Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd"

Transkript

1 Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 28

2 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Forslagskatalog... 4 A. Et tidssvarende dagpengesystem A.1 Dagpengeperioden afkortes til 2 år... 4 A.2 Beskæftigelseskrav ved genoptjening af dagpengeret øges til 52 uger... 6 A.3 Perioden for beregning af dagpengesatsen udvides til 52 uger... 7 A.4 De særlige ungeregler udvides til at omfatte årige uden børn... 8 A.5 Justering af dimittendreglerne... 1 A.6 Ledige skal varsle ferie i bedre tid A.7 Halvering af forsikringsbidraget for unge under 3 år A.8 Lavere forsikringsbidrag kombineret med højere efterlønsbidrag (tvist) B. Den aktive beskæftigelsesindsats B.1 Obligatorisk jobsøgnings- og afklaringskursus efter 13 uger B.2 Intensiveret kontaktforløb de første 6 måneder B.3 Fremrykket aktiveringstidspunkt for personer på 3 år og derover til senest efter 6 måneder B.4 Jobrettet aktivering for alle ledige på 3 år og derover B.5 Forenkling og harmonisering af regler for unge... 2 B.6 Udvidet kvalificeringsindsats efter et år på offentlig forsørgelse B.7 Målretning af uddannelsestilbud af mere end 6 ugers varighed B.8 Afskaffelse af intensiv aktivering for dagpengemodtagere efter 2½ år B.9 Målretning af voksenlærlingeordningen B.1 Afskaffelse af mulighed for selvvalgt uddannelse C. Udenlandsk arbejdskraft C.1 Beløbsgrænsen i jobkortordningen nedsættes fra 375. til 3. kr C.2 Udvidelse af positivlisten i jobkortordningen D. Efterløn D.1 Fremrykket indfasning af højere efterløns- og folkepensionsalder... 3 D.2 Fremrykket indfasning af højere efterløns- og folkepensionsalder og efterlønsperiode på 4 år D.3 Pensionsmodregning og lavere ydelse ved overgang til efterløn inden det 63. år D.4 Pensionsmodregning i hele efterlønsperioden D.5 Skattefri præmie forhøjes finansieret af større efterlønsbidrag D.6 Større egenfinansiering i efterlønsordningen D.7 Bedre information om regler for arbejde ved siden af efterløn og opfordring til arbejdsmarkedets parter om at sikre bedre muligheder for gradvis tilbagetrækning... 36

3 Bilag 2 Dagpengesystemet Udviklingen i ledigheden Dagpengeledigheden fordelt på varighed og type Ledighed fordelt på aldersgrupper Ledighed og ledighedsgrader (varighed) fordelt på a-kasser Udviklingen i forsikringsgrader Udviklingen i kompensationsgrader og tillægsforsikring Konsekvenser af højere dagpengeydelser Konsekvenser af en kortere dagpengeperiode Satser i dagpenge- og kontanthjælpssystemet Bilag 3 Den aktive beskæftigelsesindsats Antal aktiverede Udgifter til aktivering Elementerne i den aktive beskæftigelsesindsats Hurtigt i gang forsøgene Målretning af aktiveringsindsatsen Timingen af aktiveringsindsatsen Effekter af aktivering Effekter af målrettet uddannelsesaktivering Bilag 4 Udenlandsk arbejdskraft Regulering af tilgangen af udenlandsk arbejdskraft Udviklingen i tilgangen af udenlandsk arbejdskraft Effekter på beskæftigelsen af ændringer i jobkortordningen Effekter af indvandring på de offentlige finanser Bilag 5 Efterløn Udviklingen i brugen af efterlønsordningen Udviklingen i levetiden for forskellige udannelsesgrupper Modregning af pension i efterløn Modregning arbejdsindkomst i efterlønnen... 8

4 4 Bilag 1 Forslagskatalog A.1 Dagpengeperioden afkortes til 2 år Forslag Den maksimale dagpengeperiode reduceres fra 4 til 2 år for alle aldersgrupper. Referenceperioden reduceres proportionalt fra 6 til 3 år. Forslaget understøttes af forslag A.2 (forøgelse af beskæftigelseskravet ved genoptjening af dagpengeret). Kommissionen overvejer muligheden for at lade dagpengeperioden variere hen over konjunkturerne, således at perioden er 1½ år i perioder med mangel på arbejdskraft og 2½ år i perioder med mindre arbejdskraftefterspørgsel. Kommissionen overvejer senere at fremlægge konkrete modeller for konjunkturregulering af dagpengeperioden. Som konsekvens af forslaget afskaffes intensiv aktivering efter 2½ år (forslag B.8). Med henblik på harmonisering af dagpengerelaterede regler for årige med reglerne for øvrige grupper, udfases seniorjobordningen (tilgangen ophører) årige, der måtte opbruge dagpengeretten og ikke længere tildeles et seniorjob, bevarer retten til efterløn, såfremt de fortsætter med at betale a-kassekontingent og efterlønsbidrag. Forslaget indfases efter følgende model: Nyledige: 2 års dagpengeperiode (nye regler). Har -1 års ledighed: 2-1½ år tilbage (i alt 2-2½ års periode). Har 1-2 års ledighed: 1½-1 år tilbage (i alt 2½-3 års periode). Har 2-3 års ledighed: 1-½ år tilbage (i alt 3-3½ års periode). Har 3-3½ års ledighed: ½ år tilbage (i alt 3½-4 års periode). For 3½-4 år ledighed gælder de nuværende regler (i alt 4 års periode). Forslaget skal ses i sammenhæng med kommissionens forslag om en tidligere, mere intensiv og mere jobrettet aktiv beskæftigelsesindsats, jf. forslag B.1-B.1. Baggrund Gennem 199erne blev der gennemført en række afkortninger af dagpengeperioden i takt med, at ledigheden faldt. Afkortningerne forbedrede arbejdsmarkedets strukturer og muliggjorde dermed yderligere ledighedsfald. Den sidste afkortning (til 4 år) fandt sted i Siden da er ledigheden faldet med ca. 2/3. Sammenlignet med vores nabolande er dagpengeperioden i Danmark lang. Norge har en maksimal periode på 2 år, mens Sverige for nylig satte perioden ned til 3 dage (45 dage for forsørgere).

5 5 Selv med en afkortning af dagpengeperioden til 2 år vil forsikringselementet i dagpengesystemet med den aktuelle beskæftigelsessituation være bedre end ved afkortningen til 4 år i Således er der i 28 færre personer med ledighedsperioder over 2 år, end der var personer med ledighedsperioder over 4 år i 1999, jf. bilag 2. I den aktuelle konjunktursituation kunne dagpengeperioden reduceres til ca. 1½ år og stadig indebære en lige så god dækning som i Seniorjobordningen indebærer, at årige, der opbruger den 4-års dagpengeret, tilbydes støttet beskæftigelse i kommunen. Afskaffelse heraf skal ses i lyset af, at åriges risiko for at blive ledige er på niveau med gennemsnitsbefolkningens, hvorfor der ikke er behov for særregler for denne gruppe. Effekter Afkortning af dagpengeperioden virker ved, at ledighedsperioderne bliver kortere. Således finder relativt mange beskæftigelse kort før dagpengerettens ophør. Forslaget skønnes at varigt øge beskæftigelsen med ca. 13. personer. Her er der taget højde for, at afskaffelse af fuldtidsaktivering efter 2½ år isoleret øger ledigheden med ca. 3. personer (strukturelt). De offentlige finanser skønnes varigt forbedret med ca. 4½ mia. kr. Kommissionen lægger op til, at der tidligere i ledighedsforløbet gennemføres en intensiveret aktiv beskæftigelsesindsats. Det reducerer antallet af personer, der når frem til ophøret af dagpengeperioden. Derfor skønnes nettoeffekten på beskæftigelsen at være ca. 2. personer lavere end den isolerede effekt. Kommissionen vurderer, at en afkortning af dagpengeperioden næppe vil medføre, at nævneværdigt færre forsikrer sig mod ledighed. Forholdet mellem, hvad det koster at være med i en a-kasse og den mulige dagpengeudbetaling, vil fortsat være meget gunstigt ved en dagpengeperiode på 2 år. I øvrigt har de afkortninger af dagpengeperioden, der blev gennemført i 199erne, ikke haft nogen observerbar effekt på andelen af dagpengeforsikrede. Kommissionen foreslår i øvrigt reduktioner af forsikringsbidraget (en del af kontingentet til a-kassen), jf. forslag A.7 og A.8. Nogle vil opleve indtægtsfald i form af kontanthjælp. Andre vil miste indkomsten som følge af reglerne om formue- og ægtefælleafhængighed i kontanthjælpssystemet.

6 6 A.2 Beskæftigelseskrav ved genoptjening af dagpengeret øges til 52 uger Forslag Beskæftigelseskravet ved genoptjening af dagpengeretten øges fra 26 til 52 uger inden for 3 år. Det indebærer en harmonisering til beskæftigelseskravet ved optjening af dagpengeret. Forslaget understøtter virkningen af forslag A.1 (kortere dagpengeperiode). Indfasning: For personer, der netop har opbrugt dagpengeretten, gælder de nye regler. For personer, der er i gang med at genoptjene dagpengeret udmeldes et varsel på ét år. Herefter gælder de nye regler for alle. Baggrund For at optjene ret til dagpenge skal personer som hovedregel have haft 52 ugers beskæftigelse inden for 3 år. For personer, der har opbrugt de 4 års dagpengeret, gælder dog særligt lempelige regler. Denne gruppe genoptjener allerede retten til nye 4 år på dagpenge efter 26 ugers beskæftigelse inden for 3 år. Det indebærer en lav tilskyndelse til at fastholde beskæftigelse, da personer, der én gang har optjent dagpengeret, bevarer den livet igennem ved blot 2 måneders arbejde om året. Som følge af, at der er forskel på optjenings- og genoptjeningskravet, er det muligt at miste dagpengeretten, for herefter umiddelbart at være berettiget til nye 4 år. Det skyldes, at undervejs mod dagpengerettens ophør, kræves der 52 ugers beskæftigelse for at blive berettiget til en ny 4 års periode, mens der ved selve ophøret kun kræves 26 uger. Ved at afkorte dagpengeperioden vil der være flere, der når frem til ophøret af dagpengeperioden. Konsekvenserne af, at der er forskel på de to optjeningskrav, vil således blive større som følge af en afkortning af dagpengeperioden. Effekter For personer, hvor genoptjeningskravet er styrende for valg af beskæftigelse, vil harmoniseringen indebære en tilskyndelse til at fastholde beskæftigelse i længere tid. Forslaget skønnes varigt at øge beskæftigelsen med ca. 2.5 helårspersoner, idet det lægges til grund, at der samtidig gennemføres en afkortning af dagpengeperioden til 2 år (forslag A.1). De offentlige finanser skønnes varigt forbedret med ca. ¾ mia. kr. Nogle vil opleve en længere periode end i dag, hvor de ikke kan få dagpenge.

7 7 A.3 Perioden for beregning af dagpengesatsen udvides til 52 uger Forslag Dagpengesatsen beregnes på baggrund af lønindtægterne i de seneste 52 uger. Lønnen korrigeres til en timesats på baggrund af den faktisk arbejdede tid. Ny beregning forudsætter optjening af ny dagpengeret. Såfremt den beregnede dagpengesats er mindre end mindstesatsen, udbetales mindstesatsen. Med de nuværende regler er det muligt at få beregnet en dagpengesats, der ligger under mindstesatsen. Forslaget skal ses i sammenhæng med implementering af det kommende e-indkomstsystem. Et sådant system kan muliggøre en automatisk beregning af, hvilken dagpengesats personen er berettiget til ved ledighed. Indfasning: Forslaget omfatter alle, der efter ikrafttrædelse indplaceres i dagpengeperioden uanset om det er første gang eller i løbet af en dagpengeperiode. Forslaget kan indfases hurtigere ved, at der for personer, der er i gang med en ledighedsperiode, foretages en ny beregning, som varsles til ikrafttrædelse efter fx 1 år. Baggrund I dag beregnes dagpengesatsen på basis af de seneste 13 ugers lønindtægt. Der gås helt op til 5 år tilbage for at finde lønindtægt. Metoden indebærer et vist element af tilfældighed, idet indtægten gennem de seneste 13 uger ikke nødvendigvis er retvisende for personens normale indtjening set over en længere periode. Effekter Forslaget ventes at indebære en mindre reduktion i den gennemsnitlige kompensationsgrad, hvilket under ét øger tilskyndelsen til at søge arbejde. Nogle personer vil dog få udmålt en højere ydelse. Forslaget skønnes varigt at øge beskæftigelsen med ca. 5 personer. De offentlige finanser skønnes varigt forbedret med ca. 15 mio. kr.

8 8 A.4 De særlige ungeregler udvides til at omfatte årige uden børn Forslag De særlige ungesatser udvides til også at omfatte årige dagpengemodtagere uden kompetencegivende uddannelse og uden børn samt årige kontanthjælpsmodtagere uden børn. Udover forsørgere friholdes gravide samt psykisk og kronisk syge kontanthjælpsmodtagere. A-kasserne kan teknisk set ikke skelne mellem forsørgere og ikke-forsørgere. Derfor får årige forsørgere og gravide på reducerede dagpenge automatisk ret til et særligt forsørgertillæg hos kommunen årige forsørgere i dagpengesystemet omfattes af samme mulighed. Baggrund Unge årige har en omtrent dobbelt så stor ledighed som de under-25-årige. Merledigheden blandt årige skal bl.a. ses i lyset af, at dagpenge- og kontanthjælpssatserne er højere end for under-25-årige. I dagpengesystemet reduceres satsen for unge under 25 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse til 5 pct. af den maksimale dagpengesats efter 6 måneders ledighed. Kontanthjælpen for unge under 25 år uden børn udgør ca. 64 pct. af satsen for ikke-forsørgere over 25 år. Efter 6 måneder reduceres satsen til ca. 54 pct. af satsen for over-25-årige (og svarer herefter til SU-satsen for udeboende uden børn). For forsørgende kontanthjælpsmodtagere sker der ikke ydelsesreduktioner. Den særlige ungeindsats blev indført i dagpengesystemet i 1996 og i kontanthjælpssystemet i Indsatsens væsentligste formål var og er at få flere unge til at tage en uddannelse. Og indsatsen har virket. Således viser studier, at indsatsen medførte et væsentligt og signifikant løft i afgangen til uddannelse. Aldersgrænsen for ungereglerne på 25 år er imidlertid noget lavere end det tidspunkt, hvor de fleste unge i dag færdiggør uddannelse. I perioden er gennemsnitsalderen for afslutning af en erhvervskompetencegivende uddannelse steget fra 27 til 28½ år. I det lys er det ikke hensigtsmæssigt, at dagpenge- og kontanthjælpssatserne for personer over 25 år er hhv. godt 3 og knap 2 gange højere end SU-satsen (for udeboende ikke-forsørgere). Dagpenge- og kontanthjælpsydelserne modarbejder dermed målet om, at flere unge gennemfører en kompetencegivende uddannelse. Særligt i kontanthjælpssystemet er der mange, der aldrig får en kompetencegivende uddannelse. Efter en årrække på kontanthjælp ender en betydelig andel på førtidspension. Hensigten med at hæve aldersgrænserne er således at modvirke, at unge fastholdes i ledighed uden uddannelse. Forslaget skal ses i sammenhæng med kommissionens

9 9 forslag om at harmonisere reglerne for den aktiv beskæftigelsesindsats for unge under 3 år, jf. forslag B.5. Effekter Forslaget styrker både tilskyndelsen at påbegynde en uddannelse og finde beskæftigelse. På kortere sigt skønnes beskæftigelsen øget med ca. 1.3 personer. Hertil kommer effekter på lidt længere sigt som følge af et højere uddannelsesniveau. I alt skønnes beskæftigelsen varigt øget med ca. 2. personer. De offentlige finanser skønnes varigt forbedret med ca. ½ mia. kr. I kontanthjælpssystemet er der unge, hvor ordinær uddannelse ikke er en reel valgmulighed. For denne gruppe skal der tilrettelægges en særlig aktiv indsats, jf. forslag B.5. Nogle kontanthjælpsmodtagere vil utilsigtet få forringede økonomiske vilkår ved en forøgelse af aldersgrænsen for ungereglerne. For at begrænse dette, foreslår kommissionen at forsørgere, gravide samt kronisk og psykisk syge kontanthjælpsmodtagere friholdes. Kommissionen vil i sin endelige rapport mere indgående behandle indsatsen rettet mod personer med problemer ud over ledighed, herunder i kontanthjælpssystemet. Idet kommissionen foreslår at halvere forsikringsbidraget for under 3-årige (forslag A.7), skønnes effekterne på tilslutningen til a-kassesystemet at være begrænsede.

10 1 A.5 Justering af dimittendreglerne Forslag Reglerne for dimittenddagpenge justeres: Dimittendsatsen reduceres fra 82 til 5 pct. af maksimal dagpengesats efter et halvt år på dagpenge. Alternativt kunne dagpengeperioden afkortes til 1 år. Der indføres krav om forudgående a-kassemedlemskab på 1 år, hvilket skal ses i sammenhæng med halvering af forsikringsbidraget for unge, jf. kommissionens forslag A.7. A-kasserne kan men har ikke pligt til at hjælpe med jobformidling i perioden. A-kasserne bestemmer selv størrelsen af administrationsbidraget i perioden. Det kan også overvejes at udvide karensperioden fra 1 måned til 8 uger, hvilket også vil stimulere jobsøgning. Effekten vil dog være betydeligt mindre end ved ovenstående. Forsørgere og gravide på reducerede dagpenge friholdes. Idet a-kasserne teknisk set ikke kan skelne mellem forsørgere og ikke-forsørgere, får gravide og forsørgende dimittender automatisk ret til et særligt forsørgertillæg hos kommunen. Baggrund Ret til dagpenge kræver som hovedregel 52 ugers arbejde indenfor de seneste 3 år. Gennemførelse af en erhvervskompetencegivende uddannelse af mindst 18 måneders varighed giver imidlertid adgang til dagpenge efter en karensperiode på 1 måned, såfremt personen melder sig ind i en a-kasse senest 14 dage efter uddannelsens afslutning. Satsen (dimittenddagpengesatsen) udgør 82 pct. af den maksimale dagpengesats, dvs. 2½ gange mere end SU-satsen (for udeboende ikke-forsørgere). Personen kan tidligst efter 6 måneder få beregnet en ny dagpengesats, hvis personen i øvrigt har haft mindst 13 ugers beskæftigelse i perioden med en vis ugentlig arbejdstid. Hensigten med dimittendordningen er at give nyuddannede et indkomstgrundlag under jobsøgningen. Muligheden bidrager imidlertid også til at fastholde nogle i ledighed, idet retten til dagpenge gør det muligt at søge i meget lang tid efter ønskejobbet. Endvidere er der god mulighed for at påbegynde jobsøgning allerede under uddannelsens sidste år. Effekter Forslagene stimulerer dimittender til mere intensiv jobsøgning, hvilket skønnes at øge beskæftigelsen varigt med ca. 2. personer. De offentlige finanser skønnes varigt forbedret med ca. ½ mia. kr.

11 Kommissionen vurderer, at justeringerne af dimittendreglerne ikke nævneværdigt vil påvirke unge tilskyndelse til at tage en kompetencegivende uddannelse. Set sammen med de særlige ungeregler er beskæftigelsespolitikkens effekter på incitamentet til uddannelse særdeles positive. Det kan derimod ikke udelukkes, at justeringerne, navnlig i kombination med udvidelsen af ungereglerne, isoleret set kan svække unges tilskyndelse til at forsikre sig mod ledighed. Blandt andet derfor foreslår kommissionen at nedsætte forsikringsbidraget for unge, jf. forslag A.7. 11

12 12 A.6 Ledige skal varsle ferie i bedre tid Forslag Ledige skal fremover meddele hovedferien (3 uger) til jobcentret med mindst 3 måneders varsel og øvrig ferie med mindst 1 måneds varsel. Den ledige kan dog med kortere varsel aftale med jobcentret at ferien holdes på andre tidspunkter, hvis der kan opnås enighed herom. Baggrund Dagpengemodtagere har ret til 5 ugers ferie årligt, dvs. 5 uger, hvor de ikke skal stå til rådighed. Under ferien udbetales feriedagpenge i det omfang, den ledige ikke har ret til feriepenge fra en tidligere arbejdsgiver. På dette punkt svarer lediges ferierettigheder til beskæftigedes. Til forskel fra beskæftigede skal ledige blot meddele ferie (til jobcentret), og det med mindst 14 dages varsel. En ledig kan dog ikke meddele ferie på et tidspunkt, hvor personen er blevet indkaldt til samtale eller andre aktiviteter. Lediges mulighed for at meddele ferie med kort varsel svækker jobcentrets muligheder for hurtigt at få ledige i beskæftigelse. Det svækker lediges reelle rådighed. For beskæftigede gælder reglen, at kan der ikke opnås enighed med arbejdsgiveren, varsler arbejdsgiveren afholdelse af hovedferien (3 uger) til medarbejdere med mindst 3 måneders varsel og øvrig ferie med mindst 1 måneds varsel. Effekter Ved at udvide lediges ferievarsel kan jobcentret lettere tilrettelægge indsatsen, så ledige hurtigere kommer i arbejde. Der ventes begrænset positive effekter på beskæftigelse og offentlige finanser. Fra 1. januar 28 indgår feriedagpengemodtagere ikke længere i den registrerede ledighed. Derfor reducerer kortere ferieperioder ikke den målte ledighed.

13 13 A.7 Halvering af forsikringsbidraget for unge under 3 år Forslag Forsikringsbidraget (som a-kassen sender videre til staten) for unge under 3 år halveres. Reduktionen udgør årligt et beløb svarende til 2,4 dages dagpenge (1.687 kr., 28-priser). Hvis a-kasserne samtidig reducerer administrationsbidraget for under-3-årige, kan det samlede kontingent blive halveret. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag A.4 og A.5 vedr. udvidelse af de særlige ungeregler og justering af dimittendreglerne i dagpengesystemet. Baggrund Forsikringstilbøjeligheden har været faldende over de seneste 1-15 år. Faldet er alene indtruffet blandt unge og kortuddannede, mens tilslutningen til a-kasserne er øget blandt personer med længerevarende uddannelse. Hvis man ønsker at styrke incitamentet til dagpengeforsikring for unge og personer uden en kompetencegivende uddannelse, kan det mest hensigtsmæssigt opnås ved at reducere kontingentets størrelse for disse grupper. Således vil disse grupper ikke eller kun i begrænset omfang få gavn af et højere dagpengemaksimum, bl.a. fordi dagpengesatsen (som hovedregel) ikke kan overstige 9 pct. af hidtidig lønindkomst og på grund af de særlige ungeregler. Endvidere vil højere dagpengeydelser have betydelige skadevirkninger, bl.a. i form af højere strukturel ledighed. Effekter Halvering af bidraget for de under-3-årige vil umiddelbart svække de offentlige finanser med ca. ¼ mia. kr. Flere ventes dog at blive medlem af en a-kasse, hvilket trækker i modsat retning. Lavere forsikringsbidrag, navnlig for unge, kan medføre en stigning i den strukturelle ledighed. Således ventes flere at blive berettigede til dagpenge frem for kontanthjælp ved ledighed, hvilket isoleret set reducerer tilskyndelsen til at søge og fastholde arbejde for disse personer.

14 14 A.8 Lavere forsikringsbidrag kombineret med højere efterlønsbidrag (tvist) Forslag Det årlige forsikringsbidrag (som a-kassen sender videre til staten) reduceres svarende til 1 dags dagpenge (73 kr., 28-priser) for personer over 3 år (ekskl. efterlønnere). Reduktionen kombineres med en tilsvarende forøgelse af efterlønsbidraget. Der er grundlag for betydelige forenklinger i a-kassernes administration, bl.a. med implementering af e-indkomstsystemet til beregning af dagpengesats mv. Derfor bør det vurderes nærmere, om der evt. bør indføres et loft over fradraget for a- kassekontingent (dvs. administrationsbidraget). Det skal tilskynde a-kasserne til at højne effektiviteten, hvilket muliggør yderligere reduktion af kontingentet. Baggrund Det kan være en samfundsmæssig interesse, at alle med en ledighedsrisiko er omfattet af en arbejdsløshedsforsikring. For nogle grupper er det i højere grad efterlønsordningen end arbejdsløshedsforsikringen, der motiverer medlemskab af en a- kasse. Effekter Tvistet mellem arbejdsløshedsforsikring og efterlønsbidrag tilskynder på den ene side flere til at melde sig ind i en a-kasse og blive omfattet af arbejdsløshedsforsikringen. På den anden side ventes færre medlemmer af efterlønsordningen på langt sigt. Omkring 7 pct. af de 3-64-årige a-kassemedlemmer betaler ind til efterlønsordningen. Derfor betyder tvistet umiddelbart en forværring af de offentlige finanser på ca. ¼ mia. kr. Flere forventes imidlertid at melde sig ind i a-kassen. På langt sigt skønnes en positiv beskæftigelseseffekt på ca. 1.5 personer som følge af mindre tilslutning til efterlønsordningen. På langt sigt skønnes de offentlige finanser forbedret med ca. ¼ mia. kr. Når flere bliver medlem af en a-kasse, bliver flere berettiget til dagpenge frem for kontanthjælp ved ledighed. Det kan reducere jobsøgningen og evt. indebære en lille forøgelse af strukturledigheden.

15 15 B.1 Obligatorisk jobsøgnings- og afklaringskursus efter 13 uger (Fase 1) Forslag Der indføres ret og pligt til et jobsøgnings- og afklaringskursus senest efter 13 uger på offentlig forsørgelse. Kurset har en varighed på en uge. Forslaget omfatter alle modtagere af dagpenge, kontanthjælp og starthjælp. Baggrund Forslaget udgør et af elementer i fase 1 i Arbejdsmarkedskommissionens forslag om en styrket aktiv beskæftigelsesindsats. Obligatoriske jobsøgnings- og afklaringskurser vil være en motivationsfaktor for de ledige, der kan finde beskæftigelse på egen hånd. Samtidig vil placeringen af disse kurser relativt tidligt i ledighedsforløbet medvirke til en hurtigere afklaring af beskæftigelsesmulighederne, så en eventuel efterfølgende indsats (i fase 2) kan målrettes bedre. Obligatorisk jobsøgnings-/afklaringskursus indgik som et af elementerne i forsøget Hurtigt i gang. Resultaterne viste, at en tidlig og intensiv indsats samlet set medvirker til at øge de lediges chance for komme i beskæftigelse med omkring 3 procent. Målgruppen kan i dag modtage et tilbud om fx et jobsøgnings- og afklaringskursus i forbindelse med ret og pligt til aktivering, men de nuværende regler omfatter ikke obligatoriske jobsøgnings- og afklaringskurser. Forslaget er således et yderligere tiltag i den aktive beskæftigelsesindsats og erstatter ikke tidspunkt, regler mv. for det første tilbud om ret og pligt til aktivering. Effekter Effekten på den strukturelle beskæftigelse skønnes med betydelig usikkerhed til 5-1. helårspersoner. Beskæftigelsesvirkningen skyldes primært, at forslaget motiverer ledige til at finde beskæftigelse på egen hånd. Hertil kommer en bedre målretning af jobsøgningen tidligt i ledighedsforløbet. Beskæftigelseseffekten skal vurderes i sammenhæng med andre forslag om en tidligere, intensiveret og mere målrettet indsats, jf. især forslag B.2 om intensiveret kontaktforløb og B.3 om fremrykning af aktiveringstidspunktet. Forslaget skønnes at indebære en umiddelbar merudgift i størrelsesordenen mio. kr. (ekskl. afledte effekter på ledigheden). Udgiften finansieres via omprioriteringer indenfor den aktive beskæftigelsesindsats, herunder fx afskaffelse af fuldtidsaktivering efter 2½ år.

16 16 B.2 Intensiveret kontaktforløb de første 6 måneder (Fase 1) Forslag Kontaktforløbet intensiveres, således at der afholdes jobsamtaler hver anden uge de første 6 måneder på offentlig forsørgelse. Samtalerne afholdes som udgangspunkt i form af individuelle samtaler. Herefter afholdes jobsamtaler hver 3. måned (nuværende regler). Forslaget omfatter modtagere af dagpenge, kontanthjælp og starthjælp. Baggrund Forslaget udgør et af elementerne i fase 1 i Arbejdsmarkedskommissionens forslag om en styrket aktiv beskæftigelsesindsats. Målet med det intensiverede kontaktforløb er, at den ledige hurtigt kommer tilbage i et ordinært job. Fokus i samtalerne i kontaktforløbet er på jobsøgning og jobformidling. Analyser viser, at samtaler øger lediges sandsynlighed for at finde beskæftigelse. Resultatet skal ses i lyset af 1) øget motivation for den ledige til at intensivere jobsøgningen og finde beskæftigelse på egen hånd og 2) målretning af jobsøgningen. Den ledige motiveres dels som følge af selve udsigten til at skulle til samtale, dels fordi aktiveringsforløbet planlægges under samtalerne. Målretningen sker, fordi samtalen kan give den ledige bedre forudsætninger for at finde beskæftigelse. Under nuværende regler skal jobcenteret have personlig kontakt med den ledige mindst hver 3. måned på offentlig forsørgelse eller efter deltagelse i et aktiveringstilbud. Kontakten skal være hyppigere hvis 1) personen har kvalifikationer inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft, 2) der er risiko for, at personen ikke selv kan finde beskæftigelse eller 3) der er tvivl om personens rådighed. Jobcenteret fastsættelser selv retningslinjer for hvor hyppig kontakten skal være. Effekter Effekten på den strukturelle beskæftigelse skønnes med betydelig usikkerhed til 5-1 helårspersoner. Beskæftigelseseffekten skal vurderes i sammenhæng med andre forslag om en tidligere, intensiveret og mere målrettet indsats, jf. især forslag B.1 om obligatoriske jobsøgnings-/afklaringskurser og B.3 om fremrykning af aktiveringstidspunktet. Forslaget skønnes at indebære en umiddelbar merudgift på i størrelsesordenen godt 2 mio. kr. (ekskl. afledte virkninger på ledigheden). Udgiften finansieres via omprioriteringer indenfor den aktive beskæftigelsesindsats, herunder fx afskaffelse af fuldtidsaktivering efter 2½ år.

17 17 B.3 Fremrykket aktiveringstidspunkt for personer på 3 år og derover til senest efter 6 måneder (Fase 2) Forslag Ret og pligt til første tilbud om aktivering fremrykkes til senest efter 6 måneder for alle modtagere af dagpenge, kontanthjælp og starthjælp på 3 år og derover. Gentagen aktivering af målgruppen skal som hovedregel ske senest 6 måneder efter afslutningen af et aktiveringstilbud (gældende regler). Baggrund Forslaget udgør et af elementer i fase 2 i Arbejdsmarkedskommissionens forslag om en styrket aktiv beskæftigelsesindsats. Fremrykning af aktiveringstidspunktet vil være en motivationsfaktor for de ledige, der kan finde beskæftigelse på egen hånd. Samtidig testes den lediges rådighed tidligere i ledighedsforløbet. Tilbuddet for de ledige i målgruppen skal i væsentligt omfang bestå af en jobnær indsats i en offentlig eller privat virksomhed, jf. forslag B.4. Det betyder, at de ledige møder det ordinære arbejdsmarkedet tidligt i deres ledighedsforløb. Med vægten på forløb i virksomhedspraktik sikres samtidig, at personerne ikke fastholdes i længerevarende aktiveringstilbud og dermed unødigt længe i offentlig forsørgelse. Under nuværende regler skal forslagets målgruppe modtage det første ret og pligt tilbud senest efter 9 måneder på offentlig forsørgelse. Effekter Det skønnes, at forslaget vil have en strukturel beskæftigelseseffekt på personer som følge af, at det tilskynder ledige til hurtigere at finde beskæftigelse på egen hånd (motivationseffekten). Fremrykning af aktiveringstidspunktet vil betyde, at nogle af de ledige, der i dag selv finder beskæftigelse mellem 6. og 9. måned, fastholdes i ledighed længere, fordi de deltager i et aktiveringsforløb. Fastholdelseseffekten indebærer isoleret set en stigning i den strukturelle ledighed. En tidligere indsats vil imidlertid også have en opkvalificerede effekt på deltagerne. Det forudsættes, at fastholdelses- og opkvalificeringseffekterne vil være af omtrent samme størrelsesorden (men med modsat fortegn) og derfor samlet set ikke vil påvirke beskæftigelsen. Den umiddelbare merudgift skønnes til i størrelsesordenen 2 mio. kr. årligt (når der tages højde for den ændring i brugen af aktiveringsredskaber, som forslag B.4 medfører, men ekskl. afledte effekter på ledigheden). Udgiften finansieres via omprioriteringer indenfor den aktive beskæftigelsesindsats, herunder fx afskaffelse af fuldtidsaktivering efter 2½ år.

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Jesper Kühl, De Økonomiske Råds Sekretariat 3.oktober 2014 Notatet redegør for beregningerne af konsekvenserne af at lempe genoptjeningskravet

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Analyse 27. april 2012

Analyse 27. april 2012 . april 12 Ungeindsatsen får de ledige hurtigere tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at den særlige indsats for kontanthjælpsmodtagere under

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Analyse 19. september 2012

Analyse 19. september 2012 19. september 1. Konsekvenser af en kortere dagpengeperiode Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 13 afkortet fra til år. I analysen undersøges lediges afgang fra dagpengesystemet omkring det tidspunkt,

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Antallet af forsikrede ledige med under ét års varighed er fordoblet siden sidste år, og antallet af forsikrede ledige med under 13 ugers ledighed er steget med ikke

Læs mere

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Nyt kapitel Det har fra dag 1 været en hovedprioritet

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Analyse af Uddannelsesaktivering

Analyse af Uddannelsesaktivering Analyse af Uddannelsesaktivering 19. februar 28 Arbejdspapir 19. februar 28 Sekretariatet Analyse af uddannelsesaktivering Dette notat beskriver uddannelsesaktiveringsindsatsen for forsikrede ledige og

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE AUGUST 29 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS HVIS VI VIL HAVE, AT ALT SKAL

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten er enige om at videreføre den særlige uddannelsesordning i 2013 og tage yderligere nye initiativer, som sikrer forsørgelsesgrundlaget

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Enhedslistens folketingssekretariat 20. maj 2013 NOTAT Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Dette notat beskriver hovedelementerne i Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Notatet er delt op

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING MED ØKONOMISK TRYGHED - ASES FORSLAG TIL NY DAGPENGEMODEL

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING MED ØKONOMISK TRYGHED - ASES FORSLAG TIL NY DAGPENGEMODEL En ny model for arbejdsløshedsforsikring foreslået af Ase vil styrke hovedformålet med dagpengesystemet nemlig forsikringen mod indtægtstab ved ledighed. Modellen hæver dagpengeloftet til 26.000 kroner

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser ACs beskæftigelsespolitiske konference d. 24 og 25 okt. 2013 Carsten Koch, BER Hvad sker der? De ledige brokker sig over politikerne,

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

Ændrede regler pr. 1. januar 2001

Ændrede regler pr. 1. januar 2001 Ændrede regler pr. 1. januar 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 foretages der en række ændringer i de regler, som Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdsformidlingen administrerer. Her følger en oversigt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan.

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb,

Læs mere

Kender du din pensionsalder?

Kender du din pensionsalder? Det er de færreste i dag, som kender sin pensionsalder med de nye regler fra velfærdsaftalen fra 2006, der løfter både efterløns- og folkepensionsalderen fra 2019/2024. Aftalen er mere drastisk end en

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 20. juni 2006 Resuméer 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 3. Forstærket indsats for at øge beskæftigelsen

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform marts 2012 Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform Indledning. Sammen med den tidligere borgerlige regering fik Danmark en beskæftigelsespolitik i stedet for den hidtil førte aktive arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT AUGUST 2009 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS AUGUST

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere