HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. november 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. november 2010"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. november 2010 Sag 122/2008 (1. afdeling) Stema Shipping A/S (advokat Henrik Kleis) mod RGS 90 Sweden AB (advokat Poul Hvilsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 6. februar I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Lene Pagter Kristensen, Jytte Scharling, Niels Grubbe, Marianne Højgaard Pedersen og Michael Rekling. Påstande Appellanten, Stema Shipping A/S, har gentaget sin påstand. Indstævnte, RGS 90 Sweden AB, har påstået stadfæstelse. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet forklaring af Bo Ivan Renell, Svend Anders Mårlind og Wolfgang Dieter Peter. Der er afgivet supplerende forklaring af Pekka Piirainen. Bo Ivan Renell har forklaret, at han er cargo surveyor hos Cargo Survey AB, Norrköping, i et firma, der hedder Cargo Survey Inspectors, Sweden. Han har arbejdet som cargo surveyor siden 1986 og i det nævnte firma siden Han var ombord på M/S Lukas som surveyor og udarbejdede en Surveyors Report. Det var ikke nogen vanlig situation for ham, for han havde aldrig før haft med denne type af kontamineret jord at gøre.

2 - 2 - Han udarbejdede rapporten for advokatfirmaet Setterwalls, der handlede på vegne skibets forsikringsselskab. Formålet med hans rapport var at beskrive hændelsesforløbet. Han ankom på skibet M/S Lukas om morgenen den 21. december På skibet traf han bl.a. kaptajnen, en shipmate samt en mægler, Svend Münter. Da han ankom på skibet, var situationen den, at der var lastet ca tons. Kaptajnen fortalte ham, at skibet i løbet af de 2 timer, hvor der var blevet lastet, havde fået en slagside på ca. 4. Kaptajnen fortalte endvidere, at han havde stoppet lastningen, og at der var aftalt et møde om situationen kl Han husker ikke, hvem der havde stoppet lastningen, men det måtte være kaptajnen. Han så selv jorden ligge i lastrummet. Han kunne se, at lasten havde rørt sig. Når han kiggede på væggen, det vil sige skottet, kunne han se, at jorden havde bevæget sig. Han opfattede skibets krængning som betænkelig. Det var en bedømmelse, han selv kom til, og han rapporterede den til sit hovedkontor. Hans indstilling til hovedkontoret var, at kaptajnen havde handlet korrekt i den givne situation. Denne indstilling baserede han på sine iagttagelser på skibet samt på det, kaptajnen havde fortalt ham, herunder kaptajnens orientering om, hvad Pekka Piirainen fra de svenske søfartsmyndigheder havde sagt om situationen. Han var til stede under en diskussion mellem kaptajnen og befragteren om, hvordan man skulle afhjælpe situationen. Kaptajnen forelagde tre forskellige løsningsforslag, og alle var enige om, at et løsningsforslag med sikring af lasten med presenning og planker var det bedste forslag. Parterne var imidlertid ikke enige om, hvem der skulle betale for disse foranstaltninger. Han hørte ikke nogen pris nævnt på nogen af de tre løsningsforslag. Han var til stede, da man begyndte at losse. Ifølge hans rapport var det en fælles beslutning, og hans opfattelse var, at parterne var enige om, at man skulle losse. Der blev losset til kajen, og lastbiler begyndte umiddelbart derefter at hente lasten og køre den væk. Lasten, der lå på kajen, var helt sort og så ud som jord. Man kunne se, at jorden var fugtig på kajen, men man kunne ikke afgøre, hvor fugtig den var. Det fik man et bedre indtryk af, når jorden blev lastet i skibet, hvor man kunne se, at jorden rørte sig. Han husker ikke, at der skulle have været nogen forskel mellem den jord, han så på kajen, og den jord, han så i last-

3 - 3 - rummet. Han kender ikke nogen kontrolmetode, hvorved man kan bestemme væskeindholdet i en sådan last. Når jorden blev hældt ned i skibets lastrum, planede jorden ud på grund af lastens store vægt og den måde, den blev lastet ned i skibets lastrum på. Svend Anders Mårlind har forklaret, at han i december 2005 arbejdede for RGS som logistikchef for Sverige. Han stoppede med at arbejde for RGS omkring den 30. marts Han har en grundskoleuddannelse og havde i 2005 arbejdet med kontaminerede eller forurenede stoffer i ca. 20 år. Først i sin egen virksomhed og derefter siden 2004 hos RGS. De seneste 10 år havde han arbejdet med kontaminerede stoffer, som enten er våde eller ligger imellem en flydende og fast form, som f.eks. vand, slam og jord. RGS har et anlæg ved Norrköping med kontamineret jord. Det var sædvanligt at transportere denne kontaminerede jord til slutdeponering et andet sted. Det vil sige, at man borttransporterede den del af jorden, man ikke kunne rense på stedet. Den jord, som skulle til Langøya, blev sædvanligvis transporteret ad vandvejen. Det skete nogle gange om året, at de sendte jord ud med skib. Skibstransporten i denne sag er den eneste skibstransport med jord, som han husker, at der har været problemer med. De cirka tons jord, de skulle have sejlet væk sidst i december 2005, blev kørt til kajen dels dagen før og dels på selve dagen for lastningens påbegyndelse. Jorden måtte nemlig ikke ligge på havnen andet end under lastningen. Når agenten den 23. september 2005 skrev til Holger Martensen fra Stema Shipping, at der ligger tons parat til afhentning, refererer dette til, at de tons lå på RGS s anlæg i Norrköping. Da de bragte jorden til kajen, var der lidt sne på kajen. Klimaet ændrer sig kun marginalt på den pågældende årstid. Han blev tilkaldt til skibet, da der opstod problemer. Problemerne bestod i, at kaptajnen havde stoppet lastningen. Han deltog i mødet den 21. december Han så ned i lastrummet på skibet. Han så, at der var jord i den ene del af lastrummet. Jorden lå op ad væggen og skrånede nedad mod midten af lastrummet. I den anden del af lastrummet var der ikke noget jord. Jorden lå således ikke plant i lastrummet. Han husker ikke, om den skrå flade var plan. Han kunne ikke se, at lasten skulle have bevæget sig i lastrummet. Han

4 - 4 - kan ikke huske, om han i lastrummet så nogle aftegninger på skotterne fra jord. Han har set Lars Forsbergs fotos af, hvordan jorden så ud i lastrummet. Det er hans erfaring, at skibe ofte har slagside, når man laster dem. Han husker ikke noget om slagside under denne lastning. Det er hans erfaring med lastning af skibe, at lasten altid kommer skråt ned i lastrummet, når man laster den. Når man laster et skib, vil man altid forsøge at ramme noget af den last, der ligger i skibet i forvejen, i stedet for at ramme direkte ned på bunden af skibet. Man kunne se på kaptajnens opførsel, at han ville af med lasten. Kaptajnen sagde, at enten ville han af med lasten, eller også skulle der lægges presenning og planker henover lasten for at stabilisere den. RGS ville ikke betale for foranstaltningerne med presenning og planker. De drøftede ikke, hvor meget det ville koste at lægge presenning og planker ud over lasten. Man kunne godt opleve forløbet sådan, at kaptajnen havde travlt. Under hans ophold på skibet var der ikke tale om at foretage nogen test af lasten. Der var heller ikke tale om at foretage nogen stabilitetsberegning, og det har efterfølgende vist sig, at det var svært at lave en stabilitetsberegning på den type af last. Efterfølgende fandt Lars Forsberg ud af, at det, man kunne gøre, var at teste jorden efter IMO s Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes, Section 8. Hvis der ikke viser sig flydende vand oven på jorden efter den test, så behøver man ikke at foretage nogen stabilitetsberegning af jorden. Da jorden var blevet losset fra skibet, kørte de jorden tilbage til anlægget med det samme. Der kan være tons jord på hver lastbil. Der var ca tons jord på kajen, og det vil sige, at der skulle ca lastbillæs til for at køre jorden væk. Grunden til, at de kørte jorden væk med det samme, var, at jorden ikke måtte ligge på kajen længere. Jorden blev på RGS s anlæg lagt på en plads i det fri. Jorden blev lagt halvvejs for sig selv og halvvejs ved siden af en anden del af det samme oprindelige parti jord, som også skulle sendes til Langøya, men med et andet skib. Han og Lars Forsberg testede efterfølgende jorden i henhold til IMO Bulk Code 8. De udførte testen inden for 1, maksimum 2 uger, efter at de havde kørt jorden tilbage til anlægget. Jorden

5 - 5 - havde ikke været undergivet nogen form for behandling, fra det tidspunkt hvor den blev losset, til det tidspunkt, hvor de foretog testen. Testen udføres ved, at man tager en dåse, som kan indeholde 1-2 kg jord. Så slår man dåsen ned i et stabilt underlag et vist antal gange fra en vis højde med et vist interval. Hvis der efter denne test ikke er flydende vand oven på jorden i dåsen, er jorden godkendt, og man behøver ikke nogen stabilitetsberegning. Hvis jorden ikke er godkendt i forhold til testen, skal der foretages stabilitetsberegning. Resultatet af testen var, at der ikke var væske oven på jorden. De hentede sammen jorden til testen, men han kan ikke præcis huske, hvem der udførte hvad i testen. De anvendte en beholder, der kan indeholde 1-2 kg under testen. Han kan ikke huske, hvor de fik beholderen fra, men det var en, de havde i forvejen. Han kan ikke nærmere huske, hvor mange gange, man skal slå den pågældende beholder mod et stabilt grundlag under testen. Men han kan huske, at hver test tager nogle minutter, og at han og Lars Forsberg lavede flere tests. De hentede også jord ad flere gange. Resultatet af alle tests var, at der ikke fremkom noget flydende vand på toppen af jorden. Efterfølgende blev jorden uden problemer transporteret til Langøya af et andet skib, uden at jorden i mellemtiden var blevet tørret, varmet op eller undergivet nogen anden form for behandling. Pekka Piirainen har supplerende forklaret, at han har arbejdet hos Port State Control siden 1995 og været i faget siden Han kom om bord på skibet, fordi reglerne for Port State Controls virksomhed tilsagde det. Dels findes der et memorandum of understanding imellem de europæiske lande og Canada, som foreskriver, at Port State Control skal kontrollere et udenlandsk skib mindst hver 6. måned. Der findes også et EU-krav om, at Port State Control skal kontrollere mindst 25 % af de udenlandske skibe, der anløber havnen. Så han var ikke på skibet, fordi han var blevet hidkaldt af nogen. Han ankom formentlig til skibet mellem kl og klokken 10.00, idet han plejer at lade folk spise morgenmad, før han kommer. Da han kom om bord på skibet, henvendte han sig til kaptajnen. Inden han var gået ombord, havde han bemærket, at der lå en last på kajen. Der var et snedække og noget vand på kajen. Man var ikke begyndt at laste endnu, da han gik ombord. Han havde ikke set den pågældende jord, før han ankom.

6 - 6 - I henhold til reglerne om Port State Controls virksomhed starter man med at gennemgå diverse certifikater mv. for fartøjet, og det startede han på sammen med kaptajnen. Rutinen med at gennemgå certifikater mv. tager mindst to timer på sådant et fartøj. Derefter tager man en rundtur på skibet og kommer på den måde også ud på dækket og kan se ned i lastrummet. De begyndte at laste fartøjet, mens han var ombord. Han så ikke, hvordan man lastede dette fartøj, men normalt laster man en last af denne type på en sådan måde, at der opstår flere forskellige sukkertoppe nede i lastrummet. Det gør man for ikke at stresse skibet. Da han så ned i lastrummet på dette skib, kunne han se, at lasten havde forskubbet sig til hele lastrummet. Det udgjorde et problem, idet skibet fik slagside på grund af den våde last. Han lagde mærke til, at skibet havde fået lidt slagside, men det var ikke meget slagside, for der var endnu ikke megen last i skibet. Han kunne ikke se væde i lastrummet, men han kunne se, at lasten havde forskubbet sig. Lasten lå mærkeligt lige. Forskubningen var også sket på langs af skibet, således at der lå mere last op ad agterkanten af skibet, end der gjorde op ad skibets forkant. Det er ikke hans opfattelse, at forskubningen af lasten langs skibet kunne skyldes lastemåden. Han mener, at forskubningen skyldtes, at lasten havde rørt sig. Han så ikke nogen aftegninger på skotterne. Hans observationer blev gjort på et så tidligt tidspunkt i forløbet, at han ikke ville have kunnet set sådanne. Da han havde set lastrummet, bad han kaptajnen om informationer vedrørende stabilitetsberegninger. Han bad herunder om at se skibets stabilitetsbog, som viser, hvilke laster skibet er godkendt til. Det pågældende skib var godkendt til solid last, men ikke til kontamineret last. I henhold til de regler, der gælder for kontrol af sådanne skibe, skal der foreligge en stabilitetsberegning, før man kan få lov til at sejle. Flagstatens administration skal således godkende lasten, og i denne godkendelse indgår der gennemgang af en stabilitetsberegning. Han fik imidlertid ikke nogen stabilitetsberegning, men fik at vide, at man ikke kunne udføre en sådan. Han gav kaptajnen besked om, at kaptajnen skulle standse med at laste, indtil der forelå en stabilitetsberegning. Efter disse samtaler besluttede kaptajnen, at han ikke ville laste mere. Han var tilfreds med kaptajnens beslutning. Hvis kaptajnen ikke selv havde besluttet at stoppe med at laste, ville han have nedlagt forbud i overensstemmelse med de regler, der regulerer Port State Controls virksomhed.

7 - 7 - Efter hans opfattelse var der formentlig for meget vand i lasten til, at man kunne udføre en stabilitetsberegning, men han ville umiddelbart ikke sige, at det var umuligt. Men det ville være meget svært, og efter hans vurdering ville en stabilitetsberegning kræve en egentlig laboratorietest. Hans erfaringer med last af denne type var navnlig baseret på erfaring med last af kul og korn. Han havde ikke før set denne type last. Han havde ikke tidligere i sin karriere standset nogen lastning permanent på denne måde. Han hørte ikke noget forslag om, at man skulle søge at stabilisere lasten i lastrummet ved hjælp af planker og presenninger. Det er imidlertid hans opfattelse, at løsningsmuligheden med presenninger og planker er en løsningsmulighed, man kan bruge ved f.eks. korn, men når det drejer sig om jord kontamineret med vand, ville presenningen nok ikke være nogen sædvanlig løsning. Han er bekendt med den såkaldte IMO bulk code, som gælder for bulk-laster. Hvis man havde foretaget en sådan test, og den havde vist et godkendt resultat, ville han have været helt tilfreds hermed. Den pågældende IMO bulk code test kan ikke i sig selv udgøre nogen stabilitetsberegning. Men ved hjælp af IMO bulk code testen kan man finde ud af, hvad det er for en last, man har med at gøre. Hvis IMO bulk testen viser, at der er under X % vand i lasten, så regnes lasten for en solid last. Hvor meget vandindhold der må være i en last, før den regnes for solid, svinger fra lasttype til lasttype og findes i nogle fastsatte regler. Personligt tror han, at det ville have været svært at komme igennem med en test efter IMO bulk code 8, som han kunne godkende. Dette skyldes, at der var for meget vand i lasten. Foreholdt, at Svend Mårlind har forklaret, hvordan man kan teste kontamineret jord ved at komme ca. 2 kg jord ned i en beholder og banke den mod et solidt underlag for derefter at se, om der har udskilt sig vand på overfladen, forklarede han, at en sådan test for at kunne godkendes i hvert fald måtte udføres af en neutral part. Efter hans opfattelse skulle en sådan test i givet fald udføres på den del af lasten, der var mest kontamineret. Når han i denne sag anvender ordet kontamineret, mener han kontamineret med vand eller væske.

8 - 8 - Wolfgang Dieter Peter har forklaret, at han er kaptajn og har været det i 32 år. For tiden arbejder han som kaptajn knap 6 måneder om året, og resten af tiden arbejder han som cargo surveyor. Han arbejder ikke for Stema længere. I december 2005 havde han været kaptajn på skibet i ca. 2 måneder. Det var et stykgods skib, et såkaldt general cargo vessel. Han havde tidligere sejlet med samme type skib, dog uden kran. Han ankom til Norrköping den 20. december 2005 og så, at der lå en masse jord på kajen. Jorden var ikke afdækket. Det er ikke normalt, at denne type forurenet last bare ligger sådan på kajen, for det må den ikke af miljømæssige hensyn. Han startede med at laste jorden kl og konstaterede, at det øverste lag af jorden var fast og frossen. Da lasten kom ned i lastrummet, hvor der var varmere, begyndte den at få en mere flydende grødagtig konsistens. Dertil kom, at efterhånden som kranen på kajen nåede længere ned i jorden, kom man også til en del af jorden på kajen, som ikke var frosset, men mere grødagtig. En kran, der stod placeret et fast sted på kajen, lastede jorden fra kajen og ind i skibet. Både han og hans styrmand holdt øje med lastningen. Jorden blev fra kajen lastet ind i lastrummet, idet alle læs blev lagt det samme sted i lastrummet som følge af, at kranen på kajen stod et fast sted. Jorden på skibet forårsagede, at skibet fik en slagside på 4, mens det lå ved kaj. 4 er meget slagside for et skib, der ligger ved kaj. Og det ville blive mere og mere, hvis man fortsatte med at laste skibet. Efter at lastningen var stoppet, udarbejdede han tegninger, som viste, at lasten forskubbede sig på grund af dens grødagtige og cremede karakter. På tegningerne kan man se, hvordan lasten fra den 1. tegning kl den 20. december forskubbede sig frem til den sidste tegning kl om morgenen den 21. december. Det fremgår af tegningerne, at skibet ved den første tegning kl ikke krængede, mens skibet kl var krænget 4. Ud over den forskubning, der fremgår af hans tegninger, var der også en forskubning bagud, således at lasten både flød til siden og bagud. Der var under ingen omstændigheder tale om såkaldt Solid Cargo. Han har i 5 år sejlet med tons forurenet jord, så han ved, hvad han taler om. Han valgte at stoppe lastningen den 20. december kl , idet han på grund af jordens flydende, grødagtige konsistens ikke kunne garantere for skibets, lastens og besætningens sik-

9 - 9 - kerhed. Han orienterede med det samme RGS, Stema og rederiet om beslutningen via telefax og . Hans beslutning om at standse lastningen blev taget på baggrund af hans observationer, som viste, at lasten ikke var sikker at sejle med for den type fartøj. Der var ikke slagside på skibet, da han tog beslutningen om at standse lastningen. Port State Control kom først til stedet, efter at lastningen var standset. Port State Controls besøg var et rent rutinebesøg. Hans beslutning om at standse lastningen havde således ikke noget med Port State Control at gøre, men Port State Controls repræsentant godkendte beslutningen efterfølgende. Da Port State Control kom, stod han sammen med nogle andre folk og diskuterede på kajen. Port State Control krævede, at der skulle foretages en stabilitetsberegning, som skulle underskrives af skibets klassifikationsselskab, førend man kunne bruge skibet til den pågældende last. Der kunne imidlertid ikke foretages nogen stabilitetsberegning for den type last i den type skib. Port State Control gav udtryk for, at den pågældende last ikke kunne sejles i det skib. Port State Control var på skibet fra kl til kl Lars Kristiansen fra RGS var på skibet den 20. december fra kl til kl , hvor Lars Kristiansen prøvede at presse ham til at tage lasten. Da RGS surveyor kom til stede ca. 25 timer efter, at lastningen var stoppet, var der truffet en helt klar beslutning om, at lasten ikke kunne sejles med det skib. På mødet den 21. december fremsatte han nogle forslag til, hvordan man kunne løse situationen. Der var 4 forskellige løsningsforslag på tale, nemlig: 1) at blande cement op i jorden, idet cementen så ville optage fugten, 2) at afdække jorden med presenning og træ for at presse jorden ned, 3) at læsse jorden i åbne containere, som man så kunne læsse ombord på skibet, og 4) at fylde noget fast jord i sække, som man kunne bruge til at stabilisere. Lars Kristiansen fra RGS anerkendte relevansen af enhver af disse muligheder, men han ønskede ikke at acceptere nogen af dem, fordi han ikke ville acceptere, at RGS skulle have nogen ekstra omkostninger ved transporten. Surveyoren fra forsikringsselskabet tog nogle prøver af lasten, og Wolfgang Peter foreslog, at man skulle anvende dem til at bestemme lastens beskaffenhed. Det var såvel ham som skibets

10 forsikringsselskab, der foreslog en analyse af lastens væskeholdighed. Ved transport af denne type last får man normalt præsenteret en analyse af lasten. Han havde ikke været fortørnet over, at der ikke havde foreligget nogen analyse som vanligt, og han havde ikke bestilt en analyse af væskeindholdet, idet det var RGS opgave, når de havde udbudt lasten som en fast last. Dertil kom, at hvis han havde ladet udføre en væskeanalyse af lasten på dag 1, ville det stadig ikke være sigende for væsken senere hen, idet den blev tilført væde ved at ligge på kajen. RGS og deres surveyor afviste forslaget om at anvende prøverne af lasten til at bestemme lastens beskaffenhed. De begrundede deres afvisning med, at man ikke kunne nå at gennemføre en sådan analyse hurtigt nok henover julen. Et general cargo vessel kunne ikke have sejlet med denne last. Det havde krævet et tankskib med flere mindre tanke. Det var Lars Kristiansen, der tog beslutningen om at losse skibet. Det skete på baggrund af hans meddelelse om, at han ikke ville sejle med lasten, samt på baggrund af udtalelserne fra Port State Control. Da jorden var blevet losset, blev den kørt væk i overraskende hurtigt tempo fra kajen. Beslutningen om at afvise lasten var en meget svær beslutning for ham som kaptajn, så han overvejede den meget grundigt, og han har aldrig i øvrigt afvist nogen last som kaptajn. På grund af lastens konsistens var der, af hensyn til skibets, besætningens og lastens sikkerhed, ikke andet at gøre end at stoppe lastningen, som han gjorde. Højesterets begrundelse og resultat Efter bevisførelsen, herunder navnlig forklaringerne afgivet af Pekka Piirainen og Wolfgang Dieter Peter, lægger Højesteret til grund, at den lastede jord på grund af vandindhold havde en sådan konsistens, at den bevægede sig i lastrummet. Højesteret lægger endvidere til grund, at dette påvirkede eller kunne påvirke skibets stabilitet, således at lasten ikke kunne transporteres sikkert uden særlige foranstaltninger. I henhold til befragtningsaftalen havde Stema Shipping A/S påtaget sig at fragte forurenet jord. Holger Martensen har forklaret, at det var hans forventning, at jorden ikke kunne bevæge sig, da jord efter hans opfattelse er en fast masse, uanset at den er forurenet. Den trans-

11 port af jord, som efter befragtningsaftalen i begyndelsen af oktober 2005 blev gennemført af et søsterskib til M/S Lukas, M/S Morris, forløb uden problemer, og Højesteret lægger til grund, at denne last jord var fast således som forventet af Stema Shipping. Den jord, der i slutningen af december 2005 blev lastet i M/S Lukas, var derimod bevægelig på grund af vandindhold, muligt fra iblandet sne. Højesteret finder, at jord med en sådan egenskab lå uden for, hvad Stema Shipping med rette måtte forvente efter befragtningsaftalen. Det forhold, at jorden allerede i slutningen af september 2005 var meldt klar til afhentning, kan ikke føre til et andet resultat. Højesteret finder, at Stema Shipping herefter var berettiget til at afvise lasten, når RGS 90 Sweden AB ikke ville betale for de nødvendige særlige foranstaltninger, da lasten ikke uden sådanne foranstaltninger kunne stuves og befordres med den fornødne sikkerhed, jf. sølovens 337. RGS 90 Sweden er derfor ansvarlig for det tab, som Stema Shipping led herved, jf. sølovens 352. Stema Shipping har opgjort sit fragttab til kr. RGS 90 Sweden har ikke gjort indsigelser mod opgørelsen, men har anført, at Stema Shipping ikke har overholdt sin tabsbegrænsningspligt. Højesteret finder det mod Holger Martensens forklaring ikke godtgjort, at Stema Shipping har tilsidesat sin tabsbegrænsningspligt. Stema Shipping har endvidere opgjort et krav på overliggetid (demurrage) til ,67 kr. RGS 90 Sweden har ikke gjort indsigelse mod dette krav. Højesteret tager herefter disse dele af Stema Shippings påstand til følge. Stema Shipping har endelig opgjort et krav vedrørende rengøring mm. til SEK Det må lægges til grund, at Stema Shipping under alle omstændigheder skulle have afholdt udgifter til rengøring, hvis transporten var blevet gennemført i overensstemmelse med det aftalte, og det er ikke godtgjort, at RGS 90 Sweden ved aftale havde påtaget sig at betale for rengøringen, eller at udgifterne er blevet forøget som følge af forhold, som RGS 90 Sweden bærer ansvaret for. Højesteret frifinder derfor RGS 90 Sweden for dette krav. Højesteret tager herefter Stema Shippings påstand til følge med ,67 kr.

12 Sagsomkostningerne for Sø- og Handelsretten og Højesteret er fastsat til dækning af advokatudgift med kr., af retsafgifter af det vundne beløb med kr., og af udgifter til vidneførsel mm. med ,91 kr., i alt ,91 kr. Thi kendes for ret: RGS 90 Sweden AB skal til Stema Shipping A/S betale ,67 kr. med procesrente af kr. fra den 1. januar 2006 og af ,67 kr. fra den 2. januar I sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten og Højesteret skal RGS Sweden AB betale ,91 kr. til Stema Shipping A/S. De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 353/2011 (2. afdeling) Danske Filminstruktører som mandatar for Jesper Jargil Film ApS og Jesper Jargil (advokat Erik Nyborg) mod Dansk Supermarked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 247/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Carsten Nielsen, Kurt Bæk Henriksen, Andy Christensen og Anker Lundholm (advokat Jacob Goldschmidt)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 Sag 228/2013 (1. afdeling) Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen for begge) mod Sæby Fiskehal

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 241/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Svend Erik Harpsøe, Finn Olesen, Ruth Østergaard Larsen, Ketty Pedersen og Tove Andersen (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 Sag 39/2011 (2. afdeling) Atlantis Denmark A/S (advokat Morten Schwartz Nielsen) mod OASE GmbH (advokat Nicolai Mallet) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 Sag 378/2007 (1. afdeling) SeaWest ved Bjarne Bøgh Jensen (advokat Klaus Busk) mod De Jyske Arkitekter A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017 Sag 109/2016 (2. afdeling) A (advokat Charlotte Gransøe) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Flemming Orth) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 243/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Louise Høgh Pedersen, Jacob Skak Thrysøe, Torben Nielsen, Christian P. Madsen, Anders F. Sørensen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012 Sag 37/2011 (2. afdeling) Rederiet for Sea Endeavour I c/o Saga Shipping & Trading Corporation Limited (advokat Jes Anker Mikkelsen) mod Assens Havn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 Sag 319/2007 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat H. C. Vinten) mod Jet-Trade ApS (advokat Tom Deichmann) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2009 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2009 Sag 81/2008 (1. afdeling) Johnson Controls Denmark (tidligere York Køleteknik A/S) (advokat Morten E. Christensen) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 Sag 14/2010 (1. afdeling) Jens Jensen Murer- og Entreprenør A/S (advokat Søren Vagner Nielsen) mod A (advokat Thomas Arleth) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 Sag 302/2007 (1. afdeling) A (advokat Lars Ulrich) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 Sag 295/2012 (1. afdeling) IT Factory A/S under konkurs (advokat Tomas Ilsøe Andersen) mod Saxo Bank A/S (advokat J. Korsø Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 245/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Bjarne Frøberg, beskikket), T2 (advokat Hans Kjellund, beskikket), T3 (advokat Bjarne Frøberg,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag D O M afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag V.L. B 2471 14 Advokatnævnet (advokat Georg Lett, København) mod [Indstævnte]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 Sag 55/2016 (2. afdeling) A (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 Sag 36/2009 (1. afdeling) DHL Global Forwarding (Denmark) A/S (advokat Philip Graff) mod If Skadeforsikring filial af If Skadesförsäkring AB (advokat

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 Sag 199/2016 (2. afdeling) MAN Diesel & Turbo, filial af MAN Diesel & Turbo SE, Tyskland (advokat Henriette Gernaa) mod J. Lauritzen A/S og J. Lauritzen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere

afsagt den 29. marts 2017

afsagt den 29. marts 2017 VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 29. marts 2017 Sag BS-176/2016-VLR (3. afdeling) Peder Michael Bæk (advokat Trine Høgedal) mod Skive Kommune (advokat Jørgen Vinding) Retten i Viborg har den 10. februar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 244/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Birthe Nielsen, Jørn Marcussen, Trine Bang Overgaard, Helle Madsen, Claus Jacobsen, Karsten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 240/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Berit Kyed, Sanne Greiner og Anni Clausen (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finanssektorens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 Sag 221/2009 (1. afdeling) Jørn Astrup Hansen (advokat Eskil Trolle, beskikket, og advokat John Korsø Jensen, beskikket) mod TryghedsGruppen s.m.b.a. (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 Sag 106/2014 (2. afdeling) Altvika ved Charlotte Løve Lefland Højsted (selv) mod Eniro Danmark A/S (advokat Dennis Althoff-Andersen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 5/2011 (1. afdeling) Niels Christian Knudsen (advokat Uffe Baller) mod Boligselskabet I.H. ApS (advokat Charles Lindberg) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. juni 2010 Sag 413/2007 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Jytte Smidstrup, beskikket) og Sag 415/2007 A (advokat Jytte Smidstrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 310/2010 (2. afdeling) Saab Danmark A/S (advokat Carsten Raasteen) mod Forsvarets Materieltjeneste (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen og advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 Sag 39/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 Sag 278/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Topdanmark A/S og TD.0151 ApS (advokat Svend Erik Holm for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011 Sag 148/2009 (1. afdeling) Lloyd s syndikaterne: Aegis Syndicate no. 1225, Beazley Syndicate no. 2623, Beazley Syndicate no. 0623, Millennium Syndicate

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

D O M. afsagt den 9. juni 2015 af Vestre Landsrets 14. afdeling (dommerne John Lundum, Ida Skouvig og Susanne Madsen (kst.

D O M. afsagt den 9. juni 2015 af Vestre Landsrets 14. afdeling (dommerne John Lundum, Ida Skouvig og Susanne Madsen (kst. D O M afsagt den 9. juni 2015 af Vestre Landsrets 14. afdeling (dommerne John Lundum, Ida Skouvig og Susanne Madsen (kst.)) i ankesag V.L. B 1253 14 Jysk Miljørens A/S (advokat Arne Paabøl Andersen, Esbjerg)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 63/2010 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for E (advokat Peter Breum) mod A (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 Sag 98/2016 A (advokat Steffen Schleimann, beskikket) mod B (advokat Hans Vestergaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 2. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. september 2017 Sag 102/2016 (2. afdeling) Hvidovre Kommune (advokat Lars Carstens) mod Guldborgsund Kommune (advokat Morten Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 Sag 107/2016 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Vallensbæk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere