SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10"

Transkript

1 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse, Bente Dahl Kristensen, Peder Chr. Kirkegaard, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Aage Dahl, Anders Bøge. Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Sag nr.: Emne: 1. Forslag til lokalplan nr Et boligområde ved Højslevgårdsvej i Højslev og tillæg nr. 43 til kommuneplan for Skive kommune Fur Museum - Brugsret på vejareal med henblik på anlæg af p-plads m.v Frigivelse af anlægsramme -prioritering af anlægsinvesteringer der kan udskydes Aflæggelse af anlægsregnskab vedr. skøjtebane Anlægsregnskab - Helhedsorienteret byfornyelse - den østlige del af Skive bykerne Anlægsregnskab - "Den Grønne Pakke" - Skive Rådhus og Bibliotek Anlægsregnskab - specialdepot til deponering af shredderaffald Anlægsregnskab - Stiforbindelse-Viborgvej-bro over å-fiskerihavnstadion Anskaffelse af papirbeholdere - bevillingssag Udskiftning af lastvogn på 4S - bevillingssag Forslag til åbningsbalance pr. 1. januar Skive Kommunes regnskab Forventet regnskab pr Regeringens udgiftsstyring 2008, prioritering af anlæg Skive Kommunes økonomiske politik, Budgetforslag 2009, udmelding af 1. budgetramme Konvertering af Skive kommunes lån i Kommunekredit... 32

2 18. Handleplan for undervisning af svært ordblinde Sammenlægning af Hjerk-Harre Børnehus og Roslev Børnehave Odinsvej Jebjerg Ældrecenter - Skema B Evaluering af vedtægter for brugerindflydlese på ældreområdet Lukket sag: Ekspropriationsbeslutning i forbindelse med etablering af regn- og spildevandsanlæg i Hindborg Lukket sag: Taksationskomission - kendelse Lukket sag: Kontraktforhandling vedr. ansøgning om at blive en privat daginstitution Lukket sag: Efterretningssag Bilagsliste... 1

3 ØKONOMIUDVALGET, DEN Forslag til lokalplan nr Et boligområde ved Højslevgårdsvej i Højslev og tillæg nr. 43 til kommuneplan for Skive kommune J.nr.: P16 Sagsid.: Initialer: JOCH Åben sag KOMPETENCE Skive byråd INDSTILLING/BESLUTNING Teknik- og miljøudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 210 og tillæg nr. 43 til kommuneplanen til Byrådets vedtagelse med henblik på offentlig fremlæggelse i henhold til planlovens bestemmelser. Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Forslaget til lokalplan omfatter et ca m² stort areal mellem Viborgvej, Højslevgårdsvej og Jernbanen. Forslaget åbner mulighed for at udstykke 2 parcelhusgrunde samt at opføre en tæt-lav boligbebyggelse med op til 21 kæde- og rækkehuse i op til 2 etager. Kommuneplanen fastsætter en bebyggelsesprocent på højst 25 og et etageantal på højst 1½. Da lokalplanen åbner mulighed for bebyggelse i op til 2 etager samt en bebyggelsesprocent på op til 35 er der udarbejdet et tillæg nr. 43 til kommuneplanen. Bilag: Lokalplan nr. 210, forslag til UTM ( ) Højslevgårdsvej, Kommuneplantillæg nr. 43, PDF til UTM ( )

4 ØKONOMIUDVALGET, DEN Fur Museum - Brugsret på vejareal med henblik på anlæg af p-plads m.v. J.nr.: P22 Sagsid.: Initialer: PEJE Åben sag KOMPETENCE Økonomiudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget under de givne forudsætninger træffer beslutning om at meddele tilladelse til, at Fur Museum etablerer en offentlig tilgængelig p-plads på det kommunalt ejede areal beliggende mellem Madsbadvej og Nr. Madsbadvej i dennes østlige ende indenfor rammerne af lokalplan nr. 93, og at det i den forbindelse anbefales, at Økonomiudvalget meddeler den nødvendige brugsret til arealet til Fur Museum mod at Fur Museum forpligter sig til at afholde udgifter på min kr. Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING Det omhandlede areal er tidligere erhvervet af Sundsøre Kommune med det formål, at der skulle etableres en p-plads på en del af arealet, og at arealet var tiltænkt overdraget til Fur museum. Museet skulle forpligte sig til at etablere en p-plads på arealet. Fur Museum har imidlertid ved brev af 26. marts 2008 tilbagetrukket sin anmodning om, at de nødvendige arealer arealoverføres til Fur Museum. Museet anmoder i stedet om en brugsret til arealet for en ikke nærmere defineret årrække. Museet meddeler i samme brev, at man er indforstået med at anvende min kr. til anlæg af en offentlig tilgængelig p-plads på en del af arealet. På den del, som ikke skal anvendes til p-plads, ønsker museet at anlægge henholdsvis blomstereng og minihede. Arealet, som skal anvendes til P-plads er som sagt beliggende indenfor rammerne af lokalplan nr. 93, og det har længe været et ønske fra Fur Museum at få etableret en p-plads med mulighed for, at de besøgendes busser og personbiler kan parkere på betryggende vis i nær afstand til museet. Som det er nu, må busserne parkere i vejsiden til gene for den øvrige trafikafvikling i området. Forvaltning anbefaler derfor, at brugsretten meddeles og at museet etablerer p- plads efter nærmere aftale med Park og Vej På restarealet på ca m2 ønsker museet at anlægge en blomstereng eller lign. samt et lille

5 ØKONOMIUDVALGET, DEN hedeareal. Bilag: Fur Museum - plan over p-plads ( )

6 ØKONOMIUDVALGET, DEN Frigivelse af anlægsramme -prioritering af anlægsinvesteringer der kan udskydes J.nr.: Sagsid.: Initialer: PESV Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller At At udvalget anmoder om frigivelse af anlægsbevilling rammebeløb på 1,0 mill. kr. til de beskrevne projekter, hvoraf de kr. først anvendes i 2009 udvalget indstiller forvaltningens oplæg til en prioritering blandt de 3 anlægsinvesteringer der kan udskydes til 2009 Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Forvaltningens indstilling anbefales til godkendelse med den tilføjelse at 2. At ændres til At blandt øvrige anlægsbevillinger der kan udskydes til 2009 foretages følgende prioritering for frigivelse. 1. prioritet Etableringstilskud museer kr prioritet Kulturpulje kr og 3. prioritet Anlægsramme SIS kr Økonomiudvalget den Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Det indstilles, at der frigives anlægsbevilling rammebeløb 1 mio. kr. til de beskrevne projekter, hvoraf kr først anvendes i SAGSFREMSTILLING I budgettet for 2008 er der afsat en anlægsramme til KEFT på 1,0 mill. kr. til opfyldelse af foreningernes ønsker til På baggrund af en indstilling fra Skive Idrætssamvirke ( SIS ) blev udvalget på sit møde den 4. december 2007 enige om at imødekomme alle ønsker under punkt C, med undtagelse af p-plads ved Næstildgaard sportsrideklub, til et samlet beløb på kr specificeret i følgende tiltag: 1. Faldskærmsklubben West Jump kr Skive Seminariums boldklub kr Lem rideklub kr Hem Hindborg Dølby IF kr Skive Sejlklub kr Skive idrætsklub ( Resen ) kr Skive idrætsklub ( Egeris ) kr Fursund IF kr

7 ØKONOMIUDVALGET, DEN Skive rideklub kr Skive Forenede volleyballklubber kr Højslev st. IF kr Roslev idrætsklub kr Sundsøre Fodboldklub kr Derudover bevilgede udvalget kr til Hem Skytteforening og endelig skulle 1. prioriteten under B-ønskerne, en ansøgning fra Sallingsund Sportsdykkerklub om nye lokaler på Søsportshavnen i Skive undersøges nærmere af forvaltningen. Udvalget besluttede på sit møde den 15. april at afsætte kr til Sallingsund sportsdykkerklub men at beløbet først skal til udbetaling i 2009 bl.a. af hensyn til anlægsstoppet i Skive Kommune. Samtidigt besluttede udvalget, at imødekomme ønske fra Fursund idrætsforening om istandsættelse af lysanlæg til kr Ovenstående 4 anlægsprojekter giver tilsammen en anlægsramme på 1,0 mill. kr. og på baggrund af ovenstående beslutninger henholdsvis den 4. december 2007 og 15. april 2008 ønsker udvalget at disponere over den afsatte anlægsramme på 1,0 mill. kr. Der er afsat et rådighedsbeløb på budgettet for 2008 men der er ikke frigivet nogen anlægsbevilling. Forvaltningen indstiller, at udvalget anmoder om frigivelse af anlægsbevilling på kr. 1,0 mill. kr. I forbindelse med anlægsstoppet i Skive Kommune har forvaltningen udarbejdet opgørelser til den centrale økonomifunktion hvoraf det fremgår, at der indenfor KEFT s område er anlægsinvesteringer på i alt kr der kan udskydes til Fagudvalget bliver nu bedt om at foretage en prioritering af dette beløb jfr. økonomiudvalgets beslutning af 8. april 2008, så økonomiudvalget kan se hvilke projekter der skal frigives først, hvis der opnås dispensation for anlægsstoppet. Forvaltningen foreslår følgende prioritering for frigivelse : 1. Etableringstilskud museer kr Kulturpulje kr Anlægsramme SIS kr

8 ØKONOMIUDVALGET, DEN Aflæggelse af anlægsregnskab vedr. skøjtebane J.nr.: Sagsid.: Initialer: PESV Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller At udvalget anbefaler at anlægsregnskabet godkendes og overskridelsen tages til efterretning Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Forvaltningens indstilling anbefales til godkendelse. Økonomiudvalget den Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Indstillingen fra Kultur, erhverv, fritid og erhvervsudvalget anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Den 6. oktober 2004 gav Skive byråd til anlægsbevilling på kr til etablering af en skøjtebane i Skive by. Denne anlægsbevilling blev udvidet i 2007 hvor byrådet den 27. februar forhøjede den tidligere afgivne anlægsbevilling med kr så den samlede anlægsbevilling udgjorde kr Regnskabet for skøjtebanen er nu afsluttet og de samlede udgifter udviser kr så den givne anlægsbevilling er overskredet med kr I forbindelse med etableringen af skøjtebanen blev der bl.a. foretaget varekøb i Finland og det viste sig, ved en revisionsmæssig gennemgang af regnskabet efter opførelsen af skøjtebanen, at der fejlagtigt var hjemtaget moms af disse regninger på i alt kr Revisionen påpegede at det ikke var muligt at hjemtage moms af køb fra lande indenfor EU, så derfor blev momsen tilbagebetalt. Overskridelsen af anlægsbevillingen skyldes den tilbagebetalte moms på kr da der eller ville have været et lille overskud. Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes og overskridelsen tages til efterretning.

9 ØKONOMIUDVALGET, DEN Anlægsregnskab - Helhedsorienteret byfornyelse - den østlige del af Skive bykerne J.nr.: Ø54 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Indstillingen fra Teknik og Miljøudvalget anbefaledes. SAGSFREMSTILLING På grundlag af et byfornyelsesprogram for den østlige del af Skive bykerne og et tilsagn af det daværende By- og Boligministerium besluttede Skive byråd i møde den at bevilge 10,0 mio.kr til at gennemføre en række byfornyelsesprojekter i den østlige del af Skive bykerne. Fra statens side blev der givet tilsagn om at støtte projekterne med 2,756 mio.kr. Projekterne er udført i perioden 2000 og afsluttet i efteråret De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således: Bevillingsdato: Anlægsbevilling Regnskab Afvigelse udgift indtægt Netto-merforbrug Byfornyelsesprojekterne for området er indeholdt i et program. Programmets enkelte delprojekter er stort set udført i overensstemmelse med det godkendte program og fysisk kan områderne afgrænses til Skive anlæg, området i og omkring gaderne Nordbanevej-Torvegade- Voldgade-Karolinegade samt Posthustorvet i Skive. Enkelte mindre delprojekter har det ikke været muligt at gennemføre. For projektet er der udarbejdet en afsluttende rapport, med en nærmere beskrivelse af de enkelte delprojekter. Der er indsendt et revisionspåtegnet regnskab til ministeriet i overensstemmelse med vilkårene for tilsagn om statsstøtte til projektet.

10 ØKONOMIUDVALGET, DEN Anlægsregnskab - "Den Grønne Pakke" - Skive Rådhus og Bibliotek J.nr.: S05 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Indstillingen fra Teknik og Miljøudvalget anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Skive byråd besluttede i møde den i forbindelse med opførelse af Skive nye rådhus og bibliotek at bevilge kr kr. til Den Grønne Pakke med henblik på at gøre rådhuset CO2-neutralt. De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således: Bevillingsdato: Anlægsbevilling Regnskab Afvigelse udgift Bevillingen indeholder følgende arbejder, som er gennemført: Implementering af 265 m2 stort solvarmeanlæg på taget, 45 m3 lagertank, 105 KW absorptionskøler til køling af ventilationsanlæg og især Serverrum, herunder 10 m3 køletank, 3 stk. modificerede dieselmotorer til kørsel på koldpresset rapsolie, og biodiesel, opstilling af den store kølekompressor, der om vinteren forsyner den udendørs skøjtebane med -10 C kold brine til nedkøling af skøjtebanen på Posthustorvet samt ca. 410 m. kølerør fra Torvegade 10 tværs over til Thinggade, ned af Thinggade og op af Slotsgade. I forhold til det oprindelige projekt viste det sig at nødvendigt at ændre og forlænge rørføringen fra Rådhuset til Posthustorvet ligesom en nødvendig supplering af de tekniske anlæg på

11 ØKONOMIUDVALGET, DEN rådhustorvet blev foretaget. Disse forhold har medført en overskridelse af anlægsbevillingen på kr.

12 ØKONOMIUDVALGET, DEN Anlægsregnskab - specialdepot til deponering af shredderaffald J.nr.: P20 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Indstillingen fra Teknik og Miljøudvalget anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Byrådet besluttede i møde den at bevilge 3,15 mio.kr til etablering af et specialdepot til deponering af shredderaffald på affaldscentret i Kåstrup. Projektet er påbegyndt medio 2007 og afsluttet ultimo De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således: Bevillingsdato: Anlægsbevilling Regnskab Afvigelse udgift Der er således et mindreforbrug i forhold til bevillingen på kr svarende til 13,7%. Grunden til mindreforbruget skyldes, at tilsynet med projektet blev væsentlig billigere end oprindelig forventet, samt at der i stedet for indkøb af materialer i stort omfang er anvendt egne materialer til køreveje og lignende.

13 ØKONOMIUDVALGET, DEN Anlægsregnskab - Stiforbindelse-Viborgvej-bro over å-fiskerihavnstadion J.nr.: P20 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Indstillingen fra Teknik og Miljøudvalget anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Skive byråd besluttede i møde den at bevilge kr til etablering af stiforbindelse fra Viborgvej, gangbro over Skive Å til fritidsfiskerihavnen og herfra videre over til Engvej/stadion. De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således: Bevillingsdato: Anlægsbevilling Regnskab Afvigelse udgift Der er således et merforbrug på kr svarende til 3,1%. Arbejderne der er udført omfatter: sti på dæmningen fra Viborgvej til stiens krydsning af ådalen, sti ved fritidsfiskerihuse samt sti på norddiget fra Fjordvej til Engvej træbro over Skive å for at forbinde stiforbindelsen Det oprindelige projekt indeholdt tillige etablering af et simpelt handicapvenligt toilet i kolonihaver ved broovergang. Det har imidlertid ikke været muligt at udføre stier og bro indenfor den oprindelig budgetterede økonomiske ramme. Toilettet er derfor ikke er etableret, idet

14 ØKONOMIUDVALGET, DEN etablering heraf ville have medført en yderligere overskridelse af bevillingen.

15 ØKONOMIUDVALGET, DEN Anskaffelse af papirbeholdere - bevillingssag J.nr.: S05 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller, at der til konto meddeles anlægsudgiftsbevilling kr til anskaffelse af de resterende papirbeholdere til husstandsindsamling i Sundsøre området, Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Indstillingen fra Teknik og Miljøudvalget anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Der er i selskabets budget for 2008 afsat et rådighedsbeløb kr til anskaffelse af affaldsbeholdere til papirindsamling. Med henblik på indkøb af disse ansøges byrådet om en anlægsbevilling. I forbindelse med kommunesammenlægningen blev det besluttet, at der skulle indføres papirindsamling ved samtlige husstande i kommunen. Det er planlagt, at beholderne i Sundsøre området skal udskiftes senest inden udgangen af Herefter har samtlige husstande i kommunen stillet en 140 liters beholder til rådighed. I Sundsøre området anvendes pt. nogle gamle beholdere af forskellig størrelse og farve, og med for små hjul. De gamle beholdere ejes af renovatøren. Udskiftningen udføres af 4-S personalet, og foretages løbende hen over året. Udskiftningen er påbegyndt, idet der var et restparti fra sidste års leverance. Økonomi

16 ØKONOMIUDVALGET, DEN Beholderne kan anskaffes for kr Sagen medfører, at der bevilges kr til anskaffelse af papirbeholderne. Udgiften finansieres af det i budgettet for 2008 afsatte rådighedsbeløb på kr , som er afsat til anskaffelse af papirbeholderne.

17 ØKONOMIUDVALGET, DEN Udskiftning af lastvogn på 4S - bevillingssag J.nr.: S05 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller, at der til konto meddeles anlægsudgiftsbevilling på kr til udskiftning af sektionens gamle lastvogn, at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb i 2008 på kr at tillægget til rådighedsbeløbet finansieres af et uforbrugt rådighedsbeløb i 2007 der overføres til 2008 Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Indstillingen fra Teknik og Miljøudvalget anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Der er i selskabets budget for 2008 afsat et rådighedsbeløb kr til udskiftning af selskabets lastvogn. Med henblik på udskiftning af lastvognen ansøges byrådet om en anlægsbevilling. Affaldssektionens gamle lastvogn (Volvo FL7, årg. 1997) anskaffet den , er planlagt udskiftet i Affaldssektionens store lastvogn anvendes til tømning af containere på de 2 genbrugspladser, samt afhentning af tunge fraktioner fra containerpladsen på Fur. Lastvognen anvendes ligeledes til intern flytning af såvel fyldte som tomme containere på affaldscenteret.

18 ØKONOMIUDVALGET, DEN Lastvognens kroghejs er meget belastet p.g. af de mange daglige tømninger, og vedligeholdelsesomkostningerne på speciel hejset er stigende. I forbindelse med forhandlingerne om udskiftning lægges der meget vægt på, at den nye lastvogn har en motorstørrelse der kan klare opgaven, og samtidig være miljømæssig i forsvarlig (EURO 4). Der forhandles med 2 leverandører, og det forventes, at bytteprisen vil ligge i intervallet kr

19 ØKONOMIUDVALGET, DEN Økonomi Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG Projekt: Udskiftning af lastvogn konto Anlægsbevilling Udgift Indtægt Netto (- = overskud) Ny anlægsbevilling Anlægsbevilling i alt Rådighedsbeløb Teknik- og miljøudvalget 2008 Overslagsår Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Anlægsudgift / -indtægt Afsat rådighedsbeløb Tillægsbevilling til rådighedsbeløb Finansiering: Teknik- og miljøudvalget Overførsel fra 2007 til 2008 af uforbrugt rådighedsbeløb vedr. etablering af shredderdepot Likvide aktiver (- = forbrug) Finansiering i alt Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser 0 Sagen medfører, at der bevilges kr til udskiftning af lastvognen. Udgiften finansieres af det i budgettet for 2008 afsatte rådighedsbeløb på kr Det resterende beløb på kr finansieres af det uforbrugte rådighedsbeløb fra 2007 på kr vedrørende etablering specialdepot til shredderaffald. Det uforbrugte beløb er søgt overført fra 2007 til

20 ØKONOMIUDVALGET, DEN Forslag til åbningsbalance pr. 1. januar 2007 J.nr.: Ø00 Sagsid.: Initialer: PKPO Åben sag KOMPETENCE Økonomiudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Økonomisk Sekretariat indstiller: Udkast til åbningsbalance pr. 1. januar 2007 godkendes. Økonomiudvalget den Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Indstillingen fra Økonomisk sekretariat tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING I forbindelse med etablering af Ny Skive Kommune pr. 1. januar 2007, skal der udarbejdes en åbningsbalance baseret på reglerne i Budget- og regnskabssystemet for kommuner. Byrådet bemyndigede på mødet den 27. november 2007 Økonomiudvalget til at godkende nye tilretninger affødt af nye oplysninger og vurderinger. Der foreligger nu et nyt udkast til åbningsbalance, korrigeret i forhold åbningsbalancen der blev forelagt på Økonomiudvalgets møde den 11. december I hovedtal er der foretaget følgende korrektioner: Balance i mio. kr. Oprindelig Korrigeret AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver 1.694, ,0 Finansielle anlægsaktiver 59,5 303,1 Omsætningsaktiver 234,0 233,2 Aktiver i alt 1.988, ,3 PASSIVER Egenkapital -789,3-943,2 Hensatte forpligtelser -300,3-300,3 Langfristede gældsforpligtelser -699,5-698,7 Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita mv. -5,8-3,7 Kortfristede gældsforpligtelser -193,4-193,4 Passiver i alt , ,3 Beskrivelse af de væsentligste ændringer Materielle anlægsaktiver: Tekniske anlæg: Værdien af kloakledningsnettet, var oprindelig optaget med summen af de fire kommuners ul-

21 ØKONOMIUDVALGET, DEN timo saldo Værdien er nu harmoniseret og korrigeret ifølge ny beregning i DAKAR systemet, hvilket betyder en nedskrivning af værdien med 92,1 mio. kr. Anlæg under udførelse: Etablering af skøjtebane i Skive var oprindelig værdisat med 0,2 mio. kr. for lidt. Finansielle anlægsaktiver: Langfristede tilgodehavender: Kommunens aktier og andelsbeviser i bl.a. Kommunedata, Karup Lufthavn, Det Danske Madhus, Kulturcenter Limfjord, Mokana, samt Miljøcenter Vest er reguleret til den indre værdi ultimo Reguleringerne betyder en samlet opskrivning på 0,8 mio. kr. Skive Vandforsyning A/S samt Skive Vandservice A/S er omdannet til et aktieselskab, hvor værdien nu er reguleret i forhold til den indre værdi. Reguleringen betyder en samlet opskrivning på 244,3 mio. kr. Med kommunalreformen overtog Kommunen et amtslig tilgodehavende vedr. billån samt henstand med betaling af ejendomsskatter til pensionister. Forholdene skulle som konsekvens af kommunalreformen og delingsopgørelsen med Amtet afgangsføres, hvilket nu er sket. De omhandlede reguleringer har ligeledes betydning for Kommunens egenkapital. Revisionen skal efterfølgende afgive beretning om revisionen af den korrigerede åbningsbalance til Byrådet. Bilag: Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 (950189) Åbningsbalance primo 2007 (3. version) ( )

22 ØKONOMIUDVALGET, DEN Skive Kommunes regnskab 2007 J.nr.: 85.S08 Sagsid.: Initialer: PKPO Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Direktionen indstiller regnskabet til godkendelse Økonomiudvalget den Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Direktionens indstilling anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Det første årsregnskab i Ny Skive Kommune bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Resultatet af det udgiftsbaserede regnskab kan skematisk opgøres således: Mio. kr. Vedtaget budget Korrigeret Budget inkl. overførsler til 2008 Regnskab Afvigelser Det skattefinansierede område Indtægter 2.041, , ,8-3,3 Driftsudgifter , , ,8 2,4 Renter -12,2-12,2-9,4 2,8 Resultatet af ordinær drift 49,9 36,7 38,5 1,8 Anlægsudgifter -30,0-84,3-84,5-0,2 Jordforsyning -0,1 8,4 9,9 1,5 Resultat skattefinansieret område 19,8-39,3-36,1 3,2 Forsyningsvirksomheder, drift 36,5 31,5 35,2 3,7 Forsyningsvirksomheder, anlæg -37,8-16,4-16,1 0,3 Resultat af forsyningsvirksomheder -1,3 15,1 19,1 4,0 Resultat i alt 18,6-24,2-16,9 7,3 Som det fremgår af ovenstående udviser det samlede resultat et underskud på 16,9 mio. kr. fordelt med et overskud på den ordinære drift på 38,5 mio. kr. Investeringer i anlæg og jordforsyning med 74,6 mio. kr. og et overskud på forsyningsvirksomhederne med 19,1 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget (inkl. overførsler til 2008) med et underskud 24,2 mio. kr. er der en forbedring på 7,3 mio. kr. Afvigelserne kan i hovedtræk specificeres således: Større momsudgifter på 3,3 mio. kr.

23 ØKONOMIUDVALGET, DEN Færre driftsudgifter på 2,4 mio. kr. Færre nettorenteudgifter på 2,8 mio. kr. Større anlægsudgifter på 0,2 mio. kr. Større nettoindtægter vedr. jordforsyning på 1,5 mio. kr. Forsyningsvirksomhedernes forbedrede resultat på 4 mio. kr. Afdrag på lån på 30,7 mio. kr. og låneoptagelse på 39,8 mio. kr. samt øvrige finansforskydninger inkl. kursregulering på 25 mio. kr. har medført en indtægt på 34,1 mio. kr. Sammenlagt er der herefter en kassestyrkelse på 17,2 mio. kr. I det oprindelige budget var forudsat en kassestyrkelse på 0,4 mio. kr. Med kassestyrkelsen på 17,2 mio. kr. udgør kassebeholdningen herefter 95,9 mio. kr. pr. 31. december Hertil kan tillægges et midlertidigt deponeret beløb på 57,2 mio. kr., således at den samlede beholdning udgør 153,1 mio. kr. den 31. december 2007 For yderligere information henvises til Kommunens regnskabsberetning 2008 samt det specificerede regnskab 2008 Bilag: Regnskabsberetning 2007 ( ) Regnskab 2007 (eftersendes)

24 ØKONOMIUDVALGET, DEN Forventet regnskab pr J.nr.: Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag KOMPETENCE Skive Byråd INDSTILLING/BESLUTNING Direktionen indstiller på baggrund af fagudvalgenes behandling, At der foretages udgiftsneutrale omplaceringer i henhold til bilag, At stillingtagen til de ansøgte tillægsbevillinger udsættes til næste forventede regnskab pr og derfor ikke fremsendes til byrådet. At det forventede regnskab tages til efterretning, idet der fortsat skal være fokus på de rejste faresignaler. Økonomiudvalget den Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Udsattes. Social og Ældreudvalget anmodes om at behandle sagen på ny. SAGSFREMSTILLING På baggrund af fagudvalgenes behandling af det forventede regnskab pr kan der foretages følgende sammenfatning. På baggrund af forvaltningernes/udvalgenes indstillinger søges der tillægsbevillinger ligesom der er rejst en række faresignaler. På den skattefinansierede drift søges der om følgende tillægsbevillinger: 0,5 mio. kr. som følge af mindreindtægt fra grundvandsgebyr under Natur og miljø, idet der som følge af finanslovsaftalen er fastsat et maksimumsbeløb for det kommunale gebyr. Det må formodes at give anledning til bloktilskud ved midtvejsreguleringen medio ,3 mio. kr. til sikrede institutioner på Familieområdet. Der er givet en tilsvarende tillægsbevilling for 2007 ved det forventede regnskab pr Udgiften til sikrede institutioner er centralt udmeldt og fordelingen af udgiften er fastlagt ud fra antal årige i kommunen. Desuden søges der om tillægsbevillinger til følgende formål: 2,9 mio. kr. til anlægsudgifter på Teknik- og Miljøudvalgets område primært merudgifter til renovering af rådhustorvet og gågader i Skive. 3,0 mio. kr. i mindreindtægter fra spildevandsanlæg som følge af lukningen af slagteriet. Der er endvidere rejst en række faresignaler: Betaling til Midt Trafik vedrørende busdrift, hvor à conto betalingen for 2008 overstiger budgettet med 2 mio. kr. Et stigende antal brugere indenfor socialafdelingen, hvor der trods forskellige tiltag forventes et merforbrug på ca. 1,3 mio.kr. Sygedagpengeområdet med et fremskrevet forventet merforbrug på 11,3 mio. kr.

25 ØKONOMIUDVALGET, DEN Børne- og Familieforvaltningen, med flere faresignaler om merforbrug på dagplejen, anbringelser, undervisning af plejeanbragte og befordring. På økonomiudvalgets område er der faresignal om merudgifter på 0,8 mio. kr. til forbrugsafgifter på det nye rådhus, jf. en tilsvarende tillægsbevilling i 2007 til det forventede regnskab pr På nuværende tidspunkt vurderes indtægter fra grundsalg 2008 at blive mellem 25 og 30 mio.kr. mod et korrigeret budget på 18 mio. kr. Derudover vil der være en merudgift på 8,3 mio. kr. til en forhøjelse af lønudgiften for 2008 som følge af overenskomsten. Lønstigningen for 2008 er således ændret fra 3,3% til 4,0%. Velfærdsministeriet har udmeldt et bloktilskud på 8,3 mio. kr. til Skive Kommune til formålet. Merudgiften påvirker ikke servicerammen, idet denne er forøget med et tilsvarende beløb. Anlæg. Der henvises til særskilt sag for så vidt angår prioritering af anlæg for 2008 under dagsordenspunktet om udgiftsstyring Servicerammen. Jf. lovforslaget vedr. regeringens udgiftsstyring skal såvel servicerammen som de budgetterede udgifter til bruttoanlæg overholdes i Ellers vil der ske individuel modregning i bloktilskuddet i Der er p.t. givet tillægsbevillinger på 0,3 mio. kr. til serviceudgifter i forbindelse med forventet regnskab pr Endvidere er der overflyttet 0,6 mio. kr. fra overførsler til service, som påvirker serviceudgifterne. Dertil kommer de forventede merudgifter til sikrede institutioner på 1,3 mio. kr., ligesom faresignalerne udgør minimum 5 mio. kr. Der er således risiko for et merforbrug af serviceudgifter på minimum 7 mio. kr. Bilag: Forventet regnskab 31. marts notat ( )

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.55 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere