Forord. Der er mange muligheder og aktører 1.1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Der er mange muligheder og aktører 1.1"

Transkript

1 1.1 Forord Velkommen til denne guide om de mange tilbud og muligheder, der eksisterer i bl.a. lov om kompensation til handicappede i erhverv. Guiden indeholder en oversigt over hvilke aktører, der findes på det rummelige arbejdsmarked, et leksikon (handilex) med forklaringer og henvisninger samt en grundig og eksemplificeret gennemgang af redskaberne i loven om kompensation til handicappede i erhverv, som administreres af jobcentrene med henblik på at forebygge, fastholde og integrere flere personer med handicap på arbejdsmarkedet. Guiden er først og fremmest tænkt som et redskab for jobcentrene, men vil også være brugbar for samarbejdspartnere i A-kasser, rådgivere, Andre Aktører og i det hele taget dem, der har interesse for området. Kendskabet til de mange muligheder der er for vejledning, støtte og kompensation i såvel arbejdsmarkedslovgivningen som i den sociale lovgivning er essentielt, og vores håb er derfor, at denne guide kan bidrage til at skabe et overblik og medvirke til, at det gennem en systematiseret indsats med koordination, samarbejde og tempo kan sikres, at den enkelte person med handicap får det bedst mulige resultat i forhold til arbejdslivet. God læse- og arbejdslyst! Medarbejderne ved Specialfunktionen, Job og Handicap, Vejle Kommune. Guiden skal bidrage til at sikre, at der i jobcentrene til stadighed er den fornødne viden om emnet og eventuelle indsatsmuligheder samt sætte fokus på vigtigheden af, at jobcentrene i høj grad er medvirkende til, at så mange som muligt bevarer tilknytningen og identiteten i forhold til arbejdsmarkedet. Der er mange muligheder og aktører Det er meget vigtigt, at der tænkes i muligheder i stedet for begrænsninger, når en person oplever, at der pga. et handicap opstår problemer med at varetage visse arbejdsfunktioner eller oplever, at det er ekstra vanskeligt at skaffe sig et job. OBS: Guiden indeholder udelukkende de tidligere statslige, kompenserende ordninger. Der vil snarest blive suppleret med afsnit vedr. revalidering, fleksjob og job med løntilskud for førtidspensionister. Forord

2 Handicap og arbejde - hvem gør hvad? 2.1 PERSONEN MED HANDICAP JOBCENTRET KOMMUNEN Jobsøger ledig Jobcentrets jobopslag og jobnet. Tilmelding til CV-bank på jobnet og individuelt kontaktforløb. Vejledning. Kompenserende ydelser. Hjælpemidler til A-kasse medlemmer. Dagpengemodtagere: Jobplan, tilbud i første ledighedsperiode. Vejledning. Kontanthjælp. Aktivering. Revalidering. Hjælpemidler. Person i arbejde med helbredsproblemer Vejledning. Kompenserende ydelser. Hjælpemidler til A-kasse medlemmer. Arbejdsfastholdelse evt. via sociale kapitler i overenskomsten. Vejledning om revalidering 56-aftale. Hjælpemidler til ikke-forsikrede. Arbejdsfastholdelse evt. via sociale kapitler i overenskomsten. Sygedagpenge modtager Vejledning. Kompenserende ydelser ved (delvis) raskmelding. Hjælpemidler til A-kasse medlemmer. Vejledning. Sygedagpenge. 56 aftale. Hjælpemidler til ikke-forsikrede. Arbejdsprøvning på sygedagpenge. Revalidering/omskoling. Person i fleksjob Personlig tilmelding. Jobcentrets jobopslag, internettet m.m. Kompenserende ydelser. Vejledning. Godkendelse og oprettelse af fleksjob. Tilskud til lønnen. Hjælpemidler.»Hvem gør hvad«- oversigten

3 2.2 Personen med handicap Jobcentret Kommunen Førtidspensionist søger job på nedsat tid til alm. løn Personlig tilmelding. Jobcentrets jobopslag, internettet m.m. Kompenserende ydelser. Vejledning. Pension. Hjælpemidler/arbejdspladsindretning. Førtidspensionist i job med løntilskud Jobcentrets jobopslag, internettet m.m. Kompenserende ydelser. Vejledning. Pension. Godkendelse og oprettelse af job med løntilskud. Hjælpemidler/arbejdspladsindretning.»Hvem gør hvad«- oversigten

4 Hvem kan få kompensation i forbindelse med arbejde på grund af handicap? 3.1 Formålet med den handicapkompenserende lovgivning er: At styrke og stimulere mulighederne for at personer med handicap / funktionsnedsættelse opnår beskæftigelse, og at de opnår samme muligheder og vilkår for erhvervsudøvelse som personer uden handicap /funktionsnedsættelse. Hvad forstås ved handicap/ funktionsnedsættelse? synsnedsættelse eller ordblindhed alvorligt hørehandicap meget betydelig nedsat funktion handicap i øvrigt, der giver behov for særlig bistand. Der er ingen»facitliste«, der på forhånd kan afgrænse,»godkende«eller»afvise«handicap (funktionsnedsættelser) i forhold til lovgivningen: Det er afgørende i hvert enkelt tilfælde at afklare, hvilke vanskeligheder personens handicap medfører for udførelsen af arbejdsopgaverne, og hvordan der kan kompenseres. Indsatsen kan rumme indslusning via fortrinsadgang, personlig assistance, løntilskud, bevilling af hjælpemidler/arbejdsredskaber eller mentorordning, fastholdelse via personlig assistance eller bevilling af hjælpemidler/arbejdsredskaber, opkvalificering ved hjælp af kurser eller egentlig uddannelse i en jobplan. Ideelt bringer jobcentrenes indsats i form af vejledning og evt. uddannelse personen i et job, hvor handicappet ikke længere vanskeliggør opgaveløsningen. Samtidig er en afklaring af personens personlige og faglige styrker og potentiale af mindst lige så stor betydning for en vellykket indsats med henblik på at indsluse eller fastholde personen med handicap i arbejde. Se eksempler i afsnit 6 til 9. Målgruppen

5 HANDILEX SØGEORD DEFINITION MULIGE REDSKABER/LOVGIVING KONTAKTMULIGHEDER M.V. 4.1 Aftalebaserede skånejob Populær betegnelse for ordinære job med aftalte skånehensyn. Sociale kapitler i overenskomster på arbejdsmarkedet. AF-tolkning Betegnelse for tolkebistand administreret og betalt af jobcentrene efter reglerne om personlig assistance. Lov om kompensation til handicappede i erhverv. Aktivering Beskæftigelsesmæssigt tilbud til kontanthjælpsmodtagere, revalidender eller forsikrede ledige, som kommunen via revalidering eller jobcentret er forpligtet til at give. Lov om Aktiv Socialpolitik/ Aktivloven Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Aktivloven Omhandler regler for hjælp til forsørgelse: kontanthjælp, hjælp til enkeltydelser, aktivering, revalidering, fleksydelse. Lov om Aktiv Socialpolitik administreres af kommunerne. Anke Se evt. også under klage Indsigelse vedr. afgørelser, fx efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om kompensation til handicappede i erhverv - Typisk tidsfrist: 4 uger. Det regionale arbejdsmarkedsråd De regionale beskæftigelsesankenævn. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

6 Arbejdsevne Evnen til at kunne opfylde de krav, der stilles på arbejdsmarkedet for at kunne 4.2 udføre forskellige konkret specificerede arbejdsopgaver med henblik på at opnå indtægt til selvforsørgelse. Arbejdsevnen skal beskrives og vurderes ved spørgsmål om revalidering, fleksjob eller førtidspension. Der udarbejdes ressourceprofil. Arbejds- Indsats mhp at undgå, at en ansat Lov om Aktiv Socialpolitik/ Aktivloven. fastholdelse mister sit job pga sygdom, nedsat Lov om kompensation til handicappede arbejdsevne m.v. i erhverv. Rundbordssamtale er ofte et vigtigt led Lov om sygedagpenge. i afklaring af relevant indsats. 56-aftale. Arbejds- Afprøvning i en bestemt arbejdsfunk- Lov om Aktiv Socialpolitik/ Aktivloven. prøvning tion, som skal afklare personens muligheder/ begrænsninger. Arbejds- Jobrelaterede arbejdsredskaber, som Hjælpemiddelcentral, ergoterapeut, redskaber/ er hensigtsmæssige/nødvendige for at høre/døvekonsulent, synskonsulent Arbejds- en person med handicap kan varetage m.fl. pladsindretning sine jobfunktioner, f. eks. lys/lydanlæg, Bekendtgørelse om Lov om en aktiv køreramper, særlige stole og borde, beskæftigelsesindsats Kapitel 14, 76 diktafoner, telefoner, informationstek- og Kapitel 18, 100. nologiske hjælpemidler m.v. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

7 Befordring til/fra arbejde Kommunerne har i visse tilfælde mulighed for at yde individuel støtte til Lov om Aktiv Socialpolitik 81, (enkeltudgifter) 4.3 transport, fx via støtte til taxakørsel, Lov om Social Service 84, (nødven- refusion af transportudgifter i øvrigt, dige merudgifter pga handicap) ledsageordning. Lov om Social Service 103 (ledsageordningen) Se evt. Befordrings- Såfremt en person pga handicap m.v. Ligningslovens 9d. fradrag kan påvise at have særlige udgifter Foreningen af handicappede bilister i i forbindelse med transport til og fra Danmark*. arbejde, kan der evt. benyttes forhøjet fradrag eller fradrag for driftsomkostninger. Bekendtgørelse Bekendtgørelse med nærmere ret- Bekendtgørelse nr af 13. decem- om kompensa- ningslinier om administration og pro- ber tion til handicap- cedure m.v. i forbindelse med udmønt- pede i erhverv ning af reglerne i Lov om kompensation Se Guidens kapitel 12. m.v. til handicappede i erhverv. Beskyttet Ansættelse på særlige vilkår af perso- Lov om Social Service/ Serviceloven beskæftigelse ner, der ikke kan opnå eller fastholde Kommunalt ansvar. beskæftigelse på normale vilkår, og hvis arbejdsevne ikke muliggør ansættelse i fleksjob eller Job med løntilskud for førtidspensionister (skånejob). Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

8 Billedtelefon/ videotelefon Apparat, som giver døve mulighed for brug af telefon med billedskærm Castberggård*, Center for Døve*, Center for Tegnsprog og Tegnstøttet 4.4 (v.hj.a. tegnsprogs-tolk). kommunikation*, Reva Center Århus Nord*. Dagpenge under Regler om kommunernes administra- Lov om dagpenge ved sygdom eller sygdom tion i sygedagpengesager. fødsel. Delvis raskmel- Gradvis tilbagevenden til Lov om dagpenge ved sygdom eller ding arbejdspladsen efter sygefravær. fødsel. Evt. bevilling af nedsat sygedagpengesats. Lov om kompensation til handicappede Evt. bevilling af personlig assistance i erhverv. I forbindelse med de raskmeldte timer. Delvis Gradvis tilbagevenden til arbejde efter Lov om dagpenge ved sygdom eller sygemelding sygefravær. fødsel. Evt. bevilling af nedsat sygedagpengesats. Mulighed for bevilling af personlig assistance i forhold til de faktiske arbejdstimer eller for bevilling af hjælpemidler / arbejdspladsindretning / arbejdsredskaber ved raskmelding. Gælder også for selvstændige erhvervsdrivende. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

9 Dysleksi/ordblindhed Læsedefekt, der gør det vanskeligt at forstå skrevne symboler. Test af læse/stavefærdigheder. Tekniske hjælpemidler: 4.5 Ordblinderygsæk. Diktafon, læsepen, diverse software: Talesyntese, ordforudsigelse mv. Personlig assistance. Aktivloven, 78. Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats 76/100. Lov om kompensation til handicappede i erhverv. Lovgivning om specialpædagogisk støtte under uddannelse. Læse-stave-butik*, Taleinstitut*. Hovedstadens Ordblindeskole*. Fleksjob Job på særlige vilkår med offentligt løn- Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats. tilskud for personer under 65 år med Lov nr. 233 af 2. juni 2006 (vedr. præci- varig begrænsning i arbejdsevnen (til- sering af krav dokumentation/beskri- skud på enten 1/2 eller 2/3 af lønnen velse). afhængig af arbejdsevnen). Oprettes Vejledning nr. 102 af 18. november i samarbejde med virksomhed, faglig 2005 om modregning af sygedagpenge- organisation og kommune. refusion i løntilskud og fleksjob. Ved ledighed i forbindelse med fleks- Vejledning nr. 112 af 11. november 2002 job udbetales ledighedsydelse, såfremt om beskrivelse, udvikling af arbejds- der er optjent rettighed. evne. Fleksjob i egen Kommunen kan give økonomisk støtte/ Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats virksomhed kompensation for indtægtsnedgang kapitel 13. til selvstændig erhvervsdrivende, som pga nedsat arbejdsevne har vanskeligt ved at fastholde erhvervet. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

10 Fleksydelse Tilbagetrækningsordning (»efterløn«) for personer, der er i fleksjob eller er Fleksydelseskontoret* administrerer ordningen. 4.6 visiteret til fleksjob, og som er fyldt 60 år. Ydelsen udgør et beløb svarende til 82% af højeste dagpengesats. Fleksydelses- Modtagelse af fleksydelse er betinget Se ovenfor. bidrag af, at man har betalt fleksydelsesbidrag (incl. forsikring via A-kasse), som hovedregel i 25 år. FN s standard- Forenede Nationers standardregler FN-Resolution nr. 48/96 (vedtaget 20. regler om lige muligheder for handicappede. december 1993 på FNs generalforsam- Normer, der i lighed med menneskeret- ling). tighederne skal sikre handicappedes Håndhæves bl.a. via opfølgning og rettigheder og ligestilling. overvågning ved særlig FN-rapportør. Forebyggelse Indsats/tiltag, som forhindrer, at en Arbejdsmiljølovgivningen. ansat må sygemeldes eller fratræde Lov om Aktiv Socialpolitik/ jobbet. Fx nedsat arbejdstid, ompla- Aktivloven. cering, omlægning af arbejdsopgaver, Lov om kompensation til handicappede bevilling af hjælpemidler, personlig i erhverv. assistance m.v. Forrevalidering Forrevalideringsfasen er den periode, Lov om Aktiv Socialpolitik/ Aktivloven. hvor det endnu ikke er muligt at fastlægge det konkrete erhvervsmæssige sigte med en revalidering. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

11 Fortrinsadgang Jobsøgere med handicap kan få fortrinsret til ledige stillinger ved offent- Lov om kompensation til handicappede i erhverv. 4.7 lige arbejdsgivere samt ved ledige bevillinger til stadepladser, hyrevogns- Se Guidens kapitel 9. bevillinger. Retten til ansættelsessamtale. Førtidspension Forsørgelsesgrundlag til personer, der Lov om social pension, - før det fyldte 65 år - bliver varigt uar- bejdsdygtige af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Alternativer til pension skal være udtømt, førend kommunen rejser sag om førtidspension. Førtidspensions- Nye regler vedr. tildeling af førtids- reform pension er trådt i kraft pr Blandt de nye betingelser for at få tildelt pension er, at arbejdsevnen skal være varigt nedsat og af et sådant omfang, at andre muligheder for støtte eller revalidering ikke kan sætte personen i stand til at opnå beskæftigelse. Hjælpemidler: Til arbejdsmæssig brug: se arbejdsred- Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats se arbejdsred- skaber. kapitel 14 og 18. skaber (Til private formål/forbrugsgoder: Lov om Social Service 97-99). Aktivloven 78. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

12 Hjælpemiddelcentral Oprindeligt Amtslige institutioner, overdraget pr til større kommuner. Har til opgave at informere om hjælpemidler og yde råd og vejledning til sagsbehandlere og borgere. 4.8 Invalidebil Der kan ydes støtte til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil. Støtten ydes som rentefrit lån. Lov om social service 99. Kommunen træffer afgørelse. Invaliditetsydelse - IY Invaliditetsydelse er en skattefri ydelse, som blev tilkendt personer, der trods svær invaliditet valgte at blive på arbejdsmarkedet. Efter er det ikke muligt at få bevilget ydelsen. Begrebet er bortfaldet i forbindelse med førtidspensionsreformen. Er ydelsen tilkendt bevares den uændret så længe betingelserne fortsat er opfyldt. Lov om social pension. under handicappede og arbejdsmarkedet/ invaliditetsydelse. Bekendtgørelse nr af 17. december 2002; om ændring af bekendtgørelse om førtidspension, invaliditetsydelse, bistandstillæg og plejetillæg tilkendt efter reglerne før 1. januar Isbryderordningen for personer med handicap Løntilskud i en periode på op til 12 mdr til nyansatte personer med handicap, som har færdiggjort en kompetencegivende uddannelse af min. 18 mdr s varighed inden for de seneste 2 år. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Kap. 12. Bekendtgørelsen om kompensation til handicappede i erhverv, Kap. 5. Se: Guidens kapitel 8. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

13 Klage. Se evt. også under anke Over afgørelser truffet af jobcentret jf gældende lovgivning (se den enkelte Det Lokale Beskæftigelses Råd eller Beskæftigelsesankenævnene*. 4.9 lov for nærmere oplysning om klageinstans). Kørselsordning Trafikselskaberne og amterne har i fæl- Kontakt trafikselskabet, kommunen lesskab lavet kørselsordninger (handi- eller invalideorganisationerne for at captransport), som svært bevægelses- høre mere om ordningen. hæmmede kan benytte til besøg hos familie og venner, indkøb og lignende. Ordningen giver ret til 104 ture om året til en fast pris. Ledighedsydelse Ydelse til personer, som er visiteret til Lov om Aktiv Socialpolitik/ fleksjob, eller som er blevet uforskyldt Aktivloven. ledige efter ansættelse i fleksjob. Udbetales af kommunen. Beløb på max. 91 % af højeste dagpengesats. Ledsage- Tilbud om op til 15 timers ledsagelse Lov om Social Service/ Serviceloven ordningen pr. måned til personer mellem 18 og år, som har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og som ikke kan færdes alene uden for hjemmet. Lov om Aktiv Formålet med loven er at forebygge, at LBK nr. 125 af 25. februar Socialpolitik personer, der har eller kan få vanske- Administreres af kommunen. Aktivloven. ligheder ved at fastholde et arbejde, får hjælp til forsørgelse, samt til at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

14 Lov om kompensation til Formålet med loven er at styrke og stimulere handicappede personers mulig- Lov nr af 17. december handicappede i heder for beskæftigelse, således at de Administreres af jobcentrene. erhverv, LBK Nr. gives samme muligheder for erhvervs- 55 af 29/01/2001 udøvelse som personer uden handicap. Lov om Social Formålet med loven er at rådgive og Bek. af Lov om Social Service, Service støtte for at forebygge sociale proble- LBK nr. 755 af 9. september Serviceloven mer, at tilbyde en række serviceydelser og at tilgodese behov, der følger af Administreres af kommunen. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, således at den enkeltes mulighed for at klare sig selv fremmes. MHS tolk Mund-Hånd systemet er en kommuni- Jobcentret kan bevilge personlig assi- kationsform for hørehandicappede, der stance i form af Mund-Håndsystem følger talesproget. De sproglyde, der tolk iht kapitel 3 i bekendtgørelsen ikke kan aflæses på munden, om kompensation til handicappede i angives ved en finger- eller en hånd- erhverv. bevægelse af den, som taler. Nedsat arbejds- - når en person ikke er i stand til at Lov om kompensation til handicappede evne varetage en eller flere funktioner i et i erhverv. bestemt job. Aktivloven. Afsøg behov og muligheder for kom- Se Guidens kapitel 3. pensering: personlig assistance/hjælpemidler. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Nedsat funk- Graden af de fysiske eller psykiske Se Guidens kapitel 3. tionsevne men, der begrænser en persons fysiske, mentale eller sociale muligheder (se evt. ovenfor). Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

15 Netværk af virksomhedsledere Nationalt samt tilhørende regionale netværk af virksomheder m.fl. Netværkene er støttet økonomisk af Beskæftigelsesministeriet*. Det 4.11 Regionalt med inspirator i spidsen, Nationale Netværk blev oprettet af som arbejder for at øge kendskabet Socialministeriet* i 1996 og består til det rummelige arbejdsmarked / af topledere fra store virksomheder i virksomhedernes sociale engagement. Danmark. Netværket er rådgivende over for Beskæftigelsesministeren. Ordblindhed : se under dysleksi Paragraf 56 Aftale mellem virksomhed og kommu- Lov om dagpenge ved sygdom eller aftale ne om, at der ydes refusion af virksom- fødsel. hedens sygedagpengeudgifter i forbindelse med en medarbejders sygefravær forårsaget af den bestemte lidelse. Bruges ved forhøjet risiko for sygefravær, min. 10 dage/år. Patientvejleder Vejleder/rådgiver på hospital, som oplyser om støttemuligheder m.v. for patienter. Personlig assi- En person med et handicap, fx i form Lov om kompensation til handicappede stance af et nedsat syn, hørelse, bevægel- i erhverv. seshandicap eller andet handicap, Bekendtgørelsen om kompensation til kan kompenseres for dette med en handicappede i erhverv, kap. 3, 10- personlig assistent, som hjælper med 30. konkrete praktiske arbejdsopgaver. Se Guidens kapitel 5. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

16 Personlig hjælper Kommunen kan bevilge støtte til personlig hjælp og pleje, støtte til nødven- Lov om Social Service dige praktiske opgaver i hjemmet m.v. til personer, der pga midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke selv kan udføre disse opgaver. Ressourceprofil Et redskab i arbejdsevne-metoden til Element i førtidspensionsreformen. at beskrive, udvikle og vurdere en per- Den kommunale sagsbehandler skal i sons arbejdsevne. Ressourceprofilen samarbejde med personen udarbejde er bygget op af 12 elementer, som ressourceprofilen. skal belyse en persons ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet. Revalidering Planlagt, aftalt forløb eller foranstalt- Lov om Aktiv Socialpolitik/ ninger, der skal sikre, at en person Aktivloven, kapitel 6. med begrænsninger i arbejdsevnen kompenseres herfor ved en af følgende aktiviteter/indsatser: Arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, uddannelse, optræning hos arbejdsgiver, hjælp til selvstændig virksomhed. Rummeligt Et arbejdsmarked, hvor der er plads arbejdsmarked til alle personer, også de, der ikke har fuld arbejdsevne. Rundbords- Samtale mellem flere involverede aktø- Aktører: kommuner, jobcentre, samtale rer i en given sag, fx om sygefravær A-kasser m.fl. eller i forbindelse med fastholdelse eller integration af en person. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

17 Rådighed på arbejdsmarkedet Regler, der håndhæves af A-kasser (evt. i samarbejde med jobcentre). Kontakt relevant A-kasse eller jobcentret for yderligere oplysning Anvendes til konkret at vurdere, om en person skønnes at stå til rådighed for arbejde. Sektoransvars- Sektoransvarsprincippet bygger på, princippet at samme instans så vidt muligt selv varetager samtlige problemstillinger, herunder bevilling af ydelser. Skrivetolk Tolkning i form af oversættelse fra tale Tolk bestilles hos: Landsforeningen for til skrift, fx via storskærm, således Bedre Hørelse (LBH)*. at en person med hørehandicap kan Lov om kompensation til handicappede følge med. i erhverv. Jobcentret kan bevilge tolkning i arbejds-/uddannelsesmæssig sammenhæng iht reglerne om personlig assistance. Skånehensyn Et eller flere hensyn, som bør tages i Det vil som hovedregel være A-kassen, betragtning i forhold til et job. Fx bør der skal acceptere et skånehensyn af ikke foretage tunge løft. hensyn til rådighedsvurderingen af personen. Skånehensyn dokumenteres fx via lægeerklæring. Skånehensyn beskrives også i forbindelse m. fx fleksjob. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

18 Skånejob efter 1/ : job Personer, der får førtidspension, og som ikke er i stand til at fastholde eller Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats, 2,6. og Kap med løntilskud opnå beskæftigelse på normale vilkår eller i et fleksjob, har mulighed for at blive ansat i et job med løntilskud ( skånejob ). Ved ansættelse med løntilskud fastsættes løn- og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, ved aftale mellem arbejdsgiveren og personen. Dette skal ske i samarbejde med de faglige organisationer. Sociale kapitler Overenskomstmæssige aftaler, der Se evt. nærmere regler i overenskomst regulerer muligheder for bl.a. etable- gældende for konkret fagområde. ring af særlige løn- og ansættelsesvilkår. Jobbene betegnes ofte som job med skånehensyn, aftalebaserede skånejob. Serviceloven Indeholder regler om hjælp til forskel- Lov om Social Service. lige grupper med behov for støtte. LBK nr. 755 af 9. september Special- Kompenserende støtte til uddannelses- SU-styrelsen* bevilger støtten. pædagogisk søgende, fx i form af tegnsprogstolk, Ansøgning rettes til studiestedet, studie- støtte (SPS) computer, personlig assistance, vejlederen. ekstraundervisning m.m. Se mere i Guidens kapitel 10. Sygedagpenge Ydelse, som oppebæres i stedet for Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel ordinær indkomst eller dagpenge i sygefraværsperiode. Information ved kommune eller evt. A- kasse. Se evt. under delvis syge/raskmelding. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

19 Talegenkendelse Software. Genkender tale til computeren og omdanner talen til skrift, der Tilgængelig på flere sprog. Dansk, f. eks. Dictus viser sig på skærmen. Sætter personer, der har forskellige handicap, f. eks. ordblindhed eller andre læse-skrivevanskeligheder, bevægehandicap m.v. i stand til at skrive. Tegnsprog Døves modersmål - et billedsprog Der er flere formidlere af tolketjeneste i baseret på særlige og kendte tegn med DK: fx Center for Døve*, KC*. hænder m.m. Tegnsprogstolk Tolk, som er uddannet iht særlig Tolkebistand bestilles ved lokal tolke- bekendtgørelse, og som anvendes til at administration. formidle tale mellem døve og hørende via tegnsprog. Jobcentrene kan bevilge tolkning i Lov om kompensation til handicappede arbejds-/uddannelsesmæssig sam- i erhverv. menhæng, jf reglerne om personlig Se Guidens kapitel 5 og 6. assistance. Tolkebistand bestilles ved lokal tolkeadministration. Teksttelefon TDC tjeneste, hvorigennem døve via TDCs tekstelefontjeneste*. formidlet tekst og tale kan kommunikere telefonisk med hørende. Tilgængelighed Mulighed for at en person fysisk kan Bl.a. beskrevet i FNs standardregler. komme ind eller rundt i fx en bygning. Transport til/ fra arbejde: se befordring Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

20 Transport ifm arbejdsopgaver/ arbejdets udførelse Såfremt transport fra et sted til et andet anses som en naturlig del af en persons arbejdsopgaver, kan der bevilges personlig assistance ved behov herfor. Lov om kompensation til handicappede i erhverv. Bekendtgørelsen om kompensation til handicappede i erhverv, kap. 3. Se Guidens kapitel Uddannelses- Se fx under Specialpædagogisk Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. støtte/-mulig- støtte (SPS). heder Lov om kompensation til handicappede Jobcentret yder individuel og neutral i erhverv. rådgivning og oplysning vedr. uddannelsesmuligheder osv. FNs standardregler 6 om lige muligheder for uddannelse. Jobcentret kan yde støtte til uddannelse i forbindelse med udarbejdelse af individuel handlingsplan. Jobcentret kan evt. bevilge hjælpemidler, personlig assistance m.v. til uddan- Foreningen af handicappede studerende nelsessøgende. og kandidater*. Der henvises til regler om sektoransvar. Se mere i Guidens kapitel 10. Virksomheds- Samarbejde mellem en virksomhed og Lov om Aktiv Socialpolitik/ Aktivloven. revalidering kommune med det formål, at perso- Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, ner, der har brug for en særlig indsats Kap.11. opnår eller bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet. Revalideringen vil skulle sigte på efterfølgende varig ansættelse på normale løn- og ansættelsesvilkår i virksomheden eller en anden virksomhed med tilsvarende funktioner. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

21 Personlig assistance - hvad? - hvordan? - til hvem? Hvad laver en personlig assistent? En personlig assistent er med til at udføre de praktiske opgaver, som personen med handicappet/ funktionsnedsættelsen ikke selv kan klare. Det kan dreje sig om at hente og bringe, tage tunge løft, læse op, fungere som sekretær, tolke for døve, føre bil, mens personen er på arbejde - eller andet. Der kan ikke bevilges personlig assistance til almindelig medhjælp, som ikke er begrundet i personens handicap - eller til at vikariere for personen. Personlig assistance kan ikke gives til transport til og fra arbejde - her henvises til kommunen. Personlig assistance til personer, der er i revalidering, bevilges af kommunen. Personlig assistance - i hvor mange timer? Der kan bevilges personlig assistance i op til 20 timer om ugen, hvis ansøgeren selv arbejder 37 timer. Timetallet nedsættes forholdsmæssigt, hvis ansøgeren arbejder på nedsat tid. Undtagelse: Hvis personen har et meget betydeligt handicap eller flere handicap - kan man give personlig assistance i op til fuld tid - eller efter en konkret vurdering udover fuld tid (fx døvblindhed). Personen skal dog opfylde de alm. betingelser, f. eks. at kunne udføre de fagligt indholdsmæssige jobfunktioner selv. Timerne beregnes som et gennemsnit pr. kvartal, d.v.s. inden for samme kvartal kan der spares op til perioder, hvor der er behov for mere end det bevilgede ugentlige timeantal. Er job og handicap forenelige? De faglige og indholdsmæssige funktioner i jobbet skal personen selv kunne klare. Arbejdet skal være foreneligt med personens handicap. Denne vurdering foretages i hvert enkelt tilfælde af jobcentret. I tvivlstilfælde kan det besluttes at give en bevilling på fx 3 måneder med efterfølgende evaluering. Personlig assistance - hvor længe? En bevilling af personlig assistance er normalt gældende i et kalenderår men kan også udstedes indtil videre. Det sidste vil sige i al den tid, personen har sit nuværende job, og der ikke sker væsentlige ændringer i helbred eller arbejdsvilkår. Såfremt man ønsker at følge op og evaluere m.h.p. endelig fastsættelse af timeantal kan der bevilges for en periode, fx i 3 eller 6 måneder. Personlig assistance - fra hvornår? Jobcentret kan bevilge personlig assistance på stedet - når aftalen er indgået mellem personen og virksomheden. Bevillingen kan gives op til 3 måneder bagud, hvis virksomheden selv har betalt for en assistent i denne periode. 5.1 Personlig assistance

22 Ansøgning Ansøgning sker til jobcentret i den kommune, hvor virksomheden ligger. Der skal foreligge dokumentation for handicap (permanent funktionsnedsættelse), fx fra specialistbehandling eller undersøgelser. Vurdering og bevilling Der foretages en konkret vurdering i hver enkelt sag. Hvilke arbejdsopgaver har personen, hvilke opgaver kan personen selv klare - og hvilke opgaver er der brug for assistance til? Hvor stort er behovet ud fra ovenstående - beregnet i tid (timer pr. uge). (Giv evt. ansøger opgaven som forberedelse før samtalen ved virksomhedsbesøget, der skal foretages: Fold et A-4 ark i 3 spalter og oplist i spalterne henholdsvis: 1. Opgaver der udføres problemfrit, 2. Opgaver, der kan udføres med praktisk bistand og 3. Opgaver, personen slet ikke kan indgå i eller påtage sig). Hvor ansættes den personlige assistent? Den personlige assistent ansættes i virksomheden, hvor personen arbejder eller som denne ejer. I nogle tilfælde ansætter man en ny medarbejder, i andre tilfælde bruger man personens kolleger. Man kan frikøbe en eller flere af personens kolleger til opgaven, eller man kan opnormere en kollega i timer. Det er også muligt at besætte jobbet med en vikar fra et vikarbureau. Personen med handicap skal selv godkende den personlige assistent. Tilskud til den personlige assistent Tilskud til den personlige assistent bliver som ho- vedregel beregnet af jobcentret ud fra studentertimelønssatsen, der er fastlagt i overenskomsten mellem HK og Staten. Hvis det i særlige tilfælde er nødvendigt, at den personlige assistent besidder specielle kvalifkationer, ydes tilskuddet efter den gældende sats på området. Tilskud under rejser Det er muligt for arbejdsgiveren at få refunderet rimelige rejseudgifter for en personlig assistent, når det er nødvendigt i forbindelse med en arbejdsbetinget rejse eller kursus. Der kan ydes refusion til arbejdsgiveren for øvrige udgifter i forbindelse med rejsen, fx time-/dagpenge til den personlige assistent, hvis arbejdsgiveren ifølge overenskomst eller ansættelsesaftale er forpligtet hertil. Personlig assistance i form af døvetolk En personlig assistent kan også være en døvetolk, som tolker ved personalemøder, aftaler om arbejdsopgaver og andre instrukser, medarbejderudviklingssamtaler m.m. Det er jobcentret, som bevilger et antal tolketimer for en periode, fx et år. Den døve eller arbejdsgiveren kontakter selv et tolkecenter og bestiller tolken. Personlig assistance til efteruddannelse - i arbejdstiden En person, der har et handicap og er i job, har også mulighed for at få personlig assistance under efter- eller videreuddannelse i forbindelse med jobbet. 5.2 Personlig assistance

Handicap ingen hindring for job GUIDE

Handicap ingen hindring for job GUIDE Handicap ingen hindring for job GUIDE Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2. Hvem gør hvad - oversigt 3. Målgruppen 4. Handilex 5. Personlig assistance - til hvem? 6. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Social Medicin og Rehabilitering

Social Medicin og Rehabilitering Social Medicin og Rehabilitering Af Asma Bashir Pensum: SLIDES fra forelæsninger Noter fra klinik Sociale Ydelser 2011 Lægehåndbogen.dk Socialmedicin Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, der

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Arbejde og leddegigt. en guide til patienter og pårørende

Arbejde og leddegigt. en guide til patienter og pårørende Arbejde og leddegigt en guide til patienter og pårørende 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35 Gode råd Fuld sygemelding Delvis sygemelding Delvis raskmelding 56-aftale ved kronisk sygdom Beretning:

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT

Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT Oktober 2006 LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT Indhold 1. Forord 2 2. Sammenfatning og perspektivering 3 2.1. Sammenfatning... 5 2.2. Perspektivering... 13 3. Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2015 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Journalist Nanna Kathrine Riiber Cand. jur. Lars Kofoed

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere