Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00"

Transkript

1 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl , lokale C3) (Formøde for medarbejdersiden, kl , konference 1) Fælles frokost kl i konferencelokalet (buffet) Regionshuset Viborg Koncern HR Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel HMU-formandskaberne deltager i formøder, frokost samt punkterne 1-6. (Kl ) 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra det ordinære møde den 15. september (kl , inkl. pause efter pkt. 4) Drøftelsespunkter, hvor HMU-formandskaberne deltager 3. Økonomi og budget Kompenserende besparelser i 2011 og fremover som følge af merudgifter på vanskeligt styrbare områder og ændrede forudsætninger for regionens bloktilskud Orientering om status for arbejdet med at gennemføre besparelser, omplaceringer og afskedigelser som opfølgning på tidligere besluttede besparelser Drøftelse af udkast til udbudsstrategi Opfølgende drøftelse vedr. etablering af løntilskudspladser, Integrations- og oplæringsstillinger, Det Sociale Kapitel mv Drøftelse vedr. opfølgningen på evalueringen af MEDaftalen... 4 Dato Jakob Olesen Bertil Selde Krogh Jour.nr (kl ) Korte drøftelsespunkter, hvor kun RMU deltager 7. Drøftelse af principper for betalingsparkering Drøftelse af anvendelsen af Region Midtjyllands aftale om seniorordninger Drøftelse af henvendelse fra HMU Regionshospitalet Horsens og Brædstrup vedrørende APV-problemstillinger... 6 (kl ) Orienteringspunkter, hvor kun RMU deltager 10. Orientering om valg til MED- og Arbejdsmiljøorganisationen Orientering om patientinformationsfilm Orientering om godkendelse af principper vedr. opgaveflytning Orientering om vakanceopgørelsen pr. 1. november Orientering om direktionens beslutning vedr. besparelser på de personalepolitiske puljer i RMU's opgaver og temadrøftelser i 2011 og planlægning af kommende RMU-møder Gensidig orientering Eventuelt... 9

2 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra det ordinære møde den 15. september 2010./. Vedlagt referat fra det ordinære møde 15/9 til godkendelse. 3. Økonomi og budget Punkt til orientering og drøftelse med deltagelse af HMU formandskaberne 3.1. Kompenserende besparelser i 2011 og fremover som følge af merudgifter på vanskeligt styrbare områder og ændrede forudsætninger for regionens bloktilskud På Forretningsudvalgets møde tirsdag den 9. november 2010 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et sparekatalog for 2011 og 2012 med følgende beløb og overordnet fordeling. Tabel 1. Principper for fordeling af sparekrav (mio.kr., 2011-P/L) Principper for fordeling af sparekrav og frem A Detaljeret gennemgang af ny, dyr medicin og nye behandlinger B Beskæring af behandlingskapacitet som følge af andre regioners hjemtrækninger C Besparelser til udmøntning på hospitaler og i administration I alt Dagsorden med bilag og referat fra Forretningsudvalget møde er tilgængelig på regionens hjemmeside under forretningsudvalgets dagsordener: Der henvises i øvrigt til vedlagte arbejds- og tidsplan for kompenserende besparelser i 2011 og 2012, hvor bl.a. processen for inddragelse af MED-systemet er beskrevet../. Vedlagt: Arbejds- og tidsplan for kompenserende besparelser 2011 og 2012 til orientering og drøftelse. På mødet vil RMU og HMU-formandskaberne blive orienteret om og drøfte sparerammer og de detaljerede forudsætninger for sparekravene samt den videre proces. (Der er indkaldt til ekstraordinært RMU møde onsdag den 19. januar 2011 kl ) Orientering om status for arbejdet med at gennemføre besparelser, omplaceringer og afskedigelser som opfølgning på tidligere besluttede besparelser RMU aftalte den 15. september 2010, at Koncern HR indkalder til orienteringsmøde med repræsentanter fra medarbejdersiden i RMU vedrørende status for og arbejdet med at gennemføre besparelser, omplaceringer og afskedigelser i henhold til de aftalte retningslinjer. Der vil blive givet en kort orientering fra dette møde.

3 Derudover kan det til orientering oplyses, at det regionale beskæftigelsesråd overfor Region Midtjylland har godkendt, at virksomhedsbegrebet i forhold til loven om varsling af afskedigelser i større omfang ændres, således at hvert hospital, Psykiatri- og Socialområdet samt Administrationen og Regional Udvikling fremover hver betragtes som én virksomhed i forhold til loven. Ændringen medfører konkret, at de enkelte hospitaler/områder hver især kun skal indberette til beskæftigelsesrådet, hvis man indenfor eget område af en eller flere grunde, der ikke kan tilregnes medarbejderen, påtænker at afskedige mere end 30 medarbejdere indenfor en 30 dages periode. 4. Drøftelse af udkast til udbudsstrategi Punkt til drøftelse med deltagelse af HMU formandskaberne Region Midtjylland skal i første år af Regionsrådets valgperiode udarbejde en udbudsstrategi. Regionsrådet drøftede indhold i udbudsstrategien på deres temamøde den 11. oktober Efter denne drøftelse og temadrøftelsen på mødet mellem Forretningsudvalget og RMU den 26. oktober 2010 er der udarbejdet et forslag til udbudsstrategi, der præsenteres for direktionen tirsdag den 23. november og efterfølgende sendes i høring i MED systemet i november januar. På RMU mødet lægges op til en drøftelse af udbudsstrategien og en drøftelse af hvorvidt RMU ønsker at afgive høringssvar. Input fra drøftelsen mellem RMU og HMU formandskaberne vil kunne indgå som en del af grundlaget for drøftelserne i HMU erne. Materialet forventes fremsendt senest mandag den 29. november 2010 med høringsfrist den 1. februar /. Eftersendes: Forslag til udbudsstrategi til drøftelse. Regionsrådet forventes at skulle behandle forslag til udbudsstrategi i februar-marts Opfølgende drøftelse vedr. etablering af løntilskudspladser, Integrations- og oplæringsstillinger, Det Sociale Kapitel mv. Temaoplæg og drøftelse med deltagelse af HMU formandskaberne Som opfølgning på drøftelserne på sidste RMU-møde den 15. september 2010 vil der blive holdt et kort oplæg om, hvordan der konkret arbejdes med løntilskud i Region Midtjylland og om de ordninger der i øvrigt findes; herunder integrations- og oplæringsstillinger og ordninger i henhold til Det Sociale Kapitel (v/ Vicekontorchef Lisbeth Thårup, HR-afdelingen, Regionshospitalet Viborg, Skive og HR-Konsulent Mette Høiriis, HR-Konsulent Peter Bak begge Koncern HR). I forbindelse med oplægget vil der være mulighed for spørgsmål og debat.

4 ./. Vedlagt: Notat vedrørende Det Sociale Kapitel til orientering../. Vedlagt: Bilag med oversigt over ordninger i relation til Det Sociale Kapitel til orientering../. Vedlagt: Offentlige løntilskudspladser i Region Midtjylland til orientering. I forlængelse af ovenstående og tidligere dagordenspunkt vedrørende Integrations- og oplæringsstillinger på mødet i RMU den 18. juni 2010 foreslår Koncern HR, at RMU skriver til HMU erne og gør opmærksom på ordningen vedrørende Integrations- og oplæringsstillinger samt henviser til vejledningen og kampagnen på HMU erne kan lokalt drøfte ordningen og evt. udarbejde retningslinjer mv., hvis de finder det hensigtsmæssigt. Der lægges således ikke op til, at RMU skal udforme regionale retningslinjer på området. Forslaget drøftes. 6. Drøftelse vedr. opfølgningen på evalueringen af MEDaftalen Temadrøftelse med deltagelse af HMU formandskaberne I forbindelse med temadrøftelserne den 17. juni 2010 mellem Regions-MEDudvalget og Hoved- MEDudvalgenes formandskaber blev evalueringsresultaterne præsenteret. På baggrund af præsentationen var der en drøftelse af undersøgelsens resultater i grupper med opsamling i plenum. Fokus var rettet mod at identificere og drøfte henholdsvis de vigtigste positive resultater og de vigtigste udviklingsområder/forhold som ønskes forbedret. I forlængelse af temadrøftelserne er de særskilte evalueringsresultater for de enkelte HMUområder lagt på Center for Kvalitetsudviklings hjemmeside sammen med den samlede evalueringsrapport, som nu er offentliggjort. Materialet kan findes på (se under aktuelt eller klik på kompetence- og vidensområder og dernæst undersøgelser ). Det udfyldte kollektive spørgeskema fra hvert HMU er desuden rundsendt til HMU-formandskaberne til brug for eventuel lokal opfølgning på evalueringen. Evalueringsresultaterne er i øvrigt videreformidlet til KREVI (Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut - et statsligt institut, der skal fremme kvalitetsudvikling og bedre ressourceanvendelse i den offentlige sektor) som p.t. er ved at gennemføre en større evaluering af MED-systemerne i kommuner og regioner. Formålet med denne undersøgelse er at analysere organiseringen af MED-systemet og mulighederne for eventuelle forenklinger, og resultaterne forventes at foreligge ultimo 2010/primo 2011, idet de skal indgå som input til de forestående overenskomstforhandlinger. Som aftalt i forbindelse med temadrøftelsen i juni har arbejdsgruppen vedr. evaluering af MEDaftalen efterfølgende drøftet, hvordan der videre følges op på evalueringen, herunder spørgsmålet om eventuelle ændringer af MEDaftalen. Arbejdsgruppen har bl.a. drøftet en række forslag til indsatsområder, og aftalt at der udformes en kortfattet perspektivering af evalueringen på baggrund af tilbagemeldingerne på RMU s døgnseminar../. Vedlagt: Referat fra mødet i arbejdsgruppen../. Vedlagt: Perspektivering af evalueringen. Forslagene til indsatsområder (fremgår af referatets side 2-3) og perspektiveringen af evalueringen vil kort blive præsenteret på mødet med henblik på en efterfølgende drøftelse.

5 RMU og HMU-repræsentanterne vil i den forbindelse blive anmodet om at forholde sig til de konkrete forslag under referatets punkt pkt. 2.a og 2.i vedr. henholdsvis sammenhæng mellem niveauerne i MED-systemet og kommunikation om de emner som behandles i MED-systemet: at RMU nogle gange holder møder rundt omkring i organisationen og i den sammenhæng har møde med det lokale HMU / det lokale HMU s formand og næstformand. at RMU opfordrer HMU erne til nogle gange at holde møder med deres LMU er / deres LMU'ers formænd og næstformænd at RMU fortsat inviterer HMU repræsentanter til at deltage i RMU s møder/temadrøftelser, når det vurderes relevant. at Midt-Nyt (Region Midtjyllands nyhedsbrev, hvor der løbende orienteres om bl.a. personalepolitiske tiltag og drøftelser) fremover bør sendes til alle medarbejdere i Region Midtjylland som har en adresse (i form af et link der fremsendes pr. som det sker i dag til eksisterende abonnenter) - evt. med mulighed for at den enkelte medarbejder elektronisk kan fravælge at modtage nyhedsbrevet. Opfølgningen på evalueringen og de konkrete forslag drøftes. 7. Drøftelse af principper for betalingsparkering Punkt til orientering og kommentering Udbredelsen af betalingsparkering på Region Midtjyllands hospitaler har medført et ønske fra Regionsrådet om, at der fastlægges fælles principper for betalingsparkeringen. Universitetshospitalerne Århus og Skejby har allerede etableret betalingsparkering, det indføres snart på Regionshospitalet Randers - og det er på vej på flere af regionens øvrige hospitaler. Årsagen til den stigende tendens til betalingsparkering er, at mange hospitaler oplever store kapacitetsproblemer på parkeringsområdet. På denne baggrund har administrationen udarbejdet et forslag til et principnotat for betalingsparkeringen. Principperne tager afsæt i de allerede etablerede ordninger på Universitetshospitalerne Århus og Skejby, samt på Regionshospitalet Randers. Omdrejningspunktet for principperne er, at patienter, pårørende og medarbejdere skal opleve rimelige og ensartede forhold på hospitalerne. Der lægges derfor bl.a. op til med principnotatet, at det tilstræbes, at patienter kan parkere tæt på indgangene, at patienter i langvarige forløb kan parkere gratis, og at prisen for et medarbejder-p-kort skal antage et rimeligt niveau. Notatet har været til høring på hospitalerne og høringssvarene herfra er indarbejdet i notatet. Inden direktionen indstiller principperne i vedlagte notat til regionsrådet ønskes notat fremlagt i Regionens MEDudvalg til orientering og eventuel kommentering../. Vedlagt: Notat vedrørende principper for betalingsparkering til orientering og eventuel kommentering.

6 8. Drøftelse af anvendelsen af Region Midtjyllands aftale om seniorordninger Punkt til drøftelse Medarbejdersiden har ønsket at drøfte anvendelsen af regionsaftalen om seniorordninger. Der kan henvises til, at Region Midtjyllands livsfasepolitik, regionsaftalen om seniorordninger og eksempler på seniorordninger samt øvrigt informationsmateriale om blandt andet seniorsamtaler, seniorbonus mv. kan findes på Koncern HR s hjemmeside: ngslinjer/personalepolitik/livsfasepolitik Der kan i øvrigt henvises til, at det i forbindelse med indgåelsen af regionsaftalen om seniorordninger primo 2010 blev aftalt at evaluere aftalen inden der er gået 2 år. Det kan desuden oplyses, at der primo november 2010 er disponeret omkring 7,6 mio. kr. fra den regionale pulje på ca. 8 mio. kr. til central medfinansiering af eksisterende og nye lokale individuelle senioraftaler i Drøftelse af henvendelse fra HMU Regionshospitalet Horsens og Brædstrup vedrørende APV-problemstillinger Punkt til drøftelse (udsat punkt fra mødet den 15. september 2010) Der er modtaget vedlagte henvendelse fra formandskabet i HMU, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup vedrørende APV-problemstillinger../. Vedlagt: Henvendelse fra Regionshospitalet Horsens og Brædstrup til drøftelse. 10. Orientering om valg til MED- og Arbejdsmiljøorganisationen Punkt til orientering I henhold til Region Midtjyllands MEDaftale skal der afvikles valg til MED- og arbejdsmiljøorganisationen i 1. kvartal i ulige år. Af vedlagte tidsplan fremgår, hvornår valg og udpegning skal finde sted på de forskellige MEDog AM niveauer../. Vedlagt: Tidsplan og orientering valg 2011 til RMU og AM til orientering. For Regions-MEDudvalget gælder, at udpegning af medlemmer både på leder- og på medarbejderside skal være afsluttet inden udgangen af marts For så vidt angår de repræsentanter, der vælges til RMU fra arbejdsmiljøsystemet sker valget den 14. marts 2011.

7 11. Orientering om patientinformationsfilm Punkt til orientering Region Midtjyllands netværk vedr. patientkommunikation har efterspurgt en informationsfilm om at være indlagt på et dansk hospital. Målgruppen for filmen er herboende personer med anden etnisk herkomst end dansk. Der er til udviklingen af filmen, nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere for Koncern Kommunikation, Netværk for patientkommunikation og mangfoldighedsindsatsen. Filmen produceres af et udvalgt produktionsselskab, som tidligere har lavet animationsfilm for Region Midtjylland. Filmen kan bl.a. medvirke til at opfylde DDKM-standard Indikator for standarden er at der foreligger retningslinjer for hvordan afdelingen forholder sig til religiøse og kulturelle behov. Filmen kommer nydanske patienter og pårørende i møde ved at informere om bl.a. uskrevne regler og forventninger. Filmen skal udarbejdes som animationsfilm, så den ikke fremstiller et specifikt hospital eller specifikke personer. Filmen kan bruges af alle hospitaler i Region Midtjylland. Filmen stilles til rådighed for alle øvrige regioner, der med en mindre egenbetaling kan købe sig rettigheder til at bruge den uden for Region Midtjylland. Den fælles del af filmen skal kunne kombineres med "3 egne regionale minutter", så filmen kan tilpasses hver region. Der skal speakes på dansk og fem andre sprog. Der udarbejdes skriftligt støttemateriale til brug for at udbrede kendskabet til filmen og til at understøtte den information som patienterne får med filmen. Dette er også et krav i DDKM. Projektejer er Koncern Kommunikation og styregruppen for projektet er mangfoldighedskonsulenten, Koncern Kommunikation og Region Midtjyllands netværk vedr. patientkommunikation. Herudover er der udpeget to referencegrupper for målgruppen (patienter og ansatte), som har deltaget i at udvikle et spørgeskema, som danner baggrund for filmens indhold og fokuspunkter og som skal være med til at udvikle og godkende filmen. Overordnet er tidsplanen at Region Midtjylland laver grundig research på ønsker og behov indtil Testfilm er klar til fremvisning for referencegrupperne primo januar 2011, og den færdige film er klar til distribution i februar Der er indhentet tilbud fra tre forskellige producenter og filmproducenten MARKfilm A/S i Viborg har fået opgaven. Udgiften til produktionen og lanceringen af filmen på kr kr. finansieres af direktionspuljen i Direktionen har godkendt dette på møde den 12. oktober Orientering om godkendelse af principper vedr. opgaveflytning Punkt til orientering I forlængelse af RMU's drøftelser på mødet den 18. juni og 15. september er principperne vedrørende opgaveflytning i Region Midtjylland efterfølgende blevet godkendt efter dialog i arbejdsgruppen og med RMU's formandskab. Der er kommunikeret bredt ud om vedtagelsen af principperne via bl.a. ledelses- og MEDsystemet, og de er udleveret til forretningsudvalget.

8 Principperne vedrørende opgaveflytning i Region Midtjylland blev uddelt på mødet den 26. oktober mellem RMU og FU og udsendt via mail den 16. november 2010 til medlemmerne i Regions-MEDudvalget og vil snarest blive tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside. 13. Orientering om vakanceopgørelsen pr. 1. november 2010 Punkt til orientering Region Midtjylland gennemfører halvårligt en elektronisk spørgeskema-undersøgelse, der sigter mod at afdække vakancesituationen på alle arbejdspladser i Region Midtjylland (institutioner/afdelinger)./. Vedlagt: Vakanceopgørelse opgjort pr. 1. oktober 2010 til orientering. Til orientering kan oplyses, at de uddybende lokale data, der ligger til grund for den samlede vakanceopgørelse pr. 1. oktober 2010, og resultaterne fra de tidligere løbende vakanceopgørelser kan findes på Koncern HR's hjemmeside: 14. Orientering om direktionens beslutning vedr. besparelser på de personalepolitiske puljer i 2011 Punkt til orientering På baggrund af beslutning i Regionsrådet i forbindelse med budgetforliget for 2011 om at reducere de Personalepolitiske Puljer med en éngangsbesparelse på kr. 2 millioner i 2010 og med en varig besparelse på kr. 5 millioner i 2011 fik Koncern HR til opgave at udarbejde et forslag til direktionen vedr. udmøntning af besparelserne på puljerne. Forslaget blev udformet efter dialog med RMU, Strategisk HR-Forum og HR-/Personalechefkredsen. Direktionen har på sit møde den 16. november 2010 godkendt fremsendte forslag til besparelser på de Personalepolitiske Puljer../. Vedlagt: Oversigt over budget for personalepolitiske puljer til orientering../. Vedlagt: Kort beskrivelse af de personalepolitiske puljer til orientering. (Der vil på RMU-mødet i februar 2011 blive orienteret om anvendelsen af de personalepolitiske puljer i 2010, jf. det tidligere fremsatte ønske fra medarbejderside). 15. RMU's opgaver og temadrøftelser i 2011 og planlægning af kommende RMUmøder Punkt til orientering og eventuel kommentering På baggrund af drøftelser i formandskabet er der udformet (og rundsendt) en mødeplan for RMU i 2011 samt en foreløbig årsplan/samlet oversigt over RMU's møder, opgaver og tema-

9 drøftelser i Med hensyn til døgnseminaret er det planen at invitere repræsentanter fra HMU'erne til at deltage i eftermiddagens temadrøftelser den 16. juni /. Vedlagt: Mødeplan RMU 2011 til orientering og eventuel kommentering../. Vedlagt: Opgaveoversigt RMU 2011 til orientering og eventuel kommentering. Der er ekstraordinært RMU-møde den 19. januar 2010 vedr. besparelserne, jf. pkt. 3. Der er ordinært RMU-møde den 25. februar Der er foreløbigt følgende punkter på dagsordenen: - Økonomi og budget, inkl. drøftelse af proces vedrørende budget Orientering om aktiviteter finansieret af de personalepolitiske puljer i 2010 Eventuelle forslag til punkter/emner bedes meddelt sekretariatsfunktionen senest den 28. januar Oplæg vedrørende Prismeprojekt oprindeligt planlagt til mødet den 2. december 2010 flyttes til temamøde den 16. juni Gensidig orientering 17. Eventuelt

10 Bilagsoversigt til RMU mødet den 2. december 2010 Region Midtjylland RMU, 19. november 2010 Punkt Punktets titel Bilag Type Udsendt 2 Godkendelse af referat Referat fra 15. september Godkendelse Vedlægges 3 Økonomi og budget - Arbejds- og tidsplan Drøftelse Vedlægges 4 Drøftelse af udbudsstrategi Forslag til udbudsstrategi Orientering/drøftelse Eftersendes 5 Drøftelse vedr. etablering af løntilskudspladser, integrations- og oplæringsstillinger - Notat - Oversigt - Offentlige tilskudspladser Orientering/drøftelse Orientering/drøftelse Orientering/drøftelse Vedlægges Vedlægges Vedlægges 6 Drøftelse vedr. opfølgning på evaluering af MEDaftalen - Referat - Perspektivering Drøftelse Drøftelse Vedlægges Vedlægges 7 Drøftelse af principper for betalingsparkering Notat om betalings p Orientering/kommt. Vedlægges 9 Drøftelse af henv. fra RH Horsens og Brædstrup vedrørende APV-problemstillinger Henvendelse fra RH Horsens og Brædstrup Drøftelse Vedlægges 10 Orientering om valg til MED- og Arbejdsmiljøorg. Tidsplan Orientering Vedlægges 13 Orientering om vakanceopgørelsen pr. 1/11 Vakanceopgørelse pr. 1/10 Orientering Vedlægges 14 Personalepolitiske puljer i Oversigt over budget - Kort beskrivelse Orientering Orientering Vedlægges Vedlægges 15 RMU s opgaver og temadrøftelser i 2011 og planlægning af kommende RMU-møder - Mødeplan Opgaveoversigt Orientering og evt. kommentering Vedlægges Vedlægges

11 Referat Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 15. september 2010 kl Oversigt over dagsordenen Regionshuset Viborg Koncern HR Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Økonomi og budget Socialområdet et område med særlige vilkår Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra døgnseminaret juni Etablering af løntilskudspladser, Integrations- og oplæringsstillinger, Det Sociale Kapitel mv Trivselsunderundersøgelser og Ledelsesevaluering evaluering af pilotprojekt Henvendelse fra HMU Regionshospitalet Horsens og Brædstrup vedrørende APV-problemstillinger behandling af udkast til principper vedr. opgaveflytning Trepartsmidler til jobbytte Orientering om udviklingen i antallet af stillinger og omfanget af afskedigelser i Region Midtjylland (opfølgning fra RMU-seminaret) Orientering om ændring af arbejdsmiljøloven pr. 1. oktober 2010: Orientering om status vedrørende tilbud om bruttolønsordninger (anden valgrunde) Planlægning af kommende RMU-møder Gensidig orientering Eventuelt... 9 Dato Jakob Olesen Bertil Selde Krogh Jour.nr Deltagere: Lars Hansson (direktionen), Ole Thomsen (direktionen), Gert Pilgaard (direktør, Psykiatri og Social), Thomas Pazyj (centerchef, Århus sygehus), Else Kayser (kredsformand, Dansk sygeplejeråd), Marianne Christensen (afdelingsformand, FOA Herning), Birgit Otkjær (afdelingsformand, FOA Viborg), Jette Nielsen (regionsformand, Kost og Ernæringsforbundet), Jytte Greve (sygeplejerske, RH Horsens), Jette Ohlsen (sygehjælper, FOA Århus), Anders Røn Kallesøe (socialpædagog, Oustruplund), Henrik Ørskov (sygeplejerske, Risskov), Helle Engelsen (sygeplejerske, RH Viborg), Kirsten Ægidius (fysioterapeut, Skejby), Elin Randrup (SOSU ASS, RH Holstebro), Kate Gahner Larsen (lønmedarbejder, RH Holstebro), Peter Hansen (fuldmægtig, Regionshuset Viborg), Thomas Iversen (Psykolog, Risskov), Kirsten Hansen (sygeplejerske, Århus sygehus), Jens Boe Krag (plejer, Risskov), Per Thomsen (pædagog, Møllebakken), Barbara Bech Nielsen (sekretær, Århus sygehus), Thomas Pasgaard (reservelæge, RH Viborg), Anja Kallestrup Petersen (Ergoterapeut, Tangkærcentret) og Ole Echers (udviklingskonsulent, Regionshuset Viborg), Mette Thomsen (deltog som suppleant for Annette Toft Jacobsen). Afbud/fraværende: Bo Johansen (regionsdirektør), Henning Vestergaard (sygehusdirektør, Hospitalsenheden Vest), Vibeke Krøll (chefsygeplejerske, Skejby), Hans Fredborg (vicedirektør, Regional Udvikling), Lisbeth Kallestrup (cheflæge, RH Silkeborg), Annette Toft Jacobsen (bioanalytiker, RH Holstebro), Inge Henriksen (oversygeplejerske, RH Horsens), Anne Jastrup (direktionen) og Nethe Lunden (serviceassistent, Århus sygehus).

12 Lars Hansson indledte med at byde velkommen til mødet og orienterede om, at Bo Johansen ikke kunne deltage på grund af sygdom. Der blev budt velkommen til Ole Thomsen som ny repræsentant for ledelsessiden og Anja Kallestrup Pedersen (Ergoterapeutforeningen) som ny repræsentant fra medarbejdersiden. Lars Hanson spurgte om det af hensyn til oplægsholderne kunne godkendes, at rækkefølgen i dagsordenen blev ændret. Der var ingen kommentarer hertil, og referatet vil afspejle den faktiske dagsorden. 1. Økonomi og budget Vicedirektør Per Grønbech, Koncernøkonomi orienterede om status for budget 2011 og herunder om budgetforliget. Budgetforslaget, inkl. budgetforliget, har været 2. behandlet i forretningsudvalget uden at der er sket ændringer. Region Midtjyllands økonomi vil fortsat være meget presset de kommende år, og det har vist sig nødvendigt med fortsat lånefinansiering godkendt af finansministeriet. Region Midtjylland er i den sammenhæng sat under observation af finansministeriet. Det er meget vigtigt, at der i alle dele af organisationen er stor fokus på budgetoverholdelse. (Den 8. september blev 2011-budgettet for Region Midtjylland politisk vedtaget læs mere i MidtNyt nr se Der henvises til plancherne fra oplæget som sendes ud sammen med referatet. Fra medarbejderside blev der spurgt til de eksempler, som der i den seneste tid har været nævnt i pressen, på at regionerne indgår aftaler med hinanden om behandlinger, og til hvordan Region Midtjylland forholder sig til dette. Der blev fra ledelsesside orienteret om, at nogle regioner har sparet betydelige beløb ved dette, men at det dels er et spørgsmål om etik regionerne imellem og dels er man underlagt reguleringer fra Sundhedsstyrelsen. Fra medarbejderside blev der spurgt ind til problemstillingen om, at for lav aktivitet i forhold til efterspørgslen kan medføre øget brug af privathospitaler, og dermed øgede udgifter for Region Midtjylland i og med at pengene følger patienten. Medarbejdersiden spurgte i den forbindelse om det er muligt at styre aktiviteterne i Region Midtjylland mere stramt med henblik på at løse opgaverne internt i regionen frem for at skulle betale regningen for, at aktiviteten bliver løst eksternt. Ole Thomsen orienterede om, at det henset reglerne for aktivitetsstyring og afregning af DRG-takster ikke er muligt blot at øge aktiviteten, og at forsøgene på at holde aktiviteterne indenfor regionen også skal ses i forhold til behandlingsgarantien. Der er tidligere blevet arbejdet med og arbejdes fortsat med forskellige modeller, hvor hospitaler bliver bedt om at prioritere forskellige typer opgaver af hensyn til helheden. Medarbejdersiden spurgte ind til, om der politisk er drøftet modeller, hvor den offentlige sundhedssektor overtager opgaverne fra sundhedshuse og bemander lægepraksisser i udkantsområder. Per Grønbech svarede, at han ikke var bekendt med, om og hvordan det konkrete forslag var bragt i spil, men at der pågår forskellige forhandlinger i forhold til, hvordan udviklingen skal være inden for praksisområdet, og hvordan man kan reducere udgifterne til praksissektoren. Per Grønbech orienterede om, at Region Midtjylland står overfor massive investeringer via anlægsbudgettet. Inden for den nærmeste årrække ønsker Region Midtjylland at investere massivt i nybyggerier dels i forbindelse med akutfunktionerne og dels ved nybygningerne ved Skejby og Skødstrup. Det forudsætter, at der åbnes mulighed for merforbug de første år som dog forventes opvejet af et samlet overskud på anlægskontoen på længere sigt. Medarbejdersiden spurgte ind til om anlægsbudgettet også indeholdt både salg af gamle bygninger og vedligeholdelse af eksisterende. Per Grønbech bekræftede dette. Fra medarbejderside blev der spurgt ind til, om det er Region Midtjyllands holdning, at 2

13 man ikke længere, på trods af store arbejdsmiljømangler, vil forsøge at vedligeholde de afdelinger, der på længere sigt skal flyttes ud i nye lokaler. Fra ledelsesside blev det fastslået, at der fortsat vil blive arbejdet på at sikre et ordentligt fysisk arbejdsmiljø også på de enheder, der skal udfases, men udgifter hertil må finansieres med eksisterende midler. Som svar på et spørgsmål om, hvor vidt der er lavet kriterier for salg af bygninger i Århus, som kan forhindre at de overtages med henblik på drift af privathospitaler, svarede Ole Thomsen, at der p.t. er en lokalplans-proces i gang, som formentlig ikke kommer til at lægge op til etablering af privat hospitalsdrift. Lars Hansson orienterede om, at der også vil ske besparelser i forhold til administrationen og herunder de personalepolitiske puljer. Lars Hansson foreslog, at det oplæg til hvordan besparelserne på de personalepolitiske puljer konkret skal udmøntes, bliver præsenteret for formandskabet i RMU med henblik på at medarbejdersiden vil kunne komme med kommentarer forud for at der træffes beslutning i direktionen. Det blev besluttet, at formødet forud for mødet med forretningsudvalget ville kunne bruges til at diskutere udmøntningen af besparelserne. Medarbejdersiden spurgte til, hvad de øvrige besparelser vedrørende uddannelsespuljer dækker over, og efterspurgte et overblik over, hvor mange ressourcer Region Midtjylland bruger til uddannelse og herunder specialuddannelse af personale. Ditte Hughes forklarede, at der er tale om, at de puljemidler, som ikke hidtil har været brugt, er sparet væk, men det har ikke betydning for eksempelvis eksisterende specialuddannelse. Medarbejdersiden efterlyste i forlængelse af dette, en oversigt over hvor meget der reelt afsættes til uddannelse og kurser på Region Midtjyllands arbejdspladser ud over de obligatoriske kurser som er en del af lægernes efter- og videreuddannelse. Lars Hansson svarede, at ledelsessiden formentlig skylder et svar vedrørende dette, og henviste samtidigt til at det er vanskeligt at opgøre. Lars Hansson orienterede om, at der i forbindelse med besparelser indenfor det administrative område også bliver kigget på mulighederne for yderligere effektiviseringer, brugen af indtægtsdækket virksomhed samt om regionshuset i Horsens skal opretholdes. Sidstnævnte affødte en kommentar fra medarbejderside om, at nogle medarbejdere i regionshuset i Horsens ikke var blevet ordentligt orienteret om overvejelserne forud for, at de kunne læse om det på skrift. Flere fra medarbejdersiden tilkendegav, at det er ærgerligt og forkert, at der ofte sættes fokus på administrativt personale som noget negativt. Til gengæld bør der mere kritisk fokus på brugen af eksterne konsulentydelser. Medarbejdersiden udtrykte en bekymring i forhold til om de enkelte enheder har de nødvendige redskaber til at følge økonomien så tæt, som der lægges op til. Per Grønbech orienterede om, at enhederne og ledelsen har de nødvendige redskaber, men at der er usikkerheder i styringen på grund af udefrakommende faktorer i forhold til afregning. Det drøftes med hospitalerne, om der kan gøres yderligere i forhold til talmaterialet. Han understregede, at der fortsat skal arbejdes på at blive bedre til at styre økonomien. Han bekræftede i øvrigt, at der fortsat er afsat forskningspuljer vedr. primær sundhed. Brugen af indkøbsaftaler blev kort drøftet. Per Grønbech tilkendegav, at det forventes, at der kan opnås yderligere besparelser gennem fællesindkøb, men han medgav at der kan findes enkelte eksempler på, at et hospital ved et konkret indkøb af en vare ikke har opnået besparelser i forhold til en tidligere lokal indkøbsaftale, men da indkøbsaftaler har sin berettigelse ved stort volumen, så vil fællesskabet under ét vinde på samme aftale. Medarbejdersiden udtrykte afslutningsvis stor bekymring i forhold til konsekvenserne af budget 2011 i forhold til arbejdsmiljøet og i forhold til at sikre de bedst mulige løsninger for borgerne. Medarbejder- 3

14 siden udtrykte et ønske om, at flere af kommentarerne og øvrige tilbagemeldinger fra de forskellige enheders høringssvar også bør være i fokus og bl.a. indtænkes i forhold til budgetlægningen fremadrettet. Ellers er det svært at påvirke budgetprocessen, specielt når politikerne tidligt i forløbet indgår budgetaftaler. Der bør også fortsat sættes fokus på det landspolitiske, blandt andet hvad angår bloktilskudsfordelingen. Med hensyn til det kommende møde med forretningsudvalget ønskes længere tid end tidligere, og det kan overvejes eventuelt at fastlægge et tema, som f.eks. bygningsmassen. Lars Hansson samlede afslutningsvis op med at understrege, at igen i 2011 vil en meget stram økonomistyring og kravet om budgetoverholdelse være i fokus, og at der i hele organisationen skal arbejdes med at forbedre ressourceudnyttelsen og styringen af ressourceforbruget. Ole Thomsen tilføjede, at det vil kunne give problemer, hvis eventuelle merudgifter til ny medicin og nye behandlingsformer på universitetshospitalet udelukkende skal dækkes via lokale besparelser. (Der henvises i øvrigt til MidtNyt nr. 16 samt referatet fra punkt 10 om afskedigelser nedenfor). 2. Socialområdet et område med særlige vilkår Charlotte Josefsen fra Psykiatri og Social holdt et oplæg om socialområdet og de særlige vilkår, der gør sig gældende her. De præsenterede plancher sendes ud sammen med referatet. Charlotte Josefsen orienterede blandt andet om den meget spredte geografiske placering af de forskellige enheder i Region Midtjylland, og hun forklarede, at regionens tilbud hænger tæt sammen med, hvad kommunerne selv ønsker og magter at løse, og hvad de efterspørger hos regionen. Socialområdet oplever en noget ændret efterspørgsel som følge af de seneste års økonomiske opstramninger. Specielt indenfor rehabiliteringen er der sket et dyk i efterspørgslen de senere år. Samtidig er der en udvikling, hvor det opleves at flere patienter reagerer udadvendt og er idømt frihedsberøvelse eller andre domme. Principielt kan kommunerne overtage opgaver med meget kort varsel, men der er dog en aftale med kommunerne om, at de giver besked senest den 1. maj, hvis de ønsker at overtage opgaver til næste 1. januar. Der er indgået aftaler med nogle af kommunerne i Region Midtjylland om at kommunerne ikke vil overtage opgaver i indeværende valgperiode. Samtidigt har Region Midtjylland sagt ja til at gå med i et udviklingsarbejde i forhold til faglige udvikling, metodeudvikling og kvalitetssikring. Der arbejdes med at tydeliggøre kvaliteten i dagligdagen, og derfor har Danske Regioner besluttet, at der skal indarbejdes en kvalitetsmodel med nogle af de samme elementer som i somatikken. Samlet set er der en bekymring for, at der sker en afspecialisering med en lavere kvalitet til følge. Det er dog vanskeligt at kritisere dem der efterspørger tilbud med en lavere kvalitet, da kritikken risikerer at influere negativt på kommunerne og dermed kundegrundlaget. Der blev fra medarbejdersiden udtrykt bekymring hvad angår afspecialisering og faldende faglig kvalitet, og der blev spurgt ind til, hvordan socialområdet arbejder med at sætte deres tilbud og kvaliteten heraf på dagsordenen overfor kommunerne. Charlotte Josefsen orienterede om, at der blandt andet er stiftet et metodecenter i et samarbejde mellem Region Midtjylland og Randers, Skanderborg, Herning og Århus kommuner. Mange andre kommuner har meddelt, at de ikke har råd til at investere i udvikling. Der kan ikke markedsføres eller laves reklame i traditionel forstand. Derfor er i stedet fokus på at levere en god kvalitet og skabe gode troværdige relationer med sagsbehandlerne i kommunerne. Der bliver også arbejdet med at præsentere regionens tilbud overfor kommuner andre steder i landet end i Region Midtjylland. 4

15 Der blev spurgt til, hvad der sker, hvis nogle kommuner forkaster udspillet til rammeaftalen for I så fald gælder 2010 aftalen fortsat. Der blev efterspurgt et samlet overblik over antallet af projektansatte og opfordret til at udviklingen i diagnoser drøftes med kommunerne. Charlotte Josefsen oplyste, at man har påbegyndt afviklingen af en række dialogmøder med kommunerne. Lars Hansson afsluttede med at takke for et godt og oplysende oplæg, der havde givet et godt indblik i de udfordringer det sociale område dagligt arbejder med. 3. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt med de ændringer af punkternes rækkefølge som fremgår af referatet. 4. Godkendelse af referat fra døgnseminaret juni 2010 Referater fra det ordinære møde 18/6 og temadrøftelserne 17/6 blev godkendt uden kommentarer. 5. Etablering af løntilskudspladser, Integrations- og oplæringsstillinger, Det Sociale Kapitel mv. Lars Hansson præsenterede kort punktet og det eftersendte materiale. Han henviste til drøftelserne på sidste RMU-møde og den opmærksomhed, hensyntagen og balance der bør være både i forhold til nuværende kolleger, der er truet af afskedigelser, og de tidligere kolleger og nyuddannede der gerne vil ind på arbejdsmarkedet. Medarbejdersiden roste det foreløbige overblik over de forskellige ordninger, der findes. Medarbejdersiden udtrykte dog en usikkerhed i forhold til, om de lokale ledere og tillidsrepræsentanter var tilstrækkeligt bevidste om de forskellige ordninger. Medarbejdersiden tilkendegav ligeledes, at beskrivelserne havde affødt nogle nye afklarende spørgsmål til materialet. Ledelsens anerkendte den usikkerhed og foreslog, at eventuelle tvivlsspørgsmål fremsendes skriftligt med henblik på en kvalificering af materialet. Fra medarbejderside blev der spurgt til, om det er noget nyt, at der er krav om oprettelse af et vist antal løntilskudspladser, og om man kan nøjes med at opfordre til at etablere pladserne. Der blev samtidigt udtrykt generel tillid til ledelsen, men samtidigt også en bekymring for om nogle ansat gennem særlige ordninger kommer til at erstatte medarbejdere, der er afskediget som følge af besparelser. Det blev fra medarbejderside fremført, at det er vigtigt med klarhed over, hvem der gør hvad (HRfunktioner, ledere, TR, kommuner/jobcentre osv.) evt. ved hjælp af en drejebogsbeskrivelse i stil med den vedr. omplaceringer og afskedigelser. Der blev opfordret til at gøre informationen lettere tilgængelig og eventuelt mere opdelt og overveje at arrangere f.eks. et informationsmøde for HMUrepræsentanter/TR og HR-chefer. Materialet bør suppleres med nogle holdningstilkendegivelser og formuleringer om de personalepolitiske dilemmaer. 5

16 Fra ledelsesside blev der takket for tilliden og orienteret om, at det eneste nye er de udefrakommende krav om, at Region Midtjylland samlet set skal oprette et bestemt antal løntilskudspladser. Ellers er der risiko for, at der skal betales økonomisk bod. Det er dog vanskeligt at forudse, i hvilket omfang det vil ske, men det er vigtigt også at have fokus på at løfte et samfundsmæssigt ansvar og medvirke til at ungdomsårgangene kan få fodfæste på arbejdsmarkedet og sikre det fremtidige rekrutteringsgrundlag. Der er taget initiativer til samarbejde med jobcentre og A-kasser om etablering af løntilskudspladserne. De øvrige ordninger er en del af indsatsen under det sociale kapitel, hvor der arrangeres kurser m.v. for ledere og TR. Der blev henvist til, at de forskellige tiltag er beskrevet på Koncern HR s hjemmeside, og der blev udtrykt ros til både TR og ledere for den hidtidige indsats i relation til det sociale kapitel. Der blev fra medarbejderside spurgt til, hvor de nuværende stillinger på særlige vilkår er oprettet. Der blev svaret, at hvad angår løntilskudspladser har man f.eks. i Hospitalsenheden Vest og på Regionshospitalet i Viborg haft mange pladser og gode erfaringer hermed. Fra medarbejderside blev der opfordret til at sætte fokus på koblingen til HMU og nogle gav udtryk for, at de oplever at rummeligheden kommer under pres som følge af besparelser, hvilket også bør drøftes fremadrettet. Det blev påpeget, at det skaber uro, hvis der ikke er en god kommunikation, og hvis det opfattes som om, at nogle fyres og erstattes af andre, der ansættes på særlige vilkår. Fra både leder- og medarbejderside blev det fremført, at det er afgørende, at ordninger forankres lokalt på det enkelte afsnit eller i den enkelte afdeling. Der blev givet eksempler på, at man nogle steder har vanskeligt ved at ansætte nogen på særlige vilkår på grund af pladsproblemer. Der var udbredt enighed om, at Region Midtjylland fortsat skal være med til at skabe rammerne for dels at tidligere kolleger kan fastholdes og dels at nye kolleger kan komme ind på arbejdsmarkedet og det er vigtigt, at udfordringerne søges løst på en for alle parter god måde. Lars Hansson konkluderede, at der kan fremsendes spørgsmål til det udarbejdede materiale i løbet af de kommende fjorten dage. Materialet vil på baggrund af de fremsendte spørgsmål og ovenstående bemærkninger blive gennemskrevet. I forbindelse med gennemskrivningen vil der blive suppleret med et forord med nogle holdningstilkendegivelser/formuleringer om de personalepolitiske dilemmaer. Formandskabet overvejer forud for næste drøftelse af punktet, hvordan de lokale HMU er involveres. 6. Trivselsunderundersøgelser og Ledelsesevaluering evaluering af pilotprojekt Per Bo Andersen fra Koncern HR, Organisation og Ledelse og Torsten Munch Hansen fra Center for Kvalitetsudvikling deltog under punktet og præsenterede et oplæg med anbefalinger til justeringer af konceptet for Trivselsundersøgelser og Ledelsesevaluering i Region Midtjylland, på baggrund af de tilbagemeldinger der er kommet fra deltagerne i pilotforløbet. Plancher fra oplægget udsendes sammen med referatet. Anbefalingerne indarbejdes i materialet således at det er klart til at blive brugt fra 1. januar De enkelte enheder planlægger selv, hvornår i 2011 de ønsker at gennemføre trivsels og ledelsesevalueringen. Der arbejdes videre med, at man skal kunne vælge at gennemføre undersøgelserne samtidigt med APV. Der blev blandt andet orienteret om, at det er blevet fundet vigtigt, at undersøgelserne afvikles hvert andet år og ikke kun hvert tredje. Dette blandt andet på grund af den naturlige udskiftning i medarbejderstaben og blandt lederne, og fordi man med jævne mellemrum bør forholde sig til, hvordan det står til med medarbejdernes trivsel - hvilket også er et af de parametre som ledelserne vurderes på, jf. Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag. 6

17 Der blev fra medarbejderside spurgt til om resultaterne fra ledelsesevalueringerne skal være offentligt tilgængelige. Per Bo Andersen orienterede om, at hensigten er, at handleplaner der laves på baggrund af Trivselsundersøgelserne lægges ind i e-apv modulet for handleplaner, således at handlepalner for Trivselsundersøgelser og APV findes et samlet sted. Det er vigtigt at holde et udviklingsperspektiv i ledelsesevalueringerne, og dette betones også i forhold til de opfølgende dialoger som lederne skal have med deres ledere Per Bo Andersen spurgte ind til, om der var opbakning til ændringsforslaget om at ledelsen medvirker til at arbejdspladsen ser de fremtidige udfordringer (frem for at der som i pilotudgaven lægges op til, at det alene er ledelsen der sikrer at det sker). Efter en kort diskussion af formuleringen blev det konkluderet, at der var opbakning til den ændrede formulering, og dermed signalet om et nødvendigt samspil mellem ledere og medarbejdere. 7. Henvendelse fra HMU Regionshospitalet Horsens og Brædstrup vedrørende APVproblemstillinger Punktet blev udsat til næste møde behandling af udkast til principper vedr. opgaveflytning Punktet blev udskudt til næste møde. Fra medarbejderside blev der udtrykt opbakning til de fremlagte udkast, og der er et ønske om hurtigst muligt at få fastlagt principper for opgaveflytning. Det blev tilkendegivet, at ledelsen ønsker en diskussion af kriteriet om, at opgaven altid skal kunne løses med samme eller bedre kvalitet efter en opgaveflytning - med henvisning til bl.a. et eksempel vedr. paramedicinere som kan overtage lægeopgaver i ambulancer, hvilket kan være til gavn for den samlede opgaveløsning og kvalitet. (Det er efterfølgende aftalt med formandskabet at de sidste justeringer af principperne om opgaveflytning forsøges aftalt via mail under inddragelse af arbejdsgruppen). 9. Trepartsmidler til jobbytte Lars Hansson henviste til, at der ved trepartsaftalerne i 2007 blev afsat midler til hver af de fem regioner til jobbytte/projekter. Der er i Region Midtjylland kr ,- til rådighed. Regions-MEDudvalget godkendte forslagene om: - at ansøgning fra Center for børn og unge og specialrådgivning (CBUS) og Center for voksensocial (CVOS) imødekommes med kr. - at ideer fremsendt af Århus Universitetshospital, Skejby inddrages i en drøftelse om anvendelsen af de resterende kr. Forslagene blev godkendt under forudsætning af, at det kan bekræftes, at det er Regions-MEDudvalget der har kompetence til at godkende midlernes fordeling, og det ikke er et forhandlingsspørgsmål med de faglige organisationer. Dette er efterfølgende bekræftet. 7

18 10. Orientering om udviklingen i antallet af stillinger og omfanget af afskedigelser i Region Midtjylland (opfølgning fra RMU-seminaret) Lars Hansson henviste til det fremsendte notat og orienterede kort om baggrunden for punktet. Han fremhævede, at der er sket en stigning i antallet af ansatte inden for næsten alle faggrupper gennem de seneste år, men samtidigt også en væsentlig højere produktivitetsforøgelse målt i procent i forhold til stigningen i antallet af medarbejdere. Forretningsudvalget har vedtaget, at der som en del af en udvidet forvaltningsrevision skal gennemføres en nærmere undersøgelse af Personaleomsætningen og stigningen i antal medarbejdere fra regnskab 2007 til Der er lagt op til, at KPMG laver en analyse af udviklingen i antal medarbejdere fra regnskab 2007 til regnskab 2009 på sundhedsområdet, herunder administrationen, hvor baggrunden for udviklingen i og finansieringen af det stigende antal medarbejdere beskrives og vurderes. Fra medarbejdersiden blev det tilkendegivet, at nogle medarbejdere ved de store besparelsesrunder kan føle sig presset til at fratræde til eksempelvis efterløn, gå ned i tid for at undgå afskedigelser eller gå op i tid for at kunne få løst opgaver. Disse ændringer indenfor medarbejdergruppen afspejles ikke af tallene og kan ikke registreres på samme måde. Det blev i øvrigt bemærket, at nogle af tallene i opgørelserne er utydelige fordi nogle faggrupper slås sammen i statistikkerne. Ledelsessiden tilkendegav, at der bruges de samme officielle faggrupperinger som ved lønstatistikker og lignende. Lars Hansson konkluderede afsluttende, at repræsentanter fra medarbejdersiden i RMU inviteres til et uddybende orienteringsmøde vedrørende status for og arbejdet med at gennemføre besparelserne, omplaceringer og afskedigelser med afsæt i de aftalte retningslinjer. Det afklares med næstformandskabet, hvem der skal inviteres, og Koncern HR sørger for at arrangere og indkalde til mødet. Det blev endvidere aftalt, at der på det næste møde i RMU den 2. december 2010 skulle være en præsentation af resultaterne fra forvaltningsrevisionen af personaleudviklingen, hvis de foreligger. (Der kan i øvrigt henvises til Midtnyt nr. 16 hvor der er yderligere info om afskedigelser og omplaceringer - se (Region Midtjyllands gældende retningslinjer for omplacering ved strukturændringer og besparelser samt beskrivelser af Region Midtjyllands omplaceringstilbud kan ses på 11. Orientering om ændring af arbejdsmiljøloven pr. 1. oktober 2010: Orienteringen blev taget til efterretning. 12. Orientering om status vedrørende tilbud om bruttolønsordninger (anden valgrunde) Orienteringen blev taget til efterretning. 13. Planlægning af kommende RMU-møder Der er møde mellem RMU og Forretningsudvalget vedr. budgettet den 26. oktober 2010 og ordinært RMU-møde den 2. december Der er foreløbigt følgende punkter på dagsordenen RMU-mødet 2. december 2010: - Opfølgning på evalueringen af MEDsystemet/MEDaftalen - Etablering af løntilskudspladser, Integrations- og oplæringsstillinger, Det Sociale Kapitel mv. - RMU s opgaver og temadrøftelser i Høring om udbudsstrategi 8

19 Eventuelle forslag til punkter/emner bedes meddelt sekretariatsfunktionen. Der vil blive rundsendt en mødeplan for 2011, så snart den foreligger og er godkendt af formandskabet. Fra medarbejderside blev det tilkendegivet, at der senest bør eftersendes materiale kl dagen før et RMU møde, og at evt. materiale ellers udleveres i papirform på medarbejdersidens formøde. Der var enighed om at det af hensyn til forberedelsen i videst muligt omfang bør undgås at eftersende materiale. 14. Gensidig orientering Der var intet under dette punkt. 15. Eventuelt Der var intet under dette punkt. 9

20 RMU 2. december 2010 bilag pkt. 3.1 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Rammer for udarbejdelse af kompenserende besparelser i 2011 og fremover som følge af merudgifter på vanskeligt styrbare områder og ændrede forudsætninger for regionens bloktilskud. 1. Indledning. Forretningsudvalget besluttede den 9. november 2010, at der skal udarbejdes et sparekatalog for 2011 og 2012 og fremover med følgende beløb og overordnet fordeling. Tabel 1. Principper for fordeling af sparekrav (mio.kr., P/L) Principper for fordeling af sparekrav og frem A Detaljeret gennemgang af ny, dyr medicin og nye behandlinger B Beskæring af behandlingskapacitet som følge af andre regioners hjemtrækninger C Besparelser til udmøntning på hospitaler og i administration I alt Dato: Per Grønbech Tel Mobil: Side 1 Ad. A: Det yderligere udgiftspres, der kommer til i 2011 til ny/dyr medicin og nye behandlinger, udgør knap 110 mio. kr. Der udarbejdes en prioritering af, hvilke medikamenter og behandlinger, der skal sættes i gang inden for en budgetramme, der svarer til 50 % af bruttobeløbet på 110 mio. kr., hvilke medikamenter og behandlinger, der ikke bliver plads til at sætte i gang i 2011, og hvilke der kan erstattes. Der laves samtidig en aftale om, at der i 2011 ikke kan tilføjes yderligere medikamenter og behandlinger til den allerede kendte oplistning i Ubalancen reduceres herved med 55 mio. kr. Ad. B: Som beskrevet oven for, forventes merudgifter til samhandlen på 50 mio. kr. Ændringer i behandlingsmønsteret mellem regioner og de deraf afledte økonomiske konsekvenser skal medføre en tilsvarende tilpasning af kapaciteten. Da samhandlen mellem regioner afregnes til 100 % DRG-værdi, og da det normalt forudsættes, at økonomien på marginalen ændres med 50 %, er det halvdelen af merudgiften på 50 mio. kr., der kan spares via kapacitetstilpasninger. Dette svarer til 25 mio. kr.

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 9. januar 2008. ---- Godkendt

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 9. januar 2008. ---- Godkendt Hospitalsenheden Vest Teknisk Afdeling Dato: 25.02.2008 Sagsbehandler: Mona Vennersdorf E-mail: moven@ringamt.dk Side 1 / 6 Referat: Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Tirsdag den 12. februar

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007 Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007 Deltagere: Jens Erik Sørensen, Morten Christensen, Grethe Hassing, Danni Giørtz-Jørgensen, Henrik E. Jørgensen, Charlotte Dalby,

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Referat Hovedudvalget Mødedato 7. marts 2012 kl. 10:00 Mødelokale Deltagere Afbud Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Søren Lund Hansen, Lars Hansen, Ole Kristensen, Vini Lindhardt,

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor. Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15 i mødelokalet ved direktørens kontor. OBS: Mødet afsluttes ikke som tidligere aftalt med frokost. I stedet

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk Trivselsundersøgelse og Ledelsesevaluering i Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Disposition Anbefalinger på baggrund af pilottest Information og vejledninger Justeringer af spørgsmål Ekstra spørgsmål

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 11. december 2014 kl. 10:00-13:00 (mødet slutter med frokost) Mødested: Odder Parkhotel Mødelokalet er reserveret fra kl.9:00

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006

Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006 Notat Forvaltning: Skoleafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 7. november 2006 17.00.00.A15 Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006 Notatet sendes/sendt til: Mødedeltagerne

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. marts 2012 /CLAJEN Referat fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi nyhedsbrev Nr. 8 4. juli 2014:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Sommerhilsen Sommeren er lige rundt om hjørnet, så nu er det snart tid til, at vi holder fri med familien og får tid til at gøre lige hvad der

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 13. februar 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Susanne

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Helle

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale B, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Referat fra LMU-møde

Referat fra LMU-møde Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 30. juni 2011 1-13-6-11 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra LMU-møde Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 22. juni 2011 Søren Nymarksvej 3, Højbjerg

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen Håndbog for arbejdsmiljøgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen Indhold fordelt på afsnit 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Arbejdsmiljøgruppens opgaver, herunder

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Dagsorden: Samtaleteknik Generel orientering Projekter i udviklingsstrategien Brugerundersøgelse om stabe Puljer til komptetenceudvikling og seniorpolitiske initiativer

Læs mere

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset.

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. ALLERØD KOMMUNE Hovedudvalget Dagsorden Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. Afbud: Anne Steffensen, Brigitta Pranov, Christine Christensen, Jytte Bartels,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 18. maj 2015.

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 18. maj 2015. 6.5 Til repræsentanter for de praktiserende læger og repræsentanter fra direktionen i Holstebro Kommune Dato: 18.05.2015 J. nr.: 29.30.16-P35-1-15 Henv. til: Kirsten V. Løgsted Tlf.: 9611 4107 fra møde

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 03/2010 Sted : Mødelokale 101 Dato : 16. september 2010 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 15:30 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse) Birte Kousted

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 23. september 2013, kl. 13.00 15.00 Mødelokale 4, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 23. september 2013, kl. 13.00 15.00 Mødelokale 4, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Referat Deltagere: Jens Andersen (formand), Marianne Evers, Kim Leck Fischer (afbud), Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen, Gunhild Krogager Carlsson (afbud), Dorethe Bay Christiansen, Richard

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00 Den 8. marts 2011 Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00 Til stede: Lars Autrup, Joan Bang Sudergaard, Karin Dahl Hansen, Kitt Gertin Pedersen, Steen Abramowitz, Julie Vinther

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget.

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Magistratens 1. Afdeling Magistratens 1. Afdeling tilslutter sig ønsket om at sætte mere

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Referat fra møde i Ernæringsrådets Styregruppe, mandag den 1. oktober, 2012, kl. 16.00-17.00, Regionshospitalet Herning. Deltagere

Referat fra møde i Ernæringsrådets Styregruppe, mandag den 1. oktober, 2012, kl. 16.00-17.00, Regionshospitalet Herning. Deltagere Hospitalsenheden Vest Strategi og Plan Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 7843 0000 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat fra møde i Ernæringsrådets Styregruppe, mandag den 1. oktober, 2012, kl.

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Evaluering af MEDaftalen. - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland. Jon Hadsund Jon.Hadsund@stab.rm.

Evaluering af MEDaftalen. - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland. Jon Hadsund Jon.Hadsund@stab.rm. Evaluering af MEDaftalen - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland Maj 2010 Evaluering af MEDaftalen - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Mette Herbert, Direktør Pernille Halberg Salamon, Direktør Klaus Poulsen, Arbejdsleder

Læs mere

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Til Medlemmerne af Ligestillingsudvalget Udviklingsafdelingen Toftevej 43 Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Veje Pedersen Direkte 7257 7457 pvp@jammerbugt.dk 28.

Læs mere