NATRIUMHYDROXID PERLER (E) / SK 25 KG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATRIUMHYDROXID PERLER (E) / SK 25 KG"

Transkript

1 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Stoffets navn : natriumhydroxid Indeks-Nr. : CAS-Nr. : EF-Nr. : Registreringsnummer : xxxx PR-nr. : Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Anvendes som:, Reagensmiddel, ph-regulerende stoffer, Katalysator, Ætsningsmiddel, Rengøringsmiddel, Kemisk mellemprodukt, Typiske anvendelser inkluderer: produktion af organiske og uorganiske kemikalier, formulering af kemikalier, produktion og blegning af papirmasse, produktion af aluminium og andre metaller, fødevareindustri, vandbehandling, produktion af tekstiler og professionelle slutanvendelser af formulerede produkter., Identificerede anvendelser: Se tabel i begyndelsen af bilaget for et komplet overblik over identificerede anvendelser. Frarådede anvendelser : For øjeblikket har vi ikke identificeret nogle anvendelser der advares imod 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firma : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup Telefon : Telefax : adresse : Ansvarlig/udsteder : Environment & Quality 1.4. Nødtelefon Nødtelefon : til Giftlinien, Bispebjerg Hospital 2. Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen R /29 DA

2 Klassificering i henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 Fareklasse Farekategori Målorganer Faresætninger Metalætsende Kategori H290 Hudætsning/-irritation Kategori 1A --- H314 For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16. Klassificering iht. EU direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF Direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF Faresymbol / Farekategori Risikosætninger Ætsende (C) R35 Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit. Vigtigste skadelige virkninger Menneskers sundhed : Se afsnit 11 for toksikologisk information. Fysiske og kemiske farer Potentielle miljømæssige virkninger : Se afsnit 9 for fysisk-kemiske informationer. : Se afsnit 12 for miljøinformation Mærkningselementer Mærkning i henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 Faresymboler : Signalord : Fare Faresætninger : H290 Kan ætse metaller. H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Sikkerhedssætninger Forebyggelse : P234 Opbevares kun i den originale beholder. R /29 DA

3 P260 P280 Indånd ikke pulver. Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. Svar : P301 + P330 + P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl/ brus huden med vand. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Farebestemmende komponent(er) for etikettering: natriumhydroxid 2.3. Andre farer Resultater af PBT og vpvb bedømmelser står i sektion Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer 3.1. Stoffer Farlige komponenter Koncentration (%) Klassifikation (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) Fareklasse / Farekategori Faresætninger Klassifikation (67/548/EØF) natriumhydroxid Indeks-Nr. : CAS-Nr. : EF-Nr. : Registrering : xxxx <= 100 Met. Corr.1 Skin Corr.1A H290 H314 C; R35 Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit. For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger R /29 DA

4 Generelt råd Hvis det indåndes I tilfælde af hudkontakt I tilfælde af øjenkontakt Ved indtagelse. : Fjern øjeblikkeligt forurenet tøj og sko. : Ved ulykkestilfælde ved indånding bringes tilskadekomne ud i frisk luft og holdes i ro. Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller ophørt, udfør da kunstigt åndedræt. Søg omgående læge. : Vask straks med rigeligt vand i mindst 15 minuter. Omgående lægebehandling er nødvendig, da ubehandlede ætsninger af huden giver langsomt og dårligt helende sår. : Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. Søg omgående læge. : Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Fremprovoker IKKE opkastning. Søg omgående læge. Hvis en person kaster op liggende på ryggen, lægges personen i aflåst sideleje Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Symptomer Effekter : Se afsnit 11 for mere detaljeret information om helbredseffekter og symptomer. : Se afsnit 11 for mere detaljeret information om helbredseffekter og symptomer Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Behandling : Behandles symptomatisk. Ingen yderligere information er tilgængelig 5. Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til e omstændigheder og det omgivne miljø. Selve produktet brænder ikke. Uegnede slukningsmidler : Ingen information tilgængelig Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Danner glatte/fedtede overflader med vand Anvisninger for brandmandskab Særlige personlige værnemidler, der skal : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.bær passende sikkerhedsheldragt (hel beskyttelsesdragt) R /29 DA

5 bæres af brandmandskabet Yderligere oplysninger : Opsaml forurenet brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakafløb. 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Sikkerhedsforanstaltninge r til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer på afstand. Undgå støvdannelse. Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå indånding af støv. For personlig beskyttelse se punkt Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Miljøbeskyttelsesforanstalt ninger : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem. Undgå gennemtrængning til undergrund. Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Yderligere oplysninger : Brug mekanisk håndteringsudstyr. Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere. : Risiko for udskridningsfare ved spild Behandl opsamlet materiale som beskrevet i punktet "Bortskaffelse" Henvisning til andre punkter Se afsnit 1 for kontaktinformation ved nødstilfælde. Se afsnit 8 for information om personlige værnemidler. Se afsnit 13 for information om affaldshåndtering. 7. Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Råd om sikker håndtering : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Emballagen skal holdes tæt lukket. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Sørg for tilstrækkelig ventilation og/eller udsugning i arbejdsrum. Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå indånding af støv. Nødbruser og øjenskylleflasker skal være til stede i nærheden af arbejdspladsen. Hygiejniske : Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og R /29 DA

6 foranstaltninger foderstoffer. Rygning, spisning og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør. Fjern øjeblikkeligt forurenet tøj og sko Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Krav til lager og beholdere : Holdes i et område udstyret med basebestandig gulvbelægning. Opbevar i original beholder. Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse Yderligere information om opbevaringsforhold Anvisninger ved samlagring : Produktet er ikke brandfarligt. Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse. : Opbevares tæt tillukket på et tørt og køligt sted. Produktet er hygroskopisk. : Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Må ikke opbevares sammen med syrer og ammoniumsalte. Materialer som skal undgås: Organiske peroxider 7.3. Særlige anvendelser Særlige anvendelser : Identificerede anvendelser: Se tabel i begyndelsen af bilaget for et komplet overblik over identificerede anvendelser. 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Afledte nuleffektniveauer (DNEL) Arbejdstagere, Indånding Korttidseksponering Population, Indånding Langtidseksponering : 1 mg/m3 : 1 mg/m3 Andre arbejdsrelaterede grænseværdier Yderligere information : Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering. R /29 DA

7 Komponent: natriumhydroxid CAS-Nr GV (DK), Loft for grænse værdi 2 mg/m3 Andre arbejdsrelaterede grænseværdier 8.2. Eksponeringskontrol Tekniske foranstaltninger Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8. Nødbruser og øjenskylleflasker skal være til stede i nærheden af arbejdspladsen. Personlige værnemidler Åndedrætsværn Anbefaling : Nødvendigt hvis støv frigives Anbefalet filter type: Partikelfilter:P2 Partikelfilter:P3 Beskyttelse af hænder Anbefaling : Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og modstandsdygtigt overfor produktet / stoffet / blandingen. Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt). Følgende materialer er egnede: teflongummi polychloropren naturgummi butylgummi Den præcise gennembrudstid skal oplyses af producenten af beskyttelseshandsken og overholdes. Beskyttelseshandsker bør udskiftes ved første tegn på slid. Beskyttelse af øjne Anbefaling : Tætsluttende beskyttelsesbriller Beskyttelse af hud og krop Anbefaling : uigennemtrængelig beklædning R /29 DA

8 Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Generelt råd : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem. Undgå gennemtrængning til undergrund. Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder. 9. Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Form : fast Farve : hvid Lugt : lugtfri Lugttærskel : ingen data tilgængelige ph-værdi : > 14 (100 g/l; 20 C) Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval : 323 C (1013 hpa) Kogepunkt/Kogepunktsinterval : C (1013 hpa) Flammepunkt : Ikke relevant Fordampningshastighed : ubetydelig Antændelighed (fast stof, luftart) : Produktet er ikke brandfarligt. Højeste eksplosionsgrænse : Ikke relevant Laveste eksplosionsgrænse : Ikke relevant Damptryk : Ikke relevant Relativ dampvægtfylde : Ikke relevant Massefylde : 2,13 g/cm3 Vandopløselighed : 1000 g/l (25 C) 3420 g/l (100 C) Opløselighed i andre : 139 g/l (Ethanol; 20 C) R /29 DA

9 opløsningsmidler 238 g/l (methanol; 20 C) Fordelingskoefficient: n- : ingen data tilgængelige oktanol/vand Antændelsestemperatur : Ikke relevant Termisk spaltning : Ingen tilgængelige data Viskositet, dynamisk : Ikke relevant Eksplosionsfare : Produktet er ikke eksplosivt Oxiderende egenskaber : ingen data tilgængelige 9.2. Andre oplysninger Ingen yderligere information er tilgængelig 10. Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Anbefaling : Reagerer med syrer. Afgiver hydrogen ved reaktion med basiske metaller (zink, aluminium) Kemisk stabilitet Anbefaling : Stabil under normale forhold Risiko for farlige reaktioner Farlige reaktioner : Afgiver hydrogen ved reaktion med basiske metaller (zink, aluminium). Reagerer exotermt med vand. Reagerer exotermt med syrer Forhold, der skal undgås Forhold, der skal undgås : Beskyttes mod luftfugtighed og vand.produktet er hygroskopisk Materialer, der skal undgås Materialer, der skal undgås : Materialer som skal undgås: Syrer, Letmetaller, Vand, Alkoholer Farlige nedbrydningsprodukter R /29 DA

10 Farlige nedbrydningsprodukter : Ingen information tilgængelig. 11. Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet Oralt Hvis det indtages, fås alvorlige forbrændinger i mund og hals så vel som risiko for perforering af spiserør og mave. Medfører alvorlige forbrændinger med stærke smerter, opkastning, mavesmerter, muligvis chok og nyreskader. Forbrændinger kan forekomme ved indtagelse af selv små mængder. Indånding Denne information kan findes længere fremme i dette sikkerhedsdatablad under data for de enkelte komponenter. Indånding kan medføre smerter i næse og svælg, nysen, hoste, hovedpine og åndedrætsbesvær. Risiko for lungeskader ved høje koncentrationer. Hud Denne information kan findes længere fremme i dette sikkerhedsdatablad under data for de enkelte komponenter. Irritation Hud Kan forårsage alvorlig ætsningsskade med langsomt helende sår. Selv små opløsninger brænder. Først føles huden glat. Senere kan smerte, blæredannelse og sår forekomme. Øjne Stænk i øjnene kan forårsage smertefulde forbrændinger, der kan medføre permanente øjenskader. R /29 DA

11 Sensibilisering Der er ikke kendskab til nogen allergifremkaldende virkning. CMR-virkninger CMR egenskaber Carcinogenicitet : Denne information kan findes længere fremme i dette sikkerhedsdatablad under data for de enkelte komponenter. Mutagenicitet : Denne information kan findes længere fremme i dette sikkerhedsdatablad under data for de enkelte komponenter. Fosterbeskadigelse : ingen data tilgængelige Reproduktionstoksicit et : Denne information kan findes længere fremme i dette sikkerhedsdatablad under data for de enkelte komponenter. Specifik målorgantoksisitet Engangspåvirkning bemærkning : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, enkelt eksponering. Gentagen påvirkning bemærkning : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, gentagen eksponering. Andre toksikologiske egenskaber Aspiration giftighed Ingen aspirationsgiftighedsklassifikation Komponent: natriumhydroxid CAS-Nr Akut toksicitet Oralt ingen data tilgængelige R /29 DA

12 Hud ingen data tilgængelige Sensibilisering Lappeprøve på frivillige testpersoner viste ingen sensibiliseringsegenskaber. CMR-virkninger CMR egenskaber Carcinogenicitet : Ingen eksperimentelle referencer for carcinogenicitet tilgængelig. Mutagenicitet : In vitro undersøgelser viste ikke mutagene virkninger In vivo undersøgelser viste ikke mutagene virkninger Reproduktionstoksicit et : Forventes ikke at påvirke forplantningsevnen. Specifik målorgantoksisitet Engangspåvirkning bemærkning : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, enkelt eksponering. Gentagen påvirkning bemærkning : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, gentagen eksponering. Andre toksikologiske egenskaber Aspiration giftighed Ingen aspirationsgiftighedsklassifikation 12. Miljøoplysninger Toksicitet R /29 DA

13 Komponent: natriumhydroxid CAS-Nr Akut toksicitet Fisk LC50 : 125 mg/l (Gambusia affinis; 96 h) LC50 : 145 mg/l (Poecilia reticulata; 24 h) Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr. EC50 : 76 mg/l (Daphnia magna; 24 h) Bakterier EC50 : 22 mg/l (Photobacterium phosphoreum; 15 min) Persistens og nedbrydelighed Komponent: natriumhydroxid CAS-Nr Persistens og nedbrydelighed Persistens Resultat : ingen data tilgængelige Biologisk nedbrydelighed Resultat : Metoder til bestemmelse af bionedbrydelighed er ikke anvendelige for uorganiske stoffer Bioakkumuleringspotentiale Komponent: natriumhydroxid CAS-Nr Bioakkumulering R /29 DA

14 Resultat : Bioophober ikke Mobilitet i jord Komponent: natriumhydroxid CAS-Nr Mobilitet : Produktet er mobilt i vandmiljø Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Komponent: natriumhydroxid CAS-Nr Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Resultat : ingen data tilgængelige Andre negative virkninger Yderligere økologisk information Resultat : Skadelige effekter på akvatiske organismer grundet ph-ændring. Inden spildevand udledes i rensningsanlæg, er en neutralisering som regel nødvendig. Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem. 13. Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Produkt : Må ikke bortskaffes med almindeligt affald. Speciel bortskaffelse skal ske i henhold til e regler. Produktet må ikke komme i kloakafløb. Kontakt renovationsvæsenet. Forurenet emballage : Tøm emballagen grundigt. Emballagen kan genbruges efter omhygggelig og korrekt rengøring. Emballager som ikke kan renses skal bortskaffes på samme måde som stoffet selv. Europæisk Affaldskatalog : Affaldskode i henhold til det Europæiske Affaldskatalog kan R /29 DA

15 nummer ikke generelt tildeles dette produkt, idet brugsformålet dikterer tildelingen. Affaldskoden findes i samråd med det regionale renovationsfirma. 14. Transportoplysninger UN-nummer UN-forsendelsesbetegnelse ADR RID IMDG : NATRIUMHYDROXID, FAST : NATRIUMHYDROXID, FAST : SODIUM HYDROXIDE, SOLID Transportfareklasse(r) ADR-Klasse (Faresedler; Klassifikationskode; Farenummer; Tunnelrestriktions-kode) RID-Klasse (Faresedler; Klassifikationskode; Farenummer) IMDG-Klasse (Faresedler; EMS) : 8 8; C6; 80; (E) : 8 8; C6; 80 : 8 8; F-A, S-B Emballage gruppe ADR RID IMDG : II : II : II Miljøfarer Mærkning i overensstemmelse med ADR Mærkning i overensstemmelse med RID Mærkning i overensstemmelse med IMDG Klassificeret som miljøfarlig i overensstemmelse med IMDG : nej : nej : nej : nej R /29 DA

16 Klassificeret som "P" i overensstemmelse med 2.10 IMDG : nej Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ikke relevant Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden IMDG : Ikke relevant. 15. Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Andre regulativer : Arbejde med stoffet må kun udføres af personer, der er nøje instrueret i stoffets farlige egenskaber og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. ; Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette stof. Angivelses status natriumhydroxid: Grænseværdilisten Anmeldelse Angivelses nummer EINECS JA Kemikaliesikkerhedsvurdering En Kemisk Sikkerhedsvurdering er blevet udført for dette stof. 16. Andre oplysninger Fulde ordlyd af eventuelle Rsætninger angivet under punkt 2 og 3. R35 Alvorlig ætsningsfare. Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3. H290 H314 Kan ætse metaller. Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Yderligere oplysninger R /29 DA

17 Andre oplysninger : Udelukkende til erhvervsmæssig brug. NB: Undgå enhver kontakt - Indhent særlige anvisninger før brug.informationen i dette sikkerhedsdatablad er ifølge vores kendskab korrekt på revideringsdatoen. Oplysningerne beskriver kun produktet med hensyn til sikkerhedsforanstaltninger og skal ikke opfattes som en garanti eller kvalitetsspecification og udgør heller ikke en del af et kontraktmæssigt retligt forhold. Angiver opdateret afsnit. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad angår kun det specificerede materiale og er ikke gyldigt for materialet brugt i kombination med andre materialer eller processer, medmindre det er specificeret i teksten. R /29 DA

18 Nr. Kort titel Hovedb rugergr uppe (SU) Anvend elsesse ktor (SU) Produktka tegori (PC) 1 Industriel anvendelse 3 NA NA 2 Erhvervsmæssig anvendelse 22 NA NA 3 Privat brug 21 NA 20, 35, 39 Proceskate gori (PROC) 1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 10, 13, 15 1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 10, 11, 13, 15 NA Miljøudle dningskat egori (ERC) 2, 4, 6a, 6b, 7 8a, 8b, 8d, 9a 8a, 8b, 8d, 9a Artikelkat egori (AC) NA NA NA Specifikation ES065 ES067 ES075 R /29 DA

19 1. Eksponeringsscenariets korte titel 1: Industriel anvendelse Hovedbrugergrupper Proceskategorier Miljøudledningskategorier SU 3: Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industrianlæg PROC1: Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering PROC2: Anvendelse i lukket kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering PROC3: Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) PROC4: Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for eksponering PROC5: Blanding eller iblanding i batchprocesser til formulering af kemiske produkter* og artikler (flere stadier og/eller betydelig kontakt) PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/udtømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-dedikerede anlæg PROC8b: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg PROC9: Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning) PROC10: Påføring med rulle eller pensel PROC13: Behandling af artikler ved dypning og hældning PROC15: Anvendelse som laboratoriereagens ERC2: Formulering af præparater (blandinger) ERC4: Industriel anvendelse i processer og produkter af proceshjælpemidler, der ikke bliver en del af artikler ERC6a: Industriel anvendelse, hvor der fremstilles et andet stof (brug af mellemprodukter) ERC6b: Industriel anvendelse af reaktive proceshjælpemidler ERC7: Industriel anvendelse af stoffer i lukkede systemer 2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen: ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b, ERC7 Produktkarakteristika Koncentration af stof i blanding/artikel Frekvens og varighed af brugen Løbende påvirkning 8 timer / dag Tekniske betingelser og forholdsregler på procesniveau (kilde) til forhindring af udslip Tekniske itetsbetingelser og forholdsregler til reduktion og begrænsning af udledninger, luftemissioner og udslip i jorden Organisatoriske foranstaltninger til at forebygge/begrænse frisættelse på området Anvendelsesområde Vand Dækker stofandele i produktet op til 100 % (hvis ikke andet er oplyst). Industriel anvendelse Regelmæssig kontrol af ph værdien kræves i forbindelse med udledning til åbent vand. Generelt bør udslip gennemføres så ph-ændringer i det modtagende overfladevand minimeres. Generelt kan de fleste vandlevende organismer overleve ph-værdier i intervallet 6-9. Dette afspejles også i beskrivelsen af standard OECD undersøgelser med akvatiske organismer. Risikohåndteringsforanstaltninger relateret til mijøet sigter på at undgå udledning af stoffet til kommunalt spildevand eller til overfladevand, hvis disse udledninger forventes at medføre signifikante ph ændringer. Forhold og foranstaltninger relateret til ekstern behandling af affald til bortskaffelse Bortskaffelsesmetoder Spildevand bør genanvendes eller udledes til industrielt spildevand og yderligere neutralisering hvis det behøves. R /29 DA

20 2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15 Produktkarakteristika Frekvens og varighed af brugen Tekniske betingelser og forholdsregler for at kontrollere spredningen fra kilden imod medarbejderen Organisatoriske foranstaltninger til at forebygge eller begrænse frisættelse, dispersion og påvirkning Forhold og foranstaltninger relateret til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsevaluering Koncentration af stof i blanding/artikel Fysisk form (ved brugstidspunktet) Fysisk form (ved brugstidspunktet) Varighed af brug 3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde Dækker stofandele i produktet op til 100 % (hvis ikke andet er oplyst). Flydende Fast stof, lav støvafgivelse 8 timer / dag Varighed af brug 200 dage/år Anvend lukkede systemer eller afdækning af åbne containere (f.eks., skærme) Transport over rør, samt fyldning/tømning af tønder med automatiske systemer (sugepumper etc.) Anvend tænger og gribearme med lange håndtag med manuelt brug, for at undgå direkte kontakt med stænk (der må ikke arbejdes over hovedhøjde) Hvor det er muligt, skal manuelle processer udskiftes med lukkede processer. Dette vil modvirke irriterende tåger, forstøvninger og deraf følgende potentielle stænk. Arbejdstagere i den risikable proces eller det risikable område, bør trænes i følgende: a) At undgå at arbejde uden åndedrætsbeskyttelse. b) At forstå de ætsende egenskaber og særligt effekterne ved indånding. c) At følge de sikkerhedsprocedurer arbejdsgiveren instruerer i. Arbejdsgiveren skal sikre, at de nødvendige personlige værnemidler (PPE) er tilgængelige I tilfælde af støv eller aerosolformation: Anvend åndedrætsværn med godkendt filter (P2) Anvend kemikalieresistente handsker. Materiale: Butylgummi, PVC, polychloropren med naturlatexbetræk, materialetykkelse: 0.5 mm, gennembrudstid: > 480 min Materiale: Nitrilgummi, fluorineret gummi, materialetykkelse: mm, gennembrudstid: > 480 min Hvis stænk kan forekomme: Anvend tætsluttende sikkerhedsbriller, ansigtsskærm Anvend passende beskyttelsesbeklædning, forklæder, skærme og dragter. Gummi- eller plaststøvler Miljø Den akvatiske effekt og risikovurdering, berører kun effekten på organismer/økosystemer ved mulige ph ændringer relateret til hydroxidionafgivelse (OH-), da toksiciteten af metalionen forventes at være ubetydelig i sammenligning med den potentielle ph effekt., Den høje vandopløselighed og meget lave damptryk indikerer, at stoffet hovedsageligt vil blive fundet i vand., Når de miljømæssige risikohåndteringsforanstaltninger er indført, vil der ikke være eksponering til det aktiverede slam i spildevandsanlægget og der vil ikke være eksponering til det modtagende overfladevand. Sedimentdelen er ikke vurderet, da den ikke er relevant for stoffet., Ved udledning til det vandige kompartment vil sorption til sedimentpartikler være ubetydelig. Signifikant udledning til luft forventes ikke grundet stoffets meget lave damptryk.,hvis udledt til luft som en aerosol i vand, vil stoffet hurtigt neutraliseres som et resultat af dets reaktion med CO2 (eller andre sure forbindelser). R /29 DA

21 Signifikante udledninger i det terrestriske miljø forventes ikke., Slammets anvendelsesrute er ikke relevant for udledningen til landbrugsjord, da ingen sorption af stoffet til partikelstoffet vil finde sted i spildevandsanlæg (STP/WWTP(., Ved udledning til jord, vil sorption til partikler være ubetydelig., Afhængig af bufferkapaciteten i jorden vil hydroxidionerne (OH-) blive neutraliseret af porevandet eller ph kan forøges. Bioakkumulation vil ikke forekomme. Arbejdstagere Anvendt ECETOC TRA-model. Bidragende scenarie PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC23, PROC24 PROC1, PROC2 PROC3, PROC15 PROC4, PROC5, PROC11, PROC14 PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, Specifikke forhold væske, Ingen udusgningsve ntilation (LEV), Intet åndedrætsvær n (RPE) fast, Ingen udusgningsve ntilation (LEV), Intet åndedrætsvær n (RPE) fast, Ingen udusgningsve ntilation (LEV), Intet åndedrætsvær n (RPE) fast, Intet åndedrætsvær n (RPE) fast, Ingen udusgningsve ntilation (LEV), Eksponeringsvej Eksponeringsgrænse RCR Arbejder - inhalativ, akut - Arbejder - inhalativ, akut - Arbejder - inhalativ, akut - Arbejder - inhalativ, akut - Arbejder - inhalativ, akut - 0,17mg/m³ --- 0,01mg/m³ --- 0,1mg/m³ --- 0,2mg/m³ --- 0,5mg/m³ --- R /29 DA

22 PROC13, PROC19 PROC23 PROC24 Intet åndedrætsvær n (RPE) fast, Med åndedrætsvær n (90%) fast, Med åndedrætsvær n (90%) Arbejder - inhalativ, akut - Arbejder - inhalativ, akut - 0,4mg/m³ --- 0,5mg/m³ --- Dette stof er ætsende.,i forbindelse med håndtering af ætsende stoffer, sker dermal kontakt kun en gang imellem og det antages, at gentagen daglig dermal eksponering kan tilsidesættes.,dermal eksponering overfor stoffet blev ikke kvantificeret.,stoffet forventes ikke at være systemisk til stede i kroppen under normale håndterings- og anvendelsesforhold.,systemiske effekter af NaOH efter dermal eller inhalativ eksponering forventes ikke at forekomme.,baseret på målinger ved arbejdspladsen i kombination med, at de foreslåede risikohåndteringsforanstaltninger for kontrol af arbejdstageres- och professionelles eksponering efterfølges, bliver eksponeringen ved inånding lavere end DNEL. 4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår indenfor rammerne fastlagt i eksponeringsscenariet Downstreambrugeren (DU) arbejder indenfor de grænser der er defineret af eksponeringsscenariet (ES), hvis enten de ovenstående foreslåede risikohåndteringsforanstaltninger (RMM) er imødegået eller DU selv kan demonstrere at oprerationelle forhold og implementerede RMM er tilstrækkelige. Dette skal gøres ved at demonstrere, at inhalativ og dermal eksponering er begrænset til et niveau der ligger under de respektive DNEL værdier (givet at processerne og aktiviteterne der er tale om er dækket af de ovenstående PROC) der er beskrevet nedenfor. Hvis de målte data ikke er tilgængelige, kan downstreambrugeren gøre brug af et passende skaleringsredskab som f.eks. ECETOC TRA. Vigtig note: Ved at demonstrere sikker brug ved sammenligning af eksponeringsestimaterne med langtids DNEL, er den akutte DNEL også dækket (ifølge R.14 guidance, kan akutte eksponeringsniveauer udledes ved at multiplicere langtidseksponeringen med en faktor 2). Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen Lokal udsugningsventilation er ikke nødvendigt, men anses som god praksis. Generel ventilation er god praksis, medmindre udsugningsventilation forefindes. R /29 DA

23 1. Eksponeringsscenariets korte titel 2: Erhvervsmæssig anvendelse Hovedbrugergrupper Proceskategorier Miljøudledningskategorier SU 22: Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydelser, håndværkere) PROC1: Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering PROC2: Anvendelse i lukket kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering PROC3: Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) PROC4: Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for eksponering PROC5: Blanding eller iblanding i batchprocesser til formulering af kemiske produkter* og artikler (flere stadier og/eller betydelig kontakt) PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/udtømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-dedikerede anlæg PROC8b: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg PROC9: Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning) PROC10: Påføring med rulle eller pensel PROC11: Ikke-industriel sprøjtning PROC13: Behandling af artikler ved dypning og hældning PROC15: Anvendelse som laboratoriereagens ERC8a: Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer ERC8b: Udbredt indendørs anvendelse af reaktive stoffer i åbne systemer ERC8d: Udbredt udendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer ERC9a: Udbredt indendørs anvendelse af stoffer i lukkede systemer 2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen: ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC9a Produktkarakteristika Koncentration af stof i blanding/artikel Frekvens og varighed af brugen Løbende påvirkning 8 timer / dag Tekniske betingelser og forholdsregler på procesniveau (kilde) til forhindring af udslip Tekniske itetsbetingelser og forholdsregler til reduktion og begrænsning af udledninger, luftemissioner og udslip i jorden Organisatoriske foranstaltninger til at forebygge/begrænse frisættelse på området Anvendelsesområde Vand Dækker stofandele i produktet op til 100 % (hvis ikke andet er oplyst). Erhvervsmæssig anvendelse Regelmæssig kontrol af ph værdien kræves i forbindelse med udledning til åbent vand. Generelt bør udslip gennemføres så ph-ændringer i det modtagende overfladevand minimeres. Generelt kan de fleste vandlevende organismer overleve ph-værdier i intervallet 6-9. Dette afspejles også i beskrivelsen af standard OECD undersøgelser med akvatiske organismer. Risikohåndteringsforanstaltninger relateret til mijøet sigter på at undgå udledning af stoffet til kommunalt spildevand eller til overfladevand, hvis disse udledninger forventes at medføre signifikante ph ændringer. Forhold og foranstaltninger relateret til ekstern behandling af affald til bortskaffelse Bortskaffelsesmetoder Spildevand bør genanvendes eller udledes til industrielt spildevand og yderligere neutralisering hvis det behøves. 2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering: PROC1, PROC2, PROC3, R /29 DA

24 PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15 Produktkarakteristika Frekvens og varighed af brugen Tekniske betingelser og forholdsregler for at kontrollere spredningen fra kilden imod medarbejderen Organisatoriske foranstaltninger til at forebygge eller begrænse frisættelse, dispersion og påvirkning Forhold og foranstaltninger relateret til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsevaluering Koncentration af stof i blanding/artikel Fysisk form (ved brugstidspunktet) Fysisk form (ved brugstidspunktet) Varighed af brug 3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde Dækker stofandele i produktet op til 100 % (hvis ikke andet er oplyst). Flydende Fast stof, lav støvafgivelse 8 timer / dag Varighed af brug 200 dage/år Anvend tænger og gribearme med lange håndtag med manuelt brug, for at undgå direkte kontakt med stænk (der må ikke arbejdes over hovedhøjde) Hvor muligt: Anvend specifikke dispensere og pumper specifikt designet til at forebygge stænk, spild og eksponering. Hvor det er muligt, skal manuelle processer udskiftes med lukkede processer. Dette vil modvirke irriterende tåger, forstøvninger og deraf følgende potentielle stænk. Arbejdstagere i den risikable proces eller det risikable område, bør trænes i følgende: a) At undgå at arbejde uden åndedrætsbeskyttelse. b) At forstå de ætsende egenskaber og særligt effekterne ved indånding. c) At følge de sikkerhedsprocedurer arbejdsgiveren instruerer i. Arbejdsgiveren skal sikre, at de nødvendige personlige værnemidler (PPE) er tilgængelige I tilfælde af støv eller aerosolformation: Anvend åndedrætsværn med godkendt filter (P2) Anvend kemikalieresistente handsker. Materiale: Butylgummi, PVC, polychloropren med naturlatexbetræk, materialetykkelse: 0.5 mm, gennembrudstid: > 480 min Materiale: Nitrilgummi, fluorineret gummi, materialetykkelse: mm, gennembrudstid: > 480 min Hvis stænk kan forekomme: Anvend tætsluttende sikkerhedsbriller, ansigtsskærm Anvend passende beskyttelsesbeklædning, forklæder, skærme og dragter. Gummi- eller plaststøvler Miljø Den akvatiske effekt og risikovurdering, berører kun effekten på organismer/økosystemer ved mulige ph ændringer relateret til hydroxidionafgivelse (OH-), da toksiciteten af metalionen forventes at være ubetydelig i sammenligning med den potentielle ph effekt., Den høje vandopløselighed og meget lave damptryk indikerer, at stoffet hovedsageligt vil blive fundet i vand., Når de miljømæssige risikohåndteringsforanstaltninger er indført, vil der ikke være eksponering til det aktiverede slam i spildevandsanlægget og der vil ikke være eksponering til det modtagende overfladevand. Sedimentdelen er ikke vurderet, da den ikke er relevant for stoffet., Ved udledning til det vandige kompartment vil sorption til sedimentpartikler være ubetydelig. Signifikant udledning til luft forventes ikke grundet stoffets meget lave damptryk.,hvis udledt til luft som en aerosol i vand, vil stoffet hurtigt neutraliseres som et resultat af dets reaktion med CO2 (eller andre sure forbindelser). R /29 DA

25 Signifikante udledninger i det terrestriske miljø forventes ikke., Slammets anvendelsesrute er ikke relevant for udledningen til landbrugsjord, da ingen sorption af stoffet til partikelstoffet vil finde sted i spildevandsanlæg (STP/WWTP(., Ved udledning til jord, vil sorption til partikler være ubetydelig., Afhængig af bufferkapaciteten i jorden vil hydroxidionerne (OH-) blive neutraliseret af porevandet eller ph kan forøges. Bioakkumulation vil ikke forekomme. Arbejdstagere Anvendt ECETOC TRA-model. Bidragende scenarie PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC23, PROC24 PROC1, PROC2 PROC3, PROC15 PROC4, PROC5, PROC11, PROC14 PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC19 Specifikke forhold væske, Ingen udusgningsve ntilation (LEV), Intet åndedrætsvær n (RPE) fast, Ingen udusgningsve ntilation (LEV), Intet åndedrætsvær n (RPE) fast, Ingen udusgningsve ntilation (LEV), Intet åndedrætsvær n (RPE) fast, Intet åndedrætsvær n (RPE) fast, Ingen udusgningsve ntilation (LEV), Intet åndedrætsvær Eksponeringsvej Eksponeringsgrænse RCR Arbejder - inhalativ, akut - Arbejder - inhalativ, akut - Arbejder - inhalativ, akut - Arbejder - inhalativ, akut - Arbejder - inhalativ, akut - 0,17mg/m³ --- 0,01mg/m³ --- 0,1mg/m³ --- 0,2mg/m³ --- 0,5mg/m³ --- R /29 DA

26 PROC23 PROC24 n (RPE) fast, Med åndedrætsvær n (90%) fast, Med åndedrætsvær n (90%) Arbejder - inhalativ, akut - Arbejder - inhalativ, akut - 0,4mg/m³ --- 0,5mg/m³ --- Dette stof er ætsende.,i forbindelse med håndtering af ætsende stoffer, sker dermal kontakt kun en gang imellem og det antages, at gentagen daglig dermal eksponering kan tilsidesættes.,dermal eksponering overfor stoffet blev ikke kvantificeret.,stoffet forventes ikke at være systemisk til stede i kroppen under normale håndterings- og anvendelsesforhold.,systemiske effekter af NaOH efter dermal eller inhalativ eksponering forventes ikke at forekomme.,baseret på målinger ved arbejdspladsen i kombination med, at de foreslåede risikohåndteringsforanstaltninger for kontrol af arbejdstageres- och professionelles eksponering efterfølges, bliver eksponeringen ved inånding lavere end DNEL. 4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår indenfor rammerne fastlagt i eksponeringsscenariet Downstreambrugeren (DU) arbejder indenfor de grænser der er defineret af eksponeringsscenariet (ES), hvis enten de ovenstående foreslåede risikohåndteringsforanstaltninger (RMM) er imødegået eller DU selv kan demonstrere at oprerationelle forhold og implementerede RMM er tilstrækkelige. Dette skal gøres ved at demonstrere, at inhalativ og dermal eksponering er begrænset til et niveau der ligger under de respektive DNEL værdier (givet at processerne og aktiviteterne der er tale om er dækket af de ovenstående PROC) der er beskrevet nedenfor. Hvis de målte data ikke er tilgængelige, kan downstreambrugeren gøre brug af et passende skaleringsredskab som f.eks. ECETOC TRA. Vigtig note: Ved at demonstrere sikker brug ved sammenligning af eksponeringsestimaterne med langtids DNEL, er den akutte DNEL også dækket (ifølge R.14 guidance, kan akutte eksponeringsniveauer udledes ved at multiplicere langtidseksponeringen med en faktor 2). Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen Lokal udsugningsventilation er ikke nødvendigt, men anses som god praksis. Generel ventilation er god praksis, medmindre udsugningsventilation forefindes. R /29 DA

27 1. Eksponeringsscenariets korte titel 3: Privat brug Hovedbrugergrupper Kemisk produktkategori Miljøudledningskategorier SU 21: Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige offentlighed = forbrugerne) PC20: Produkter som ph-regulerende midler, flokkule-ringsmidler, fældningsmidler og neutraliserings-midler PC35: Vaske- og renseprodukter (herunder opløsningsmiddelbaserede produkter) PC39: Kosmetiske produkter, produkter til personlig pleje ERC8a: Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer ERC8b: Udbredt indendørs anvendelse af reaktive stoffer i åbne systemer ERC8d: Udbredt udendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer ERC9a: Udbredt indendørs anvendelse af stoffer i lukkede systemer 2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen: ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC9a Produktkarakteristika Tekniske betingelser og forholdsregler på procesniveau (kilde) til forhindring af udslip Tekniske itetsbetingelser og forholdsregler til reduktion og begrænsning af udledninger, luftemissioner og udslip i jorden Organisatoriske foranstaltninger til at forebygge/begrænse frisættelse på området Forhold og foranstaltninger relateret til ekstern behandling af affald til bortskaffelse Koncentration af stof i blanding/artikel Dækker stofandele i produktet op til 100 % (hvis ikke andet er oplyst). Der er ingen miljøspecifikke risikohåndteringsforanstaltninger. Bortskaffelsesmetoder Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde (f.eks. ved at aflevere det til en offentlig genbrugsstation)., Hvis emballagen er tom bortskaffes den som almindeligt kommunalt affald., Batterier bør genanvendes så vidt det er muligt (f.eks. ved at aflevere dem til en kommunal genbrugsstation)., Genanvendelse af stoffet fra alkalibatterier inkluderer tømning af elektrolytten, indsamling og neutralisering. 2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC20, PC35, PC39 Produktkarakteristika Betingelser og foranstaltninger relateret til beskyttelse af forbrugeren (f.eks. adfærdsmæssig vejledning, personlig beskyttelse og hygiejne) Koncentration af stof i blanding/artikel Fysisk form (ved brugstidspunktet) Fysisk form (ved brugstidspunktet) Forbrugerforanstaltninger Dækker stofandele i produktet op til 100 % (hvis ikke andet er oplyst). Flydende Fast stof, lav støvafgivelse Det er påkrævet at anvende vejrbestandig opmærkning og pakning for at undgå nedslidning og tab af opmærkning under normalt brug og opbevaring af produktet. Emballagens manglende kvalitet kan medføre tab af information omkring farer og anvendelsesinstruktioner. Det er tilrådeligt kun at levere i meget viskøse R /29 DA

28 Forbrugerforanstaltninger 3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde tilberedelser. Det er tilrådeligt kun at levere i meget små mængder. For anvendelse i batterier, er det påkrævet at anvende fuldstændigt forseglede artikler med lang anvendelsestid. c. For at reducere antallet af uheld hvor små børn eller ældre er involveret, anbefales det at anvende disse produkter uden tilstedeværelse af børn eller andre potentielt svage grupper. Anvend ikke produktet i ventilatoråbninger eller sprækker. Opbevares utilgængeligt for børn. I tilfælde af støv eller aerosolformation: Anvend åndedrætsværn med godkendt filter (P2) Bær uigennemtrængelige kemikalieresistente beskyttelseshandsker. Hvis stænk kan forekomme: Anvend tætsluttende sikkerhedsbriller, ansigtsskærm Miljø Forbrugeranvendelser forholder sig til allerede fortyndede produkter, der yderligere hurtigt vil blive neutraliseret i kloakken, i god tid før de ankommer til spildevandsanlæg eller overfladevand. Forbrugere ConsExpo and SrayExpo Bidragende scenarie PC20, PC35, PC39 Specifikke forhold Evalueret udelukkende for den mest kritiske anvendelse, (Anvendelse af produktet i en ovnspray til rengøring) Eksponeringsvej Eksponeringsgrænse RCR Forbruger - inhalation, akut - 0,3-1,6mg/m³ < 1 Den beregnede korttidseksponering er lidt højere end langtids- DNEL for inhalation, men mindre end korttidsarbejdshygiejnisk grænseværdi., Stoffet vil hurtigt blive neutraliseret som resultat af dets reaktion., Forbrugereksponering overfor stoffet i batterier er nul, da batterier er forseglede artikler med lang servicelevetid. 4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår indenfor rammerne fastlagt i eksponeringsscenariet Downstreambrugeren (DU) arbejder indenfor de grænser der er defineret af eksponeringsscenariet (ES), hvis enten de ovenstående foreslåede risikohåndteringsforanstaltninger (RMM) er imødegået R /29 DA

29 eller DU selv kan demonstrere at oprerationelle forhold og implementerede RMM er tilstrækkelige. Dette skal gøres ved at demonstrere, at inhalativ og dermal eksponering er begrænset til et niveau der ligger under de respektive DNEL værdier (givet at processerne og aktiviteterne der er tale om er dækket af de ovenstående PC) der er beskrevet nedenfor Hvis de målte data ikke er tilgængelige, kan downstreambrugeren gøre brug af et passende skaleringsredskab som f.eks. ConsEXpo software. Vigtig note: Ved at demonstrere sikker brug ved sammenligning af eksponeringsestimaterne med langtids DNEL, er den akutte DNEL også dækket (ifølge R.14 guidance, kan akutte eksponeringsniveauer udledes ved at multiplicere langtidseksponeringen med en faktor 2). R /29 DA

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AquaDes Jod Udgave 2.0 Printdato 29.11.2012 Revisionsdato / gyldig fra 28.11.2012 Afsnit 1: Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/

Læs mere

: CALCIUMCHLORID 77% I SKÆL /SK 25 KG

: CALCIUMCHLORID 77% I SKÆL /SK 25 KG 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn Leverandør Ansvarlig afdeling Telefon : +45 43 29 28 00 Telefax : +45 43 29 27 00 : : Brenntag Nordic A/S

Læs mere

MM FEED ACID FE / IBC 1200 KG

MM FEED ACID FE / IBC 1200 KG 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : PR-nr. : 2206222 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

GLYCERIN 99,5% VEG. / DUNK 20 KG

GLYCERIN 99,5% VEG. / DUNK 20 KG 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Stoffets navn : Glycerin CAS-Nr. : 56-81-5 EF-Nr. : 200-289-5 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

DESON (DK, GB, IS) / KRT 4 x 5 L

DESON (DK, GB, IS) / KRT 4 x 5 L 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : PR-nr. : 325797 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

AKKUMULATORSYRE 32 BE /DK 25

AKKUMULATORSYRE 32 BE /DK 25 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2114811 Anvendelse : Udbredt anvendelse Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

RODALON INDENDØRS V.2 / 8 X 1 L

RODALON INDENDØRS V.2 / 8 X 1 L SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 RODALON INDENDØRS V.2 / 8 X 1 L Udgave 1.0 Printdato 29.06.2013 Revisionsdato / gyldig fra 28.06.2013 Afsnit 1: Identifikation af stoffet/

Læs mere

RODALON INDENDØRS V.2 / BULK

RODALON INDENDØRS V.2 / BULK SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 RODALON INDENDØRS V.2 / BULK Udgave 1.1 Printdato 02.06.2015 Revisionsdato / gyldig fra 04.05.2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MPG - Varmetrans BS Rød/Bulk. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad MPG - Varmetrans BS Rød/Bulk. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. MPG - Varmetrans BS Rød/Bulk 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn MPG-VARMETRANS BS RØD/BULK Pr nr. 2310644 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

NATRIUMBENZOAT EDF FD / BAG 25 KG

NATRIUMBENZOAT EDF FD / BAG 25 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 NATRIUMBENZOAT EDF FD / BAG 25 KG Udgave 2.1 Printdato 18.06.2014 Revisionsdato / gyldig fra 18.02.2013 Afsnit 1: Identifikation af stoffet/

Læs mere

: KPS BIOETHANOL 96% / DUNK 4 L

: KPS BIOETHANOL 96% / DUNK 4 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2199376 Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A DK 2900 Hellerup

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

HYOFER H2O FE / TRL 200 L

HYOFER H2O FE / TRL 200 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2111055 Anvendelse : foderadditiv Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

NATRIUMHYDROXID PERLER / SK 25 KG

NATRIUMHYDROXID PERLER / SK 25 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 NATRIUMHYDROXID PERLER / SK 25 KG Udgave 3.1 Printdato 06.05.2014 Revisionsdato / gyldig fra 05.05.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

CITRONSYRE MONOHYDRAT E330 BBCA/SK 25

CITRONSYRE MONOHYDRAT E330 BBCA/SK 25 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn : Brug : Rensevæske, fødevareprodukt, Klæbemiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A DK

Læs mere

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 61265 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

: NATRONLUD 27,65% MEMBRANKVAL./BULK

: NATRONLUD 27,65% MEMBRANKVAL./BULK 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn Brug Leverandør Ansvarlig afdeling Telefon : +45 43 29 28 00 Telefax : +45 43 29 27 00 : : Kemisk mellemprodukt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50)

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24X50) Produkt kode : 2182806 Anvendelse : Desinfektionsmiddel

Læs mere

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

MAGNESIUMSULFAT 7-HYDRAT / SK 25 KG

MAGNESIUMSULFAT 7-HYDRAT / SK 25 KG 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anvendelse : Industrikemikalie Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

: SOFT SENSATION 500ML F/NL

: SOFT SENSATION 500ML F/NL 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 64288 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Glad XLI vand + 7.5% inhibitor

SIKKERHEDSDATABLAD. Glad XLI vand + 7.5% inhibitor Afsnit 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1. Produktidentifikator Handelsnavn: Glad XLI vand + 7.5% inhibitor 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

CHEMOSEPT D, (DK+S) CE / KRT 3 x 5 L

CHEMOSEPT D, (DK+S) CE / KRT 3 x 5 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : CHEMOSEPT D, (DK+S) CE / KRT 3 X 5 L Produkt kode : 1206570 Anvendelse : Desinfektionsmiddel

Læs mere

NATRIUMPERCARBONAT COATED / SK 25 KG

NATRIUMPERCARBONAT COATED / SK 25 KG 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2103418 Anvendelse : Oxidationsmidler Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen

Læs mere

RODALON 10% V.2 / CAR 12 X 1 L

RODALON 10% V.2 / CAR 12 X 1 L 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

RODALON SPRAY / KRT 8 x 750 ML

RODALON SPRAY / KRT 8 x 750 ML SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 RODALON SPRAY / KRT 8 x 750 ML Udgave 2.0 Printdato 03.05.2013 Revisionsdato / gyldig fra 02.05.2013 Afsnit 1: Identifikation af stoffet/

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

: PHOSP-SYRE 75% P10-04 / IBC 1500 KG

: PHOSP-SYRE 75% P10-04 / IBC 1500 KG 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn : PR-nummer : 553197 Brug : Kemisk mellemprodukt Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A DK 2900

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

RODALON INDE / KRT 8 X 1 L (DETAIL)

RODALON INDE / KRT 8 X 1 L (DETAIL) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 192525 Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

Udgave 2.0 Trykdato 03.06.2009 Revisionsdato 02.06.2009 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Udgave 2.0 Trykdato 03.06.2009 Revisionsdato 02.06.2009 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2174320 Anvendelse : Rensevæske Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød 09122012 Safety Data Sheet 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Produktidentifikator Rød Agron 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22269-95 Buffer Powder Pillows ph 4.01

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22269-95 Buffer Powder Pillows ph 4.01 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 Trykt dato: 20.12.2012 Katalognr.: 2226995 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 2226995

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

ACID ONE FARM FE / PT 1100 KG

ACID ONE FARM FE / PT 1100 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 ACID ONE FARM FE / PT 1100 KG Udgave 4.0 Printdato 20.06.2013 Revisionsdato / gyldig fra 14.06.2013 Afsnit 1: Identifikation af stoffet/ blandingen

Læs mere

BENZALKONIUMCHLORID KAM 50 / DK 25KG

BENZALKONIUMCHLORID KAM 50 / DK 25KG 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : PR-nummer : 1266549 Brug : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 1.0 Revisionsdato 09.11.2015 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF SELSKABET 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn Natriumsulfat Stofnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

HOSP. SPRIT PROBE WIPE /BOX 36 x 100 STK

HOSP. SPRIT PROBE WIPE /BOX 36 x 100 STK 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 FORANE 404A Udgave 3.2 Printdato 27.02.2016 Revisionsdato / gyldig fra 15.01.2013 Afsnit 1: Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/

Læs mere

MPG-VARMETRANS RØD / DK 20 KG

MPG-VARMETRANS RØD / DK 20 KG 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : PR-nr. : 2310644 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning SUPER HÅNDRENS, 10,0 L.

Arbejdspladsbrugsanvisning SUPER HÅNDRENS, 10,0 L. Identifikation af stof eller kemisk produkt Revisionsdato 21.09.2012 Trykdato 29.09.2012 Produkt kode : 089390010 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark E-mail adresse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 1473 - cartg (310ml - 330g)

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 1473 - cartg (310ml - 330g) 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsnavn : Anvendelse : Silikone Elastomer Firma : Momentive Performance Materials GmbH Chempark Leverkusen Gebaeude V7 DE - 51368 Leverkusen

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Udgave 2.0 Trykdato PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 2.0 Trykdato PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 ASIL 200 / SK 10 KG Udgave 2.0 Trykdato 03.11.2015 Revisionsdato / gyldig fra 02.11.2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og

Læs mere

Udgave 3.0 Udskriftsdato 10.06.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden

Udgave 3.0 Udskriftsdato 10.06.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Stoffets navn : oxalsyre dihydrat Indeks-Nr. : 607-006-00-8 CAS-Nr. : 6153-56-6 EF-Nr. : 205-634-3

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan F 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MPG-varmetrans rød/bulk. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad MPG-varmetrans rød/bulk. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn PR-nr. 2310644 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

JERNVITRIOL / SÆK 25 KG

JERNVITRIOL / SÆK 25 KG 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : PR-nr. : 2107793 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

RODALON UDE / KRT 8 X 1 L (DETAIL)

RODALON UDE / KRT 8 X 1 L (DETAIL) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 1890632 Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2962266 Puder med nµringsbuffer til respirometrisk biokemisk iltforbrug

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2962266 Puder med nµringsbuffer til respirometrisk biokemisk iltforbrug Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

MANGANSULFAT KINA / SK 25 KG

MANGANSULFAT KINA / SK 25 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MANGANSULFAT KINA / SK 25 KG Udgave 3.1 Printdato 10.12.2014 Revisionsdato / gyldig fra 10.10.2013 Afsnit 1: Identifikation af stoffet/ blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. L2028 Buffer Powder Pillows ph 4,01

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. L2028 Buffer Powder Pillows ph 4,01 Trykt dato: 28.01.2013 Katalognr.: L2028 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 1951503 Anvendelse : Kølemiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12. Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

NATRIUMPERSULFAT / SK 25 KG

NATRIUMPERSULFAT / SK 25 KG 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Stoffets navn : dinatriumperoxodisulfat CAS-Nr. : 7775-27-1 EF-Nr. : 231-892-1 PR-nr. : 1945330

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Distri'net normal, Art.nr. 0893 936 150

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Distri'net normal, Art.nr. 0893 936 150 Identifikation af stof eller kemisk produkt Revisionsdato 05.03.2015 Trykdato 07.03.2015 Produkt kode : 0893936150 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark E-mail adresse:

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning COCKPITPLEJE, 500 ML.

Arbejdspladsbrugsanvisning COCKPITPLEJE, 500 ML. Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1727325 Revisionsdato 21.09.2012 Trykdato 29.09.2012 Produkt kode : 08934731 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ A-1 Medium MPN Tubes

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ A-1 Medium MPN Tubes Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere