Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd"

Transkript

1 Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 28

2 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Forslagskatalog... 4 A. Et tidssvarende dagpengesystem A.1 Dagpengeperioden afkortes til 2 år... 4 A.2 Beskæftigelseskrav ved genoptjening af dagpengeret øges til 52 uger... 6 A.3 Perioden for beregning af dagpengesatsen udvides til 52 uger... 7 A.4 De særlige ungeregler udvides til at omfatte årige uden børn... 8 A.5 Justering af dimittendreglerne... 1 A.6 Ledige skal varsle ferie i bedre tid A.7 Halvering af forsikringsbidraget for unge under 3 år A.8 Lavere forsikringsbidrag kombineret med højere efterlønsbidrag (tvist) B. Den aktive beskæftigelsesindsats B.1 Obligatorisk jobsøgnings- og afklaringskursus efter 13 uger B.2 Intensiveret kontaktforløb de første 6 måneder B.3 Fremrykket aktiveringstidspunkt for personer på 3 år og derover til senest efter 6 måneder B.4 Jobrettet aktivering for alle ledige på 3 år og derover B.5 Forenkling og harmonisering af regler for unge... 2 B.6 Udvidet kvalificeringsindsats efter et år på offentlig forsørgelse B.7 Målretning af uddannelsestilbud af mere end 6 ugers varighed B.8 Afskaffelse af intensiv aktivering for dagpengemodtagere efter 2½ år B.9 Målretning af voksenlærlingeordningen B.1 Afskaffelse af mulighed for selvvalgt uddannelse C. Udenlandsk arbejdskraft C.1 Beløbsgrænsen i jobkortordningen nedsættes fra 375. til 3. kr C.2 Udvidelse af positivlisten i jobkortordningen D. Efterløn D.1 Fremrykket indfasning af højere efterløns- og folkepensionsalder... 3 D.2 Fremrykket indfasning af højere efterløns- og folkepensionsalder og efterlønsperiode på 4 år D.3 Pensionsmodregning og lavere ydelse ved overgang til efterløn inden det 63. år D.4 Pensionsmodregning i hele efterlønsperioden D.5 Skattefri præmie forhøjes finansieret af større efterlønsbidrag D.6 Større egenfinansiering i efterlønsordningen D.7 Bedre information om regler for arbejde ved siden af efterløn og opfordring til arbejdsmarkedets parter om at sikre bedre muligheder for gradvis tilbagetrækning... 36

3 Bilag 2 Dagpengesystemet Udviklingen i ledigheden Dagpengeledigheden fordelt på varighed og type Ledighed fordelt på aldersgrupper Ledighed og ledighedsgrader (varighed) fordelt på a-kasser Udviklingen i forsikringsgrader Udviklingen i kompensationsgrader og tillægsforsikring Konsekvenser af højere dagpengeydelser Konsekvenser af en kortere dagpengeperiode Satser i dagpenge- og kontanthjælpssystemet Bilag 3 Den aktive beskæftigelsesindsats Antal aktiverede Udgifter til aktivering Elementerne i den aktive beskæftigelsesindsats Hurtigt i gang forsøgene Målretning af aktiveringsindsatsen Timingen af aktiveringsindsatsen Effekter af aktivering Effekter af målrettet uddannelsesaktivering Bilag 4 Udenlandsk arbejdskraft Regulering af tilgangen af udenlandsk arbejdskraft Udviklingen i tilgangen af udenlandsk arbejdskraft Effekter på beskæftigelsen af ændringer i jobkortordningen Effekter af indvandring på de offentlige finanser Bilag 5 Efterløn Udviklingen i brugen af efterlønsordningen Udviklingen i levetiden for forskellige udannelsesgrupper Modregning af pension i efterløn Modregning arbejdsindkomst i efterlønnen... 8

4 4 Bilag 1 Forslagskatalog A.1 Dagpengeperioden afkortes til 2 år Forslag Den maksimale dagpengeperiode reduceres fra 4 til 2 år for alle aldersgrupper. Referenceperioden reduceres proportionalt fra 6 til 3 år. Forslaget understøttes af forslag A.2 (forøgelse af beskæftigelseskravet ved genoptjening af dagpengeret). Kommissionen overvejer muligheden for at lade dagpengeperioden variere hen over konjunkturerne, således at perioden er 1½ år i perioder med mangel på arbejdskraft og 2½ år i perioder med mindre arbejdskraftefterspørgsel. Kommissionen overvejer senere at fremlægge konkrete modeller for konjunkturregulering af dagpengeperioden. Som konsekvens af forslaget afskaffes intensiv aktivering efter 2½ år (forslag B.8). Med henblik på harmonisering af dagpengerelaterede regler for årige med reglerne for øvrige grupper, udfases seniorjobordningen (tilgangen ophører) årige, der måtte opbruge dagpengeretten og ikke længere tildeles et seniorjob, bevarer retten til efterløn, såfremt de fortsætter med at betale a-kassekontingent og efterlønsbidrag. Forslaget indfases efter følgende model: Nyledige: 2 års dagpengeperiode (nye regler). Har -1 års ledighed: 2-1½ år tilbage (i alt 2-2½ års periode). Har 1-2 års ledighed: 1½-1 år tilbage (i alt 2½-3 års periode). Har 2-3 års ledighed: 1-½ år tilbage (i alt 3-3½ års periode). Har 3-3½ års ledighed: ½ år tilbage (i alt 3½-4 års periode). For 3½-4 år ledighed gælder de nuværende regler (i alt 4 års periode). Forslaget skal ses i sammenhæng med kommissionens forslag om en tidligere, mere intensiv og mere jobrettet aktiv beskæftigelsesindsats, jf. forslag B.1-B.1. Baggrund Gennem 199erne blev der gennemført en række afkortninger af dagpengeperioden i takt med, at ledigheden faldt. Afkortningerne forbedrede arbejdsmarkedets strukturer og muliggjorde dermed yderligere ledighedsfald. Den sidste afkortning (til 4 år) fandt sted i Siden da er ledigheden faldet med ca. 2/3. Sammenlignet med vores nabolande er dagpengeperioden i Danmark lang. Norge har en maksimal periode på 2 år, mens Sverige for nylig satte perioden ned til 3 dage (45 dage for forsørgere).

5 5 Selv med en afkortning af dagpengeperioden til 2 år vil forsikringselementet i dagpengesystemet med den aktuelle beskæftigelsessituation være bedre end ved afkortningen til 4 år i Således er der i 28 færre personer med ledighedsperioder over 2 år, end der var personer med ledighedsperioder over 4 år i 1999, jf. bilag 2. I den aktuelle konjunktursituation kunne dagpengeperioden reduceres til ca. 1½ år og stadig indebære en lige så god dækning som i Seniorjobordningen indebærer, at årige, der opbruger den 4-års dagpengeret, tilbydes støttet beskæftigelse i kommunen. Afskaffelse heraf skal ses i lyset af, at åriges risiko for at blive ledige er på niveau med gennemsnitsbefolkningens, hvorfor der ikke er behov for særregler for denne gruppe. Effekter Afkortning af dagpengeperioden virker ved, at ledighedsperioderne bliver kortere. Således finder relativt mange beskæftigelse kort før dagpengerettens ophør. Forslaget skønnes at varigt øge beskæftigelsen med ca. 13. personer. Her er der taget højde for, at afskaffelse af fuldtidsaktivering efter 2½ år isoleret øger ledigheden med ca. 3. personer (strukturelt). De offentlige finanser skønnes varigt forbedret med ca. 4½ mia. kr. Kommissionen lægger op til, at der tidligere i ledighedsforløbet gennemføres en intensiveret aktiv beskæftigelsesindsats. Det reducerer antallet af personer, der når frem til ophøret af dagpengeperioden. Derfor skønnes nettoeffekten på beskæftigelsen at være ca. 2. personer lavere end den isolerede effekt. Kommissionen vurderer, at en afkortning af dagpengeperioden næppe vil medføre, at nævneværdigt færre forsikrer sig mod ledighed. Forholdet mellem, hvad det koster at være med i en a-kasse og den mulige dagpengeudbetaling, vil fortsat være meget gunstigt ved en dagpengeperiode på 2 år. I øvrigt har de afkortninger af dagpengeperioden, der blev gennemført i 199erne, ikke haft nogen observerbar effekt på andelen af dagpengeforsikrede. Kommissionen foreslår i øvrigt reduktioner af forsikringsbidraget (en del af kontingentet til a-kassen), jf. forslag A.7 og A.8. Nogle vil opleve indtægtsfald i form af kontanthjælp. Andre vil miste indkomsten som følge af reglerne om formue- og ægtefælleafhængighed i kontanthjælpssystemet.

6 6 A.2 Beskæftigelseskrav ved genoptjening af dagpengeret øges til 52 uger Forslag Beskæftigelseskravet ved genoptjening af dagpengeretten øges fra 26 til 52 uger inden for 3 år. Det indebærer en harmonisering til beskæftigelseskravet ved optjening af dagpengeret. Forslaget understøtter virkningen af forslag A.1 (kortere dagpengeperiode). Indfasning: For personer, der netop har opbrugt dagpengeretten, gælder de nye regler. For personer, der er i gang med at genoptjene dagpengeret udmeldes et varsel på ét år. Herefter gælder de nye regler for alle. Baggrund For at optjene ret til dagpenge skal personer som hovedregel have haft 52 ugers beskæftigelse inden for 3 år. For personer, der har opbrugt de 4 års dagpengeret, gælder dog særligt lempelige regler. Denne gruppe genoptjener allerede retten til nye 4 år på dagpenge efter 26 ugers beskæftigelse inden for 3 år. Det indebærer en lav tilskyndelse til at fastholde beskæftigelse, da personer, der én gang har optjent dagpengeret, bevarer den livet igennem ved blot 2 måneders arbejde om året. Som følge af, at der er forskel på optjenings- og genoptjeningskravet, er det muligt at miste dagpengeretten, for herefter umiddelbart at være berettiget til nye 4 år. Det skyldes, at undervejs mod dagpengerettens ophør, kræves der 52 ugers beskæftigelse for at blive berettiget til en ny 4 års periode, mens der ved selve ophøret kun kræves 26 uger. Ved at afkorte dagpengeperioden vil der være flere, der når frem til ophøret af dagpengeperioden. Konsekvenserne af, at der er forskel på de to optjeningskrav, vil således blive større som følge af en afkortning af dagpengeperioden. Effekter For personer, hvor genoptjeningskravet er styrende for valg af beskæftigelse, vil harmoniseringen indebære en tilskyndelse til at fastholde beskæftigelse i længere tid. Forslaget skønnes varigt at øge beskæftigelsen med ca. 2.5 helårspersoner, idet det lægges til grund, at der samtidig gennemføres en afkortning af dagpengeperioden til 2 år (forslag A.1). De offentlige finanser skønnes varigt forbedret med ca. ¾ mia. kr. Nogle vil opleve en længere periode end i dag, hvor de ikke kan få dagpenge.

7 7 A.3 Perioden for beregning af dagpengesatsen udvides til 52 uger Forslag Dagpengesatsen beregnes på baggrund af lønindtægterne i de seneste 52 uger. Lønnen korrigeres til en timesats på baggrund af den faktisk arbejdede tid. Ny beregning forudsætter optjening af ny dagpengeret. Såfremt den beregnede dagpengesats er mindre end mindstesatsen, udbetales mindstesatsen. Med de nuværende regler er det muligt at få beregnet en dagpengesats, der ligger under mindstesatsen. Forslaget skal ses i sammenhæng med implementering af det kommende e-indkomstsystem. Et sådant system kan muliggøre en automatisk beregning af, hvilken dagpengesats personen er berettiget til ved ledighed. Indfasning: Forslaget omfatter alle, der efter ikrafttrædelse indplaceres i dagpengeperioden uanset om det er første gang eller i løbet af en dagpengeperiode. Forslaget kan indfases hurtigere ved, at der for personer, der er i gang med en ledighedsperiode, foretages en ny beregning, som varsles til ikrafttrædelse efter fx 1 år. Baggrund I dag beregnes dagpengesatsen på basis af de seneste 13 ugers lønindtægt. Der gås helt op til 5 år tilbage for at finde lønindtægt. Metoden indebærer et vist element af tilfældighed, idet indtægten gennem de seneste 13 uger ikke nødvendigvis er retvisende for personens normale indtjening set over en længere periode. Effekter Forslaget ventes at indebære en mindre reduktion i den gennemsnitlige kompensationsgrad, hvilket under ét øger tilskyndelsen til at søge arbejde. Nogle personer vil dog få udmålt en højere ydelse. Forslaget skønnes varigt at øge beskæftigelsen med ca. 5 personer. De offentlige finanser skønnes varigt forbedret med ca. 15 mio. kr.

8 8 A.4 De særlige ungeregler udvides til at omfatte årige uden børn Forslag De særlige ungesatser udvides til også at omfatte årige dagpengemodtagere uden kompetencegivende uddannelse og uden børn samt årige kontanthjælpsmodtagere uden børn. Udover forsørgere friholdes gravide samt psykisk og kronisk syge kontanthjælpsmodtagere. A-kasserne kan teknisk set ikke skelne mellem forsørgere og ikke-forsørgere. Derfor får årige forsørgere og gravide på reducerede dagpenge automatisk ret til et særligt forsørgertillæg hos kommunen årige forsørgere i dagpengesystemet omfattes af samme mulighed. Baggrund Unge årige har en omtrent dobbelt så stor ledighed som de under-25-årige. Merledigheden blandt årige skal bl.a. ses i lyset af, at dagpenge- og kontanthjælpssatserne er højere end for under-25-årige. I dagpengesystemet reduceres satsen for unge under 25 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse til 5 pct. af den maksimale dagpengesats efter 6 måneders ledighed. Kontanthjælpen for unge under 25 år uden børn udgør ca. 64 pct. af satsen for ikke-forsørgere over 25 år. Efter 6 måneder reduceres satsen til ca. 54 pct. af satsen for over-25-årige (og svarer herefter til SU-satsen for udeboende uden børn). For forsørgende kontanthjælpsmodtagere sker der ikke ydelsesreduktioner. Den særlige ungeindsats blev indført i dagpengesystemet i 1996 og i kontanthjælpssystemet i Indsatsens væsentligste formål var og er at få flere unge til at tage en uddannelse. Og indsatsen har virket. Således viser studier, at indsatsen medførte et væsentligt og signifikant løft i afgangen til uddannelse. Aldersgrænsen for ungereglerne på 25 år er imidlertid noget lavere end det tidspunkt, hvor de fleste unge i dag færdiggør uddannelse. I perioden er gennemsnitsalderen for afslutning af en erhvervskompetencegivende uddannelse steget fra 27 til 28½ år. I det lys er det ikke hensigtsmæssigt, at dagpenge- og kontanthjælpssatserne for personer over 25 år er hhv. godt 3 og knap 2 gange højere end SU-satsen (for udeboende ikke-forsørgere). Dagpenge- og kontanthjælpsydelserne modarbejder dermed målet om, at flere unge gennemfører en kompetencegivende uddannelse. Særligt i kontanthjælpssystemet er der mange, der aldrig får en kompetencegivende uddannelse. Efter en årrække på kontanthjælp ender en betydelig andel på førtidspension. Hensigten med at hæve aldersgrænserne er således at modvirke, at unge fastholdes i ledighed uden uddannelse. Forslaget skal ses i sammenhæng med kommissionens

9 9 forslag om at harmonisere reglerne for den aktiv beskæftigelsesindsats for unge under 3 år, jf. forslag B.5. Effekter Forslaget styrker både tilskyndelsen at påbegynde en uddannelse og finde beskæftigelse. På kortere sigt skønnes beskæftigelsen øget med ca. 1.3 personer. Hertil kommer effekter på lidt længere sigt som følge af et højere uddannelsesniveau. I alt skønnes beskæftigelsen varigt øget med ca. 2. personer. De offentlige finanser skønnes varigt forbedret med ca. ½ mia. kr. I kontanthjælpssystemet er der unge, hvor ordinær uddannelse ikke er en reel valgmulighed. For denne gruppe skal der tilrettelægges en særlig aktiv indsats, jf. forslag B.5. Nogle kontanthjælpsmodtagere vil utilsigtet få forringede økonomiske vilkår ved en forøgelse af aldersgrænsen for ungereglerne. For at begrænse dette, foreslår kommissionen at forsørgere, gravide samt kronisk og psykisk syge kontanthjælpsmodtagere friholdes. Kommissionen vil i sin endelige rapport mere indgående behandle indsatsen rettet mod personer med problemer ud over ledighed, herunder i kontanthjælpssystemet. Idet kommissionen foreslår at halvere forsikringsbidraget for under 3-årige (forslag A.7), skønnes effekterne på tilslutningen til a-kassesystemet at være begrænsede.

10 1 A.5 Justering af dimittendreglerne Forslag Reglerne for dimittenddagpenge justeres: Dimittendsatsen reduceres fra 82 til 5 pct. af maksimal dagpengesats efter et halvt år på dagpenge. Alternativt kunne dagpengeperioden afkortes til 1 år. Der indføres krav om forudgående a-kassemedlemskab på 1 år, hvilket skal ses i sammenhæng med halvering af forsikringsbidraget for unge, jf. kommissionens forslag A.7. A-kasserne kan men har ikke pligt til at hjælpe med jobformidling i perioden. A-kasserne bestemmer selv størrelsen af administrationsbidraget i perioden. Det kan også overvejes at udvide karensperioden fra 1 måned til 8 uger, hvilket også vil stimulere jobsøgning. Effekten vil dog være betydeligt mindre end ved ovenstående. Forsørgere og gravide på reducerede dagpenge friholdes. Idet a-kasserne teknisk set ikke kan skelne mellem forsørgere og ikke-forsørgere, får gravide og forsørgende dimittender automatisk ret til et særligt forsørgertillæg hos kommunen. Baggrund Ret til dagpenge kræver som hovedregel 52 ugers arbejde indenfor de seneste 3 år. Gennemførelse af en erhvervskompetencegivende uddannelse af mindst 18 måneders varighed giver imidlertid adgang til dagpenge efter en karensperiode på 1 måned, såfremt personen melder sig ind i en a-kasse senest 14 dage efter uddannelsens afslutning. Satsen (dimittenddagpengesatsen) udgør 82 pct. af den maksimale dagpengesats, dvs. 2½ gange mere end SU-satsen (for udeboende ikke-forsørgere). Personen kan tidligst efter 6 måneder få beregnet en ny dagpengesats, hvis personen i øvrigt har haft mindst 13 ugers beskæftigelse i perioden med en vis ugentlig arbejdstid. Hensigten med dimittendordningen er at give nyuddannede et indkomstgrundlag under jobsøgningen. Muligheden bidrager imidlertid også til at fastholde nogle i ledighed, idet retten til dagpenge gør det muligt at søge i meget lang tid efter ønskejobbet. Endvidere er der god mulighed for at påbegynde jobsøgning allerede under uddannelsens sidste år. Effekter Forslagene stimulerer dimittender til mere intensiv jobsøgning, hvilket skønnes at øge beskæftigelsen varigt med ca. 2. personer. De offentlige finanser skønnes varigt forbedret med ca. ½ mia. kr.

11 Kommissionen vurderer, at justeringerne af dimittendreglerne ikke nævneværdigt vil påvirke unge tilskyndelse til at tage en kompetencegivende uddannelse. Set sammen med de særlige ungeregler er beskæftigelsespolitikkens effekter på incitamentet til uddannelse særdeles positive. Det kan derimod ikke udelukkes, at justeringerne, navnlig i kombination med udvidelsen af ungereglerne, isoleret set kan svække unges tilskyndelse til at forsikre sig mod ledighed. Blandt andet derfor foreslår kommissionen at nedsætte forsikringsbidraget for unge, jf. forslag A.7. 11

12 12 A.6 Ledige skal varsle ferie i bedre tid Forslag Ledige skal fremover meddele hovedferien (3 uger) til jobcentret med mindst 3 måneders varsel og øvrig ferie med mindst 1 måneds varsel. Den ledige kan dog med kortere varsel aftale med jobcentret at ferien holdes på andre tidspunkter, hvis der kan opnås enighed herom. Baggrund Dagpengemodtagere har ret til 5 ugers ferie årligt, dvs. 5 uger, hvor de ikke skal stå til rådighed. Under ferien udbetales feriedagpenge i det omfang, den ledige ikke har ret til feriepenge fra en tidligere arbejdsgiver. På dette punkt svarer lediges ferierettigheder til beskæftigedes. Til forskel fra beskæftigede skal ledige blot meddele ferie (til jobcentret), og det med mindst 14 dages varsel. En ledig kan dog ikke meddele ferie på et tidspunkt, hvor personen er blevet indkaldt til samtale eller andre aktiviteter. Lediges mulighed for at meddele ferie med kort varsel svækker jobcentrets muligheder for hurtigt at få ledige i beskæftigelse. Det svækker lediges reelle rådighed. For beskæftigede gælder reglen, at kan der ikke opnås enighed med arbejdsgiveren, varsler arbejdsgiveren afholdelse af hovedferien (3 uger) til medarbejdere med mindst 3 måneders varsel og øvrig ferie med mindst 1 måneds varsel. Effekter Ved at udvide lediges ferievarsel kan jobcentret lettere tilrettelægge indsatsen, så ledige hurtigere kommer i arbejde. Der ventes begrænset positive effekter på beskæftigelse og offentlige finanser. Fra 1. januar 28 indgår feriedagpengemodtagere ikke længere i den registrerede ledighed. Derfor reducerer kortere ferieperioder ikke den målte ledighed.

13 13 A.7 Halvering af forsikringsbidraget for unge under 3 år Forslag Forsikringsbidraget (som a-kassen sender videre til staten) for unge under 3 år halveres. Reduktionen udgør årligt et beløb svarende til 2,4 dages dagpenge (1.687 kr., 28-priser). Hvis a-kasserne samtidig reducerer administrationsbidraget for under-3-årige, kan det samlede kontingent blive halveret. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag A.4 og A.5 vedr. udvidelse af de særlige ungeregler og justering af dimittendreglerne i dagpengesystemet. Baggrund Forsikringstilbøjeligheden har været faldende over de seneste 1-15 år. Faldet er alene indtruffet blandt unge og kortuddannede, mens tilslutningen til a-kasserne er øget blandt personer med længerevarende uddannelse. Hvis man ønsker at styrke incitamentet til dagpengeforsikring for unge og personer uden en kompetencegivende uddannelse, kan det mest hensigtsmæssigt opnås ved at reducere kontingentets størrelse for disse grupper. Således vil disse grupper ikke eller kun i begrænset omfang få gavn af et højere dagpengemaksimum, bl.a. fordi dagpengesatsen (som hovedregel) ikke kan overstige 9 pct. af hidtidig lønindkomst og på grund af de særlige ungeregler. Endvidere vil højere dagpengeydelser have betydelige skadevirkninger, bl.a. i form af højere strukturel ledighed. Effekter Halvering af bidraget for de under-3-årige vil umiddelbart svække de offentlige finanser med ca. ¼ mia. kr. Flere ventes dog at blive medlem af en a-kasse, hvilket trækker i modsat retning. Lavere forsikringsbidrag, navnlig for unge, kan medføre en stigning i den strukturelle ledighed. Således ventes flere at blive berettigede til dagpenge frem for kontanthjælp ved ledighed, hvilket isoleret set reducerer tilskyndelsen til at søge og fastholde arbejde for disse personer.

14 14 A.8 Lavere forsikringsbidrag kombineret med højere efterlønsbidrag (tvist) Forslag Det årlige forsikringsbidrag (som a-kassen sender videre til staten) reduceres svarende til 1 dags dagpenge (73 kr., 28-priser) for personer over 3 år (ekskl. efterlønnere). Reduktionen kombineres med en tilsvarende forøgelse af efterlønsbidraget. Der er grundlag for betydelige forenklinger i a-kassernes administration, bl.a. med implementering af e-indkomstsystemet til beregning af dagpengesats mv. Derfor bør det vurderes nærmere, om der evt. bør indføres et loft over fradraget for a- kassekontingent (dvs. administrationsbidraget). Det skal tilskynde a-kasserne til at højne effektiviteten, hvilket muliggør yderligere reduktion af kontingentet. Baggrund Det kan være en samfundsmæssig interesse, at alle med en ledighedsrisiko er omfattet af en arbejdsløshedsforsikring. For nogle grupper er det i højere grad efterlønsordningen end arbejdsløshedsforsikringen, der motiverer medlemskab af en a- kasse. Effekter Tvistet mellem arbejdsløshedsforsikring og efterlønsbidrag tilskynder på den ene side flere til at melde sig ind i en a-kasse og blive omfattet af arbejdsløshedsforsikringen. På den anden side ventes færre medlemmer af efterlønsordningen på langt sigt. Omkring 7 pct. af de 3-64-årige a-kassemedlemmer betaler ind til efterlønsordningen. Derfor betyder tvistet umiddelbart en forværring af de offentlige finanser på ca. ¼ mia. kr. Flere forventes imidlertid at melde sig ind i a-kassen. På langt sigt skønnes en positiv beskæftigelseseffekt på ca. 1.5 personer som følge af mindre tilslutning til efterlønsordningen. På langt sigt skønnes de offentlige finanser forbedret med ca. ¼ mia. kr. Når flere bliver medlem af en a-kasse, bliver flere berettiget til dagpenge frem for kontanthjælp ved ledighed. Det kan reducere jobsøgningen og evt. indebære en lille forøgelse af strukturledigheden.

15 15 B.1 Obligatorisk jobsøgnings- og afklaringskursus efter 13 uger (Fase 1) Forslag Der indføres ret og pligt til et jobsøgnings- og afklaringskursus senest efter 13 uger på offentlig forsørgelse. Kurset har en varighed på en uge. Forslaget omfatter alle modtagere af dagpenge, kontanthjælp og starthjælp. Baggrund Forslaget udgør et af elementer i fase 1 i Arbejdsmarkedskommissionens forslag om en styrket aktiv beskæftigelsesindsats. Obligatoriske jobsøgnings- og afklaringskurser vil være en motivationsfaktor for de ledige, der kan finde beskæftigelse på egen hånd. Samtidig vil placeringen af disse kurser relativt tidligt i ledighedsforløbet medvirke til en hurtigere afklaring af beskæftigelsesmulighederne, så en eventuel efterfølgende indsats (i fase 2) kan målrettes bedre. Obligatorisk jobsøgnings-/afklaringskursus indgik som et af elementerne i forsøget Hurtigt i gang. Resultaterne viste, at en tidlig og intensiv indsats samlet set medvirker til at øge de lediges chance for komme i beskæftigelse med omkring 3 procent. Målgruppen kan i dag modtage et tilbud om fx et jobsøgnings- og afklaringskursus i forbindelse med ret og pligt til aktivering, men de nuværende regler omfatter ikke obligatoriske jobsøgnings- og afklaringskurser. Forslaget er således et yderligere tiltag i den aktive beskæftigelsesindsats og erstatter ikke tidspunkt, regler mv. for det første tilbud om ret og pligt til aktivering. Effekter Effekten på den strukturelle beskæftigelse skønnes med betydelig usikkerhed til 5-1. helårspersoner. Beskæftigelsesvirkningen skyldes primært, at forslaget motiverer ledige til at finde beskæftigelse på egen hånd. Hertil kommer en bedre målretning af jobsøgningen tidligt i ledighedsforløbet. Beskæftigelseseffekten skal vurderes i sammenhæng med andre forslag om en tidligere, intensiveret og mere målrettet indsats, jf. især forslag B.2 om intensiveret kontaktforløb og B.3 om fremrykning af aktiveringstidspunktet. Forslaget skønnes at indebære en umiddelbar merudgift i størrelsesordenen mio. kr. (ekskl. afledte effekter på ledigheden). Udgiften finansieres via omprioriteringer indenfor den aktive beskæftigelsesindsats, herunder fx afskaffelse af fuldtidsaktivering efter 2½ år.

16 16 B.2 Intensiveret kontaktforløb de første 6 måneder (Fase 1) Forslag Kontaktforløbet intensiveres, således at der afholdes jobsamtaler hver anden uge de første 6 måneder på offentlig forsørgelse. Samtalerne afholdes som udgangspunkt i form af individuelle samtaler. Herefter afholdes jobsamtaler hver 3. måned (nuværende regler). Forslaget omfatter modtagere af dagpenge, kontanthjælp og starthjælp. Baggrund Forslaget udgør et af elementerne i fase 1 i Arbejdsmarkedskommissionens forslag om en styrket aktiv beskæftigelsesindsats. Målet med det intensiverede kontaktforløb er, at den ledige hurtigt kommer tilbage i et ordinært job. Fokus i samtalerne i kontaktforløbet er på jobsøgning og jobformidling. Analyser viser, at samtaler øger lediges sandsynlighed for at finde beskæftigelse. Resultatet skal ses i lyset af 1) øget motivation for den ledige til at intensivere jobsøgningen og finde beskæftigelse på egen hånd og 2) målretning af jobsøgningen. Den ledige motiveres dels som følge af selve udsigten til at skulle til samtale, dels fordi aktiveringsforløbet planlægges under samtalerne. Målretningen sker, fordi samtalen kan give den ledige bedre forudsætninger for at finde beskæftigelse. Under nuværende regler skal jobcenteret have personlig kontakt med den ledige mindst hver 3. måned på offentlig forsørgelse eller efter deltagelse i et aktiveringstilbud. Kontakten skal være hyppigere hvis 1) personen har kvalifikationer inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft, 2) der er risiko for, at personen ikke selv kan finde beskæftigelse eller 3) der er tvivl om personens rådighed. Jobcenteret fastsættelser selv retningslinjer for hvor hyppig kontakten skal være. Effekter Effekten på den strukturelle beskæftigelse skønnes med betydelig usikkerhed til 5-1 helårspersoner. Beskæftigelseseffekten skal vurderes i sammenhæng med andre forslag om en tidligere, intensiveret og mere målrettet indsats, jf. især forslag B.1 om obligatoriske jobsøgnings-/afklaringskurser og B.3 om fremrykning af aktiveringstidspunktet. Forslaget skønnes at indebære en umiddelbar merudgift på i størrelsesordenen godt 2 mio. kr. (ekskl. afledte virkninger på ledigheden). Udgiften finansieres via omprioriteringer indenfor den aktive beskæftigelsesindsats, herunder fx afskaffelse af fuldtidsaktivering efter 2½ år.

17 17 B.3 Fremrykket aktiveringstidspunkt for personer på 3 år og derover til senest efter 6 måneder (Fase 2) Forslag Ret og pligt til første tilbud om aktivering fremrykkes til senest efter 6 måneder for alle modtagere af dagpenge, kontanthjælp og starthjælp på 3 år og derover. Gentagen aktivering af målgruppen skal som hovedregel ske senest 6 måneder efter afslutningen af et aktiveringstilbud (gældende regler). Baggrund Forslaget udgør et af elementer i fase 2 i Arbejdsmarkedskommissionens forslag om en styrket aktiv beskæftigelsesindsats. Fremrykning af aktiveringstidspunktet vil være en motivationsfaktor for de ledige, der kan finde beskæftigelse på egen hånd. Samtidig testes den lediges rådighed tidligere i ledighedsforløbet. Tilbuddet for de ledige i målgruppen skal i væsentligt omfang bestå af en jobnær indsats i en offentlig eller privat virksomhed, jf. forslag B.4. Det betyder, at de ledige møder det ordinære arbejdsmarkedet tidligt i deres ledighedsforløb. Med vægten på forløb i virksomhedspraktik sikres samtidig, at personerne ikke fastholdes i længerevarende aktiveringstilbud og dermed unødigt længe i offentlig forsørgelse. Under nuværende regler skal forslagets målgruppe modtage det første ret og pligt tilbud senest efter 9 måneder på offentlig forsørgelse. Effekter Det skønnes, at forslaget vil have en strukturel beskæftigelseseffekt på personer som følge af, at det tilskynder ledige til hurtigere at finde beskæftigelse på egen hånd (motivationseffekten). Fremrykning af aktiveringstidspunktet vil betyde, at nogle af de ledige, der i dag selv finder beskæftigelse mellem 6. og 9. måned, fastholdes i ledighed længere, fordi de deltager i et aktiveringsforløb. Fastholdelseseffekten indebærer isoleret set en stigning i den strukturelle ledighed. En tidligere indsats vil imidlertid også have en opkvalificerede effekt på deltagerne. Det forudsættes, at fastholdelses- og opkvalificeringseffekterne vil være af omtrent samme størrelsesorden (men med modsat fortegn) og derfor samlet set ikke vil påvirke beskæftigelsen. Den umiddelbare merudgift skønnes til i størrelsesordenen 2 mio. kr. årligt (når der tages højde for den ændring i brugen af aktiveringsredskaber, som forslag B.4 medfører, men ekskl. afledte effekter på ledigheden). Udgiften finansieres via omprioriteringer indenfor den aktive beskæftigelsesindsats, herunder fx afskaffelse af fuldtidsaktivering efter 2½ år.

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Efterlønsordningen er kraftig forringet og fremadrettet reelt afskaffet.

Efterlønsordningen er kraftig forringet og fremadrettet reelt afskaffet. Salamimetoden: 04 11 2016 vsk Over de senere år er det gradvist blevet mindre og mindre attraktivt af forsikre sig mod ledighed i en a kasse. Og i Regeringens 2025 plan lægges der op til yderligere forringelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Reformen har som mål, at Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige får et reelt

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Jesper Kühl, De Økonomiske Råds Sekretariat 3.oktober 2014 Notatet redegør for beregningerne af konsekvenserne af at lempe genoptjeningskravet

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet VLAK-regeringen har meldt ud, at den vil finde besparelser på 5,25 mia. kr. på overførselsområdet som finansiering til skattereformen. VLAKs målsætning er, at disse besparelser skal øge beskæftigelsen

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN

FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN 15. august 2008 af Jes Vilhelmsen direkte tlf. 33557721 Resumé: FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN AE s beregninger viser, at hver tredje forsikrede ledig ikke påbegyndte deres første aktiveringsforløb

Læs mere

Fakta om udviklingen i arbejdsstyrken frem mod 2040 i lyset af allerede besluttede reformer 1 April 2007

Fakta om udviklingen i arbejdsstyrken frem mod 2040 i lyset af allerede besluttede reformer 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Fakta om udviklingen i arbejdsstyrken frem mod 2040 i lyset

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 214-1 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 124 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8

Læs mere

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 22. januar 2010 Det danske samfund oplever i forlængelse af den finansielle krise en faldende beskæftigelse og hastigt

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Nedenfor beskrives virknings- og overgangsbestemmelserne vedrørende ændringer, der træder i kraft 1. januar 2015 i forhold til: 1. Jobrotation 2. Målrettet

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Analyse 27. april 2012

Analyse 27. april 2012 . april 12 Ungeindsatsen får de ledige hurtigere tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at den særlige indsats for kontanthjælpsmodtagere under

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K Notat: BESKÆFTIGELSESGEVINST PÅ 4.000 VED REDUKTION AF DIMITTENDSATSEN Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg Dimittender i Danmark har i international

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag om udvidet ungeindsats

Forslag om udvidet ungeindsats Sagsnr. 61.01-06-1 Ref. CSØ/kfr Den 7. april 006 Forslag om udvidet ungeindsats Regeringen vil nedsætte ydelserne for de 5-9-årige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. For kontanthjælpsmodtagerne gælder

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Analyse 19. september 2012

Analyse 19. september 2012 19. september 1. Konsekvenser af en kortere dagpengeperiode Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 13 afkortet fra til år. I analysen undersøges lediges afgang fra dagpengesystemet omkring det tidspunkt,

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Pct = Erhvervsfrekvens, pct.

Pct = Erhvervsfrekvens, pct. Danmarks velstand afhænger blandt andet af den samlede arbejdsindsats. Velstanden øges, hvis flere personer deltager på arbejdsmarkedet, eller arbejdstiden øges. I Danmark er erhvervsfrekvensen høj, men

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08556 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Notat. Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed

Notat. Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed Notat Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed Indledning Regeringen har præsenteret to omfattende planer, som har betydning for den lokale beskæftigelsesindsats: Sags id: 10/33429

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet

Initiativer på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 19. januar 2012 HHS Initiativer på beskæftigelsesområdet Initiativ/Hovedindhold Kilde Status/Udmøntning Økonomi 1 Dagpengeperiode forlænges med ½ år for alle

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Spørgsmål svar vedrørende uddannelsesordningen

Spørgsmål svar vedrørende uddannelsesordningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 20. december 2012 J.nr.: 2012-0020070 Spørgsmål svar vedrørende uddannelsesordningen Uddannelsesaktiviteter under uddannelsesordningen Spørgsmål: Hvad

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen Punkt 3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen 2014-33589 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At kontaktforløbet afvikles i henhold til

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Samtlige jobcentre, kommuner m. fl. Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Der er en række forskellige ikrafttrædelsesdatoer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Lovændringer på beskæftigelsesområdet Lovændringer på beskæftigelsesområdet. På beskæftigelsesområdet har det været 2 store lovændringer i foråret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs -, Beskæftigelses - og kulturudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform 3. januar 211 Pressebriefing om tilbagetrækningsreform Mål om balance på de offentlige finanser i 22 Pct. af BNP 2 1-1 -2-3 -4-5 Strukturel balance 22 Uden yderligere tiltag Pct. af BNP 21 22 23 24 2 1-1

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER Dagpenge for en hel måned ad gangen Mulighed for dagpenge i længere tid Optjening af dagpengeret ud fra din indkomst Det er nogle af de nye regler, som du kan

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Antallet af forsikrede ledige med under ét års varighed er fordoblet siden sidste år, og antallet af forsikrede ledige med under 13 ugers ledighed er steget med ikke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2011/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015593 Fremsat den 30. november 2011

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Oplæg til trepartsmøde

Oplæg til trepartsmøde Oplæg til trepartsmøde 28.8.2008 Arbejdsmarkedsreformer, der både forbedrer de offentlige finanser og øger arbejdsudbud og beskæftigelse på kortere sigt Arbejdsmarkedskommissionen blev nedsat af regeringen

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

Analyse 19. september 2013

Analyse 19. september 2013 1. september 1 Dagpengereformen virker - status efter et halvt år Der har været meget fokus på de personer, der er faldet ud af dagpengesystemet som følge af forkortelsen af dagpengeperioden. Det er en

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013 Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Torsdag den 25. september 2013 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats LAB - Lov om en

Læs mere

07/08/15. Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel. Foretaget for a-kassen Ase

07/08/15. Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel. Foretaget for a-kassen Ase 07/08/15 Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel Foretaget for a-kassen Ase 2 KONSEKVENSBEREGNINGER AF FORSLAG TIL NY DAGPENGEMODEL DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 8. august 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 416 (Alm. del) af 22. juni 2017

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Aftale om senere tilbagetrækning

Aftale om senere tilbagetrækning 11-0518 - liss, - 16.05.2011 Kontakt: Lisbeth Sølvhøj - liss@ftf.dk, - Tlf: 33 36 88 00 Aftale om senere tilbagetrækning Regeringen indgik fredag den 13. maj en efterlønsaftale med Dansk Folkeparti og

Læs mere

Der afsættes en pulje på landsplan i perioden Puljen kan søges m.h.p. på lokale forsøg på området.

Der afsættes en pulje på landsplan i perioden Puljen kan søges m.h.p. på lokale forsøg på området. 1 Bilag 1: Beskrivelse af enkeltinitiativer i ungepakken på Beskæftigelsesministeriets område kronologisk efter 1. Initiativer, der træder i kraft i 2010 uden nærmere tidsangivelse i forligsteksten landsplan

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Nyt kapitel Det har fra dag 1 været en hovedprioritet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere