Arbejdsmarkedsforhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsforhold"

Transkript

1

2 Arbejdsmarkedsforhold 2. udgave 2007 ISBN Udgiver: Fiskericirklen Copyright: Fiskericirklen Forfattere: Lærer Karsten Korsgaard Karsten Korsgaard har arbejdet som fisker og er uddannet som Fiskeskipper af 1. grad, og efterfølgende har han undervist på Fiskeriets Arbejdsmarkedsuddannelser på AMU- Center Thy og Mors. Har arbejdet som konsulent i Fiskeriets Arbejdsmiljø Tjeneste, og er nu ansat ved Fiskeriskolen, hvor han underviser voksne fiskere. Uddannelseskonsulent Preben Mandrup Uddannet elektronikmekaniker, lærer og skipper. Undervist voksne i 20 år og været ansat som udviklingskonsulent i Undervisningsministeriet og Arbejdsministeriet. Forstander på efterskole i 6 år. Konsulent for en række uddannelser inkl. Erhvervsfiskerne tidligere hos Danmarks Fiskeriforening nu hos Transporterhvervets UddannelsesRåd. Økonomisk konsulent Marianne Raben Olrik Cand. polit. Ansat i Danmarks Fiskeriforening siden 2000 med arbejdsområde indenfor økonomi, uddannelse og rekruttering.

3 Indholdsfortegnelse Forord 1 Kap. 1 - Regulering af forhold på arbejdsmarkedet 3 Kap. 2 - Organisationer i dansk fiskeri? 5 Danmarks Fiskeriforening... 5 Fagforeninger... 9 Fiskeafgiftsfonden Producentorganisationer Danske Fiskeres Producent Organisation Skagen Fiskeres Producent Organisation Danmarks Pelagiske Producentorganisation Forsikringer Skibsforsikring Arbejdsskadeforsikring Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste Havnesikkerhedsudvalgene Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Fiskeridirektoratet Danmarks Fiskeriundersøgelser Søfartsstyrelsen Andre organisationer Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening Dansk Fisk Kap. 3 - Uddannelse og beskæftigelse 25 Fiskeriets sikkerhedskursus Erhvervsfiskeruddannelsen Arbejdsmarkedsuddannelser Fiskeskipper af 3. og 1. grad Videreuddannelse... 32

4 Kap. 4 - Social sikkerhed 33 Sømandsloven Hviletid Arbejdsløshedsforsikring Efterløn Sygedagpenge Pension Førtidspension Fleksjob Pensionsordning Bistandshjælp Bilag 39 1 Overenskomst Ressource og bevaringspolitikken i EU Bekendtgørelse om fiskeres hviletid Litteraturhenvisninger 55 A F J H D C G B I E Stikordsregister 57

5 Forord side 1 Forord Det at være fisker drejer sig ikke kun om at fiske, det drejer sig i høj grad også om at kende til de betingelser, man udfører sit fiskeri under. Bogen kan læses i sammenhæng, og på den måde får du et overblik over hele emnet, som spænder fra uddannelsesmuligheder over organisationsforhold til de sociale sikringsforhold, der fungerer indenfor erhvervsfiskeriet. Fiskeriet har over en årrække udviklet sig fra at være et erhverv, der gik i arv fra far til søn, til et højteknologisk erhverv, der er gennemreguleret både nationalt og på EU-niveau. I bogen får du et godt overblik og mulighed for selv at arbejde videre med de enkelte regler og reguleringer.

6 Kapitel 1 side 3 Regulering af forhold på arbejdsmarkedet Arbejdsforholdene i fiskeriet er specielle. Fangstrejserne er lange. Sæsonerne er korte. Partsfiskere er kun ansat for én fangstrejse ad gangen, og der er udbyttedeling. I stedet gælder en aftale om arbejdsvilkår. Aftalen er indgået mellem Danmarks Fiskeriforening og Fagligt Fælles Forbund (forkortet til 3F i daglig tale). Partsfiskere, som er medlemmer af 3F og arbejder på danske fartøjer, er omfattet af aftalen. Aftale om arbejdsvilkår bestemmer, hvilket arbejde mandskabet skal være med til. Aftalen omfatter alt fra klargøring af skibet over arbejdet om bord med skibets drift og til lodsning af fangsten. Mandskabets arbejdsopgaver er : Før rejsen påbegyndes: Klargøring af skibet Montering af fiskeredskaber Klargøring af lastrum Stuvning af kasser Påfyldning af is, agn og brændstof og hvad der ellers er nødvendigt til rejsen Under rejsen (alt arbejde om bord, der har med skibets drift at gøre): Sætte redskaber ud og hive dem ind Sortering, rensning, skylning og isning af fangsten Reparation af fiskeredskaber Pasning af motor og spil Rengøring og almindelig vedligeholdelse af skibet Holde udkik og stå til rors under fiskeri og sejlads Ved ankomst til landingshavn: Losning af fangsten mv.

7 Kapitel 1 side 4 Hvis skibet er under reparation/kølhaling, kan man lave en aftale om, at mandskabet deltager i dette arbejde til en fast timepris. Det fremgår af 8 i aftale om arbejdsvilkår m.v. Skipper skal også betale løn, når fiskeren går på kursus i form af en fast takst pr. undervisningstime. Aftale om arbejdsvilkår bestemmer også, at besætninger på danske fiskefartøjer får løn ved udbyttedeling. Alle om bord forhandler deres personlige procent af udbyttet med de andre partsfiskere og skipper/reder. Fordeling mellem fartøj og besætning kan ikke ændres med mindre de lokale foreninger godkender det. Inden udbyttet deles, har ejeren af fartøjet ret til forlods at trække forskellige omkostninger fra. Det kan være omkostninger til is, kasseleje, proviant, tvungen pension mv. Det er forskelligt, hvilke omkostninger der regnes som forlods udgifter rundt om i havnene. Nu kan udbyttet deles. Partsfiskere er garanteret et mindsteudbytte pr. fiskedag, hvis de har mindst 1 måneds sejltid som fisker og ikke er under uddannelse jf. 4 i aftale om arbejdsvilkår. Er udbyttet meget dårligt en dag, vil partsfiskere således alligevel være sikret en mindsteindtjening. Der er fredspligt med aftale om arbejdsvilkår. Det betyder, at hvis der opstår uenighed, skal den løses med mægling eventuelt voldgift. Ordforklaring Mægling: At løse en konflikt mellem to parter. En sagkyndig sørger for, at parterne når til enighed. Voldgift: Ved en voldgift forstås, at begge parter giver afkald på at bringe sagen for domstolene og i stedet er villige til at lade en sagkyndig afgøre tvisten. Se bilag 1

8 Kapitel 2 side 5 Organisationer i dansk fiskeri Det er blevet anderledes at være fisker i løbet af de sidste år. Fra at have været et temmelig frit erhverv er det nu et af de mest regulerede erhverv i Danmark. I den forbindelse er der rigtig mange organisationer, som har indflydelse på fiskerens arbejde lige fra fagforeninger og organisationer til offentlige myndigheder både i Danmark og EU. I dette kapitel vil vi se på nogle af de vigtigste aktører og deres roller. Danmarks Fiskeriforening Danmarks Fiskeriforenings opgave er at fremme danske fiskeres interesser - det omfatter alt fra aktiv deltagelse i fiskeripolitikken til rådgivning af fiskere. Foreningen er hovedorganisation for 46 lokale fiskeriforeninger, der har både ejere af fiskefartøjer og partsfiskere som medlemmer. Blandt disse lokalforeninger udpeges 11 medlemmer til Danmarks Fiskeriforenings hovedbestyrelse, og dertil kommer formanden. Den øverste myndighed i Danmarks Fiskeriforening er den årlige generalforsamling, som angiver retningslinier for det arbejde, hovedbestyrelsen skal udføre. I det følgende vil vi se på de enkelte aktiviteter i Danmarks Fiskeriforening. 2.1 Danmarks Fiskeriforenings strukur 46 lokalforeninger organiseret i 3 geografiske kredse Generalforsamling Hovedbestyrelse Formand + 11 medlemmer Formandsskab Formand 1. og 2. næstformand Kilde: Danmarks Fiskeriforening.

9 Kapitel 2 side 6 Fiskeripolitik Den fælles fiskeripolitik i EU udstikker rammerne - bl.a. fiskekvoterne - for de enkelte landes politik på fiskeriområdet. EU Den Europæiske Union (EU) blev oprettet den 9. maj 1950 med 6 medlemslande, Tyskland, Holland, Belgien, Luxembourg, Frankrig og Italien. Danmark blev medlem den 1. januar Siden er EU blevet udvidet flere gange og der er nu 27 medlemslande. Når rammerne er udstukket, tilpasses Danmarks love efter EU s beslutninger. Af bilag 2 kan man se, hvordan kvoterne bliver fastsat i et samspil mellem EU og Danmark. Danmarks Fiskeriforening har til opgave at øve størst mulig indflydelse på de beslutninger, der bliver truffet indenfor fiskerisektoren i såvel EU som i Danmark således, at fiskernes interesser varetages bedst muligt. Foreningen er således repræsenteret i en række rådgivende råd, udvalg mv. Regulering Danske fiskere er underlagt en række regler for, hvor og hvornår de enkelte fiskearter må fanges og med hvilke redskaber. Reglerne bliver bl.a. fastsat i reguleringsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet Reguleringsbekendtgørelsen har til formål at fastsætte hvilke bestemmelser, der er gældende for de enkelte fiskerier. Den danske kvote fordeles ved hjælp af 3 overordnede reguleringsformer. Det er individuelle omsættelige kvoter (IOK), fartøjskvoteandele (FKA) og licenseret fiskeri. Dansk fiskeri reguleres med andre ord helt eller delvist med rettigheder, som er individuelle og omsættelige. Hvert år udgives en ny bekendtgørelse, og den forrige bekendtgørelse ophæves. Bekendtgørelsen omfatter danske fiskeres og dansk indregistrerede fiskerfartøjers erhvervsmæssige udnyttelse af fisk i alle farvande, samt landinger, omsætning mv. i Danmark, der stammer fra udenlandsk indregistrerede fiskerfartøjer.

10 Kapitel 2 side 7 Danmarks Fiskeriforening spiller en aktiv rolle, både når reguleringsbekendtgørelsen bliver udformet, og når den er i funktion. Det sker for at sikre, at fiskeriet bliver afviklet og reguleret på en fleksibel måde til gavn for fiskerne jf. bilag 2. Rådgivningen overfor den offentlige sektor, dvs. overfor Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri herunder Fiskeridirektoratet, består i daglig opfølgning på de enkelte fiskerier samt en ugentlig afrapportering via følgeudvalg for aktiviteten på dels konsumfiskeriet dels industrifiskeriet. Rådgivningen beskæftiger sig specifikt med licens- / tilladelsesfiskerier og koordinerer tildelingen af licenser/tilladelser til fiskerier, hvor der et begrænset antal fartøjer, som må deltage i de pågældende fiskerier. En række af de licensfiskerier, der forefindes i Danmark, er af tidsbegrænset art, hvorfor der gentagne gange i løbet af en fiskerisæson og i løbet af kalenderåret skal foretages tildeling af licenser. Det er også fiskerireguleringsrådgivningens opgave at undersøge mulighederne for at indgå kvotebytter med andre nationer således, at danske fiskerier, så vidt det er muligt, kan holdes i gang. Rådgivning overfor fiskerne retter sig imod hvilke bestemmelser, der er gældende for fiskerierne i de perioder og på de tidspunkter, hvor fiskerierne foregår. Biologi & miljø Når fiskeripolitikken udformes, sker det med udgangspunkt i bestandsvurderinger fra Det Internationale Havforskningsråd (ICES) jf. bilag 3. Danmarks Fiskeriforenings biologiske konsulent har bl.a. til opgave at udarbejde forklaringer og bemærkninger til den biologiske rådgivning og de bestemmelser, der følger af EU s fiskeripolitik. Formålet med arbejdet er bl.a. at føje fiskernes viden til den biologiske rådgivning. Den biologiske rådgivning i Danmarks Fiskeriforening omfatter også en lang række andre områder, f.eks. andre levende organismers påvirkning af havet (marsvin, fugle mv.) og overordnede miljøopgaver. Økonomi / statistik Fiskeriets indtjening varierer betydeligt fra år til år afhængig af kvoter, fiskeforekomster, vejrforhold mv. Danmarks Fiskeriforenings økonomiske konsulenter følger løbende fiskeriets udvikling i indtjening, omkostninger, antal fartøjer mv. Det sker bl.a. med henblik på, at kunne understøtte sektoren bedst muligt. År hvor indtjeningen er ringe, vil der f.eks. typisk være større pres på ønsket om ophugning, hvor år med god indtjening sætter mere fokus på tiltrækning af arbejdskraft mv. Den økonomiske rådgivning beskæftiger sig også med skatteforhold mv.

11 Kapitel 2 side 8 Uddannelse & rekruttering Der stilles stadig flere krav til uddannelse af fiskere bl.a. indenfor områderne sikkerhed, arbejdsmiljø og navigation. Danmarks Fiskeriforening har derfor i samarbejde med 3F og Søfartsstyrelsen opbygget uddannelser / kurser, som sikrer, at såvel nytilkomne som erfarne fiskere kan få den uddannelse, som er påkrævet jf. kapitel 3. 3F og Danmarks Fiskeriforening koordinerer i dag overordnet uddannelsernes forløb i samarbejde med Søfartsstyrelsen og uddannelsesinstitutionerne. Samme gruppe står også for rekruttering af unge til sektoren via Fiskericirklen, som også har de fiskeriafhængige kommuner, som medlemmer. Lokal rådgivning En række lokale fiskeriforeninger under Danmarks Fiskeriforening rådgiver fiskere om fiskerimuligheder, teknik og økonomi. Enkelte lokale fiskeriforeninger har konsulenter ansat til at rådgive, mens de fleste fiskeriforeninger yder rådgivning via lokalforeningsformanden. Danmarks Fiskeriforening Fiskericirklen Fiskeriets Uddannelser Brochure med oversigt over fiskeriets uddannelser

12 Kapitel 2 side 9 Fagforeninger De fleste partsfiskere er medlem af 3F eller Fiskernes Forbund. At vælge fagforening er noget, der bestemmes af den enkelte. Valget træffes måske ud fra et politisk synspunkt, kendskab til lokalafdelingen, erfaringer eller råd fra kollegaer eller andre. Som beskrevet i afsnit 1 under»regulering af arbejdsforhold«, har Danmarks Fiskeriforening og 3F en samarbejdsaftale. Det er 3F, der repræsenterer arbejdstagerne altså de ansatte i de råd og udvalg, hvor der sidder repræsentanter for arbejdsgiverne fra Danmarks Fiskeriforening. Samtidig har 3F egne konsulenter som bl.a. deltager i Det internationale transportarbejderforbund (ITF), FN's søfartsorganisation (IMO), FN's arbejdsorganisation (ILO) samt FN's fødevareorganisation (FAO). Formålet med en fagforening er at sikre, at de rettigheder, man har som partsfisker, bliver overholdt. Fagforeningen hjælper også med at sikre, at de økonomiske, arbejdsmæssige og sikkerhedsmæssige forhold er i orden og at de holder sig inden for loven. Den hjælp man kan få, hvis man er medlem af en fagforening, kan være: råd og vejledning om ansættelsesforhold, juridisk hjælp og advokatbistand til sager om arbejdsskader eller uoverensstemmelse imellem arbejdsgiver og arbejdstager. Det kan være om løn-, ansættelses- og arbejdsvilkår. Det kan bl.a. være faglige retssager eller andre faglige spørgsmål, tilbud om kurser og evt. tilskud til kurser og gruppelivsforsikring. Fagforeningen hjælper også den arbejdsløse videre. Fiskernes Forbund Fagligt Fælles Forbund

13 Kapitel 2 side 10 Fiskeafgiftsfonden Fiskeafgiftsfonden styrker fiskerierhvervets muligheder for udvikling. Det sker ved, at støtte uddannelsesformål. De fleste opgaver, Fiskeafgiftsfonden giver støtte til, løses af Danmarks Fiskeriforening og 3F. Projekterne finansieres af en produktionsafgift, som er lagt på fisk, der er landet af danske fiskefartøjer. Produktionsafgiften på fisk er 2 af landingsværdien. Bestyrelsen er ansvarlig for at opkræve og forvalte fondens midler. Det sker efter de regler, der gælder for området. Fiskeafgiftsfonden kan finansiere følgende: Fiskepleje Forbedring og tilpasning af fiskeristrukturerne Rådgivning Uddannelse Forebyggelse af sygdom Bekæmpelse af sygdom Kontrol Økonomiske forhold i erhvervet, herunder bedre afsætning, projekter for forskning og forsøg Forhold som fødevareministeren giver tilladelse til Producentorganisationer Det er fælles for producentorganisationerne, at de følger EU s regler for en fælles markedsordning i fiskerisektoren. Den første producentorganisation (DFPO) blev etableret 1974 kort efter Danmarks indtræden i EF. Senere er to andre producentorganisationer kommet til. De er specialorganisationer for sild og makrel. Den ene er knyttet til Skagen, den anden til fiskefartøjer på mere end 40 meter. Danske Fiskeres Producent Organisation Danske Fiskeres Producent Organisation har eksisteret siden 1. juli Producentorganisationen blev stiftet af de daværende hovedorganisationer inden for dansk fiskeri. Hovedorganisationerne var Dansk Fiskeriforening og Danmarks Havfiskeriforening. Organisationen blev stiftet, fordi der var behov for en styring af EF s (senere EU s) regler. Styringen var nødvendig for at få en fælles markedsordning og fælles betingelser for handel inden for fiskeriet. Danske Fiskeres Producent Organisation (forkortet til PO) skal forsøge at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel på de landede fiskearter, der har mindstepriser. Det foregår ved, at PO køber de fisk, der ikke kan opnå mindsteprisen. Derefter får fiskeren udbetalt en pris for fisken af PO. Denne pris svarer ofte til mindsteprisen. PO er derfor et sikkerhedsnet for de fiskere, der er medlem af organisationen.

14 Kapitel 2 side 11 Hvis man er ejer af et registreret EU-fiskefartøj eller en anden erhvervsmæssig virksomhed inden for fiskeriet og lander fiskerivarer under markedsordningen, kan man optages som medlem af Danske Fiskeres Producent Organisation. Medlemskabet er for en periode på mindst 3 år. I forbindelse med medlemskabet forpligter man sig til at indbetale et fastsat ørebeløb pr. kilo fisk, fartøjet lander et såkaldt»tilsvar«. Beløbet er forskelligt fra fiskeart til fiskeart. Derudover er der en række regler, som skal overholdes af medlemmerne. Man kan læse mere om reglerne på PO s hjemmeside. Danske Fiskeres Producent Organisation PO er opdelt i et medlemsråd og en bestyrelse. Medlemsrådet er PO s øverste myndighed. Det består af en formand og 32 personer, der vælges af Danmarks Fiskeriforenings 3 kredse. Disse personer vælges for 2 år ad gangen. Derudover kan sammenslutningen af fiskeriforeninger indstille 1 medlem pr. 50 medlemmer for medlemsrådet. Medlemsrådet er ansvarlig for alle ændringer af PO s vedtægter, valg af formand og bestyrelse. Rådet styrer også den officielle politik inden for PO s ansvarsområde og interesser. Derudover skal PO s regnskab vises til medlemsrådet for at blive godkendt. Rådet afholder ordinært medlemsmøde hvert år inden udgangen af september. Bestyrelsen bliver ledet af formanden, der vælges for 3 år ad gangen. Der er 8 bestyrelsesmedlemmer, der udvælges af og blandt medlemsrådets personer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på skift for 2 år ad gangen. Hvert år vælges der 4 nye bestyrelsesmedlemmer. Det er bestyrelsens ansvar at træffe de politiske beslutninger. En af de vigtigste opgaver er at fastsætte mindsteprisen. Danske Fiskeres Producent Organisation er repræsenteret i en række udvalg under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Derudover deltager de i det nationale og internationale arbejde i fiskerisektoren, bl.a. EAPO (Organisationen af Europæiske Producent Organisationer). Ordforklaring Observatørpost: En post, hvor man hverken deltager aktivt eller har indflydelse. PO en råder over en række 20-fods kølecontainere, der er opstillet rundt om i mindre havne. Containerne er beregnet til at opbevare medlemmernes fangster i. Fangsterne opsamles og transporteres videre til fiskeauktionerne med kølebiler. Man kan også leje mindre kølekar (f.eks. 660 liter) hos PO en via Danske Fiskeres Forarbejdningsindustri A/S. Skagen Fiskeres Producent Organisation Skagen Fiskeres Producent Organisation har hovedsæde i Skagen og blev stiftet i Man kan blive medlem, hvis man er statsborger i et EU-land og er ejer, lejer eller leder af et registreret fiskefartøj eller af en anden erhvervsvirksomhed inden for fiskeriet som lander de arter, der hører under organisationen. Organisationen skal varetage og fremme samarbejdet mellem danske fiskere, for at opnå de bedste vilkår for afsætning af fiskernes fangster. Det har følgende fordele: gør det lettere at planlægge produktionen og tilpasse den til efterspørgslen, bl.a. ved at bruge fangstplaner, gør udbuddet større, gør priserne stabile, fremmer fangstmetoder, som gør fiskeriet mere bæredygtigt. Organisationen benytter de muligheder, som

15 Kapitel 2 side 12 det danske medlemskab af EU giver. Det gælder, når priserne bliver stabiliserede, når der skal rationaliseres og førstehåndsomsætningen af fisk skal forbedres. Organisationen tager vare på de forhold, der gælder inden for EU s markedsordning for fisk og fiskeprodukter. Organisationen laver også støtteopkøb, regulerer priser, tilpasser de udbudte mængder til markedets krav, gennemfører fiskeriplaner, koncentrerer udbuddet af fisk og forsøger af forbedre kvaliteten. Sild og makrel er den største del af medlemmernes omsætning. Derfor er organisationen meget aktiv i disse fiskerier lige fra afsætning og til de økonomiske overførsler til fartøjet. Organisationen ledes af en bestyrelse på 7 mand. Ordforklaring Førstehåndsomsætning: Første led af omsætningen. Danmarks Pelagiske Producentorganisation Danmarks Pelagiske Producentorganisation, der har til huse på Nordsøcentret i Hirtshals har eksisteret siden Organisationens oprindelige navn var Notfiskernes Producentorganisation. I 2001 blev organisationens vedtægter ændret. Nu var det ikke længere kun notfartøjer, men også fartøjer til trawlfiskeri, der kunne blive medlem. Efter den ændring har navnet været Danmarks Pelagiske Producentorganisation. Der er tre kriterier, som skal være opfyldt, for at man kan blive medlem: 1) Fartøjet skal have en længde på mindst 40 meter. 2) Fartøjet skal være udstyret med RSW tanke (hvor vandet cirkulerer igennem et kølesystem). 3) 40% af fartøjets bruttoomsætning skal komme fra silde- og makrelfiskeri. Alle fartøjer, der opfylder disse kriterier, kan blive medlemmer uanset hvor i landet de kommer fra. Danmarks Pelagiske Producentorganisation forsøger at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel og højne kvaliteten af sild og makrel. Der betales som i de øvrige PO er et tilsvar pr. kg landet fisk, og der udbetales også en tilbagebetaling, når fiskene ikke opnår mindsteprisen. En del af organisationens daglige virke er traditionelle PO-opgaver. Det er opgaver, der har med fangsttal, landinger og afsætning at gøre. Men den væsentligste opgave er at være politisk interesseorganisation for medlemmerne. Det er derfor producentorganisationen, der tager sig af medlemmernes interesser, når det gælder politik om regulering og kapacitet osv. Ordforklaring Producentorganisation: Organisation, der administrerer en fælles markedsordning i EU. Ordningen indeholder nogle fælles normer for handel, som gælder bestemte fiskerivarer. Organisationens bestyrelse er sammensat af 7 medlemmer. Bestyrelsen består af en formand, der er fælles valgt, 3 repræsentanter fra notfartøjerne og 3 repræsentanter fra trawlfartøjerne. Danmarks Pelagiske Producentorganisation er med i forskellige udvalg under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri bl.a. Erhvervsfiskerudvalget og Overvågningsudvalget for FIUF. Organisationen er også aktiv i det europæiske samarbejde for producentorganisationer, European Association of Fish Producers Organisation.

16 Kapitel 2 side 13 Forsikringer Forsikringer er et broget område nogle forsikringer er obligatoriske, andre frivillige. Her kan du læse om de forsikringer, der er aktuelle at kende til, når du arbejder i fiskerierhvervet. Når man sammenligner priser og dækning, skal man være meget omhyggelig. Forsikringsselskaberne dækker nemlig ikke altid i samme omfang. Derfor skal man gøre sig klart, hvad det er, der er behov for, før man tegner en forsikring. Det er jo ikke hensigtsmæssigt at betale for en dækning, man ikke har brug for. Men det kan være en katastrofe ikke at have forsikret det, man har brug for. Skibsforsikring Der er 11 gensidige skibsforsikringer i Danmark. De tegner forsikringer for erhvervsfiskerfartøjer. De 11 skibsforsikringer er alle særskilte selskaber med egne vedtægter og betingelser for forsikring. I dette afsnit bliver der givet en beskrivelse af, hvordan forsikringen kan være sammensat. Ved tegning af skibsforsikring er det vigtigt at undersøge de individuelle forsikringsbetingelser hos de enkelte selskaber. Følgende eksempel på indhold af en forsikring og dækning kommer fra Skibsforsikringsforeningen i Frederikshavn. Kaskoforsikring Kaskoforsikringen er den del af forsikringen, der dækker skader på fartøjet og fartøjets udrustning. Det kan være forlis, brand, kollision, lækage eller grundstødning. I den forbindelse kan det være hævning, bjærgning og slæbning af fartøjet eller fjernelse af vraget. Forsikringen dækker også skader på fartøjets skrog efter svamp. En kaskoforsikring dækker også ved motorhavari, hydraulik- og spilskade, elinstallationer og elektronisk udstyr. Ansvarsforsikring Ansvarsforsikringen er den del af forsikringen, som dækker, hvis fartøjets fører er skyld i kollision med et andet skib og der opstår skade på det andet skib. Ansvarsforsikringen dækker, hvis der sker skade på besætningen, og besætningen derfor kræver erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og svie og smerte af fartøjsejeren. Den dækker, hvis et besætningsmedlem kommer til skade på grund af dårlig instruktion eller hvis skibets indretning eller udrustning er årsag til ulykken. Hvis det er en uhensigtsmæssig handling fra skipperen en såkaldt kulpøs handling der har ført til ulykken, dækker forsikringen også. Det gælder dog ikke for alle forsikringsselskaber. I de forsikringsselskaber, hvor en kulpøs handling ikke er dækket af ansvarsforsikringen, kan man tegne en tillægsforsikring. Ansvarsforsikringen må ikke forveksles med den lovpligtige arbejdsskadesforsikring. Andre dækningsområder, der er med i forsikringen hos Skibsforsikringsforeningen i Frederikshavn, kan være dækning af indtægtstab, hvis fartøjet er under reparation, dækning af de ejendele besætningen har om bord, dækning af den fangst der er om bord samt dykkerassistance. Der betales præmie til forsikringen, som bliver fastsat ud fra fartøjets forsikringssum. Der udregnes en selvrisiko for visse dækningsområder. Selvrisikoen bliver også fastsat ud fra forsikringssummen. Skibsforsikringsforeningen Frederikshavn råder over skibs- og havariinspektører, der kan give kunderne service i forbindelse med havari, reparation og køb af fartøj. Arbejdsskadesforsikring Lov om arbejdsskadesikring siger, at»enhver arbejdsgiver, som i sin tjeneste beskæftiger personer, har sikringspligt efter loven for disse personer«.»arbejdet kan være lønnet eller ulønnet og kan være varigt, midlertidigt eller forbigående«. Det vil med andre ord sige, at det er skibets ejer, der har pligt til at tegne arbejdsskadeforsikring for alle ansatte. Et af landets ældste arbejdsskadesforsikringsselskaber er Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri. Hovedparten af de danske fiskere er forsikrede mod arbejdsskade hos Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri. Forbundet er et gensidigt forbund, hvor tan-

17 Kapitel 2 side 14 ken er»én for alle og alle for én«. Præmien beregnes ud fra antallet af havdage pr. forsikret person. En arbejdsskadesforsikring dækker, når en person kommer ud for en ulykke i forbindelse med sit arbejde og efter at skaden er anerkendt som en arbejdsskade af Arbejdsskadestyrelsen. De fleste ansøgninger angår nedslidning. Ved en arbejdsulykke forstås»en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage«. Ifølge lov om arbejdsskadesikring er der mulighed for erstatning på følgende områder ved tilfælde af ulykke: Godtgørelse for varigt mén Tab af erhvervsevne Brilleskade Tandskade Behandlingsudgifter Hvis ulykken medfører døden, er der mulighed for erstatning til ægtefælle/samlever og børn: - Overgangsbeløb - Erstatning for tab af forsøger - Godtgørelse til efterladte Hvis forsikringen er tegnet i Ulykkesforbundet for dansk Fiskeri, er der tillige tilknyttet en gruppeulykkesforsikring. I det følgende ser vi på, hvad de forskellige forsikringer dækker. Varigt mén Godtgørelse for varigt mén skal dække de varige gener, ulemper og forringelser, som opstår i dagligdagen. Graden af mén fastsættes i procent, og er den over 5%, udbetales der en godtgørelse, som passer til det procentvise mén. Beløbet udbetales som et skattefrit engangsbeløb og er uafhængig af indtægten hos den, der er kommet til skade. Erhvervsevnetab Erstatning for tabt erhvervsevne bliver udbetalt, når en arbejdsskade varigt har nedsat evnen til at tjene sin løn ved at arbejde. Tabet af erhvervsevne vurderes også i procent, og der ydes erstatning, når tabet er over 15%. Beløbet beregnes på grundlag af 4/5 af årslønnen med en fastsat øvre grænse. Alderen på den, der er kommet til skade, kan også have betydning for beløbets størrelse. Er tabet af erhvervsevne under 50%, vil erstatningen normalt blive udbetalt som et skattefrit engangsbeløb. Er tabet af erhvervsevne over 50%, vil erstatningen blive udbetalt som et månedligt beløb, der skal betales skat af. Brille- og tandskade Ved erstatning for brilleskader vil udgifter til glas og stel normalt blive refunderet i forhold til regningens størrelse. De nye briller skal være magen til de mistede eller ødelagte. Ved erstatning for tandskade betales for tandbehandling og proteser i forhold til, hvor stor regningen er. Under sagens behandling kan rimelige udgifter til lægebehandling, kiropraktorbehandling, transport til behandling og lignende måske blive dækket. Det er blandt andet en betingelse, at der er tale om en helbredende behandling, og at sygesikringen eller sygehusvæsenet ikke allerede dækker hele udgiften. Ved behov for fremtidige eller permanente udgifter fastsættes et engangsbeløb. Dødsfald Ved dødsfald udbetales der et såkaldt overgangsbeløb i form af et engangsbeløb til den efterladte ægtefælle/samlever. Tab af forsørger Ved tab af forsørger er erstatningen til ægtefælde/samlever afhængig af forsørgerens indtægtsstørrelse før dødsfaldet. Erstatningens størrelse er også afhængig af de efterladtes mulighed for at forsørge sig selv. Deres helbredstilstand, uddannelse, alder, beskæftigelse, økonomiske forhold og forsørgerpligt bliver også taget i betragtning. Erstatning til børn ydes altid til barnet fylder 18 år, og kan forlænges til barnet fylder 21 år.

18 Kapitel 2 side 15 Beløbets størrelse afhænger af afdødes indtægt før skaden dog med et max. beløb. Erstatning til enken udgør 30% af den afdødes årsløn og 10% til børnene. Beløbet udbetales i månedlige ydelser, der beskattes. Arbejdsskadestyrelsen Godtgørelse til efterladte Er dødsfaldet forvoldt forsætligt eller ved grov uagtsomhed, kan der tilkendes en særlig godtgørelse til de efterladte, der stod afdøde særlig nær. Forsikring for selvstændige fiskere Fra 1. januar 2004 er den obligatoriske sikring af egen person for fiskere bortfaldet. Herefter er der mulighed for, at»selvstædige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller kan sikre egen person efter loven«. Hos Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri har selvstædige fiskere nu følgende muligheder. Tegne en frivillig arbejdsskade forsikring med samme dækning som ansatte, eller en fiskeriulykkesforsikring, med følgende dækning: Varigt mén (i overensstemmelse med arbejdsskadeloven). Tab af erhvervsevne, engangsudbetaling (med mulighed for individuelle summer). Forsøgertab (bedømmes i overensstemmelse med arbejdsskadeloven). Behandlingsudgifter, herunder tænder, briller mv. (i overensstemmelse med arbejdsskadeloven). Produktansvarsforsikring Tegnes forsikring for egen person i Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri vil der altid automatisk være tilknyttet en produktansvarsforsikring. Produktansvarsforsikringen dækker virksomhedens ansvar for skader på personer eller ting iflg. produktansvarsloven. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring har til formål, at udbetale erstatninger for anerkendte erhvervssygdomme. Dvs. sygdomme som skyldes længere tids påvirkning fra enten dit arbejde eller dine arbejdsforhold. En erhvervssygdom kan f.eks. være høreskade, hudlidelse eller ryglidelse, og den kan være årsag til, at man må nedsætte arbejdstiden eller skifte erhverv. Andre sygdomme bevirker, at man aldrig kan arbejde igen. Om din sygdom bliver anerkendt som en erhvervssygdom afgøres af Arbejdsskadestyrelsen, der har den lægelige ekspertise. Arbejdsgiveren/fartøjsejeren har pligt til at betale til AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring) for sine ansatte. For selvstændigt erhvervsdrivende fiskere, hvor 3/5 af årsindtægten stammer fra personligt arbejde ved fiskeri, skal der også betales til AES. Det beløb, der skal indbetales, afhænger af antallet af ansatte og de timer, de arbejder, samt hvilken branche de er ansat i. Når det gælder erstatninger, er det Arbejdsskadestyrelsen der afgør, om der er tale om en arbejdsulykke, en pludselig løfteskade eller en erhvervssygdom. Yderligere information om Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring kan hentes på deres hjemmeside. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

19 Kapitel 2 side 16 rederne, som skal være tilmeldt Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste. Det gælder både for erhvervsfiskere og bierhvervsfiskere. Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Fiskeriets Arbejdsmiljøråd blev oprettet i 1994 efter en bekendtgørelse fra Søfartsstyrelsen. Ud fra denne bekendtgørelse blev Fiskeriets Arbejdsmiljøråd etableret med Danmarks Fiskeriforening som repræsentant for arbejdsgiverne og 3F som repræsentant for arbejdstagerne, altså de ansatte. Rådets vigtigste funktion er at fremme fiskernes sikkerhed og sundhed. Det gøres ved at hjælpe med at forebygge arbejdsulykker, erhvervssygdomme og nedslidning hos fiskerne. Arbejdsmiljørådet er en selvejende institution. Udgifterne til driften af Fiskeriets Arbejdsmiljøråd og Arbejdsmiljøtjeneste betales af Ordforklaring Selvejende institution: Institution, der drives uafhængigt af andre (stiftere, organisationer, selskaber osv.) På den måde organiseres alle danske fiskere sikkerhedsmæssigt. De fleste danske fiskefartøjer har en besætningsstørrelse på under otte mand. Det betyder, at der ikke er lovkrav om en sikkerhedsrepræsentant om bord. Den sikkerhedsmæssige organisation foregår derfor gennem Havnesikkerudvalgene. Havnesikkerhedsudvalgene bliver beskrevet senere. Hvis man ser på opbygningen af institutionen, består den af tre dele, nemlig Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og havnesikkerhedsudvalgene. 2.2 Organisationsplan over Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Er bestyrelse for Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste Selvejende institution med egne vedtægter. (forestår det daglige arbejde) HSU vest HSU nord HSU øst HSU Thyborøn, Thorsminde, Hvide Sande, Esbjerg og Rømø Hirtshals, Hanstholm, Strandby, Læsø, Skagen og Limfjorden Bornholm, Sjælland og omkringliggende øer, Lolland Falster og omliggende øer, Østjylland samt Fyn og omlæggende øer. Notbåde

20 Kapitel 2 side 17 Fiskeriets Arbejdsmiljøråd er bestyrelsen. Bestyrelsen er den øverste ledelse og består af otte mand, heraf fire fra arbejdsgiverne og fire fra arbejdstagerne. Bestyrelsen skal bl.a. godkende budgetter og forslag til projekter. Bestyrelsen skal også afklare politiske spørgsmål, f.eks. til Erhvervsministeriet eller Søfartsstyrelsen. Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste, der har til huse i Esbjerg, kan betragtes som fiskeriets Bedriftssundhedstjeneste. Der er ansat en direktør til den daglige ledelse. Tjenesten skal yde konsulentbistand til danske fiskere over hele landet i form af rådgivning og vejledning i spørgsmål, der omhandler fiskernes sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø. Det kan bl.a. være: måling af støj om bord og forslag til tiltag, der kan gøre støjen mindre indretning af fartøjet, der tager hensyn til arbejdsbelastningen rådgivning om valg af skridsikre produkter om bord hjælp til at lave fartøjets lovpligtige vurdering af risiko på arbejdsopgaver Konsulentbistanden er gratis, når der er betalt bidrag til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd. Arbejdsmiljøtjenesten gennemfører løbende forskellige projekter og forsøg, som skal fremme sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø om bord på fartøjerne. Disse projekter bliver offentliggjort i bl.a. Fiskeri Tidende og på Arbejdsmiljørådets hjemmeside. Fiskeriets Arbejdsmiljøråd En vigtig del af Arbejdsmiljøtjenestens arbejde består i at udbrede og videregive information i form af skriftligt materiale og videofilm. Alle indsendte anmeldelser af skader registreres også hos Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste. Disse anmeldelser bliver gennemgået i de enkelte havnesikkerhedsudvalg. Havnesikkerhedsudvalgene Havnesikkerhedsudvalgene er organiseret, så de dækker hele landet geografisk. Hvert udvalg har 12 medlemmer. Havnesikkerhedsudvalgene er sammensat, så halvdelen af medlemmerne repræsenterer fartøjsejerne og den anden halvdel besætningsmedlemmerne. Havnesikkerhedsudvalgenes opgave er at få drøftet aktuelle problemer med sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø i deres område. De skal også komme med forslag til løsninger på problemerne eller få Arbejdsmiljøtjenesten til at følge op på dem. Der afholdes møder hvert kvartal i havnesikkerhedsudvalgene. Ved hvert møde er der et fast punkt på dagsordenen, som er en gennemgang af de skadesanmeldelser og søulykkesrapporter, der er indkommet til havnesikkerhedsudvalget. Hvis havnesikkerhedsudvalget mener, at de kan komme med forslag til at lignende ulykker ikke sker igen, sender de et forebyggende løsningsforslag til fartøjet. Det gør man for at minimere risikoen for, at ulykken sker igen. Deltagerne i havnesikkerhedsudvalgene gennemgår et såkaldt 8-kursus, der handler om sikkerhedsarbejde om bord på fiskefartøjer.

Organisationer i dansk fiskeri

Organisationer i dansk fiskeri Kapitel 2 side 5 Organisationer i dansk fiskeri Det er blevet anderledes at være fisker i løbet af de sidste 20-30 år. Fra at have været et temmelig frit erhverv er det nu et af de mest regulerede erhverv

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde Indhold 2 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 20 21 22 23 23 24 25 28 29 30 32 32 33 34 34 34 34 35 35

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

job i danmark Arbejde med ældre, syge og handicappede o B i danmark JOBB I DAnMA

job i danmark Arbejde med ældre, syge og handicappede o B i danmark JOBB I DAnMA UDNIENIE W DANII job i danmark o B i danmark Informationspjece til udlændinge om muligheder for at arbejde og leve i Danmark working in denm ARBEIT IN DÄ JOBB I DAnMA Arbejde med ældre, syge og handicappede

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked 3. udgave, maj 2009 Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Bilfærgernes Rederiforening

Bilfærgernes Rederiforening Bilfærgernes Rederiforening Årsberetning 2009-2010 Bestyrelse og sekretariat............ 4 Forord........................ 6 Bilfærgernes Rederiforening......... 8 Færgefarten i Danmark............ 10

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 PASSAGERFART Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer Januar 2006, nr. 9 Læs om M/S Tunø Ole Sohn om skibsbevaring RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 Nyt fra Skibsbevaringsfonden Marstal Navigationsskole

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Omvæltninger og det psykiske arbejdsmiljø i fiskeriet i ord og tal

Omvæltninger og det psykiske arbejdsmiljø i fiskeriet i ord og tal Projekt Fiskere i krydspres 1:2015 Omvæltninger og det psykiske arbejdsmiljø i fiskeriet i ord og tal Jørgen Møller Christiansen - Anders Berthelsen Carlsbæk Center for Martim Sundhed og Samfund, SDU Omvæltninger

Læs mere