Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i"

Transkript

1 Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger 2. Renter Finansforskydninger Lån Tilskud og udligning Skatter 0 0 I alt 0 0 Skattefinansierede serviceudgifter Økonomiudvalget: 11. Arealer Kommunale ejendomme Brand og Redning Centralfunktioner Fælles Formål Tværgående aktiviteter Rengøring 0 0 Teknik- og Forsyningsudvalget: 24. Kollektiv Trafik Veje Entreprenøropgaver 0 0 Kultur- og Fritidsudvalget: 34. Kultur og Fritid Børne- og Ungeudvalget: 41. Skoler Børn og Familie Handicap børn Handicap børn institutioner 0 0 1

2 Socialudvalget: 51. Social Service Handicap Handicap institutioner Arbejdsmarkedsudvalget: 61. Arbejdsmarked serviceudgifter Ældre- og Sundhedsudvalget: 71. Sundhedsområdet Ældreområdet Fritvalgsområdet 0 0 Plan- og Miljøudvalget: 81. Natur og Miljø I alt serviceudgifter Skattefinansierede overførsler Arbejdsmarkedsudvalget: 56. Sociale overførsler Arbejdsmarked overførselsudgifter I alt overførsler Forsyningsvirksomheder Teknik- og Forsyningsudvalget: 21. Forsyningsvirksomheder I alt forsyning På serviceudgifterne udgør merforbruget 70,5 mio. kr. og på overførselsudgifterne udgør merforbruget 6,4 mio. kr. Økonomiudvalget Bevilling 2 Renter 2

3 Bevilling 3 Finansforskydninger Bevilling 4 Lån Bevilling 5 Tilskud og udligning 3

4 Udligning og generelle tilskud Merindtægt 14,988 mio. kr. som følge af en regulering af statstilskuddet. Reguleringen er en konsekvens af aftalen mellem KL og regeringen om reviderede lønforudsætninger for 2008, som medfører, at aftaleniveauet for de kommunale serviceudgifter er løftet. Statstilskuddet reguleres tilsvarende med henblik på at finansiere merudgiften på serviceudgifterne i Bevilling 6 Skatter Bevilling 11 Arealer 4

5 1) Opkøb af arealer til erhverv i Hårup Afventer afklaring af plangrundlaget for området 2) Opkøb af arealer generelt Der arbejdes på opkøb i Funder, samt afventer afklaring af plangrundlaget 3) Skabe overblik over det planmæssige formål Delvist igangsat i forbindelse med notat om med arealerne, der hører under bevillingen prioritering af udbud behandlet af Økonomiudvalget den afvigelse pr. 29. februar Arealer I alt Forventede lejeindtægter ved udlejning af arealer i Gjern på kr. overføres fra bevilling 34 Kultur og fritid, da bevilling 34 blev tildelt rammeindtægten ved dannelsen af Silkeborg Kommune, mens indtægten hele tiden er blevet opkrævet på bevilling 11. Indtægten fra Arealer i Gjern forventes dog kun at udgøre ca kr. i Ved overførelse af ramme fra Kultur og Fritid forøges den forventede afvigelse på forpagtningsafgifter med kr. til kr. Der kommer ingen indtægt fra grusgrav i Them, da gravningen er ophørt i Kommunen har en forpligtelse til reetableringsudgifter vedrørende grusgraven på anslået kr. inden for et år efter gravningens ophør. Der er ikke taget højde for udgiften i Det foreslås, at udgiften til reetablering af grusgrav indarbejdes i anlægstet for 2009 under bevilling 81 Natur og Miljø samt, at driftsudgifterne for arealet med grusgraven fremover afholdes over bevilling 81 Natur og miljø. Arealet Møllebækken, Vestre Ringvej 11, der er overtaget på begæring, er overdraget fra Økonomiudvalgets ejendomme bevilling 11 Arealer til Plan- og Miljøudvalgets bevilling 81 Natur og miljø. Indstilling Ejendomschefen indstiller: at der arbejdes videre i henhold til målene at der forventes mindreindtægter på kr. fra grusgrav i Them, da gravningen er ophørt i 2007 at der med baggrund i et for 2007 forventes mindreindtægter på forpagtningerne på kr. 5

6 at der omdisponeres ramme fra bevilling 34 Kultur og fritid på kr. vedr. lejeindtægt for arealer i Gjern. Ved omdisponeringen forøges den forventede afvigelse på forpagtningsafgifter på bevilling 11 tilsvarende med kr. at der indarbejdes anlægsudgifter til reetablering af grusgrav på anslået kr. i 2009 under bevilling 81 Natur og miljø at driften af arealet med grusgraven overgår til bevilling 81 Natur og miljø at driften af arealet Møllebækken, Vestre Ringvej 11 overgår til bevilling 81 Natur og miljø Bevilling 12 Kommunale ejendomme Skabe overblik over det planmæssige formål med ejendommene. Påbegyndt arbejde med udarbejdelse af ejendomsregistrant. Økonomiudvalget har den godkendt notat om prioritering af udbud. 31. afvigelse pr. 29. februar Beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse ssikring boligbyggeri Varmecentral Thorning Ældreboliger Administrationsbygninger I alt Ejendomsstaben forventer merindtægt fra udlejning fra nye beboelsesejendomme samt mistede indtægter fra andre ejendomme, der forventes nedrevet eller solgt i Det gamle rådhus på Torvet står p.t. tomt. Indstilling Ejendomschefen indstiller: at der arbejdes videre i henhold til målene at der igangsættes vedligeholdelsesarbejder, som teret 6

7 Bevilling 13 Brand og Redning På baggrund af opfølgningen er forventningerne til gennemførelse af de opstillede mål således: I forbindelse med indførelsen af risikobaserer dimensionering vil slukningsområderne for de enkelte stationer blive ændret på baggrund af elektroniske beregninger. Antallet af blinde alarmer fra institutioner og virksomheder ønskes nedbragt mest muligt. Der foretages en løbende kontrol på alle udkald til adresser i grænseområderne. Vagthavende ISL vurderer ved alle udkald til blinde alarmer, om der er tale om en situation der kunne være undgået. Herefter oversendes rapporten til behandling sammen med de forebyggende brandsyn februar Redningsberedskab I alt Budgetopfølgningen er foretaget med udgangspunkt i tet 2008 Konklusion Brand & Redning forventer i 2008 at overholde det terede driftsresultat. Dog skal det bemærkes: Det forudsættes at ansøgt overførsel fra drift 2007 på kr godkendes og at et tilsvarende beløb vil skulle overføres til (Er ikke indarbejdet i ovenstående og stal). Disse overførsler fremkommer på baggrund af en tidligere godkendt anskaffelse af biler og udrustning til station Kjellerup. Der tages ligeledes forbehold for det statslige krav om indførelsen af et fælles radiosystem (SINE). Ud fra de foreliggende planer skal etableringen i vores område ske i foråret (På baggrund af de foreliggende oplysninger materiale forventes en udgift på mellem 1 og 1,5 mil. kr.). Indstilling Beredskabschefen indstiller: Det forventes, at det fastlagte drifts kan holdes, og at den aftalte afvikling af den store investering i driftsmateriel i forbindelse med etableringen af stationen i Kjellerup 7

8 kan påbegyndes fra året Det skal bemærkes, at personellets udrustning er taget i brug ved overtagelsen pr. 1. januar 2008, samt at de nye køretøjer sættes i drift i henholdsvis Marts og Maj Det forventes, at omkostninger til etablering af det fælles radiosystem SINE for Silkeborgs vedkommende først bliver aktuelle i I den forbindelse forventes en delvis dækning fra Staten. Bevilling 14 Centralfunktioner Øget fokus på ledelse på alle niveauer i organisationen i form af ledelsespolitik og lederevaluering, der implementeres i Nedbringelse af det gennemsnitlige sygefravær. 2. Bedre fastholdelse af medarbejdere i form af mindre medarbejderomsætning. 3. Større medarbejdertilfredshed/bedre arbejdsmiljø. 4. Kvalitet i opgaveløsningen. Udvikling af administrationen. 1. Styrkelse af evaluerings- og dokumentationskulturen via øget fokus på dokumentation, læring og kvalitetsudvikling på alle niveauer i kommunen. 2. Indhøstning af stordriftsfordele i sammenhæng med en systematisk gennemgang af de væsentligste 1. Der er udarbejdet syge og fraværsstatistikker, der er tilgængelige for alle afdelinger. Kommunens gennemsnitlige fravær er faldet med 0,46 dag i årets første 3 måneder sammenholdt med samme periode i Lederuddannelsen er under opstart samtidigt med at der sker en implementering af kommunens personalepolitikker. 3. Der er ved at blive udarbejdet en skabelon til trivselsundersøgelser. Skabelonen forventes at kunne tages i brug fra 2. halvår Før der gennemføres tilfredshedsundersøgelser afventer man øget digitalisering af den kommunale borgerservice. 1. Der er etableret interne og eksterne evalueringsnetværk. Derudover arbejdes der med en strategi til styrkelse af evidensbaseret arbejde i kommunen. Arbejdet med strategien forventes afsluttet i løbet af forsommeren Der er foretaget en række arbejdsgangsanalyser internt i kommunen. 8

9 arbejdsgange. 3. Udpegning af potentialer for kvalitetsudvikling via etablering af nøgletalssamarbejde mellem syv kommuner. 4. Planlægning af mulige effektiviseringer og kvalitetsforbedringer af udvalgte områder. Udvikling af borgerkontakten. 1. Øget digitalisering af den kommunale borgerservice, herunder ibrugtagning af nye selvbetjeningsløsninger samt bedre information af borgerne via kommunens hjemmeside. 2. Ændring af borgernes kontakt til kommunen fra telefoniske henvendelser til brug af selvbetjeningsløsninger. 3. Implementering af model for borgerinddragelse. 3. Der er ved at blive udarbejdet en nøgletalsrapport mellem syv midtjyske kommuner. 4. I forbindelse med lægningen for 2009 arbejdes der med et bruttokatalog til mulige effektiviseringer. 1. Der er nedsat en tværgående styregruppe i kommunen der skal koordinere arbejdet med øget digitalisering og selvbetjeningsløsninger. 2. Man afventer undersøgelser af borgernes nuværende henvendelsesmønster disse forventes at blive foretaget i løbet af efteråret Der vil blive foretaget en evaluering fra Fællesstaben af implementeringen af modellen for borgerinddragelse februar Borgerservice Børne- og Familieafdelingen Tjenestemandspensioner I alt Konklusion Borgerservice Der forventes et merforbrug der skyldes at der er overført et merforbrug fra 2007 samt pt. ikke fuldt ud realiserede personalereduktioner i forbindelse med kommunesammenlægningen. Merforbruget forventes at være på kr. Børn og Familie 9

10 Der er et forventet mindreforbrug i administrationssektionen på kr. Der er et forventet merforbrug i familiesektionen på kr. Merforbruget i familiesektionen skyldes at der fortsat er en del vikarer ansat i sektionen samt at der er lavet flere tiltag der skal sikre at sektionen i fremtiden kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Derudover er der en del af merudgifterne der skyldes midlertidige ansættelser i rådgivningsgruppen der skal sikre oprydning og afvikling af sagspukkel, etablering af hjemmearbejdspladser, og øget direkte administrativ bistand til rådgiverne. Tjenestemandspensioner Der forventes en merudgift til tjenestemandspensioner på kr. Generelt nedjusteres forventningerne til administrationsbidrag fra henholdsvis Forsyningsafdelingen og Brand & Redning som følge af ændrede forudsætninger (opgaveplacering) i forbindelse med kommunesammenlægningen. På IT området ses stigende udgifter til systemlicenser herunder bl.a. engangsudgifter i 2008 som følge af licensgennemgang efter kommunesammenlægningen. Der arbejdes med korrigerende handlinger. Indstilling Afdelingscheferne indstiller: Målopfølgelse på bevillingen til udvalgets orientering. Budgetopfølgning til udvalgets orientering med bemærkninger om, at der arbejdes med korrigerende handlinger. Bevilling 15 Fælles formål Der er ingen opstillede mål for bevilling februar Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Politisk organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v. (pension borgmestre og viceborgmestre)

11 I alt Konklusion/bemærkninger: Der er afsat beløb til et valg med kr. Det vides p.t. ikke om der bliver tale om et valg eller en afstemning i løbet af efteråret. Bevilling 16 Tværgående aktiviteter Bevilling 18 Rengøring februar Skoler Daginstitutioner Administrationsbygninger I alt Konklusion indeholder et overført merforbrug fra såret 2007 til opstartsudgifter som følge af tilgang af bygninger, der rengøres af Rengøringssektionen. Merudgifterne afskrives over en årrække. Den præcise afskrivning i 2008 på det overførte merforbrug kendes ikke p.t., idet det er afhængig af nye priser på skoleområdet. Disse priser beregnes i øjeblikket med udgangspunkt i opmålinger fra skolerne i Kjellerup. Indstilling Ejendomschefen indstiller: at der tilstræbes påbegyndt afskrivning i 2008 af det overførte merforbrug i

12 Bevilling 21 Forsyningsvirksomheder Miljøcertificering efter ISO for hele Forsyningsafdelingen. Etablering af ny kildeplads til Gudenå vandværk. Udarbejdelse af fornyelsesplan for vandledningssystemet Udarbejdelse af Spildevandsplan. Opførelse af rådnetank på Søholt renseanlæg Implementering af affaldsplan Etablering af genbrugsplads som afløsning af pladsen i Gjern. Opfølgning på overgangsplanen for Affaldscenter Tandskov. Opgaven er iværksat Opgaven er iværksat Opgaven er iværksat Opgaven er iværksat Opgaven er iværksat Opgaven er iværksat Opgaven er iværksat Opgaven er iværksat, idet man afventer udmelding fra Statens Miljøcenter afvigelse 29. februar Varme Vand Spildevand Affald Administration I alt drift Budgetopfølgningen er foretaget med udgangspunkt i 2008 incl. overførselsbeløb fra 2007 til Ændringer i forhold til det oprindelige 2008 er overførsler fra 2007 samt forventede overførsler til Budget 2008 incl. overførsler forventes pt. overholdt. Indstilling Forsyningschefen indstiller til Teknik- og Forsyningsudvalget: 12

13 at opfølgning på bevillingsaftalen tages til efterretning Teknik- og Forsyningsudvalget Bevilling 24 Kollektiv Trafik 1. Køreplanen tilpasses befolkningens behov, idet der prioriteres i følgende rækkefølge: a. Uddannelseskørsel b. Bolig - arbejdsstedskørsel c. Øvrig kørsel i perioden kl på hverdage d. Aften- og weekendkørsel Opgaven iværksat februar Kollektiv trafik I alt Bevilling 25 Veje 1. Standarden på veje og stier fastholdes, så den Opgaven iværksat eksisterende vejkapital bevares. 2. Antal dræbte og alvorligt tilskadekomne Opgaven iværksat reduceres mindst svarende til målsætningen på landsplan. 3. Udarbejdelse af trafikplan. Opgaven iværksat 4. Udarbejdelse af trafiksikkerhedsplan. Opgaven ikke iværksat afvigelse afvigelse 13

14 pr. 29. februar Faste ejendomme Fælles funktioner Kommunale veje Havne I alt Udgifterne til pleje af områder i Them og Gjern har været teret på Vejkontoen men skal afholdes på bevilling 81 Natur og Miljø. Den samlet udgift på 1 mio. kr. for resten af 2008 overføres fra bevilling 25 Veje til bevilling 81 Natur og Miljø. Bevilling 28 Entreprenøropgaver 1. Udgifter og indtægter skal balancere, så Målet forventes opfyldt for resultatet over flere år viser et overskud på 0-5 % af omsætningen. 2. Organisering af produktionen i selv- og De resterende selvstyrende grupper medstyrende grupper. igangsættes i maj Opbygning af interne styringssystemer. Produktionsplanlægning og generering af nøgletal via plejeplaner er udviklet og delvist implementeret. 4. Udarbejdelse af en maskinplan. Maskinplanen er under udarbejdelse februar Entreprenøropgaver I alt Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller: 14

15 at opfølgningen på bevilling 24, 25 og 28 tages til efterretning Kultur- og Fritidsudvalget Bevilling 34 Kultur og Fritid Der er indgået samarbejdsaftale med Team Danmark: Silkeborg Kommune som eliteidrætskommune Udarbejdelse af Idræts- og Fritidspolitik, herunder behovsanalyse af idrætsfaciliteter i relation til Silkeborg Kommunes udvikling. I samarbejde med Viborg, Randers og Horsens Kommuner indgås kulturaftale med Kulturministeriet. Dette mål for bevillingen er sat inden endelig vedtagelse af tet for Samarbejdsaftalen mellem Team Danmark vedr. Silkeborg Kommune som eliteidrætskommune blev ikke prioriteret. I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan / Fritid er analysearbejdet påbegyndt. Der er indgået kulturaftale med Kulturministeriet. Aftalen underskrives af Kulturminister Brian Mikkelsen og de 4 borgmestre d. 22. april kr februar Regulering af decentrale rammer Grønne områder og naturpladser Stadions- idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter Lystbådehavne Folkebiblioteker Museer Biografer Teatre Musikarrangementer

16 Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende 0 foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for 0 folkeoplysningsudvalget Sekretariat og forvaltninger Tjenestemandspensioner I alt Budgetopfølgningen er foretaget med udgangspunkt i 2008 incl. overførselsbeløb fra 2007 til Kultur- og Fritidsafdelingens bemærkninger til opfølgningen: Parker og legepladser. Forventede lejeindtægter ved udleje af arealer i Gjern, overføres til bevilling 11; Arealer Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller. Tilsyn og vedligeholdelse af Svømmesalen ved Kjellerup Skole varetages af servicemedarbejdere ansat ved Kjellerup Skole. Udgifter til tilsyn, har været teret under Kultur- og Fritid. Udgifter, svarende til 0,43 f.st. overføres til bevilling 41; Skoler Fælles Formål - Mosaikken Pleje af udenomsarealer har hidtil været afholdt på Kjellerup Skoles. Med virkning fra er pleje af udenomsarealer opgjort særskilt. Udgifterne overføres fra bevilling 41; Skoler Silkeborg Bibliotekerne. I forbindelse med bibliotekets overgang fra ansat rengøringspersonale til rengøring ved Silkeborg Kommunes rengøringsenhed, blev udgifterne til rengøring forøget Bibliotekerne tilføres midler til dækning af merudgiften Regulering af decentrale rammer Merudgiften til Biblioteket vedr. rengøring afholdes indtil videre på konto for Regulering af decentrale rammer -100 I alt -16 Indstilling 16

17 Kultur- og Fritidschefen indstiller: at status på bevillingerne tages til efterretning Børne- og ungeudvalget Bevilling 41 Skoler Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik er implementeret. Der er formaliserede netværk i alle lokalområder i kommunen. Kvalitetsrapporten Kvalitetsrapporten skal udvikles som et dialogværktøj mellem skolevæsenet og byrådet. Sundhedspolitik Der skal arbejdes med en aktiv sundhedsprofil for skoleområdet. Der er etableret netværk i fire lokalområder som har til opgave at sikre implementering af Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Netværkene består af områdets ledere fra dagplejen, daginstitutioner, skoler og klubber samt de fagpersoner fra UUvejledningen, Handicapsektionen, Familiesektionen, PPR og sundhedsplejen som betjener institutionerne. Netværkene holder første møde i maj og juni Der er nedsat to arbejdsgrupper som skal kvalificerer kvalitetsrapporten. Den en arbejdsgruppe ser på rapportens rammebetingelser, den anden gruppe ser på rapportens afsnit om pædagogiske processer. For begge arbejdsgrupper er målet at udvikle kvalitetsrapporten således at kvalitetsrapportens budskab og konklusioner bygger på data med en høj validitet samt data som giver et troværdigt billede af skolens kvalitet. Endvidere skal arbejdsgrupperne optimere rapportens layout således at der kommunikeres et kort, klart og tydeligt budskab. Der er iværksat to tiltag. 1. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra skolernes netværk. Arbejdsgruppen koordinerer en række mindre udviklingsprojekter på flere skoler. 2. Der er etableret et partnerskabsprojekt med deltagelse af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, Videnskabsministeriet og Silkeborg 17

18 Kommune. Projektet er udbudt som et ph.d.-stipendium og skal se på: Samspillet mellem sundhed og læring i skolen belyst ud fra områderne mad og bevægelse. afvigelse pr. 31. afvigelse pr. 29. februar Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning mv Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler ? Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Teatre Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende Kommunal tandpleje Tjenestemandspensioner Kommunale råd og nævn I alt I opfølgninger er der ikke taget højde for forventede merudgifter som følge af de ændrede forhold på rengøringsområdet. Funktion Beløb Folkeskoler

19 - Vikarkontoen. Der forventes højere udgifter til barsel og længerevarende sygdom end forudsat i tet. Vurderingen er foretaget på baggrund det faktiske omfang af fraværet i hele Lønkonto til konsulenter. Der er ultimo 2007 og primo 2008 foretaget ændringer i stillingsantallet. - Aflønning af centralt ansat censorkorps jf. prøveudvalgets forslag til afvikling af prøver i folkeskolen. - Ekstra indsats overfor læsevejledning og natur/teknik. Komprimering af igangsat efteruddannelsesforløb. - Ikke udmøntet rammebesparelse - Diverse analysearbejder i forlængelse af skolestrukturen, konsulentbistand. - Oprettelse af ekstra hold på GFU under 18 år - Mellemkommunal betaling. Betaling for undervisning på sociale opholdssteder. Flere elever Syge- og hjemmeundervisning - Sygehusundervisning er ikke lagt. Betalingsforpligtigelsen overtaget fra Amtet Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - Tale-/høreundervisning Skolefritidsordninger - Vikarkontoen. Der forventes højere udgifter til barsel og længerevarende sygdom end forudsat i tet. Vurderingen er foretaget på baggrund det faktiske omfang af fraværet i hele Fællestillidsrepræsentanter: Udgifterne er højere end forudsat i tet. - Mellemkommunal betaling Special SFO Befordring af elever i grundskolen - Befordring af specialklasseelever Specialundervisning i regionale tilbud - Regionsbetalinger Kommunale specialskoler - Betaling for egne elever på Silkeborg Kommunes skoler - Betaling til specialskoler i andre kommuner. Afvigelsen skyldes primært højere takster end forudsat i tet. Taksterne jævnfør rammeaftalen er først endelig fastlagt efter vedtagelsen af tet Bidrag til statslige og private skoler - Budgetlagt med for lav takst og for få børn Tjenestemandspensioner - Pensionsforpligtigelse på flere personer end der var kendskab til på lægningstidspunktet Konklusion Der vil blive eftersendt et notat til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer med forslag til korrigerende handlinger, som har til formål at sikre den samlede overholdelse af tet på 19

20 området. Indstilling Skolechefen indstiller sagen til Børne- og Ungeudvalgets drøftelse. Beslutning Børne- og Ungeudvalget den Udvalget ønsker et møde med Økonomiudvalget den 19. maj for at diskutere konsekvenserne ved at overholde tet i Bevilling 43 Børn og familie Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik er implementeret. Der er formaliserede netværk i alle lokalområder i kommunen. Sundhedspolitikken er implementeret Der er udarbejdet opdaterede kostpolitikker i alle dagtilbud og klubber. I maj gennemføres møder i alle lokalområder som optakt til etablering af lokalelederfora. Fra Børne- og Familieområdet deltager centrale ledere i planlægningen og afviklingen af møderne. Daginstitutionsledere, dagplejekonsulenter, sundhedsplejersker og familierådgivere der er tilknyttet det enkelte lokalområde deltager ligeledes i møderne i maj. Endvidere gennemføres et omfattende uddannelsesprojekt KID, der har fokus på inklusion og implementeringen af den sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Dagplejen har nedsat en arbejdsgruppe bestående af dagplejere og konsulenter, der med udgangspunkt i de fire gamle politikker udarbejder et forslag til ny kostpolitik. Sundhedsplejen deltager i dette arbejde. Alle daginstitutioner arbejder med at opdatere og revidere kostpolitikken. I forlængelse af dialogmødet d. 21. april 08 er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal 20

21 forberede indførsel af brugerbetalte madordninger i Der anvendes pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. I 2007 og 2008 er fokusområderne sprog og social kompetence. Dagplejen og daginstitutionerne gennemfører sammen et læreplansprojekt, hvor målet er at finde egnede metoder til evaluering af læreplanerne. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af områdelederne fra dagpleje og dagtilbud, en daginstitutionsleder og en dagplejekonsulent fra hvert område. afvigelse afvigelse pr. 29. februar Teatre Ungdomsskolevirksomhed Kommunal sundhedstjeneste Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) Tjenestemandspension I alt

22 Det forventes, at der vil være et samlet merforbrug i 2008 på bevilling 43 på 16,25 mio. kr. Hovedårsagerne til merbehovet er: - Antallet af børn der passes i børnehave og vuggestuetilbud er højere end forventet. På nuværende tidspunkt forventes det, at næsten 100% af børnene i alderen 3-5 år er i pasning. På samme tidspunkt i 2007 var dækningsgraden for denne alderesgruppe 96%. Det forventede børnetal for resten af år 2008 er baseret på det faktiske børnetal i de tre første måneder fremskerevet og sammenholdt med ventelisterne. - Højere gennemsnitsudgift pr. dagplejebarn end medtaget i tet for Den højere gennemsnitsudgift er baseret på de faktiske udgifter i Større udgifter end forventet til sikrede døgninstitutioner, merbehovet er baseret på udgifterne til området i Øgede udgifter til tjenestemandspensioner, merbehovet er baseret på de faktiske udgifter i På konti til fælles opgaver for dagtilbudsområdet forventes lavere udgifter end teret til pasning af børn på tværs af kommunegrænser og færre forældre, der ønsker tilskud til pasning af egne børn. Den forventede afvigelse er baseret på forbruget. På familieområdet har den store udskiftning og mangel på sagsbehandlere i 2007 medført, at der på nuværende tidspunkt er et efterslæb i sagsbehandlingen. Afdelingen gennemfører en konkret analyse af efterslæbet. De ekstra medarbejdere, der er nødvendige for at gennemføre analysen og indhente efterslæbet er en del af den administrative stab og medfører derfor et merforbrug på bevilling 14. Det kan forventes, at behandlingen af de ventende sager vil medføre øgede udgifter til foranstaltninger på bevilling 43. Afdelingen forventer på denne baggrund, at det tilsyneladende mindreforbrug på udgifter til foranstaltninger, vil blive anvendt når efterslæbet opgøres, der kan endog blive tale om et merbehov. Indstilling Børne- og familiechefen indstiller: at udvalget tager stilling til status for bevillingens mål. at udvalget tager stilling til tiltag for overholdelse af rammen. omdisponering af nul-drifts- og anlægsbevillinger mellem fagudvalg Beslutning Børne- og Ungeudvalget den Udvalget ønsker et møde med Økonomiudvalget den 19. maj for at diskutere konsekvenserne ved at overholde tet i Bevilling 45 Handicap børn 22

23 Opbygning af ledelsesinformation om antallet af borgere, der er tildelt forskellige ydelser jf. gældende lovgivning samt tilhørende udgifter Ensartet elektronisk lagring af alle personsager i 2007 og gennemførelse af fuld elektronisk journalisering i I rammeaftalen for 2007 indgår, at der skal sættes fokus på dyre enkeltsager. Dette forventes fortsat i Der bør således foretages en sammenstilling af de fælles opgørelser med forholdene i Silkeborg Kommune. Gennem det udvidede samarbejde i Silkeborg kommune samt rammeaftalen, sundhedsaftalen og psykiatriaftalen forventes fortsat særlig fokus på sindslidende børn og unge. Forventes overholdt. Forventes overholdt. Forventes overholdt. Forventes overholdt. afvigelse 29. februar Særlige dagtilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge I alt Der vil senere blive omplaceret beløb som vedrører opgaveflytningen af de opgaver som Børneog familieafdelingen har varetaget vedrørende handicappede børn til Handicap- og psykiatriafdelingen. I øvrigt forventes der ingen smæssige afvigelser. Bevilling 48 Handicap børneinstitutioner 23

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008 Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Regnskabsanalyse for 2007, hvor regnskabsresultatet er set i forhold

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi Opfølgning på Bæredygtighedsstrategi Marts 2011 Introduktion Som optakt til budgetlægningen for 2011 og overslagsårene 2012-14 vedtog byrådet den 26. april 2010 en bæredygtighedsstrategi. I bæredygtighedsstrategien

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent Nøgletalsrapport 2005 Teknisk specifikationsliste Generelle bemærkninger I rapporten indgår regnskabstal for år 2002, 2003 og 2004. Regnskabstallene er omregnet til år 2004 prisniveau. Hertil er benyttet

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere