Økonomirapport: Kontoplan uden numrer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomirapport: Kontoplan uden numrer"

Transkript

1 Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Afgrænsninger G4...:!454,!608,!717 F1...: Initialværdi Rapportversion:...: cgkontogrp - Kontoplan uden numrer Præsentation...: polkontoplanomr - Kontoplanområder på politisk Dato for afviklingen...: Tidspunkt...: 08:49:10 Aktiv bruger...: bnhan Rapportlayout...: cg-konto Afrund før kalkulation...: Nej Undertryk nul-linier...: Nej Sammenskriv art 1. og 2. niveau: Nej Sammenskriv ifølge præsentation : Nej Niveauregister...: Bevillingsniveau...: Sidste benyttelsesår...: Tekstdato...: Afledt dimension dato...: Startside...: 0 Vis datointervalkode...: Nej Vis datointerval...: Nej Vis budgetmodel...: Ja Vis afrunding...: Nej Vis prisregisterversion...: Nej Vis basisår...: Nej Vis kolonnetype...: Nej Vis formel...: Nej Vis faktor...: Nej Antal konti...: af 56365

2 1 01 Finansiering 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter m.v Fælles Udgifter/indtægter Indskud i pengeinstitutter m.v Fælles Udgifter/indtægter Realkreditobligationer 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol Fælles Udgifter/indtægter Tilgodehavender i betalingskontrol 15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Fælles Udgifter/indtægter Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Renter af langfristede tilgodehavender 20 Pantebreve Fælles Udgifter/indtægter Pantebreve Fælles Udgifter/indtægter Aktier og andelsbeviser m.v. 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender Fælles Udgifter/indtægter Andre langfristede udlån og tilgodehavender 51 Renter af kortfristet gæld til staten 52 Anden gæld Fælles Udgifter/indtægter Anden gæld 55 Renter af langfristet gæld 63 Selvejende institutioner med overenskomst Fælles Udgifter/indtægter Selvejende institutioner med overenskomst 68 Realkredit Fælles Udgifter/indtægter Realkredit 70 Kommunekreditforeningen Fælles Udgifter/indtægter Kommunekreditforeningen 71 Pengeinstitutter Fælles Udgifter/indtægter Pengeinstitutter 62 Tilskud og udligning 80 Udligning og generelle tilskud Fælles Udgifter/indtægter Udligning og generelle tilskud 81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Fælles Udgifter/indtægter Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 82 Kommunale bidrag til regionerne Fælles Udgifter/indtægter Kommunale bidrag til regionerne 86 Særlige tilskud Fælles Udgifter/indtægter Særlige tilskud 65 Udligning af købsmoms 87 Refusion af købsmoms Fælles Udgifter/indtægter Refusion af købsmoms 67 Kontant kompensation som følge af vedrørende deling af amternes aktiver og passiver 88 Kontant kompensation vedr. deling af amternes aktiver og passiver Fælles Udgifter/indtægter Kontant kompensation vedr. deling af amternes aktiver og passiver

3 2 68 Skatter 90 Kommunal indkomstskat Fælles Udgifter/indtægter Kommunal indkomstskat 92 Selskabsskat Fælles Udgifter/indtægter Selskabsskat 93 Anden skat pålignet visse indkomster Fælles Udgifter/indtægter Anden skat pålignet visse indkomster 94 Grundskyld Fælles Udgifter/indtægter Grundskyld 95 Anden skat på fast ejendom Fælles Udgifter/indtægter Anden skat på fast ejendom 96 Øvrige skatter og afgifter Fælles Udgifter/indtægter Øvrige skatter og afgifter 08 Balanceforskydninger 22 Forskydninger i likvide aktiver 01 Kontante beholdninger Fælles Udgifter/indtægter Kontante beholdninger Arbejdsmarkedsforvaltningen Omsorgs og sundhedsforvaltning Økonomi- og personaleforvaltningen 05 Indskud i pengeinstitutter m.v Hovedkonti 10 Statsobligationer m.v Fælles Udgifter/indtægter Statsobligationer m.v. 25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten 12 Refusionstilgodehavender Fælles Udgifter/indtægter Refusionstilgodehavender 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol Fælles Udgifter/indtægter Tilgodehavender i betalingskontrol Underholdsbidrag art Forbrugsafgifter art Daginst.system art Kildemarksprojektet art Klientbetalingssystem art Ejendomsskat art Boligsikring art Boligydelse art Kontanthjælp art art Husleje m.v. art Parkering art Forsyningsvirksomheder art Krav m/udpantningsret art Krav u/udpantningsret art Regningstilgodeh. m/fort.ejd art Renovation art Havnen art Musikskolen art Biblioteksafgifter art Opholdskommunerefusion art Lokaleleje art Billån art Sociale krav Opholdkommunerefusion art Pantebreve art 651

4 renter, gebyr og bøder art Folkeregisteret art Løn art Interne fakturaer art PC-ØS art Gamle restancer Negative indbetalinger art Andre tilgodehavender Underholdsbidrag Boligstøtte Den Matrikelløse Næstved Prøvegården, matrikelløse Elvergården, ved Åsen Reva Nord Skovbrynet Solgaven Næstved Sociale Virksomhed Bo- og Naboskab Suså/holmegaard Kanalgården VISP Næstved VISP Nykøbing Bo- og Naboskab Næstved Bo- og Naboskab Ågården Prøvegården, Fakse Bo- støtte- og Aktivitetscenter Obovej Bo- og Netværk Næstved Børnehaven Tumlingen Skovbrynet 17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Fælles Udgifter/indtægter Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst Plejehjemmet Solgaven Skovbrynet 19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner Fælles Udgifter/indtægter Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 20 Pantebreve Fælles Udgifter/indtægter Pantebreve 21 Aktier og andelsbeviser m.v Fælles Udgifter/indtægter Aktier og andelsbeviser m.v. 23 Udlån til beboerindskud Beboerindskudslån art Indskud i landsbyggefonden m.v Fælles Udgifter/indtægter Indskud i landsbyggefonden m.v. 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender Fælles Udgifter/indtægter Andre langfristede udlån og tilgodehavender Reva Nord Næstved Sociale Virksomhed 38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 37 Staten Boligstøtte 42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 43 Deposita Bo- og Naboskab Suså/holmegård VISP Næstved Bo- og Naboskab Næstved

5 Bo- og Naboskab Ågården Bo- og Netværk Næstved 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. 46 Legater Legatet for værdigt trængende 47 Deposita Debitor - Husleje Prøvegården, matrikelløse Elvergården, ved Åsen Bo- og Naboskab Suså/holmegård Kanalgården VISP Næstved Bo- og Naboskab Næstved Prøvegården, Fakse 48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 49 Staten Boligstøtte 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 52 Anden gæld Fælles Udgifter/indtægter Anden gæld Familieydelser Sygedagpenge Ikke-forskudsvis underholdsbidrag Forskudsvis udlagte underholdsbidrag Pension Kmd-aktiv Borgerservice 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 53 Kirkelige skatter og afgifter Fælles Udgifter/indtægter Kirkelige skatter og afgifter 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Fælles Udgifter/indtægter Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 58 Edb fejlopsamlingskonto Fælles Udgifter/indtægter Edb fejlopsamlingskonto 59 Mellemregningskonto Lønsystem Løn - Fasan Løn - Rovesta Løn - Næstved Sprogcenter Løn - Havnen Løn - Rudolf Steiner Børnehaven Løn - Hyllinge Børnehave Løn - Manøhytten Løn - Børnehuset Grønnebakken Løn - Fritidsklubben Hyldeblomsten Løn - Smakken Løn - Næstved Egnens Lokalhistorisk arkiv Løn - Studenternes Hus Løn - Gigtforeningens Oplysningskreds Løn - Næstved Musikaftenskole Løn - Sydsjællands amatør symfoniorkester Løn - Ostenfeldts Stiftelse Løn - Herlufsholm Idrætscenter Løn - Fuglebjerg Hallen Løn - Grønbrohallen Løn - FUTURA Løn - El-Net Løn - Noas Ark Løn - Troldehytten

6 NK-Service Indeholdelse til staten Forbrugsafgifter Teknisk forvaltning Økonomi Mellemregning afskrivning m.m Børnetilskud og børnebidrag Borgerserviceafd Sygedagpenge KMD-Aktiv Pensionssystem Boligstøtte Børn og voksne Ældreboliger Reva Nord Næstved Sociale Virksomhed Bo- og Naboskab Suså/holmegaard Kanalgården VISP Birkebjerg alle Bo- og Naboskab Ågården Skovbrynet Biblioteket Borgerserviceafd. 60 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Fælles Udgifter/indtægter Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 61 Selvejende institutioner med overenskomst Plejehjemmet Solgaven Skovbrynet 55 Forskydninger i langfristet gæld 63 Selvejende institutioner med overenskomst Plejehjemmet Solgaven 68 Realkredit Fælles Udgifter/indtægter Realkredit Nykredit DLR Kredit Realkredit Danmark BRF Kredit BRF Kredit 70 Kommunekreditforeningen Fælles Udgifter/indtægter Kommunekreditforeningen 71 Pengeinstitutter Fælles Udgifter/indtægter Pengeinstitutter 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Fælles Udgifter/indtægter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Lån vedr. visitationsboliger Kassekredit vedr. ældreboliger % lån vedr. ældreboliger Rentetilpasningslån vedr. ældreboliger 02 Politikere 06 Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation 40 Fælles formål Fælles Udgifter/indtægter Fælles formål Økonomiudvalgets rådighedsbeløb 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Fælles Udgifter/indtægter Kommunalbestyrelsesmedlemmer 42 Kommissioner, råd og nævn Fælles Udgifter/indtægter Kommissioner, råd og nævn Hegnsyn Huslejenævn

7 Beboerklagenævn Det Lokale Beskæftigelsesråd Beredskabskommision Folkeoplysningsudvalg Ungdomsskolebestyrelse Bevillingsnævn Lokaldemokrati Tilskud til borgerråd Ungdomsbyråd Integrationsråd Klagerådet for hjemmehjælp Fredningsnævn 43 Valg m.v Fælles Udgifter/indtægter Valg m.v Folketingsvalg Kommunalvalg 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger Fælles Udgifter/indtægter Sekretariat og forvaltninger 03 Administration 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse Fælles Udgifter/indtægter Beboelse 18 Driftsikring af boligbyggeri Fælles Udgifter/indtægter Driftsikring af boligbyggeri 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Fælles Udgifter/indtægter Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger Fælles Udgifter/indtægter Administrationsbygninger Sundhedscenter, Åsen Ll. Munkebo Jobcenter Næstved Rådhus Næstved Rådmandshaven Næstved Brogade Fuglebjerg Rådhus Fladså Rådhus Holmegaard Rådhus Suså Rådhus It-center - Jernbanegade Rådighedsbeløb - Anlæg Administrationsbygninger Ombygning vedr. Borgerservice Ombygning Fuglebjerg Borgerservice Salg af Rådhuse Ombygning Glumsø bibliotek/borgerservice Lokaler til decentral indplacering af administrativt personale 51 Sekretariat og forvaltninger Fælles Udgifter/indtægter Sekretariat og forvaltninger Borgmesterkontor Politisk og administrativt sekretariat Juridisk Sekretariat Kommunikationsafdelingen Ledelsessekretariatet for Økonomi- og Personaleforvaltningen Borgerserviceafdelingen Økonomiafdelingen Personaleafdelingen

8 Projektsekretariatet i Udviklingsforvaltningen Strategi- og Udviklingsafdelingen Afdelingen for Kommuneplan og Regionaludvikling IT - Afdelingen Ledelsessekretariat for Børn og Kultur Skoleafdelingen Daginstitutionsafdelingen Børn- og Ungeafdelingen Kultur- og Fritidsafdelingen Ledelsessekretariat for Omsorgsog Sundhedsforvaltningen Områdechefer inden for Omsorg og Sundhed Myndighedsafdeling i Omsorg og Sundhed Ledelsessekretariat for Arbejdsmarked Ydelsescenter Ledelsessekretariat for Teknik og Miljø Drifts- og Anlægsafdelingen, Teknik og Miljø Miljø- Planafdelingen Forsyning og Beredskabsafdeling Borgerrådgiver Diverse projekter m/bærere Kortvarige projekter Rådighedsbeløb - Anlæg Sekretariat og forvaltninger Stenlængegårdsfladen Udbygning af Rådmandshaven Indretning af Farimagsvej Indeklima Rådmandshaven Flytning af IT-afdelingen Ombygning af rådhuset, Teatergade Elektronisk omsorgsjournal Kompetenceudvikling børn og unge personale 53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Jobcenter Ydelsescenter Udviklings- og Ledelsessekretariat - Arbejdsmarkedsforvaltningen Rådighedsbeløb - Anlæg Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre 54 Administration vedrørende naturbeskyttelse Natur og Vand Rådighedsbeløb - Anlæg Administration vedrørende naturbeskyttelse 55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse Miljø og affald Rådighedsbeløb - Anlæg Administration vedrørende miljøbeskyttelse 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 60 Indtægter efter forskellige love Diverse udgifter og indtægter 52 Lønpuljer 70 Lønpuljer Fælles Udgifter/indtægter Lønpuljer 72 Tjenestemandspensioner Fælles Udgifter/indtægter tjenestemandspensioner

9 8 04 IT 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger IT Rådighedsbeløb - Anlæg Sekretariat og forvaltninger 05 Jord og Bygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål Fælles midlertidige omkostninger 02 Boligformål Rådighedsbeløb - Anlæg Boligformål Byggemodning Fuglebjerg Øst Byggegrunde Bækgårdsvej, etape 1,2, Byggegrunde Løgvej Udstykning Kalkerup, byggegrunde Søledsvej matr. nr. 9a, Toksværd Matr.nr. 17a Herlufmagle, Helgesvej Jasminvej lokalplan B Østergårdsvej,Glumsø (Matr. nr. 17 ec), Stejlehøjen etape 1 og Byggemodning, Drosselvej, Glumsø Egernvænget, rest del 23 parceller Stejlehøjen etape 3, 4 og Byggemodning Porsemosen (etape 3) Byggemodning Spurvevej (etape 4) Byggemodning af carl nielsens's vej Byggemodning af holsted nord Byggemodning stenbæksholm Omkostn. i.f.m. planlægning af kommende byggemodn. og salg af ejendom Byggemodning af klarinetvej (holsted nord) Byggemodning appenæs(plantevej) Byggemodning ll. næstved 1. etape Byggemodning obovej Byggemodning nygårdsvej Byggemodning sneppevej Byggemodning susågården 1. etape Byggemodning af Englebjergvej ved Stenstrup etape Byggemodning Ll. Næstved 2. etape Byggemodning Jeshøjgård Byggemodning Bredstræde Byggemodning af Maglebjergudstykningen Stensdyssegården, Glumsø Salg af grunde til boligformål Salg af grunde til boligformål Erhvervsformål Fælles Udgifter/indtægter Erhvervsformål Rådighedsbeløb - Anlæg Erhvervsformål Salg af grunde til erhverv Erhvervsområde matr. nr. 3e ll. røttinge Øverrup erhvervsområde Industriområde ved Håndværkervej, Herlufsmagle Lovvej 1 A Sydsjællands Erhvervspark, Centervej Syd-vendeplads

10 Sydsjællands Erhvervspark - stikvej 05 Ubestemte formål Rådighedsbeløb - Anlæg Ubestemte formål Salg af ejendommen Ved åsen Køb af del af Gedebjergvej Køb af brandstation, gl. Fuglebjerg Køb af Næstvedvej 12, Gelsted Køb af Jeshøjgård Køb af jord gl. Fladså Tidl. amtsboliger og bygn. der blev ledige ved kommunesamm Køb af matr. nr. 3e og 3a Stenstrup Køb af Stensgård, Hyllinge Magelæg f arealer ved grimstrup vej Køb af Fensmarksvej 123/Rislevvej Faste ejendomme 10 Fælles formål Rådighedsbeløb - Anlæg Fælles formål 13 Andre faste ejendomme Næstved Kaserne Tilbagekøb Jernbanegade Næstved Kaserne 06 Arbejdsmarkedsydelser og tilskud 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 18 Driftsikring af boligbyggeri Fælles Udgifter/indtægter Driftsikring af boligbyggeri 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 17 Specialpædagogisk bistand til voksne Fælles Udgifter/indtægter Specialpædagogisk bistand til voksne Videnscenter for Specialpædagogik VISP Højskolen i Krummerup 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 77 Daghøjskoler Fælles Udgifter/indtægter Daghøjskoler Rådighedsbeløb - Anlæg Daghøjskoler 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (under 67 år) Hjælpemidler VISP 46 Tilbud til udlændinge 60 Introduktionsprogram m.v Fællesudgifter og -indtægter vedr. introduktionsprogram 61 Introduktionsydelse Fællesudgifter og -indtægter vedr. introduktionsydelse Indtægter 65 Repatriering Fællesudgifter og - indtægter vedr. repatriering Indtægter vedr. repatriering 48 Førtidspensioner og personlige tillæg 68 Førtidspension med 50 pct. refusion Fællesudgifter og -indtægter vedr. førtidspension med 50 pct. refusion

11 10 69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Fællesudgifter og -indtægter vedr. f ørtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Fællesudgifter og -indtægter vedr. f ørtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Kontante ydelser 71 Sygedagpenge Fællesudgifter og -indtægter vedr. sygedagpenge Sygedagpenge 72 Sociale formål Fællesudgifter og -indtægter vedr. sociale formål Efterlevelseshjælp (Aktivloven, 85 a) Indtægter vedr. sociale formål 73 Kontanthjælp Fællesudgifter og -indtægter vedr. kontanthjælp Indtægter vedr. kontanthjælp 74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Fællesudgifter og -indtægter vedr. visse grupper af flygtninge Indtægter vedr. visse grupper af flygtninge 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Fællesudgifter og -indtæger vedr. a ktiverede kontanthjælpsmodtagere "Ny chance til alle" Indtægter vedr. aktiverede kontanthjælpsmodtagere 76 Boligydelse til pensionister Fællesudgifter og -indtægter vedr. boligydelse til pensionister 77 Boligsikring Fællesudgifter og -indtægter vedr. boligsikring 58 Revalidering 80 Revalidering Fællesudgifter og -indtægter vedr. revalidering Revalideringsydelse med 50 pct. refusion ( 52 i love om aktiv socialpolitik) Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner ( 71, stk. 1 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) Løn til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) på revalideringsinstitutioner ( 57 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) RevaCenter Nord Indtægter vedr. revalidering 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)

12 Fællesudgifter og -indtægter vedr. fleksjob og ledighedsydelse m.m Indtægter vedr. fleksjob og ledighedsydelse m.m. 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 94 Pilotjobcentre Fællesudgifter og -indtægter vedr. Pilotjobcentre 95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner Fællesudgifter og -indtægter vedr. løntilskud til ledige ansat i kommuner 96 Servicejob Løn til personer i puljejob 97 Seniorjob for personer over 55 år Fællesudgifter- og indtægter vedr. Seniorjob til personer over 55 år 98 Beskæftigelsesordninger Fællesudgifter og -indtægter vedr. beskæftigelsesordninger Susågården Lokalnetværk "Ny chance til alle" Indtægter vedr. beskæftigelsesordninger 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål Projekt "Datastue" 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger Jobcenter 51 Sekretariat og forvaltninger "Ny chance til alle" Ledelsessekretariat for Arbejdsmarked Ydelsescenter 53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Udviklings- og Ledelsessekretariat - Arbejdsmarkedsforvaltningen Projekt "Offentlig / privat samarbejde om integration af ledige Det Lokale Beskæftigelsesråd "Ny chance til alle" 07 Sundhed 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet Fælles Udgifter/indtægter Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet Rådighedsbeløb - Anlæg Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet Sundhedscenter Åsen Sundhedscenter Åsen 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning 85 Kommunal tandpleje Fælles Udgifter/indtægter Kommunal tandpleje Tandpleje Tandregulering Omsorgstandpleje Rådighedsbeløb - Anlæg Kommunal tandpleje Renovering af klinikkerne på Centralklinikken

13 Elektronisk aftalebog Røntgenudstyr til tandreg. klinik Klinikudstyr Renovering af Centralklinikken Sundhedsfremme og forebyggelse Fælles Udgifter/indtægter Sundhedsfremme og forebyggelse Kostindsats Tobaksindsatsen "Godt fra start" Motionsindsats Alkohol Seksuelt overførte sygdomme Ulykkesforebyggelse Arbejdspladsindsats Kommunikation og kampagner Dokumentation og evaluering 90 Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter, Sundhed Sundhedscenter Café Udførende ergoterapi Sundh.ministeriets Sundh.centerpulje Udstyr til sundhedscenter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Centralkøkkenet Centralkøkkenet, øvrig drift Centralkøkken Suså Kantine BBC Kantine Rådmandshaven Kantine Teatergade Kantine Brogade Kantine Jernbanegade Kantine Øvrige Køkkendrift, Fladså Køkkendrift, Fuglebjerg Køkkendrift, Suså Køkkendrift Holmegaard Cenralkøkken maskiner, udskiftning af belysning Renovering af Centralkøkkenet 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Sundhedsområdet Rådighedsbeløb - Anlæg Forebyggende indsats for ældre og handicappede 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (under 67 år) Fælles Udgifter/indtægter Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Rådighedsbeløb - Anlæg Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Fælles Udgifter/indtægter Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 35 Rådgivning 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Hjælpemiddeldepotet Alkohol- og stofmisbrugsrådgivningen (skal slettes) 38 Tilbud til voksne med særlige behov 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

14 Fælles Udgifter/indtægter Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Projekt kompetenceudvikling og læring 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) Stofmisbrug, Handicapområdet Stofmisbrug, Sundhedsområdet 08 Ældre 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Fælles Udgifter/indtægter Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Røjleparken Bakkegården Birkebjergcentret Birkevang Fugleparken Munkebocentret Korinthvej Ny Holstedhjemmet Kildemarkscentret Marskgården Rosengården Aktivhuset, Toksværd Ældrepulje Projekt ufaglært til faglært Projekt ufaglært til faglært Rådighedsbeløb - Anlæg Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Salg af Karrebæk Plejehjem Projekt Marte Meo Projekt Etablering af miljøer med sanseindtryk Projekt Nye aktiviteter for især mænd i dagcentre Intelligent Nøglesystem ældrepleje Rådighedsbeløb - salg af Herlufsholm Projekt Leve-Bo Miljø Rådighedsbeløb - salg/ombygning af Ny Holsted Rådighedsbeløb - Ny Holsted Projekt nr (UBÆP) Hårde Hvidevarer Projekt nr (UBÆP) Anlæggelse af sansehave Projekt nr (UBÆP) Sansekasse til haven Projekt nr (UBÆP) Havemøbler til daghjemmet Projekt Tværfaglige handlepalner Projekt fleksibel hjemmehjælp Marskgården - IT arbejdspladser Renovering af P-plads - ved Munkebo Udbygning af træningsfaciliteter Birkebjergcentret - køkken til frivillige aktiviteter Birkebjergcentret - udestue ved værksted Centerfaciliteter Munkebo Munkebo - cykelskure Projekt FOMA Marskgården Fugleparken 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

15 Fælles Udgifter/indtægter Forebyggende indsats for ældre og handicappede Aktivhuset Toksværd Bakkegården Birkebjergcentret Birkevang Fugleparken Kildemarkscentret Korinthvej Marskgården Munkebocentret Ny Holstedhjemmet Rosengården Røjleparken Rådighedsbeløb - Anlæg Forebyggende indsats for ældre og handicappede 34 Plejehjem og beskyttede boliger Fælles Udgifter/indtægter Plejehjem og beskyttede boliger Aktivhuset Toksværd Bakkegården Beskyttede Boliger Birkebjergcentret Birkevang Fugleparken Kildemarkscentret Korinthvej Ll. Munkebo Marskgården Munkebocentret Ny Holstedhjemmet Rosengården Røjleparken Rådighedsbeløb - Anlæg Plejehjem og beskyttede boliger Renovering af Herlufsholmhjemmet Flytning af varmestuen Rådighedsbeløb - beskyttede boliger 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Rådighedsbeløb - Anlæg Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger Myndighedsafdeling i Omsorg og Sundhed 09 Handicap og Psykiatri 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 18 Driftsikring af boligbyggeri Fælles Udgifter/indtægter Driftsikring af boligbyggeri 02 Transport og infrastruktur 32 Kollektiv trafik 31 Busdrift Busdrift 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 90 Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter, handicap 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Fælles Udgifter/indtægter Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

16 Specialkorps Præstehaven Den sociale skadestue Socialpsyk. støttecenter, køb og salg af pladser 34 Plejehjem og beskyttede boliger Præstehaven Rådgivning 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Fælles Udgifter/indtægter Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 38 Tilbud til voksne med særlige behov 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Fælles Udgifter/indtægter Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Frelsens Hærs Krisecenter ( 109) Private tilbud Kanalgården - Virksomhedsdel (T&S) Kanalgården - boliger ( 110) Kanalgårdens fælles adm./ledelse Varmestuen Socialt udsatte og misbrugere, køb og salg af pladser Rådighedsbeløb - Anlæg Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) Stoffrit værested Kornbakken Private tilbud, Stofmisbrug Rådighedsbeløb - Anlæg Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 50 Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Fælles Udgifter/indtægter Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Solgaven, demens ( 108) Solgaven, ordinære pladser ( 108) Solgavens fælles adm./ledelse Private Botilbud Obovej ( 108) Yngre fysisk handicappede, fælles adm./ledelse Fysisk handicappede, køb og salg af pladser ( 108) Askov Møllehus ( 108) Bo og Netværk Næstved fælles adm./ledelse ( 108) Døgnboliger, sindslidende ( 108) Idræt, sindslidende ( 108) Sindslidende, køb og salg af pladser ( 108) Ungeværestedet UMS B/N Næstved fælles adm./ledelse ( 108) Eskadronvej ( 108) Jasminvej 8 ( 108) Sneppevej ( 108) B/N Ågården, fælles adm./ledelse Birkebjergparken, bygningsudgifter ( 108) Otterupvej 6 ( 108) Otterupvej 9 ( 108) Troensevej 27 ( 108) Fyrreparken 9 ( 108) Johanne korchsvej 7 ( 108) Nellikevej ( 108) Skovbrynet, fælles adm./ledelse Skovbrynet ( 108)

17 B/N Suså-Holmegård, fælles adm./ledelse Åhuset ( 108) Klyngehuse ( 108) Udviklingshæmmede, køb og salg af pladser ( 108) B/N Ågården ( 85) - Nygårdsvej B/N Ågården ( 85) - Team Ågade B/N Ågården ( 85) - Tinghøjgård B/N Ågården ( 85) - Spireahaven Tommerupvej 14 ( 85) Yngre fysisk handicappede, Køb og salg af pladser ( 85) Obovej ( 85) Private tilbud Støtteteamet ( 85) Køb/Salg af pladser - Sindslidende ( 85) B/N Næstved ( 85) - fælles B/N Næstved ( 97) - fælles Blegdammen ( 85) Unge på Kuhlausvej ( 85) Køb Salg Socialt udsatte og misbrugere ( 85) Udviklingshæmmede, køb og salg af pladser ( 85) B/N Suså-Holmegård ( 85) - Fælles B/N Suså-Holmegård ( 85) - Bakkedraget B/N Suså-Holmegård ( 85) - Bakkedraget B/N Suså-Holmegård ( 85) - kildevangsvej B/N Suså-Holmegård ( 85) - Ringstedvej B/N Suså-Holmegård ( 85) - Søpark Álle B/N Suså-Holmegård ( 85) - Søpark Álle B/N Suså-Holmegård ( 85) - Team Holmegaard B/N Suså-Holmegård ( 85) - Team Suså B/N Suså-Holmegård ( 85) - Tjørnevej B/N Suså-Holmegård ( 85) - Berlingo B/N Suså-Holmegård ( 85) - Ringstedvej B/N Suså-Holmegård ( 85) - Slibemestervej Rådighedsbeløb - Anlæg Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Genhusning v. nybyg Otterupvej Specialtilbud Nellikevej Fountain House 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Fælles Udgifter/indtægter Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kollegier sindslidende ( 107) Sindslidende, køb og salg af pladser ( 107) Private botilbud Socialpsyk. Støttecenter (ikke aktiv) Socialt udsatte og misbrugere, køb og salg af pladser ( 107) Projekt Nye veje til arbejde-udvikling af klubhus-sindslidende Projekt Social indsats for sindslidende Rådighedsbeløb - Anlæg Botilbud

18 17 til midlertidigt ophold ( 107) Renovering af skurvogne i Blegdammen 53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) Fælles Udgifter/indtægter Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,96-99) B/N Næstved, ledsagerordning B/N Obovej, ledsagerordning B/N Ågården, ledsagerordning Bo og Netværk Næstved, ledsagerordning B/N Suså-Holmegaard, ledsagerordning Præstehaven, ledsagerordning Udviklingshæmmede, køb og salg af pladser Spireahaven Hjemmevejledere (SKP 99) Støtte- og kontaktpersonordning ( 99) Private tilbud 45, Rådighedsbeløb - Anlæg Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,96-99) 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) Fælles Udgifter/indtægter Beskyttet beskæftigelse ( 103) Private botilbud Rohavegård Rohavegård, landbrug Udviklingshæmmede, køb og salg af pladser NSV, fælles adm./ledelse Fabriksvej Fabriksvej, virksomhedsdel (T/S-moms) Aktivitet og beskyttet værksted, køb og salg af pladser Rådighedsbeløb - Anlæg Beskyttet beskæftigelse ( 103) 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Fælles Udgifter/indtægter Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Private botilbud Obovej Aktivitetscenter Yngre fysisk handicappede, køb og salg af pladser SISAM Oasen / Trinbrættet Værktøj Sindslidende, Køb og salg af pladser Skovbrynet Aktivi 10eren Landsbyhuset Kulturhuset Udviklingshæmmede, køb og salg af pladser Ungeværestedet UMS Fabriksvej Fountain House A-huset Otterupvej Birkebasen Aktivitet og beskyttet værksted, køb og salg af pladser "Dagcenter" Askov Møllehus Rådighedsbeløb - Anlæg Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 48 Førtidspensioner og personlige tillæg 67 Personlige tillæg m.v Briller, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Medicin, personlige tillæg 14,

19 18 stk. 1 ( 17, stk. 2) Tandlægebehandling, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Andre personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Briller, helbredstillæg, 14a ( 18) Medicin, helbredstillæg, 14 a ( 18) Tandlægebehandling, helbredstillæg, 14 a, stk. 1 ( 18, stk. 1) Tandprotese, helbredstillæg, 14 a, stk. 4 ( 18, stk. 4) Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, 14 a ( 18) Fodbehandling, helbredstillæg, 14 a, stk. 4 ( 18, stk. 4) Varmetillæg med 75 pct. refusion, 14, stk. 2 og 3 ( 17, stk. 1 og 3) 57 Kontante ydelser 72 Sociale formål Fællesudgifter og -indtægter vedr. sociale formål Udgifter og indtægter vedr. sociale formål / Handicap- og psykiatriområdet 73 Kontanthjælp Fællesudgifter og -indtægter vedr. kontanthjælp 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål Fælles Udgifter/indtægter Øvrige sociale formål Frivillighedspuljen Øvrige aftaler Konferencer og lignende Futura Diverse Externe Projekter Rådighedsbeløb - Anlæg Øvrige sociale formål 06 Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation 42 Kommissioner, råd og nævn Handicapråd 10 Børn og Unge 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Kildemarksprojektet 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Fælles Udgifter/indtægter Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Rådighedsbeløb - Anlæg Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Psykologernes 3-årige uddannelsesforløb 05 Skolefritidsordninger Fælles Udgifter/indtægter Skolefritidsordninger Kildemarksprojektet Oldefritten SFO - ombygning af pavillon m.v. 07 Specialundervisning i regionale tilbud

20 Kildemarksprojektet 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 89 Kommunal sundhedstjeneste Fælles Udgifter/indtægter Kommunal sundhedstjeneste Telefonrådgivningen Rådighedsbeløb - Anlæg Kommunal sundhedstjeneste Metodeafprøvning Projekt 2-årig uddannelsesforløb 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Støttepædagoger 11 Dagpleje Fælles Udgifter/indtægter Dagpleje Kildemarksprojektet 12 Vuggestuer Fælles Udgifter/indtægter Vuggestuer Kildemarksprojektet 13 Børnehaver Fælles Udgifter/indtægter Børnehaver Kildemarksprojektet 14 Integrerede daginstitutioner Fælles Udgifter/indtægter Integrerede daginstitutioner Kildemarksprojektet 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Fælles Udgifter/indtægter Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Kildemarksprojektet 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Fælles Udgifter/indtægter Særlige dagtilbud og særlige klubber Tumlingen Specialnetværket Rådighedsbeløb - Anlæg Særlige dagtilbud og særlige klubber 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Fælles Udgifter/indtægter Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Kildemarksprojektet Rådighedsbeløb - Anlæg Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge KABU Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Fælles Udgifter/indtægter Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Familienetværket Ungenetværket Sandvedvej 25, Kompetencecenter Kildemarksprojektet Rådighedsbeløb - Anlæg Forebyggende foranstaltninger for børn og unge SSP-den korte vej BG-fonden Mødrekurser BG-fonden Networker Projekt familiebehandling (Ladby) Satspuiljen j.nr Forebyggelses- og rådgivningscentre 23 Døgninstitutioner for børn og unge

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2013 - taloversigt Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 3 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2005 Budget 2005 Tillægsbevilling A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...................... 69.990

Læs mere

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby Skoven Sigerslevvester Kvinderup Græse Hørup Over Dråby Sundbylille Jørlunde Gerlev Strandpark Kyndby Huse Dalby Huse Lyngerup Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk Kyndby Venslev Dalby Krogstrup Lille Rørbæk

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation... Administrativ

Læs mere

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007 Københavns Kommunes Regnskab 2007 Københavns kommune Økonomiforvaltningen April 2008 1 Indholdsfortegnelse Omkostningsbaseret regnskab 2007 Københavns Kommune...3 Revisionsdirektoratet...21 Borgerrådgiveren...25

Læs mere

149 Anlægsprojekter på 2 mio. kr. og derover Hele 1.000 kr. Sted Tekst Bevilling Bevilling Bevilling Forbrug Forbrug I alt Rest Regnskab tidligere 2014 i alt tidligere 2014 forbrug bevilling godkendt år

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg Bemærkninger til driftsbudgetoplæg 2011 Indholdsfortegnelse. Serviceudgifter: Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde... 1-2 Bygningsvedligeholdelse... 3 Tunø teltplads... 4 Driftscentret...

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme -182-182 -182-182 11 Beboelse -182-182 -182-182 04.62 Sundhedsudgifter mv. 448 448 448

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere