Indberetningsvejledning MFIFO-statistikken færøske MFI'er

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indberetningsvejledning MFIFO-statistikken færøske MFI'er"

Transkript

1 Indberetningsvejledning MFIFO-statistikken færøske MFI'er Indhold 1 Generelt om MFIFO-indberetningen Læsevejledning Masterdata (Ark masterdata) Virksomhedsark Skal ikke indberettes Udlån (Ark BalUd) Indlån (Ark BalInd) Beholdning af værdipapirer ekskl. derivater (Ark BalBeh) Udstedte gældsinstrumenter (Ark BalUdst) Øvrige balanceposter (Ark BalOevr) Rente Udestående forretninger (Ark RenteUF) Rente Nye forretninger (Ark RenteNF) Nominelle positioner og antal konti (Ark SupNom) Securitisering og andre låneoverførsler (Ark SupSec) Uafviklede transaktioner i værdipapirbeholdninger (Ark SupUafvBeh) Uafviklede transaktioner i værdipapirudstedelser (Ark SupUafvUdst) Beholdning af egne udstedte aktier og andre kapitalandele (Ark SupBeh) Udstedte aktier og andre kapitalandele (Ark SupUdst) Repoforretninger mv. i værdipapirer (Ark SupRepo) Supplerende statistik for realkreditinstitutter (Ark SupRI) Nationalbankens særlige poster (Ark BalDN) Dimensionsoplysninger Bilag 1 Rekvirering af ISO-standarder Bilag 2 Omfang af færøske MFI'ers indberetning MFIFO version 2 af 2. juni 2013

2 2 1 Generelt om MFIFO-indberetningen 1.1 Indledning Indberetningen for Monetære Finansielle Institutioner (MFI'er) vedrører data om MFI'ernes balance, finansielle strømme og renter. Formålet er at dække Nationalbankens og Færøernes Statistik's statistikbehov. MFI-statistikken bygger primært på en række internationale krav til nationale statistikker på det finansielle område. Derfor indgår også oplysninger om MFI-sektoren, som skal bruges til andre finansielle statistikker. Selve rapporteringen af oplysningerne sker til Nationalbanken som videresender dem på institutniveau til Færøernes Statistik Hjemmel Nationalbanken og Færøernes Statistik indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger inden for deres kompetenceområder i medfør af: 14a i lov om Danmarks Nationalbank, sat i kraft på Færøerne med anordning nr. 451 af 23. maj 2012 samt Lagtingslov nr. 33. af 7. maj 1991 om Færøernes Statistik Anvendelse Nationalbanken anvender de indsamlede oplysninger i forbindelse med overvågningen af den finansielle stabilitet og ved tilrettelæggelsen af penge- og valutapolitikken På baggrund af de indsamlede oplysninger producerer Færøernes Statistik statistiske opgørelser over den færøske MFI-sektor Fortrolighed De indberettede oplysninger behandles fortroligt af Nationalbanken og Færøernes Statistik, så institutspecifikke oplysninger ikke misbruges eller kommer uvedkommende i hænde. 1.2 Population Indberetningspligtige institutter Ved MFI'er forstås: 1 Kreditinstitutter som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (2006/48/EF), dvs. et foretagende, hvis virksomhed består i fra offentligheden at modtage indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales, samt at yde lån for egen regning. Andre residente finansielle institutioner, der hovedsageligt beskæftiger sig med finansiel formidling, og hvis hovedaktivitet består i at modtage indlån og/eller indlånslignende indskud fra enheder undtagen MFI'er, og som for egen regning (i det mindste i økonomisk henseende) yder lån og/eller investerer i værdipapirer. 1 Definitionen af MFI'er følger ECB's forordning om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (ECB/2008/32).

3 3 Pengemarkedsforeninger i overensstemmelse med Nationalbankens udmøntning af ECB's definition. Udstedere af elektroniske penge, som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge (2009/110/EF), dvs. virksomheder, der udsteder betalingsmidler i form af en pengeværdi, som repræsenterer et krav på udstederen og er lagret på et elektronisk medium. Følgende MFI'er er indberetningspligtige i henhold til denne indberetningsvejledning: MFI'er, som er residente i det færøske økonomiske område. Filialer på Færøerne, som er ejet af udenlandske MFI'er, indgår derfor i den færøske MFI-population. RESIDENS Boks 1.1 Residenter er defineret i artikel 1 i forordning (EF) nr. 2533/98 og er fysiske eller juridiske personer hjemmehørende i et land. Fysiske personer betragtes som hjemmehørende i det land, hvor de har fast bopæl, og juridiske personer som hjemmehørende i det land, hvor de har fast driftssted. I mangel af nogen væsentlig fysisk egenskab ved en juridisk enhed bestemmes dens residens ved det økonomiske territorium, i henhold til hvis lovgivning den er registeret. Hvis enheden ikke er registreret, anvendes i stedet dens lovmæssige beliggenhed som kriterium, dvs. det land, hvis retssystem regulerer enhedens oprettelse og fortsatte beståen. Residenter i Danmark og Grønland er, i overensstemmelse beskrivelsen, udenlandske residenter og har derfor sine egne landekoder. [Derudover er residente MFI'ers udenlandske enheder også omfattet af populationen: Udenlandske filialer. Filialaktiviteten udgør en rapporteringsenhed pr. land, hvor MFI'en har én eller flere filialer. Udenlandske datterselskaber, som er MFI'er eller kreditinstitutter i de lande, hvori de er beliggende. Udenlandske datterselskaber, der udøver aktiviteter, der er nært beslægtet med MFIvirksomhed i de lande, hvori de er beliggende. De udenlandske enheder er omfattet af de samme indberetningskrav som som de residente enheder.] Etablering og ophør af en MFI Nyetablerede MFI'er vil blive kontaktet af Nationalbanken med henblik på at fastlægge tidspunkt for den første indberetning. MFI'er, der ophører, herunder som led i en fusion, eller der ikke længere er omfattet af definitionen, indberetter sidste gang for ophørsmåneden. 1.3 Indberetningsark Af tekniske årsager er den månedlige MFIFO-indberetning baseret på indberetningen for fuldt indberettende danske MFI'er, der omfatter 16 indberetningsark. Nationalbankens og Færøernes Statistik's statistikbehov i relation til færøske MFI'er er dækket af 7 af de 16 indberetningsark, jf. tabel 1.1, hvorfor de resterende 8 ark er frivillige at indberette (det 9. ark indberettes kun af Na-

4 4 tionalbanken og er derfor irrelevant i denne sammenhæng). Hverken Nationalbanken eller Færøernes Statistik vil foretage kvalitetssikring af disse 8 ark. OVERSIGT OVER INDBERETNINGSARK Tabel 1.1 Ark Population Frivilligt Udlån (BalUd)... Alle institutter Nej Indlån (BalInd)... Alle institutter Nej Beholdning af værdipapirer ekskl. derivater (BalBeh)... Alle institutter Nej Udstedte gældsinstrumenter (BalUdst)... Alle institutter Nej Øvrige balanceposter (BalOevr)... Alle institutter Nej Rente Udestående forretninger (RenteUF)... Alle institutter Nej Rente Nye forretninger (RenteNF)... Alle institutter Nej Nominelle positioner og antal konti (SupNom)... Alle institutter Ja Securitisering og andre låneoverførsler (SupSec)... Alle institutter Ja Uafviklede transaktioner i værdipapirbeholdninger (SupUafvBeh)... Alle institutter Ja Uafviklede transaktioner i værdipapirudstedelser (SupUafvUdst)... Alle institutter Ja Beholdning af egne udstedte aktier og andre kapitalandele (SupBeh)... Alle institutter Ja Udstedte aktier og andre kapitalandele (SupUdst)... Alle institutter Ja Repoforretninger mv. i værdipapirer (SupRepo)... Pengeinstitutter Ja Supplerende statistik for realkreditinstitutter (SupRI)... Realkreditinst.. Ja Nationalbankens særlige poster (BalDN)... Nationalbanken Ja I arkene der skal indberettes, er der dimensioner og datavariable som er frivillige at indberette. Disse er specificeret i bilag 2, og fremgår også af den visuelle fremstilling af arkene i denne vejledning. Arkene har forskellige formål og er delt op i blokke i forhold til Nationalbankens og Færøernes Statistik's anvendelse af oplysningerne, jf. tabel 1.2. INDBERETNINGSARKENE OPDELT EFTER ANVENDELSE Tabel 1.2 Ark Formål Udlån (BalUd) Balance Indlån (BalInd) Balance Øvrige balanceposter (BalOevr) Balance Beholdning af værdipapirer ekskl. derivater (BalBeh) Balance Udstedte gældsinstrumenter (BalUdst) Balance Rente Udestående forretninger (RenteUF) Rente Rente Nye forretninger (RenteNF) Rente De fem første ark i tabel 1.2 vedrører balancen. Deres navne begynder med Bal, og de indberettede værdier danner tilsammen instituttets statistiske balance. Oplysningerne relaterer sig til instituttets regnskabsmæssigt opgjorte balance og strømme mellem to på hinanden følgende balanceopgørelser 2. Sammensætning af balancen er vist i tabel 1.3. OVERSIGT OVER BALANCEN, OG HVILKE ARK INSTRUMENTERNE PLACERES UNDER Tabel 1.3 Balancen Aktiver Kontantbeholdning... Udlån... Gældsinstrumenter... Aktier og andre kapitalandele... Finansielle derivater... Indberetningsark Øvrige balanceposter (BalOevr) Udlån (BalUd) Beholdning af værdipapirer ekskl. derivater (BalBeh) Beholdning af værdipapirer ekskl. derivater (BalBeh) Øvrige balanceposter (BalOevr) 2 Dog opgøres udstedelse og beholdning af gældsinstrumenter brutto. Det vil sige, at instituttets beholdning af egne udstedelser indberetningsmæssigt indgår på både aktiv- og passivsiden af balancen.

5 5 Andre aktiver... Passiver Indlån... Udstedte gældsinstrumenter... Finansielle derivater... Kapital og reserver... Andre passiver... Øvrige balanceposter (BalOevr) Indlån (BalInd) Udstedte gældsinstrumenter (BalUdst) Øvrige balanceposter (BalOevr) Øvrige balanceposter (BalOevr) Øvrige balanceposter (BalOevr) De to sidste indberetningsark i tabel 1.2 relaterer sig til rentestatistikken. 1.4 Indberetningstidspunkt Indberetningen for de fuldt indberettende institutter skal være Nationalbanken i hænde senest 8. bankdag kl efter udløbet af opgørelsesmåneden. 1.5 Opgørelsesmetoder og definitioner Værdiansættelsesprincipperne for de enkelte instrumenter varierer fra ark til ark og gennemgås under hvert afsnit Beløbs- og procentangivelse Alle beløb indberettes i danske kroner afrundet til nærmeste heltal. Dog skal nominelle beløb for værdipapirer angives i papirets valuta. Oplysninger, der indberettes som satser, skal være i procent med fire decimaler Valutakursopgørelse Poster i udenlandsk valuta indberettes omregnet til danske kroner. Balanceposter omregnes efter lukkekursen på opgørelsestidspunktet, mens transaktioner omregnes efter valutakursen på handelstidspunktet. Som lukkekurs anvendes samme kurs som i regnskabspraksis Opgørelsestidspunkt Ultimobalancen opgøres ultimo sidste kalenderdag i opgørelsesmåneden. Primobalancen opgøres primo første kalenderdag i måneden Opgørelsesprincip Køb eller salg af finansielle instrumenter kan indregnes enten på handels- eller afregningsdagen. Metoden skal følge valget i det indberettende instituts regnskabsopgørelse. Hvis instituttet indregner transaktioner i værdipapirer på afregningsdagen, skal det indberette supplerende oplysninger om uafviklede transaktioner i værdipapirer, jf. afsnit 14 og Datavariable vedrørende månedens bevægelser På arkene "Udlån", "Indlån", "Beholdning af værdipapirer ekskl. derivater", "Udstedte gældsinstrumenter", "Øvrige balanceposter", "Securitisering", "Beholdning af egne aktier og andre kapitalandele", "Udstedte aktier og andre kapitalandele" og " Nationalbankens særlige poster" skal følgende strømidentitet indberettes: Primobalance + finansielle strømme = ultimobalance Finansielle strømme er nettotransaktioner, tab på udlån, valutakursreguleringer, børskursreguleringer og reklassifikationer. Tab på værdipapirer angives under børskursreguleringer.

6 6 Summen af primobalancen og de finansielle strømme skal være lig med ultimobalancen, og opgørelsesmånedens primobalance skal være lig med den foregående måneds ultimobalance. Hvis der er væsentlige forskelle, skal de tidligere indberetninger, der har medført forskellene, revideres. Alle finansielle strømme indberettes netto og efter transaktionsmetoden. Der indberettes derfor strømme på instrumenter, hvor primobalancen er lig med samme måneds ultimobalance, men hvor der har været bevægelser inden for opgørelsesmåneden. Det gælder også, hvis balancen er nul både primo og ultimo Nettotransaktioner Nettotransaktioner indberettes med positivt fortegn, hvis instrumentets balance netto er forøget. Hvis den derimod netto er formindsket, skal nettotransaktioner indberettes med negativt fortegn. Det gælder for både aktiver og passiver. Transaktioner, der er gennemført i en anden valuta end danske kroner, omregnes til danske kroner efter valutakursen på handelstidspunktet. Transaktioner opgøres til den værdi, som transaktionen er foretaget til på handelstidspunktet ekskl. gebyrer (handelsomkostninger), provisioner, kommissioner og lignende betalinger for tjenester ydet i forbindelse med transaktionen. Hvis en kunde flytter en konto fra/til en dansk indberetningsenhed, skal det registreres som en nettotransaktion. Det samme gælder ved flytning fra den danske indberetningsenhed til en udenlandsk filial eller et udenlandsk datterselskab Tab på udlån Tab på udlån indberettes med positivt fortegn, mens eventuelle tilbageførte tab på udlån indberettes med negativt fortegn Børs- og valutakursreguleringer Børskursreguleringer er ændringer i instrumenternes markedsværdi, uanset om aktiverne eller passiverne under det enkelte instrument er noteret på en børs. Fortegnet på børs- og valutakursreguleringer for et givet instrument er uafhængigt af, om instrumentet er på aktiv- eller passivsiden. Der skal derfor ses bort fra reguleringens påvirkning på driften. Når markedsværdien af et instrument i balancen fx øges som følge af en kursregulering, skal reguleringen indberettes med positivt fortegn, uanset om instrumentet er på aktiv- eller passivsiden. Hvis markedsværdien af et instrument i balancen reduceres som følge af en kursregulering, skal reguleringen indberettes med negativt fortegn, uanset om instrumentet er på aktiv- eller passivsiden Reklassifikationer Reklassifikationer kan være eksisterende forretninger, der skifter karakteristika fra én måned til den næste. Et eksempel er ændret sektorklassificering. For nogle instrumenter gælder særlige forhold, som beskrives i de enkelte afsnit, herunder at reklassifikation kan ske mellem forskellige indberetningsark (bl.a. hvis udlån ændres til værdipapirer, som det kan ske med fx schuldscheine). Samlet set bør reklassifikationer normalt give nul.

7 7 EKSEMPEL PÅ REKLASSIFIKATION AF UDLÅN Boks 1.2 Primo en given måned udgør markedsværdi 105 kr. af en beholdning på nominelt 100 kr. med modpartssektor Efter tilgang af yderligere 115 kr. i markedsværdi (nominelt 110 kr.) samt tab og omvurderinger på 51 kr. (nominelt 10 kr.) udgør beholdningen 271 kr. (nominelt 220 kr.) ultimo måneden. I løbet af måneden ændres modpartssektor fra 1110 til 1120, hvilket medfører en reklassifikation. I teorien skal tidspunktet for denne ændring indgå i opgørelsen af reklassifikationen. Det gælder dog, at uanset hvornår modpartssektor er blevet ændret i måneden, kan reklassifikation opgøres i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis/internt regnskabssystem. Opgørelsen skal være konsistent, og metoden skal være ens for alle instrumenter. Nedenfor er vist et eksempel, hvor modpartssektoren er registreret ultimo opgørelsesmåneden, og hvor alle strømme er henført til den nye modpartssektor og reklassifikation modsvarer beholdningen primo måneden. DIMENSION/ DATAVARIABEL INSTRUMENT Land Valuta Sektor Primobalance - Nominel værdi Nettotransaktioner - Nominel værdi Tab på udlån - Nominel værdi Valutakursreguleringer - Nominel værdi Reklassifikationer - Nominel værdi Ultimobalance - Nominel værdi Primobalance - Markedsværdi Nettotransaktioner - Markedsværdi Tab på udlån - Markedsværdi Valutakursreguleringer - Markedsværdi Børskursreguleringer - Markedsværdi Reklassifikationer - Markedsværdi Ultimobalance - Markedsværdi Beholdning US USD Beholdning US USD Bemærk: Det er også muligt at henføre alle strømme til den gamle modpartssektor, hvor reklassifikation så modsvarer beholdningen på 271 kr. (nominelt 220 kr.) ultimo opgørelsesmåneden. Det er også muligt at fordele strømme før og efter ændring af modpartssektor. Ved fusioner skal de fusionerende institutters mellemværender udligne hinanden. Det indberettes som reklassifikationer i den måned, hvor fusionen finder sted. Ved fissioner skal overdragelsen af den del af balancen, der skilles ud fra det oprindelige til det nye institut, indberettes som reklassifikationer Øvrige datavariable Øvrige datavariable varierer fra ark til ark og gennemgås under de respektive afsnit. 1.6 Erstatningsindberetninger og revisioner Erstatningsindberetninger Hvis Nationalbanken stiller krav om erstatningsindberetning, jf. figuren i boks 3, inden kl. 13:00, skal den foreligge senest den efterfølgende bankdag kl. 13:00. For at optimere korrespondancen mellem Nationalbanken og det indberettende institut, opfordrer vi til, at instituttet oplyser en gruppe- -adresse til Nationalbanken. På den måde sikres det, at der altid er flere modtagere af Nationalbankens tilbagemeldinger. Gruppe- -adressen angives på Masterdataarket, jf. afsnit Den generelle kontrolproces Nationalbankens kontrolproces, jf. figuren i boks 3, begynder, når en indberetning modtages i STINA. For at det kan ske, skal følgende tre variable på Stamdata-skemaet være angivet korrekt: Registreringsnummer

8 8 Indberetningsperiode Løbenr. Hvis registreringsnummeret ikke er kendt af Nationalbanken som indberetter af MFIFO, indberetningsperioden endnu ikke er aktiv, eller løbenummeret ikke er korrekt angivet, vil indberetningen blive afvist af STINA med besked herom. Det indberettende institut retter en eller flere af de tre variable og sender indberetningen igen. Efter at indberetningen er modtaget af STINA, udføres tre typer af kontroller (format-, objektive og analytiske kontroller), der alle kan medføre krav om, at instituttet sender en erstatningsindberetning, hvor fejlene er rettet og udslag, der ikke skyldes fejl, er kommenteret. Bemærk, at indberetningen først betragtes som indberettet til Nationalbanken, når det første kontroltjek, formatkontroller, ikke medfører fejl. Det vil også sige, at objektive og analytiske kontroller ikke kan udføres, før eventuelle formatfejl er rettet. Nedenfor er de tre kontroltyper: formatkontroller, objektive kontroller og analytiske kontroller kort beskrevet. DEN GENERELLE KONTROLPROCES Boks 3 Nationalbanken Indberetning STINA Formatkontroller Objektive kontroller Analytiske kontroller Automatisk besked om formatfejl med det samme Automatisk besked om objektive fejl kort efter indsendelse Besked om udslag fra analytiske kontroller når indberetning er blevet sagsbehandlet Formatkontroller Når en indberetning er modtaget af STINA, foretages der som det første en række formatkontroller, fx at der ikke skrives tekst i datafelter, og at datoer er angivet korrekt. Ved fejl modtager det indberettende institut besked, straks indberetningen forsøges sendt. Instituttet retter fejlene og sender indberetningen igen Objektive kontroller Når indberetningen er modtaget af Nationalbanken, udføres en række objektive kontroller. De er defineret som et sandt eller falsk udsagn, hvorfor alle fejl skal rettes. Der er for hver objektiv kontrol defineret en bagatelgrænse, så fx afrundinger ikke resulterer i fejludslag. Kontrollerne omfatter fx aktiver lig med passiver, overholdelse af strømidentiteten og primo lig med ultimo i foregående periode. Ved fejl modtager det indberettende institut besked, sædvanligvis kort tid efter indsendelse. Instituttet retter fejlene og sender en erstatningsindberetning.

9 9 [Der er udarbejdet en oversigt over alle objektive kontroller, som indtil videre findes på MFI3- området på Nationalbankens ekstranet] Analytiske kontroller Efter at de objektive kontroller er udført på indberetningen, udføres der analytiske kontroller. Udslag fra disse kontroller er ikke nødvendigvis fejl, og derfor skal de vurderes af en medarbejder i Nationalbanken, som tager stilling til, om udslaget kræver stillingtagen af det indberettende institut. Hvis udslaget skyldes en fejlindberetning, skal instituttet sende en erstatningsindberetning. Hvis det ikke er en fejl, skal instituttet give en forklaring på udviklingen. Da udslag fra analytiske kontroller skal vurderes af en medarbejder i Nationalbanken, er det ikke muligt at angive, hvornår instituttet kan forvente at få besked om eventuelle udslag. Det kan derfor ske i perioden, fra Nationalbanken har modtaget indberetningen, og til Nationalbanken offentliggør data. Bemærk, at Nationalbanken også kan stille spørgsmål til indberetninger efter, at data er offentliggjort. Hvis en sådan korrespondance fører til krav om ny indberetning, er der tale om revisioner, jf. afsnit Revisioner Revisioner defineres som enhver ændring i en statistik, der har været offentliggjort. Revisioner kan være resultatet af en række faktorer, heriblandt at fejl i kildedata (fx MFI-indberetninger) rettes. Nationalbankens revisionspolitik er et element i udarbejdelsen af pålidelig, relevant og konsistent finansiel statistik. Revisionspolitikken er formuleret i overensstemmelse med internationale anbefalinger og best practice. Nationalbankens finansielle statistikker revideres efter en fast, sammenhængende og offentliggjort plan, kaldet en revisionscyklus. Revisionscyklus afspejler desuden en afvejning af kvalitative, praktiske og omkostningsmæssige faktorer for såvel indberettende institutter og brugere af statistikkerne som for Nationalbanken. Revisionscyklussen for statistikkerne, der anvender data i MFI-indberetningen, er følgende: Revisionstidspunkt: Statistikkerne revideres hver måned, når data for en ny opgørelsesmåned offentliggøres. Revisionsperiode: Statistikkerne revideres normalt 2 opgørelsesmåneder tilbage. Ved offentliggørelsen i september kan der forekomme revisioner af alle historiske data. I de fleste tilfælde forventes revisionerne i september dog at begrænse sig til data for indeværende og de 2 foregående kalenderår. Med baggrund i revisionspolitikken skal instituttet derfor være i stand til at sende erstatningsindberetninger for indeværende og de to foregående opgørelsesmåneder. Hvis der konstateres fejl i endnu ældre indberetninger, skal instituttet også være i stand til at rette fejlen, enten i form af en erstatningsindberetning eller via Nationalbankens webapplikation FREM Online, hvor instituttet kan tilgå den eller de "gamle" indberetninger og rette fejlen. Af sikkerhedsmæssige årsager er alle historiske indberetninger ikke umiddelbart tilgængelige via FREM Online. Derfor er det nødvendigt, at insstituttet kontakter Nationalbanken, hvis fejlen skal rettes via FREM Online.

10 Oversigt over love, ECB/EU-forordninger og dokumenter Indberetningsvejledningen har henvisninger til følgende love og internationale dokumenter/forordninger Danske love, bekendtgørelser mv. Nationalbankens hjemmel til at indsamle og anvende statistik: Nationalbankloven 14a, indsat ved lov nr. 579 af 1. juni 2010 Dansk Branchekode 2007 (DB07) fra Danmarks Statistik Bekendtgørelse nr. 898 af 4. september 2008 om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Bekendtgørelse nr. 148 af 29. februar 2008 om afgrænsning af ejendomskategorier og indfrielse af lån ved overgang til anden ejendomskategori. Finanstilsynets vejledning vedrørende ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger. VEJ nr af 22. december Bekendtgørelse nr af 23. september 2010 af lov om finansiel virksomhed. Bekendtgørelse nr. 795 af 20. august 2009 inkl. ændringer t.o.m. 25. juni 2010 af lov om værdipapirhandel m.v. Samarbejdsaftale mellem Danmarks Nationalbank og Føroya Landsbanki af 18. juni Færøske love m.v. Løgtingslóg nr. 33 frá 7. mai 1991 um Hagstovu Føroya Føroysk vinnugreinaskipan 1993 frá Hagstovu Føroya (ny version er undervejs) Samarbejdsaftale mellem Danmarks Nationalbank og Færøernes Statistik af 2. maj Dokumenter fra ECB og Eurostat Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) NR. 25/2009 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (Monetære finansielle institutioner) (omarbejdet) (ECB/2008/32) Guidance notes to the regulation ECB/2001/13 on the MFI balance sheet statistics (november 2002) Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 290/2009 om ændring af forordning (EF) nr. 63/2002 (ECB/2001/18) vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser på indlån fra og udlån til husholdninger og ikke-finansielle selskaber (ECB/2009/7) Manual on MFI interest rate statistics (ECB/2001/18) Den Europæiske Centralbanks retningslinje om monetær statistik og statistik over finansielle institutioner og markeder (ECB/2007/9) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (2006/48/EF) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed (2009/110/EF) Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 24/2009 om statistik over aktiver og passiver hos financial vehicle corporations, der deltager i securitisationstransaktioner (ECB/2008/30) European Union balance of payments/international investment position statistical methods (maj 2007)

11 11 Den Europæiske Centralbanks retningslinje om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for betalingsbalancestatistik og statistik over kapitalbalancen over for udlandet samt opgørelse af internationale valutareserver (ECB/2004/15) Den Europæiske Centralbanks henstilling om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for betalingsbalancestatistik og statistik over kapitalbalancen over for udlandet samt opgørelse af internationale valutareserver (ECB/2004/16) Det Europæiske Nationalregnskabssystem 2010 (ENS2010), Eurostat Money and Banking Statistics Sector Manual. Guidance for the statistical classification of customers (2. udgave november 1999). Money and Banking Statistics Compilation Guide Addendum I: Money market paper (revideret version november 1999) Balance of Payments Vademecum, Eurostat, opdateres årligt Regulation (EC) No 184/2005 of the European Parliament and of the council on community statistics concerning balance of payments, international trade in services and foreign direct investment, Eurostat Den Europæiske Centralbanks retningslinje om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle sektorkonti (ECB/2002/7) The "Centralised Securities Database" in brief (CSDB, 2010/2) Andre internationale dokumenter Guide to the international financial statistics, BIS Papers no. 49, juli 2009, BIS Guideline to the international locational banking statistics, november 2006 (opdateret december 2008), BIS Guideline to the international consolidated banking statistics, november 2006 (opdateret december 2008), BIS Balance of Payments and International Investment Position Manual, 6th Edition (BPM6), IMF OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, 4th Edition, OECD System of National Accounts 2008 (SNA), 2009.

12 12 2 Læsevejledning Afsnittet beskriver, hvordan indberetningsvejledningen skal læses. Først beskrives indberetningsarkene og dernæst dimensionerne (modparts- og instrumentoplysninger). 2.1 Afsnit Afsnit 5-20 beskriver de enkelte ark og følger i store træk samme struktur med en række delafsnit, der er beskrevet nedenfor: Generelt Giver en overordnet beskrivelse af, hvad det konkrete ark indeholder Afgrænsning og præcisering Beskriver om eventuelle tvivlstilfælde skal medtages på arket Indberetningsarket Viser, hvilke instrumenter der skal indberettes på arket, og hvilke dimensioner der skal indberettes for hvert instrument. I boks 2.1 er et udsnit af arket for øvrige balanceposter vist som eksempel. EKSEMPEL PÅ ARK Boks 2.1 INSTRUMENT DIMENSION/ DATAVARIABEL Land Valuta Sektor Primobalance Nettotransaktioner Værdireguleringer Reklassifikationer Ultimobalance Kodeliste L2 L3 L Kolonne i ark Kontantbeholdning ZZ X ZZ X X X X X Tabellerne har følgende opbygning: Første kolonne viser de instrumenter, der indgår i arket. Resten af kolonnerne viser arkets dimensioner: modpartsoplysninger (farvet orange), instrumentoplysninger (farvet grønne) og datavariable (farvet gule). Første række viser navnene på dimensionerne. Anden række henviser til kodelisten for den pågældende dimension, hvor hvert udfald er tildelt en kode. Hvis dimensionens udfald er "åbent" som fx ved en dato eller CVR-nummer er det angivet med "-". Tredje række viser dimensionens position på arket. For hvert instrument er angivet et kryds (X) ud for de dimensioner, hvor instrumentet skal udspecificeres. Når dimensionen ikke skal udspecificeres for hele instrumentet, er det angivet med "ZZ". En "-" betyder, at feltet ikke skal indberettes for det pågældende instrument.

13 Oversigt over instrument- og modpartsoplysninger Oversigten viser de mulige udfaldsrum og eventuelle betingelser for indberetning af oplysningerne. Boks 2.2 viser et udsnit af tabellen for Udlån som eksempel. INSTRUMENT- OG MODPARTSOPLYSNINGER Boks 2.2 Dimension Kodeliste Udspecificeres kun for Udfaldsrum Instrument L1F - - Land L2 - Alle lande Valuta L3 - Alle valutaer Sektor L4 - Alle sektorer Branche L5 Land = DK, FO, GL Alle brancher; ZZ Koncern L6 - Moder; Datter; Filial; Søster; Associeret; ikke koncern Ejendomskategori L7 "Obligationsbaseret udlån" 8 ejendomskategorier; ZZ Oprindelig løbetid L8-3m; m-1å; 1å-2å; 2å-5å; >5å Restløbetid L9 Husholdninger og ikke-finansielle selskaber, dog alle sektorer for "Obligationsbaseret udlån" 1å; 1å-2å; 2å-3å; >3å; ZZ Rentefiksering L10 Husholdninger og ikke-finansielle selskaber, dog alle sektorer for "Obligationsbaseret udlån" Var og 1m; 1m-3m; 3m-6m; 6m-1å; 1å-2å; 2å-3å; 3å-5å; 5å-10å; >10å; ZZ Formål L11 Husholdninger Boligformål; Forbrugerkredit; Andet formål; ZZ Tabellerne har følgende opbygning: Første kolonne indeholder alle dimensionerne for det pågældende ark med samme farveangivelse som i indberetningsarket. Anden kolonne henviser til kodelisten for den pågældende dimension, hvor hvert udfald er tildelt en kode. Tredje kolonne viser, om indberetning af dimensionen er betinget af udfaldet af andre dimensioner. Fx skal dimensionen "Formål" på arket kun udspecificeres, hvis dimensionen "Sektor" er husholdninger. Fjerde kolonne viser dimensionens udfaldsrum Instrumenter Afsnittet beskriver hvert enkelt instrument, der skal indberettes på arket. Nogle instrumenter kan kun have ét specifikt udfald for en eller flere dimensioner. Det er beskrevet i en tabel. Eksemplet nedenfor er for instrumentet "Dag-til-dag indskud" og viser, at dimensionen "Oprindelig løbetid" skal angives med 3 måneder. FORUDDEFINERET DIMENSIONSUDFALD FOR DAG-TIL-DAG INDSKUD Tabel 2.1 Dimension Oprindelig løbetid... Udfald 3 måneder

14 Datavariable Afsnittet beskriver værdiansættelsen for instrumenterne og datavariablene på det pågældende ark. 2.2 Dimensionsafsnit Dimensionerne (ekskl. datavariable) på alle ark beskrevet i alfabetisk rækkefølge i afsnit 21. Ud over en forklarende tekst omfatter hver beskrivelse en tabel som i eksemplet nedenfor. Tabellen indeholder følgende: Titlen viser dimensionens navn, og koden i parentesen henviser til en kodeliste, hvor hvert udfald er tildelt en kode. Udfaldsrum omfatter de mulige udfald, dimensionen kan udfyldes med. Skal fordeles for viser de ark og instrumenter, hvor dimensionen skal udspecificeres. Instrumenter, hvor dimensionen ikke skal udspecificeres, indberettes med koden for ufordelt (fx "ZZ"). Betingelser. I nogle tilfælde skal dimensionen kun udspecificeres, hvis andre dimensioner har et specifikt udfald. I så fald angives dimensionen og de specifikke udfald. Fx skal dimensionen "Afdrag" kun udspecificeres, når dimensionen "Sektor" er udfyldt med husholdninger eller ikke-finansielle selskaber. Hvis betingelserne ikke er opfyldt, indberettes koden for ufordelt (fx "ZZ"). AFDRAG (L12) Tabel 2.2 Udfaldsrum Skal fordeles for Betingelser Ja, med afdrag Nej, uden afdrag Ukendt Ufordelt Ark Instrumenter Sektor Udlån Repoudlån Obligationsbaseret udlån nominallån Obligationsbaseret udlån indekslån Øvrige udlån Lønmodtagere og pensionister mv. Personligt ejede virksomheder Non-profitinstitutioner rettet mod husholdninger Offentlig del af Ikke-finansielle selskaber Privat del af ikke-finansielle selskaber For "Obligationsbaseret udlån nominallån" og "Obligationsbaseret udlån indekslån" skal Afdrag angives for alle sektorer. 2.3 Særlige formuleringer For overskuelighedens skyld anvendes betegnelser, som dækker over flere fx sektorer eller instrumenter. I tabel 2.3 er en oversigt over de anvendte betegnelser. ANVENDTE BETEGNELSER Tabel 2.3 Betegnelser Husholdninger Ikke-finansielle selskaber Omfatter Lønmodtagere og pensionister mv. Personligt ejede virksomheder Non-profitinstitutioner rettet mod husholdninger Offentlig del af ikke-finansielle selskaber Privat del af ikke-finansielle selskaber

15 15 Obligationsbaseret udlån Kreditkort Elektroniske penge Værdipapirer Obligationsbaseret udlån nominallån Obligationsbaseret udlån indekslån Kreditkort rentefri Kreditkort forlænget Elektroniske penge hardwarebaseret Elektroniske penge softwarebaseret Værdipapirer ekskl. finansielle derivater

16 16 3 Masterdata (Ark masterdata) Indberetningen skal ledsages af et ark med masterdata. Det indeholder oplysninger om indberetningen og det indberettende institut. Masterdata - Information om indberetterenheden Registreringsnummer Indberetningsperiode (ååååmm) Løbenummer Er indberetningen endelig (ja/nej) Information om virksomheden Virksomhedens navn Gadenavn og nr. Postnr. Postboks By Telefonnr. Kontaktpersoner Navn Telefonnr. -adresse 3.1 Registreringsnummer Registreringsnummeret skal være 5-cifret. Udfyld derfor evt. med 0 foran det tildelte registreringsnummer fra Finansrådet. 3.2 Indberetningsperiode Viser den opgørelsesmåned, som indberetningen vedrører. Indberetningen for december 2011 skal angives som Løbenummer Løbenummeret for den første indsendte indberetning for en ny opgørelsesmåned skal være 1. Senere indberetninger for samme opgørelsesmåned skal nummereres fortløbende også ved en testindberetning. 3.4 Er indberetningen endelig Hvis indberetningen er endelig og klar til, at Nationalbanken manuelt begynder at se på analytiske kontroller, udfyldes med "ja". Hvis det er en testindberetning, hvor Nationalbanken kun skal foretage automatiske objektive kontroller, udfyldes med "nej". 3.5 Information om virksomheden Her angives det indberettende instituts navn, postadresse og hovedtelefonnummer (fx: eller ) mv.

17 Kontaktpersoner I hver indberetning skal det indberettende institut angive én eller flere kontaktpersoner med navn, direkte telefonnummer og -adresse. De har ansvaret for indberetningen og kan kontaktes med eventuelle spørgsmål. Der er mulighed for at tilføje flere linjer, hvis mere end én person er ansvarlig for indberetningen.

18 18 4 Virksomhedsark Skal ikke indberettes Indberetningen skal ledsages af virksomhedsark, som har generelle informationer om den konkrete indberetning og den måde, som det indberettende institut er organiseret på. De består af følgende tre ark: Virksomhedsdata (VirkData) Oplysninger om udenlandske enheder (VirkUdenlandskEnhed) Oplysninger om ændringer i virksomhedens struktur (VirkStruktur). VirkData skal indberettes af alle, mens de øvrige to kun er relevante for nogle institutter. 4.1 Virksomhedsdata (Ark VirkData) CVR-nr. Metode i forbindelse med opgørelse af sikkerheder i kapitaldækningsdirektivet (IRB/STD) Benyttes bagatelgrænsen på de tilladte poster under andre aktiver og passiver (ja/nej eller delvis) Antal filialer i Danmark Antal ansatte i Danmark Hvis den indberettende virksomhed har puljeordninger, som bliver administreret af andre Navn på virksomhed som administrerer puljeordningen Registreringsnummer på virksomhed som administrerer puljeordningen Hvis den indberettende virksomhed er ejet fra udlandet Virksomhedens relation til modervirksomhed (F/D) Navn på modervirksomhed Modervirksomheds residensland Modervirksomheds registreringsnummer CVR-nr. Virksomhedens CVR-nummer ifølge Det centrale virksomhedsregister Metode i forbindelse med opgørelse af sikkerheder i kapitaldækningsdirektivet Udfyld med "IRB", hvis det indberettende institut bruger IRB-metoden, og med "STD", hvis virksomheden benytter standardmetoden Benyttes bagatelgrænsen på de tilladte poster under andre aktiver og passiver Bagatelgrænsen gør det muligt ikke at opdele på nettotransaktioner og værdireguleringer på nogle instrumenter under andre aktiver og passiver. Angiv "ja", hvis virksomheden har valgt at benytte bagatelgrænsen, "nej", hvis bagatelgrænsen ikke benyttes, og "delvis", hvis den benyttes på enkelte poster.

19 Antal filialer i Danmark Antallet af filialer, der er placeret i Danmark Antal ansatte i Danmark Det gennemsnitlige antal beskæftigede i Danmark. Kan enten indberettes hver måned og opgøres som månedsgennemsnit eller blot indberettes i januar som årsgennemsnit for det foregående år Hvis den indberettende virksomhed har puljeordninger, som bliver administreret af andre Navn og registreringsnummer på den virksomhed, som administrerer en puljeordning for den indberettende virksomhed. Hvis virksomheden er dansk, skal nummeret være 5-cifret (udfyld evt. med 0 foran det tildelte registreringsnummer fra Finansrådet). Hvis den er hjemmehørende i andre lande i EU, benyttes ECB's MFI-liste Hvis den indberettende virksomhed er ejet fra udlandet Udfyld med, om virksomheden er en filial (F) eller datter (D) af en udenlandsk moder, navn på modervirksomhed, residensland for modervirksomhed (jf. ISO-kodeliste, fx SE for Sverige) og registreringsnummer for modervirksomheden, hvis den er hjemmehørende i EU efter ECB's MFI-liste. 4.2 Oplysninger om udenlandske enheder ( Ark VirkUdenlandskEnhed) Hvis den indberettende virksomhed ejer udenlandske MFI'er, skal den indberette navn på den udenlandske enhed, residensland (jf. ISO-kodeliste, fx SE for Sverige), om det er en filial (F) eller dattervirksomhed (D), og registreringsnummer (det tildelte 7-cifrede registreringsnummer fra Nationalbanken). Navn på udenlandsk enhed Udenlandske enheds residensland Udenlandsk enheds relation (F/D) Udenlandske enheds registreringsnummer 4.3 Oplysninger om ændringer til virksomhedens struktur (Ark VirkStruktur) Hvis der er sket ændringer til virksomhedens struktur, skal det indberette flere oplysninger. Type af ændring (FUSIONF, FUSIONO, DELVISSALG, DELVISKOB, OPHOR eller FISSION) Godkendt af Finanstilsynet (ååååmm) Gennemføres (ååååmm) Navn på involveret institut Registreringsnummer på involveret institut Udfyld med: "FUSIONF", hvis det indberettende institut er det fortsættende "FUSIONO", hvis det indberettende institut er blevet opkøbt "DELVISSALG", hvis det indberettende institut har solgt dele af virksomheden fra "DELVISKOB", hvis det indberettende institut har købt dele af en anden virksomhed. 3 MFI-listen kan findes på https://mfi-assets.ecb.int/query_mfid.htm

20 20 "OPHOR", hvis det indberettende institut blot ophører med at eksistere "FISSION", hvis det indberettende institut opsplittes. For hver ændring skal det angives, hvornår den er godkendt af Finanstilsynet, hvornår den gennemføres i MFI-indberetningen, samt navn og registreringsnummer på det involverede institut. Når der sker nye ændringer, tilføjes blot flere linjer.

Indberetningsvejledning MFI-statistikken fuldt indberettende institutter [Version 7]

Indberetningsvejledning MFI-statistikken fuldt indberettende institutter [Version 7] 1 DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 31. januar 2013 Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1198978 Indberetningsvejledning MFI-statistikken fuldt indberettende institutter [Version 7] Indhold 1 Generelt

Læs mere

Indberetningsvejledning MFI-statistikken haleinstitutter [Version 5]

Indberetningsvejledning MFI-statistikken haleinstitutter [Version 5] - 1 - DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 20. februar 2013 Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1205067 Indberetningsvejledning MFI-statistikken haleinstitutter [Version 5] Indhold 1 Generelt om MFI-indberetningen...

Læs mere

Indberetningsvejledning MFI-statistikken Udenlandske enheder [Version 4]

Indberetningsvejledning MFI-statistikken Udenlandske enheder [Version 4] repo DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 20. februar 2013 Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1204951 Indberetningsvejledning MFI-statistikken Udenlandske enheder [Version 4] Indhold 1 Generelt om MFI-indberetningen...

Læs mere

Manual Generelle spørgsmål og svar

Manual Generelle spørgsmål og svar DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1179892 FORELØBIG Manual Generelle spørgsmål og svar Spørgsmål: Hvordan skal regnskabsmæssige nedskrivninger og tab registreres i

Læs mere

Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning

Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1200480 Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning Indhold 1 Formål... 2 2 Aktiver... 2 2.1 Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender

Læs mere

Teknisk indberetningsvejledning MFI-statistikken

Teknisk indberetningsvejledning MFI-statistikken DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 17. juni 2011 Teknisk indberetningsvejledning MFI-statistikken Indhold 1. Indledning... 1 2. Kort om STINA... 2 2.1. Indberetning af MFI via STINA... 2 2.2. Tilgængelighed

Læs mere

MANUAL INDBERETNING VED FUSIONER MELLEM MFI'ER

MANUAL INDBERETNING VED FUSIONER MELLEM MFI'ER MANUAL INDBERETNING VED FUSIONER MELLEM MFI'ER Statistisk Afdeling Penge-, bank- og nationalregnskabsstatistik Kopi: Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1347967 6. januar 2015 Notatet beskriver fremgangsmåden

Læs mere

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer 19.6.2015 L 154/15 RETNINGSLINJER DEN EURPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/948 af 16. april 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2015/19)

Læs mere

Indberetning til Nationalbanken Oversigt over datakontroller for indberetningen af finansielle mellemværender

Indberetning til Nationalbanken Oversigt over datakontroller for indberetningen af finansielle mellemværender DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 28. juli 2014 Indberetning til Nationalbanken Oversigt over datakontroller for indberetningen af finansielle mellemværender 1. Indledning Oversigten beskriver

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Indberetning af udenlandske dattervirksomheder og udenlandsk ejerskab til Danmarks Nationalbank årlig for MFI'er Vejledning og skemaer dberetning af udenlandske dattervirksomheder

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Ud- og indlån i penge- og realkreditinstitutter

Ud- og indlån i penge- og realkreditinstitutter Side 1 af 5 Ud- og indlån i penge- og realkreditinstitutter 0 Administrative oplysninger om statistikproduktet Seneste opdatering 17. januar 2013 0.1 Navn Ud- og indlån i penge- og realkreditinstitutter

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Ny og mere detaljeret

Ny og mere detaljeret Ny og mere detaljeret MFI-statistik Jens Uhrskov Hjarsbech og Andreas Kuchler, Statistisk Afdeling Indledning og sammenfatning Nationalbanken har offentliggjort en ny MFI-statistik, der bygger på nye,

Læs mere

Sektormanual MFI-statistikken [Version 1]*

Sektormanual MFI-statistikken [Version 1]* DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 23. juni 2011 Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1059060 Sektormanual MFI-statistikken [Version 1]* Indhold Institutionelle enheder... 2 Kriterier for sektorplacering...

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

L 330/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 330/20 Den Europæiske Unions Tidende L 330/20 Den Europæiske Unions Tidende 15.12.2007 DEN ROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 1489/2007 af 29. november 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) om den konsoliderede

Læs mere

MINIGUIDE VEJLEDNING TIL SKEMAER OM FINANSIELLE MELLEMVÆRENDER MED UDLANDET

MINIGUIDE VEJLEDNING TIL SKEMAER OM FINANSIELLE MELLEMVÆRENDER MED UDLANDET MINIGUIDE VEJLEDNING TIL SKEMAER OM FINANSIELLE MELLEMVÆRENDER MED UDLANDET Har du brug for hjælp? Skriv til os på: betalingsbalance@nationalbanken.dk eller kontakt: Lasse Vogelius på tlf. 3363 6853 Samir

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Indberetning af finansielle mellemværender til Danmarks Nationalbank årlig for erhvervsvirksomheder Vejledning og skemaer dberetning af finansielle mellemværender Indber mellemværender

Læs mere

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.10.2014 C(2014) 7117 final ANNEX 1 BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Tabeltillæg D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K

Danmarks Nationalbank. Tabeltillæg D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K Danmarks Nationalbank Tabeltillæg 2007 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 7 2 NATIONALBANKENS STATUS OG MÅNEDSBALANCER Tabel Aktiver Mio.kr. Guld på udlandet Fordringer Fordringer på Det Europæiske

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Beløb år til dato. kvartalet

Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 3 Juli 2011 Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse 1. Baggrund og generelle forhold Udlånsundersøgelsen er en kvalitativ statistik,

Læs mere

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005 ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 5 DA Hovedformålet med de statistikker, som Den Europæiske Centralbank (ECB) udarbejder, er at understøtte ECBs pengepolitik og andre opgaver, som udføres af Eurosystemet

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

Dokumentation Afstemning af Danmarks aktiver og passiver over for udlandet

Dokumentation Afstemning af Danmarks aktiver og passiver over for udlandet DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 24. juni 2010 Dokumentation Afstemning af Danmarks aktiver og passiver over for udlandet Med udgivelsen af kvartalsvise finansielle sektorkonti i januar 2010 er

Læs mere

Bilag 1 1. februar 2006

Bilag 1 1. februar 2006 Bilag 1 1. februar 2006 I. Indsendelse af materiale Finanstilsynets vejledning om indberetning af engagementer FINANSTILSYNET Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Tlf 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 CVR-nr

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler likviditets-forhold, valutareserven, pengeinstitutternes balance, indlån og

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter Indledning Bekendtgørelse nr. 1056 af 7. september 2015 om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Læs mere

Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld

Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld 23 Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld Frank Øland Hansen og Lill Thanning Hansen, Statistisk Afdeling INDLEDNING I 998 var den gennemsnitlige nettoforrentning af Danmarks udlandsgæld 8,7 pct. Dette

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

NOTAT KVARTALSVISE FINANSIELLE KONTI - ESA2010 BACKDATA

NOTAT KVARTALSVISE FINANSIELLE KONTI - ESA2010 BACKDATA NOTAT KVARTALSVISE FINANSIELLE KONTI ESA21 BACKDATA Rasmus Kofoed Mandsberg lokal 686 Finansiel Statistik Penge, Bank og Nationalregnskabsstatistik Sagsnr.: 166392 Dokumentnr.: 165798 29. september 217

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1)

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1) BEK nr 8 af 0/07/05 (Gældende) Udskriftsdato: 4 oktober 07 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin, jnr 5/059 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Coop MasterCard Kredit

Coop MasterCard Kredit Coop MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark Køb på Coop.dk Køb på Internet, postordre (ved fjernsalg) mv. Køb i Coop butikker

Læs mere

Markedet for langsigtet opsparing i et samfundsmæssigt perspektiv

Markedet for langsigtet opsparing i et samfundsmæssigt perspektiv Markedet for langsigtet opsparing i et samfundsmæssigt perspektiv Jesper Berg, Bankdirektør, Nykredit Bank 21.april, 2015. Trust me, I m a banker 2 21-04-2015 Game plan 1. Modeller for finansiel intermediering

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Indberetning af finansielle mellemværender til Danmarks Nationalbank årlig for forsikrings- og pensionsselskaber Vejledning og skemaer dberetning af finansielle mellemværender Indber

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Finanstilsynet. 4. juli J.nr

Finanstilsynet. 4. juli J.nr Finanstilsynet 4. juli 2012 J.nr. 525-0001 Finanstilsynets fortolkning af 7, stk. 1, og stk. 3, 3. pkt., og 334 i lov om finansiel virksomhed i forbindelse med modtagelse af andre tilbagebetalingspligtige

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 193/134 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/1196 af 2. juli 2015 om ændring af afgørelse ECB/2010/21 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab (ECB/2015/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af likviditet (LI 01-13) for pengeinstitutter

Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af likviditet (LI 01-13) for pengeinstitutter 27. oktober 2010 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af likviditet (LI 01-13) for pengeinstitutter Indberetning skal ske månedsvis 15 arbejdsdage efter månedsudløb af alle gruppe

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 4. juli Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning. 3. juli Nr. 819.

Lovtidende A Udgivet den 4. juli Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning. 3. juli Nr. 819. Lovtidende A 2015 Udgivet den 4. juli 2015 3. juli 2015. Nr. 819. Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning I medfør af 1, stk. 8, 4, 7, stk. 9, 7 a, stk. 6, 16 a, stk. 3, og 20, stk. 3,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning

Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning BEK nr 819 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, jnr. 3031-0002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) 8.4.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 94/75 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 290/2009 af 31. marts 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 63/2002 (ECB/2001/18) vedrørende statistik over

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Stat-ordbog Præcisering af den anvendte sprogbrug i "Nyt" i forhold til økonomisk-statistiske begreber

Stat-ordbog Præcisering af den anvendte sprogbrug i Nyt i forhold til økonomisk-statistiske begreber DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 25. oktober 2013 Stat-ordbog Præcisering af den anvendte sprogbrug i "Nyt" i forhold til økonomisk-statistiske begreber Ordbogens formål er at forklare fagudtryk

Læs mere

A. Netto renteindtægter B. Netto rente- og gebyrindtægter C. Resultat før skat D. Resultat Heraf minoritetsinteressers andel

A. Netto renteindtægter B. Netto rente- og gebyrindtægter C. Resultat før skat D. Resultat Heraf minoritetsinteressers andel EK1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 20 2. Renteudgifter... 2 21 A. Netto renteindtægter... 3 22 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 23 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Transaktionsindberetning (TRS) - spørgsmål

Transaktionsindberetning (TRS) - spørgsmål Finanstilsynet 20. september 2007 J.nr. 6371-0006 /CMM Transaktionsindberetning (TRS) - spørgsmål Finanstilsynet har i forbindelse med implementeringen af systemet til transaktionsindberetning (TRS) løbende

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter VEJ nr 9475 af 31/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0056 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer VEJ nr 9023 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j. nr. 113-0002 Senere ændringer til

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut

Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut BEK nr 1513 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0030 Senere ændringer til

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

RETNINGSLINJER. (3) Endvidere kræves der visse yderligere tekniske ændringer til bilag IV til retningslinje ECB/2010/20. Artikel 1. Ændring.

RETNINGSLINJER. (3) Endvidere kræves der visse yderligere tekniske ændringer til bilag IV til retningslinje ECB/2010/20. Artikel 1. Ændring. 21.7.2015 L 193/147 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/1197 af 2. juli 2015 om ændring af retningslinje ECB/2010/20 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 1 / 11 1 Indledning ØMU-gæld og ØMU-saldo opgøres som et led i proceduren vedrørende uforholdsmæssigt

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK Nationalbanken beslutter, hvilke aktiver der kan tjene til sikkerhed for kredit i danske kroner. Nationalbankens

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere