FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 10. januar 2008 Fmst., Perst. j.nr I 29 udgår fylder 70 år eller.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 10. januar 2008 Fmst., Perst. j.nr. 07-30-1. 1. I 29 udgår fylder 70 år eller."

Transkript

1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 10. januar 2008 Fmst., Perst. j.nr Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love (Ophævelse af den generelle pligtige afgangsalder på 70 år m.v.) 1 I lov om tjenestemænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 531 af 11. juni 2004, som ændret ved 2 i lov nr. 527 af 24. juni 2005 og 6 i lov nr af 20. december 2006, foretages følgende ændringer: 1. I 29 udgår fylder 70 år eller. 2. I overskriften til kapitel 7 udgår og retsassessorer. 3. I 34 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: Stk. 2. Dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene afskediges fra udgangen af den måned, hvori de fylder 70 år. Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og I 34, stk. 3, der bliver stk. 4, udgår to steder justitssekretærer og. 5. Efter 43 indsættes: 43 a. Præster, provster og biskopper afskediges fra udgangen af den måned, hvori de fylder 70 år. 6. I 52, stk. 2, 3. pkt., udgår fylder 70 år eller i øvrigt. 2 I lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts 2004, som ændret ved 3 i lov nr. 527 af 24. juni 2005, lov nr af 7. december 2005 og 5 i lov nr af 20. december 2006, foretages følgende ændringer:

2 1. I 7, stk. 1, ændres det tidspunkt, hvor den pågældende skulle have været afskediget fra sin stilling på grund af alder til: udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år. 2. I 12, stk. 3, 3. pkt., ændres den pligtige afgangsalder til: udgangen af den måned, hvori den pågældende ville være fyldt 70 år. 3 I lov om pensionering af flyveledere, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 31. juli 1995, foretages følgende ændring: 1. I 2, stk. 1 og 2, ændres den aldersgrænse, der er fastsat som afgangsalder for tjenestemænd i almindelighed til: udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år. 4 I lov om hegn, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 19. januar 2007, foretages følgende ændring: 1. 29, stk. 2, 1. pkt., ophæves. I lov om mark- og vejfred, jf. lovbekendtgørelse nr. 61 af 19. januar 2007, foretages følgende ændring: 1. 22, stk. 2, 1. pkt., ophæves. 5 6 I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006, som ændret senest ved 7 i lov nr. 577 af 6. juni 2007, foretages følgende ændring: 1. 61, stk. 5, 3. pkt., ophæves. 7 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Stk. 2. Tjenestemandslovens 29, som ændret ved denne lovs 1, nr. 1, berører ikke lovligheden af ansøgte eller uansøgte afskedigelser, der er foretaget før lovens ikrafttræden. 2

3 Stk. 3. Tjenestemandslovens 34, stk. 4, som ændret ved denne lovs 1, nr. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse for justitssekretærer, der er udnævnt før 1. januar

4 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål, baggrund og indhold Lovforslaget har til formål at ophæve den generelle pligtige afgangsalder på 70 år for tjenestemænd og visse andre aldersgrænser. Forslaget skal navnlig ses på baggrund af aftalen af 20. juni 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden, hvorefter der generelt ikke bør være pligtige aldersgrænser for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Lovforslaget indeholder i overensstemmelse hermed forslag om ophævelse af tjenestemandslovens regler om en generel pligtig afgangsalder på 70 år samt konsekvensændringer. Lovforslaget indeholder endvidere efter aftale med de berørte ministerier forslag om ophævelse af aldersgrænserne for synsmænd i lov om hegn, vurderingsmænd i lov om mark- og vejfred samt bestyrelsesmedlemmer i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. 2. Gældende regler 2.1. Den generelle pligtige afgangsalder for tjenestemænd Efter tjenestemandslovens 29 afskediges tjenestemænd i staten og folkekirken fra udgangen af den måned, hvori de fylder 70 år eller opnår den alder, der efter den øvrige lovgivning er foreskrevet som aldersgrænse for vedkommende stilling, eller opnår den alder over 60 år, som er fastsat ved aftale, jf. tjenestemandslovens 45. Den nugældende regel stammer fra tjenestemandsreformen i 1969, men også de tidligere love om statens tjenestemænd indeholdt bestemmelser om pligtig afgangsalder. Efter 1919-loven var enhver tjenestemand således forpligtet til at søge sin afsked fra udgangen af den måned, hvori vedkommende fyldte 70 år. Denne bestemmelse gjaldt dog ikke for dommere, for hvem der først i 1933 blev indført en aldersgrænse, jf. nedenfor pkt Der er i dag ikke mulighed for, at ansættelsen kan fortsætte på tjenestemandsvilkår, efter at tjenestemanden er fyldt 70 år. Selv om både ansættelsesmyndigheden og tjenestemanden måtte ønske, at tjenestemanden skal fortsætte, skal den pågældende således afskediges fra tjenestemandsstillingen fra udgangen af den måned, hvori vedkommende fylder 70 år. Hvis ansættelsesmyndigheden og tjenestemanden ønsker, at den pågældende skal fortsætte efter det 70. år, må ansættelsesmyndigheden og den pågæl- 4

5 dende inden for rammerne af reglerne om aflønning af pensionerede indgå en individuel aftale om ansættelse og om vilkårene for ansættelsen. En sådan aftale kan ikke indeholde bestemmelser om fortsat optjening af tjenestemandspension, selv om den pågældende ikke har opnået den højeste pensionsalder på 37 år Særligt om dommere, der er udpeget som dommere i Tjenestemandsretten Formanden for Tjenestemandsretten og dennes stedfortræder udpeges af Højesterets præsident blandt Højesterets dommere. To andre dommere og disses stedfortrædere udpeges af præsidenten for Østre Landsret blandt Østre Landsrets dommere. De dommere, der er udpeget som dommere i Tjenestemandsretten, er tillige dommere i Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, jf. 1, stk. 2, i lov om en kommunal og regional tjenestemandsret. Udpegningen gælder efter tjenestemandslovens 52, stk. 2, 3. pkt., indtil udløbet af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år eller i øvrigt ikke længere opfylder betingelserne for at kunne udpeges. 3. Overvejelser om ændring af reglerne 3.1. Den generelle pligtige afgangsalder for tjenestemænd Der bør som nævnt i velfærdsaftalen fra 2006 generelt ikke være pligtige aldersgrænser for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, hverken i lovgivningen eller i overenskomster. Hvornår man skal stoppe på arbejdsmarkedet, skal ikke afgøres af utidssvarende regler. De ansatte bør således ikke tvinges ud af arbejdsmarkedet, fordi de når en bestemt alder, men bør have mulighed for at fortsætte, så længe de har lyst og evne til det. Der er i dag relativt få tjenestemænd, der forbliver ansat, til de når den pligtige afgangsalder på 70 år, men bl.a. i lyset af den generelt stigende levealder bør tjenestemandslovgivningen ikke indeholde barrierer for, at tjenestemænd kan fortsætte, efter at de er fyldt 70 år. Det foreslås derfor at ophæve den generelle pligtige afgangsalder på 70 år i tjenestemandslovens 29. Forslaget omfatter som udgangspunkt alle tjenestemænd i staten og folkekirken, herunder tjenestemænd, der i forbindelse med opgaveomlægninger eller selskabsdannelser har opretholdt deres ansættelsesforhold til staten under tjeneste i forskellige myndigheder eller aktieselskaber m.v. (udlånte tjenestemænd). Forslaget får endvidere direkte betydning bl.a. for tjenestemænd i den lukkede gruppe i folkeskolen m.v. 5

6 For enkelte grupper af tjenestemænd er der dog behov for særlige overvejelser af spørgsmålet om pligtig afgangsalder. Det drejer sig om dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene samt præster, provster og biskopper. På den baggrund er disse grupper ikke omfattet af forslaget om at ophæve den pligtige afgangsalder på 70 år. Der henvises til pkt. 3.2 om dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene og pkt. 3.3 om tjenestemænd i folkekirken. For så vidt angår statens tjenestemænd i Grønland henvises til pkt. 5. Forslaget vil direkte berøre ca tjenestemænd. Den foreslåede ophævelse af tjenestemandslovens pligtige afgangsalder på 70 år vil indebære, at tjenestemænd kan forblive ansat på tjenestemandsvilkår, selv om de fylder 70 år. Der skal således ikke indgås kollektive eller individuelle aftaler om ophævelse af denne afgangsalder. En ophævelse af den pligtige afgangsalder på 70 år har ikke betydning for tjenestemændenes ret til at søge sig afskediget, og de vil i forhold til retten til pension være stillet på samme måde som hidtil, hvis de vælger at søge sig afskediget ved det fyldte 70. år. Der er således efter Finansministeriets opfattelse ikke noget tjenestemandsretligt til hinder for at ophæve den pligtige afgangsalder på 70 år. Tjenestemænd, der fortsætter efter det fyldte 70. år, vil være omfattet af tjenestemandslovgivningen og herunder fortsat optjene pensionsalder, indtil de opnår den højeste pensionsalder på 37 år. Ansættelsesforholdet fortsætter, indtil tjenestemanden afskediges efter ansøgning eller uden ansøgning. Saglige grunde til uansøgt afsked kan f.eks. være sygdom eller uegnethed. Alder vil derimod ikke længere være en saglig afskedsgrund, medmindre der i lovgivningen er fastsat en aldersgrænse, eller der er aftalt en pligtig afgangsalder. Det foreslås, at ophævelsen af den generelle pligtige afgangsalder på 70 år ikke kommer til at berøre lovligheden af ansøgte eller uansøgte afskedigelser, der er foretaget før lovens ikrafttræden. En tjenestemand, der før lovens ikrafttræden er afskediget ansøgt eller uansøgt på grund af den nuværende generelle afgangsalder på 70 år, fratræder således på det fastsatte fratrædelsestidspunkt, også selv om tjenestemanden først fylder 70 år efter lovens ikrafttræden. Der vil dog ikke være noget til hinder for, at ansættelsesmyndigheden kan trække afskedigelsen tilbage, hvis ansættelsesmyndigheden og tjenestemanden er enige om, at ansættelsesforholdet skal fortsætte. Ansættelsesforholdet fortsætter i givet fald uændret på tjenestemandsvilkår Dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene Grundlovens 64 om dommernes uafhængighed har følgende ordlyd: 6

7 64. Dommerne har i deres kald alene at rette sig efter loven. De kan ikke afsættes uden ved dom, ej heller forflyttes mod deres ønske, uden for de tilfælde, hvor en omordning af domstolene finder sted. Dog kan den dommer, der har fyldt sit 65. år, afskediges, men uden tab af indtægter indtil det tidspunkt, til hvilket han skulle være afskediget på grund af alder. Når det i bestemmelsen fastslås, at administrativ afskedigelse af en dommer, som er fyldt 65 år, skal ske uden tab af indtægter, skyldes det, at der af hensyn til dommernes uafhængighed ikke skal være mulighed for fra administrationens (regeringens) side at lægge økonomisk pres på en dommer. Ordene indtil det tidspunkt, til hvilket han skulle være afskediget på grund af alder blev indføjet i grundlovens 64 ved grundlovsrevisionen i 1953, efter at lovgivningsmagten i 1933 havde valgt i tjenestemandsloven at indsætte en fast aldersgrænse på 70 år for dommere. Indtil da havde der ikke været nogen aldersgrænse for dommere. Efter regeringens opfattelse vil bestemmelsen i grundlovens 64, 3. punktum, 2. led, uanset sin ordlyd næppe være til hinder for, at den afgangsalder på 70 år for dommere, som i dag er fastsat i tjenestemandsloven, ophæves, uden at der samtidig fastsættes en anden aldersgrænse. Det skyldes, at formålet med at indføre reglen i grundlovens 64, 3. punktum, 2. led, næppe kan antages at have været at fastslå som en bindende forudsætning, at der i lovgivningen skal være fastsat regler om tvungen afskedigelse af dommere på grund af alder. Det bemærkes herved, at baggrunden for, at de nævnte ord blev indføjet i bestemmelsen ved grundlovsrevisionen i 1953, synes at have været et ønske om, at det økonomiske privilegium for dommere, som afskediges administrativt, ikke i en situation, hvor lovgivningsmagten havde valgt at indføre en fast aldersgrænse for dommere, udstrækkes ud over det tidspunkt, hvor vedkommende under alle omstændigheder skulle have været afskediget. I denne situation, hvor der i lovgivningen var blevet indført en fast aldersgrænse, kan hensynet til at forhindre enhver risiko for at lægge økonomisk pres på en dommer således ikke begrunde, at det økonomiske privilegium udstrækkes til tiden efter, at vedkommende dommer under alle omstændigheder skulle være fratrådt på grund af alder. Uanset at en eventuel ophævelse af aldersgrænsen for dommere ikke ses at rejse spørgsmål i forhold til grundloven, er det regeringens opfattelse, at en sådan ophævelse i forhold til dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene forudsætter særlige overvejelser. I disse overvejelser må indgå, at der med henblik på at sikre domstolenes uafhængighed gælder særlige regler for adgangen til at afskedige dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene. 7

8 Det må også indgå i overvejelserne, at en ordning, hvor der ikke gælder en fast aldersgrænse for dommere, i givet fald ville indebære, at en dommer, som afskediges administrativt på grund af alderssvækkelse, ville have ret til at oppebære fuld løn resten af sin levetid, jf. ovenfor om grundlovens 64. På den anførte baggrund er dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene ikke omfattet af forslaget om at ophæve den gældende 70- års-grænse. En stillingtagen på dette område bør således afvente, at Finansministeriet og Justitsministeriet sammen med domstolene og Domstolsstyrelsen har overvejet de særlige spørgsmål, som en eventuel ophævelse af den gældende aldersgrænse for dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene kan give anledning til Tjenestemænd i folkekirken Spørgsmålet om pligtig afgangsalder for tjenestemandsansatte præster, provster og biskopper forudsætter særlige overvejelser under hensyntagen til de særlige forhold for disse stillinger. I disse overvejelser må bl.a. indgå, at spørgsmålet om afgangsalder har væsentlig betydning for den kaldsret til stillingerne som præst og biskop, der udøves af folkekirkens demokratiske organer. Præster vælges således som alt overvejende hovedregel af pastoratets menighedsråd, mens biskopper vælges af stiftets menighedsrådsmedlemmer. Præster ansættes herefter af kirkeministeren, mens provster og biskopper er kongeligt udnævnte. På den anførte baggrund er præster, provster og biskopper ikke omfattet af forslaget om at ophæve den gældende 70-års-grænse. En stillingtagen til, hvordan den pligtige afgangsalder for præster, provster og biskopper kan ophæves eller ændres, bør således afvente, at Kirkeministeriet sammen med folkekirkens interessenter har overvejet de særlige spørgsmål for disse stillinger. Disse overvejelser vil ske samtidig med overvejelserne om ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende åremål. For kirke- og kirkegårdsfunktionærer gør hensynet til kaldsretten sig derimod ikke gældende. Det vil derfor være ubetænkeligt at lade den foreslåede ophævelse af den pligtige afgangsalder på 70 år gælde umiddelbart for disse grupper Dommere, der er udpeget som dommere i Tjenestemandsretten Efter tjenestemandslovens 52, stk. 2, 3. pkt., gælder udpegningen af højesteretsdommere og landsdommere til hvervet som dommer i Tjenestemandsretten indtil udløbet af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år. Efter Finansministeriets opfattelse er reglen overflødig, da det samtidig fremgår af bestemmelsen, at dommeres udpegning som dommer i Tjenestemandsretten gælder indtil udløbet af den måned, hvori den pågældende ikke længere opfylder betingelserne for at kunne udpeges. 8

9 Det foreslås derfor, at denne 70-års-regel ophæves. Dermed vil udpegningen som dommer i Tjenestemandsretten som hidtil altid ophøre samtidig med, at den pågældende ophører med at være højesteretsdommer henholdsvis landsdommer, uanset årsagen hertil. Forslaget vil få tilsvarende virkning for Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, da de dommere, der er udpeget som dommere i Tjenestemandsretten, tillige er dommere i Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret. Beskæftigelsesministeriet påtænker at stille tilsvarende ændringsforslag til det fremsatte forslag til ændring af Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter, L Aldersgrænser i den øvrige lovgivning Efter aftale med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri foreslås det, at ophæve de gældende 70-års-grænser for synsmænd efter hegnsloven og vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven, jf. lovforslagets 4 og 5. Endvidere foreslås det efter aftale med Beskæftigelsesministeriet at ophæve den gældende 67-års-grænse for udpegning til bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, jf. lovforslagets 6. I øvrigt vil de berørte ministerier stille forslag om ophævelse af forskellige pligtige afgangsaldre og andre aldersgrænser inden for deres ressortområder. Det forudsættes, at de berørte ministerier foretager tilsvarende ændringer i bestemmelser om pligtig afgangsalder i ansættelsesbekendtgørelser m.v. for tjenestemandslignende ansatte. Det gælder f.eks. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 101 af 1. februar 2007 om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse og kostafdelinger Aftalte afgangsaldre Forslaget berører ikke finansministerens og centralorganisationernes adgang til inden for rammerne af lovgivningen om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. at indgå aftaler om pligtig afgangsalder, herunder ændre og ophæve allerede indgåede aftaler, jf. tjenestemandslovens 45. Aftaler om en lavere pligtig afgangsalder end 70 år er bl.a. indgået for visse tjenestemænd i politiet (63 år), forsvaret (60 år) og kriminalforsorgen (63 år). Det drejer sig om i alt ca tjenestemænd. Som nævnt i velfærdsaftalen vil regeringen forhandle med de berørte tjenestemandsorganisationer om at løfte de aftalte pligtige afgangsaldre i bl.a. politiet, forsvaret og kriminalforsorgen. Finansministeriet har fremsat forslag herom i forbindelse med aftale- og overenskomstforhandlingerne i

10 De igangværende forhandlinger mellem Finansministeriet og de berørte tjenestemandsorganisationer om at sikre mulighed for at fravige de aftalte pligtige afgangsaldre i individuelle tilfælde fortsættes ligeledes som nævnt i velfærdsaftalen. 4. Konsekvensændringer i tjenestemandspensionsloven Den foreslåede ophævelse af den pligtige afgangsalder på 70 år nødvendiggør en ændret formulering af tjenestemandspensionslovens bestemmelser om beregning af kvalificeret svagelighedspension og ægtefællepension. En tjenestemand, hvis erhvervsevne er nedsat til en tredjedel eller derunder, har ved afsked af denne årsag ret til kvalificeret svagelighedspension. Den kvalificerede svagelighedspension fastsættes på grundlag af den pensionsalder, tjenestemanden ville have opnået ved forbliven i tjeneste indtil det tidspunkt, hvor den pågældende skulle have været afskediget fra sin stilling på grund af alder, jf. tjenestemandspensionslovens 7, stk. 1. Denne bestemmelse indebærer, at tjenestemandspensionen beregnes efter den pensionsalder, tjenestemanden ville have opnået ved fratræden ved udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år. Ægtefællepension beregnes efter den af tjenestemanden optjente pensionsalder, dog mindst efter 15 års pensionsalder. Ægtefællepensionen efter en tjenestemand, der oppebar kvalificeret svagelighedspension, beregnes efter den optjente pensionsalder med tillæg af perioden, hvori afdøde oppebar kvalificeret svagelighedspension. Ægtefællepensionen kan dog ikke i noget tilfælde beregnes efter en pensionsalder, der overstiger den pensionsalder, som tjenestemanden kunne have opnået ved den pligtige afgangsalder, jf. tjenestemandspensionslovens 12, stk. 3, 3. pkt. Også i denne bestemmelse er der tale om beregning efter den pensionsalder, som tjenestemanden kunne have opnået ved fratræden ved udgangen af den måned, hvori den pågældende ville være fyldt 70 år. Det foreslås derfor at ændre formuleringen af tjenestemandspensionslovens 7, stk. 1, og 12, stk. 3, 3. pkt., således at den gældende retstilstand opretholdes. 5. Konsekvenser for andre grupper af ansatte Forslaget om at ophæve den pligtige afgangsalder på 70 år for tjenestemænd har direkte betydning for de lærere m.v., der i forbindelse med overførslen af folkeskolen og en række undervisningsområder til kommunerne og amtskommunerne i 1993 blev omfattet af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. ( den lukkede gruppe ), jf. 2 i lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (lovbekendtgørelse nr. 679 af 17. september 1998). Forslaget har endvidere direkte betydning for tjenestemænd, som i henhold til lovgivningen om kommunalreformen er overført til visse selvejende insti- 10

11 tutioner, jf. 13 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 og VUC-lovens 26, stk. 4, som affattet ved 1, nr. 3, i lov nr. 591 af 24. juni Det forudsættes, at der foretages ændringer i bestemmelser om pligtig afgangsalder for kommunale og regionale tjenestemænd svarende til de ændringer, der ved loven gennemføres for tjenestemænd i staten. Finansministeriet har fremsat forslag om tilpasninger af de kollektive overenskomster på det statslige område i forbindelse med aftale- og overenskomstforhandlingerne i Forslaget omfatter ikke statens tjenestemænd i Grønland. Efter 29 i lov om statens tjenestemænd i Grønland afskediges tjenestemænd i Grønland fra udgangen af den måned, hvori de fylder 65 år eller opnår den alder over 60 år, som er fastsat ved aftale. En tilsvarende afgangsalder er fastsat i landstingslovgivningen om Grønlands hjemmestyres og de grønlandske kommuners tjenestemænd. En stillingtagen til, om den pligtige afgangsalder for statens tjenestemænd i Grønland bør ophæves, bør afvente, at Finansministeriet har drøftet spørgsmålet med hjemmestyret. 6. Justitssekretærer Efter tjenestemandslovens 34, stk. 3, gælder visse af tjenestemandslovens bestemmelser ikke eller ikke fuldt ud for justitssekretærer. Det drejer sig navnlig om tjenestemandslovens bestemmelser om stillingsændringer, disciplinærforfølgning og afsked. Stillingsbetegnelsen justitssekretær er ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Politi- og domstolsreform) afskaffet med virkning fra 1. januar Det foreslås derfor, at tjenestemandslovens særbestemmelser om justitssekretærer udgår. Personer, der er udnævnt til justitssekretær før 1. januar 2007, har bevaret denne stillingsbetegnelse, jf. bemærkningerne til retsplejelovsændringen (Folketingstidende , tillæg A, side 5137), og tjenestemandslovens 34, stk. 3, bør fortsat finde anvendelse for disse, jf. den foreslåede overgangsbestemmelse i 7, stk De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget skønnes ikke at indebære økonomiske eller administrative konsekvenser af betydning for staten, kommunerne og regionerne. 8. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 9. De miljømæssige konsekvenser 11

12 Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 10. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 11. Forholdet til EU-retten Lovforslaget er i overensstemmelse med bestemmelserne om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder i lov nr. 459 af 12. juni 1996 om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. som ændret ved lov nr af 22. december 2004 om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Indsættelse af alder og handicap som kriterier i loven) og lov nr af 20. december 2006 om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Forhøjelse af aldersgrænsen for aftaler om fratræden), der gennemfører Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (EF Tidende 2000 nr. L 303, s. 16). 12. Høring m.v. Lovforslaget har været i høring hos Domstolsstyrelsen, Centralorganisationernes Fællesudvalg, Offentligt Ansattes Organisationer, Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab, Akademikernes Centralorganisation, Grønlands Hjemmestyre, Færøernes Landsstyre, Advokatrådet, KL, Danske Regioner, Kommunernes Lønningsnævn, Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte og Sundhedskartellet. Lovforslaget har i henhold til tjenestemandslovens 48 været forhandlet med tjenestemændenes centralorganisationer. Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Sammenfattende skema Positive konsekvenser/ Mindre udgifter Negative konsekvenser/ merudgifter 12

13 Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 (lov om tjenestemænd) Til nr. 1 Efter tjenestemandslovens 29 afskediges tjenestemænd fra udgangen af den måned, hvori de fylder 70 år eller opnår den alder, der efter den øvrige lovgivning er foreskrevet som aldersgrænse for vedkommende stilling, eller opnår den alder over 60 år, som er fastsat ved aftale, jf. tjenestemandslovens 45. Det foreslås at ophæve den generelle pligtige afgangsalder på 70 år for tjenestemænd. Forslaget indebærer, at ansættelsesforholdet fortsætter, efter at tjenestemanden er fyldt 70 år, indtil tjenestemanden afskediges efter ansøgning eller uden ansøgning. Saglige grunde til uansøgt afsked kan f.eks. være sygdom eller uegnethed. Alder vil derimod ikke længere være en saglig afskedsgrund, medmindre der er i lovgivningen er fastsat en aldersgrænse, eller der er aftalt en pligtig afgangsalder. Tjenestemænd, der fortsætter efter det fyldte 70. år, vil være omfattet af tjenestemandslovgivningen og herunder fortsat optjene pensionsalder, hvis de ikke har opnået den højeste pensionsalder på 37 år. Den foreslåede bestemmelse omfatter ikke dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene samt præster, provster og biskopper, jf. de foreslåede særbestemmelser i nr. 3 og 5. Til nr. 2 og 4 Stillingsbetegnelsen justitssekretær er ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Politi- og domstolsreform) afskaffet med virkning fra 1. januar Det foreslås derfor, at tjenestemandslovens særbestemmelser om justitssekretærer udgår, jf. forslaget i nr. 4. Forslaget i nr. 2 er en konsekvens af forslaget i nr. 4. Personer, der er udnævnt til justitssekretær før 1. januar 2007, har bevaret denne stillingsbetegnelse, og tjenestemandslovens 34, stk. 3, bør fortsat finde anvendelse for disse, jf. den foreslåede overgangsbestemmelse i 7, stk

14 Til nr. 3 Den foreslåede bestemmelse, der indsættes i tjenestemandslovens kapitel 7 om særbestemmelser for dommere og retsassessorer m.v., opretholder den hidtidige pligtige afgangsalder på 70 år for dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene, jf. pkt. 3.2 i de almindelige bemærkninger. Det er ikke fundet nødvendigt at opretholde henvisningen i tjenestemandslovens 29 til aldersgrænser, der er foreskrevet efter den øvrige lovgivning for vedkommende stilling, idet der ikke er foreskrevet sådanne aldersgrænser for dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene. Det er heller ikke nødvendigt at opretholde den gældende henvisning til aftalte afgangsaldre, idet det ikke er aktuelt at indgå sådanne aftaler for disse grupper. Til nr. 5 Den foreslåede bestemmelse, der indsættes i tjenestemandslovens kapitel 9 om særbestemmelser for folkekirkens tjenestemænd, opretholder den hidtidige pligtige afgangsalder på 70 år for præster, provster og biskopper, jf. pkt. 3.3 i de almindelige bemærkninger. Det er ikke fundet nødvendigt at opretholde henvisningen i tjenestemandslovens 29 til aldersgrænser, der er foreskrevet efter den øvrige lovgivning for vedkommende stilling, idet der ikke er foreskrevet sådanne aldersgrænser for præster, provster og biskopper. Det er heller ikke nødvendigt at opretholde den gældende henvisning til aftalte afgangsaldre, idet det ikke er aktuelt at indgå sådanne aftaler for disse grupper. Til nr. 6 Det foreslås at ophæve den særlige regel i tjenestemandslovens 52, stk. 2, 3. pkt., hvorefter udpegningen af højesteretsdommere og landsdommere til hvervet som dommer i Tjenestemandsretten gælder indtil udløbet af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år. Efter Finansministeriets opfattelse er bestemmelsen overflødig, da det samtidig fremgår af bestemmelsen, at dommeres udpegning som dommer i Tjenestemandsretten gælder indtil udløbet af den måned, hvori den pågældende ikke længere opfylder betingelserne for at kunne udpeges. Dermed vil udpegningen som dommer i Tjenestemandsretten som hidtil altid ophøre samtidig med, at den pågældende ophører med at være højesteretsdommer henholdsvis landsdommer, uanset årsagen hertil. Til nr. 1 og 2 Til 2 (lov om tjenestemandspension) 14

15 De foreslåede bestemmelser indeholder ændringer i tjenestemandspensionslovens bestemmelser om beregning af kvalificeret svagelighedspension og ægtefællepension som konsekvens af den foreslåede ophævelse af den pligtige afgangsalder på 70 år for tjenestemænd. En tjenestemand, hvis erhvervsevne er nedsat til en tredjedel eller derunder, har ved afsked af denne årsag ret til kvalificeret svagelighedspension. Den kvalificerede svagelighedspension fastsættes på grundlag af den pensionsalder, tjenestemanden ville have opnået ved forbliven i tjeneste indtil det tidspunkt, hvor den pågældende skulle have været afskediget fra sin stilling på grund af alder, jf. tjenestemandspensionslovens 7, stk. 1. Denne bestemmelse indebærer, at tjenestemandspensionen beregnes efter den pensionsalder, tjenestemanden ville have opnået ved fratræden ved udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år. Ægtefællepension beregnes efter den af tjenestemanden optjente pensionsalder, dog mindst efter 15 års pensionsalder. Ægtefællepensionen efter en tjenestemand, der oppebar kvalificeret svagelighedspension, beregnes efter den optjente pensionsalder med tillæg af perioden, hvori afdøde oppebar kvalificeret svagelighedspension. Ægtefællepensionen kan dog ikke i noget tilfælde beregnes efter en pensionsalder, der overstiger den pensionsalder, som tjenestemanden kunne have opnået ved den pligtige afgangsalder, jf. tjenestemandspensionslovens 12, stk. 3, 3. pkt. Også i denne bestemmelse er der tale om beregning efter den pensionsalder, som tjenestemanden kunne have opnået ved fratræden ved udgangen af den måned, hvori den pågældende ville være fyldt 70 år. Det foreslås derfor at ændre formuleringen af tjenestemandspensionslovens 7, stk. 1, og 12, stk. 3, 3. pkt., således at den gældende retstilstand opretholdes. Til 3 (lov om pensionering af flyveledere) Til nr. 1 Den foreslåede bestemmelse indeholder ændringer i lov om pensionering af flyveledere som konsekvens af den foreslåede ophævelse af den pligtige afgangsalder på 70 år for tjenestemænd. Efter 2, stk. 1, i lov om pensionering af flyveledere forhøjes pensionsalderen med indtil 7 år for flyveledere, der afskediges som følge af, at de har nået den for stillingen fastsatte (aftalte) aldersgrænse, dog højst indtil den pensionsalder, som tjenestemanden ville have opnået, hvis tjenesten var blevet fortsat indtil den aldersgrænse, der er fastsat som afgangsalder for tjenestemænd i almindelighed. Tilsvarende gælder efter overgangsbestemmelsen i lovens 2, stk

16 Pensionsalderen kan således ikke overstige den pensionsalder, tjenestemanden ville have opnået, hvis tjenesten var blevet fortsat indtil udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år. Det foreslås derfor at ændre formuleringen af de to bestemmelser, således at den gældende retstilstand opretholdes. Til 4 (lov om hegn) Til nr. 1 Hegnslovens 29, stk. 2, 1. pkt., indeholder en aldersgrænse på 70 år for beskikkelse af synsmænd. Det foreslås, at der parallelt med ophævelse af aldersgrænsen på 70 år for tjenestemænd sker ophævelse af denne bestemmelse. Til 5 (lov om mark- og vejfred) Til nr. 1 Mark- og vejfredslovens 22, stk. 2, 1. pkt., indeholder en aldersgrænse på 70 år for beskikkelse af vurderingsmænd. Det foreslås, at der parallelt med ophævelse af aldersgrænsen på 70 år for tjenestemænd sker ophævelse af denne bestemmelse. Til 6 (lov om arbejdsskadesikring) Til nr. 1 Det foreslås at ophæve reglen i arbejdsskadelovens 61, stk. 5, 3. pkt., om, at ingen kan udpeges til bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring efter det fyldte 67. år. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring ledes af en direktør og af en bestyrelse, der består af en formand og 20 andre medlemmer. De 20 medlemmer af bestyrelsen udpeges af arbejdsmarkedets parter. Formanden må ikke have tilknytning til en arbejdsgiver- eller arbejdstagerorganisation. Bestyrelsens formand og øvrige medlemmer udpeges for 4 år ad gangen, og genvalg kan finde sted. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring har til opgave at - Beregne og opkræve bidrag til at finansiere erstatningsudgifter m.v. ved erhvervssygdomme og - Udbetale erstatning m.v. til tilskadekomne eller deres efterladte Til 7 16

17 Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. I stk. 2 foreslås det, at lovligheden af ansøgte eller uansøgte afskedigelser, der er foretaget før lovens ikrafttræden, ikke berøres af ophævelsen af den generelle pligtige afgangsalder på 70 år. Den foreslåede bestemmelse indebærer, at en tjenestemand, der før lovens ikrafttræden er afskediget ansøgt eller uansøgt på grund af den nuværende generelle pligtige afgangsalder på 70 år, fratræder på det fastsatte fratrædelsestidspunkt, også selv om tjenestemanden først fylder 70 år efter lovens ikrafttræden. Der vil dog ikke være noget til hinder for, at ansættelsesmyndigheden kan trække afskedigelsen tilbage, hvis ansættelsesmyndigheden og tjenestemanden er enige om, at ansættelsesforholdet skal fortsætte. Ansættelsesforholdet fortsætter i givet fald uændret på tjenestemandsvilkår. Efter overgangsbestemmelsen i stk. 3 finder tjenestemandslovens 34, stk. 4 (tidligere stk. 3), tilsvarende anvendelse for justitssekretærer, der er udnævnt før 1. januar Der henvises til forslaget i 1, nr

18 Bilag Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om tjenestemænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 531 af 11. juni 2004, som ændret ved 2 i lov nr. 527 af 24. juni 2005 og 6 i lov nr af 20. december 2006, foretages følgende ændringer: Lov om tjenestemænd 29. Tjenestemænd afskediges fra udgangen af den måned, hvori de fylder 70 år eller opnår den alder, der efter den øvrige lovgivning er foreskrevet som aldersgrænse for vedkommende stilling, eller opnår den alder over 60 år, som er fastsat ved aftale, jf I 29 udgår fylder 70 år eller. Kapitel 7 Særbestemmelse om dommere og retsassessorer m.v. 2. I overskriften til kapitel 7 udgår og retsassessorer. 34. Ansættelse som dommer og retsassessor kan kun ske som varig ansættelse. Stk. 2. Bestemmelserne i 8, 11-13, 19-25, 53, stk. 1, nr. 2, og stk. 4, 54 og 54 a, stk. 2, gælder ikke for dommere. Bestemmelserne i 28 og 31 gælder kun for dommere, når disse kan afskediges administrativt uden ansøgning. Stk. 3. Bestemmelserne i 12, stk. 2 og 3, 19-25, 53, stk. 1, nr. 2, og stk. 4, 54 og 54 a, 3. I 34 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: Stk. 2. Dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene afskediges fra udgangen af den måned, hvori de fylder 70 år. Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og I 34, stk. 3, der bliver stk. 4, udgår to steder justitssekretærer og. 18

19 stk. 2, gælder ikke for justitssekretærer og retsassessorer. Bestemmelserne i 28 og 31 gælder kun for justitssekretærer og retsassessorer, når disse kan afskediges administrativt uden ansøgning. 5. Efter 43 indsættes: 43 a. Præster, provster og biskopper afskediges fra udgangen af den måned, hvori de fylder 70 år. 52. Tjenestemandsretten, der nedsættes af finansministeren, består af en formand og en stedfortræder for denne og 10 andre dommere og stedfortrædere for disse. Til retten knyttes en sekretær. Stk. 2. Formanden og dennes stedfortræder udpeges af Højesterets præsident blandt Højesterets dommere. To dommere og stedfortrædere for disse udpeges af præsidenten for Østre Landsret blandt rettens dommere. Udpegningen gælder indtil udløbet af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år eller i øvrigt ikke længere opfylder betingelserne for at kunne udpeges. Stk I 52, stk. 2, 3. pkt., udgår fylder 70 år eller i øvrigt. 2 Lov om tjenestemandspension 7. En tjenestemand, der er under 60 år, og hvis erhvervsevne er nedsat til en tredjedel eller derunder, har ved afsked af denne årsag ret til en pension, som fastsættes på grundlag af den pensionsalder, I lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts 2004, som ændret ved 3 i lov nr. 527 af 24. juni 2005, lov nr af 7. december 2005 og 5 i lov nr af 20. december 2006, foretages følgende ændringer: 1. I 7, stk. 1, ændres det tidspunkt, hvor den pågældende skulle have været afskediget fra sin stilling på grund af alder til: udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år. 19

20 tjenestemanden ville have opnået ved forbliven i tjeneste indtil det tidspunkt, hvor den pågældende skulle have været afskediget fra sin stilling på grund af alder. Stk Stk. 3. Ægtefællepension beregnes efter den af tjenestemanden optjente pensionsalder, dog mindst efter 15 års pensionsalder. Ægtefællepension efter en egenpensionist, som ved sin død oppebar pension efter 7, beregnes efter den optjente pensionsalder med tillæg af perioden, hvori afdøde oppebar pension efter 7. Ægtefællepensionen kan dog ikke i noget tilfælde beregnes efter en pensionsalder, der overstiger den pensionsalder, som tjenestemanden kunne have opnået ved den pligtige afgangsalder. 2. I 12, stk. 3, 3. pkt., ændres den pligtige afgangsalder til: udgangen af den måned, hvori den pågældende ville være fyldt 70 år. 3 Lov om pensionering af flyveledere 2. For flyveledere, der afskediges som følge af, at de har nået den for stillingen fastsatte aldersgrænse, forhøjes pensionsalderen efter lov om tjenestemandspension med indtil 7 år, dog højst indtil den pensionsalder, som tjenestemanden ville have opnået, hvis tjenesten var blevet fortsat indtil den aldersgrænse, der er fastsat som afgangsalder for tjenestemænd i almindelighed. Stk. 2. Pensioner for de før 1. april 1979 ansatte flyveledere, der afskediges efter at have nået den for deres stilling fastsatte aldersgrænse, kan dog beregnes på grundlag af den I lov om pensionering af flyveledere, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 31. juli 1995, foretages følgende ændring: 1. I 2, stk. 1 og 2, ændres den aldersgrænse, der er fastsat som afgangsalder for tjenestemænd i almindelighed til: udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år. 20

21 optjente pensionsalder, forøget med et dertil svarende antal 30.-dele af forskellen op til den pensionsalder, der ville blive lagt til grund ved pensionsberegning, såfremt tjenesten var blevet fortsat indtil den aldersgrænse, der er fastsat som afgangsalder for tjenestemænd i almindelighed. 4 Lov om hegn Stk. 2., der har opnået en alder af 70 år, kan beskikkes til synsmand., der har opnået en alder af 60 år, er forpligtet til at modtage beskikkelse som synsmand. Den, der har fungeret som synsmand i en periode, er ikke forpligtet til at modtage beskikkelse før efter udløbet af en ny periode. Om i øvrigt nogen har gyldig grund til at fordre sig fritaget for hvervet, afgøres af kommunalbestyrelsen, hvis afgørelse kan indankes for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. I lov om hegn, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 19. januar 2007, foretages følgende ændring: 1. 29, stk. 2, 1. pkt., ophæves. 5 Lov om mark- og vejfred Stk. 2., der har opnået en alder af 70 år, kan beskikkes til vurderingsmand., der har opnået en alder af 60 år, er forpligtet til at modtage beskikkelse som vurde- I lov om mark- og vejfred, jf. lovbekendtgørelse nr. 61 af 19. januar 2007, foretages følgende ændring: 1. 22, stk. 2, 1. pkt., ophæves. 21

22 ringsmand. Den, der har fungeret som vurderingsmand i en periode, er ikke forpligtet til at modtage beskikkelse før efter udløbet af en ny periode. Om i øvrigt nogen har gyldig grund til at begære sig fritaget for hvervet, afgøres af kommunalbestyrelsen, hvis afgørelse kan indbringes for Landbrugsministeriet. 6 Lov om arbejdsskadesikring Stk. 5. Bestyrelsens formand og øvrige medlemmer udpeges for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. kan udpeges til bestyrelsen efter det fyldte 67. år. Et medlem af bestyrelsen kan ikke samtidig være medlem af Erhvervssygdomsudvalget, jf. 9. Stk I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006, som ændret senest ved 7 i lov nr. 577 af 6. juni 2007, foretages følgende ændring: 1. 61, stk. 5, 3. pkt., ophæves. 7 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Stk. 2. Tjenestemandslovens 29, som ændret ved denne lovs 1, nr. 1, berører ikke lovligheden af ansøgte eller uansøgte afskedigelser, der er foretaget før lovens ikrafttræden. Stk. 3. Tjenestemandslovens 34, stk. 4, som ændret ved denne lovs 1, nr. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse for justitssekretærer, der er udnævnt før 1. januar

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love Kirkeudvalget 2009-10 L 115 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Kopieret fra Retsinformation (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=114507) den 26. april 2010. Fremsat den 1. april 2008 af finansministeren

Læs mere

2007/2 LSF 175 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Fremsat den 1. april 2008 af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen) Forslag.

2007/2 LSF 175 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Fremsat den 1. april 2008 af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen) Forslag. 2007/2 LSF 175 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-30-1 Fremsat den 1. april 2008 af finansministeren (Lars

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 8. december 2008 J.nr. 08-801-3 Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til Udkast 16. august 2005 PIH J.nr. 05-801-24 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension (Bevarelse af tillæg til visse pensionister til det 67. år og beregning af pension til tjenestemænd

Læs mere

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr. 11-801-9 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland (Ophævelse

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag.

2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag. 2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-801-9 Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Forslag. til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension

Forslag. til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension UDKAST 05-07-2016 J.nr. 2016-6001-0007 Fremsat den {FREMSAT} af finansministeren Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension (Rådighedsløn til personer, der har nået

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension. Lovforslag nr. L 32 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension. Lovforslag nr. L 32 Folketinget Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension (Rådighedsløn

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension 2016/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2016-6001-0007 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige

Læs mere

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007.

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (forhøjelse af aldersgrænsen for aftaler om fratræden) 1 I lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Til Se fordelingsliste 16. august 2005 PIH 05-801-24 Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Hermed sendes udkast af 16. august 2005 til forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd

Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd Side 1 Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd mfl. Kommunernes Landsforening Side 2 1. Indledning Regulativet omfatter tjenestemænd, som er ansat efter Tjenestemandsregulativ af 1991 for kommuner

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag.

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag. 2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til

Læs mere

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr Cirkulære om Åremålsansættelse 2016 Cirkulære af 19. april 2016 Modst. nr. 022-16 J.nr. 2016-1718-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer ved OK15... 5 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT**

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Førtidspensionsfradrag

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Førtidspensionsfradrag FINANSMINISTERIET Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 1999 1 CIRKULÆRE OM FØRTIDSPENSIONSFRADRAG (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

Tjenestemandspension

Tjenestemandspension Tjenestemandspension Lovgrundlag: Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland, 55, der lyder som følger: Der tilkommer tjenestemænd pension

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken FINANSMINISTERIET Cirkulære om Anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken 2000 1 Cirkulære om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken (Til ministerier og styrelser

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSSKABET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE 2001 1 Cirkulære om åremålsansættelse (Til samtlige ministerier) Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har den 31. oktober 2001 indgået aftale om løn-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 115 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 115 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 115 Folketinget 2009-10 Fremsat den 28. januar 2010 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning og forskellige

Læs mere

AFSKRIFT. Bekendtgørelse af lov om en kommunal tjenestemandsret

AFSKRIFT. Bekendtgørelse af lov om en kommunal tjenestemandsret Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Januar 2001 J.nr. APV2119-38990 AFSKRIFT Bekendtgørelse af lov om en kommunal tjenestemandsret Side 2 Indholdsfortegnelse 1... 3 1

Læs mere

Modtagere på høringslisten 5. juli 2005 J.nr. 05-870-6

Modtagere på høringslisten 5. juli 2005 J.nr. 05-870-6 Modtagere på høringslisten 5. juli 2005 J.nr. 05-870-6 Høring over bekendtgørelse om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af tjenestemandspensionsbyrden mellem staten og kommunerne for tjenestemænd,

Læs mere

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Cirkulære nr. 601/2007 (Tidl. nr. 601/1999) HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER 2007 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. HELBREDSBEDØMMELSE VED ANSÆTTELSE...

Læs mere

Udkast til Forslag. til. (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende åremål)

Udkast til Forslag. til. (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende åremål) Udkast til Forslag til Dokument nr.: 102133/11 Lov om ændring af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning og forskellige andre love (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2014 Cirkulære af 21. marts 2014 Modst.nr. 014-14 J.nr. 2014-7622-001 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær.

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. Cirkulære om Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning, 1 Personkreds, 2 Uansøgt svagelighedspensionering,

Læs mere

U D T A L E L S E DEN PLIGTIGE AFGANGSALDER FOR DOMMERE OG ANDRE TJENESTEMANDSANSATTE JURISTER VED DOMSTOLENE

U D T A L E L S E DEN PLIGTIGE AFGANGSALDER FOR DOMMERE OG ANDRE TJENESTEMANDSANSATTE JURISTER VED DOMSTOLENE Udvalget om pligtig afgangsalder for dommere mv. Dato: 9. januar 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2011-0970-0002 Dok.: 1024866 U D T A L E L S E OM DEN PLIGTIGE

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Dokument nr.: 85431/10 (Udvidet beskyttelse af teologisk retningsbestemt mindretal samt indførelse af øget mulighed

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler

Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler FORSVARETS PERSONELTJENESTE Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generelt 1.1. Formål 1.2. Afgrænsning 1.3. Anvendelsesområde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl.

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl. Cirkulære om Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. 2003 Cirkulære af 1. marts 2004 Perst nr. 014-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/31-3

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Førtidspensionsfradrag

Førtidspensionsfradrag Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 2014 Cirkulære af 20. maj 2014 Modst.nr. 029-14 J.nr. 2013-7002-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Førtidspensionering... 5 3. Førtidspensionsfradrag...

Læs mere

Lønningsrådet. Marts 2017

Lønningsrådet. Marts 2017 Lønningsrådet Marts 2017 Indhold 1. Indledning 3 2. Lønningsrådets sammensætning 4 3. Lønningsrådets opgaver 5 4. Lønningsrådets sagsbehandling 9 5. Aktindsigt og forholdet til offentligheden 10 Side

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 2010 Cirkulære af 5. februar 2010 Perst. nr. 008-10 J.nr. 10-882-24 2 Indholdsfortegnelse 1. Regulering

Læs mere

Førtidspensionsfradrag

Førtidspensionsfradrag Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 2015 Cirkulære af 26. marts 2015 Modst. nr. 010-15 J.nr. 2013-7002-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Førtidspensionering... 5 3. Førtidspensionsfradrag...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark LBK nr 1506 af 06/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16730

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland 2007/2 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0497 Fremsat den 12. december 2007 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister 2008/1 LSF 83 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmjn., Søfartsstyrelsen, sag nr. 200807699 Fremsat den 3. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) 2005 Cirkulære af 8. november 2007 Perst.

Læs mere

STATSMINISTERIET Dato:

STATSMINISTERIET Dato: Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) L 169 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt STATSMINISTERIET Dato: Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar på spørgsmål nr. 1 5 af 19. maj 2005 stillet af Det Politisk-Økonomiske

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter 2014/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære af 8. marts 2012 Modst.nr. 010-12 J.nr. 12-882-33 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd NOTAT 24. AUGUST 2016 JOURNALNUMMER SKREVET AF HANS CHRISTIAN ANDERSEN Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd Kommunalbestyrelsen godkendte den 31.03.2016 ny investeringsstrategi for de indbetalte

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Tjenestemandspension er

Tjenestemandspension er Tjenestemandspension er en løbende og livsvarig ved indtrædende/afsked pga alder (baseret på optjening/opsparing) sygdom (forsikringsmæssig dækning af risiko for sygdom) dødsfald (risikodækning af forsørgelsen

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 36 Folketinget

Forslag. Lovforslag nr. L 36 Folketinget Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13 Fremsat den 24. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006 2005 Cirkulære af 20. februar 2006 Perst. nr. 010-06 PKAT nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning og forskellige andre love. til

Forslag. Lov om ændring af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning og forskellige andre love. til Forslag til Dokument nr.: 643589/09 Lov om ændring af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning og forskellige andre love (Ansættelse af nyudnævnte biskopper i folkekirken på længerevarende

Læs mere

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL TAT s temadag for kommende seniorer 1.3.2011 Vi beskæftiger

Læs mere