Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen (O) Henning Jørgensen (F) Steen Christensen (A) Uffe Sørensen (J)

2 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Pkt. 20 udgår.

3 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Budgetopfølgning 3. pr. 30. september Forslag til gennemførelse af effektiviserings- og afbureaukratiseringspulje på 4,5 mio. kr. i budget Budget økonomisk konsekvens af kommunale løntilskudspladser Yderligere lånemuligheder i Ansøgning fra Boligforeningen Fredensbo om omlægning af lån vedrørende støttet byggeri Ansøgning fra Boligselskabet Østvendsyssel om omlægning af lån vedrørende støttet byggeri Ansøgning om anlægsbevilling på kr. til energibesparende foranstaltninger på gadebelysning Byggeskaderenovering Boligselskabet Østvendsyssel, Afdeling 2, Solparken, Dronninglund - Skema A Udstykning af areal til Klokkerholm Idrætsforenings klubhus Udbygnings- og renoveringsplan for skolerne i Brønderslev Kommune Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til totalrådgivningshonorar på projektet "Renovering af Skolegades skole " Frigivelse af rådighedsbeløb vedr. renovering af Skolegades Skole Masterplan for dagtilbudsområdet - Udvidelse af Børnehaven Lærkereden Partnerskabsaftale mellem Brønderslev Kommune og LO Brønderslev- Dronninglunds fagforeninger og A-kasser Opfølgning på revisionsberetningen fra 2008 på Beskæftigelsesområdet Drift og vedligehold - kommunale ejendomme Forslag til kommuneplan for Brønderslev Kommune Endelig vedtagelse af Detailhandelsplan Lokalplanforslag "Centerområde mellem Bredgade og Gravensgade samt Smalbyvej og Dannebrogsgade, Brønderslev" Lokalplanforslag nr for boliger og butikker i centerområdet, Dronninglund by Endelig vedtagelse af lokalplan "Boligområde og rekreativt område ved Rævdalslunden, Dronninglund" og kommuneplantillæg nr. 27(D) samt behandling af indsigelse Månedlig opfølgning på den specialiserede område Forslag om forhøjelse af bødetakster på biblioteket Takster for vand og spildevand Brønderslev Forsyning Indgåelse af udfyldningsaftaler - Demens Frokostmåltid i børnehaver Opfølgningsredegørelse Orientering Lukket sag - Afskrivninger af tilgodehavender 30 Lukket sag - Afskrivning af sociale tilgodehavender Lukket sag - Klage over skolekørsel

4 32 Lukket sag - Ansøgning om alkoholbeviling 33 Lukket sag - Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer 34 Lukket sag - Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, godkendelse af bestyrer og fortsat tilladelse til udvidet åbningstid til kl Lukket sag - Renovering af ejendom 36 Lukket sag - Forespørgsel om køb af ejendom 37 Lukket sag - Orientering

5 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side Budgetopfølgning 3. pr. 30. september Ø09/dwokhoc 09/11845 Åben sag ØK/BY Indstilling: Beslutning i Økonomiudvalget den 19. november 2009: Økonomiudvalget anbefaler Forretningsledelsens forslag. Budgetopfølgningen udsendes til fagudvalg til behandling. Steen Christensen var fraværende. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 23. november 2009: Udvalget henleder opmærksomheden på Forretningsledelsens udtalelser og tager i øvrigt rapporten til efterretning. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. november 2009: Udvalget kan ikke pege på besparende foranstaltninger. Udvalget tager derfor budgetopfølgningen til efterretning, men opfordrer fagenheden til tilbageholdenhed. Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 1. december 2009: Udvalget henleder opmærksomheden på Forretningsledelsens udtalelser og tager i øvrigt rapporten til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den 2. december 2009: Til efterretning. Beslutning i MED-Hovedudvalget den 2. december 2009: Orientering om budgetopfølgningen blev taget til efterretning. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 7. december 2009: Orientering om budgetopfølgningen blev taget til efterretning. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 10. december 2009: Udvalgets indstilling foreligger til Byrådets møde.

6 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side 952 Stabschefen for Økonomi og IT fremsender budgetopfølgning 3 pr. 30. september Ifølge Principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder. Budgetopfølgning 3 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser: Serviceudgifter... Overførsler... Anlæg... Finansiering... Netto kr kr kr kr kr. En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder og udvalg fremgår af vedlagte bilag over den samlede budgetopfølgning 3 pr. 30. september Der vedlægges ligeledes status vedr. opfølgningen på aftalepunkterne fra budget Det bemærkes endvidere, at budgetopfølgning 3 har en afledt effekt på 2010 svarende til en merudgift på i alt 2,3 mio. kr. Endvidere sker der pt. omlægninger på beskæftigelsesområdet, ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU), samt anbringelse af børn og unge. Der er derfor ikke foretaget konkrete 2010-vurderinger på disse områder. Budgetopfølgning 3 danner udgangspunkt for positive og negative tillægsbevillinger til budgettet for Stabschef for Økonomi og IT fremsender budgetopfølgningen til behandling og foreslår, at Byrådet godkender positive og negative tillægsbevillinger på netto kr. til budgettet for Tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen. Forretningsledelsen behandlede den 10. november 2009 budgetopfølgning 3 med følgende bemærkninger: Det foreslås, at merudgiften på 1,5 mio. kr. til vikarpuljen dækkes af som en kollektiv ordning blandt de institutioner, som deltager. Det foreslås endvidere, at det ændrede skøn over PL i 2009 indregnes, således budgetterne i 2009 nedsættes på de relevante driftskonti. I forbindelse med budget 2010 er der taget højde for mange af budgetopfølgningens forhold. Forretningsledelsen udtrykker dog bekymring over udviklingen i udgifterne på de specialiserede sociale områder og beskæftigelsesområdet. Specielt områderne STU/USB, anbringelser af børn og unge samt indsatsen for øget aktivering, herunder etablering af de ønskede kommunale løntilskudspladser, må ses som problematiske i forhold til at opnå de ønskede målsætninger, der er indeholdt i budget 2010.

7 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side 953 Bilag: Budgetopfølgningsrapport Indstilles taget til efterretning. Forretningsledelsens forslag vedrørende indregning af ændret skøn for PL-regulering for 2009 kan ikke anbefales.

8 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side Forslag til gennemførelse af effektiviserings- og afbureaukratiseringspulje på 4,5 mio. kr. i budget Ø02/dwokhoc 09/15948 Åben sag ØK I budgetaftalen for budget 2010 blev det besluttet at gennemføre en reduktion af budgettet på 4,5 mio. kr. Af aftaleteksten fremgår følgende: Gennemførelsen af effektivisering og afbureaukratisering i kommunens decentrale og centrale enheder skal mindske udgifterne med 4,5 mio. kr. Det skal ske ved reduktion af generelle driftsomkostninger i forbindelse hermed indtænkes ledelsesstrukturen og organiseringen generelt. Det forventes, at reduktionen gennemføres med færrest mulige personalemæssige konsekvenser. Såfremt regeringens regelforenklings- og afbureaukratiseringsinitiativ vedtages i folketinget forventes en yderligere effekt på 0,5 mio. kr. De forskellige fagenheder og stabe har på baggrund heraf udarbejdet forslag til at udmønte reduktionen på de 4,5 mio. kr. Samlet set er der udarbejdet følgende forslag til udmøntning af puljen: Modtagne forslag, jfr. vedlagte bilag: Beløb Personalemæssige konsekvenser Administrationen: Udvikling og planlægning samt kultur og fritid kr. ja E-boks til lønsedler kr. nej Forsikringsområdet, arbejdsskader kr. nej Energiudgifter kr. nej Vikarkorps i stedet for vikarbureau kr. ja Annoncering generelt, alle budgetområder kr. nej Skoler og undervisning kr. ja Børnepasning kr. nej Udsatte børn og unge kr. nej Fritid, kultur og bibliotek kr.? Ældreområdet kr. ja Socialpsykiatrien kr. nej Misbrugsområdet kr. nej Vej og Park kr. nej

9 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side 955 Kollektiv trafik kr. nej I alt kr. Af vedlagte bilag fremgår en konkret beskrivelse af de enkelte forslag Forretningsledelsen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, hvilke forslag der skal udmøntes. Bilag: Udmøntning af effektiviserings og afbureaukratiseringsgevinster. Oversendes til udvalgsbehandling.

10 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side Budget økonomisk konsekvens af kommunale løntilskudspladser Ø09/dwokjf 09/29622 Åben sag BE/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 23. november 2009: Beskæftigelsesudvalget foreslår, at budgettet korrigeres med 3,4 mio. kr., idet det ikke er muligt at finde yderligere besparelser indenfor udvalgets område. Steen Christensen og Kim Toft var fraværende. Ifølge budgetaftalen for budget 2010 skal den udmeldte kvote fra staten på 168 løntilskudsjob i kommunalt regi søges realiseret i videst muligt omfang for at opnå de forhøjede aktiveringsprocenter. En forudsætning herfor er, at decentrale og centrale enheders egenbetaling (10 kr. pr. time) falder bort, samt at de fornødne etableringsomkostninger dækkes. Budgetaftalen har dermed betydet en ændring i budgetforudsætningerne. I nedenstående tabel bliver det illustreret, hvilken økonomisk betydning afskaffelsen af egenbetalingen kan forventes at have. Det bemærkes, at der i oktober 2009 var 54 personer i løntilskud, og at der i 2010 er budgetteret med 33 løntilskudspladser. Udgift til 168 løntilskudspladser: Gennemsnitlig lønudgift pr. time 1) Løntilskud pr. time Kommunal arbejdsgiverudgift 143 kr kr. 13 kr. Gennemsnitlig timetal pr. uge Uger - årligt 36 timer 52 uger Udgift i alt (13*36*52) * 168 pladser kr.

11 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side 957 Budget 2010: Der er i budget 2010 på konto kommunal jobtræning afsat Herudover er egenbetalingen på 10 kr. i timen ikke finansieret i budget 2010 (de er reduceret administrativt på konto 575-passiv kontanthjælp) Nettobudget kr kr kr. Budget netto kr. 1) Her anvendes et løn-gennemsnit beregnet på baggrund af kommunens lønudbetalinger til borgere i job med løntilskud i Her er indregnet udgifterne til pensionsbidrag mv. Det forudsættes at ca. halvdelen af borgerne i løntilskud har en pensionsordning. Dette gennemsnit er fremskrevet til 2010 priser. Hvis samtlige løntilskudspladser ikke udnyttes, vil det have følgende betydning for budget Budget 2010 ved udnyttelse af 151 pladser (90%) Budget 2010 ved udnyttelse af 126 pladser (75%) kr kr. Den offentlige arbejdsgiver skal fastsætte arbejdstiden i det enkelte løntilskudsjob under hensyn til lønnen, dvs. at lønnen ikke må overstige den lediges dagpengeniveau. Derfor vil de fleste borgere i job med løntilskud arbejde under 37 timer. Hovedparten af de ansatte i løntilskud i Brønderslev Kommune arbejder 36 timer om ugen. Jobcentret får refunderet 75 % af udgiften til løntilskuddet (130 kr.). De resterende 25 % skal Jobcentret selv finansiere gennem beskæftigelsestilskuddet. Hvis Brønderslev Kommune ikke rettidigt kan stille en løntilskudsplads til rådighed, efter at være anmodet herom fra Jobcentret, vil kommunen skulle dække evt. udgifter forbundet med et andet aktiveringstilbud. Nedenstående tabel anskueliggør udgifterne ved mulige alternativer. Beregning af omkostningerne ved aktivering Beløbene er for en helårs person pr. uge Forsørgelsesudgift Aktiveringsudgift Kr. i alt 1. Privat løntilskud Virksomhedspraktik Kommunalt løntilskud (I denne pris er inkluderet både jobcentres omkostninger til løntilskuddet, samt kommunens arbejdsgiver omkostninger dvs. de 13 kr.)

12 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side Vejledning og afklaring Ingen aktivering (Her refunderes kun 50% af dagpengeudgiften) Bemærk, at priserne på de forskellige aktiveringstilbud (på nær virksomhedspraktik) kan svinge. Udregningerne er vejledende. Det bemærkes, at der i denne tabel ikke er inkluderet de administrative udgifter forbundet med de forskellige aktiveringstilbud. Et tilbud som virksomhedspraktik vil medføre store administrative udgifter. Som udgangspunkt vil det være økonomisk fordelagtigt at vælge de to øverste tilbud, men med de økonomiske konjunkturer der er i øjeblikket, vil det ikke være realistisk at finde så stort et antal private pladser. Dermed vil der for hovedparten af de ledige reelt kun være to alternativer til offentlig løntilskud; uddannelse eller ingen aktivering dvs. passiv forsørgelse. Uddannelse vil som minimum koste det samme som Vejledning og Afklaring dvs kr. pr. uge, og i det fleste tilfælde koste betydeligt mere. At vælge passiv forsørgelse vil både modarbejde ønsket om at øge aktiveringsgraden jvf. budgetaftalen for 2010, samt betyde en større økonomisk belastning. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet beslutter, i hvilket omfang de 168 pladser til offentlig jobtræning skal besættes, samt hvordan merudgifterne ved offentlig jobtræning skal finansieres. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har udarbejdet denne sagsfremstilling, og har derfor ingen videre bemærkninger. Det indstilles, at problemstillingen tages op til vurdering ved 1. kvartals budgetopfølgning.

13 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side Yderligere lånemuligheder i Ø15/dwokjd 09/30436 Åben sag FL/ØK I forbindelse med aftalen om Finansloven for 2010 er der blevet aftalt at afsætte yderligere 2 lånepuljer på i alt 3 mia. kr., som fordeles til kommunerne efter ansøgning. Der er tale om lånepuljer målrettet følgende områder: 1. Lånepulje på 2,0 mia. kr. målrettet investeringer på kvalitetsfondsområdet. Det drejer sig om anlægsudgifter på følgende områder: Folkeskoleområdet Idrætsfaciliteter Dagtilbudsområdet Ældreområdet 2. Lånepulje på 1,0 mia. kr. kr. målrettet øvrige områder, herunder investeringer i veje Låneadgangen er forbeholdt nye projekter, dvs. projekter som der ikke er afsat rådighedsbeløb til i budget 2010, idet låneadgangen er forholdt projekter som ellers ikke vil blive gennemført i I forbindelse med låneansøgningen skal der gives en kort beskrivelse af de projekter som der søges låneadgang til, ligesom der skal være en angivelse af beløbsstørrelse. Låneansøgningerne skal være Indenrigs- og Socialministeriet i hænde senes mandag den 14. december 2009, og der kan forventes svar på ansøgninger ultimo januar Fagenhederne har gennemgået mulighederne for anlægsprojekter, som meget hurtigt kunne startes op, såfremt det måtte ønskes, og af vedlagte bilag fremgår hvilke projekter, der kunne fremmes. Det skal bemærkes, at såfremt anlægsudgifterne på kvalitetsfondsområdet øges i 2010, vil det alt andet lige føre til, at Brønderslev Kommune skal deponere et mindre beløb. Det vedtagne budget 2010 vil medføre en deponering på ca. 9 mio. kr. Forretningsledelsen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter, hvilke projekter der i givet fald skal søges lånefinansiering til. Bilag: Udmeldingsbrev for yderligere lånemuligheder i 2010 Forslag til nye anlægsopgaver i 2010 Anlægsprojekter, øvrige områder

14 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side 960 Følgende projekter søges der lånefinansieringen til (prioriteret). Kvalitetsfond: Vestre Børnehave Hedegårdsskolen SFO Hjallerup Køkkenfaciliteter ældre (4,0 mio. kr.) Vuggestue, Brønderslev Vejfond/øvrige: Cykelsti, Tolstrupvej, Brønderslev

15 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side Ansøgning fra Boligforeningen Fredensbo om omlægning af lån vedrørende støttet byggeri P19/dwtflod 09/23690 Åben sag ØK Boligforeningen Fredensbo fremsender ansøgning om godkendelse af låneomlægning af lån vedrørende afdeling 22, Nordstjernen, Nordens Allé 74, Brønderslev I henhold til Lov nr. 490 af 29. maj 2009 om det støttede byggeri, er der åbnet mulighed for at få den oprindelige ydelse på støttede lån ændret til samme ydelse som på støttede lån, der optages efter den 1. juli Det er muligt, at få ændret ydelsen i byggerier der har skæringsdag efter den 30. juni 2007, hvis der er ansøgt om ændring inden den 1. oktober Byggerier, der er finansieret før den 1. juli 2009, skal betale en startydelse på 3,4 % af den samlede anskaffelsessum, medens byggerier der finansieres efter den 1. juli 2009 skal betale en startydelse på 2,8 % - begge tillægges 0,27 % som bidrag. Den nedsatte startydelse vil betyde en reduktion på ca. 16,4 % af kapitalydelsen, hvilket har en væsentlig påvirkning på lejeniveauet i afdeling 22 med afledt virkning på kommunens udgifter til boligydelse (kommunen er DUT-reguleret for besparelsen på boligydelse). Den reducerede startydelse modsvares dels af længere løbetid for lånet og dels af en højere årlig reguleringsprocent for huslejen. Det skal bemærkes, at det er det nødvendigt, at kommunen godkender og indberetter ændringen på BOSSINFF inden udgangen af december måned 2009, for at ændringen kan træde i kraft fra den 1. januar Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi foreslår, at Økonomiudvalget godkender låneomlægningen, idet afdeling 22 er omfattet af overgangsreglerne, og ansøgningen er modtaget rettidigt. Bilag: Ansøgning om godkendelse af nedsættelse af ydelse på støttede lån Godkendt.

16 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side Ansøgning fra Boligselskabet Østvendsyssel om omlægning af lån vedrørende støttet byggeri Ø52/dwtflod 09/24365 Åben sag ØK Boligselskabet Østvendsyssel fremsender ansøgning om godkendelse af låneomlægning for lån med hovedstol kr. vedrørende afd. 46, Lundagerhaven 2, Dronninglund. I henhold til Lov nr. 490 af 29. maj 2009 om det støttede byggeri, er der åbnet mulighed for at få den oprindelige ydelse på støttede lån ændret til samme ydelse som på støttede lån, der optages efter den 1. juli Det er muligt, at få ændret ydelsen i byggerier der har skæringsdag efter den 30. juni 2007, hvis der er ansøgt om ændring inden den 1. oktober Byggerier, der er finansieret før den 1. juli 2009, skal betale en startydelse på 3,4 % af den samlede anskaffelsessum, medens byggerier der finansieres efter den 1. juli 2009 skal betale en startydelse på 2,8 % - begge tillægges 0,27 % som bidrag. Den nedsatte startydelse vil betyde en reduktion på ca. 16,4 % af kapitalydelsen, hvilket har en væsentlig påvirkning på lejeniveauet i afdeling 46 med afledt virkning på kommunens udgifter til boligydelse (kommunen er DUT-reguleret for besparelsen på boligydelse). Den reducerede startydelse modsvares dels af længere løbetid for lånet og dels af en højere årlig reguleringsprocent for huslejen. Det skal bemærkes, at det er det nødvendigt, at kommunen godkender og indberetter ændringen på BOSSINFF inden udgangen af december måned 2009, for at ændringen kan træde i kraft fra den 1. januar Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi foreslår, at Økonomiudvalget godkender ansøgningen idet afdeling 46 er omfattet af overgangsreglerne og ansøgning er modtaget rettidig. Bilag: Ansøgning om godkendelse af nedsættelse af ydelse på støttede lån Godkendt.

17 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side Ansøgning om anlægsbevilling på kr. til energibesparende foranstaltninger på gadebelysning S05/dwtfjkk 09/30051 Åben sag TM/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23. november 2009: Udvalget indstiller, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på kr. til etablering af energibesparende foranstaltninger på gadebelysningen. Bevillingen foreslås finansieret af rådighedsbeløbet for energibesparende foranstaltninger. Nyfors har udarbejdet forslag til investeringsplan for energibesparende foranstaltninger i 2009/2010. I investeringsplanen er udpeget energibesparende projekter omfattende udskiftning af 237 armaturer i byerne Brønderslev og Dronninglund til en anlægsudgift af kr. med en årlig forventet strømbesparelse på kr. Resten af anlægsbevillingen på kr. anvendes til følgende energibesparende tiltag: Renovering og udflytning af 5 gamle tændsystemer i byerne Hjallerup og Dronninglund Igangsætning af en modernisering af ca. 200 decentrale styresystemer med ure og fotoceller, som på sigt udfases til en central styring af hele gadebelysningsanlægget Opstramning og udbygning af natsænkningsområderne Udskiftning af enkeltstående energibelastende armaturer Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på kr. til etablering af energibesparende foranstaltninger på gadebelysningen. Bevillingen foreslås finansieret af rådighedsbeløbet for energibesparende foranstaltninger. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen Bilag: Nyfors investeringsplan eksisterende armaturer 2009/10 Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

18 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side Byggeskaderenovering Boligselskabet Østvendsyssel, Afdeling 2, Solparken, Dronninglund - Skema A Ø52/dwtflod 09/4872 Åben sag ØK/BY Kuben Management A/S søger for Boligselskabet Østvendsyssel om godkendelse af byggeskaderenovering af de almennyttige boliger i afdeling 2, Solparken 1-79, Dronninglund, som i dag omfatter 40 boliger. Antallet af boliger reduceres til 32. Landsbyggefonden har godkendt en fysisk løsning, hvor 1. salen på alle boliger fjernes og der laves en ny tagkonstruktion, alle boliger får en ændret udbygning, for at sikre, at der fremover både er 2, 3 og 4 værelsesboliger i et plan, alle boliger er tilgængelige i henhold til SBI-vejledning nr. 222, alle boliger får en isolering, er opfylder kravene. Den samlede støttede økonomi, der er godkendt af Landsbyggefonden, er på i alt kr. Herudover skal der gennemføres forbedringsarbejder for i alt kr. som ustøttede arbejder. I henhold til lov om almene boliger m.v. er der muligheder for at finansiere renoveringsprojekter for almene boligafdelinger med støtte fra Landsbyggefonden. Principielt omfatter reglerne alle boligafdelinger, uanset opførelsestidspunkt. Der er dog et krav om, at boligorganisationens egenkapital skal medvirke til finansieringen. I ansøgningsmaterialet er der ikke oplyst, hvilken egenkapital der eventuelt er til rådighed hertil. Landsbyggefonden yder ydelsesstøtte på de støttede arbejder, således den gennemsnitlige låneydelse ender på ca. 3,6 %. De ustøttede arbejder finansieres med ustøttet kreditforeningslån. Begge lån betinger en kommunegaranti, men ingen kontant udgift. I følge Lov om almene boliger 127, er det en forudsætning for tilsagn om ydelsesstøtte, at Byrådet stiller en garanti for lån. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Garantien omfatter til enhver tid så stor en del af lånets restgæld og eventuelt forfaldne terminsydelser, som det oprindelige garantibeløb udgjorde af hovedstolen. Den del af restgælden, der ikke omfattes af garantien, har panteret forud for den garanterede del af restgælden. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender ansøgning fra Boligselskabet Østvendsyssel vedr. byggeskaderenovering af de almene boliger i afdeling 2, Solparken 1-79, Dronninglund med en anslået udgift på i alt kr. og kr. til forbedringsarbejder (Skema A).

19 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side 965 Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi bemærker, at en godkendelse af ansøgningen medfører, at der bliver givet en kommunegaranti på kr. Bilag: Skema A Det indstilles, at der meddeles godkendelse af skema A for kr. og kr. og hermed også kommunegaranti.

20 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side Udstykning af areal til Klokkerholm Idrætsforenings klubhus P19/dwbkes 09/16615 Åben sag FK/ØK Indstilling: Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 11. juni 2009: Fagenhedens indstilling godkendt. Henning Jørgensen var fraværende. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 12. november 2009: Anbefales. Henning Jørgensen var fraværende. Arkitektfirmaet Hellsten søger på vegne af Klokkerholm Idrætsforening om, at Brønderslev Kommune udstykker et areal på 775 m2 som ny parcel, således at foreningen i forbindelse med opførelse af klubhus kun betaler kloakbidrag af dette areal. Den nye parcel lejes derefter af Klokkerholm Idrætsforening. Området er i spildevandsplanen udlagt med status som fælleskloakeret og i planen er det udlagt som separatkloakeret. Klokkerholm Idrætsforening ansøger samtidig om følgende: Dispensation fra spildevandsbestemmelser om fælles separatkloakering på matr.nr. 1-e, Hellevad By, Hellevad, således at overfladevandet fra parkerings- og vejarealer nedsives på egen grund evt. via faskiner Nedsivningstilladelse for ovenstående Det bemærkes, at frastykningen som foreslået antages ikke at være i modstrid med byggetilladelsen og lokalplanens bestemmelser om maksimal bebyggelsesprocent på 25 for området. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget anbefaler udstykning af et areal på 775 m2 som ny parcel og at arealet fortsat er en del af lejekontrakten mellem Brønderslev Kommune og Klokkerholm Idrætsforening under forudsætning af, at de øvrige anførte forhold kan godkendes og at Klokkerholm Idrætsforening betaler udgifterne i forbindelse med udstykningen. Supplerende sagsfremstilling til mødet i Fritids- og Kulturudvalget den 12. november 2009 Arkitektfirmaet Hellsten søger nu på vegne af Klokkerholm Idrætsforening om, at Brønderslev Kommune godkender udstykning af 2 parceller, således at såvel klubhuset som parkeringspladserne kommer til at ligge på hver sin selvstændige matrikel.

21 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side 967 Området er i den gældende spildevandsplan udlagt i status som fælleskloakeret, således at de enkelte parceller afleder såvel spildevand som overfladevand til det offentlige kloaksystem og betaler tilslutningsbidrag herfor. Klubhuset er beliggende på en del af en større matrikel 1-e, Hellevad By, Hellevad. I forbindelse med klubhusbyggeriet ønsker Klokkerholm Idrætsforening at frastykke 2 parceller herfra, således at såvel klubhuset som parkeringspladserne kommer til at ligge på hver sin selvstændige matrikel. Klokkerholm Idrætsforening ønsker, at den matrikel hvorpå parkeringspladserne er beliggende ændrer status i spildevandsplanen fra fælleskloakeret til regnvandskloakeret. Der bliver i fremtiden således kun mulighed for at aflede overfladevand og ikke spildvand fra denne matrikel. Der skal således også kun betales reduceret tilslutningsbidrag herfor i overensstemmelse med betalingsvedtægten for kloakforsyning. P.t. svarer dette til 60% af et standardtilslutningsbidrag. Brønderslev Kommune, Natur- og Vandløbsgruppen har meddelt dispensation til det ansøgte, således at overfladevandet fra parkeringsarealet vil blive afledt til renseanlægget. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår til mødet i Fritids- og Kulturudvalget den 12. november 2009, at Byrådet godkender, at der udstykkes 2 parceller på hver ca. 800 m2 og at arealerne fortsat er en del af lejekontrakten mellem Brønderslev Kommune og Klokkerholm Idrætsforening under forudsætning af, at Klokkerholm Idrætsforening betaler udgifterne i forbindelse med udstykningerne. Bilag: Kopi af dispensation fra spildevandsplan Godkendt under forudsætning af positivt udfald af nabohøring vedrørende placering af P-plads.

22 Økonomiudvalget, den 10. december 2009 Side Udbygnings- og renoveringsplan for skolerne i Brønderslev Kommune G01/dwbkes 09/6961 Åben sag BU/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. november 2009: Udvalget fremsender planen til Byrådet med anbefaling af, at Byrådet i 2010 arbejder videre med udgangspunktet i planen samt etablering af den nødvendige økonomi således, at planen kan gennemføres indenfor en kortere årrække. Til indledende drøftelse fremsendes forslag til udbygnings- og renoveringsplan for skolerne i Brønderslev Kommune. Som en del af budgetaftalen for 2009 vedtog Byrådet at anmode Børne- og Ungdomsudvalget om at udarbejde plan for skoleanlæg i overslagsårene, hvor OK-klassen og færdiggørelse af legeplads på Dronninglund Skole og Toftegårdsskolen skal indgå prioriteret. Repræsentanter for Fagenheden Børn og Kultur og Fagenheden for Teknik og Miljø har besøgt skoler og SFO-er for nøje at gennemgå bygningsmassen, både med hensyn til den nødvendige udbygning og den nødvendige renovering og vedligehold. I forhold til udbygningen er der fokuseret på manglende plads både nu og i forhold til de elevprognoser, der er udarbejdet. Der er ikke i planen taget højde for en fremtidig ændret skolestruktur. På vedligeholdelsessiden er der skelnet mellem det helt nødvendig løft, der skal til her og nu og den fremtidige årlige vedligeholdelse. Den fremtidige årlige vedligeholdelse anslås at beløbe sig til ca. 7,3 mio. kr. For at få et billede af kommunens samlede opgave kan det oplyses, at skolerne udgør ca. 50% af kommunens bygningsmasse. Planen er af gode grunde ikke udtømmende, men det vigtigste er taget med. Når man konkret skal til at arbejde med et område, kan man mere detaljeret lave beskrivelser. Arbejdsgruppen har ud fra forskellige kriterier peget på områder, der bør have prioritet. Den endelige rækkefølge besluttes politisk. Arbejdsgruppen peger på muligheden for at lave programmer, eksempelvis på vinduer, som kan finansieres på en ESCO-aftale, hvilket i første omgang ikke belaster den lokale ramme. Forretningsledelsen anbefaler i møde den 10. november 2009 planen og konstaterer samtidig, at befolkningsprognosen viser, at det er de 3 største bysamfund, der oplever en befolkningsgremgang. Forretningsledelsen ønsker planen udbygget med en oversigt over tværgående og energibesparende projekter, som evt. kan finansieres ad anden vej. Endelig anbefaler Forretningsledelsen en generel renoveringsplan for hele den kommunale bygningsmasse.

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. november 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-16:10 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 17. december 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 17:00-18:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2010 Lokale: 220 Tidspunkt: Kl. 14:45-17:00 Eskild Slot Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C)

Læs mere

MED-udvalget for Administrationen. Referat

MED-udvalget for Administrationen. Referat Referat Dato: 14. december 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Jens Davidsen Lisbeth Fruensgaard Anders Madsen Rita Nielsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. december 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 20. januar 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

MED-udvalget for Børn og Kultur. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Børn og Kultur. Beslutningsprotokol MED-udvalget for Børn og Kultur Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henning Risager, Formand Bente Kristoffersen Jill Joan Tubbert Mariane

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 16.00 i F7 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard (V)

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 13. januar 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-13:20 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. 300-timers reglen 2. Legepark 3. Beskæftigelsesplanen LUKKET DEL: 4. Meddelelser

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 31. maj 2007 Lokale: Jobcentret, Brønderslev Tidspunkt: 9.00-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/29 Ansættelse af

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats mellem Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Formål A-kasserne og Jobcenter Haderslev indgår denne partnerskabsaftale for at styrke den samlede beskæftigelsesindsats

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. oktober 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:30-16:00 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM23 Almene familie- og ungdomsboliger 25-03-2014 Sagsbehandlere Jannik Egelund Christian Friis Binzer Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. november 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/50 Motion på Recept

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. februar 2010 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:15 Ole Jespergaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 11 ONSDAG DEN 19. DECEMBER 2007, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 19. december 2007 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 2. DECEMBER 2009, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 2. december 2009 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 120. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 3 121. Ny organisering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 24. OKTOBER 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 24. oktober 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. december 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-14:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. maj 2007 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg køber ejendommen Skovvangsvej 97, 8200 Århus N af Magistratsafdelingen for Teknik

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2012 Lokale: 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-14:35 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014.

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Dato: 19. februar 2014 Sagsnr.: 13/68721 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2014 Politikområde

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift BIU 1. Reduktion i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget > Økonomi og Aktivitetsrapport 2/21 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 3. maj 21 Side 2 af 17 Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 4 Økonomirapport 2... 5 Aktivitetsrapport... 6 1

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere