Hovedoversigt til regnskab 3. Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5. Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedoversigt til regnskab 3. Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5. Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97"

Transkript

1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab 2 Hovedoversigt til regnskab 3 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5 Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97 Oversigt over driftsbevillinger overført fra 212 til Omkostningsregnskab 116 Balance 117 Specificeret balance 12 Tværgående artsoversigt 15 Anlægsoversigt 152 Øvrige oversigter og redegørelser 156 Anlægsregnskaber Oversigt over anvendelsen af SWAP Aktier og andelsbeviser m.v. 17 Priser ved leverandørvirksomheden af personlig og praktisk hjælp 171 Oversigt over udliciterede kommunale driftsopgaver 172 Oversigt over udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder 177 Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser m.v. 178 Personaleoversigt 27

2 2 UDGIFTSREGNSKAB

3 3 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

4 4 Hovedoversigt til regnskab for 212 (i 1. kr.) A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Tillægsbevillinger og Regnskab 212 Oprindeligt budget 212 omplaceringer 212 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Inkl. refusion Inkl. refusion Inkl. refusion. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Heraf refusion 3. Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B) ANLÆGSVIRKSOMHED. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v Anlægsvirksomhed i alt C) RENTER ( ) D) FINANSFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E) AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A+B+C+D+E) F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Komp. vedr. deling af amter (7.88) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

5 5 REGNSKABSOVERSIGT

6 6

7 7

8 8

9 9

10 1

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 2

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 3

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 4

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 5

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 6

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 7

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 8

81 81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 9

91 91

92 92

93 93

94 94

95 95

96 96

97 97 OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN

98 98 Bevilling: Socialpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindre udgifterne på Socialpolitik på 34,5 mio. kr. udgøres af 3,1 mio. kr. på serviceudgifter og 4,4 mio. kr. på overførselsudgifter. De decentrale enheder har et mindre forbrug på ca. 3 % af den tildelte budgetramme. Derudover skal mindre udgifterne ses som en kombination af generel tilbageholdenhed samt det faktum, at der på budgetlægningstidspunktet altid vil være en vis usikkerhed om det endelige resultat på det specialiserede socialområde. Overførsler Mindre udgifterne på overførselsområdet skyldes dels mindre udgifter til førtidspensionister (boligydelse), dels at udgifterne til merudgifter (børn) og tabt arbejdsfortjeneste er faldet. Anlæg Afvigelsen skyldes tidsmæssige forskydninger af projektet og beløbet vil blive overført til 213, hvor projektet fortsætter.

99 99 Bevilling: Arbejdsmarkedspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift På driftssiden udviser regnskabet et nettoforbrug på 751,632 mio. kr., hvilket er 1,815 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Mindre udgifterne på Arbejdsmarkedspolitik udgøres af et mindre forbrug på 11,376 mio. kr. på overførselsudgifter og et merforbrug på,561 mio. kr. på serviceudgifter. Overførsler Mindre forbruget kan i det væsentligste henføres til forsørgelsesudgifter til forsikrede ledige og udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Sidstnævnte skal ses i sammenhæng med en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet i 213. Anlæg Ingen bemærkninger.

100 1 Bevilling: Uddannelsespolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindreforbruget udgør kr. og skal ses i sammenhæng med Økonomiudvalgets ønske om en overførsel så tæt som muligt på overførslen fra 211 til 212. En del af overskuddet indeholder overførslen af tilskud til Ungepakke 2, som er et flerårigt projekt. Endvidere overføres Uddannelsesudvalgets andel af udgiften til etablering af fællesbiblioteket på Christiansfeld Skole. Der overføres beløb til udskiftning af it-udstyr og beløb til renovering af legepladserne på Christiansfeld Skole og Bakkeskolen. Overførsler Mindreforbruget skyldes færre elever på Sprogskolen end forventet. Anlæg Ingen bemærkninger.

101 11 Bevilling: Fritids- og Idrætspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Afvigelsen skyldes blandt andet merindtægter fra forpagtningsaftalerne vedrørende Kolding Vandrerhjem, caféen i Kolding Uddannelsescenter og udleje af faciliteterne i Kolding Uddannelsescenter, samt at der er nogle vedligeholdelses udgifter, som ikke er gennemført i 212 på grund af vejrliget. På området Folkeoplysning og fritidsaktiviteter har der været et netto mindre forbrug, som består af, at der er udbetalt mere lokaletilskud end budgetteret, og det hænger sammen med merindtægterne, da der er udlejet flere timer end budgetteret. Ligeledes er der kommet flere indtægter i forbindelse med mellemkommunal betaling end budgetteret. Anlæg Ingen bemærkninger.

102 12 Bevilling: Ejendoms- og Boligpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler Anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Ejendoms- og Boligpolitik er fra 212 organiseret således, at der på politikområdet kun registreres områder uden overførselsadgang (primært lejeboliger). Lejeboligerne er med balanceleje, og et eventuelt overskud/underskud vil blive reguleret over den fremtidige leje. Desuden vil driftsbudgettet og forbruget på disse områder ofte udvise et overskud, da det skal dække hensættelser til fremtidig vedligeholdelse samt betaling af lån. Overskuddet/afvigelsen for 212 kan henføres til lejeboligerne med balanceleje. Anlæg Afvigelse kan henføres til tidsmæssige forskydninger i byggemodningsprojekter og i opførelsen af ældreboligerne Bertrams Knudsens Have.

103 13 Bevilling: Vej- og Parkpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift For Vej- og Parkpolitik skal budgettet ses som én samlet ramme. Merforbrug/mindre forbrug er løbende søgt dækket ind af det eksisterende budget, og således består de kr. af alle poster som helhed og kan ikke henføres til én enkelt konto. Dog skal det nævnes, at udgiften til vejafvanding i 212 var ca. 2,1 mio. kr. højere end budgetteret. Ved den første bevillingskontrol i 213 tilføres 5 mio. kr. fra puljen vedrørende uafviselige merudgifter til dækning af vejafvandingsbidraget og området tilføres det samme beløb fra budget 214 og frem. Der er i 212 igangsat en proces med opbygning af en dialogbaseret BUMmodel, der skal sikre bedre registreringer af det arbejde, der udføres. BUMmodellen skal også medvirke til en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. En proces der fortsætter ind i 213. Anlæg Afvigelsen kan henføres til tidsmæssige forskydninger blandt andet som følge af vejrliget ultimo 212.

104 14 Bevilling: Kulturpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindre udgift/merindtægt kan henføres til tidsforskydninger af projekter samt øgede indtægter. Dette betyder at en del af afvigelsen er øremærket til projekter i 213, blandt andet ny salbelysning på Godset, Stadsarkivets hjemmeside og it arkivalier, der er udskudt til 213 på grund af ny leverandør, indkøb af inventar til Christiansfeld Fællesbibliotek og til de udgifter der kommer i 213 i forbindelse med optagelse af Christiansfeld på UNESCOs verdenskulturarvsliste. Anlæg Ingen bemærkninger.

105 15 Bevilling: Erhvervspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift For Erhvervspolitik skal budgettet ses som én samlet ramme, således at mindre forbrug på nogle områder dækker merforbrug på andre områder, således består de kr. af flere poster og kan ikke henføres til én enkelt konto.

106 16 Bevilling: Miljøpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. Drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindre forbruget kan primært henføres til færre udgifter i forbindelse med egenfinansieringen til diverse miljøprojekter. Tillige er indtægten vedrørende vådområdeprojekter, projekter vedrørende North Sea Sep samt Smart-ICLEI kommet i 212, hvor udgiften har været afholdt i 211. Anlæg Ingen bemærkninger.

107 17 Bevilling: Beredskabspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift For Beredskabspolitik skal budgettet ses som én samlet ramme, således at mindre forbrug på nogle områder dækker merforbrug på andre områder, således består de kr. af alle poster som helhed og kan ikke henføres til én enkelt konto. Anlæg Ingen bemærkninger.

108 18 Bevilling: Børnepasningspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindreforbruget udgør kr. og skal ses i sammenhæng med Økonomiudvalgets ønske om en overførsel så tæt som muligt på overførslen fra 211 til 212. En del af overførslen indeholder finansiering af tillægsbevilling vedr. projekt nr. 462 Lovliggørelse og tilbygning af tidligere SFO-lokaler på Fælleden i Christiansfeld til daginstitution. Endvidere overføres beløb til renovering af legepladser og udearealer ved Kongeåens Børnehave og daginstitutionen Firkløveret. Anlæg Ingen bemærkninger.

109 19 Bevilling: Seniorpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift På driftssiden udviser regnskabet et nettoforbrug på 576,8 mio. kr., hvilket er 25,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Mindre forbruget i forhold til det korrigerede budget kan i det væsentligste henføres til pleje og omsorg af ældre og handicappede med 17,9 mio. kr. og forebyggende indsats for ældre og handicappede med 6,6 mio. kr. En stor del af mindre forbruget er forårsaget af tidligere overførte beløb fra 21 og 211, der først er tænkt anvendt i 213, blandt andet til velfærdsteknologi på Bertram Knudsens Have, jævnfør Seniorudvalgets beslutning den 4. april 212 samt til inventar m.v. på Bertram Knudsens Have og Egebo. Herudover blev der i forbindelse med overførselssagen fra 21 til 211 (sag nr. 11/5236) båndlagt 6, mio. kr. til etablering af nye økonomistyringsmodeller for hjemmesygeplejen og plejecentrene. Etableringen af modellerne har ikke givet anledning til udnyttelse heraf. Hjemmeplejen kommer ud med et underskud på 1,9 mio. kr., hvilket er en forbedring på 3,4 mio. kr. set i forhold til 211. Bestillerbudgetterne på Myndighedsområdet har været påvirket af udviklingen i ydelserne og stigningen i fast vagt En teknisk ændring i betalingsmodulet til opkrævning af servicepakker (kost, vask og rengøring) har medført en ændring i regnskabspraksis. Således er der indgået ca.,9 mio. kr. i 213 for december måned 212. Overførsler Merudgiften skyldes en øget udgift til personligt tillæg (varmetillæg). Anlæg Mindreforbruget er i det væsentligste forårsaget af projekt 99 E-låse, hvor der på grund af problemer med leverance af personalenøgler er sket en forlængelse af implementeringsperioden samt projekt 91 Velfærdsteknologi, hvor afprøvningsperioden af de velfærdsteknologiske løsninger har været længere end forventet. Derfor sker anskaffelserne først i 213. Der henvises i øvrigt til de enkelte anlægsregnskaber.

110 11 Bevilling: Sundhedspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindre udgifter på sundhedspolitik på 9,7 mio. kr. udgøres af mindre udgifter på 1,4 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, af periodeforskydninger af eksternt finansierede projekter på 1,9 mio. kr. samt af de decentrale enheders mindre forbrug på ca. 1 % af den tildelte budgetramme. Desuden er der overført overskud fra 211 på 5, mio. kr. Heraf overføres,5 mio. kr. til overvægtsprojekt i 213. Endvidere overføres 4,5 mio. kr. til 214 til inventar i sundhedscentret. Anlæg Ingen bemærkninger.

111 111 Bevilling: Administrationspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. Drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Under administrationspolitik indgår en række centrale puljer, hvor ikke brugt budget for barselsudligningspulje udgør 11,1 mio. kr. mens det for elevområdet udgør 7,4 mio. kr. Den politiske organisation udviser samlede mindre udgifter på 1,1 mio. kr. mens forvaltningerne har et samlet mindre forbrug på 17,7 mio. kr. Heraf vedrører 3,8 mio. kr. allerede planlagte fælles it-udgifter til afholdelse primo 213, 5,3 mio. kr. under Jobcentret vedrører primært modtagne tilskud, hvor udgiften endnu ikke er afholdt mens 1,5 mio. kr. vedrører den ordinære drift for hele den kommunale administration. Mindre forbruget i 212 er genbevilget i 213. Anlæg Det bemærkes at projekt vedrørende sundhedsordninger via tillægsbevilling er overført til drift. I øvrigt henvises til de afsluttede anlægsregnskaber.

112 112 Bevilling: Forsyningspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger 764 Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Renovationens mellemregning udviser et overskud på ca. 8,25 mio. kr., mod budgetteret 4,5 mio. kr. Området skal set over en årrække hvile i sig selv. Jævnfør reglerne på området skal overskuddet afvikles over de følgende år, hvorfor 3,9 mio. kr. genbevilges i 213 mens resten indregnes i taksterne for 214. Området består ligeledes af andre forsyningsområder, blandt andet Sydkort, hvortil der ikke er indregnet budget, idet området samlet set over en årrække vil gå i. Desuden er de årlige forskydninger minimale og indgår i mellemregningen for området. Det bemærkes, at Sydkort i løbet af 213 overgår til Haderslev Kommune.

113 113 Bevilling: Central refusionsordning OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Afvigelsen på 2,3 mio. kr. vedrører hjemtagelse af refusion for særligt dyre enkeltsager og kan henføres til periodeforskydninger mellem årene.

114 114 OVERSIGT OVER DRIFTSBEVILLINGER OVERFØRT FRA 212 TIL 213 Serviceudgifter Nettodrift (kr.) SOCIALPOLITIK Genbevillingssag 212/ ARBEJDSMARKEDSPOLITIK Genbevillingssag 212/ UDDANNELSESPOLITIK Genbevillingssag 212/ FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Genbevillingssag 212/ EJENDOMS- OG BOLIGPOLITIK Genbevillingssag 212/ VEJ- OG PARKPOLITIK Genbevillingssag 212/ KULTURPOLITIK Genbevillingssag 212/ MILJØPOLITIK Genbevillingssag 212/ BEREDSKABSPOLITIK Genbevillingssag 212/ BØRNEPASNINGSPOLITIK Genbevillingssag 212/ Genbevillingssag 212/213, overført til anlægsprojekt, Fælleden i Christiansfeld SENIORPOLITIK Genbevillingssag 212/ Genbevillingssag, overført til indfrielse af lån, Bassagerhus -6..

115 115 OVERSIGT OVER DRIFTSBEVILLINGER OVERFØRT FRA 212 TIL 213 Nettodrift (kr.) SUNDHEDSPOLITIK Genbevillingssag 212/ ERHVERVSPOLITIK Genbevillingssag 212/ ADMINISTRATIONSPOLITIK Genbevillingssag 212/213, Centralforvaltningen Sundhedsordning 151. Genbevillingssag 212/213, By- og Udviklingsforvaltningen Genbevillingssag 212/213, overført til indfrielse af lån, Bassagerhus -5. Genbevillingssag 212/213, Børne- og Uddannelsesforvaltningen 94. Genbevillingssag 212/213, Socialforvaltningen Genbevillingssag 212/213, Seniorforvaltningen Barselsudligningspulje Heraf overført til: Flytning af pædagogisk Center fra Ålegården til Dronning Dorothea Skolen Beskæftigelsestilskud Elevområdet Heraf overført til: Bassagerhus, indfrielse af lån Flytning af pædagogisk Center fra Ålegården til Dronning Dorothea Skolen E-låse, overført til effektiviseringsmålet 1.5. Serviceudgifter, i alt FORSYNINGSPOLITIK Genbevillingssag 212/ TOTAL

116 116 OMKOSTNINGSREGNSKAB

117 117 BALANCE

118 Balance 118 Regnskab 212 Primo saldo Ultimo saldo 8 Aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Investerings- og placeringsforeninger Realkreditobligationer Statsobligationer m.v Tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 32 Langfristede tilgodehavender Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Andre forsyningsvirksomheder Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 36 Kommuner og regioner m.v Staten Aktiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Deposita Parkeringsfond Materielle anlægsaktiver Grunde Bygninger Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 65 Omsætningsaktiver - varebeholdninger Varebeholdninger/ -lagre (frivillig) Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg Grunde og bygninger bestemt til videresalg Balance

119 Balance 119 Regnskab 212 Primo saldo Ultimo saldo 9 Passiver Passiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Deposita Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 48 Kommuner og regioner m.v Staten Kortfristet gæld til pengeinstitutter Kassekreditter og byggelån Kortfristet gæld til staten Anden gæld Kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Andre kommuner og regioner Skyldige feriepenge Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Selvejende institutioner med overenskomst Langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Kommunekredit Pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Egenkapital Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Reserve for opskrivninger Balancekonto Balance

120 12 SPECIFICERET BALANCE

121 121 Specificeret balance Primosaldo 212 Ultimosaldo Balance F1 22 Likvide aktiver F , ,93 1 Kontante beholdninger F , ,37 8 Aktiver , ,37 32 AFDELINGSKASSEENHEDER G , ,32 CENTRALFORVALTNINGEN NR G , ,32 2 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNING KASSEENHED NR. H ,5 4.61, 33 KASSEFORSKUD G , ,5 3 BY - OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN G , 35.14,5 15 FOLKEBIBLIOTEKET KASSEENHED NR. O G ,5 4 BØRNE- OG UDDANNELSESFORVALTNINGEN G2 8.5, 8.59, 1 FOLKESKOLER G3 2.3, 2.3, 2 DIVERSE INSTITUTIONER 5.75, 6.29, 5 SENIORFORVALTNINGEN G2 9.3, 9.8, 6 PLEJEHJEM G3 8.8, 9.3, 9 DIVERSE INSTITUTIONER BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN G ,5 4 CHRISTIANSFELD CENTERET KASSEENHED O.4.11 G3 447,5 8 CENTRALFORVALTNINGEN G2 -,2 2,5 4 SKOLEKORTSYSTEM G3 2,5 31 SOCIALFORVALTNINGEN G2 118, P-GRUPPEN KASSEENHED NR. F.2.13 G3 5., 5., 6 KULTURHUSET LEVISONSVEJ KASSEENHED O , 5, 7 GRAMROLIGHED KASSEENHED NR. F STØTTECENTRET LEVISONSVEJ KASSEENHED NR. F VIVA VAMDRUP KASSEENHED NR. O VÆKSTSTEDET KASSEENHED NR. O MARIELUND, ALTARP KASSEENHED O NORDHØJ, BUTIK LÅSBYGADE KASSEENHED NR. O , 7, 15 VÆRKSTEDET KONGENSGADE KASSEENHED NR. O REVA, KANTINESALG KASSEENHED NR. O , 1., 17 REVA, SALG AF PRODUKTION KASSEENHED NR. O , 5, 18 LEVISONSVEJ, KULTURHUSET KASSEENHED NR. F , 1., 21 TINGHØJ KASSEENHED NR. F , ,5 22 LANDERUPGÅRD KASSEENHED NR. F , ,5 25 NORDHØJ KASSEENHED NR. F , 9.44,5 26 MARIELUND KASSEENHED NR. F BRUNEBJERG KASSEENHED NR. F , 2., 29 FUGLEHØJ KASSEENHED NR. F ,5 3 OVERMARKSGÅRDEN, ADM. KASSEENHED NR. F , ,5 31 ÅHAVEN KASSEENHED NR. F , 32 VÆKSTSTEDET KASSEENHED NR. F BOFÆLLESSKABET SKOVVÆNGET KASSEENHED NR. F REGNBUEN - SALG GENBRUGSBUTIKKEN FUGLEREGN 5 KASSEENHED NR. O KANTINEN - DIESELVEJ KASSEENHED NR. O , 4 ASPERGERPROJEKTET FORSKUDSKASSE F , 3., 41 BOFÆLLESSKABET KAMELIA KASSEENHED NR. F , 1.5, 42 STØTTECENTER FOR SENHJERNESKADEDE KASSEENHED NR. 5., 5., F KERNEHUSET VAMDRUP KASSEENHED F , 44 BOSTEDET KLØVERBO KASSEENHED F , 45 AFLASTNINGSCENTER TOPPEN KASSEENHED F AFDELING 3., 3., UNDER BOFÆLLESSKABET BRAMDRUPDAM 32 CENTRALFORVALTNINGEN G PERSONLIG FORSKUD KASSEENHED NR. P.1 G Indskud i pengeinstitutter m.v. F , ,43 1 CHECKDISPONIBLE INDSKUD F , ,93 8 Aktiver , ,93 3 CENTRALFORVALTNINGEN G , ,6 5 DANSKE BANK KONTONR G , ,23 DRIFTSKONTO/NEMKONTO 1 SYDBANK A/S KONTO NR , ,42 16 NORDEA KONTO DRIFTSKONTO , ,98 25 NYKREDIT KONTO NR , ,15 26 PM-KONTO SYDBANK KONTONR , ,65 27 OBS-KONTI I DANSKE BANK , ,17 32 NORDEA KONTO , ,22 34 DANSKE BANK KONTONR PARKERINGSAFGIFTER , ,31 35 DANSKE BANK KONTONR FEJLUDBETALING ,27 4 SOCIALFORVALTNINGEN G , ,47 18 DANSKE BANK KONTO NR OVERMARKSGÅRDEN G , ,4 2 DANSKE BANK KONTONR LANDERUPGÅRD , ,13 22 NORDEA KONTONR REVA ,27 23 DANSKE BANK KONTONR REVA / JOB IGEN , ,39 24 DANSKE BANK KONTO NR SOCIALFORVALTNINGEN , ,9 DRIFTKONTO 25 DANSKE BANK KONTONR PROJEKT LM GLASFIBER , 5 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN G ,66 5 CHR. FELD CENTRET MFL G ,66 2 TIDSINDSKUD F , ,5 8 Aktiver , ,5 7 DEPONERING VED EJENDOMSHANDLER G , ,5 28 SALG AF KÆMPESAGER 14 NORDEA KONTO G ,93 37 SALG AF FORSYTIAVÆNGET 9, VONSILD NORDEA, KONTONR , SALG AF DIESELVEJ 7, KOLDING NORDEA KONTO ,

122 122 Specificeret balance Primosaldo 212 Ultimosaldo STORPARCEL MATR. NR. 1 AU DALBY BY NORDEA , KØB AF AREAL KOLDING ÅPARK 11 TIL OPFØRELSE AF ,89 RETSBYGNING NORDEA KONTO NR SALG AF NDR. RINGVEJ 1, KOLDING ARBEJDERNES LANDSBANK , ,82 KONTO NR STORPARCEL ØST FOR DALBYGÅRD NORDEA KONTO ,79 NR KOLDING TEATER - SIKKERHEDSSTILLELSEFOR UDBEDRING AF 27819,48 FEJL OG MANGLER NORDEA SALG AF SKAMLINGVEJEN 121, 693 SJØLUND ,68 DANSKE BANK Investerings- og placeringsforeninger F , ,41 8 Aktiver , ,41 1 TILGANG G , ,54 2 AFGANG , ,8 89 KURSREGULERINGSKONTO , ,67 8 Realkreditobligationer F , ,58 8 Aktiver , ,58 21 TILGANG G , ,8 22 AFGANG , ,93 89 KURSREGULERINGSKONTO , ,29 1 Statsobligationer m.v. F , , 8 Aktiver , , 21 TILGANG G , , 22 AFGANG , , 89 KURSREGULERINGSKONTO , , 25 Tilgodehavender hos staten F , ,2 12 Refusionstilgodehavender F , ,2 8 Aktiver , ,2 5 SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNING G , ,2 13 SOCIALE YDELSER G , , 15 SÆRLIG DYRE ENKELTSAGER , 16 TILGODEHAVENDE VEDR. UDBETALT BØRNEFAMILIEYDELSER , TILGODEHAVENDE, STATSREFUSION OG TILSKUD PÅ INTEGRATIONSOMRÅDET 2 JOBCENTRE , ,2 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt F , ,3 14 Tilgodehavender i betalingskontrol F , ,94 15 ØVRIGE RESTANCER F4-778,96 8 Aktiver -778,96 8 INDBETALINGER TIL FORDELING G1-778,96 28 AFREGNINGSKONTO TIL FORDELING CENTRALFORVALTNINGEN - G2-778,96 HOVEDKASSEN 21 SKATTER OG AFGIFTER F , ,57 8 Aktiver , ,57 21 EJENDOMSSKAT (BETALINGSART 56) G , ,2 8 RESTANCER 28 G2 5855,9 81 RESTANCER ,75-2,64 82 RESTANCER , ,32 83 RESTANCER , ,26 84 RESTANCER , ,11 85 RESTANCER ,25 22 GEBYRER M.V. G , ,23 1 BETALINGSART 6 G , ,59 1 RESTANCER G , ,72 2 MELLEMREGNING , ,31 2 BETALINGSART 61 G , ,64 1 RESTANCER G , ,54 2 MELLEMREGNING , ,18 26 BRUGERBETALING FOR MILJØTILSYN I H.T. G , ,86 MILJØBESKYTTELSESLOVEN (BETALINGSART 215) 1 RESTANCER G , ,86 25 AREAL- OG BYGNINGSLEJER F , ,85 8 Aktiver , ,85 41 AREAL- OG BYGNINGSLEJE, BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNING G , , (BETALINGSART 21) 2 RESTANCER 27 G , , 43 KOLONIHAVER (BETALINGSART 212) G1 981, 2.93, 17 RESTANCER 29 G2 981, 2.93, 44 HUSLEJE SPROGSKOLEN (BETALINGSART 37) G , ,7 52 BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME (BETALINGSART 35-36) , ,89 46 RESTANCER 25 G , ,89 53 HUSLEJERESTANCER OVERFØRT TIL CENTRALFORVALTNINGEN G , ,17 (BETALINGSART 636) 1 RESTANCER G , ,17 61 HUSLEJERESTANCER VEDR. BOLIGORGANISATIONER G , ,71 (BETALINGSART 69) 1 RESTANCER G , ,71 62 ANVISNINGSORDNING MED KOLDING ALMENNYTTIGE G , ,78 BOLIGSELSKAB (KAB) 1 RESTANCER G , ,78 27 FORÆLDREBETALING F , ,9 8 Aktiver , ,9 31 KOLDING MUSIKSKOLE INSTRUMENTLEJE (BETALINGSART 321) G , ,98 24 RESTANCER 28 G2 73,12 765,6 26 RESTANCER , ,59 27 RESTANCER , ,43

Oversigtsbind 2013 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2013 Kolding Kommune Oversigtsbind 213 Kolding Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen... 98 Oversigt

Læs mere

Oversigt over driftsbevillinger overført fra 2011 til 2012 107. Priser ved leverandørvirksomheden af personlig og praktisk hjælp 154

Oversigt over driftsbevillinger overført fra 2011 til 2012 107. Priser ved leverandørvirksomheden af personlig og praktisk hjælp 154 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab 3 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5 Oversigt over bevillingsudnyttelsen 92 Oversigt over driftsbevillinger overført fra 2011 til 2012

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem 3.8 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 8.01 Kontante beholdninger 8.05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Afdelingsnr. (Prisme) Elbek & Vejrup Adresse Postnr & By

Afdelingsnr. (Prisme) Elbek & Vejrup Adresse Postnr & By Oversigt pr. 03.03.16 Søg med ctrl+f Afdelingsnr. (Prisme) Elbek & Vejrup Adresse Postnr & By EAN-nr. Forvaltning Navn/Afdeling/inst./LOS-betegnelse By- og Udviklingsforvaltningen 5798005310105 By- og

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti 1. Generelt Statuskonti skal som minimum afstemmes i henhold til oversigt over afstemningsterminer. (se oversigt på side 3-4) Afstemningerne opbevares

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Afdelingsnr. (Prisme) Elbek & Vejrup Adresse Postnr & By

Afdelingsnr. (Prisme) Elbek & Vejrup Adresse Postnr & By Oversigt pr. 06.08.15 Søg med ctrl+f Afdelingsnr. (Prisme) Elbek & Vejrup Adresse Postnr & By EAN-nr. Forvaltning Navn/Afdeling/inst./LOS-betegnelse By- og Udviklingsforvaltningen 5798005310105 By- og

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Noter. Grunde og bygninger

Noter. Grunde og bygninger 11 Materielle anlægsaktiver ( i mio. kr.) Teknisk Anlæg, mv. Materielle anlæg under opførelse ( i mio. kr.) Grunde og bygninger Inventar mv. Total Kostpris 1. jan. 2008 908,0 502,8 36,1 32,4 1.479,3 Opskrivning

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 96,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 96,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT 7 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV... * 269.401.731 2378.480.498-267.478 2.374.484-1.856 5.836-70 RENTER AF LIKVIDE AKTIVER... * 347 3.966.837-3.800- SKATTER M.V... * 347 3.966.837-3.800-22 RENTER

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 1. april 2014 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2009-2013. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2011 Budget 2011 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig og miljøforanst............

Læs mere

Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer

Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere