REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november Kl Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9"

Transkript

1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Hanne Andersen Per Tærsbøl Finn Rudaizky Marianne Stendell Nina Berrig Danni Olsen Flemming Pless Lene Kaspersen Bent Larsen Thor Grønlykke Ole Søbæk Knud Andersen Per Seerup Knudsen Lise Müller Birgit Tystrup Maja Holt Højgaard Niels Borre Per Roswall Karin Dubin Birgitte Kjøller Pedersen Michael Lange Peter Kay Mortensen Ellen Thrane Anne Ehrenreich Lise Rask Jannie Hjerpe Susanne Langer Lars Gaardhøj Steen Olesen Karin Helweg-Larsen Kirsten Lee Arly Eskildsen Charlotte Fischer Andreas Røpke Abbas Razvi Mødet sluttede kl. 20:05. Afbud: Leila Lindén stedfortræder Erik Gregersen Maja Holt Højgaard stedfortræder Bo Sandberg Karin Dubin stedfortræder Asger Løvskjold Steen Olesen stedfortræder Claus Christoffersen Knud Andersen stedfortræder Ole Stark Susanne Langer stedfortræder Torben Kjær Fraværende: Abbas Razvi ved sag 6 20 Lene Kaspersen ved sag Niels Borre ved sag

2 Indholdsfortegnelse 1. Etablering af tværfagligt og tværsektorielt cerebral parese opfølgningsprogram 3 2. Patientombudets årsberetning Udtalelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i forbindelse med statsrevisorernes beretning 17/2011 om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Høringsudkast til praksisplan for kiropraktik Forslag til handlingsplan for politik for sundhedsforskning 2020 samt forskningsevaluering Implementering af aftale om akutjob i Region Hovedstaden Regional videnstjeneste om uddannelse Fremtidens erhvervsskole udvikling af et ungecampus på erhvervsuddannelserne - UCE Høring af voksenuddannelsescentrenes mål for forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne Bevilling af erhvervsfremmemidler til erhvervsprojekter Høring af Københavns Universitets strategi for samarbejde med myndigheder og organisationer Høring af Trafikplan for den statslige jernbane Status for Region Hovedstadens kvalitetsfondsbyggerier og nyt neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital Revideret plan for om- og tilbygningsprojektet for botilbuddet Lyngdal Udpegning til bestyrelsen for Rødovre Gymnasium Apparatursag (FORTROLIG) Fondsdonation (FORTROLIG) Lejesag (FORTROLIG) Ejendomssag (FORTROLIG) Lejesag (FORTROLIG) 72 Side 2

3 Den 20. november 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 13. november 2012, sag nr. 1 SAG NR. 1 ETABLERING AF TVÆRFAGLIGT OG TVÆRSEKTORIELT CEREB- RAL PARESE OPFØLGNINGSPROGRAM ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at etablere CPOP-programmet i Region Hovedstaden og søge midler hertil fra Elsass Fonden, og 2. at Region Hovedstaden giver Elsass Fonden tilsagn om at overtage driften af CPOP efter 2 år med en årlig udgift på 1,789 mio. kr. RESUME Det foreslås, at etablere cerebral parese opfølgningsprogram (CPOP) i Region Hovedstaden med det formål at tilbyde en ensartet, tværfaglig og tværsektoriel koordineret indsats for børn og unge med cerebral parese (spastisk lammelse). Der søges om midler fra Elsass Fonden til etablering af CPOP programmet. Det er en forudsætning herfor, at Region Hovedstaden giver Elsass Fonden tilsagn om at overtage den fortsatte drift af programmet fra det tredje år og frem. SAGSFREMSTILLING Det foreslås, at etablere cerebral parese opfølgningsprogram (CPOP) i Region Hovedstaden med det formål at tilbyde en ensartet, tværfaglig og tværsektoriel koordineret indsats for børn og unge med cerebral parese (spastisk lammelse). Cerebral parese (CP) er den hyppigste årsag til motoriske funktionsnedsættelser hos børn. CP skyldes en hjerneskade opstået i den umodne hjerne hos fostret eller det lille barn. Hjerneskaden kan påvirke barnets evne til at styre og koordinere muskler og bevægelser samt barnets evne til indlæring. Barnet kan have høj muskelaktivitet i nogle muskler (spasticitet), mens andre er svage. Denne ubalance kan medføre sekundære følger som for eksempel nedsat ledbevægelighed og fejlstillinger samt hofteskred og skoliose (rygskævhed). I Region Hovedstaden fødes der 40 til 60 børn om året med CP, hvilket svarer til en samlet gruppe på ca børn fra 0 til 18 år. Det er børn, der ofte har behov for mange sundhedsfaglige ydelser og opfølgninger gennem hele barndommen. 3

4 Ansvaret for den lægelige opfølgning af børn med CP varetages af de pædiatriske afdelinger på Hillerød, Herlev og Hvidovre Hospitaler samt Rigshospitalet, og mange viderehenvises til opfølgning og behandling i den højt specialiserede børneortopædkirurgi på Hvidovre Hospital og Rigshospitalet. Den fysioterapeutiske og ergoterapeutiske behandling starter på hospitalerne, mens den videre træningsindsats varetages i kommunerne. Graden af børnenes invalidering er meget forskellig og strækker sig fra lettere funktionsnedsættelser, hvor barnet har et nærmest normalt funktionsniveau til svære funktionsnedsættelser, hvor barnet er afhængig af hjælp til stort set alt. Fordelingen af ansvaret mellem regionale og kommunale institutioner giver store udfordringer i forhold til at sikre en tværfaglig og tværsektoriel koordineret indsats. Der er aktuelt intet formaliseret samarbejde mellem de forskellige sundhedsfaglige tilbud, og der er endnu ingen danske retningslinjer, reference- eller forløbsprogrammer på området. Med etablering af et tværsektorielt cerebral parese opfølgningsprogram (CPOP) vil det sikre muligheden for at tilbyde disse børn og unge en tværfaglig, tværsektoriel samt koordineret opfølgning, der løbende kvalitetssikres. CPOP-programmet består af fire dele: Alle børn og unge med cerebral parese tilbydes relevant lægelig, fysio- og ergoterapeutisk indsats og opfølgning. Herved sikres tæt opfølgning så operationer enten kan undgås eller barnet kan få tidlige og mindre operationer. Tilkobling af klinisk kvalitetsdatabase, som sikrer at alle børn tilbydes opfølgning herunder på undersøgelsesresultater. Desuden skal databasen bruges til informationsudveksling på tværs af faggrupper og sektorer. Faglig koordination og kommunikation mellem de sundhedsfaglige aktører, der sikres via kvalitetsdatabasen. Hertil kommer udarbejdelse af årsrapporter, nyhedsbreve m.v. Uddannelsesindsats for fysio- og ergoterapeuter i kommuner og region. Der iværksættes en uddannelsesindsats i brug af undersøgelsesredskaber og database for mellem fysio- og ergoterapeuter i regionen og de 29 kommuner. Sundhedsfagligt Råd for Pædiatri og Sundhedsfagligt Råd for Ortopædkirurgi anbefaler, at CPOP implementeres i Region Hovedstaden. Finansiering af CPOP programmet Der søges om midler fra Elsass Fonden til etablering af CPOP programmet i Region Hovedstaden. Fonden er stiftet af Helene Elsass, der var født med spastisk lammelse. Fonden, der finder det af stor værdi, at programmet etableres i hele Danmark, har således givet midler til etablering af programmet i Region Syddanmark og Region Midtjylland. 4

5 Der søges om midler fra fonden til etablering og drift de første to år. For at få del i fondsmidlerne er det imidlertid en forudsætning, at Region Hovedstaden giver tilsagn om, at overtage den fortsatte drift af programmet fra det tredje år og frem. De årlige driftsudgifter udgør i 2012-priser til løn- og personale 1,387 mio. kr. og øvrig drift 0,402 mio. kr. i alt 1,789 mio. kr. Såfremt Region Hovedstaden giver det efterspurgte tilsagn, kan CPOP programmet etableres primo 2013 således, at Region Hovedstaden (hospitalerne) selv overtager driften fra ØKONOMISKE KONSEKVENSER De årlige driftsudgifter udgør i 2012-priser til løn- og personale 1,387 mio. kr. og øvrig drift 0,402 mio. kr. i alt 1,789 mio. kr., som søges finansieret af Elsass Fonden de første to år. Region Hovedstaden (hospitalerne) overtager selv driften fra SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. KOMMUNIKATION Der planlægges en pressemeddelelse samt kommunikation via regionh.dk. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Tiltrådt. Sagsnr:

6 Den 20. november 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 13. november 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 PATIENTOMBUDETS ÅRSBERETNING 2011 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at der meldes tilbage til Patientombuddet som foreslået i mødesagen. RESUME Patientombuddet har udarbejdet årsberetning for Regionsrådet skal meddele patientombuddet, hvilke initiativer regionen vil tage på baggrund af årsberetningen. Årsberetningen har været behandlet i patientudvalget og regionens hospitaler inkl. psykiatrien har forholdt sig til indholdet i årsberetningen. Region Hovedstaden vil øge fokus på dokumentation af, hvor mange dialoger der afholdes med patienter som ønsker at klage, og fortsætte med at blive bedre til at lære af de enkelte klagesager og dialoger. For at kunne øge læringen ønsker Region Hovedstaden at Patientombuddets årsberetning fremover omfatter mere uddybende statistiske oplysninger om klager indbragt for Patientombuddet og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Det vil give regionerne et redskab til at følge udviklingen i klagerne, herunder en mulighed for at sammenligne udviklingen af klagerne med andre regioner. Patientudvalget tilslutter sig kommentarerne til Patientombuddets årsrapport. Årsrapporten for 2011 giver ikke anledning til, at man kan drage læring, og Patientudvalget finder at man fremadrettet bør have langt større fokus på dette. Desuden efterspørger Patientudvalget at Årsrapporten indeholder informationer om, hvor lang sagsbehandlingstiden på klagesagerne er og hvordan man arbejder på at sikre en hurtig sagsbehandling. SAGSFREMSTILLING Patientombuddet, der som en del af det nye patientklagesystem blev etableret som en ny klageinstans pr. 1. januar 2011, skal udarbejde en årsberetning om sin virksomhed. 6

7 Patientombuddet har udgivet sin årsberetning for 2011 den 16. maj I denne årsberetning omtaler Patientombuddet særligt antallet af klager, det nye systems betydning for læringen i sundhedsvæsenet og betydningen af det nye element dialogerne, som tilbydes ved klager til patientombuddet eller disciplinærnævnet. Statistik i årsberetningen Der er samlet indgivet klager i Det omfatter både klager over den sundhedsfaglige behandling og klager over manglende overholdelse af en række patientrettigheder efter sundhedsloven og både sygehusvæsenet og de privat praktiserende læger mv. Det fremgår af regionernes indberetninger om dialog til Patientombuddet, at langt de fleste dialoger vedrørte behandling på offentlige sygehuse. Hvor mange dialoger vedrørte behandling Antal På offentligt, somatisk sygehus 402 På offentligt, psykiatrisk sygehus 23 På privat sygehus 14 I praksissektoren 103 Indberetningerne om dialog fra regionerne viser, at dialog i klagesager er en succes. Lidt under halvdelen (44 procent) af de patienter, der tager imod tilbuddet om dialog, vælger at afslutte deres klage efter dialog. Udfald af dialog: klagen trukket tilbage Antal I hvor mange tilfælde blev klagen trukket tilbage efter dialog 239* I hvor mange tilfælde blev klagen trukket tilbage fordi: Klager fik en forklaring på behandlingen eller afklaret misforståelser 174 Klager fik en undskyldning for behandlingen 103 Klager fik oplysning om den læring, klagen afstedkom og 122 eventuelt ændrede procedurer i fremtiden Andre grunde 14 * Der kan være flere forklaringer på at klagen er trukket tilbage. Der er mellem regionerne forskel på, hvor ofte dialog fører til, at patienten trækker sin klage tilbage. Nedenstående tabel viser, hvor stor en procentdel af alle dialoger i regionen, der førte til, at patienten trak sin klage tilbage. Tilbagetrækning i procent Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 41 procent 31 procent 58 procent 54 procent 53 procent Af de klager som trækkes tilbage i Region Hovedstaden skyldes 80 % af tilbagetrækningerne af klagen, at patienten eller de pårørende har fået en forklaring eller afklaret misforståelser. 7

8 Læring og initiativer Region Hovedstaden ligger lige under landsgennemsnittet i forhold til tilbagetækning af klager. Region Hovedstaden vil derfor i højere grad fokusere på at sikre dokumentationen for de samtaler der afholdes. Desuden fremhæver direktionerne på Regionens Hospitaler inkl. psykiatrien, at der kontinuerligt arbejdes med læring af både klagerne og dialogerne. Patientudvalget har drøftet årsberetningen på møde den 9. oktober Patientudvalget tilslutter sig kommentarerne til Patientombuddets årsrapport. Årsrapporten for 2011 giver ikke anledning til, at man kan drage læring, og Patientudvalget finder at man fremadrettet bør have langt større fokus på dette. Desuden efterspørger Patientudvalget at Årsrapporten indeholder informationer om, hvor lang sagsbehandlingstiden på klagesagerne er og hvordan man arbejder på at sikre en hurtig sagsbehandling. Tilbagemelding til Patientombuddet Ovenstående tilbagemeldinger og bemærkninger indgår i det vedlagte udkast til regionens redegørelse til Patientombuddet. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. KOMMUNIKATION Der planlægges ingen særskilt kommunikationsindsats udover redegørelsen til Patientombuddet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. 8

9 REGIONSRÅDETS BESLUTNING Tiltrådt. Bilagsfortegnelse: 1. Patientombuddets årsberetning for 2011 (FU) 2. Udkast til svar til Patientombuddet (FU) Sagsnr:

10 Den 20. november 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 13. november 2012, sag nr. 4 SAG NR. 3 UDTALELSE TIL MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE I FORBINDELSE MED STATSREVISORERNES BERETNING 17/2011 OM AKTIVITETER OG UDGIFTER I PRAKSISSEKTOREN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at Statsrevisorernes beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren tages til efterretning, og 2. at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse opfordres til en principiel overvejelse om tilrettelæggelsen af praksissektoren efter overenskomstaftaler er hensigtsmæssig. RESUME Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i mail af 14. september 2012 anmodet om en udtalelse fra regionsrådene til Statsrevisorernes beretning 17/2011 af 29. august 2012 om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. På baggrund af konklusionerne i rigsrevisionens beretning bemærker statsrevisorerne, at Finansministeriet, Sundhedsministeriet og regionerne ikke har sikret en tilfredsstillende styring af aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Rigsrevisionens kritik medfører behov for en vurdering af praksissektorens organisering under hensyntagen til regionernes ansvar for planlægning og ressourcestyring af sundhedsvæsenets samlede opgaver. Sammenbruddet i overenskomstforhandlingerne med PLO, som overvejende skyldes temaerne styring og produktivitetsgevinst understreger vigtigheden af overvejelser om praksissektorens organisering. Regionerne bør sikres rettigheder til planlægning og styring af ressourceforbruget i relation til de sundhedsydelser, som de ifølge lovgivningen er forpligtet til at tilbyde borgerne. 10

11 SAGSFREMSTILLING Praksissektoren omfatter alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger og tandplejere, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer samt psykologer. Praksissektoren leverer i dag langt størstedelen af de ydelser, borgerne modtager uden for hospitalshusvæsenet. De offentlige udgifter til praksissektoren udgjorde på landsbasis i 2011 ca. 13,7 mia. kr. Fra 2001 til 2011 er udgifterne steget med ca. 2,5 mia. kr. svarende til ca. 22 pct. Der er således tale om en sektor, som er vokset gennem de seneste 10 år, og som i dag lægger beslag på betydelige ressourcer. Rigsrevisionen har på eget initiativ iværksat en undersøgelse om styring af aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Formålet har været at kortlægge de overordnede rammer for styringen af praksissektoren, herunder hvorvidt regionerne bidrager til at sikre en tilfredsstillende styring af aktiviteter og udgifter i praksissektoren. På baggrund af konklusionerne i rigsrevisionens beretning bemærker statsrevisorerne, at Finansministeriet, Sundhedsministeriet og regionerne ikke har sikret en tilfredsstillende styring af aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at der ikke i højere grad er mulighed for at styre, kontrollere og følge op på aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Statsrevisorerne bemærker endvidere, at udgifterne til det offentlige sundhedsvæsen i mange år har været under pres og at det derfor ikke er tilfredsstillende, at produktivitetsfremgang i praksissektoren som følge af ny teknologi, mere effektive arbejdsprocesser og brug af hjælpepersonale ikke fører til fald i honorarsatserne. Rigsrevisionens bemærkninger medfører behov for overvejelser om den nuværende organisering af praksissektoren er hensigtsmæssig set i relation til sundhedsvæsenets udvikling både organisatorisk og i ikke mindst i forhold til kvalitet og effektivitet. Rigsrevisionen anerkender dog, at de aftaler, som styringen baserer sig på, er komplekse og forskellige fra område til område. Det er endvidere Rigsrevisionens vurdering, at regionernes indsats for at styre aktiviteter og udgifter i praksissektoren på det seneste er blevet styrket, men finder det dog samtidig væsentligt, at regionernes indsats på området fortsat forbedres. Administrationen på praksisområdet foretager, bl. a med udgangspunkt i overenskomsternes bestemmelser, løbende en række systemkontroller for at kontrollere udgifterne. Dette omfatter bl.a. advisering i forbindelse med afregning, controlling og kontrolstatistik. Resultaterne af de overenskomstaftalte kontroller m.v. forelægges de relevante samarbejdsudvalg på praksisområdet, med henblik på effektuering. Såfremt at det ikke kan opnås enighed oversendes sagerne til landssamarbejdsudvalgene med 11

12 henblik på en afgørelse her. Der er således ofte tale om en langvarig ressourcekrævende proces. Administrationen på praksisområdet har iværksat en række initiativer på særligt udvalgte indsatsområder for at ensrette procedurerne indenfor kontrol, controlling og kontrolstatistikområdet. Indsatsområderne handler om resultatopfølgning, ledelsesinformation, kontrol i afregningen, LEAN på kontrolstatistikområdet samt særlig opfølgning på enkeltydere og ydelser. Disse særlige indsatsområder er beskrevet i fire projekter som er igangsat i Det er administrationens ønske, at de iværksatte tiltag fremadrettet både får en effekt i forhold til den økonomiske styring samt en øget kvalitet, der løbende kan følges op på. Foruden ovenstående, indgår praksis administrationen i et tværregionalt samarbejde, om videndeling og koordinering af fælles tiltag, i forbindelse med de af Rigsrevisionen rejste kritikpunkter. Rigsrevisionens kritik medfører behov for en vurdering af praksissektorens organisering under hensyntagen til regionernes ansvar for planlægning og ressourcestyring af sundhedsvæsenets samlede opgaver. Udfordringen understreges af sammenbruddet af overenskomstforhandlingen med PLO, hvor netop styring og produktivitetsgevinst var centrale temaer i dialogen. Med baggrund i ovenstående er derfor væsentligt hvordan det videre forløb i konfliktperioden tilrettelægges, således at patienterne sikres de nødvendige og relevante sundhedsydelser uden er betydelig merudgift for regionerne. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. KOMMUNIKATION Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse orienteres om regionsrådets beslutning. Herudover er ingen særlig kommunikationsindsats planlagt. 12

13 FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales, idet der forud for sagens behandling i regionsrådet udarbejdes et høringssvar til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der betoner de problemstillinger, der knytter sig til finansiering og styring af praksissektoren efter overenskomstaftaler, som også påpeget af statsrevisorerne. Høringssvaret udsendes til skriftlig kommentar blandt forretningsudvalgets medlemmer. Forretningsudvalget udbad sig et notat, der sammenligner organisering og økonomi i akutberedskabet i Region Midt og Region Hovedstaden. Et sådant vil blive udarbejdet. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Der var omdelt udkast til høringssvar. Tiltrådt, således at det omdelte høringssvar fremsendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Bilagsfortegnelse: 1. Statsrevisorernes beretning 17/2011 om aktiviteter og udgifter i praksissektoren (FU) 2. Udkast til høringssvar (RR) Sagsnr:

14 Den 20. november 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 13. november 2012, sag nr. 5 SAG NR. 4 HØRINGSUDKAST TIL PRAKSISPLAN FOR KIROPRAKTIK ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at høringsudkast til Praksisplan for kiropraktik godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring. RESUME Der er udarbejdet et høringsudkast til en ny praksisplan for kiropraktik gældende for perioden Under forudsætning af godkendelse i regionsrådet sendes praksisplanen i offentlig høring fra december 2012 til februar SAGSFREMSTILLING I henhold til Overenskomst om kiropraktik skal regionen udarbejde en samlet planlægning for praktiserende kiropraktorer i regionen. En styregruppe bestående af to repræsentanter for Kiropraktorkredsforeningen i Region Hovedstaden samt repræsentanter fra regionsadministrationen har i løbet af 2011 og 2012 udarbejdet et udkast til en ny praksisplan. Praksisplanen blev godkendt i samarbejdsudvalget for kiropraktik den 27. september 2012, jf. protokol i bilag 1. Planens indhold Høringsudkast til en ny praksisplan for kiropraktik er vedlagt i bilag 2. Hovedtemaerne i den kommende plan er: Udvikling af en fremtidssikret praksisstruktur, herunder: o Årlige vurderinger af kapaciteten med udgangspunkt i en ligelig geografisk fordeling, o Fremme praksisfællesskaber, hvor der praktiseres i fællesskab med andre kiropraktorer og/eller andre faggrupper, o Fremme tilgængelighed for bevægelseshæmmede samt fremme borgernes kendskab til fysisk tilgængelighed i de enkelte praksis. Samarbejde med hospitaler, kommuner samt med andre faggrupper fra praksissektoren. 14

15 Fortsat fokus på kvalitetsudvikling, herunder: o Implementering af nationale kvalitetsinitiativer, o Patientsikkerhed, o Udvikling af it-anvendelsen i kiropraktorpraksis. Planen omfatter desuden en grundbeskrivelse, som indeholder basisoplysninger om praksissektorens kiropraktik, herunder om antal klinikker, kapacitet, økonomi, ydelser mv. Offentlig høring Når vedlagte høringsudkast er godkendt i regionsrådet, sendes planen i offentlig høring (høringsliste i bilag 3). Den offentlige høring bliver af to måneders varighed med udsendelse december Når høringssvar er indarbejdet, forelægges planen igen samarbejdsudvalget for kiropraktik og regionsråd. Der sigtes mod, at planen kan træde i kraft medio Når den endelige plan er vedtaget med regionsrådets tilslutning, vil planen erstatte den tidligere praksisplan for kiropraktik ØKONOMISKE KONSEKVENSER Vurdering af økonomiske konsekvenser i forbindelse med implementering af praksisplanen indgår ikke i materialet til høringen. De økonomiske konsekvenser vil blive indarbejdet i sagsfremstillingen når praksisplanen forelægges regionsrådet efter indarbejdelse af eventuelle ændringer foretaget med baggrund i indkomne høringssvar. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. KOMMUNIKATION Efter regionsrådets godkendelse sendes høringsudkastet i høring hos relevante parter, jf. ovenstående. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. 15

16 REGIONSRÅDETS BESLUTNING Tiltrådt. Bilagsfortegnelse: 1. Protokol fra møde i Samarbejdsudvalget for kiropraktik 27. september 2012 (FU) 2. Praksisplan for kiropraktik inkl. bilag (FU) 3. Høringsliste (FU) Sagsnr:

17 Den 20. november 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 13. november 2012, sag nr. 6 SAG NR. 5 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR POLITIK FOR SUNDHEDSFORSKNING 2020 SAMT FORSKNINGSEVALUERING 2012 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at forslag til Handlingsplan godkendes. RESUME På regionsrådets møde den 31. januar 2012 blev Politik for Sundhedsforskning 2020 vedtaget med henblik på implementering. Samtidig blev det besluttet, at der inden årets udgang skulle udarbejdes et forslag til en handlingsplan for til politisk behandling. Parallelt med udarbejdelsen er der gennemført den fjerde forskningsevaluering af forskningen Region Hovedstaden baseret på tal fra Evalueringen viser, at sundhedsforskningen er i fortsat fremgang med forskning på regionens hospitaler for i alt 1,7 mia. kr. i Forslaget til Handlingsplan er udarbejdet i tæt dialog med Udvalget for Fremtidens Uddannelse og Forskning og med inddragelse af ledelser og forskere på regionens hospitaler og virksomheder. Forslaget indeholder både forslag til konkrete udviklingsprojekter samt forslag til temaer og indsatsområder fra forskningspolitikken, der skal konkretiseres yderligere i Udvalget for Fremtidens Uddannelse og Forskning har drøftet sagen den 31. oktober 2012 og udtaler følgende: Udvalget for Fremtidens Uddannelse og Forskning finder det meget positivt, at sundhedsforskningen i Region Hovedstaden er i fortsat tydelig fremgang, og at der generelt er stigende fokus på forskningen på regionens hospitaler. Det er samtidig vigtigt at sikre, at denne udvikling fortsætter. I forhold til forslag til Handlingsplanen , så tilslutter udvalget sig de fire overordnede temaer og de underliggende initiativforslag, og betoner samtidig vigtigheden af indsatsen for tiltrækning af flere internationale forskningsmidler, bl.a. fra EU. Udvalget finder samtidig, at en tydelig fokusering og prioritering under de enkelte temaer er nødvendig for at sikre, at de nye indsatser får effekt og gennemslagskraft i organisationen. Dette bør ske ved at prioritere de seks konkrete projektforslag i handlingsplanen, før der udvikles og igangsættes nye initiativer. 17

18 Udvalget bakker i den forbindelse op om, at den tætte dialog med ledere og forskere på hospitaler, virksomheder og stabe om udvikling og implementering af de nye initiativer fastholdes, så indsatsen for udvikling af sundhedsforskning forankres så bredt som muligt i organisationen. På den baggrund anbefaler udvalget forslag til Handlingsplan til behandling i forretningsudvalget og regionsrådet. SAGSFREMSTILLING På regionsrådets møde den 31. januar 2012 blev Politik for Sundhedsforskning 2020 vedtaget. Samtidig blev det besluttet, at implementering skulle igangsættes med det samme, og at der inden årets udgang skulle fremlægges et forslag til en handlingsplan for til politisk behandling. Med henblik på at kunne følge udviklingen af forskningen i Region Hovedstaden samt effekten af arbejdet med implementering af regionens forskningspolitik udarbejdes årligt en evaluering af sundhedsforskningen i regionen. Forskningsevaluering 2012 Forskningsevaluering 2012 (bilag 1) er den fjerde forskningsevaluering i rækken og baserer sig på resultaterne fra Med Forskningsevaluering 2012 begynder man at se klare tendenser i udviklingen af regionens sundhedsforskning med fortsat fremgang i regionens forskning. I forhold til den første evaluering fra 2008 dokumenteres en fortsat tydelig fremgang for forskningsindsatsen på trods af de store organisatoriske ændringer og økonomiske udfordringer, som sundhedsvæsenet er gået igennem. Samlet blev der i 2011 publiceret omkring videnskabelige artikler. Regionen har i 2011 nu 40 afdelinger med over 200 point, som betragtes som et højt forskningsniveau, hvor tallet i 2008 var 29. Samtidigt var der i afdelinger på rigtigt højt niveau med point over 400 mod 8 afdelinger i Evalueringen tydeliggør, at der er stærke forskningsmiljøer på fleste af regionens hospitaler, hvor Rigshospitalet dog stadig er regionens forskningsmæssige flagskib med flest afdelinger på både over 200 og over 400 point. Opgørelsen over ressourcer til forskningsindsatsen viser, at der i 2011 blev brugt i alt 1,7 mia. kr. hvoraf knap halvdelen er betalt af eksterne parter (såsom fonde og erhvervsvirksomheder). Der er således registreret en pæn stigning fra 2010, hvor tallet for regionen samlet var ca. 1,4 mia. kr. Der var i 2011 i alt aktive forskere, og der ses en stigning i antallet af professorer, post doc s og øvrige forskere med kandidatuddannelse. Forskningsevaluering 2012 viser en stigende opmærksomhed på registrering af data vedrørende forskningen på hospitalerne og afdelingerne. Den regionale og lokale administrations fortsatte fokus på datakvalitet og registreringsproces under- 18

19 støtter implementeringen af regionens forskningsregistreringssystem, PURE, til gavn for ledelsesinformation og synliggørelse af regionens forskning. Handlingsplan Med Politik for Sundhedsforskning 2020 har regionsrådet skabt en ambitiøs ramme for yderligere styrkelse af sundhedsforskningen. På den baggrund har administrationen i 2012 igangsat og gennemført en række aktiviteter, hvor et overblik og status fremgår af bilag 2. En række af initiativerne i forskningspolitikken er således allerede under implementering, mens andre aktiviteter har dannet grundlag for udvikling af konkrete udviklingsinitiativer, som foreslås igangsat i 2013 som en del af Handlingsplan Udvalget for Fremtidens Uddannelse og Forskning har på mødet i juni drøftet forslag til indsatsområder for handlingsplan for Administrationen har efterfølgende udarbejdet forslag til både temaer og konkrete udviklingsprojekter, som er drøftet med den nye vicedirektørkreds for Forskning og Innovation og det forskningsfaglige Advisory Board. Begge parter har bidraget med input og yderligere forslag. Administrationen har på den baggrund udarbejdet forslag til Handlingsplan (bilag 3), herunder såvel konkrete forslag til udviklingsprojekter, som nye indsatsområder for implementeringsindsatsen. Nedenfor følger en kort oversigt over temaer og indsatsområder. 1. Udvikling af strategiske samarbejder og erhvervssamarbejder Der gennemføres en række initiativer, der skal fremme strategiske alliancer og samarbejder med førende internationale regioner, universitetshospitaler og virksomheder. Der sættes i den forbindelse fokus på: 1) den internationale synliggørelse af regionens styrkepositioner inden for forskning, 2) indsatsen for tiltrækning af internationale forskningsmidler og 3) rekruttering af højtkvalificerede udenlandske forskere. Herudover gennemføres initiativer, der kan fremme flere erhvervssamarbejder. Dette sker bl.a. via udvikling af regionens støtteindsats med etablering af én indgang til forskning og innovation, udvikling af koncepter for tiltrækning af erhvervssamarbejder samt fremme af kliniske forsøg i samarbejde med industrien. 2. Udvikling af processer for implementering Der igangsættes en række initiativer, der kan fremme implementeringsprocesser under hensyntagen til de forskellige typer af forskning og forskningsresultater - og under hensyntagen til de forskellige sektorers organisering. 19

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING Dato: 4. september 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 5 Medlemmer: Marianne Stendell Lars

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap

Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap Bilag 1 Projektbeskrivelse Projektet titel: Udvikling af tilbud om tværfaglig og tværsektorielt koordineret

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H5 *

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Halsnæ Regional Udviklingsplan 2012 Uddannelse Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner og

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2007 Kl. 9:30 11:30 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg Mødelokale: Mødelokale 2 (3. sal) Møde nr. 8 Mødet slut 11.15 Medlemmer:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 16. december 2008 Sag nr. 13 Emne: 4. Økonomirapport 2008 Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Regeringen DA KL Danske Regioner Aftale om akutjob 24. oktober 2012 Overgangen til den vedtagne dagpengereform, herunder den 2-årige dagpengeperiode, den midlertidige periodeforlængelse med FL12 samt de

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Akademiske kompetencer i den kliniske praksis. Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag.

Akademiske kompetencer i den kliniske praksis. Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag. Akademiske kompetencer i den kliniske praksis Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag. Akademiske kompetencer Selvstændigt arbejde Evnen til at analysere en bred vifte af problemstillinger

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Anne Hjøllund Christiansen, cand.scient.san.publ. rojektleder i ORA Disposition ortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 23. september 2013, kl. 13.00 15.00 Mødelokale 4, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 23. september 2013, kl. 13.00 15.00 Mødelokale 4, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Referat Deltagere: Jens Andersen (formand), Marianne Evers, Kim Leck Fischer (afbud), Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen, Gunhild Krogager Carlsson (afbud), Dorethe Bay Christiansen, Richard

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Bilag om det forskningsfinansierende system 1

Bilag om det forskningsfinansierende system 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om det forskningsfinansierende

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Kommissorium for Studievalgsrådet

Kommissorium for Studievalgsrådet Dato 03. juni 2013 cheg Initialer Kommissorium for Studievalgsrådet Studieservice Koncernadministration Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR. 3089

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere