Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU"

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2014 Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Provenuet fra øget virksomhedsindsats anvendes til ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov 1. Resume Denne indstilling omhandler en øget investering i det virksomhedsvendte arbejde. Overskuddet herfra skal bidrage til finansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Et område der er under stort økonomisk pres. Styrket samarbejde med virksomhederne Et centralt element i det forlig der i juni 2014 blev indgået om en reform af beskæftigelsesindsatsen, er kommunernes samarbejde med virksomhederne. Et væsentligt punkt er, at virksomhedsservice og jobformidling bliver en kerneopgave i jobcentrene, så virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har behov for. Det skærpede fokus på samarbejdet med virksomhederne ligger derfor fint i tråd med budgetforliget for 2014, der netop retter fokus på en aktiv beskæftigelsesindsats med virksomhederne som en central aktør. Centralt for indsatsen er det også at understøtte virksomhederne i forhold til at fastholde sygemeldte medarbejdere. Med Strategi for samarbejde med virksomheder vedtaget sammen med Beskæftigelsesplan 2014 for Jobcenter Aarhus - har Beskæftigelsesforvaltningen sat yderligere fokus på at styrke samarbejdet med virksomheder i og omkring Aarhus. I løbet af 2014 har Beskæftigelsesforvaltningen arbejdet intenst på at føre den virksomhedsrettede strategi ud i livet Klik her for at angive tekst. side 1 af 10

2 på alle niveauer i organisationen og i tæt dialog og samarbejde med bl.a. virksomheder og a-kasser. Hvis strategien for alvor skal lykkes, kræves der dog tilførsel af flere ressourcer til området. Med henblik på at styrke resultaterne af det virksomhedsvendte arbejde foreslås derfor ansættelse af ca. 22 medarbejdere, som skal professionalisere, udvikle og vedligeholde virksomhedskontakt- og service yderligere. Det vurderes, at denne investering på godt 12 mio. kr. kan tjene sig hjem ved besparelser på overførselsudgifterne. Besparelserne foreslås anvendt til at løfte kommunens udfordringer med at sikre de nødvendige uddannelsesmæssige tilbud til unge med særlige behov (jf. nedenfor). Finansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) I forbindelse med budgetforliget for Budget 2013 anerkendte forligspartierne de økonomiske udfordringer, som Sociale Forhold og Beskæftigelse har i forhold til STU en. Siden ordningen blev indført i , har der været en markant øget efterspørgsel på tilbuddet og dermed et markant øget udgiftspres. Tilbuddet står overfor en økonomisk udfordring de kommende år med et forventet budgetunderskud på 25 mio. kr. i 2015 faldende til 18 mio. kr. fra 2018 og frem. Sociale Forhold og Beskæftigelse har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 udarbejdet en analyse af STU området, hvor der peges på en række yderligere effektiviseringstiltag, som vil kunne reducere budgetudfordringen i 2015 og frem (jf. bilag 1). Der kan ikke umiddelbart anvises alternativ finansiering, hvis der ikke tilføres de nødvendige midler til STU (12 mio. kr.). Vurderinger er, at der ikke kan overføres midler fra øvrige aktiveringsbudgetter, da disse er under hårdt pres. Der vil dermed ske en betydelig serviceforringelse over for målgruppen. 2. Beslutningspunkter At 1) Sociale Forhold og Beskæftigelse fra og med 2015 tilføres et budgetløft på 12 mio. kr. årligt med henblik på at styrke det virksomhedsvendte arbejde. At 2) Sociale Forhold og Beskæftigelse på overførselsområdet reducerer budgettet med 18 mio. kr. Klik her for at angive tekst. side 2 af 10

3 svarende til den forventede besparelse på overførselsindkomster som følge af en styrket virksomhedsvendt indsats. At 3) Budgetudfordringen på i alt ca. 25 mio. kr. i 2015 faldende til 18 mio. kr. i 2018 og frem på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse finansieres ved provenuet på investeringen i den virksomhedsvendte indsats på 6 mio. kr. og et budgetløft på 6 mio. kr. Mankoen på 13 mio. kr. i 2015 faldende til 6 mio. kr. i 2018 finansieres ved yderligere effektiviseringer på STU-området samt interne omprioriteringer i Sociale Forhold og Beskæftigelse. At 4) Indstillingen henvises til budgetdrøftelserne vedr. budget Baggrund En styrket beskæftigelsesindsats som én af grundpillerne for vækst i Aarhus Kommune var et dominerende og gennemgående tema i forbindelse med budgetforliget for 2014: Høj beskæftigelse er en betingelse for velfærd og velstand ( ). Derfor skal Aarhus til stadighed stå for en aktiv jobskabelses- og beskæftigelsesindsats ( ). Samtidig er det en afgørende del af beskæftigelsesindsatsen, at den er målrettet virksomhedernes og de lediges behov. Jo bedre forståelse for virksomhedernes behov, jo bedre mulighed for at sikre varig beskæftigelse (Budgetforlig 2014). Flere analyser peger på, at løntilskud og virksomhedspraktik har en væsentlig reducerende effekt på ledighedslængden for arbejdsmarkedsparate ledige. 1 Samtidig er det belyst i mange studier, at (hyppige) samtaler har en gunstig effekt. Disse erfaringer fra virksomhedsvendte indsatser har medvirket til en styrkelse af netop disse områder via investeringsmodeller i de seneste to budgetforlig. Ideen bag investeringsmodel-metoden er, at det - via investering i øget virksomhedssamarbejde er muligt at afkorte ledigheden blandt borgerne. Dette vil isoleret set betyde færre udgifter til offentlig forsørgelse. Samtidig vil en øget beskæftigelse bidrage til vækst i kommunen. Og her er flere virksomhedsrettede forløb til ledige et meget vigtigt redskab. 1 Se blandt andet Klik her for at angive tekst. side 3 af 10

4 I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2013 er de første erfaringer med investeringsmodellerne afrapporteret. De positive erfaringer har medført, at modellerne fortsættes. Det er vurderingen i Sociale Forhold og Beskæftigelse, at investeringstankegangen fortsat kan udbygges med positive resultater. Investering der skaber flere job til ledige En øget investering i den direkte virksomhedskontakt og jobformidling er et meget centralt element i indsatsen for at understøtte virksomhedsstrategien og skabe flere jobåbninger til kommunens borgere. Også med henblik på at opnå en tidlig gevinst af opsvinget og få flere borgere ud af ledighed. En gevinst der vil kunne bidrage til at løfte de økonomiske udfordringer på STU en Virksomhedsstrategien indeholder en række mål for samarbejdet med virksomhederne og hvordan jobformidlingen kan styrkes herunder at flere ledige skal i virksomhedsrettede tilbud. Derudover skal jobeffekten øges. Det vil sige, at flere ledige skal opnå en varig og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Aarhus Kommune skal også hjælpe virksomhederne med at få en let og smidig adgang til den arbejdskraft, som de har brug for. Samtidig vil implementeringen af strategien styrke Aarhus Kommunes image som erhvervsvenlig kommune. En pro aktiv indsats gennem øget investering skal også sikre ledige del i det kommende opsving på arbejdsmarkedet. Visionen for samarbejdet med virksomhederne er, at virksomhederne og Aarhus Kommune har Danmarks stærkeste partnerskab, når det gælder job, socialt ansvar og vækst. Strategien implementeres nu på alle niveauer i organisationen og i samarbejde med eksterne interessenter. Konkret betyder det, at der arbejdes med følgende initiativer (uddybet i bilag 2): Key account managers til udvalgte virksomheder Øge viden om virksomhederne og det østjyske arbejdsmarked hos alle medarbejdere i forvaltningen Fokus på ledere og ledelse Opkvalificering af virksomhedskonsulenter med øget fokus på service, relationsopbygning og salg Nye redskaber, der skal lette arbejdsgange internt i forvaltningen Skærpe forvaltningens kommunikation med virksomhederne Etablering af advisory board/tænketank og øget kontakt med erhvervsnetværk Klik her for at angive tekst. side 4 af 10

5 I forlængelse af dette arbejde og til styrkelse af implementeringen foreslås det, at det virksomhedsvendte arbejde opprioriteres markant ved ansættelse af ca. 22 virksomhedsvendte medarbejdere. Stigende udgifter til STU Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov blev indført af Folketinget ved lov i sommeren Opgaven blev placeret i kommunerne og har udfordret kommunerne på flere områder. Det har vist sig, at økonomien i tilbuddet er vanskelig at styre, og det er et kendt problem, at udgifterne til uddannelsen ofte bliver højere end forventet, hvilket er en stor udfordring for landets kommuner. Målgruppen for STU består som oftest af unge udviklingshæmmede, svært bevægelseshandicappede, multihandicappede, unge med autisme eller ADHD samt unge med erhvervet hjerneskade. Tilbuddet er dermed til de uddannelsesmæssigt mest truede unge men samtidig også et bidrag til opfyldelse af 95 % målsætningen. Hovedparten af de unge i målgruppen modtager førtidspension. Andre modtager kontanthjælp eller forsørges af forældre. Antallet af STU-forløb er siden ordningens indførelse steget markant: Fra 73 helårsforløb i 2009 til 147 helårsforløb i Pr. august 2014 er antallet steget til 168 helårsforløb. Der skønnes på sigt at være behov for i underkanten af 200 helårspladser jf. tabel herunder. Udviklingen i STU-forløb i Aarhus Kommune fra samt det forventede antal fra Realiseret Helårspersoner i aktivitet Forventet Helårspersoner i aktivitet Udgifter 45,9 51,5 50,5 46,7 45,1 Budget 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 Budgetunderskud 19,4 25,0 24,0 20,2 18,6 Antallet af STU forløb varierer 6-byerne imellem. Aarhus havde pr. november 2013 et antal STU elever i gang, svarende til 159 helårspladser. Dette er set i forhold til befolkningens størrelse (16-19 årige) under niveauet i de øvrige 6-byer. Figuren herunder viser f.eks., at København har en andel unge borgere på STU, der er knap dobbelt så høj som i Aarhus. Klik her for at angive tekst. side 5 af 10

6 Antal STU elever målt i forhold til antal årige, Aarhus=indeks København Odense Esbjerg Randers Aarhus Aalborg Kilde: Indberetning fra 6-byerne Med den eksisterende gennemsnitspris er budgetunderskuddet betydeligt. Som det fremgår af tabellen øverst er budgetunderskuddet gennemsnitligt på over 20 mio. kr. årligt i budgetperioden. Der arbejdes løbende med at effektivisere området ligesom området allerede er blevet analyseret nøje - jf. bilag 1. På trods af, at STU-området i forvejen er genstand for effektiviseringer mhp. at afbøde budgetudfordringerne, kan opgaven dog ikke løses for det nuværende budget på 26,5 mio. kr. Gennemsnitsprisen pr. STU forløb var i 2013 på kr. Pr. nov Gnsn. pris, kr. Aalborg Randers Esbjerg Odense København Aarhus i Aarhus Kommune. Til sammenligning lå gennemsnittet i de øvrige 6 byer - København undtaget - lavere end i Aarhus (jf. tabel herunder). Med den foreslåede øgede effektivisering på 6 mio. kr. vil gennemsnitsprisen blive reduceret med ca , dvs. til omkring Kommunernes landsforening (KL) anbefaler at kommunerne budgetterer og styrer økonomien efter en gennemsnitlig årlig enhedspris på kr. 2 Dvs. at med øget effektivisering vil Aarhus Kommune komme ned i nærheden af det niveau, der svarer til anbefalingen fra KL samt tættere på det generelle niveau blandt 6-byerne. Området foreslås altså tilført 12 mio. kr. (fra hhv. investeringsmodellen og et budgetløft), som sammen med en yderligere effektivisering på 6 mio. kr. kan løse den forventede permanente budgetudfordring på ca. 18 mio. kr. 2 Den kommunale vejledning om STU - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Kommunernes Landsforening, marts 2012 Klik her for at angive tekst. side 6 af 10

7 De midlertidige budgetudfordringer derudover på 7 mio. kr. i 2015 faldende til ca. 2 mio. kr. i 2017 findes ved interne omprioriteringer i Sociale Forhold og Beskæftigelse. 4. Effekt Virksomhedsstrategien indeholder en række konkrete mål, som der følges op på løbende. Det vigtigste er, at den styrkede professionalisering og mere proaktive tilgang til virksomhedssamarbejdet giver en forstærket jobeffekt for ledige borgere. Dette skal bl.a. ske via implementering af de nye koncepter for virksomhedssamarbejdet. Koncepterne forventes alle at have et konkret afkast i form af flere i job, en øget volumen i antal virksomheder, tættere samarbejder samt større tilfredshed hos virksomhederne. Implementeringen af strategien forventes derfor også at have en positiv effekt på Aarhus Kommunes image som erhvervsvenlig kommune. Virksomhederne skal opleve en bedre, en mere smidig og sammenhængende service. En merbevilling på 12 mio. kr. til STU området vil sammen med interne omprioriteringer i Sociale Forhold og Beskæftigelse betyde, at Aarhus Kommune vil have mulighed for årligt at tilbyde en mulighed for uddannelse til ca unge, der ellers sandsynligvis ikke ville kunne opnå en ungdomsuddannelse. Det skal bemærkes, at der i forbindelse med visiteringen af målgruppen til et uddannelsestilbud sker en individuel vurdering af, om den unge kan profitere af andre uddannelsestilbud, der er tættere på normalsystemet. Her kan Erhvervsgrunduddannelsen ( EGU) være relevant. Tabellen herunder indikerer, at Aarhus Kommune i højere grad end flere andre af de store kommuner anvender EGU som et alternativ til STU. Antal unge i gang med et EGU-forløb pr. august 2014 Aalborg Randers Esbjerg Odense Københa vn Aarhus Antal Mål for Aarhus En investering i flere arbejdspladser understøtter de af Byrådet vedtagne Mål for Aarhus, herunder: - At skabe flere arbejdspladser årligt frem til år 2030 Klik her for at angive tekst. side 7 af 10

8 - At 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse - At andelen af selvforsørgende borgere skal op på landsgennemsnittet 5. Ydelse Udover en forventning om at flere ledige kommer i job, vil virksomhederne i Aarhus med den styrkede indsats opleve et løft i kvaliteten i kommunens beskæftigelsesindsats. Jf. i øvrigt bilag 2. Merbevillingen til STU området vil som nævnt betyde, at endnu flere unge (anslået 60-70) vil få mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Dog vil der fortsat være en individuel vurdering af om de unge kan profitere af andre uddannelsestilbud, der er tættere på normalsystemet. 6. Organisering For at sikre at virksomhedsstrategien implementeres med succes, er det vigtigt, at alle tager ansvar, og at det sker i tæt dialog med øvrige interessenter. Der vil på tværs i Beskæftigelsesforvaltningen - bl.a. via MED-system, interne ambassadører for strategien og hos ledelsen - til stadighed være fokus på, at strategien implementeres og at udviklingen fastholdes. Relevante lokale aktører samt øvrige repræsentanter fra det lokale erhvervsliv mv. vil fungere som Advisory Board på strategien og vil følge udviklingen tæt samt rådgive Beskæftigelsesforvaltningen om behovet for yderligere tiltag. Indstillingen har været i høring og høringssvarene er vedlagt (bilag 3). 7. Ressourcer Det forventes, at investeringen på 12 mio. kr. i det virksomhedsvendte arbejde kan indbringe 18 mio. kr. (brutto) via et fald i udgifterne til forsørgelse. Modellen er beskrevet i business-casen herunder (uddybet i bilag 4). Business-case, investering i en styrket virksomhedsrettet indsats Det er i business casen forudsat at den intensiverede indsats vil have en reducerende effekt på det samlede antal ledige svarende til 138 helårspersoner på a-dagpenge. En effekt på ca. 18 mio. kr. Det forudsættes, at hver ekstra jobkonsulent placerer 50 personer i virksomhedsrettet aktivering (1.100 ekstra placeringer årligt i alt) og at denne placering betyder en afkortning af ledighedslængden for hver ledig med 1,5 måned og dermed et fald i udgifterne til forsørgelse. Klik her for at angive tekst. side 8 af 10

9 Det forventede permanente budgetunderskud på STU på mio. kr. foreslås finansieret via tre delelementer: 1. Budgettet til STU tilføres 6 mio. kr. fra investeringsmodellen vedr. øget virksomhedsrettet indsats 2. Budgettet til STU tilføres 6 mio. kr. fra kommunekassen 3. Ved fortsat interne omprioriteringer og omlægninger af tilbud til lavere pris og andre effektiviseringstiltag findes 13 mio. kr. i 2015 faldende til 6 mio. kr. i 2018 Virkning på udgifter (anlæg og drift) og herunder personale (2015-priser) i 1.000kr. Sektor Forslag Øget virksomhedsrettet indsats Besparelse på overførselsområdet som følge af øget virksomhedsrettet indsats. Budgetløft STU Netto kasseeffekt Virkning på personale Med venlig hilsen Jan Ravn Christensen / Erik Kaastrup-Hansen Bilag Bilag 1: Analyse af STU i Aarhus Kommune Klik her for at angive tekst. side 9 af 10

10 Bilag 2: Konkrete indsatser til styrkelse af det virksomhedsvendte arbejde i Beskæftigelsesforvaltningen Bilag 3: Høringssvar Bilag 4: Business-case, investering i en styrket virksomhedsrettet indsats Tidligere beslutninger Den 10. oktober 2013 vedtog Aarhus Byråd Strategi for samarbejde med virksomheder sammen med Beskæftigelsesplan 2014 for Jobcenter Aarhus Sagsnummer: 13/ Beskæftigelsesforvaltningen Tlf.: E-post: Lix: 36 Sagsbehandler: Peter Risvig Tlf.: E-post: Klik her for at angive tekst. side 10 af 10

Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 24. november 2015 Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Tidligere har Aarhus Kommune årligt

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Aarhus Byråd Orientering Spørgsmål fra Venstre og Konservative om langtidsledighed og Kommunebeskrivelse 2014 Kommunebeskrivelsen fra beskæftigelsesregionen, som der

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Businesscase - Kontanthjælpsmodtagere skal hjælpes i gang via småjobs

Businesscase - Kontanthjælpsmodtagere skal hjælpes i gang via småjobs Bilag 3 Fra Dato Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstillingen Flere Aarhusianere skal i job eller uddannelse. Businesscase - Kontanthjælpsmodtagere skal hjælpes

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 14. september Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 14. september Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 14. september 2011 Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Aarhus 1. Resume Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Aarhus indstilles her til byrådets godkendelse.

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-501 X Generel driftsreduktion af Ungdommens Uddannelsesvejledning Politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Nr. Overskrift Side Fast track sygemeldte Partnerskab for job og vækst Omlægning af

Arbejdsmarkedsudvalget Nr. Overskrift Side Fast track sygemeldte Partnerskab for job og vækst Omlægning af Arbejdsmarkedsudvalget Nr. Overskrift Side 1010-01 Fast track sygemeldte 2 1010-05 Partnerskab for job og vækst 5 1010-04 Omlægning af mentorindsatsen målrettet virksomhederne 8 1010-03 Reduktion af jobrotation

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Indførelse af den nationale fattigdomsgrænse i Aarhus som erstatning for kommunens egen grænse.

Indførelse af den nationale fattigdomsgrænse i Aarhus som erstatning for kommunens egen grænse. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 11. juni 2014 Ny fattigdomsgrænse for Aarhus Kommune Indførelse af den nationale fattigdomsgrænse i Aarhus som erstatning

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget Budgetområde Titel Jobformidler til a-dagpengeområdet Nr.: ø 826-01 Helsingør Kommune har haft et fald i antal langtidsledige på a-dagpenge i 2015 på 21 % svarende til 47 personer. Sammenlignelige kommuner

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Budgetudfordringer på genoptræningsområdet

Budgetudfordringer på genoptræningsområdet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 30. april 2014 Budgetudfordringer på genoptræningsområdet 1. Resume Udgifterne til genoptræning er steget, og der mangler penge til

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Evaluering af investeringsmodellen på sygedagpengeområdet. Til Regnskabet 2011. Sociale Forhold og Beskæftigelse

Notat. Aarhus Kommune. Emne Evaluering af investeringsmodellen på sygedagpengeområdet. Til Regnskabet 2011. Sociale Forhold og Beskæftigelse Notat Emne Evaluering af investeringsmodellen på Til Regnskabet 2011 Den 27. april 2012 Aarhus Kommune 1. Baggrund I forbindelse med budgetforliget for 2009 blev det besluttet at bevillige Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 2015 Beskæftigelsesforvaltningen Indhold: Indhold S Unge 3 Virksomhedssamarbejde 4 Nøgletal Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser i 6-byerne som

Læs mere

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i lavere sagsstammer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Handleplan for bedre effekt af beskæftigelsesindsatsen

Handleplan for bedre effekt af beskæftigelsesindsatsen Til: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Forvaltningen Handleplan for bedre effekt af beskæftigelsesindsatsen Udfordringen/baggrund Effekten af beskæftigelsesindsatsen i Furesø Kommune i 2014 var

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

BI5: Investering i lavere sagsstammer

BI5: Investering i lavere sagsstammer KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI5: Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at det skal undersøges,

Læs mere

Beskæftigelsesforvaltningen

Beskæftigelsesforvaltningen - 1 - Beskæftigelsesforvaltningen 1. Sektorens ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Beskæftigelsesområdet er underlagt den generelle økonomiske udvikling, som er afgørende for virksomhedernes

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2017

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 1 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2017. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 20. oktober 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016 OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Den 4. maj 2016 HVAD VIL JEG KOMME IND PÅ? Kort om refusionsomlægningen Hvordan kan der arbejdes med at skabe bedre effekter? og hvordan

Læs mere

Indstilling. 1. Resumé. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 9. juni Århus Kommune

Indstilling. 1. Resumé. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 9. juni Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 9. juni 2009 1. Resumé Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Det foreslås, at der sker en styrkelse af den eksterne

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Implementering af beskæftigelsespolitikken samt budgetmål

Implementering af beskæftigelsespolitikken samt budgetmål Implementering af beskæftigelsespolitikken samt budgetmål 1. for implementering af beskæftigelsespolitikken 2. Samlet oversigt over mål og nøgletal FLERE I JOB beskæftigelsespolitik Fem centrale politikområder:

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere

KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed

KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed Arbejdsløsheden blandt de unge står højt på den politiske dagsorden. Ungdomsarbejdsløsheden ligger nu på det højeste niveau siden midten af 90 erne. Aktuelt var

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Bilag 1 Notat Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 2.1. Resultatrevisionen for 2012 indhold 2.2. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 3. Resultater

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration i samfundet BUDGETNOTAT Baggrund Med refusionsreformen

Læs mere