Regnskab & årsberetning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab & årsberetning 2013"

Transkript

1 Regnskab & årsberetning 2013

2 Indhold Borgmesterens forord 3 Ledelsens påtegning 4 Beretning 5 Regnskab 67

3 Beretning Borgmesterens forord Årsberetningen for 2013 sætter fokus på det samlede regnskabsresultat, befolkningsudviklingen, personaleudviklingen og trivslen blandt de ansatte, på udviklingen i likviditeten og den langfristede gæld, det aktuelle udgifts- og serviceniveau og de overordnede rammevilkår for Faaborg-Midtfyn Kommune. Herudover beskrives en række centrale indsatser og resultater inden for de enkelte fagområder. Som eksempel er der iværksat et omfattende arbejde med implementering af folkeskolereformen. Der er lagt vægt på en høj grad af involvering og dialog med lærersiden og forældre m.fl. om den konkrete udmøntning af reformen. Målet er at skabe en folkeskole der kan udfordre alle elever, mindske betydningen af elevernes sociale baggrund og styrke tilliden og trivslen i folkeskolen gennem respekt for professionel viden og praksis. På dagtilbudsområdet er der i 2013 passet i alt børn. Der er foretaget en omfattende brugertilfredshedsundersøgelse og resultatet viser en høj grad af tilfredshed med de kommunale dagtilbud. Samtidig er området præget af stor mangfoldighed i opgaveløsningen og flere forskellige institutionsprofiler blev også året hvor der blev afholdt den første Faaborg Outdoor Event, hvor borgere lagde vejen forbi Fynske Fristelser og hvor den sidste udvidelse af lystbådehavnen i Faaborg blev taget i brug. Alt dette og meget mere er omtalt på de næste sider. Som nyvalgt borgmester vil jeg gerne takke den afgåede kommunalbestyrelse og de mere end medarbejdere for den store indsats og de mange gode resultater, der er opnået i årets løb. Jeg vil samtidig sætte mig i spidsen for den videre udvikling af Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi skal arbejde målrettet på at styrke den samlede bosætning og udnytte vores centrale placering tæt på Odense, der står foran massive investeringer de kommende år. Vi skal samtidig frigøre flere ressourcer til udvikling, forbedre kommunens omdømme og sikre bedre rammevilkår for det lokale erhvervsliv. Det er min bedste overbevisning, at Faaborg-Midtfyn Kommune i et tæt samarbejde med foreninger, lokalråd, borger- og brugergrupper, Udvikling Fyn, repræsentanter fra det lokale erhvervsliv og øvrige interessenter vil lykkes med at indfri vores fælles ambitioner og mål. Jeg ser frem til det fortsatte samarbejde og vil gøre mit til, at vi kan bygge videre på de mange gode resultater der er opnået i den forgangne periode, så vi kan få skabt en positiv befolkningsudvikling, et stigende indtægtsgrundlag og en bedre kommunal service. Det er min bedste overbevisning, at Faaborg- Midtfyn Kommune i et tæt samarbejde med foreninger, lokalråd, borger- og brugergrupper, Udvikling Fyn, repræsentanter fra det lokale erhvervsliv og øvrige interessenter vil lykkes med at indfri vores fælles ambitioner og mål. Borgmester Christian Thygesen Faaborg-Midtfyn Kommune, den 3. april 2014 Borgmester Christian Thygesen Faaborg-Midtfyn Kommune Årsberetning

4 Beretning Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 5. maj 2013 aflagt årsregnskab for 2013 for Faaborg-Midtfyn Kommune til kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, så årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Faaborg-Midtfyn Kommune, den x. maj 2013 Borgmester Kommunaldirektør Faaborg-Midtfyn Kommune Årsberetning

5 Beretning Budget og regnskab Faaborg-Midtfyn Kommune har i 2013 budgetteret med en samlet indtægt på 3.063,4 mio. kr. og et samlet driftsbudget inklusiv renter på 2.929,8 mio. kr. (eksklusiv pulje til driftsoverførsler). Resultat af ordinær driftsvirksomhed var dermed budgetteret til et overskud på 133,7 mio. kr. Regnskabet viser et overskud på 152,6 mio. kr. Herunder vises det budgetterede driftsresultat pr. indbygger for Faaborg-Midtfyn Kommune og det gennemsnitlige driftsresultat pr. indbygger for kommunerne under ét. Desuden viser opgørelsen det gennemsnitlige udgiftsniveau til anlæg og jordforsyning. Kilde: Nøgletal for kommunernes styring, KORA Faaborg-Midtfyn Kommune budgetterede med et samlet resultat eksklusiv jordforsyning på 62 kr. pr. indbygger. Til sammenligning har kommunerne under ét budgetteret med et underskud på -385 kr. pr. indbygger. Medtages jordforsyning fås et samlet resultat på henholdsvis -208 og -325 kr. pr. indbygger. Faaborg-Midtfyn Kommunes budgetterede nettoanlægsudgifter eksklusiv jordforsyning udgør kr. pr. indbygger. Det budgetterede investeringsniveau er dermed 20 pct. højere end for kommunerne under ét. Der er tale om en valgt strategi, der skal understøtte en mere effektiv drift og nye investeringer på udvalgte områder. Det endelige regnskab viser et overskud på 34 mio. kr. Det positive resultat skyldes både mindre udgifter til drift og anlæg. På næste side ses de procentvise budgetafvigelser på de 10 største driftsområder i forhold til de oprindelige og de korrigerede budgetter. Faaborg-Midtfyn Kommune Årsberetning

6 Beretning Budgetafvigelser på fagområder Med undtagelse af det tekniske område er de afholdte udgifter lavere end de korrigerede budgetter. Der har været et merforbrug inden for Teknik i forhold til det oprindelige budget på 52,6 mio. kr. eller 45,9 pct. Det skyldes primært, at der er flyttet 37,3 mio. kr. vedrørende central organisering af bygningsvedligehold, service-/pedelfunktion samt el, vand og varme i 2013 fra de øvrige aftaleområder til det tekniske område. Korrigeret for tillægsbevillinger fås et merforbrug på 7,4 mio. kr., svarende til 4,7 pct. Direktionens og stabenes mindre forbrug skyldes færre udgifter til diverse tværgående projekter for hele organisationen (forsikringsområdet, lederuddannelse, sundhedsfremme, trepartsinitiativer mm.). Herudover har It-staben et opsparet overskud, som skal anvendes til ændring af styresystem på serverplatform. Social- og arbejdsmarkedsområdets oprindelige budget er i løbet af året reduceret med 39,6 mio. kr. Dette skyldes primært forsikrede ledige, hvor budgettet er reduceret med 42 mio. kr. 10,8 mio. kr. af dette beløb blev modsvaret af en midtvejsregulering i De øvrige reguleringer skyldes hovedsageligt den særlige uddannelsesordning for ledige, der mistede dagpengeretten, regulering vedrørende seniorjob, sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering, ressourceforløb, ledighedsydelse samt fleksjob. På undervisningsområdet er det samlede forbrug 34,3 mio. kr. mindre end det oprindelige budget og 25,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Afvigelserne findes primært i fagsekretariatet og skal ses i sammenhæng med, at området fik overført et overskud på 17,1 mio. kr. fra Fagsekretariatet har planlagt at anvende 15,7 mio. kr. i 2014 til uddannelse, it, inventar mm. i forbindelse med skolereformen. Faaborg-Midtfyn Kommune Årsberetning

7 Beretning Børne- og Ungerådgivningen har et underskud på 12,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, men et overskud på 16,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet skal ses i sammenhæng med, at området fik overført et overskud fra 2012 på 23,5 mio. kr. Samtidig har området overført 5 mio. kr. til kassen ved budgetopfølgningen pr Plan og Kultur har et samlet overskud på 8,7 mio. kr. En stor del af disse stammer fra forskellige flerårige projekter og den eksterne udviklingspulje. Derudover er der en tidsforskydning i betalingen til Fynbus. Borgerservice har brugt 17,1 mio. kr. mindre i forhold til det oprindelige budget og 3,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Den store forskel til det oprindelige budget skyldes, at der er sket en tilretning af budgetterne efter at administration af førtidspension er flyttet til Udbetaling Danmark. Overførselsudgifterne viser et samlet mindre forbrug på 2,5 mio. kr. Sundhed og Handicap har et underskud på 31,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et overskud på 7,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der blev ved budgetopfølgningen pr og pr givet en samlet tillægsbevilling på 20,4 mio. kr. til fagsekretariatet Sundhed og Handicap. Heraf var 9,1 mio. kr. til den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifterne og 11,5 mio. kr. til en merudgift på det specialiserede socialområde. For en nærmere beskrivelse af afvigelser mellem regnskab og budget/korrigeret budget inden for de enkelte fagområder henvises til bemærkningerne i regnskabet. Det korrigerede anlægsbudget eksklusiv jordforsyning udgør 150,1 mio. kr. Der er til sammenligning afholdt anlægsudgifter for 122,5 mio. kr., hvilket er 27,5 mio. kr. mindre end budgetteret. Dette giver en forbrugsprocent på 81,7 pct. Der er tale om en relativ høj gennemførselsprocent, som bl.a. skyldes en tæt opfølgning i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger, herunder en overførsel af udskudte anlægsprojekter til Jordpuljen finansierer køb af arealer til byggemodning og erhverv og skal finansiere sig selv over tid. I 2013 indbragte salg af jord 9,6 mio. kr. Der blev samtidig anvendt 14,6 mio. kr. til byggemodning og køb af jord. Der har dermed været et samlet udlæg på 5 mio. kr. i Til sammenligning udgjorde det korrigerede budget -5,1 mio. kr. For en nærmere beskrivelse af afvigelser mellem regnskab og budget/korrigeret budget inden for de enkelte fagområder henvises til bemærkningerne i regnskabet. Faaborg-Midtfyn Kommune Årsberetning

8 Beretning Overholdelse af servicedriftsrammen Efter vedtagelsen af budgetloven er der kommet yderligere fokus på kommunernes overholdelse af servicedriftsrammen. Faaborg-Midtfyn Kommunes servicedriftsramme er opgjort til 2.065,5 mio. kr. i Til sammenligning viser regnskabet et forbrug på 2.019,3 mio. kr. inden for servicedriftsområdet, hvilket er 46,2 mio. kr. eller 2,2 pct. mindre end budgetteret. For kommunerne under ét er der brugt knap 5 mia. kr. mindre på den kommunale velfærd end beregnet (DKNYT, ). Dermed vil regnskabssanktionen ikke blive taget i anvendelse. Serviceniveau og rammevilkår Faaborg-Midtfyn Kommune har et lavt udskrivningsgrundlag pr. indbygger og et udgiftsbehov pr. indbygger lige over landsgennemsnittet. Kilde: ECO-nøgletal 2014 Faaborg-Midtfyn Kommunes udskrivningsgrundlag ligger 9,3 pct. under landsgennemsnittet. Samtidig er det opgjorte udgiftsbehov 1,2 pct. over landsgennemsnittet. Den mellemkommunale udligning kompenserer delvist for forskellene i udskrivningsgrundlag og udgiftsbehov. Det ændrer imidlertid ikke ved, at Faaborg-Midtfyn Kommune har nogle svære rammevilkår. I 2013 fik Faaborg-Midtfyn Kommune bevilget 7 mio. kr. i særtilskud. Som en konsekvens af vanskelige rammevilkår har Faaborg-Midtfyn Kommune en udskrivningsprocent på 26,1 pct. mod 24,9 pct. på landsplan. Samtidig har Faaborg-Midtfyn Kommune et lavt udgiftsniveau inden for de store serviceområder. Det høje beskatningsniveau kombineret med lave driftsudgifter kommer desuden til udtryk ved et skat/serviceforhold på 102,4. Faaborg-Midtfyn Kommune Årsberetning

9 Beretning Udgiftsniveau på 12 udvalgte områder, budget 2013 (hele landet = indeks 100) Den sorte linje svarer til det gennemsnitlige udgiftsniveau for alle kommuner i hele landet (indeks 100). Faaborg-Midtfyn Kommune har budgetteret med et lavt udgiftsniveau på områderne børnepasning, folkeskole, børn og unge med særlige behov, ældre og handicap, kultur og fritid samt administration. Omvendt har kommunen et højt udgiftsniveau på områderne sygedagpenge og førtidspensioner, som delvist modsvares af lavere udgifter til kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Diagrammet giver desuden mulighed for at sammenligne udgiftsniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune med udgiftsniveauet i kommuner i Region Syddanmark henholdsvis kommuner med nogenlunde sammenlignelige rammevilkår. ECO Analyse opgør hvert år en balanceindikator for de enkelte kommuner. Balanceindikatoren er defineret som forholdet mellem beskatningsniveauet og det faktiske udgiftspres. Indikatoren viser dermed, om beskatningsniveauet er tilstrækkeligt til at dække de skattefinansierede nettodriftsudgifter, givet det ressourcegrundlag som kommunen har. En balanceindikator under 100 indikerer en ubalance, hvor kommunen er nødsaget til at hæve skatten og/eller reducere udgifterne. Faaborg-Midtfyn Kommunes balanceindikator er i ,4 og i ,8. Faaborg-Midtfyn Kommune Årsberetning

10 Beretning Ny økonomisk politik og finansiel strategi Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 4. februar 2013 en ny økonomisk politik og en revideret finansiel strategi. Som en del af den nye økonomiske politik er der godkendt seks økonomiske mål og seks økonomiske principper. Blandt de økonomiske mål er en målsætning om, at administrationen skal anvise et økonomisk råderum over en fireårig periode på 180 mio. kr. En væsentlig del af de frigivne midler skal anvendes til ny strategisk drift, der kan understøtte Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi ved at skabe en positiv udvikling i forhold til bosætning og erhverv. Målsætningen om en langfristet gæld på maksimalt 500 mio. kr., en gennemsnitlig likviditet i henhold til kassekreditreglen på minimum 150 mio. kr. og en ultimobeholdning på minimum 50 mio. kr. fastholdes. Af de økonomiske principper fremgår det bl.a., at de enkelte budgetter skal baseres på realistiske og gennemsigtige forudsætninger og at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. For en uddybning henvises til den økonomiske politik på kommunens hjemmeside: I forbindelse med Faaborg-Midtfyn Kommunes udbud af de daglige bankforretninger og kapitalforvaltning godkendte økonomiudvalget desuden en ny finansiel strategi. Den finansielle strategi skal sikre, at kommunalbestyrelsen til hver en tid har kendskab til kommunens finansielle risici. Som en central del af den finansielle strategi er der fastlagt nogle overordnede rammer for investering af kommunens kapital. Ved valg af investeringsforeninger stilles der krav om etiske investeringer. Konkret ønsker Faaborg-Midtfyn Kommune at sikre, at kommunens finansielle dispositioner ikke krænker bredt anerkendte og internationale konventioner og normer, herunder at investeringer screenes ud fra FN s principper om ansvarlige investeringer. Det samlede afkast i 2013 udgjorde 4,1 mio. kr. eller 1,6 pct. Til sammenligning udgjorde afkastet 5,5 pct. året før. Det beskedne afkast i 2013 skal bl.a. ses i forhold til en lav eksponering i aktier kombineret med et svært marked for obligationer. Faaborg-Midtfyn Kommune havde ved udgangen af ,9 mio. kr. i forvaltning fordelt hos henholdsvis Nordea og SEB. Fordelingen på aktivklasser var følgende: Faaborg-Midtfyn Kommune Årsberetning

11 Beretning Likviditet og langfristet gæld Kommunens gennemsnitlige likviditet har varieret mellem 207 og 218 mio. kr. hen over året. Målsætningen om en ultimo beholdning på 50 mio. kr. er ligeledes opfyldt ved årets udgang. Udviklingen i kommunens gennemsnitlige likviditet og ultimo beholdning Kommunens langfristede gæld ultimo 2013 (eksklusive ældreboliger, lån til byfornyelse og finansielt leasede aktiver) er opgjort til 441,9 mio. kr. Dermed overholdes Faaborg-Midtfyn Kommunes målsætning om en langfristet gæld på maksimalt 500 mio. kr. Af det samlede beløb er 437,5 mio. kr. pr finansieret via lån i kommunekredit og valutalån i Danske Bank. 53 pct. af den samlede låneportefølje er fast forrentet, mens 47 pct. er variabelt forrentet. Den gennemsnitlige rente er opgjort til 1,71 pct. Medregnes lån til ældreboliger, byfornyelse samt finansielt leasede aktiver udgør den samlede langfristede gæld 486,9 mio. kr. eller ca kr. pr. indbygger. Til sammenligning udgør den gennemsnitlige langfristede gæld for kommunerne i hele landet ca kr. pr. indbygger. Faaborg-Midtfyn Kommune Årsberetning

12 Beretning Økonomistyring Faaborg-Midtfyn Kommune har fokus på en tæt og effektiv økonomistyring. Der udarbejdes månedlige økonomioversigter og der gennemføres kvartalsvise budgetopfølgninger. Formålet er at afdække et eventuelt merforbrug så tidligt, at der kan gives de nødvendige tillægsbevillinger finansieret via kompenserende besparelser. Det er nu lykkedes for femte år i træk. Der er ved de tre kvartalsvise budgetopfølgninger givet en negativ tillægsbevilling på -20,1 mio. kr. Som et vigtigt element i økonomistyringen har kommunens aftaleområder, dvs. daginstitutioner, skoler, fagsekretariater m.fl., mulighed for at overføre et merforbrug mellem årene på op til 4 pct., ligesom der kan overføres et ubegrænset overskud. Enkelte aftaleområder er kommet ud af 2013 med et merforbrug på over 4 pct. Der er godkendt handleplaner for de pågældende aftaleholdere, som skal sikre en fremtidig budgetoverholdelse. Generelt har hovedparten af aftaleholderne haft en positiv opsparing i Udviklingen i de akkumulerede over- og underskud samt nettooverførsler Faaborg-Midtfyn Kommune Årsberetning

13 Beretning Der er opgjort et samlet overskud på netto 103,4 mio. kr. ved udgangen af Heraf søges 92,4 mio. kr. overført til Til sammenligning blev der overført 96, 86 og 40 mio. kr. de tre foregående år. For udgifter uden overførselsadgang, primært overførselsudgifter, er der et nettounderskud på 6,4 mio. kr. Forbrugsprocent pr. aftaleholder De aftaleholdere, der har de laveste forbrugsprocenter og de største budgetafvigelser er for hovedpartens vedkommende fagsekretariater og stabe. Det skyldes forskellige forhold. Bl.a. overførte overskud fra tidligere år, forskydninger i betalinger mellem årene samt flere eksterne forhold, som det ikke er muligt at tage højde for. Endelig er en del af fagsekretariaternes nettobudgetter relativt små, hvorfor selv mindre ændringer indvirker kraftigt på forbrugsprocenten. Forbrugsprocent og over-/underskud Faaborg-Midtfyn Kommune Årsberetning

14 Beretning Præcision ved de kvartalsvise budgetopfølgninger I forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger angiver de enkelte aftaleholdere et forventet årsforbrug. Figuren viser afvigelsen mellem det forventede regnskab og det faktiske regnskab pr. 28/2, pr. 31/5 og pr. 30/ Pr. 28/ var det forventede årsforbrug 86,2 mio. kr. mindre end det endelige regnskabsresultat. Pr. 30/ var differencen faldet til 56,9 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,5 pct. Der kan være gode forklaringer på, at det endelige regnskab er mindre end forventet. Med det formål at forbedre den kvartalsvise budgetopfølgning vil Økonomistaben indgå i en tæt dialog med de aftaleområder, hvor forskellen mellem forventet regnskab og faktisk regnskab har været størst. Befolkning Indbyggertallet pr. 1. januar 2013 var Ved årets udgang var indbyggertallet faldet til , svarende til 329 borgere eller 0,6 pct. Til sammenligning var der forventet et fald på 273 personer eller 0,5 pct. Indbyggertallet på landsplan steg i samme periode med 0,4 pct. Det samlede fald i antal indbyggere fordeler sig på en fødselsbalance på -157 indbyggere, en netto indvandring fra udlandet på 116 indbyggere og en mellemkommunal flyttebalance på -284 indbyggere. Faaborg-Midtfyn Kommune Årsberetning

15 Beretning Her ses flyttebalancen fordelt på kommuner og ind- og udland: Til- og fraflyttere i 2013 Der sker en naturlig fraflytning af unge, som påbegynder en uddannelse i Odense, Århus og København. Der sker en naturlig fraflytning af unge, som påbegynder en uddannelse i Odense, Århus og København. Fraflytningen til andre kommuner opvejes delvist ved en positiv nettoindvandring fra udlandet. Faldet i indbyggertallet forventes at fortsætte de kommende år. I 2025 forventes det samlede indbyggertal ifølge Faaborg-Midtfyn Kommunes befolkningsprognoses hovedscenarie at være faldet til indbyggere ved udgangen af Der arbejdes med et alternativ vækstscenarie, der er baseret på en større boligudbygning end forudsat i den officielle prognose. Der regnes således med omkring 90 ekstra boliger om året i årene , svarende til i alt 613 ekstra boliger. Derved forventes en befolkningstilvækst på indbyggere i perioden Faaborg-Midtfyn Kommune Årsberetning

16 Beretning De ekstra boliger er placeret i tre udviklingsområder i henholdsvis Årslev, Ringe og Nr. Lyndelse. Vækstscenariet skal ses i forhold til de igangværende planer for udbygning af Syddansk Universitet og et nyt universitetshospital mv. Brugertilfredshed Undersøgelser af den brugeroplevede kvalitet bygger på en grundlæggende præmis om, at dokumentation af indsatsen er en forudsætning for at kunne styre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Regeringen og KL anbefaler, at kommunerne hvert andet år offentliggør sammenlignelige oplysninger om den brugeroplevede kvalitet på de store serviceområder. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser over en treårig periode inden for følgende områder: 2012: Folkeskoler, SFO og botilbud 2013: Dagtilbud, klubber, sårbare børn og unge 2014: Hjemmehjælp og plejeboliger Der arbejdes med et alternativ vækstscenarie, der er baseret på en større boligudbygning end forudsat i den officielle prognose. Der regnes således med omkring 90 ekstra boliger om året i årene Tidsangivelserne er vejledende. Alle områder skal dog have gennemført undersøgelserne ved udgangen af Der er i 2013 gennemført undersøgelser af den brugeroplevede kvalitet inden for dagtilbudsområdet. Resultaterne heraf er beskrevet i afsnittet Dagtilbud. Det gælder generelt, at Faaborg-Midtfyn Kommune har en målsætning om at levere en brugeroplevet kvalitet, som svarer til den brugeroplevede kvalitet på nationalt niveau, og som lever op til kommunens egne kvalitetsstandarder. Faaborg-Midtfyn Kommune Årsberetning

17 Beretning HR og Innovation Med virkning fra 1. januar 2013 blev den strategiske arbejdsmiljøindsats udbygget, idet HR og Innovation har foretaget en dialogbaseret arbejdsmiljø-screening af samtlige kommunale arbejdspladser. Som en del af arbejdet blev der opstillet tre indikatorer for måling af de opnåede resultater; trivsel, sygefravær og personaleomsætning. Der blev i foråret 2013 gennemført en trivselsundersøgelse for alle arbejdspladser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Undersøgelsen tog udgangspunkt i begrebet Social Kapital, som omhandler arbejdspladsens evne til at samarbejde om kerneopgaven, baseret på tillid og retfærdighed. Den sociale kapital blev omregnet til et gennemsnitstal, som kan sammenlignes med en landsdækkende undersøgelse, Det Nationale Forskningsinstitut (NFA) har gennemført blandt et repræsentativt udsnit af danske lønmodtagere både i det private og offentlige regi. Den gennemsnitlige sociale kapital i Faaborg-Midtfyn Kommune blev opgjort til 10,9 mod et landsgennemsnit på 10,2. Trivselsundersøgelsen viste også, at 76 pct. af de ansatte i høj grad eller i meget høj grad er tilfredse med og trives i jobbet som helhed. Trivselsundersøgelsen vil blive gentaget på et senere tidspunkt. Det skal blive interessant at følge udviklingen over tid. Målet er at opnå en stadig højere trivsel. Det samlede fravær er faldet fra 6,0 til 5,6 pct. fra 2012 til Udviklingen tyder på, at det massive fokus på arbejdsmiljø har en positiv effekt på det samlede fravær. Faaborg-Midtfyn Kommune Årsberetning

18 Beretning Det samlede fravær fordelt på fagområder Det samlede fravær i 2013 er 11,6 dage pr. medarbejder mod 11,9 dage på landsplan, og det fordeler sig med 81 pct. på sygdom og 19 pct. på andet fravær, herunder barns 1. sygedag, graviditetsgener, delvis sygdom, tilskadekomst i tjenesten og fravær i medfør af 28. Personaleomsætningen faldt fra 16,1 til 14,2 pct. fra 2011 til I 2013 er personaleomsætningen faldet med yderligere 1,7 procentpoint og er nu nede på 12,5 pct. Personaleomsætningen i 2013 inden for de større fagområder varierer fra 7,1 pct. inden for social- og arbejdsmarkedsområdet til 19,7 pct. inden for det tekniske område. Hvert år udarbejder HR og Innovation et HR Regnskab. Som noget nyt er HR regnskabet indarbejdet som en del af det samlede årsregnskab. Her findes yderligere oplysninger om resultatet fra trivselsundersøgelsen, fravær samt personaleomsætning. HR regnskabet sætter herudover fokus på udviklingen i antal medarbejdere, medarbejdernes sammensætning fordelt på alder og køn, andelen af medarbejdere med ikke vestlig herkomst og lønudvikling. I det omfang det er relevant medtages sammenlignelige nøgletal baseret på et gennemsnit for samtlige kommuner. Udvalgte nøgletal fra HR Regnskabet Antal medarbejdere i december 2013 eksklusive elever og ansatte i løntilskud og servicejobs er Andelen af kvindelige ansatte udgør 80 pct. i dec mod 81 pct. året før Gennemsnitsalderen for kvinder og mænd er for tredje år i træk 46 år Andelen af medarbejdere af ikke vestlig herkomst er i ,92 pct. hvilket er mindre end kommunalbestyrelsens måltal på 2,17 pct. Den gennemsnitlige lønudvikling for en medarbejder i Faaborg-Midtfyn Kommune ansat i samme stilling har i 2013 været 1,1 pct. mod 1,4 pct. for alle kommuner. Faaborg-Midtfyn Kommune Årsberetning

19 beretning Herunder vises udviklingen i antallet af ordinært ansatte (eksklusiv elever, fleksjob og ekstraordinært ansatte) i Faaborg-Midtfyn Kommune, kommunerne i Region Syddanmark og i hele landet. Udviklingen i antallet af ordinært ansatte (ekskl. elever, fleksjob og ekstraordinært ansatte) I 2007 udgjorde antallet af ordinært ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune årsværk. Kilde: Kommunernes og regionernes løndatakontor i 2007 udgjorde antallet af ordinært ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune årsværk. i gennem årene har kommunerne overtaget opgaver fra staten og regionerne, ligesom kommunerne har afgivet personale til udbetaling danmark. Samtidig har den løbende omstilling og effektivisering resulteret i nedlæggelse af stillinger. i 2013 er antallet af medarbejdere faldet til 2.935,1 årsværk, svarende til et samlet fald på 10,1 pct. siden til sammenligning er antal stillinger i kommunerne i Region Syddanmark og i hele landet reduceret med henholdsvis 8,0 og 6,3 pct. i samme periode. Fra 2012 til 2013 er antallet af medarbejdere faldet med 45,9 årsværk eller 1,5 pct. FaaBoRg-MidtFyn KoMMune ÅrsberetnIng

20 Beretning Fremme af en stærk innovationskultur I 2013 deltog Faaborg-Midtfyn Kommune i Mandag Morgens Projekt Velfærdens Innovatører. Der var repræsentanter fra Faaborg-Midtfyn i forskellige projektgrupper herunder Tænketank om Innovation, Velfærdsinnovation og borgerinddragelse. Derudover understøttede HR og Innovation enkelte institutioner i særligt efterspurgte innovationsforløb og kreative processer. Ultimo 2013 blev der ansat en innovationskonsulent med kompetencer inden for ledelsessparing, facilitering og undervisning. HR og Innovation har via Infolet og Nyt fra stabene annonceret muligheden for at få bistand til konkrete innovationsforløb, og der er allerede efterspurgt bistand til innovationsforløb. Derudover har HR og Innovation selv afholdt en temadag om innovation, og hvordan HR og Innovation i sin understøttelse af lederne kan arbejde med udvikling af kerneopgaven. Koncernmålet om en stærk innovationskultur er blevet formuleret som en udvikling af kerneopgaven, og det er med dette udgangspunkt, at der arbejdes videre med koncernmålet. Koncernmålet om en stærk innovationskultur er blevet formuleret som en udvikling af kerneopgaven, og det er med dette udgangspunkt, at der arbejdes videre med koncernmålet. Faaborg-Midtfyn Kommune Årsberetning

21 Beretning Fejring af gode initiativer En festlig aften på Ryslinge Højskole var rammen, da vi den 11. april fejrede initiativer, der har bidraget til at skabe udvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Prisfesten blev brugt til at koble borgeres, virksomheders og organisationers daglige aktive indsats med kommunens udviklingsstrategis målsætninger og vision, og den skulle markere og synliggøre at mange aktører bidrager til, at de langsigtede mål bliver til virkelighed. Gennem hele februar havde der været åbent for at lave indstillinger til de fem priser, og vi fik i alt 55 indstillinger. Ved prisfesten blev der uddelt følgende priser: Årets borger: Erik Sønderskov Årets lokalsamfund: Bøgebjerg Lokalråd Årets organisation: 18Frames Årets erhvervspris: Mark & Storm A/S Årets klimapris: Eldan Recyckling A/S To lokalsamfund inviterede lægefamilier på besøg I september 2013 drog en busfuld lægefamilier fra Odense Universitetshospitals midlertidige lægeboliger i Odense til Nr. Lyndelse og Sdr. Nærå. Busturen var planlagt og blev gennemført i et samarbejde mellem frivillige borgere i de to lokalsamfund og medarbejdere fra Fællessekretariatet. I alt 13 lægefamilier (53 personer) tilmeldte sig og deltog i turen. Formålet med turen var at vise de to lokalsamfunds herligheder frem og samtidig inddrage aktive borgere i et bosætningsinitiativ. Busturen var nøje målrettet lægefamilier, da de alle står til at skulle flytte fra deres lejebolig indenfor en overkommelig fremtid, og de to lokalsamfund er meget attraktivt placeret i forhold til det nye OUH. Busturen var en succes, og samtlige familier evaluerede turen positivt. Mange nævnte efterfølgende, at de havde fået et godt indtryk af to lokalsamfund, som de ikke havde tidligere kendskab til. De to borgergrupper var tilfredse med arrangementet, og fandt det givende at deltage i et konkret og meget relevant arrangement. Fællessekretariatet fik brugbar viden om lægefamiliernes præferencer og flytteønsker samt erfaring med at arbejde med borgerinvolvering. Formålet med busturen var at vise de to lokalsamfunds herligheder frem og samtidig inddrage aktive borgere i et bosætningsinitiativ. Kampagne for at få flere til at stemme ved kommunalvalget Deltagelsen ved både kommunalvalg og regionalvalg har vist en faldende tendens gennem den seneste årrække. Alene kommunevalget 2009 viste et fald i stemmedeltagelsen på 3,7 pct. Tendensen var meget markant blandt specielt unge og marginaliserede grupper. Derfor gennemførte KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet en kampagne i forbindelse med kommunevalget den 19. november Kampagnen blev understøttet af en lovændring, som nu gør det muligt at brevstemme op til tre måneder før et valg. I Faaborg-Midtfyn Kommune valgte vi at støtte kampagnen gennem en række lokale initiativer, som skulle medvirke til at vende den nedadgående kurve i stemme og brevstemmedeltagelsen. Førstegangsvælgere har traditionelt en lav valgdeltagelse og derfor var de en særlig målgruppe i vores lokale initiativer. Alle førstegangsvælgere fik tilsendt et postkort, der gjorde dem opmærksom på, at de nu stod over for deres første valgdeltagelse. Der blev ligeledes omdelt postkort på Center for Aktiv Indsats, Jobcenteret, bibliotekerne, Føtex i Faaborg, borgerservice, produktionsskolerne i Ringe og Faaborg samt på kommunens to gymnasier. Faaborg-Midtfyn Kommune Årsberetning

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler

Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler 1 Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler Indledning Denne rapport er Faaborg-Midtfyn Kommunes 5. udgave af kvalitetsrapporten på folkeskoleområdet. Rapporten dækker skoleåret

Læs mere

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 UDKAST Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Udgives af: Odense Kommune Politisk Økonomisk Stab Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Budgetforslag 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ... Kommuneoplysninger... Borgmesterens forord... Kommunens årsberetning... HOVED- OG NØGLETAL...

INDHOLDSFORTEGNELSE ... Kommuneoplysninger... Borgmesterens forord... Kommunens årsberetning... HOVED- OG NØGLETAL... Årsberetning Vordingborg Kommune 2014 201 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Niels Egelund Mette Lausten Mikkel Lynggaard Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 au AARHUS UNIVERSITET Selvfølgelige

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Kend din kommune Assens

Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens I forbindelse med fagudvalgenes evaluering af budgetprocessen i 2014 blev der fremsat ønske om, at have en mere politisk rettet drøftelse af budgettet i

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform 10 UDFORDRINGER: Skolerådets formandskab gør status over folkeskolens 10 væsentligste udfordringer, før aftalen om et

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere