Udvalget for Beskæftigelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Beskæftigelse"

Transkript

1 Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de forudsætninger der gør, at det enkelte menneske kommer i job eller uddannelse sådan, at man kan klare sig selv økonomisk. Forudsætninger Det omfatter følgende forudsætninger: Borgeren ser det først og fremmest som sit eget ansvar at have et arbejde. Hvis ikke man selv kan skaffe sig et arbejde, skal man søge rådgivning, støtte og hjælp. Man er så attraktiv for arbejdspladsen, at arbejdsgiveren er klar til at betale lønnen. Man kan begå sig på en arbejdsplads, fordi man bestræber sig på at have de nødvendige faglige og sociale kompetencer Man har mulighed for at kunne påtage sig et job, fordi det er synligt, hvor der er jobmuligheder. Den ledige arbejdskraft skal være tilgængelig for virksomhederne. Nøgletal Følgere senere. Område Tilbud til udlændinge Udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven, samt kontanthjælp og enkeltydelser. 1

2 Formål Målet med integrationsindsatsen er, at lede personer af anden etnisk herkomst end dansk ind på arbejdsmarkedet ad korteste vej. Indsatsen tager udgangspunk i den enkeltes forhold herunder afstanden til arbejdsmarkedet. Den enkelte bliver integreret i det danske samfund og bliver i stand til at forsøge sig selv. Der er etableret tæt kontakt til sprogcentrene for at kombinere eventuelle behov for sprogundervisning med erhvervelse af egentlige erhvervskompetencer i de afgivne tilbud. Udgangspunktet er, at den ledige både skal modtage sprogundervisning mv. og have en tilknytning til en arbejdsplads evt. via virksomhedspraktik. Samtidig er der en tæt kontakt og samarbejde med Hedensted kommunes afdeling for den sociale integrationsindsats, i forsøg på at gøre den samlede integrationsindsats mere helhedsorienteret. forudsætninger Refusion Måltal 2014 brutto budget 2014 (2014 priser) Måltal 2015 Kontanthjælp 50 % brutto budget 2015 (2014 priser) en er beregnet på baggrund af faktiske udgifter i perioden januar-marts Udgifterne vedrører: Udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet (3 år) Grundtilskud for over 18-årige omfattet af integrationsprogrammet (modtages i 3 år) Danskundervisning for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge mfl. Resultattilskud modtager kommunen for personer omfattet af integrationsprogrammet, som består danskprøven, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse (indenfor de første 3 år) Kontanthjælp og hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven. Den foreløbige udmeldte flygtningekvote for Hedensted Kommune vedrørende 2015 er 62 (voksne og børn) i 2014 er Hedensted kommunes flygtningekvote oprindelig 41, den er dog efterfølgende hævet til 60. Hvis landstallet af flygtninge stiger i 2015 vil Hedensted kommunes andel kunne ændres. 2

3 tet er beregnet ud fra følgende skøn: Personer omfattet af Helårsperso Grundtilsku Resultattils Ydelser integrationsloven ner d mdr. kud Registreret pr. 30/ vedr Heraf vurderes ordinært arbejde -3 Kvote 2014: 60-29= 31 skønnes at udgøre 20 voksne i 2013 Kvote 2015: 62 skønnet antal helårspersoner voksne Forventede familiesammenføring af flygtninge Forventede familiesammenføringer andre I alt Danskuddannelse Danskuddannelse til ydelsesmodtagere omfattet af et integrationsprogram budgetteres med køb af 175 moduler med en gennemsnitspris på kr. pr. modul. Denne pris er beregnet ud fra faktisk gennemsnitspris i (2014 prisniveau). Flygtninge og familiesammenførte, der tilbydes et integrationsprogram, har fra 1/ fået udvidet uddannelsesretten fra tre år til fem år. Danskuddannelse til selvforsørgere omfattet af integrationsprogram budgetteres med køb af 120 moduler med en gennemsnitspris på kr. pr. modul. (2014 prisniveau). Arbejdsmarkedsrettet dansk: Den ordinære danskuddannelse erstattes indledningsvis med arbejdsmarkedsrettet danskundervisning til udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pair personer, der fremover først vil have adgang til de ordinære danskuddannelser efter at have gennemført 250 timers arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Der er budgetteret med 45 personer i 2014 til en pris på pr. forløb (2014 prisniveau) Endvidere er det skønnet i lovforslaget, at ca. 27 pct. af kursisterne hvert år vil gå videre fra arbejdsmarkedsrettet danskundervisning til ordinær danskuddannelse. Der er således budgetteret med 12 forløb med en gennemsnitspris på kr. (2014 prisniveau) Udgifterne til danskundervisning er afhængig af antallet af udenlandske medarbejdere i danske virksomheder, hvorfor udgiften afhænger af konjunkturerne. 3

4 Område Førtidspensioner og Personlige tillæg Personlige tillæg Førtidspension med 50 pct. Kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 Førtidspension med 65 pct. Kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 Førtidspension med 65 pct. Kommunal medfinansiering tilkend efter regler fra 1. januar Formål Sikre forsørgelse til de personer, som er vurderet til ikke at have en arbejdsevne, som kan udnyttes via indtægtsgivende arbejde på det ordinære arbejdsmarked. forudsætninger Personlige tillæg Kommunens andel af udgifter til pensionisters personlige tillæg som f.eks. briller, medicin og tandlægebehandling registreres her. De seneste 2 års forbrug og det forventede forbrug i 2014 har været udgangspunktet for budgettet vedr. de personlige tillæg. På førtidspensionsområdet er der som noget nyt for 2015 taget udgangspunkt i kommunedatas budgetstøttelister som skønner gennemsnitspris, tilgang og afgang. Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003, er der budgetteret med: Forventet antal førtidspensioner ultimo Forventet tilgang Forventet afgang (skøn fra budgetstøtteliste) -22 Forventet antal førtidspensioner ultimo tilkendt efter regler gældende før 2003 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003, er der budgetteret med: Forventet antal førtidspensioner ultimo Forventet tilgang Forventet afgang (skøn fra budgetstøtteliste) -20 Forventet antal førtidspensioner ultimo tilkendt efter regler gældende før

5 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fra 1. januar 2003, er der budgetteret med: Forventet antal førtidspensioner ultimo Forventet ny tilkendelser Forventet afgang (skøn fra budgetstøtteliste) -37 Forventet antal førtidspensioner ultimo tilkendt efter regler gældende efter 2003 Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen medfører betydelige ændringer i forhold til de personer der før reformens indførelse ville være overgået til førtidspension, samt at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at udvikle deres arbejdsevne. Område Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål diverse enkeltydelser og tilskud til borgere Kontant- og uddannelseshjælp Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning Formål Formålet med kontante ydelser er, At give hjælp til forsørgelse, for at sætte modtageren i stand til at klare sig selv, at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie, at yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom, at medvirke til, at pgl. genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. forudsætninger Generelle forhold Der arbejdes løbende i Jobcentret med ledelsesinformation som en del af budgetopfølgningen, hvor det månedsvise antal ydelsesmodtagere følges tæt. grundlaget for de fleste overførselsområder er beregnet ud fra forventede måltal for 2015, og en beregnet eller skønnet gennemsnitsudgift. Der er i budgetgrundlaget forudsat, at der fortsat føres en aktiv aktiveringspolitik. 5

6 Antallet af borgere i Jobcentrets målgrupper er direkte påvirket at de økonomiske udsving både på verdensplan og nationalt. I kommunen er en stor del af virksomhederne afhængige af produktion, transport og byggeri. Hedensted kommunes økonomi på arbejdsmarkedsområdet er derfor påvirket af konjunkturerne i særlig høj grad. På nuværende tidspunkt er de økonomiske signaler så positive, at det uden tvivl vil have en effekt i forhold til antallet af ledige i Der kan endvidere henvises til, at kommunen i 2014 skal udarbejde en beskæftigelsesplan for Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. Beskæftigelsesplanen skal være udarbejdet senest 1. juli for at komme i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd og vedtages af byrådet senest 15. oktober. Der er i Jobcentrets organisation en indbygget forståelse af vigtigheden af, konstant at kunne ændre indsats og fokus i forhold til de behov, der er på det omkringliggende arbejdsmarked. Jobcenter Hedensteds arbejdskraftopland er ikke afgrænset af kommunegrænser hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på jobåbninger og muligheder i hele det østjyske vækstbånd. Kernepunktet i finansiering af forsørgelsesydelser på beskæftigelsesområdet er, at kommunen får højere statsrefusion af den udbetalte forsørgelsesydelser ved virksomhedsrettet aktivering og ordinær uddannelse end i perioder med passiv forsørgelse eller deltagelse i særligt tilrettelagte tilbud: 50 % statsrefusion i perioder med løntilskud, virksomhedspraktik, ordinær uddannelse, eller delvist genoptagelse af arbejde, 30 % statsrefusion i perioder med anden aktivering og i passive perioder. Sygedagpenge Refusion Måltal 2014 brutto budget 2014 (2014 priser) Måltal 2015 brutto budget 2015 (2014 priser) 0-4 uger 100 % Over 52 uger 0 % uger 50 % uger 30 % uger 50 % I alt en i 2015 er beregnet ud fra regnskab Sygedagpengeloven hviler på grundideen om, at syge skal hjælpes med at fastholde tilknytningen til deres arbejdsplads. Det skal blandt andet ske gennem mere dialog om sygefravær på den enkelte arbejdsplads og tilbud til syge, så de kan være mere aktive under sygeforløbet. 6

7 Forebyggelse og nedbringelse af sygedagpengeudgifterne er en højt prioriteret indsats. I det omfang det overhovedet er muligt, gøres denne indsats virksomhedsrettet. Grundtanken er, at den sygemeldte præsenteres for tilbud, der giver mening for den enkelte og hjælper vedkommende med at komme hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet. Tilbuddene og indsatsen skal altid tilpasses den sygemeldtes forudsætninger, behov, helbredstilstand og ressourcer. Den 1. juli 2014 indføres den nye sygedagpengemodel med jobafklaringsforløb samt den nye forlængelsesregel vedr. livstruende, alvorlig sygdom. Formålet med reformen er at sikre økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats. Reformen bygger på følgende principper: - Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb. Frem for at bekymre sig om økonomi skal sygemeldte i stedet kunne bruge deres kræfter på at komme tilbage i arbejde. - Indsats og opfølgning skal ske tidligt i sygdomsforløbet. - Indsatsen for sygemeldte skal i højere grad afspejle den sygemeldtes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet, så ressourcerne kan fokuseres på de sygemeldte, der er i risiko for længerevarende sygemelding. - Den virksomhedsrettede indsats skal styrkes. Arbejdspladsen skal efter ønske inddrages i størst mulig grad, herunder igennem gradvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet. - Den enkelte borger skal sikres mulighed for at afvise behandling, som pågældende ikke ønsker, uden derved at miste sit forsørgelsesgrundlag. - Sagsgangene i sygedagpengesager skal være så enkle som muligt - med mindst mulig administrativ byrde for sygemeldte, arbejdsgivere og kommuner. Herunder skal de digitale muligheder udnyttes bedre, hvilket skal skabe et mere effektivt sygedagpengesystem - Sygedagpenge og den nye jobafklaringsydelse er midlertidige ydelser. De i lovforslaget økonomiske konsekvenser er indregnet i måltal og budget 2015, og betyder et fald i antallet af sygedagpengemodtagere. Sociale formål Ifølge Aktivlovens bestemmelser har man mulighed for at søge hjælp til visse sociale formål. Det drejer sig f.eks. om tilskud til tandpleje, hjælp til flytning, efterlevelseshjælp og hjælp til udsatte lejere. Der udbetales altid efter en individuel vurdering, men der er i loven fastsat nogle bestemte vilkår, som kommunen skal vurdere ud fra. Udgifterne til de sociale formål har været rimelig stabile, og budgettet har derfor i flere år været uændret. Grundet ny lovgivning er der i budgettet for 2015 indregnet en stigning på kr. på området. Dette skal dække de forventede udgifter til midlertidig huslejehjælp til unge under 30 7

8 Kontanthjælp Refusion Måltal 2014 brutto budget 2014 (2014 priser) Kontanthjælp - passiv 30 % Kontanthjælp-aktiverede 30 % Kontanthjælp - aktiverede 50 % Måltal 2015 brutto budget 2015 (2014 priser) kontanthjælpsmodtagere i løntilskud 50 % i alt 530 Uddannelseshjælp passiv 30 % < 30 år Uddannelseshjælp aktiv < 50 % år Uddannelseshjælp aktiv < 30 % år Kontanthjælp passiv < % 0 år Kontanthjælp aktiv < % 0 år Kontanthjælp aktiv < % år Forrevalidender < 30 år 50/30 % Under 30 år i alt 291 Kontanthjælp passiv + 30 % år Kontanthjælp aktiverede 30 % år Kontanthjælp aktiverede 50 % år Kontanthjælpsmodtagere i 50 % løntilskud Over 30 år i alt 290 Kontanthjælp og uddannelseshjælp i alt 581 erne er beregnet på bagrund af udgifterne til målgrupperne for perioden januar til april Herudover er der fratrukket forholdsmæssigt det beløb som lovgivningen forventer at der spares yderligere i 2015 når den gensidige forsørgelsespligt for samlevende over 25 fra 2015 får fuld effekt. Kontanthjælpsreformen er meget ambitiøs og betyder en stor omlægning af såvel indsatsen i jobcentrene som på ydelsesområdet og trådte i kraft 1. januar

9 Kontanthjælpen er afskaffet for alle unge under 30 år uden uddannelse og erstattet af uddannelseshjælp. Samtidig er skabt et nyt kontanthjælpssystem for voksne og unge med en uddannelse. Her er et kort overblik over de centrale elementer i kontanthjælpsreformen: Kontanthjælp bliver afskaffet og erstattet af uddannelseshjælp til alle unge under 30 år uden uddannelse. Uddannelseshjælpen er på niveau med SU. Unge, der ikke umiddelbart er klar til at gå i gang med en uddannelse, får efter tre måneder ret til et aktivitetstillæg, når de deltager i aktive tilbud, der kan bringe dem tættere på målet om uddannelse. Dermed opretholder de samme ydelse som tidligere. De mest udsatte unge vil kunne få tillægget med det samme. Alle unge under 30 år uden uddannelse får et uddannelsespålæg. For unge, der kan starte på en uddannelse, betyder det, at de skal gå i gang med en uddannelse hurtigst muligt. Unge skal i videst mulig omfang arbejde og forsørge sig selv indtil uddannelsesstart. Alternativt skal de arbejde for deres ydelse i en nytteindsats. For unge, der ikke umiddelbart har forudsætningerne for at starte på en uddannelse, betyder uddannelsespålægget, at de skal stå til rådighed for en indsats, der er rettet mod uddannelse. Enlige forsørgere og unge mødre får særlig støtte og økonomisk hjælp til at komme i uddannelse. Personer over 30 år, der kan arbejde, skal i arbejde, og de bliver mødt med klare krav og forventninger. Det samme gælder for unge med en uddannelse. De første tre måneder er der fokus på intensiv jobsøgning også i indsatsen og opfølgningen fra jobcentret. Kommunen skal holde samtaler med den enkelte i løbet af de tre måneder. Formålet med samtalerne er at understøtte jobsøgningen. Senest efter tre måneder bliver personer, der kan arbejde, mødt med et krav om at arbejde for kontanthjælpen fx i en nytteindsats i op til 13 uger ad gangen. Nytteindsatsen foregår på offentlige arbejdspladser, hvor den enkelte kan gå til hånde og gøre nytte. Kontanthjælpsmodtagere med komplekse problemer skal hurtigst muligt - og senest efter seks måneder have en helhedsorienteret og jobrettet indsats. Indsatsen skal afspejle den enkeltes behov og tage hånd om hans eller hendes sociale eller sundhedsmæssige problemer. Den enkelte får ret til en koordinerende sagsbehandler, der skal sikre, at indsatsen er tværfaglig og koordineret på tværs af offentlige myndigheder. Der er en gruppe borgere på kontanthjælp, som er så udsatte, at de ikke kan tage imod en jobrettet indsats. De får ret til en mentor, som skal hjælpe dem med at få stabiliseret deres liv så meget, at de med tiden kan deltage i en jobrettet indsats. 9

10 Personer, der godt kan arbejde, får fremover en sanktion, hvis de ikke lever op til kravene om at søge job. Hvis en person flere gange ikke lever op til de krav, jobcentret stiller, eller ikke møder op til de aktiviteter, som pågældende bliver bedt om, kan kontanthjælpsmodtageren sættes under skærpet rådighed med dagligt fremmøde. Samtidig skal sanktionssystemet tage højde for, at personer med komplekse problemer ikke altid har mulighed for at leve op til de krav, der bliver stillet til dem. Samlevende par, hvor begge er fyldt 25 år, får gensidig forsørgerpligt, så kontanthjælpssystemet afspejler de moderne samlivsformer og familiemønstre. Tidligere gjaldt forsørgerpligten kun, hvis man var gift. Kontanthjælpsreformen forventes at medføre, at færre personer fremover vil være på kontanthjælp, fordi flere kommer i uddannelse eller arbejde. Boligstøtte Der ydes to forskellige former for boligstøtte. Boligydelse til pensionister og boligsikring. Den kommunale medfinansiering til boligydelse til pensionister er på 25 %, og der forventes et lille fald i udgifterne for Den kommunale medfinansiering til boligsikring er på 50 %, og der er sket pæn stigning i udgifterne. Dette skyldes først og fremmest den nye kontanthjælpsreform, som trådte i kraft i Reformen har betydet en lavere indtægt for kontanthjælpsmodtagere, hvilket belaster udgifterne til boligsikring. Dagpenge til forsikrede ledige, arbejdsmarkedsydelse og særlig uddannelsesordning Refu -sion Måltal Budg et 2014 brutto budget 2014 (2014 priser) Måltal Budg et 2015 brutto budget 2015 (2014 priser) A-dagpenge aktiveret 50 % Offentlige løntilskud 50 % Løntilskud private 50 % A-dagpenge aktiveret 30 % A-dagpenge Passive Voksenlære og jobrotation 100 % / / A-dagpenge 0-4 uger % A-dagpenge i alt Uddannelsesordning/Arbejdsmarkeds 30 % ydelse Uddannelsesordning/Arbejdsmarkeds 50 % ydelse I alt Forsikrede ledige i alt er er lig den budgetterede i

11 Der forventes en positiv udvikling i ledigheden for dagpengemodtagere i forhold til landet, regionen og landsdelen. grundlag 2014 var 836 helårspersoner og i budget 2015 forventes 790 helårspersoner. I ovennævnte skøn er der også indarbejdet sygedagpengereformens konsekvenser som betyder flere udgifter til A-dagpenge som en konsekvens af, at revurderingen af borgerens fortsatte ret til sygedagpenge allerede sker efter 22 uger frem for efter 52 uger, hvilket giver anledning til en reduktion i de samlede udgifter til sygedagpenge og en stigning i udgifterne til øvrige ydelser. Der budgetteres med at 32 % af alle forsikrede ledige med over 4 ugers sammenlagt ledighed er i gang med en aktivitet (fuldtidspersoner). Der vil fortsat være stor fokus på, at få så mange som muligt af disse i virksomhedsrettet aktivering i form af løntilskud i både private og offentlige løntilskud, virksomhedspraktik eller endnu bedre i voksenlære eller rotation. En ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse sikrer pr. 1. januar 2014 forsørgelse til alle, der mister dagpengeretten og ret til særlig uddannelsesydelse - uanset om de er berettiget til kontanthjælp. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udbetales af a-kasserne og finansieres efter samme principper som a-dagpenge. Nettoudgiften til selve ydelsen finansieres via det særlige beskæftigelsestilskud. Finansiering af udgifterne til forsikrede ledige Siden 2010 har kommunerne medfinansieret udgifterne til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne. Beskæftigelsestilskuddet kompenserer kommunerne under et for udgifterne til forsikrede ledige. Det gælder A-dagpenge Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse (fra 1. januar 2014) Løntilskud Dagpenge under 6 ugers selvvalgt uddannelse Befordringsgodtgørelse Hjælpemidler Personlig assistance Beskæftigelsestilskuddet for et år opgøres ad 3 omgange. Det gælder en foreløbig opgørelse, som meldes ud primo juli i året før tilskudsåret, en midtvejsregulering som meldes ud primo juli i tilskudsåret, samt en efterregulering som meldes ud primo juli i året efter tilskudsåret. Det foreløbige beskæftigelsestilskud er udmeldt med kr. (2014 prisniveau) kr. (2015 prisniveau). 11

12 Dagpenge og Arbejdsmarkedsydelse Løntilskud, hjælpemidler og personlig assistance Finansieringsbehov via beskæftigelsestilskud i alt Beskæftigelsestilskud modtages a/conto vedr teret nettooverskud priser kr kr kr kr kr. Som nævnt ovenfor er beskæftigelsestilskuddet et a/conto beløb, som efterreguleres. Det endelige regnskab, om kommunen har haft yderligere eller færre udgifter end modtaget i beskæftigelsestilskud, kan for budget år 2015 først opgøres medio juli Udgifter til aktivering af arbejdsmarkedsydelsesmodtagere modtages direkte 50 % statsrefusion Netto kommunal udgift budgetteret med kr. Område Revalidering Revalideringsydelse og løntilskud til personer omfattet af revalideringsbestemmelserne Løntilskud og fleksløntilskud i forbindelse med fleksjob og skånejob, samt ledighedsydelse Forsørgelse og tilbud til personer omfattet ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Formål Økonomisk hjælp og aktiviteter, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen, fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at den pågældendes mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres. forudsætninger Revalidering Refusion Måltal 2014 brutto budget 2014 (2014 priser) Måltal 2015 Revalidering 50 % Revalidering 65 % Revalidering 30 % I alt / brutto budget 2015 (2014 priser) Revalidering er fortsat en attraktiv og effektiv indsats for de borgere, som er langt fra arbejdsmarkedet. I en periode med væsentlige ændringer i de krav der stilles til kvalifikationer på arbejdsmarkedet, skal flere ufaglærte opkvalificeres til jobs med uddannelseskrav. Den bedste måde at sikre et vellykket revalideringsforløb er, at kombinere virksomhedsrettede forløb med boglig opkvalificering. Revalidering er en mulighed for at opkvalificere sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere til selvforsørgelse. 12

13 Udover forsørgelsesudgiften eller løntilskuddet, kan der i forbindelse med revalidering være udgifter til diverse hjælpemidler, kørsel, undervisningsmaterialer mv. Af disse udgifter modtages 50 % statsrefusion. Løntilskud til personer i fleksjob og ledighedsydelse Refusion Måltal 2014 brutto budget 2014 (2014 priser) Måltal 2015 brutto budget 2015 (2014 priser) Fleksjob etableret (gl. model) Fleksjob etableret (ny model) Fleksjob etableret Ledighedsydelse 30 % passive eller aktiverede Ledighedsydelse 50 % aktiverede Ledighedsydelse 0 % over 18 mdr. I alt erne er beregnet på grundlag af regnskab I forbindelse med vedtagelse af reformen af førtidspension og fleksjob gældende fra 1. januar 2013, blev der indført en ny model for beregning af fleksjobtilskuddet. Fleksjob etableret efter denne dato skal etableres på disse nye vilkår. Der vil således kun være afgang fra den gamle fleksjobordning. I den nye model vil det tilskud som udbetales til den fleksjobansatte, blive nedtrappet i takt med at lønnen stiger. Den nye model for fleksjob medfører en reduktion i de kommunale udgifter. I den nye model skal arbejdsgiverne kun aflønne den ansatte i forhold til den faktiske arbejdsindsats, men de ansattes løn suppleres med et fleksløntilskud fra kommunen. I den tidligere model betalte arbejdsgiveren fuld løn til den ansatte, og et fleksjobtilskud blev udbetalt til arbejdsgiveren. Ledighedsydelse udbetales til personer som er visiteret til fleksjob men er ledige. 13

14 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Refusion Måltal 2014 brutto budget 2014 (2014 priser) Måltal 2015 brutto budget 2015 (2014 priser) Ressourceforløb 30 % Ressourceforløb 50 % Ressourceforløb i alt Jobafklaringsforløb 0 % over 52 uger Jobafklaringsforløb 30 % Jobafklaringsforløb 50 % Jobafklaringsforløb 78 i alt I alt Gennemsnitspriser for ressourceforløb er beregnet på baggrund af den faktiske gennemsnitsudgift for perioden januar til maj en for jobafklaringsforløb er jf. Kl s budgetvejledning. Ressourceforløb Den 1. januar 2013 trådte som tidligere nævnt reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betyder, at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at udvikle deres arbejdsevne. I stedet skal en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb udvikle deres arbejdsevne og hjælpe dem videre i livet. Ressourceforløb kan vare i et til fem år. Det er dog muligt at få tilbudt flere forløb. Alle der deltager i ressourceforløb, får en ydelse ressourceforløbsydelse på samme niveau som deres hidtidige ydelse. Fx vil kontanthjælpsmodtagere, der får et ressourceforløb, modtage ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau. Til øvrige udgifter særlige tilrettelagte tilbud mentor hjælpemidler befordring mv., der det benyttes beløbet som er forudsat i statens beregninger, kr. pr. helårsperson. Heraf modtages 50 % statsrefusion Jobafklaringsforløb Den 1. juli 2014 trådte reglerne om jobafklaringsforløb i kraft. De indebærer, at sygemeldte, der efter fem måneder ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, overgår til et jobafklaringsforløb. Her vil de uden tidsbegrænsning modtage en ydelse på kontanthjælpsniveau, som er uafhængig af både ægtefælles og samlevers indkomst og formue. Et jobafklaringsforløb minder i høj grad om de ressourceforløb, der blev etableret som et led i reformen af førtidspension og fleksjob. Målet med forløbene er, at en tværfaglig og 14

15 sammenhængende indsats på sigt skal bringe den sygemeldte i arbejde eller i gang med en uddannelse. Fokus for forløbet er, at den sygemeldtes arbejdsevne bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke aktiviteter der sættes i gang. I den første del af et jobafklaringsforløb får kommunerne refusion til kommunens udgifter til ressourceforløbsydelse efter de i øvrigt gældende regler. Efter 52. uge regnet fra den 1. sygedag afholder kommunen 100 pct. af udgifterne til ressourceforløbsydelse til personer i jobafklaringsforløb. Til øvrige udgifter særlige tilrettelagte tilbud mentor hjælpemidler befordring mv., er der afsat det beløb som svarer til Hedensted kommunes andel af lovforslagets beregninger. Der modtages 50 % statsrefusion af disse udgifter. Område Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, sygedagpengemodtager, revalidender og ledighedsydelsesmodtagere. Herunder udgifter til mentor og udgifter til seniorjob. Formål At give tilbud bl.a. i form af mentorstøtte, vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud, med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. forudsætninger Aktiveringsprincipper: Strategierne for Jobcentrets borgerrettede indsats tager sit afsæt i tankesættet omkring Social Inklusion gennem arbejde og uddannelse. Vi tror på, at alle kan bidrage til fællesskabet, og at alle ønsker at bidrage til, og være en del af, fællesskabet. Tilgangen til den enkelte borger lægger sig op af den værdsættende og anerkendende tankegang. Gennem arbejde og uddannelse opnår den enkelte en følelse af at være en aktiv deltager i samfundet, at have en selvskabt indkomst samt at opnå en identitet og en højere grad af selvværd. Indsatserne knytter sig endvidere til den virksomhedsrettede indsats. Samarbejdet med virksomhederne og a-kasserne er således også en af grundpillerne i den borgerrettede indsats. Det overordnede mål i 2015 er fortsat hurtigst muligt i ordinært arbejde eller uddannelse. Tilbud gives i private virksomheder i det omfang, det er muligt, dernæst i offentlige institutioner. Tilbud om virksomhedspraktik og løntilskud gives med henblik på ordinær ansættelse. Tilbud gives med udgangspunkt i det individuelle ønske hos den enkelte borger og arbejdsmarkedets behov. Virksomhedskompensationen tager ligeledes udgangspunkt i den enkelte borger. 15

16 For den svageste gruppe af ledige benyttes de kommunale aktiveringstilbud og virksomhedscentrene. De kommunale aktiveringstilbud/ virksomhedscentrene skal bruges til at bringe de svageste gruppers kvalifikationer (sociale, personlige og faglige) op på et niveau, så de vil være i stand til at tage imod et tilbud om aktivering i en virksomhed. Aktiveringstilbuddene skal bruges som udviklingsredskaber for den enkelte borgers vej op ad stigen til det ordinære arbejdsmarked. Jobcenter Hedensted vil fastholde fokus på en høj aktiveringsgrad for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Samtidig vil vi holde fast i at aktiveringen som første prioritet skal være individuel og målrettet arbejdsmarkedets behov. Aktiveringsgraden følges tæt i forbindelse med månedlig udarbejdet ledelsesinformation. Løntilskud til forsikrede ledige Iflg. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal kommunerne selv finansiere en vis del af lønudgiften til forsikrede ledige i løntilskudsjob i kommunen, nemlig forskellen mellem lønudgiften og løntilskuddet. Der budgetteres med, at der i 2015 vil blive brug for 30 løntilskudsplader i Hedensted kommune, med en kommunal udgift pr. time på 12,76 (pl 2014) svarende til skønnet i budgetvejledningen fra KL. Seniorjob Refusion Måltal 2014 brutto budget 2014 (2014 priser) Måltal 2015 brutto budget 2015 (2014 priser) Seniorjob en er beregnet på baggrund af den faktiske gennemsnitsløn i regnskab Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterårsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Kommunen er efter loven forpligtet til at tilbyde ansættelse i seniorjob i kommunen til denne persongruppe. De ansatte har krav på overenskomstmæssig løn, og staten yder et tilskud pr. år på kr. (14-pl) pr. årsværk, Nettoudgifterne kompenseres via bloktilskuddet. Indførslen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse 1. januar 2014 har betydning for tilgangen til seniorjobordningen. Med aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob er tidspunktet for retten til et seniorjob ændret til efter udløbet af retten til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Fra 2014 til og med 1. halvår 2016 forventes der således en opbremsning i tilgangen til seniorjobordningen. Herefter må der igen forventes en øget tilgang til ordningen. 16

17 Udgifter til Aktiveringsindsatsen Driftsloftet for aktiveringsudgifterne bestemmer, hvor høje bruttoudgifter til aktivering, den enkelte kommune kan hjemtage refusion for. 1. januar 2014 er der sket en opsplitning af det fælles driftsloft for aktiveringsudgifter, som blev indført i Baggrunden er, at der med budgetloven er indført budgetlofter som forpligter staten til at gennemføre foranstaltninger, der kan imødegå eventuelle forventede budgetoverskridelser. To driftslofter fra 2014 Snævert ledighedsrelaterede udgifter, herunder aktivering af kontanthjælps- og dagpengemodtagere, er dog ikke omfattet af budgetlofterne. Derfor er der behov for en opsplitning af aktiveringsudgifterne i to lofter, som omfatter hhv. kontanthjælps- og dagpengemodtagere og personer i 6 ugers selvvalgt uddannelse i det ene loft, og personer på revalidering, ledighedsydelse og sygedagpenge i det andet. Med opsplitningen af driftsloftet er der samtidig sket en reduktion af driftsloftet i kroner og ører ift. rådighedsbeløbet under det fælles driftsloft. Styrelsen har i skrivende stund oplyst de foreløbige driftslofter som er indarbejdet i budgetgrundlaget. De endelige driftslofter vil blive fastsat på finansloven for Driftsloft for modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og arbejdsløshedsdagpenge: kr. Driftsloft for modtagere af revalidering, ledighedsydelse og sygedagpenge: kr. Det bemærkes, at en kommune godt kan ligge over loftet ift. den ene målgruppe og under loftet ift. den anden målgruppe. I en sådan situation kan kommunen ikke bruge luft under det ene loft til at finansiere merudgifter ved det andet driftsloft. Reduktionen af driftslofterne skyldes flere ting, herunder afkortningen af dagpengeperioden, som samlet set giver mindreudgifter til aktivering, ligesom ændring af regler for ret og pligt til deltagelse i aktiveringstilbud har reduceret udgifterne på landsplan. 17

18 1. Driftsloft for modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og arbejdsløshedsdagpe nge Målgruppe 2015 Ordinær uddannelse Forsikrede ledige kr. dagpengemodtagere Øvrig vejledning og Forsikrede ledige kr. opkvalificering 6 ugers selvvalgt uddannelse Forsikrede ledige kr. Køb af ordinær uddannelse Kontanthjælpsmodtagere og kr. uddannelseshjælpsmodtager e Køb af vejledning og Kontanthjælpsmodtagere og kr. opkvalificering uddannelseshjælpsmodtager e Læse- skrive og regnekurser Kontanthjælpsmodtagere og kr. uddannelseshjælpsmodtager e Aktivcenteret Kontanthjælpsmodtagere kr. Jobparate kr. (2.2)Kontanthjælpsmodtage re på Aktivcenteret uden refusion skønnes 20 % På vej til Uddannelse og Job Kontanthjælpsmodtagere kr. Laden Uddannelseshjælpsmodtage kr. re Laden 6 % skønnes at være 2.12 åbenlyst uddannelsesparate uden refusion kr. Forbrug af kommunale tilbud til personer omfattet af ressourceforløb Forsikringer Udgifter i alt Rådighedsloft Ressourceforløb og jobafklaringsforløb kr kr kr helårspersoner x kr. Max refusion 50 % kr. Refusionsprocenten udgør 39,4 % Udgifter ej omfattet af rådighedsloft uden refusion 4 stillinger Jobcenterets afklaring af løn kontanthjælp 18

19 2. Driftsloft for modtagere af revalidering, ledighedsydelse og sygedagpenge Målgruppe 2015 Ordinær uddannelse Forrevalidender/revalidender kr. Vejledning og Forrevalidender/revalidender kr. opkvalificering Ordinær uddannelse og Sygedagpengemodtagere kr. særligt tilrettelagte tilbud Job og Trivsel Sygedagpengemodtagere kr. Jobsøgningsforløb(Siim) Ledighedsydelsesmodtagere kr. Øvrige tilbud Ledighedsydelsesmodtagere kr. Forsikringer kr. Udgifter i alt kr. Rådighedsloft 758 helårspersoner x kr kr. Max refusion 50 % kr. Refusionsprocenten 32,7 % udgør Udgifter ej omfattet af rådighedsloft uden refusion 7 stillinger Jobcenterets afklaring -løn kr. Samlede bruttoudgifter til tilbud excl. statsrefusion Statsrefusion ( ) Samlet rådighedsloft ( ) Udgifter udover driftsloft kr kr kr kr. Aktivcentret De budgetterede driftsudgifter til de kommunale Aktivcenter udgør netto kr. Iflg. opgørelse fra Aktivcentret blev i regnskabsår 2013 aktiveret/visiteret 106 personer ekskl. forsikrede ledige i 2015 vil prisen pr. uge udgøre 557. kr. ved aktivering i samme omfang. VISITATION OG UDVIKLING MOD UDDANNELSE (Laden) VISITATION OG UDVIKLING MOD UDDANNELSE (Laden) på Rørkjærgaard er et tilbud om et internt afklarings- og udviklingsforløb i regi af Jobcentrets Ungegruppe for at gøre den enkelte unge i stand til at deltage i fx almindelig virksomhedspraktik eller kurser, der vil kunne bringe vedkommende ind i et uddannelsesforløb og/eller i en erhvervsmæssig tilværelse. De unge deltager i forløbet i cirka fire uger, hvorefter de tilbydes virksomhedspraktik. De unge får sideløbende med praktikken hjælp til jobsøgning ved fremmemøde en eftermiddag om ugen i VISITATION OG UDVIKLING MOD UDDANNELSE (Laden) på Rørkjærgaard. Herudover så har de unge også mulighed for støtte fra en mentor. Unge der ikke er i praktik møder hver dag i Laden. 19

20 tet for VISITATION OG UDVIKLING MOD UDDANNELSE (Laden) er i kr. Der forventes aktiveret 718 borgere i tilbuddet i gennemsnitligt tre uger, hvilket medfører, at ugeprisen i 2015 for tilbuddet vil være 985,20 kr.(2014 priser) Jobsøgningforløb Siim Ledighedsydelsesmodtagere De budgetterede driftsudgifter til det Kommunale jobsøgningforløb for ledighedsydelsesmodtagere udgør kr. Iflg. opgørelse fra Siim blev i 2013 aktiveret 46 personer i 52 uger. Ved. Samme aktiveringsniveau i 2015 vil ugeprisen udgøre 531 kr. Job og Trivsel Job og Trivsel er et afklarings- og opkvalificeringsforløb i kommunalt regi, hvor hovedsageligt sygemeldte og kontanthjælpsmodtagere med langt fravær fra arbejdsmarkedet får tilbud udgør kr. Forløbet har løbende optag og har mere individuel tilgang, stadig med det jobrettede og virksomhedsrettede. Det forventes at der løbende er 75 borgere tilknyttet forløbet som i Dette giver en ugepris på 590 kr. På vej til uddannelse og job På Vej til Uddannelse og Job er et udviklingstilbud på Egehøjskolen for unge med andre begrænsninger end ledighed primært intellektuelle og kognitive begrænsninger. På Vej til Uddannelse og Job på Egehøjskolen et tilbud om et internt opkvalificeringsforløb i regi af Jobcentrets Ungegruppe for at gøre den enkelte unge i stand til at deltage i fx almindelig virksomhedspraktik eller kurser, der vil kunne bringe vedkommende ind i et uddannelsesforløb som fx FVU og/eller i en erhvervsmæssig tilværelse. De unge deltager i forløbet i ca. et år, hvor de sideløbende har tilbud om kortere varende virksomhedspraktikker med støtte fra Egehøjskolen. I 2015 vil budgettet udgøre der forventes 13 deltagere i projektet i tilsammen 374 uger svarende til en ugepris på kr. Beskæftigelsesordninger Mentor Der er med kontanthjælpsreformen ændret grundlæggende i reglerne om finansiering af mentorstøtte. Det er væsentligt at holde for øje, at der med de nye regler er lagt op til, at kommunerne målretter mentorstøtte til de målgrupper, der har størst behov for støtten. Dette kommer til udtryk ved, at der fremover ikke gives refusion for mentorudgifter til jobparate. Desuden fastsættes der en særskilt ramme med et loft over de udgifter til de øvrige målgrupper, som kommunerne kan få refunderet med 50 %. Udgiften til mentorstøtte for personer i ressourceforløb vil dog ikke være omfattet af den særskilte ramme. Unge der ikke tidligere har været i kontakt med jobcenteret, har ret til mentorstøtte ved overgang til ordinær uddannelse med henblik på at mindske frafald 20

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation H.C. Knudsen Beskæftigelseschef H. C. Knudsen er sekretær

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

9.1 Overførselsudgifter

9.1 Overførselsudgifter 9.1 Overførselsudgifter Budget 2015 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2015 UU, ungdomsuddannelser U 9.597.500 kr. I -119.400 kr. Tilbud til voksne med særlige behov Bomi beskyttet U 6.728.000

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet.

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Lovgivning DATO: 18. Marts 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Analysen er udarbejdet til brug for

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter 5. Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen. NOTAT Efteråret 2013 Beskrivelse af priser og forslagsværdier i Effektivindsats J.nr. 2013-0000843 2013-mastere. Ledighedsniveau For både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er skønnet for ledigheden i

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats.

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10105 Doknr. 152407 Dato 10-10-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF 25. maj 2011 Ulrik Petersen KL Arbejdsmarked og Uddannelse 1 Arbejdmarkedspolitikken* skal bidrage til at arbejdsmarkedet

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

SPECIELLE BEMÆRKNINGER

SPECIELLE BEMÆRKNINGER SPECIELLE BEMÆRKNINGER Bemærkninger 2013 Side 1 Økonomiudvalg 1: Præsentation af hovedområder Økonomiudvalget har følgende ansvarsområder: Faste ejendomme På dette område afholdes der udgifter/indtægter

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET (side 30-59) 30 s opgaver Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

BilagARU_130829_pkt.04.01

BilagARU_130829_pkt.04.01 O P L Æ G 2 9-0 8-2 01 3 INDLEDNING Alle borgere kommer til at mærke store forandringer i indsatsen Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en udd. Borgere der kan arbejde skal

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten er enige om at videreføre den særlige uddannelsesordning i 2013 og tage yderligere nye initiativer, som sikrer forsørgelsesgrundlaget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem.

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmål/svar - senest opdateret d. 13. marts 2014 Virksomhedscentre generation 2 Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmålene er inddelt i følgende emner:

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger N OTAT Konsekvenser af refusionsomlægningen og budgetlægning for 2016 Lovforslag om en refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet forventes fremsat i uge 13. I den forbindelse udsender KL et regneark

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Budgetoplæg 2016. Økonomicentret / Center for Arbejdsmarked, d. 06-08-2015 Doknr. 96970-15.

Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Budgetoplæg 2016. Økonomicentret / Center for Arbejdsmarked, d. 06-08-2015 Doknr. 96970-15. Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget Økonomicentret / Center for Arbejdsmarked, d. 06-08-2015 Doknr. 96970-15. Arbejdsmarkedsudvalgets Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 3 2. Refusionsreform

Læs mere