Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen (O) Henning Jørgensen (F) Steen Christensen (A) Uffe Sørensen (J)

2 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Pkt. 20 udgår.

3 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Budgetopfølgning 3. pr. 30. september Forslag til gennemførelse af effektiviserings- og afbureaukratiseringspulje på 4,5 mio. kr. i budget Budget økonomisk konsekvens af kommunale løntilskudspladser Yderligere lånemuligheder i Ansøgning fra Boligforeningen Fredensbo om omlægning af lån vedrørende støttet byggeri Ansøgning fra Boligselskabet Østvendsyssel om omlægning af lån vedrørende støttet byggeri Ansøgning om anlægsbevilling på kr. til energibesparende foranstaltninger på gadebelysning Byggeskaderenovering Boligselskabet Østvendsyssel, Afdeling 2, Solparken, Dronninglund - Skema A Udstykning af areal til Klokkerholm Idrætsforenings klubhus Udbygnings- og renoveringsplan for skolerne i Brønderslev Kommune Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til totalrådgivningshonorar på projektet "Renovering af Skolegades skole " Frigivelse af rådighedsbeløb vedr. renovering af Skolegades Skole Masterplan for dagtilbudsområdet - Udvidelse af Børnehaven Lærkereden Partnerskabsaftale mellem Brønderslev Kommune og LO Brønderslev- Dronninglunds fagforeninger og A-kasser Opfølgning på revisionsberetningen fra 2008 på Beskæftigelsesområdet Drift og vedligehold - kommunale ejendomme Forslag til kommuneplan for Brønderslev Kommune Endelig vedtagelse af Detailhandelsplan Lokalplanforslag "Centerområde mellem Bredgade og Gravensgade samt Smalbyvej og Dannebrogsgade, Brønderslev" Lokalplanforslag nr for boliger og butikker i centerområdet, Dronninglund by Endelig vedtagelse af lokalplan "Boligområde og rekreativt område ved Rævdalslunden, Dronninglund" og kommuneplantillæg nr. 27(D) samt behandling af indsigelse Månedlig opfølgning på den specialiserede område Forslag om forhøjelse af bødetakster på biblioteket Takster for vand og spildevand Brønderslev Forsyning Indgåelse af udfyldningsaftaler - Demens Frokostmåltid i børnehaver Opfølgningsredegørelse Orientering Lukket sag - Afskrivninger af tilgodehavender 30 Lukket sag - Afskrivning af sociale tilgodehavender Lukket sag - Klage over skolekørsel

4 32 Lukket sag - Ansøgning om alkoholbeviling 33 Lukket sag - Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer 34 Lukket sag - Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, godkendelse af bestyrer og fortsat tilladelse til udvidet åbningstid til kl Lukket sag - Renovering af ejendom 36 Lukket sag - Forespørgsel om køb af ejendom 37 Lukket sag - Orientering

5 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side Budgetopfølgning 3. pr. 30. september Ø09/dwokhoc 09/11845 Åben sag ØK/BY Indstilling: Beslutning i Økonomiudvalget den 19. november 2009: Økonomiudvalget anbefaler Forretningsledelsens forslag. Budgetopfølgningen udsendes til fagudvalg til behandling. Steen Christensen var fraværende. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 23. november 2009: Udvalget henleder opmærksomheden på Forretningsledelsens udtalelser og tager i øvrigt rapporten til efterretning. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. november 2009: Udvalget kan ikke pege på besparende foranstaltninger. Udvalget tager derfor budgetopfølgningen til efterretning, men opfordrer fagenheden til tilbageholdenhed. Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 1. december 2009: Udvalget henleder opmærksomheden på Forretningsledelsens udtalelser og tager i øvrigt rapporten til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den 2. december 2009: Til efterretning. Beslutning i MED-Hovedudvalget den 2. december 2009: Orientering om budgetopfølgningen blev taget til efterretning. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 7. december 2009: Orientering om budgetopfølgningen blev taget til efterretning. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 10. december 2009: Udvalgets indstilling foreligger til Byrådets møde.

6 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side 952 Stabschefen for Økonomi og IT fremsender budgetopfølgning 3 pr. 30. september Ifølge Principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder. Budgetopfølgning 3 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser: Serviceudgifter... Overførsler... Anlæg... Finansiering... Netto kr kr kr kr kr. En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder og udvalg fremgår af vedlagte bilag over den samlede budgetopfølgning 3 pr. 30. september Der vedlægges ligeledes status vedr. opfølgningen på aftalepunkterne fra budget Det bemærkes endvidere, at budgetopfølgning 3 har en afledt effekt på 2010 svarende til en merudgift på i alt 2,3 mio. kr. Endvidere sker der pt. omlægninger på beskæftigelsesområdet, ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU), samt anbringelse af børn og unge. Der er derfor ikke foretaget konkrete 2010-vurderinger på disse områder. Budgetopfølgning 3 danner udgangspunkt for positive og negative tillægsbevillinger til budgettet for Stabschef for Økonomi og IT fremsender budgetopfølgningen til behandling og foreslår, at Byrådet godkender positive og negative tillægsbevillinger på netto kr. til budgettet for Tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen. Forretningsledelsen behandlede den 10. november 2009 budgetopfølgning 3 med følgende bemærkninger: Det foreslås, at merudgiften på 1,5 mio. kr. til vikarpuljen dækkes af som en kollektiv ordning blandt de institutioner, som deltager. Det foreslås endvidere, at det ændrede skøn over PL i 2009 indregnes, således budgetterne i 2009 nedsættes på de relevante driftskonti. I forbindelse med budget 2010 er der taget højde for mange af budgetopfølgningens forhold. Forretningsledelsen udtrykker dog bekymring over udviklingen i udgifterne på de specialiserede sociale områder og beskæftigelsesområdet. Specielt områderne STU/USB, anbringelser af børn og unge samt indsatsen for øget aktivering, herunder etablering af de ønskede kommunale løntilskudspladser, må ses som problematiske i forhold til at opnå de ønskede målsætninger, der er indeholdt i budget 2010.

7 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side 953 Bilag: Budgetopfølgningsrapport Indstilles taget til efterretning. Forretningsledelsens forslag vedrørende indregning af ændret skøn for PL-regulering for 2009 kan ikke anbefales.

8 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side Forslag til gennemførelse af effektiviserings- og afbureaukratiseringspulje på 4,5 mio. kr. i budget Ø02/dwokhoc 09/15948 Åben sag ØK I budgetaftalen for budget 2010 blev det besluttet at gennemføre en reduktion af budgettet på 4,5 mio. kr. Af aftaleteksten fremgår følgende: Gennemførelsen af effektivisering og afbureaukratisering i kommunens decentrale og centrale enheder skal mindske udgifterne med 4,5 mio. kr. Det skal ske ved reduktion af generelle driftsomkostninger i forbindelse hermed indtænkes ledelsesstrukturen og organiseringen generelt. Det forventes, at reduktionen gennemføres med færrest mulige personalemæssige konsekvenser. Såfremt regeringens regelforenklings- og afbureaukratiseringsinitiativ vedtages i folketinget forventes en yderligere effekt på 0,5 mio. kr. De forskellige fagenheder og stabe har på baggrund heraf udarbejdet forslag til at udmønte reduktionen på de 4,5 mio. kr. Samlet set er der udarbejdet følgende forslag til udmøntning af puljen: Modtagne forslag, jfr. vedlagte bilag: Beløb Personalemæssige konsekvenser Administrationen: Udvikling og planlægning samt kultur og fritid kr. ja E-boks til lønsedler kr. nej Forsikringsområdet, arbejdsskader kr. nej Energiudgifter kr. nej Vikarkorps i stedet for vikarbureau kr. ja Annoncering generelt, alle budgetområder kr. nej Skoler og undervisning kr. ja Børnepasning kr. nej Udsatte børn og unge kr. nej Fritid, kultur og bibliotek kr.? Ældreområdet kr. ja Socialpsykiatrien kr. nej Misbrugsområdet kr. nej Vej og Park kr. nej

9 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side 955 Kollektiv trafik kr. nej I alt kr. Af vedlagte bilag fremgår en konkret beskrivelse af de enkelte forslag Forretningsledelsen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, hvilke forslag der skal udmøntes. Bilag: Udmøntning af effektiviserings og afbureaukratiseringsgevinster. Oversendes til udvalgsbehandling.

10 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side Budget økonomisk konsekvens af kommunale løntilskudspladser Ø09/dwokjf 09/29622 Åben sag BE/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 23. november 2009: Beskæftigelsesudvalget foreslår, at budgettet korrigeres med 3,4 mio. kr., idet det ikke er muligt at finde yderligere besparelser indenfor udvalgets område. Steen Christensen og Kim Toft var fraværende. Ifølge budgetaftalen for budget 2010 skal den udmeldte kvote fra staten på 168 løntilskudsjob i kommunalt regi søges realiseret i videst muligt omfang for at opnå de forhøjede aktiveringsprocenter. En forudsætning herfor er, at decentrale og centrale enheders egenbetaling (10 kr. pr. time) falder bort, samt at de fornødne etableringsomkostninger dækkes. Budgetaftalen har dermed betydet en ændring i budgetforudsætningerne. I nedenstående tabel bliver det illustreret, hvilken økonomisk betydning afskaffelsen af egenbetalingen kan forventes at have. Det bemærkes, at der i oktober 2009 var 54 personer i løntilskud, og at der i 2010 er budgetteret med 33 løntilskudspladser. Udgift til 168 løntilskudspladser: Gennemsnitlig lønudgift pr. time 1) Løntilskud pr. time Kommunal arbejdsgiverudgift 143 kr kr. 13 kr. Gennemsnitlig timetal pr. uge Uger - årligt 36 timer 52 uger Udgift i alt (13*36*52) * 168 pladser kr.

11 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side 957 Budget 2010: Der er i budget 2010 på konto kommunal jobtræning afsat Herudover er egenbetalingen på 10 kr. i timen ikke finansieret i budget 2010 (de er reduceret administrativt på konto 575-passiv kontanthjælp) Nettobudget kr kr kr. Budget netto kr. 1) Her anvendes et løn-gennemsnit beregnet på baggrund af kommunens lønudbetalinger til borgere i job med løntilskud i Her er indregnet udgifterne til pensionsbidrag mv. Det forudsættes at ca. halvdelen af borgerne i løntilskud har en pensionsordning. Dette gennemsnit er fremskrevet til 2010 priser. Hvis samtlige løntilskudspladser ikke udnyttes, vil det have følgende betydning for budget Budget 2010 ved udnyttelse af 151 pladser (90%) Budget 2010 ved udnyttelse af 126 pladser (75%) kr kr. Den offentlige arbejdsgiver skal fastsætte arbejdstiden i det enkelte løntilskudsjob under hensyn til lønnen, dvs. at lønnen ikke må overstige den lediges dagpengeniveau. Derfor vil de fleste borgere i job med løntilskud arbejde under 37 timer. Hovedparten af de ansatte i løntilskud i Brønderslev Kommune arbejder 36 timer om ugen. Jobcentret får refunderet 75 % af udgiften til løntilskuddet (130 kr.). De resterende 25 % skal Jobcentret selv finansiere gennem beskæftigelsestilskuddet. Hvis Brønderslev Kommune ikke rettidigt kan stille en løntilskudsplads til rådighed, efter at være anmodet herom fra Jobcentret, vil kommunen skulle dække evt. udgifter forbundet med et andet aktiveringstilbud. Nedenstående tabel anskueliggør udgifterne ved mulige alternativer. Beregning af omkostningerne ved aktivering Beløbene er for en helårs person pr. uge Forsørgelsesudgift Aktiveringsudgift Kr. i alt 1. Privat løntilskud Virksomhedspraktik Kommunalt løntilskud (I denne pris er inkluderet både jobcentres omkostninger til løntilskuddet, samt kommunens arbejdsgiver omkostninger dvs. de 13 kr.)

12 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side Vejledning og afklaring Ingen aktivering (Her refunderes kun 50% af dagpengeudgiften) Bemærk, at priserne på de forskellige aktiveringstilbud (på nær virksomhedspraktik) kan svinge. Udregningerne er vejledende. Det bemærkes, at der i denne tabel ikke er inkluderet de administrative udgifter forbundet med de forskellige aktiveringstilbud. Et tilbud som virksomhedspraktik vil medføre store administrative udgifter. Som udgangspunkt vil det være økonomisk fordelagtigt at vælge de to øverste tilbud, men med de økonomiske konjunkturer der er i øjeblikket, vil det ikke være realistisk at finde så stort et antal private pladser. Dermed vil der for hovedparten af de ledige reelt kun være to alternativer til offentlig løntilskud; uddannelse eller ingen aktivering dvs. passiv forsørgelse. Uddannelse vil som minimum koste det samme som Vejledning og Afklaring dvs kr. pr. uge, og i det fleste tilfælde koste betydeligt mere. At vælge passiv forsørgelse vil både modarbejde ønsket om at øge aktiveringsgraden jvf. budgetaftalen for 2010, samt betyde en større økonomisk belastning. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet beslutter, i hvilket omfang de 168 pladser til offentlig jobtræning skal besættes, samt hvordan merudgifterne ved offentlig jobtræning skal finansieres. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har udarbejdet denne sagsfremstilling, og har derfor ingen videre bemærkninger. Det indstilles, at problemstillingen tages op til vurdering ved 1. kvartals budgetopfølgning.

13 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side Yderligere lånemuligheder i Ø15/dwokjd 09/30436 Åben sag FL/ØK I forbindelse med aftalen om Finansloven for 2010 er der blevet aftalt at afsætte yderligere 2 lånepuljer på i alt 3 mia. kr., som fordeles til kommunerne efter ansøgning. Der er tale om lånepuljer målrettet følgende områder: 1. Lånepulje på 2,0 mia. kr. målrettet investeringer på kvalitetsfondsområdet. Det drejer sig om anlægsudgifter på følgende områder: Folkeskoleområdet Idrætsfaciliteter Dagtilbudsområdet Ældreområdet 2. Lånepulje på 1,0 mia. kr. kr. målrettet øvrige områder, herunder investeringer i veje Låneadgangen er forbeholdt nye projekter, dvs. projekter som der ikke er afsat rådighedsbeløb til i budget 2010, idet låneadgangen er forholdt projekter som ellers ikke vil blive gennemført i I forbindelse med låneansøgningen skal der gives en kort beskrivelse af de projekter som der søges låneadgang til, ligesom der skal være en angivelse af beløbsstørrelse. Låneansøgningerne skal være Indenrigs- og Socialministeriet i hænde senes mandag den 14. december 2009, og der kan forventes svar på ansøgninger ultimo januar Fagenhederne har gennemgået mulighederne for anlægsprojekter, som meget hurtigt kunne startes op, såfremt det måtte ønskes, og af vedlagte bilag fremgår hvilke projekter, der kunne fremmes. Det skal bemærkes, at såfremt anlægsudgifterne på kvalitetsfondsområdet øges i 2010, vil det alt andet lige føre til, at Brønderslev Kommune skal deponere et mindre beløb. Det vedtagne budget 2010 vil medføre en deponering på ca. 9 mio. kr. Forretningsledelsen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter, hvilke projekter der i givet fald skal søges lånefinansiering til. Bilag: Udmeldingsbrev for yderligere lånemuligheder i 2010 Forslag til nye anlægsopgaver i 2010 Anlægsprojekter, øvrige områder

14 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side 960 Følgende projekter søges der lånefinansieringen til (prioriteret). Kvalitetsfond: Vestre Børnehave Hedegårdsskolen SFO Hjallerup Køkkenfaciliteter ældre (4,0 mio. kr.) Vuggestue, Brønderslev Vejfond/øvrige: Cykelsti, Tolstrupvej, Brønderslev

15 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side Ansøgning fra Boligforeningen Fredensbo om omlægning af lån vedrørende støttet byggeri P19/dwtflod 09/23690 Åben sag ØK Boligforeningen Fredensbo fremsender ansøgning om godkendelse af låneomlægning af lån vedrørende afdeling 22, Nordstjernen, Nordens Allé 74, Brønderslev I henhold til Lov nr. 490 af 29. maj 2009 om det støttede byggeri, er der åbnet mulighed for at få den oprindelige ydelse på støttede lån ændret til samme ydelse som på støttede lån, der optages efter den 1. juli Det er muligt, at få ændret ydelsen i byggerier der har skæringsdag efter den 30. juni 2007, hvis der er ansøgt om ændring inden den 1. oktober Byggerier, der er finansieret før den 1. juli 2009, skal betale en startydelse på 3,4 % af den samlede anskaffelsessum, medens byggerier der finansieres efter den 1. juli 2009 skal betale en startydelse på 2,8 % - begge tillægges 0,27 % som bidrag. Den nedsatte startydelse vil betyde en reduktion på ca. 16,4 % af kapitalydelsen, hvilket har en væsentlig påvirkning på lejeniveauet i afdeling 22 med afledt virkning på kommunens udgifter til boligydelse (kommunen er DUT-reguleret for besparelsen på boligydelse). Den reducerede startydelse modsvares dels af længere løbetid for lånet og dels af en højere årlig reguleringsprocent for huslejen. Det skal bemærkes, at det er det nødvendigt, at kommunen godkender og indberetter ændringen på BOSSINFF inden udgangen af december måned 2009, for at ændringen kan træde i kraft fra den 1. januar Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi foreslår, at Økonomiudvalget godkender låneomlægningen, idet afdeling 22 er omfattet af overgangsreglerne, og ansøgningen er modtaget rettidigt. Bilag: Ansøgning om godkendelse af nedsættelse af ydelse på støttede lån Godkendt.

16 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side Ansøgning fra Boligselskabet Østvendsyssel om omlægning af lån vedrørende støttet byggeri Ø52/dwtflod 09/24365 Åben sag ØK Boligselskabet Østvendsyssel fremsender ansøgning om godkendelse af låneomlægning for lån med hovedstol kr. vedrørende afd. 46, Lundagerhaven 2, Dronninglund. I henhold til Lov nr. 490 af 29. maj 2009 om det støttede byggeri, er der åbnet mulighed for at få den oprindelige ydelse på støttede lån ændret til samme ydelse som på støttede lån, der optages efter den 1. juli Det er muligt, at få ændret ydelsen i byggerier der har skæringsdag efter den 30. juni 2007, hvis der er ansøgt om ændring inden den 1. oktober Byggerier, der er finansieret før den 1. juli 2009, skal betale en startydelse på 3,4 % af den samlede anskaffelsessum, medens byggerier der finansieres efter den 1. juli 2009 skal betale en startydelse på 2,8 % - begge tillægges 0,27 % som bidrag. Den nedsatte startydelse vil betyde en reduktion på ca. 16,4 % af kapitalydelsen, hvilket har en væsentlig påvirkning på lejeniveauet i afdeling 46 med afledt virkning på kommunens udgifter til boligydelse (kommunen er DUT-reguleret for besparelsen på boligydelse). Den reducerede startydelse modsvares dels af længere løbetid for lånet og dels af en højere årlig reguleringsprocent for huslejen. Det skal bemærkes, at det er det nødvendigt, at kommunen godkender og indberetter ændringen på BOSSINFF inden udgangen af december måned 2009, for at ændringen kan træde i kraft fra den 1. januar Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi foreslår, at Økonomiudvalget godkender ansøgningen idet afdeling 46 er omfattet af overgangsreglerne og ansøgning er modtaget rettidig. Bilag: Ansøgning om godkendelse af nedsættelse af ydelse på støttede lån Godkendt.

17 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side Ansøgning om anlægsbevilling på kr. til energibesparende foranstaltninger på gadebelysning S05/dwtfjkk 09/30051 Åben sag TM/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23. november 2009: Udvalget indstiller, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på kr. til etablering af energibesparende foranstaltninger på gadebelysningen. Bevillingen foreslås finansieret af rådighedsbeløbet for energibesparende foranstaltninger. Nyfors har udarbejdet forslag til investeringsplan for energibesparende foranstaltninger i 2009/2010. I investeringsplanen er udpeget energibesparende projekter omfattende udskiftning af 237 armaturer i byerne Brønderslev og Dronninglund til en anlægsudgift af kr. med en årlig forventet strømbesparelse på kr. Resten af anlægsbevillingen på kr. anvendes til følgende energibesparende tiltag: Renovering og udflytning af 5 gamle tændsystemer i byerne Hjallerup og Dronninglund Igangsætning af en modernisering af ca. 200 decentrale styresystemer med ure og fotoceller, som på sigt udfases til en central styring af hele gadebelysningsanlægget Opstramning og udbygning af natsænkningsområderne Udskiftning af enkeltstående energibelastende armaturer Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på kr. til etablering af energibesparende foranstaltninger på gadebelysningen. Bevillingen foreslås finansieret af rådighedsbeløbet for energibesparende foranstaltninger. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen Bilag: Nyfors investeringsplan eksisterende armaturer 2009/10 Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

18 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side Byggeskaderenovering Boligselskabet Østvendsyssel, Afdeling 2, Solparken, Dronninglund - Skema A Ø52/dwtflod 09/4872 Åben sag ØK/BY Kuben Management A/S søger for Boligselskabet Østvendsyssel om godkendelse af byggeskaderenovering af de almennyttige boliger i afdeling 2, Solparken 1-79, Dronninglund, som i dag omfatter 40 boliger. Antallet af boliger reduceres til 32. Landsbyggefonden har godkendt en fysisk løsning, hvor 1. salen på alle boliger fjernes og der laves en ny tagkonstruktion, alle boliger får en ændret udbygning, for at sikre, at der fremover både er 2, 3 og 4 værelsesboliger i et plan, alle boliger er tilgængelige i henhold til SBI-vejledning nr. 222, alle boliger får en isolering, er opfylder kravene. Den samlede støttede økonomi, der er godkendt af Landsbyggefonden, er på i alt kr. Herudover skal der gennemføres forbedringsarbejder for i alt kr. som ustøttede arbejder. I henhold til lov om almene boliger m.v. er der muligheder for at finansiere renoveringsprojekter for almene boligafdelinger med støtte fra Landsbyggefonden. Principielt omfatter reglerne alle boligafdelinger, uanset opførelsestidspunkt. Der er dog et krav om, at boligorganisationens egenkapital skal medvirke til finansieringen. I ansøgningsmaterialet er der ikke oplyst, hvilken egenkapital der eventuelt er til rådighed hertil. Landsbyggefonden yder ydelsesstøtte på de støttede arbejder, således den gennemsnitlige låneydelse ender på ca. 3,6 %. De ustøttede arbejder finansieres med ustøttet kreditforeningslån. Begge lån betinger en kommunegaranti, men ingen kontant udgift. I følge Lov om almene boliger 127, er det en forudsætning for tilsagn om ydelsesstøtte, at Byrådet stiller en garanti for lån. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Garantien omfatter til enhver tid så stor en del af lånets restgæld og eventuelt forfaldne terminsydelser, som det oprindelige garantibeløb udgjorde af hovedstolen. Den del af restgælden, der ikke omfattes af garantien, har panteret forud for den garanterede del af restgælden. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender ansøgning fra Boligselskabet Østvendsyssel vedr. byggeskaderenovering af de almene boliger i afdeling 2, Solparken 1-79, Dronninglund med en anslået udgift på i alt kr. og kr. til forbedringsarbejder (Skema A).

19 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side 965 Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi bemærker, at en godkendelse af ansøgningen medfører, at der bliver givet en kommunegaranti på kr. Bilag: Skema A Det indstilles, at der meddeles godkendelse af skema A for kr. og kr. og hermed også kommunegaranti.

20 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side Udstykning af areal til Klokkerholm Idrætsforenings klubhus P19/dwbkes 09/16615 Åben sag FK/ØK Indstilling: Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 11. juni 2009: Fagenhedens indstilling godkendt. Henning Jørgensen var fraværende. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 12. november 2009: Anbefales. Henning Jørgensen var fraværende. Arkitektfirmaet Hellsten søger på vegne af Klokkerholm Idrætsforening om, at Brønderslev Kommune udstykker et areal på 775 m2 som ny parcel, således at foreningen i forbindelse med opførelse af klubhus kun betaler kloakbidrag af dette areal. Den nye parcel lejes derefter af Klokkerholm Idrætsforening. Området er i spildevandsplanen udlagt med status som fælleskloakeret og i planen er det udlagt som separatkloakeret. Klokkerholm Idrætsforening ansøger samtidig om følgende: Dispensation fra spildevandsbestemmelser om fælles separatkloakering på matr.nr. 1-e, Hellevad By, Hellevad, således at overfladevandet fra parkerings- og vejarealer nedsives på egen grund evt. via faskiner Nedsivningstilladelse for ovenstående Det bemærkes, at frastykningen som foreslået antages ikke at være i modstrid med byggetilladelsen og lokalplanens bestemmelser om maksimal bebyggelsesprocent på 25 for området. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget anbefaler udstykning af et areal på 775 m2 som ny parcel og at arealet fortsat er en del af lejekontrakten mellem Brønderslev Kommune og Klokkerholm Idrætsforening under forudsætning af, at de øvrige anførte forhold kan godkendes og at Klokkerholm Idrætsforening betaler udgifterne i forbindelse med udstykningen. Supplerende sagsfremstilling til mødet i Fritids- og Kulturudvalget den 12. november 2009 Arkitektfirmaet Hellsten søger nu på vegne af Klokkerholm Idrætsforening om, at Brønderslev Kommune godkender udstykning af 2 parceller, således at såvel klubhuset som parkeringspladserne kommer til at ligge på hver sin selvstændige matrikel.

21 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side 967 Området er i den gældende spildevandsplan udlagt i status som fælleskloakeret, således at de enkelte parceller afleder såvel spildevand som overfladevand til det offentlige kloaksystem og betaler tilslutningsbidrag herfor. Klubhuset er beliggende på en del af en større matrikel 1-e, Hellevad By, Hellevad. I forbindelse med klubhusbyggeriet ønsker Klokkerholm Idrætsforening at frastykke 2 parceller herfra, således at såvel klubhuset som parkeringspladserne kommer til at ligge på hver sin selvstændige matrikel. Klokkerholm Idrætsforening ønsker, at den matrikel hvorpå parkeringspladserne er beliggende ændrer status i spildevandsplanen fra fælleskloakeret til regnvandskloakeret. Der bliver i fremtiden således kun mulighed for at aflede overfladevand og ikke spildvand fra denne matrikel. Der skal således også kun betales reduceret tilslutningsbidrag herfor i overensstemmelse med betalingsvedtægten for kloakforsyning. P.t. svarer dette til 60% af et standardtilslutningsbidrag. Brønderslev Kommune, Natur- og Vandløbsgruppen har meddelt dispensation til det ansøgte, således at overfladevandet fra parkeringsarealet vil blive afledt til renseanlægget. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår til mødet i Fritids- og Kulturudvalget den 12. november 2009, at Byrådet godkender, at der udstykkes 2 parceller på hver ca. 800 m2 og at arealerne fortsat er en del af lejekontrakten mellem Brønderslev Kommune og Klokkerholm Idrætsforening under forudsætning af, at Klokkerholm Idrætsforening betaler udgifterne i forbindelse med udstykningerne. Bilag: Kopi af dispensation fra spildevandsplan Godkendt under forudsætning af positivt udfald af nabohøring vedrørende placering af P-plads.

22 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side Udbygnings- og renoveringsplan for skolerne i Brønderslev Kommune G01/dwbkes 09/6961 Åben sag BU/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. november 2009: Udvalget fremsender planen til Byrådet med anbefaling af, at Byrådet i 2010 arbejder videre med udgangspunktet i planen samt etablering af den nødvendige økonomi således, at planen kan gennemføres indenfor en kortere årrække. Til indledende drøftelse fremsendes forslag til udbygnings- og renoveringsplan for skolerne i Brønderslev Kommune. Som en del af budgetaftalen for 2009 vedtog Byrådet at anmode Børne- og Ungdomsudvalget om at udarbejde plan for skoleanlæg i overslagsårene, hvor OK-klassen og færdiggørelse af legeplads på Dronninglund Skole og Toftegårdsskolen skal indgå prioriteret. Repræsentanter for Fagenheden Børn og Kultur og Fagenheden for Teknik og Miljø har besøgt skoler og SFO-er for nøje at gennemgå bygningsmassen, både med hensyn til den nødvendige udbygning og den nødvendige renovering og vedligehold. I forhold til udbygningen er der fokuseret på manglende plads både nu og i forhold til de elevprognoser, der er udarbejdet. Der er ikke i planen taget højde for en fremtidig ændret skolestruktur. På vedligeholdelsessiden er der skelnet mellem det helt nødvendig løft, der skal til her og nu og den fremtidige årlige vedligeholdelse. Den fremtidige årlige vedligeholdelse anslås at beløbe sig til ca. 7,3 mio. kr. For at få et billede af kommunens samlede opgave kan det oplyses, at skolerne udgør ca. 50% af kommunens bygningsmasse. Planen er af gode grunde ikke udtømmende, men det vigtigste er taget med. Når man konkret skal til at arbejde med et område, kan man mere detaljeret lave beskrivelser. Arbejdsgruppen har ud fra forskellige kriterier peget på områder, der bør have prioritet. Den endelige rækkefølge besluttes politisk. Arbejdsgruppen peger på muligheden for at lave programmer, eksempelvis på vinduer, som kan finansieres på en ESCO-aftale, hvilket i første omgang ikke belaster den lokale ramme. Forretningsledelsen anbefaler i møde den 10. november 2009 planen og konstaterer samtidig, at befolkningsprognosen viser, at det er de 3 største bysamfund, der oplever en befolkningsgremgang. Forretningsledelsen ønsker planen udbygget med en oversigt over tværgående og energibesparende projekter, som evt. kan finansieres ad anden vej. Endelig anbefaler Forretningsledelsen en generel renoveringsplan for hele den kommunale bygningsmasse.

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. oktober 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:10 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hedegaard Jens Arne (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 27. marts 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 27. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Valgstyrere til kommunens

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2007 Kl. 15.30 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Opgørelse af over- /underskud for 2006 for Kerteminde,

Læs mere