Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen (O) Henning Jørgensen (F) Steen Christensen (A) Uffe Sørensen (J)

2 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Pkt. 20 udgår.

3 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Budgetopfølgning 3. pr. 30. september Forslag til gennemførelse af effektiviserings- og afbureaukratiseringspulje på 4,5 mio. kr. i budget Budget økonomisk konsekvens af kommunale løntilskudspladser Yderligere lånemuligheder i Ansøgning fra Boligforeningen Fredensbo om omlægning af lån vedrørende støttet byggeri Ansøgning fra Boligselskabet Østvendsyssel om omlægning af lån vedrørende støttet byggeri Ansøgning om anlægsbevilling på kr. til energibesparende foranstaltninger på gadebelysning Byggeskaderenovering Boligselskabet Østvendsyssel, Afdeling 2, Solparken, Dronninglund - Skema A Udstykning af areal til Klokkerholm Idrætsforenings klubhus Udbygnings- og renoveringsplan for skolerne i Brønderslev Kommune Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til totalrådgivningshonorar på projektet "Renovering af Skolegades skole " Frigivelse af rådighedsbeløb vedr. renovering af Skolegades Skole Masterplan for dagtilbudsområdet - Udvidelse af Børnehaven Lærkereden Partnerskabsaftale mellem Brønderslev Kommune og LO Brønderslev- Dronninglunds fagforeninger og A-kasser Opfølgning på revisionsberetningen fra 2008 på Beskæftigelsesområdet Drift og vedligehold - kommunale ejendomme Forslag til kommuneplan for Brønderslev Kommune Endelig vedtagelse af Detailhandelsplan Lokalplanforslag "Centerområde mellem Bredgade og Gravensgade samt Smalbyvej og Dannebrogsgade, Brønderslev" Lokalplanforslag nr for boliger og butikker i centerområdet, Dronninglund by Endelig vedtagelse af lokalplan "Boligområde og rekreativt område ved Rævdalslunden, Dronninglund" og kommuneplantillæg nr. 27(D) samt behandling af indsigelse Månedlig opfølgning på den specialiserede område Forslag om forhøjelse af bødetakster på biblioteket Takster for vand og spildevand Brønderslev Forsyning Indgåelse af udfyldningsaftaler - Demens Frokostmåltid i børnehaver Opfølgningsredegørelse Orientering Lukket sag - Afskrivninger af tilgodehavender 30 Lukket sag - Afskrivning af sociale tilgodehavender Lukket sag - Klage over skolekørsel

4 32 Lukket sag - Ansøgning om alkoholbeviling 33 Lukket sag - Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer 34 Lukket sag - Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, godkendelse af bestyrer og fortsat tilladelse til udvidet åbningstid til kl Lukket sag - Renovering af ejendom 36 Lukket sag - Forespørgsel om køb af ejendom 37 Lukket sag - Orientering

5 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side Budgetopfølgning 3. pr. 30. september Ø09/dwokhoc 09/11845 Åben sag ØK/BY Indstilling: Beslutning i Økonomiudvalget den 19. november 2009: Økonomiudvalget anbefaler Forretningsledelsens forslag. Budgetopfølgningen udsendes til fagudvalg til behandling. Steen Christensen var fraværende. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 23. november 2009: Udvalget henleder opmærksomheden på Forretningsledelsens udtalelser og tager i øvrigt rapporten til efterretning. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. november 2009: Udvalget kan ikke pege på besparende foranstaltninger. Udvalget tager derfor budgetopfølgningen til efterretning, men opfordrer fagenheden til tilbageholdenhed. Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 1. december 2009: Udvalget henleder opmærksomheden på Forretningsledelsens udtalelser og tager i øvrigt rapporten til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den 2. december 2009: Til efterretning. Beslutning i MED-Hovedudvalget den 2. december 2009: Orientering om budgetopfølgningen blev taget til efterretning. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 7. december 2009: Orientering om budgetopfølgningen blev taget til efterretning. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 10. december 2009: Udvalgets indstilling foreligger til Byrådets møde.

6 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side 952 Stabschefen for Økonomi og IT fremsender budgetopfølgning 3 pr. 30. september Ifølge Principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder. Budgetopfølgning 3 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser: Serviceudgifter... Overførsler... Anlæg... Finansiering... Netto kr kr kr kr kr. En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder og udvalg fremgår af vedlagte bilag over den samlede budgetopfølgning 3 pr. 30. september Der vedlægges ligeledes status vedr. opfølgningen på aftalepunkterne fra budget Det bemærkes endvidere, at budgetopfølgning 3 har en afledt effekt på 2010 svarende til en merudgift på i alt 2,3 mio. kr. Endvidere sker der pt. omlægninger på beskæftigelsesområdet, ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU), samt anbringelse af børn og unge. Der er derfor ikke foretaget konkrete 2010-vurderinger på disse områder. Budgetopfølgning 3 danner udgangspunkt for positive og negative tillægsbevillinger til budgettet for Stabschef for Økonomi og IT fremsender budgetopfølgningen til behandling og foreslår, at Byrådet godkender positive og negative tillægsbevillinger på netto kr. til budgettet for Tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen. Forretningsledelsen behandlede den 10. november 2009 budgetopfølgning 3 med følgende bemærkninger: Det foreslås, at merudgiften på 1,5 mio. kr. til vikarpuljen dækkes af som en kollektiv ordning blandt de institutioner, som deltager. Det foreslås endvidere, at det ændrede skøn over PL i 2009 indregnes, således budgetterne i 2009 nedsættes på de relevante driftskonti. I forbindelse med budget 2010 er der taget højde for mange af budgetopfølgningens forhold. Forretningsledelsen udtrykker dog bekymring over udviklingen i udgifterne på de specialiserede sociale områder og beskæftigelsesområdet. Specielt områderne STU/USB, anbringelser af børn og unge samt indsatsen for øget aktivering, herunder etablering af de ønskede kommunale løntilskudspladser, må ses som problematiske i forhold til at opnå de ønskede målsætninger, der er indeholdt i budget 2010.

7 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side 953 Bilag: Budgetopfølgningsrapport Indstilles taget til efterretning. Forretningsledelsens forslag vedrørende indregning af ændret skøn for PL-regulering for 2009 kan ikke anbefales.

8 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side Forslag til gennemførelse af effektiviserings- og afbureaukratiseringspulje på 4,5 mio. kr. i budget Ø02/dwokhoc 09/15948 Åben sag ØK I budgetaftalen for budget 2010 blev det besluttet at gennemføre en reduktion af budgettet på 4,5 mio. kr. Af aftaleteksten fremgår følgende: Gennemførelsen af effektivisering og afbureaukratisering i kommunens decentrale og centrale enheder skal mindske udgifterne med 4,5 mio. kr. Det skal ske ved reduktion af generelle driftsomkostninger i forbindelse hermed indtænkes ledelsesstrukturen og organiseringen generelt. Det forventes, at reduktionen gennemføres med færrest mulige personalemæssige konsekvenser. Såfremt regeringens regelforenklings- og afbureaukratiseringsinitiativ vedtages i folketinget forventes en yderligere effekt på 0,5 mio. kr. De forskellige fagenheder og stabe har på baggrund heraf udarbejdet forslag til at udmønte reduktionen på de 4,5 mio. kr. Samlet set er der udarbejdet følgende forslag til udmøntning af puljen: Modtagne forslag, jfr. vedlagte bilag: Beløb Personalemæssige konsekvenser Administrationen: Udvikling og planlægning samt kultur og fritid kr. ja E-boks til lønsedler kr. nej Forsikringsområdet, arbejdsskader kr. nej Energiudgifter kr. nej Vikarkorps i stedet for vikarbureau kr. ja Annoncering generelt, alle budgetområder kr. nej Skoler og undervisning kr. ja Børnepasning kr. nej Udsatte børn og unge kr. nej Fritid, kultur og bibliotek kr.? Ældreområdet kr. ja Socialpsykiatrien kr. nej Misbrugsområdet kr. nej Vej og Park kr. nej

9 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side 955 Kollektiv trafik kr. nej I alt kr. Af vedlagte bilag fremgår en konkret beskrivelse af de enkelte forslag Forretningsledelsen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, hvilke forslag der skal udmøntes. Bilag: Udmøntning af effektiviserings og afbureaukratiseringsgevinster. Oversendes til udvalgsbehandling.

10 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side Budget økonomisk konsekvens af kommunale løntilskudspladser Ø09/dwokjf 09/29622 Åben sag BE/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 23. november 2009: Beskæftigelsesudvalget foreslår, at budgettet korrigeres med 3,4 mio. kr., idet det ikke er muligt at finde yderligere besparelser indenfor udvalgets område. Steen Christensen og Kim Toft var fraværende. Ifølge budgetaftalen for budget 2010 skal den udmeldte kvote fra staten på 168 løntilskudsjob i kommunalt regi søges realiseret i videst muligt omfang for at opnå de forhøjede aktiveringsprocenter. En forudsætning herfor er, at decentrale og centrale enheders egenbetaling (10 kr. pr. time) falder bort, samt at de fornødne etableringsomkostninger dækkes. Budgetaftalen har dermed betydet en ændring i budgetforudsætningerne. I nedenstående tabel bliver det illustreret, hvilken økonomisk betydning afskaffelsen af egenbetalingen kan forventes at have. Det bemærkes, at der i oktober 2009 var 54 personer i løntilskud, og at der i 2010 er budgetteret med 33 løntilskudspladser. Udgift til 168 løntilskudspladser: Gennemsnitlig lønudgift pr. time 1) Løntilskud pr. time Kommunal arbejdsgiverudgift 143 kr kr. 13 kr. Gennemsnitlig timetal pr. uge Uger - årligt 36 timer 52 uger Udgift i alt (13*36*52) * 168 pladser kr.

11 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side 957 Budget 2010: Der er i budget 2010 på konto kommunal jobtræning afsat Herudover er egenbetalingen på 10 kr. i timen ikke finansieret i budget 2010 (de er reduceret administrativt på konto 575-passiv kontanthjælp) Nettobudget kr kr kr. Budget netto kr. 1) Her anvendes et løn-gennemsnit beregnet på baggrund af kommunens lønudbetalinger til borgere i job med løntilskud i Her er indregnet udgifterne til pensionsbidrag mv. Det forudsættes at ca. halvdelen af borgerne i løntilskud har en pensionsordning. Dette gennemsnit er fremskrevet til 2010 priser. Hvis samtlige løntilskudspladser ikke udnyttes, vil det have følgende betydning for budget Budget 2010 ved udnyttelse af 151 pladser (90%) Budget 2010 ved udnyttelse af 126 pladser (75%) kr kr. Den offentlige arbejdsgiver skal fastsætte arbejdstiden i det enkelte løntilskudsjob under hensyn til lønnen, dvs. at lønnen ikke må overstige den lediges dagpengeniveau. Derfor vil de fleste borgere i job med løntilskud arbejde under 37 timer. Hovedparten af de ansatte i løntilskud i Brønderslev Kommune arbejder 36 timer om ugen. Jobcentret får refunderet 75 % af udgiften til løntilskuddet (130 kr.). De resterende 25 % skal Jobcentret selv finansiere gennem beskæftigelsestilskuddet. Hvis Brønderslev Kommune ikke rettidigt kan stille en løntilskudsplads til rådighed, efter at være anmodet herom fra Jobcentret, vil kommunen skulle dække evt. udgifter forbundet med et andet aktiveringstilbud. Nedenstående tabel anskueliggør udgifterne ved mulige alternativer. Beregning af omkostningerne ved aktivering Beløbene er for en helårs person pr. uge Forsørgelsesudgift Aktiveringsudgift Kr. i alt 1. Privat løntilskud Virksomhedspraktik Kommunalt løntilskud (I denne pris er inkluderet både jobcentres omkostninger til løntilskuddet, samt kommunens arbejdsgiver omkostninger dvs. de 13 kr.)

12 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side Vejledning og afklaring Ingen aktivering (Her refunderes kun 50% af dagpengeudgiften) Bemærk, at priserne på de forskellige aktiveringstilbud (på nær virksomhedspraktik) kan svinge. Udregningerne er vejledende. Det bemærkes, at der i denne tabel ikke er inkluderet de administrative udgifter forbundet med de forskellige aktiveringstilbud. Et tilbud som virksomhedspraktik vil medføre store administrative udgifter. Som udgangspunkt vil det være økonomisk fordelagtigt at vælge de to øverste tilbud, men med de økonomiske konjunkturer der er i øjeblikket, vil det ikke være realistisk at finde så stort et antal private pladser. Dermed vil der for hovedparten af de ledige reelt kun være to alternativer til offentlig løntilskud; uddannelse eller ingen aktivering dvs. passiv forsørgelse. Uddannelse vil som minimum koste det samme som Vejledning og Afklaring dvs kr. pr. uge, og i det fleste tilfælde koste betydeligt mere. At vælge passiv forsørgelse vil både modarbejde ønsket om at øge aktiveringsgraden jvf. budgetaftalen for 2010, samt betyde en større økonomisk belastning. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet beslutter, i hvilket omfang de 168 pladser til offentlig jobtræning skal besættes, samt hvordan merudgifterne ved offentlig jobtræning skal finansieres. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har udarbejdet denne sagsfremstilling, og har derfor ingen videre bemærkninger. Det indstilles, at problemstillingen tages op til vurdering ved 1. kvartals budgetopfølgning.

13 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side Yderligere lånemuligheder i Ø15/dwokjd 09/30436 Åben sag FL/ØK I forbindelse med aftalen om Finansloven for 2010 er der blevet aftalt at afsætte yderligere 2 lånepuljer på i alt 3 mia. kr., som fordeles til kommunerne efter ansøgning. Der er tale om lånepuljer målrettet følgende områder: 1. Lånepulje på 2,0 mia. kr. målrettet investeringer på kvalitetsfondsområdet. Det drejer sig om anlægsudgifter på følgende områder: Folkeskoleområdet Idrætsfaciliteter Dagtilbudsområdet Ældreområdet 2. Lånepulje på 1,0 mia. kr. kr. målrettet øvrige områder, herunder investeringer i veje Låneadgangen er forbeholdt nye projekter, dvs. projekter som der ikke er afsat rådighedsbeløb til i budget 2010, idet låneadgangen er forholdt projekter som ellers ikke vil blive gennemført i I forbindelse med låneansøgningen skal der gives en kort beskrivelse af de projekter som der søges låneadgang til, ligesom der skal være en angivelse af beløbsstørrelse. Låneansøgningerne skal være Indenrigs- og Socialministeriet i hænde senes mandag den 14. december 2009, og der kan forventes svar på ansøgninger ultimo januar Fagenhederne har gennemgået mulighederne for anlægsprojekter, som meget hurtigt kunne startes op, såfremt det måtte ønskes, og af vedlagte bilag fremgår hvilke projekter, der kunne fremmes. Det skal bemærkes, at såfremt anlægsudgifterne på kvalitetsfondsområdet øges i 2010, vil det alt andet lige føre til, at Brønderslev Kommune skal deponere et mindre beløb. Det vedtagne budget 2010 vil medføre en deponering på ca. 9 mio. kr. Forretningsledelsen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter, hvilke projekter der i givet fald skal søges lånefinansiering til. Bilag: Udmeldingsbrev for yderligere lånemuligheder i 2010 Forslag til nye anlægsopgaver i 2010 Anlægsprojekter, øvrige områder

14 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side 960 Følgende projekter søges der lånefinansieringen til (prioriteret). Kvalitetsfond: Vestre Børnehave Hedegårdsskolen SFO Hjallerup Køkkenfaciliteter ældre (4,0 mio. kr.) Vuggestue, Brønderslev Vejfond/øvrige: Cykelsti, Tolstrupvej, Brønderslev

15 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side Ansøgning fra Boligforeningen Fredensbo om omlægning af lån vedrørende støttet byggeri P19/dwtflod 09/23690 Åben sag ØK Boligforeningen Fredensbo fremsender ansøgning om godkendelse af låneomlægning af lån vedrørende afdeling 22, Nordstjernen, Nordens Allé 74, Brønderslev I henhold til Lov nr. 490 af 29. maj 2009 om det støttede byggeri, er der åbnet mulighed for at få den oprindelige ydelse på støttede lån ændret til samme ydelse som på støttede lån, der optages efter den 1. juli Det er muligt, at få ændret ydelsen i byggerier der har skæringsdag efter den 30. juni 2007, hvis der er ansøgt om ændring inden den 1. oktober Byggerier, der er finansieret før den 1. juli 2009, skal betale en startydelse på 3,4 % af den samlede anskaffelsessum, medens byggerier der finansieres efter den 1. juli 2009 skal betale en startydelse på 2,8 % - begge tillægges 0,27 % som bidrag. Den nedsatte startydelse vil betyde en reduktion på ca. 16,4 % af kapitalydelsen, hvilket har en væsentlig påvirkning på lejeniveauet i afdeling 22 med afledt virkning på kommunens udgifter til boligydelse (kommunen er DUT-reguleret for besparelsen på boligydelse). Den reducerede startydelse modsvares dels af længere løbetid for lånet og dels af en højere årlig reguleringsprocent for huslejen. Det skal bemærkes, at det er det nødvendigt, at kommunen godkender og indberetter ændringen på BOSSINFF inden udgangen af december måned 2009, for at ændringen kan træde i kraft fra den 1. januar Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi foreslår, at Økonomiudvalget godkender låneomlægningen, idet afdeling 22 er omfattet af overgangsreglerne, og ansøgningen er modtaget rettidigt. Bilag: Ansøgning om godkendelse af nedsættelse af ydelse på støttede lån Godkendt.

16 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side Ansøgning fra Boligselskabet Østvendsyssel om omlægning af lån vedrørende støttet byggeri Ø52/dwtflod 09/24365 Åben sag ØK Boligselskabet Østvendsyssel fremsender ansøgning om godkendelse af låneomlægning for lån med hovedstol kr. vedrørende afd. 46, Lundagerhaven 2, Dronninglund. I henhold til Lov nr. 490 af 29. maj 2009 om det støttede byggeri, er der åbnet mulighed for at få den oprindelige ydelse på støttede lån ændret til samme ydelse som på støttede lån, der optages efter den 1. juli Det er muligt, at få ændret ydelsen i byggerier der har skæringsdag efter den 30. juni 2007, hvis der er ansøgt om ændring inden den 1. oktober Byggerier, der er finansieret før den 1. juli 2009, skal betale en startydelse på 3,4 % af den samlede anskaffelsessum, medens byggerier der finansieres efter den 1. juli 2009 skal betale en startydelse på 2,8 % - begge tillægges 0,27 % som bidrag. Den nedsatte startydelse vil betyde en reduktion på ca. 16,4 % af kapitalydelsen, hvilket har en væsentlig påvirkning på lejeniveauet i afdeling 46 med afledt virkning på kommunens udgifter til boligydelse (kommunen er DUT-reguleret for besparelsen på boligydelse). Den reducerede startydelse modsvares dels af længere løbetid for lånet og dels af en højere årlig reguleringsprocent for huslejen. Det skal bemærkes, at det er det nødvendigt, at kommunen godkender og indberetter ændringen på BOSSINFF inden udgangen af december måned 2009, for at ændringen kan træde i kraft fra den 1. januar Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi foreslår, at Økonomiudvalget godkender ansøgningen idet afdeling 46 er omfattet af overgangsreglerne og ansøgning er modtaget rettidig. Bilag: Ansøgning om godkendelse af nedsættelse af ydelse på støttede lån Godkendt.

17 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side Ansøgning om anlægsbevilling på kr. til energibesparende foranstaltninger på gadebelysning S05/dwtfjkk 09/30051 Åben sag TM/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23. november 2009: Udvalget indstiller, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på kr. til etablering af energibesparende foranstaltninger på gadebelysningen. Bevillingen foreslås finansieret af rådighedsbeløbet for energibesparende foranstaltninger. Nyfors har udarbejdet forslag til investeringsplan for energibesparende foranstaltninger i 2009/2010. I investeringsplanen er udpeget energibesparende projekter omfattende udskiftning af 237 armaturer i byerne Brønderslev og Dronninglund til en anlægsudgift af kr. med en årlig forventet strømbesparelse på kr. Resten af anlægsbevillingen på kr. anvendes til følgende energibesparende tiltag: Renovering og udflytning af 5 gamle tændsystemer i byerne Hjallerup og Dronninglund Igangsætning af en modernisering af ca. 200 decentrale styresystemer med ure og fotoceller, som på sigt udfases til en central styring af hele gadebelysningsanlægget Opstramning og udbygning af natsænkningsområderne Udskiftning af enkeltstående energibelastende armaturer Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på kr. til etablering af energibesparende foranstaltninger på gadebelysningen. Bevillingen foreslås finansieret af rådighedsbeløbet for energibesparende foranstaltninger. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen Bilag: Nyfors investeringsplan eksisterende armaturer 2009/10 Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

18 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side Byggeskaderenovering Boligselskabet Østvendsyssel, Afdeling 2, Solparken, Dronninglund - Skema A Ø52/dwtflod 09/4872 Åben sag ØK/BY Kuben Management A/S søger for Boligselskabet Østvendsyssel om godkendelse af byggeskaderenovering af de almennyttige boliger i afdeling 2, Solparken 1-79, Dronninglund, som i dag omfatter 40 boliger. Antallet af boliger reduceres til 32. Landsbyggefonden har godkendt en fysisk løsning, hvor 1. salen på alle boliger fjernes og der laves en ny tagkonstruktion, alle boliger får en ændret udbygning, for at sikre, at der fremover både er 2, 3 og 4 værelsesboliger i et plan, alle boliger er tilgængelige i henhold til SBI-vejledning nr. 222, alle boliger får en isolering, er opfylder kravene. Den samlede støttede økonomi, der er godkendt af Landsbyggefonden, er på i alt kr. Herudover skal der gennemføres forbedringsarbejder for i alt kr. som ustøttede arbejder. I henhold til lov om almene boliger m.v. er der muligheder for at finansiere renoveringsprojekter for almene boligafdelinger med støtte fra Landsbyggefonden. Principielt omfatter reglerne alle boligafdelinger, uanset opførelsestidspunkt. Der er dog et krav om, at boligorganisationens egenkapital skal medvirke til finansieringen. I ansøgningsmaterialet er der ikke oplyst, hvilken egenkapital der eventuelt er til rådighed hertil. Landsbyggefonden yder ydelsesstøtte på de støttede arbejder, således den gennemsnitlige låneydelse ender på ca. 3,6 %. De ustøttede arbejder finansieres med ustøttet kreditforeningslån. Begge lån betinger en kommunegaranti, men ingen kontant udgift. I følge Lov om almene boliger 127, er det en forudsætning for tilsagn om ydelsesstøtte, at Byrådet stiller en garanti for lån. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Garantien omfatter til enhver tid så stor en del af lånets restgæld og eventuelt forfaldne terminsydelser, som det oprindelige garantibeløb udgjorde af hovedstolen. Den del af restgælden, der ikke omfattes af garantien, har panteret forud for den garanterede del af restgælden. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender ansøgning fra Boligselskabet Østvendsyssel vedr. byggeskaderenovering af de almene boliger i afdeling 2, Solparken 1-79, Dronninglund med en anslået udgift på i alt kr. og kr. til forbedringsarbejder (Skema A).

19 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side 965 Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi bemærker, at en godkendelse af ansøgningen medfører, at der bliver givet en kommunegaranti på kr. Bilag: Skema A Det indstilles, at der meddeles godkendelse af skema A for kr. og kr. og hermed også kommunegaranti.

20 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side Udstykning af areal til Klokkerholm Idrætsforenings klubhus P19/dwbkes 09/16615 Åben sag FK/ØK Indstilling: Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 11. juni 2009: Fagenhedens indstilling godkendt. Henning Jørgensen var fraværende. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 12. november 2009: Anbefales. Henning Jørgensen var fraværende. Arkitektfirmaet Hellsten søger på vegne af Klokkerholm Idrætsforening om, at Brønderslev Kommune udstykker et areal på 775 m2 som ny parcel, således at foreningen i forbindelse med opførelse af klubhus kun betaler kloakbidrag af dette areal. Den nye parcel lejes derefter af Klokkerholm Idrætsforening. Området er i spildevandsplanen udlagt med status som fælleskloakeret og i planen er det udlagt som separatkloakeret. Klokkerholm Idrætsforening ansøger samtidig om følgende: Dispensation fra spildevandsbestemmelser om fælles separatkloakering på matr.nr. 1-e, Hellevad By, Hellevad, således at overfladevandet fra parkerings- og vejarealer nedsives på egen grund evt. via faskiner Nedsivningstilladelse for ovenstående Det bemærkes, at frastykningen som foreslået antages ikke at være i modstrid med byggetilladelsen og lokalplanens bestemmelser om maksimal bebyggelsesprocent på 25 for området. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget anbefaler udstykning af et areal på 775 m2 som ny parcel og at arealet fortsat er en del af lejekontrakten mellem Brønderslev Kommune og Klokkerholm Idrætsforening under forudsætning af, at de øvrige anførte forhold kan godkendes og at Klokkerholm Idrætsforening betaler udgifterne i forbindelse med udstykningen. Supplerende sagsfremstilling til mødet i Fritids- og Kulturudvalget den 12. november 2009 Arkitektfirmaet Hellsten søger nu på vegne af Klokkerholm Idrætsforening om, at Brønderslev Kommune godkender udstykning af 2 parceller, således at såvel klubhuset som parkeringspladserne kommer til at ligge på hver sin selvstændige matrikel.

21 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side 967 Området er i den gældende spildevandsplan udlagt i status som fælleskloakeret, således at de enkelte parceller afleder såvel spildevand som overfladevand til det offentlige kloaksystem og betaler tilslutningsbidrag herfor. Klubhuset er beliggende på en del af en større matrikel 1-e, Hellevad By, Hellevad. I forbindelse med klubhusbyggeriet ønsker Klokkerholm Idrætsforening at frastykke 2 parceller herfra, således at såvel klubhuset som parkeringspladserne kommer til at ligge på hver sin selvstændige matrikel. Klokkerholm Idrætsforening ønsker, at den matrikel hvorpå parkeringspladserne er beliggende ændrer status i spildevandsplanen fra fælleskloakeret til regnvandskloakeret. Der bliver i fremtiden således kun mulighed for at aflede overfladevand og ikke spildvand fra denne matrikel. Der skal således også kun betales reduceret tilslutningsbidrag herfor i overensstemmelse med betalingsvedtægten for kloakforsyning. P.t. svarer dette til 60% af et standardtilslutningsbidrag. Brønderslev Kommune, Natur- og Vandløbsgruppen har meddelt dispensation til det ansøgte, således at overfladevandet fra parkeringsarealet vil blive afledt til renseanlægget. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår til mødet i Fritids- og Kulturudvalget den 12. november 2009, at Byrådet godkender, at der udstykkes 2 parceller på hver ca. 800 m2 og at arealerne fortsat er en del af lejekontrakten mellem Brønderslev Kommune og Klokkerholm Idrætsforening under forudsætning af, at Klokkerholm Idrætsforening betaler udgifterne i forbindelse med udstykningerne. Bilag: Kopi af dispensation fra spildevandsplan Godkendt under forudsætning af positivt udfald af nabohøring vedrørende placering af P-plads.

22 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side Udbygnings- og renoveringsplan for skolerne i Brønderslev Kommune G01/dwbkes 09/6961 Åben sag BU/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. november 2009: Udvalget fremsender planen til Byrådet med anbefaling af, at Byrådet i 2010 arbejder videre med udgangspunktet i planen samt etablering af den nødvendige økonomi således, at planen kan gennemføres indenfor en kortere årrække. Til indledende drøftelse fremsendes forslag til udbygnings- og renoveringsplan for skolerne i Brønderslev Kommune. Som en del af budgetaftalen for 2009 vedtog Byrådet at anmode Børne- og Ungdomsudvalget om at udarbejde plan for skoleanlæg i overslagsårene, hvor OK-klassen og færdiggørelse af legeplads på Dronninglund Skole og Toftegårdsskolen skal indgå prioriteret. Repræsentanter for Fagenheden Børn og Kultur og Fagenheden for Teknik og Miljø har besøgt skoler og SFO-er for nøje at gennemgå bygningsmassen, både med hensyn til den nødvendige udbygning og den nødvendige renovering og vedligehold. I forhold til udbygningen er der fokuseret på manglende plads både nu og i forhold til de elevprognoser, der er udarbejdet. Der er ikke i planen taget højde for en fremtidig ændret skolestruktur. På vedligeholdelsessiden er der skelnet mellem det helt nødvendig løft, der skal til her og nu og den fremtidige årlige vedligeholdelse. Den fremtidige årlige vedligeholdelse anslås at beløbe sig til ca. 7,3 mio. kr. For at få et billede af kommunens samlede opgave kan det oplyses, at skolerne udgør ca. 50% af kommunens bygningsmasse. Planen er af gode grunde ikke udtømmende, men det vigtigste er taget med. Når man konkret skal til at arbejde med et område, kan man mere detaljeret lave beskrivelser. Arbejdsgruppen har ud fra forskellige kriterier peget på områder, der bør have prioritet. Den endelige rækkefølge besluttes politisk. Arbejdsgruppen peger på muligheden for at lave programmer, eksempelvis på vinduer, som kan finansieres på en ESCO-aftale, hvilket i første omgang ikke belaster den lokale ramme. Forretningsledelsen anbefaler i møde den 10. november 2009 planen og konstaterer samtidig, at befolkningsprognosen viser, at det er de 3 største bysamfund, der oplever en befolkningsgremgang. Forretningsledelsen ønsker planen udbygget med en oversigt over tværgående og energibesparende projekter, som evt. kan finansieres ad anden vej. Endelig anbefaler Forretningsledelsen en generel renoveringsplan for hele den kommunale bygningsmasse.

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2009 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:20 Bendt Danielsen, Formand (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Runa

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- g Kulturudvalget Beslutningsprtkl Dat: 10. december 2009 Lkale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-16:45 Eskild Andersen, Frmand (A) Gitte Krgh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Magistratens 1. Afdeling Arbejdsmarkedsafdelingen

Magistratens 1. Afdeling Arbejdsmarkedsafdelingen Magistratens 1. Afdeling Århus Kommune N O T A T Bemærkninger til beretning nr. 1.04 fra Kommunernes Revision om regnskabet for Indledning Kommunernes Revision (KR) har i deres sagsrevision for fundet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 08-06-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:27 Tilstede: Poul Vagn

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4.

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. november 2009 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Kalkværksvej 10 8100 Århus C Århus Kommune har siden 1999

Læs mere

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening Sekretariatet MEB/OL Maj 2009 Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening har spurgt socialrådgivere over hele landet,

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. august 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere