Udvalget for Beskæftigelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Beskæftigelse"

Transkript

1 Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de forudsætninger der gør, at det enkelte menneske kommer i job eller uddannelse sådan, at man kan klare sig selv økonomisk. Forudsætninger Det omfatter følgende forudsætninger: Borgeren ser det først og fremmest som sit eget ansvar at have et arbejde. Hvis ikke man selv kan skaffe sig et arbejde, skal man søge rådgivning, støtte og hjælp. Man er så attraktiv for arbejdspladsen, at arbejdsgiveren er klar til at betale lønnen. Man kan begå sig på en arbejdsplads, fordi man bestræber sig på at have de nødvendige faglige og sociale kompetencer Man har mulighed for at kunne påtage sig et job, fordi det er synligt, hvor der er jobmuligheder. Den ledige arbejdskraft skal være tilgængelig for virksomhederne. Nøgletal Følgere senere. Område Tilbud til udlændinge Udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven, samt kontanthjælp og enkeltydelser. 1

2 Formål Målet med integrationsindsatsen er, at lede personer af anden etnisk herkomst end dansk ind på arbejdsmarkedet ad korteste vej. Indsatsen tager udgangspunk i den enkeltes forhold herunder afstanden til arbejdsmarkedet. Den enkelte bliver integreret i det danske samfund og bliver i stand til at forsøge sig selv. Der er etableret tæt kontakt til sprogcentrene for at kombinere eventuelle behov for sprogundervisning med erhvervelse af egentlige erhvervskompetencer i de afgivne tilbud. Udgangspunktet er, at den ledige både skal modtage sprogundervisning mv. og have en tilknytning til en arbejdsplads evt. via virksomhedspraktik. Samtidig er der en tæt kontakt og samarbejde med Hedensted kommunes afdeling for den sociale integrationsindsats, i forsøg på at gøre den samlede integrationsindsats mere helhedsorienteret. forudsætninger Refusion Måltal 2014 brutto budget 2014 (2014 priser) Måltal 2015 Kontanthjælp 50 % brutto budget 2015 (2014 priser) en er beregnet på baggrund af faktiske udgifter i perioden januar-marts Udgifterne vedrører: Udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet (3 år) Grundtilskud for over 18-årige omfattet af integrationsprogrammet (modtages i 3 år) Danskundervisning for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge mfl. Resultattilskud modtager kommunen for personer omfattet af integrationsprogrammet, som består danskprøven, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse (indenfor de første 3 år) Kontanthjælp og hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven. Den foreløbige udmeldte flygtningekvote for Hedensted Kommune vedrørende 2015 er 62 (voksne og børn) i 2014 er Hedensted kommunes flygtningekvote oprindelig 41, den er dog efterfølgende hævet til 60. Hvis landstallet af flygtninge stiger i 2015 vil Hedensted kommunes andel kunne ændres. 2

3 tet er beregnet ud fra følgende skøn: Personer omfattet af Helårsperso Grundtilsku Resultattils Ydelser integrationsloven ner d mdr. kud Registreret pr. 30/ vedr Heraf vurderes ordinært arbejde -3 Kvote 2014: 60-29= 31 skønnes at udgøre 20 voksne i 2013 Kvote 2015: 62 skønnet antal helårspersoner voksne Forventede familiesammenføring af flygtninge Forventede familiesammenføringer andre I alt Danskuddannelse Danskuddannelse til ydelsesmodtagere omfattet af et integrationsprogram budgetteres med køb af 175 moduler med en gennemsnitspris på kr. pr. modul. Denne pris er beregnet ud fra faktisk gennemsnitspris i (2014 prisniveau). Flygtninge og familiesammenførte, der tilbydes et integrationsprogram, har fra 1/ fået udvidet uddannelsesretten fra tre år til fem år. Danskuddannelse til selvforsørgere omfattet af integrationsprogram budgetteres med køb af 120 moduler med en gennemsnitspris på kr. pr. modul. (2014 prisniveau). Arbejdsmarkedsrettet dansk: Den ordinære danskuddannelse erstattes indledningsvis med arbejdsmarkedsrettet danskundervisning til udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pair personer, der fremover først vil have adgang til de ordinære danskuddannelser efter at have gennemført 250 timers arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Der er budgetteret med 45 personer i 2014 til en pris på pr. forløb (2014 prisniveau) Endvidere er det skønnet i lovforslaget, at ca. 27 pct. af kursisterne hvert år vil gå videre fra arbejdsmarkedsrettet danskundervisning til ordinær danskuddannelse. Der er således budgetteret med 12 forløb med en gennemsnitspris på kr. (2014 prisniveau) Udgifterne til danskundervisning er afhængig af antallet af udenlandske medarbejdere i danske virksomheder, hvorfor udgiften afhænger af konjunkturerne. 3

4 Område Førtidspensioner og Personlige tillæg Personlige tillæg Førtidspension med 50 pct. Kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 Førtidspension med 65 pct. Kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 Førtidspension med 65 pct. Kommunal medfinansiering tilkend efter regler fra 1. januar Formål Sikre forsørgelse til de personer, som er vurderet til ikke at have en arbejdsevne, som kan udnyttes via indtægtsgivende arbejde på det ordinære arbejdsmarked. forudsætninger Personlige tillæg Kommunens andel af udgifter til pensionisters personlige tillæg som f.eks. briller, medicin og tandlægebehandling registreres her. De seneste 2 års forbrug og det forventede forbrug i 2014 har været udgangspunktet for budgettet vedr. de personlige tillæg. På førtidspensionsområdet er der som noget nyt for 2015 taget udgangspunkt i kommunedatas budgetstøttelister som skønner gennemsnitspris, tilgang og afgang. Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003, er der budgetteret med: Forventet antal førtidspensioner ultimo Forventet tilgang Forventet afgang (skøn fra budgetstøtteliste) -22 Forventet antal førtidspensioner ultimo tilkendt efter regler gældende før 2003 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003, er der budgetteret med: Forventet antal førtidspensioner ultimo Forventet tilgang Forventet afgang (skøn fra budgetstøtteliste) -20 Forventet antal førtidspensioner ultimo tilkendt efter regler gældende før

5 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fra 1. januar 2003, er der budgetteret med: Forventet antal førtidspensioner ultimo Forventet ny tilkendelser Forventet afgang (skøn fra budgetstøtteliste) -37 Forventet antal førtidspensioner ultimo tilkendt efter regler gældende efter 2003 Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen medfører betydelige ændringer i forhold til de personer der før reformens indførelse ville være overgået til førtidspension, samt at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at udvikle deres arbejdsevne. Område Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål diverse enkeltydelser og tilskud til borgere Kontant- og uddannelseshjælp Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning Formål Formålet med kontante ydelser er, At give hjælp til forsørgelse, for at sætte modtageren i stand til at klare sig selv, at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie, at yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom, at medvirke til, at pgl. genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. forudsætninger Generelle forhold Der arbejdes løbende i Jobcentret med ledelsesinformation som en del af budgetopfølgningen, hvor det månedsvise antal ydelsesmodtagere følges tæt. grundlaget for de fleste overførselsområder er beregnet ud fra forventede måltal for 2015, og en beregnet eller skønnet gennemsnitsudgift. Der er i budgetgrundlaget forudsat, at der fortsat føres en aktiv aktiveringspolitik. 5

6 Antallet af borgere i Jobcentrets målgrupper er direkte påvirket at de økonomiske udsving både på verdensplan og nationalt. I kommunen er en stor del af virksomhederne afhængige af produktion, transport og byggeri. Hedensted kommunes økonomi på arbejdsmarkedsområdet er derfor påvirket af konjunkturerne i særlig høj grad. På nuværende tidspunkt er de økonomiske signaler så positive, at det uden tvivl vil have en effekt i forhold til antallet af ledige i Der kan endvidere henvises til, at kommunen i 2014 skal udarbejde en beskæftigelsesplan for Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. Beskæftigelsesplanen skal være udarbejdet senest 1. juli for at komme i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd og vedtages af byrådet senest 15. oktober. Der er i Jobcentrets organisation en indbygget forståelse af vigtigheden af, konstant at kunne ændre indsats og fokus i forhold til de behov, der er på det omkringliggende arbejdsmarked. Jobcenter Hedensteds arbejdskraftopland er ikke afgrænset af kommunegrænser hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på jobåbninger og muligheder i hele det østjyske vækstbånd. Kernepunktet i finansiering af forsørgelsesydelser på beskæftigelsesområdet er, at kommunen får højere statsrefusion af den udbetalte forsørgelsesydelser ved virksomhedsrettet aktivering og ordinær uddannelse end i perioder med passiv forsørgelse eller deltagelse i særligt tilrettelagte tilbud: 50 % statsrefusion i perioder med løntilskud, virksomhedspraktik, ordinær uddannelse, eller delvist genoptagelse af arbejde, 30 % statsrefusion i perioder med anden aktivering og i passive perioder. Sygedagpenge Refusion Måltal 2014 brutto budget 2014 (2014 priser) Måltal 2015 brutto budget 2015 (2014 priser) 0-4 uger 100 % Over 52 uger 0 % uger 50 % uger 30 % uger 50 % I alt en i 2015 er beregnet ud fra regnskab Sygedagpengeloven hviler på grundideen om, at syge skal hjælpes med at fastholde tilknytningen til deres arbejdsplads. Det skal blandt andet ske gennem mere dialog om sygefravær på den enkelte arbejdsplads og tilbud til syge, så de kan være mere aktive under sygeforløbet. 6

7 Forebyggelse og nedbringelse af sygedagpengeudgifterne er en højt prioriteret indsats. I det omfang det overhovedet er muligt, gøres denne indsats virksomhedsrettet. Grundtanken er, at den sygemeldte præsenteres for tilbud, der giver mening for den enkelte og hjælper vedkommende med at komme hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet. Tilbuddene og indsatsen skal altid tilpasses den sygemeldtes forudsætninger, behov, helbredstilstand og ressourcer. Den 1. juli 2014 indføres den nye sygedagpengemodel med jobafklaringsforløb samt den nye forlængelsesregel vedr. livstruende, alvorlig sygdom. Formålet med reformen er at sikre økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats. Reformen bygger på følgende principper: - Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb. Frem for at bekymre sig om økonomi skal sygemeldte i stedet kunne bruge deres kræfter på at komme tilbage i arbejde. - Indsats og opfølgning skal ske tidligt i sygdomsforløbet. - Indsatsen for sygemeldte skal i højere grad afspejle den sygemeldtes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet, så ressourcerne kan fokuseres på de sygemeldte, der er i risiko for længerevarende sygemelding. - Den virksomhedsrettede indsats skal styrkes. Arbejdspladsen skal efter ønske inddrages i størst mulig grad, herunder igennem gradvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet. - Den enkelte borger skal sikres mulighed for at afvise behandling, som pågældende ikke ønsker, uden derved at miste sit forsørgelsesgrundlag. - Sagsgangene i sygedagpengesager skal være så enkle som muligt - med mindst mulig administrativ byrde for sygemeldte, arbejdsgivere og kommuner. Herunder skal de digitale muligheder udnyttes bedre, hvilket skal skabe et mere effektivt sygedagpengesystem - Sygedagpenge og den nye jobafklaringsydelse er midlertidige ydelser. De i lovforslaget økonomiske konsekvenser er indregnet i måltal og budget 2015, og betyder et fald i antallet af sygedagpengemodtagere. Sociale formål Ifølge Aktivlovens bestemmelser har man mulighed for at søge hjælp til visse sociale formål. Det drejer sig f.eks. om tilskud til tandpleje, hjælp til flytning, efterlevelseshjælp og hjælp til udsatte lejere. Der udbetales altid efter en individuel vurdering, men der er i loven fastsat nogle bestemte vilkår, som kommunen skal vurdere ud fra. Udgifterne til de sociale formål har været rimelig stabile, og budgettet har derfor i flere år været uændret. Grundet ny lovgivning er der i budgettet for 2015 indregnet en stigning på kr. på området. Dette skal dække de forventede udgifter til midlertidig huslejehjælp til unge under 30 7

8 Kontanthjælp Refusion Måltal 2014 brutto budget 2014 (2014 priser) Kontanthjælp - passiv 30 % Kontanthjælp-aktiverede 30 % Kontanthjælp - aktiverede 50 % Måltal 2015 brutto budget 2015 (2014 priser) kontanthjælpsmodtagere i løntilskud 50 % i alt 530 Uddannelseshjælp passiv 30 % < 30 år Uddannelseshjælp aktiv < 50 % år Uddannelseshjælp aktiv < 30 % år Kontanthjælp passiv < % 0 år Kontanthjælp aktiv < % 0 år Kontanthjælp aktiv < % år Forrevalidender < 30 år 50/30 % Under 30 år i alt 291 Kontanthjælp passiv + 30 % år Kontanthjælp aktiverede 30 % år Kontanthjælp aktiverede 50 % år Kontanthjælpsmodtagere i 50 % løntilskud Over 30 år i alt 290 Kontanthjælp og uddannelseshjælp i alt 581 erne er beregnet på bagrund af udgifterne til målgrupperne for perioden januar til april Herudover er der fratrukket forholdsmæssigt det beløb som lovgivningen forventer at der spares yderligere i 2015 når den gensidige forsørgelsespligt for samlevende over 25 fra 2015 får fuld effekt. Kontanthjælpsreformen er meget ambitiøs og betyder en stor omlægning af såvel indsatsen i jobcentrene som på ydelsesområdet og trådte i kraft 1. januar

9 Kontanthjælpen er afskaffet for alle unge under 30 år uden uddannelse og erstattet af uddannelseshjælp. Samtidig er skabt et nyt kontanthjælpssystem for voksne og unge med en uddannelse. Her er et kort overblik over de centrale elementer i kontanthjælpsreformen: Kontanthjælp bliver afskaffet og erstattet af uddannelseshjælp til alle unge under 30 år uden uddannelse. Uddannelseshjælpen er på niveau med SU. Unge, der ikke umiddelbart er klar til at gå i gang med en uddannelse, får efter tre måneder ret til et aktivitetstillæg, når de deltager i aktive tilbud, der kan bringe dem tættere på målet om uddannelse. Dermed opretholder de samme ydelse som tidligere. De mest udsatte unge vil kunne få tillægget med det samme. Alle unge under 30 år uden uddannelse får et uddannelsespålæg. For unge, der kan starte på en uddannelse, betyder det, at de skal gå i gang med en uddannelse hurtigst muligt. Unge skal i videst mulig omfang arbejde og forsørge sig selv indtil uddannelsesstart. Alternativt skal de arbejde for deres ydelse i en nytteindsats. For unge, der ikke umiddelbart har forudsætningerne for at starte på en uddannelse, betyder uddannelsespålægget, at de skal stå til rådighed for en indsats, der er rettet mod uddannelse. Enlige forsørgere og unge mødre får særlig støtte og økonomisk hjælp til at komme i uddannelse. Personer over 30 år, der kan arbejde, skal i arbejde, og de bliver mødt med klare krav og forventninger. Det samme gælder for unge med en uddannelse. De første tre måneder er der fokus på intensiv jobsøgning også i indsatsen og opfølgningen fra jobcentret. Kommunen skal holde samtaler med den enkelte i løbet af de tre måneder. Formålet med samtalerne er at understøtte jobsøgningen. Senest efter tre måneder bliver personer, der kan arbejde, mødt med et krav om at arbejde for kontanthjælpen fx i en nytteindsats i op til 13 uger ad gangen. Nytteindsatsen foregår på offentlige arbejdspladser, hvor den enkelte kan gå til hånde og gøre nytte. Kontanthjælpsmodtagere med komplekse problemer skal hurtigst muligt - og senest efter seks måneder have en helhedsorienteret og jobrettet indsats. Indsatsen skal afspejle den enkeltes behov og tage hånd om hans eller hendes sociale eller sundhedsmæssige problemer. Den enkelte får ret til en koordinerende sagsbehandler, der skal sikre, at indsatsen er tværfaglig og koordineret på tværs af offentlige myndigheder. Der er en gruppe borgere på kontanthjælp, som er så udsatte, at de ikke kan tage imod en jobrettet indsats. De får ret til en mentor, som skal hjælpe dem med at få stabiliseret deres liv så meget, at de med tiden kan deltage i en jobrettet indsats. 9

10 Personer, der godt kan arbejde, får fremover en sanktion, hvis de ikke lever op til kravene om at søge job. Hvis en person flere gange ikke lever op til de krav, jobcentret stiller, eller ikke møder op til de aktiviteter, som pågældende bliver bedt om, kan kontanthjælpsmodtageren sættes under skærpet rådighed med dagligt fremmøde. Samtidig skal sanktionssystemet tage højde for, at personer med komplekse problemer ikke altid har mulighed for at leve op til de krav, der bliver stillet til dem. Samlevende par, hvor begge er fyldt 25 år, får gensidig forsørgerpligt, så kontanthjælpssystemet afspejler de moderne samlivsformer og familiemønstre. Tidligere gjaldt forsørgerpligten kun, hvis man var gift. Kontanthjælpsreformen forventes at medføre, at færre personer fremover vil være på kontanthjælp, fordi flere kommer i uddannelse eller arbejde. Boligstøtte Der ydes to forskellige former for boligstøtte. Boligydelse til pensionister og boligsikring. Den kommunale medfinansiering til boligydelse til pensionister er på 25 %, og der forventes et lille fald i udgifterne for Den kommunale medfinansiering til boligsikring er på 50 %, og der er sket pæn stigning i udgifterne. Dette skyldes først og fremmest den nye kontanthjælpsreform, som trådte i kraft i Reformen har betydet en lavere indtægt for kontanthjælpsmodtagere, hvilket belaster udgifterne til boligsikring. Dagpenge til forsikrede ledige, arbejdsmarkedsydelse og særlig uddannelsesordning Refu -sion Måltal Budg et 2014 brutto budget 2014 (2014 priser) Måltal Budg et 2015 brutto budget 2015 (2014 priser) A-dagpenge aktiveret 50 % Offentlige løntilskud 50 % Løntilskud private 50 % A-dagpenge aktiveret 30 % A-dagpenge Passive Voksenlære og jobrotation 100 % / / A-dagpenge 0-4 uger % A-dagpenge i alt Uddannelsesordning/Arbejdsmarkeds 30 % ydelse Uddannelsesordning/Arbejdsmarkeds 50 % ydelse I alt Forsikrede ledige i alt er er lig den budgetterede i

11 Der forventes en positiv udvikling i ledigheden for dagpengemodtagere i forhold til landet, regionen og landsdelen. grundlag 2014 var 836 helårspersoner og i budget 2015 forventes 790 helårspersoner. I ovennævnte skøn er der også indarbejdet sygedagpengereformens konsekvenser som betyder flere udgifter til A-dagpenge som en konsekvens af, at revurderingen af borgerens fortsatte ret til sygedagpenge allerede sker efter 22 uger frem for efter 52 uger, hvilket giver anledning til en reduktion i de samlede udgifter til sygedagpenge og en stigning i udgifterne til øvrige ydelser. Der budgetteres med at 32 % af alle forsikrede ledige med over 4 ugers sammenlagt ledighed er i gang med en aktivitet (fuldtidspersoner). Der vil fortsat være stor fokus på, at få så mange som muligt af disse i virksomhedsrettet aktivering i form af løntilskud i både private og offentlige løntilskud, virksomhedspraktik eller endnu bedre i voksenlære eller rotation. En ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse sikrer pr. 1. januar 2014 forsørgelse til alle, der mister dagpengeretten og ret til særlig uddannelsesydelse - uanset om de er berettiget til kontanthjælp. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udbetales af a-kasserne og finansieres efter samme principper som a-dagpenge. Nettoudgiften til selve ydelsen finansieres via det særlige beskæftigelsestilskud. Finansiering af udgifterne til forsikrede ledige Siden 2010 har kommunerne medfinansieret udgifterne til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne. Beskæftigelsestilskuddet kompenserer kommunerne under et for udgifterne til forsikrede ledige. Det gælder A-dagpenge Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse (fra 1. januar 2014) Løntilskud Dagpenge under 6 ugers selvvalgt uddannelse Befordringsgodtgørelse Hjælpemidler Personlig assistance Beskæftigelsestilskuddet for et år opgøres ad 3 omgange. Det gælder en foreløbig opgørelse, som meldes ud primo juli i året før tilskudsåret, en midtvejsregulering som meldes ud primo juli i tilskudsåret, samt en efterregulering som meldes ud primo juli i året efter tilskudsåret. Det foreløbige beskæftigelsestilskud er udmeldt med kr. (2014 prisniveau) kr. (2015 prisniveau). 11

12 Dagpenge og Arbejdsmarkedsydelse Løntilskud, hjælpemidler og personlig assistance Finansieringsbehov via beskæftigelsestilskud i alt Beskæftigelsestilskud modtages a/conto vedr teret nettooverskud priser kr kr kr kr kr. Som nævnt ovenfor er beskæftigelsestilskuddet et a/conto beløb, som efterreguleres. Det endelige regnskab, om kommunen har haft yderligere eller færre udgifter end modtaget i beskæftigelsestilskud, kan for budget år 2015 først opgøres medio juli Udgifter til aktivering af arbejdsmarkedsydelsesmodtagere modtages direkte 50 % statsrefusion Netto kommunal udgift budgetteret med kr. Område Revalidering Revalideringsydelse og løntilskud til personer omfattet af revalideringsbestemmelserne Løntilskud og fleksløntilskud i forbindelse med fleksjob og skånejob, samt ledighedsydelse Forsørgelse og tilbud til personer omfattet ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Formål Økonomisk hjælp og aktiviteter, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen, fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at den pågældendes mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres. forudsætninger Revalidering Refusion Måltal 2014 brutto budget 2014 (2014 priser) Måltal 2015 Revalidering 50 % Revalidering 65 % Revalidering 30 % I alt / brutto budget 2015 (2014 priser) Revalidering er fortsat en attraktiv og effektiv indsats for de borgere, som er langt fra arbejdsmarkedet. I en periode med væsentlige ændringer i de krav der stilles til kvalifikationer på arbejdsmarkedet, skal flere ufaglærte opkvalificeres til jobs med uddannelseskrav. Den bedste måde at sikre et vellykket revalideringsforløb er, at kombinere virksomhedsrettede forløb med boglig opkvalificering. Revalidering er en mulighed for at opkvalificere sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere til selvforsørgelse. 12

13 Udover forsørgelsesudgiften eller løntilskuddet, kan der i forbindelse med revalidering være udgifter til diverse hjælpemidler, kørsel, undervisningsmaterialer mv. Af disse udgifter modtages 50 % statsrefusion. Løntilskud til personer i fleksjob og ledighedsydelse Refusion Måltal 2014 brutto budget 2014 (2014 priser) Måltal 2015 brutto budget 2015 (2014 priser) Fleksjob etableret (gl. model) Fleksjob etableret (ny model) Fleksjob etableret Ledighedsydelse 30 % passive eller aktiverede Ledighedsydelse 50 % aktiverede Ledighedsydelse 0 % over 18 mdr. I alt erne er beregnet på grundlag af regnskab I forbindelse med vedtagelse af reformen af førtidspension og fleksjob gældende fra 1. januar 2013, blev der indført en ny model for beregning af fleksjobtilskuddet. Fleksjob etableret efter denne dato skal etableres på disse nye vilkår. Der vil således kun være afgang fra den gamle fleksjobordning. I den nye model vil det tilskud som udbetales til den fleksjobansatte, blive nedtrappet i takt med at lønnen stiger. Den nye model for fleksjob medfører en reduktion i de kommunale udgifter. I den nye model skal arbejdsgiverne kun aflønne den ansatte i forhold til den faktiske arbejdsindsats, men de ansattes løn suppleres med et fleksløntilskud fra kommunen. I den tidligere model betalte arbejdsgiveren fuld løn til den ansatte, og et fleksjobtilskud blev udbetalt til arbejdsgiveren. Ledighedsydelse udbetales til personer som er visiteret til fleksjob men er ledige. 13

14 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Refusion Måltal 2014 brutto budget 2014 (2014 priser) Måltal 2015 brutto budget 2015 (2014 priser) Ressourceforløb 30 % Ressourceforløb 50 % Ressourceforløb i alt Jobafklaringsforløb 0 % over 52 uger Jobafklaringsforløb 30 % Jobafklaringsforløb 50 % Jobafklaringsforløb 78 i alt I alt Gennemsnitspriser for ressourceforløb er beregnet på baggrund af den faktiske gennemsnitsudgift for perioden januar til maj en for jobafklaringsforløb er jf. Kl s budgetvejledning. Ressourceforløb Den 1. januar 2013 trådte som tidligere nævnt reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betyder, at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at udvikle deres arbejdsevne. I stedet skal en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb udvikle deres arbejdsevne og hjælpe dem videre i livet. Ressourceforløb kan vare i et til fem år. Det er dog muligt at få tilbudt flere forløb. Alle der deltager i ressourceforløb, får en ydelse ressourceforløbsydelse på samme niveau som deres hidtidige ydelse. Fx vil kontanthjælpsmodtagere, der får et ressourceforløb, modtage ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau. Til øvrige udgifter særlige tilrettelagte tilbud mentor hjælpemidler befordring mv., der det benyttes beløbet som er forudsat i statens beregninger, kr. pr. helårsperson. Heraf modtages 50 % statsrefusion Jobafklaringsforløb Den 1. juli 2014 trådte reglerne om jobafklaringsforløb i kraft. De indebærer, at sygemeldte, der efter fem måneder ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, overgår til et jobafklaringsforløb. Her vil de uden tidsbegrænsning modtage en ydelse på kontanthjælpsniveau, som er uafhængig af både ægtefælles og samlevers indkomst og formue. Et jobafklaringsforløb minder i høj grad om de ressourceforløb, der blev etableret som et led i reformen af førtidspension og fleksjob. Målet med forløbene er, at en tværfaglig og 14

15 sammenhængende indsats på sigt skal bringe den sygemeldte i arbejde eller i gang med en uddannelse. Fokus for forløbet er, at den sygemeldtes arbejdsevne bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke aktiviteter der sættes i gang. I den første del af et jobafklaringsforløb får kommunerne refusion til kommunens udgifter til ressourceforløbsydelse efter de i øvrigt gældende regler. Efter 52. uge regnet fra den 1. sygedag afholder kommunen 100 pct. af udgifterne til ressourceforløbsydelse til personer i jobafklaringsforløb. Til øvrige udgifter særlige tilrettelagte tilbud mentor hjælpemidler befordring mv., er der afsat det beløb som svarer til Hedensted kommunes andel af lovforslagets beregninger. Der modtages 50 % statsrefusion af disse udgifter. Område Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, sygedagpengemodtager, revalidender og ledighedsydelsesmodtagere. Herunder udgifter til mentor og udgifter til seniorjob. Formål At give tilbud bl.a. i form af mentorstøtte, vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud, med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. forudsætninger Aktiveringsprincipper: Strategierne for Jobcentrets borgerrettede indsats tager sit afsæt i tankesættet omkring Social Inklusion gennem arbejde og uddannelse. Vi tror på, at alle kan bidrage til fællesskabet, og at alle ønsker at bidrage til, og være en del af, fællesskabet. Tilgangen til den enkelte borger lægger sig op af den værdsættende og anerkendende tankegang. Gennem arbejde og uddannelse opnår den enkelte en følelse af at være en aktiv deltager i samfundet, at have en selvskabt indkomst samt at opnå en identitet og en højere grad af selvværd. Indsatserne knytter sig endvidere til den virksomhedsrettede indsats. Samarbejdet med virksomhederne og a-kasserne er således også en af grundpillerne i den borgerrettede indsats. Det overordnede mål i 2015 er fortsat hurtigst muligt i ordinært arbejde eller uddannelse. Tilbud gives i private virksomheder i det omfang, det er muligt, dernæst i offentlige institutioner. Tilbud om virksomhedspraktik og løntilskud gives med henblik på ordinær ansættelse. Tilbud gives med udgangspunkt i det individuelle ønske hos den enkelte borger og arbejdsmarkedets behov. Virksomhedskompensationen tager ligeledes udgangspunkt i den enkelte borger. 15

16 For den svageste gruppe af ledige benyttes de kommunale aktiveringstilbud og virksomhedscentrene. De kommunale aktiveringstilbud/ virksomhedscentrene skal bruges til at bringe de svageste gruppers kvalifikationer (sociale, personlige og faglige) op på et niveau, så de vil være i stand til at tage imod et tilbud om aktivering i en virksomhed. Aktiveringstilbuddene skal bruges som udviklingsredskaber for den enkelte borgers vej op ad stigen til det ordinære arbejdsmarked. Jobcenter Hedensted vil fastholde fokus på en høj aktiveringsgrad for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Samtidig vil vi holde fast i at aktiveringen som første prioritet skal være individuel og målrettet arbejdsmarkedets behov. Aktiveringsgraden følges tæt i forbindelse med månedlig udarbejdet ledelsesinformation. Løntilskud til forsikrede ledige Iflg. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal kommunerne selv finansiere en vis del af lønudgiften til forsikrede ledige i løntilskudsjob i kommunen, nemlig forskellen mellem lønudgiften og løntilskuddet. Der budgetteres med, at der i 2015 vil blive brug for 30 løntilskudsplader i Hedensted kommune, med en kommunal udgift pr. time på 12,76 (pl 2014) svarende til skønnet i budgetvejledningen fra KL. Seniorjob Refusion Måltal 2014 brutto budget 2014 (2014 priser) Måltal 2015 brutto budget 2015 (2014 priser) Seniorjob en er beregnet på baggrund af den faktiske gennemsnitsløn i regnskab Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterårsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Kommunen er efter loven forpligtet til at tilbyde ansættelse i seniorjob i kommunen til denne persongruppe. De ansatte har krav på overenskomstmæssig løn, og staten yder et tilskud pr. år på kr. (14-pl) pr. årsværk, Nettoudgifterne kompenseres via bloktilskuddet. Indførslen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse 1. januar 2014 har betydning for tilgangen til seniorjobordningen. Med aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob er tidspunktet for retten til et seniorjob ændret til efter udløbet af retten til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Fra 2014 til og med 1. halvår 2016 forventes der således en opbremsning i tilgangen til seniorjobordningen. Herefter må der igen forventes en øget tilgang til ordningen. 16

17 Udgifter til Aktiveringsindsatsen Driftsloftet for aktiveringsudgifterne bestemmer, hvor høje bruttoudgifter til aktivering, den enkelte kommune kan hjemtage refusion for. 1. januar 2014 er der sket en opsplitning af det fælles driftsloft for aktiveringsudgifter, som blev indført i Baggrunden er, at der med budgetloven er indført budgetlofter som forpligter staten til at gennemføre foranstaltninger, der kan imødegå eventuelle forventede budgetoverskridelser. To driftslofter fra 2014 Snævert ledighedsrelaterede udgifter, herunder aktivering af kontanthjælps- og dagpengemodtagere, er dog ikke omfattet af budgetlofterne. Derfor er der behov for en opsplitning af aktiveringsudgifterne i to lofter, som omfatter hhv. kontanthjælps- og dagpengemodtagere og personer i 6 ugers selvvalgt uddannelse i det ene loft, og personer på revalidering, ledighedsydelse og sygedagpenge i det andet. Med opsplitningen af driftsloftet er der samtidig sket en reduktion af driftsloftet i kroner og ører ift. rådighedsbeløbet under det fælles driftsloft. Styrelsen har i skrivende stund oplyst de foreløbige driftslofter som er indarbejdet i budgetgrundlaget. De endelige driftslofter vil blive fastsat på finansloven for Driftsloft for modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og arbejdsløshedsdagpenge: kr. Driftsloft for modtagere af revalidering, ledighedsydelse og sygedagpenge: kr. Det bemærkes, at en kommune godt kan ligge over loftet ift. den ene målgruppe og under loftet ift. den anden målgruppe. I en sådan situation kan kommunen ikke bruge luft under det ene loft til at finansiere merudgifter ved det andet driftsloft. Reduktionen af driftslofterne skyldes flere ting, herunder afkortningen af dagpengeperioden, som samlet set giver mindreudgifter til aktivering, ligesom ændring af regler for ret og pligt til deltagelse i aktiveringstilbud har reduceret udgifterne på landsplan. 17

18 1. Driftsloft for modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og arbejdsløshedsdagpe nge Målgruppe 2015 Ordinær uddannelse Forsikrede ledige kr. dagpengemodtagere Øvrig vejledning og Forsikrede ledige kr. opkvalificering 6 ugers selvvalgt uddannelse Forsikrede ledige kr. Køb af ordinær uddannelse Kontanthjælpsmodtagere og kr. uddannelseshjælpsmodtager e Køb af vejledning og Kontanthjælpsmodtagere og kr. opkvalificering uddannelseshjælpsmodtager e Læse- skrive og regnekurser Kontanthjælpsmodtagere og kr. uddannelseshjælpsmodtager e Aktivcenteret Kontanthjælpsmodtagere kr. Jobparate kr. (2.2)Kontanthjælpsmodtage re på Aktivcenteret uden refusion skønnes 20 % På vej til Uddannelse og Job Kontanthjælpsmodtagere kr. Laden Uddannelseshjælpsmodtage kr. re Laden 6 % skønnes at være 2.12 åbenlyst uddannelsesparate uden refusion kr. Forbrug af kommunale tilbud til personer omfattet af ressourceforløb Forsikringer Udgifter i alt Rådighedsloft Ressourceforløb og jobafklaringsforløb kr kr kr helårspersoner x kr. Max refusion 50 % kr. Refusionsprocenten udgør 39,4 % Udgifter ej omfattet af rådighedsloft uden refusion 4 stillinger Jobcenterets afklaring af løn kontanthjælp 18

19 2. Driftsloft for modtagere af revalidering, ledighedsydelse og sygedagpenge Målgruppe 2015 Ordinær uddannelse Forrevalidender/revalidender kr. Vejledning og Forrevalidender/revalidender kr. opkvalificering Ordinær uddannelse og Sygedagpengemodtagere kr. særligt tilrettelagte tilbud Job og Trivsel Sygedagpengemodtagere kr. Jobsøgningsforløb(Siim) Ledighedsydelsesmodtagere kr. Øvrige tilbud Ledighedsydelsesmodtagere kr. Forsikringer kr. Udgifter i alt kr. Rådighedsloft 758 helårspersoner x kr kr. Max refusion 50 % kr. Refusionsprocenten 32,7 % udgør Udgifter ej omfattet af rådighedsloft uden refusion 7 stillinger Jobcenterets afklaring -løn kr. Samlede bruttoudgifter til tilbud excl. statsrefusion Statsrefusion ( ) Samlet rådighedsloft ( ) Udgifter udover driftsloft kr kr kr kr. Aktivcentret De budgetterede driftsudgifter til de kommunale Aktivcenter udgør netto kr. Iflg. opgørelse fra Aktivcentret blev i regnskabsår 2013 aktiveret/visiteret 106 personer ekskl. forsikrede ledige i 2015 vil prisen pr. uge udgøre 557. kr. ved aktivering i samme omfang. VISITATION OG UDVIKLING MOD UDDANNELSE (Laden) VISITATION OG UDVIKLING MOD UDDANNELSE (Laden) på Rørkjærgaard er et tilbud om et internt afklarings- og udviklingsforløb i regi af Jobcentrets Ungegruppe for at gøre den enkelte unge i stand til at deltage i fx almindelig virksomhedspraktik eller kurser, der vil kunne bringe vedkommende ind i et uddannelsesforløb og/eller i en erhvervsmæssig tilværelse. De unge deltager i forløbet i cirka fire uger, hvorefter de tilbydes virksomhedspraktik. De unge får sideløbende med praktikken hjælp til jobsøgning ved fremmemøde en eftermiddag om ugen i VISITATION OG UDVIKLING MOD UDDANNELSE (Laden) på Rørkjærgaard. Herudover så har de unge også mulighed for støtte fra en mentor. Unge der ikke er i praktik møder hver dag i Laden. 19

20 tet for VISITATION OG UDVIKLING MOD UDDANNELSE (Laden) er i kr. Der forventes aktiveret 718 borgere i tilbuddet i gennemsnitligt tre uger, hvilket medfører, at ugeprisen i 2015 for tilbuddet vil være 985,20 kr.(2014 priser) Jobsøgningforløb Siim Ledighedsydelsesmodtagere De budgetterede driftsudgifter til det Kommunale jobsøgningforløb for ledighedsydelsesmodtagere udgør kr. Iflg. opgørelse fra Siim blev i 2013 aktiveret 46 personer i 52 uger. Ved. Samme aktiveringsniveau i 2015 vil ugeprisen udgøre 531 kr. Job og Trivsel Job og Trivsel er et afklarings- og opkvalificeringsforløb i kommunalt regi, hvor hovedsageligt sygemeldte og kontanthjælpsmodtagere med langt fravær fra arbejdsmarkedet får tilbud udgør kr. Forløbet har løbende optag og har mere individuel tilgang, stadig med det jobrettede og virksomhedsrettede. Det forventes at der løbende er 75 borgere tilknyttet forløbet som i Dette giver en ugepris på 590 kr. På vej til uddannelse og job På Vej til Uddannelse og Job er et udviklingstilbud på Egehøjskolen for unge med andre begrænsninger end ledighed primært intellektuelle og kognitive begrænsninger. På Vej til Uddannelse og Job på Egehøjskolen et tilbud om et internt opkvalificeringsforløb i regi af Jobcentrets Ungegruppe for at gøre den enkelte unge i stand til at deltage i fx almindelig virksomhedspraktik eller kurser, der vil kunne bringe vedkommende ind i et uddannelsesforløb som fx FVU og/eller i en erhvervsmæssig tilværelse. De unge deltager i forløbet i ca. et år, hvor de sideløbende har tilbud om kortere varende virksomhedspraktikker med støtte fra Egehøjskolen. I 2015 vil budgettet udgøre der forventes 13 deltagere i projektet i tilsammen 374 uger svarende til en ugepris på kr. Beskæftigelsesordninger Mentor Der er med kontanthjælpsreformen ændret grundlæggende i reglerne om finansiering af mentorstøtte. Det er væsentligt at holde for øje, at der med de nye regler er lagt op til, at kommunerne målretter mentorstøtte til de målgrupper, der har størst behov for støtten. Dette kommer til udtryk ved, at der fremover ikke gives refusion for mentorudgifter til jobparate. Desuden fastsættes der en særskilt ramme med et loft over de udgifter til de øvrige målgrupper, som kommunerne kan få refunderet med 50 %. Udgiften til mentorstøtte for personer i ressourceforløb vil dog ikke være omfattet af den særskilte ramme. Unge der ikke tidligere har været i kontakt med jobcenteret, har ret til mentorstøtte ved overgang til ordinær uddannelse med henblik på at mindske frafald 20

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation H.C. Knudsen Beskæftigelseschef H. C. Knudsen er sekretær

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

53 Udvalget for Beskæftigelse. Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V)

53 Udvalget for Beskæftigelse. Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Udvalgsmedlemmer 53 Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen H. C. Knudsen er

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. oktober J. nr.: 15/018418-001 pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Politisk aftale om kontanthjælpsreform april 2013

Politisk aftale om kontanthjælpsreform april 2013 Politisk aftale om kontanthjælpsreform april 2013 Hoved elementer - I Uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp til unge under 30 år, der ikke har en uddannelse: Kontanthjælp bliver afskaffet og erstattet

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Bilag 2: Oversigt - Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Beskæftigelsesudvalget Politikområdet 06 Arbejdsmarked består af følgende delområder: Midlertidig boligplacering/lejetab fraflytning mv.

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Lov- og cirkulære. Budget

Lov- og cirkulære. Budget Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Nummer: LC102 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Stigning i vederlag til KB-medlemmer Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Hovedelementer i kontanthjælpsreformen med virkning. 1. januar 2014

Hovedelementer i kontanthjælpsreformen med virkning. 1. januar 2014 Hovedelementer i kontanthjælpsreformen med virkning. 1. januar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkepart) har den 18. april 2013 indgået en aftale om reform af kontanthjælpssystemet

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Beskæftigelsesudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

9.1 Overførselsudgifter

9.1 Overførselsudgifter 9.1 Overførselsudgifter Budget 2015 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2015 UU, ungdomsuddannelser U 9.597.500 kr. I -119.400 kr. Tilbud til voksne med særlige behov Bomi beskyttet U 6.728.000

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET VERSION 4 - pr. 24. august 2015 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over korrektioner - - 2019 1.000 kr./-pl (netto)

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk

Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk Nr. 20, 12. september 2014 Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling vedr. arbejdsmarkedsydelser, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal, side 7 Målinger om uddannelseshjælp

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGET 2015-18

HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGET 2015-18 HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGET -18 Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i -18 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder I notatet redegøres for udviklingen i

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation H.C. Knudsen Beskæftigelseschef H. C. Knudsen er sekretær

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225 Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225 Indkomstoverførsler: Sociale formål - 3901050001: Budget 2015 Budget 2015 i 2016 Budgetændring Budget 2016 pris- og lønniveau Indkomstoverførsler: 4.449.200

Læs mere

Budgetkontrol 1. juli 2014 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol 1. juli 2014 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-52-14 Dato: 07-08-2014 Sagsbehandler: Henrik Lück Madsen og Carina Andersen Budgetkontrol 1. juli 2014 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet 1. Hovedkonklusionen på budgetkontrollen

Læs mere