Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00"

Transkript

1 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl , lokale C3) (Formøde for medarbejdersiden, kl , konference 1) Fælles frokost kl i konferencelokalet (buffet) Regionshuset Viborg Koncern HR Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel HMU-formandskaberne deltager i formøder, frokost samt punkterne 1-6. (Kl ) 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra det ordinære møde den 15. september (kl , inkl. pause efter pkt. 4) Drøftelsespunkter, hvor HMU-formandskaberne deltager 3. Økonomi og budget Kompenserende besparelser i 2011 og fremover som følge af merudgifter på vanskeligt styrbare områder og ændrede forudsætninger for regionens bloktilskud Orientering om status for arbejdet med at gennemføre besparelser, omplaceringer og afskedigelser som opfølgning på tidligere besluttede besparelser Drøftelse af udkast til udbudsstrategi Opfølgende drøftelse vedr. etablering af løntilskudspladser, Integrations- og oplæringsstillinger, Det Sociale Kapitel mv Drøftelse vedr. opfølgningen på evalueringen af MEDaftalen... 4 Dato Jakob Olesen Bertil Selde Krogh Jour.nr (kl ) Korte drøftelsespunkter, hvor kun RMU deltager 7. Drøftelse af principper for betalingsparkering Drøftelse af anvendelsen af Region Midtjyllands aftale om seniorordninger Drøftelse af henvendelse fra HMU Regionshospitalet Horsens og Brædstrup vedrørende APV-problemstillinger... 6 (kl ) Orienteringspunkter, hvor kun RMU deltager 10. Orientering om valg til MED- og Arbejdsmiljøorganisationen Orientering om patientinformationsfilm Orientering om godkendelse af principper vedr. opgaveflytning Orientering om vakanceopgørelsen pr. 1. november Orientering om direktionens beslutning vedr. besparelser på de personalepolitiske puljer i RMU's opgaver og temadrøftelser i 2011 og planlægning af kommende RMU-møder Gensidig orientering Eventuelt... 9

2 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra det ordinære møde den 15. september 2010./. Vedlagt referat fra det ordinære møde 15/9 til godkendelse. 3. Økonomi og budget Punkt til orientering og drøftelse med deltagelse af HMU formandskaberne 3.1. Kompenserende besparelser i 2011 og fremover som følge af merudgifter på vanskeligt styrbare områder og ændrede forudsætninger for regionens bloktilskud På Forretningsudvalgets møde tirsdag den 9. november 2010 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et sparekatalog for 2011 og 2012 med følgende beløb og overordnet fordeling. Tabel 1. Principper for fordeling af sparekrav (mio.kr., 2011-P/L) Principper for fordeling af sparekrav og frem A Detaljeret gennemgang af ny, dyr medicin og nye behandlinger B Beskæring af behandlingskapacitet som følge af andre regioners hjemtrækninger C Besparelser til udmøntning på hospitaler og i administration I alt Dagsorden med bilag og referat fra Forretningsudvalget møde er tilgængelig på regionens hjemmeside under forretningsudvalgets dagsordener: Der henvises i øvrigt til vedlagte arbejds- og tidsplan for kompenserende besparelser i 2011 og 2012, hvor bl.a. processen for inddragelse af MED-systemet er beskrevet../. Vedlagt: Arbejds- og tidsplan for kompenserende besparelser 2011 og 2012 til orientering og drøftelse. På mødet vil RMU og HMU-formandskaberne blive orienteret om og drøfte sparerammer og de detaljerede forudsætninger for sparekravene samt den videre proces. (Der er indkaldt til ekstraordinært RMU møde onsdag den 19. januar 2011 kl ) Orientering om status for arbejdet med at gennemføre besparelser, omplaceringer og afskedigelser som opfølgning på tidligere besluttede besparelser RMU aftalte den 15. september 2010, at Koncern HR indkalder til orienteringsmøde med repræsentanter fra medarbejdersiden i RMU vedrørende status for og arbejdet med at gennemføre besparelser, omplaceringer og afskedigelser i henhold til de aftalte retningslinjer. Der vil blive givet en kort orientering fra dette møde.

3 Derudover kan det til orientering oplyses, at det regionale beskæftigelsesråd overfor Region Midtjylland har godkendt, at virksomhedsbegrebet i forhold til loven om varsling af afskedigelser i større omfang ændres, således at hvert hospital, Psykiatri- og Socialområdet samt Administrationen og Regional Udvikling fremover hver betragtes som én virksomhed i forhold til loven. Ændringen medfører konkret, at de enkelte hospitaler/områder hver især kun skal indberette til beskæftigelsesrådet, hvis man indenfor eget område af en eller flere grunde, der ikke kan tilregnes medarbejderen, påtænker at afskedige mere end 30 medarbejdere indenfor en 30 dages periode. 4. Drøftelse af udkast til udbudsstrategi Punkt til drøftelse med deltagelse af HMU formandskaberne Region Midtjylland skal i første år af Regionsrådets valgperiode udarbejde en udbudsstrategi. Regionsrådet drøftede indhold i udbudsstrategien på deres temamøde den 11. oktober Efter denne drøftelse og temadrøftelsen på mødet mellem Forretningsudvalget og RMU den 26. oktober 2010 er der udarbejdet et forslag til udbudsstrategi, der præsenteres for direktionen tirsdag den 23. november og efterfølgende sendes i høring i MED systemet i november januar. På RMU mødet lægges op til en drøftelse af udbudsstrategien og en drøftelse af hvorvidt RMU ønsker at afgive høringssvar. Input fra drøftelsen mellem RMU og HMU formandskaberne vil kunne indgå som en del af grundlaget for drøftelserne i HMU erne. Materialet forventes fremsendt senest mandag den 29. november 2010 med høringsfrist den 1. februar /. Eftersendes: Forslag til udbudsstrategi til drøftelse. Regionsrådet forventes at skulle behandle forslag til udbudsstrategi i februar-marts Opfølgende drøftelse vedr. etablering af løntilskudspladser, Integrations- og oplæringsstillinger, Det Sociale Kapitel mv. Temaoplæg og drøftelse med deltagelse af HMU formandskaberne Som opfølgning på drøftelserne på sidste RMU-møde den 15. september 2010 vil der blive holdt et kort oplæg om, hvordan der konkret arbejdes med løntilskud i Region Midtjylland og om de ordninger der i øvrigt findes; herunder integrations- og oplæringsstillinger og ordninger i henhold til Det Sociale Kapitel (v/ Vicekontorchef Lisbeth Thårup, HR-afdelingen, Regionshospitalet Viborg, Skive og HR-Konsulent Mette Høiriis, HR-Konsulent Peter Bak begge Koncern HR). I forbindelse med oplægget vil der være mulighed for spørgsmål og debat.

4 ./. Vedlagt: Notat vedrørende Det Sociale Kapitel til orientering../. Vedlagt: Bilag med oversigt over ordninger i relation til Det Sociale Kapitel til orientering../. Vedlagt: Offentlige løntilskudspladser i Region Midtjylland til orientering. I forlængelse af ovenstående og tidligere dagordenspunkt vedrørende Integrations- og oplæringsstillinger på mødet i RMU den 18. juni 2010 foreslår Koncern HR, at RMU skriver til HMU erne og gør opmærksom på ordningen vedrørende Integrations- og oplæringsstillinger samt henviser til vejledningen og kampagnen på HMU erne kan lokalt drøfte ordningen og evt. udarbejde retningslinjer mv., hvis de finder det hensigtsmæssigt. Der lægges således ikke op til, at RMU skal udforme regionale retningslinjer på området. Forslaget drøftes. 6. Drøftelse vedr. opfølgningen på evalueringen af MEDaftalen Temadrøftelse med deltagelse af HMU formandskaberne I forbindelse med temadrøftelserne den 17. juni 2010 mellem Regions-MEDudvalget og Hoved- MEDudvalgenes formandskaber blev evalueringsresultaterne præsenteret. På baggrund af præsentationen var der en drøftelse af undersøgelsens resultater i grupper med opsamling i plenum. Fokus var rettet mod at identificere og drøfte henholdsvis de vigtigste positive resultater og de vigtigste udviklingsområder/forhold som ønskes forbedret. I forlængelse af temadrøftelserne er de særskilte evalueringsresultater for de enkelte HMUområder lagt på Center for Kvalitetsudviklings hjemmeside sammen med den samlede evalueringsrapport, som nu er offentliggjort. Materialet kan findes på (se under aktuelt eller klik på kompetence- og vidensområder og dernæst undersøgelser ). Det udfyldte kollektive spørgeskema fra hvert HMU er desuden rundsendt til HMU-formandskaberne til brug for eventuel lokal opfølgning på evalueringen. Evalueringsresultaterne er i øvrigt videreformidlet til KREVI (Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut - et statsligt institut, der skal fremme kvalitetsudvikling og bedre ressourceanvendelse i den offentlige sektor) som p.t. er ved at gennemføre en større evaluering af MED-systemerne i kommuner og regioner. Formålet med denne undersøgelse er at analysere organiseringen af MED-systemet og mulighederne for eventuelle forenklinger, og resultaterne forventes at foreligge ultimo 2010/primo 2011, idet de skal indgå som input til de forestående overenskomstforhandlinger. Som aftalt i forbindelse med temadrøftelsen i juni har arbejdsgruppen vedr. evaluering af MEDaftalen efterfølgende drøftet, hvordan der videre følges op på evalueringen, herunder spørgsmålet om eventuelle ændringer af MEDaftalen. Arbejdsgruppen har bl.a. drøftet en række forslag til indsatsområder, og aftalt at der udformes en kortfattet perspektivering af evalueringen på baggrund af tilbagemeldingerne på RMU s døgnseminar../. Vedlagt: Referat fra mødet i arbejdsgruppen../. Vedlagt: Perspektivering af evalueringen. Forslagene til indsatsområder (fremgår af referatets side 2-3) og perspektiveringen af evalueringen vil kort blive præsenteret på mødet med henblik på en efterfølgende drøftelse.

5 RMU og HMU-repræsentanterne vil i den forbindelse blive anmodet om at forholde sig til de konkrete forslag under referatets punkt pkt. 2.a og 2.i vedr. henholdsvis sammenhæng mellem niveauerne i MED-systemet og kommunikation om de emner som behandles i MED-systemet: at RMU nogle gange holder møder rundt omkring i organisationen og i den sammenhæng har møde med det lokale HMU / det lokale HMU s formand og næstformand. at RMU opfordrer HMU erne til nogle gange at holde møder med deres LMU er / deres LMU'ers formænd og næstformænd at RMU fortsat inviterer HMU repræsentanter til at deltage i RMU s møder/temadrøftelser, når det vurderes relevant. at Midt-Nyt (Region Midtjyllands nyhedsbrev, hvor der løbende orienteres om bl.a. personalepolitiske tiltag og drøftelser) fremover bør sendes til alle medarbejdere i Region Midtjylland som har en adresse (i form af et link der fremsendes pr. som det sker i dag til eksisterende abonnenter) - evt. med mulighed for at den enkelte medarbejder elektronisk kan fravælge at modtage nyhedsbrevet. Opfølgningen på evalueringen og de konkrete forslag drøftes. 7. Drøftelse af principper for betalingsparkering Punkt til orientering og kommentering Udbredelsen af betalingsparkering på Region Midtjyllands hospitaler har medført et ønske fra Regionsrådet om, at der fastlægges fælles principper for betalingsparkeringen. Universitetshospitalerne Århus og Skejby har allerede etableret betalingsparkering, det indføres snart på Regionshospitalet Randers - og det er på vej på flere af regionens øvrige hospitaler. Årsagen til den stigende tendens til betalingsparkering er, at mange hospitaler oplever store kapacitetsproblemer på parkeringsområdet. På denne baggrund har administrationen udarbejdet et forslag til et principnotat for betalingsparkeringen. Principperne tager afsæt i de allerede etablerede ordninger på Universitetshospitalerne Århus og Skejby, samt på Regionshospitalet Randers. Omdrejningspunktet for principperne er, at patienter, pårørende og medarbejdere skal opleve rimelige og ensartede forhold på hospitalerne. Der lægges derfor bl.a. op til med principnotatet, at det tilstræbes, at patienter kan parkere tæt på indgangene, at patienter i langvarige forløb kan parkere gratis, og at prisen for et medarbejder-p-kort skal antage et rimeligt niveau. Notatet har været til høring på hospitalerne og høringssvarene herfra er indarbejdet i notatet. Inden direktionen indstiller principperne i vedlagte notat til regionsrådet ønskes notat fremlagt i Regionens MEDudvalg til orientering og eventuel kommentering../. Vedlagt: Notat vedrørende principper for betalingsparkering til orientering og eventuel kommentering.

6 8. Drøftelse af anvendelsen af Region Midtjyllands aftale om seniorordninger Punkt til drøftelse Medarbejdersiden har ønsket at drøfte anvendelsen af regionsaftalen om seniorordninger. Der kan henvises til, at Region Midtjyllands livsfasepolitik, regionsaftalen om seniorordninger og eksempler på seniorordninger samt øvrigt informationsmateriale om blandt andet seniorsamtaler, seniorbonus mv. kan findes på Koncern HR s hjemmeside: ngslinjer/personalepolitik/livsfasepolitik Der kan i øvrigt henvises til, at det i forbindelse med indgåelsen af regionsaftalen om seniorordninger primo 2010 blev aftalt at evaluere aftalen inden der er gået 2 år. Det kan desuden oplyses, at der primo november 2010 er disponeret omkring 7,6 mio. kr. fra den regionale pulje på ca. 8 mio. kr. til central medfinansiering af eksisterende og nye lokale individuelle senioraftaler i Drøftelse af henvendelse fra HMU Regionshospitalet Horsens og Brædstrup vedrørende APV-problemstillinger Punkt til drøftelse (udsat punkt fra mødet den 15. september 2010) Der er modtaget vedlagte henvendelse fra formandskabet i HMU, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup vedrørende APV-problemstillinger../. Vedlagt: Henvendelse fra Regionshospitalet Horsens og Brædstrup til drøftelse. 10. Orientering om valg til MED- og Arbejdsmiljøorganisationen Punkt til orientering I henhold til Region Midtjyllands MEDaftale skal der afvikles valg til MED- og arbejdsmiljøorganisationen i 1. kvartal i ulige år. Af vedlagte tidsplan fremgår, hvornår valg og udpegning skal finde sted på de forskellige MEDog AM niveauer../. Vedlagt: Tidsplan og orientering valg 2011 til RMU og AM til orientering. For Regions-MEDudvalget gælder, at udpegning af medlemmer både på leder- og på medarbejderside skal være afsluttet inden udgangen af marts For så vidt angår de repræsentanter, der vælges til RMU fra arbejdsmiljøsystemet sker valget den 14. marts 2011.

7 11. Orientering om patientinformationsfilm Punkt til orientering Region Midtjyllands netværk vedr. patientkommunikation har efterspurgt en informationsfilm om at være indlagt på et dansk hospital. Målgruppen for filmen er herboende personer med anden etnisk herkomst end dansk. Der er til udviklingen af filmen, nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere for Koncern Kommunikation, Netværk for patientkommunikation og mangfoldighedsindsatsen. Filmen produceres af et udvalgt produktionsselskab, som tidligere har lavet animationsfilm for Region Midtjylland. Filmen kan bl.a. medvirke til at opfylde DDKM-standard Indikator for standarden er at der foreligger retningslinjer for hvordan afdelingen forholder sig til religiøse og kulturelle behov. Filmen kommer nydanske patienter og pårørende i møde ved at informere om bl.a. uskrevne regler og forventninger. Filmen skal udarbejdes som animationsfilm, så den ikke fremstiller et specifikt hospital eller specifikke personer. Filmen kan bruges af alle hospitaler i Region Midtjylland. Filmen stilles til rådighed for alle øvrige regioner, der med en mindre egenbetaling kan købe sig rettigheder til at bruge den uden for Region Midtjylland. Den fælles del af filmen skal kunne kombineres med "3 egne regionale minutter", så filmen kan tilpasses hver region. Der skal speakes på dansk og fem andre sprog. Der udarbejdes skriftligt støttemateriale til brug for at udbrede kendskabet til filmen og til at understøtte den information som patienterne får med filmen. Dette er også et krav i DDKM. Projektejer er Koncern Kommunikation og styregruppen for projektet er mangfoldighedskonsulenten, Koncern Kommunikation og Region Midtjyllands netværk vedr. patientkommunikation. Herudover er der udpeget to referencegrupper for målgruppen (patienter og ansatte), som har deltaget i at udvikle et spørgeskema, som danner baggrund for filmens indhold og fokuspunkter og som skal være med til at udvikle og godkende filmen. Overordnet er tidsplanen at Region Midtjylland laver grundig research på ønsker og behov indtil Testfilm er klar til fremvisning for referencegrupperne primo januar 2011, og den færdige film er klar til distribution i februar Der er indhentet tilbud fra tre forskellige producenter og filmproducenten MARKfilm A/S i Viborg har fået opgaven. Udgiften til produktionen og lanceringen af filmen på kr kr. finansieres af direktionspuljen i Direktionen har godkendt dette på møde den 12. oktober Orientering om godkendelse af principper vedr. opgaveflytning Punkt til orientering I forlængelse af RMU's drøftelser på mødet den 18. juni og 15. september er principperne vedrørende opgaveflytning i Region Midtjylland efterfølgende blevet godkendt efter dialog i arbejdsgruppen og med RMU's formandskab. Der er kommunikeret bredt ud om vedtagelsen af principperne via bl.a. ledelses- og MEDsystemet, og de er udleveret til forretningsudvalget.

8 Principperne vedrørende opgaveflytning i Region Midtjylland blev uddelt på mødet den 26. oktober mellem RMU og FU og udsendt via mail den 16. november 2010 til medlemmerne i Regions-MEDudvalget og vil snarest blive tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside. 13. Orientering om vakanceopgørelsen pr. 1. november 2010 Punkt til orientering Region Midtjylland gennemfører halvårligt en elektronisk spørgeskema-undersøgelse, der sigter mod at afdække vakancesituationen på alle arbejdspladser i Region Midtjylland (institutioner/afdelinger)./. Vedlagt: Vakanceopgørelse opgjort pr. 1. oktober 2010 til orientering. Til orientering kan oplyses, at de uddybende lokale data, der ligger til grund for den samlede vakanceopgørelse pr. 1. oktober 2010, og resultaterne fra de tidligere løbende vakanceopgørelser kan findes på Koncern HR's hjemmeside: 14. Orientering om direktionens beslutning vedr. besparelser på de personalepolitiske puljer i 2011 Punkt til orientering På baggrund af beslutning i Regionsrådet i forbindelse med budgetforliget for 2011 om at reducere de Personalepolitiske Puljer med en éngangsbesparelse på kr. 2 millioner i 2010 og med en varig besparelse på kr. 5 millioner i 2011 fik Koncern HR til opgave at udarbejde et forslag til direktionen vedr. udmøntning af besparelserne på puljerne. Forslaget blev udformet efter dialog med RMU, Strategisk HR-Forum og HR-/Personalechefkredsen. Direktionen har på sit møde den 16. november 2010 godkendt fremsendte forslag til besparelser på de Personalepolitiske Puljer../. Vedlagt: Oversigt over budget for personalepolitiske puljer til orientering../. Vedlagt: Kort beskrivelse af de personalepolitiske puljer til orientering. (Der vil på RMU-mødet i februar 2011 blive orienteret om anvendelsen af de personalepolitiske puljer i 2010, jf. det tidligere fremsatte ønske fra medarbejderside). 15. RMU's opgaver og temadrøftelser i 2011 og planlægning af kommende RMUmøder Punkt til orientering og eventuel kommentering På baggrund af drøftelser i formandskabet er der udformet (og rundsendt) en mødeplan for RMU i 2011 samt en foreløbig årsplan/samlet oversigt over RMU's møder, opgaver og tema-

9 drøftelser i Med hensyn til døgnseminaret er det planen at invitere repræsentanter fra HMU'erne til at deltage i eftermiddagens temadrøftelser den 16. juni /. Vedlagt: Mødeplan RMU 2011 til orientering og eventuel kommentering../. Vedlagt: Opgaveoversigt RMU 2011 til orientering og eventuel kommentering. Der er ekstraordinært RMU-møde den 19. januar 2010 vedr. besparelserne, jf. pkt. 3. Der er ordinært RMU-møde den 25. februar Der er foreløbigt følgende punkter på dagsordenen: - Økonomi og budget, inkl. drøftelse af proces vedrørende budget Orientering om aktiviteter finansieret af de personalepolitiske puljer i 2010 Eventuelle forslag til punkter/emner bedes meddelt sekretariatsfunktionen senest den 28. januar Oplæg vedrørende Prismeprojekt oprindeligt planlagt til mødet den 2. december 2010 flyttes til temamøde den 16. juni Gensidig orientering 17. Eventuelt

10 Bilagsoversigt til RMU mødet den 2. december 2010 Region Midtjylland RMU, 19. november 2010 Punkt Punktets titel Bilag Type Udsendt 2 Godkendelse af referat Referat fra 15. september Godkendelse Vedlægges 3 Økonomi og budget - Arbejds- og tidsplan Drøftelse Vedlægges 4 Drøftelse af udbudsstrategi Forslag til udbudsstrategi Orientering/drøftelse Eftersendes 5 Drøftelse vedr. etablering af løntilskudspladser, integrations- og oplæringsstillinger - Notat - Oversigt - Offentlige tilskudspladser Orientering/drøftelse Orientering/drøftelse Orientering/drøftelse Vedlægges Vedlægges Vedlægges 6 Drøftelse vedr. opfølgning på evaluering af MEDaftalen - Referat - Perspektivering Drøftelse Drøftelse Vedlægges Vedlægges 7 Drøftelse af principper for betalingsparkering Notat om betalings p Orientering/kommt. Vedlægges 9 Drøftelse af henv. fra RH Horsens og Brædstrup vedrørende APV-problemstillinger Henvendelse fra RH Horsens og Brædstrup Drøftelse Vedlægges 10 Orientering om valg til MED- og Arbejdsmiljøorg. Tidsplan Orientering Vedlægges 13 Orientering om vakanceopgørelsen pr. 1/11 Vakanceopgørelse pr. 1/10 Orientering Vedlægges 14 Personalepolitiske puljer i Oversigt over budget - Kort beskrivelse Orientering Orientering Vedlægges Vedlægges 15 RMU s opgaver og temadrøftelser i 2011 og planlægning af kommende RMU-møder - Mødeplan Opgaveoversigt Orientering og evt. kommentering Vedlægges Vedlægges

11 Referat Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 15. september 2010 kl Oversigt over dagsordenen Regionshuset Viborg Koncern HR Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Økonomi og budget Socialområdet et område med særlige vilkår Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra døgnseminaret juni Etablering af løntilskudspladser, Integrations- og oplæringsstillinger, Det Sociale Kapitel mv Trivselsunderundersøgelser og Ledelsesevaluering evaluering af pilotprojekt Henvendelse fra HMU Regionshospitalet Horsens og Brædstrup vedrørende APV-problemstillinger behandling af udkast til principper vedr. opgaveflytning Trepartsmidler til jobbytte Orientering om udviklingen i antallet af stillinger og omfanget af afskedigelser i Region Midtjylland (opfølgning fra RMU-seminaret) Orientering om ændring af arbejdsmiljøloven pr. 1. oktober 2010: Orientering om status vedrørende tilbud om bruttolønsordninger (anden valgrunde) Planlægning af kommende RMU-møder Gensidig orientering Eventuelt... 9 Dato Jakob Olesen Bertil Selde Krogh Jour.nr Deltagere: Lars Hansson (direktionen), Ole Thomsen (direktionen), Gert Pilgaard (direktør, Psykiatri og Social), Thomas Pazyj (centerchef, Århus sygehus), Else Kayser (kredsformand, Dansk sygeplejeråd), Marianne Christensen (afdelingsformand, FOA Herning), Birgit Otkjær (afdelingsformand, FOA Viborg), Jette Nielsen (regionsformand, Kost og Ernæringsforbundet), Jytte Greve (sygeplejerske, RH Horsens), Jette Ohlsen (sygehjælper, FOA Århus), Anders Røn Kallesøe (socialpædagog, Oustruplund), Henrik Ørskov (sygeplejerske, Risskov), Helle Engelsen (sygeplejerske, RH Viborg), Kirsten Ægidius (fysioterapeut, Skejby), Elin Randrup (SOSU ASS, RH Holstebro), Kate Gahner Larsen (lønmedarbejder, RH Holstebro), Peter Hansen (fuldmægtig, Regionshuset Viborg), Thomas Iversen (Psykolog, Risskov), Kirsten Hansen (sygeplejerske, Århus sygehus), Jens Boe Krag (plejer, Risskov), Per Thomsen (pædagog, Møllebakken), Barbara Bech Nielsen (sekretær, Århus sygehus), Thomas Pasgaard (reservelæge, RH Viborg), Anja Kallestrup Petersen (Ergoterapeut, Tangkærcentret) og Ole Echers (udviklingskonsulent, Regionshuset Viborg), Mette Thomsen (deltog som suppleant for Annette Toft Jacobsen). Afbud/fraværende: Bo Johansen (regionsdirektør), Henning Vestergaard (sygehusdirektør, Hospitalsenheden Vest), Vibeke Krøll (chefsygeplejerske, Skejby), Hans Fredborg (vicedirektør, Regional Udvikling), Lisbeth Kallestrup (cheflæge, RH Silkeborg), Annette Toft Jacobsen (bioanalytiker, RH Holstebro), Inge Henriksen (oversygeplejerske, RH Horsens), Anne Jastrup (direktionen) og Nethe Lunden (serviceassistent, Århus sygehus).

12 Lars Hansson indledte med at byde velkommen til mødet og orienterede om, at Bo Johansen ikke kunne deltage på grund af sygdom. Der blev budt velkommen til Ole Thomsen som ny repræsentant for ledelsessiden og Anja Kallestrup Pedersen (Ergoterapeutforeningen) som ny repræsentant fra medarbejdersiden. Lars Hanson spurgte om det af hensyn til oplægsholderne kunne godkendes, at rækkefølgen i dagsordenen blev ændret. Der var ingen kommentarer hertil, og referatet vil afspejle den faktiske dagsorden. 1. Økonomi og budget Vicedirektør Per Grønbech, Koncernøkonomi orienterede om status for budget 2011 og herunder om budgetforliget. Budgetforslaget, inkl. budgetforliget, har været 2. behandlet i forretningsudvalget uden at der er sket ændringer. Region Midtjyllands økonomi vil fortsat være meget presset de kommende år, og det har vist sig nødvendigt med fortsat lånefinansiering godkendt af finansministeriet. Region Midtjylland er i den sammenhæng sat under observation af finansministeriet. Det er meget vigtigt, at der i alle dele af organisationen er stor fokus på budgetoverholdelse. (Den 8. september blev 2011-budgettet for Region Midtjylland politisk vedtaget læs mere i MidtNyt nr se Der henvises til plancherne fra oplæget som sendes ud sammen med referatet. Fra medarbejderside blev der spurgt til de eksempler, som der i den seneste tid har været nævnt i pressen, på at regionerne indgår aftaler med hinanden om behandlinger, og til hvordan Region Midtjylland forholder sig til dette. Der blev fra ledelsesside orienteret om, at nogle regioner har sparet betydelige beløb ved dette, men at det dels er et spørgsmål om etik regionerne imellem og dels er man underlagt reguleringer fra Sundhedsstyrelsen. Fra medarbejderside blev der spurgt ind til problemstillingen om, at for lav aktivitet i forhold til efterspørgslen kan medføre øget brug af privathospitaler, og dermed øgede udgifter for Region Midtjylland i og med at pengene følger patienten. Medarbejdersiden spurgte i den forbindelse om det er muligt at styre aktiviteterne i Region Midtjylland mere stramt med henblik på at løse opgaverne internt i regionen frem for at skulle betale regningen for, at aktiviteten bliver løst eksternt. Ole Thomsen orienterede om, at det henset reglerne for aktivitetsstyring og afregning af DRG-takster ikke er muligt blot at øge aktiviteten, og at forsøgene på at holde aktiviteterne indenfor regionen også skal ses i forhold til behandlingsgarantien. Der er tidligere blevet arbejdet med og arbejdes fortsat med forskellige modeller, hvor hospitaler bliver bedt om at prioritere forskellige typer opgaver af hensyn til helheden. Medarbejdersiden spurgte ind til, om der politisk er drøftet modeller, hvor den offentlige sundhedssektor overtager opgaverne fra sundhedshuse og bemander lægepraksisser i udkantsområder. Per Grønbech svarede, at han ikke var bekendt med, om og hvordan det konkrete forslag var bragt i spil, men at der pågår forskellige forhandlinger i forhold til, hvordan udviklingen skal være inden for praksisområdet, og hvordan man kan reducere udgifterne til praksissektoren. Per Grønbech orienterede om, at Region Midtjylland står overfor massive investeringer via anlægsbudgettet. Inden for den nærmeste årrække ønsker Region Midtjylland at investere massivt i nybyggerier dels i forbindelse med akutfunktionerne og dels ved nybygningerne ved Skejby og Skødstrup. Det forudsætter, at der åbnes mulighed for merforbug de første år som dog forventes opvejet af et samlet overskud på anlægskontoen på længere sigt. Medarbejdersiden spurgte ind til om anlægsbudgettet også indeholdt både salg af gamle bygninger og vedligeholdelse af eksisterende. Per Grønbech bekræftede dette. Fra medarbejderside blev der spurgt ind til, om det er Region Midtjyllands holdning, at 2

13 man ikke længere, på trods af store arbejdsmiljømangler, vil forsøge at vedligeholde de afdelinger, der på længere sigt skal flyttes ud i nye lokaler. Fra ledelsesside blev det fastslået, at der fortsat vil blive arbejdet på at sikre et ordentligt fysisk arbejdsmiljø også på de enheder, der skal udfases, men udgifter hertil må finansieres med eksisterende midler. Som svar på et spørgsmål om, hvor vidt der er lavet kriterier for salg af bygninger i Århus, som kan forhindre at de overtages med henblik på drift af privathospitaler, svarede Ole Thomsen, at der p.t. er en lokalplans-proces i gang, som formentlig ikke kommer til at lægge op til etablering af privat hospitalsdrift. Lars Hansson orienterede om, at der også vil ske besparelser i forhold til administrationen og herunder de personalepolitiske puljer. Lars Hansson foreslog, at det oplæg til hvordan besparelserne på de personalepolitiske puljer konkret skal udmøntes, bliver præsenteret for formandskabet i RMU med henblik på at medarbejdersiden vil kunne komme med kommentarer forud for at der træffes beslutning i direktionen. Det blev besluttet, at formødet forud for mødet med forretningsudvalget ville kunne bruges til at diskutere udmøntningen af besparelserne. Medarbejdersiden spurgte til, hvad de øvrige besparelser vedrørende uddannelsespuljer dækker over, og efterspurgte et overblik over, hvor mange ressourcer Region Midtjylland bruger til uddannelse og herunder specialuddannelse af personale. Ditte Hughes forklarede, at der er tale om, at de puljemidler, som ikke hidtil har været brugt, er sparet væk, men det har ikke betydning for eksempelvis eksisterende specialuddannelse. Medarbejdersiden efterlyste i forlængelse af dette, en oversigt over hvor meget der reelt afsættes til uddannelse og kurser på Region Midtjyllands arbejdspladser ud over de obligatoriske kurser som er en del af lægernes efter- og videreuddannelse. Lars Hansson svarede, at ledelsessiden formentlig skylder et svar vedrørende dette, og henviste samtidigt til at det er vanskeligt at opgøre. Lars Hansson orienterede om, at der i forbindelse med besparelser indenfor det administrative område også bliver kigget på mulighederne for yderligere effektiviseringer, brugen af indtægtsdækket virksomhed samt om regionshuset i Horsens skal opretholdes. Sidstnævnte affødte en kommentar fra medarbejderside om, at nogle medarbejdere i regionshuset i Horsens ikke var blevet ordentligt orienteret om overvejelserne forud for, at de kunne læse om det på skrift. Flere fra medarbejdersiden tilkendegav, at det er ærgerligt og forkert, at der ofte sættes fokus på administrativt personale som noget negativt. Til gengæld bør der mere kritisk fokus på brugen af eksterne konsulentydelser. Medarbejdersiden udtrykte en bekymring i forhold til om de enkelte enheder har de nødvendige redskaber til at følge økonomien så tæt, som der lægges op til. Per Grønbech orienterede om, at enhederne og ledelsen har de nødvendige redskaber, men at der er usikkerheder i styringen på grund af udefrakommende faktorer i forhold til afregning. Det drøftes med hospitalerne, om der kan gøres yderligere i forhold til talmaterialet. Han understregede, at der fortsat skal arbejdes på at blive bedre til at styre økonomien. Han bekræftede i øvrigt, at der fortsat er afsat forskningspuljer vedr. primær sundhed. Brugen af indkøbsaftaler blev kort drøftet. Per Grønbech tilkendegav, at det forventes, at der kan opnås yderligere besparelser gennem fællesindkøb, men han medgav at der kan findes enkelte eksempler på, at et hospital ved et konkret indkøb af en vare ikke har opnået besparelser i forhold til en tidligere lokal indkøbsaftale, men da indkøbsaftaler har sin berettigelse ved stort volumen, så vil fællesskabet under ét vinde på samme aftale. Medarbejdersiden udtrykte afslutningsvis stor bekymring i forhold til konsekvenserne af budget 2011 i forhold til arbejdsmiljøet og i forhold til at sikre de bedst mulige løsninger for borgerne. Medarbejder- 3

14 siden udtrykte et ønske om, at flere af kommentarerne og øvrige tilbagemeldinger fra de forskellige enheders høringssvar også bør være i fokus og bl.a. indtænkes i forhold til budgetlægningen fremadrettet. Ellers er det svært at påvirke budgetprocessen, specielt når politikerne tidligt i forløbet indgår budgetaftaler. Der bør også fortsat sættes fokus på det landspolitiske, blandt andet hvad angår bloktilskudsfordelingen. Med hensyn til det kommende møde med forretningsudvalget ønskes længere tid end tidligere, og det kan overvejes eventuelt at fastlægge et tema, som f.eks. bygningsmassen. Lars Hansson samlede afslutningsvis op med at understrege, at igen i 2011 vil en meget stram økonomistyring og kravet om budgetoverholdelse være i fokus, og at der i hele organisationen skal arbejdes med at forbedre ressourceudnyttelsen og styringen af ressourceforbruget. Ole Thomsen tilføjede, at det vil kunne give problemer, hvis eventuelle merudgifter til ny medicin og nye behandlingsformer på universitetshospitalet udelukkende skal dækkes via lokale besparelser. (Der henvises i øvrigt til MidtNyt nr. 16 samt referatet fra punkt 10 om afskedigelser nedenfor). 2. Socialområdet et område med særlige vilkår Charlotte Josefsen fra Psykiatri og Social holdt et oplæg om socialområdet og de særlige vilkår, der gør sig gældende her. De præsenterede plancher sendes ud sammen med referatet. Charlotte Josefsen orienterede blandt andet om den meget spredte geografiske placering af de forskellige enheder i Region Midtjylland, og hun forklarede, at regionens tilbud hænger tæt sammen med, hvad kommunerne selv ønsker og magter at løse, og hvad de efterspørger hos regionen. Socialområdet oplever en noget ændret efterspørgsel som følge af de seneste års økonomiske opstramninger. Specielt indenfor rehabiliteringen er der sket et dyk i efterspørgslen de senere år. Samtidig er der en udvikling, hvor det opleves at flere patienter reagerer udadvendt og er idømt frihedsberøvelse eller andre domme. Principielt kan kommunerne overtage opgaver med meget kort varsel, men der er dog en aftale med kommunerne om, at de giver besked senest den 1. maj, hvis de ønsker at overtage opgaver til næste 1. januar. Der er indgået aftaler med nogle af kommunerne i Region Midtjylland om at kommunerne ikke vil overtage opgaver i indeværende valgperiode. Samtidigt har Region Midtjylland sagt ja til at gå med i et udviklingsarbejde i forhold til faglige udvikling, metodeudvikling og kvalitetssikring. Der arbejdes med at tydeliggøre kvaliteten i dagligdagen, og derfor har Danske Regioner besluttet, at der skal indarbejdes en kvalitetsmodel med nogle af de samme elementer som i somatikken. Samlet set er der en bekymring for, at der sker en afspecialisering med en lavere kvalitet til følge. Det er dog vanskeligt at kritisere dem der efterspørger tilbud med en lavere kvalitet, da kritikken risikerer at influere negativt på kommunerne og dermed kundegrundlaget. Der blev fra medarbejdersiden udtrykt bekymring hvad angår afspecialisering og faldende faglig kvalitet, og der blev spurgt ind til, hvordan socialområdet arbejder med at sætte deres tilbud og kvaliteten heraf på dagsordenen overfor kommunerne. Charlotte Josefsen orienterede om, at der blandt andet er stiftet et metodecenter i et samarbejde mellem Region Midtjylland og Randers, Skanderborg, Herning og Århus kommuner. Mange andre kommuner har meddelt, at de ikke har råd til at investere i udvikling. Der kan ikke markedsføres eller laves reklame i traditionel forstand. Derfor er i stedet fokus på at levere en god kvalitet og skabe gode troværdige relationer med sagsbehandlerne i kommunerne. Der bliver også arbejdet med at præsentere regionens tilbud overfor kommuner andre steder i landet end i Region Midtjylland. 4

15 Der blev spurgt til, hvad der sker, hvis nogle kommuner forkaster udspillet til rammeaftalen for I så fald gælder 2010 aftalen fortsat. Der blev efterspurgt et samlet overblik over antallet af projektansatte og opfordret til at udviklingen i diagnoser drøftes med kommunerne. Charlotte Josefsen oplyste, at man har påbegyndt afviklingen af en række dialogmøder med kommunerne. Lars Hansson afsluttede med at takke for et godt og oplysende oplæg, der havde givet et godt indblik i de udfordringer det sociale område dagligt arbejder med. 3. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt med de ændringer af punkternes rækkefølge som fremgår af referatet. 4. Godkendelse af referat fra døgnseminaret juni 2010 Referater fra det ordinære møde 18/6 og temadrøftelserne 17/6 blev godkendt uden kommentarer. 5. Etablering af løntilskudspladser, Integrations- og oplæringsstillinger, Det Sociale Kapitel mv. Lars Hansson præsenterede kort punktet og det eftersendte materiale. Han henviste til drøftelserne på sidste RMU-møde og den opmærksomhed, hensyntagen og balance der bør være både i forhold til nuværende kolleger, der er truet af afskedigelser, og de tidligere kolleger og nyuddannede der gerne vil ind på arbejdsmarkedet. Medarbejdersiden roste det foreløbige overblik over de forskellige ordninger, der findes. Medarbejdersiden udtrykte dog en usikkerhed i forhold til, om de lokale ledere og tillidsrepræsentanter var tilstrækkeligt bevidste om de forskellige ordninger. Medarbejdersiden tilkendegav ligeledes, at beskrivelserne havde affødt nogle nye afklarende spørgsmål til materialet. Ledelsens anerkendte den usikkerhed og foreslog, at eventuelle tvivlsspørgsmål fremsendes skriftligt med henblik på en kvalificering af materialet. Fra medarbejderside blev der spurgt til, om det er noget nyt, at der er krav om oprettelse af et vist antal løntilskudspladser, og om man kan nøjes med at opfordre til at etablere pladserne. Der blev samtidigt udtrykt generel tillid til ledelsen, men samtidigt også en bekymring for om nogle ansat gennem særlige ordninger kommer til at erstatte medarbejdere, der er afskediget som følge af besparelser. Det blev fra medarbejderside fremført, at det er vigtigt med klarhed over, hvem der gør hvad (HRfunktioner, ledere, TR, kommuner/jobcentre osv.) evt. ved hjælp af en drejebogsbeskrivelse i stil med den vedr. omplaceringer og afskedigelser. Der blev opfordret til at gøre informationen lettere tilgængelig og eventuelt mere opdelt og overveje at arrangere f.eks. et informationsmøde for HMUrepræsentanter/TR og HR-chefer. Materialet bør suppleres med nogle holdningstilkendegivelser og formuleringer om de personalepolitiske dilemmaer. 5

16 Fra ledelsesside blev der takket for tilliden og orienteret om, at det eneste nye er de udefrakommende krav om, at Region Midtjylland samlet set skal oprette et bestemt antal løntilskudspladser. Ellers er der risiko for, at der skal betales økonomisk bod. Det er dog vanskeligt at forudse, i hvilket omfang det vil ske, men det er vigtigt også at have fokus på at løfte et samfundsmæssigt ansvar og medvirke til at ungdomsårgangene kan få fodfæste på arbejdsmarkedet og sikre det fremtidige rekrutteringsgrundlag. Der er taget initiativer til samarbejde med jobcentre og A-kasser om etablering af løntilskudspladserne. De øvrige ordninger er en del af indsatsen under det sociale kapitel, hvor der arrangeres kurser m.v. for ledere og TR. Der blev henvist til, at de forskellige tiltag er beskrevet på Koncern HR s hjemmeside, og der blev udtrykt ros til både TR og ledere for den hidtidige indsats i relation til det sociale kapitel. Der blev fra medarbejderside spurgt til, hvor de nuværende stillinger på særlige vilkår er oprettet. Der blev svaret, at hvad angår løntilskudspladser har man f.eks. i Hospitalsenheden Vest og på Regionshospitalet i Viborg haft mange pladser og gode erfaringer hermed. Fra medarbejderside blev der opfordret til at sætte fokus på koblingen til HMU og nogle gav udtryk for, at de oplever at rummeligheden kommer under pres som følge af besparelser, hvilket også bør drøftes fremadrettet. Det blev påpeget, at det skaber uro, hvis der ikke er en god kommunikation, og hvis det opfattes som om, at nogle fyres og erstattes af andre, der ansættes på særlige vilkår. Fra både leder- og medarbejderside blev det fremført, at det er afgørende, at ordninger forankres lokalt på det enkelte afsnit eller i den enkelte afdeling. Der blev givet eksempler på, at man nogle steder har vanskeligt ved at ansætte nogen på særlige vilkår på grund af pladsproblemer. Der var udbredt enighed om, at Region Midtjylland fortsat skal være med til at skabe rammerne for dels at tidligere kolleger kan fastholdes og dels at nye kolleger kan komme ind på arbejdsmarkedet og det er vigtigt, at udfordringerne søges løst på en for alle parter god måde. Lars Hansson konkluderede, at der kan fremsendes spørgsmål til det udarbejdede materiale i løbet af de kommende fjorten dage. Materialet vil på baggrund af de fremsendte spørgsmål og ovenstående bemærkninger blive gennemskrevet. I forbindelse med gennemskrivningen vil der blive suppleret med et forord med nogle holdningstilkendegivelser/formuleringer om de personalepolitiske dilemmaer. Formandskabet overvejer forud for næste drøftelse af punktet, hvordan de lokale HMU er involveres. 6. Trivselsunderundersøgelser og Ledelsesevaluering evaluering af pilotprojekt Per Bo Andersen fra Koncern HR, Organisation og Ledelse og Torsten Munch Hansen fra Center for Kvalitetsudvikling deltog under punktet og præsenterede et oplæg med anbefalinger til justeringer af konceptet for Trivselsundersøgelser og Ledelsesevaluering i Region Midtjylland, på baggrund af de tilbagemeldinger der er kommet fra deltagerne i pilotforløbet. Plancher fra oplægget udsendes sammen med referatet. Anbefalingerne indarbejdes i materialet således at det er klart til at blive brugt fra 1. januar De enkelte enheder planlægger selv, hvornår i 2011 de ønsker at gennemføre trivsels og ledelsesevalueringen. Der arbejdes videre med, at man skal kunne vælge at gennemføre undersøgelserne samtidigt med APV. Der blev blandt andet orienteret om, at det er blevet fundet vigtigt, at undersøgelserne afvikles hvert andet år og ikke kun hvert tredje. Dette blandt andet på grund af den naturlige udskiftning i medarbejderstaben og blandt lederne, og fordi man med jævne mellemrum bør forholde sig til, hvordan det står til med medarbejdernes trivsel - hvilket også er et af de parametre som ledelserne vurderes på, jf. Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag. 6

17 Der blev fra medarbejderside spurgt til om resultaterne fra ledelsesevalueringerne skal være offentligt tilgængelige. Per Bo Andersen orienterede om, at hensigten er, at handleplaner der laves på baggrund af Trivselsundersøgelserne lægges ind i e-apv modulet for handleplaner, således at handlepalner for Trivselsundersøgelser og APV findes et samlet sted. Det er vigtigt at holde et udviklingsperspektiv i ledelsesevalueringerne, og dette betones også i forhold til de opfølgende dialoger som lederne skal have med deres ledere Per Bo Andersen spurgte ind til, om der var opbakning til ændringsforslaget om at ledelsen medvirker til at arbejdspladsen ser de fremtidige udfordringer (frem for at der som i pilotudgaven lægges op til, at det alene er ledelsen der sikrer at det sker). Efter en kort diskussion af formuleringen blev det konkluderet, at der var opbakning til den ændrede formulering, og dermed signalet om et nødvendigt samspil mellem ledere og medarbejdere. 7. Henvendelse fra HMU Regionshospitalet Horsens og Brædstrup vedrørende APVproblemstillinger Punktet blev udsat til næste møde behandling af udkast til principper vedr. opgaveflytning Punktet blev udskudt til næste møde. Fra medarbejderside blev der udtrykt opbakning til de fremlagte udkast, og der er et ønske om hurtigst muligt at få fastlagt principper for opgaveflytning. Det blev tilkendegivet, at ledelsen ønsker en diskussion af kriteriet om, at opgaven altid skal kunne løses med samme eller bedre kvalitet efter en opgaveflytning - med henvisning til bl.a. et eksempel vedr. paramedicinere som kan overtage lægeopgaver i ambulancer, hvilket kan være til gavn for den samlede opgaveløsning og kvalitet. (Det er efterfølgende aftalt med formandskabet at de sidste justeringer af principperne om opgaveflytning forsøges aftalt via mail under inddragelse af arbejdsgruppen). 9. Trepartsmidler til jobbytte Lars Hansson henviste til, at der ved trepartsaftalerne i 2007 blev afsat midler til hver af de fem regioner til jobbytte/projekter. Der er i Region Midtjylland kr ,- til rådighed. Regions-MEDudvalget godkendte forslagene om: - at ansøgning fra Center for børn og unge og specialrådgivning (CBUS) og Center for voksensocial (CVOS) imødekommes med kr. - at ideer fremsendt af Århus Universitetshospital, Skejby inddrages i en drøftelse om anvendelsen af de resterende kr. Forslagene blev godkendt under forudsætning af, at det kan bekræftes, at det er Regions-MEDudvalget der har kompetence til at godkende midlernes fordeling, og det ikke er et forhandlingsspørgsmål med de faglige organisationer. Dette er efterfølgende bekræftet. 7

18 10. Orientering om udviklingen i antallet af stillinger og omfanget af afskedigelser i Region Midtjylland (opfølgning fra RMU-seminaret) Lars Hansson henviste til det fremsendte notat og orienterede kort om baggrunden for punktet. Han fremhævede, at der er sket en stigning i antallet af ansatte inden for næsten alle faggrupper gennem de seneste år, men samtidigt også en væsentlig højere produktivitetsforøgelse målt i procent i forhold til stigningen i antallet af medarbejdere. Forretningsudvalget har vedtaget, at der som en del af en udvidet forvaltningsrevision skal gennemføres en nærmere undersøgelse af Personaleomsætningen og stigningen i antal medarbejdere fra regnskab 2007 til Der er lagt op til, at KPMG laver en analyse af udviklingen i antal medarbejdere fra regnskab 2007 til regnskab 2009 på sundhedsområdet, herunder administrationen, hvor baggrunden for udviklingen i og finansieringen af det stigende antal medarbejdere beskrives og vurderes. Fra medarbejdersiden blev det tilkendegivet, at nogle medarbejdere ved de store besparelsesrunder kan føle sig presset til at fratræde til eksempelvis efterløn, gå ned i tid for at undgå afskedigelser eller gå op i tid for at kunne få løst opgaver. Disse ændringer indenfor medarbejdergruppen afspejles ikke af tallene og kan ikke registreres på samme måde. Det blev i øvrigt bemærket, at nogle af tallene i opgørelserne er utydelige fordi nogle faggrupper slås sammen i statistikkerne. Ledelsessiden tilkendegav, at der bruges de samme officielle faggrupperinger som ved lønstatistikker og lignende. Lars Hansson konkluderede afsluttende, at repræsentanter fra medarbejdersiden i RMU inviteres til et uddybende orienteringsmøde vedrørende status for og arbejdet med at gennemføre besparelserne, omplaceringer og afskedigelser med afsæt i de aftalte retningslinjer. Det afklares med næstformandskabet, hvem der skal inviteres, og Koncern HR sørger for at arrangere og indkalde til mødet. Det blev endvidere aftalt, at der på det næste møde i RMU den 2. december 2010 skulle være en præsentation af resultaterne fra forvaltningsrevisionen af personaleudviklingen, hvis de foreligger. (Der kan i øvrigt henvises til Midtnyt nr. 16 hvor der er yderligere info om afskedigelser og omplaceringer - se (Region Midtjyllands gældende retningslinjer for omplacering ved strukturændringer og besparelser samt beskrivelser af Region Midtjyllands omplaceringstilbud kan ses på 11. Orientering om ændring af arbejdsmiljøloven pr. 1. oktober 2010: Orienteringen blev taget til efterretning. 12. Orientering om status vedrørende tilbud om bruttolønsordninger (anden valgrunde) Orienteringen blev taget til efterretning. 13. Planlægning af kommende RMU-møder Der er møde mellem RMU og Forretningsudvalget vedr. budgettet den 26. oktober 2010 og ordinært RMU-møde den 2. december Der er foreløbigt følgende punkter på dagsordenen RMU-mødet 2. december 2010: - Opfølgning på evalueringen af MEDsystemet/MEDaftalen - Etablering af løntilskudspladser, Integrations- og oplæringsstillinger, Det Sociale Kapitel mv. - RMU s opgaver og temadrøftelser i Høring om udbudsstrategi 8

19 Eventuelle forslag til punkter/emner bedes meddelt sekretariatsfunktionen. Der vil blive rundsendt en mødeplan for 2011, så snart den foreligger og er godkendt af formandskabet. Fra medarbejderside blev det tilkendegivet, at der senest bør eftersendes materiale kl dagen før et RMU møde, og at evt. materiale ellers udleveres i papirform på medarbejdersidens formøde. Der var enighed om at det af hensyn til forberedelsen i videst muligt omfang bør undgås at eftersende materiale. 14. Gensidig orientering Der var intet under dette punkt. 15. Eventuelt Der var intet under dette punkt. 9

20 RMU 2. december 2010 bilag pkt. 3.1 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Rammer for udarbejdelse af kompenserende besparelser i 2011 og fremover som følge af merudgifter på vanskeligt styrbare områder og ændrede forudsætninger for regionens bloktilskud. 1. Indledning. Forretningsudvalget besluttede den 9. november 2010, at der skal udarbejdes et sparekatalog for 2011 og 2012 og fremover med følgende beløb og overordnet fordeling. Tabel 1. Principper for fordeling af sparekrav (mio.kr., P/L) Principper for fordeling af sparekrav og frem A Detaljeret gennemgang af ny, dyr medicin og nye behandlinger B Beskæring af behandlingskapacitet som følge af andre regioners hjemtrækninger C Besparelser til udmøntning på hospitaler og i administration I alt Dato: Per Grønbech Tel Mobil: Side 1 Ad. A: Det yderligere udgiftspres, der kommer til i 2011 til ny/dyr medicin og nye behandlinger, udgør knap 110 mio. kr. Der udarbejdes en prioritering af, hvilke medikamenter og behandlinger, der skal sættes i gang inden for en budgetramme, der svarer til 50 % af bruttobeløbet på 110 mio. kr., hvilke medikamenter og behandlinger, der ikke bliver plads til at sætte i gang i 2011, og hvilke der kan erstattes. Der laves samtidig en aftale om, at der i 2011 ikke kan tilføjes yderligere medikamenter og behandlinger til den allerede kendte oplistning i Ubalancen reduceres herved med 55 mio. kr. Ad. B: Som beskrevet oven for, forventes merudgifter til samhandlen på 50 mio. kr. Ændringer i behandlingsmønsteret mellem regioner og de deraf afledte økonomiske konsekvenser skal medføre en tilsvarende tilpasning af kapaciteten. Da samhandlen mellem regioner afregnes til 100 % DRG-værdi, og da det normalt forudsættes, at økonomien på marginalen ændres med 50 %, er det halvdelen af merudgiften på 50 mio. kr., der kan spares via kapacitetstilpasninger. Dette svarer til 25 mio. kr.

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) ssekretariatet Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

Referat. Temadrøftelser RMU og HMU-formandskaberne. Døgnseminar Regions-MEDudvalget juni 2009

Referat. Temadrøftelser RMU og HMU-formandskaberne. Døgnseminar Regions-MEDudvalget juni 2009 Regionshuset Viborg Referat Døgnseminar Regions-MEDudvalget 17. - 18. juni 2009 Koncern HR Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500 Hr-viborg@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Temadrøftelser

Læs mere

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk.

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk. 1. Forslag nr.: 7.2 2. Spareforslag overskrift: Fælles ledelse på Regionshospitalet Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Neurocenter 3. Beskrivelse af spareforslag (herunder beskrivelse af faglige argumenter

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariet 9. april 2015 /LOHOLK Refer af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Til stede: Peder Bang, Ulrik Serges, Mona anker, Rikke Dalsgaard, Connie Waldstrøm,

Læs mere

a. APV Lars Hansson bad de tilstedeværende fortælle, hvordan APV-processen forløber i deres respektive afdelinger.

a. APV Lars Hansson bad de tilstedeværende fortælle, hvordan APV-processen forløber i deres respektive afdelinger. Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr.

Læs mere

Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Ledelsessekretariatet Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Oversigt over MEDudvalg i Region Midtjylland 2014

Oversigt over MEDudvalg i Region Midtjylland 2014 Oversigt over MEDudvalg i Region Midtjylland 2014 Koncern HR, Viborg, HH Juni 2014 Region Midtjylland i alt Udvalg ledelses medarbejder Regions-MEDudvalget 1 11 23 Hoved-MEDUdvalg 1 strengede 7 85 107

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Regionssekretariatet Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Tel. 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af 2. møde i styregruppen vedrørende evaluering af Region

Læs mere

Afbud/fraværende: Charlotte Overvad Støvring, Peder Bang, Tayo Andreasen, Tine Andresen, Kjeld Martinussen, Lars Degnbo Pedersen og Erik Holm

Afbud/fraværende: Charlotte Overvad Støvring, Peder Bang, Tayo Andreasen, Tine Andresen, Kjeld Martinussen, Lars Degnbo Pedersen og Erik Holm ssekretariatet Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling torsdag den 4. september 2008 Dato: 28. september 2008 Sagsbehandler:

Læs mere

DAGSORDEN. HMU-møde. Mandag 21. marts 2011 kl. 12.00 16.00. Regionshospitalet Holstebro, mødesal 2, 1. sal, indgang U. til

DAGSORDEN. HMU-møde. Mandag 21. marts 2011 kl. 12.00 16.00. Regionshospitalet Holstebro, mødesal 2, 1. sal, indgang U. til Hospitalsenheden Vest HR Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 6090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk DAGSORDEN til HMU-møde Dato 18-03-2011 Bent Nørgaard Tanderup Tel. 45 9912 6053

Læs mere

Referat. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland 25. februar 2011 kl Oversigt over referat

Referat. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland 25. februar 2011 kl Oversigt over referat Referat Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland 25. februar 2011 kl. 11.00 14.00 Regionshuset Viborg Koncern HR Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500 KONCHR@rm.dk www.rm.dk Oversigt over

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling torsdag den 6. december 2007

Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling torsdag den 6. december 2007 Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

UDKAST Forretningsorden for Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social. 1. Medlemmer og suppleanter

UDKAST Forretningsorden for Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social. 1. Medlemmer og suppleanter Psykiatri og Social Administrationen Sekretariat, Kommunikation og HR Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg UDKAST Forretningsorden for Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social 1. Medlemmer

Læs mere

Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien Herning og Regionspsykiatrien Holstebro

Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien Herning og Regionspsykiatrien Holstebro Psykiatri og Social Administrationen Planlægningsafdelingen Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien

Læs mere

Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan

Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan. til Regionsrådets møde den 14.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan. til Regionsrådets møde den 14. Region Midtjylland Orientering om evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Bilag til Regionsrådets møde den 14. november 2007 Punkt nr. 12 Oversigt over delevalueringer, der indgår i evaluering

Læs mere

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR Tingvej 15A, 2. tv. DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 PsykiatriSocial@rm.dk www.rm.dk Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning.

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning. Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Gl. landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Koncern HR, Viborg, NS 4. december 2011 Præcisering af anvendelse af gældende regler i Region Midtjyllands MEDaftale og rammeaftalen om MED for valg af TR og FTR og om oprettelse og sammensætning af MEDudvalg

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009.

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Dagsorden for den fælles del: 1) Status på 3-partsforhandlingerne i region og kommunerne 2) Status på genoptræningsområdet 3) Danske fysioterapeuters

Læs mere

Referat af ekstraordinært HMU-møde vedr. hospitalets økonomi Torsdag den. 11. februar 2010 kl i den lille foredragssal

Referat af ekstraordinært HMU-møde vedr. hospitalets økonomi Torsdag den. 11. februar 2010 kl i den lille foredragssal Referat af ekstraordinært HMU-møde vedr. hospitalets økonomi Torsdag den. 11. februar 2010 kl. 10.30-12.00 i den lille foredragssal Sagsb. Indstilling Opfølgning 1. Valg af ordstyrer Pirkko Dinnesen blev

Læs mere

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. januar 2014 kl. 12.00-13.00 Sted: Mødelokale 1443-413 (videolink) Ekstraordinært LSU-møde i AU Kommunikation (2014-1) Dagsorden Deltagere: LSU, AU Kommunikation Fra HR deltager: HR-partner

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Region Midtjylland Sundhed 1922. juni 2015 /ANBROE Referat til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

HMU att. Peter Løvbjerg Christensen Regionshuset Viborg

HMU att. Peter Løvbjerg Christensen Regionshuset Viborg Århus Universitetshospital Risskov Almenpsykiatrisk Afdeling N HMU att. Peter Løvbjerg Christensen Regionshuset Viborg Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 7789 2501 www.regionmidtjylland.dk Høringssvar

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

Referat: Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Onsdag den 9. januar 2008, kl. 10.00 12.00 i Herning

Referat: Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Onsdag den 9. januar 2008, kl. 10.00 12.00 i Herning Hospitalsenheden Vest Teknisk Afdeling Dato: 14.01.2008 Sagsbehandler: Mona Vennersdorf E-mail: moven@ringamt.dk Side 1 / 5 Referat: Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Onsdag den 9. januar 2008,

Læs mere

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud:

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 9. september 2015 Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan Styregruppen har til opgave at finde forslag til besparelser inden for praksisområdet.

Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan Styregruppen har til opgave at finde forslag til besparelser inden for praksisområdet. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan 2015-2019 Styregruppen har

Læs mere

U D K A S T. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223

U D K A S T. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 U D K A S T Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra HMU-mødet den 31. august 2010. Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge København S

Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge København S Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge 67 2300 København S Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Indledning

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen Fælles HMU og AL-møde Mandag den 10. januar 2011 www.regionmidtjylland.dk Baggrund for arbejdet med omstillingsplanen Regionsrådet besluttede den 17. november 2010,

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Referat af møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Referat af møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Sekretariat, Kommunikation og HR Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Referat af møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri

Læs mere

Udkast til organisering af fælles kompetenceafdækning og strategisk arbejde med kompetenceudvikling i Psykiatri og Social.

Udkast til organisering af fælles kompetenceafdækning og strategisk arbejde med kompetenceudvikling i Psykiatri og Social. Psykiatri og Social Administrationen Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Udkast til organisering af fælles kompetenceafdækning

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR 10. marts 2016 Deltagere: Flemming Kronsten, formand Gert Jørgensen, næstformand Carsten Bloch Nielsen, næstformand Marianne Sumborg, arbejdsmarkedsdirektør AMK Øst Helle Klein, AMK Øst (referent) Dagsorden

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social. Referat af møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social tirsdag den 25. august 2009 på Oustruplund

Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social. Referat af møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social tirsdag den 25. august 2009 på Oustruplund Psykiatri og Social Administrationen Sekretariat, Kommunikation og HR Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Referat af møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri

Læs mere

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Klaus Poulsen, Arbejdsleder Marianne Lindholdt, Næstformand, DLF Marlene Dalskov, BUPL Hanne

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale D, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Bent

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Dette notat søger

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat af ekstraordinært HMU-møde Høring af budget 2012 Fredag den 26. august, kl i Mødelokale 4, Patienthotellet

Referat af ekstraordinært HMU-møde Høring af budget 2012 Fredag den 26. august, kl i Mødelokale 4, Patienthotellet Referat af ekstraordinært HMU-møde Høring af budget 2012 Fredag den 26. august, kl. 13-14 i Mødelokale 4, Patienthotellet Dagsorden: Sagsb. Indstilling Opfølgning 1. Valg af ordstyrer (medarbejderrepræsentant)

Læs mere

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Til stede: Regionsrådsmedlemmer: Bent

Læs mere

Spareplan Ortopædkirurgi HEV LMU

Spareplan Ortopædkirurgi HEV LMU Spareplan 2015-2019 Ortopædkirurgi HEV LMU - 28.04.2015 www.regionmidtjylland.dk Hvorfor skal vi spare Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav i forbindelse med byggerier

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser Region Syddanmark Større organisationsændringer og reduktion af stillinger RETNINGSLINJER OG omplacering rettigheder i opsigelsesperioden regionsyddanmark.dk medarbejders rettigheder og pligter inddragelse

Læs mere

Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling torsdag den 28. juni 2007

Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling torsdag den 28. juni 2007 ssekretariatet Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling torsdag den 28. juni 2007 Dato: 11. juli 2007 Sagsbehandler: Linda

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006.

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. Dato: 17-08-2006 Sagsbehandler: Charlotte Jensen Tlf.:

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Aktiviteter til styrkelse af arbejdsmiljøet 1. Beskrivelse af de aktiviteter/metoder, der kan anvendes med henblik

Læs mere

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Emne 10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Mødedato Onsdag den 6. marts 2013 kl. 10.00 11.30 Sted Deltagere Steen Dalsgård Jespersen, (formand) Arne Cyron, Region Sjælland Britt Bergstedt,

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 1/2009 Sted : Mødelokale 3, Rådhuset i Grenaa Dato : 5. januar 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.00 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse)

Læs mere

Referat af møde i LMU, den 15. juni Deltagere:

Referat af møde i LMU, den 15. juni Deltagere: Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Gl. landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i LMU, den 15. juni 2010. Deltagere: Mette Norup Frøjk Britta Glintborg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6-2011/12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer og Peter Frederiksen

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Generel drejebog Omplaceringer/afsked som følge af besparelser og omstruktureringer i Psykiatri og Social

Generel drejebog Omplaceringer/afsked som følge af besparelser og omstruktureringer i Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Løn og Personale Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Generel drejebog Omplaceringer/afsked

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 9. januar 2008. ---- Godkendt

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 9. januar 2008. ---- Godkendt Hospitalsenheden Vest Teknisk Afdeling Dato: 25.02.2008 Sagsbehandler: Mona Vennersdorf E-mail: moven@ringamt.dk Side 1 / 6 Referat: Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Tirsdag den 12. februar

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere