Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i"

Transkript

1 Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger 2. Renter Finansforskydninger Lån Tilskud og udligning Skatter 0 0 I alt 0 0 Skattefinansierede serviceudgifter Økonomiudvalget: 11. Arealer Kommunale ejendomme Brand og Redning Centralfunktioner Fælles Formål Tværgående aktiviteter Rengøring 0 0 Teknik- og Forsyningsudvalget: 24. Kollektiv Trafik Veje Entreprenøropgaver 0 0 Kultur- og Fritidsudvalget: 34. Kultur og Fritid Børne- og Ungeudvalget: 41. Skoler Børn og Familie Handicap børn Handicap børn institutioner 0 0 1

2 Socialudvalget: 51. Social Service Handicap Handicap institutioner Arbejdsmarkedsudvalget: 61. Arbejdsmarked serviceudgifter Ældre- og Sundhedsudvalget: 71. Sundhedsområdet Ældreområdet Fritvalgsområdet 0 0 Plan- og Miljøudvalget: 81. Natur og Miljø I alt serviceudgifter Skattefinansierede overførsler Arbejdsmarkedsudvalget: 56. Sociale overførsler Arbejdsmarked overførselsudgifter I alt overførsler Forsyningsvirksomheder Teknik- og Forsyningsudvalget: 21. Forsyningsvirksomheder I alt forsyning På serviceudgifterne udgør merforbruget 70,5 mio. kr. og på overførselsudgifterne udgør merforbruget 6,4 mio. kr. Økonomiudvalget Bevilling 2 Renter 2

3 Bevilling 3 Finansforskydninger Bevilling 4 Lån Bevilling 5 Tilskud og udligning 3

4 Udligning og generelle tilskud Merindtægt 14,988 mio. kr. som følge af en regulering af statstilskuddet. Reguleringen er en konsekvens af aftalen mellem KL og regeringen om reviderede lønforudsætninger for 2008, som medfører, at aftaleniveauet for de kommunale serviceudgifter er løftet. Statstilskuddet reguleres tilsvarende med henblik på at finansiere merudgiften på serviceudgifterne i Bevilling 6 Skatter Bevilling 11 Arealer 4

5 1) Opkøb af arealer til erhverv i Hårup Afventer afklaring af plangrundlaget for området 2) Opkøb af arealer generelt Der arbejdes på opkøb i Funder, samt afventer afklaring af plangrundlaget 3) Skabe overblik over det planmæssige formål Delvist igangsat i forbindelse med notat om med arealerne, der hører under bevillingen prioritering af udbud behandlet af Økonomiudvalget den afvigelse pr. 29. februar Arealer I alt Forventede lejeindtægter ved udlejning af arealer i Gjern på kr. overføres fra bevilling 34 Kultur og fritid, da bevilling 34 blev tildelt rammeindtægten ved dannelsen af Silkeborg Kommune, mens indtægten hele tiden er blevet opkrævet på bevilling 11. Indtægten fra Arealer i Gjern forventes dog kun at udgøre ca kr. i Ved overførelse af ramme fra Kultur og Fritid forøges den forventede afvigelse på forpagtningsafgifter med kr. til kr. Der kommer ingen indtægt fra grusgrav i Them, da gravningen er ophørt i Kommunen har en forpligtelse til reetableringsudgifter vedrørende grusgraven på anslået kr. inden for et år efter gravningens ophør. Der er ikke taget højde for udgiften i Det foreslås, at udgiften til reetablering af grusgrav indarbejdes i anlægstet for 2009 under bevilling 81 Natur og Miljø samt, at driftsudgifterne for arealet med grusgraven fremover afholdes over bevilling 81 Natur og miljø. Arealet Møllebækken, Vestre Ringvej 11, der er overtaget på begæring, er overdraget fra Økonomiudvalgets ejendomme bevilling 11 Arealer til Plan- og Miljøudvalgets bevilling 81 Natur og miljø. Indstilling Ejendomschefen indstiller: at der arbejdes videre i henhold til målene at der forventes mindreindtægter på kr. fra grusgrav i Them, da gravningen er ophørt i 2007 at der med baggrund i et for 2007 forventes mindreindtægter på forpagtningerne på kr. 5

6 at der omdisponeres ramme fra bevilling 34 Kultur og fritid på kr. vedr. lejeindtægt for arealer i Gjern. Ved omdisponeringen forøges den forventede afvigelse på forpagtningsafgifter på bevilling 11 tilsvarende med kr. at der indarbejdes anlægsudgifter til reetablering af grusgrav på anslået kr. i 2009 under bevilling 81 Natur og miljø at driften af arealet med grusgraven overgår til bevilling 81 Natur og miljø at driften af arealet Møllebækken, Vestre Ringvej 11 overgår til bevilling 81 Natur og miljø Bevilling 12 Kommunale ejendomme Skabe overblik over det planmæssige formål med ejendommene. Påbegyndt arbejde med udarbejdelse af ejendomsregistrant. Økonomiudvalget har den godkendt notat om prioritering af udbud. 31. afvigelse pr. 29. februar Beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse ssikring boligbyggeri Varmecentral Thorning Ældreboliger Administrationsbygninger I alt Ejendomsstaben forventer merindtægt fra udlejning fra nye beboelsesejendomme samt mistede indtægter fra andre ejendomme, der forventes nedrevet eller solgt i Det gamle rådhus på Torvet står p.t. tomt. Indstilling Ejendomschefen indstiller: at der arbejdes videre i henhold til målene at der igangsættes vedligeholdelsesarbejder, som teret 6

7 Bevilling 13 Brand og Redning På baggrund af opfølgningen er forventningerne til gennemførelse af de opstillede mål således: I forbindelse med indførelsen af risikobaserer dimensionering vil slukningsområderne for de enkelte stationer blive ændret på baggrund af elektroniske beregninger. Antallet af blinde alarmer fra institutioner og virksomheder ønskes nedbragt mest muligt. Der foretages en løbende kontrol på alle udkald til adresser i grænseområderne. Vagthavende ISL vurderer ved alle udkald til blinde alarmer, om der er tale om en situation der kunne være undgået. Herefter oversendes rapporten til behandling sammen med de forebyggende brandsyn februar Redningsberedskab I alt Budgetopfølgningen er foretaget med udgangspunkt i tet 2008 Konklusion Brand & Redning forventer i 2008 at overholde det terede driftsresultat. Dog skal det bemærkes: Det forudsættes at ansøgt overførsel fra drift 2007 på kr godkendes og at et tilsvarende beløb vil skulle overføres til (Er ikke indarbejdet i ovenstående og stal). Disse overførsler fremkommer på baggrund af en tidligere godkendt anskaffelse af biler og udrustning til station Kjellerup. Der tages ligeledes forbehold for det statslige krav om indførelsen af et fælles radiosystem (SINE). Ud fra de foreliggende planer skal etableringen i vores område ske i foråret (På baggrund af de foreliggende oplysninger materiale forventes en udgift på mellem 1 og 1,5 mil. kr.). Indstilling Beredskabschefen indstiller: Det forventes, at det fastlagte drifts kan holdes, og at den aftalte afvikling af den store investering i driftsmateriel i forbindelse med etableringen af stationen i Kjellerup 7

8 kan påbegyndes fra året Det skal bemærkes, at personellets udrustning er taget i brug ved overtagelsen pr. 1. januar 2008, samt at de nye køretøjer sættes i drift i henholdsvis Marts og Maj Det forventes, at omkostninger til etablering af det fælles radiosystem SINE for Silkeborgs vedkommende først bliver aktuelle i I den forbindelse forventes en delvis dækning fra Staten. Bevilling 14 Centralfunktioner Øget fokus på ledelse på alle niveauer i organisationen i form af ledelsespolitik og lederevaluering, der implementeres i Nedbringelse af det gennemsnitlige sygefravær. 2. Bedre fastholdelse af medarbejdere i form af mindre medarbejderomsætning. 3. Større medarbejdertilfredshed/bedre arbejdsmiljø. 4. Kvalitet i opgaveløsningen. Udvikling af administrationen. 1. Styrkelse af evaluerings- og dokumentationskulturen via øget fokus på dokumentation, læring og kvalitetsudvikling på alle niveauer i kommunen. 2. Indhøstning af stordriftsfordele i sammenhæng med en systematisk gennemgang af de væsentligste 1. Der er udarbejdet syge og fraværsstatistikker, der er tilgængelige for alle afdelinger. Kommunens gennemsnitlige fravær er faldet med 0,46 dag i årets første 3 måneder sammenholdt med samme periode i Lederuddannelsen er under opstart samtidigt med at der sker en implementering af kommunens personalepolitikker. 3. Der er ved at blive udarbejdet en skabelon til trivselsundersøgelser. Skabelonen forventes at kunne tages i brug fra 2. halvår Før der gennemføres tilfredshedsundersøgelser afventer man øget digitalisering af den kommunale borgerservice. 1. Der er etableret interne og eksterne evalueringsnetværk. Derudover arbejdes der med en strategi til styrkelse af evidensbaseret arbejde i kommunen. Arbejdet med strategien forventes afsluttet i løbet af forsommeren Der er foretaget en række arbejdsgangsanalyser internt i kommunen. 8

9 arbejdsgange. 3. Udpegning af potentialer for kvalitetsudvikling via etablering af nøgletalssamarbejde mellem syv kommuner. 4. Planlægning af mulige effektiviseringer og kvalitetsforbedringer af udvalgte områder. Udvikling af borgerkontakten. 1. Øget digitalisering af den kommunale borgerservice, herunder ibrugtagning af nye selvbetjeningsløsninger samt bedre information af borgerne via kommunens hjemmeside. 2. Ændring af borgernes kontakt til kommunen fra telefoniske henvendelser til brug af selvbetjeningsløsninger. 3. Implementering af model for borgerinddragelse. 3. Der er ved at blive udarbejdet en nøgletalsrapport mellem syv midtjyske kommuner. 4. I forbindelse med lægningen for 2009 arbejdes der med et bruttokatalog til mulige effektiviseringer. 1. Der er nedsat en tværgående styregruppe i kommunen der skal koordinere arbejdet med øget digitalisering og selvbetjeningsløsninger. 2. Man afventer undersøgelser af borgernes nuværende henvendelsesmønster disse forventes at blive foretaget i løbet af efteråret Der vil blive foretaget en evaluering fra Fællesstaben af implementeringen af modellen for borgerinddragelse februar Borgerservice Børne- og Familieafdelingen Tjenestemandspensioner I alt Konklusion Borgerservice Der forventes et merforbrug der skyldes at der er overført et merforbrug fra 2007 samt pt. ikke fuldt ud realiserede personalereduktioner i forbindelse med kommunesammenlægningen. Merforbruget forventes at være på kr. Børn og Familie 9

10 Der er et forventet mindreforbrug i administrationssektionen på kr. Der er et forventet merforbrug i familiesektionen på kr. Merforbruget i familiesektionen skyldes at der fortsat er en del vikarer ansat i sektionen samt at der er lavet flere tiltag der skal sikre at sektionen i fremtiden kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Derudover er der en del af merudgifterne der skyldes midlertidige ansættelser i rådgivningsgruppen der skal sikre oprydning og afvikling af sagspukkel, etablering af hjemmearbejdspladser, og øget direkte administrativ bistand til rådgiverne. Tjenestemandspensioner Der forventes en merudgift til tjenestemandspensioner på kr. Generelt nedjusteres forventningerne til administrationsbidrag fra henholdsvis Forsyningsafdelingen og Brand & Redning som følge af ændrede forudsætninger (opgaveplacering) i forbindelse med kommunesammenlægningen. På IT området ses stigende udgifter til systemlicenser herunder bl.a. engangsudgifter i 2008 som følge af licensgennemgang efter kommunesammenlægningen. Der arbejdes med korrigerende handlinger. Indstilling Afdelingscheferne indstiller: Målopfølgelse på bevillingen til udvalgets orientering. Budgetopfølgning til udvalgets orientering med bemærkninger om, at der arbejdes med korrigerende handlinger. Bevilling 15 Fælles formål Der er ingen opstillede mål for bevilling februar Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Politisk organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v. (pension borgmestre og viceborgmestre)

11 I alt Konklusion/bemærkninger: Der er afsat beløb til et valg med kr. Det vides p.t. ikke om der bliver tale om et valg eller en afstemning i løbet af efteråret. Bevilling 16 Tværgående aktiviteter Bevilling 18 Rengøring februar Skoler Daginstitutioner Administrationsbygninger I alt Konklusion indeholder et overført merforbrug fra såret 2007 til opstartsudgifter som følge af tilgang af bygninger, der rengøres af Rengøringssektionen. Merudgifterne afskrives over en årrække. Den præcise afskrivning i 2008 på det overførte merforbrug kendes ikke p.t., idet det er afhængig af nye priser på skoleområdet. Disse priser beregnes i øjeblikket med udgangspunkt i opmålinger fra skolerne i Kjellerup. Indstilling Ejendomschefen indstiller: at der tilstræbes påbegyndt afskrivning i 2008 af det overførte merforbrug i

12 Bevilling 21 Forsyningsvirksomheder Miljøcertificering efter ISO for hele Forsyningsafdelingen. Etablering af ny kildeplads til Gudenå vandværk. Udarbejdelse af fornyelsesplan for vandledningssystemet Udarbejdelse af Spildevandsplan. Opførelse af rådnetank på Søholt renseanlæg Implementering af affaldsplan Etablering af genbrugsplads som afløsning af pladsen i Gjern. Opfølgning på overgangsplanen for Affaldscenter Tandskov. Opgaven er iværksat Opgaven er iværksat Opgaven er iværksat Opgaven er iværksat Opgaven er iværksat Opgaven er iværksat Opgaven er iværksat Opgaven er iværksat, idet man afventer udmelding fra Statens Miljøcenter afvigelse 29. februar Varme Vand Spildevand Affald Administration I alt drift Budgetopfølgningen er foretaget med udgangspunkt i 2008 incl. overførselsbeløb fra 2007 til Ændringer i forhold til det oprindelige 2008 er overførsler fra 2007 samt forventede overførsler til Budget 2008 incl. overførsler forventes pt. overholdt. Indstilling Forsyningschefen indstiller til Teknik- og Forsyningsudvalget: 12

13 at opfølgning på bevillingsaftalen tages til efterretning Teknik- og Forsyningsudvalget Bevilling 24 Kollektiv Trafik 1. Køreplanen tilpasses befolkningens behov, idet der prioriteres i følgende rækkefølge: a. Uddannelseskørsel b. Bolig - arbejdsstedskørsel c. Øvrig kørsel i perioden kl på hverdage d. Aften- og weekendkørsel Opgaven iværksat februar Kollektiv trafik I alt Bevilling 25 Veje 1. Standarden på veje og stier fastholdes, så den Opgaven iværksat eksisterende vejkapital bevares. 2. Antal dræbte og alvorligt tilskadekomne Opgaven iværksat reduceres mindst svarende til målsætningen på landsplan. 3. Udarbejdelse af trafikplan. Opgaven iværksat 4. Udarbejdelse af trafiksikkerhedsplan. Opgaven ikke iværksat afvigelse afvigelse 13

14 pr. 29. februar Faste ejendomme Fælles funktioner Kommunale veje Havne I alt Udgifterne til pleje af områder i Them og Gjern har været teret på Vejkontoen men skal afholdes på bevilling 81 Natur og Miljø. Den samlet udgift på 1 mio. kr. for resten af 2008 overføres fra bevilling 25 Veje til bevilling 81 Natur og Miljø. Bevilling 28 Entreprenøropgaver 1. Udgifter og indtægter skal balancere, så Målet forventes opfyldt for resultatet over flere år viser et overskud på 0-5 % af omsætningen. 2. Organisering af produktionen i selv- og De resterende selvstyrende grupper medstyrende grupper. igangsættes i maj Opbygning af interne styringssystemer. Produktionsplanlægning og generering af nøgletal via plejeplaner er udviklet og delvist implementeret. 4. Udarbejdelse af en maskinplan. Maskinplanen er under udarbejdelse februar Entreprenøropgaver I alt Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller: 14

15 at opfølgningen på bevilling 24, 25 og 28 tages til efterretning Kultur- og Fritidsudvalget Bevilling 34 Kultur og Fritid Der er indgået samarbejdsaftale med Team Danmark: Silkeborg Kommune som eliteidrætskommune Udarbejdelse af Idræts- og Fritidspolitik, herunder behovsanalyse af idrætsfaciliteter i relation til Silkeborg Kommunes udvikling. I samarbejde med Viborg, Randers og Horsens Kommuner indgås kulturaftale med Kulturministeriet. Dette mål for bevillingen er sat inden endelig vedtagelse af tet for Samarbejdsaftalen mellem Team Danmark vedr. Silkeborg Kommune som eliteidrætskommune blev ikke prioriteret. I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan / Fritid er analysearbejdet påbegyndt. Der er indgået kulturaftale med Kulturministeriet. Aftalen underskrives af Kulturminister Brian Mikkelsen og de 4 borgmestre d. 22. april kr februar Regulering af decentrale rammer Grønne områder og naturpladser Stadions- idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter Lystbådehavne Folkebiblioteker Museer Biografer Teatre Musikarrangementer

16 Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende 0 foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for 0 folkeoplysningsudvalget Sekretariat og forvaltninger Tjenestemandspensioner I alt Budgetopfølgningen er foretaget med udgangspunkt i 2008 incl. overførselsbeløb fra 2007 til Kultur- og Fritidsafdelingens bemærkninger til opfølgningen: Parker og legepladser. Forventede lejeindtægter ved udleje af arealer i Gjern, overføres til bevilling 11; Arealer Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller. Tilsyn og vedligeholdelse af Svømmesalen ved Kjellerup Skole varetages af servicemedarbejdere ansat ved Kjellerup Skole. Udgifter til tilsyn, har været teret under Kultur- og Fritid. Udgifter, svarende til 0,43 f.st. overføres til bevilling 41; Skoler Fælles Formål - Mosaikken Pleje af udenomsarealer har hidtil været afholdt på Kjellerup Skoles. Med virkning fra er pleje af udenomsarealer opgjort særskilt. Udgifterne overføres fra bevilling 41; Skoler Silkeborg Bibliotekerne. I forbindelse med bibliotekets overgang fra ansat rengøringspersonale til rengøring ved Silkeborg Kommunes rengøringsenhed, blev udgifterne til rengøring forøget Bibliotekerne tilføres midler til dækning af merudgiften Regulering af decentrale rammer Merudgiften til Biblioteket vedr. rengøring afholdes indtil videre på konto for Regulering af decentrale rammer -100 I alt -16 Indstilling 16

17 Kultur- og Fritidschefen indstiller: at status på bevillingerne tages til efterretning Børne- og ungeudvalget Bevilling 41 Skoler Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik er implementeret. Der er formaliserede netværk i alle lokalområder i kommunen. Kvalitetsrapporten Kvalitetsrapporten skal udvikles som et dialogværktøj mellem skolevæsenet og byrådet. Sundhedspolitik Der skal arbejdes med en aktiv sundhedsprofil for skoleområdet. Der er etableret netværk i fire lokalområder som har til opgave at sikre implementering af Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Netværkene består af områdets ledere fra dagplejen, daginstitutioner, skoler og klubber samt de fagpersoner fra UUvejledningen, Handicapsektionen, Familiesektionen, PPR og sundhedsplejen som betjener institutionerne. Netværkene holder første møde i maj og juni Der er nedsat to arbejdsgrupper som skal kvalificerer kvalitetsrapporten. Den en arbejdsgruppe ser på rapportens rammebetingelser, den anden gruppe ser på rapportens afsnit om pædagogiske processer. For begge arbejdsgrupper er målet at udvikle kvalitetsrapporten således at kvalitetsrapportens budskab og konklusioner bygger på data med en høj validitet samt data som giver et troværdigt billede af skolens kvalitet. Endvidere skal arbejdsgrupperne optimere rapportens layout således at der kommunikeres et kort, klart og tydeligt budskab. Der er iværksat to tiltag. 1. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra skolernes netværk. Arbejdsgruppen koordinerer en række mindre udviklingsprojekter på flere skoler. 2. Der er etableret et partnerskabsprojekt med deltagelse af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, Videnskabsministeriet og Silkeborg 17

18 Kommune. Projektet er udbudt som et ph.d.-stipendium og skal se på: Samspillet mellem sundhed og læring i skolen belyst ud fra områderne mad og bevægelse. afvigelse pr. 31. afvigelse pr. 29. februar Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning mv Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler ? Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Teatre Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende Kommunal tandpleje Tjenestemandspensioner Kommunale råd og nævn I alt I opfølgninger er der ikke taget højde for forventede merudgifter som følge af de ændrede forhold på rengøringsområdet. Funktion Beløb Folkeskoler

19 - Vikarkontoen. Der forventes højere udgifter til barsel og længerevarende sygdom end forudsat i tet. Vurderingen er foretaget på baggrund det faktiske omfang af fraværet i hele Lønkonto til konsulenter. Der er ultimo 2007 og primo 2008 foretaget ændringer i stillingsantallet. - Aflønning af centralt ansat censorkorps jf. prøveudvalgets forslag til afvikling af prøver i folkeskolen. - Ekstra indsats overfor læsevejledning og natur/teknik. Komprimering af igangsat efteruddannelsesforløb. - Ikke udmøntet rammebesparelse - Diverse analysearbejder i forlængelse af skolestrukturen, konsulentbistand. - Oprettelse af ekstra hold på GFU under 18 år - Mellemkommunal betaling. Betaling for undervisning på sociale opholdssteder. Flere elever Syge- og hjemmeundervisning - Sygehusundervisning er ikke lagt. Betalingsforpligtigelsen overtaget fra Amtet Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - Tale-/høreundervisning Skolefritidsordninger - Vikarkontoen. Der forventes højere udgifter til barsel og længerevarende sygdom end forudsat i tet. Vurderingen er foretaget på baggrund det faktiske omfang af fraværet i hele Fællestillidsrepræsentanter: Udgifterne er højere end forudsat i tet. - Mellemkommunal betaling Special SFO Befordring af elever i grundskolen - Befordring af specialklasseelever Specialundervisning i regionale tilbud - Regionsbetalinger Kommunale specialskoler - Betaling for egne elever på Silkeborg Kommunes skoler - Betaling til specialskoler i andre kommuner. Afvigelsen skyldes primært højere takster end forudsat i tet. Taksterne jævnfør rammeaftalen er først endelig fastlagt efter vedtagelsen af tet Bidrag til statslige og private skoler - Budgetlagt med for lav takst og for få børn Tjenestemandspensioner - Pensionsforpligtigelse på flere personer end der var kendskab til på lægningstidspunktet Konklusion Der vil blive eftersendt et notat til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer med forslag til korrigerende handlinger, som har til formål at sikre den samlede overholdelse af tet på 19

20 området. Indstilling Skolechefen indstiller sagen til Børne- og Ungeudvalgets drøftelse. Beslutning Børne- og Ungeudvalget den Udvalget ønsker et møde med Økonomiudvalget den 19. maj for at diskutere konsekvenserne ved at overholde tet i Bevilling 43 Børn og familie Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik er implementeret. Der er formaliserede netværk i alle lokalområder i kommunen. Sundhedspolitikken er implementeret Der er udarbejdet opdaterede kostpolitikker i alle dagtilbud og klubber. I maj gennemføres møder i alle lokalområder som optakt til etablering af lokalelederfora. Fra Børne- og Familieområdet deltager centrale ledere i planlægningen og afviklingen af møderne. Daginstitutionsledere, dagplejekonsulenter, sundhedsplejersker og familierådgivere der er tilknyttet det enkelte lokalområde deltager ligeledes i møderne i maj. Endvidere gennemføres et omfattende uddannelsesprojekt KID, der har fokus på inklusion og implementeringen af den sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Dagplejen har nedsat en arbejdsgruppe bestående af dagplejere og konsulenter, der med udgangspunkt i de fire gamle politikker udarbejder et forslag til ny kostpolitik. Sundhedsplejen deltager i dette arbejde. Alle daginstitutioner arbejder med at opdatere og revidere kostpolitikken. I forlængelse af dialogmødet d. 21. april 08 er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal 20

21 forberede indførsel af brugerbetalte madordninger i Der anvendes pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. I 2007 og 2008 er fokusområderne sprog og social kompetence. Dagplejen og daginstitutionerne gennemfører sammen et læreplansprojekt, hvor målet er at finde egnede metoder til evaluering af læreplanerne. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af områdelederne fra dagpleje og dagtilbud, en daginstitutionsleder og en dagplejekonsulent fra hvert område. afvigelse afvigelse pr. 29. februar Teatre Ungdomsskolevirksomhed Kommunal sundhedstjeneste Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) Tjenestemandspension I alt

22 Det forventes, at der vil være et samlet merforbrug i 2008 på bevilling 43 på 16,25 mio. kr. Hovedårsagerne til merbehovet er: - Antallet af børn der passes i børnehave og vuggestuetilbud er højere end forventet. På nuværende tidspunkt forventes det, at næsten 100% af børnene i alderen 3-5 år er i pasning. På samme tidspunkt i 2007 var dækningsgraden for denne alderesgruppe 96%. Det forventede børnetal for resten af år 2008 er baseret på det faktiske børnetal i de tre første måneder fremskerevet og sammenholdt med ventelisterne. - Højere gennemsnitsudgift pr. dagplejebarn end medtaget i tet for Den højere gennemsnitsudgift er baseret på de faktiske udgifter i Større udgifter end forventet til sikrede døgninstitutioner, merbehovet er baseret på udgifterne til området i Øgede udgifter til tjenestemandspensioner, merbehovet er baseret på de faktiske udgifter i På konti til fælles opgaver for dagtilbudsområdet forventes lavere udgifter end teret til pasning af børn på tværs af kommunegrænser og færre forældre, der ønsker tilskud til pasning af egne børn. Den forventede afvigelse er baseret på forbruget. På familieområdet har den store udskiftning og mangel på sagsbehandlere i 2007 medført, at der på nuværende tidspunkt er et efterslæb i sagsbehandlingen. Afdelingen gennemfører en konkret analyse af efterslæbet. De ekstra medarbejdere, der er nødvendige for at gennemføre analysen og indhente efterslæbet er en del af den administrative stab og medfører derfor et merforbrug på bevilling 14. Det kan forventes, at behandlingen af de ventende sager vil medføre øgede udgifter til foranstaltninger på bevilling 43. Afdelingen forventer på denne baggrund, at det tilsyneladende mindreforbrug på udgifter til foranstaltninger, vil blive anvendt når efterslæbet opgøres, der kan endog blive tale om et merbehov. Indstilling Børne- og familiechefen indstiller: at udvalget tager stilling til status for bevillingens mål. at udvalget tager stilling til tiltag for overholdelse af rammen. omdisponering af nul-drifts- og anlægsbevillinger mellem fagudvalg Beslutning Børne- og Ungeudvalget den Udvalget ønsker et møde med Økonomiudvalget den 19. maj for at diskutere konsekvenserne ved at overholde tet i Bevilling 45 Handicap børn 22

23 Opbygning af ledelsesinformation om antallet af borgere, der er tildelt forskellige ydelser jf. gældende lovgivning samt tilhørende udgifter Ensartet elektronisk lagring af alle personsager i 2007 og gennemførelse af fuld elektronisk journalisering i I rammeaftalen for 2007 indgår, at der skal sættes fokus på dyre enkeltsager. Dette forventes fortsat i Der bør således foretages en sammenstilling af de fælles opgørelser med forholdene i Silkeborg Kommune. Gennem det udvidede samarbejde i Silkeborg kommune samt rammeaftalen, sundhedsaftalen og psykiatriaftalen forventes fortsat særlig fokus på sindslidende børn og unge. Forventes overholdt. Forventes overholdt. Forventes overholdt. Forventes overholdt. afvigelse 29. februar Særlige dagtilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge I alt Der vil senere blive omplaceret beløb som vedrører opgaveflytningen af de opgaver som Børneog familieafdelingen har varetaget vedrørende handicappede børn til Handicap- og psykiatriafdelingen. I øvrigt forventes der ingen smæssige afvigelser. Bevilling 48 Handicap børneinstitutioner 23

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcenter, Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby Skoven Sigerslevvester Kvinderup Græse Hørup Over Dråby Sundbylille Jørlunde Gerlev Strandpark Kyndby Huse Dalby Huse Lyngerup Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk Kyndby Venslev Dalby Krogstrup Lille Rørbæk

Læs mere