 2006 Figuren viser, hvordan driftsudgifterne i 2006 opgjort netto (d.v.s. fratrukket driftsindtægter) fordeler sig på Amtsrådets 6 udvalg. Psykiatriudvalget 6,2% Socialudvalget 9,0% Økonomiudvalget 6,1 Udvalget for Miljø og Teknik 2,1% Sundhedsudvalget 66,3% Undervisnings- og Kulturudvalget 10,3% Tabellen nedenunder angiver de afholdte driftsudgifter i 2006 pr. udvalg sammenholdt med udvalgets samlede driftsbevilling. Nettoudgifter Tillægs- Årsbudget Merudgift (+) Årsbudget bevillinger incl. tillægs- Regnskab (I kr.) bevillinger Mindreudg. (-) Drift Udvalget for Miljø og Teknik Undervisnings- og Kulturudvalget Sundhedsudvalget Psykiatriudvalget Socialudvalget Økonomiudvalget Dispositionsbegrænsning *) I alt *) Teknisk budgetteret under Økonomiudvalgets område jf. tidligere afsnit under "Baggrund og udviklingstendenser" Der har ikke været driftsoverførsler fra 2005 til Årsberetning 2002, Viborg Amt Sektorbeskrivelser

18 Tabellen viser en oversigt over udvalgenes bevillinger for drift og anlæg, sammenholdt med regnskabsudgifterne. Nettoudgifter (i kr.) Tillægs- Årsbudget Merudgift (+) Årsbudget bevillinger incl. tillægs- Regnskab bevillinger Mindreudg. (-) (*) Udvalget for Miljø og Teknik Miljø og natur Veje og færgedrift Undervisnings- og Kulturudvalget Gymnasier m.v Undervisning og kultur i øvrigt Sundhedsudvalget Sygehuse m.v Sygesikring Psykiatriudvalget Psykiatri Socialudvalget Sociale institutioner Økonomiudvalget Tilskud til busdrift og handicapkørsel Erhvervs- og arbejdsmarkedsordninger Politisk ledelse og administration m.v Pensions- og lønpuljer m.v. (excl. dispositionsbegrænsning) Dispositionsbegrænsning DRIFT I ALT Udvalget for Miljø og Teknik Undervisnings- og Kulturudvalget Sundhedsudvalget Psykiatriudvalget heraf handicapboliger **) Socialudvalget heraf handicapboliger **) Økonomiudvalget Økonomiudvalget - salg af ejendomme **) ANLÆG I ALT Anlæg excl. handicapboliger *) Specifikation fremgår af afsnit om "Oversigt over regnskab og bevillinger", hvor bl.a. de egentlige tillægsbevillinger er udskilt i forhold til de tekniske tillægsbevillinger. Blandt de egentlige tillægsbevillinger er anlægsoverførsler fra 2005 til **) Bemærkning fremgår af afsnit om "Anlægsudgifter i 2006". Årsberetning 2006, Viborg Amt 17 Udvalgenes bevillinger

19 Udvalget for Miljø og Teknik Afholdte nettodriftsudgifter i 2006 på udvalgets hovedområder Psykiatriudvalget 6,2% Socialudvalget 9,0% Økonomiudvalget 6,1% 62,5% Sundhedsudvalget 66,3% Undervisnings- og Kulturudvalget 10,3% Udvalget for Miljø og Teknik 2,1% 37,5% Veje og færgedrift Miljø og natur Regnskabsudgifterne på hovedområder sammenholdt med de bevillinger, som Amtsrådet har givet. Årsbudget Merudgift (+) (1.000 kr.) incl. tillægs- Regnskab bevillinger Mindreudg. (-) Miljø og natur Veje og færgedrift I alt Årsberetning 2002, Viborg Amt Udvalget for miljø og teknik

20 Bevillingsvurdering De politiske målsætninger Hovedmål 1 Hovedmål 2 Hovedmål 3 Hovedmål 4 Det samlede mindreforbrug på 3,4 mill. kr. i forhold til bevillingerne skyldes for en stor del et mindreforbrug på vintertjenesten som følge af den milde vinter i Udvalget for Miljø og Teknik har opstillet 4 hovedmål og 19 målsætninger, som det har brugt til at prioritere sine aktiviteter. Vi skal beskytte og forbedre befolkningens sundhed og velvære ved at: forebygge og forhindre trafikulykker forebygge og forhindre sundhedsskadelig forurening af vore omgivelser forbedre mulighederne for friluftsliv og rekreation sikre en god kvalitet af drikkevandet Vi skal beskytte og forbedre amtets naturgrundlag ved at: forhindre og forebygge forurening af naturen; herunder vandløb, søer og Limfjorden forhindre og forebygge anden forringelse af naturen end forurening aktivt at forbedre naturtilstanden i udvalgte områder forbedre og beskytte kulturlandskabet og landskabsbilledet Vi skal beskytte og forbedre de primære erhvervs udviklingsmuligheder ved at: optimere produktionsbetingelserne for landbrugserhvervene optimere produktionsbetingelserne for skovbrug optimere produktionsbetingelserne for fiskeri sikre forsyning med råstoffer Vi skal beskytte og forbedre byerhvervenes og byernes udviklingsmuligheder ved at: sikre muligheder for velbeliggende arealer til byernes udvikling udbygge og vedligeholde det overordnede vejnet anlægge nye veje sikre at vejene er fremkommelige også om vinteren sikre turismen gode betingelser sikre forsyning med tilstrækkeligt og godt drikkevand sikre muligheder for placering af større tekniske anlæg Årsberetning 2006, Viborg Amt 19 Udvalget for miljø og teknik

21 Drikkevandets indhold af pesticider Pesticidfund i rå- og rentvandsprøver i Viborg Amt (offentlige og private vandværker) pct Fund under grænseværdien Fund over grænseværdien Uden fund Grænseværdien for pesticider ligger på 0,1 mg/l (mikrogram pr. liter). Siden 1996 er der systematisk analyseret for pesticider i drikkevandet. Tallene for de seneste år viser, at i ca. 20 % af pesticidprøverne fra vandværker findes pesticider og i ca. 4 % overskrides grænseværdien. Det er ikke muligt, at aflæse en tendens i udviklingen af pesticidforureninger i grundvandet af to grunde. For det første vil vandværker have en tendens til at nedlægge boringer, hvor der vedvarende findes pesticider i koncentrationer over grænseværdien. For det andet vil et vandværk med pesticidfund i rentvandet (vandet der sendes fra vandværket til forbrugeren) også analysere råvandet fra boringerne og forfølge udviklingen i de følgende år, mens et vandværk uden pesticidfund vil have en mindre analysefrekvens. Dræbte og tilskadekomne på vejene i Viborg Amt Dræbte og tilskadekomne på amtsvejene Dræbte og tilskadekomne Dræbte Lettere tilskadekomne Alvorligt tilskadekomne Målsætning I forbindelse med vedtagelsen af Regionplan trådte den 20 Årsberetning 2006, Viborg Amt Udvalget for miljø og teknik

22 nye målsætning for trafiksikkerhedsarbejdet i kraft. Som målsætning blev opstillet en reduktion i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne på 40 % inden udgangen af 2012 med 1998 som udgangsår. "Trafiksikkerhedsplan for Viborg Amt " fremhævede, hvilke midler og indsatsområder, der skal prioriteres for at nå dette nye mål. I perioden er antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne faldet med 40 % på amtsvejene. For at nå målet eller opnå endnu større reduktion i 2012 skal trafiksikkerhedsindsatsen fortsætte. I 2006 har Vejkontoret arbejdet ud fra en ny Trafiksikkerhedsplan for perioden indenfor det samme mål som den tidligere Trafiksikkerhedsplan. På baggrund af en uheldsanalyse er der i "Trafiksikkerhedsplan " både nogle af de samme indsatsområder som i den gamle trafiksikkerhedsplan og helt nye indsatsområder. Dræbte og tilskadekomne på alle veje Dræbte og tilskadekomne på alle veje Dræbte og tilskadekomne Dræbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Målsætning På det samlede vejnet er ikke sket samme positive udvikling som på amtsvejene. Det skyldes, at der ikke har været et tilsvarende fald i antallet af dræbte og tilskadekomne på kommunevejene. Vedligeholdelse af amtsvejene (kr. pr. km.) Asfaltbelægninger Asfaltreparationer Stier og fortove Vejudstyr Driftspakken* Virksund dæmningen Broer og færgelejer Regulering af veje I alt Note: Eksempelvis græsslåning, afvanding, reparation af brønde og rør, fejning af fortove og renhold af rastepladser. Beløbene er ikke fremskrevet. Årsberetning 2006, Viborg Amt 21 Udvalget for miljø og teknik

23 Det har i perioden kostet i gennemsnit ca kr. at vedligeholde en kilometer amtsvej. Vejbelægningerne er fra og med år 2002 ikke vedligeholdt på samme niveau som foregående år. På grund af strukturreformen er der ved regnskabsafslutningen 2006 ekstraordinært afholdt en udgift til Fursund Færgeri på kr. svarende til 60% af en budgetoverskridelse. Tidsmæssigt har dette forhold ikke kunnet forelægges politisk i Viborg Amt, men forelægges i stedet med Viborg Amts samlede regnskab jfr. 9, stk. 4 i samarbejdsaftalen om Fursund Færgeri. Udbetaling af erstatninger til dambrug Viborg Amt har opkøbt opstemningsrettighederne ved flere dambrug med henblik på at nedlægge stemmeværket og i nogle tilfælde selve dambruget. De indgåede aftaler med den enkelte dambrugsejer om mistede rettigheder og reetablering af dambrugsareal mod udbetaling af en aftalt engangssum er blevet tinglyst på ejendommen. Først når betingelserne for udbetaling af opfyldt udbetales erstatningen til dambrugsejeren. For en del af disse aftaler er betingelserne for udbetaling ikke blevet opfyldt inden udgangen af På grund af strukturreformen er de resterende erstatningsbeløb udbetalt i 2006 til de opgavemodtagende myndigheder, som således i stedet skal varetage udbetalingen til den enkelte dambrugsejer, når betingelserne herfor er opfyldt. Der er udbetalt i alt kr. til henholdsvis Viborg Kommune ( kr.) og Thisted Kommune ( kr.). 22 Årsberetning 2006, Viborg Amt Udvalget for miljø og teknik

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Det kommunale regnskab. Indenrigsministeriet. Juni 1998

Det kommunale regnskab. Indenrigsministeriet. Juni 1998 Det kommunale regnskab 1997 Indenrigsministeriet Juni 1998 Det kommunale regnskab 1997 Udgiver: Tryk: Indenrigministeriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K Tlf.: 33 92 33 80 Fax: 33 11 12 39

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Region Midtjylland Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 5 Notat REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare?

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare? Camilla T. Dalsgaard Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 kan hentes

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring

Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring Budget- og regnskabssystem 4.4 - side 1 Dato: 1. september 1999 Ikrafttrædelsesår: Budget 2000 Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende amtskommunernes

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgninger fra amterne om godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgninger fra amterne om godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner Region Midtjylland Ansøgninger fra amterne om godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 7 REGION MIDTJYLLAND Under dannelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside: www.im.dk

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5 Region Midtjylland Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 Bilag til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Punkt nr. 5 Region Midtjylland under dannelse Forberedelsesudvalgets Regnskab 2006 8. maj 2007

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi N O TAT Nøglebegreber i den kommunale økonomi Med jævne mellemrum omtales forskellige dele af den kommunale økonomi i medierne. Ofte bygger historierne på en form for økonomisk eller personalemæssig statistik.

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003 Bilag 8 - Side 1 af 1 3. september KM-projektgruppe Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 1. Indledning Finansministeriets projektgruppe har gennemført en budgetteknisk gennemgang og budgetopfølgning

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2007 1 bilag 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.6 - side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 2.6 Moms Det er hovedreglen i det regionale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter

Læs mere