Forord. Der er mange muligheder og aktører 1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Der er mange muligheder og aktører 1.1"

Transkript

1 1.1 Forord Velkommen til denne guide om de mange tilbud og muligheder, der eksisterer i bl.a. lov om kompensation til handicappede i erhverv. Guiden indeholder en oversigt over hvilke aktører, der findes på det rummelige arbejdsmarked, et leksikon (handilex) med forklaringer og henvisninger samt en grundig og eksemplificeret gennemgang af redskaberne i loven om kompensation til handicappede i erhverv, som administreres af jobcentrene med henblik på at forebygge, fastholde og integrere flere personer med handicap på arbejdsmarkedet. Guiden er først og fremmest tænkt som et redskab for jobcentrene, men vil også være brugbar for samarbejdspartnere i A-kasser, rådgivere, Andre Aktører og i det hele taget dem, der har interesse for området. Kendskabet til de mange muligheder der er for vejledning, støtte og kompensation i såvel arbejdsmarkedslovgivningen som i den sociale lovgivning er essentielt, og vores håb er derfor, at denne guide kan bidrage til at skabe et overblik og medvirke til, at det gennem en systematiseret indsats med koordination, samarbejde og tempo kan sikres, at den enkelte person med handicap får det bedst mulige resultat i forhold til arbejdslivet. God læse- og arbejdslyst! Medarbejderne ved Specialfunktionen, Job og Handicap, Vejle Kommune. Guiden skal bidrage til at sikre, at der i jobcentrene til stadighed er den fornødne viden om emnet og eventuelle indsatsmuligheder samt sætte fokus på vigtigheden af, at jobcentrene i høj grad er medvirkende til, at så mange som muligt bevarer tilknytningen og identiteten i forhold til arbejdsmarkedet. Der er mange muligheder og aktører Det er meget vigtigt, at der tænkes i muligheder i stedet for begrænsninger, når en person oplever, at der pga. et handicap opstår problemer med at varetage visse arbejdsfunktioner eller oplever, at det er ekstra vanskeligt at skaffe sig et job. OBS: Guiden indeholder udelukkende de tidligere statslige, kompenserende ordninger. Der vil snarest blive suppleret med afsnit vedr. revalidering, fleksjob og job med løntilskud for førtidspensionister. Forord

2 Handicap og arbejde - hvem gør hvad? 2.1 PERSONEN MED HANDICAP JOBCENTRET KOMMUNEN Jobsøger ledig Jobcentrets jobopslag og jobnet. Tilmelding til CV-bank på jobnet og individuelt kontaktforløb. Vejledning. Kompenserende ydelser. Hjælpemidler til A-kasse medlemmer. Dagpengemodtagere: Jobplan, tilbud i første ledighedsperiode. Vejledning. Kontanthjælp. Aktivering. Revalidering. Hjælpemidler. Person i arbejde med helbredsproblemer Vejledning. Kompenserende ydelser. Hjælpemidler til A-kasse medlemmer. Arbejdsfastholdelse evt. via sociale kapitler i overenskomsten. Vejledning om revalidering 56-aftale. Hjælpemidler til ikke-forsikrede. Arbejdsfastholdelse evt. via sociale kapitler i overenskomsten. Sygedagpenge modtager Vejledning. Kompenserende ydelser ved (delvis) raskmelding. Hjælpemidler til A-kasse medlemmer. Vejledning. Sygedagpenge. 56 aftale. Hjælpemidler til ikke-forsikrede. Arbejdsprøvning på sygedagpenge. Revalidering/omskoling. Person i fleksjob Personlig tilmelding. Jobcentrets jobopslag, internettet m.m. Kompenserende ydelser. Vejledning. Godkendelse og oprettelse af fleksjob. Tilskud til lønnen. Hjælpemidler.»Hvem gør hvad«- oversigten

3 2.2 Personen med handicap Jobcentret Kommunen Førtidspensionist søger job på nedsat tid til alm. løn Personlig tilmelding. Jobcentrets jobopslag, internettet m.m. Kompenserende ydelser. Vejledning. Pension. Hjælpemidler/arbejdspladsindretning. Førtidspensionist i job med løntilskud Jobcentrets jobopslag, internettet m.m. Kompenserende ydelser. Vejledning. Pension. Godkendelse og oprettelse af job med løntilskud. Hjælpemidler/arbejdspladsindretning.»Hvem gør hvad«- oversigten

4 Hvem kan få kompensation i forbindelse med arbejde på grund af handicap? 3.1 Formålet med den handicapkompenserende lovgivning er: At styrke og stimulere mulighederne for at personer med handicap / funktionsnedsættelse opnår beskæftigelse, og at de opnår samme muligheder og vilkår for erhvervsudøvelse som personer uden handicap /funktionsnedsættelse. Hvad forstås ved handicap/ funktionsnedsættelse? synsnedsættelse eller ordblindhed alvorligt hørehandicap meget betydelig nedsat funktion handicap i øvrigt, der giver behov for særlig bistand. Der er ingen»facitliste«, der på forhånd kan afgrænse,»godkende«eller»afvise«handicap (funktionsnedsættelser) i forhold til lovgivningen: Det er afgørende i hvert enkelt tilfælde at afklare, hvilke vanskeligheder personens handicap medfører for udførelsen af arbejdsopgaverne, og hvordan der kan kompenseres. Indsatsen kan rumme indslusning via fortrinsadgang, personlig assistance, løntilskud, bevilling af hjælpemidler/arbejdsredskaber eller mentorordning, fastholdelse via personlig assistance eller bevilling af hjælpemidler/arbejdsredskaber, opkvalificering ved hjælp af kurser eller egentlig uddannelse i en jobplan. Ideelt bringer jobcentrenes indsats i form af vejledning og evt. uddannelse personen i et job, hvor handicappet ikke længere vanskeliggør opgaveløsningen. Samtidig er en afklaring af personens personlige og faglige styrker og potentiale af mindst lige så stor betydning for en vellykket indsats med henblik på at indsluse eller fastholde personen med handicap i arbejde. Se eksempler i afsnit 6 til 9. Målgruppen

5 HANDILEX SØGEORD DEFINITION MULIGE REDSKABER/LOVGIVING KONTAKTMULIGHEDER M.V. 4.1 Aftalebaserede skånejob Populær betegnelse for ordinære job med aftalte skånehensyn. Sociale kapitler i overenskomster på arbejdsmarkedet. AF-tolkning Betegnelse for tolkebistand administreret og betalt af jobcentrene efter reglerne om personlig assistance. Lov om kompensation til handicappede i erhverv. Aktivering Beskæftigelsesmæssigt tilbud til kontanthjælpsmodtagere, revalidender eller forsikrede ledige, som kommunen via revalidering eller jobcentret er forpligtet til at give. Lov om Aktiv Socialpolitik/ Aktivloven Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Aktivloven Omhandler regler for hjælp til forsørgelse: kontanthjælp, hjælp til enkeltydelser, aktivering, revalidering, fleksydelse. Lov om Aktiv Socialpolitik administreres af kommunerne. Anke Se evt. også under klage Indsigelse vedr. afgørelser, fx efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om kompensation til handicappede i erhverv - Typisk tidsfrist: 4 uger. Det regionale arbejdsmarkedsråd De regionale beskæftigelsesankenævn. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

6 Arbejdsevne Evnen til at kunne opfylde de krav, der stilles på arbejdsmarkedet for at kunne 4.2 udføre forskellige konkret specificerede arbejdsopgaver med henblik på at opnå indtægt til selvforsørgelse. Arbejdsevnen skal beskrives og vurderes ved spørgsmål om revalidering, fleksjob eller førtidspension. Der udarbejdes ressourceprofil. Arbejds- Indsats mhp at undgå, at en ansat Lov om Aktiv Socialpolitik/ Aktivloven. fastholdelse mister sit job pga sygdom, nedsat Lov om kompensation til handicappede arbejdsevne m.v. i erhverv. Rundbordssamtale er ofte et vigtigt led Lov om sygedagpenge. i afklaring af relevant indsats. 56-aftale. Arbejds- Afprøvning i en bestemt arbejdsfunk- Lov om Aktiv Socialpolitik/ Aktivloven. prøvning tion, som skal afklare personens muligheder/ begrænsninger. Arbejds- Jobrelaterede arbejdsredskaber, som Hjælpemiddelcentral, ergoterapeut, redskaber/ er hensigtsmæssige/nødvendige for at høre/døvekonsulent, synskonsulent Arbejds- en person med handicap kan varetage m.fl. pladsindretning sine jobfunktioner, f. eks. lys/lydanlæg, Bekendtgørelse om Lov om en aktiv køreramper, særlige stole og borde, beskæftigelsesindsats Kapitel 14, 76 diktafoner, telefoner, informationstek- og Kapitel 18, 100. nologiske hjælpemidler m.v. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

7 Befordring til/fra arbejde Kommunerne har i visse tilfælde mulighed for at yde individuel støtte til Lov om Aktiv Socialpolitik 81, (enkeltudgifter) 4.3 transport, fx via støtte til taxakørsel, Lov om Social Service 84, (nødven- refusion af transportudgifter i øvrigt, dige merudgifter pga handicap) ledsageordning. Lov om Social Service 103 (ledsageordningen) Se evt. Befordrings- Såfremt en person pga handicap m.v. Ligningslovens 9d. fradrag kan påvise at have særlige udgifter Foreningen af handicappede bilister i i forbindelse med transport til og fra Danmark*. arbejde, kan der evt. benyttes forhøjet fradrag eller fradrag for driftsomkostninger. Bekendtgørelse Bekendtgørelse med nærmere ret- Bekendtgørelse nr af 13. decem- om kompensa- ningslinier om administration og pro- ber tion til handicap- cedure m.v. i forbindelse med udmønt- pede i erhverv ning af reglerne i Lov om kompensation Se Guidens kapitel 12. m.v. til handicappede i erhverv. Beskyttet Ansættelse på særlige vilkår af perso- Lov om Social Service/ Serviceloven beskæftigelse ner, der ikke kan opnå eller fastholde Kommunalt ansvar. beskæftigelse på normale vilkår, og hvis arbejdsevne ikke muliggør ansættelse i fleksjob eller Job med løntilskud for førtidspensionister (skånejob). Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

8 Billedtelefon/ videotelefon Apparat, som giver døve mulighed for brug af telefon med billedskærm Castberggård*, Center for Døve*, Center for Tegnsprog og Tegnstøttet 4.4 (v.hj.a. tegnsprogs-tolk). kommunikation*, Reva Center Århus Nord*. Dagpenge under Regler om kommunernes administra- Lov om dagpenge ved sygdom eller sygdom tion i sygedagpengesager. fødsel. Delvis raskmel- Gradvis tilbagevenden til Lov om dagpenge ved sygdom eller ding arbejdspladsen efter sygefravær. fødsel. Evt. bevilling af nedsat sygedagpengesats. Lov om kompensation til handicappede Evt. bevilling af personlig assistance i erhverv. I forbindelse med de raskmeldte timer. Delvis Gradvis tilbagevenden til arbejde efter Lov om dagpenge ved sygdom eller sygemelding sygefravær. fødsel. Evt. bevilling af nedsat sygedagpengesats. Mulighed for bevilling af personlig assistance i forhold til de faktiske arbejdstimer eller for bevilling af hjælpemidler / arbejdspladsindretning / arbejdsredskaber ved raskmelding. Gælder også for selvstændige erhvervsdrivende. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

9 Dysleksi/ordblindhed Læsedefekt, der gør det vanskeligt at forstå skrevne symboler. Test af læse/stavefærdigheder. Tekniske hjælpemidler: 4.5 Ordblinderygsæk. Diktafon, læsepen, diverse software: Talesyntese, ordforudsigelse mv. Personlig assistance. Aktivloven, 78. Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats 76/100. Lov om kompensation til handicappede i erhverv. Lovgivning om specialpædagogisk støtte under uddannelse. Læse-stave-butik*, Taleinstitut*. Hovedstadens Ordblindeskole*. Fleksjob Job på særlige vilkår med offentligt løn- Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats. tilskud for personer under 65 år med Lov nr. 233 af 2. juni 2006 (vedr. præci- varig begrænsning i arbejdsevnen (til- sering af krav dokumentation/beskri- skud på enten 1/2 eller 2/3 af lønnen velse). afhængig af arbejdsevnen). Oprettes Vejledning nr. 102 af 18. november i samarbejde med virksomhed, faglig 2005 om modregning af sygedagpenge- organisation og kommune. refusion i løntilskud og fleksjob. Ved ledighed i forbindelse med fleks- Vejledning nr. 112 af 11. november 2002 job udbetales ledighedsydelse, såfremt om beskrivelse, udvikling af arbejds- der er optjent rettighed. evne. Fleksjob i egen Kommunen kan give økonomisk støtte/ Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats virksomhed kompensation for indtægtsnedgang kapitel 13. til selvstændig erhvervsdrivende, som pga nedsat arbejdsevne har vanskeligt ved at fastholde erhvervet. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

10 Fleksydelse Tilbagetrækningsordning (»efterløn«) for personer, der er i fleksjob eller er Fleksydelseskontoret* administrerer ordningen. 4.6 visiteret til fleksjob, og som er fyldt 60 år. Ydelsen udgør et beløb svarende til 82% af højeste dagpengesats. Fleksydelses- Modtagelse af fleksydelse er betinget Se ovenfor. bidrag af, at man har betalt fleksydelsesbidrag (incl. forsikring via A-kasse), som hovedregel i 25 år. FN s standard- Forenede Nationers standardregler FN-Resolution nr. 48/96 (vedtaget 20. regler om lige muligheder for handicappede. december 1993 på FNs generalforsam- Normer, der i lighed med menneskeret- ling). tighederne skal sikre handicappedes Håndhæves bl.a. via opfølgning og rettigheder og ligestilling. overvågning ved særlig FN-rapportør. Forebyggelse Indsats/tiltag, som forhindrer, at en Arbejdsmiljølovgivningen. ansat må sygemeldes eller fratræde Lov om Aktiv Socialpolitik/ jobbet. Fx nedsat arbejdstid, ompla- Aktivloven. cering, omlægning af arbejdsopgaver, Lov om kompensation til handicappede bevilling af hjælpemidler, personlig i erhverv. assistance m.v. Forrevalidering Forrevalideringsfasen er den periode, Lov om Aktiv Socialpolitik/ Aktivloven. hvor det endnu ikke er muligt at fastlægge det konkrete erhvervsmæssige sigte med en revalidering. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

11 Fortrinsadgang Jobsøgere med handicap kan få fortrinsret til ledige stillinger ved offent- Lov om kompensation til handicappede i erhverv. 4.7 lige arbejdsgivere samt ved ledige bevillinger til stadepladser, hyrevogns- Se Guidens kapitel 9. bevillinger. Retten til ansættelsessamtale. Førtidspension Forsørgelsesgrundlag til personer, der Lov om social pension, - før det fyldte 65 år - bliver varigt uar- bejdsdygtige af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Alternativer til pension skal være udtømt, førend kommunen rejser sag om førtidspension. Førtidspensions- Nye regler vedr. tildeling af førtids- reform pension er trådt i kraft pr Blandt de nye betingelser for at få tildelt pension er, at arbejdsevnen skal være varigt nedsat og af et sådant omfang, at andre muligheder for støtte eller revalidering ikke kan sætte personen i stand til at opnå beskæftigelse. Hjælpemidler: Til arbejdsmæssig brug: se arbejdsred- Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats se arbejdsred- skaber. kapitel 14 og 18. skaber (Til private formål/forbrugsgoder: Lov om Social Service 97-99). Aktivloven 78. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

12 Hjælpemiddelcentral Oprindeligt Amtslige institutioner, overdraget pr til større kommuner. Har til opgave at informere om hjælpemidler og yde råd og vejledning til sagsbehandlere og borgere. 4.8 Invalidebil Der kan ydes støtte til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil. Støtten ydes som rentefrit lån. Lov om social service 99. Kommunen træffer afgørelse. Invaliditetsydelse - IY Invaliditetsydelse er en skattefri ydelse, som blev tilkendt personer, der trods svær invaliditet valgte at blive på arbejdsmarkedet. Efter er det ikke muligt at få bevilget ydelsen. Begrebet er bortfaldet i forbindelse med førtidspensionsreformen. Er ydelsen tilkendt bevares den uændret så længe betingelserne fortsat er opfyldt. Lov om social pension. under handicappede og arbejdsmarkedet/ invaliditetsydelse. Bekendtgørelse nr af 17. december 2002; om ændring af bekendtgørelse om førtidspension, invaliditetsydelse, bistandstillæg og plejetillæg tilkendt efter reglerne før 1. januar Isbryderordningen for personer med handicap Løntilskud i en periode på op til 12 mdr til nyansatte personer med handicap, som har færdiggjort en kompetencegivende uddannelse af min. 18 mdr s varighed inden for de seneste 2 år. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Kap. 12. Bekendtgørelsen om kompensation til handicappede i erhverv, Kap. 5. Se: Guidens kapitel 8. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

13 Klage. Se evt. også under anke Over afgørelser truffet af jobcentret jf gældende lovgivning (se den enkelte Det Lokale Beskæftigelses Råd eller Beskæftigelsesankenævnene*. 4.9 lov for nærmere oplysning om klageinstans). Kørselsordning Trafikselskaberne og amterne har i fæl- Kontakt trafikselskabet, kommunen lesskab lavet kørselsordninger (handi- eller invalideorganisationerne for at captransport), som svært bevægelses- høre mere om ordningen. hæmmede kan benytte til besøg hos familie og venner, indkøb og lignende. Ordningen giver ret til 104 ture om året til en fast pris. Ledighedsydelse Ydelse til personer, som er visiteret til Lov om Aktiv Socialpolitik/ fleksjob, eller som er blevet uforskyldt Aktivloven. ledige efter ansættelse i fleksjob. Udbetales af kommunen. Beløb på max. 91 % af højeste dagpengesats. Ledsage- Tilbud om op til 15 timers ledsagelse Lov om Social Service/ Serviceloven ordningen pr. måned til personer mellem 18 og år, som har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og som ikke kan færdes alene uden for hjemmet. Lov om Aktiv Formålet med loven er at forebygge, at LBK nr. 125 af 25. februar Socialpolitik personer, der har eller kan få vanske- Administreres af kommunen. Aktivloven. ligheder ved at fastholde et arbejde, får hjælp til forsørgelse, samt til at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

14 Lov om kompensation til Formålet med loven er at styrke og stimulere handicappede personers mulig- Lov nr af 17. december handicappede i heder for beskæftigelse, således at de Administreres af jobcentrene. erhverv, LBK Nr. gives samme muligheder for erhvervs- 55 af 29/01/2001 udøvelse som personer uden handicap. Lov om Social Formålet med loven er at rådgive og Bek. af Lov om Social Service, Service støtte for at forebygge sociale proble- LBK nr. 755 af 9. september Serviceloven mer, at tilbyde en række serviceydelser og at tilgodese behov, der følger af Administreres af kommunen. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, således at den enkeltes mulighed for at klare sig selv fremmes. MHS tolk Mund-Hånd systemet er en kommuni- Jobcentret kan bevilge personlig assi- kationsform for hørehandicappede, der stance i form af Mund-Håndsystem følger talesproget. De sproglyde, der tolk iht kapitel 3 i bekendtgørelsen ikke kan aflæses på munden, om kompensation til handicappede i angives ved en finger- eller en hånd- erhverv. bevægelse af den, som taler. Nedsat arbejds- - når en person ikke er i stand til at Lov om kompensation til handicappede evne varetage en eller flere funktioner i et i erhverv. bestemt job. Aktivloven. Afsøg behov og muligheder for kom- Se Guidens kapitel 3. pensering: personlig assistance/hjælpemidler. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Nedsat funk- Graden af de fysiske eller psykiske Se Guidens kapitel 3. tionsevne men, der begrænser en persons fysiske, mentale eller sociale muligheder (se evt. ovenfor). Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

15 Netværk af virksomhedsledere Nationalt samt tilhørende regionale netværk af virksomheder m.fl. Netværkene er støttet økonomisk af Beskæftigelsesministeriet*. Det 4.11 Regionalt med inspirator i spidsen, Nationale Netværk blev oprettet af som arbejder for at øge kendskabet Socialministeriet* i 1996 og består til det rummelige arbejdsmarked / af topledere fra store virksomheder i virksomhedernes sociale engagement. Danmark. Netværket er rådgivende over for Beskæftigelsesministeren. Ordblindhed : se under dysleksi Paragraf 56 Aftale mellem virksomhed og kommu- Lov om dagpenge ved sygdom eller aftale ne om, at der ydes refusion af virksom- fødsel. hedens sygedagpengeudgifter i forbindelse med en medarbejders sygefravær forårsaget af den bestemte lidelse. Bruges ved forhøjet risiko for sygefravær, min. 10 dage/år. Patientvejleder Vejleder/rådgiver på hospital, som oplyser om støttemuligheder m.v. for patienter. Personlig assi- En person med et handicap, fx i form Lov om kompensation til handicappede stance af et nedsat syn, hørelse, bevægel- i erhverv. seshandicap eller andet handicap, Bekendtgørelsen om kompensation til kan kompenseres for dette med en handicappede i erhverv, kap. 3, 10- personlig assistent, som hjælper med 30. konkrete praktiske arbejdsopgaver. Se Guidens kapitel 5. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

16 Personlig hjælper Kommunen kan bevilge støtte til personlig hjælp og pleje, støtte til nødven- Lov om Social Service dige praktiske opgaver i hjemmet m.v. til personer, der pga midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke selv kan udføre disse opgaver. Ressourceprofil Et redskab i arbejdsevne-metoden til Element i førtidspensionsreformen. at beskrive, udvikle og vurdere en per- Den kommunale sagsbehandler skal i sons arbejdsevne. Ressourceprofilen samarbejde med personen udarbejde er bygget op af 12 elementer, som ressourceprofilen. skal belyse en persons ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet. Revalidering Planlagt, aftalt forløb eller foranstalt- Lov om Aktiv Socialpolitik/ ninger, der skal sikre, at en person Aktivloven, kapitel 6. med begrænsninger i arbejdsevnen kompenseres herfor ved en af følgende aktiviteter/indsatser: Arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, uddannelse, optræning hos arbejdsgiver, hjælp til selvstændig virksomhed. Rummeligt Et arbejdsmarked, hvor der er plads arbejdsmarked til alle personer, også de, der ikke har fuld arbejdsevne. Rundbords- Samtale mellem flere involverede aktø- Aktører: kommuner, jobcentre, samtale rer i en given sag, fx om sygefravær A-kasser m.fl. eller i forbindelse med fastholdelse eller integration af en person. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

17 Rådighed på arbejdsmarkedet Regler, der håndhæves af A-kasser (evt. i samarbejde med jobcentre). Kontakt relevant A-kasse eller jobcentret for yderligere oplysning Anvendes til konkret at vurdere, om en person skønnes at stå til rådighed for arbejde. Sektoransvars- Sektoransvarsprincippet bygger på, princippet at samme instans så vidt muligt selv varetager samtlige problemstillinger, herunder bevilling af ydelser. Skrivetolk Tolkning i form af oversættelse fra tale Tolk bestilles hos: Landsforeningen for til skrift, fx via storskærm, således Bedre Hørelse (LBH)*. at en person med hørehandicap kan Lov om kompensation til handicappede følge med. i erhverv. Jobcentret kan bevilge tolkning i arbejds-/uddannelsesmæssig sammenhæng iht reglerne om personlig assistance. Skånehensyn Et eller flere hensyn, som bør tages i Det vil som hovedregel være A-kassen, betragtning i forhold til et job. Fx bør der skal acceptere et skånehensyn af ikke foretage tunge løft. hensyn til rådighedsvurderingen af personen. Skånehensyn dokumenteres fx via lægeerklæring. Skånehensyn beskrives også i forbindelse m. fx fleksjob. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

18 Skånejob efter 1/ : job Personer, der får førtidspension, og som ikke er i stand til at fastholde eller Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats, 2,6. og Kap med løntilskud opnå beskæftigelse på normale vilkår eller i et fleksjob, har mulighed for at blive ansat i et job med løntilskud ( skånejob ). Ved ansættelse med løntilskud fastsættes løn- og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, ved aftale mellem arbejdsgiveren og personen. Dette skal ske i samarbejde med de faglige organisationer. Sociale kapitler Overenskomstmæssige aftaler, der Se evt. nærmere regler i overenskomst regulerer muligheder for bl.a. etable- gældende for konkret fagområde. ring af særlige løn- og ansættelsesvilkår. Jobbene betegnes ofte som job med skånehensyn, aftalebaserede skånejob. Serviceloven Indeholder regler om hjælp til forskel- Lov om Social Service. lige grupper med behov for støtte. LBK nr. 755 af 9. september Special- Kompenserende støtte til uddannelses- SU-styrelsen* bevilger støtten. pædagogisk søgende, fx i form af tegnsprogstolk, Ansøgning rettes til studiestedet, studie- støtte (SPS) computer, personlig assistance, vejlederen. ekstraundervisning m.m. Se mere i Guidens kapitel 10. Sygedagpenge Ydelse, som oppebæres i stedet for Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel ordinær indkomst eller dagpenge i sygefraværsperiode. Information ved kommune eller evt. A- kasse. Se evt. under delvis syge/raskmelding. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

19 Talegenkendelse Software. Genkender tale til computeren og omdanner talen til skrift, der Tilgængelig på flere sprog. Dansk, f. eks. Dictus viser sig på skærmen. Sætter personer, der har forskellige handicap, f. eks. ordblindhed eller andre læse-skrivevanskeligheder, bevægehandicap m.v. i stand til at skrive. Tegnsprog Døves modersmål - et billedsprog Der er flere formidlere af tolketjeneste i baseret på særlige og kendte tegn med DK: fx Center for Døve*, KC*. hænder m.m. Tegnsprogstolk Tolk, som er uddannet iht særlig Tolkebistand bestilles ved lokal tolke- bekendtgørelse, og som anvendes til at administration. formidle tale mellem døve og hørende via tegnsprog. Jobcentrene kan bevilge tolkning i Lov om kompensation til handicappede arbejds-/uddannelsesmæssig sam- i erhverv. menhæng, jf reglerne om personlig Se Guidens kapitel 5 og 6. assistance. Tolkebistand bestilles ved lokal tolkeadministration. Teksttelefon TDC tjeneste, hvorigennem døve via TDCs tekstelefontjeneste*. formidlet tekst og tale kan kommunikere telefonisk med hørende. Tilgængelighed Mulighed for at en person fysisk kan Bl.a. beskrevet i FNs standardregler. komme ind eller rundt i fx en bygning. Transport til/ fra arbejde: se befordring Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

20 Transport ifm arbejdsopgaver/ arbejdets udførelse Såfremt transport fra et sted til et andet anses som en naturlig del af en persons arbejdsopgaver, kan der bevilges personlig assistance ved behov herfor. Lov om kompensation til handicappede i erhverv. Bekendtgørelsen om kompensation til handicappede i erhverv, kap. 3. Se Guidens kapitel Uddannelses- Se fx under Specialpædagogisk Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. støtte/-mulig- støtte (SPS). heder Lov om kompensation til handicappede Jobcentret yder individuel og neutral i erhverv. rådgivning og oplysning vedr. uddannelsesmuligheder osv. FNs standardregler 6 om lige muligheder for uddannelse. Jobcentret kan yde støtte til uddannelse i forbindelse med udarbejdelse af individuel handlingsplan. Jobcentret kan evt. bevilge hjælpemidler, personlig assistance m.v. til uddan- Foreningen af handicappede studerende nelsessøgende. og kandidater*. Der henvises til regler om sektoransvar. Se mere i Guidens kapitel 10. Virksomheds- Samarbejde mellem en virksomhed og Lov om Aktiv Socialpolitik/ Aktivloven. revalidering kommune med det formål, at perso- Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, ner, der har brug for en særlig indsats Kap.11. opnår eller bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet. Revalideringen vil skulle sigte på efterfølgende varig ansættelse på normale løn- og ansættelsesvilkår i virksomheden eller en anden virksomhed med tilsvarende funktioner. Ord markeret med * : se linkliste, kapitel 12 Handilex

21 Personlig assistance - hvad? - hvordan? - til hvem? Hvad laver en personlig assistent? En personlig assistent er med til at udføre de praktiske opgaver, som personen med handicappet/ funktionsnedsættelsen ikke selv kan klare. Det kan dreje sig om at hente og bringe, tage tunge løft, læse op, fungere som sekretær, tolke for døve, føre bil, mens personen er på arbejde - eller andet. Der kan ikke bevilges personlig assistance til almindelig medhjælp, som ikke er begrundet i personens handicap - eller til at vikariere for personen. Personlig assistance kan ikke gives til transport til og fra arbejde - her henvises til kommunen. Personlig assistance til personer, der er i revalidering, bevilges af kommunen. Personlig assistance - i hvor mange timer? Der kan bevilges personlig assistance i op til 20 timer om ugen, hvis ansøgeren selv arbejder 37 timer. Timetallet nedsættes forholdsmæssigt, hvis ansøgeren arbejder på nedsat tid. Undtagelse: Hvis personen har et meget betydeligt handicap eller flere handicap - kan man give personlig assistance i op til fuld tid - eller efter en konkret vurdering udover fuld tid (fx døvblindhed). Personen skal dog opfylde de alm. betingelser, f. eks. at kunne udføre de fagligt indholdsmæssige jobfunktioner selv. Timerne beregnes som et gennemsnit pr. kvartal, d.v.s. inden for samme kvartal kan der spares op til perioder, hvor der er behov for mere end det bevilgede ugentlige timeantal. Er job og handicap forenelige? De faglige og indholdsmæssige funktioner i jobbet skal personen selv kunne klare. Arbejdet skal være foreneligt med personens handicap. Denne vurdering foretages i hvert enkelt tilfælde af jobcentret. I tvivlstilfælde kan det besluttes at give en bevilling på fx 3 måneder med efterfølgende evaluering. Personlig assistance - hvor længe? En bevilling af personlig assistance er normalt gældende i et kalenderår men kan også udstedes indtil videre. Det sidste vil sige i al den tid, personen har sit nuværende job, og der ikke sker væsentlige ændringer i helbred eller arbejdsvilkår. Såfremt man ønsker at følge op og evaluere m.h.p. endelig fastsættelse af timeantal kan der bevilges for en periode, fx i 3 eller 6 måneder. Personlig assistance - fra hvornår? Jobcentret kan bevilge personlig assistance på stedet - når aftalen er indgået mellem personen og virksomheden. Bevillingen kan gives op til 3 måneder bagud, hvis virksomheden selv har betalt for en assistent i denne periode. 5.1 Personlig assistance

22 Ansøgning Ansøgning sker til jobcentret i den kommune, hvor virksomheden ligger. Der skal foreligge dokumentation for handicap (permanent funktionsnedsættelse), fx fra specialistbehandling eller undersøgelser. Vurdering og bevilling Der foretages en konkret vurdering i hver enkelt sag. Hvilke arbejdsopgaver har personen, hvilke opgaver kan personen selv klare - og hvilke opgaver er der brug for assistance til? Hvor stort er behovet ud fra ovenstående - beregnet i tid (timer pr. uge). (Giv evt. ansøger opgaven som forberedelse før samtalen ved virksomhedsbesøget, der skal foretages: Fold et A-4 ark i 3 spalter og oplist i spalterne henholdsvis: 1. Opgaver der udføres problemfrit, 2. Opgaver, der kan udføres med praktisk bistand og 3. Opgaver, personen slet ikke kan indgå i eller påtage sig). Hvor ansættes den personlige assistent? Den personlige assistent ansættes i virksomheden, hvor personen arbejder eller som denne ejer. I nogle tilfælde ansætter man en ny medarbejder, i andre tilfælde bruger man personens kolleger. Man kan frikøbe en eller flere af personens kolleger til opgaven, eller man kan opnormere en kollega i timer. Det er også muligt at besætte jobbet med en vikar fra et vikarbureau. Personen med handicap skal selv godkende den personlige assistent. Tilskud til den personlige assistent Tilskud til den personlige assistent bliver som ho- vedregel beregnet af jobcentret ud fra studentertimelønssatsen, der er fastlagt i overenskomsten mellem HK og Staten. Hvis det i særlige tilfælde er nødvendigt, at den personlige assistent besidder specielle kvalifkationer, ydes tilskuddet efter den gældende sats på området. Tilskud under rejser Det er muligt for arbejdsgiveren at få refunderet rimelige rejseudgifter for en personlig assistent, når det er nødvendigt i forbindelse med en arbejdsbetinget rejse eller kursus. Der kan ydes refusion til arbejdsgiveren for øvrige udgifter i forbindelse med rejsen, fx time-/dagpenge til den personlige assistent, hvis arbejdsgiveren ifølge overenskomst eller ansættelsesaftale er forpligtet hertil. Personlig assistance i form af døvetolk En personlig assistent kan også være en døvetolk, som tolker ved personalemøder, aftaler om arbejdsopgaver og andre instrukser, medarbejderudviklingssamtaler m.m. Det er jobcentret, som bevilger et antal tolketimer for en periode, fx et år. Den døve eller arbejdsgiveren kontakter selv et tolkecenter og bestiller tolken. Personlig assistance til efteruddannelse - i arbejdstiden En person, der har et handicap og er i job, har også mulighed for at få personlig assistance under efter- eller videreuddannelse i forbindelse med jobbet. 5.2 Personlig assistance

I Job med Handicap Seminar november 2011

I Job med Handicap Seminar november 2011 I Job med Handicap Seminar november 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Guldborgsund har også fokus på at inddrage personer med handicap i arbejdsudbuddet. Jobcentret vil derfor motivere personer med

Læs mere

Forord 1.1. God læse- og arbejdslyst! Medarbejderne hos Specialfunktionen Job og Handicap (SJH)

Forord 1.1. God læse- og arbejdslyst! Medarbejderne hos Specialfunktionen Job og Handicap (SJH) 1.1 Forord Velkommen til denne guide om de mange tilbud og muligheder, der eksisterer for personer med funktionsnedsættelse i Lov om Kompensation til Handicappede i Erhverv og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Handicap ingen hindring for job GUIDE

Handicap ingen hindring for job GUIDE Handicap ingen hindring for job GUIDE Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2. Hvem gør hvad - oversigt 3. Målgruppen 4. Handilex 5. Personlig assistance - til hvem? 6. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

Funktionsnedsættelse og job GUIDE

Funktionsnedsættelse og job GUIDE Funktionsnedsættelse og job GUIDE 1.1 Forord Velkommen til guiden med information om de tilbud og muligheder, der er for personer med funktionsnedsættelse i Lov om Kompensation til Handicappede i Erhverv

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Job & Handicap Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Specialfunktionen Job & Handicap Vestre Engvej 56, 7100 Vejle e-mail:sjh@sfr.dk www. bmhandicap.dk Temaer: Om SJH Lovgrundlag,

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom behold dit job trods sygdom Bliver du sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du og din arbejdsgiver i fællesskab gøre en del for at sikre, at det

Læs mere

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Fleksjob Reglerne for fleksjob Antallet af fleksjob og ventelisten til fleksjob i

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom Fastholdelse af medarbejder i job Bliver en af dine medarbejdere sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du som arbejdsgiver

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Sagsnr. 10/3027 Resumé Retssikkerhed og Administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) fastsætter, at en kommune skal behandle spørgsmål om hjælp

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Lov Område Nuværende Bemærkninger sagsbehandlingstider Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2 uger nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang juni 2009

Nyhedsbrev 2. årgang juni 2009 2. årgang juni 2009 nr. 7 Indhold: Lovstof Årsberetning 2008 Konklusion fra Årsberetning 3 idéer God sommer 1 3 6 7 8 1. Kort nyt: Vidste du at: Førtidspensionsområdet er overført til Beskæftigelsesmisteriet.

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Udgiver: De Samvirkende Invalideorganisationer (fra 1.1.2008: Danske Handicaporganisationer) Redaktør: Charlotte Kirstine

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Denne aftale er en konkret udmøntning af det sociale partnerskab mellem

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet Sociale rettigheder Lisjan Andersen Rigshospitalet Dagens indhold Hvor går jeg hen? Gode råd i kontakt til kommunen Arbejdsmarkedet Hjælpemidler Medicin og behandling Opsamling og evt. Hvor går jeg hen?

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Lov Område Nuværende sagsbehandlingstider Lovbestemt frist Bemærkninger Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2-3 dage Nej nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale for en voksne med cystisk

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Sagsbehandlingstider på s område. Indledning. I retssikkerhedsloven 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid,

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g når en medarbejder bliver syg e r Jobcenter ruder sda l en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Rudersdal N e d b r i n g o g f o r k o r t s y g e f r avæ

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde d. 14. januar 2016 V/ Socialfaglig konsulent Ditte Lindegaard Dagens Program! Præsentation af DUKH! Retssikkerhed! Pligter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Beskæftigelsesregion Nordjylland. Handicapkonference

Beskæftigelsesregion Nordjylland. Handicapkonference Beskæftigelsesregion Nordjylland Handicapkonference 1. Oktober 2009 Leif Scherrebeck Hanan A. Wallentin 1 El Kaouchi Årsberetning 2008 Den landsdækkende indsats for beskæftigelse af personer med handicap

Læs mere

Revalidering og handicaptillæg

Revalidering og handicaptillæg Revalidering og handicaptillæg Studenterrådgivningen Ansvarshavende redaktør: Else-Marie Stilling Tekst: Layout: Claus Bonde og Mette Rosenvel Ulla Halskov Studenterrådgivningen maj 2009 Studenterrådgivningen

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet.

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet. Dagpengeloven Formålet er at yde økonomisk kompensation ved fravær pga. sygdom at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt Endelig

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet Dialog med jobcentret Rummelighed på arbejdsmarkedet Introduktion Rummelighed på arbejdsmarkedet er en vision om, at der er brug for alle på arbejdsmarkedet, og at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune.

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. er for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. Kommunen skal jvf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 3 behandle anmodning om hjælp så hurtigt som muligt. fastsætte

Læs mere