REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november Kl Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9"

Transkript

1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Hanne Andersen Per Tærsbøl Finn Rudaizky Marianne Stendell Nina Berrig Danni Olsen Flemming Pless Lene Kaspersen Bent Larsen Thor Grønlykke Ole Søbæk Knud Andersen Per Seerup Knudsen Lise Müller Birgit Tystrup Maja Holt Højgaard Niels Borre Per Roswall Karin Dubin Birgitte Kjøller Pedersen Michael Lange Peter Kay Mortensen Ellen Thrane Anne Ehrenreich Lise Rask Jannie Hjerpe Susanne Langer Lars Gaardhøj Steen Olesen Karin Helweg-Larsen Kirsten Lee Arly Eskildsen Charlotte Fischer Andreas Røpke Abbas Razvi Mødet sluttede kl. 20:05. Afbud: Leila Lindén stedfortræder Erik Gregersen Maja Holt Højgaard stedfortræder Bo Sandberg Karin Dubin stedfortræder Asger Løvskjold Steen Olesen stedfortræder Claus Christoffersen Knud Andersen stedfortræder Ole Stark Susanne Langer stedfortræder Torben Kjær Fraværende: Abbas Razvi ved sag 6 20 Lene Kaspersen ved sag Niels Borre ved sag

2 Indholdsfortegnelse 1. Etablering af tværfagligt og tværsektorielt cerebral parese opfølgningsprogram 3 2. Patientombudets årsberetning Udtalelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i forbindelse med statsrevisorernes beretning 17/2011 om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Høringsudkast til praksisplan for kiropraktik Forslag til handlingsplan for politik for sundhedsforskning 2020 samt forskningsevaluering Implementering af aftale om akutjob i Region Hovedstaden Regional videnstjeneste om uddannelse Fremtidens erhvervsskole udvikling af et ungecampus på erhvervsuddannelserne - UCE Høring af voksenuddannelsescentrenes mål for forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne Bevilling af erhvervsfremmemidler til erhvervsprojekter Høring af Københavns Universitets strategi for samarbejde med myndigheder og organisationer Høring af Trafikplan for den statslige jernbane Status for Region Hovedstadens kvalitetsfondsbyggerier og nyt neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital Revideret plan for om- og tilbygningsprojektet for botilbuddet Lyngdal Udpegning til bestyrelsen for Rødovre Gymnasium Apparatursag (FORTROLIG) Fondsdonation (FORTROLIG) Lejesag (FORTROLIG) Ejendomssag (FORTROLIG) Lejesag (FORTROLIG) 72 Side 2

3 Den 20. november 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 13. november 2012, sag nr. 1 SAG NR. 1 ETABLERING AF TVÆRFAGLIGT OG TVÆRSEKTORIELT CEREB- RAL PARESE OPFØLGNINGSPROGRAM ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at etablere CPOP-programmet i Region Hovedstaden og søge midler hertil fra Elsass Fonden, og 2. at Region Hovedstaden giver Elsass Fonden tilsagn om at overtage driften af CPOP efter 2 år med en årlig udgift på 1,789 mio. kr. RESUME Det foreslås, at etablere cerebral parese opfølgningsprogram (CPOP) i Region Hovedstaden med det formål at tilbyde en ensartet, tværfaglig og tværsektoriel koordineret indsats for børn og unge med cerebral parese (spastisk lammelse). Der søges om midler fra Elsass Fonden til etablering af CPOP programmet. Det er en forudsætning herfor, at Region Hovedstaden giver Elsass Fonden tilsagn om at overtage den fortsatte drift af programmet fra det tredje år og frem. SAGSFREMSTILLING Det foreslås, at etablere cerebral parese opfølgningsprogram (CPOP) i Region Hovedstaden med det formål at tilbyde en ensartet, tværfaglig og tværsektoriel koordineret indsats for børn og unge med cerebral parese (spastisk lammelse). Cerebral parese (CP) er den hyppigste årsag til motoriske funktionsnedsættelser hos børn. CP skyldes en hjerneskade opstået i den umodne hjerne hos fostret eller det lille barn. Hjerneskaden kan påvirke barnets evne til at styre og koordinere muskler og bevægelser samt barnets evne til indlæring. Barnet kan have høj muskelaktivitet i nogle muskler (spasticitet), mens andre er svage. Denne ubalance kan medføre sekundære følger som for eksempel nedsat ledbevægelighed og fejlstillinger samt hofteskred og skoliose (rygskævhed). I Region Hovedstaden fødes der 40 til 60 børn om året med CP, hvilket svarer til en samlet gruppe på ca børn fra 0 til 18 år. Det er børn, der ofte har behov for mange sundhedsfaglige ydelser og opfølgninger gennem hele barndommen. 3

4 Ansvaret for den lægelige opfølgning af børn med CP varetages af de pædiatriske afdelinger på Hillerød, Herlev og Hvidovre Hospitaler samt Rigshospitalet, og mange viderehenvises til opfølgning og behandling i den højt specialiserede børneortopædkirurgi på Hvidovre Hospital og Rigshospitalet. Den fysioterapeutiske og ergoterapeutiske behandling starter på hospitalerne, mens den videre træningsindsats varetages i kommunerne. Graden af børnenes invalidering er meget forskellig og strækker sig fra lettere funktionsnedsættelser, hvor barnet har et nærmest normalt funktionsniveau til svære funktionsnedsættelser, hvor barnet er afhængig af hjælp til stort set alt. Fordelingen af ansvaret mellem regionale og kommunale institutioner giver store udfordringer i forhold til at sikre en tværfaglig og tværsektoriel koordineret indsats. Der er aktuelt intet formaliseret samarbejde mellem de forskellige sundhedsfaglige tilbud, og der er endnu ingen danske retningslinjer, reference- eller forløbsprogrammer på området. Med etablering af et tværsektorielt cerebral parese opfølgningsprogram (CPOP) vil det sikre muligheden for at tilbyde disse børn og unge en tværfaglig, tværsektoriel samt koordineret opfølgning, der løbende kvalitetssikres. CPOP-programmet består af fire dele: Alle børn og unge med cerebral parese tilbydes relevant lægelig, fysio- og ergoterapeutisk indsats og opfølgning. Herved sikres tæt opfølgning så operationer enten kan undgås eller barnet kan få tidlige og mindre operationer. Tilkobling af klinisk kvalitetsdatabase, som sikrer at alle børn tilbydes opfølgning herunder på undersøgelsesresultater. Desuden skal databasen bruges til informationsudveksling på tværs af faggrupper og sektorer. Faglig koordination og kommunikation mellem de sundhedsfaglige aktører, der sikres via kvalitetsdatabasen. Hertil kommer udarbejdelse af årsrapporter, nyhedsbreve m.v. Uddannelsesindsats for fysio- og ergoterapeuter i kommuner og region. Der iværksættes en uddannelsesindsats i brug af undersøgelsesredskaber og database for mellem fysio- og ergoterapeuter i regionen og de 29 kommuner. Sundhedsfagligt Råd for Pædiatri og Sundhedsfagligt Råd for Ortopædkirurgi anbefaler, at CPOP implementeres i Region Hovedstaden. Finansiering af CPOP programmet Der søges om midler fra Elsass Fonden til etablering af CPOP programmet i Region Hovedstaden. Fonden er stiftet af Helene Elsass, der var født med spastisk lammelse. Fonden, der finder det af stor værdi, at programmet etableres i hele Danmark, har således givet midler til etablering af programmet i Region Syddanmark og Region Midtjylland. 4

5 Der søges om midler fra fonden til etablering og drift de første to år. For at få del i fondsmidlerne er det imidlertid en forudsætning, at Region Hovedstaden giver tilsagn om, at overtage den fortsatte drift af programmet fra det tredje år og frem. De årlige driftsudgifter udgør i 2012-priser til løn- og personale 1,387 mio. kr. og øvrig drift 0,402 mio. kr. i alt 1,789 mio. kr. Såfremt Region Hovedstaden giver det efterspurgte tilsagn, kan CPOP programmet etableres primo 2013 således, at Region Hovedstaden (hospitalerne) selv overtager driften fra ØKONOMISKE KONSEKVENSER De årlige driftsudgifter udgør i 2012-priser til løn- og personale 1,387 mio. kr. og øvrig drift 0,402 mio. kr. i alt 1,789 mio. kr., som søges finansieret af Elsass Fonden de første to år. Region Hovedstaden (hospitalerne) overtager selv driften fra SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. KOMMUNIKATION Der planlægges en pressemeddelelse samt kommunikation via regionh.dk. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Tiltrådt. Sagsnr:

6 Den 20. november 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 13. november 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 PATIENTOMBUDETS ÅRSBERETNING 2011 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at der meldes tilbage til Patientombuddet som foreslået i mødesagen. RESUME Patientombuddet har udarbejdet årsberetning for Regionsrådet skal meddele patientombuddet, hvilke initiativer regionen vil tage på baggrund af årsberetningen. Årsberetningen har været behandlet i patientudvalget og regionens hospitaler inkl. psykiatrien har forholdt sig til indholdet i årsberetningen. Region Hovedstaden vil øge fokus på dokumentation af, hvor mange dialoger der afholdes med patienter som ønsker at klage, og fortsætte med at blive bedre til at lære af de enkelte klagesager og dialoger. For at kunne øge læringen ønsker Region Hovedstaden at Patientombuddets årsberetning fremover omfatter mere uddybende statistiske oplysninger om klager indbragt for Patientombuddet og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Det vil give regionerne et redskab til at følge udviklingen i klagerne, herunder en mulighed for at sammenligne udviklingen af klagerne med andre regioner. Patientudvalget tilslutter sig kommentarerne til Patientombuddets årsrapport. Årsrapporten for 2011 giver ikke anledning til, at man kan drage læring, og Patientudvalget finder at man fremadrettet bør have langt større fokus på dette. Desuden efterspørger Patientudvalget at Årsrapporten indeholder informationer om, hvor lang sagsbehandlingstiden på klagesagerne er og hvordan man arbejder på at sikre en hurtig sagsbehandling. SAGSFREMSTILLING Patientombuddet, der som en del af det nye patientklagesystem blev etableret som en ny klageinstans pr. 1. januar 2011, skal udarbejde en årsberetning om sin virksomhed. 6

7 Patientombuddet har udgivet sin årsberetning for 2011 den 16. maj I denne årsberetning omtaler Patientombuddet særligt antallet af klager, det nye systems betydning for læringen i sundhedsvæsenet og betydningen af det nye element dialogerne, som tilbydes ved klager til patientombuddet eller disciplinærnævnet. Statistik i årsberetningen Der er samlet indgivet klager i Det omfatter både klager over den sundhedsfaglige behandling og klager over manglende overholdelse af en række patientrettigheder efter sundhedsloven og både sygehusvæsenet og de privat praktiserende læger mv. Det fremgår af regionernes indberetninger om dialog til Patientombuddet, at langt de fleste dialoger vedrørte behandling på offentlige sygehuse. Hvor mange dialoger vedrørte behandling Antal På offentligt, somatisk sygehus 402 På offentligt, psykiatrisk sygehus 23 På privat sygehus 14 I praksissektoren 103 Indberetningerne om dialog fra regionerne viser, at dialog i klagesager er en succes. Lidt under halvdelen (44 procent) af de patienter, der tager imod tilbuddet om dialog, vælger at afslutte deres klage efter dialog. Udfald af dialog: klagen trukket tilbage Antal I hvor mange tilfælde blev klagen trukket tilbage efter dialog 239* I hvor mange tilfælde blev klagen trukket tilbage fordi: Klager fik en forklaring på behandlingen eller afklaret misforståelser 174 Klager fik en undskyldning for behandlingen 103 Klager fik oplysning om den læring, klagen afstedkom og 122 eventuelt ændrede procedurer i fremtiden Andre grunde 14 * Der kan være flere forklaringer på at klagen er trukket tilbage. Der er mellem regionerne forskel på, hvor ofte dialog fører til, at patienten trækker sin klage tilbage. Nedenstående tabel viser, hvor stor en procentdel af alle dialoger i regionen, der førte til, at patienten trak sin klage tilbage. Tilbagetrækning i procent Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 41 procent 31 procent 58 procent 54 procent 53 procent Af de klager som trækkes tilbage i Region Hovedstaden skyldes 80 % af tilbagetrækningerne af klagen, at patienten eller de pårørende har fået en forklaring eller afklaret misforståelser. 7

8 Læring og initiativer Region Hovedstaden ligger lige under landsgennemsnittet i forhold til tilbagetækning af klager. Region Hovedstaden vil derfor i højere grad fokusere på at sikre dokumentationen for de samtaler der afholdes. Desuden fremhæver direktionerne på Regionens Hospitaler inkl. psykiatrien, at der kontinuerligt arbejdes med læring af både klagerne og dialogerne. Patientudvalget har drøftet årsberetningen på møde den 9. oktober Patientudvalget tilslutter sig kommentarerne til Patientombuddets årsrapport. Årsrapporten for 2011 giver ikke anledning til, at man kan drage læring, og Patientudvalget finder at man fremadrettet bør have langt større fokus på dette. Desuden efterspørger Patientudvalget at Årsrapporten indeholder informationer om, hvor lang sagsbehandlingstiden på klagesagerne er og hvordan man arbejder på at sikre en hurtig sagsbehandling. Tilbagemelding til Patientombuddet Ovenstående tilbagemeldinger og bemærkninger indgår i det vedlagte udkast til regionens redegørelse til Patientombuddet. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. KOMMUNIKATION Der planlægges ingen særskilt kommunikationsindsats udover redegørelsen til Patientombuddet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. 8

9 REGIONSRÅDETS BESLUTNING Tiltrådt. Bilagsfortegnelse: 1. Patientombuddets årsberetning for 2011 (FU) 2. Udkast til svar til Patientombuddet (FU) Sagsnr:

10 Den 20. november 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 13. november 2012, sag nr. 4 SAG NR. 3 UDTALELSE TIL MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE I FORBINDELSE MED STATSREVISORERNES BERETNING 17/2011 OM AKTIVITETER OG UDGIFTER I PRAKSISSEKTOREN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at Statsrevisorernes beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren tages til efterretning, og 2. at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse opfordres til en principiel overvejelse om tilrettelæggelsen af praksissektoren efter overenskomstaftaler er hensigtsmæssig. RESUME Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i mail af 14. september 2012 anmodet om en udtalelse fra regionsrådene til Statsrevisorernes beretning 17/2011 af 29. august 2012 om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. På baggrund af konklusionerne i rigsrevisionens beretning bemærker statsrevisorerne, at Finansministeriet, Sundhedsministeriet og regionerne ikke har sikret en tilfredsstillende styring af aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Rigsrevisionens kritik medfører behov for en vurdering af praksissektorens organisering under hensyntagen til regionernes ansvar for planlægning og ressourcestyring af sundhedsvæsenets samlede opgaver. Sammenbruddet i overenskomstforhandlingerne med PLO, som overvejende skyldes temaerne styring og produktivitetsgevinst understreger vigtigheden af overvejelser om praksissektorens organisering. Regionerne bør sikres rettigheder til planlægning og styring af ressourceforbruget i relation til de sundhedsydelser, som de ifølge lovgivningen er forpligtet til at tilbyde borgerne. 10

11 SAGSFREMSTILLING Praksissektoren omfatter alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger og tandplejere, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer samt psykologer. Praksissektoren leverer i dag langt størstedelen af de ydelser, borgerne modtager uden for hospitalshusvæsenet. De offentlige udgifter til praksissektoren udgjorde på landsbasis i 2011 ca. 13,7 mia. kr. Fra 2001 til 2011 er udgifterne steget med ca. 2,5 mia. kr. svarende til ca. 22 pct. Der er således tale om en sektor, som er vokset gennem de seneste 10 år, og som i dag lægger beslag på betydelige ressourcer. Rigsrevisionen har på eget initiativ iværksat en undersøgelse om styring af aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Formålet har været at kortlægge de overordnede rammer for styringen af praksissektoren, herunder hvorvidt regionerne bidrager til at sikre en tilfredsstillende styring af aktiviteter og udgifter i praksissektoren. På baggrund af konklusionerne i rigsrevisionens beretning bemærker statsrevisorerne, at Finansministeriet, Sundhedsministeriet og regionerne ikke har sikret en tilfredsstillende styring af aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at der ikke i højere grad er mulighed for at styre, kontrollere og følge op på aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Statsrevisorerne bemærker endvidere, at udgifterne til det offentlige sundhedsvæsen i mange år har været under pres og at det derfor ikke er tilfredsstillende, at produktivitetsfremgang i praksissektoren som følge af ny teknologi, mere effektive arbejdsprocesser og brug af hjælpepersonale ikke fører til fald i honorarsatserne. Rigsrevisionens bemærkninger medfører behov for overvejelser om den nuværende organisering af praksissektoren er hensigtsmæssig set i relation til sundhedsvæsenets udvikling både organisatorisk og i ikke mindst i forhold til kvalitet og effektivitet. Rigsrevisionen anerkender dog, at de aftaler, som styringen baserer sig på, er komplekse og forskellige fra område til område. Det er endvidere Rigsrevisionens vurdering, at regionernes indsats for at styre aktiviteter og udgifter i praksissektoren på det seneste er blevet styrket, men finder det dog samtidig væsentligt, at regionernes indsats på området fortsat forbedres. Administrationen på praksisområdet foretager, bl. a med udgangspunkt i overenskomsternes bestemmelser, løbende en række systemkontroller for at kontrollere udgifterne. Dette omfatter bl.a. advisering i forbindelse med afregning, controlling og kontrolstatistik. Resultaterne af de overenskomstaftalte kontroller m.v. forelægges de relevante samarbejdsudvalg på praksisområdet, med henblik på effektuering. Såfremt at det ikke kan opnås enighed oversendes sagerne til landssamarbejdsudvalgene med 11

12 henblik på en afgørelse her. Der er således ofte tale om en langvarig ressourcekrævende proces. Administrationen på praksisområdet har iværksat en række initiativer på særligt udvalgte indsatsområder for at ensrette procedurerne indenfor kontrol, controlling og kontrolstatistikområdet. Indsatsområderne handler om resultatopfølgning, ledelsesinformation, kontrol i afregningen, LEAN på kontrolstatistikområdet samt særlig opfølgning på enkeltydere og ydelser. Disse særlige indsatsområder er beskrevet i fire projekter som er igangsat i Det er administrationens ønske, at de iværksatte tiltag fremadrettet både får en effekt i forhold til den økonomiske styring samt en øget kvalitet, der løbende kan følges op på. Foruden ovenstående, indgår praksis administrationen i et tværregionalt samarbejde, om videndeling og koordinering af fælles tiltag, i forbindelse med de af Rigsrevisionen rejste kritikpunkter. Rigsrevisionens kritik medfører behov for en vurdering af praksissektorens organisering under hensyntagen til regionernes ansvar for planlægning og ressourcestyring af sundhedsvæsenets samlede opgaver. Udfordringen understreges af sammenbruddet af overenskomstforhandlingen med PLO, hvor netop styring og produktivitetsgevinst var centrale temaer i dialogen. Med baggrund i ovenstående er derfor væsentligt hvordan det videre forløb i konfliktperioden tilrettelægges, således at patienterne sikres de nødvendige og relevante sundhedsydelser uden er betydelig merudgift for regionerne. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. KOMMUNIKATION Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse orienteres om regionsrådets beslutning. Herudover er ingen særlig kommunikationsindsats planlagt. 12

13 FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales, idet der forud for sagens behandling i regionsrådet udarbejdes et høringssvar til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der betoner de problemstillinger, der knytter sig til finansiering og styring af praksissektoren efter overenskomstaftaler, som også påpeget af statsrevisorerne. Høringssvaret udsendes til skriftlig kommentar blandt forretningsudvalgets medlemmer. Forretningsudvalget udbad sig et notat, der sammenligner organisering og økonomi i akutberedskabet i Region Midt og Region Hovedstaden. Et sådant vil blive udarbejdet. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Der var omdelt udkast til høringssvar. Tiltrådt, således at det omdelte høringssvar fremsendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Bilagsfortegnelse: 1. Statsrevisorernes beretning 17/2011 om aktiviteter og udgifter i praksissektoren (FU) 2. Udkast til høringssvar (RR) Sagsnr:

14 Den 20. november 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 13. november 2012, sag nr. 5 SAG NR. 4 HØRINGSUDKAST TIL PRAKSISPLAN FOR KIROPRAKTIK ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at høringsudkast til Praksisplan for kiropraktik godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring. RESUME Der er udarbejdet et høringsudkast til en ny praksisplan for kiropraktik gældende for perioden Under forudsætning af godkendelse i regionsrådet sendes praksisplanen i offentlig høring fra december 2012 til februar SAGSFREMSTILLING I henhold til Overenskomst om kiropraktik skal regionen udarbejde en samlet planlægning for praktiserende kiropraktorer i regionen. En styregruppe bestående af to repræsentanter for Kiropraktorkredsforeningen i Region Hovedstaden samt repræsentanter fra regionsadministrationen har i løbet af 2011 og 2012 udarbejdet et udkast til en ny praksisplan. Praksisplanen blev godkendt i samarbejdsudvalget for kiropraktik den 27. september 2012, jf. protokol i bilag 1. Planens indhold Høringsudkast til en ny praksisplan for kiropraktik er vedlagt i bilag 2. Hovedtemaerne i den kommende plan er: Udvikling af en fremtidssikret praksisstruktur, herunder: o Årlige vurderinger af kapaciteten med udgangspunkt i en ligelig geografisk fordeling, o Fremme praksisfællesskaber, hvor der praktiseres i fællesskab med andre kiropraktorer og/eller andre faggrupper, o Fremme tilgængelighed for bevægelseshæmmede samt fremme borgernes kendskab til fysisk tilgængelighed i de enkelte praksis. Samarbejde med hospitaler, kommuner samt med andre faggrupper fra praksissektoren. 14

15 Fortsat fokus på kvalitetsudvikling, herunder: o Implementering af nationale kvalitetsinitiativer, o Patientsikkerhed, o Udvikling af it-anvendelsen i kiropraktorpraksis. Planen omfatter desuden en grundbeskrivelse, som indeholder basisoplysninger om praksissektorens kiropraktik, herunder om antal klinikker, kapacitet, økonomi, ydelser mv. Offentlig høring Når vedlagte høringsudkast er godkendt i regionsrådet, sendes planen i offentlig høring (høringsliste i bilag 3). Den offentlige høring bliver af to måneders varighed med udsendelse december Når høringssvar er indarbejdet, forelægges planen igen samarbejdsudvalget for kiropraktik og regionsråd. Der sigtes mod, at planen kan træde i kraft medio Når den endelige plan er vedtaget med regionsrådets tilslutning, vil planen erstatte den tidligere praksisplan for kiropraktik ØKONOMISKE KONSEKVENSER Vurdering af økonomiske konsekvenser i forbindelse med implementering af praksisplanen indgår ikke i materialet til høringen. De økonomiske konsekvenser vil blive indarbejdet i sagsfremstillingen når praksisplanen forelægges regionsrådet efter indarbejdelse af eventuelle ændringer foretaget med baggrund i indkomne høringssvar. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. KOMMUNIKATION Efter regionsrådets godkendelse sendes høringsudkastet i høring hos relevante parter, jf. ovenstående. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. 15

16 REGIONSRÅDETS BESLUTNING Tiltrådt. Bilagsfortegnelse: 1. Protokol fra møde i Samarbejdsudvalget for kiropraktik 27. september 2012 (FU) 2. Praksisplan for kiropraktik inkl. bilag (FU) 3. Høringsliste (FU) Sagsnr:

17 Den 20. november 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 13. november 2012, sag nr. 6 SAG NR. 5 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR POLITIK FOR SUNDHEDSFORSKNING 2020 SAMT FORSKNINGSEVALUERING 2012 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at forslag til Handlingsplan godkendes. RESUME På regionsrådets møde den 31. januar 2012 blev Politik for Sundhedsforskning 2020 vedtaget med henblik på implementering. Samtidig blev det besluttet, at der inden årets udgang skulle udarbejdes et forslag til en handlingsplan for til politisk behandling. Parallelt med udarbejdelsen er der gennemført den fjerde forskningsevaluering af forskningen Region Hovedstaden baseret på tal fra Evalueringen viser, at sundhedsforskningen er i fortsat fremgang med forskning på regionens hospitaler for i alt 1,7 mia. kr. i Forslaget til Handlingsplan er udarbejdet i tæt dialog med Udvalget for Fremtidens Uddannelse og Forskning og med inddragelse af ledelser og forskere på regionens hospitaler og virksomheder. Forslaget indeholder både forslag til konkrete udviklingsprojekter samt forslag til temaer og indsatsområder fra forskningspolitikken, der skal konkretiseres yderligere i Udvalget for Fremtidens Uddannelse og Forskning har drøftet sagen den 31. oktober 2012 og udtaler følgende: Udvalget for Fremtidens Uddannelse og Forskning finder det meget positivt, at sundhedsforskningen i Region Hovedstaden er i fortsat tydelig fremgang, og at der generelt er stigende fokus på forskningen på regionens hospitaler. Det er samtidig vigtigt at sikre, at denne udvikling fortsætter. I forhold til forslag til Handlingsplanen , så tilslutter udvalget sig de fire overordnede temaer og de underliggende initiativforslag, og betoner samtidig vigtigheden af indsatsen for tiltrækning af flere internationale forskningsmidler, bl.a. fra EU. Udvalget finder samtidig, at en tydelig fokusering og prioritering under de enkelte temaer er nødvendig for at sikre, at de nye indsatser får effekt og gennemslagskraft i organisationen. Dette bør ske ved at prioritere de seks konkrete projektforslag i handlingsplanen, før der udvikles og igangsættes nye initiativer. 17

18 Udvalget bakker i den forbindelse op om, at den tætte dialog med ledere og forskere på hospitaler, virksomheder og stabe om udvikling og implementering af de nye initiativer fastholdes, så indsatsen for udvikling af sundhedsforskning forankres så bredt som muligt i organisationen. På den baggrund anbefaler udvalget forslag til Handlingsplan til behandling i forretningsudvalget og regionsrådet. SAGSFREMSTILLING På regionsrådets møde den 31. januar 2012 blev Politik for Sundhedsforskning 2020 vedtaget. Samtidig blev det besluttet, at implementering skulle igangsættes med det samme, og at der inden årets udgang skulle fremlægges et forslag til en handlingsplan for til politisk behandling. Med henblik på at kunne følge udviklingen af forskningen i Region Hovedstaden samt effekten af arbejdet med implementering af regionens forskningspolitik udarbejdes årligt en evaluering af sundhedsforskningen i regionen. Forskningsevaluering 2012 Forskningsevaluering 2012 (bilag 1) er den fjerde forskningsevaluering i rækken og baserer sig på resultaterne fra Med Forskningsevaluering 2012 begynder man at se klare tendenser i udviklingen af regionens sundhedsforskning med fortsat fremgang i regionens forskning. I forhold til den første evaluering fra 2008 dokumenteres en fortsat tydelig fremgang for forskningsindsatsen på trods af de store organisatoriske ændringer og økonomiske udfordringer, som sundhedsvæsenet er gået igennem. Samlet blev der i 2011 publiceret omkring videnskabelige artikler. Regionen har i 2011 nu 40 afdelinger med over 200 point, som betragtes som et højt forskningsniveau, hvor tallet i 2008 var 29. Samtidigt var der i afdelinger på rigtigt højt niveau med point over 400 mod 8 afdelinger i Evalueringen tydeliggør, at der er stærke forskningsmiljøer på fleste af regionens hospitaler, hvor Rigshospitalet dog stadig er regionens forskningsmæssige flagskib med flest afdelinger på både over 200 og over 400 point. Opgørelsen over ressourcer til forskningsindsatsen viser, at der i 2011 blev brugt i alt 1,7 mia. kr. hvoraf knap halvdelen er betalt af eksterne parter (såsom fonde og erhvervsvirksomheder). Der er således registreret en pæn stigning fra 2010, hvor tallet for regionen samlet var ca. 1,4 mia. kr. Der var i 2011 i alt aktive forskere, og der ses en stigning i antallet af professorer, post doc s og øvrige forskere med kandidatuddannelse. Forskningsevaluering 2012 viser en stigende opmærksomhed på registrering af data vedrørende forskningen på hospitalerne og afdelingerne. Den regionale og lokale administrations fortsatte fokus på datakvalitet og registreringsproces under- 18

19 støtter implementeringen af regionens forskningsregistreringssystem, PURE, til gavn for ledelsesinformation og synliggørelse af regionens forskning. Handlingsplan Med Politik for Sundhedsforskning 2020 har regionsrådet skabt en ambitiøs ramme for yderligere styrkelse af sundhedsforskningen. På den baggrund har administrationen i 2012 igangsat og gennemført en række aktiviteter, hvor et overblik og status fremgår af bilag 2. En række af initiativerne i forskningspolitikken er således allerede under implementering, mens andre aktiviteter har dannet grundlag for udvikling af konkrete udviklingsinitiativer, som foreslås igangsat i 2013 som en del af Handlingsplan Udvalget for Fremtidens Uddannelse og Forskning har på mødet i juni drøftet forslag til indsatsområder for handlingsplan for Administrationen har efterfølgende udarbejdet forslag til både temaer og konkrete udviklingsprojekter, som er drøftet med den nye vicedirektørkreds for Forskning og Innovation og det forskningsfaglige Advisory Board. Begge parter har bidraget med input og yderligere forslag. Administrationen har på den baggrund udarbejdet forslag til Handlingsplan (bilag 3), herunder såvel konkrete forslag til udviklingsprojekter, som nye indsatsområder for implementeringsindsatsen. Nedenfor følger en kort oversigt over temaer og indsatsområder. 1. Udvikling af strategiske samarbejder og erhvervssamarbejder Der gennemføres en række initiativer, der skal fremme strategiske alliancer og samarbejder med førende internationale regioner, universitetshospitaler og virksomheder. Der sættes i den forbindelse fokus på: 1) den internationale synliggørelse af regionens styrkepositioner inden for forskning, 2) indsatsen for tiltrækning af internationale forskningsmidler og 3) rekruttering af højtkvalificerede udenlandske forskere. Herudover gennemføres initiativer, der kan fremme flere erhvervssamarbejder. Dette sker bl.a. via udvikling af regionens støtteindsats med etablering af én indgang til forskning og innovation, udvikling af koncepter for tiltrækning af erhvervssamarbejder samt fremme af kliniske forsøg i samarbejde med industrien. 2. Udvikling af processer for implementering Der igangsættes en række initiativer, der kan fremme implementeringsprocesser under hensyntagen til de forskellige typer af forskning og forskningsresultater - og under hensyntagen til de forskellige sektorers organisering. 19

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 13. november 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 14

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 13. november 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 14 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 13. november 2012 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Onsdag den 21. december 2011 Kl. 08.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H6 Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 23. oktober 2012 Kl. 16.00 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.00 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Maja Holt

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 28. juni 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Den 9. november 2012 Borgmesterens Afdeling Tilvejebringelse af akutjob der er målrettet dagpengemodtagere, som risikerer

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråds forskningskonference 16. november 2011 Store auditorium, Herlev Hospital Koncerndirektør

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN KVALITETSUDVALGET Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.30 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 15. juni Kl på Regionsgården i H7. Møde nr. 11. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 15. juni Kl på Regionsgården i H7. Møde nr. 11. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 15. juni 2011 Kl. 17.00 på Regionsgården i H7 Møde nr. 11 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Jannie Hjerpe (F) Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen (Ø)

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

VEDERLAG FOR VARETAGELSE AF REGIONALE HVERV I 2013

VEDERLAG FOR VARETAGELSE AF REGIONALE HVERV I 2013 VEDERLAG FOR VARETAGELSE AF REGIONALE HVERV I 2013 Det følger af regionsloven og den kommunale styrelseslov, at regionsrådet skal offentliggøre en oversigt over størrelsen af de særskilte vederlag, som

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H6 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 9. marts 2011 Kl. 17.00 på Regionsgården i H7 Møde nr. 10 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen (Ø) Danni Olsen (O)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG Tirsdag den 7. februar 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Regionsgården i H8 Møde nr. 2 Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 28. marts 2006 Kl. 12.30 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 3 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Bilag 2 viser sammenhængen mellem antallet af jobåbninger i Region Syddanmark og antallet af medarbejdere samt antallet af ledige i målgruppen.

Bilag 2 viser sammenhængen mellem antallet af jobåbninger i Region Syddanmark og antallet af medarbejdere samt antallet af ledige i målgruppen. Forretningsudvalget 5. december Aftale om akutjob Sagsnr.: 12/23123 RESUMÉ Arbejdsgiverne i den private og offentlige sektor har indgået en aftale med regeringen om at skaffe 12.500 akutjob. Regionens

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

INTERN UDDANNELSESPOLITIK

INTERN UDDANNELSESPOLITIK Region Hovedstaden INTERN UDDANNELSESPOLITIK RELATEREDE POLITIKKER, STRATEGIER OG PLANER HOVEDSTADSREGIONEN SKAL VÆRE AMBITIØS Regionens mange politikker, strategier og planer forudsætter uddannelse og

Læs mere

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Definition: Utilsigtet hændelse (UTH) skyldes ikke patientens sygdom er skadevoldende, eller kunne have været det forekommer i forbindelse med behandling/sundhedsfaglig

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Mandag den 8. maj 2006 Kl. 16.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 2 (Mødet afsluttet kl. 18.30)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om aktiviteter og udgifter i praksissektoren (beretning

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER. Side 1 af 6

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER. Side 1 af 6 DAGSORDEN ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT 19-05-2015 17:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Side 1 af 6 Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Özkan Kocak Maja Holt Højgaard Fraværende

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Torsdag den 24. maj 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret lokale 12 Mødet slut kl. 19 Møde nr.

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 22. oktober 2016. Ansøgningsfrister: 1. runde: 15. marts 2017 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 15. januar 2017. 2. runde: 14. september 2017 kl. 24. Ansøgninger

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

Høringssvar praksisplan for fysioterapi

Høringssvar praksisplan for fysioterapi 10.11.2010 Region Syddanmark Att.: morten.gunnersen@regionsyddanmark.dk Høringssvar praksisplan for fysioterapi Region Syddanmark har den 30-09-2010 sendt et udkast til Praksisplan for fysioterapi til

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 27. november 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 27. november 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 9. marts 2011. Kl. 17.00 20.00 på Regionsgården i H7. Møde nr. 10. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 9. marts 2011. Kl. 17.00 20.00 på Regionsgården i H7. Møde nr. 10. Medlemmer: D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN 9. marts 2011 Kl. 17.00 20.00 på Regionsgården i H7 Møde nr. 10 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Arly Eskildsen (F) Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen

Læs mere

UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012. Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl.

UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012. Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012 Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3 Møde nr. 2 Mødet slut kl. 17 Medlemmer: Kirsten Lee

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. september Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 6. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. september Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 6. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 28. september 2010 Kl. 17.00 på Regionsgården i H6 Møde nr. 6 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Julie Herdal Molbech (F) Per Seerup Knudsen (A) Lene Kaspersen

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 (for Praksisplan for fodterapi 2017-2020)

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

REGIONSRÅDET. Fredag den 6. februar 2015. Kl. 12.30. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 2

REGIONSRÅDET. Fredag den 6. februar 2015. Kl. 12.30. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 2 B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Fredag den 6. februar 2015 Kl. 12.30 sgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 2 Medlemmer: Sophie Hæstorp Andersen Charlotte Fischer Martin Geertsen

Læs mere

Sundhedsaftale. Om opfølgningsprogram for børn med cerebral parese. Regionshuset Viborg. Nære sundhedstilbud Strategi og planlægning

Sundhedsaftale. Om opfølgningsprogram for børn med cerebral parese. Regionshuset Viborg. Nære sundhedstilbud Strategi og planlægning Sundhedsaftale Om opfølgningsprogram for børn med cerebral parese Regionshuset Viborg Nære sundhedstilbud Strategi og planlægning Politisk sundhedsaftale om opfølgningsprogram for børn med cerebral parese

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 5. maj Kl på Hvidovre Hospital. Møde nr. 11. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 5. maj Kl på Hvidovre Hospital. Møde nr. 11. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 5. maj 2011 Kl. 17.00 20.00 på Hvidovre Hospital Møde nr. 11 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Jannie Hjerpe (F) Karin Helweg-Larsen (Ø) Fraværende Per Serup

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Kirsten Nordbye-Nielsen, MHSc, PT Projektleder CPOP

Kirsten Nordbye-Nielsen, MHSc, PT Projektleder CPOP Kvalitetssikring i Habilitering - Erfaringer med udvikling af en regional sundhedsaftale til børn og unge med cerebral parese Kirsten Nordbye-Nielsen, MHSc, PT Projektleder CPOP kirstennordbye@ki.au.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Møde i Samarbejdsudvalget for Kiropraktik Torsdag den 26. marts 2015 kl. 16:00 Regionshuset Journalnummer: 14-000411 3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Resume

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00. Mødelokale anvises ved receptionen

UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00. Mødelokale anvises ved receptionen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 1. december 2009 Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00 Sted: Rungstedgaard Rungsted Strandvej 107 2960 Rungsted Mødelokale: Mødelokale anvises

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 2. november Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 7. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 2. november Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 7. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 2. november 2010 Kl. 17.00 på Regionsgården i H6 Møde nr. 7 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Julie Herdal Molbech (F) Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

KVALITETSUDVALGET Torsdag den 13. oktober Kl til i H4 på regionsgården. Møde nr. 16

KVALITETSUDVALGET Torsdag den 13. oktober Kl til i H4 på regionsgården. Møde nr. 16 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Torsdag den 13. oktober 2011 Kl. 16.30 til 19.00 i H4 på regionsgården Møde nr. 16 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Jannie Hjerpe Karsten

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 10-06-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00

Læs mere

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016.

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016. Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje 2016 2. opslag - til støtte af tværgående sundhedsforskning Ansøgningsfrist: 1. december 2016 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 1. november 2016. Ansøgning

Læs mere

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING Dato: 4. september 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 5 Medlemmer: Marianne Stendell Lars

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Kl i Koncern IT, Borgervænget 7, 2100 København Ø, mødelokale 4.01.

Kl i Koncern IT, Borgervænget 7, 2100 København Ø, mødelokale 4.01. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 9. december 2010 Kl. 17.00 i Koncern IT, Borgervænget 7, 2100 København Ø, mødelokale 4.01. Møde nr. 8 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Julie Herdal Molbech

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Kiropraktisk behandling * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i

Læs mere

Myter og fakta om Faaborg-Midtfyn Kommunes angreb på den vederlagsfri fysioterapi

Myter og fakta om Faaborg-Midtfyn Kommunes angreb på den vederlagsfri fysioterapi Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 180 Offentligt Til: Folketingets sundhedsudvalg Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup Tlf.: 3675 1777 Fax: 3675 1403 dh@handicap.dk www.handicap.dk

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Sundhedsstyrelsen Praksisplanudvalget har kompetencen til at beslutte, om der bør foretages yderligere

Læs mere

Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. Status for WebReq / Influenzavaccinationer. Fysioterapi: Kvalitetsudviklingsmidler

Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. Status for WebReq / Influenzavaccinationer. Fysioterapi: Kvalitetsudviklingsmidler Nyhedsbrev Nr. 2 juni 2010 Nyt for PRAKSIS InDholdsfortegnelse 2 Status for WebReq / Influenzavaccinationer 3 Fysioterapi: Kvalitetsudviklingsmidler 4 Blandede nyheder og information 5 Tilgang/afgang af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk SUM 01-04-2012 PRESSEMEDDELELSE For at skabe et solidt grundlag for den fremtidige indsats på psykiatriområdet har regeringen besluttet at nedsætte et udvalg, som skal komme med forslag til, hvordan indsatsen

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Tirsdag den 28. november 2006 Kl. 19.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H4 Møde nr. 8 Medlemmer: Pernille

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG Mandag den 7. april 2008 Kl. 14.30 i Distriktspsykiatrisk Center Ydre Nørrebro, Nannasgade 28, 2200 København

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere