Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU"

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2014 Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Provenuet fra øget virksomhedsindsats anvendes til ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov 1. Resume Denne indstilling omhandler en øget investering i det virksomhedsvendte arbejde. Overskuddet herfra skal bidrage til finansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Et område der er under stort økonomisk pres. Styrket samarbejde med virksomhederne Et centralt element i det forlig der i juni 2014 blev indgået om en reform af beskæftigelsesindsatsen, er kommunernes samarbejde med virksomhederne. Et væsentligt punkt er, at virksomhedsservice og jobformidling bliver en kerneopgave i jobcentrene, så virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har behov for. Det skærpede fokus på samarbejdet med virksomhederne ligger derfor fint i tråd med budgetforliget for 2014, der netop retter fokus på en aktiv beskæftigelsesindsats med virksomhederne som en central aktør. Centralt for indsatsen er det også at understøtte virksomhederne i forhold til at fastholde sygemeldte medarbejdere. Med Strategi for samarbejde med virksomheder vedtaget sammen med Beskæftigelsesplan 2014 for Jobcenter Aarhus - har Beskæftigelsesforvaltningen sat yderligere fokus på at styrke samarbejdet med virksomheder i og omkring Aarhus. I løbet af 2014 har Beskæftigelsesforvaltningen arbejdet intenst på at føre den virksomhedsrettede strategi ud i livet Klik her for at angive tekst. side 1 af 10

2 på alle niveauer i organisationen og i tæt dialog og samarbejde med bl.a. virksomheder og a-kasser. Hvis strategien for alvor skal lykkes, kræves der dog tilførsel af flere ressourcer til området. Med henblik på at styrke resultaterne af det virksomhedsvendte arbejde foreslås derfor ansættelse af ca. 22 medarbejdere, som skal professionalisere, udvikle og vedligeholde virksomhedskontakt- og service yderligere. Det vurderes, at denne investering på godt 12 mio. kr. kan tjene sig hjem ved besparelser på overførselsudgifterne. Besparelserne foreslås anvendt til at løfte kommunens udfordringer med at sikre de nødvendige uddannelsesmæssige tilbud til unge med særlige behov (jf. nedenfor). Finansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) I forbindelse med budgetforliget for Budget 2013 anerkendte forligspartierne de økonomiske udfordringer, som Sociale Forhold og Beskæftigelse har i forhold til STU en. Siden ordningen blev indført i , har der været en markant øget efterspørgsel på tilbuddet og dermed et markant øget udgiftspres. Tilbuddet står overfor en økonomisk udfordring de kommende år med et forventet budgetunderskud på 25 mio. kr. i 2015 faldende til 18 mio. kr. fra 2018 og frem. Sociale Forhold og Beskæftigelse har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 udarbejdet en analyse af STU området, hvor der peges på en række yderligere effektiviseringstiltag, som vil kunne reducere budgetudfordringen i 2015 og frem (jf. bilag 1). Der kan ikke umiddelbart anvises alternativ finansiering, hvis der ikke tilføres de nødvendige midler til STU (12 mio. kr.). Vurderinger er, at der ikke kan overføres midler fra øvrige aktiveringsbudgetter, da disse er under hårdt pres. Der vil dermed ske en betydelig serviceforringelse over for målgruppen. 2. Beslutningspunkter At 1) Sociale Forhold og Beskæftigelse fra og med 2015 tilføres et budgetløft på 12 mio. kr. årligt med henblik på at styrke det virksomhedsvendte arbejde. At 2) Sociale Forhold og Beskæftigelse på overførselsområdet reducerer budgettet med 18 mio. kr. Klik her for at angive tekst. side 2 af 10

3 svarende til den forventede besparelse på overførselsindkomster som følge af en styrket virksomhedsvendt indsats. At 3) Budgetudfordringen på i alt ca. 25 mio. kr. i 2015 faldende til 18 mio. kr. i 2018 og frem på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse finansieres ved provenuet på investeringen i den virksomhedsvendte indsats på 6 mio. kr. og et budgetløft på 6 mio. kr. Mankoen på 13 mio. kr. i 2015 faldende til 6 mio. kr. i 2018 finansieres ved yderligere effektiviseringer på STU-området samt interne omprioriteringer i Sociale Forhold og Beskæftigelse. At 4) Indstillingen henvises til budgetdrøftelserne vedr. budget Baggrund En styrket beskæftigelsesindsats som én af grundpillerne for vækst i Aarhus Kommune var et dominerende og gennemgående tema i forbindelse med budgetforliget for 2014: Høj beskæftigelse er en betingelse for velfærd og velstand ( ). Derfor skal Aarhus til stadighed stå for en aktiv jobskabelses- og beskæftigelsesindsats ( ). Samtidig er det en afgørende del af beskæftigelsesindsatsen, at den er målrettet virksomhedernes og de lediges behov. Jo bedre forståelse for virksomhedernes behov, jo bedre mulighed for at sikre varig beskæftigelse (Budgetforlig 2014). Flere analyser peger på, at løntilskud og virksomhedspraktik har en væsentlig reducerende effekt på ledighedslængden for arbejdsmarkedsparate ledige. 1 Samtidig er det belyst i mange studier, at (hyppige) samtaler har en gunstig effekt. Disse erfaringer fra virksomhedsvendte indsatser har medvirket til en styrkelse af netop disse områder via investeringsmodeller i de seneste to budgetforlig. Ideen bag investeringsmodel-metoden er, at det - via investering i øget virksomhedssamarbejde er muligt at afkorte ledigheden blandt borgerne. Dette vil isoleret set betyde færre udgifter til offentlig forsørgelse. Samtidig vil en øget beskæftigelse bidrage til vækst i kommunen. Og her er flere virksomhedsrettede forløb til ledige et meget vigtigt redskab. 1 Se blandt andet Klik her for at angive tekst. side 3 af 10

4 I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2013 er de første erfaringer med investeringsmodellerne afrapporteret. De positive erfaringer har medført, at modellerne fortsættes. Det er vurderingen i Sociale Forhold og Beskæftigelse, at investeringstankegangen fortsat kan udbygges med positive resultater. Investering der skaber flere job til ledige En øget investering i den direkte virksomhedskontakt og jobformidling er et meget centralt element i indsatsen for at understøtte virksomhedsstrategien og skabe flere jobåbninger til kommunens borgere. Også med henblik på at opnå en tidlig gevinst af opsvinget og få flere borgere ud af ledighed. En gevinst der vil kunne bidrage til at løfte de økonomiske udfordringer på STU en Virksomhedsstrategien indeholder en række mål for samarbejdet med virksomhederne og hvordan jobformidlingen kan styrkes herunder at flere ledige skal i virksomhedsrettede tilbud. Derudover skal jobeffekten øges. Det vil sige, at flere ledige skal opnå en varig og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Aarhus Kommune skal også hjælpe virksomhederne med at få en let og smidig adgang til den arbejdskraft, som de har brug for. Samtidig vil implementeringen af strategien styrke Aarhus Kommunes image som erhvervsvenlig kommune. En pro aktiv indsats gennem øget investering skal også sikre ledige del i det kommende opsving på arbejdsmarkedet. Visionen for samarbejdet med virksomhederne er, at virksomhederne og Aarhus Kommune har Danmarks stærkeste partnerskab, når det gælder job, socialt ansvar og vækst. Strategien implementeres nu på alle niveauer i organisationen og i samarbejde med eksterne interessenter. Konkret betyder det, at der arbejdes med følgende initiativer (uddybet i bilag 2): Key account managers til udvalgte virksomheder Øge viden om virksomhederne og det østjyske arbejdsmarked hos alle medarbejdere i forvaltningen Fokus på ledere og ledelse Opkvalificering af virksomhedskonsulenter med øget fokus på service, relationsopbygning og salg Nye redskaber, der skal lette arbejdsgange internt i forvaltningen Skærpe forvaltningens kommunikation med virksomhederne Etablering af advisory board/tænketank og øget kontakt med erhvervsnetværk Klik her for at angive tekst. side 4 af 10

5 I forlængelse af dette arbejde og til styrkelse af implementeringen foreslås det, at det virksomhedsvendte arbejde opprioriteres markant ved ansættelse af ca. 22 virksomhedsvendte medarbejdere. Stigende udgifter til STU Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov blev indført af Folketinget ved lov i sommeren Opgaven blev placeret i kommunerne og har udfordret kommunerne på flere områder. Det har vist sig, at økonomien i tilbuddet er vanskelig at styre, og det er et kendt problem, at udgifterne til uddannelsen ofte bliver højere end forventet, hvilket er en stor udfordring for landets kommuner. Målgruppen for STU består som oftest af unge udviklingshæmmede, svært bevægelseshandicappede, multihandicappede, unge med autisme eller ADHD samt unge med erhvervet hjerneskade. Tilbuddet er dermed til de uddannelsesmæssigt mest truede unge men samtidig også et bidrag til opfyldelse af 95 % målsætningen. Hovedparten af de unge i målgruppen modtager førtidspension. Andre modtager kontanthjælp eller forsørges af forældre. Antallet af STU-forløb er siden ordningens indførelse steget markant: Fra 73 helårsforløb i 2009 til 147 helårsforløb i Pr. august 2014 er antallet steget til 168 helårsforløb. Der skønnes på sigt at være behov for i underkanten af 200 helårspladser jf. tabel herunder. Udviklingen i STU-forløb i Aarhus Kommune fra samt det forventede antal fra Realiseret Helårspersoner i aktivitet Forventet Helårspersoner i aktivitet Udgifter 45,9 51,5 50,5 46,7 45,1 Budget 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 Budgetunderskud 19,4 25,0 24,0 20,2 18,6 Antallet af STU forløb varierer 6-byerne imellem. Aarhus havde pr. november 2013 et antal STU elever i gang, svarende til 159 helårspladser. Dette er set i forhold til befolkningens størrelse (16-19 årige) under niveauet i de øvrige 6-byer. Figuren herunder viser f.eks., at København har en andel unge borgere på STU, der er knap dobbelt så høj som i Aarhus. Klik her for at angive tekst. side 5 af 10

6 Antal STU elever målt i forhold til antal årige, Aarhus=indeks København Odense Esbjerg Randers Aarhus Aalborg Kilde: Indberetning fra 6-byerne Med den eksisterende gennemsnitspris er budgetunderskuddet betydeligt. Som det fremgår af tabellen øverst er budgetunderskuddet gennemsnitligt på over 20 mio. kr. årligt i budgetperioden. Der arbejdes løbende med at effektivisere området ligesom området allerede er blevet analyseret nøje - jf. bilag 1. På trods af, at STU-området i forvejen er genstand for effektiviseringer mhp. at afbøde budgetudfordringerne, kan opgaven dog ikke løses for det nuværende budget på 26,5 mio. kr. Gennemsnitsprisen pr. STU forløb var i 2013 på kr. Pr. nov Gnsn. pris, kr. Aalborg Randers Esbjerg Odense København Aarhus i Aarhus Kommune. Til sammenligning lå gennemsnittet i de øvrige 6 byer - København undtaget - lavere end i Aarhus (jf. tabel herunder). Med den foreslåede øgede effektivisering på 6 mio. kr. vil gennemsnitsprisen blive reduceret med ca , dvs. til omkring Kommunernes landsforening (KL) anbefaler at kommunerne budgetterer og styrer økonomien efter en gennemsnitlig årlig enhedspris på kr. 2 Dvs. at med øget effektivisering vil Aarhus Kommune komme ned i nærheden af det niveau, der svarer til anbefalingen fra KL samt tættere på det generelle niveau blandt 6-byerne. Området foreslås altså tilført 12 mio. kr. (fra hhv. investeringsmodellen og et budgetløft), som sammen med en yderligere effektivisering på 6 mio. kr. kan løse den forventede permanente budgetudfordring på ca. 18 mio. kr. 2 Den kommunale vejledning om STU - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Kommunernes Landsforening, marts 2012 Klik her for at angive tekst. side 6 af 10

7 De midlertidige budgetudfordringer derudover på 7 mio. kr. i 2015 faldende til ca. 2 mio. kr. i 2017 findes ved interne omprioriteringer i Sociale Forhold og Beskæftigelse. 4. Effekt Virksomhedsstrategien indeholder en række konkrete mål, som der følges op på løbende. Det vigtigste er, at den styrkede professionalisering og mere proaktive tilgang til virksomhedssamarbejdet giver en forstærket jobeffekt for ledige borgere. Dette skal bl.a. ske via implementering af de nye koncepter for virksomhedssamarbejdet. Koncepterne forventes alle at have et konkret afkast i form af flere i job, en øget volumen i antal virksomheder, tættere samarbejder samt større tilfredshed hos virksomhederne. Implementeringen af strategien forventes derfor også at have en positiv effekt på Aarhus Kommunes image som erhvervsvenlig kommune. Virksomhederne skal opleve en bedre, en mere smidig og sammenhængende service. En merbevilling på 12 mio. kr. til STU området vil sammen med interne omprioriteringer i Sociale Forhold og Beskæftigelse betyde, at Aarhus Kommune vil have mulighed for årligt at tilbyde en mulighed for uddannelse til ca unge, der ellers sandsynligvis ikke ville kunne opnå en ungdomsuddannelse. Det skal bemærkes, at der i forbindelse med visiteringen af målgruppen til et uddannelsestilbud sker en individuel vurdering af, om den unge kan profitere af andre uddannelsestilbud, der er tættere på normalsystemet. Her kan Erhvervsgrunduddannelsen ( EGU) være relevant. Tabellen herunder indikerer, at Aarhus Kommune i højere grad end flere andre af de store kommuner anvender EGU som et alternativ til STU. Antal unge i gang med et EGU-forløb pr. august 2014 Aalborg Randers Esbjerg Odense Københa vn Aarhus Antal Mål for Aarhus En investering i flere arbejdspladser understøtter de af Byrådet vedtagne Mål for Aarhus, herunder: - At skabe flere arbejdspladser årligt frem til år 2030 Klik her for at angive tekst. side 7 af 10

8 - At 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse - At andelen af selvforsørgende borgere skal op på landsgennemsnittet 5. Ydelse Udover en forventning om at flere ledige kommer i job, vil virksomhederne i Aarhus med den styrkede indsats opleve et løft i kvaliteten i kommunens beskæftigelsesindsats. Jf. i øvrigt bilag 2. Merbevillingen til STU området vil som nævnt betyde, at endnu flere unge (anslået 60-70) vil få mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Dog vil der fortsat være en individuel vurdering af om de unge kan profitere af andre uddannelsestilbud, der er tættere på normalsystemet. 6. Organisering For at sikre at virksomhedsstrategien implementeres med succes, er det vigtigt, at alle tager ansvar, og at det sker i tæt dialog med øvrige interessenter. Der vil på tværs i Beskæftigelsesforvaltningen - bl.a. via MED-system, interne ambassadører for strategien og hos ledelsen - til stadighed være fokus på, at strategien implementeres og at udviklingen fastholdes. Relevante lokale aktører samt øvrige repræsentanter fra det lokale erhvervsliv mv. vil fungere som Advisory Board på strategien og vil følge udviklingen tæt samt rådgive Beskæftigelsesforvaltningen om behovet for yderligere tiltag. Indstillingen har været i høring og høringssvarene er vedlagt (bilag 3). 7. Ressourcer Det forventes, at investeringen på 12 mio. kr. i det virksomhedsvendte arbejde kan indbringe 18 mio. kr. (brutto) via et fald i udgifterne til forsørgelse. Modellen er beskrevet i business-casen herunder (uddybet i bilag 4). Business-case, investering i en styrket virksomhedsrettet indsats Det er i business casen forudsat at den intensiverede indsats vil have en reducerende effekt på det samlede antal ledige svarende til 138 helårspersoner på a-dagpenge. En effekt på ca. 18 mio. kr. Det forudsættes, at hver ekstra jobkonsulent placerer 50 personer i virksomhedsrettet aktivering (1.100 ekstra placeringer årligt i alt) og at denne placering betyder en afkortning af ledighedslængden for hver ledig med 1,5 måned og dermed et fald i udgifterne til forsørgelse. Klik her for at angive tekst. side 8 af 10

9 Det forventede permanente budgetunderskud på STU på mio. kr. foreslås finansieret via tre delelementer: 1. Budgettet til STU tilføres 6 mio. kr. fra investeringsmodellen vedr. øget virksomhedsrettet indsats 2. Budgettet til STU tilføres 6 mio. kr. fra kommunekassen 3. Ved fortsat interne omprioriteringer og omlægninger af tilbud til lavere pris og andre effektiviseringstiltag findes 13 mio. kr. i 2015 faldende til 6 mio. kr. i 2018 Virkning på udgifter (anlæg og drift) og herunder personale (2015-priser) i 1.000kr. Sektor Forslag Øget virksomhedsrettet indsats Besparelse på overførselsområdet som følge af øget virksomhedsrettet indsats. Budgetløft STU Netto kasseeffekt Virkning på personale Med venlig hilsen Jan Ravn Christensen / Erik Kaastrup-Hansen Bilag Bilag 1: Analyse af STU i Aarhus Kommune Klik her for at angive tekst. side 9 af 10

10 Bilag 2: Konkrete indsatser til styrkelse af det virksomhedsvendte arbejde i Beskæftigelsesforvaltningen Bilag 3: Høringssvar Bilag 4: Business-case, investering i en styrket virksomhedsrettet indsats Tidligere beslutninger Den 10. oktober 2013 vedtog Aarhus Byråd Strategi for samarbejde med virksomheder sammen med Beskæftigelsesplan 2014 for Jobcenter Aarhus Sagsnummer: 13/ Beskæftigelsesforvaltningen Tlf.: E-post: Lix: 36 Sagsbehandler: Peter Risvig Tlf.: E-post: Klik her for at angive tekst. side 10 af 10

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. februar 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660. Ivan Leth, formand

Læs mere

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 UDKAST Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Udgives af: Odense Kommune Politisk Økonomisk Stab Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Budgetforslag 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Ambitioner om mere Nyt kapitel

Ambitioner om mere Nyt kapitel Ambitioner om mere Nyt kapitel Dansk økonomi er fremtidssikret ambitioner om mere I kølvandet på den internationale økonomiske krise manglede der 47 mia. kr. i 2020 for at få indtægter og udgifter til

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

SF S BUDGETKATALOG 2015-2018

SF S BUDGETKATALOG 2015-2018 SF S BUDGETKATALOG 2015-2018 I SF har vi i tråd med intentionerne i den nye budgetprocedure valgt at være fuldt åbne om vores budgetforslag. I kataloget er der en uprioriteret beskrivelse af de forslag,

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune TIL ORIENTERING 31. oktober 2012 Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune arbejdsgruppen om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats til ansøgningsrunde 4 i frikommuneforsøgene J.nr. 2012-0017232

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan Den 30. januar 2014 /2RJ)7) VNRPPHQWDUHUWLOHNVSHUWJUXSSHQRP XGUHGQLQJDIGHQDNWLYHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats fremsendte den 20. januar 2014 et klausuleret

Læs mere