Regnskab & årsberetning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab & årsberetning 2013"

Transkript

1 Regnskab & årsberetning 2013

2 Indhold Borgmesterens forord 3 Ledelsens påtegning 4 Beretning 5 Regnskab 67

3 Beretning Borgmesterens forord Årsberetningen for 2013 sætter fokus på det samlede regnskabsresultat, befolkningsudviklingen, personaleudviklingen og trivslen blandt de ansatte, på udviklingen i likviditeten og den langfristede gæld, det aktuelle udgifts- og serviceniveau og de overordnede rammevilkår for Faaborg-Midtfyn Kommune. Herudover beskrives en række centrale indsatser og resultater inden for de enkelte fagområder. Som eksempel er der iværksat et omfattende arbejde med implementering af folkeskolereformen. Der er lagt vægt på en høj grad af involvering og dialog med lærersiden og forældre m.fl. om den konkrete udmøntning af reformen. Målet er at skabe en folkeskole der kan udfordre alle elever, mindske betydningen af elevernes sociale baggrund og styrke tilliden og trivslen i folkeskolen gennem respekt for professionel viden og praksis. På dagtilbudsområdet er der i 2013 passet i alt børn. Der er foretaget en omfattende brugertilfredshedsundersøgelse og resultatet viser en høj grad af tilfredshed med de kommunale dagtilbud. Samtidig er området præget af stor mangfoldighed i opgaveløsningen og flere forskellige institutionsprofiler blev også året hvor der blev afholdt den første Faaborg Outdoor Event, hvor borgere lagde vejen forbi Fynske Fristelser og hvor den sidste udvidelse af lystbådehavnen i Faaborg blev taget i brug. Alt dette og meget mere er omtalt på de næste sider. Som nyvalgt borgmester vil jeg gerne takke den afgåede kommunalbestyrelse og de mere end medarbejdere for den store indsats og de mange gode resultater, der er opnået i årets løb. Jeg vil samtidig sætte mig i spidsen for den videre udvikling af Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi skal arbejde målrettet på at styrke den samlede bosætning og udnytte vores centrale placering tæt på Odense, der står foran massive investeringer de kommende år. Vi skal samtidig frigøre flere ressourcer til udvikling, forbedre kommunens omdømme og sikre bedre rammevilkår for det lokale erhvervsliv. Det er min bedste overbevisning, at Faaborg-Midtfyn Kommune i et tæt samarbejde med foreninger, lokalråd, borger- og brugergrupper, Udvikling Fyn, repræsentanter fra det lokale erhvervsliv og øvrige interessenter vil lykkes med at indfri vores fælles ambitioner og mål. Jeg ser frem til det fortsatte samarbejde og vil gøre mit til, at vi kan bygge videre på de mange gode resultater der er opnået i den forgangne periode, så vi kan få skabt en positiv befolkningsudvikling, et stigende indtægtsgrundlag og en bedre kommunal service. Det er min bedste overbevisning, at Faaborg- Midtfyn Kommune i et tæt samarbejde med foreninger, lokalråd, borger- og brugergrupper, Udvikling Fyn, repræsentanter fra det lokale erhvervsliv og øvrige interessenter vil lykkes med at indfri vores fælles ambitioner og mål. Borgmester Christian Thygesen Faaborg-Midtfyn Kommune, den 3. april 2014 Borgmester Christian Thygesen Faaborg-Midtfyn Kommune Årsberetning

4 Beretning Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 5. maj 2013 aflagt årsregnskab for 2013 for Faaborg-Midtfyn Kommune til kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, så årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Faaborg-Midtfyn Kommune, den x. maj 2013 Borgmester Kommunaldirektør Faaborg-Midtfyn Kommune Årsberetning

5 Beretning Budget og regnskab Faaborg-Midtfyn Kommune har i 2013 budgetteret med en samlet indtægt på 3.063,4 mio. kr. og et samlet driftsbudget inklusiv renter på 2.929,8 mio. kr. (eksklusiv pulje til driftsoverførsler). Resultat af ordinær driftsvirksomhed var dermed budgetteret til et overskud på 133,7 mio. kr. Regnskabet viser et overskud på 152,6 mio. kr. Herunder vises det budgetterede driftsresultat pr. indbygger for Faaborg-Midtfyn Kommune og det gennemsnitlige driftsresultat pr. indbygger for kommunerne under ét. Desuden viser opgørelsen det gennemsnitlige udgiftsniveau til anlæg og jordforsyning. Kilde: Nøgletal for kommunernes styring, KORA Faaborg-Midtfyn Kommune budgetterede med et samlet resultat eksklusiv jordforsyning på 62 kr. pr. indbygger. Til sammenligning har kommunerne under ét budgetteret med et underskud på -385 kr. pr. indbygger. Medtages jordforsyning fås et samlet resultat på henholdsvis -208 og -325 kr. pr. indbygger. Faaborg-Midtfyn Kommunes budgetterede nettoanlægsudgifter eksklusiv jordforsyning udgør kr. pr. indbygger. Det budgetterede investeringsniveau er dermed 20 pct. højere end for kommunerne under ét. Der er tale om en valgt strategi, der skal understøtte en mere effektiv drift og nye investeringer på udvalgte områder. Det endelige regnskab viser et overskud på 34 mio. kr. Det positive resultat skyldes både mindre udgifter til drift og anlæg. På næste side ses de procentvise budgetafvigelser på de 10 største driftsområder i forhold til de oprindelige og de korrigerede budgetter. Faaborg-Midtfyn Kommune Årsberetning

6 Beretning Budgetafvigelser på fagområder Med undtagelse af det tekniske område er de afholdte udgifter lavere end de korrigerede budgetter. Der har været et merforbrug inden for Teknik i forhold til det oprindelige budget på 52,6 mio. kr. eller 45,9 pct. Det skyldes primært, at der er flyttet 37,3 mio. kr. vedrørende central organisering af bygningsvedligehold, service-/pedelfunktion samt el, vand og varme i 2013 fra de øvrige aftaleområder til det tekniske område. Korrigeret for tillægsbevillinger fås et merforbrug på 7,4 mio. kr., svarende til 4,7 pct. Direktionens og stabenes mindre forbrug skyldes færre udgifter til diverse tværgående projekter for hele organisationen (forsikringsområdet, lederuddannelse, sundhedsfremme, trepartsinitiativer mm.). Herudover har It-staben et opsparet overskud, som skal anvendes til ændring af styresystem på serverplatform. Social- og arbejdsmarkedsområdets oprindelige budget er i løbet af året reduceret med 39,6 mio. kr. Dette skyldes primært forsikrede ledige, hvor budgettet er reduceret med 42 mio. kr. 10,8 mio. kr. af dette beløb blev modsvaret af en midtvejsregulering i De øvrige reguleringer skyldes hovedsageligt den særlige uddannelsesordning for ledige, der mistede dagpengeretten, regulering vedrørende seniorjob, sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering, ressourceforløb, ledighedsydelse samt fleksjob. På undervisningsområdet er det samlede forbrug 34,3 mio. kr. mindre end det oprindelige budget og 25,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Afvigelserne findes primært i fagsekretariatet og skal ses i sammenhæng med, at området fik overført et overskud på 17,1 mio. kr. fra Fagsekretariatet har planlagt at anvende 15,7 mio. kr. i 2014 til uddannelse, it, inventar mm. i forbindelse med skolereformen. Faaborg-Midtfyn Kommune Årsberetning

7 Beretning Børne- og Ungerådgivningen har et underskud på 12,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, men et overskud på 16,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet skal ses i sammenhæng med, at området fik overført et overskud fra 2012 på 23,5 mio. kr. Samtidig har området overført 5 mio. kr. til kassen ved budgetopfølgningen pr Plan og Kultur har et samlet overskud på 8,7 mio. kr. En stor del af disse stammer fra forskellige flerårige projekter og den eksterne udviklingspulje. Derudover er der en tidsforskydning i betalingen til Fynbus. Borgerservice har brugt 17,1 mio. kr. mindre i forhold til det oprindelige budget og 3,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Den store forskel til det oprindelige budget skyldes, at der er sket en tilretning af budgetterne efter at administration af førtidspension er flyttet til Udbetaling Danmark. Overførselsudgifterne viser et samlet mindre forbrug på 2,5 mio. kr. Sundhed og Handicap har et underskud på 31,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et overskud på 7,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der blev ved budgetopfølgningen pr og pr givet en samlet tillægsbevilling på 20,4 mio. kr. til fagsekretariatet Sundhed og Handicap. Heraf var 9,1 mio. kr. til den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifterne og 11,5 mio. kr. til en merudgift på det specialiserede socialområde. For en nærmere beskrivelse af afvigelser mellem regnskab og budget/korrigeret budget inden for de enkelte fagområder henvises til bemærkningerne i regnskabet. Det korrigerede anlægsbudget eksklusiv jordforsyning udgør 150,1 mio. kr. Der er til sammenligning afholdt anlægsudgifter for 122,5 mio. kr., hvilket er 27,5 mio. kr. mindre end budgetteret. Dette giver en forbrugsprocent på 81,7 pct. Der er tale om en relativ høj gennemførselsprocent, som bl.a. skyldes en tæt opfølgning i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger, herunder en overførsel af udskudte anlægsprojekter til Jordpuljen finansierer køb af arealer til byggemodning og erhverv og skal finansiere sig selv over tid. I 2013 indbragte salg af jord 9,6 mio. kr. Der blev samtidig anvendt 14,6 mio. kr. til byggemodning og køb af jord. Der har dermed været et samlet udlæg på 5 mio. kr. i Til sammenligning udgjorde det korrigerede budget -5,1 mio. kr. For en nærmere beskrivelse af afvigelser mellem regnskab og budget/korrigeret budget inden for de enkelte fagområder henvises til bemærkningerne i regnskabet. Faaborg-Midtfyn Kommune Årsberetning

8 Beretning Overholdelse af servicedriftsrammen Efter vedtagelsen af budgetloven er der kommet yderligere fokus på kommunernes overholdelse af servicedriftsrammen. Faaborg-Midtfyn Kommunes servicedriftsramme er opgjort til 2.065,5 mio. kr. i Til sammenligning viser regnskabet et forbrug på 2.019,3 mio. kr. inden for servicedriftsområdet, hvilket er 46,2 mio. kr. eller 2,2 pct. mindre end budgetteret. For kommunerne under ét er der brugt knap 5 mia. kr. mindre på den kommunale velfærd end beregnet (DKNYT, ). Dermed vil regnskabssanktionen ikke blive taget i anvendelse. Serviceniveau og rammevilkår Faaborg-Midtfyn Kommune har et lavt udskrivningsgrundlag pr. indbygger og et udgiftsbehov pr. indbygger lige over landsgennemsnittet. Kilde: ECO-nøgletal 2014 Faaborg-Midtfyn Kommunes udskrivningsgrundlag ligger 9,3 pct. under landsgennemsnittet. Samtidig er det opgjorte udgiftsbehov 1,2 pct. over landsgennemsnittet. Den mellemkommunale udligning kompenserer delvist for forskellene i udskrivningsgrundlag og udgiftsbehov. Det ændrer imidlertid ikke ved, at Faaborg-Midtfyn Kommune har nogle svære rammevilkår. I 2013 fik Faaborg-Midtfyn Kommune bevilget 7 mio. kr. i særtilskud. Som en konsekvens af vanskelige rammevilkår har Faaborg-Midtfyn Kommune en udskrivningsprocent på 26,1 pct. mod 24,9 pct. på landsplan. Samtidig har Faaborg-Midtfyn Kommune et lavt udgiftsniveau inden for de store serviceområder. Det høje beskatningsniveau kombineret med lave driftsudgifter kommer desuden til udtryk ved et skat/serviceforhold på 102,4. Faaborg-Midtfyn Kommune Årsberetning

9 Beretning Udgiftsniveau på 12 udvalgte områder, budget 2013 (hele landet = indeks 100) Den sorte linje svarer til det gennemsnitlige udgiftsniveau for alle kommuner i hele landet (indeks 100). Faaborg-Midtfyn Kommune har budgetteret med et lavt udgiftsniveau på områderne børnepasning, folkeskole, børn og unge med særlige behov, ældre og handicap, kultur og fritid samt administration. Omvendt har kommunen et højt udgiftsniveau på områderne sygedagpenge og førtidspensioner, som delvist modsvares af lavere udgifter til kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Diagrammet giver desuden mulighed for at sammenligne udgiftsniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune med udgiftsniveauet i kommuner i Region Syddanmark henholdsvis kommuner med nogenlunde sammenlignelige rammevilkår. ECO Analyse opgør hvert år en balanceindikator for de enkelte kommuner. Balanceindikatoren er defineret som forholdet mellem beskatningsniveauet og det faktiske udgiftspres. Indikatoren viser dermed, om beskatningsniveauet er tilstrækkeligt til at dække de skattefinansierede nettodriftsudgifter, givet det ressourcegrundlag som kommunen har. En balanceindikator under 100 indikerer en ubalance, hvor kommunen er nødsaget til at hæve skatten og/eller reducere udgifterne. Faaborg-Midtfyn Kommunes balanceindikator er i ,4 og i ,8. Faaborg-Midtfyn Kommune Årsberetning

10 Beretning Ny økonomisk politik og finansiel strategi Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 4. februar 2013 en ny økonomisk politik og en revideret finansiel strategi. Som en del af den nye økonomiske politik er der godkendt seks økonomiske mål og seks økonomiske principper. Blandt de økonomiske mål er en målsætning om, at administrationen skal anvise et økonomisk råderum over en fireårig periode på 180 mio. kr. En væsentlig del af de frigivne midler skal anvendes til ny strategisk drift, der kan understøtte Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi ved at skabe en positiv udvikling i forhold til bosætning og erhverv. Målsætningen om en langfristet gæld på maksimalt 500 mio. kr., en gennemsnitlig likviditet i henhold til kassekreditreglen på minimum 150 mio. kr. og en ultimobeholdning på minimum 50 mio. kr. fastholdes. Af de økonomiske principper fremgår det bl.a., at de enkelte budgetter skal baseres på realistiske og gennemsigtige forudsætninger og at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. For en uddybning henvises til den økonomiske politik på kommunens hjemmeside: I forbindelse med Faaborg-Midtfyn Kommunes udbud af de daglige bankforretninger og kapitalforvaltning godkendte økonomiudvalget desuden en ny finansiel strategi. Den finansielle strategi skal sikre, at kommunalbestyrelsen til hver en tid har kendskab til kommunens finansielle risici. Som en central del af den finansielle strategi er der fastlagt nogle overordnede rammer for investering af kommunens kapital. Ved valg af investeringsforeninger stilles der krav om etiske investeringer. Konkret ønsker Faaborg-Midtfyn Kommune at sikre, at kommunens finansielle dispositioner ikke krænker bredt anerkendte og internationale konventioner og normer, herunder at investeringer screenes ud fra FN s principper om ansvarlige investeringer. Det samlede afkast i 2013 udgjorde 4,1 mio. kr. eller 1,6 pct. Til sammenligning udgjorde afkastet 5,5 pct. året før. Det beskedne afkast i 2013 skal bl.a. ses i forhold til en lav eksponering i aktier kombineret med et svært marked for obligationer. Faaborg-Midtfyn Kommune havde ved udgangen af ,9 mio. kr. i forvaltning fordelt hos henholdsvis Nordea og SEB. Fordelingen på aktivklasser var følgende: Faaborg-Midtfyn Kommune Årsberetning

11 Beretning Likviditet og langfristet gæld Kommunens gennemsnitlige likviditet har varieret mellem 207 og 218 mio. kr. hen over året. Målsætningen om en ultimo beholdning på 50 mio. kr. er ligeledes opfyldt ved årets udgang. Udviklingen i kommunens gennemsnitlige likviditet og ultimo beholdning Kommunens langfristede gæld ultimo 2013 (eksklusive ældreboliger, lån til byfornyelse og finansielt leasede aktiver) er opgjort til 441,9 mio. kr. Dermed overholdes Faaborg-Midtfyn Kommunes målsætning om en langfristet gæld på maksimalt 500 mio. kr. Af det samlede beløb er 437,5 mio. kr. pr finansieret via lån i kommunekredit og valutalån i Danske Bank. 53 pct. af den samlede låneportefølje er fast forrentet, mens 47 pct. er variabelt forrentet. Den gennemsnitlige rente er opgjort til 1,71 pct. Medregnes lån til ældreboliger, byfornyelse samt finansielt leasede aktiver udgør den samlede langfristede gæld 486,9 mio. kr. eller ca kr. pr. indbygger. Til sammenligning udgør den gennemsnitlige langfristede gæld for kommunerne i hele landet ca kr. pr. indbygger. Faaborg-Midtfyn Kommune Årsberetning

12 Beretning Økonomistyring Faaborg-Midtfyn Kommune har fokus på en tæt og effektiv økonomistyring. Der udarbejdes månedlige økonomioversigter og der gennemføres kvartalsvise budgetopfølgninger. Formålet er at afdække et eventuelt merforbrug så tidligt, at der kan gives de nødvendige tillægsbevillinger finansieret via kompenserende besparelser. Det er nu lykkedes for femte år i træk. Der er ved de tre kvartalsvise budgetopfølgninger givet en negativ tillægsbevilling på -20,1 mio. kr. Som et vigtigt element i økonomistyringen har kommunens aftaleområder, dvs. daginstitutioner, skoler, fagsekretariater m.fl., mulighed for at overføre et merforbrug mellem årene på op til 4 pct., ligesom der kan overføres et ubegrænset overskud. Enkelte aftaleområder er kommet ud af 2013 med et merforbrug på over 4 pct. Der er godkendt handleplaner for de pågældende aftaleholdere, som skal sikre en fremtidig budgetoverholdelse. Generelt har hovedparten af aftaleholderne haft en positiv opsparing i Udviklingen i de akkumulerede over- og underskud samt nettooverførsler Faaborg-Midtfyn Kommune Årsberetning

13 Beretning Der er opgjort et samlet overskud på netto 103,4 mio. kr. ved udgangen af Heraf søges 92,4 mio. kr. overført til Til sammenligning blev der overført 96, 86 og 40 mio. kr. de tre foregående år. For udgifter uden overførselsadgang, primært overførselsudgifter, er der et nettounderskud på 6,4 mio. kr. Forbrugsprocent pr. aftaleholder De aftaleholdere, der har de laveste forbrugsprocenter og de største budgetafvigelser er for hovedpartens vedkommende fagsekretariater og stabe. Det skyldes forskellige forhold. Bl.a. overførte overskud fra tidligere år, forskydninger i betalinger mellem årene samt flere eksterne forhold, som det ikke er muligt at tage højde for. Endelig er en del af fagsekretariaternes nettobudgetter relativt små, hvorfor selv mindre ændringer indvirker kraftigt på forbrugsprocenten. Forbrugsprocent og over-/underskud Faaborg-Midtfyn Kommune Årsberetning

14 Beretning Præcision ved de kvartalsvise budgetopfølgninger I forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger angiver de enkelte aftaleholdere et forventet årsforbrug. Figuren viser afvigelsen mellem det forventede regnskab og det faktiske regnskab pr. 28/2, pr. 31/5 og pr. 30/ Pr. 28/ var det forventede årsforbrug 86,2 mio. kr. mindre end det endelige regnskabsresultat. Pr. 30/ var differencen faldet til 56,9 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,5 pct. Der kan være gode forklaringer på, at det endelige regnskab er mindre end forventet. Med det formål at forbedre den kvartalsvise budgetopfølgning vil Økonomistaben indgå i en tæt dialog med de aftaleområder, hvor forskellen mellem forventet regnskab og faktisk regnskab har været størst. Befolkning Indbyggertallet pr. 1. januar 2013 var Ved årets udgang var indbyggertallet faldet til , svarende til 329 borgere eller 0,6 pct. Til sammenligning var der forventet et fald på 273 personer eller 0,5 pct. Indbyggertallet på landsplan steg i samme periode med 0,4 pct. Det samlede fald i antal indbyggere fordeler sig på en fødselsbalance på -157 indbyggere, en netto indvandring fra udlandet på 116 indbyggere og en mellemkommunal flyttebalance på -284 indbyggere. Faaborg-Midtfyn Kommune Årsberetning

15 Beretning Her ses flyttebalancen fordelt på kommuner og ind- og udland: Til- og fraflyttere i 2013 Der sker en naturlig fraflytning af unge, som påbegynder en uddannelse i Odense, Århus og København. Der sker en naturlig fraflytning af unge, som påbegynder en uddannelse i Odense, Århus og København. Fraflytningen til andre kommuner opvejes delvist ved en positiv nettoindvandring fra udlandet. Faldet i indbyggertallet forventes at fortsætte de kommende år. I 2025 forventes det samlede indbyggertal ifølge Faaborg-Midtfyn Kommunes befolkningsprognoses hovedscenarie at være faldet til indbyggere ved udgangen af Der arbejdes med et alternativ vækstscenarie, der er baseret på en større boligudbygning end forudsat i den officielle prognose. Der regnes således med omkring 90 ekstra boliger om året i årene , svarende til i alt 613 ekstra boliger. Derved forventes en befolkningstilvækst på indbyggere i perioden Faaborg-Midtfyn Kommune Årsberetning

16 Beretning De ekstra boliger er placeret i tre udviklingsområder i henholdsvis Årslev, Ringe og Nr. Lyndelse. Vækstscenariet skal ses i forhold til de igangværende planer for udbygning af Syddansk Universitet og et nyt universitetshospital mv. Brugertilfredshed Undersøgelser af den brugeroplevede kvalitet bygger på en grundlæggende præmis om, at dokumentation af indsatsen er en forudsætning for at kunne styre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Regeringen og KL anbefaler, at kommunerne hvert andet år offentliggør sammenlignelige oplysninger om den brugeroplevede kvalitet på de store serviceområder. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser over en treårig periode inden for følgende områder: 2012: Folkeskoler, SFO og botilbud 2013: Dagtilbud, klubber, sårbare børn og unge 2014: Hjemmehjælp og plejeboliger Der arbejdes med et alternativ vækstscenarie, der er baseret på en større boligudbygning end forudsat i den officielle prognose. Der regnes således med omkring 90 ekstra boliger om året i årene Tidsangivelserne er vejledende. Alle områder skal dog have gennemført undersøgelserne ved udgangen af Der er i 2013 gennemført undersøgelser af den brugeroplevede kvalitet inden for dagtilbudsområdet. Resultaterne heraf er beskrevet i afsnittet Dagtilbud. Det gælder generelt, at Faaborg-Midtfyn Kommune har en målsætning om at levere en brugeroplevet kvalitet, som svarer til den brugeroplevede kvalitet på nationalt niveau, og som lever op til kommunens egne kvalitetsstandarder. Faaborg-Midtfyn Kommune Årsberetning

17 Beretning HR og Innovation Med virkning fra 1. januar 2013 blev den strategiske arbejdsmiljøindsats udbygget, idet HR og Innovation har foretaget en dialogbaseret arbejdsmiljø-screening af samtlige kommunale arbejdspladser. Som en del af arbejdet blev der opstillet tre indikatorer for måling af de opnåede resultater; trivsel, sygefravær og personaleomsætning. Der blev i foråret 2013 gennemført en trivselsundersøgelse for alle arbejdspladser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Undersøgelsen tog udgangspunkt i begrebet Social Kapital, som omhandler arbejdspladsens evne til at samarbejde om kerneopgaven, baseret på tillid og retfærdighed. Den sociale kapital blev omregnet til et gennemsnitstal, som kan sammenlignes med en landsdækkende undersøgelse, Det Nationale Forskningsinstitut (NFA) har gennemført blandt et repræsentativt udsnit af danske lønmodtagere både i det private og offentlige regi. Den gennemsnitlige sociale kapital i Faaborg-Midtfyn Kommune blev opgjort til 10,9 mod et landsgennemsnit på 10,2. Trivselsundersøgelsen viste også, at 76 pct. af de ansatte i høj grad eller i meget høj grad er tilfredse med og trives i jobbet som helhed. Trivselsundersøgelsen vil blive gentaget på et senere tidspunkt. Det skal blive interessant at følge udviklingen over tid. Målet er at opnå en stadig højere trivsel. Det samlede fravær er faldet fra 6,0 til 5,6 pct. fra 2012 til Udviklingen tyder på, at det massive fokus på arbejdsmiljø har en positiv effekt på det samlede fravær. Faaborg-Midtfyn Kommune Årsberetning

18 Beretning Det samlede fravær fordelt på fagområder Det samlede fravær i 2013 er 11,6 dage pr. medarbejder mod 11,9 dage på landsplan, og det fordeler sig med 81 pct. på sygdom og 19 pct. på andet fravær, herunder barns 1. sygedag, graviditetsgener, delvis sygdom, tilskadekomst i tjenesten og fravær i medfør af 28. Personaleomsætningen faldt fra 16,1 til 14,2 pct. fra 2011 til I 2013 er personaleomsætningen faldet med yderligere 1,7 procentpoint og er nu nede på 12,5 pct. Personaleomsætningen i 2013 inden for de større fagområder varierer fra 7,1 pct. inden for social- og arbejdsmarkedsområdet til 19,7 pct. inden for det tekniske område. Hvert år udarbejder HR og Innovation et HR Regnskab. Som noget nyt er HR regnskabet indarbejdet som en del af det samlede årsregnskab. Her findes yderligere oplysninger om resultatet fra trivselsundersøgelsen, fravær samt personaleomsætning. HR regnskabet sætter herudover fokus på udviklingen i antal medarbejdere, medarbejdernes sammensætning fordelt på alder og køn, andelen af medarbejdere med ikke vestlig herkomst og lønudvikling. I det omfang det er relevant medtages sammenlignelige nøgletal baseret på et gennemsnit for samtlige kommuner. Udvalgte nøgletal fra HR Regnskabet Antal medarbejdere i december 2013 eksklusive elever og ansatte i løntilskud og servicejobs er Andelen af kvindelige ansatte udgør 80 pct. i dec mod 81 pct. året før Gennemsnitsalderen for kvinder og mænd er for tredje år i træk 46 år Andelen af medarbejdere af ikke vestlig herkomst er i ,92 pct. hvilket er mindre end kommunalbestyrelsens måltal på 2,17 pct. Den gennemsnitlige lønudvikling for en medarbejder i Faaborg-Midtfyn Kommune ansat i samme stilling har i 2013 været 1,1 pct. mod 1,4 pct. for alle kommuner. Faaborg-Midtfyn Kommune Årsberetning

19 beretning Herunder vises udviklingen i antallet af ordinært ansatte (eksklusiv elever, fleksjob og ekstraordinært ansatte) i Faaborg-Midtfyn Kommune, kommunerne i Region Syddanmark og i hele landet. Udviklingen i antallet af ordinært ansatte (ekskl. elever, fleksjob og ekstraordinært ansatte) I 2007 udgjorde antallet af ordinært ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune årsværk. Kilde: Kommunernes og regionernes løndatakontor i 2007 udgjorde antallet af ordinært ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune årsværk. i gennem årene har kommunerne overtaget opgaver fra staten og regionerne, ligesom kommunerne har afgivet personale til udbetaling danmark. Samtidig har den løbende omstilling og effektivisering resulteret i nedlæggelse af stillinger. i 2013 er antallet af medarbejdere faldet til 2.935,1 årsværk, svarende til et samlet fald på 10,1 pct. siden til sammenligning er antal stillinger i kommunerne i Region Syddanmark og i hele landet reduceret med henholdsvis 8,0 og 6,3 pct. i samme periode. Fra 2012 til 2013 er antallet af medarbejdere faldet med 45,9 årsværk eller 1,5 pct. FaaBoRg-MidtFyn KoMMune ÅrsberetnIng

20 Beretning Fremme af en stærk innovationskultur I 2013 deltog Faaborg-Midtfyn Kommune i Mandag Morgens Projekt Velfærdens Innovatører. Der var repræsentanter fra Faaborg-Midtfyn i forskellige projektgrupper herunder Tænketank om Innovation, Velfærdsinnovation og borgerinddragelse. Derudover understøttede HR og Innovation enkelte institutioner i særligt efterspurgte innovationsforløb og kreative processer. Ultimo 2013 blev der ansat en innovationskonsulent med kompetencer inden for ledelsessparing, facilitering og undervisning. HR og Innovation har via Infolet og Nyt fra stabene annonceret muligheden for at få bistand til konkrete innovationsforløb, og der er allerede efterspurgt bistand til innovationsforløb. Derudover har HR og Innovation selv afholdt en temadag om innovation, og hvordan HR og Innovation i sin understøttelse af lederne kan arbejde med udvikling af kerneopgaven. Koncernmålet om en stærk innovationskultur er blevet formuleret som en udvikling af kerneopgaven, og det er med dette udgangspunkt, at der arbejdes videre med koncernmålet. Koncernmålet om en stærk innovationskultur er blevet formuleret som en udvikling af kerneopgaven, og det er med dette udgangspunkt, at der arbejdes videre med koncernmålet. Faaborg-Midtfyn Kommune Årsberetning

21 Beretning Fejring af gode initiativer En festlig aften på Ryslinge Højskole var rammen, da vi den 11. april fejrede initiativer, der har bidraget til at skabe udvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Prisfesten blev brugt til at koble borgeres, virksomheders og organisationers daglige aktive indsats med kommunens udviklingsstrategis målsætninger og vision, og den skulle markere og synliggøre at mange aktører bidrager til, at de langsigtede mål bliver til virkelighed. Gennem hele februar havde der været åbent for at lave indstillinger til de fem priser, og vi fik i alt 55 indstillinger. Ved prisfesten blev der uddelt følgende priser: Årets borger: Erik Sønderskov Årets lokalsamfund: Bøgebjerg Lokalråd Årets organisation: 18Frames Årets erhvervspris: Mark & Storm A/S Årets klimapris: Eldan Recyckling A/S To lokalsamfund inviterede lægefamilier på besøg I september 2013 drog en busfuld lægefamilier fra Odense Universitetshospitals midlertidige lægeboliger i Odense til Nr. Lyndelse og Sdr. Nærå. Busturen var planlagt og blev gennemført i et samarbejde mellem frivillige borgere i de to lokalsamfund og medarbejdere fra Fællessekretariatet. I alt 13 lægefamilier (53 personer) tilmeldte sig og deltog i turen. Formålet med turen var at vise de to lokalsamfunds herligheder frem og samtidig inddrage aktive borgere i et bosætningsinitiativ. Busturen var nøje målrettet lægefamilier, da de alle står til at skulle flytte fra deres lejebolig indenfor en overkommelig fremtid, og de to lokalsamfund er meget attraktivt placeret i forhold til det nye OUH. Busturen var en succes, og samtlige familier evaluerede turen positivt. Mange nævnte efterfølgende, at de havde fået et godt indtryk af to lokalsamfund, som de ikke havde tidligere kendskab til. De to borgergrupper var tilfredse med arrangementet, og fandt det givende at deltage i et konkret og meget relevant arrangement. Fællessekretariatet fik brugbar viden om lægefamiliernes præferencer og flytteønsker samt erfaring med at arbejde med borgerinvolvering. Formålet med busturen var at vise de to lokalsamfunds herligheder frem og samtidig inddrage aktive borgere i et bosætningsinitiativ. Kampagne for at få flere til at stemme ved kommunalvalget Deltagelsen ved både kommunalvalg og regionalvalg har vist en faldende tendens gennem den seneste årrække. Alene kommunevalget 2009 viste et fald i stemmedeltagelsen på 3,7 pct. Tendensen var meget markant blandt specielt unge og marginaliserede grupper. Derfor gennemførte KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet en kampagne i forbindelse med kommunevalget den 19. november Kampagnen blev understøttet af en lovændring, som nu gør det muligt at brevstemme op til tre måneder før et valg. I Faaborg-Midtfyn Kommune valgte vi at støtte kampagnen gennem en række lokale initiativer, som skulle medvirke til at vende den nedadgående kurve i stemme og brevstemmedeltagelsen. Førstegangsvælgere har traditionelt en lav valgdeltagelse og derfor var de en særlig målgruppe i vores lokale initiativer. Alle førstegangsvælgere fik tilsendt et postkort, der gjorde dem opmærksom på, at de nu stod over for deres første valgdeltagelse. Der blev ligeledes omdelt postkort på Center for Aktiv Indsats, Jobcenteret, bibliotekerne, Føtex i Faaborg, borgerservice, produktionsskolerne i Ringe og Faaborg samt på kommunens to gymnasier. Faaborg-Midtfyn Kommune Årsberetning

Regnskab & årsberetning. Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6

Regnskab & årsberetning. Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6 Regnskab & Kapitel 1 årsberetning Kapitel 2 2013 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Borgmesterens forord Årsberetningen for 2013 sætter fokus på det samlede regnskabsresultat, befolkningsudviklingen,

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Indledning Handleplanen tager afsæt i Kvalitetsrapporten 2012/13 og skal set som en løbende proces i kvalitetsudviklingen af folkeskolerne

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Halvårs- regnskab 2011

Halvårs- regnskab 2011 Halvårsregnskab 2011 1 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2011 regnskab Korrigeret budget Budget 2011 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Samsø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

KVALITETSRAPPORT

KVALITETSRAPPORT KVALITETSRAPPORT 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hovedkonklusioner 3. Sammenfattende helhedsvurdering 4. Mål og resultatmål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne 21.6.2017 1 Fakta om FMB: 1.1 Biblioteksloven Kommunal opgave ingen statsfinanciering Formål: Oplysning, uddannelse og

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Sammenfattende helhedsvurdering af skolernes faglige niveau

Sammenfattende helhedsvurdering af skolernes faglige niveau Sammenfattende helhedsvurdering af skolernes faglige niveau Rammebetingelser På de 13 folkeskoler i Faaborg-Midtfyn Kommune er der den 5. september 2011 indskrevet 4409 elever inkl. special - og heldagsklasser.

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Økonomisk politik. For Faaborg-Midtfyn Kommune

Økonomisk politik. For Faaborg-Midtfyn Kommune Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udkast pr. 29. november 2016 1 Indledning De offentlige finanser har gennem en årrække været under pres og kommunerne bliver i disse år mødt med fortsatte

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Bevillingsområde 30.30 Folkeskole Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Med udgangspunkt i Vision Furesø og i Børneog Ungepolitikken har Center for Dagtilbud og Skole (CDS) formuleret

Læs mere

Det bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter.

Det bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter. Internt notat Økonomisk forvaltning, Økonomistaben 17.august 2016 Notat vedr. centrale nøgletal Med nærværende notat forelægges for Byrådet en række af Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.

Læs mere

Ved Birgit Lindberg Dialogmødet den 26. marts 2015 Program for forskningsinformeret, målstyret skole- og kompetenceudvikling

Ved Birgit Lindberg Dialogmødet den 26. marts 2015 Program for forskningsinformeret, målstyret skole- og kompetenceudvikling Program for Læringsledelse Hvad, hvordan og hvorfor? Ved Birgit Lindberg Dialogmødet den 26. marts 2015 Program for forskningsinformeret, målstyret skole- og kompetenceudvikling Program for Læringsledelse

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Tre Ege Skole Status-opfølgning d. 1. september 2008

Tre Ege Skole Status-opfølgning d. 1. september 2008 Tre Ege Skole -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering og dialog.

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor en ny reform Ny Folkeskolereform Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Vi har en god folkeskole, men den skal være bedre på flere områder vejen til en hel ny version af Parkskolen

Læs mere

Center for ophold, botilbud, familiepleje

Center for ophold, botilbud, familiepleje Center for ophold, botilbud, familiepleje Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Procesplan for Læsning som indsatsområde i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål og Delmål

Procesplan for Læsning som indsatsområde i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål og Delmål Procesplan for Læsning som indsatsområde i FaaborgMidtfyn Kommune Mål og Delmål Det overordnede mål for læsning som kommunal indsats på skoleområdet At alle børn og unge udvikler læsefærdigheder, der gør

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Politikområdemål 2018

Politikområdemål 2018 Mål på politikområde Undervisning, Børne- og Skoleudvalg Mål 1: Alle skoler præsterer positiv undervisningseffekt korrigeret for sociale faktorer senest fra skoleåret 2017/2018 og har senest fra skoleåret

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Aastrup Skole årsberetning 2007

Aastrup Skole årsberetning 2007 Aastrup Skole årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering

Læs mere

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80 Børneudvalget Børneudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner,

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune Den 22. august 2017 1 Indhold Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune... 3 1. Dragør Kommune sammenlignet med andre kommuner... 3 2. Sammenligningsgruppen... 4 3. Sammenligning

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Aabenraa Kommune har i foråret 2015 besluttet strategi til implementering af folkeskolereformen med overskriften Alle børn skal blive så dygtige, de kan.

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Byrådet skal orienteres om hvor langt forberedelserne til den nye skolereform er kommet og hvad

Læs mere

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Maj 2010 Kommunalt forbrug, budget 2010 Fordeling af serviceudgifter på sektorområder Kilde: Danmarks Statistik og KL (egne tal),

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Nøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune

Nøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune Nøgletal Holstebro Kommune og Struer Kommune Metode Benchmarking på baggrund af offentlige datakilder Datakilde: FLIS, Økonomi og indenrigsministeriet, Regnskab 2014 fra Holstebro Kommune og Struer Kommune

Læs mere