SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10"

Transkript

1 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse, Bente Dahl Kristensen, Peder Chr. Kirkegaard, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Aage Dahl, Anders Bøge. Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Sag nr.: Emne: 1. Forslag til lokalplan nr Et boligområde ved Højslevgårdsvej i Højslev og tillæg nr. 43 til kommuneplan for Skive kommune Fur Museum - Brugsret på vejareal med henblik på anlæg af p-plads m.v Frigivelse af anlægsramme -prioritering af anlægsinvesteringer der kan udskydes Aflæggelse af anlægsregnskab vedr. skøjtebane Anlægsregnskab - Helhedsorienteret byfornyelse - den østlige del af Skive bykerne Anlægsregnskab - "Den Grønne Pakke" - Skive Rådhus og Bibliotek Anlægsregnskab - specialdepot til deponering af shredderaffald Anlægsregnskab - Stiforbindelse-Viborgvej-bro over å-fiskerihavnstadion Anskaffelse af papirbeholdere - bevillingssag Udskiftning af lastvogn på 4S - bevillingssag Forslag til åbningsbalance pr. 1. januar Skive Kommunes regnskab Forventet regnskab pr Regeringens udgiftsstyring 2008, prioritering af anlæg Skive Kommunes økonomiske politik, Budgetforslag 2009, udmelding af 1. budgetramme Konvertering af Skive kommunes lån i Kommunekredit... 32

2 18. Handleplan for undervisning af svært ordblinde Sammenlægning af Hjerk-Harre Børnehus og Roslev Børnehave Odinsvej Jebjerg Ældrecenter - Skema B Evaluering af vedtægter for brugerindflydlese på ældreområdet Lukket sag: Ekspropriationsbeslutning i forbindelse med etablering af regn- og spildevandsanlæg i Hindborg Lukket sag: Taksationskomission - kendelse Lukket sag: Kontraktforhandling vedr. ansøgning om at blive en privat daginstitution Lukket sag: Efterretningssag Bilagsliste... 1

3 ØKONOMIUDVALGET, DEN Forslag til lokalplan nr Et boligområde ved Højslevgårdsvej i Højslev og tillæg nr. 43 til kommuneplan for Skive kommune J.nr.: P16 Sagsid.: Initialer: JOCH Åben sag KOMPETENCE Skive byråd INDSTILLING/BESLUTNING Teknik- og miljøudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 210 og tillæg nr. 43 til kommuneplanen til Byrådets vedtagelse med henblik på offentlig fremlæggelse i henhold til planlovens bestemmelser. Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Forslaget til lokalplan omfatter et ca m² stort areal mellem Viborgvej, Højslevgårdsvej og Jernbanen. Forslaget åbner mulighed for at udstykke 2 parcelhusgrunde samt at opføre en tæt-lav boligbebyggelse med op til 21 kæde- og rækkehuse i op til 2 etager. Kommuneplanen fastsætter en bebyggelsesprocent på højst 25 og et etageantal på højst 1½. Da lokalplanen åbner mulighed for bebyggelse i op til 2 etager samt en bebyggelsesprocent på op til 35 er der udarbejdet et tillæg nr. 43 til kommuneplanen. Bilag: Lokalplan nr. 210, forslag til UTM ( ) Højslevgårdsvej, Kommuneplantillæg nr. 43, PDF til UTM ( )

4 ØKONOMIUDVALGET, DEN Fur Museum - Brugsret på vejareal med henblik på anlæg af p-plads m.v. J.nr.: P22 Sagsid.: Initialer: PEJE Åben sag KOMPETENCE Økonomiudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget under de givne forudsætninger træffer beslutning om at meddele tilladelse til, at Fur Museum etablerer en offentlig tilgængelig p-plads på det kommunalt ejede areal beliggende mellem Madsbadvej og Nr. Madsbadvej i dennes østlige ende indenfor rammerne af lokalplan nr. 93, og at det i den forbindelse anbefales, at Økonomiudvalget meddeler den nødvendige brugsret til arealet til Fur Museum mod at Fur Museum forpligter sig til at afholde udgifter på min kr. Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING Det omhandlede areal er tidligere erhvervet af Sundsøre Kommune med det formål, at der skulle etableres en p-plads på en del af arealet, og at arealet var tiltænkt overdraget til Fur museum. Museet skulle forpligte sig til at etablere en p-plads på arealet. Fur Museum har imidlertid ved brev af 26. marts 2008 tilbagetrukket sin anmodning om, at de nødvendige arealer arealoverføres til Fur Museum. Museet anmoder i stedet om en brugsret til arealet for en ikke nærmere defineret årrække. Museet meddeler i samme brev, at man er indforstået med at anvende min kr. til anlæg af en offentlig tilgængelig p-plads på en del af arealet. På den del, som ikke skal anvendes til p-plads, ønsker museet at anlægge henholdsvis blomstereng og minihede. Arealet, som skal anvendes til P-plads er som sagt beliggende indenfor rammerne af lokalplan nr. 93, og det har længe været et ønske fra Fur Museum at få etableret en p-plads med mulighed for, at de besøgendes busser og personbiler kan parkere på betryggende vis i nær afstand til museet. Som det er nu, må busserne parkere i vejsiden til gene for den øvrige trafikafvikling i området. Forvaltning anbefaler derfor, at brugsretten meddeles og at museet etablerer p- plads efter nærmere aftale med Park og Vej På restarealet på ca m2 ønsker museet at anlægge en blomstereng eller lign. samt et lille

5 ØKONOMIUDVALGET, DEN hedeareal. Bilag: Fur Museum - plan over p-plads ( )

6 ØKONOMIUDVALGET, DEN Frigivelse af anlægsramme -prioritering af anlægsinvesteringer der kan udskydes J.nr.: Sagsid.: Initialer: PESV Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller At At udvalget anmoder om frigivelse af anlægsbevilling rammebeløb på 1,0 mill. kr. til de beskrevne projekter, hvoraf de kr. først anvendes i 2009 udvalget indstiller forvaltningens oplæg til en prioritering blandt de 3 anlægsinvesteringer der kan udskydes til 2009 Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Forvaltningens indstilling anbefales til godkendelse med den tilføjelse at 2. At ændres til At blandt øvrige anlægsbevillinger der kan udskydes til 2009 foretages følgende prioritering for frigivelse. 1. prioritet Etableringstilskud museer kr prioritet Kulturpulje kr og 3. prioritet Anlægsramme SIS kr Økonomiudvalget den Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Det indstilles, at der frigives anlægsbevilling rammebeløb 1 mio. kr. til de beskrevne projekter, hvoraf kr først anvendes i SAGSFREMSTILLING I budgettet for 2008 er der afsat en anlægsramme til KEFT på 1,0 mill. kr. til opfyldelse af foreningernes ønsker til På baggrund af en indstilling fra Skive Idrætssamvirke ( SIS ) blev udvalget på sit møde den 4. december 2007 enige om at imødekomme alle ønsker under punkt C, med undtagelse af p-plads ved Næstildgaard sportsrideklub, til et samlet beløb på kr specificeret i følgende tiltag: 1. Faldskærmsklubben West Jump kr Skive Seminariums boldklub kr Lem rideklub kr Hem Hindborg Dølby IF kr Skive Sejlklub kr Skive idrætsklub ( Resen ) kr Skive idrætsklub ( Egeris ) kr Fursund IF kr

7 ØKONOMIUDVALGET, DEN Skive rideklub kr Skive Forenede volleyballklubber kr Højslev st. IF kr Roslev idrætsklub kr Sundsøre Fodboldklub kr Derudover bevilgede udvalget kr til Hem Skytteforening og endelig skulle 1. prioriteten under B-ønskerne, en ansøgning fra Sallingsund Sportsdykkerklub om nye lokaler på Søsportshavnen i Skive undersøges nærmere af forvaltningen. Udvalget besluttede på sit møde den 15. april at afsætte kr til Sallingsund sportsdykkerklub men at beløbet først skal til udbetaling i 2009 bl.a. af hensyn til anlægsstoppet i Skive Kommune. Samtidigt besluttede udvalget, at imødekomme ønske fra Fursund idrætsforening om istandsættelse af lysanlæg til kr Ovenstående 4 anlægsprojekter giver tilsammen en anlægsramme på 1,0 mill. kr. og på baggrund af ovenstående beslutninger henholdsvis den 4. december 2007 og 15. april 2008 ønsker udvalget at disponere over den afsatte anlægsramme på 1,0 mill. kr. Der er afsat et rådighedsbeløb på budgettet for 2008 men der er ikke frigivet nogen anlægsbevilling. Forvaltningen indstiller, at udvalget anmoder om frigivelse af anlægsbevilling på kr. 1,0 mill. kr. I forbindelse med anlægsstoppet i Skive Kommune har forvaltningen udarbejdet opgørelser til den centrale økonomifunktion hvoraf det fremgår, at der indenfor KEFT s område er anlægsinvesteringer på i alt kr der kan udskydes til Fagudvalget bliver nu bedt om at foretage en prioritering af dette beløb jfr. økonomiudvalgets beslutning af 8. april 2008, så økonomiudvalget kan se hvilke projekter der skal frigives først, hvis der opnås dispensation for anlægsstoppet. Forvaltningen foreslår følgende prioritering for frigivelse : 1. Etableringstilskud museer kr Kulturpulje kr Anlægsramme SIS kr

8 ØKONOMIUDVALGET, DEN Aflæggelse af anlægsregnskab vedr. skøjtebane J.nr.: Sagsid.: Initialer: PESV Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller At udvalget anbefaler at anlægsregnskabet godkendes og overskridelsen tages til efterretning Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Forvaltningens indstilling anbefales til godkendelse. Økonomiudvalget den Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Indstillingen fra Kultur, erhverv, fritid og erhvervsudvalget anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Den 6. oktober 2004 gav Skive byråd til anlægsbevilling på kr til etablering af en skøjtebane i Skive by. Denne anlægsbevilling blev udvidet i 2007 hvor byrådet den 27. februar forhøjede den tidligere afgivne anlægsbevilling med kr så den samlede anlægsbevilling udgjorde kr Regnskabet for skøjtebanen er nu afsluttet og de samlede udgifter udviser kr så den givne anlægsbevilling er overskredet med kr I forbindelse med etableringen af skøjtebanen blev der bl.a. foretaget varekøb i Finland og det viste sig, ved en revisionsmæssig gennemgang af regnskabet efter opførelsen af skøjtebanen, at der fejlagtigt var hjemtaget moms af disse regninger på i alt kr Revisionen påpegede at det ikke var muligt at hjemtage moms af køb fra lande indenfor EU, så derfor blev momsen tilbagebetalt. Overskridelsen af anlægsbevillingen skyldes den tilbagebetalte moms på kr da der eller ville have været et lille overskud. Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes og overskridelsen tages til efterretning.

9 ØKONOMIUDVALGET, DEN Anlægsregnskab - Helhedsorienteret byfornyelse - den østlige del af Skive bykerne J.nr.: Ø54 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Indstillingen fra Teknik og Miljøudvalget anbefaledes. SAGSFREMSTILLING På grundlag af et byfornyelsesprogram for den østlige del af Skive bykerne og et tilsagn af det daværende By- og Boligministerium besluttede Skive byråd i møde den at bevilge 10,0 mio.kr til at gennemføre en række byfornyelsesprojekter i den østlige del af Skive bykerne. Fra statens side blev der givet tilsagn om at støtte projekterne med 2,756 mio.kr. Projekterne er udført i perioden 2000 og afsluttet i efteråret De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således: Bevillingsdato: Anlægsbevilling Regnskab Afvigelse udgift indtægt Netto-merforbrug Byfornyelsesprojekterne for området er indeholdt i et program. Programmets enkelte delprojekter er stort set udført i overensstemmelse med det godkendte program og fysisk kan områderne afgrænses til Skive anlæg, området i og omkring gaderne Nordbanevej-Torvegade- Voldgade-Karolinegade samt Posthustorvet i Skive. Enkelte mindre delprojekter har det ikke været muligt at gennemføre. For projektet er der udarbejdet en afsluttende rapport, med en nærmere beskrivelse af de enkelte delprojekter. Der er indsendt et revisionspåtegnet regnskab til ministeriet i overensstemmelse med vilkårene for tilsagn om statsstøtte til projektet.

10 ØKONOMIUDVALGET, DEN Anlægsregnskab - "Den Grønne Pakke" - Skive Rådhus og Bibliotek J.nr.: S05 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Indstillingen fra Teknik og Miljøudvalget anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Skive byråd besluttede i møde den i forbindelse med opførelse af Skive nye rådhus og bibliotek at bevilge kr kr. til Den Grønne Pakke med henblik på at gøre rådhuset CO2-neutralt. De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således: Bevillingsdato: Anlægsbevilling Regnskab Afvigelse udgift Bevillingen indeholder følgende arbejder, som er gennemført: Implementering af 265 m2 stort solvarmeanlæg på taget, 45 m3 lagertank, 105 KW absorptionskøler til køling af ventilationsanlæg og især Serverrum, herunder 10 m3 køletank, 3 stk. modificerede dieselmotorer til kørsel på koldpresset rapsolie, og biodiesel, opstilling af den store kølekompressor, der om vinteren forsyner den udendørs skøjtebane med -10 C kold brine til nedkøling af skøjtebanen på Posthustorvet samt ca. 410 m. kølerør fra Torvegade 10 tværs over til Thinggade, ned af Thinggade og op af Slotsgade. I forhold til det oprindelige projekt viste det sig at nødvendigt at ændre og forlænge rørføringen fra Rådhuset til Posthustorvet ligesom en nødvendig supplering af de tekniske anlæg på

11 ØKONOMIUDVALGET, DEN rådhustorvet blev foretaget. Disse forhold har medført en overskridelse af anlægsbevillingen på kr.

12 ØKONOMIUDVALGET, DEN Anlægsregnskab - specialdepot til deponering af shredderaffald J.nr.: P20 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Indstillingen fra Teknik og Miljøudvalget anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Byrådet besluttede i møde den at bevilge 3,15 mio.kr til etablering af et specialdepot til deponering af shredderaffald på affaldscentret i Kåstrup. Projektet er påbegyndt medio 2007 og afsluttet ultimo De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således: Bevillingsdato: Anlægsbevilling Regnskab Afvigelse udgift Der er således et mindreforbrug i forhold til bevillingen på kr svarende til 13,7%. Grunden til mindreforbruget skyldes, at tilsynet med projektet blev væsentlig billigere end oprindelig forventet, samt at der i stedet for indkøb af materialer i stort omfang er anvendt egne materialer til køreveje og lignende.

13 ØKONOMIUDVALGET, DEN Anlægsregnskab - Stiforbindelse-Viborgvej-bro over å-fiskerihavnstadion J.nr.: P20 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Indstillingen fra Teknik og Miljøudvalget anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Skive byråd besluttede i møde den at bevilge kr til etablering af stiforbindelse fra Viborgvej, gangbro over Skive Å til fritidsfiskerihavnen og herfra videre over til Engvej/stadion. De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således: Bevillingsdato: Anlægsbevilling Regnskab Afvigelse udgift Der er således et merforbrug på kr svarende til 3,1%. Arbejderne der er udført omfatter: sti på dæmningen fra Viborgvej til stiens krydsning af ådalen, sti ved fritidsfiskerihuse samt sti på norddiget fra Fjordvej til Engvej træbro over Skive å for at forbinde stiforbindelsen Det oprindelige projekt indeholdt tillige etablering af et simpelt handicapvenligt toilet i kolonihaver ved broovergang. Det har imidlertid ikke været muligt at udføre stier og bro indenfor den oprindelig budgetterede økonomiske ramme. Toilettet er derfor ikke er etableret, idet

14 ØKONOMIUDVALGET, DEN etablering heraf ville have medført en yderligere overskridelse af bevillingen.

15 ØKONOMIUDVALGET, DEN Anskaffelse af papirbeholdere - bevillingssag J.nr.: S05 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller, at der til konto meddeles anlægsudgiftsbevilling kr til anskaffelse af de resterende papirbeholdere til husstandsindsamling i Sundsøre området, Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Indstillingen fra Teknik og Miljøudvalget anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Der er i selskabets budget for 2008 afsat et rådighedsbeløb kr til anskaffelse af affaldsbeholdere til papirindsamling. Med henblik på indkøb af disse ansøges byrådet om en anlægsbevilling. I forbindelse med kommunesammenlægningen blev det besluttet, at der skulle indføres papirindsamling ved samtlige husstande i kommunen. Det er planlagt, at beholderne i Sundsøre området skal udskiftes senest inden udgangen af Herefter har samtlige husstande i kommunen stillet en 140 liters beholder til rådighed. I Sundsøre området anvendes pt. nogle gamle beholdere af forskellig størrelse og farve, og med for små hjul. De gamle beholdere ejes af renovatøren. Udskiftningen udføres af 4-S personalet, og foretages løbende hen over året. Udskiftningen er påbegyndt, idet der var et restparti fra sidste års leverance. Økonomi

16 ØKONOMIUDVALGET, DEN Beholderne kan anskaffes for kr Sagen medfører, at der bevilges kr til anskaffelse af papirbeholderne. Udgiften finansieres af det i budgettet for 2008 afsatte rådighedsbeløb på kr , som er afsat til anskaffelse af papirbeholderne.

17 ØKONOMIUDVALGET, DEN Udskiftning af lastvogn på 4S - bevillingssag J.nr.: S05 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller, at der til konto meddeles anlægsudgiftsbevilling på kr til udskiftning af sektionens gamle lastvogn, at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb i 2008 på kr at tillægget til rådighedsbeløbet finansieres af et uforbrugt rådighedsbeløb i 2007 der overføres til 2008 Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Indstillingen fra Teknik og Miljøudvalget anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Der er i selskabets budget for 2008 afsat et rådighedsbeløb kr til udskiftning af selskabets lastvogn. Med henblik på udskiftning af lastvognen ansøges byrådet om en anlægsbevilling. Affaldssektionens gamle lastvogn (Volvo FL7, årg. 1997) anskaffet den , er planlagt udskiftet i Affaldssektionens store lastvogn anvendes til tømning af containere på de 2 genbrugspladser, samt afhentning af tunge fraktioner fra containerpladsen på Fur. Lastvognen anvendes ligeledes til intern flytning af såvel fyldte som tomme containere på affaldscenteret.

18 ØKONOMIUDVALGET, DEN Lastvognens kroghejs er meget belastet p.g. af de mange daglige tømninger, og vedligeholdelsesomkostningerne på speciel hejset er stigende. I forbindelse med forhandlingerne om udskiftning lægges der meget vægt på, at den nye lastvogn har en motorstørrelse der kan klare opgaven, og samtidig være miljømæssig i forsvarlig (EURO 4). Der forhandles med 2 leverandører, og det forventes, at bytteprisen vil ligge i intervallet kr

19 ØKONOMIUDVALGET, DEN Økonomi Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG Projekt: Udskiftning af lastvogn konto Anlægsbevilling Udgift Indtægt Netto (- = overskud) Ny anlægsbevilling Anlægsbevilling i alt Rådighedsbeløb Teknik- og miljøudvalget 2008 Overslagsår Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Anlægsudgift / -indtægt Afsat rådighedsbeløb Tillægsbevilling til rådighedsbeløb Finansiering: Teknik- og miljøudvalget Overførsel fra 2007 til 2008 af uforbrugt rådighedsbeløb vedr. etablering af shredderdepot Likvide aktiver (- = forbrug) Finansiering i alt Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser 0 Sagen medfører, at der bevilges kr til udskiftning af lastvognen. Udgiften finansieres af det i budgettet for 2008 afsatte rådighedsbeløb på kr Det resterende beløb på kr finansieres af det uforbrugte rådighedsbeløb fra 2007 på kr vedrørende etablering specialdepot til shredderaffald. Det uforbrugte beløb er søgt overført fra 2007 til

20 ØKONOMIUDVALGET, DEN Forslag til åbningsbalance pr. 1. januar 2007 J.nr.: Ø00 Sagsid.: Initialer: PKPO Åben sag KOMPETENCE Økonomiudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Økonomisk Sekretariat indstiller: Udkast til åbningsbalance pr. 1. januar 2007 godkendes. Økonomiudvalget den Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Indstillingen fra Økonomisk sekretariat tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING I forbindelse med etablering af Ny Skive Kommune pr. 1. januar 2007, skal der udarbejdes en åbningsbalance baseret på reglerne i Budget- og regnskabssystemet for kommuner. Byrådet bemyndigede på mødet den 27. november 2007 Økonomiudvalget til at godkende nye tilretninger affødt af nye oplysninger og vurderinger. Der foreligger nu et nyt udkast til åbningsbalance, korrigeret i forhold åbningsbalancen der blev forelagt på Økonomiudvalgets møde den 11. december I hovedtal er der foretaget følgende korrektioner: Balance i mio. kr. Oprindelig Korrigeret AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver 1.694, ,0 Finansielle anlægsaktiver 59,5 303,1 Omsætningsaktiver 234,0 233,2 Aktiver i alt 1.988, ,3 PASSIVER Egenkapital -789,3-943,2 Hensatte forpligtelser -300,3-300,3 Langfristede gældsforpligtelser -699,5-698,7 Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita mv. -5,8-3,7 Kortfristede gældsforpligtelser -193,4-193,4 Passiver i alt , ,3 Beskrivelse af de væsentligste ændringer Materielle anlægsaktiver: Tekniske anlæg: Værdien af kloakledningsnettet, var oprindelig optaget med summen af de fire kommuners ul-

21 ØKONOMIUDVALGET, DEN timo saldo Værdien er nu harmoniseret og korrigeret ifølge ny beregning i DAKAR systemet, hvilket betyder en nedskrivning af værdien med 92,1 mio. kr. Anlæg under udførelse: Etablering af skøjtebane i Skive var oprindelig værdisat med 0,2 mio. kr. for lidt. Finansielle anlægsaktiver: Langfristede tilgodehavender: Kommunens aktier og andelsbeviser i bl.a. Kommunedata, Karup Lufthavn, Det Danske Madhus, Kulturcenter Limfjord, Mokana, samt Miljøcenter Vest er reguleret til den indre værdi ultimo Reguleringerne betyder en samlet opskrivning på 0,8 mio. kr. Skive Vandforsyning A/S samt Skive Vandservice A/S er omdannet til et aktieselskab, hvor værdien nu er reguleret i forhold til den indre værdi. Reguleringen betyder en samlet opskrivning på 244,3 mio. kr. Med kommunalreformen overtog Kommunen et amtslig tilgodehavende vedr. billån samt henstand med betaling af ejendomsskatter til pensionister. Forholdene skulle som konsekvens af kommunalreformen og delingsopgørelsen med Amtet afgangsføres, hvilket nu er sket. De omhandlede reguleringer har ligeledes betydning for Kommunens egenkapital. Revisionen skal efterfølgende afgive beretning om revisionen af den korrigerede åbningsbalance til Byrådet. Bilag: Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 (950189) Åbningsbalance primo 2007 (3. version) ( )

22 ØKONOMIUDVALGET, DEN Skive Kommunes regnskab 2007 J.nr.: 85.S08 Sagsid.: Initialer: PKPO Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Direktionen indstiller regnskabet til godkendelse Økonomiudvalget den Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Direktionens indstilling anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Det første årsregnskab i Ny Skive Kommune bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Resultatet af det udgiftsbaserede regnskab kan skematisk opgøres således: Mio. kr. Vedtaget budget Korrigeret Budget inkl. overførsler til 2008 Regnskab Afvigelser Det skattefinansierede område Indtægter 2.041, , ,8-3,3 Driftsudgifter , , ,8 2,4 Renter -12,2-12,2-9,4 2,8 Resultatet af ordinær drift 49,9 36,7 38,5 1,8 Anlægsudgifter -30,0-84,3-84,5-0,2 Jordforsyning -0,1 8,4 9,9 1,5 Resultat skattefinansieret område 19,8-39,3-36,1 3,2 Forsyningsvirksomheder, drift 36,5 31,5 35,2 3,7 Forsyningsvirksomheder, anlæg -37,8-16,4-16,1 0,3 Resultat af forsyningsvirksomheder -1,3 15,1 19,1 4,0 Resultat i alt 18,6-24,2-16,9 7,3 Som det fremgår af ovenstående udviser det samlede resultat et underskud på 16,9 mio. kr. fordelt med et overskud på den ordinære drift på 38,5 mio. kr. Investeringer i anlæg og jordforsyning med 74,6 mio. kr. og et overskud på forsyningsvirksomhederne med 19,1 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget (inkl. overførsler til 2008) med et underskud 24,2 mio. kr. er der en forbedring på 7,3 mio. kr. Afvigelserne kan i hovedtræk specificeres således: Større momsudgifter på 3,3 mio. kr.

23 ØKONOMIUDVALGET, DEN Færre driftsudgifter på 2,4 mio. kr. Færre nettorenteudgifter på 2,8 mio. kr. Større anlægsudgifter på 0,2 mio. kr. Større nettoindtægter vedr. jordforsyning på 1,5 mio. kr. Forsyningsvirksomhedernes forbedrede resultat på 4 mio. kr. Afdrag på lån på 30,7 mio. kr. og låneoptagelse på 39,8 mio. kr. samt øvrige finansforskydninger inkl. kursregulering på 25 mio. kr. har medført en indtægt på 34,1 mio. kr. Sammenlagt er der herefter en kassestyrkelse på 17,2 mio. kr. I det oprindelige budget var forudsat en kassestyrkelse på 0,4 mio. kr. Med kassestyrkelsen på 17,2 mio. kr. udgør kassebeholdningen herefter 95,9 mio. kr. pr. 31. december Hertil kan tillægges et midlertidigt deponeret beløb på 57,2 mio. kr., således at den samlede beholdning udgør 153,1 mio. kr. den 31. december 2007 For yderligere information henvises til Kommunens regnskabsberetning 2008 samt det specificerede regnskab 2008 Bilag: Regnskabsberetning 2007 ( ) Regnskab 2007 (eftersendes)

24 ØKONOMIUDVALGET, DEN Forventet regnskab pr J.nr.: Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag KOMPETENCE Skive Byråd INDSTILLING/BESLUTNING Direktionen indstiller på baggrund af fagudvalgenes behandling, At der foretages udgiftsneutrale omplaceringer i henhold til bilag, At stillingtagen til de ansøgte tillægsbevillinger udsættes til næste forventede regnskab pr og derfor ikke fremsendes til byrådet. At det forventede regnskab tages til efterretning, idet der fortsat skal være fokus på de rejste faresignaler. Økonomiudvalget den Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Udsattes. Social og Ældreudvalget anmodes om at behandle sagen på ny. SAGSFREMSTILLING På baggrund af fagudvalgenes behandling af det forventede regnskab pr kan der foretages følgende sammenfatning. På baggrund af forvaltningernes/udvalgenes indstillinger søges der tillægsbevillinger ligesom der er rejst en række faresignaler. På den skattefinansierede drift søges der om følgende tillægsbevillinger: 0,5 mio. kr. som følge af mindreindtægt fra grundvandsgebyr under Natur og miljø, idet der som følge af finanslovsaftalen er fastsat et maksimumsbeløb for det kommunale gebyr. Det må formodes at give anledning til bloktilskud ved midtvejsreguleringen medio ,3 mio. kr. til sikrede institutioner på Familieområdet. Der er givet en tilsvarende tillægsbevilling for 2007 ved det forventede regnskab pr Udgiften til sikrede institutioner er centralt udmeldt og fordelingen af udgiften er fastlagt ud fra antal årige i kommunen. Desuden søges der om tillægsbevillinger til følgende formål: 2,9 mio. kr. til anlægsudgifter på Teknik- og Miljøudvalgets område primært merudgifter til renovering af rådhustorvet og gågader i Skive. 3,0 mio. kr. i mindreindtægter fra spildevandsanlæg som følge af lukningen af slagteriet. Der er endvidere rejst en række faresignaler: Betaling til Midt Trafik vedrørende busdrift, hvor à conto betalingen for 2008 overstiger budgettet med 2 mio. kr. Et stigende antal brugere indenfor socialafdelingen, hvor der trods forskellige tiltag forventes et merforbrug på ca. 1,3 mio.kr. Sygedagpengeområdet med et fremskrevet forventet merforbrug på 11,3 mio. kr.

25 ØKONOMIUDVALGET, DEN Børne- og Familieforvaltningen, med flere faresignaler om merforbrug på dagplejen, anbringelser, undervisning af plejeanbragte og befordring. På økonomiudvalgets område er der faresignal om merudgifter på 0,8 mio. kr. til forbrugsafgifter på det nye rådhus, jf. en tilsvarende tillægsbevilling i 2007 til det forventede regnskab pr På nuværende tidspunkt vurderes indtægter fra grundsalg 2008 at blive mellem 25 og 30 mio.kr. mod et korrigeret budget på 18 mio. kr. Derudover vil der være en merudgift på 8,3 mio. kr. til en forhøjelse af lønudgiften for 2008 som følge af overenskomsten. Lønstigningen for 2008 er således ændret fra 3,3% til 4,0%. Velfærdsministeriet har udmeldt et bloktilskud på 8,3 mio. kr. til Skive Kommune til formålet. Merudgiften påvirker ikke servicerammen, idet denne er forøget med et tilsvarende beløb. Anlæg. Der henvises til særskilt sag for så vidt angår prioritering af anlæg for 2008 under dagsordenspunktet om udgiftsstyring Servicerammen. Jf. lovforslaget vedr. regeringens udgiftsstyring skal såvel servicerammen som de budgetterede udgifter til bruttoanlæg overholdes i Ellers vil der ske individuel modregning i bloktilskuddet i Der er p.t. givet tillægsbevillinger på 0,3 mio. kr. til serviceudgifter i forbindelse med forventet regnskab pr Endvidere er der overflyttet 0,6 mio. kr. fra overførsler til service, som påvirker serviceudgifterne. Dertil kommer de forventede merudgifter til sikrede institutioner på 1,3 mio. kr., ligesom faresignalerne udgør minimum 5 mio. kr. Der er således risiko for et merforbrug af serviceudgifter på minimum 7 mio. kr. Bilag: Forventet regnskab 31. marts notat ( )

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Forventet regnskab Pr. 31.07.09

Forventet regnskab Pr. 31.07.09 Forventet regnskab Pr. 31.07.09 1 Indholdsfortegnelse. Side 1. Resultatopgørelse 3 2. Forventet regnskab 31.07.09 på bevillingsniveau og politikområder 4 3. Oversigt over søgte tillægsbevillinger pr. 31.

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere