Indberetningsvejledning MFIFO-statistikken færøske MFI'er

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indberetningsvejledning MFIFO-statistikken færøske MFI'er"

Transkript

1 Indberetningsvejledning MFIFO-statistikken færøske MFI'er Indhold 1 Generelt om MFIFO-indberetningen Læsevejledning Masterdata (Ark masterdata) Virksomhedsark Skal ikke indberettes Udlån (Ark BalUd) Indlån (Ark BalInd) Beholdning af værdipapirer ekskl. derivater (Ark BalBeh) Udstedte gældsinstrumenter (Ark BalUdst) Øvrige balanceposter (Ark BalOevr) Rente Udestående forretninger (Ark RenteUF) Rente Nye forretninger (Ark RenteNF) Nominelle positioner og antal konti (Ark SupNom) Securitisering og andre låneoverførsler (Ark SupSec) Uafviklede transaktioner i værdipapirbeholdninger (Ark SupUafvBeh) Uafviklede transaktioner i værdipapirudstedelser (Ark SupUafvUdst) Beholdning af egne udstedte aktier og andre kapitalandele (Ark SupBeh) Udstedte aktier og andre kapitalandele (Ark SupUdst) Repoforretninger mv. i værdipapirer (Ark SupRepo) Supplerende statistik for realkreditinstitutter (Ark SupRI) Nationalbankens særlige poster (Ark BalDN) Dimensionsoplysninger Bilag 1 Rekvirering af ISO-standarder Bilag 2 Omfang af færøske MFI'ers indberetning MFIFO version 2 af 2. juni 2013

2 2 1 Generelt om MFIFO-indberetningen 1.1 Indledning Indberetningen for Monetære Finansielle Institutioner (MFI'er) vedrører data om MFI'ernes balance, finansielle strømme og renter. Formålet er at dække Nationalbankens og Færøernes Statistik's statistikbehov. MFI-statistikken bygger primært på en række internationale krav til nationale statistikker på det finansielle område. Derfor indgår også oplysninger om MFI-sektoren, som skal bruges til andre finansielle statistikker. Selve rapporteringen af oplysningerne sker til Nationalbanken som videresender dem på institutniveau til Færøernes Statistik Hjemmel Nationalbanken og Færøernes Statistik indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger inden for deres kompetenceområder i medfør af: 14a i lov om Danmarks Nationalbank, sat i kraft på Færøerne med anordning nr. 451 af 23. maj 2012 samt Lagtingslov nr. 33. af 7. maj 1991 om Færøernes Statistik Anvendelse Nationalbanken anvender de indsamlede oplysninger i forbindelse med overvågningen af den finansielle stabilitet og ved tilrettelæggelsen af penge- og valutapolitikken På baggrund af de indsamlede oplysninger producerer Færøernes Statistik statistiske opgørelser over den færøske MFI-sektor Fortrolighed De indberettede oplysninger behandles fortroligt af Nationalbanken og Færøernes Statistik, så institutspecifikke oplysninger ikke misbruges eller kommer uvedkommende i hænde. 1.2 Population Indberetningspligtige institutter Ved MFI'er forstås: 1 Kreditinstitutter som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (2006/48/EF), dvs. et foretagende, hvis virksomhed består i fra offentligheden at modtage indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales, samt at yde lån for egen regning. Andre residente finansielle institutioner, der hovedsageligt beskæftiger sig med finansiel formidling, og hvis hovedaktivitet består i at modtage indlån og/eller indlånslignende indskud fra enheder undtagen MFI'er, og som for egen regning (i det mindste i økonomisk henseende) yder lån og/eller investerer i værdipapirer. 1 Definitionen af MFI'er følger ECB's forordning om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (ECB/2008/32).

3 3 Pengemarkedsforeninger i overensstemmelse med Nationalbankens udmøntning af ECB's definition. Udstedere af elektroniske penge, som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge (2009/110/EF), dvs. virksomheder, der udsteder betalingsmidler i form af en pengeværdi, som repræsenterer et krav på udstederen og er lagret på et elektronisk medium. Følgende MFI'er er indberetningspligtige i henhold til denne indberetningsvejledning: MFI'er, som er residente i det færøske økonomiske område. Filialer på Færøerne, som er ejet af udenlandske MFI'er, indgår derfor i den færøske MFI-population. RESIDENS Boks 1.1 Residenter er defineret i artikel 1 i forordning (EF) nr. 2533/98 og er fysiske eller juridiske personer hjemmehørende i et land. Fysiske personer betragtes som hjemmehørende i det land, hvor de har fast bopæl, og juridiske personer som hjemmehørende i det land, hvor de har fast driftssted. I mangel af nogen væsentlig fysisk egenskab ved en juridisk enhed bestemmes dens residens ved det økonomiske territorium, i henhold til hvis lovgivning den er registeret. Hvis enheden ikke er registreret, anvendes i stedet dens lovmæssige beliggenhed som kriterium, dvs. det land, hvis retssystem regulerer enhedens oprettelse og fortsatte beståen. Residenter i Danmark og Grønland er, i overensstemmelse beskrivelsen, udenlandske residenter og har derfor sine egne landekoder. [Derudover er residente MFI'ers udenlandske enheder også omfattet af populationen: Udenlandske filialer. Filialaktiviteten udgør en rapporteringsenhed pr. land, hvor MFI'en har én eller flere filialer. Udenlandske datterselskaber, som er MFI'er eller kreditinstitutter i de lande, hvori de er beliggende. Udenlandske datterselskaber, der udøver aktiviteter, der er nært beslægtet med MFIvirksomhed i de lande, hvori de er beliggende. De udenlandske enheder er omfattet af de samme indberetningskrav som som de residente enheder.] Etablering og ophør af en MFI Nyetablerede MFI'er vil blive kontaktet af Nationalbanken med henblik på at fastlægge tidspunkt for den første indberetning. MFI'er, der ophører, herunder som led i en fusion, eller der ikke længere er omfattet af definitionen, indberetter sidste gang for ophørsmåneden. 1.3 Indberetningsark Af tekniske årsager er den månedlige MFIFO-indberetning baseret på indberetningen for fuldt indberettende danske MFI'er, der omfatter 16 indberetningsark. Nationalbankens og Færøernes Statistik's statistikbehov i relation til færøske MFI'er er dækket af 7 af de 16 indberetningsark, jf. tabel 1.1, hvorfor de resterende 8 ark er frivillige at indberette (det 9. ark indberettes kun af Na-

4 4 tionalbanken og er derfor irrelevant i denne sammenhæng). Hverken Nationalbanken eller Færøernes Statistik vil foretage kvalitetssikring af disse 8 ark. OVERSIGT OVER INDBERETNINGSARK Tabel 1.1 Ark Population Frivilligt Udlån (BalUd)... Alle institutter Nej Indlån (BalInd)... Alle institutter Nej Beholdning af værdipapirer ekskl. derivater (BalBeh)... Alle institutter Nej Udstedte gældsinstrumenter (BalUdst)... Alle institutter Nej Øvrige balanceposter (BalOevr)... Alle institutter Nej Rente Udestående forretninger (RenteUF)... Alle institutter Nej Rente Nye forretninger (RenteNF)... Alle institutter Nej Nominelle positioner og antal konti (SupNom)... Alle institutter Ja Securitisering og andre låneoverførsler (SupSec)... Alle institutter Ja Uafviklede transaktioner i værdipapirbeholdninger (SupUafvBeh)... Alle institutter Ja Uafviklede transaktioner i værdipapirudstedelser (SupUafvUdst)... Alle institutter Ja Beholdning af egne udstedte aktier og andre kapitalandele (SupBeh)... Alle institutter Ja Udstedte aktier og andre kapitalandele (SupUdst)... Alle institutter Ja Repoforretninger mv. i værdipapirer (SupRepo)... Pengeinstitutter Ja Supplerende statistik for realkreditinstitutter (SupRI)... Realkreditinst.. Ja Nationalbankens særlige poster (BalDN)... Nationalbanken Ja I arkene der skal indberettes, er der dimensioner og datavariable som er frivillige at indberette. Disse er specificeret i bilag 2, og fremgår også af den visuelle fremstilling af arkene i denne vejledning. Arkene har forskellige formål og er delt op i blokke i forhold til Nationalbankens og Færøernes Statistik's anvendelse af oplysningerne, jf. tabel 1.2. INDBERETNINGSARKENE OPDELT EFTER ANVENDELSE Tabel 1.2 Ark Formål Udlån (BalUd) Balance Indlån (BalInd) Balance Øvrige balanceposter (BalOevr) Balance Beholdning af værdipapirer ekskl. derivater (BalBeh) Balance Udstedte gældsinstrumenter (BalUdst) Balance Rente Udestående forretninger (RenteUF) Rente Rente Nye forretninger (RenteNF) Rente De fem første ark i tabel 1.2 vedrører balancen. Deres navne begynder med Bal, og de indberettede værdier danner tilsammen instituttets statistiske balance. Oplysningerne relaterer sig til instituttets regnskabsmæssigt opgjorte balance og strømme mellem to på hinanden følgende balanceopgørelser 2. Sammensætning af balancen er vist i tabel 1.3. OVERSIGT OVER BALANCEN, OG HVILKE ARK INSTRUMENTERNE PLACERES UNDER Tabel 1.3 Balancen Aktiver Kontantbeholdning... Udlån... Gældsinstrumenter... Aktier og andre kapitalandele... Finansielle derivater... Indberetningsark Øvrige balanceposter (BalOevr) Udlån (BalUd) Beholdning af værdipapirer ekskl. derivater (BalBeh) Beholdning af værdipapirer ekskl. derivater (BalBeh) Øvrige balanceposter (BalOevr) 2 Dog opgøres udstedelse og beholdning af gældsinstrumenter brutto. Det vil sige, at instituttets beholdning af egne udstedelser indberetningsmæssigt indgår på både aktiv- og passivsiden af balancen.

5 5 Andre aktiver... Passiver Indlån... Udstedte gældsinstrumenter... Finansielle derivater... Kapital og reserver... Andre passiver... Øvrige balanceposter (BalOevr) Indlån (BalInd) Udstedte gældsinstrumenter (BalUdst) Øvrige balanceposter (BalOevr) Øvrige balanceposter (BalOevr) Øvrige balanceposter (BalOevr) De to sidste indberetningsark i tabel 1.2 relaterer sig til rentestatistikken. 1.4 Indberetningstidspunkt Indberetningen for de fuldt indberettende institutter skal være Nationalbanken i hænde senest 8. bankdag kl efter udløbet af opgørelsesmåneden. 1.5 Opgørelsesmetoder og definitioner Værdiansættelsesprincipperne for de enkelte instrumenter varierer fra ark til ark og gennemgås under hvert afsnit Beløbs- og procentangivelse Alle beløb indberettes i danske kroner afrundet til nærmeste heltal. Dog skal nominelle beløb for værdipapirer angives i papirets valuta. Oplysninger, der indberettes som satser, skal være i procent med fire decimaler Valutakursopgørelse Poster i udenlandsk valuta indberettes omregnet til danske kroner. Balanceposter omregnes efter lukkekursen på opgørelsestidspunktet, mens transaktioner omregnes efter valutakursen på handelstidspunktet. Som lukkekurs anvendes samme kurs som i regnskabspraksis Opgørelsestidspunkt Ultimobalancen opgøres ultimo sidste kalenderdag i opgørelsesmåneden. Primobalancen opgøres primo første kalenderdag i måneden Opgørelsesprincip Køb eller salg af finansielle instrumenter kan indregnes enten på handels- eller afregningsdagen. Metoden skal følge valget i det indberettende instituts regnskabsopgørelse. Hvis instituttet indregner transaktioner i værdipapirer på afregningsdagen, skal det indberette supplerende oplysninger om uafviklede transaktioner i værdipapirer, jf. afsnit 14 og Datavariable vedrørende månedens bevægelser På arkene "Udlån", "Indlån", "Beholdning af værdipapirer ekskl. derivater", "Udstedte gældsinstrumenter", "Øvrige balanceposter", "Securitisering", "Beholdning af egne aktier og andre kapitalandele", "Udstedte aktier og andre kapitalandele" og " Nationalbankens særlige poster" skal følgende strømidentitet indberettes: Primobalance + finansielle strømme = ultimobalance Finansielle strømme er nettotransaktioner, tab på udlån, valutakursreguleringer, børskursreguleringer og reklassifikationer. Tab på værdipapirer angives under børskursreguleringer.

6 6 Summen af primobalancen og de finansielle strømme skal være lig med ultimobalancen, og opgørelsesmånedens primobalance skal være lig med den foregående måneds ultimobalance. Hvis der er væsentlige forskelle, skal de tidligere indberetninger, der har medført forskellene, revideres. Alle finansielle strømme indberettes netto og efter transaktionsmetoden. Der indberettes derfor strømme på instrumenter, hvor primobalancen er lig med samme måneds ultimobalance, men hvor der har været bevægelser inden for opgørelsesmåneden. Det gælder også, hvis balancen er nul både primo og ultimo Nettotransaktioner Nettotransaktioner indberettes med positivt fortegn, hvis instrumentets balance netto er forøget. Hvis den derimod netto er formindsket, skal nettotransaktioner indberettes med negativt fortegn. Det gælder for både aktiver og passiver. Transaktioner, der er gennemført i en anden valuta end danske kroner, omregnes til danske kroner efter valutakursen på handelstidspunktet. Transaktioner opgøres til den værdi, som transaktionen er foretaget til på handelstidspunktet ekskl. gebyrer (handelsomkostninger), provisioner, kommissioner og lignende betalinger for tjenester ydet i forbindelse med transaktionen. Hvis en kunde flytter en konto fra/til en dansk indberetningsenhed, skal det registreres som en nettotransaktion. Det samme gælder ved flytning fra den danske indberetningsenhed til en udenlandsk filial eller et udenlandsk datterselskab Tab på udlån Tab på udlån indberettes med positivt fortegn, mens eventuelle tilbageførte tab på udlån indberettes med negativt fortegn Børs- og valutakursreguleringer Børskursreguleringer er ændringer i instrumenternes markedsværdi, uanset om aktiverne eller passiverne under det enkelte instrument er noteret på en børs. Fortegnet på børs- og valutakursreguleringer for et givet instrument er uafhængigt af, om instrumentet er på aktiv- eller passivsiden. Der skal derfor ses bort fra reguleringens påvirkning på driften. Når markedsværdien af et instrument i balancen fx øges som følge af en kursregulering, skal reguleringen indberettes med positivt fortegn, uanset om instrumentet er på aktiv- eller passivsiden. Hvis markedsværdien af et instrument i balancen reduceres som følge af en kursregulering, skal reguleringen indberettes med negativt fortegn, uanset om instrumentet er på aktiv- eller passivsiden Reklassifikationer Reklassifikationer kan være eksisterende forretninger, der skifter karakteristika fra én måned til den næste. Et eksempel er ændret sektorklassificering. For nogle instrumenter gælder særlige forhold, som beskrives i de enkelte afsnit, herunder at reklassifikation kan ske mellem forskellige indberetningsark (bl.a. hvis udlån ændres til værdipapirer, som det kan ske med fx schuldscheine). Samlet set bør reklassifikationer normalt give nul.

7 7 EKSEMPEL PÅ REKLASSIFIKATION AF UDLÅN Boks 1.2 Primo en given måned udgør markedsværdi 105 kr. af en beholdning på nominelt 100 kr. med modpartssektor Efter tilgang af yderligere 115 kr. i markedsværdi (nominelt 110 kr.) samt tab og omvurderinger på 51 kr. (nominelt 10 kr.) udgør beholdningen 271 kr. (nominelt 220 kr.) ultimo måneden. I løbet af måneden ændres modpartssektor fra 1110 til 1120, hvilket medfører en reklassifikation. I teorien skal tidspunktet for denne ændring indgå i opgørelsen af reklassifikationen. Det gælder dog, at uanset hvornår modpartssektor er blevet ændret i måneden, kan reklassifikation opgøres i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis/internt regnskabssystem. Opgørelsen skal være konsistent, og metoden skal være ens for alle instrumenter. Nedenfor er vist et eksempel, hvor modpartssektoren er registreret ultimo opgørelsesmåneden, og hvor alle strømme er henført til den nye modpartssektor og reklassifikation modsvarer beholdningen primo måneden. DIMENSION/ DATAVARIABEL INSTRUMENT Land Valuta Sektor Primobalance - Nominel værdi Nettotransaktioner - Nominel værdi Tab på udlån - Nominel værdi Valutakursreguleringer - Nominel værdi Reklassifikationer - Nominel værdi Ultimobalance - Nominel værdi Primobalance - Markedsværdi Nettotransaktioner - Markedsværdi Tab på udlån - Markedsværdi Valutakursreguleringer - Markedsværdi Børskursreguleringer - Markedsværdi Reklassifikationer - Markedsværdi Ultimobalance - Markedsværdi Beholdning US USD Beholdning US USD Bemærk: Det er også muligt at henføre alle strømme til den gamle modpartssektor, hvor reklassifikation så modsvarer beholdningen på 271 kr. (nominelt 220 kr.) ultimo opgørelsesmåneden. Det er også muligt at fordele strømme før og efter ændring af modpartssektor. Ved fusioner skal de fusionerende institutters mellemværender udligne hinanden. Det indberettes som reklassifikationer i den måned, hvor fusionen finder sted. Ved fissioner skal overdragelsen af den del af balancen, der skilles ud fra det oprindelige til det nye institut, indberettes som reklassifikationer Øvrige datavariable Øvrige datavariable varierer fra ark til ark og gennemgås under de respektive afsnit. 1.6 Erstatningsindberetninger og revisioner Erstatningsindberetninger Hvis Nationalbanken stiller krav om erstatningsindberetning, jf. figuren i boks 3, inden kl. 13:00, skal den foreligge senest den efterfølgende bankdag kl. 13:00. For at optimere korrespondancen mellem Nationalbanken og det indberettende institut, opfordrer vi til, at instituttet oplyser en gruppe- -adresse til Nationalbanken. På den måde sikres det, at der altid er flere modtagere af Nationalbankens tilbagemeldinger. Gruppe- -adressen angives på Masterdataarket, jf. afsnit Den generelle kontrolproces Nationalbankens kontrolproces, jf. figuren i boks 3, begynder, når en indberetning modtages i STINA. For at det kan ske, skal følgende tre variable på Stamdata-skemaet være angivet korrekt: Registreringsnummer

8 8 Indberetningsperiode Løbenr. Hvis registreringsnummeret ikke er kendt af Nationalbanken som indberetter af MFIFO, indberetningsperioden endnu ikke er aktiv, eller løbenummeret ikke er korrekt angivet, vil indberetningen blive afvist af STINA med besked herom. Det indberettende institut retter en eller flere af de tre variable og sender indberetningen igen. Efter at indberetningen er modtaget af STINA, udføres tre typer af kontroller (format-, objektive og analytiske kontroller), der alle kan medføre krav om, at instituttet sender en erstatningsindberetning, hvor fejlene er rettet og udslag, der ikke skyldes fejl, er kommenteret. Bemærk, at indberetningen først betragtes som indberettet til Nationalbanken, når det første kontroltjek, formatkontroller, ikke medfører fejl. Det vil også sige, at objektive og analytiske kontroller ikke kan udføres, før eventuelle formatfejl er rettet. Nedenfor er de tre kontroltyper: formatkontroller, objektive kontroller og analytiske kontroller kort beskrevet. DEN GENERELLE KONTROLPROCES Boks 3 Nationalbanken Indberetning STINA Formatkontroller Objektive kontroller Analytiske kontroller Automatisk besked om formatfejl med det samme Automatisk besked om objektive fejl kort efter indsendelse Besked om udslag fra analytiske kontroller når indberetning er blevet sagsbehandlet Formatkontroller Når en indberetning er modtaget af STINA, foretages der som det første en række formatkontroller, fx at der ikke skrives tekst i datafelter, og at datoer er angivet korrekt. Ved fejl modtager det indberettende institut besked, straks indberetningen forsøges sendt. Instituttet retter fejlene og sender indberetningen igen Objektive kontroller Når indberetningen er modtaget af Nationalbanken, udføres en række objektive kontroller. De er defineret som et sandt eller falsk udsagn, hvorfor alle fejl skal rettes. Der er for hver objektiv kontrol defineret en bagatelgrænse, så fx afrundinger ikke resulterer i fejludslag. Kontrollerne omfatter fx aktiver lig med passiver, overholdelse af strømidentiteten og primo lig med ultimo i foregående periode. Ved fejl modtager det indberettende institut besked, sædvanligvis kort tid efter indsendelse. Instituttet retter fejlene og sender en erstatningsindberetning.

9 9 [Der er udarbejdet en oversigt over alle objektive kontroller, som indtil videre findes på MFI3- området på Nationalbankens ekstranet] Analytiske kontroller Efter at de objektive kontroller er udført på indberetningen, udføres der analytiske kontroller. Udslag fra disse kontroller er ikke nødvendigvis fejl, og derfor skal de vurderes af en medarbejder i Nationalbanken, som tager stilling til, om udslaget kræver stillingtagen af det indberettende institut. Hvis udslaget skyldes en fejlindberetning, skal instituttet sende en erstatningsindberetning. Hvis det ikke er en fejl, skal instituttet give en forklaring på udviklingen. Da udslag fra analytiske kontroller skal vurderes af en medarbejder i Nationalbanken, er det ikke muligt at angive, hvornår instituttet kan forvente at få besked om eventuelle udslag. Det kan derfor ske i perioden, fra Nationalbanken har modtaget indberetningen, og til Nationalbanken offentliggør data. Bemærk, at Nationalbanken også kan stille spørgsmål til indberetninger efter, at data er offentliggjort. Hvis en sådan korrespondance fører til krav om ny indberetning, er der tale om revisioner, jf. afsnit Revisioner Revisioner defineres som enhver ændring i en statistik, der har været offentliggjort. Revisioner kan være resultatet af en række faktorer, heriblandt at fejl i kildedata (fx MFI-indberetninger) rettes. Nationalbankens revisionspolitik er et element i udarbejdelsen af pålidelig, relevant og konsistent finansiel statistik. Revisionspolitikken er formuleret i overensstemmelse med internationale anbefalinger og best practice. Nationalbankens finansielle statistikker revideres efter en fast, sammenhængende og offentliggjort plan, kaldet en revisionscyklus. Revisionscyklus afspejler desuden en afvejning af kvalitative, praktiske og omkostningsmæssige faktorer for såvel indberettende institutter og brugere af statistikkerne som for Nationalbanken. Revisionscyklussen for statistikkerne, der anvender data i MFI-indberetningen, er følgende: Revisionstidspunkt: Statistikkerne revideres hver måned, når data for en ny opgørelsesmåned offentliggøres. Revisionsperiode: Statistikkerne revideres normalt 2 opgørelsesmåneder tilbage. Ved offentliggørelsen i september kan der forekomme revisioner af alle historiske data. I de fleste tilfælde forventes revisionerne i september dog at begrænse sig til data for indeværende og de 2 foregående kalenderår. Med baggrund i revisionspolitikken skal instituttet derfor være i stand til at sende erstatningsindberetninger for indeværende og de to foregående opgørelsesmåneder. Hvis der konstateres fejl i endnu ældre indberetninger, skal instituttet også være i stand til at rette fejlen, enten i form af en erstatningsindberetning eller via Nationalbankens webapplikation FREM Online, hvor instituttet kan tilgå den eller de "gamle" indberetninger og rette fejlen. Af sikkerhedsmæssige årsager er alle historiske indberetninger ikke umiddelbart tilgængelige via FREM Online. Derfor er det nødvendigt, at insstituttet kontakter Nationalbanken, hvis fejlen skal rettes via FREM Online.

10 Oversigt over love, ECB/EU-forordninger og dokumenter Indberetningsvejledningen har henvisninger til følgende love og internationale dokumenter/forordninger Danske love, bekendtgørelser mv. Nationalbankens hjemmel til at indsamle og anvende statistik: Nationalbankloven 14a, indsat ved lov nr. 579 af 1. juni 2010 Dansk Branchekode 2007 (DB07) fra Danmarks Statistik Bekendtgørelse nr. 898 af 4. september 2008 om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Bekendtgørelse nr. 148 af 29. februar 2008 om afgrænsning af ejendomskategorier og indfrielse af lån ved overgang til anden ejendomskategori. Finanstilsynets vejledning vedrørende ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger. VEJ nr af 22. december Bekendtgørelse nr af 23. september 2010 af lov om finansiel virksomhed. Bekendtgørelse nr. 795 af 20. august 2009 inkl. ændringer t.o.m. 25. juni 2010 af lov om værdipapirhandel m.v. Samarbejdsaftale mellem Danmarks Nationalbank og Føroya Landsbanki af 18. juni Færøske love m.v. Løgtingslóg nr. 33 frá 7. mai 1991 um Hagstovu Føroya Føroysk vinnugreinaskipan 1993 frá Hagstovu Føroya (ny version er undervejs) Samarbejdsaftale mellem Danmarks Nationalbank og Færøernes Statistik af 2. maj Dokumenter fra ECB og Eurostat Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) NR. 25/2009 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (Monetære finansielle institutioner) (omarbejdet) (ECB/2008/32) Guidance notes to the regulation ECB/2001/13 on the MFI balance sheet statistics (november 2002) Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 290/2009 om ændring af forordning (EF) nr. 63/2002 (ECB/2001/18) vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser på indlån fra og udlån til husholdninger og ikke-finansielle selskaber (ECB/2009/7) Manual on MFI interest rate statistics (ECB/2001/18) Den Europæiske Centralbanks retningslinje om monetær statistik og statistik over finansielle institutioner og markeder (ECB/2007/9) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (2006/48/EF) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed (2009/110/EF) Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 24/2009 om statistik over aktiver og passiver hos financial vehicle corporations, der deltager i securitisationstransaktioner (ECB/2008/30) European Union balance of payments/international investment position statistical methods (maj 2007)

11 11 Den Europæiske Centralbanks retningslinje om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for betalingsbalancestatistik og statistik over kapitalbalancen over for udlandet samt opgørelse af internationale valutareserver (ECB/2004/15) Den Europæiske Centralbanks henstilling om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for betalingsbalancestatistik og statistik over kapitalbalancen over for udlandet samt opgørelse af internationale valutareserver (ECB/2004/16) Det Europæiske Nationalregnskabssystem 2010 (ENS2010), Eurostat Money and Banking Statistics Sector Manual. Guidance for the statistical classification of customers (2. udgave november 1999). Money and Banking Statistics Compilation Guide Addendum I: Money market paper (revideret version november 1999) Balance of Payments Vademecum, Eurostat, opdateres årligt Regulation (EC) No 184/2005 of the European Parliament and of the council on community statistics concerning balance of payments, international trade in services and foreign direct investment, Eurostat Den Europæiske Centralbanks retningslinje om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle sektorkonti (ECB/2002/7) The "Centralised Securities Database" in brief (CSDB, 2010/2) Andre internationale dokumenter Guide to the international financial statistics, BIS Papers no. 49, juli 2009, BIS Guideline to the international locational banking statistics, november 2006 (opdateret december 2008), BIS Guideline to the international consolidated banking statistics, november 2006 (opdateret december 2008), BIS Balance of Payments and International Investment Position Manual, 6th Edition (BPM6), IMF OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, 4th Edition, OECD System of National Accounts 2008 (SNA), 2009.

12 12 2 Læsevejledning Afsnittet beskriver, hvordan indberetningsvejledningen skal læses. Først beskrives indberetningsarkene og dernæst dimensionerne (modparts- og instrumentoplysninger). 2.1 Afsnit Afsnit 5-20 beskriver de enkelte ark og følger i store træk samme struktur med en række delafsnit, der er beskrevet nedenfor: Generelt Giver en overordnet beskrivelse af, hvad det konkrete ark indeholder Afgrænsning og præcisering Beskriver om eventuelle tvivlstilfælde skal medtages på arket Indberetningsarket Viser, hvilke instrumenter der skal indberettes på arket, og hvilke dimensioner der skal indberettes for hvert instrument. I boks 2.1 er et udsnit af arket for øvrige balanceposter vist som eksempel. EKSEMPEL PÅ ARK Boks 2.1 INSTRUMENT DIMENSION/ DATAVARIABEL Land Valuta Sektor Primobalance Nettotransaktioner Værdireguleringer Reklassifikationer Ultimobalance Kodeliste L2 L3 L Kolonne i ark Kontantbeholdning ZZ X ZZ X X X X X Tabellerne har følgende opbygning: Første kolonne viser de instrumenter, der indgår i arket. Resten af kolonnerne viser arkets dimensioner: modpartsoplysninger (farvet orange), instrumentoplysninger (farvet grønne) og datavariable (farvet gule). Første række viser navnene på dimensionerne. Anden række henviser til kodelisten for den pågældende dimension, hvor hvert udfald er tildelt en kode. Hvis dimensionens udfald er "åbent" som fx ved en dato eller CVR-nummer er det angivet med "-". Tredje række viser dimensionens position på arket. For hvert instrument er angivet et kryds (X) ud for de dimensioner, hvor instrumentet skal udspecificeres. Når dimensionen ikke skal udspecificeres for hele instrumentet, er det angivet med "ZZ". En "-" betyder, at feltet ikke skal indberettes for det pågældende instrument.

13 Oversigt over instrument- og modpartsoplysninger Oversigten viser de mulige udfaldsrum og eventuelle betingelser for indberetning af oplysningerne. Boks 2.2 viser et udsnit af tabellen for Udlån som eksempel. INSTRUMENT- OG MODPARTSOPLYSNINGER Boks 2.2 Dimension Kodeliste Udspecificeres kun for Udfaldsrum Instrument L1F - - Land L2 - Alle lande Valuta L3 - Alle valutaer Sektor L4 - Alle sektorer Branche L5 Land = DK, FO, GL Alle brancher; ZZ Koncern L6 - Moder; Datter; Filial; Søster; Associeret; ikke koncern Ejendomskategori L7 "Obligationsbaseret udlån" 8 ejendomskategorier; ZZ Oprindelig løbetid L8-3m; m-1å; 1å-2å; 2å-5å; >5å Restløbetid L9 Husholdninger og ikke-finansielle selskaber, dog alle sektorer for "Obligationsbaseret udlån" 1å; 1å-2å; 2å-3å; >3å; ZZ Rentefiksering L10 Husholdninger og ikke-finansielle selskaber, dog alle sektorer for "Obligationsbaseret udlån" Var og 1m; 1m-3m; 3m-6m; 6m-1å; 1å-2å; 2å-3å; 3å-5å; 5å-10å; >10å; ZZ Formål L11 Husholdninger Boligformål; Forbrugerkredit; Andet formål; ZZ Tabellerne har følgende opbygning: Første kolonne indeholder alle dimensionerne for det pågældende ark med samme farveangivelse som i indberetningsarket. Anden kolonne henviser til kodelisten for den pågældende dimension, hvor hvert udfald er tildelt en kode. Tredje kolonne viser, om indberetning af dimensionen er betinget af udfaldet af andre dimensioner. Fx skal dimensionen "Formål" på arket kun udspecificeres, hvis dimensionen "Sektor" er husholdninger. Fjerde kolonne viser dimensionens udfaldsrum Instrumenter Afsnittet beskriver hvert enkelt instrument, der skal indberettes på arket. Nogle instrumenter kan kun have ét specifikt udfald for en eller flere dimensioner. Det er beskrevet i en tabel. Eksemplet nedenfor er for instrumentet "Dag-til-dag indskud" og viser, at dimensionen "Oprindelig løbetid" skal angives med 3 måneder. FORUDDEFINERET DIMENSIONSUDFALD FOR DAG-TIL-DAG INDSKUD Tabel 2.1 Dimension Oprindelig løbetid... Udfald 3 måneder

14 Datavariable Afsnittet beskriver værdiansættelsen for instrumenterne og datavariablene på det pågældende ark. 2.2 Dimensionsafsnit Dimensionerne (ekskl. datavariable) på alle ark beskrevet i alfabetisk rækkefølge i afsnit 21. Ud over en forklarende tekst omfatter hver beskrivelse en tabel som i eksemplet nedenfor. Tabellen indeholder følgende: Titlen viser dimensionens navn, og koden i parentesen henviser til en kodeliste, hvor hvert udfald er tildelt en kode. Udfaldsrum omfatter de mulige udfald, dimensionen kan udfyldes med. Skal fordeles for viser de ark og instrumenter, hvor dimensionen skal udspecificeres. Instrumenter, hvor dimensionen ikke skal udspecificeres, indberettes med koden for ufordelt (fx "ZZ"). Betingelser. I nogle tilfælde skal dimensionen kun udspecificeres, hvis andre dimensioner har et specifikt udfald. I så fald angives dimensionen og de specifikke udfald. Fx skal dimensionen "Afdrag" kun udspecificeres, når dimensionen "Sektor" er udfyldt med husholdninger eller ikke-finansielle selskaber. Hvis betingelserne ikke er opfyldt, indberettes koden for ufordelt (fx "ZZ"). AFDRAG (L12) Tabel 2.2 Udfaldsrum Skal fordeles for Betingelser Ja, med afdrag Nej, uden afdrag Ukendt Ufordelt Ark Instrumenter Sektor Udlån Repoudlån Obligationsbaseret udlån nominallån Obligationsbaseret udlån indekslån Øvrige udlån Lønmodtagere og pensionister mv. Personligt ejede virksomheder Non-profitinstitutioner rettet mod husholdninger Offentlig del af Ikke-finansielle selskaber Privat del af ikke-finansielle selskaber For "Obligationsbaseret udlån nominallån" og "Obligationsbaseret udlån indekslån" skal Afdrag angives for alle sektorer. 2.3 Særlige formuleringer For overskuelighedens skyld anvendes betegnelser, som dækker over flere fx sektorer eller instrumenter. I tabel 2.3 er en oversigt over de anvendte betegnelser. ANVENDTE BETEGNELSER Tabel 2.3 Betegnelser Husholdninger Ikke-finansielle selskaber Omfatter Lønmodtagere og pensionister mv. Personligt ejede virksomheder Non-profitinstitutioner rettet mod husholdninger Offentlig del af ikke-finansielle selskaber Privat del af ikke-finansielle selskaber

15 15 Obligationsbaseret udlån Kreditkort Elektroniske penge Værdipapirer Obligationsbaseret udlån nominallån Obligationsbaseret udlån indekslån Kreditkort rentefri Kreditkort forlænget Elektroniske penge hardwarebaseret Elektroniske penge softwarebaseret Værdipapirer ekskl. finansielle derivater

16 16 3 Masterdata (Ark masterdata) Indberetningen skal ledsages af et ark med masterdata. Det indeholder oplysninger om indberetningen og det indberettende institut. Masterdata - Information om indberetterenheden Registreringsnummer Indberetningsperiode (ååååmm) Løbenummer Er indberetningen endelig (ja/nej) Information om virksomheden Virksomhedens navn Gadenavn og nr. Postnr. Postboks By Telefonnr. Kontaktpersoner Navn Telefonnr. -adresse 3.1 Registreringsnummer Registreringsnummeret skal være 5-cifret. Udfyld derfor evt. med 0 foran det tildelte registreringsnummer fra Finansrådet. 3.2 Indberetningsperiode Viser den opgørelsesmåned, som indberetningen vedrører. Indberetningen for december 2011 skal angives som Løbenummer Løbenummeret for den første indsendte indberetning for en ny opgørelsesmåned skal være 1. Senere indberetninger for samme opgørelsesmåned skal nummereres fortløbende også ved en testindberetning. 3.4 Er indberetningen endelig Hvis indberetningen er endelig og klar til, at Nationalbanken manuelt begynder at se på analytiske kontroller, udfyldes med "ja". Hvis det er en testindberetning, hvor Nationalbanken kun skal foretage automatiske objektive kontroller, udfyldes med "nej". 3.5 Information om virksomheden Her angives det indberettende instituts navn, postadresse og hovedtelefonnummer (fx: eller ) mv.

17 Kontaktpersoner I hver indberetning skal det indberettende institut angive én eller flere kontaktpersoner med navn, direkte telefonnummer og -adresse. De har ansvaret for indberetningen og kan kontaktes med eventuelle spørgsmål. Der er mulighed for at tilføje flere linjer, hvis mere end én person er ansvarlig for indberetningen.

18 18 4 Virksomhedsark Skal ikke indberettes Indberetningen skal ledsages af virksomhedsark, som har generelle informationer om den konkrete indberetning og den måde, som det indberettende institut er organiseret på. De består af følgende tre ark: Virksomhedsdata (VirkData) Oplysninger om udenlandske enheder (VirkUdenlandskEnhed) Oplysninger om ændringer i virksomhedens struktur (VirkStruktur). VirkData skal indberettes af alle, mens de øvrige to kun er relevante for nogle institutter. 4.1 Virksomhedsdata (Ark VirkData) CVR-nr. Metode i forbindelse med opgørelse af sikkerheder i kapitaldækningsdirektivet (IRB/STD) Benyttes bagatelgrænsen på de tilladte poster under andre aktiver og passiver (ja/nej eller delvis) Antal filialer i Danmark Antal ansatte i Danmark Hvis den indberettende virksomhed har puljeordninger, som bliver administreret af andre Navn på virksomhed som administrerer puljeordningen Registreringsnummer på virksomhed som administrerer puljeordningen Hvis den indberettende virksomhed er ejet fra udlandet Virksomhedens relation til modervirksomhed (F/D) Navn på modervirksomhed Modervirksomheds residensland Modervirksomheds registreringsnummer CVR-nr. Virksomhedens CVR-nummer ifølge Det centrale virksomhedsregister Metode i forbindelse med opgørelse af sikkerheder i kapitaldækningsdirektivet Udfyld med "IRB", hvis det indberettende institut bruger IRB-metoden, og med "STD", hvis virksomheden benytter standardmetoden Benyttes bagatelgrænsen på de tilladte poster under andre aktiver og passiver Bagatelgrænsen gør det muligt ikke at opdele på nettotransaktioner og værdireguleringer på nogle instrumenter under andre aktiver og passiver. Angiv "ja", hvis virksomheden har valgt at benytte bagatelgrænsen, "nej", hvis bagatelgrænsen ikke benyttes, og "delvis", hvis den benyttes på enkelte poster.

19 Antal filialer i Danmark Antallet af filialer, der er placeret i Danmark Antal ansatte i Danmark Det gennemsnitlige antal beskæftigede i Danmark. Kan enten indberettes hver måned og opgøres som månedsgennemsnit eller blot indberettes i januar som årsgennemsnit for det foregående år Hvis den indberettende virksomhed har puljeordninger, som bliver administreret af andre Navn og registreringsnummer på den virksomhed, som administrerer en puljeordning for den indberettende virksomhed. Hvis virksomheden er dansk, skal nummeret være 5-cifret (udfyld evt. med 0 foran det tildelte registreringsnummer fra Finansrådet). Hvis den er hjemmehørende i andre lande i EU, benyttes ECB's MFI-liste Hvis den indberettende virksomhed er ejet fra udlandet Udfyld med, om virksomheden er en filial (F) eller datter (D) af en udenlandsk moder, navn på modervirksomhed, residensland for modervirksomhed (jf. ISO-kodeliste, fx SE for Sverige) og registreringsnummer for modervirksomheden, hvis den er hjemmehørende i EU efter ECB's MFI-liste. 4.2 Oplysninger om udenlandske enheder ( Ark VirkUdenlandskEnhed) Hvis den indberettende virksomhed ejer udenlandske MFI'er, skal den indberette navn på den udenlandske enhed, residensland (jf. ISO-kodeliste, fx SE for Sverige), om det er en filial (F) eller dattervirksomhed (D), og registreringsnummer (det tildelte 7-cifrede registreringsnummer fra Nationalbanken). Navn på udenlandsk enhed Udenlandske enheds residensland Udenlandsk enheds relation (F/D) Udenlandske enheds registreringsnummer 4.3 Oplysninger om ændringer til virksomhedens struktur (Ark VirkStruktur) Hvis der er sket ændringer til virksomhedens struktur, skal det indberette flere oplysninger. Type af ændring (FUSIONF, FUSIONO, DELVISSALG, DELVISKOB, OPHOR eller FISSION) Godkendt af Finanstilsynet (ååååmm) Gennemføres (ååååmm) Navn på involveret institut Registreringsnummer på involveret institut Udfyld med: "FUSIONF", hvis det indberettende institut er det fortsættende "FUSIONO", hvis det indberettende institut er blevet opkøbt "DELVISSALG", hvis det indberettende institut har solgt dele af virksomheden fra "DELVISKOB", hvis det indberettende institut har købt dele af en anden virksomhed. 3 MFI-listen kan findes på https://mfi-assets.ecb.int/query_mfid.htm

20 20 "OPHOR", hvis det indberettende institut blot ophører med at eksistere "FISSION", hvis det indberettende institut opsplittes. For hver ændring skal det angives, hvornår den er godkendt af Finanstilsynet, hvornår den gennemføres i MFI-indberetningen, samt navn og registreringsnummer på det involverede institut. Når der sker nye ændringer, tilføjes blot flere linjer.

Indberetningsvejledning MFI-statistikken haleinstitutter [Version 5]

Indberetningsvejledning MFI-statistikken haleinstitutter [Version 5] - 1 - DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 20. februar 2013 Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1205067 Indberetningsvejledning MFI-statistikken haleinstitutter [Version 5] Indhold 1 Generelt om MFI-indberetningen...

Læs mere

Indberetningsvejledning MFI-statistikken Udenlandske enheder [Version 4]

Indberetningsvejledning MFI-statistikken Udenlandske enheder [Version 4] repo DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 20. februar 2013 Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1204951 Indberetningsvejledning MFI-statistikken Udenlandske enheder [Version 4] Indhold 1 Generelt om MFI-indberetningen...

Læs mere

Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning

Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1200480 Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning Indhold 1 Formål... 2 2 Aktiver... 2 2.1 Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender

Læs mere

Manual Generelle spørgsmål og svar

Manual Generelle spørgsmål og svar DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1179892 FORELØBIG Manual Generelle spørgsmål og svar Spørgsmål: Hvordan skal regnskabsmæssige nedskrivninger og tab registreres i

Læs mere

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer 19.6.2015 L 154/15 RETNINGSLINJER DEN EURPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/948 af 16. april 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2015/19)

Læs mere

Sektormanual MFI-statistikken [Version 1]*

Sektormanual MFI-statistikken [Version 1]* DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 23. juni 2011 Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1059060 Sektormanual MFI-statistikken [Version 1]* Indhold Institutionelle enheder... 2 Kriterier for sektorplacering...

Læs mere

Indberetning til Nationalbanken Oversigt over datakontroller for indberetningen af finansielle mellemværender

Indberetning til Nationalbanken Oversigt over datakontroller for indberetningen af finansielle mellemværender DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 28. juli 2014 Indberetning til Nationalbanken Oversigt over datakontroller for indberetningen af finansielle mellemværender 1. Indledning Oversigten beskriver

Læs mere

Ny og mere detaljeret

Ny og mere detaljeret Ny og mere detaljeret MFI-statistik Jens Uhrskov Hjarsbech og Andreas Kuchler, Statistisk Afdeling Indledning og sammenfatning Nationalbanken har offentliggjort en ny MFI-statistik, der bygger på nye,

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005 ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 5 DA Hovedformålet med de statistikker, som Den Europæiske Centralbank (ECB) udarbejder, er at understøtte ECBs pengepolitik og andre opgaver, som udføres af Eurosystemet

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Indberetning af finansielle mellemværender til Danmarks Nationalbank årlig for erhvervsvirksomheder Vejledning og skemaer dberetning af finansielle mellemværender Indber mellemværender

Læs mere

Bilag 1 1. februar 2006

Bilag 1 1. februar 2006 Bilag 1 1. februar 2006 I. Indsendelse af materiale Finanstilsynets vejledning om indberetning af engagementer FINANSTILSYNET Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Tlf 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 CVR-nr

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Indberetning af finansielle mellemværender til Danmarks Nationalbank årlig for forsikrings- og pensionsselskaber Vejledning og skemaer dberetning af finansielle mellemværender Indber

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 3 Juli 2011 Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse 1. Baggrund og generelle forhold Udlånsundersøgelsen er en kvalitativ statistik,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 193/134 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/1196 af 2. juli 2015 om ændring af afgørelse ECB/2010/21 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab (ECB/2015/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Stat-ordbog Præcisering af den anvendte sprogbrug i "Nyt" i forhold til økonomisk-statistiske begreber

Stat-ordbog Præcisering af den anvendte sprogbrug i Nyt i forhold til økonomisk-statistiske begreber DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 25. oktober 2013 Stat-ordbog Præcisering af den anvendte sprogbrug i "Nyt" i forhold til økonomisk-statistiske begreber Ordbogens formål er at forklare fagudtryk

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) 8.4.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 94/75 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 290/2009 af 31. marts 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 63/2002 (ECB/2001/18) vedrørende statistik over

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003O0002 DA 17.02.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 6. februar 2003 om visse krav

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

RETNINGSLINJER. (3) Endvidere kræves der visse yderligere tekniske ændringer til bilag IV til retningslinje ECB/2010/20. Artikel 1. Ændring.

RETNINGSLINJER. (3) Endvidere kræves der visse yderligere tekniske ændringer til bilag IV til retningslinje ECB/2010/20. Artikel 1. Ændring. 21.7.2015 L 193/147 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/1197 af 2. juli 2015 om ændring af retningslinje ECB/2010/20 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering

Læs mere

Coop MasterCard Kredit

Coop MasterCard Kredit Coop MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark Køb på Coop.dk Køb på Internet, postordre (ved fjernsalg) mv. Køb i Coop butikker

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Indberetningsvejledning Indberetning for investeringsforeningssektoren til Finanstilsynet og Nationalbanken

Indberetningsvejledning Indberetning for investeringsforeningssektoren til Finanstilsynet og Nationalbanken FINANSTILSYNET og DANMARKS NATIONALBANK Version 9.0 September 2014 Indberetningsvejledning Indberetning for investeringsforeningssektoren til Finanstilsynet og Nationalbanken Indhold 1. Indledning... 5

Læs mere

Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser

Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser Generelt Denne vejledning beskriver udfyldelsen af indberetningsskemaerne til oplysning af risici og kapitalforhold

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

(2014/192/EU) under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 46.

(2014/192/EU) under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 46. L 104/72 DA 8.4.2014 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 24. februar 2014 om Det Europæiske System af Centralbankers tilrettelæggelse af de forberedende foranstaltninger til indsamlingen af granulære

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK Nationalbanken beslutter, hvilke aktiver der kan tjene til sikkerhed for kredit i danske kroner. Nationalbankens

Læs mere

7.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 297/51

7.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 297/51 7.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 297/51 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1072/2013 af 24. september 2013 vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme.

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme. Bekendtgørelse nr. 965 af 21. september 2004 Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme I medfør af 36, nr. 1, og 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008 L 15/14 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.1.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009 af 19. december 2008 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34) 29.8.2014 L 258/11 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34) (2014/541/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 27. oktober 2010. Nr. 87. Vejledning til bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter (Prisoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt.

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt. Kendelse af 17. september 2008 (J.nr. 2007-0011800). Obligationsudstedelse udgør væsentlig del af selskabets drift, selskabet omfattet af kravet om tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed Lov om

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet DI Ultimo august MOGR Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet Rentemarginalen, der måler forskellen mellem udlåns- og indlånsrenten, er inden for det seneste år øget mere i Danmark end

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

BØRSMÆGLERFORENINGEN FINANSRÅDET KØBENHAVNS FONDSBØRS

BØRSMÆGLERFORENINGEN FINANSRÅDET KØBENHAVNS FONDSBØRS Til direktionen ledelsen i medlemsvirksomhederne Ny dansk aktielåneordning Vedlagt fremsendes Standardvilkår for lån for aktier (herefter Standardvilkårene) udarbejdet af Finansrådet og Børsmæglerforeningen

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

PRISER OG VILKÅR GENERELT

PRISER OG VILKÅR GENERELT INDHOLD Side DOKUMENTGEBYR OG BEVILLINGSPROVISION 2 Dokumentgebyr 2 Bevillingsprovision 2 HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2 KLAGEVEJLEDNING 2 RENTE, LØBENDE PROVISION OG DEKORT 2 Renteberegning 2 Tillæg

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

STINA-vejledning Automatiseret indberetning

STINA-vejledning Automatiseret indberetning DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 December 2010 STINA-vejledning Automatiseret indberetning 1. Indledning Vejledningen henvender sig til teknikere i virksomheder, der vil automatisere

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 215 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med det store rentefald de seneste kvartaler,

Læs mere