FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads København V. Telefon: FOAs hjemmeside:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V. Telefon: 4697 2626. E-mail: klageinstans@foa.dk. FOAs hjemmeside: www.foa."

Transkript

1

2 FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads København V. Telefon: FOAs hjemmeside: FOAs dommer: Hans Kardel Sekretær: Stanley Lie, direkte

3 INDHOLDSFORTEGNELSE: FOA s KLAGEINSTANS BERETNING Generelt om FOA`S KLAGEINSTANS Beretning for Afgørelser i klager indkommet til FOA s KLAGEINSTANS i 2005 *)...6 FOA s dommer Hans Kardel udtaler til beretningen for Omtale af FOA s Klageinstans afgørelser truffet i Trafikfunktionærernes Fagforening og FOA, Forbundet indklaget FOA, Køge og Forbundet indklaget OAA, lokalenheden Holbæk og FOA, Holbæk indklaget LFS indklaget FOA, Silkeborg indklaget KLS indklaget FOA, Hjørring indklaget FOA, Forbundet indklaget FOA, Helsingør indklaget FOA, Social- og sundhedsafdelingen i Storkøbenhavn indklaget FOA, Social- og Sundhedsafdelingen i Storkøbenhavn indklaget FOA, Viborg indklaget FOA, Århus indklaget KLS indklaget FOA, Frederikshavn indklaget FOA, Århus indklaget FOA, Forbundet indklaget OAA, Lokalenheden Esbjerg indklaget OAA, Lokalenheden Viborg indklaget OAA, Lokalenheden Herning indklaget OAA, Lokalenheden Vestlolland indklaget FOA, Frederikssund indklaget FOA, Holbæk indklaget FOA, Århus indklaget PMF, afd. 4 indklaget FOA, Randers indklaget FOA, Fredericia indklaget FOA, Social- og Sundhedsafdelingen i Storkøbenhavn og FOA, Forbundet, indklaget FOA, Kolding indklaget FOA Odense indklaget KLS indklaget PMF Mellem Broerne indklaget LFS indklaget...15 STATISTISK OVERSIGT...16 Afgørelser fordelt på forbund, afdelinger, a-kasse *)...17 Klagernes fordeling på forbund, afdelinger, a-kasse *)...18 Retningslinier for FOA s KLAGEINSTANS...19

4 FOA s KLAGEINSTANS BERETNING 2005 Baggrund På baggrund af en medlemsundersøgelse i 1996 besluttede Forbundet af Offentligt Ansattes kongres at etablere en uvildig klageinstans med henblik på at sikre det enkelte medlems rettigheder i Forbundet af Offentligt Ansatte, FOA, og i Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse, OAA, og den 21. januar 1997 godkendte Forbundets hovedbestyrelse på baggrund af kongresbeslutningen retningslinierne for FOA s Klageinstans, som blev etableret med virkning fra den 1. januar Som FOA s første dommer i Klageinstansen for en 4 årig periode udpegede Forbundets hovedbestyrelse tidligere præsident i Sø- og Handelsretten, Frank Poulsen, der fratrådte den 31. december Med virkning fra den 1. januar 2002 blev tidligere højesteretsdommer Hans Kardel udpeget som dommer i Klageinstansen. Generelt om FOA`S KLAGEINSTANS 2005 FOA s Klageinstans har i 2005 modtaget 31 nye sager. Det er et fald på ca. 25% i forhold til 2004, men svarer nogenlunde til antallet af klager i de foregående 2 år. 33 sager er afgjort, herunder de 9 sager, der henstod uafgjort, da den sidste årsberetning blev afgivet, og 2 sager, der blev genoptaget i sager er under behandling. 3 af disse er stillet i bero på afgørelser i det sociale ankesystem, og 4 er indkommet i december af de afgjorte sager vedrørte Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. I 1 af sagerne, som egentlig var en klage over vedkommende afdeling, traf Hovedledelsen og Forbundet bestemmelse om tilbagebetaling af kontingent, idet klageren ikke havde fået hvilende medlemskab under pædagoguddannelse. I en anden sag traf Hovedledelsen bestemmelse om erstatning på kr. i anledning af, at en deltidsforsikret var blevet lovet skattefri præmie som fuldtidsforsikret. I en tredie sag traf Hovedledelsen bestemmelse om betaling af erstatning på baggrund af urigtig vejledning med hensyn til efterløn. I en sag tiltrådte Klageinstansen Hovedledelsens afgørelse, hvorefter der ikke var grundlag for at give en tjenestemand erstatning på grund af urigtig rådgivning vedrørende hans opsigelsesvarsel. Han skulle selvfølgelig have haft erstatning, hvis han havde lidt tab, men hans skuffelse over at skulle arbejde et par måneder mere kunne ikke begrunde et erstatningskrav. De øvrige sager giver ikke anledning til bemærkninger. Med hensyn til klager over afdelinger og Forbundet kan jeg oplyse følgende: 14 sager vedrørte spørgsmålet om afskedigelse som sædvanlig en meget stor del af de sager, som Klageinstansen behandler. 8 sager gav ikke anledning til kritik. I 1 sag blev klagen over afdelingen indgivet så tidligt, at Klageinstansen telefonisk kunne orientere Forbundet, der gik ind i sagen og opnåede et væsentligt bedre resultat for klageren. I 5 sager gav Klageinstansen klageren medhold i, at sagen ikke var blevet behandlet på en sådan måde, som klageren som medlem af FOA kunne forvente. I 2 af disse sager gav dette anledning til en kompensationsydelse, i begge tilfælde på kr. 8 sager vedrørte rådgivning om blandt andet ansættelsesbevis, efterløn, tidsbegrænset ansættelse, feriepenge og orientering om forhandlinger om løn med arbejdsgiveren. 4 af disse sager gav anledning til påtale, i en af disse med betaling af et symbolsk beløb på kr. som kompensation for den skete fejl. 4 sager vedrørte smøleri, og alle sager gav naturligvis anledning til påtale. I en af disse sager fandt Klageinstansen, at der skulle betales kr. som kompensation for smøleriet.

5 1 sag vedrørte spørgsmålet om en tillidsrepræsentants loyalitetspligt overfor en mindretalsgruppe, som efter tillidsrepræsentantens opfattelse vanskeliggjorde samarbejdet. Problemet er interessant, og problemstillingen absolut principiel. Klageinstansen understregede, at tillidsrepræsentanten har loyalitetspligt også overfor mindretalsgrupper. 1 sag blev afvist som et internt foreningsanliggende. Beretning for 2005 Af retningslinierne for FOA s KLAGEINSTANS fremgår det, at FOA s dommer én gang årligt udarbejder en skriftlig beretning om sit virke. Beretningen offentliggøres hvert år den 1. april. Forud for offentliggørelsen forelægges beretningen for FOA s hovedbestyrelse. Beretningen for 2005 foreligger hermed.

6 Afgørelser i klager indkommet til FOA s KLAGEINSTANS i 2005 *) FOA 32 klager var relateret til sagsbehandlingen i FOA, Forbundet og FOA s afdelinger afgørelserne var fordelt således: 10 klagere fik medhold med/uden erstatning 6 klagere fik delvis medhold 15 klagere fik ikke medhold Afvist 1 klager blev afvist, da sagen ansås for at være et internt foreningsanliggende I alt 32 OAA- A-kassen 5 klager var relateret til sagsbehandlingen i OAA, Arbejdsløshedskassen. Afgørelserne var fordelt således: 2 klagere fik medhold med/uden erstatning 0 klager fik delvis medhold 2 klagere fik ikke medhold 1 klager blev videresendt til OAA, som 1. instans I alt 5 *) Når summen af fordelingen af klager overstiger 33, er det begrundet i, at en sag vedrørte både den lokale OAA-enhed og FOA afdeling.

7 FOA s dommer Hans Kardel udtaler til beretningen for blev på forskellig måde et markant år. Fusionen mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Pædagogisk Medhjælper Forbund blev en realitet. FOA kom til stå for Fag og Arbejde. De nye regler om løfter om god service til FOA s medlemmer blev gennemført. Kommunalreformen blev ligeledes vedtaget, og FOA må ruste sig til nye forhandlingspartnere inden for den offentlige sektor. Fusionen mellem FOA og PMF betød, at Klageinstansen fik en noget større kreds af mulige klagere. Resultatet er dog, at der kun er kommet 2 sager med relation til PMF. Det er for tidligt at vide, om dette skyldes mangelfuldt kendskab til Klageinstansen, eller hvad man kan håbe at der ikke er noget at klage over. De nye regler om løfter til FOA s medlemmer er vedtaget af de fleste afdelinger. Jeg mener, at dette er et stort fremskridt for FOA. Hvor jeg tidligere måtte vurdere, hvad medlemmerne kunne kræve, fremgår nu af klare regler. Jeg vil i den forbindelse understrege, at en tilsidesættelse af disse regler kan betyde, at jeg må give et kompensationsbeløb, selvom der ikke med sikkerhed er lidt et tab. Der har i år været en betydelig nedgang i antallet af klagesager. Det er nærliggende at tro, at dette skyldes de nye regler, som afdelingerne har vedtaget og derfor må have et førstehåndskendskab til. I hvert fald er det givet, at medlemmerne også kender disse regler. Der henvises jævnligt til dem i klager til mig. Jeg har i det forløbne år i nogle sager mærket en betydelig frustration over, at klageren ikke er kommet til orde i forbindelse med en påstand om samarbejdsvanskeligheder. Det vil være ønskeligt, hvis afdelingerne er opmærksomme herpå og går i dialog med aftalepartneren. Dette gælder efter min mening også, selvom det måske ikke giver noget bedre juridisk resultat. Jeg er klar over, at problemet er vanskeligt at håndtere, men jeg er ikke tvivl om, at medlemmerne opfatter en sådan bistand som et naturligt led i medlemsservicen. Hans Kardel

8 Omtale af FOA s Klageinstans afgørelser truffet i Trafikfunktionærernes Fagforening og FOA, Forbundet indklaget. Klage over manglende bistand i en sag om afskedigelse efter virksomhedsoverdragelse fra Arriva Danmark A/S til Connex Danmark A/S. En trafikfunktionær blev efter en arbejdsskade afskediget den 4. oktober 2002 med sidste ansættelse den 28. december Han var af den opfattelse, at han havde længere opsigelse i kraft af den overenskomst, der havde været gældende, inden virksomheden blev overtaget af Connex Danmark A/S i foråret FOA, Forbundet, oplyste, at man i juli 2003 havde anmodet om en genoptagelse af en voldgiftssag til belysning af ansattes rettigheder efter virksomhedsoverdragelsen. Klageinstansen meddelte den 1. september 2003, at man ikke fandt anledning til at fortage videre i sagen, men at man ønskede oplysning om, hvad der videre passerede i voldgiftssagen. Klageinstansen blev løbende orienteret om brevvekslingen i sagen, der imidlertid måtte opgives, idet Forbundets advokat oplyste, at Arriva Danmark A/S ikke på noget tidspunkt havde haft ansat de chauffører, der kom fra Combus A/S og overgik til Connex Danmark A/S. Herefter meddelte Klageinstansen klageren, at man kunne tiltræde, at det var udsigtsløst at videreføre voldgiftssagen. Klageinstansen foretog sig derfor ikke videre i sagen FOA, Køge og Forbundet indklaget. Klage over utilstrækkelig bistand i forbindelse med henvendelse om ansættelsesbeviser. Efter at Klageinstansen den 29. juni 2004 havde meddelt, at man ikke kunne behandle en klage så længe den var under behandling i afdelingen og Forbundet, indgav klageren i oktober 2004 en ny klage. Sagen blev genoptaget. Sagen vedrørte en klage over, at afdelingen siden 2001 havde givet klageren utilstrækkelig bistand i forbindelse med vurderingen af hendes ansættelsesbeviser. Senest i august 2004 havde klageren gennem Forbundet fået en vejledning, som Klageinstansen fandt fyldestgørende, og Klageinstansen foretog sig herefter ikke videre i sagen OAA, lokalenheden Holbæk og FOA, Holbæk indklaget. Klage over behandling i en a-kasse og manglende bistand fra den lokale FOA-afdeling. En dagplejeleder klagede over den behandling, hun havde fået navnlig i forbindelse med, at hun mistede retten til dagpenge. Hun klagede endvidere over, at lokalafdelingen havde givet udtryk for, at man ikke ydede bistand til arbejdsløse. OAA, Hovedledelsen afgav en udførlig redegørelse for de problemstillinger, klageren havde rejst, og FOA, Holbæk meddelte, at man altid stod til rådighed for medlemmerne, uanset om de var ledige, og uanset om a-kassen eventuelt havde vurderet, at de ikke stod til rådighed for arbejdsmarkedet. Klageinstansen fandt, at der ikke var grundlag for at udtale kritik LFS indklaget. Klage over uafsluttet sagsbehandling i forbindelse med en ansættelses- og opsigelsessag. En sprogpædagog havde i perioden fra 15. august 2001 til juli 2003 været ansat i 4 enkeltstående brudte tidsbegrænsede forløb. Dette ændredes ved en aftale i slutningen af juli 2003 til en sammenhængende ansættelse, og i denne forbindelse skulle kommunen foretage en lønregulering med tilbagevirkende kraft. Udbetalte dagpenge fra a-kassen skulle tilbagebetales. Imidlertid blev sprogpædagogen afskediget i september 2003 med 3 måneders varsel. Dette gav anledning til en afskedigelsessag, der endte med, at hun den 23. januar 2004 fik udbetalt en kompensation til fuld og endelig afgørelse i relation til hendes ansættelse og afsked i kommunen. Forliget blev underskrevet af hende. Imidlertid var spørgsmålet om hendes efterregulering af løn ikke afsluttet på dette tidspunkt, og først i august 2004 blev dette spørgsmål på ny rejst, men afvist af kommunen under henvisning til forliget af 23. januar.

9 Sagen blev afgjort af Klageinstansen, der udtalte, at man fandt det beklageligt, at man ikke allerede i forbindelse med aftalen i juli 2003 havde klar oversigt over, hvilke konsekvenser aftalen måtte have for klageren i lyset af, at hun skulle tilbagebetale den understøttelse, hun havde oppebåret forud for aftalen. Det var ligeledes beklageligt, at man ikke inden forliget af 23. januar 2004 havde oversigt over dette, og navnlig var det meget beklageligt, at forliget blev indgået med et sådant ordvalg, at man fra kommunens side kunne afvise, at hun havde yderligere krav. I forbindelse med indgåelse af dette forlig var det for Klageinstansen åbenbart, at der var sket et kommunikationssvigt mellem LFS og FOA, Forbundet, og Klageinstansen stillede sig uforstående overfor, at FLS forhandler kunne anbefale klageren at underskrive forliget uden forbehold, når han var af den opfattelse, at man stadig skulle forhandle spørgsmålet om efterregulering af hendes løn. Det var utvivlsomt, at sagsbehandlingen havde været meget belastende for klageren, og Klageinstansen fandt det derfor rettest, at hun som kompensation herfor fik udbetalt et beløb af LFS på kr FOA, Silkeborg indklaget. Spørgsmål om berettigelse af et vilkår, som blev stillet i forbindelse med udbetaling af kompensationsbeløb. Sagen blev genoptaget, da afdelingen i forbindelse med udbetalingen af kompensationsbeløbet stillede krav om, at klageren skulle betragte sagen mod FOA som afsluttet. Dette vægrede hun sig ved, og hendes advokat var enig heri og meddelte, at han agtede at anlægge sag mod kommunen. Afdelingen forespurgte Klageinstansen hvor længe vi med rimelighed skal lade vores tilbud om udbetalingen af de kr. være åben. Klageinstansen meddelte, at tilbudet skal stå ved magt indtil videre dog uden at der stilles krav om, at sagen i forhold til FOA er afsluttet KLS indklaget. Klage over manglende rådgivning i forbindelse med udmeldelse af a-kassen med den virkning, at der ikke kunne udstedes efterlønsbevis med tilbagevirkende kraft. En rengøringsassistent udmeldte sig af arbejdsløshedskassen og fagforeningen i Den 11. december 2003 traf Arbejdsmarkedets Ankenævn afgørelse om, at hun ikke kunne få udstedt efterlønsbevis med tilbagevirkende kraft. Hun klagede over, at hun i forbindelse med udmeldelsen ikke havde fået tilstrækkeligt rådgivning af sin tillidsrepræsentant. KLS oplyste, at man bl.a. havde drøftet sagen med den forhenværende tillidsrepræsentant, der anførte, at hun i overensstemmelse med de interne regler ikke havde foretaget personlig rådgivning i a-kasseog efterlønsspørgsmål, men KLS beklagede, at den givne rådgivning ikke havde været tilstrækkelig, idet det materiale, der var blevet udsendt på skrift breve, artikler i fagblade m.v. tydeligvis ikke i dette tilfælde havde sikret, at klageren kunne forstå, hvilken fordel hun kunne have haft ved at søge et efterlønsbevis i Klageinstansen tilsluttede sig denne beklagelse, men meddelte, at man ikke kunne foretage sig videre i sagen FOA, Hjørring indklaget. Klage over urigtige oplysninger og manglende bistand i forbindelse med en flerhed af tidsbegrænsende ansættelser. Klageren havde gennem flere år haft vikariater som social- og sundhedshjælper og rettede i den anledning henvendelse til afdelingen, der oplyste, at hun nu skulle have fast ansættelse. Dette anførte hun overfor kommunen, der meddelte, at afdelingen havde accepteret, at hun blev ansat som vikar. Dette blev bestridt af afdelingen, der oplyste, at man alene havde haft generelle forhandlinger med kommunen om dette spørgsmål.

10 Klageinstansen beklagede, at der var opstået en misforståelse, men fandt i øvrigt ikke anledning til kritik. Klageinstansen fremhævede, at klagerens situation nu var sådan, at afdelingen evt. med Forbundets hjælp måtte kræve, at hun havde krav på fastansættelse FOA, Forbundet indklaget. Klage over, at Forbundet indgik forlig vedrørende afskedigelse. En kørselsleder blev afskediget, og vedkommende afdeling sendte sagen til Forbundet, der indgik i forhandlinger med vedkommende busselskab. Man forligte sagen således, at klageren fik sit opsigelsesvarsel forlænget med 1 måned og blev i øvrigt fritstillet. Klageren kunne ikke godkende forliget og klagede til Klageinstansen, der udtalte, at man ikke kunne kritisere det skøn, der førte til, at Forbundet ikke ville videreføre sagen ved et afskedigelsesnævn, idet man fandt det tvivlsomt, om man kunne trænge igennem med det synspunkt, at der var tale om en usaglig afskedigelse. Klageren havde endvidere anført, at han var valgt som talsmand, og som sådan havde krav på et forlænget opsigelsesvarsel. Dette blev bestridt af busselskabet, og Klageinstansen fandt det tvivlsomt, om klageren kunne få medhold i dette synspunkt FOA, Helsingør indklaget. Klage over utilstrækkelig bistand i forbindelse med afskedigelse. En social- og sundhedshjælper blev afskediget den 29. oktober 2003 til fratræden med udgangen af april Hun blev fritstillet i opsigelsesperioden og fik en godtgørelse på 2 måneders løn i medfør af funktionærlovens 2a. Afdelingen forhandlede sig frem til, at godtgørelsen blev fastsat til 3 måneders løn. Hun henvendte sig til sin tillidsrepræsentant i anledning af meddelelsen om den påtænkte afsked, men protesterede ikke mod denne. Afdelingen fik først besked om afskedigelsen efter indsigelsesfristens udløb. I perioden fra 2001 indtil afskedigelsen havde der været afholdt et betydeligt antal møder om samarbejdsvanskeligheder i klagerens gruppe. Klageinstansen udtalte, at der ikke var grundlag for at kritisere afdelingen. Man kunne ikke forvente, at afdelingen kunne opnå et bedre resultat FOA, Social- og sundhedsafdelingen i Storkøbenhavn indklaget. Klage over utilstrækkelig bistand i forbindelse med en afskedigelse. På grund af et for stort sygefravær modtog en social- og sundhedshjælper meddelelse om, at man agtede at opsige hende med sædvanligt opsigelsesvarsel. Umiddelbart derefter blev hun bortvist, idet hun var udeblevet fra arbejdet, uden at arbejdsstedet havde fået lægeerklæring gældende fra den 1. sygefraværsdag. Der forelå ikke nogen aftale om, at arbejdsstedet var berettiget til at få en sådan lægeerklæring. Klagerens faglige afdeling gjorde gældende, at bortvisningen var ulovlig, og forhandlede sig frem til, at bortvisningen blev anerkendt som en opsigelse med sædvanligt varsel. Klageinstansen udtalte, at det beroede på et skøn, om man skulle have fastholdt, at der skulle afgives en ny opsigelse, der ville fremrykke afskedigelsestidspunktet 2 måneder, men Klageinstansen fandt efter en helhedsvurdering, at der ikke var grundlag for at kritisere det skøn, der var udøvet FOA, Social- og Sundhedsafdelingen i Storkøbenhavn indklaget. Klage over afslag på hvilende medlemskab under pædagoguddannelse. OAA, Hovedledelsen traf efter samråd med Social- og Sundhedsafdelingen i Storkøbenhavn bestemmelse om tilbagebetaling af kontingent m.v., da man fandt, at klageren havde fået utilstrækkelig vejledning i forbindelse med påbegyndelsen af hendes studium FOA, Viborg indklaget. Klage over utilstrækkelig bistand i forbindelse med tilrettelæggelse af aften- og nattevagter. En social- og sundhedshjælper, der arbejdede som aftenvagt, fik sit vagtskema lagt om. Hun drøftede sagen med sin afdeling, der oplyste, at man ikke var i stand til at gøre indsigelse, da ændringen var varslet 5 måneder før, den skulle ske. Klageinstansen fandt ikke grundlag for

11 kritik af afdelingen, men da klageren havde udtalt, at hun mente, at FOA burde gøre mere for aften- og nattevagter, blev hendes henvendelse videresendt til Forbundet FOA, Århus indklaget. Klage over utilstrækkelig bistand i forbindelse med afskedigelse. En social- og sundhedshjælper, der havde været ansat i ca. ½ år, ønskedes bortvist i oktober 2004 på grund af tjenstlige forsømmelser. Den 8. november forhandlede afdelingen sig frem til, at den pågældende fratrådte den 30. november med fritstilling og fuld løn indtil denne dato. Klageren tiltrådte dette, men klagede senere til Klageinstansen, der udtalte, at det altid er et skøn, om man skal protestere mod et ønske om bortvisning, eller om man skal forsøge at forhandle sig frem til en mindelig aftale. I det pågældende tilfælde fandt Klageinstansen, at man næppe kunne have opnået et bedre resultat end det, man indgik aftale om den 8. november KLS indklaget. Klage over manglende opbakning i forbindelse med forhandling om Ny Løn. En rengøringsassistent klagede over, at hun ikke trods 9 års ansættelse havde fået noget ud af Ny Løn. Klageinstansen indhentede en erklæring fra KLS, der oplyste om de forhandlinger, man havde haft med den pågældende kommune, og på dette grundlag udtalte Klageinstansen, at man ikke fandt, at der var grundlag for at rejse kritik af KLS indsats i sagen, men at man fuldt ud forstod klagerens irritation over, at hun ikke havde fået noget ud af Ny Løn, ligesom man måtte beklage det dårlige arbejdsklima, der åbenbart var for rengøringsassistenter i kommunen FOA, Frederikshavn indklaget. Klage over manglende bistand i forbindelse med afskedigelse. På et møde, som klageren blev indkaldt til kl om morgenen, og som foregik kl. 8.00, blev en dagplejer med mere end 25 års anciennitet mødt med et krav om bortvisning, fordi hun urigtigt i en indberetning til kommunen - vist nok en måned før - havde anført, at hun havde haft et gæstebarn i pleje. Klageinstansen beklagede, at afdelingen havde accepteret, at der var grundlag for en afskedigelse på grund af manglende tillid til klageren på det noget løse grundlag, man havde. Klageren havde fastholdt, at hun ikke havde villet vildlede kommunen. Det var også beklageligt, at hun kun fik meget kort tid til at overveje sin situation, inden hun accepterede afskeden. Klageinstansen udtalte, at afdelingen ved denne handlemåde kunne have medvirket til, at klageren havde lidt et retstab. Klageinstansen havde dog ikke tilstrækkelig mulighed for nærmere at vurdere størrelsen af dette, men fandt, at klageren burde have en kompensation for den ulempe, hun havde haft, idet hun ikke havde fået den bistand, som hun som medlem af FOA havde krav på. Denne kompensation blev fastsat til kr FOA, Århus indklaget. Klage over en aftale, der var en udmøntning af en generalforsamlingsbeslutning. En næstformand i pædagogisk sektor klagede over, at hans post ikke længere skulle være lønnet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning. Klageinstansen indhentede en erklæring fra afdelingen og afviste klagen, idet man fandt, at sagen vedrørte et internt politisk anliggende FOA, Forbundet indklaget. Klage over langsommelig behandling af en lønsag. En social- og sundhedsassistent henvendte sig den 3. maj 2003 til sin afdeling om sin lønindplacering. Afdelingen videresendte sagen til Forbundet den 2. december s.å. Hun indgav klage i marts 2005 over den langsommelige sagsbehandling, der på dette tidspunkt ikke var afsluttet. FOA, Forbundet beklagede den lange ekspeditionstid, og Klageinstansen gav udtryk for, at klageren ikke havde fået den behandling, hun kunne forvente som et medlem af FOA.

12 OAA, Lokalenheden Esbjerg indklaget. Klage over beregning af størrelsen af den skattefri præmie. A-kassen havde ved forskellige lejligheder givet udtryk for, at klageren var berettiget til en skattefri præmie ved sit 65. år som fuldtidsforsikret. Hun var imidlertid alene deltidsforsikret og fik udbetalt 8 x kr. eller kr. OAA, Hovedledelsen traf bestemmelse om, at hun havde krav på en erstatning svarende til differencen mellem dette beløb, og det beløb hun ville have fået udbetalt som fuldtidsforsikret, nemlig 8 portioner a kr. eller kr. Klageinstansen meddelte, at man herefter ikke foretog sig videre i sagen OAA, Lokalenheden Viborg indklaget. Klage over at en a-kasse havde fundet, at klageren var selvforskyldt ledig og derfor mistede retten til dagpenge. Sagen blev videresendt til OAA, Hovedledelsen, der afgjorde sagen og videresendte afgørelsen til Arbejdsdirektoratet. Klageinstansen udtalte, at man på det foreliggende grundlag ikke foretog sig videre OAA, Lokalenheden Herning indklaget. Klage over urigtig oplysning om opsigelsesvarsel for en tjenestemandsansat pedel. En tjenestemandsansat pedel agtede at sige op og gå på pension. Han henvendte sig til sin a- kasse, der oplyste, at opsigelsesvarslet var 1 måned. Hans arbejdsgiver meddelte, at det ikke var korrekt, men at opsigelsesvarslet var 3 måneder. OAA, Hovedledelsen traf bestemmelse om, at man ikke kunne udbetale erstatning, da der ikke var lidt noget tab. Dette tiltrådte Klageinstansen, der dog udtalte sin beklagelse over den urigtige oplysning om hans opsigelsesvarsel OAA, Lokalenheden Vestlolland indklaget. Klage over utilstrækkelig vejledning i forbindelse med overgang fra deltidsforsikret til fuldtidsforsikret. I juni 2000 gik klageren fra at være deltidsforsikret til fuldtidsforsikret med henblik på en bedre stilling i forbindelse med efterløn. I maj 2005 fik hun at vide, at overgangen var sket ca. 1 år for sent. Klageinstansen indhentede en erklæring fra OAA, Hovedledelsen, der bestemte, at hun skulle have tilbagebetalt differencen mellem fuldtids- og deltidskontingent og fuld- og deltidsefterlønsbidrag. Samtidig beklagede OAA, Hovedledelsen og Klageinstansen de gener, som fejlinformationen havde medført. Klageinstansen tilføjede, at man på det foreliggende grundlag ikke foretog sig videre i sagen FOA, Frederikssund indklaget. Klage bl.a. over en tillidsrepræsentants illoyale optræden. En tillidsrepræsentant sendte i august 2004 et brev til kommunen vedrørende samarbejdsproblemer, og hun anførte, at de fire klagere skulle være anledning hertil. Klagerne rejste sagen overfor vedkommende afdeling, der i november måned afholdt et møde med den pågældende tillidsrepræsentant. Hun og hendes bisidder skulle godkende det foreliggende mødereferat. På en generalforsamling den 2. marts 2005 rejste en af klagerne spørgsmålet, men blev afvist af dirigenten. Hun rejste i øvrigt spørgsmål om generalforsamlingens lovlighed. Endelig rejste klagerne spørgsmål om, hvorvidt repræsentanter for kommunen kunne være til stede ved valg af faglige repræsentanter. Klageinstansen konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og fremhævede, at en dirigent på en generalforsamling har en meget betydelig magt til at styre generalforsamlingen. Såfremt man måtte være utilfreds med en dirigent, kunne man stille spørgsmål om, at han skulle fratræde.

13 Under Klageinstansens behandling af sagen blev mødereferatet med den pågældende tillidsrepræsentant godkendt af denne, og afdelingen udarbejdede retningslinier for, hvorledes man skulle optræde i en situation, hvor en tillidsrepræsentant kom i modstrid med enkelte medlemmer, ligesom kommunen anerkendte, at valget af de faglige repræsentanter skulle ske uden deltagelse af repræsentanter for denne. Klageinstansen fandt ikke anledning til kritik, men udtalte, at det havde været ønskeligt, at disse afgørelser havde foreligget på et væsentligt tidligere tidspunkt FOA, Holbæk indklaget. Klage over manglende bistand i forbindelse med en afskedigelsessag. En sygehjælper blev afskediget efter 32 års ansættelse på grund af samarbejdsvanskeligheder. Hun fik 6 måneders opsigelse, blev fritstillet i opsigelsesperioden og fik 3 måneders løn i fratrædelsesgodtgørelse. Klageinstansen fandt ikke grundlag for at kritisere afdelingen for dens bistand. Klageinstansen udtalte, at det var givet, at der forelå samarbejdsvanskeligheder, og uanset om disse ikke alene skyldtes klageren, fandt Klageinstansen, at der næppe kunne være opnået et bedre resultat ved at gennemføre en sag om usaglig afskedigelse FOA, Århus indklaget. Klage over, at en sag ikke blev indbragt for Den Sociale Ankestyrelse rettidigt. På grund af sygdom i afdelingen blev en afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen, hvorefter der ikke tilkom en sygehjælper erhvervsevnetab, ikke indbragt rettidigt for Den Sociale Ankestyrelse. Klageinstansen beklagede dette, men fandt, at der efter de lægelige oplysninger næppe havde været grundlag for, at Den Sociale Ankestyrelse ville have truffet en anden afgørelse, og Klageinstansen foretog sig herefter ikke videre i sagen PMF, afd. 4 indklaget. Klage over langsommelig behandling af et krav om sygedagpenge. En pædagogmedhjælper, der arbejde som vikar på en daginstitution, meldte sig syg den 6. januar Hun søgte under sin sygdomsperiode om en fast stilling, men blev afskediget den 9. januar. Hendes afdeling gik ind i sagen, og den 1. december accepterede kommunen, at hun skulle have løn til den 31. januar. Hendes krav om sygedagpenge var uafklaret, indtil hun i april 2005 klagede til Klageinstansen og oplyste, at hun den 28. december 2004 havde rettet henvendelse til sin a-kasse, men siden da intet hørt. Hendes afdeling oplyste, at man skulle have sendt hende et brev i marts. Hun bestred, at hun havde modtaget dette brev. Klageinstansen udtalte, at sagens behandling havde været beklagelig langsommelig, og Klageinstansen stod uforstående overfor, at afdelingen intet havde foretaget sig vedrørende spørgsmålet om sygedagpenge. Imidlertid gik man udfra, at afdelingen nu ville gå aktivt ind i sagen, og Klageinstansen foretog sig herefter ikke videre FOA, Randers indklaget. Klage over utilstrækkelig bistand i forbindelse med afskedigelse. En plejehjemsassistent, der var under pædagogmerrituddannelse, blev under uddannelsen afskediget i 2001, da hendes plejehjem blev nedlagt. Hun mente, at der i forbindelse med forhandlingerne om hendes afsked var givet hende løfte om genansættelse. Klageinstansen udtalte, at man under hensyn til den tid, der var gået, ikke var i stand til at afgøre, hvad der var sagt eller ikke sagt, og fandt herefter ikke anledning til at kritisere afdelingen, men fastslog, at det var ubestrideligt, at afskedigelsen skyldtes, at det plejehjem, hun arbejdede på, blev nedlagt, og at hun under sin uddannelse var blevet tilbudt en arbejdstid på 24 timer ugentlig.

14 FOA, Fredericia indklaget. Klage over utilstrækkelig bistand i forbindelse med en afskedigelse. På grund af samarbejdsvanskeligheder blev en serviceleder indkaldt til en tjenstlig samtale med kommunens repræsentanter i december Det aftaltes, at en arbejdspsykolog skulle forsøge at hjælpe parterne med at få løst problemerne, og parterne skulle mødes igen, såfremt samarbejdsproblemerne ikke blev løst. Det lykkedes ikke for arbejdspsykologen at nå et resultat, og klageren blev afskediget med sædvanligt varsel på grund af sygdom, men med en kompensation på 2 måneders løn. Klagen gik i det væsentlige ud på, at klageren på intet tidspunkt havde haft lejlighed til at fremkomme med sin opfattelse af baggrunden for samarbejdsproblemerne, ligesom klageren mente, at der som lovet skulle være afholdt nye forhandlinger, da arbejdspsykologen måtte opgive at komme videre. Klageinstansen udtalte, at det, selv om det nok ikke have givet en andet resultat, ville have været ønskeligt, om afdelingen i højere grad havde været lydhør overfor klagerens version af baggrunden for samarbejdsproblemerne, således at dette var kommet frem under forhandlingerne med kommunen, ligesom man burde have fastholdt som aftalt at der skulle være foretaget nye forhandlinger, inden afskedigelsen blev iværksat FOA, Social- og Sundhedsafdelingen i Storkøbenhavn og FOA, Forbundet, indklaget. Klage over utilstrækkelig bistand i forbindelse med en afskedigelse. I forbindelse med en sigtelse for tyveri opsagde klageren sin stilling som hjemmehjælper. Opsigelsen skete i tilslutning til en samtale, som hun havde uden bisidder med sin gruppeleder. Hun henvendte sig til sin afdeling, der gjorde gældende, at der forelå en forvaltningsmæssig fejl, hvilket kommunen afviste. Afdelingen henvendte sig til Forbundet, der ikke fandt tilstrækkelig grundlag for at indtræde i sagen. Forbundet bevilligede klageren advokatbistand under tyverisagen. Hun blev tiltalt for mandatsvig og blev frifundet, idet retten lagde vægt på hendes forklaring om, at hun kun havde købt ind til fordel sin klient. Klageinstansen udtalte, at man meget måtte beklage, at forbundet ikke ville støtte afdelingen i dennes bestræbelser på at sætte spørgsmålstegn ved gyldigheden af den skete opsigelse på grundlag af forhandlingen uden besidder med klagerens gruppeleder. Klageinstansen fandt, at forbundet burde have taget forbehold, således at sagen kunne være blevet rejst påny i lyset af den frifindende dom. Imidlertid fandt Klageinstansen, at udfaldet af en evt. sag var så tvivlsom, at der efter omstændighederne ikke var grundlag for at tilkende klageren en godtgørelse FOA, Kolding indklaget. Klage over forlig mellem en afdeling og en kommune. En social- og sundhedshjælper klagede over, at hun ikke var blevet orienteret om de forhandlinger, der foregik mellem vedkommende afdeling og kommunen om efterbetaling i anledning af, at hun havde måttet arbejde på planlagte fridage. Klageinstansen beklagede, at hun ikke var blevet holdt orienteret om de forhandlinger, der pågik, men fandt ikke grundlag for at kritisere det forlig, der var indgået FOA Odense indklaget. Klage over utilstrækkelig bistand i forbindelse med en afsked. En plejehjemsassistent indgik efter aftale med sin afdeling en aftale om, at hun blev afskediget med 6 måneders varsel og blev fritstillet i perioden frem til ophørstidspunktet. Ifølge aftalen kunne ophøret ikke væsentligt tilskrives nogen af parterne. Klageinstansen udtalte, at der vel havde været nogle misforståelser mellem klageren og hendes afdeling under sagens forløb, men de havde efter Klageinstansens opfattelse været uden betydning for resultatet, som Klageinstansen ikke fandt grundlag for at kritisere.

15 Klageinstansen tilføjede, at en afskedigelse, der reelt skyldes samarbejdsproblemer, altid vil give anledning til frustrationer hos den afskedigede, særligt hvis den pågældende er en dygtig og engageret medarbejder. Man må imidlertid acceptere, at dette efter dansk ret var en mulighed, som arbejdsgiveren havde KLS indklaget. Klage over manglende svar i forbindelse med en henvendelse om lønberegning. Afdelingen beklagede, at man ikke havde svaret, da klageren allerede i 2001 havde rettet henvendelse om sine lønsedler. Baggrunden var, at man ikke kunne finde fejl i de pågældende lønsedler. Man var enig i, at klageren havde været udsat for manglende sagsbehandling, og man ville gerne udrede en erstatning til hende. Klageinstansen fastsatte kompensationsbeløbet til kr PMF Mellem Broerne indklaget. Klage over utilstrækkelig rådgivning i forbindelse med feriepenge. En pædagogmedhjælper skiftede fra heltidsansættelse til ansættelse med 22 timer om ugen og fik i den forbindelse ikke rådgivning om, hvilken betydning det havde for hendes ret til ferie med løn. Klageinstansen tiltrådte, at afdelingen ikke i egentlig forstand var erstatningsansvarlig, men fandt, at afdelingen burde betale en kompensation på kr.i anledning af, at klageren ikke havde fået den bistand, som Klageinstansen fandt, hun burde have haft LFS indklaget. Klage over utilstrækkelig bistand i forbindelse med afsked. En dagplejeassistent klagede over det forlig, LFS havde indgået med kommunen om hendes afsked. Hun tiltrådte ikke forliget og blev afskediget med en fratrædelsesgodtgørelse i overensstemmelse med funktionærloven. Klageinstansen rettede henvendelse til FOA, Forbundet, der drog omsorg for, at afskedigelsessagen blev genoptaget og gennemført med et væsentligt bedre resultat for klageren.

16 STATISTISK OVERSIGT Klagernes fordeling på kvinder, mænd, faggruppe Antal klager kvinder mænd Gruppe Klager i alt I alt Klagernes fordeling på faggrupper Dagplejer 4 Dagplejeleder 1 Hjemmehjælper 1 Husassistent 1 Kørselsleder 1 Legepladsmedarbejder 1 Pedel 1 Pensionist 1 Plejehjemsassistent 2 Pædagog 1 Pædagogmedhjælper 2 Rengøringsassistent 3 Serviceleder 1 Social- og sundhedsassistent 2 Social- og sundhedshjælper 5 Sprogpædagog 1 Sygehjælper 4 Trafikfunktionær 1 I alt 33

17 Afgørelser fordelt på forbund, afdelinger, a-kasse *) Medhold Med og uden erstatning Delvis FOA Forbundet 1-u 1 3 Ikke med- Hold Afvist : Videresendt til OAA Afdelinger Fredericia 1 Frederikshavn 1-m Frederikssund 1 Helsingør 1 Hjørring 1 Holbæk 2 KLS 1-m 1 1 Kolding 1 Køge 1 LFS 1-m 1-u Odense 1 PMF afd. 4 1-u PMF Mellem Broerne 1-m Randers 1 Silkeborg 1-u Social- og Sundhedsafdelingen i 1-m 1 1 Storkøbenhavn Trafikfunktionærernes Fagforening 1 Viborg 1 Århus 1-u 1 1 OAA Hovedledelsen Esbjerg lokalenhed 1-m Herning lokalenhed 1 Holbæk lokalenhed 1 Vestlolland lokalenhed 1-u Viborg lokalenhed 1 I alt *) Når summen af fordelingen af klager overstiger33, er det begrundet i, at flere medlemmer har indklaget både Forbund og den lokale FOA afdeling/oaa Hovedledelsen / den lokale OAAenhed i samme sag.

18 Klagernes fordeling på forbund, afdelinger, a-kasse *) Antal Forbund Afdelinger a-kasse Politisk I alt *) Når summen af fordelingen af klager overstiger 33, er det begrundet i, at flere medlemmer har indklaget både Forbund og den lokale FOA afdeling/oaa Hovedledelsen / den lokale OAAenhed i samme sag.

19 Retningslinier for FOA s KLAGEINSTANS * godkendt af FOA hovedbestyrelse den 11. februar Formål Formålet med en klageinstansordning er at sikre det enkelte medlems rettigheder i FOA og OAA. Bemærkning: Det er præciseret, at dommeren omfatter både forbund (inkl. Afdelinger, klubber mv.) og arbejdsløshedskasse. Område Dommeren behandler sager fra medlemmer over sagsbehandling og afgørelser, som angår medlemmets individuelle, personlige rettigheder. Bemærkning: Der skal være tale om et medlems konkrete sag, som sagsbehandles af FOA og OAA som led i den service, der ydes overfor medlemmer. Undtaget er sager af egentlig politisk karakter samt sager, der er omfattet af andre klagemuligheder. Bemærkning: Ved sager af politisk karakter tænkes på FOA s almindelige virke som interesseorganisation for kollektive rettigheder, eks. OK-forhandlinger og andre forhandlinger vedrørende generelle ansættelsesvilkår samt det generelle politiske og fagpolitiske arbejde (medlemskab af LO, internationalt arbejde mv.). Det er ikke meningen, at dommeren skal afløse afgørelser efter lovgivningen, som kan ankes, f.eks. ankesager til DfA eller lignende. Medlemmet skal være gyldigt medlem af FOA, når sagen opstår. På begæring af FOA kan dommeren behandle sager, selv om der ikke foreligger klage fra et medlem.

20 Klagen Klagen indgives direkte til dommeren, som indhenter de nødvendige oplysninger til sin vurdering og afgørelse af sagen. Bemærkning: Dommeren foretager først egentlig sagsbehandling, når den, der klages over, har været hørt. Dommeren Dommeren udpeges af hovedbestyrelsen for en 4 årig periode og må ikke være medlem af eller ansat i organisation. Dommeren skal have en relevant faglig baggrund, skal være uvildig og fremtræde som sådan. Afgørelse Dommeren kan: Beslutte at en klage er ubegrundet Udtale kritik af en sags behandling eller afgørelse Foreslå ændring af en afgørelse, forretningsgange eller lignede Foreslå erstatning Bemærkning: Alle afgørelser er indstillinger, som skal følges, hvis dommeren skal have den ønskede værdi. Beretning Dommeren udarbejder én gang om året en skriftlig beretning om sit virke. Sekretariat Klageinstansens sekretariat oprettes og drives af forbundet og er placeret i København. Ikrafttræden Ordningen træder i kraft 1. april 1997 og kan behandle klager opstået efter 1. januar 1997.

INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007

INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007 Beretning 2007 4 Afgørelser i FOAs Klageinstans 2007.... 6 13-2006 FOA Vestlolland indklaget. 7 15-2006 FOA Horsens indklaget.. 7 16-2006 FOA Forbundet

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa. FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: 3343 4600 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs Dommer Hans Kardel Sekretær Stanley Lie, direkte 3343

Læs mere

Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 4697 2626 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 4697 2626 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 4697 2626 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs dommer: Marie Louise Andersen (pr. 1/1-07) Sekretær :

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2009 FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: FOAs hjemmeside:

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: FOAs hjemmeside: FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: 3343 4600 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs Dommer Hans Kardel Sekretær Stanley Lie, direkte 3343

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:

INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE: FOA s KLAGEINSTANS BERETNING 2002... 5 Generelt om FOA`S KLAGEINSTANS 2002... 5 Beretning for 2002... 6 Afgørelser i klager indkommet til FOA s KLAGEINSTANS i 2002:... 7 FOA... 7 Politisk...

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2008

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2008 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2008 FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS

FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS INDHOLDSFORTEGNELSE FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS 2000... 6 BERETNING FOR 2000...

Læs mere

FOAs Klageinstans. Beretning 2012 F O A F A G O G A R B E J D E

FOAs Klageinstans. Beretning 2012 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2012 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

FOA s KLAGEINSTANS. Et tilbud til medlemmerne

FOA s KLAGEINSTANS. Et tilbud til medlemmerne FOA s KLAGEINSTANS Et tilbud til medlemmerne Du har ret til at klage I en organisation med ca. 200.000 medlemmer og mere end 1000 medarbejdere fordelt over hele landet kan der opstå situationer, hvor du

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn) Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) for A (advokat Maria Muñiz Auken) mod Vejen Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. FOAs Klageinstans Sådan klager du

Til tillidsrepræsentanten. FOAs Klageinstans Sådan klager du Til tillidsrepræsentanten FOAs F O A F A G O G A R B E J D E Klageinstans Sådan klager du Du har ret til at klage I en organisation med ca. 200.000 medlemmer og mere end 1000 medarbejdere fordelt over

Læs mere

Rapport for 3F s Klageråd 2005

Rapport for 3F s Klageråd 2005 Rapport for 3F s Klageråd 2005 Forord fra formanden for Klagerådet Steen Andersen Formålet med vores Klageråd er at give 3F-medlemmer mulighed for at klage over fejl i sagsbehandlingen i sager behandlet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Overfor direktoratet for arbejdsløshedsforsikringen, ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen og arbejdsministeriet

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Udtalt, at det var beklageligt, at Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen havde truffet

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring

Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring Udtalt over for ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen, at det forekom mig tvivlsomt, om der havde været tilstrækkeligt grundlag for at sidestille

Læs mere

Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven

Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven Rettet henvendelse til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen i en sag om ikendelse af 5 ugers karantæne efter arbejdsløshedsforsikringsloven

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard)

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) 1 OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) Afsagt den 24. januar 2010 1. Denne kendelse angår alene

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation

Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation KLAGE INSTANS Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation FINANSFORBUNDET KLAGEINSTANS Synes du ikke, at din sag har fået en ordentlig behandling i Finansforbundet? Eller mener du,

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod Tilkendegivelse af 23. maj 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0091 Dansk Magisterforening som mandatar for A, B og C (advokat Frederik Brocks) mod Københavns Kommune (advokat Jørgen Vinding) Indledning

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen

Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 24. februar 2016 Birgitte Østergaard Lykke bol@midttrafik.dk 8740 8215 Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen Indledning: Nærværende notat viser

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Under visse betingelser kan ret til arbejdsløshedsdagpenge bevares under jobsøgning i et andet EF-land. FOB nr. 84.27 Fundet det meget beklageligt,

Læs mere

Tilbagebetaling af sygedagpenge

Tilbagebetaling af sygedagpenge Tilbagebetaling af sygedagpenge En sygemeldt lønmodtager havde i en periode drevet selvstændig virksomhed, samtidig med at han modtog sygedagpenge. FOB nr. 85.188 I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

Tjenestestedet må påregne, at der vil blive stillet spørgsmål om det fremtidige omfang af aften-, weekend- og søgnehelligdagsarbejde!

Tjenestestedet må påregne, at der vil blive stillet spørgsmål om det fremtidige omfang af aften-, weekend- og søgnehelligdagsarbejde! 1 Med henvisning til MSO s indstilling til byrådet om ændring af madtilbuddet i plejeboligerne skal der inden udgangen af september måned 2014 gennemføres en varslings-/opsigelsesproces af ændret arbejdstid

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

FOAs Klageinstans. Beretning 2010 F O A F A G O G A R B E J D E

FOAs Klageinstans. Beretning 2010 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2010 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127. FOA Fag og Arbejde. for. mod. Kommunernes Landsforening (KL) for. Sønderborg Kommune

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127. FOA Fag og Arbejde. for. mod. Kommunernes Landsforening (KL) for. Sønderborg Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127 FOA Fag og Arbejde for A mod Kommunernes Landsforening (KL) for Sønderborg Kommune - 2 Tvisten Uoverensstemmelsen anga r, om det var berettiget,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2011

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2011 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2011 FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

FORBUND. FOAs Klageinstans. Beretning 2015

FORBUND. FOAs Klageinstans. Beretning 2015 FORBUND FOAs Klageinstans Beretning 2015 Indhold FOAs Klageinstans beretning 2015 3 Afgørelser truffet i 2015 4 191-2014 FOA 1 indklaget 4 192-2014 FOA (Forbundet) indklaget 5 193-2014 FOA Sydfyn indklaget

Læs mere

Beretning fra HK s Klagenævn 2012-2013

Beretning fra HK s Klagenævn 2012-2013 Indledning HK s Klagenævn har i perioden 1. maj 2011 1. maj 2012 i alt behandlet 47 sager, heraf er 14 uafsluttede. Af de 47 sager var 15 påbegyndt i sidste periode. Sagerne er listet kronologisk og organisatorisk

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFT Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen for Told- og Skattestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

FORBUND. FOAs Klageinstans. Beretning 2014

FORBUND. FOAs Klageinstans. Beretning 2014 FORBUND FOAs Klageinstans Beretning 2014 FOAS KLAGEINSTANS FOA 3 Indhold FOAs Klageinstans beretning 2014 FOAs Klageinstans beretning 2014 3 Afgørelser truffet i 2014 5 172-2013 FOA1 og forbundet indklaget

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ) Faglig Fælles Forbund for A. mod. DI Overenskomst I v/di for Arriva Danmark A/S

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ) Faglig Fælles Forbund for A. mod. DI Overenskomst I v/di for Arriva Danmark A/S Opmandskendelse i faglig voldgift (FV 2015.0215) Faglig Fælles Forbund for A mod DI Overenskomst I v/di for Arriva Danmark A/S Sagen drejer sig om, hvorvidt A blev opsagt uden egen skyld og dermed har

Læs mere

Rådighedsvurdering efter arbejdsløshedsforsikringsloven i forbindelse med sygdom

Rådighedsvurdering efter arbejdsløshedsforsikringsloven i forbindelse med sygdom Rådighedsvurdering efter arbejdsløshedsforsikringsloven i forbindelse med sygdom Et medlem af en arbejdsløshedskasse, der meldte sig ledig efter ca. 2 års sygdom, fandtes af myndighederne først berettiget

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B mod 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om opsigelsen af A og B var sagligt begrundet

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2007

KLAGERÅDSRAPPORT 2007 KLAGERÅDSRAPPORT 2007 Indholdsfortegnelse Forord fra Klagerådets formand 3 Forord fra Klagerådets mæglingsmand 4 Afskedigelse 5 Rådgivning 18 Diverse 21 Ikke-realitetsbehandlede sager 24 Afviste sager

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Udtalt, at krav om tilbagebetaling efter arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk. 1, forudsætter, at dagpengebeløbet er blevet udbetalt med urette, og

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark Tvisten Sagen angår, om det var berettiget, at Banedanmark bortviste jernbanearbejder

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Vi har siden starten i 2013 og hele 2014 behandlet og afsluttet 10 sager, hvoraf en enkelt er gået videre til mæglingsmanden.

Vi har siden starten i 2013 og hele 2014 behandlet og afsluttet 10 sager, hvoraf en enkelt er gået videre til mæglingsmanden. Klagerådsberetning 2013-2014 Indhold Indhold... 2 Forord fra Klagerådets formand... 2 Klagerådets medlemmer... 2 Klagerådets mæglingsmand... 3 Følgende sager er behandlet... 3 Afskedigelse... 3 Arbejdsskader...

Læs mere

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009 2009 4-1 Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag Arbejdsskadestyrelsen traf en afgørelse som indeholdt tre delafgørelser: en afgørelse om at anerkende en arbejdsulykke som en arbejdsskade,

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn) FOA Fag og Arbejde for A, B og C (advokat Jacob Goldschmidt) mod Viborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20120092. 3F for A og B. mod. Dansk Byggeri for Spæncom A/S

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20120092. 3F for A og B. mod. Dansk Byggeri for Spæncom A/S KENDELSE i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20120092. 3F for A og B mod Dansk Byggeri for Spæncom A/S Sagen blev mundtligt forhandlet den 11. maj 2012 med højesteretsdommer Thomas Rørdam som nævnsformand og

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund 3F Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) for A (advokat Søren Narv Pedersen) mod Fagligt Fælles Forbund 3F (advokat Martin Haug) Den 15.

Læs mere

Tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Henstillet til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen at tage en afgørelse om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge op til fornyet overvejelse, idet jeg

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 27-01-2009 OK-Nyt Løn nr. 002-09 Sag.nr.: 07/2174 Voldgiftssagen vedrørende

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse. Afskedigelsesnævnssag: Dansk Psykolog Forening. for. mod. Den selvejende institution Filadelfia

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse. Afskedigelsesnævnssag: Dansk Psykolog Forening. for. mod. Den selvejende institution Filadelfia PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i Afskedigelsesnævnssag: Dansk Psykolog Forening for A mod Den selvejende institution Filadelfia Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet, om Den selvejende institution Filadelfias

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

K-lagernedlagdepåstandom,atHøjeTaastrupKommuneskaltilpligtesatbetaleE

K-lagernedlagdepåstandom,atHøjeTaastrupKommuneskaltilpligtesatbetaleE PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af L9.juni 2013 i afskedigelsesnævnssag FY 2012.01 1"7 : HI Organisation for ledende medarbejdere i ldræts, Kultur og fritidssektoren for (âdvokat Per Frydenreim Møller)

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere