Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i"

Transkript

1 Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger 2. Renter Finansforskydninger Lån Tilskud og udligning Skatter 0 0 I alt 0 0 Skattefinansierede serviceudgifter Økonomiudvalget: 11. Arealer Kommunale ejendomme Brand og Redning Centralfunktioner Fælles Formål Tværgående aktiviteter Rengøring 0 0 Teknik- og Forsyningsudvalget: 24. Kollektiv Trafik Veje Entreprenøropgaver 0 0 Kultur- og Fritidsudvalget: 34. Kultur og Fritid Børne- og Ungeudvalget: 41. Skoler Børn og Familie Handicap børn Handicap børn institutioner 0 0 1

2 Socialudvalget: 51. Social Service Handicap Handicap institutioner Arbejdsmarkedsudvalget: 61. Arbejdsmarked serviceudgifter Ældre- og Sundhedsudvalget: 71. Sundhedsområdet Ældreområdet Fritvalgsområdet 0 0 Plan- og Miljøudvalget: 81. Natur og Miljø I alt serviceudgifter Skattefinansierede overførsler Arbejdsmarkedsudvalget: 56. Sociale overførsler Arbejdsmarked overførselsudgifter I alt overførsler Forsyningsvirksomheder Teknik- og Forsyningsudvalget: 21. Forsyningsvirksomheder I alt forsyning På serviceudgifterne udgør merforbruget 70,5 mio. kr. og på overførselsudgifterne udgør merforbruget 6,4 mio. kr. Økonomiudvalget Bevilling 2 Renter 2

3 Bevilling 3 Finansforskydninger Bevilling 4 Lån Bevilling 5 Tilskud og udligning 3

4 Udligning og generelle tilskud Merindtægt 14,988 mio. kr. som følge af en regulering af statstilskuddet. Reguleringen er en konsekvens af aftalen mellem KL og regeringen om reviderede lønforudsætninger for 2008, som medfører, at aftaleniveauet for de kommunale serviceudgifter er løftet. Statstilskuddet reguleres tilsvarende med henblik på at finansiere merudgiften på serviceudgifterne i Bevilling 6 Skatter Bevilling 11 Arealer 4

5 1) Opkøb af arealer til erhverv i Hårup Afventer afklaring af plangrundlaget for området 2) Opkøb af arealer generelt Der arbejdes på opkøb i Funder, samt afventer afklaring af plangrundlaget 3) Skabe overblik over det planmæssige formål Delvist igangsat i forbindelse med notat om med arealerne, der hører under bevillingen prioritering af udbud behandlet af Økonomiudvalget den afvigelse pr. 29. februar Arealer I alt Forventede lejeindtægter ved udlejning af arealer i Gjern på kr. overføres fra bevilling 34 Kultur og fritid, da bevilling 34 blev tildelt rammeindtægten ved dannelsen af Silkeborg Kommune, mens indtægten hele tiden er blevet opkrævet på bevilling 11. Indtægten fra Arealer i Gjern forventes dog kun at udgøre ca kr. i Ved overførelse af ramme fra Kultur og Fritid forøges den forventede afvigelse på forpagtningsafgifter med kr. til kr. Der kommer ingen indtægt fra grusgrav i Them, da gravningen er ophørt i Kommunen har en forpligtelse til reetableringsudgifter vedrørende grusgraven på anslået kr. inden for et år efter gravningens ophør. Der er ikke taget højde for udgiften i Det foreslås, at udgiften til reetablering af grusgrav indarbejdes i anlægstet for 2009 under bevilling 81 Natur og Miljø samt, at driftsudgifterne for arealet med grusgraven fremover afholdes over bevilling 81 Natur og miljø. Arealet Møllebækken, Vestre Ringvej 11, der er overtaget på begæring, er overdraget fra Økonomiudvalgets ejendomme bevilling 11 Arealer til Plan- og Miljøudvalgets bevilling 81 Natur og miljø. Indstilling Ejendomschefen indstiller: at der arbejdes videre i henhold til målene at der forventes mindreindtægter på kr. fra grusgrav i Them, da gravningen er ophørt i 2007 at der med baggrund i et for 2007 forventes mindreindtægter på forpagtningerne på kr. 5

6 at der omdisponeres ramme fra bevilling 34 Kultur og fritid på kr. vedr. lejeindtægt for arealer i Gjern. Ved omdisponeringen forøges den forventede afvigelse på forpagtningsafgifter på bevilling 11 tilsvarende med kr. at der indarbejdes anlægsudgifter til reetablering af grusgrav på anslået kr. i 2009 under bevilling 81 Natur og miljø at driften af arealet med grusgraven overgår til bevilling 81 Natur og miljø at driften af arealet Møllebækken, Vestre Ringvej 11 overgår til bevilling 81 Natur og miljø Bevilling 12 Kommunale ejendomme Skabe overblik over det planmæssige formål med ejendommene. Påbegyndt arbejde med udarbejdelse af ejendomsregistrant. Økonomiudvalget har den godkendt notat om prioritering af udbud. 31. afvigelse pr. 29. februar Beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse ssikring boligbyggeri Varmecentral Thorning Ældreboliger Administrationsbygninger I alt Ejendomsstaben forventer merindtægt fra udlejning fra nye beboelsesejendomme samt mistede indtægter fra andre ejendomme, der forventes nedrevet eller solgt i Det gamle rådhus på Torvet står p.t. tomt. Indstilling Ejendomschefen indstiller: at der arbejdes videre i henhold til målene at der igangsættes vedligeholdelsesarbejder, som teret 6

7 Bevilling 13 Brand og Redning På baggrund af opfølgningen er forventningerne til gennemførelse af de opstillede mål således: I forbindelse med indførelsen af risikobaserer dimensionering vil slukningsområderne for de enkelte stationer blive ændret på baggrund af elektroniske beregninger. Antallet af blinde alarmer fra institutioner og virksomheder ønskes nedbragt mest muligt. Der foretages en løbende kontrol på alle udkald til adresser i grænseområderne. Vagthavende ISL vurderer ved alle udkald til blinde alarmer, om der er tale om en situation der kunne være undgået. Herefter oversendes rapporten til behandling sammen med de forebyggende brandsyn februar Redningsberedskab I alt Budgetopfølgningen er foretaget med udgangspunkt i tet 2008 Konklusion Brand & Redning forventer i 2008 at overholde det terede driftsresultat. Dog skal det bemærkes: Det forudsættes at ansøgt overførsel fra drift 2007 på kr godkendes og at et tilsvarende beløb vil skulle overføres til (Er ikke indarbejdet i ovenstående og stal). Disse overførsler fremkommer på baggrund af en tidligere godkendt anskaffelse af biler og udrustning til station Kjellerup. Der tages ligeledes forbehold for det statslige krav om indførelsen af et fælles radiosystem (SINE). Ud fra de foreliggende planer skal etableringen i vores område ske i foråret (På baggrund af de foreliggende oplysninger materiale forventes en udgift på mellem 1 og 1,5 mil. kr.). Indstilling Beredskabschefen indstiller: Det forventes, at det fastlagte drifts kan holdes, og at den aftalte afvikling af den store investering i driftsmateriel i forbindelse med etableringen af stationen i Kjellerup 7

8 kan påbegyndes fra året Det skal bemærkes, at personellets udrustning er taget i brug ved overtagelsen pr. 1. januar 2008, samt at de nye køretøjer sættes i drift i henholdsvis Marts og Maj Det forventes, at omkostninger til etablering af det fælles radiosystem SINE for Silkeborgs vedkommende først bliver aktuelle i I den forbindelse forventes en delvis dækning fra Staten. Bevilling 14 Centralfunktioner Øget fokus på ledelse på alle niveauer i organisationen i form af ledelsespolitik og lederevaluering, der implementeres i Nedbringelse af det gennemsnitlige sygefravær. 2. Bedre fastholdelse af medarbejdere i form af mindre medarbejderomsætning. 3. Større medarbejdertilfredshed/bedre arbejdsmiljø. 4. Kvalitet i opgaveløsningen. Udvikling af administrationen. 1. Styrkelse af evaluerings- og dokumentationskulturen via øget fokus på dokumentation, læring og kvalitetsudvikling på alle niveauer i kommunen. 2. Indhøstning af stordriftsfordele i sammenhæng med en systematisk gennemgang af de væsentligste 1. Der er udarbejdet syge og fraværsstatistikker, der er tilgængelige for alle afdelinger. Kommunens gennemsnitlige fravær er faldet med 0,46 dag i årets første 3 måneder sammenholdt med samme periode i Lederuddannelsen er under opstart samtidigt med at der sker en implementering af kommunens personalepolitikker. 3. Der er ved at blive udarbejdet en skabelon til trivselsundersøgelser. Skabelonen forventes at kunne tages i brug fra 2. halvår Før der gennemføres tilfredshedsundersøgelser afventer man øget digitalisering af den kommunale borgerservice. 1. Der er etableret interne og eksterne evalueringsnetværk. Derudover arbejdes der med en strategi til styrkelse af evidensbaseret arbejde i kommunen. Arbejdet med strategien forventes afsluttet i løbet af forsommeren Der er foretaget en række arbejdsgangsanalyser internt i kommunen. 8

9 arbejdsgange. 3. Udpegning af potentialer for kvalitetsudvikling via etablering af nøgletalssamarbejde mellem syv kommuner. 4. Planlægning af mulige effektiviseringer og kvalitetsforbedringer af udvalgte områder. Udvikling af borgerkontakten. 1. Øget digitalisering af den kommunale borgerservice, herunder ibrugtagning af nye selvbetjeningsløsninger samt bedre information af borgerne via kommunens hjemmeside. 2. Ændring af borgernes kontakt til kommunen fra telefoniske henvendelser til brug af selvbetjeningsløsninger. 3. Implementering af model for borgerinddragelse. 3. Der er ved at blive udarbejdet en nøgletalsrapport mellem syv midtjyske kommuner. 4. I forbindelse med lægningen for 2009 arbejdes der med et bruttokatalog til mulige effektiviseringer. 1. Der er nedsat en tværgående styregruppe i kommunen der skal koordinere arbejdet med øget digitalisering og selvbetjeningsløsninger. 2. Man afventer undersøgelser af borgernes nuværende henvendelsesmønster disse forventes at blive foretaget i løbet af efteråret Der vil blive foretaget en evaluering fra Fællesstaben af implementeringen af modellen for borgerinddragelse februar Borgerservice Børne- og Familieafdelingen Tjenestemandspensioner I alt Konklusion Borgerservice Der forventes et merforbrug der skyldes at der er overført et merforbrug fra 2007 samt pt. ikke fuldt ud realiserede personalereduktioner i forbindelse med kommunesammenlægningen. Merforbruget forventes at være på kr. Børn og Familie 9

10 Der er et forventet mindreforbrug i administrationssektionen på kr. Der er et forventet merforbrug i familiesektionen på kr. Merforbruget i familiesektionen skyldes at der fortsat er en del vikarer ansat i sektionen samt at der er lavet flere tiltag der skal sikre at sektionen i fremtiden kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Derudover er der en del af merudgifterne der skyldes midlertidige ansættelser i rådgivningsgruppen der skal sikre oprydning og afvikling af sagspukkel, etablering af hjemmearbejdspladser, og øget direkte administrativ bistand til rådgiverne. Tjenestemandspensioner Der forventes en merudgift til tjenestemandspensioner på kr. Generelt nedjusteres forventningerne til administrationsbidrag fra henholdsvis Forsyningsafdelingen og Brand & Redning som følge af ændrede forudsætninger (opgaveplacering) i forbindelse med kommunesammenlægningen. På IT området ses stigende udgifter til systemlicenser herunder bl.a. engangsudgifter i 2008 som følge af licensgennemgang efter kommunesammenlægningen. Der arbejdes med korrigerende handlinger. Indstilling Afdelingscheferne indstiller: Målopfølgelse på bevillingen til udvalgets orientering. Budgetopfølgning til udvalgets orientering med bemærkninger om, at der arbejdes med korrigerende handlinger. Bevilling 15 Fælles formål Der er ingen opstillede mål for bevilling februar Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Politisk organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v. (pension borgmestre og viceborgmestre)

11 I alt Konklusion/bemærkninger: Der er afsat beløb til et valg med kr. Det vides p.t. ikke om der bliver tale om et valg eller en afstemning i løbet af efteråret. Bevilling 16 Tværgående aktiviteter Bevilling 18 Rengøring februar Skoler Daginstitutioner Administrationsbygninger I alt Konklusion indeholder et overført merforbrug fra såret 2007 til opstartsudgifter som følge af tilgang af bygninger, der rengøres af Rengøringssektionen. Merudgifterne afskrives over en årrække. Den præcise afskrivning i 2008 på det overførte merforbrug kendes ikke p.t., idet det er afhængig af nye priser på skoleområdet. Disse priser beregnes i øjeblikket med udgangspunkt i opmålinger fra skolerne i Kjellerup. Indstilling Ejendomschefen indstiller: at der tilstræbes påbegyndt afskrivning i 2008 af det overførte merforbrug i

12 Bevilling 21 Forsyningsvirksomheder Miljøcertificering efter ISO for hele Forsyningsafdelingen. Etablering af ny kildeplads til Gudenå vandværk. Udarbejdelse af fornyelsesplan for vandledningssystemet Udarbejdelse af Spildevandsplan. Opførelse af rådnetank på Søholt renseanlæg Implementering af affaldsplan Etablering af genbrugsplads som afløsning af pladsen i Gjern. Opfølgning på overgangsplanen for Affaldscenter Tandskov. Opgaven er iværksat Opgaven er iværksat Opgaven er iværksat Opgaven er iværksat Opgaven er iværksat Opgaven er iværksat Opgaven er iværksat Opgaven er iværksat, idet man afventer udmelding fra Statens Miljøcenter afvigelse 29. februar Varme Vand Spildevand Affald Administration I alt drift Budgetopfølgningen er foretaget med udgangspunkt i 2008 incl. overførselsbeløb fra 2007 til Ændringer i forhold til det oprindelige 2008 er overførsler fra 2007 samt forventede overførsler til Budget 2008 incl. overførsler forventes pt. overholdt. Indstilling Forsyningschefen indstiller til Teknik- og Forsyningsudvalget: 12

13 at opfølgning på bevillingsaftalen tages til efterretning Teknik- og Forsyningsudvalget Bevilling 24 Kollektiv Trafik 1. Køreplanen tilpasses befolkningens behov, idet der prioriteres i følgende rækkefølge: a. Uddannelseskørsel b. Bolig - arbejdsstedskørsel c. Øvrig kørsel i perioden kl på hverdage d. Aften- og weekendkørsel Opgaven iværksat februar Kollektiv trafik I alt Bevilling 25 Veje 1. Standarden på veje og stier fastholdes, så den Opgaven iværksat eksisterende vejkapital bevares. 2. Antal dræbte og alvorligt tilskadekomne Opgaven iværksat reduceres mindst svarende til målsætningen på landsplan. 3. Udarbejdelse af trafikplan. Opgaven iværksat 4. Udarbejdelse af trafiksikkerhedsplan. Opgaven ikke iværksat afvigelse afvigelse 13

14 pr. 29. februar Faste ejendomme Fælles funktioner Kommunale veje Havne I alt Udgifterne til pleje af områder i Them og Gjern har været teret på Vejkontoen men skal afholdes på bevilling 81 Natur og Miljø. Den samlet udgift på 1 mio. kr. for resten af 2008 overføres fra bevilling 25 Veje til bevilling 81 Natur og Miljø. Bevilling 28 Entreprenøropgaver 1. Udgifter og indtægter skal balancere, så Målet forventes opfyldt for resultatet over flere år viser et overskud på 0-5 % af omsætningen. 2. Organisering af produktionen i selv- og De resterende selvstyrende grupper medstyrende grupper. igangsættes i maj Opbygning af interne styringssystemer. Produktionsplanlægning og generering af nøgletal via plejeplaner er udviklet og delvist implementeret. 4. Udarbejdelse af en maskinplan. Maskinplanen er under udarbejdelse februar Entreprenøropgaver I alt Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller: 14

15 at opfølgningen på bevilling 24, 25 og 28 tages til efterretning Kultur- og Fritidsudvalget Bevilling 34 Kultur og Fritid Der er indgået samarbejdsaftale med Team Danmark: Silkeborg Kommune som eliteidrætskommune Udarbejdelse af Idræts- og Fritidspolitik, herunder behovsanalyse af idrætsfaciliteter i relation til Silkeborg Kommunes udvikling. I samarbejde med Viborg, Randers og Horsens Kommuner indgås kulturaftale med Kulturministeriet. Dette mål for bevillingen er sat inden endelig vedtagelse af tet for Samarbejdsaftalen mellem Team Danmark vedr. Silkeborg Kommune som eliteidrætskommune blev ikke prioriteret. I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan / Fritid er analysearbejdet påbegyndt. Der er indgået kulturaftale med Kulturministeriet. Aftalen underskrives af Kulturminister Brian Mikkelsen og de 4 borgmestre d. 22. april kr februar Regulering af decentrale rammer Grønne områder og naturpladser Stadions- idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter Lystbådehavne Folkebiblioteker Museer Biografer Teatre Musikarrangementer

16 Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende 0 foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for 0 folkeoplysningsudvalget Sekretariat og forvaltninger Tjenestemandspensioner I alt Budgetopfølgningen er foretaget med udgangspunkt i 2008 incl. overførselsbeløb fra 2007 til Kultur- og Fritidsafdelingens bemærkninger til opfølgningen: Parker og legepladser. Forventede lejeindtægter ved udleje af arealer i Gjern, overføres til bevilling 11; Arealer Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller. Tilsyn og vedligeholdelse af Svømmesalen ved Kjellerup Skole varetages af servicemedarbejdere ansat ved Kjellerup Skole. Udgifter til tilsyn, har været teret under Kultur- og Fritid. Udgifter, svarende til 0,43 f.st. overføres til bevilling 41; Skoler Fælles Formål - Mosaikken Pleje af udenomsarealer har hidtil været afholdt på Kjellerup Skoles. Med virkning fra er pleje af udenomsarealer opgjort særskilt. Udgifterne overføres fra bevilling 41; Skoler Silkeborg Bibliotekerne. I forbindelse med bibliotekets overgang fra ansat rengøringspersonale til rengøring ved Silkeborg Kommunes rengøringsenhed, blev udgifterne til rengøring forøget Bibliotekerne tilføres midler til dækning af merudgiften Regulering af decentrale rammer Merudgiften til Biblioteket vedr. rengøring afholdes indtil videre på konto for Regulering af decentrale rammer -100 I alt -16 Indstilling 16

17 Kultur- og Fritidschefen indstiller: at status på bevillingerne tages til efterretning Børne- og ungeudvalget Bevilling 41 Skoler Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik er implementeret. Der er formaliserede netværk i alle lokalområder i kommunen. Kvalitetsrapporten Kvalitetsrapporten skal udvikles som et dialogværktøj mellem skolevæsenet og byrådet. Sundhedspolitik Der skal arbejdes med en aktiv sundhedsprofil for skoleområdet. Der er etableret netværk i fire lokalområder som har til opgave at sikre implementering af Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Netværkene består af områdets ledere fra dagplejen, daginstitutioner, skoler og klubber samt de fagpersoner fra UUvejledningen, Handicapsektionen, Familiesektionen, PPR og sundhedsplejen som betjener institutionerne. Netværkene holder første møde i maj og juni Der er nedsat to arbejdsgrupper som skal kvalificerer kvalitetsrapporten. Den en arbejdsgruppe ser på rapportens rammebetingelser, den anden gruppe ser på rapportens afsnit om pædagogiske processer. For begge arbejdsgrupper er målet at udvikle kvalitetsrapporten således at kvalitetsrapportens budskab og konklusioner bygger på data med en høj validitet samt data som giver et troværdigt billede af skolens kvalitet. Endvidere skal arbejdsgrupperne optimere rapportens layout således at der kommunikeres et kort, klart og tydeligt budskab. Der er iværksat to tiltag. 1. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra skolernes netværk. Arbejdsgruppen koordinerer en række mindre udviklingsprojekter på flere skoler. 2. Der er etableret et partnerskabsprojekt med deltagelse af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, Videnskabsministeriet og Silkeborg 17

18 Kommune. Projektet er udbudt som et ph.d.-stipendium og skal se på: Samspillet mellem sundhed og læring i skolen belyst ud fra områderne mad og bevægelse. afvigelse pr. 31. afvigelse pr. 29. februar Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning mv Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler ? Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Teatre Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende Kommunal tandpleje Tjenestemandspensioner Kommunale råd og nævn I alt I opfølgninger er der ikke taget højde for forventede merudgifter som følge af de ændrede forhold på rengøringsområdet. Funktion Beløb Folkeskoler

19 - Vikarkontoen. Der forventes højere udgifter til barsel og længerevarende sygdom end forudsat i tet. Vurderingen er foretaget på baggrund det faktiske omfang af fraværet i hele Lønkonto til konsulenter. Der er ultimo 2007 og primo 2008 foretaget ændringer i stillingsantallet. - Aflønning af centralt ansat censorkorps jf. prøveudvalgets forslag til afvikling af prøver i folkeskolen. - Ekstra indsats overfor læsevejledning og natur/teknik. Komprimering af igangsat efteruddannelsesforløb. - Ikke udmøntet rammebesparelse - Diverse analysearbejder i forlængelse af skolestrukturen, konsulentbistand. - Oprettelse af ekstra hold på GFU under 18 år - Mellemkommunal betaling. Betaling for undervisning på sociale opholdssteder. Flere elever Syge- og hjemmeundervisning - Sygehusundervisning er ikke lagt. Betalingsforpligtigelsen overtaget fra Amtet Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - Tale-/høreundervisning Skolefritidsordninger - Vikarkontoen. Der forventes højere udgifter til barsel og længerevarende sygdom end forudsat i tet. Vurderingen er foretaget på baggrund det faktiske omfang af fraværet i hele Fællestillidsrepræsentanter: Udgifterne er højere end forudsat i tet. - Mellemkommunal betaling Special SFO Befordring af elever i grundskolen - Befordring af specialklasseelever Specialundervisning i regionale tilbud - Regionsbetalinger Kommunale specialskoler - Betaling for egne elever på Silkeborg Kommunes skoler - Betaling til specialskoler i andre kommuner. Afvigelsen skyldes primært højere takster end forudsat i tet. Taksterne jævnfør rammeaftalen er først endelig fastlagt efter vedtagelsen af tet Bidrag til statslige og private skoler - Budgetlagt med for lav takst og for få børn Tjenestemandspensioner - Pensionsforpligtigelse på flere personer end der var kendskab til på lægningstidspunktet Konklusion Der vil blive eftersendt et notat til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer med forslag til korrigerende handlinger, som har til formål at sikre den samlede overholdelse af tet på 19

20 området. Indstilling Skolechefen indstiller sagen til Børne- og Ungeudvalgets drøftelse. Beslutning Børne- og Ungeudvalget den Udvalget ønsker et møde med Økonomiudvalget den 19. maj for at diskutere konsekvenserne ved at overholde tet i Bevilling 43 Børn og familie Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik er implementeret. Der er formaliserede netværk i alle lokalområder i kommunen. Sundhedspolitikken er implementeret Der er udarbejdet opdaterede kostpolitikker i alle dagtilbud og klubber. I maj gennemføres møder i alle lokalområder som optakt til etablering af lokalelederfora. Fra Børne- og Familieområdet deltager centrale ledere i planlægningen og afviklingen af møderne. Daginstitutionsledere, dagplejekonsulenter, sundhedsplejersker og familierådgivere der er tilknyttet det enkelte lokalområde deltager ligeledes i møderne i maj. Endvidere gennemføres et omfattende uddannelsesprojekt KID, der har fokus på inklusion og implementeringen af den sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Dagplejen har nedsat en arbejdsgruppe bestående af dagplejere og konsulenter, der med udgangspunkt i de fire gamle politikker udarbejder et forslag til ny kostpolitik. Sundhedsplejen deltager i dette arbejde. Alle daginstitutioner arbejder med at opdatere og revidere kostpolitikken. I forlængelse af dialogmødet d. 21. april 08 er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal 20

21 forberede indførsel af brugerbetalte madordninger i Der anvendes pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. I 2007 og 2008 er fokusområderne sprog og social kompetence. Dagplejen og daginstitutionerne gennemfører sammen et læreplansprojekt, hvor målet er at finde egnede metoder til evaluering af læreplanerne. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af områdelederne fra dagpleje og dagtilbud, en daginstitutionsleder og en dagplejekonsulent fra hvert område. afvigelse afvigelse pr. 29. februar Teatre Ungdomsskolevirksomhed Kommunal sundhedstjeneste Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) Tjenestemandspension I alt

22 Det forventes, at der vil være et samlet merforbrug i 2008 på bevilling 43 på 16,25 mio. kr. Hovedårsagerne til merbehovet er: - Antallet af børn der passes i børnehave og vuggestuetilbud er højere end forventet. På nuværende tidspunkt forventes det, at næsten 100% af børnene i alderen 3-5 år er i pasning. På samme tidspunkt i 2007 var dækningsgraden for denne alderesgruppe 96%. Det forventede børnetal for resten af år 2008 er baseret på det faktiske børnetal i de tre første måneder fremskerevet og sammenholdt med ventelisterne. - Højere gennemsnitsudgift pr. dagplejebarn end medtaget i tet for Den højere gennemsnitsudgift er baseret på de faktiske udgifter i Større udgifter end forventet til sikrede døgninstitutioner, merbehovet er baseret på udgifterne til området i Øgede udgifter til tjenestemandspensioner, merbehovet er baseret på de faktiske udgifter i På konti til fælles opgaver for dagtilbudsområdet forventes lavere udgifter end teret til pasning af børn på tværs af kommunegrænser og færre forældre, der ønsker tilskud til pasning af egne børn. Den forventede afvigelse er baseret på forbruget. På familieområdet har den store udskiftning og mangel på sagsbehandlere i 2007 medført, at der på nuværende tidspunkt er et efterslæb i sagsbehandlingen. Afdelingen gennemfører en konkret analyse af efterslæbet. De ekstra medarbejdere, der er nødvendige for at gennemføre analysen og indhente efterslæbet er en del af den administrative stab og medfører derfor et merforbrug på bevilling 14. Det kan forventes, at behandlingen af de ventende sager vil medføre øgede udgifter til foranstaltninger på bevilling 43. Afdelingen forventer på denne baggrund, at det tilsyneladende mindreforbrug på udgifter til foranstaltninger, vil blive anvendt når efterslæbet opgøres, der kan endog blive tale om et merbehov. Indstilling Børne- og familiechefen indstiller: at udvalget tager stilling til status for bevillingens mål. at udvalget tager stilling til tiltag for overholdelse af rammen. omdisponering af nul-drifts- og anlægsbevillinger mellem fagudvalg Beslutning Børne- og Ungeudvalget den Udvalget ønsker et møde med Økonomiudvalget den 19. maj for at diskutere konsekvenserne ved at overholde tet i Bevilling 45 Handicap børn 22

23 Opbygning af ledelsesinformation om antallet af borgere, der er tildelt forskellige ydelser jf. gældende lovgivning samt tilhørende udgifter Ensartet elektronisk lagring af alle personsager i 2007 og gennemførelse af fuld elektronisk journalisering i I rammeaftalen for 2007 indgår, at der skal sættes fokus på dyre enkeltsager. Dette forventes fortsat i Der bør således foretages en sammenstilling af de fælles opgørelser med forholdene i Silkeborg Kommune. Gennem det udvidede samarbejde i Silkeborg kommune samt rammeaftalen, sundhedsaftalen og psykiatriaftalen forventes fortsat særlig fokus på sindslidende børn og unge. Forventes overholdt. Forventes overholdt. Forventes overholdt. Forventes overholdt. afvigelse 29. februar Særlige dagtilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge I alt Der vil senere blive omplaceret beløb som vedrører opgaveflytningen af de opgaver som Børneog familieafdelingen har varetaget vedrørende handicappede børn til Handicap- og psykiatriafdelingen. I øvrigt forventes der ingen smæssige afvigelser. Bevilling 48 Handicap børneinstitutioner 23

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008 Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Regnskabsanalyse for 2007, hvor regnskabsresultatet er set i forhold

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne.

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne. Risikoanalyse i forhold til overholdelse i 2010 oprindeligt. Efter drøftelse på Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2010 blev følgende mål for overholdelse i 2010, videreformidlet af Økonomichefen til

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Bevilling 73 Ældreområdet

Bevilling 73 Ældreområdet Bevilling 73 Ældreområdet A. Opfølgning på bevillingsmål MÅL OG EFFEKT: Silkeborg Kommune skal være proaktiv i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Der skal investeres i initiativer som på sigt kan nedbringe

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Dette notat er Økonomiafdelingens forslag til udarbejdelse af en fælles skabelon til budgetopfølgningen.

Dette notat er Økonomiafdelingens forslag til udarbejdelse af en fælles skabelon til budgetopfølgningen. Forslag til skabelon for månedlig budgetopfølgning I den reviderede forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning fremgår det at "Fagudvalgene orienteres månedlig via budgetopfølgninger fra direktørområderne/budgetansvarlige.

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere