Mentale modeller hvad der i virkeligheden bestemmer, hvordan fagbevægelsen skaber, leverer og fastholder værdi for medlemmerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mentale modeller hvad der i virkeligheden bestemmer, hvordan fagbevægelsen skaber, leverer og fastholder værdi for medlemmerne"

Transkript

1 Mentale modeller hvad der i virkeligheden bestemmer, hvordan fagbevægelsen skaber, leverer og fastholder værdi for medlemmerne Hvorfor skal jeg være medlem? Hvordan ser fremtidens fagbevægelse ud? Tidstypiske spørgsmål af medlemmer og ledelser i en branche, der har det svært. En branche som mødes med et stigende behov for at tage sig anderledes ud end i tiden før årtusindskiftet, der var kendetegnet ved eksponentiel medlemsvækst, mærkbar politisk indflydelse og økonomisk vækst. Før eller siden vil fagbevægelsen eller de faglige organisationer skulle forandre sig som svar på lønmodtagernes ændrede vaner, et globaliseret arbejdsmarkedet eller som følge af billige alternativer. Nogle vil hævde, at denne forandring vil komme helt naturligt med den stadig mere målrettet medlemskommunikation, større synlighed over for lovgiverne og stærkere forhandling der bygger på den danske models historiske arv. Andre vil mene, at denne forandring bør ske radikalt som et brud med nutidens og fortidens måde at forvalte fagbevægelsens mission på sikre lønmodtagernes løn- og ansættelsesforhold gennem politisk interessevaretagelse, overenskomstarbejdet, faglig rådgivning samt medlemsaktiviteter og ved at føre organisationen mod et nyt setup fx i en mere forretningsorienteret serviceorganisation eller i en netværksorganisation, der kapitaliserer værdien i relationen mellem medlemmerne. Jeg vil argumentere for en vej for lønmodtagernes organisationer, der først og fremmest er tro mod en klar strategi, som tilmed er let at kommunikere og implementere. I formuleringen deraf kan man lære af organisationer, der grundlæggende har brudt med den nedarvede forretningsmodel i branchen. Dette paper beskriver nærmere, hvordan to meget forskellige faglige organisationer, nemlig Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) i perioden og senest Det Faglige Hus, har udfordret den etablerede fagbevægelse indefra gennem en reformulering af forretningsmodellen. Konkret undersøges, hvad henholdsvis forretningsmodel og strategi betyder i relation til de faglige organisationer. Dernæst peger jeg på fem indgange, der er med til at konstituere forretningsmodellen og til at trykprøve den herskende model. Til sidst zoomer jeg ud og beskriver fire veje til at udfordre branchen af faglige organisationer både indefra og udefra. Begrebet forretningsmodel bliver sjældent anvendt i de faglige organisationer. Når det sker, forekommer brugen lige så diffus som begrebet strategi. En forretningsmodel udgør rammen om, hvordan organisationen arbejder med sin mission, den mentale model bag værdiskabelsen. I en sådan ramme samles alt om organisation, ledelse, medarbejdere, processer, ressourcer, services, brand, kompetencer, roller, målgrupper og relationer internt og eksternt. Forretningsmodellen redegør imidlertid ikke for selve retningen for organisationens virke. Det udtrykker strategien. Strategien indikerer præcist, hvordan ledelsen ønsker at positionere organisationen gennem sine prioriteringer af ressourcer, kompetencer, processer, aktiviteter, relationer osv. Med den rette strategi kan organisationen opfylde sit mål om at fremstå markant og stærk i sin interessevaretagelse, eller den kan blive ledende med en enestående service i forhold til konkurrenterne. Et struktureret blik på forretningsmodellen kan føre til svar på nogle grundlæggende spørgsmål om de faglige organisationers virke, nemlig om hvem medlemmerne er, og hvad de finder værdiskabende, men også hvordan de faglige organisationer overordnet (og måske med succes) skaber, leverer og fastholder værdi til sine medlemmer. Og i en tid, hvor den etablerede fagbevægelse som helhed oplever tilbagegang i 1

2 organisationsprocenten, tab af politisk indflydelse og økonomisk trange kår, kan der være råd at hente i spørgsmål, der søger svar under de hurtige løsninger om øget synlighed over for Christiansborg, større overenskomstdækning, mere målrettet kommunikation med medlemmerne samt en indædt modstand mod de gule fagforeninger. En bitter pille Det går rigtig godt i nogle faglige organisationer blandt de gule og blandt ACorganisationerne. De fremstår i dag som oplagte valg for mange lønmodtagere. Og for flere endog som ægte alternativer til andre faglige organisationer. Disse organisationer vokser hurtigt, og deres succes har de vel at mærke ikke opbygget på ryggen af en højkonjunktur. De har med deres strategier ikke bare bevaret en placering midt i feltet i branchen, endsige forsøgt at bremse nedgangen med samme, ovennævnte midler som de andre organisationer. Tværtimod har de formået at trodse medlemsnedgang, dalende omdømme, økonomisk usikkerhed og politisk modstand. På forskellig vis har disse organisationer formået at tilvejebringe denne position ved at styrke deres serviceleverancer, ved at skære ind til kerneservices, ved at undgå omkostningstunge periferiservices og ikke mindst ved at se aktivt på prisen, det vil sige på kontingentet. Som et stærkt krydderi på succesen har forskellen imellem disse og andre organisationer også medført nye politiske brudflader med afsæt i de mere fundamentale spørgsmål om fagbevægelsens eksistensgrundlag. Alle sammen som følge af stærke ledelsesmæssige prioriteringer. Udfordrerne fremstår i dag som indirekte eller sågar direkte trusler for andre faglige organisationer. Såvel deres positionering i branchen som deres differentiering på servicen er de præcise årsager til, at der er vigtige erkendelser at hente. Disse organisationer rokker nemlig ved de faglige organisationers bagvedliggende principper for ledelse og system for værdiskabelse ved deres forretningsmodel. Etablerede virksomheder i alle brancher har for vane over tid mere og mere at efterligne hinanden og udvikle sig efter samme mønstrer samme typer forretningsmodel, strategi, organisation, produktion, produkter osv. På et tidspunkt bliver mønstrene sat på prøve af en eller flere helt nye spillere på markedet. Disse nye virksomheder eller organisationer sætter nye standarder, ikke nødvendigvis ved hjælp af et egentlig innovativt produktgennembrud. De muliggør i stedet en nyorientering i markedet, hvor de tager fat i kundesegmenterne nedefra med nye, langt mere overskuelige og ikke mindst langt billigere produkter. De truer dermed den etablerede branche, ikke på visionen, men på de bærende elementer i deres forretningsmodel. Og de underminerer prissætningen, eller de gør det muligt (og legitimt) at skære drastisk i produkt- eller serviceudbuddet eller i beskaffenheden af serviceleverancerne, fordi de anlægger et anderledes præcist perspektiv på produkterne/servicen, på markedet og på kundernes/medlemmernes behov. De ændrer med andre ord spillets regler i branchen og skaber grundlaget for en ny i en anden forretningsmodel. Det forhold, at nye spillere på markedet eller mere dynamiske organisationer blandt de etablerede skifter kurs, kan være en bitter pille at sluge for establishmentet. I fagbevægelsen har forholdet ført til skarp kritik af de nyes adfærd og en afstandtagen til den nye forretningsmodel. Guide til udfordring af de faglige organisationer indefra Lad mig zoome ind, blive mere konkret og i det efterfølgende tage fat i de fem elementer i de faglige organisationers forretningsmodel, der reformuleres i IDA og Det Faglige Hus med det formål at anskueliggøre modsætningerne mellem de to og branchen som helhed. De to 2

3 organisationer forsøger ikke at konkurrere med de andre faglige organisationer ved at udnytte deres ressourcer bedre eller intensivere og optimere deres processer. De reagerer på hele systemet bag interessevaretagelsen og serviceleverancerne. Overordnet karakteriseres deres forretningsmodel ved en stærk sammenhæng mellem dens elementer. Det fremstår relativt klart, hvad organisationerne ønsker at tilbyde deres medlemmer, ligesom både ressourcer, aktiviteter og omkostninger synes sporet ind på opgaven. Og denne sammenhæng forstærkes tillige af de to organisationers strategi, som efterlader et lige så klart billede af, hvordan organisationerne vil nå deres mål. De løber også en risiko for at blive udkonkurreret og tabe legitimitet, medlemmer osv. Men netop viljen til forandring i en nedgangstid og evnen til at stå imod kan aflæses på succesparametrene. IDA A/S Fortællingen om IDA (Ingeniørforeningen i Danmark) i 00 erne handler om at implementere en service- og vækststrategi med inspiration fra den private del af erhvervslivet. Formålet var at styrke resultatsiden, og det lykkedes. IDA blev dannet i 1995 ved en sammenslutning af de tidligere ingeniørforeninger Dansk Ingeniørforening, Ingeniør-Sammenslutningen samt Ledende og Selvstændige Ingeniører. I 2004 valgte IDA en ny, ung formand, Lars Bytoft. Han havde som vision, at IDA i 2011 skulle være den største, stærkeste, billigste, mest effektive og indflydelsesrige akademiske interesseorganisation i Danmark. Planen skulle føres ud i livet efter en klassisk ledelsesopskrift. IDA skulle differentiere sig fra konkurrenterne ved at levere mere synlig, bedre og hurtigere service til medlemmerne, og servicen skulle tilvejebringes med færre omkostninger. More for less, sammenfattede formanden det fyndigt i sit visionsoplæg. Formandens ambition tvang den ellers rige og velfungerende organisation til at trimme indsatsen og målrette initiativer, så de tilsammen understøttede strategien. Kontingentet blev sat ned med 500 kr. per år i to omgange. Nedsættelsen tilvejebragte i sig selv en brændende platform, fordi finansieringen deraf måtte hentes et sted i driften. IDA tvang altså sig selv til nødvendige ledelsesmæssige og organisatoriske forandringer. Forandringerne optog yderligere næring, da det politiske klima mellem IDA og hoved- og forhandlingsorganisationen AC størknede og førte til, at IDA i sommeren 2008 meldte sig ud. Da IDA på samme tid tilmed erklærede sig i åben og direkte konkurrence med kollegerne i Dansk Magisterforening om cand.scient.erne, var scenen sat og sameksistens gjort til åben konkurrence. I 2011 havde foreningen nået sine mål med et medlemstal på medlemmer, en stigning på cirka medlemmer på seks år samt en reduktion af kontingentet med 1000 kr. til 3444 kr./år. Og måske endnu vigtigere, i 2011 deltog over 70 procent flere medlemmer i medlemsaktiviteter end i 2004, og den samlede medlemstilfredshed steg i perioden. Discount i Esbjerg Fortællingen om den gule fagforening fra Esbjerg, Det Faglige Hus, handler om medlemssucces skabt på enkle præmisser og om et direkte angreb på LO-fagbevægelsen. Det Faglige Hus har inden for en kort årrække opnået noget nær en eksponentiel vækst i medlemstallet. Det Faglige Hus rundede lige efter årsskiftet 2012 medlem nummer og tegner sig nu for godt fire procent af alle organiserede i Danmark. Målet for 2014 ligger på den anden side af medlemmer. Dermed indtager Det Faglige Hus en organisatorisk såvel som en arbejdsmarkedspolitisk betydning for lønmodtagerorganisationerne som helhed. Landsformand og forretningsfører Johnny Nim har positioneret Det Faglige Hus med sin discountstrategi som et billigt alternativ til de etablerede faglige organisationer. Det har han kunnet opnå ved konsekvent at holde omkostningerne i bund og dermed også prisen som er ca. en syvendedel af konkurrenternes. Denne vej går i retning af en bestemt målgruppe og lader organisationen satse på et snævert udbud af kerneservices. Endelig skrælles de periferiservices af, som ligefrem er betydningsbærende for andre organisationer. 3

4 Vil vi give alle medlemmer lige adgang til alt? Hvorfor skal man være medlem af en faglig organisation? Fordi organisationen vil gøre alt for det enkelte medlem, ligesom for alle andre medlemmer. Vi vil give alle medlemmer lige adgang til alt, kan organisationens value proposition eller værdibidrag lyde. Denne value proposition stiller det enkelte medlem stærkere i fællesskabet. Og med deres value proposition lever de faglige organisationer også op til de vedtægtsbestemte og demokratiske grundvilkår. Medlemskabet betragtes så at sige som en forsikringsordning, som alle betaler til, og hvor servicen ydes, når behovet opstår. Og alle medlemmer behandles i den henseende lige. Det betyder med andre ord, at organisationerne begynder med spørgsmålet: Hvad kan vi tilbyde alle medlemmerne? I et medlemsperspektiv forudsættes det, at medlemmerne også ønsker alle services. Og denne praksis bliver kun mulig i det omfang, at ikke alle benytter sig af tilbuddene (på en gang). For det vil ingen organisationer i praksis kunne honorere uden at bryde sammen, hvis servicen på samme tid skal være omfattende og af høj kvalitet. IDA søger ligeledes at behandle alle lige. Organisationens value proposition forrykkes imidlertid, når forretning adskilles fra forening. Det sker, når ledelsen konsekvent fokuserer på omkostningerne og på kvaliteten i forhold til målene. IDA sigter efter at øge frekvensen af medlemskontakter og på at ramme målgruppen både mere præcist og proaktivt. Organisationen bryder derfor med vi vil give alle lige adgang til fordel for en mere serviceorienteret value proposition over for medlemmet, der hedder: Vi ved, hvad du har behov for i særlige situationer, og det kan vi hjælpe med hurtigere, mere effektivt og billigere. IDA s indgangsspørgsmål bliver dermed: Hvad har det enkelte medlem behov for? Det gælder både i forbindelse med rådgivning, salg af forsikringer og medlemsarrangementer. Dette blik på værdiskabelsen bliver muligt, netop fordi de færreste medlemmer i praksis har behov for, at organisationens konsulenter står standby med værktøjskassen med alle kompetencer, specialer og ressourcer, hver gang medlemmet tropper op. Medlemmerne betaler for, hvad der bringer dem videre, ikke for alle mulige services og indsatser. Langt de fleste medlemmer står over for ganske få behov, der langt lettere vil kunne honoreres med målrettede og standardiserede tilbud. Det Faglige Hus går endnu mere radikalt til værks, når organisationen tilmed skærer drastisk i udbuddet og alene dyrker standardservicen. Her rettes opmærksomheden mod de services, som de fleste efterspørger, og det er den individuelle juridiske bistand. Dermed skaber organisationen en direkte kobling mellem service og pris. Du betaler ikke for mere, end du får, kunne value propositionen lyde. Djævelen ligger i tallene De faglige organisationer kan og må selvsagt med deres demokratiske legitimitet egentlig ikke gøre forskel på medlemmerne. Alle repræsenteres lige godt i interessevaretagelsen. Lige godt, men ikke nødvendigvis på samme måde. For praksis er, at nogle medlemmer og medlemsgrupper er langt mere aktive brugere af deres organisation og de facto opnår mere af deres medlemskab end andre. Det kan være tillidsrepræsentanter, overenskomstansatte eller medlemmer fra bestemte virksomheder, der af en eller anden grund har opnået flere fordele. Men er de strategisk set de rigtige at satse på i forhold til målet om at opnå succes for organisationen? Eller omvendt: Kan organisationerne faktisk leve op til deres value proposition om lige rettigheder og fri adgang til services til alle medlemmer og medlemsgrupper i dag? 4

5 De to cases illustrerer, at det strategiske arbejde med at tilpasse organisationerne til efterspørgslen i markedet nuancerer blikket på målgrupperne. IDA arbejder aktivt og målrettet med tallene, med at segmentere medlemmerne med det formål at tilpasse sine services mest optimalt. Organisationen ved således præcis, hvem den ønsker at servicere med hvad. Og så kan den samtidig tillade sig at markedsføre bestemte services til forskellige målgrupper og ikke alt til alle på samme tid. Denne optik strider ikke med princippet om, at alle skal repræsenteres lige godt og tilbydes lige og samme adgang til organisationens services. Men den differentierer indsatsen systematisk. Og medlemstilfredsheden er steget. Organisationerne rammer simpelthen deres medlemmer mere præcist dermed. De andre organisationer hæmmer typisk sig selv, når nye omkostningstunge services dukker op. I stedet for at målrette dyre coachingforløb eller test til de medlemmer, man ønsker at fastholde eller tiltrække, vælger organisationen at skjule tilbuddene så langt nede på hjemmesiderne, at alle medlemmer har lige stor chance for at finde dem, men kun ganske få når dertil. Systematisk og lagsigtet vurdering af ressourcer, aktiviteter og processer Når de faglige organisationer i dag generelt synes fanget i en effektiviseringsbølge af den bagvedliggende organisation, for at de kan fortsætte med at tilbyde stadig flere og mere komplekse services til medlemmerne, så vedligeholder denne adfærd selvsagt den bestående organisationskultur og ressourceforbruget og processerne heri. De nøgleressourcer og de nøgleprocesser i interessevaretagelsen, rådgivningen og kommunikationen, der frembringer mest værdi for medlemmerne, trues ikke hverken af organisatoriske tilpasninger eller langsigtede omkostningsreduktioner. Men de beskæres efter samme målestok som alt andet. Dermed tilskyndes organisationen heller ikke til at give sine kerneservices nyt liv og investere derefter. Og ledelserne foretager heller ikke de nødvendige fravalg. De fleste faglige organisationer må i dag se til, at medlemsdemokratiet eller overenskomstsystemet mister betydning, i stedet for at netop disse træk ved organisationerne måske gjorde dem særligt stærke i forhold til udfordrere som IDA eller Det Faglige Hus. Det stik modsatte er tilfældet hos udfordrerne. Hvad enten organisationen ledes gennem excellence-modellen, som det var tilfældet i IDA, eller ud fra en discountstrategi i Det Faglige Hus, så frigøres både ressourcer og processer konsekvent og effektivt. Alle ressourcer og processer er i princippet i spil, og ledelsen holder intet helligt for et nøjere gennemsyn. Og dermed sætter ledelsen vand over til mere langsigtede (re-)organiseringer, serviceudvikling og -forandringer, investering i ny teknologi, aktiv opfølgning på omkostninger osv. I parentes bemærket har IDA i de seneste år haft svært ved at holde fokus og momentum. Det virker, som om udskiftningen af og hele processen omkring udskiftningen af formand og direktør har haft sine omkostninger. Det skal dog ikke overskygge årene forinden samt de indsigter, som disse år efterlader. I krisetider gælder det om at styre efter indtægterne ikke omkostningerne I de fleste organisationer bliver budgetterne hvert år gennemgået med en tættekam for at finde skjulte omkostninger og umiddelbart mindre værdifulde aktiviteter. Denne manøvre styres af en stadig mindre tilbøjelighed i bestyrelserne til at lade budgetterne stige med nye kontingentstigninger. Det er en defensiv til tider endog negativ omgang med de samlede omkostninger, hvilken selvsagt kun efterlader lidt manøvrefrihed til nye indsatser. Og den omgang med tallene retter ikke positivt blikket mod det potentiale, som organisationen besidder i alle sine medarbejdere, aktiver osv. Synsfeltet indsnævres til, hvad der kan 5

6 skæres bort, og hvad der er ineffektivt i de enkelte funktioner og afdelinger, ikke til hvad der skaber værdi for hele organisationen. Nøglen til fremgang for de IDA og Det Faglige Hus ligger først og fremmest i at anlægge en mere offensiv og ikke mindst uhyre effektiv omkostningsbevidsthed. De to ledelser kredser om spørgsmålet om, hvad deres organisationer på forhånd ønsker at opnå for at skabe succes. Der er på forhånd fuld klarhed over organisationernes overordnede mål, og de løbende målinger af indsatsen er gennemsigtige. De to organisationer er simpelthen væsentligt bedre og mere åbne internt end konkurrenterne til at styre omkostningerne på tværs af alle indsatser, funktioner og afdelinger, og over en længere tidshorisont. Det kombineret med et øget indtag af medlemmer og dermed flere kontingentindtægter er den største driver for succes i organisationerne. De to formår at skabe vækst i medlemstallet (og tilfredsheden) og nedsætte kontingentet, ud over at bevare en sund økonomi. Horisontale relationer De fleste faglige organisationer opererer som vertikale organisationer. Udvikling såvel som drift på alle områder forvaltes inden for de kendte rammer af det, Mintzberg kalder det professionelle bureaukrati. Organisationerne tager på forhånd stilling til, hvem i organisationsmodellen der samarbejder med hvem og hvornår. I dette perspektiv udgår initiativerne oppefra eller fra bestemte faglige miljøer, og andre ressourcepersoner inddrages eller tildeles roller efter deres placering i hierarkiet, ikke efter deres engagement eller deres potentielle indvirkning på arbejdet. Det kan lyde næsten paradoksalt, når der er tale om foreninger, altså medlemsorganisationer. I IDA gives der delvis plads til, at faglig ekspertise og erfaringer på tværs blandt medlemmer slippes løs i bestræbelserne på at skabe aktiviteter for medlemmerne selv. Medlemmerne skal ikke først stige op gennem det institutionelle hierarki af udvalg, repræsentantskaber og bestyrelser, inden de kan slippes løs med deres engagement. Dette resulterer i et større udbud af faglige arrangementer for medlemmerne, iværksat direkte af medlemmerne og andre interessenter i interaktion med hinanden. De fungerer som midlertidige advisory boards, udviklere, facilitatorer og enkeltstående fagpolitiske talspersoner for IDA og udtrykker en mere åben og horisontal involvering, hvor ansvar og ressourcer følger med. Denne åbne form for dynamik og interaktion mellem nøgleinteressenter kan forstærkes yderligere og give grobund for at kapitalisere medlemmernes egne ressourcer i form af deres konkrete kompetencer, viden og erfaringer direkte i forhold til organisationens virke og i sidste ende til fordel for medlemmerne selv om faget, forretningsmuligheder, politiske relationer, jobåbninger, innovation osv. Radikal udfordring af fagbevægelsen En ny forretningsmodel og strategi er ikke gyldige svar på alle bønner. Og hvem vil hævde, at IDA s eller Det Faglige Hus model vil holde evigt? IDA har i de seneste år skiftet både formand og direktør i. Det Faglige Hus er en typisk iværksættervirksomhed, der skal modnes. I princippet udgør de to én af i alt fire måder at udfordre branchen på: Indefra stærkere positionering og stærkere strategi Lægeforeningen, Dansk Journalistforbund og Danmarks Lærerforening er blandt de organisationer, som formår at opretholde en høj organisationsprocent. De fremstår som stærke professionsorienterede organisationer, ikke mindst som konsekvens af deres homogene medlemsgruppe med samme uddannelsesbaggrund, af deres klassiske interessevaretagelse, ført an af stærke formænd. En yderligere årsag til, at det lykkes dem 6

7 at holde trit med udviklingen og forblive et aktiv for meget homogene medlemsgrupper, skal findes i den omstændighed, at deres medlemmer kan være dækket af kollektive overenskomster. Disse faglige organisationer oplever succes nu og vil kunne opretholde den i hvert fald på mellemlangt sigt. De bliver i stand til at øge medlemskontakten, at låse kontingentsatserne og samtidig matche medlemmernes stadig højere forventninger. Kontakten med medlemmerne via tilfredsheds- og loyalitetsundersøgelser gør det muligt til stadighed at udbyde nye services som særligt tilrettelagte karriereudviklingstilbud, som coaching, test, netværk og mentorskab samt at udvikle målrettet og effektiv medlemsservice per telefon og med selvbetjeningsværktøjer på internettet. Indefra forstyrrende forandring af forretningsmodellen IDA og Det Faglige Hus illustrerer muligheden for at forandre branchen radikalt indefra. Organisationer som Lederne og Krifa er lige så stærke repræsentanter for et radikalt eller forstyrrende brud med den etablerede del af fagbevægelse. En mere moderat medlemsudvikling i de senere år vidner om, at deres brand nu er blevet slået fast. I dag kunne CA a-kasse tilføjes. CA organiserer primært økonomer og privatansatte ledere med en handelshøjskolebaggrund. CA er en a-kasse, men konkurrerer alligevel direkte med de faglige organisationer som Djøf, Business Danmark og til dels Lederne. Ud fra dens servicestrategi behøver medlemmerne kun at være medlem ét sted. For her tilbydes juridisk bistand, faglige aktiviteter og kommercielle tilbud ved siden af a-kasse-forsikringen. Udefra konkurrence på bedre services De faglige organisationer er som helhed karakteriseret ved bredden såvel som kompleksiteten i deres virke og medlemsservices. Men kompleksiteten gør dem sårbare på mange fronter. Også udefra. I efteråret 2003 fik flere forsikringsselskaber som Topdanmark, Alka og Tryg Vesta for alvor øjnene op for et måske lukrativt organisationsmarked med en samlet omsætning på et tocifret milliardbeløb, og som tiltrækker over halvanden million danskere. Forsikringsselskaberne var opmuntret af muligheden for at tilbyde en privatfinansieret lønforsikring mod arbejdsløshed, der kan supplere dagpengene, som i dag for en meget stor del af befolkningen kun dækker en mindre del af lønnen. Selskaberne havde allerede relationen og kendskabet til kunderne i forvejen. Siden og i lyset af finanskrisen har op mod 60 banker fulgt trop, ligeledes med tilbud om lønforsikring. Disse nye aktører udefra, fra pensions- og forsikringsbranchen, banker og advokatkontorer og sågar Falck, udgør en potentiel trussel mod de faglige organisationer, ikke bare med forsikringstilbud, men også med mulige tillægsprodukter som juridisk assistance, karriererådgivning og socialrådgivning. Ingen af disse aktører har indtil videre formået at bide sig rigtig fast, skønt der ikke findes hverken tal eller undersøgelser herom. Selskabernes tillægsforsikring blev heller ikke den store bestseller blandt medlemmerne. Siden er der dukket konkurrenter op på andre delservices inden for advokathjælp, cv-rådgivning, job- og karrierecoaching, kommercielle netværk og uddannelse. De klarer sig relativt godt på deres områder. Enkeltvis udgør de fortsat ikke nogen egentlig trussel for de faglige organisationer. De indvirker dog på de faglige organisationers konkurrencefordele, fordi de på hvert deres forretningsområde bliver ægte alternativer til medlemskabet af fagforeningen. Udefra nye veje til inspiration og faglig udfordring En langt større og erkendt trussel for de faglige organisationer kommer et andet sted fra, nemlig fra sofaen. Teknisk set fravælger rigtig mange medlemskabet af en faglig organisation uden at gå et andet sted hen. De besidder ikke et trængende behov for medlemskab, eller de kender nogen, der kan assistere, hvis uheldet skulle indtræffe. Uformelle og formelle netværk der vel at mærke ofte er gratis spiller en væsentlig rolle i de fleste menneskers karriere. Ikke alene på grund af de sociale medier og righoldigheden i 7

8 informationer, men fordi mulighederne for både støtte, inspiration og udfordring derude stimulerer vores trang og evne til at cirkulere og knytte relationer. De måske vigtigste alternativer til medlemskabet af en faglig organisation kan blive en fortsat tilknytning til uddannelsesinstitutionerne efter endt uddannelse. Universiteterne er via universitetsloven blevet pålagt at følge de studerende, når de er færdige med deres uddannelse. Og det vil føre til, at alumneorganisationer bliver udbygget efter amerikansk forbillede, med parallelle ydelser og services, som de kendes fra de faglige organisationer (som karriererådgivning, jobformidling, mentorskab). Andre alternativer er de kommercielle netværk (som VL-grupperne, Netværk Danmark og Institut for Selskabsledelse). Endelig vil større (internationale) virksomheder i stigende omfang formå at markedsføre sig selv gennem egne alumner. Tænk hvis demokratiet blev et gyldigt argument for medlemskabet Ovennævnte fire perspektiver udgør landskabet blandt de faglige organisationer i en tid, hvor konkurrencen har sat ind. Presset både indefra og udefra må anspore til et fornyet blik på, hvordan faglige organisationer ledes og drives. Når de faglige organisationers forretningsmodel reformuleres, fremkalder det et andet syn på, hvordan medlemmerne oplever og optræder i deres organisation. IDA og Det Faglige Hus organisationer skaber ikke noget kvalitativt nyt, men begge gør en mindre velfungerende forretningsmodel bedre ved at fokusere på de elementer, der virker. IDA har formået med sin forretningsorientering at udnytte medlemsdata, de faglige kompetencer og viden om deres medlemmers brancher væsentligt mere effektivt end konkurrenterne. Tilsvarende gør Det Faglige Hus de høje omkostninger, der er forbundet med at opretholde dårligt fungerende medlemsdemokratier, afdelingsstrukturer og overenskomstsystemer, til sin fordel ved at se bort fra dem. Det ambitiøse svar blandt de faglige organisationer til udfordrerne ville være dels at følge efter, altså se langsigtet og systematisk på strukturerne og omkostningerne. Dels måtte ledelserne styrke innovationen. For tænk, hvis modsvaret til de gule fagforeninger blev et særdeles velfungerende medlemsdemokrati, hvor dialogen med og mellem medlemmerne faktisk gjorde medlemskabet attraktivt, fordi man her kunne opbygge et bredt kontaktnet og blive klogere på strømningerne på arbejdsmarkedet. Eller hvis en aftalemodel for arbejdsmarkedet, inklusive samarbejdssystemet på de danske arbejdspladser, var så nyskabende, at den kunne tiltrække nye medlemmer og ligefrem eksporteres. Dermed kom fagbevægelsens fremtid ikke til at handle om at forsvare den danske model, men i stedet om at promovere den for eksisterende og nye medlemmer. Problemet er blot, at den etablerede fagbevægelse med næb og klør forsvarer den herskende forretningsmodel. Carsten Lê Madsen Chefkonsulent i Center for Offentlig Kompetenceudvikling og forfatter til bogen For medlemmernes skyld. Strategisk ledelse af faglige organisationer. Gyldendal Mobil:

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen //

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // Hva så Arkitektforbundet? Arkitektforbundet inviterer dig og din kol- Deltag i debatten, hør oplæg `uden filter og nyd en håndbrygget Stauning Classic fra lega

Læs mere

DJ i udvikling. Materialesamling

DJ i udvikling. Materialesamling DJ i udvikling Materialesamling 1 Indhold Læsevejledning 3 Kommissoriet fra DJ s delegeretmøde i april 2013 3 Scenarier for DJ s fremtid 4 Udviklingen inden for DJ s arbejdsområder 6 Det danske kommunikationslandskab

Læs mere

Nye tider for a-kasserne

Nye tider for a-kasserne Nye tider for a-kasserne Henrik Hegner Larsen Roskilde Universitetscenter, Institut for Samfund og Globalisering Forvaltning, K3, forår 2009 Vejleder: Herman Schmid Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Problemfelt...5

Læs mere

Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse

Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse September 2006 Ane Kolstrup CASA Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse September 2006 Ane Kolstrup Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus Østerbrogade 17C 5600 Faaborg Tlf. 6265 1011 Mobil: 2081 1272 Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens væsentligste konkurrenter december 2012 Det Faglige Hus Generelt Det Faglige Hus (DFH) er en

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Innovationskraft Innovationskraft Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Tlf. 3397 8200 www.ramboll-management Indholdsfortegnelse 1. Forord

Læs mere

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Advokatbranchen i opbrud En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Indhold BAGGRUND OG STATISTIK... 5 MARKEDSSITUATIONEN FOR JURIDISKE TJENESTEYDELSER... 7 Den aktuelle konkurrencesituation...

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

CA i top med glade medlemmer

CA i top med glade medlemmer MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE #4 DECEMBER 2009 CA i top med glade medlemmer CA ved en korsvej, 2 CA stryger til tops, 3 Godt, jeg ikke skiftede..., 4 Amerikanske tilstande, 5 Mere om CA Advokat, 7 4 skarpe

Læs mere

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Udarbejdet af Rambøll Management for LO Forord Hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvor

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 148 / 2012 Delphi-undersøgelse i projekt Innovativ plankultur Karina Sehested Dorthe Hedensted Lund d e

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Joining Forces. Mitchell Lee Marks & Philip H. Mirvis. Fag: Strategi

Joining Forces. Mitchell Lee Marks & Philip H. Mirvis. Fag: Strategi Joining Forces Mitchell Lee Marks & Philip H. Mirvis Fag: Strategi Første del: Synergi i fusioner, overtagelser og alliancer. Kapitel 1: Den flygtige ligning. Bogen handler om sammenslutning af organisationer,

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere