Økonomirapport: Kontoplan uden numrer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomirapport: Kontoplan uden numrer"

Transkript

1 Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Afgrænsninger G4...:!454,!608,!717 F1...: Initialværdi Rapportversion:...: cgkontogrp - Kontoplan uden numrer Præsentation...: polkontoplanomr - Kontoplanområder på politisk Dato for afviklingen...: Tidspunkt...: 08:49:10 Aktiv bruger...: bnhan Rapportlayout...: cg-konto Afrund før kalkulation...: Nej Undertryk nul-linier...: Nej Sammenskriv art 1. og 2. niveau: Nej Sammenskriv ifølge præsentation : Nej Niveauregister...: Bevillingsniveau...: Sidste benyttelsesår...: Tekstdato...: Afledt dimension dato...: Startside...: 0 Vis datointervalkode...: Nej Vis datointerval...: Nej Vis budgetmodel...: Ja Vis afrunding...: Nej Vis prisregisterversion...: Nej Vis basisår...: Nej Vis kolonnetype...: Nej Vis formel...: Nej Vis faktor...: Nej Antal konti...: af 56365

2 1 01 Finansiering 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter m.v Fælles Udgifter/indtægter Indskud i pengeinstitutter m.v Fælles Udgifter/indtægter Realkreditobligationer 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol Fælles Udgifter/indtægter Tilgodehavender i betalingskontrol 15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Fælles Udgifter/indtægter Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Renter af langfristede tilgodehavender 20 Pantebreve Fælles Udgifter/indtægter Pantebreve Fælles Udgifter/indtægter Aktier og andelsbeviser m.v. 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender Fælles Udgifter/indtægter Andre langfristede udlån og tilgodehavender 51 Renter af kortfristet gæld til staten 52 Anden gæld Fælles Udgifter/indtægter Anden gæld 55 Renter af langfristet gæld 63 Selvejende institutioner med overenskomst Fælles Udgifter/indtægter Selvejende institutioner med overenskomst 68 Realkredit Fælles Udgifter/indtægter Realkredit 70 Kommunekreditforeningen Fælles Udgifter/indtægter Kommunekreditforeningen 71 Pengeinstitutter Fælles Udgifter/indtægter Pengeinstitutter 62 Tilskud og udligning 80 Udligning og generelle tilskud Fælles Udgifter/indtægter Udligning og generelle tilskud 81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Fælles Udgifter/indtægter Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 82 Kommunale bidrag til regionerne Fælles Udgifter/indtægter Kommunale bidrag til regionerne 86 Særlige tilskud Fælles Udgifter/indtægter Særlige tilskud 65 Udligning af købsmoms 87 Refusion af købsmoms Fælles Udgifter/indtægter Refusion af købsmoms 67 Kontant kompensation som følge af vedrørende deling af amternes aktiver og passiver 88 Kontant kompensation vedr. deling af amternes aktiver og passiver Fælles Udgifter/indtægter Kontant kompensation vedr. deling af amternes aktiver og passiver

3 2 68 Skatter 90 Kommunal indkomstskat Fælles Udgifter/indtægter Kommunal indkomstskat 92 Selskabsskat Fælles Udgifter/indtægter Selskabsskat 93 Anden skat pålignet visse indkomster Fælles Udgifter/indtægter Anden skat pålignet visse indkomster 94 Grundskyld Fælles Udgifter/indtægter Grundskyld 95 Anden skat på fast ejendom Fælles Udgifter/indtægter Anden skat på fast ejendom 96 Øvrige skatter og afgifter Fælles Udgifter/indtægter Øvrige skatter og afgifter 08 Balanceforskydninger 22 Forskydninger i likvide aktiver 01 Kontante beholdninger Fælles Udgifter/indtægter Kontante beholdninger Arbejdsmarkedsforvaltningen Omsorgs og sundhedsforvaltning Økonomi- og personaleforvaltningen 05 Indskud i pengeinstitutter m.v Hovedkonti 10 Statsobligationer m.v Fælles Udgifter/indtægter Statsobligationer m.v. 25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten 12 Refusionstilgodehavender Fælles Udgifter/indtægter Refusionstilgodehavender 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol Fælles Udgifter/indtægter Tilgodehavender i betalingskontrol Underholdsbidrag art Forbrugsafgifter art Daginst.system art Kildemarksprojektet art Klientbetalingssystem art Ejendomsskat art Boligsikring art Boligydelse art Kontanthjælp art art Husleje m.v. art Parkering art Forsyningsvirksomheder art Krav m/udpantningsret art Krav u/udpantningsret art Regningstilgodeh. m/fort.ejd art Renovation art Havnen art Musikskolen art Biblioteksafgifter art Opholdskommunerefusion art Lokaleleje art Billån art Sociale krav Opholdkommunerefusion art Pantebreve art 651

4 renter, gebyr og bøder art Folkeregisteret art Løn art Interne fakturaer art PC-ØS art Gamle restancer Negative indbetalinger art Andre tilgodehavender Underholdsbidrag Boligstøtte Den Matrikelløse Næstved Prøvegården, matrikelløse Elvergården, ved Åsen Reva Nord Skovbrynet Solgaven Næstved Sociale Virksomhed Bo- og Naboskab Suså/holmegaard Kanalgården VISP Næstved VISP Nykøbing Bo- og Naboskab Næstved Bo- og Naboskab Ågården Prøvegården, Fakse Bo- støtte- og Aktivitetscenter Obovej Bo- og Netværk Næstved Børnehaven Tumlingen Skovbrynet 17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Fælles Udgifter/indtægter Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst Plejehjemmet Solgaven Skovbrynet 19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner Fælles Udgifter/indtægter Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 20 Pantebreve Fælles Udgifter/indtægter Pantebreve 21 Aktier og andelsbeviser m.v Fælles Udgifter/indtægter Aktier og andelsbeviser m.v. 23 Udlån til beboerindskud Beboerindskudslån art Indskud i landsbyggefonden m.v Fælles Udgifter/indtægter Indskud i landsbyggefonden m.v. 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender Fælles Udgifter/indtægter Andre langfristede udlån og tilgodehavender Reva Nord Næstved Sociale Virksomhed 38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 37 Staten Boligstøtte 42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 43 Deposita Bo- og Naboskab Suså/holmegård VISP Næstved Bo- og Naboskab Næstved

5 Bo- og Naboskab Ågården Bo- og Netværk Næstved 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. 46 Legater Legatet for værdigt trængende 47 Deposita Debitor - Husleje Prøvegården, matrikelløse Elvergården, ved Åsen Bo- og Naboskab Suså/holmegård Kanalgården VISP Næstved Bo- og Naboskab Næstved Prøvegården, Fakse 48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 49 Staten Boligstøtte 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 52 Anden gæld Fælles Udgifter/indtægter Anden gæld Familieydelser Sygedagpenge Ikke-forskudsvis underholdsbidrag Forskudsvis udlagte underholdsbidrag Pension Kmd-aktiv Borgerservice 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 53 Kirkelige skatter og afgifter Fælles Udgifter/indtægter Kirkelige skatter og afgifter 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Fælles Udgifter/indtægter Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 58 Edb fejlopsamlingskonto Fælles Udgifter/indtægter Edb fejlopsamlingskonto 59 Mellemregningskonto Lønsystem Løn - Fasan Løn - Rovesta Løn - Næstved Sprogcenter Løn - Havnen Løn - Rudolf Steiner Børnehaven Løn - Hyllinge Børnehave Løn - Manøhytten Løn - Børnehuset Grønnebakken Løn - Fritidsklubben Hyldeblomsten Løn - Smakken Løn - Næstved Egnens Lokalhistorisk arkiv Løn - Studenternes Hus Løn - Gigtforeningens Oplysningskreds Løn - Næstved Musikaftenskole Løn - Sydsjællands amatør symfoniorkester Løn - Ostenfeldts Stiftelse Løn - Herlufsholm Idrætscenter Løn - Fuglebjerg Hallen Løn - Grønbrohallen Løn - FUTURA Løn - El-Net Løn - Noas Ark Løn - Troldehytten

6 NK-Service Indeholdelse til staten Forbrugsafgifter Teknisk forvaltning Økonomi Mellemregning afskrivning m.m Børnetilskud og børnebidrag Borgerserviceafd Sygedagpenge KMD-Aktiv Pensionssystem Boligstøtte Børn og voksne Ældreboliger Reva Nord Næstved Sociale Virksomhed Bo- og Naboskab Suså/holmegaard Kanalgården VISP Birkebjerg alle Bo- og Naboskab Ågården Skovbrynet Biblioteket Borgerserviceafd. 60 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Fælles Udgifter/indtægter Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 61 Selvejende institutioner med overenskomst Plejehjemmet Solgaven Skovbrynet 55 Forskydninger i langfristet gæld 63 Selvejende institutioner med overenskomst Plejehjemmet Solgaven 68 Realkredit Fælles Udgifter/indtægter Realkredit Nykredit DLR Kredit Realkredit Danmark BRF Kredit BRF Kredit 70 Kommunekreditforeningen Fælles Udgifter/indtægter Kommunekreditforeningen 71 Pengeinstitutter Fælles Udgifter/indtægter Pengeinstitutter 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Fælles Udgifter/indtægter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Lån vedr. visitationsboliger Kassekredit vedr. ældreboliger % lån vedr. ældreboliger Rentetilpasningslån vedr. ældreboliger 02 Politikere 06 Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation 40 Fælles formål Fælles Udgifter/indtægter Fælles formål Økonomiudvalgets rådighedsbeløb 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Fælles Udgifter/indtægter Kommunalbestyrelsesmedlemmer 42 Kommissioner, råd og nævn Fælles Udgifter/indtægter Kommissioner, råd og nævn Hegnsyn Huslejenævn

7 Beboerklagenævn Det Lokale Beskæftigelsesråd Beredskabskommision Folkeoplysningsudvalg Ungdomsskolebestyrelse Bevillingsnævn Lokaldemokrati Tilskud til borgerråd Ungdomsbyråd Integrationsråd Klagerådet for hjemmehjælp Fredningsnævn 43 Valg m.v Fælles Udgifter/indtægter Valg m.v Folketingsvalg Kommunalvalg 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger Fælles Udgifter/indtægter Sekretariat og forvaltninger 03 Administration 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse Fælles Udgifter/indtægter Beboelse 18 Driftsikring af boligbyggeri Fælles Udgifter/indtægter Driftsikring af boligbyggeri 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Fælles Udgifter/indtægter Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger Fælles Udgifter/indtægter Administrationsbygninger Sundhedscenter, Åsen Ll. Munkebo Jobcenter Næstved Rådhus Næstved Rådmandshaven Næstved Brogade Fuglebjerg Rådhus Fladså Rådhus Holmegaard Rådhus Suså Rådhus It-center - Jernbanegade Rådighedsbeløb - Anlæg Administrationsbygninger Ombygning vedr. Borgerservice Ombygning Fuglebjerg Borgerservice Salg af Rådhuse Ombygning Glumsø bibliotek/borgerservice Lokaler til decentral indplacering af administrativt personale 51 Sekretariat og forvaltninger Fælles Udgifter/indtægter Sekretariat og forvaltninger Borgmesterkontor Politisk og administrativt sekretariat Juridisk Sekretariat Kommunikationsafdelingen Ledelsessekretariatet for Økonomi- og Personaleforvaltningen Borgerserviceafdelingen Økonomiafdelingen Personaleafdelingen

8 Projektsekretariatet i Udviklingsforvaltningen Strategi- og Udviklingsafdelingen Afdelingen for Kommuneplan og Regionaludvikling IT - Afdelingen Ledelsessekretariat for Børn og Kultur Skoleafdelingen Daginstitutionsafdelingen Børn- og Ungeafdelingen Kultur- og Fritidsafdelingen Ledelsessekretariat for Omsorgsog Sundhedsforvaltningen Områdechefer inden for Omsorg og Sundhed Myndighedsafdeling i Omsorg og Sundhed Ledelsessekretariat for Arbejdsmarked Ydelsescenter Ledelsessekretariat for Teknik og Miljø Drifts- og Anlægsafdelingen, Teknik og Miljø Miljø- Planafdelingen Forsyning og Beredskabsafdeling Borgerrådgiver Diverse projekter m/bærere Kortvarige projekter Rådighedsbeløb - Anlæg Sekretariat og forvaltninger Stenlængegårdsfladen Udbygning af Rådmandshaven Indretning af Farimagsvej Indeklima Rådmandshaven Flytning af IT-afdelingen Ombygning af rådhuset, Teatergade Elektronisk omsorgsjournal Kompetenceudvikling børn og unge personale 53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Jobcenter Ydelsescenter Udviklings- og Ledelsessekretariat - Arbejdsmarkedsforvaltningen Rådighedsbeløb - Anlæg Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre 54 Administration vedrørende naturbeskyttelse Natur og Vand Rådighedsbeløb - Anlæg Administration vedrørende naturbeskyttelse 55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse Miljø og affald Rådighedsbeløb - Anlæg Administration vedrørende miljøbeskyttelse 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 60 Indtægter efter forskellige love Diverse udgifter og indtægter 52 Lønpuljer 70 Lønpuljer Fælles Udgifter/indtægter Lønpuljer 72 Tjenestemandspensioner Fælles Udgifter/indtægter tjenestemandspensioner

9 8 04 IT 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger IT Rådighedsbeløb - Anlæg Sekretariat og forvaltninger 05 Jord og Bygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål Fælles midlertidige omkostninger 02 Boligformål Rådighedsbeløb - Anlæg Boligformål Byggemodning Fuglebjerg Øst Byggegrunde Bækgårdsvej, etape 1,2, Byggegrunde Løgvej Udstykning Kalkerup, byggegrunde Søledsvej matr. nr. 9a, Toksværd Matr.nr. 17a Herlufmagle, Helgesvej Jasminvej lokalplan B Østergårdsvej,Glumsø (Matr. nr. 17 ec), Stejlehøjen etape 1 og Byggemodning, Drosselvej, Glumsø Egernvænget, rest del 23 parceller Stejlehøjen etape 3, 4 og Byggemodning Porsemosen (etape 3) Byggemodning Spurvevej (etape 4) Byggemodning af carl nielsens's vej Byggemodning af holsted nord Byggemodning stenbæksholm Omkostn. i.f.m. planlægning af kommende byggemodn. og salg af ejendom Byggemodning af klarinetvej (holsted nord) Byggemodning appenæs(plantevej) Byggemodning ll. næstved 1. etape Byggemodning obovej Byggemodning nygårdsvej Byggemodning sneppevej Byggemodning susågården 1. etape Byggemodning af Englebjergvej ved Stenstrup etape Byggemodning Ll. Næstved 2. etape Byggemodning Jeshøjgård Byggemodning Bredstræde Byggemodning af Maglebjergudstykningen Stensdyssegården, Glumsø Salg af grunde til boligformål Salg af grunde til boligformål Erhvervsformål Fælles Udgifter/indtægter Erhvervsformål Rådighedsbeløb - Anlæg Erhvervsformål Salg af grunde til erhverv Erhvervsområde matr. nr. 3e ll. røttinge Øverrup erhvervsområde Industriområde ved Håndværkervej, Herlufsmagle Lovvej 1 A Sydsjællands Erhvervspark, Centervej Syd-vendeplads

10 Sydsjællands Erhvervspark - stikvej 05 Ubestemte formål Rådighedsbeløb - Anlæg Ubestemte formål Salg af ejendommen Ved åsen Køb af del af Gedebjergvej Køb af brandstation, gl. Fuglebjerg Køb af Næstvedvej 12, Gelsted Køb af Jeshøjgård Køb af jord gl. Fladså Tidl. amtsboliger og bygn. der blev ledige ved kommunesamm Køb af matr. nr. 3e og 3a Stenstrup Køb af Stensgård, Hyllinge Magelæg f arealer ved grimstrup vej Køb af Fensmarksvej 123/Rislevvej Faste ejendomme 10 Fælles formål Rådighedsbeløb - Anlæg Fælles formål 13 Andre faste ejendomme Næstved Kaserne Tilbagekøb Jernbanegade Næstved Kaserne 06 Arbejdsmarkedsydelser og tilskud 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 18 Driftsikring af boligbyggeri Fælles Udgifter/indtægter Driftsikring af boligbyggeri 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 17 Specialpædagogisk bistand til voksne Fælles Udgifter/indtægter Specialpædagogisk bistand til voksne Videnscenter for Specialpædagogik VISP Højskolen i Krummerup 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 77 Daghøjskoler Fælles Udgifter/indtægter Daghøjskoler Rådighedsbeløb - Anlæg Daghøjskoler 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (under 67 år) Hjælpemidler VISP 46 Tilbud til udlændinge 60 Introduktionsprogram m.v Fællesudgifter og -indtægter vedr. introduktionsprogram 61 Introduktionsydelse Fællesudgifter og -indtægter vedr. introduktionsydelse Indtægter 65 Repatriering Fællesudgifter og - indtægter vedr. repatriering Indtægter vedr. repatriering 48 Førtidspensioner og personlige tillæg 68 Førtidspension med 50 pct. refusion Fællesudgifter og -indtægter vedr. førtidspension med 50 pct. refusion

11 10 69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Fællesudgifter og -indtægter vedr. f ørtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Fællesudgifter og -indtægter vedr. f ørtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Kontante ydelser 71 Sygedagpenge Fællesudgifter og -indtægter vedr. sygedagpenge Sygedagpenge 72 Sociale formål Fællesudgifter og -indtægter vedr. sociale formål Efterlevelseshjælp (Aktivloven, 85 a) Indtægter vedr. sociale formål 73 Kontanthjælp Fællesudgifter og -indtægter vedr. kontanthjælp Indtægter vedr. kontanthjælp 74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Fællesudgifter og -indtægter vedr. visse grupper af flygtninge Indtægter vedr. visse grupper af flygtninge 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Fællesudgifter og -indtæger vedr. a ktiverede kontanthjælpsmodtagere "Ny chance til alle" Indtægter vedr. aktiverede kontanthjælpsmodtagere 76 Boligydelse til pensionister Fællesudgifter og -indtægter vedr. boligydelse til pensionister 77 Boligsikring Fællesudgifter og -indtægter vedr. boligsikring 58 Revalidering 80 Revalidering Fællesudgifter og -indtægter vedr. revalidering Revalideringsydelse med 50 pct. refusion ( 52 i love om aktiv socialpolitik) Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner ( 71, stk. 1 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) Løn til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) på revalideringsinstitutioner ( 57 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) RevaCenter Nord Indtægter vedr. revalidering 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)

12 Fællesudgifter og -indtægter vedr. fleksjob og ledighedsydelse m.m Indtægter vedr. fleksjob og ledighedsydelse m.m. 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 94 Pilotjobcentre Fællesudgifter og -indtægter vedr. Pilotjobcentre 95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner Fællesudgifter og -indtægter vedr. løntilskud til ledige ansat i kommuner 96 Servicejob Løn til personer i puljejob 97 Seniorjob for personer over 55 år Fællesudgifter- og indtægter vedr. Seniorjob til personer over 55 år 98 Beskæftigelsesordninger Fællesudgifter og -indtægter vedr. beskæftigelsesordninger Susågården Lokalnetværk "Ny chance til alle" Indtægter vedr. beskæftigelsesordninger 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål Projekt "Datastue" 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger Jobcenter 51 Sekretariat og forvaltninger "Ny chance til alle" Ledelsessekretariat for Arbejdsmarked Ydelsescenter 53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Udviklings- og Ledelsessekretariat - Arbejdsmarkedsforvaltningen Projekt "Offentlig / privat samarbejde om integration af ledige Det Lokale Beskæftigelsesråd "Ny chance til alle" 07 Sundhed 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet Fælles Udgifter/indtægter Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet Rådighedsbeløb - Anlæg Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet Sundhedscenter Åsen Sundhedscenter Åsen 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning 85 Kommunal tandpleje Fælles Udgifter/indtægter Kommunal tandpleje Tandpleje Tandregulering Omsorgstandpleje Rådighedsbeløb - Anlæg Kommunal tandpleje Renovering af klinikkerne på Centralklinikken

13 Elektronisk aftalebog Røntgenudstyr til tandreg. klinik Klinikudstyr Renovering af Centralklinikken Sundhedsfremme og forebyggelse Fælles Udgifter/indtægter Sundhedsfremme og forebyggelse Kostindsats Tobaksindsatsen "Godt fra start" Motionsindsats Alkohol Seksuelt overførte sygdomme Ulykkesforebyggelse Arbejdspladsindsats Kommunikation og kampagner Dokumentation og evaluering 90 Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter, Sundhed Sundhedscenter Café Udførende ergoterapi Sundh.ministeriets Sundh.centerpulje Udstyr til sundhedscenter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Centralkøkkenet Centralkøkkenet, øvrig drift Centralkøkken Suså Kantine BBC Kantine Rådmandshaven Kantine Teatergade Kantine Brogade Kantine Jernbanegade Kantine Øvrige Køkkendrift, Fladså Køkkendrift, Fuglebjerg Køkkendrift, Suså Køkkendrift Holmegaard Cenralkøkken maskiner, udskiftning af belysning Renovering af Centralkøkkenet 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Sundhedsområdet Rådighedsbeløb - Anlæg Forebyggende indsats for ældre og handicappede 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (under 67 år) Fælles Udgifter/indtægter Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Rådighedsbeløb - Anlæg Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Fælles Udgifter/indtægter Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 35 Rådgivning 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Hjælpemiddeldepotet Alkohol- og stofmisbrugsrådgivningen (skal slettes) 38 Tilbud til voksne med særlige behov 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

14 Fælles Udgifter/indtægter Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Projekt kompetenceudvikling og læring 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) Stofmisbrug, Handicapområdet Stofmisbrug, Sundhedsområdet 08 Ældre 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Fælles Udgifter/indtægter Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Røjleparken Bakkegården Birkebjergcentret Birkevang Fugleparken Munkebocentret Korinthvej Ny Holstedhjemmet Kildemarkscentret Marskgården Rosengården Aktivhuset, Toksværd Ældrepulje Projekt ufaglært til faglært Projekt ufaglært til faglært Rådighedsbeløb - Anlæg Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Salg af Karrebæk Plejehjem Projekt Marte Meo Projekt Etablering af miljøer med sanseindtryk Projekt Nye aktiviteter for især mænd i dagcentre Intelligent Nøglesystem ældrepleje Rådighedsbeløb - salg af Herlufsholm Projekt Leve-Bo Miljø Rådighedsbeløb - salg/ombygning af Ny Holsted Rådighedsbeløb - Ny Holsted Projekt nr (UBÆP) Hårde Hvidevarer Projekt nr (UBÆP) Anlæggelse af sansehave Projekt nr (UBÆP) Sansekasse til haven Projekt nr (UBÆP) Havemøbler til daghjemmet Projekt Tværfaglige handlepalner Projekt fleksibel hjemmehjælp Marskgården - IT arbejdspladser Renovering af P-plads - ved Munkebo Udbygning af træningsfaciliteter Birkebjergcentret - køkken til frivillige aktiviteter Birkebjergcentret - udestue ved værksted Centerfaciliteter Munkebo Munkebo - cykelskure Projekt FOMA Marskgården Fugleparken 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

15 Fælles Udgifter/indtægter Forebyggende indsats for ældre og handicappede Aktivhuset Toksværd Bakkegården Birkebjergcentret Birkevang Fugleparken Kildemarkscentret Korinthvej Marskgården Munkebocentret Ny Holstedhjemmet Rosengården Røjleparken Rådighedsbeløb - Anlæg Forebyggende indsats for ældre og handicappede 34 Plejehjem og beskyttede boliger Fælles Udgifter/indtægter Plejehjem og beskyttede boliger Aktivhuset Toksværd Bakkegården Beskyttede Boliger Birkebjergcentret Birkevang Fugleparken Kildemarkscentret Korinthvej Ll. Munkebo Marskgården Munkebocentret Ny Holstedhjemmet Rosengården Røjleparken Rådighedsbeløb - Anlæg Plejehjem og beskyttede boliger Renovering af Herlufsholmhjemmet Flytning af varmestuen Rådighedsbeløb - beskyttede boliger 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Rådighedsbeløb - Anlæg Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger Myndighedsafdeling i Omsorg og Sundhed 09 Handicap og Psykiatri 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 18 Driftsikring af boligbyggeri Fælles Udgifter/indtægter Driftsikring af boligbyggeri 02 Transport og infrastruktur 32 Kollektiv trafik 31 Busdrift Busdrift 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 90 Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter, handicap 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Fælles Udgifter/indtægter Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

16 Specialkorps Præstehaven Den sociale skadestue Socialpsyk. støttecenter, køb og salg af pladser 34 Plejehjem og beskyttede boliger Præstehaven Rådgivning 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Fælles Udgifter/indtægter Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 38 Tilbud til voksne med særlige behov 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Fælles Udgifter/indtægter Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Frelsens Hærs Krisecenter ( 109) Private tilbud Kanalgården - Virksomhedsdel (T&S) Kanalgården - boliger ( 110) Kanalgårdens fælles adm./ledelse Varmestuen Socialt udsatte og misbrugere, køb og salg af pladser Rådighedsbeløb - Anlæg Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) Stoffrit værested Kornbakken Private tilbud, Stofmisbrug Rådighedsbeløb - Anlæg Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 50 Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Fælles Udgifter/indtægter Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Solgaven, demens ( 108) Solgaven, ordinære pladser ( 108) Solgavens fælles adm./ledelse Private Botilbud Obovej ( 108) Yngre fysisk handicappede, fælles adm./ledelse Fysisk handicappede, køb og salg af pladser ( 108) Askov Møllehus ( 108) Bo og Netværk Næstved fælles adm./ledelse ( 108) Døgnboliger, sindslidende ( 108) Idræt, sindslidende ( 108) Sindslidende, køb og salg af pladser ( 108) Ungeværestedet UMS B/N Næstved fælles adm./ledelse ( 108) Eskadronvej ( 108) Jasminvej 8 ( 108) Sneppevej ( 108) B/N Ågården, fælles adm./ledelse Birkebjergparken, bygningsudgifter ( 108) Otterupvej 6 ( 108) Otterupvej 9 ( 108) Troensevej 27 ( 108) Fyrreparken 9 ( 108) Johanne korchsvej 7 ( 108) Nellikevej ( 108) Skovbrynet, fælles adm./ledelse Skovbrynet ( 108)

17 B/N Suså-Holmegård, fælles adm./ledelse Åhuset ( 108) Klyngehuse ( 108) Udviklingshæmmede, køb og salg af pladser ( 108) B/N Ågården ( 85) - Nygårdsvej B/N Ågården ( 85) - Team Ågade B/N Ågården ( 85) - Tinghøjgård B/N Ågården ( 85) - Spireahaven Tommerupvej 14 ( 85) Yngre fysisk handicappede, Køb og salg af pladser ( 85) Obovej ( 85) Private tilbud Støtteteamet ( 85) Køb/Salg af pladser - Sindslidende ( 85) B/N Næstved ( 85) - fælles B/N Næstved ( 97) - fælles Blegdammen ( 85) Unge på Kuhlausvej ( 85) Køb Salg Socialt udsatte og misbrugere ( 85) Udviklingshæmmede, køb og salg af pladser ( 85) B/N Suså-Holmegård ( 85) - Fælles B/N Suså-Holmegård ( 85) - Bakkedraget B/N Suså-Holmegård ( 85) - Bakkedraget B/N Suså-Holmegård ( 85) - kildevangsvej B/N Suså-Holmegård ( 85) - Ringstedvej B/N Suså-Holmegård ( 85) - Søpark Álle B/N Suså-Holmegård ( 85) - Søpark Álle B/N Suså-Holmegård ( 85) - Team Holmegaard B/N Suså-Holmegård ( 85) - Team Suså B/N Suså-Holmegård ( 85) - Tjørnevej B/N Suså-Holmegård ( 85) - Berlingo B/N Suså-Holmegård ( 85) - Ringstedvej B/N Suså-Holmegård ( 85) - Slibemestervej Rådighedsbeløb - Anlæg Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Genhusning v. nybyg Otterupvej Specialtilbud Nellikevej Fountain House 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Fælles Udgifter/indtægter Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kollegier sindslidende ( 107) Sindslidende, køb og salg af pladser ( 107) Private botilbud Socialpsyk. Støttecenter (ikke aktiv) Socialt udsatte og misbrugere, køb og salg af pladser ( 107) Projekt Nye veje til arbejde-udvikling af klubhus-sindslidende Projekt Social indsats for sindslidende Rådighedsbeløb - Anlæg Botilbud

18 17 til midlertidigt ophold ( 107) Renovering af skurvogne i Blegdammen 53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) Fælles Udgifter/indtægter Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,96-99) B/N Næstved, ledsagerordning B/N Obovej, ledsagerordning B/N Ågården, ledsagerordning Bo og Netværk Næstved, ledsagerordning B/N Suså-Holmegaard, ledsagerordning Præstehaven, ledsagerordning Udviklingshæmmede, køb og salg af pladser Spireahaven Hjemmevejledere (SKP 99) Støtte- og kontaktpersonordning ( 99) Private tilbud 45, Rådighedsbeløb - Anlæg Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,96-99) 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) Fælles Udgifter/indtægter Beskyttet beskæftigelse ( 103) Private botilbud Rohavegård Rohavegård, landbrug Udviklingshæmmede, køb og salg af pladser NSV, fælles adm./ledelse Fabriksvej Fabriksvej, virksomhedsdel (T/S-moms) Aktivitet og beskyttet værksted, køb og salg af pladser Rådighedsbeløb - Anlæg Beskyttet beskæftigelse ( 103) 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Fælles Udgifter/indtægter Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Private botilbud Obovej Aktivitetscenter Yngre fysisk handicappede, køb og salg af pladser SISAM Oasen / Trinbrættet Værktøj Sindslidende, Køb og salg af pladser Skovbrynet Aktivi 10eren Landsbyhuset Kulturhuset Udviklingshæmmede, køb og salg af pladser Ungeværestedet UMS Fabriksvej Fountain House A-huset Otterupvej Birkebasen Aktivitet og beskyttet værksted, køb og salg af pladser "Dagcenter" Askov Møllehus Rådighedsbeløb - Anlæg Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 48 Førtidspensioner og personlige tillæg 67 Personlige tillæg m.v Briller, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Medicin, personlige tillæg 14,

19 18 stk. 1 ( 17, stk. 2) Tandlægebehandling, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Andre personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Briller, helbredstillæg, 14a ( 18) Medicin, helbredstillæg, 14 a ( 18) Tandlægebehandling, helbredstillæg, 14 a, stk. 1 ( 18, stk. 1) Tandprotese, helbredstillæg, 14 a, stk. 4 ( 18, stk. 4) Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, 14 a ( 18) Fodbehandling, helbredstillæg, 14 a, stk. 4 ( 18, stk. 4) Varmetillæg med 75 pct. refusion, 14, stk. 2 og 3 ( 17, stk. 1 og 3) 57 Kontante ydelser 72 Sociale formål Fællesudgifter og -indtægter vedr. sociale formål Udgifter og indtægter vedr. sociale formål / Handicap- og psykiatriområdet 73 Kontanthjælp Fællesudgifter og -indtægter vedr. kontanthjælp 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål Fælles Udgifter/indtægter Øvrige sociale formål Frivillighedspuljen Øvrige aftaler Konferencer og lignende Futura Diverse Externe Projekter Rådighedsbeløb - Anlæg Øvrige sociale formål 06 Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation 42 Kommissioner, råd og nævn Handicapråd 10 Børn og Unge 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Kildemarksprojektet 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Fælles Udgifter/indtægter Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Rådighedsbeløb - Anlæg Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Psykologernes 3-årige uddannelsesforløb 05 Skolefritidsordninger Fælles Udgifter/indtægter Skolefritidsordninger Kildemarksprojektet Oldefritten SFO - ombygning af pavillon m.v. 07 Specialundervisning i regionale tilbud

20 Kildemarksprojektet 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 89 Kommunal sundhedstjeneste Fælles Udgifter/indtægter Kommunal sundhedstjeneste Telefonrådgivningen Rådighedsbeløb - Anlæg Kommunal sundhedstjeneste Metodeafprøvning Projekt 2-årig uddannelsesforløb 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Støttepædagoger 11 Dagpleje Fælles Udgifter/indtægter Dagpleje Kildemarksprojektet 12 Vuggestuer Fælles Udgifter/indtægter Vuggestuer Kildemarksprojektet 13 Børnehaver Fælles Udgifter/indtægter Børnehaver Kildemarksprojektet 14 Integrerede daginstitutioner Fælles Udgifter/indtægter Integrerede daginstitutioner Kildemarksprojektet 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Fælles Udgifter/indtægter Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Kildemarksprojektet 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Fælles Udgifter/indtægter Særlige dagtilbud og særlige klubber Tumlingen Specialnetværket Rådighedsbeløb - Anlæg Særlige dagtilbud og særlige klubber 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Fælles Udgifter/indtægter Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Kildemarksprojektet Rådighedsbeløb - Anlæg Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge KABU Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Fælles Udgifter/indtægter Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Familienetværket Ungenetværket Sandvedvej 25, Kompetencecenter Kildemarksprojektet Rådighedsbeløb - Anlæg Forebyggende foranstaltninger for børn og unge SSP-den korte vej BG-fonden Mødrekurser BG-fonden Networker Projekt familiebehandling (Ladby) Satspuiljen j.nr Forebyggelses- og rådgivningscentre 23 Døgninstitutioner for børn og unge

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel Beskæftigelsesråd resultat Løntilskud 115,1 170,6 55,4 Beskæftigelsesordnin 105,8 160,7

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002610 Salg af areal ved Lyngparken i Karup til -630.000-498.055 Boligselskabet Viborg Amt 80 Salg af

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016 AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 216 en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 216 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. 155175 Dato 4. juli 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ 10 BYGGERI OG MILJØ....................... 58.131 50.459 50.433 45.642............................................. 19.309-19.309-19.309-19.309-00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG.............. 58.131 50.459

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem Dato: 1. januar 2004 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder m.v. 3.1-1 2 Trafik og infrastruktur

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006

KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 INDLEDNING Den kommunale kontoplan er blevet opdateret med virkning fra budget 2007. Kommunerne skal som led i kommunalreformen fremover

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941.

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941. Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Økonomiudvalget -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skatter, tilskud

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014 UDKAST Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning...

Læs mere

Samtlige kommunalbestyrelser

Samtlige kommunalbestyrelser Samtlige kommunalbestyrelser Sagsnr. 2013-04737 Doknr. 83439 Dato 15-04-2013 Orientering om 27. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner samt om ændringer i bekendtgørelse om

Læs mere

1 Indtægter -1.941.107-553.134-1.937.982-3.124

1 Indtægter -1.941.107-553.134-1.937.982-3.124 Hele 1. kr. 212 marts 212 212 1 Indtægter -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Økonomiudvalget -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Skatter, tilskud og udligning -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 Udvalgsbeviling

Læs mere

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti 1. Generelt Statuskonti skal som minimum afstemmes i henhold til oversigt over afstemningsterminer. (se oversigt på side 3-4) Afstemningerne opbevares

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

NØGLETAL 2008 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE

NØGLETAL 2008 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE NØGLETAL 28 HERNING HOLSTEBRO HORSENS RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG MAJ 28 Nøgletal 28 Forord For første gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg sammen en nøgletalspublikation

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Orientering om Budget- og regnskabssystem for kommuner 2007, samt 1. omgang rettelsessider

Orientering om Budget- og regnskabssystem for kommuner 2007, samt 1. omgang rettelsessider Til alle kommuner og sammenlægningsudvalg Dato: 18. oktober 2006 Kontor: Kmadm. J.nr.: 2005-2540-22 Sagsbeh.: SNW Fil-navn: Orienteringsskriv_1.omgang Orientering om Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Beløb i 1.000 kr. Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 91.185 22.296 103.483 23.499 Heraf refusion 25 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 33.457

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Frederikshavn. Kommune. Bilag til ÅRSBERETNING

Frederikshavn. Kommune. Bilag til ÅRSBERETNING Grafik 08-426.hl FREDERIKSHAVN KOMMUNE Bilag til årsberetning 2013 Frederikshavn Kommune Bilag til ÅRSBERETNING 2013 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE Regnskabssammendrag... 4 Regnskabsoversigt

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Dato: 1. april 2005 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 2.6 Moms Det er hovedreglen i det kommunale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter på såvel drifts-

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 Stabsfunktioner 5798007236151 Borgerservice Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236199 Team Forsikringer Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236106 Ledelsessekreteriatet Valdemarsgade 43 4760

Læs mere

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 Samlet overførsel! ovf begrundelse 04001 00.25 Faste ejendomme og 1.977.847 1.944.142 33.705 fritidsfaciliteter 13 Andre faste ejendomme

Læs mere

Orientering om 11. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 11. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommunalbestyrelser Dato: 8. oktober 2008 Kontor: Administrationspolitisk kontor J.nr.: Sagsbeh.: SNW / SWH Fil-navn: Orienteringsskrivelse, 11. omgang Orientering om 11. omgang rettelsessider

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16

Læs mere

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.3 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet

Læs mere