Evaluering og dokumentation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering og dokumentation"

Transkript

1 Evaluering og dokumentation i Den Sociale Udviklingsfond Merværdi gennem udvikling Den Sociale Udviklingsfond

2 2 Evaluering og dokumentation i Den Sociale Udviklingsfond Hvis dokumentationsindsatsen skal være meningsfuld, er det vigtigt, at der bliver skabt en sammenhæng mellem kriterierne i dokumentationen og den faglige kerneopgave. Den enkelte medarbejder er nødt til at opleve, at det, der skal dokumenteres, også er væsentligt i en faglig sammenhæng Peter Dahler-Larsen, professor i evaluering, Syddansk Universitet

3 3 Dokumentationens tre ben Siden 2007 har vi i Den Sociale Udviklingsfond arbejdet systematisk med at måle og dokumentere vores indsats. Dokumentation et uundværligt redskab i vores daglige arbejde samtidig med, at vores indsats giver os mulighed for at tegne et samlet billede af, hvilke resultater Den Sociale Udviklingsfond skaber for det enkelte menneske på kort og lang sigt. Vores arbejde med evaluering og dokumentation synliggør den udviklingsproces, den enkelte gennemgår fra indskrivning til udskrivning. Samtidig skaber dokumentationen intern læring og større gennemsigtighed over for de mennesker, vi arbejder med, for deres pårørende og vores eksterne samarbejdspartnere. Fælles dokumentationsprojekt Alle vores 20 afdelinger indgår i et evaluerings- og dokumentationsprojekt, der er baseret på et fælles værdigrundlag. Projektet består af et webbaseret målesystem og en tidsbegrænset kvalitativ evaluering kombineret med afdelingers egen dokumentationspraksis, der afspejler deres målgruppe og metode. Dokumentation i Den Sociale Udviklingsfond 1 2a Afdelingernes egne dokumentationsredskaber Et webbaseret dokumentationsredskab (suf.sui.dk) 2b En kvalitativinterviewundersøgelse. Både 2a og 2b varetages af vores eksterne partner Social Respons 3 Et lærings- og udviklingsforløb, der skaber det fælles udgangspunkt for at arbejde med dokumentation. De enkelte ben supplerer og understøtter hinanden og giver tilsammen et fyldestgørende billede af effekten af vores indsats. Få indblik i vores arbejde med dokumentation Folderen beskriver, hvordan Den Sociale Udviklingsfond arbejder udviklingsorienteret med evaluering og dokumentation. Hvis du vil vide mere om vores indsats, kan du læse mere på hjemmesiden, hvor du også finder flere eksempler på konkrete resultater og målinger.

4 4 Evaluering og dokumentation i Den Sociale Udviklingsfond 1Det første ben: Afdelingernes dokumentationsredskaber Vi arbejder med individuelle løsninger, også når det gælder dokumentation. Afdelingerne målretter deres dokumentationsredskaber, så de både understøtter det daglige pædagogiske arbejde og den enkeltes udfordringer og udviklingspotentiale. For alle afdelinger er målet, at dokumentationsindsatsen skal være meningsfuld og skabe værdi for både den indskrevne, socialkonsulenten og sagsbehandleren. Inddragelse er et omdrejningspunkt i den pædagogiske praksis i afdelingerne, og derfor bruger socialkonsulenterne målrettede dokumentationsredskaber til at skabe dialog om mål, resurser og begrænsninger. Alle afdelinger har udarbejdet en procesbeskrivelse (se eksempel på side 5) over afdelingens dokumentationsredskaber. Beskrivelsen giver overblik over de enkelte redskaber og skaber sammenhængen i den daglige dokumentationsindsats.

5 5 Eksempel på procesbeskrivelse Modellen skaber overblik over og sammenhæng mellem dokumentationsredskaberne. Det giver den enkelte socialkonsulent mulighed for på et fagligt grundlag at vælge, hvilke redskaber der er meningsfulde i samarbejdet med den indskrevne unge. Ved udskrivning skrives en afsluttende rapport til kommunen, og der udfyldes et afsluttende spørgeskema til suf.sui.dk. VISITATIONEN ADL-Spørgeskema Visitationsskema Samarbejdsaftalen præsenteres Indgås, der aftale om indskrivning udfærdiger lederen kontrakt INDSKRIVNING Samarbejdsaftale & handleplan underskrives EFTER 2,5 MÅNED SUF fælles evalueringsskema (elektronisk) ADL-Spørgeskema Skema om fokuspunkter* Skema om selvforståelse (gentages efter behov)* 3-måneders statusrapport - herunder opsætning af mål og delmål for den kommende periode - afdækningen af ADL medsendes status (udfyldt ved visitationen) Diskussion af/sparring omkring rapport på personalemøde Statusmøde med den unge, sagsbehandler, pårørende mv. EFTER 9 MÅNEDER ADL-Spørgeskema Skema om fokuspunkter* SUF fælles evalueringsskema Statusrapport - udviklingen inden for fokusområder for ADL-træningen præsenteres - vær opmærksom på, om der skal laves en forlængelse af kontrakten Diskussion af/sparring omkring rapport på personalemøde Statusmøde med den unge, sagsbehandler, pårørende, mv. * Det er ikke sikkert, det er relevant at bruge alle skemaer ift. til alle unge. EFTER 15 MÅNEDER Statusmøde med den unge ADL-Spørgeskema Skema om fokuspunkter* SUF fælles evalueringsskema Statusrapport

6 6 Evaluering og dokumentation i Den Sociale Udviklingsfond 2a Det andet ben: Dokumentationsredskabet suf.sui.dk Dokumentationsredskabet suf.sui.dk består af online spørgeskemaer, der er udviklet af SocialRespons. Vores socialkonsulenter udfylder skemaerne to gange om året i den tid en indskrivning varer. Suf.sui.dk giver os mulighed for at skabe læring og udvikling på tværs af organisationen, fordi vi kan få et mere generelt billede af effekten af vores arbejde. Samtidig kan vores afdelinger bruge resultaterne fra suf.sui.dk til at tilpasse og udvikle deres pædagogiske redskaber og praksis, fordi dokumentation bidrager til at gøre processen og udbyttet af den daglige indsats mere bevidst og gennemskuelig for socialkonsulenten. Derudover kan suf.sui.dk visualisere den unges udvikling på forskellige parametre, og vi har mulighed for at dokumentere effekten af vores indsats på tværs af målgrupper. Dermed bidrager redskabet til et velunderbygget billede af den samlede effekt af alle afdelingers indsats.

7 7 Uddrag af resultater fra dokumentationsredskabet suf.sui.dk Graferne på de følgende sider er eksempler på den viden, suf.sui.dk giver os om effekten af vores indsats. Vi kan blandt andet se, hvordan de unge klarer sig i forhold til beskæftigelse. Kombineret med resultaterne fra den kvalitative interviewundersøgelse og afdelingernes individuelle dokumentationsredskaber får vi en stadig større indsigt i, hvad der skaber effekten af vores arbejde, og hvilken pædagogisk indsats der har særlig stor effekt. 17% flere unge i beskæftigelse ved udskrivning Beskæftigelse Procent Indskrivning Udskrivning Tabellen viser udviklingen i andelen af unge, der er i beskæftigelse fra indskrivning til udskrivning (134 respondenter)*. Her ser vi, at 47 % af de unge i Den Sociale Udviklingsfond er i beskæftigelse ved udskrivning. Det er 17 % flere end ved indskrivning. * Gruppen udgøres af alle unge, der har været indskrevet i minimum et år, inden de blev udskrevet.

8 8 Evaluering og dokumentation i Den Sociale Udviklingsfond Færre selvmordstruede unge Er den unge selvmordstruet? Indskrivning 5% Er den unge selvmordstruet? Efter halvandet år 5% 39% 22% 56% 73% Ja Nej Ved ikke Tabellen viser udviklingen i andelen af unge, der vurderes at være selvmordstruet fra indskrivning til efter halvandet år i Den Sociale Udviklingsfond. Andelen bliver i denne periode næsten halveret (158 respondenter).

9 9 De unges udvikling i løbet af indskrivningen Tabellen viser, at der halvandet år efter indskrivning er sket følgende: - 51 % af de unge med svære psykiske vanskeligheder har fået det bedre % af de unge, som ved indskrivningen klarede håndtering af dagligdagen i eget hjem dårligt eller meget dårligt, er blevet bedre til dette (det vil sige, at de enten nu bor selv eller er blevet bedre til at håndtere dagligdagen i eget hjem) % af de unge, som ved indskrivning var kriminelle, er kommet ud af deres kriminalitet % af de unge, som ved indskrivning var misbrugere, er kommet ud af deres misbrug. Ved områderne misbrug og kriminalitet betyder en uændret progression, at den unge er forblevet i sit misbrug eller fortsat er kriminel. Tabellen er baseret på tal fra 158 unge, der har vret eller er indskrevet i Den Sociale Udviklingsfond. Progression Uændret Regression Unge med svære psykiske vanskeligheder Unge med problemer ift. håndtering af dagligdagen Kriminelle unge Unge med misbrug 33 67

10 10 Evaluering og dokumentation i Den Sociale Udviklingsfond 2b Det andet ben: Kvalitativ interviewundersøgelse I foråret 2010 blev første del af vores interviewbaserede undersøgelse afsluttet. Undersøgelsen, der gennemføres af SocialRespons, er en interviewbaseret, kvalitativ indsats, hvor vi følger ca. 10 procent af alle indskrevne fra indskrivning til to år efter udskrivning. På baggrund af 103 interviews kunne vi for første gang dokumentere, hvilke samlede resultater vi skaber i løbet af et år. Resultaterne af undersøgelsen kan læses i rapporten Når ønsket er et helt normalt liv, der ligger på Vi følger op med nye resultater efterhånden, som dem, der er med i undersøgelsen, bliver udskrevet og igen, når den unge har været udskrevet i to år. Interviewundersøgelsen styrker de statistiske resultater fra suf.sui.dk, fordi interviewene i modsætning til de kvantitative målinger giver os vigtig viden om, hvad der skaber effekten af vores indsats og pædagogiske praksis over for de unge indskrevne. Ekstern dokumentationspartner Suf.sui.dk er udviklet af vores eksterne evalueringspartner SocialRespons, som ligeledes gennemfører den kvalitative interviewundersøgelse på vores vegne. Vi ønsker en høj grad af troværdighed og gennemsigtighed i vores arbejde med dokumentation og evaluering. Det gør vi bedst ved at lade en ekstern partner indsamle og behandle de data, der er relevante for at kunne dokumentere effekten af vore sindsats. SocialRespons er specialister inden for dokumentation og effektmåling på det sociale område.

11 11

12 12 Evaluering og dokumentation i Den Sociale Udviklingsfond 3Det tredje ben: Lærings- og udviklingsforløb Dokumentation i praksis er et lærings- og udviklingsforløb, der sikrer, at vores arbejde med dokumentation skaber merværdi både for de indskrevne, vores socialkonsulenter og vores eksterne samarbejdspartnere. Forløbet, der blev sat i gang i efteråret 2012, kvalificerer vores afdelingers brug af dokumentationsog måleredskaber, så dokumentationsindsatsen ikke opleves som en opgave, der kommer oveni det daglige arbejde. Ambitionen er, at dokumentationen skal være en meningsfuld del af socialkonsulenternes fokus på at skabe udvikling hos de mennesker, vi arbejder for og med. Derfor var vores mål med seminarerne blandt andet at skabe et fælles værdimæssigt udgangspunkt for arbejdet med dokumentation i praksis.

13 13 Forløbets fire grundtanker Seminarerne bidrog til både videndeling og erfaringsudveksling afdelinger imellem. Vores mål er ikke at ensrette dokumentationen i de enkelte afdelinger. Derimod ønsker vi, at den enkelte afdeling forholder sig bevidst og aktivt til sin egen dokumentationsindsats. Margrethe Langer, udviklingskonsulent, Den Sociale Udviklingsfond Inddragelse af alle Alle socialkonsulenter i vores 20 afdelinger har deltaget i et 2-dags seminar, hvor der blandt andet blev skabt et fælles udgangspunkt for arbejdet med dokumentation, og hvor de enkelte afdelinger formulerede deres egne målsætninger for, hvordan de kan sikre merværdi i dokumentationen. Fælles værdisæt Afdelingerne arbejder med forskellige målgrupper og fokusområder, og samtidig er de geografisk spredt ud over hele landet. Derfor ønsker vi ikke at lave fælles retningslinjer for, hvordan den enkelte afdeling skruer sin dokumentationsindsats sammen. Til gengæld er det vores ønske, at organisationen som helhed arbejder ud fra et fælles værdisæt, som lægger en ramme om formålet med måling og dokumentation. Den ramme har seminarerne i efteråret 2012 været med til at skabe og forankre. Fælles historie Uanset hvilken målgruppe eller fokus de enkelte afdelinger har, er vi bundet sammen af et fælles ønske om at skabe mest mulig udvikling for de mennesker, der er indskrevet i Den Sociale Udviklingsfond. Vores fælles historie handler blandt andet om, at vi har arbejdet systematisk med dokumentation siden 2007, og de resultater, vi i dag kan fremvise på baggrund af den indsats, er en styrke for alle afdelingers fortsatte udvikling og for kommunikationen med eksterne partnere. Forankring gennem nøglepersoner Vi har udpeget en nøgleperson i hver afdeling, som sikrer, at dokumentationsarbejdet bliver videreført og forankret i de enkelte afdelinger. Nøglepersonerne har været på et 2-dags seminar, hvor de er blevet klædt på til at facilitere det videre arbejde med dokumentation. De mødes desuden løbende i vores Nøglepersonnetværk til fælles sparring og kompetenceudvikling.

14 14 Evaluering og dokumentation i Den Sociale Udviklingsfond Sådan forankrer og videreudvikler Den Sociale Udviklingsfond evaluerings- og dokumentationsindsatsen i det daglige arbejde I efteråret 2012 udpegede vores 20 afdelinger hver en nøgleperson, der har ansvar for at videreudvikle dokumentationsarbejdet i de enkelte afdelinger. Nøglepersonerne mødes i en netværksgruppe for at udveksle erfaringer og få input til, hvordan dokumentationsarbejdet kan tilpasses og forankres. Målet er at sikre videndeling på tværs af organisationen for at inspirere afdelingerne til at videreudvikle og styrke deres dokumentationsindsats. Nøglepersonens rolle 1. Nøglepersonen har en faciliterende rolle, som understøtter og motiverer kollegernes dokumentationsindsats. 2. Nøglepersonen tager initiativ til, at afdelingen opstiller klare mål for dokumentationsindsatsen og sikrer, at indsatsen løbende evalueres. 3. Nøglepersonen anviser redskaber, der gør det nemt og sjovt at arbejde med dokumentation i afdelingen. 4. Nøglepersonen tilpasser dokumentationsværktøjerne, så de er relevante i afdelingen og for den enkelte socialkonsulent. 5. Nøglepersonen er klædt på til at gøre arbejdet med dokumentation konkret fx ved at anvise specifikke værktøjer, der kan integrere dokumentation i den daglige praksis. 6. Nøglepersonen motiverer til forandring og bidrager til at sikre ejerskab, engagement og opbakning til dokumentationsarbejdet.

15 15 I det daglige arbejde kan det være svært at lave skiftet fra det meget konkrete arbejde med de unge til mere overordnede overvejelser om god og dårlig dokumentation. Det er ikke noget, der sker af sig selv. Derfor betyder det meget for mig, at jeg er blevet en del af et netværk, hvor jeg løbende bliver motiveret til at fokusere på, hvordan vi styrker og udvikler dokumentationsindsatsen i min afdeling Rasmus Toft, socialkonsulent

16 16 Evaluering og dokumentation i Den Sociale Udviklingsfond Læringsforløb giver synlige resultater Allerede et halvt år efter lærings- og udviklingsforløbet blev sat i gang kunne vi registrere de første resultater: Socialkonsulenterne tager i højere grad ejerskab for det tværgående evaluerings- og dokumentationsprojekt. Vi oplever, at socialkonsulenterne ikke længere taler om dokumentation som papir, men derimod som noget, der kan bruges i det daglige arbejde. Afdelingerne har beskrevet, hvordan de arbejdede med dokumentation, inden forløbet blev sat i gang. Den beskrivelse bruger de som udgangspunkt for at videreudvikle deres arbejde med dokumentation. Gennem videndeling på tværs af organisationen er afdelingerne blevet bevidst om nye eller andre dokumentationsredskaber, der er relevante i deres arbejde. Socialkonsulenterne har fokus på de muligheder, der ligger i arbejdet med dokumentation. Det gælder fx arbejdet med statusrapporter, hvor konsulenterne gennem en mere struktureret proces har glæde af konkrete dokumentationsredskaber. Samtidig lægger de vægt på, at de unge reelt bliver inddraget i arbejdet med rapporten, og at de som en del af processen bruger deres kolleger som sparringspartnere.

17 17 Socialkonsulenterne har fået en større bevidsthed om, hvordan de kan bruge dokumentationsredskaberne som en integreret del af den pædagogiske indsats, og på hvordan resultaterne fra dokumentationsarbejdet kan bruges i dialogen med den unge. Alle afdelinger har kendskab til de muligheder, der er for digital dokumentation og tegner i stigende grad abonnement på systemet Bosted.

18 18 Evaluering og dokumentation i Den Sociale Udviklingsfond Fremtidens dokumentationsindsats i Den Sociale Udviklingsfond Når dokumentation og effektmåling skal imødekomme bestemte målgruppers behov, er det afgørende, at dokumentationsredskaberne er skræddersyede og målrettet indsatsen over for den enkelte. I Den Sociale Udviklingsfond er det derfor afdelingerne selv, der beslutter, hvordan deres dokumentation skal skrues sammen for at understøtte deres specifikke indsatsområder bedst muligt. Det er altså ikke så meget de konkrete redskaber, men derimod vores værdimæssige afsæt, der skaber en fælles ramme om vores dokumentationsarbejde. Uanset hvilken borger, vi står over for, er vores ambition altid den samme; nemlig at skabe det bedst mulige tilbud, som tager højde for den enkeltes behov og udfordringer, og som sikrer, at de, der er indskrevet hos os, udvikler sig og når de mål, der er formuleret i deres handleplan. Dialog kvalificerer og udvikler Vi arbejder udviklingsorienteret med vores dokumentationsindsats i erkendelse af, at vi hele tiden har brug for at styrke og målrette socialkonsulenternes kompetencer inden for dokumentation. Det handler dels om at give vores konsulenter mulighed for at træffe bevidste valg om, hvilke dokumentationsredskaber der understøtter den daglige praksis bedst muligt. Og dels handler det om at imødekomme de krav og forventninger vores eksterne samarbejdspartnere såvel som den indskrevne og de pårørende har til dokumentationen. Vores lærings- og udviklingsforløb er et eksempel på, hvordan vi forankrer den seneste viden om dokumentation hos alle vores socialkonsulenter, ligesom vi skaber rammerne for, at afdelingerne kan dele deres praktiske erfaringer og viden om aktuelle dokumentationsredskaber med hinanden. Det er et mål for os, at vi følger udviklingen inden for dokumentation og effektmåling for at sikre, at vores dokumentationsindsats altid afspejler aktuelle behov og tendenser. Meningsfuld videndeling Siden 2007 har vi arbejdet systematisk og målrettet med dokumentation. Det betyder, at vi har et omfattende datamateriale, der giver os mulighed for både kvalitativt og kvantitativt at dokumentere effekten af vores indsats, samt hvad der skaber effekten. Den viden deler vi med glæde også uden for organisationen fordi vi gerne vil give vores bidrag til at udvikle den generelle dokumentationsindsats og effektmåling på det sociale område i Danmark. For os er løbende videndeling og læringsforløb både internt og eksternt helt essentielle for at kunne skrue målrettede tilbud sammen, som afspejler den virkelighed vi agerer i.

19 19

20 Dokumentation er en forudsætning for udvikling og kvalitet For os er meningsfuld dokumentation med til at styrke kvaliteten af vores tilbud og relationen til både sagsbehandleren og de unge i Den Sociale Udviklingsfond, som har fortjent at få den bedst mulige støtte i deres udviklingsproces. Dokumentation må aldrig blive en pligt, for vi har siden 2007 set, at der både er udvikling og dyrebar viden at hente, når vi arbejder fokuseret og bevidst med at integrere dokumentationsindsatsen i den daglige praksis. Det gode dokumentationsarbejde er dynamisk, fordi vi har en forpligtelse til løbende at vurdere, hvordan vi skruer redskaberne sammen, så de fortsætter med at give mening og skabe merværdi for både os selv, sagsbehandler og dem, der er indskrevet hos os. Derfor er vores ambition ikke at komme i mål, men derimod løbende at justere og forholde os nysgerrigt til vores indsats, så den altid matcher den virkelighed, vi agerer i. Denne folder giver et overblik over, hvordan vi arbejder med dokumentation og effektmåling. Vores indsats står på tre ben: 1) Afdelingernes dokumentationsredskaber, der er tilpasset den enkeltes behov og udviklingspotentiale. 2) Et online spørgeskema, som løbende dokumenterer udviklingen hos de unge og en kvalitativ interviewundersøgelse, som følger 10 procent af de unge indtil to år efter, de er udskrevet, og endelig 3) Et fælles lærings- og udviklingsforløb for alle vores socialkonsulenter. På finder du seneste nyt om resultaterne af vores dokumentationsarbejde. Du er også altid velkommen til at henvende dig til en af vores 20 afdelinger for at høre mere om, hvordan vi arbejder. Med venlig hilsen Michael Hansen, direktør, Den Sociale Udviklingsfond Den Sociale Udviklingsfond Nørregade 49, 1. th 5000 Odense C

Den Sociale. Magasinet. Udviklingsfond. Dokumentation. Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed

Den Sociale. Magasinet. Udviklingsfond. Dokumentation. Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed ISSN 1903-5497 Den Sociale Magasinet Udviklingsfond Dokumentation Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed 2 SUF MAGASINET Maj 2013 Redaktion: Suzette Frovin, Margrethe Langer, Michael

Læs mere

Magasinet. Dokumentation. Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed

Magasinet. Dokumentation. Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed ISSN 1903-5497 Magasinet Dokumentation Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed 2 SUF MAGASINET Maj 2013 Redaktion: Suzette Frovin, Margrethe Langer, Michael Hansen (ansvarshavende) Tekst:

Læs mere

AFDELINGSRAPPORT. SUF Stranden

AFDELINGSRAPPORT. SUF Stranden AFDELINGSRAPPORT SUF Stranden Introduktion Denne rapport er udarbejdet på baggrund af datamateriale fra Det Sociale Udviklingsindeks (sui.dk), hvor socialkonsulenterne i Den Sociale Udviklingsfond hvert

Læs mere

De unges stemme. - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond. Den Sociale Udviklingsfond. www.suf.

De unges stemme. - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond. Den Sociale Udviklingsfond. www.suf. De unges stemme - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond Den Sociale Udviklingsfond 7019 2800 www.suf.dk 2 De unges stemme - evaluering og inddragelse af unges erfaringer

Læs mere

VELKOMMEN. Fra viden til handling

VELKOMMEN. Fra viden til handling VELKOMMEN Fra viden til handling 1 PROGRAM Præsentation af oplægsholdere - værdisæt og visioner bag samarbejdet Præsentation af videntilhandling.dk Øvelsessession meningsfuld og anvendt dokumentation hjemme

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Styrk Sproget. Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer. September 2015 Side 1

Styrk Sproget. Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer. September 2015 Side 1 Styrk Sproget Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer Side 1 Formål med dagen At sætte fokus på ledelse og organisering af sprogmiljøer. Udvikling og forankring gennem løbende

Læs mere

Udvalgte resultater Der er stor kundetilfredshed med Region Sjællands tilbud og den kvalitet, der er i opgaveløsningen

Udvalgte resultater Der er stor kundetilfredshed med Region Sjællands tilbud og den kvalitet, der er i opgaveløsningen Dato: 29. august 2016 Brevid: 3042347 Evaluering af strategi for det regionale socialområdet 2013-2016 Regionsrådet godkendte i 2012 strategi for det regionale socialområde 2013-2016. Strategien satte

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2014 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Nærværende rammesætning udgør det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats-

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialstyrelsen, Odense 15. juni 2016 Mikkel Møldrup-Lakjer, Center for Data, Analyse og Metode Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer:

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer: 2 Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting (konsortiet) har fået midler fra Socialstyrelsen til sammen

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Kærlighed ved andet blik. Jes Jessen Udviklings- og kvalitetskonsulent Cand.rer.soc. & MEVO

Kærlighed ved andet blik. Jes Jessen Udviklings- og kvalitetskonsulent Cand.rer.soc. & MEVO Kærlighed ved andet blik Jes Jessen Udviklings- og kvalitetskonsulent Cand.rer.soc. & MEVO Disposition 1. Generelle betragtninger om kvalitet og meningsfuldhed 2. Hvad skal der overordnet til for at arbejde

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Resultatopfølgning. Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning. Netværksinddragende Metoder

Resultatopfølgning. Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning. Netværksinddragende Metoder Resultatopfølgning Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning Netværksinddragende Metoder 1 Resultatopfølgning for Netværksinddragende Metoder Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Opholdsstedet Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev Att. Leder Berit Buch og Afdelingsleder Inge Gorm Andersen,

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov Formål og baggrund Børn med særlige behov Ramme for indsats og ekstra ressourcer Med afsæt i sloven 4, stk. 2 og Esbjerg Kommunes Børn og Ungepolitik arbejder ud fra en inkluderende tilgang. kan efter

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter Social og Sundhed Sagsnr. 205111 Brevid. 1417478 Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter 27. marts 2012 Baggrund Byrådet besluttede den 30. marts 2011 at samle

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Døgninstitutionen Tippen 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Døgninstitutionen Tippen 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Døgninstitutionen Tippen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Grundelementerne i forvaltningens fremadrettede anbefalinger

Grundelementerne i forvaltningens fremadrettede anbefalinger Vedrørende: Notat - Kvalitetsudvikling, dokumentation og effektmåling på socialområdet Sagsnavn: Kvalitetsudvikling, dokumentation og effektmåling på socialområdet Sagsnummer: 27.12.00-K09-1-14 Skrevet

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

SUF-modellen - et tilbud til PTSD-ramte

SUF-modellen - et tilbud til PTSD-ramte Stress Frygt Flashbacks Angst PTSD SUF-modellen - et tilbud til PTSD-ramte SUF SYD Den Sociale Udviklingsfond 2 SUF SYD - SUF-modellen Hvem er vi SUF SYD er en del af Den Sociale Udviklingsfond, som har

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv

Når ønsket er et helt normalt liv Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond - et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Sammendrag www.suf.dk SUF Den Sociale Udviklingsfond 2 Når ønsket er et helt normalt

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Dokumentation på dagsordenen! Nye kommuner, nye krav

Dokumentation på dagsordenen! Nye kommuner, nye krav Dokumentation på dagsordenen! Nye kommuner, nye krav Dokumentation (ordbog): at fastslå ved hjælp af (især) skriftlige beviser Dokumentation i daglig tale: statistik, rapporter, redegørelser, forskning,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Juni 2008 - juli 2012 Blå Kors Danmarks afdeling for forskning, dokumentation og innovation Blå Kors Danmark (BKD) oprettede pr. 1. juni 2008 en forsknings-, dokumentations-

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk FAMILIENETVÆRK [SEPT. 2013] Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj og Ishøj Kommune RødeKors.dk INDHOLD 1 Data vedrørende samarbejdspart i kommunen... 3 2 Data vedrørende Røde Kors-afdelingen

Læs mere

Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne

Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne BRUGER INDFLYDELSE DK Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne Spørgeskema til at måle forandringer på syv områder, når sociale tilbud arbejder med Om spørgeskemaet Mange bo- og dagtilbud arbejder

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune

Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Temperaturmåling 2009

Temperaturmåling 2009 Temperaturmåling 2009 Faxe 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Indhold 1. Indledning...2 2. Gennemførelsen af temperaturmålingen...3 2.1 Ledelse...3 2.2 Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds,

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, Værdigrundlag for samarbejde mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA og Fagenheden Skole Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Værdier... 3 Ordentlighed... 3 Fællesskab...

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Temperaturmåling 2009

Temperaturmåling 2009 Temperaturmåling 2009 Projektrapport 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Indhold 1. Indledning... 2 2. Gennemførelsen af temperaturmålingen... 3 2.1 Børns læring inden for temaerne i de pædagogiske

Læs mere