Hovedoversigt til regnskab 3. Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5. Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedoversigt til regnskab 3. Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5. Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97"

Transkript

1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab 2 Hovedoversigt til regnskab 3 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5 Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97 Oversigt over driftsbevillinger overført fra 212 til Omkostningsregnskab 116 Balance 117 Specificeret balance 12 Tværgående artsoversigt 15 Anlægsoversigt 152 Øvrige oversigter og redegørelser 156 Anlægsregnskaber Oversigt over anvendelsen af SWAP Aktier og andelsbeviser m.v. 17 Priser ved leverandørvirksomheden af personlig og praktisk hjælp 171 Oversigt over udliciterede kommunale driftsopgaver 172 Oversigt over udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder 177 Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser m.v. 178 Personaleoversigt 27

2 2 UDGIFTSREGNSKAB

3 3 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

4 4 Hovedoversigt til regnskab for 212 (i 1. kr.) A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Tillægsbevillinger og Regnskab 212 Oprindeligt budget 212 omplaceringer 212 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Inkl. refusion Inkl. refusion Inkl. refusion. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Heraf refusion 3. Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B) ANLÆGSVIRKSOMHED. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v Anlægsvirksomhed i alt C) RENTER ( ) D) FINANSFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E) AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A+B+C+D+E) F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Komp. vedr. deling af amter (7.88) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

5 5 REGNSKABSOVERSIGT

6 6

7 7

8 8

9 9

10 1

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 2

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 3

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 4

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 5

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 6

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 7

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 8

81 81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 9

91 91

92 92

93 93

94 94

95 95

96 96

97 97 OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN

98 98 Bevilling: Socialpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindre udgifterne på Socialpolitik på 34,5 mio. kr. udgøres af 3,1 mio. kr. på serviceudgifter og 4,4 mio. kr. på overførselsudgifter. De decentrale enheder har et mindre forbrug på ca. 3 % af den tildelte budgetramme. Derudover skal mindre udgifterne ses som en kombination af generel tilbageholdenhed samt det faktum, at der på budgetlægningstidspunktet altid vil være en vis usikkerhed om det endelige resultat på det specialiserede socialområde. Overførsler Mindre udgifterne på overførselsområdet skyldes dels mindre udgifter til førtidspensionister (boligydelse), dels at udgifterne til merudgifter (børn) og tabt arbejdsfortjeneste er faldet. Anlæg Afvigelsen skyldes tidsmæssige forskydninger af projektet og beløbet vil blive overført til 213, hvor projektet fortsætter.

99 99 Bevilling: Arbejdsmarkedspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift På driftssiden udviser regnskabet et nettoforbrug på 751,632 mio. kr., hvilket er 1,815 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Mindre udgifterne på Arbejdsmarkedspolitik udgøres af et mindre forbrug på 11,376 mio. kr. på overførselsudgifter og et merforbrug på,561 mio. kr. på serviceudgifter. Overførsler Mindre forbruget kan i det væsentligste henføres til forsørgelsesudgifter til forsikrede ledige og udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Sidstnævnte skal ses i sammenhæng med en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet i 213. Anlæg Ingen bemærkninger.

100 1 Bevilling: Uddannelsespolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindreforbruget udgør kr. og skal ses i sammenhæng med Økonomiudvalgets ønske om en overførsel så tæt som muligt på overførslen fra 211 til 212. En del af overskuddet indeholder overførslen af tilskud til Ungepakke 2, som er et flerårigt projekt. Endvidere overføres Uddannelsesudvalgets andel af udgiften til etablering af fællesbiblioteket på Christiansfeld Skole. Der overføres beløb til udskiftning af it-udstyr og beløb til renovering af legepladserne på Christiansfeld Skole og Bakkeskolen. Overførsler Mindreforbruget skyldes færre elever på Sprogskolen end forventet. Anlæg Ingen bemærkninger.

101 11 Bevilling: Fritids- og Idrætspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Afvigelsen skyldes blandt andet merindtægter fra forpagtningsaftalerne vedrørende Kolding Vandrerhjem, caféen i Kolding Uddannelsescenter og udleje af faciliteterne i Kolding Uddannelsescenter, samt at der er nogle vedligeholdelses udgifter, som ikke er gennemført i 212 på grund af vejrliget. På området Folkeoplysning og fritidsaktiviteter har der været et netto mindre forbrug, som består af, at der er udbetalt mere lokaletilskud end budgetteret, og det hænger sammen med merindtægterne, da der er udlejet flere timer end budgetteret. Ligeledes er der kommet flere indtægter i forbindelse med mellemkommunal betaling end budgetteret. Anlæg Ingen bemærkninger.

102 12 Bevilling: Ejendoms- og Boligpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler Anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Ejendoms- og Boligpolitik er fra 212 organiseret således, at der på politikområdet kun registreres områder uden overførselsadgang (primært lejeboliger). Lejeboligerne er med balanceleje, og et eventuelt overskud/underskud vil blive reguleret over den fremtidige leje. Desuden vil driftsbudgettet og forbruget på disse områder ofte udvise et overskud, da det skal dække hensættelser til fremtidig vedligeholdelse samt betaling af lån. Overskuddet/afvigelsen for 212 kan henføres til lejeboligerne med balanceleje. Anlæg Afvigelse kan henføres til tidsmæssige forskydninger i byggemodningsprojekter og i opførelsen af ældreboligerne Bertrams Knudsens Have.

103 13 Bevilling: Vej- og Parkpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift For Vej- og Parkpolitik skal budgettet ses som én samlet ramme. Merforbrug/mindre forbrug er løbende søgt dækket ind af det eksisterende budget, og således består de kr. af alle poster som helhed og kan ikke henføres til én enkelt konto. Dog skal det nævnes, at udgiften til vejafvanding i 212 var ca. 2,1 mio. kr. højere end budgetteret. Ved den første bevillingskontrol i 213 tilføres 5 mio. kr. fra puljen vedrørende uafviselige merudgifter til dækning af vejafvandingsbidraget og området tilføres det samme beløb fra budget 214 og frem. Der er i 212 igangsat en proces med opbygning af en dialogbaseret BUMmodel, der skal sikre bedre registreringer af det arbejde, der udføres. BUMmodellen skal også medvirke til en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. En proces der fortsætter ind i 213. Anlæg Afvigelsen kan henføres til tidsmæssige forskydninger blandt andet som følge af vejrliget ultimo 212.

104 14 Bevilling: Kulturpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindre udgift/merindtægt kan henføres til tidsforskydninger af projekter samt øgede indtægter. Dette betyder at en del af afvigelsen er øremærket til projekter i 213, blandt andet ny salbelysning på Godset, Stadsarkivets hjemmeside og it arkivalier, der er udskudt til 213 på grund af ny leverandør, indkøb af inventar til Christiansfeld Fællesbibliotek og til de udgifter der kommer i 213 i forbindelse med optagelse af Christiansfeld på UNESCOs verdenskulturarvsliste. Anlæg Ingen bemærkninger.

105 15 Bevilling: Erhvervspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift For Erhvervspolitik skal budgettet ses som én samlet ramme, således at mindre forbrug på nogle områder dækker merforbrug på andre områder, således består de kr. af flere poster og kan ikke henføres til én enkelt konto.

106 16 Bevilling: Miljøpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. Drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindre forbruget kan primært henføres til færre udgifter i forbindelse med egenfinansieringen til diverse miljøprojekter. Tillige er indtægten vedrørende vådområdeprojekter, projekter vedrørende North Sea Sep samt Smart-ICLEI kommet i 212, hvor udgiften har været afholdt i 211. Anlæg Ingen bemærkninger.

107 17 Bevilling: Beredskabspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift For Beredskabspolitik skal budgettet ses som én samlet ramme, således at mindre forbrug på nogle områder dækker merforbrug på andre områder, således består de kr. af alle poster som helhed og kan ikke henføres til én enkelt konto. Anlæg Ingen bemærkninger.

108 18 Bevilling: Børnepasningspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindreforbruget udgør kr. og skal ses i sammenhæng med Økonomiudvalgets ønske om en overførsel så tæt som muligt på overførslen fra 211 til 212. En del af overførslen indeholder finansiering af tillægsbevilling vedr. projekt nr. 462 Lovliggørelse og tilbygning af tidligere SFO-lokaler på Fælleden i Christiansfeld til daginstitution. Endvidere overføres beløb til renovering af legepladser og udearealer ved Kongeåens Børnehave og daginstitutionen Firkløveret. Anlæg Ingen bemærkninger.

109 19 Bevilling: Seniorpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift På driftssiden udviser regnskabet et nettoforbrug på 576,8 mio. kr., hvilket er 25,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Mindre forbruget i forhold til det korrigerede budget kan i det væsentligste henføres til pleje og omsorg af ældre og handicappede med 17,9 mio. kr. og forebyggende indsats for ældre og handicappede med 6,6 mio. kr. En stor del af mindre forbruget er forårsaget af tidligere overførte beløb fra 21 og 211, der først er tænkt anvendt i 213, blandt andet til velfærdsteknologi på Bertram Knudsens Have, jævnfør Seniorudvalgets beslutning den 4. april 212 samt til inventar m.v. på Bertram Knudsens Have og Egebo. Herudover blev der i forbindelse med overførselssagen fra 21 til 211 (sag nr. 11/5236) båndlagt 6, mio. kr. til etablering af nye økonomistyringsmodeller for hjemmesygeplejen og plejecentrene. Etableringen af modellerne har ikke givet anledning til udnyttelse heraf. Hjemmeplejen kommer ud med et underskud på 1,9 mio. kr., hvilket er en forbedring på 3,4 mio. kr. set i forhold til 211. Bestillerbudgetterne på Myndighedsområdet har været påvirket af udviklingen i ydelserne og stigningen i fast vagt En teknisk ændring i betalingsmodulet til opkrævning af servicepakker (kost, vask og rengøring) har medført en ændring i regnskabspraksis. Således er der indgået ca.,9 mio. kr. i 213 for december måned 212. Overførsler Merudgiften skyldes en øget udgift til personligt tillæg (varmetillæg). Anlæg Mindreforbruget er i det væsentligste forårsaget af projekt 99 E-låse, hvor der på grund af problemer med leverance af personalenøgler er sket en forlængelse af implementeringsperioden samt projekt 91 Velfærdsteknologi, hvor afprøvningsperioden af de velfærdsteknologiske løsninger har været længere end forventet. Derfor sker anskaffelserne først i 213. Der henvises i øvrigt til de enkelte anlægsregnskaber.

110 11 Bevilling: Sundhedspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindre udgifter på sundhedspolitik på 9,7 mio. kr. udgøres af mindre udgifter på 1,4 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, af periodeforskydninger af eksternt finansierede projekter på 1,9 mio. kr. samt af de decentrale enheders mindre forbrug på ca. 1 % af den tildelte budgetramme. Desuden er der overført overskud fra 211 på 5, mio. kr. Heraf overføres,5 mio. kr. til overvægtsprojekt i 213. Endvidere overføres 4,5 mio. kr. til 214 til inventar i sundhedscentret. Anlæg Ingen bemærkninger.

111 111 Bevilling: Administrationspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. Drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Under administrationspolitik indgår en række centrale puljer, hvor ikke brugt budget for barselsudligningspulje udgør 11,1 mio. kr. mens det for elevområdet udgør 7,4 mio. kr. Den politiske organisation udviser samlede mindre udgifter på 1,1 mio. kr. mens forvaltningerne har et samlet mindre forbrug på 17,7 mio. kr. Heraf vedrører 3,8 mio. kr. allerede planlagte fælles it-udgifter til afholdelse primo 213, 5,3 mio. kr. under Jobcentret vedrører primært modtagne tilskud, hvor udgiften endnu ikke er afholdt mens 1,5 mio. kr. vedrører den ordinære drift for hele den kommunale administration. Mindre forbruget i 212 er genbevilget i 213. Anlæg Det bemærkes at projekt vedrørende sundhedsordninger via tillægsbevilling er overført til drift. I øvrigt henvises til de afsluttede anlægsregnskaber.

112 112 Bevilling: Forsyningspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger 764 Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Renovationens mellemregning udviser et overskud på ca. 8,25 mio. kr., mod budgetteret 4,5 mio. kr. Området skal set over en årrække hvile i sig selv. Jævnfør reglerne på området skal overskuddet afvikles over de følgende år, hvorfor 3,9 mio. kr. genbevilges i 213 mens resten indregnes i taksterne for 214. Området består ligeledes af andre forsyningsområder, blandt andet Sydkort, hvortil der ikke er indregnet budget, idet området samlet set over en årrække vil gå i. Desuden er de årlige forskydninger minimale og indgår i mellemregningen for området. Det bemærkes, at Sydkort i løbet af 213 overgår til Haderslev Kommune.

113 113 Bevilling: Central refusionsordning OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Afvigelsen på 2,3 mio. kr. vedrører hjemtagelse af refusion for særligt dyre enkeltsager og kan henføres til periodeforskydninger mellem årene.

114 114 OVERSIGT OVER DRIFTSBEVILLINGER OVERFØRT FRA 212 TIL 213 Serviceudgifter Nettodrift (kr.) SOCIALPOLITIK Genbevillingssag 212/ ARBEJDSMARKEDSPOLITIK Genbevillingssag 212/ UDDANNELSESPOLITIK Genbevillingssag 212/ FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Genbevillingssag 212/ EJENDOMS- OG BOLIGPOLITIK Genbevillingssag 212/ VEJ- OG PARKPOLITIK Genbevillingssag 212/ KULTURPOLITIK Genbevillingssag 212/ MILJØPOLITIK Genbevillingssag 212/ BEREDSKABSPOLITIK Genbevillingssag 212/ BØRNEPASNINGSPOLITIK Genbevillingssag 212/ Genbevillingssag 212/213, overført til anlægsprojekt, Fælleden i Christiansfeld SENIORPOLITIK Genbevillingssag 212/ Genbevillingssag, overført til indfrielse af lån, Bassagerhus -6..

115 115 OVERSIGT OVER DRIFTSBEVILLINGER OVERFØRT FRA 212 TIL 213 Nettodrift (kr.) SUNDHEDSPOLITIK Genbevillingssag 212/ ERHVERVSPOLITIK Genbevillingssag 212/ ADMINISTRATIONSPOLITIK Genbevillingssag 212/213, Centralforvaltningen Sundhedsordning 151. Genbevillingssag 212/213, By- og Udviklingsforvaltningen Genbevillingssag 212/213, overført til indfrielse af lån, Bassagerhus -5. Genbevillingssag 212/213, Børne- og Uddannelsesforvaltningen 94. Genbevillingssag 212/213, Socialforvaltningen Genbevillingssag 212/213, Seniorforvaltningen Barselsudligningspulje Heraf overført til: Flytning af pædagogisk Center fra Ålegården til Dronning Dorothea Skolen Beskæftigelsestilskud Elevområdet Heraf overført til: Bassagerhus, indfrielse af lån Flytning af pædagogisk Center fra Ålegården til Dronning Dorothea Skolen E-låse, overført til effektiviseringsmålet 1.5. Serviceudgifter, i alt FORSYNINGSPOLITIK Genbevillingssag 212/ TOTAL

116 116 OMKOSTNINGSREGNSKAB

117 117 BALANCE

118 Balance 118 Regnskab 212 Primo saldo Ultimo saldo 8 Aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Investerings- og placeringsforeninger Realkreditobligationer Statsobligationer m.v Tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 32 Langfristede tilgodehavender Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Andre forsyningsvirksomheder Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 36 Kommuner og regioner m.v Staten Aktiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Deposita Parkeringsfond Materielle anlægsaktiver Grunde Bygninger Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 65 Omsætningsaktiver - varebeholdninger Varebeholdninger/ -lagre (frivillig) Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg Grunde og bygninger bestemt til videresalg Balance

119 Balance 119 Regnskab 212 Primo saldo Ultimo saldo 9 Passiver Passiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Deposita Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 48 Kommuner og regioner m.v Staten Kortfristet gæld til pengeinstitutter Kassekreditter og byggelån Kortfristet gæld til staten Anden gæld Kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Andre kommuner og regioner Skyldige feriepenge Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Selvejende institutioner med overenskomst Langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Kommunekredit Pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Egenkapital Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Reserve for opskrivninger Balancekonto Balance

120 12 SPECIFICERET BALANCE

121 121 Specificeret balance Primosaldo 212 Ultimosaldo Balance F1 22 Likvide aktiver F , ,93 1 Kontante beholdninger F , ,37 8 Aktiver , ,37 32 AFDELINGSKASSEENHEDER G , ,32 CENTRALFORVALTNINGEN NR G , ,32 2 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNING KASSEENHED NR. H ,5 4.61, 33 KASSEFORSKUD G , ,5 3 BY - OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN G , 35.14,5 15 FOLKEBIBLIOTEKET KASSEENHED NR. O G ,5 4 BØRNE- OG UDDANNELSESFORVALTNINGEN G2 8.5, 8.59, 1 FOLKESKOLER G3 2.3, 2.3, 2 DIVERSE INSTITUTIONER 5.75, 6.29, 5 SENIORFORVALTNINGEN G2 9.3, 9.8, 6 PLEJEHJEM G3 8.8, 9.3, 9 DIVERSE INSTITUTIONER BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN G ,5 4 CHRISTIANSFELD CENTERET KASSEENHED O.4.11 G3 447,5 8 CENTRALFORVALTNINGEN G2 -,2 2,5 4 SKOLEKORTSYSTEM G3 2,5 31 SOCIALFORVALTNINGEN G2 118, P-GRUPPEN KASSEENHED NR. F.2.13 G3 5., 5., 6 KULTURHUSET LEVISONSVEJ KASSEENHED O , 5, 7 GRAMROLIGHED KASSEENHED NR. F STØTTECENTRET LEVISONSVEJ KASSEENHED NR. F VIVA VAMDRUP KASSEENHED NR. O VÆKSTSTEDET KASSEENHED NR. O MARIELUND, ALTARP KASSEENHED O NORDHØJ, BUTIK LÅSBYGADE KASSEENHED NR. O , 7, 15 VÆRKSTEDET KONGENSGADE KASSEENHED NR. O REVA, KANTINESALG KASSEENHED NR. O , 1., 17 REVA, SALG AF PRODUKTION KASSEENHED NR. O , 5, 18 LEVISONSVEJ, KULTURHUSET KASSEENHED NR. F , 1., 21 TINGHØJ KASSEENHED NR. F , ,5 22 LANDERUPGÅRD KASSEENHED NR. F , ,5 25 NORDHØJ KASSEENHED NR. F , 9.44,5 26 MARIELUND KASSEENHED NR. F BRUNEBJERG KASSEENHED NR. F , 2., 29 FUGLEHØJ KASSEENHED NR. F ,5 3 OVERMARKSGÅRDEN, ADM. KASSEENHED NR. F , ,5 31 ÅHAVEN KASSEENHED NR. F , 32 VÆKSTSTEDET KASSEENHED NR. F BOFÆLLESSKABET SKOVVÆNGET KASSEENHED NR. F REGNBUEN - SALG GENBRUGSBUTIKKEN FUGLEREGN 5 KASSEENHED NR. O KANTINEN - DIESELVEJ KASSEENHED NR. O , 4 ASPERGERPROJEKTET FORSKUDSKASSE F , 3., 41 BOFÆLLESSKABET KAMELIA KASSEENHED NR. F , 1.5, 42 STØTTECENTER FOR SENHJERNESKADEDE KASSEENHED NR. 5., 5., F KERNEHUSET VAMDRUP KASSEENHED F , 44 BOSTEDET KLØVERBO KASSEENHED F , 45 AFLASTNINGSCENTER TOPPEN KASSEENHED F AFDELING 3., 3., UNDER BOFÆLLESSKABET BRAMDRUPDAM 32 CENTRALFORVALTNINGEN G PERSONLIG FORSKUD KASSEENHED NR. P.1 G Indskud i pengeinstitutter m.v. F , ,43 1 CHECKDISPONIBLE INDSKUD F , ,93 8 Aktiver , ,93 3 CENTRALFORVALTNINGEN G , ,6 5 DANSKE BANK KONTONR G , ,23 DRIFTSKONTO/NEMKONTO 1 SYDBANK A/S KONTO NR , ,42 16 NORDEA KONTO DRIFTSKONTO , ,98 25 NYKREDIT KONTO NR , ,15 26 PM-KONTO SYDBANK KONTONR , ,65 27 OBS-KONTI I DANSKE BANK , ,17 32 NORDEA KONTO , ,22 34 DANSKE BANK KONTONR PARKERINGSAFGIFTER , ,31 35 DANSKE BANK KONTONR FEJLUDBETALING ,27 4 SOCIALFORVALTNINGEN G , ,47 18 DANSKE BANK KONTO NR OVERMARKSGÅRDEN G , ,4 2 DANSKE BANK KONTONR LANDERUPGÅRD , ,13 22 NORDEA KONTONR REVA ,27 23 DANSKE BANK KONTONR REVA / JOB IGEN , ,39 24 DANSKE BANK KONTO NR SOCIALFORVALTNINGEN , ,9 DRIFTKONTO 25 DANSKE BANK KONTONR PROJEKT LM GLASFIBER , 5 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN G ,66 5 CHR. FELD CENTRET MFL G ,66 2 TIDSINDSKUD F , ,5 8 Aktiver , ,5 7 DEPONERING VED EJENDOMSHANDLER G , ,5 28 SALG AF KÆMPESAGER 14 NORDEA KONTO G ,93 37 SALG AF FORSYTIAVÆNGET 9, VONSILD NORDEA, KONTONR , SALG AF DIESELVEJ 7, KOLDING NORDEA KONTO ,

122 122 Specificeret balance Primosaldo 212 Ultimosaldo STORPARCEL MATR. NR. 1 AU DALBY BY NORDEA , KØB AF AREAL KOLDING ÅPARK 11 TIL OPFØRELSE AF ,89 RETSBYGNING NORDEA KONTO NR SALG AF NDR. RINGVEJ 1, KOLDING ARBEJDERNES LANDSBANK , ,82 KONTO NR STORPARCEL ØST FOR DALBYGÅRD NORDEA KONTO ,79 NR KOLDING TEATER - SIKKERHEDSSTILLELSEFOR UDBEDRING AF 27819,48 FEJL OG MANGLER NORDEA SALG AF SKAMLINGVEJEN 121, 693 SJØLUND ,68 DANSKE BANK Investerings- og placeringsforeninger F , ,41 8 Aktiver , ,41 1 TILGANG G , ,54 2 AFGANG , ,8 89 KURSREGULERINGSKONTO , ,67 8 Realkreditobligationer F , ,58 8 Aktiver , ,58 21 TILGANG G , ,8 22 AFGANG , ,93 89 KURSREGULERINGSKONTO , ,29 1 Statsobligationer m.v. F , , 8 Aktiver , , 21 TILGANG G , , 22 AFGANG , , 89 KURSREGULERINGSKONTO , , 25 Tilgodehavender hos staten F , ,2 12 Refusionstilgodehavender F , ,2 8 Aktiver , ,2 5 SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNING G , ,2 13 SOCIALE YDELSER G , , 15 SÆRLIG DYRE ENKELTSAGER , 16 TILGODEHAVENDE VEDR. UDBETALT BØRNEFAMILIEYDELSER , TILGODEHAVENDE, STATSREFUSION OG TILSKUD PÅ INTEGRATIONSOMRÅDET 2 JOBCENTRE , ,2 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt F , ,3 14 Tilgodehavender i betalingskontrol F , ,94 15 ØVRIGE RESTANCER F4-778,96 8 Aktiver -778,96 8 INDBETALINGER TIL FORDELING G1-778,96 28 AFREGNINGSKONTO TIL FORDELING CENTRALFORVALTNINGEN - G2-778,96 HOVEDKASSEN 21 SKATTER OG AFGIFTER F , ,57 8 Aktiver , ,57 21 EJENDOMSSKAT (BETALINGSART 56) G , ,2 8 RESTANCER 28 G2 5855,9 81 RESTANCER ,75-2,64 82 RESTANCER , ,32 83 RESTANCER , ,26 84 RESTANCER , ,11 85 RESTANCER ,25 22 GEBYRER M.V. G , ,23 1 BETALINGSART 6 G , ,59 1 RESTANCER G , ,72 2 MELLEMREGNING , ,31 2 BETALINGSART 61 G , ,64 1 RESTANCER G , ,54 2 MELLEMREGNING , ,18 26 BRUGERBETALING FOR MILJØTILSYN I H.T. G , ,86 MILJØBESKYTTELSESLOVEN (BETALINGSART 215) 1 RESTANCER G , ,86 25 AREAL- OG BYGNINGSLEJER F , ,85 8 Aktiver , ,85 41 AREAL- OG BYGNINGSLEJE, BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNING G , , (BETALINGSART 21) 2 RESTANCER 27 G , , 43 KOLONIHAVER (BETALINGSART 212) G1 981, 2.93, 17 RESTANCER 29 G2 981, 2.93, 44 HUSLEJE SPROGSKOLEN (BETALINGSART 37) G , ,7 52 BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME (BETALINGSART 35-36) , ,89 46 RESTANCER 25 G , ,89 53 HUSLEJERESTANCER OVERFØRT TIL CENTRALFORVALTNINGEN G , ,17 (BETALINGSART 636) 1 RESTANCER G , ,17 61 HUSLEJERESTANCER VEDR. BOLIGORGANISATIONER G , ,71 (BETALINGSART 69) 1 RESTANCER G , ,71 62 ANVISNINGSORDNING MED KOLDING ALMENNYTTIGE G , ,78 BOLIGSELSKAB (KAB) 1 RESTANCER G , ,78 27 FORÆLDREBETALING F , ,9 8 Aktiver , ,9 31 KOLDING MUSIKSKOLE INSTRUMENTLEJE (BETALINGSART 321) G , ,98 24 RESTANCER 28 G2 73,12 765,6 26 RESTANCER , ,59 27 RESTANCER , ,43

Oversigt over driftsbevillinger overført fra 2011 til 2012 107. Priser ved leverandørvirksomheden af personlig og praktisk hjælp 154

Oversigt over driftsbevillinger overført fra 2011 til 2012 107. Priser ved leverandørvirksomheden af personlig og praktisk hjælp 154 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab 3 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5 Oversigt over bevillingsudnyttelsen 92 Oversigt over driftsbevillinger overført fra 2011 til 2012

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Afdelingsnr. (Prisme) Elbek & Vejrup Adresse Postnr & By

Afdelingsnr. (Prisme) Elbek & Vejrup Adresse Postnr & By Oversigt pr. 06.08.15 Søg med ctrl+f Afdelingsnr. (Prisme) Elbek & Vejrup Adresse Postnr & By EAN-nr. Forvaltning Navn/Afdeling/inst./LOS-betegnelse By- og Udviklingsforvaltningen 5798005310105 By- og

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti 1. Generelt Statuskonti skal som minimum afstemmes i henhold til oversigt over afstemningsterminer. (se oversigt på side 3-4) Afstemningerne opbevares

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 1. april 2014 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2009-2013. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE 1,11.,_,J STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2013 5 Lønbudget

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.8 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Hovedkonto 8 omfatter: Finansforskydning (funktionerne 8.22.01-8.52.62)

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 320 - Afskrivning

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 104,5 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 104,5 mio. kr. ,hia STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet regnskab

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 330 - Afskrivning

Læs mere

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2013 efter fradrag af afskrivninger steget med 67,6 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2013 efter fradrag af afskrivninger steget med 67,6 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 01.01.2013-31.12.2013 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms

Læs mere

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab for afdeling 1 Fra 01.01.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0101 Afdelingsnr. 00100 Kommunenr. 751 Navn -

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.429.582,65 3.409.184 3.460.233 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS REGNSKAB 02 FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS INDHOLD Forord 05 Indledende afsnit 07 Økonomiudvalget 30 Socialudvalget 33 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Orientering om Budget- og regnskabssystem for kommuner 2007, samt 1. omgang rettelsessider

Orientering om Budget- og regnskabssystem for kommuner 2007, samt 1. omgang rettelsessider Til alle kommuner og sammenlægningsudvalg Dato: 18. oktober 2006 Kontor: Kmadm. J.nr.: 2005-2540-22 Sagsbeh.: SNW Fil-navn: Orienteringsskriv_1.omgang Orientering om Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 2014 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere