Kvartalsrapport 2. kvartal 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport 2. kvartal 2003"

Transkript

1 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 20. august 2003 Kvartalsrapport 2. kvartal 2003 Forbedrede resultater i 2. kvartal Ordinært resultat steg 52 pct. til EUR 579 mio. (EUR 380 mio. i 1. kvartal) De samlede indtægter steg 6 pct. til EUR mio. (EUR mio.) De samlede omkostninger faldt 2 pct. til EUR 902 mio. (EUR 917 mio.) Tab og hensættelser udgjorde EUR 92 mio. (EUR 98 mio.), svarende til 0,25 pct. af udlån og garantier på årsbasis Resultat pr. aktie EUR 0,14 (EUR 0,09) Egenkapitalforrentning eksklusive goodwill 18,1 pct. (12,2 pct.) og i 1. halvår Ordinært resultat steg 37 pct. til EUR 959 mio. (EUR 702 mio. i 1. halvår 2002) De samlede indtægter steg 1 pct. til EUR mio. (EUR mio.) De samlede omkostninger faldt til EUR mio. (EUR mio.) Resultat pr. aktie, rullende 12 måneder, var EUR 0,40 Egenkapitalforrentning eksklusive goodwill 15,2 pct. (9,5 pct.) Øget fokus Nordisk Renting solgt Ejendomsmæglervirksomheden Huoneistokeskus solgt Juridisk omstrukturering igangsat Ændret forretningsmodel for Life under implementering Harmoniseret forretningsorganisation i Retail Banking Investment banking-aktiviteter reorganiseret Forhandlinger med IBM om partnerskab for IT-produktion - Vi forbedrer vores resultater og skærper fokus med forøget hastighed. De samlede indtægter er fastholdt på trods af lavere markedsrenter. Samtidig ligger omkostningerne for 1. halvår under niveauet i samme periode sidste år. Tab og hensættelser er koncentreret inden for isolerede områder og ligger på et håndterbart niveau. Jeg forventer, at vi vil ligge pænt inden for vores omkostningsmål i år, idet vi nu begynder at se resultaterne af de gennemførte ændringer, siger Lars G Nordström, koncernchef for Nordea. Nordea er den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen med aktiviteter inden for tre forretningsområder: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking og Asset Management & Life. Nordea koncernen har næsten 11 mio. kunder og filialer. Nordea koncernen er blandt verdens førende inden for e-banking med 3,5 mio. e-kunder. Nordea er noteret på fondsbørserne i Stockholm, Helsinki og København.

2 Nordea Kvartalsrapport 2. kvartal (29) 2. kvt. 1. kvt. Ændring 1. halvår 1. halvår Ændring Året EUR mio pct pct Nettorenteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter Handelsindtjening Andet Indtægter i alt Personaleudgifter Andre udgifter Udgifter i alt Resultat før tab og hensættelser Tab og hensættelser, netto Indre værdis metode Resultat før indtægter fra investeringsvirksomhed og forsikring ,716 Indtægter fra investeringsvirksomhed, bank Ordinært resultat, livsforsikring Ordinært resultat, skadesforsikring Afskrivning på goodwill Ordinært resultat ,547 Hensættelse til pensionsfond Skat Minoritetsinteresser Resultat Nøgletal 1 Resultat pr. aktie, EUR 0,14 0,09 0,23 0,13 0,30 Børskurs ultimo, EUR 4,17 4,04 4,17 5,49 4,20 Egenkapital pr. aktie 2, EUR 4,03 4,15 4,03 3,90 4,06 Cirkulerende mængde aktier 2, mio Egenkapitalforrentning eksklusive goodwill 3 18,1 12,2 15,2 9,5 11,3 Egenkapitalforrentning 13,5 8,4 11,0 6,1 7,5 Udlån, EUR mia Indlån, EUR mia Egenkapital 2, EUR mia Aktiver i alt, EUR mia Kapital under forvaltning, EUR mia Omkostningsprocent, bank Omkostningsprocent ekskl. indt. fra invest.virks Kernekapitalprocent 7,5 7,2 7,5 7,4 7,1 Solvensprocent 9,8 9,7 9,8 8,9 9,9 Risikovægtede aktiver, EUR mia Som angivet i kvartalsrapporten for 3. kvartal 2002 blev der gennemført en ændring i koncernens anvendte regnskabspraksis for livsforsikringsaktiviteter fra 3. kvartal sidste år. Sammenligningstallene for 2002 er tilpasset i overensstemmelse hermed. 2 Ultimo. Gennemsnitligt antal aktier 1. halvår 2003 efter fuld udnyttelse var mio. (1.-4. kvt mio.). 3 Periodens resultat før minoritetsinteresser og afskrivning på goodwill i pct. af gennemsnitlig egenkapital (pr. kvartal). Gennemsnitlig egenkapital er inklusive minoritetsinteresser og eksklusive resterende goodwill. 4 Ordinære udgifter før tab og hensættelser og goodwill i pct. af ordinære indtægter og resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt indtægter fra investeringsvirksomhed (bank) som rapporteret i den operationelle resultatopgørelse. Ordinært resultat af forsikringsvirksomhed er ikke inkluderet.

3 Nordea Kvartalsrapport 2. kvartal (29) Kvartalsoversigt 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. EUR mio. Note Nettorenteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter Handelsindtjening Andet Indtægter i alt Personaleudgifter Andre udgifter Udgifter i alt Resultat før tab og hensættelser Tab og hensættelser, netto Indre værdis metode Resultat før indtægter fra investeringsvirksomhed og forsikring Indtægter fra investeringsvirksomhed, bank Ordinært resultat, livsforsikring Ordinært resultat, skadesforsikring Afskrivning på goodwill Ordinært resultat Hensættelse til pensionsfond Skat Minoritetsinteresser Resultat Resultat pr. aktie 0,14 0,09 0,10 0,07 0,04 Resultat pr. aktie, rullende 12 måneder frem til ultimo perioden 0,40 0,30 0,30 0,38 0,37 Note 1 Gebyrer og provisionsindtægter, EUR mio. Kurtage Kapitalforvaltning/investeringsforeninger og fonde Udstedelse af værdipapirer Udlån Indlån og betalingsformidling Valutavirksomhed Andet Gebyrer og provisionsudgifter Netto gebyrer og provisionsindtægter Heraf investeringsvirksomhed Gebyrer og provisionsindtægter Note 2 Udgifter, EUR mio. Personale Informationsteknologi Markedsføring Porto, telefon og kontorudgifter Husleje, lokaler og fast ejendom Andet Udgifter Heraf investeringsvirksomhed Udgifter Overskudsrelaterede personaleudgifter var EUR 27 mio. i 2. kvartal 2003 (1. kvartal 2003: EUR 29 mio.) 2 Vedrører IT-drift, serviceudgifter og konsulenthonorarer. IT-relaterede udgifter i alt i 2. kvartal 2003 inklusive personale mv. (eksklusive IT-udgifter i forsikringsvirksomhed) var EUR 174 mio. (1. kvartal 2003: EUR 184 mio.). 3 Inklusive personaleudgifter (2. kvartal: EUR 2 mio.).

4 Nordea Kvartalsrapport 2. kvartal (29) Koncernen Sammenfatning 2. kvartal Ordinært resultat steg 52 pct. til EUR 579 mio. i forhold til 1. kvartal som følge af stigende indtægter, en anelse lavere omkostninger og tab og hensættelser samt højere indtægter fra investeringsvirksomhed og livsforsikring. De samlede indtægter steg med 6 pct., mens de samlede udgifter faldt med 2 pct. til EUR 902 mio. Periodens resultat var EUR 405 mio., hvilket svarer til EUR 0,14 pr. aktie. Egenkapitalforrentningen var 18,1 pct. (eksklusive goodwill). Tolv måneders rullende resultat pr. aktie var EUR 0,40. Udviklingen i 2. kvartal Usikkerheden om verdensøkonomien blev mindsket noget i 2. kvartal. Den Europæiske Centralbank og centralbankerne i de nordiske lande sænkede renten i 2. kvartal, og de korte markedsrenter faldt. De nordiske aktiemarkeder steg, mens omsætningen på de nordiske børser gennemsnitligt faldt 1 pct. De samlede udlån lå uændret på EUR 147 mia. Udlån til både privatkunder og virksomheder i Retail Banking og store erhvervskunder i Corporate and Institutional Banking viste fortsat vækst, men svækkelsen af den norske krone havde en negativ indvirkning. De samlede indlån faldt med 3 pct. til EUR 89 mia. Indlån i Retail Banking steg, mens indlån fra store erhvervskunder faldt. I forhold til ultimo 2. kvartal 2002 er udlån steget med 2 pct., og indlån er faldet med 1 pct. Justeret for valutaudsving steg udlånet 5 pct. og indlånet 2 pct. Kapital under forvaltning steg med 7 pct. til EUR 102 mia. Indtægter Nettorenteindtægter steg med 1 pct. til EUR 843 mio. Det fortsatte fald i de korte renter pressede indlånsmarginalerne. Dette blev opvejet af stigningen i forretningsomfanget. Der bliver løbende gjort en indsats for at begrænse den faldende korte rentes negative indvirkning på nettorenteindtægterne. Gebyrer og provisionsindtægter steg 4 pct. til EUR 366 mio. (EUR 353 mio.). Provisionsindtægter fra kapitalforvaltning steg med 10 pct. understøttet af den positive udvikling på aktiemarkederne. Gebyrer fra indlån og betalingsformidling steg 7 pct. som følge af en stigning i antallet af transaktioner i 2. kvartal. Handelsindtægter lå fortsat på et højt niveau på EUR 155 mio. (EUR 157 mio.), hvilket afspejler Nordeas position som en førende udbyder af afledte finansielle instrumenter og kapitalmarkedsprodukter. Andre indtægter steg med EUR 70 mio. til EUR 99 mio. Stigningen skyldes salget af ejendomsselskabet Nordisk Renting og den finske ejendomsmæglervirksomhed Huoneistokeskus Oy. Ud over disse transaktioner består andre indtægter hovedsageligt af ejendomsrelaterede indtægter. Udgifter De samlede udgifter faldt med 2 pct. til EUR 902 mio. Omstruktureringsomkostningerne var noget højere end i 1. kvartal. Tab og hensættelser Tab og hensættelser udgjorde EUR 92 mio. (EUR 98 mio.). Tab og hensættelser i 2. kvartal svarede til 0,25 pct. af udlån og garantier på årsbasis. Langt størstedelen af tab og hensættelser kan henføres til den norske Retail Banking-portefølje og vedrører næsten udelukkende fiskeopdræt. De resterende tab er fordelt på resten af porteføljen. Indtægter fra investeringsvirksomhed, bank Indtægter fra investeringsvirksomhed, bank, steg med EUR 52 mio. til EUR 81 mio., hvilket afspejler et positivt resultat af obligationsbeholdningen samt kursgevinster på aktier. Group Treasury nød godt af den lavere lange såvel som korte rente i sin positionstagning. Livsforsikring Resultat af livsforsikringsvirksomhed steg til EUR 50 mio. (EUR 19 mio.), hvilket skyldes et forbedret investeringsafkast og den gradvise implementering af den ændrede forretningsmodel i Nordeas livsforsikringsaktiviteter. Indre værdis metode Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder blev EUR 19 mio. (EUR 14 mio.). Resultat Periodens resultat var EUR 405 mio. (EUR 255 mio.). Resultatet i 1. halvår sammenlignet med 2002 Ordinært resultat var 37 pct. højere end i den tilsvarende periode sidste år, hvilket afspejler en lille stigning i indtægter, uændrede omkostninger og stigende tab og hensættelser samt et underskud fra skadesforsikringsaktiviteterne sidste år, som omfattede tabet på salget af disse aktiviteter. Indtægter De faldende korte renter lagde pres på indlånsmarginalerne, men nettorenteindtægterne faldt kun en anelse, hvilket hovedsageligt skyldes vækst i udlån og indlån og øgede udlånsmarginaler i visse erhvervssegmenter.

5 Nordea Kvartalsrapport 2. kvartal (29) Gebyrer og provisionsindtægter faldt med 7 pct., hovedsageligt på grund af lavere kurtage som følge af svage aktiemarkeder, mens handelsindtægter steg 14 pct. Udgifter De samlede udgifter faldt EUR 8 mio. på trods af købet af LG Petro Bank i Polen, højere omstruktureringsomkostninger og noget højere variable lønninger i år, der samlet beløber sig til over EUR 30 mio. Omkostningsudviklingen afspejler de løbende rationaliseringsog integrationsaktiviteter. Omkostningsprocenten var 61 (63). Tab og hensættelser Tab og hensættelser var EUR 71 mio. højere i år, hvilket hovedsageligt afspejler svaghed i visse dele af den norske Retail Banking-portefølje. Tab og hensættelser svarede til 0,26 pct. af udlån og garantier på årsbasis. Indtægter fra investeringsvirksomhed, bank Indtægter fra investeringsvirksomhed steg EUR 68 mio. i 1. halvår som følge af rentefaldet. Livsforsikring Resultat af livsforsikringsvirksomhed steg til EUR 69 mio. fra et underskud på EUR 29 mio. i det foregående halvår, hvilket hovedsageligt afspejler en forbedring af investeringsafkastet og den gradvise implementering af den ændrede forretningsmodel i Life. Resultat Periodens resultat steg med 78 pct. til EUR 660 mio. i forhold til samme periode sidste år, hvilket afspejler forbedringen i ordinært resultat samt sidste års hensættelse til pensionsfonde. Pensionsforpligtelser Pensionsforpligtelser, der ikke er indregnet i balancen, dækkes hovedsageligt af aktiverne i pensionsfondene. Ultimo 2. kvartal var det samlede underskud EUR 25 mio., hvilket afspejler overskud i Finland, Sverige og Danmark, men et underskud på EUR 65 mio. i Norge, som i henhold til gældende regnskabsregler vil blive amortiseret over den gennemsnitlige tilbageværende tid til pensionering. Fra og med 2004 vil Nordea implementere IAS19 i regnskabsaflæggelsen vedrørende koncernens pensionsforpligtelser over for medarbejderne. Implementeringen vil resultere i ændringer i den måde, pensionsomkostninger og pensionsforpligtelser beregnes på, baseret på koordinerede aktuarmæssige vurderinger i hele koncernen. Ændringen i forpligtelserne ved at implementere IAS19 vil blive indregnet som en reduktion af egenkapitalen. Kreditkvalitet - tab på isolerede områder Ultimo kvartalet udgjorde kritiske lån EUR 836 mio. netto (EUR 805 mio.), svarende til 0,57 pct. (0,55 pct.) af de samlede udlån. Udlånsporteføljen har ændret sig en anelse med hensyn til eksponering til kundegrupper. Andelen af erhvervsudlån faldt fra 58 pct. til 57 pct. af udlånsporteføljen, mens udlån til privatkunder steg fra 40 pct. til 41 pct. af de samlede udlån. Udlån til den offentlige sektor tegnede sig for 2 pct. For privatkunder er 76 pct. af udlånene realkreditlån. Andre udlån til privatkunder omfatter bl.a. forbrugslån, kassekredit, billån og kreditkortfinansiering. Der er ikke sket større ændringer i sammensætningen af udlånsporteføljen til virksomheder i 2. kvartal. Ejendomsadministration er fortsat den største sektoreksponering i udlånsporteføljen med en eksponering på EUR 22,3 mia., hvilket svarer til 15 pct. af den samlede portefølje. Forholdsvis store og finansielt stærke selskaber dominerer porteføljen, hvor sikkerhedsstillelsens dækning er høj. Trods stigningen i ledighedsprocenter for erhvervsejendomme i de nordiske hovedstæder er kreditkvaliteten stabil. Eksponeringen til shipping-sektoren var EUR 5,8 mia., hvoraf der er trukket EUR 5,0 mia. Porteføljen er spredt på skibstyper og fokuserer på store aktører inden for industrien. Det samlede beløb, der er trukket, svarer til 3,4 pct. af de samlede udlån, og 55 pct. er til nordiske kunder. Eksponeringen til telekommunikationssektoren var EUR 5,1 mia., hvoraf der er trukket EUR 3,3 mia. Det trukne beløb udgør 2,3 pct. af koncernens låneportefølje. Størstedelen af eksponeringen er knyttet til store nordiske leverandører af telekommunikationsudstyr og store nordiske teleoperatører. Hertil kommer, at 9 pct. anses for at være behæftet med lav eller ubetydelig risiko, da de er dækket af garantier fra offentlig eksportkreditforsikring eller kontant sikkerhed. Eksponeringen til fiskeriet var EUR 2,4 mia., hvoraf der er trukket EUR 2,0 mia. Ca. 43 pct. af eksponeringen er relateret til fiskeopdræt, 33 pct. til fiskefartøjer og 24 pct. til fiskeforarbejdningsindustrien. Svagheden i fiskeriporteføljen er relateret til fiskeopdræt, der udgør 0,6 pct. af bankens låneportefølje. Svækkelsen af den norske valuta i 1. halvår har ikke være tilstrækkelig til at modvirke de lave laksepriser, og udsigterne for sektoren er fortsat meget usikre. Koncernens fortsatte koncentration af nordiske kunder har bidraget til at fastholde kreditkvaliteten på et

6 Nordea Kvartalsrapport 2. kvartal (29) tilfredsstillende niveau. Omkostningsstrukturen i den norske industri og en generelt stærkere norsk valuta sidste år har resulteret i tab af konkurrenceevne for norske eksportører og har ført til økonomisk pres i dele af eksportsektoren på trods af en generelt stærk norsk økonomi. Omkostningsniveau - pænt inden for målet Det er koncernens mål at fastholde omkostningsniveauet fra 2002 uændret i 2003 og De samlede udgifter i 2002 var EUR mio. Det forventes, at de løbende omkostningsreduktioner inden for organisationen gradvist vil slå igennem i løbet af året. Blandt de konkrete initiativer til at reducere omkostningerne er en begrænsning af IT-udviklingsomkostningerne til 80 pct. af niveauet i 2002, strukturelle ændringer inden for Retail Banking og en række integrationsprojekter. Initiativerne har haft en noget mere positiv effekt end oprindeligt ventet. I maj indledte Nordea eksklusivforhandlinger med IBM for at danne partnerskab om IT-produktionsydelser efter et tidligere offentliggjort ønske om at samle bankens ITproduktion. Det er Nordeas mål at afslutte forhandlingerne og begynde partnerskabet i løbet af 2. halvår Formålet med det planlagte partnerskab er at forbedre Nordeas effektivitet, reducere sammenlignelige omkostninger og mindske risiciene ved det omfattende IT-omstillingsprogram. Nordea har i øjeblikket tre incitamentsordninger: den almindelige overskudsdelingsordning for alle medarbejdere, den midlertidige ordning for alle medarbejdere og den midlertidige ordning for Nordeas 300 topledere. Ordningernes resultatkriterier er baseret på egenkapitalforrentningen og/eller economic profit. Omkostningerne for koncernen for alle tre ordninger kan maksimalt beløbe sig til ca. EUR 100 mio. Niveauet for udbetaling under Nordeas tre incitamentsordninger vil muligvis blive nået i år. En eventuel udbetaling under en eller flere af disse ordninger er ikke indregnet i regnskabet for 2. kvartal. Som tidligere nævnt ventes eventuelle omkostninger af denne art ikke at blive absorberet inden for omkostningsmålet. Effektiv kapitalanvendelse - stærkt kapitalgrundlag Egenkapitalen var EUR 12 mia. ved udgangen af 2. kvartal, og kernekapitalprocenten var 7,5. Solvensprocenten var 9,8. På den ordinære generalforsamling i Nordea 24. april blev det besluttet at nedsætte aktiekapitalen ved annulation af de 57 mio. aktier, Nordea tilbagekøbte i 2001 og Annulationen ventes at finde sted i løbet af 2. halvår Den tidligere offentliggjorte avance fra salget af Nordeas beboelsesejendomme i Danmark er medregnet i resultatet for 2. kvartal med et beløb af EUR 41 mio. En tilsvarende hensættelse er foretaget for at dække eventuelle tab på yderligere ejendomssalg. Det løbende frasalg af Nordeas ejendomme ventes samlet set at have en marginal nettoeffekt på Nordeas resultat i år. Den bogførte værdi af de resterende ejendomme, der planlægges solgt, er ca. EUR 0,8 mia. Juridisk struktur Bestyrelsen har besluttet at igangsætte en forandringsproces for koncernens juridiske struktur. Målet er at etablere en struktur med én bank, hvor én juridisk enhed driver forretning på alle lokale markeder gennem filialer. Nordea AB bliver et operationelt bankselskab og omdannes til et europæisk selskab, der fortsat har hjemsted i Sverige. Ændringen ventes at resultere i en mere effektiv drift, reducerede operationelle risici og en mere effektiv kapitalanvendelse. Som følge af omstruktureringen, hvorved Nordea Bank Danmark, Nordea Bank Norge og Nordea Bank Sverige sælges af Nordea Bank Finland til Nordea AB er der opstået et skattemæssigt underskud i Nordea Bank Finland. Det skyldes hovedsageligt en forskel mellem den historiske købsværdi af Nordea Bank Sverige og Nordea Bank Norge og salgspriserne. Salget af Nordea Bank Norge afventer stadig godkendelse fra de norske myndigheder. Nordea modtog medio august en forhåndsafgørelse fra de finske skattemyndigheder. På grundlag af afgørelsen il et udskudt skatteaktiv, der stammer fra det skattemæssige underskud, blive bogført i 2. halvår. Det udskudte skatteaktiv er foreløbigt skønnet til ca. EUR 300 mio., når der tages højde for de juridiske rammer samt de økonomiske aspekter ved udnyttelsen af det udskudte skatteaktiv. Omdannelsen af Nordea AB til et bankselskab kræver beslutning på en ekstraordinær generalforsamling, som efter planen finder sted i oktober i år. Efter omdannelsen fusionerer Nordea AB med Nordea Bank Sverige. Nordea-aktien I 2. kvartal steg kursen på Nordea-aktien 3 pct. på fondsbørsen i Stockholm fra SEK 37,40 den 31. marts til SEK 38,60 den 30. juni. Det samlede afkast til aktionærerne i 2. kvartal var 8,6 pct. I 1. halvår steg aktien 1 pct., og det samlede afkast til aktionærerne var 5,7 pct.

7 Nordea Kvartalsrapport 2. kvartal (29) Forventninger Der er fortsat en forventning om økonomisk vækst i såvel verdensøkonomien som de nordiske økonomier, og potentialet for indtjeningsvækst er en anelse forbedret. Dette er baseret på mindre usikkerhed med hensyn til et økonomisk opsving. Der vil fortsat være skarp fokus på omkostningsstyring, og omkostningerne for helåret ventes at ligge pænt inden for det tidligere offentliggjorte omkostningsmål for Målet for gennemsnitlige tab og hensættelser på højst 0,40 pct. af de samlede udlån og garantier over en konjunkturperiode er uændret. Der knytter sig fortsat usikkerhed til fiskeopdrætsporteføljen, men på grundlag af kvaliteten af koncernens samlede udlånsportefølje samt de nuværende økonomiske udsigter for de nordiske lande har Nordea ingen anledning til at tro, at tab og hensættelser vil overstige dette gennemsnitsniveau i 2003.

8 Nordea Kvartalsrapport 2. kvartal (29) Resultat fordelt på forretningsområder for 2. kvartal 2003 EUR mio. Kundeansvarlige enheder: Retail Banking Forretningsområder Corporate and Institutional Banking Asset Management & Life 1 Group Treasury General Insurance Indtægter Udgifter Tab og hensættelser Indre værdis metode Resultat før indtægter fra investeringsvirksomhed og forsikring Indtægter fra investeringsvirksomhed, bank Ordinært resultat, livsforsikring Ordinært resultat, skadesforsikring - - Goodwill Ordinært resultat 2003: 2. kvt : 1. kvt : 4. kvt : 3. kvt : 2. kvt Egenkapitalforrentning 23% 19% 18,1% Omkostningsprocent, bank 57% 52% 64% 8% 58% 1 Præsentationen af livsforsikringsaktiviteterne er blevet ændret. Ordinært resultat, livsforsikring, afspejler nu resultatet efter allokering til Retail Banking. Sammenligningstallene er tilpasset i overensstemmelse hermed. Produktresultatet, der viser koncernens samlede indtægter fra livsforsikring, vises i Asset Management & Life-afsnittet. Andet I alt Nordeas aktiviteter er organiseret i tre forretningsområder: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking og Asset Management & Life. Forretningsområderne fungerer som resultatcentre. Styringen af koncernens finansielle aktiviteter varetages af Group Treasury. I Nordea er kundeansvar af grundlæggende betydning. Koncernens samlede engagement med kunderne bogføres i den kundeansvarlige enheds resultatopgørelse og balance. Kapital allokeres på grundlag af hver enkelt forretningsenheds faktiske risiko under hensyntagen til kredit- og forsikringsrisici, markedsrisici samt operationelle og forretningsmæssige risici. Denne model optimerer anvendelsen og allokeringen af kapital mellem forretningsområderne. Economic profit udgør grundlaget for at vurdere strategiske alternativer samt resultatet. Allokeret kapital og en standardskattesats anvendes ved beregning af egenkapitalforrentning i forretningsområderne. Ud over de tre forretningsområder er Group Treasury med ansvar for styring af koncernens egenbeholdning og koncernens funding-aktiviteter inkluderet i tabellen. I Andet indgår indtægter og udgifter, der ikke er fordelt på forretningsområder, dvs. funding-omkostninger i forbindelse med det kontante køb af Nordea Bank Norge, resultat af fast ejendom, udgifter til koncernfunktioner, der ikke er defineret som serviceydelser til forretningsområderne, afskrivninger på goodwill i relation til dannelsen af Nordea, hensættelser foretaget centralt til dækning af tab samt resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder, som ikke indgår i de kundeansvarlige enheder. Asset Management & Life har kundeansvaret inden for investment management og private banking uden for den fælles enhed med Retail Banking. Derudover har forretningsområdet produktansvar for investeringsforeninger og fonde og livsforsikring. Det ordinære resultat, der vises i tabellen, omfatter de kundeansvarlige enheder. Produktresultatet, der viser koncernens samlede indtægter fra investeringsforeninger og fonde og livsforsikring, herunder salgs- og distributionsomkostninger i filialnettet, vises i faktaboksen Nøgletal pr. kvartal Asset Management-aktiviteter og Nøgletal pr. kvartal Lifeaktiviteter i Asset Management & Life-afsnittet.

9 Nordea Kvartalsrapport 2. kvartal (29) Retail Banking Stærkt salg Fald i omkostningsprocenten til 57 Salg af Huoneistokeskus Tab og hensættelser i Retail Banking i Norge Egenkapitalforrentning på 23 pct. Retail Banking udvikler, sælger og distribuerer et bredt spektrum af finansielle produkter og har kundeansvar for privatkunder og små og mellemstore erhvervskunder. Markedsudvikling Kunderne udviste i 2. kvartal fortsat solid efterspørgsel efter de fleste serviceydelser. Centralbankerne i alle de nordiske lande sænkede deres rentesatser yderligere. Aktiekurserne på de nordiske og globale markeder steg i 2. kvartal, og der var øget efterspørgsel efter investeringsforeninger og fonde. Forretningsudvikling Der var fortsat stærk vækst i udlån til privatkunder. Udlånet steg EUR 2,0 mia. til EUR 59,2 mia. i 2. kvartal, svarende til en stigning på 3 pct. Indlån fra privatkunder steg EUR 1,2 mia. til EUR 41,3 mia., svarende til en stigning på 3 pct. Udlånsmarginalerne på privatkunder var stort set uændrede i 2. kvartal for både realkreditudlån og andre udlån. Dog har den stigende andel af realkreditudlån, som har lavere marginaler, reduceret den samlede marginal en anelse. Udviklingen i forretningsomfanget med erhvervskunder var mere afdæmpet i 2. kvartal med en udlånsvækst på 1 pct. til EUR 59,0 mia. og en indlånsvækst på 2 pct. til EUR 28,5 mia. Udlånsmarginalerne for erhvervskunder var uændrede i 2. kvartal sammenholdt med 1. kvartal. De samlede udlån steg til EUR 118,1 mia. i 2. kvartal. Stigningen i forhold til ultimo 2. kvartal 2002 var 7 pct. Omkring halvdelen af de samlede udlån er realkreditudlån til privatkunder og erhvervskunder. De samlede indlån steg til EUR 69,8 mia. i 2. kvartal. Sammenholdt med ultimo 2. kvartal 2002 svarer det til en stigning på 7 pct. Indlånsmarginalerne faldt yderligere som følge af rentefaldene i 1. og 2. kvartal. Som følge af øget efterspørgsel efter investeringsforeninger og fonde i 2. kvartal steg salget af opsparingsprodukter til privatkunder med EUR 2,2 mia. Også kort, for hvilke der betales gebyr til kortudsteder, bidrog til det gode salgsresultat med yderligere solgte kort. Antal af udstedte kort kom dermed op på 3,5 mio. I Retail Banking i Danmark var der i 2. kvartal fortsat et højt aktivitetsniveau inden for konvertering af realkreditlån på grund af det lave renteniveau. Retail Banking i Finland solgte den førende ejendomsmæglervirksomhed Huoneistokeskus, men fortsætter samarbejdet med selskabet. Salget gav en indtægt på EUR 43 mio. i juni. Retail Banking i Norge fortsatte implementeringen af en ny organisation for at styrke sin position gennem stærkere fokus på kunderne. Der er taget tiltag til at forbedre effektiviteten i både stabsfunktionerne og filialnettet, hvilket forventes at reducere medarbejderantallet med omkring 350. Electronic banking Antallet af Netbank-kunder steg med 0,1 mio. i 2. kvartal og nåede næsten op på 3,5 mio., hvoraf er privatkunder. Antallet af kunder, der handler aktier via internettet, voksede ligeledes hurtigt i 2. kvartal, og ultimo kvartalet havde kunder adgang til at handle aktier online. Ultimo 2. kvartal havde Nordea næsten e-businesskunder. E-betaling er den mest populære e-businesstjeneste, som næsten erhvervskunder benytter sig af. 700 af disse var til stede på Nordeas pan-nordiske e-markedsplads Solo-torvet, der forbinder danske, finske, norske og svenske købere og sælgere. Nordeas e-businesstjenester omfatter også e-faktura, e-identifikation, e-signatur og e-løn. Netbank-tjenesterne fortsatte deres hurtige vækst i 2. kvartal. Netbank-kunderne loggede sig på 31,0 mio. gange, svarende til en stigning på 5,6 mio. eller 22 pct. i forhold til 2. kvartal Antallet af betalinger steg 5,9 mio. til 36,1 mio. i 2. kvartal, en stigning på 20 pct. Der blev lanceret en række elektroniske bankydelser i 2. kvartal inden for betalinger og cash management, e-business og kort. Resultat De samlede indtægter steg 6 pct. i 2. kvartal sammenlignet med 1. kvartal. Nettorenteindtægter steg 2 pct. sammenholdt med 1. kvartal, idet den stærke vækst i forretningsomfanget blev imødegået af fortsat pres på indlånsmarginalerne som følge af den lavere korte rente. Netto gebyrer og provisionsindtægter og andre indtægter blev positivt påvirket af den stigende efterspørgsel efter investeringsforeninger og fonde, øget gebyrindtjening på betalingsformidlingsområdet og salget af Huoneistokeskus, hvilket resulterede i en stigning på 17 pct. i forhold til 1. kvartal.

10 Nordea Kvartalsrapport 2. kvartal (29) Der var stram omkostningsstyring i 2. kvartal, og stigningen på 2 pct. i forhold til 1. kvartal skyldes primært et sæsonmæssigt højt aktivitetsniveau og hensættelser i Retail Banking i Norge til tidlig pensionering samt andre tiltag i forbindelse med det igangværende større omstruktureringsprogram. I 2. kvartal faldt medarbejderantallet med yderligere ca. 225 ud over medarbejderne i Huoneistokeskus. Resultat før tab og hensættelser var EUR 483 mio., en stigning på 13 pct. i forhold til 1. kvartal. Omkostningsprocenten for 2. kvartal faldt til 57 pct. fra 60 pct. i 1. kvartal. Tab og hensættelser i 2. kvartal udgjorde EUR 94 mio., hvoraf EUR 81 mio. kan henføres til Retail Banking i Norge. Den negative udvikling i tab og hensættelser i de sidste tre kvartaler har været stærkt koncentreret på isolerede områder af den norske Retail Banking-portefølje, og tab og hensættelser i de andre lande har været ubetydelige i samme periode. Ordinært resultat på EUR 383 mio. i 2. kvartal udviser en stigning på 10 pct. i forhold til 1. kvartal, og afkast på allokeret kapital steg fra 22 pct. i 1. kvartal til 23 pct. i 2. kvartal.

11 Nordea Kvartalsrapport 2. kvartal (29) Ordinært resultat I alt Retail Danmark Retail Finland Retail Norge Retail Sverige Polen & Baltikum 2. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 1. kvt. EUR mio Nettorenteindtægter Netto gebyrer og provisionsindtægter og andre indtægter Indtægter i alt Udgifter i alt Resultat før tab og hensættelser Tab og hensættelser Afskrivning på goodwill Ordinært resultat Omkostningsprocent Egenkapitalforrentning Forretningsomfang og marginaler 1,2 I alt Retail Danmark Retail Finland Retail Norge Retail Sverige Polen & Baltikum 2. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Forr.omfang, EUR mia Udlån 118,1 115,8 32,0 31,0 25,8 25,0 20,8 20,6 38,0 37,7 1,5 1,5 Indlån 69,8 68,2 15,6 14,8 21,9 21,5 11,0 11,0 20,2 19,9 1,0 1,1 Udlånsmarginaler, pct. Til erhvervskunder 1,2 1,2 Til privatkunder 1,6 1,7 Udlån i alt 1,4 1,4 Indlånsmarginaler, pct. Fra erhvervskunder 1,0 1,1 Fra privatkunder 1,6 1,7 Indlån i alt 1,3 1,5 1 Forretningsomfang er pr. ultimo perioden. 2 Marginaler er eksklusive Polen & Baltikum. Nøgletal pr. kvartal 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt Ordinært resultat, EUR mio Egenkapitalforrentning Omkostningsprocent Kundeunderlag: privatkunder, mio erhvervskunder, mio Antal medarbejdere (omregnet til fuldtid) Inklusive LG Petro Bank.

12 Nordea Kvartalsrapport 2. kvartal (29) Corporate and Institutional Banking Fortsat højt aktivitetsniveau i Corporate Banking, International and Shipping Division samt Markets Egenkapitalforrentning steg til 19 pct. Lave tab og hensættelser Corporate and Institutional Banking leverer en række produkter og serviceydelser til erhvervskunder og institutionelle kunder og har ansvaret for kunderelationerne til store erhvervskunder, shipping-, offshore- og olieselskaber og finansielle institutioner. Markedsudvikling Markedsforholdene blev en anelse bedre i løbet af 2. kvartal, idet de usikre økonomiske udsigter forbedredes. Udviklingen i omsætningen på aktiemarkederne viste en stigning i Danmark, Sverige og Norge. Alle børsindekser steg. Udviklingen på aktiemarkederne Markedsvolumen Markedsindeks 2. kvt EUR mia. 2. kvt. vs. 1. kvt. pct. 2. kvt pct. Danmark 13,4 17,5 15,1 Finland 31,0-18,8 10,8 Norge 17,0 27,8 29,0 Sverige 60,4 1,3 16,1 Gennemsnit -0,6 Forretningsudvikling Ordinært resultat i Corporate Banking Division steg med 16 pct. Niveauet for afsluttede handler var højt, hvilket til dels skyldes opnåelsen af større omlægninger af syndikerede lån, herunder et mandat på en facilitet på USD mio. for Nokia. Der blev opnået en betydelig mængde nye forretninger, bl.a. syndikering af en lånefacilitet på EUR 325 mio. for Posten Norge. International and Shipping Division havde et godt samlet resultat i 2. kvartal. Indtægter i alt steg i forhold til 1. kvartal som resultat af et tilfredsstillende aktivitetsniveau og et stort antal transaktioner. I de internationale enheder var der positive resultater af omstruktureringstiltagene. niveau. I første kvartal offentliggjorde Nordea en ændring i forretningsmodellen for sine investment bankingaktiviteter. Reorganiseringen forløber planmæssigt med forventede årlige besparelser på ca. EUR 12 mio. I Custody Services faldt antallet af transaktioner med 15 pct. i forhold til forrige kvartal. Aktiver i depot steg med 8 pct. Cash Management vandt en række store kontrakter. Repræsentationskontoret i Moskva blev lukket sidst i juli 2003, og repræsentationskontoret i Shanghai lukker i august Resultat De samlede indtægter i 2. kvartal var EUR 273 mio., hvilket er på samme niveau som i 1. kvartal. Nettorenteindtægter var EUR 100 mio., hvilket er en stigning på 2 pct. i forhold til 1. kvartal. Andre indtægter var EUR 173 mio., hvilket er et fald på EUR 5 mio. fra 1. kvartal. Aktivitetsniveauet var højt, navnlig inden for shipping og corporate banking. Desuden steg indtægterne i Nordea Securities fra det lave niveau i 1. kvartal. Markets var i stand til at opretholde det høje indtægtsniveau, der blev nået i 1. kvartal, selv under de vanskelige handelsforhold i begyndelsen af kvartalet. De samlede udgifter i 2. kvartal steg EUR 6 mio. fra 1. kvartal til EUR 143 mio. Stigningen skyldes en hensættelse til omstruktureringsomkostninger på EUR 13 mio. i Nordea Securities som følge af beslutningen om at reorganisere investment banking-aktiviteterne. På andre områder fortsatte omkostningerne den nedadgående tendens. Tab og hensættelser var fortsat på et lavt niveau på EUR 13 mio., en nedgang på EUR 21 mio. i forhold til 1. kvartal. Derudover faldt hensættelser til landerisici med EUR 10 mio. som følge af et lavere forretningsomfang på emerging markets. Ordinært resultat var EUR 135 mio., hvilket gav en egenkapitalforrentning på 19 pct. Omkostningsprocenten var 52. I Markets var aktivitetsniveauet fortsat højt med stærk kundeefterspørgsel på alle produktområder. Aktivitetsniveauet var især højt i sidste del af kvartalet. En målrettet salgsindsats resulterede i fortsat stigning i forretningsomfanget inden for derivater og strukturerede løsninger i alle kundesegmenter. I Investment Banking blev de forbedrede markedsforhold afspejlet i en stigning i salgsindtægterne. Aktivitetsniveauet inden for nyudstedelser var fortsat på et lavt

13 Nordea Kvartalsrapport 2. kvartal (29) Ordinært resultat fordelt på hovedområder I alt Corporate International Investment Andet Markets 2 Banking and Banking 1 Division Shipping Division 2. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 2. kvt kvt. EUR mio Nettorenteindtægter Andre indtægter Indtægter i alt Udgifter i alt Resultat før tab og hensættelser Tab og hensættelser Landerisiko Indre værdis metode Afskrivning på goodwill Ordinært resultat Udlån, EUR mia. 25,3 24,4 18,5 17,6 6,8 6,8 1 Tallene omfatter indtægter og udgifter i relation til divisionens aktiviteter som en kundeansvarlig enhed. Derudover har divisionen indtægter og udgifter i relation til dens service- og produktansvar, som allokeres til andre kundeansvarlige enheder i koncernen. 2 Markets har produktansvaret for handelsprodukter såsom valuta og obligationer samt relaterede afledte finansielle instrumenter og vurderes på produktresultatet. Produktresultatet omfatter alle indtægter og udgifter, som kan henføres til de respektive produkter, og tilfalder de kundeansvarlige enheder i Corporate and Institutional Banking og Retail Banking. 3 Som første skridt hen imod indførelsen af dagsværdi for afledte finansielle instrumenter i Markets (hvilket hovedsagelig tager højde for modpartsrisikoen) blev en tidligere central hensættelse på EUR 22 mio. overført til Markets i 2. kvartal. Denne overførsel reducerede indtægterne i Markets, men påvirkede ikke koncernens resultat. Nøgletal pr. kvartal 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt Ordinært resultat, EUR mio Egenkapitalforrentning Omkostningsprocent Antal medarbejdere (omregnet til fuldtid)

14 Nordea Kvartalsrapport 2. kvartal (29) Asset Management & Life Nettotilgang af nye aktiver på EUR 2,4 mia. Kapital under forvaltning EUR 102 mia., en stigning på 7 pct. i forhold til forrige kvartal Stærk resultatforbedring i både Asset Management- og Life-aktiviteterne Ændret forretningsmodel for Life leverer resultater Asset Management & Life omfatter koncernens aktiviteter inden for institutionel kapitalforvaltning, liv og pension, investeringsforeninger og fonde, private banking samt på markedet for privat opsparing generelt. Fra og med denne rapport er kommentarerne knyttet til kundesegmenter og ikke organisatoriske enheder. Begge dimensioner er opgjort i tabellen på side 16. Markedsudvikling Optimismen vendte tilbage til aktiemarkederne i april, da aktiekurserne begyndte at stabiliseres og dernæst vise en opadgående tendens. Indeksene på Nordeas kernemarkeder steg mellem 10 pct. og 30 pct. i løbet af 2. kvartal. Forretningsudvikling Generelt set blev der opnået et stærkt salgsresultat med EUR 2,4 mia. i nettotilgang. År-til-dato nettotilgangen er 4,6 pct. af aktiverne pr. ultimo Hjulpet af investeringsresultaterne steg den samlede kapital under forvaltning til EUR 101,9 mia., en stigning på 7 pct. i forhold til 1. kvartal. Aktivsammensætningen ændredes noget i 2. kvartal og resulterede i en struktur bestående af 32 pct. aktier og 68 pct. obligationer sammenholdt med 30 pct. aktier ultimo 1. kvartal. Implementeringen af den ændrede forretningsmodel for Life & Pensions forløber planmæssigt (for yderligere information se boks på næste side). Opsparingsmidler fra nordiske retail-kunder Asset Management & Life tilbyder investeringsforeninger, fonde og liv- og pensionsprodukter til nordiske retailkunder. Som følge af den positive udvikling i aktiekurserne og de faldende udsigter til yderligere rentesænkninger viste kunderne igen stigende interesse for aktierelaterede produkter. Markedsandele, nordiske investeringsforeninger og fonde i 2. kvartal 2003 Norden Danmark Finland Norge Sverige Nettotilgang 19,8% 26,3% 32,9% Neg, 5,4% KuF 20,0% 26,5% 24,4% 8,5% 17,4%* *Markedsandel pr. 1. kvartal 2003 (KuF står for kapital under forvaltning) Nettopræmier i Life faldt til EUR 548 mio. fra EUR 599 mio. i 1. kvartal. Private banking i Norden De nordiske private banking-aktiviteter nød godt af den øgede tilgang og generelt højere kundeaktivitet. Den samlede kapital under forvaltning steg 8 pct. til EUR 20,5 mia. og nåede dermed op på niveauet fra 2. kvartal sidste år. Private banking og salg af investeringsforeninger i Europa Den samlede kapital under forvaltning i Nordeas europæiske aktiviteter inden for private banking og salg af investeringsforeninger og fonde steg 12 pct. til EUR 9,4 mia. Stigningen skyldes primært det fortsat stærke salg af investeringsforeninger og fonde. Institutionelle kunder Trods en betydelig bruttotilgang, navnlig inden for obligationer fra svenske kunder, var nettotilgangen i dette segment lav på grund af tabet af et større eksisterende mandat. Alligevel steg den samlede kapital under forvaltning for ikke-tilknyttede institutionelle kunder med 5 pct. til EUR 20,7 mia. Resultat Indtægterne fra Asset Management-aktiviteter steg EUR 7 mio. til EUR 113 mio. i 2. kvartal som følge af tilgangen og den stigende værdi af kapital under forvaltning. Effektiviseringstiltag igangsat i de seneste 12 måneder begyndte at slå igennem, og de samlede udgifter faldt til EUR 44 mio. fra EUR 48 mio. i 1. kvartal. Som følge heraf steg produktresultatet fra Asset Management-aktiviteter til EUR 42 mio., en stigning på 35 pct. fra 1. kvartal. Produktresultatet fra Life-aktiviteter steg til EUR 52 mio., en stigning på 136 pct. fra EUR 22 mio. i 1. kvartal. Samtidig steg bufferne betydeligt fra 3.0 pct. til 4,8 pct. af livsforsikringshensættelserne. Nettotilgangen til retail-investeringsforeninger og fonde i Norden var EUR 1,1 mia., og kapital under forvaltning i denne kategori steg med 10 pct. til EUR 28,2 mia. De gennemsnitlige marginaler steg i 1. kvartal som følge af højere aktieværdier.

15 Nordea Kvartalsrapport 2. kvartal (29) Ændret forretningsmodel for Life & Pensions: Forbedret afkast og reduceret volatilitet Siden midten af 2002 er Nordeas livsforsikringsaktiviteter gradvist blevet vendt imod en forretningsmodel, der fokuserer på at skabe economic profit (dvs. risikojusteret resultat). Denne reorientering opnås gennem arbejde med flere parametre: Ved at anvende forbedrede risikostyringsteknikker (en model for økonomisk kapital, der også tager højde for sammensætningen af passiverne), ved at udnytte positive lovgivningsmæssige ændringer og ved at introducere nye produkter med lavere risiko for selskabet og bedre forventede afkast for kunderne. Mens mulighederne for at udnytte hver af disse for øjeblikket er forskellige fra land til land, fortsætter arbejdet med at maksimere economic profit på tværs af produkter og markeder. I de seneste kvartaler har livsforsikringsforretningen leveret højere afkast til aktionærerne på et lavere risikoniveau ved at fokusere på risikostyring for at reducere volatiliteten og på at sikre produkternes lønsomhed. Resultatpotentialet ved at anvende Nordeas unikke distributionskapacitet til at sælge en række livsforsikringsprodukter, der er klart lønsomme på risikojusteret basis, vurderes som værende betydeligt fremover. Nedenfor beskrives den ændrede forretningsmodel i hovedtræk: Omstrukturering af produkter. Nye livsforsikringsprodukter ( produkter med kapitalgaranti ) er ved at blive lanceret, hvor garantien kun gælder for selve policens kapital i modsætning til de gamle produkter, hvor der tillige i nogle lande blev tilbudt garanterede afkast. De nye produkter repræsenterer derfor en lavere risiko for livsforsikringsselskabet. Samtidig giver disse produkter mulighed for et højere forventet afkast til forsikringstagerne, fordi der kræves lavere reserver til dækning af garantien, og der derfor kan investeres mere i aktier og andre aktivklasser, der giver et højere forventet langsigtet afkast. Produkter, der alene tilbyder en kapitalgaranti, er i øjeblikket under udrulning i Sverige. I Danmark beregnes de garanterede ydelser med en rente på højst 1,5 pct., mens indførelse i Norge afventer ny lovgivning. I Finland bestemmes afkastet til forsikringstagerne på årsbasis. Overflytning af de eksisterende policer til de nye produkter forventes at ske gradvist. Model for gebyrbaseret overskudsfordeling. Den anvendte model til overskudsfordeling fastlægger fordelingen af resultatet mellem livsforsikringsselskabet og forsikringstagerne. En gebyrbaseret model indebærer et skift væk fra en situation, hvor det afkast, der er til rådighed for selskabet, er en andel af investeringsresultatet af livsforsikringsselskabets aktiver. I stedet vil selskabet med den nye model modtage et gebyr i forhold til forretningens volumen. I alt væsentligt betyder det, at der bliver sat en pris på den risiko, der bæres af livsforsikringsselskabet, og at selskabet kompenseres for at yde de relevante garantier. Nordeas danske livsforsikringsforretning (der tegner sig for ca. 40 pct. af Life & Pensions samlede aktiver) opererer nu fuldt ud efter denne model. Samme model anvendes i forbindelse med den nye serie af produkter med kapitalgaranti i Sverige og vil blive indført i Norge, når en ny lovgivning træder i kraft, hvilket forventes at ske i I Finland er der på nuværende tidspunkt ingen planer om at ændre lovgivningen. Adskillelse af egenkapitalen fra forsikringstagernes reserver. Traditionelt har egenkapitalen i et livsforsikringsselskab været investeret sammen med forsikringstagernes reserver. Ved en adskillelse kan egenkapitalen investeres alene i aktiver med lav risiko og kort løbetid, hvilket yderligere reducerer påvirkningen fra markedsudsving på livsforsikringsselskabets solvens og bundlinje. Samtidig bevares muligheden for at investere forsikringstagernes reserver i aktiver med højere afkast. Fuld adskillelse er opnået i Danmark og forventes indført i Norge fra I Sverige kan adskillelse kun finde sted i forbindelse med den bagvedliggende kapital for nye produkter, mens adskillelse ikke anvendes i Finland. Aktiv risikostyring. Life & Pensions overvåger og omfordeler til stadighed investeringsaktiverne for at opnå det bedst mulige forhold mellem risiko og afkast på tværs af produktgrupper og lovgivningsmæssige rammer. Dette gøres ved at anvende en model for økonomisk kapital, der også tager højde for strukturen i passiverne. En markedsbetragtning og ét sæt investeringsretningslinier anvendes for at optimere fordelingen af aktiver inden for hvert retsområde, og der anvendes risikoafdækning for at sikre tilstrækkelig dækning af garantierne. Fuldt bankassurance-koncept. Nordea er i en god position til at udnytte sit unikke kundeunderlag og distributionsnet. En stor del af Nordeas eksisterende beholdning af policer blev oprindeligt solgt direkte af livsforsikringsselskaberne, som nu indgår i Nordea, og denne form for distribution spiller stadig en væsentlig rolle. Fremover vil fokus være på effektiv udnyttelse af bankens distributionskanaler for at spare ressourcer og øge salget af lønsomme produkter både til privat- og erhvervskunder. Derudover vil der stadig være et betydeligt potentiale i krydssalg som følge af Nordeas position som en nordisk fuldservice bank på markedet for retail-kunder såvel som store erhvervskunder.

16 Nordea Kvartalsrapport 2. kvartal (29) Forretningsomfang, tilgang og marginaler I alt Danmark Finland Norge Sverige 2. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 1. kvt. EUR mia Tilgang Retail-investeringsforeninger og fonde i Norden 28,2 1,1 25,5 Private banking i Norden 20,5 0,5 19,0 Private banking og salg af investeringsforeninger og fonde i Europa 9,4 0,4 8,4 Institutionelle kunder 20,7 0,1 19,7 Life & Pensions 23,1 0,3 22,1 I alt 101,9 2,4 94,8 Investment Funds, omsætning 1 35,6 31,7 11,6 10,2 4,8 4,1 1,2 1,2 14,3 13,2 Investment Management, omsætning 2 67,4 63,4 Marginaler, Investment Funds, pct. 3 0,97 0,96 0,62 0,59 1,16 1,25 0,75 0,73 1,06 1,08 Marginaler, Investment Management, pct. 2 0,18 0,18 1 Inklusive EUR 2,9 mia. og EUR 3,7 mia. uden for de nordiske lande for henholdsvis 1. og 2. kvartal. 2 Inkluderer forvaltningen af Nordeas investeringsforeninger og fonde og aktiver i Life & Pensions. 3 For Danmark opgøres nettomarginalerne, for de andre markeder opgøres bruttomarginalerne (før udgifter til kapitalforvaltning). Nøgletal pr. kvartal Asset Management-aktiviteter 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. EUR mio Indtægter Udgifter Distributionsomkostninger Produktresultat heraf resultat i Retail Banking Ordinært resultat, kundeansvarlige enheder Omkostningsprocent kundeansvarlige enheder Kapital under forvaltning, EUR mia Antal medarbejdere (omregnet til fuldtid)

17 Nordea Kvartalsrapport 2. kvartal (29) Nøgletal pr. kvartal Life-aktiviteter 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. EUR mio Traditionel livsforsikring Præmier f.e.r Normaliseret investeringsafkast Forsikringsydelser og ændring i hensættelser Forsikringsmæssige driftsomkostninger Normaliseret driftsoverskud Udsving sammenlignet med normaliseret investeringsafkast Ændring i opgørelsesrenten for livsforsikringshensættelser Faktisk driftsoverskud heraf overført til forsikringstagere heraf til/fra buffere Resultat af anden virksomhed Produktresultat før distributionsomkostninger Unit-linked aktiviteter Præmier f.e.r Produktresultat før distributionsomkostninger I alt Præmier f.e.r Produktresultat før distributionsomkostninger Distributionsomkostninger i Retail Banking Produktresultat heraf resultat i Retail Banking Obligationer Aktier Ejendomme Unit-linked Investeringsaktiver i alt Investeringsafkast, pct. 3 3,3 1,4 2,7-0,8-1,9 Forsikringsmæssige hensættelser heraf buffere Antal medarbejdere (omregnet til fuldtid) I den lovpligtige regnskabsaflæggelse værdiansættes investeringsaktiver til markedsværdi. Følgelig vil kortfristede udsving på de finansielle markeder påvirke det ordinære resultat. Det normaliserede investeringsafkast viser det forventede langfristede afkast på investeringsaktiver baseret på den gældende aktivsammensætning i Life & Pensions-aktiviteterne. 2 I det rapporterede resultat af livsforsikring i koncernens resultatopgørelse er medregnet omkostninger vedrørende provisioner til Retail Banking. I det rapporterede produktresultat er disse provisioner ikke fratrukket, da de bidrager til koncernens indtjening på livsforsikringsprodukter. 3 Eksklusive unit-linked aktiviteter. 4 Stigningen i antallet af medarbejdere fra 3. kvartal 2002 skyldes opsplitningen af fællesfunktioner, der tidligere indgik i General Insurance.

18 Nordea Kvartalsrapport 2. kvartal (29) Group Treasury Nyder godt af rentefald Nordea Kredit opgraderet til Aaa af Moody s Group Treasury er ansvarlig for koncernens egen investeringsportefølje og positionstagning i finansielle instrumenter (eksklusive investeringer på forsikringsområdet) samt koncernens funding og balancestyring. Markedsudvikling De globale finansielle markeder var i 2. kvartal påvirket af tre primære faktorer: Den hurtige afslutning på krigen i Irak Spredningen af SARS i Asien og efterfølgende bekæmpelse Den amerikanske centralbanks fokus på utraditionelle tiltag mod risikoen for deflation Forretningsudvikling Udstedelse af realkreditobligationer udgør kernen i Nordeas langfristede finansiering. Forslaget om en ny svensk lovgivning om covered bonds, der blev fremsat i 2. kvartal, var derfor en meget vigtig og positiv udvikling. Loven, som forventes at træde i kraft i løbet af 2004, vil forbedre Nordeas funding-muligheder i det svenske marked. Aktiekursrisikoen målt som VaR var EUR 43 mio. sammenlignet med EUR 44 mio. ultimo 1. kvartal. VaRtallet omfatter alle aktier, herunder noterede og unoterede, samt private equity. Resultat Ordinært resultat var EUR 91 mio. i 2. kvartal sammenlignet med EUR 58 mio. i 1. kvartal. Indtægter fra investeringsvirksomhed viste en gevinst på EUR 75 mio. i 2. kvartal sammenlignet med en gevinst på EUR 29 mio. i 1. kvartal. Resultatet af obligationsbeholdningen var EUR 57 mio. i 2. kvartal sammenlignet med EUR 28 mio. i 1. kvartal. Resultatet af aktiebeholdningen var EUR 18 mio. i 2. kvartal sammenlignet med EUR 1 mio. i 1. kvartal. Ordinært resultat i Group Funding var EUR 16 mio. (EUR 29 mio.). Nordea Kredit blev 1. august opgraderet til Aaa af Moody s Investors Service. I sine finansieringsaktiviteter har Nordea nydt fordel af stærk og bred efterspørgsel efter sine forskellige kortfristede funding-programmer. Ultimo 2. kvartal var rentefølsomheden forbundet med Group Treasurys handelspositioner, målt ved et parallelt skift i rentestrukturen på 100 bp, EUR 96 mio. sammenlignet med EUR 85 mio. ultimo 1. kvartal og svingede i 2. kvartal mellem EUR 50 mio. og EUR 170 mio.

19 Nordea Kvartalsrapport 2. kvartal (29) Ordinært resultat fordelt på hovedområder Group Investment Group Funding I alt Obligations- Aktiebeholdning beholdning 2. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 1. kvt. EUR mio Indtægter Udgifter Resultat ekskl. indt. fra invest.virks Indtægter fra investeringsvirksomhed Ordinært resultat Nøgletal pr. kvartal 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt Ordinært resultat, EUR mio Omkostningsprocent Obligationer, EUR mio Aktier, EUR mio Investeringsaktiver, EUR mio Antal medarbejdere (omregnet til fuldtid)

20 Nordea Kvartalsrapport 2. kvartal (29) Onsdag 20. august 2003 Lars G Nordström Koncernchef - Der afholdes telefonkonference med ledelsen 20. august 2003 kl CET. (Tast +44 (0) , password Nordea, 10 minutter før.) - Kvartalsrapporten er tilgængelig på internettet (www.nordea.com). - En slide-præsentation er tilgængelig på internettet. Yderligere information: Arne Liljedahl, Group CFO/EVP Sigurd Carlsen, chef for Investor Relations (eller ) Jens Bekke, informationschef, Danmark (eller ) Finansiel kalender: Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2003 offentliggøres 29. oktober Revisorernes erklæring Vi har gennemgået denne kvartalsrapport i overensstemmelse med anbefalinger udstedt af FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer). I forhold til en revision er omfanget af en gennemgang betydeligt begrænset. Der er intet fremkommet, der tyder på, at kvartalsrapporten ikke opfylder kravene i den svenske lov om børs- og clearingvirksomhed samt den svenske lov om årsregnskaber i kreditinstitutter og værdipapirselskaber. Stockholm, 20. august 2003 KPMG Bohlins AB Udpeget af Finansinspektionen Caj Nackstad Auktoriserad revisor Olle Gunnarsson Auktoriserad revisor Ud over engelsk offentliggøres kvartalsrapporten i fire sprogversioner: dansk, finsk, norsk og svensk. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser mellem disse sprogversioner og den engelske version er den engelske version gældende.

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2002

Årsregnskabsmeddelelse 2002 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Forbedret resultat i 4. kvartai Ordinært resultat steg med 12 pct. De samlede indtægter steg med 4 pct.; højere nettorenteindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 28. april 2004 Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Stærke resultater i 1. kvartal Ordinært resultat steg 52 pct. til EUR 584 mio. (EUR 383 mio. i 4. kvartal 2003) Periodens

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter.

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHDHUGHQI UHQGHILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQ9LJ UGHWPXOLJWIRUYRUHVNXQGHUDWQnGHUHVPnO YHGDWWLOE\GHHWEUHGWXGEXGDISURGXNWHUVHUYLFH\GHOVHURJO VQLQJHULQGHQIRUEDQNNDSLWDOIRUYDOWQLQJRJIRUVLNULQJ

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2005

Kvartalsrapport 3. kvartal 2005 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 26. oktober 2005 Kvartalsrapport 3. kvartal 2005 Ordinært resultat steg 30 pct. i årets tre første kvartaler Ordinært resultat steg 30 pct. til EUR 2.300 mio. (EUR

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 3. kvartal 2001 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 30. oktober Kvartalsrapport 3. kvartal Stabil underliggende indtjening Resultat eksklusive indtægter fra investeringsvirksomhed EUR 1.530 mio. for 1.-3. kvartal (EUR

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 23. februar 2005 Årsregnskabsmeddelelse 2004 Stærkt resultat i 2004 Årets resultat steg 28 pct. til et rekordniveau på EUR 1.914 mio. (EUR 1.490 mio. i 2003) Ordinært

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 3. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Organisk vækststrategi giver fortsat gode resultater Ordinært resultat var EUR 895 mio., en stigning på 6 pct. eksklusive

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003 Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar 2003 31. december 2003 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede.

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHD%DQN'DQPDUN NRQFHUQHQ 5HVXPH Nordea Bank Danmark koncernens resultat for første halvår 2005 steg med 370 mio. kr. til 1.983 mio. kr. sammenlignet med første

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Tryg i Danmark smba køber Nordeas skadesforsikringsaktiviteter

Tryg i Danmark smba køber Nordeas skadesforsikringsaktiviteter Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. juni 2002 1(5) Tryg i Danmark smba køber Nordeas skadesforsikringsaktiviteter Nordea og Tryg i Danmark smba (Tryg i Danmark) har underskrevet en hensigtserklæring

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003 3. kvartal 2003 Regnskabspræsentation 28. oktober 2003 Agenda Side 1. Resumé af 1.-3. kvartal 2003 3 2. Finansielle hovedtal 5 3. Udvikling i regnskabsposter 8 4. Kapitalforhold 14 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere