Hovedoversigt til regnskab 3. Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5. Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedoversigt til regnskab 3. Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5. Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97"

Transkript

1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab 2 Hovedoversigt til regnskab 3 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5 Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97 Oversigt over driftsbevillinger overført fra 212 til Omkostningsregnskab 116 Balance 117 Specificeret balance 12 Tværgående artsoversigt 15 Anlægsoversigt 152 Øvrige oversigter og redegørelser 156 Anlægsregnskaber Oversigt over anvendelsen af SWAP Aktier og andelsbeviser m.v. 17 Priser ved leverandørvirksomheden af personlig og praktisk hjælp 171 Oversigt over udliciterede kommunale driftsopgaver 172 Oversigt over udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder 177 Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser m.v. 178 Personaleoversigt 27

2 2 UDGIFTSREGNSKAB

3 3 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

4 4 Hovedoversigt til regnskab for 212 (i 1. kr.) A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Tillægsbevillinger og Regnskab 212 Oprindeligt budget 212 omplaceringer 212 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Inkl. refusion Inkl. refusion Inkl. refusion. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Heraf refusion 3. Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B) ANLÆGSVIRKSOMHED. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v Anlægsvirksomhed i alt C) RENTER ( ) D) FINANSFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E) AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A+B+C+D+E) F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Komp. vedr. deling af amter (7.88) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

5 5 REGNSKABSOVERSIGT

6 6

7 7

8 8

9 9

10 1

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 2

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 3

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 4

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 5

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 6

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 7

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 8

81 81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 9

91 91

92 92

93 93

94 94

95 95

96 96

97 97 OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN

98 98 Bevilling: Socialpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindre udgifterne på Socialpolitik på 34,5 mio. kr. udgøres af 3,1 mio. kr. på serviceudgifter og 4,4 mio. kr. på overførselsudgifter. De decentrale enheder har et mindre forbrug på ca. 3 % af den tildelte budgetramme. Derudover skal mindre udgifterne ses som en kombination af generel tilbageholdenhed samt det faktum, at der på budgetlægningstidspunktet altid vil være en vis usikkerhed om det endelige resultat på det specialiserede socialområde. Overførsler Mindre udgifterne på overførselsområdet skyldes dels mindre udgifter til førtidspensionister (boligydelse), dels at udgifterne til merudgifter (børn) og tabt arbejdsfortjeneste er faldet. Anlæg Afvigelsen skyldes tidsmæssige forskydninger af projektet og beløbet vil blive overført til 213, hvor projektet fortsætter.

99 99 Bevilling: Arbejdsmarkedspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift På driftssiden udviser regnskabet et nettoforbrug på 751,632 mio. kr., hvilket er 1,815 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Mindre udgifterne på Arbejdsmarkedspolitik udgøres af et mindre forbrug på 11,376 mio. kr. på overførselsudgifter og et merforbrug på,561 mio. kr. på serviceudgifter. Overførsler Mindre forbruget kan i det væsentligste henføres til forsørgelsesudgifter til forsikrede ledige og udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Sidstnævnte skal ses i sammenhæng med en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet i 213. Anlæg Ingen bemærkninger.

100 1 Bevilling: Uddannelsespolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindreforbruget udgør kr. og skal ses i sammenhæng med Økonomiudvalgets ønske om en overførsel så tæt som muligt på overførslen fra 211 til 212. En del af overskuddet indeholder overførslen af tilskud til Ungepakke 2, som er et flerårigt projekt. Endvidere overføres Uddannelsesudvalgets andel af udgiften til etablering af fællesbiblioteket på Christiansfeld Skole. Der overføres beløb til udskiftning af it-udstyr og beløb til renovering af legepladserne på Christiansfeld Skole og Bakkeskolen. Overførsler Mindreforbruget skyldes færre elever på Sprogskolen end forventet. Anlæg Ingen bemærkninger.

101 11 Bevilling: Fritids- og Idrætspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Afvigelsen skyldes blandt andet merindtægter fra forpagtningsaftalerne vedrørende Kolding Vandrerhjem, caféen i Kolding Uddannelsescenter og udleje af faciliteterne i Kolding Uddannelsescenter, samt at der er nogle vedligeholdelses udgifter, som ikke er gennemført i 212 på grund af vejrliget. På området Folkeoplysning og fritidsaktiviteter har der været et netto mindre forbrug, som består af, at der er udbetalt mere lokaletilskud end budgetteret, og det hænger sammen med merindtægterne, da der er udlejet flere timer end budgetteret. Ligeledes er der kommet flere indtægter i forbindelse med mellemkommunal betaling end budgetteret. Anlæg Ingen bemærkninger.

102 12 Bevilling: Ejendoms- og Boligpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler Anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Ejendoms- og Boligpolitik er fra 212 organiseret således, at der på politikområdet kun registreres områder uden overførselsadgang (primært lejeboliger). Lejeboligerne er med balanceleje, og et eventuelt overskud/underskud vil blive reguleret over den fremtidige leje. Desuden vil driftsbudgettet og forbruget på disse områder ofte udvise et overskud, da det skal dække hensættelser til fremtidig vedligeholdelse samt betaling af lån. Overskuddet/afvigelsen for 212 kan henføres til lejeboligerne med balanceleje. Anlæg Afvigelse kan henføres til tidsmæssige forskydninger i byggemodningsprojekter og i opførelsen af ældreboligerne Bertrams Knudsens Have.

103 13 Bevilling: Vej- og Parkpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift For Vej- og Parkpolitik skal budgettet ses som én samlet ramme. Merforbrug/mindre forbrug er løbende søgt dækket ind af det eksisterende budget, og således består de kr. af alle poster som helhed og kan ikke henføres til én enkelt konto. Dog skal det nævnes, at udgiften til vejafvanding i 212 var ca. 2,1 mio. kr. højere end budgetteret. Ved den første bevillingskontrol i 213 tilføres 5 mio. kr. fra puljen vedrørende uafviselige merudgifter til dækning af vejafvandingsbidraget og området tilføres det samme beløb fra budget 214 og frem. Der er i 212 igangsat en proces med opbygning af en dialogbaseret BUMmodel, der skal sikre bedre registreringer af det arbejde, der udføres. BUMmodellen skal også medvirke til en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. En proces der fortsætter ind i 213. Anlæg Afvigelsen kan henføres til tidsmæssige forskydninger blandt andet som følge af vejrliget ultimo 212.

104 14 Bevilling: Kulturpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindre udgift/merindtægt kan henføres til tidsforskydninger af projekter samt øgede indtægter. Dette betyder at en del af afvigelsen er øremærket til projekter i 213, blandt andet ny salbelysning på Godset, Stadsarkivets hjemmeside og it arkivalier, der er udskudt til 213 på grund af ny leverandør, indkøb af inventar til Christiansfeld Fællesbibliotek og til de udgifter der kommer i 213 i forbindelse med optagelse af Christiansfeld på UNESCOs verdenskulturarvsliste. Anlæg Ingen bemærkninger.

105 15 Bevilling: Erhvervspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift For Erhvervspolitik skal budgettet ses som én samlet ramme, således at mindre forbrug på nogle områder dækker merforbrug på andre områder, således består de kr. af flere poster og kan ikke henføres til én enkelt konto.

106 16 Bevilling: Miljøpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. Drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindre forbruget kan primært henføres til færre udgifter i forbindelse med egenfinansieringen til diverse miljøprojekter. Tillige er indtægten vedrørende vådområdeprojekter, projekter vedrørende North Sea Sep samt Smart-ICLEI kommet i 212, hvor udgiften har været afholdt i 211. Anlæg Ingen bemærkninger.

107 17 Bevilling: Beredskabspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift For Beredskabspolitik skal budgettet ses som én samlet ramme, således at mindre forbrug på nogle områder dækker merforbrug på andre områder, således består de kr. af alle poster som helhed og kan ikke henføres til én enkelt konto. Anlæg Ingen bemærkninger.

108 18 Bevilling: Børnepasningspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindreforbruget udgør kr. og skal ses i sammenhæng med Økonomiudvalgets ønske om en overførsel så tæt som muligt på overførslen fra 211 til 212. En del af overførslen indeholder finansiering af tillægsbevilling vedr. projekt nr. 462 Lovliggørelse og tilbygning af tidligere SFO-lokaler på Fælleden i Christiansfeld til daginstitution. Endvidere overføres beløb til renovering af legepladser og udearealer ved Kongeåens Børnehave og daginstitutionen Firkløveret. Anlæg Ingen bemærkninger.

109 19 Bevilling: Seniorpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift På driftssiden udviser regnskabet et nettoforbrug på 576,8 mio. kr., hvilket er 25,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Mindre forbruget i forhold til det korrigerede budget kan i det væsentligste henføres til pleje og omsorg af ældre og handicappede med 17,9 mio. kr. og forebyggende indsats for ældre og handicappede med 6,6 mio. kr. En stor del af mindre forbruget er forårsaget af tidligere overførte beløb fra 21 og 211, der først er tænkt anvendt i 213, blandt andet til velfærdsteknologi på Bertram Knudsens Have, jævnfør Seniorudvalgets beslutning den 4. april 212 samt til inventar m.v. på Bertram Knudsens Have og Egebo. Herudover blev der i forbindelse med overførselssagen fra 21 til 211 (sag nr. 11/5236) båndlagt 6, mio. kr. til etablering af nye økonomistyringsmodeller for hjemmesygeplejen og plejecentrene. Etableringen af modellerne har ikke givet anledning til udnyttelse heraf. Hjemmeplejen kommer ud med et underskud på 1,9 mio. kr., hvilket er en forbedring på 3,4 mio. kr. set i forhold til 211. Bestillerbudgetterne på Myndighedsområdet har været påvirket af udviklingen i ydelserne og stigningen i fast vagt En teknisk ændring i betalingsmodulet til opkrævning af servicepakker (kost, vask og rengøring) har medført en ændring i regnskabspraksis. Således er der indgået ca.,9 mio. kr. i 213 for december måned 212. Overførsler Merudgiften skyldes en øget udgift til personligt tillæg (varmetillæg). Anlæg Mindreforbruget er i det væsentligste forårsaget af projekt 99 E-låse, hvor der på grund af problemer med leverance af personalenøgler er sket en forlængelse af implementeringsperioden samt projekt 91 Velfærdsteknologi, hvor afprøvningsperioden af de velfærdsteknologiske løsninger har været længere end forventet. Derfor sker anskaffelserne først i 213. Der henvises i øvrigt til de enkelte anlægsregnskaber.

110 11 Bevilling: Sundhedspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindre udgifter på sundhedspolitik på 9,7 mio. kr. udgøres af mindre udgifter på 1,4 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, af periodeforskydninger af eksternt finansierede projekter på 1,9 mio. kr. samt af de decentrale enheders mindre forbrug på ca. 1 % af den tildelte budgetramme. Desuden er der overført overskud fra 211 på 5, mio. kr. Heraf overføres,5 mio. kr. til overvægtsprojekt i 213. Endvidere overføres 4,5 mio. kr. til 214 til inventar i sundhedscentret. Anlæg Ingen bemærkninger.

111 111 Bevilling: Administrationspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. Drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Under administrationspolitik indgår en række centrale puljer, hvor ikke brugt budget for barselsudligningspulje udgør 11,1 mio. kr. mens det for elevområdet udgør 7,4 mio. kr. Den politiske organisation udviser samlede mindre udgifter på 1,1 mio. kr. mens forvaltningerne har et samlet mindre forbrug på 17,7 mio. kr. Heraf vedrører 3,8 mio. kr. allerede planlagte fælles it-udgifter til afholdelse primo 213, 5,3 mio. kr. under Jobcentret vedrører primært modtagne tilskud, hvor udgiften endnu ikke er afholdt mens 1,5 mio. kr. vedrører den ordinære drift for hele den kommunale administration. Mindre forbruget i 212 er genbevilget i 213. Anlæg Det bemærkes at projekt vedrørende sundhedsordninger via tillægsbevilling er overført til drift. I øvrigt henvises til de afsluttede anlægsregnskaber.

112 112 Bevilling: Forsyningspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger 764 Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Renovationens mellemregning udviser et overskud på ca. 8,25 mio. kr., mod budgetteret 4,5 mio. kr. Området skal set over en årrække hvile i sig selv. Jævnfør reglerne på området skal overskuddet afvikles over de følgende år, hvorfor 3,9 mio. kr. genbevilges i 213 mens resten indregnes i taksterne for 214. Området består ligeledes af andre forsyningsområder, blandt andet Sydkort, hvortil der ikke er indregnet budget, idet området samlet set over en årrække vil gå i. Desuden er de årlige forskydninger minimale og indgår i mellemregningen for området. Det bemærkes, at Sydkort i løbet af 213 overgår til Haderslev Kommune.

113 113 Bevilling: Central refusionsordning OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Afvigelsen på 2,3 mio. kr. vedrører hjemtagelse af refusion for særligt dyre enkeltsager og kan henføres til periodeforskydninger mellem årene.

114 114 OVERSIGT OVER DRIFTSBEVILLINGER OVERFØRT FRA 212 TIL 213 Serviceudgifter Nettodrift (kr.) SOCIALPOLITIK Genbevillingssag 212/ ARBEJDSMARKEDSPOLITIK Genbevillingssag 212/ UDDANNELSESPOLITIK Genbevillingssag 212/ FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Genbevillingssag 212/ EJENDOMS- OG BOLIGPOLITIK Genbevillingssag 212/ VEJ- OG PARKPOLITIK Genbevillingssag 212/ KULTURPOLITIK Genbevillingssag 212/ MILJØPOLITIK Genbevillingssag 212/ BEREDSKABSPOLITIK Genbevillingssag 212/ BØRNEPASNINGSPOLITIK Genbevillingssag 212/ Genbevillingssag 212/213, overført til anlægsprojekt, Fælleden i Christiansfeld SENIORPOLITIK Genbevillingssag 212/ Genbevillingssag, overført til indfrielse af lån, Bassagerhus -6..

115 115 OVERSIGT OVER DRIFTSBEVILLINGER OVERFØRT FRA 212 TIL 213 Nettodrift (kr.) SUNDHEDSPOLITIK Genbevillingssag 212/ ERHVERVSPOLITIK Genbevillingssag 212/ ADMINISTRATIONSPOLITIK Genbevillingssag 212/213, Centralforvaltningen Sundhedsordning 151. Genbevillingssag 212/213, By- og Udviklingsforvaltningen Genbevillingssag 212/213, overført til indfrielse af lån, Bassagerhus -5. Genbevillingssag 212/213, Børne- og Uddannelsesforvaltningen 94. Genbevillingssag 212/213, Socialforvaltningen Genbevillingssag 212/213, Seniorforvaltningen Barselsudligningspulje Heraf overført til: Flytning af pædagogisk Center fra Ålegården til Dronning Dorothea Skolen Beskæftigelsestilskud Elevområdet Heraf overført til: Bassagerhus, indfrielse af lån Flytning af pædagogisk Center fra Ålegården til Dronning Dorothea Skolen E-låse, overført til effektiviseringsmålet 1.5. Serviceudgifter, i alt FORSYNINGSPOLITIK Genbevillingssag 212/ TOTAL

116 116 OMKOSTNINGSREGNSKAB

117 117 BALANCE

118 Balance 118 Regnskab 212 Primo saldo Ultimo saldo 8 Aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Investerings- og placeringsforeninger Realkreditobligationer Statsobligationer m.v Tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 32 Langfristede tilgodehavender Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Andre forsyningsvirksomheder Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 36 Kommuner og regioner m.v Staten Aktiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Deposita Parkeringsfond Materielle anlægsaktiver Grunde Bygninger Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 65 Omsætningsaktiver - varebeholdninger Varebeholdninger/ -lagre (frivillig) Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg Grunde og bygninger bestemt til videresalg Balance

119 Balance 119 Regnskab 212 Primo saldo Ultimo saldo 9 Passiver Passiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Deposita Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 48 Kommuner og regioner m.v Staten Kortfristet gæld til pengeinstitutter Kassekreditter og byggelån Kortfristet gæld til staten Anden gæld Kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Andre kommuner og regioner Skyldige feriepenge Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Selvejende institutioner med overenskomst Langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Kommunekredit Pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Egenkapital Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Reserve for opskrivninger Balancekonto Balance

120 12 SPECIFICERET BALANCE

121 121 Specificeret balance Primosaldo 212 Ultimosaldo Balance F1 22 Likvide aktiver F , ,93 1 Kontante beholdninger F , ,37 8 Aktiver , ,37 32 AFDELINGSKASSEENHEDER G , ,32 CENTRALFORVALTNINGEN NR G , ,32 2 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNING KASSEENHED NR. H ,5 4.61, 33 KASSEFORSKUD G , ,5 3 BY - OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN G , 35.14,5 15 FOLKEBIBLIOTEKET KASSEENHED NR. O G ,5 4 BØRNE- OG UDDANNELSESFORVALTNINGEN G2 8.5, 8.59, 1 FOLKESKOLER G3 2.3, 2.3, 2 DIVERSE INSTITUTIONER 5.75, 6.29, 5 SENIORFORVALTNINGEN G2 9.3, 9.8, 6 PLEJEHJEM G3 8.8, 9.3, 9 DIVERSE INSTITUTIONER BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN G ,5 4 CHRISTIANSFELD CENTERET KASSEENHED O.4.11 G3 447,5 8 CENTRALFORVALTNINGEN G2 -,2 2,5 4 SKOLEKORTSYSTEM G3 2,5 31 SOCIALFORVALTNINGEN G2 118, P-GRUPPEN KASSEENHED NR. F.2.13 G3 5., 5., 6 KULTURHUSET LEVISONSVEJ KASSEENHED O , 5, 7 GRAMROLIGHED KASSEENHED NR. F STØTTECENTRET LEVISONSVEJ KASSEENHED NR. F VIVA VAMDRUP KASSEENHED NR. O VÆKSTSTEDET KASSEENHED NR. O MARIELUND, ALTARP KASSEENHED O NORDHØJ, BUTIK LÅSBYGADE KASSEENHED NR. O , 7, 15 VÆRKSTEDET KONGENSGADE KASSEENHED NR. O REVA, KANTINESALG KASSEENHED NR. O , 1., 17 REVA, SALG AF PRODUKTION KASSEENHED NR. O , 5, 18 LEVISONSVEJ, KULTURHUSET KASSEENHED NR. F , 1., 21 TINGHØJ KASSEENHED NR. F , ,5 22 LANDERUPGÅRD KASSEENHED NR. F , ,5 25 NORDHØJ KASSEENHED NR. F , 9.44,5 26 MARIELUND KASSEENHED NR. F BRUNEBJERG KASSEENHED NR. F , 2., 29 FUGLEHØJ KASSEENHED NR. F ,5 3 OVERMARKSGÅRDEN, ADM. KASSEENHED NR. F , ,5 31 ÅHAVEN KASSEENHED NR. F , 32 VÆKSTSTEDET KASSEENHED NR. F BOFÆLLESSKABET SKOVVÆNGET KASSEENHED NR. F REGNBUEN - SALG GENBRUGSBUTIKKEN FUGLEREGN 5 KASSEENHED NR. O KANTINEN - DIESELVEJ KASSEENHED NR. O , 4 ASPERGERPROJEKTET FORSKUDSKASSE F , 3., 41 BOFÆLLESSKABET KAMELIA KASSEENHED NR. F , 1.5, 42 STØTTECENTER FOR SENHJERNESKADEDE KASSEENHED NR. 5., 5., F KERNEHUSET VAMDRUP KASSEENHED F , 44 BOSTEDET KLØVERBO KASSEENHED F , 45 AFLASTNINGSCENTER TOPPEN KASSEENHED F AFDELING 3., 3., UNDER BOFÆLLESSKABET BRAMDRUPDAM 32 CENTRALFORVALTNINGEN G PERSONLIG FORSKUD KASSEENHED NR. P.1 G Indskud i pengeinstitutter m.v. F , ,43 1 CHECKDISPONIBLE INDSKUD F , ,93 8 Aktiver , ,93 3 CENTRALFORVALTNINGEN G , ,6 5 DANSKE BANK KONTONR G , ,23 DRIFTSKONTO/NEMKONTO 1 SYDBANK A/S KONTO NR , ,42 16 NORDEA KONTO DRIFTSKONTO , ,98 25 NYKREDIT KONTO NR , ,15 26 PM-KONTO SYDBANK KONTONR , ,65 27 OBS-KONTI I DANSKE BANK , ,17 32 NORDEA KONTO , ,22 34 DANSKE BANK KONTONR PARKERINGSAFGIFTER , ,31 35 DANSKE BANK KONTONR FEJLUDBETALING ,27 4 SOCIALFORVALTNINGEN G , ,47 18 DANSKE BANK KONTO NR OVERMARKSGÅRDEN G , ,4 2 DANSKE BANK KONTONR LANDERUPGÅRD , ,13 22 NORDEA KONTONR REVA ,27 23 DANSKE BANK KONTONR REVA / JOB IGEN , ,39 24 DANSKE BANK KONTO NR SOCIALFORVALTNINGEN , ,9 DRIFTKONTO 25 DANSKE BANK KONTONR PROJEKT LM GLASFIBER , 5 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN G ,66 5 CHR. FELD CENTRET MFL G ,66 2 TIDSINDSKUD F , ,5 8 Aktiver , ,5 7 DEPONERING VED EJENDOMSHANDLER G , ,5 28 SALG AF KÆMPESAGER 14 NORDEA KONTO G ,93 37 SALG AF FORSYTIAVÆNGET 9, VONSILD NORDEA, KONTONR , SALG AF DIESELVEJ 7, KOLDING NORDEA KONTO ,

122 122 Specificeret balance Primosaldo 212 Ultimosaldo STORPARCEL MATR. NR. 1 AU DALBY BY NORDEA , KØB AF AREAL KOLDING ÅPARK 11 TIL OPFØRELSE AF ,89 RETSBYGNING NORDEA KONTO NR SALG AF NDR. RINGVEJ 1, KOLDING ARBEJDERNES LANDSBANK , ,82 KONTO NR STORPARCEL ØST FOR DALBYGÅRD NORDEA KONTO ,79 NR KOLDING TEATER - SIKKERHEDSSTILLELSEFOR UDBEDRING AF 27819,48 FEJL OG MANGLER NORDEA SALG AF SKAMLINGVEJEN 121, 693 SJØLUND ,68 DANSKE BANK Investerings- og placeringsforeninger F , ,41 8 Aktiver , ,41 1 TILGANG G , ,54 2 AFGANG , ,8 89 KURSREGULERINGSKONTO , ,67 8 Realkreditobligationer F , ,58 8 Aktiver , ,58 21 TILGANG G , ,8 22 AFGANG , ,93 89 KURSREGULERINGSKONTO , ,29 1 Statsobligationer m.v. F , , 8 Aktiver , , 21 TILGANG G , , 22 AFGANG , , 89 KURSREGULERINGSKONTO , , 25 Tilgodehavender hos staten F , ,2 12 Refusionstilgodehavender F , ,2 8 Aktiver , ,2 5 SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNING G , ,2 13 SOCIALE YDELSER G , , 15 SÆRLIG DYRE ENKELTSAGER , 16 TILGODEHAVENDE VEDR. UDBETALT BØRNEFAMILIEYDELSER , TILGODEHAVENDE, STATSREFUSION OG TILSKUD PÅ INTEGRATIONSOMRÅDET 2 JOBCENTRE , ,2 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt F , ,3 14 Tilgodehavender i betalingskontrol F , ,94 15 ØVRIGE RESTANCER F4-778,96 8 Aktiver -778,96 8 INDBETALINGER TIL FORDELING G1-778,96 28 AFREGNINGSKONTO TIL FORDELING CENTRALFORVALTNINGEN - G2-778,96 HOVEDKASSEN 21 SKATTER OG AFGIFTER F , ,57 8 Aktiver , ,57 21 EJENDOMSSKAT (BETALINGSART 56) G , ,2 8 RESTANCER 28 G2 5855,9 81 RESTANCER ,75-2,64 82 RESTANCER , ,32 83 RESTANCER , ,26 84 RESTANCER , ,11 85 RESTANCER ,25 22 GEBYRER M.V. G , ,23 1 BETALINGSART 6 G , ,59 1 RESTANCER G , ,72 2 MELLEMREGNING , ,31 2 BETALINGSART 61 G , ,64 1 RESTANCER G , ,54 2 MELLEMREGNING , ,18 26 BRUGERBETALING FOR MILJØTILSYN I H.T. G , ,86 MILJØBESKYTTELSESLOVEN (BETALINGSART 215) 1 RESTANCER G , ,86 25 AREAL- OG BYGNINGSLEJER F , ,85 8 Aktiver , ,85 41 AREAL- OG BYGNINGSLEJE, BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNING G , , (BETALINGSART 21) 2 RESTANCER 27 G , , 43 KOLONIHAVER (BETALINGSART 212) G1 981, 2.93, 17 RESTANCER 29 G2 981, 2.93, 44 HUSLEJE SPROGSKOLEN (BETALINGSART 37) G , ,7 52 BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME (BETALINGSART 35-36) , ,89 46 RESTANCER 25 G , ,89 53 HUSLEJERESTANCER OVERFØRT TIL CENTRALFORVALTNINGEN G , ,17 (BETALINGSART 636) 1 RESTANCER G , ,17 61 HUSLEJERESTANCER VEDR. BOLIGORGANISATIONER G , ,71 (BETALINGSART 69) 1 RESTANCER G , ,71 62 ANVISNINGSORDNING MED KOLDING ALMENNYTTIGE G , ,78 BOLIGSELSKAB (KAB) 1 RESTANCER G , ,78 27 FORÆLDREBETALING F , ,9 8 Aktiver , ,9 31 KOLDING MUSIKSKOLE INSTRUMENTLEJE (BETALINGSART 321) G , ,98 24 RESTANCER 28 G2 73,12 765,6 26 RESTANCER , ,59 27 RESTANCER , ,43

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.8 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Hovedkonto 8 omfatter: Finansforskydning (funktionerne 8.22.01-8.52.62)

Læs mere

Sorø Kommune Årsregnskab 2011

Sorø Kommune Årsregnskab 2011 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2011 WWW.SOROE.DK WWW.SOROE.DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Borgmesterens forord... 7 Påtegninger...

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007 Københavns Kommunes Regnskab 2007 Københavns kommune Økonomiforvaltningen April 2008 1 Indholdsfortegnelse Omkostningsbaseret regnskab 2007 Københavns Kommune...3 Revisionsdirektoratet...21 Borgerrådgiveren...25

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby Skoven Sigerslevvester Kvinderup Græse Hørup Over Dråby Sundbylille Jørlunde Gerlev Strandpark Kyndby Huse Dalby Huse Lyngerup Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk Kyndby Venslev Dalby Krogstrup Lille Rørbæk

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk.

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. ÅRS er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. Derved er det hurtigt og let at navigere rundt i årsberetningen ved at klikke på billeder, overskrifter, i menuen

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling 2011 Årsrapport bilagssamling 2011 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr. SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, samt administrationen og planlægningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere