Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00"

Transkript

1 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl , lokale C3) (Formøde for medarbejdersiden, kl , konference 1) Fælles frokost kl i konferencelokalet (buffet) Regionshuset Viborg Koncern HR Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel HMU-formandskaberne deltager i formøder, frokost samt punkterne 1-6. (Kl ) 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra det ordinære møde den 15. september (kl , inkl. pause efter pkt. 4) Drøftelsespunkter, hvor HMU-formandskaberne deltager 3. Økonomi og budget Kompenserende besparelser i 2011 og fremover som følge af merudgifter på vanskeligt styrbare områder og ændrede forudsætninger for regionens bloktilskud Orientering om status for arbejdet med at gennemføre besparelser, omplaceringer og afskedigelser som opfølgning på tidligere besluttede besparelser Drøftelse af udkast til udbudsstrategi Opfølgende drøftelse vedr. etablering af løntilskudspladser, Integrations- og oplæringsstillinger, Det Sociale Kapitel mv Drøftelse vedr. opfølgningen på evalueringen af MEDaftalen... 4 Dato Jakob Olesen Bertil Selde Krogh Jour.nr (kl ) Korte drøftelsespunkter, hvor kun RMU deltager 7. Drøftelse af principper for betalingsparkering Drøftelse af anvendelsen af Region Midtjyllands aftale om seniorordninger Drøftelse af henvendelse fra HMU Regionshospitalet Horsens og Brædstrup vedrørende APV-problemstillinger... 6 (kl ) Orienteringspunkter, hvor kun RMU deltager 10. Orientering om valg til MED- og Arbejdsmiljøorganisationen Orientering om patientinformationsfilm Orientering om godkendelse af principper vedr. opgaveflytning Orientering om vakanceopgørelsen pr. 1. november Orientering om direktionens beslutning vedr. besparelser på de personalepolitiske puljer i RMU's opgaver og temadrøftelser i 2011 og planlægning af kommende RMU-møder Gensidig orientering Eventuelt... 9

2 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra det ordinære møde den 15. september 2010./. Vedlagt referat fra det ordinære møde 15/9 til godkendelse. 3. Økonomi og budget Punkt til orientering og drøftelse med deltagelse af HMU formandskaberne 3.1. Kompenserende besparelser i 2011 og fremover som følge af merudgifter på vanskeligt styrbare områder og ændrede forudsætninger for regionens bloktilskud På Forretningsudvalgets møde tirsdag den 9. november 2010 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et sparekatalog for 2011 og 2012 med følgende beløb og overordnet fordeling. Tabel 1. Principper for fordeling af sparekrav (mio.kr., 2011-P/L) Principper for fordeling af sparekrav og frem A Detaljeret gennemgang af ny, dyr medicin og nye behandlinger B Beskæring af behandlingskapacitet som følge af andre regioners hjemtrækninger C Besparelser til udmøntning på hospitaler og i administration I alt Dagsorden med bilag og referat fra Forretningsudvalget møde er tilgængelig på regionens hjemmeside under forretningsudvalgets dagsordener: Der henvises i øvrigt til vedlagte arbejds- og tidsplan for kompenserende besparelser i 2011 og 2012, hvor bl.a. processen for inddragelse af MED-systemet er beskrevet../. Vedlagt: Arbejds- og tidsplan for kompenserende besparelser 2011 og 2012 til orientering og drøftelse. På mødet vil RMU og HMU-formandskaberne blive orienteret om og drøfte sparerammer og de detaljerede forudsætninger for sparekravene samt den videre proces. (Der er indkaldt til ekstraordinært RMU møde onsdag den 19. januar 2011 kl ) Orientering om status for arbejdet med at gennemføre besparelser, omplaceringer og afskedigelser som opfølgning på tidligere besluttede besparelser RMU aftalte den 15. september 2010, at Koncern HR indkalder til orienteringsmøde med repræsentanter fra medarbejdersiden i RMU vedrørende status for og arbejdet med at gennemføre besparelser, omplaceringer og afskedigelser i henhold til de aftalte retningslinjer. Der vil blive givet en kort orientering fra dette møde.

3 Derudover kan det til orientering oplyses, at det regionale beskæftigelsesråd overfor Region Midtjylland har godkendt, at virksomhedsbegrebet i forhold til loven om varsling af afskedigelser i større omfang ændres, således at hvert hospital, Psykiatri- og Socialområdet samt Administrationen og Regional Udvikling fremover hver betragtes som én virksomhed i forhold til loven. Ændringen medfører konkret, at de enkelte hospitaler/områder hver især kun skal indberette til beskæftigelsesrådet, hvis man indenfor eget område af en eller flere grunde, der ikke kan tilregnes medarbejderen, påtænker at afskedige mere end 30 medarbejdere indenfor en 30 dages periode. 4. Drøftelse af udkast til udbudsstrategi Punkt til drøftelse med deltagelse af HMU formandskaberne Region Midtjylland skal i første år af Regionsrådets valgperiode udarbejde en udbudsstrategi. Regionsrådet drøftede indhold i udbudsstrategien på deres temamøde den 11. oktober Efter denne drøftelse og temadrøftelsen på mødet mellem Forretningsudvalget og RMU den 26. oktober 2010 er der udarbejdet et forslag til udbudsstrategi, der præsenteres for direktionen tirsdag den 23. november og efterfølgende sendes i høring i MED systemet i november januar. På RMU mødet lægges op til en drøftelse af udbudsstrategien og en drøftelse af hvorvidt RMU ønsker at afgive høringssvar. Input fra drøftelsen mellem RMU og HMU formandskaberne vil kunne indgå som en del af grundlaget for drøftelserne i HMU erne. Materialet forventes fremsendt senest mandag den 29. november 2010 med høringsfrist den 1. februar /. Eftersendes: Forslag til udbudsstrategi til drøftelse. Regionsrådet forventes at skulle behandle forslag til udbudsstrategi i februar-marts Opfølgende drøftelse vedr. etablering af løntilskudspladser, Integrations- og oplæringsstillinger, Det Sociale Kapitel mv. Temaoplæg og drøftelse med deltagelse af HMU formandskaberne Som opfølgning på drøftelserne på sidste RMU-møde den 15. september 2010 vil der blive holdt et kort oplæg om, hvordan der konkret arbejdes med løntilskud i Region Midtjylland og om de ordninger der i øvrigt findes; herunder integrations- og oplæringsstillinger og ordninger i henhold til Det Sociale Kapitel (v/ Vicekontorchef Lisbeth Thårup, HR-afdelingen, Regionshospitalet Viborg, Skive og HR-Konsulent Mette Høiriis, HR-Konsulent Peter Bak begge Koncern HR). I forbindelse med oplægget vil der være mulighed for spørgsmål og debat.

4 ./. Vedlagt: Notat vedrørende Det Sociale Kapitel til orientering../. Vedlagt: Bilag med oversigt over ordninger i relation til Det Sociale Kapitel til orientering../. Vedlagt: Offentlige løntilskudspladser i Region Midtjylland til orientering. I forlængelse af ovenstående og tidligere dagordenspunkt vedrørende Integrations- og oplæringsstillinger på mødet i RMU den 18. juni 2010 foreslår Koncern HR, at RMU skriver til HMU erne og gør opmærksom på ordningen vedrørende Integrations- og oplæringsstillinger samt henviser til vejledningen og kampagnen på HMU erne kan lokalt drøfte ordningen og evt. udarbejde retningslinjer mv., hvis de finder det hensigtsmæssigt. Der lægges således ikke op til, at RMU skal udforme regionale retningslinjer på området. Forslaget drøftes. 6. Drøftelse vedr. opfølgningen på evalueringen af MEDaftalen Temadrøftelse med deltagelse af HMU formandskaberne I forbindelse med temadrøftelserne den 17. juni 2010 mellem Regions-MEDudvalget og Hoved- MEDudvalgenes formandskaber blev evalueringsresultaterne præsenteret. På baggrund af præsentationen var der en drøftelse af undersøgelsens resultater i grupper med opsamling i plenum. Fokus var rettet mod at identificere og drøfte henholdsvis de vigtigste positive resultater og de vigtigste udviklingsområder/forhold som ønskes forbedret. I forlængelse af temadrøftelserne er de særskilte evalueringsresultater for de enkelte HMUområder lagt på Center for Kvalitetsudviklings hjemmeside sammen med den samlede evalueringsrapport, som nu er offentliggjort. Materialet kan findes på (se under aktuelt eller klik på kompetence- og vidensområder og dernæst undersøgelser ). Det udfyldte kollektive spørgeskema fra hvert HMU er desuden rundsendt til HMU-formandskaberne til brug for eventuel lokal opfølgning på evalueringen. Evalueringsresultaterne er i øvrigt videreformidlet til KREVI (Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut - et statsligt institut, der skal fremme kvalitetsudvikling og bedre ressourceanvendelse i den offentlige sektor) som p.t. er ved at gennemføre en større evaluering af MED-systemerne i kommuner og regioner. Formålet med denne undersøgelse er at analysere organiseringen af MED-systemet og mulighederne for eventuelle forenklinger, og resultaterne forventes at foreligge ultimo 2010/primo 2011, idet de skal indgå som input til de forestående overenskomstforhandlinger. Som aftalt i forbindelse med temadrøftelsen i juni har arbejdsgruppen vedr. evaluering af MEDaftalen efterfølgende drøftet, hvordan der videre følges op på evalueringen, herunder spørgsmålet om eventuelle ændringer af MEDaftalen. Arbejdsgruppen har bl.a. drøftet en række forslag til indsatsområder, og aftalt at der udformes en kortfattet perspektivering af evalueringen på baggrund af tilbagemeldingerne på RMU s døgnseminar../. Vedlagt: Referat fra mødet i arbejdsgruppen../. Vedlagt: Perspektivering af evalueringen. Forslagene til indsatsområder (fremgår af referatets side 2-3) og perspektiveringen af evalueringen vil kort blive præsenteret på mødet med henblik på en efterfølgende drøftelse.

5 RMU og HMU-repræsentanterne vil i den forbindelse blive anmodet om at forholde sig til de konkrete forslag under referatets punkt pkt. 2.a og 2.i vedr. henholdsvis sammenhæng mellem niveauerne i MED-systemet og kommunikation om de emner som behandles i MED-systemet: at RMU nogle gange holder møder rundt omkring i organisationen og i den sammenhæng har møde med det lokale HMU / det lokale HMU s formand og næstformand. at RMU opfordrer HMU erne til nogle gange at holde møder med deres LMU er / deres LMU'ers formænd og næstformænd at RMU fortsat inviterer HMU repræsentanter til at deltage i RMU s møder/temadrøftelser, når det vurderes relevant. at Midt-Nyt (Region Midtjyllands nyhedsbrev, hvor der løbende orienteres om bl.a. personalepolitiske tiltag og drøftelser) fremover bør sendes til alle medarbejdere i Region Midtjylland som har en adresse (i form af et link der fremsendes pr. som det sker i dag til eksisterende abonnenter) - evt. med mulighed for at den enkelte medarbejder elektronisk kan fravælge at modtage nyhedsbrevet. Opfølgningen på evalueringen og de konkrete forslag drøftes. 7. Drøftelse af principper for betalingsparkering Punkt til orientering og kommentering Udbredelsen af betalingsparkering på Region Midtjyllands hospitaler har medført et ønske fra Regionsrådet om, at der fastlægges fælles principper for betalingsparkeringen. Universitetshospitalerne Århus og Skejby har allerede etableret betalingsparkering, det indføres snart på Regionshospitalet Randers - og det er på vej på flere af regionens øvrige hospitaler. Årsagen til den stigende tendens til betalingsparkering er, at mange hospitaler oplever store kapacitetsproblemer på parkeringsområdet. På denne baggrund har administrationen udarbejdet et forslag til et principnotat for betalingsparkeringen. Principperne tager afsæt i de allerede etablerede ordninger på Universitetshospitalerne Århus og Skejby, samt på Regionshospitalet Randers. Omdrejningspunktet for principperne er, at patienter, pårørende og medarbejdere skal opleve rimelige og ensartede forhold på hospitalerne. Der lægges derfor bl.a. op til med principnotatet, at det tilstræbes, at patienter kan parkere tæt på indgangene, at patienter i langvarige forløb kan parkere gratis, og at prisen for et medarbejder-p-kort skal antage et rimeligt niveau. Notatet har været til høring på hospitalerne og høringssvarene herfra er indarbejdet i notatet. Inden direktionen indstiller principperne i vedlagte notat til regionsrådet ønskes notat fremlagt i Regionens MEDudvalg til orientering og eventuel kommentering../. Vedlagt: Notat vedrørende principper for betalingsparkering til orientering og eventuel kommentering.

6 8. Drøftelse af anvendelsen af Region Midtjyllands aftale om seniorordninger Punkt til drøftelse Medarbejdersiden har ønsket at drøfte anvendelsen af regionsaftalen om seniorordninger. Der kan henvises til, at Region Midtjyllands livsfasepolitik, regionsaftalen om seniorordninger og eksempler på seniorordninger samt øvrigt informationsmateriale om blandt andet seniorsamtaler, seniorbonus mv. kan findes på Koncern HR s hjemmeside: ngslinjer/personalepolitik/livsfasepolitik Der kan i øvrigt henvises til, at det i forbindelse med indgåelsen af regionsaftalen om seniorordninger primo 2010 blev aftalt at evaluere aftalen inden der er gået 2 år. Det kan desuden oplyses, at der primo november 2010 er disponeret omkring 7,6 mio. kr. fra den regionale pulje på ca. 8 mio. kr. til central medfinansiering af eksisterende og nye lokale individuelle senioraftaler i Drøftelse af henvendelse fra HMU Regionshospitalet Horsens og Brædstrup vedrørende APV-problemstillinger Punkt til drøftelse (udsat punkt fra mødet den 15. september 2010) Der er modtaget vedlagte henvendelse fra formandskabet i HMU, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup vedrørende APV-problemstillinger../. Vedlagt: Henvendelse fra Regionshospitalet Horsens og Brædstrup til drøftelse. 10. Orientering om valg til MED- og Arbejdsmiljøorganisationen Punkt til orientering I henhold til Region Midtjyllands MEDaftale skal der afvikles valg til MED- og arbejdsmiljøorganisationen i 1. kvartal i ulige år. Af vedlagte tidsplan fremgår, hvornår valg og udpegning skal finde sted på de forskellige MEDog AM niveauer../. Vedlagt: Tidsplan og orientering valg 2011 til RMU og AM til orientering. For Regions-MEDudvalget gælder, at udpegning af medlemmer både på leder- og på medarbejderside skal være afsluttet inden udgangen af marts For så vidt angår de repræsentanter, der vælges til RMU fra arbejdsmiljøsystemet sker valget den 14. marts 2011.

7 11. Orientering om patientinformationsfilm Punkt til orientering Region Midtjyllands netværk vedr. patientkommunikation har efterspurgt en informationsfilm om at være indlagt på et dansk hospital. Målgruppen for filmen er herboende personer med anden etnisk herkomst end dansk. Der er til udviklingen af filmen, nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere for Koncern Kommunikation, Netværk for patientkommunikation og mangfoldighedsindsatsen. Filmen produceres af et udvalgt produktionsselskab, som tidligere har lavet animationsfilm for Region Midtjylland. Filmen kan bl.a. medvirke til at opfylde DDKM-standard Indikator for standarden er at der foreligger retningslinjer for hvordan afdelingen forholder sig til religiøse og kulturelle behov. Filmen kommer nydanske patienter og pårørende i møde ved at informere om bl.a. uskrevne regler og forventninger. Filmen skal udarbejdes som animationsfilm, så den ikke fremstiller et specifikt hospital eller specifikke personer. Filmen kan bruges af alle hospitaler i Region Midtjylland. Filmen stilles til rådighed for alle øvrige regioner, der med en mindre egenbetaling kan købe sig rettigheder til at bruge den uden for Region Midtjylland. Den fælles del af filmen skal kunne kombineres med "3 egne regionale minutter", så filmen kan tilpasses hver region. Der skal speakes på dansk og fem andre sprog. Der udarbejdes skriftligt støttemateriale til brug for at udbrede kendskabet til filmen og til at understøtte den information som patienterne får med filmen. Dette er også et krav i DDKM. Projektejer er Koncern Kommunikation og styregruppen for projektet er mangfoldighedskonsulenten, Koncern Kommunikation og Region Midtjyllands netværk vedr. patientkommunikation. Herudover er der udpeget to referencegrupper for målgruppen (patienter og ansatte), som har deltaget i at udvikle et spørgeskema, som danner baggrund for filmens indhold og fokuspunkter og som skal være med til at udvikle og godkende filmen. Overordnet er tidsplanen at Region Midtjylland laver grundig research på ønsker og behov indtil Testfilm er klar til fremvisning for referencegrupperne primo januar 2011, og den færdige film er klar til distribution i februar Der er indhentet tilbud fra tre forskellige producenter og filmproducenten MARKfilm A/S i Viborg har fået opgaven. Udgiften til produktionen og lanceringen af filmen på kr kr. finansieres af direktionspuljen i Direktionen har godkendt dette på møde den 12. oktober Orientering om godkendelse af principper vedr. opgaveflytning Punkt til orientering I forlængelse af RMU's drøftelser på mødet den 18. juni og 15. september er principperne vedrørende opgaveflytning i Region Midtjylland efterfølgende blevet godkendt efter dialog i arbejdsgruppen og med RMU's formandskab. Der er kommunikeret bredt ud om vedtagelsen af principperne via bl.a. ledelses- og MEDsystemet, og de er udleveret til forretningsudvalget.

8 Principperne vedrørende opgaveflytning i Region Midtjylland blev uddelt på mødet den 26. oktober mellem RMU og FU og udsendt via mail den 16. november 2010 til medlemmerne i Regions-MEDudvalget og vil snarest blive tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside. 13. Orientering om vakanceopgørelsen pr. 1. november 2010 Punkt til orientering Region Midtjylland gennemfører halvårligt en elektronisk spørgeskema-undersøgelse, der sigter mod at afdække vakancesituationen på alle arbejdspladser i Region Midtjylland (institutioner/afdelinger)./. Vedlagt: Vakanceopgørelse opgjort pr. 1. oktober 2010 til orientering. Til orientering kan oplyses, at de uddybende lokale data, der ligger til grund for den samlede vakanceopgørelse pr. 1. oktober 2010, og resultaterne fra de tidligere løbende vakanceopgørelser kan findes på Koncern HR's hjemmeside: 14. Orientering om direktionens beslutning vedr. besparelser på de personalepolitiske puljer i 2011 Punkt til orientering På baggrund af beslutning i Regionsrådet i forbindelse med budgetforliget for 2011 om at reducere de Personalepolitiske Puljer med en éngangsbesparelse på kr. 2 millioner i 2010 og med en varig besparelse på kr. 5 millioner i 2011 fik Koncern HR til opgave at udarbejde et forslag til direktionen vedr. udmøntning af besparelserne på puljerne. Forslaget blev udformet efter dialog med RMU, Strategisk HR-Forum og HR-/Personalechefkredsen. Direktionen har på sit møde den 16. november 2010 godkendt fremsendte forslag til besparelser på de Personalepolitiske Puljer../. Vedlagt: Oversigt over budget for personalepolitiske puljer til orientering../. Vedlagt: Kort beskrivelse af de personalepolitiske puljer til orientering. (Der vil på RMU-mødet i februar 2011 blive orienteret om anvendelsen af de personalepolitiske puljer i 2010, jf. det tidligere fremsatte ønske fra medarbejderside). 15. RMU's opgaver og temadrøftelser i 2011 og planlægning af kommende RMUmøder Punkt til orientering og eventuel kommentering På baggrund af drøftelser i formandskabet er der udformet (og rundsendt) en mødeplan for RMU i 2011 samt en foreløbig årsplan/samlet oversigt over RMU's møder, opgaver og tema-

9 drøftelser i Med hensyn til døgnseminaret er det planen at invitere repræsentanter fra HMU'erne til at deltage i eftermiddagens temadrøftelser den 16. juni /. Vedlagt: Mødeplan RMU 2011 til orientering og eventuel kommentering../. Vedlagt: Opgaveoversigt RMU 2011 til orientering og eventuel kommentering. Der er ekstraordinært RMU-møde den 19. januar 2010 vedr. besparelserne, jf. pkt. 3. Der er ordinært RMU-møde den 25. februar Der er foreløbigt følgende punkter på dagsordenen: - Økonomi og budget, inkl. drøftelse af proces vedrørende budget Orientering om aktiviteter finansieret af de personalepolitiske puljer i 2010 Eventuelle forslag til punkter/emner bedes meddelt sekretariatsfunktionen senest den 28. januar Oplæg vedrørende Prismeprojekt oprindeligt planlagt til mødet den 2. december 2010 flyttes til temamøde den 16. juni Gensidig orientering 17. Eventuelt

10 Bilagsoversigt til RMU mødet den 2. december 2010 Region Midtjylland RMU, 19. november 2010 Punkt Punktets titel Bilag Type Udsendt 2 Godkendelse af referat Referat fra 15. september Godkendelse Vedlægges 3 Økonomi og budget - Arbejds- og tidsplan Drøftelse Vedlægges 4 Drøftelse af udbudsstrategi Forslag til udbudsstrategi Orientering/drøftelse Eftersendes 5 Drøftelse vedr. etablering af løntilskudspladser, integrations- og oplæringsstillinger - Notat - Oversigt - Offentlige tilskudspladser Orientering/drøftelse Orientering/drøftelse Orientering/drøftelse Vedlægges Vedlægges Vedlægges 6 Drøftelse vedr. opfølgning på evaluering af MEDaftalen - Referat - Perspektivering Drøftelse Drøftelse Vedlægges Vedlægges 7 Drøftelse af principper for betalingsparkering Notat om betalings p Orientering/kommt. Vedlægges 9 Drøftelse af henv. fra RH Horsens og Brædstrup vedrørende APV-problemstillinger Henvendelse fra RH Horsens og Brædstrup Drøftelse Vedlægges 10 Orientering om valg til MED- og Arbejdsmiljøorg. Tidsplan Orientering Vedlægges 13 Orientering om vakanceopgørelsen pr. 1/11 Vakanceopgørelse pr. 1/10 Orientering Vedlægges 14 Personalepolitiske puljer i Oversigt over budget - Kort beskrivelse Orientering Orientering Vedlægges Vedlægges 15 RMU s opgaver og temadrøftelser i 2011 og planlægning af kommende RMU-møder - Mødeplan Opgaveoversigt Orientering og evt. kommentering Vedlægges Vedlægges

11 Referat Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 15. september 2010 kl Oversigt over dagsordenen Regionshuset Viborg Koncern HR Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Økonomi og budget Socialområdet et område med særlige vilkår Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra døgnseminaret juni Etablering af løntilskudspladser, Integrations- og oplæringsstillinger, Det Sociale Kapitel mv Trivselsunderundersøgelser og Ledelsesevaluering evaluering af pilotprojekt Henvendelse fra HMU Regionshospitalet Horsens og Brædstrup vedrørende APV-problemstillinger behandling af udkast til principper vedr. opgaveflytning Trepartsmidler til jobbytte Orientering om udviklingen i antallet af stillinger og omfanget af afskedigelser i Region Midtjylland (opfølgning fra RMU-seminaret) Orientering om ændring af arbejdsmiljøloven pr. 1. oktober 2010: Orientering om status vedrørende tilbud om bruttolønsordninger (anden valgrunde) Planlægning af kommende RMU-møder Gensidig orientering Eventuelt... 9 Dato Jakob Olesen Bertil Selde Krogh Jour.nr Deltagere: Lars Hansson (direktionen), Ole Thomsen (direktionen), Gert Pilgaard (direktør, Psykiatri og Social), Thomas Pazyj (centerchef, Århus sygehus), Else Kayser (kredsformand, Dansk sygeplejeråd), Marianne Christensen (afdelingsformand, FOA Herning), Birgit Otkjær (afdelingsformand, FOA Viborg), Jette Nielsen (regionsformand, Kost og Ernæringsforbundet), Jytte Greve (sygeplejerske, RH Horsens), Jette Ohlsen (sygehjælper, FOA Århus), Anders Røn Kallesøe (socialpædagog, Oustruplund), Henrik Ørskov (sygeplejerske, Risskov), Helle Engelsen (sygeplejerske, RH Viborg), Kirsten Ægidius (fysioterapeut, Skejby), Elin Randrup (SOSU ASS, RH Holstebro), Kate Gahner Larsen (lønmedarbejder, RH Holstebro), Peter Hansen (fuldmægtig, Regionshuset Viborg), Thomas Iversen (Psykolog, Risskov), Kirsten Hansen (sygeplejerske, Århus sygehus), Jens Boe Krag (plejer, Risskov), Per Thomsen (pædagog, Møllebakken), Barbara Bech Nielsen (sekretær, Århus sygehus), Thomas Pasgaard (reservelæge, RH Viborg), Anja Kallestrup Petersen (Ergoterapeut, Tangkærcentret) og Ole Echers (udviklingskonsulent, Regionshuset Viborg), Mette Thomsen (deltog som suppleant for Annette Toft Jacobsen). Afbud/fraværende: Bo Johansen (regionsdirektør), Henning Vestergaard (sygehusdirektør, Hospitalsenheden Vest), Vibeke Krøll (chefsygeplejerske, Skejby), Hans Fredborg (vicedirektør, Regional Udvikling), Lisbeth Kallestrup (cheflæge, RH Silkeborg), Annette Toft Jacobsen (bioanalytiker, RH Holstebro), Inge Henriksen (oversygeplejerske, RH Horsens), Anne Jastrup (direktionen) og Nethe Lunden (serviceassistent, Århus sygehus).

12 Lars Hansson indledte med at byde velkommen til mødet og orienterede om, at Bo Johansen ikke kunne deltage på grund af sygdom. Der blev budt velkommen til Ole Thomsen som ny repræsentant for ledelsessiden og Anja Kallestrup Pedersen (Ergoterapeutforeningen) som ny repræsentant fra medarbejdersiden. Lars Hanson spurgte om det af hensyn til oplægsholderne kunne godkendes, at rækkefølgen i dagsordenen blev ændret. Der var ingen kommentarer hertil, og referatet vil afspejle den faktiske dagsorden. 1. Økonomi og budget Vicedirektør Per Grønbech, Koncernøkonomi orienterede om status for budget 2011 og herunder om budgetforliget. Budgetforslaget, inkl. budgetforliget, har været 2. behandlet i forretningsudvalget uden at der er sket ændringer. Region Midtjyllands økonomi vil fortsat være meget presset de kommende år, og det har vist sig nødvendigt med fortsat lånefinansiering godkendt af finansministeriet. Region Midtjylland er i den sammenhæng sat under observation af finansministeriet. Det er meget vigtigt, at der i alle dele af organisationen er stor fokus på budgetoverholdelse. (Den 8. september blev 2011-budgettet for Region Midtjylland politisk vedtaget læs mere i MidtNyt nr se Der henvises til plancherne fra oplæget som sendes ud sammen med referatet. Fra medarbejderside blev der spurgt til de eksempler, som der i den seneste tid har været nævnt i pressen, på at regionerne indgår aftaler med hinanden om behandlinger, og til hvordan Region Midtjylland forholder sig til dette. Der blev fra ledelsesside orienteret om, at nogle regioner har sparet betydelige beløb ved dette, men at det dels er et spørgsmål om etik regionerne imellem og dels er man underlagt reguleringer fra Sundhedsstyrelsen. Fra medarbejderside blev der spurgt ind til problemstillingen om, at for lav aktivitet i forhold til efterspørgslen kan medføre øget brug af privathospitaler, og dermed øgede udgifter for Region Midtjylland i og med at pengene følger patienten. Medarbejdersiden spurgte i den forbindelse om det er muligt at styre aktiviteterne i Region Midtjylland mere stramt med henblik på at løse opgaverne internt i regionen frem for at skulle betale regningen for, at aktiviteten bliver løst eksternt. Ole Thomsen orienterede om, at det henset reglerne for aktivitetsstyring og afregning af DRG-takster ikke er muligt blot at øge aktiviteten, og at forsøgene på at holde aktiviteterne indenfor regionen også skal ses i forhold til behandlingsgarantien. Der er tidligere blevet arbejdet med og arbejdes fortsat med forskellige modeller, hvor hospitaler bliver bedt om at prioritere forskellige typer opgaver af hensyn til helheden. Medarbejdersiden spurgte ind til, om der politisk er drøftet modeller, hvor den offentlige sundhedssektor overtager opgaverne fra sundhedshuse og bemander lægepraksisser i udkantsområder. Per Grønbech svarede, at han ikke var bekendt med, om og hvordan det konkrete forslag var bragt i spil, men at der pågår forskellige forhandlinger i forhold til, hvordan udviklingen skal være inden for praksisområdet, og hvordan man kan reducere udgifterne til praksissektoren. Per Grønbech orienterede om, at Region Midtjylland står overfor massive investeringer via anlægsbudgettet. Inden for den nærmeste årrække ønsker Region Midtjylland at investere massivt i nybyggerier dels i forbindelse med akutfunktionerne og dels ved nybygningerne ved Skejby og Skødstrup. Det forudsætter, at der åbnes mulighed for merforbug de første år som dog forventes opvejet af et samlet overskud på anlægskontoen på længere sigt. Medarbejdersiden spurgte ind til om anlægsbudgettet også indeholdt både salg af gamle bygninger og vedligeholdelse af eksisterende. Per Grønbech bekræftede dette. Fra medarbejderside blev der spurgt ind til, om det er Region Midtjyllands holdning, at 2

13 man ikke længere, på trods af store arbejdsmiljømangler, vil forsøge at vedligeholde de afdelinger, der på længere sigt skal flyttes ud i nye lokaler. Fra ledelsesside blev det fastslået, at der fortsat vil blive arbejdet på at sikre et ordentligt fysisk arbejdsmiljø også på de enheder, der skal udfases, men udgifter hertil må finansieres med eksisterende midler. Som svar på et spørgsmål om, hvor vidt der er lavet kriterier for salg af bygninger i Århus, som kan forhindre at de overtages med henblik på drift af privathospitaler, svarede Ole Thomsen, at der p.t. er en lokalplans-proces i gang, som formentlig ikke kommer til at lægge op til etablering af privat hospitalsdrift. Lars Hansson orienterede om, at der også vil ske besparelser i forhold til administrationen og herunder de personalepolitiske puljer. Lars Hansson foreslog, at det oplæg til hvordan besparelserne på de personalepolitiske puljer konkret skal udmøntes, bliver præsenteret for formandskabet i RMU med henblik på at medarbejdersiden vil kunne komme med kommentarer forud for at der træffes beslutning i direktionen. Det blev besluttet, at formødet forud for mødet med forretningsudvalget ville kunne bruges til at diskutere udmøntningen af besparelserne. Medarbejdersiden spurgte til, hvad de øvrige besparelser vedrørende uddannelsespuljer dækker over, og efterspurgte et overblik over, hvor mange ressourcer Region Midtjylland bruger til uddannelse og herunder specialuddannelse af personale. Ditte Hughes forklarede, at der er tale om, at de puljemidler, som ikke hidtil har været brugt, er sparet væk, men det har ikke betydning for eksempelvis eksisterende specialuddannelse. Medarbejdersiden efterlyste i forlængelse af dette, en oversigt over hvor meget der reelt afsættes til uddannelse og kurser på Region Midtjyllands arbejdspladser ud over de obligatoriske kurser som er en del af lægernes efter- og videreuddannelse. Lars Hansson svarede, at ledelsessiden formentlig skylder et svar vedrørende dette, og henviste samtidigt til at det er vanskeligt at opgøre. Lars Hansson orienterede om, at der i forbindelse med besparelser indenfor det administrative område også bliver kigget på mulighederne for yderligere effektiviseringer, brugen af indtægtsdækket virksomhed samt om regionshuset i Horsens skal opretholdes. Sidstnævnte affødte en kommentar fra medarbejderside om, at nogle medarbejdere i regionshuset i Horsens ikke var blevet ordentligt orienteret om overvejelserne forud for, at de kunne læse om det på skrift. Flere fra medarbejdersiden tilkendegav, at det er ærgerligt og forkert, at der ofte sættes fokus på administrativt personale som noget negativt. Til gengæld bør der mere kritisk fokus på brugen af eksterne konsulentydelser. Medarbejdersiden udtrykte en bekymring i forhold til om de enkelte enheder har de nødvendige redskaber til at følge økonomien så tæt, som der lægges op til. Per Grønbech orienterede om, at enhederne og ledelsen har de nødvendige redskaber, men at der er usikkerheder i styringen på grund af udefrakommende faktorer i forhold til afregning. Det drøftes med hospitalerne, om der kan gøres yderligere i forhold til talmaterialet. Han understregede, at der fortsat skal arbejdes på at blive bedre til at styre økonomien. Han bekræftede i øvrigt, at der fortsat er afsat forskningspuljer vedr. primær sundhed. Brugen af indkøbsaftaler blev kort drøftet. Per Grønbech tilkendegav, at det forventes, at der kan opnås yderligere besparelser gennem fællesindkøb, men han medgav at der kan findes enkelte eksempler på, at et hospital ved et konkret indkøb af en vare ikke har opnået besparelser i forhold til en tidligere lokal indkøbsaftale, men da indkøbsaftaler har sin berettigelse ved stort volumen, så vil fællesskabet under ét vinde på samme aftale. Medarbejdersiden udtrykte afslutningsvis stor bekymring i forhold til konsekvenserne af budget 2011 i forhold til arbejdsmiljøet og i forhold til at sikre de bedst mulige løsninger for borgerne. Medarbejder- 3

14 siden udtrykte et ønske om, at flere af kommentarerne og øvrige tilbagemeldinger fra de forskellige enheders høringssvar også bør være i fokus og bl.a. indtænkes i forhold til budgetlægningen fremadrettet. Ellers er det svært at påvirke budgetprocessen, specielt når politikerne tidligt i forløbet indgår budgetaftaler. Der bør også fortsat sættes fokus på det landspolitiske, blandt andet hvad angår bloktilskudsfordelingen. Med hensyn til det kommende møde med forretningsudvalget ønskes længere tid end tidligere, og det kan overvejes eventuelt at fastlægge et tema, som f.eks. bygningsmassen. Lars Hansson samlede afslutningsvis op med at understrege, at igen i 2011 vil en meget stram økonomistyring og kravet om budgetoverholdelse være i fokus, og at der i hele organisationen skal arbejdes med at forbedre ressourceudnyttelsen og styringen af ressourceforbruget. Ole Thomsen tilføjede, at det vil kunne give problemer, hvis eventuelle merudgifter til ny medicin og nye behandlingsformer på universitetshospitalet udelukkende skal dækkes via lokale besparelser. (Der henvises i øvrigt til MidtNyt nr. 16 samt referatet fra punkt 10 om afskedigelser nedenfor). 2. Socialområdet et område med særlige vilkår Charlotte Josefsen fra Psykiatri og Social holdt et oplæg om socialområdet og de særlige vilkår, der gør sig gældende her. De præsenterede plancher sendes ud sammen med referatet. Charlotte Josefsen orienterede blandt andet om den meget spredte geografiske placering af de forskellige enheder i Region Midtjylland, og hun forklarede, at regionens tilbud hænger tæt sammen med, hvad kommunerne selv ønsker og magter at løse, og hvad de efterspørger hos regionen. Socialområdet oplever en noget ændret efterspørgsel som følge af de seneste års økonomiske opstramninger. Specielt indenfor rehabiliteringen er der sket et dyk i efterspørgslen de senere år. Samtidig er der en udvikling, hvor det opleves at flere patienter reagerer udadvendt og er idømt frihedsberøvelse eller andre domme. Principielt kan kommunerne overtage opgaver med meget kort varsel, men der er dog en aftale med kommunerne om, at de giver besked senest den 1. maj, hvis de ønsker at overtage opgaver til næste 1. januar. Der er indgået aftaler med nogle af kommunerne i Region Midtjylland om at kommunerne ikke vil overtage opgaver i indeværende valgperiode. Samtidigt har Region Midtjylland sagt ja til at gå med i et udviklingsarbejde i forhold til faglige udvikling, metodeudvikling og kvalitetssikring. Der arbejdes med at tydeliggøre kvaliteten i dagligdagen, og derfor har Danske Regioner besluttet, at der skal indarbejdes en kvalitetsmodel med nogle af de samme elementer som i somatikken. Samlet set er der en bekymring for, at der sker en afspecialisering med en lavere kvalitet til følge. Det er dog vanskeligt at kritisere dem der efterspørger tilbud med en lavere kvalitet, da kritikken risikerer at influere negativt på kommunerne og dermed kundegrundlaget. Der blev fra medarbejdersiden udtrykt bekymring hvad angår afspecialisering og faldende faglig kvalitet, og der blev spurgt ind til, hvordan socialområdet arbejder med at sætte deres tilbud og kvaliteten heraf på dagsordenen overfor kommunerne. Charlotte Josefsen orienterede om, at der blandt andet er stiftet et metodecenter i et samarbejde mellem Region Midtjylland og Randers, Skanderborg, Herning og Århus kommuner. Mange andre kommuner har meddelt, at de ikke har råd til at investere i udvikling. Der kan ikke markedsføres eller laves reklame i traditionel forstand. Derfor er i stedet fokus på at levere en god kvalitet og skabe gode troværdige relationer med sagsbehandlerne i kommunerne. Der bliver også arbejdet med at præsentere regionens tilbud overfor kommuner andre steder i landet end i Region Midtjylland. 4

15 Der blev spurgt til, hvad der sker, hvis nogle kommuner forkaster udspillet til rammeaftalen for I så fald gælder 2010 aftalen fortsat. Der blev efterspurgt et samlet overblik over antallet af projektansatte og opfordret til at udviklingen i diagnoser drøftes med kommunerne. Charlotte Josefsen oplyste, at man har påbegyndt afviklingen af en række dialogmøder med kommunerne. Lars Hansson afsluttede med at takke for et godt og oplysende oplæg, der havde givet et godt indblik i de udfordringer det sociale område dagligt arbejder med. 3. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt med de ændringer af punkternes rækkefølge som fremgår af referatet. 4. Godkendelse af referat fra døgnseminaret juni 2010 Referater fra det ordinære møde 18/6 og temadrøftelserne 17/6 blev godkendt uden kommentarer. 5. Etablering af løntilskudspladser, Integrations- og oplæringsstillinger, Det Sociale Kapitel mv. Lars Hansson præsenterede kort punktet og det eftersendte materiale. Han henviste til drøftelserne på sidste RMU-møde og den opmærksomhed, hensyntagen og balance der bør være både i forhold til nuværende kolleger, der er truet af afskedigelser, og de tidligere kolleger og nyuddannede der gerne vil ind på arbejdsmarkedet. Medarbejdersiden roste det foreløbige overblik over de forskellige ordninger, der findes. Medarbejdersiden udtrykte dog en usikkerhed i forhold til, om de lokale ledere og tillidsrepræsentanter var tilstrækkeligt bevidste om de forskellige ordninger. Medarbejdersiden tilkendegav ligeledes, at beskrivelserne havde affødt nogle nye afklarende spørgsmål til materialet. Ledelsens anerkendte den usikkerhed og foreslog, at eventuelle tvivlsspørgsmål fremsendes skriftligt med henblik på en kvalificering af materialet. Fra medarbejderside blev der spurgt til, om det er noget nyt, at der er krav om oprettelse af et vist antal løntilskudspladser, og om man kan nøjes med at opfordre til at etablere pladserne. Der blev samtidigt udtrykt generel tillid til ledelsen, men samtidigt også en bekymring for om nogle ansat gennem særlige ordninger kommer til at erstatte medarbejdere, der er afskediget som følge af besparelser. Det blev fra medarbejderside fremført, at det er vigtigt med klarhed over, hvem der gør hvad (HRfunktioner, ledere, TR, kommuner/jobcentre osv.) evt. ved hjælp af en drejebogsbeskrivelse i stil med den vedr. omplaceringer og afskedigelser. Der blev opfordret til at gøre informationen lettere tilgængelig og eventuelt mere opdelt og overveje at arrangere f.eks. et informationsmøde for HMUrepræsentanter/TR og HR-chefer. Materialet bør suppleres med nogle holdningstilkendegivelser og formuleringer om de personalepolitiske dilemmaer. 5

16 Fra ledelsesside blev der takket for tilliden og orienteret om, at det eneste nye er de udefrakommende krav om, at Region Midtjylland samlet set skal oprette et bestemt antal løntilskudspladser. Ellers er der risiko for, at der skal betales økonomisk bod. Det er dog vanskeligt at forudse, i hvilket omfang det vil ske, men det er vigtigt også at have fokus på at løfte et samfundsmæssigt ansvar og medvirke til at ungdomsårgangene kan få fodfæste på arbejdsmarkedet og sikre det fremtidige rekrutteringsgrundlag. Der er taget initiativer til samarbejde med jobcentre og A-kasser om etablering af løntilskudspladserne. De øvrige ordninger er en del af indsatsen under det sociale kapitel, hvor der arrangeres kurser m.v. for ledere og TR. Der blev henvist til, at de forskellige tiltag er beskrevet på Koncern HR s hjemmeside, og der blev udtrykt ros til både TR og ledere for den hidtidige indsats i relation til det sociale kapitel. Der blev fra medarbejderside spurgt til, hvor de nuværende stillinger på særlige vilkår er oprettet. Der blev svaret, at hvad angår løntilskudspladser har man f.eks. i Hospitalsenheden Vest og på Regionshospitalet i Viborg haft mange pladser og gode erfaringer hermed. Fra medarbejderside blev der opfordret til at sætte fokus på koblingen til HMU og nogle gav udtryk for, at de oplever at rummeligheden kommer under pres som følge af besparelser, hvilket også bør drøftes fremadrettet. Det blev påpeget, at det skaber uro, hvis der ikke er en god kommunikation, og hvis det opfattes som om, at nogle fyres og erstattes af andre, der ansættes på særlige vilkår. Fra både leder- og medarbejderside blev det fremført, at det er afgørende, at ordninger forankres lokalt på det enkelte afsnit eller i den enkelte afdeling. Der blev givet eksempler på, at man nogle steder har vanskeligt ved at ansætte nogen på særlige vilkår på grund af pladsproblemer. Der var udbredt enighed om, at Region Midtjylland fortsat skal være med til at skabe rammerne for dels at tidligere kolleger kan fastholdes og dels at nye kolleger kan komme ind på arbejdsmarkedet og det er vigtigt, at udfordringerne søges løst på en for alle parter god måde. Lars Hansson konkluderede, at der kan fremsendes spørgsmål til det udarbejdede materiale i løbet af de kommende fjorten dage. Materialet vil på baggrund af de fremsendte spørgsmål og ovenstående bemærkninger blive gennemskrevet. I forbindelse med gennemskrivningen vil der blive suppleret med et forord med nogle holdningstilkendegivelser/formuleringer om de personalepolitiske dilemmaer. Formandskabet overvejer forud for næste drøftelse af punktet, hvordan de lokale HMU er involveres. 6. Trivselsunderundersøgelser og Ledelsesevaluering evaluering af pilotprojekt Per Bo Andersen fra Koncern HR, Organisation og Ledelse og Torsten Munch Hansen fra Center for Kvalitetsudvikling deltog under punktet og præsenterede et oplæg med anbefalinger til justeringer af konceptet for Trivselsundersøgelser og Ledelsesevaluering i Region Midtjylland, på baggrund af de tilbagemeldinger der er kommet fra deltagerne i pilotforløbet. Plancher fra oplægget udsendes sammen med referatet. Anbefalingerne indarbejdes i materialet således at det er klart til at blive brugt fra 1. januar De enkelte enheder planlægger selv, hvornår i 2011 de ønsker at gennemføre trivsels og ledelsesevalueringen. Der arbejdes videre med, at man skal kunne vælge at gennemføre undersøgelserne samtidigt med APV. Der blev blandt andet orienteret om, at det er blevet fundet vigtigt, at undersøgelserne afvikles hvert andet år og ikke kun hvert tredje. Dette blandt andet på grund af den naturlige udskiftning i medarbejderstaben og blandt lederne, og fordi man med jævne mellemrum bør forholde sig til, hvordan det står til med medarbejdernes trivsel - hvilket også er et af de parametre som ledelserne vurderes på, jf. Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag. 6

17 Der blev fra medarbejderside spurgt til om resultaterne fra ledelsesevalueringerne skal være offentligt tilgængelige. Per Bo Andersen orienterede om, at hensigten er, at handleplaner der laves på baggrund af Trivselsundersøgelserne lægges ind i e-apv modulet for handleplaner, således at handlepalner for Trivselsundersøgelser og APV findes et samlet sted. Det er vigtigt at holde et udviklingsperspektiv i ledelsesevalueringerne, og dette betones også i forhold til de opfølgende dialoger som lederne skal have med deres ledere Per Bo Andersen spurgte ind til, om der var opbakning til ændringsforslaget om at ledelsen medvirker til at arbejdspladsen ser de fremtidige udfordringer (frem for at der som i pilotudgaven lægges op til, at det alene er ledelsen der sikrer at det sker). Efter en kort diskussion af formuleringen blev det konkluderet, at der var opbakning til den ændrede formulering, og dermed signalet om et nødvendigt samspil mellem ledere og medarbejdere. 7. Henvendelse fra HMU Regionshospitalet Horsens og Brædstrup vedrørende APVproblemstillinger Punktet blev udsat til næste møde behandling af udkast til principper vedr. opgaveflytning Punktet blev udskudt til næste møde. Fra medarbejderside blev der udtrykt opbakning til de fremlagte udkast, og der er et ønske om hurtigst muligt at få fastlagt principper for opgaveflytning. Det blev tilkendegivet, at ledelsen ønsker en diskussion af kriteriet om, at opgaven altid skal kunne løses med samme eller bedre kvalitet efter en opgaveflytning - med henvisning til bl.a. et eksempel vedr. paramedicinere som kan overtage lægeopgaver i ambulancer, hvilket kan være til gavn for den samlede opgaveløsning og kvalitet. (Det er efterfølgende aftalt med formandskabet at de sidste justeringer af principperne om opgaveflytning forsøges aftalt via mail under inddragelse af arbejdsgruppen). 9. Trepartsmidler til jobbytte Lars Hansson henviste til, at der ved trepartsaftalerne i 2007 blev afsat midler til hver af de fem regioner til jobbytte/projekter. Der er i Region Midtjylland kr ,- til rådighed. Regions-MEDudvalget godkendte forslagene om: - at ansøgning fra Center for børn og unge og specialrådgivning (CBUS) og Center for voksensocial (CVOS) imødekommes med kr. - at ideer fremsendt af Århus Universitetshospital, Skejby inddrages i en drøftelse om anvendelsen af de resterende kr. Forslagene blev godkendt under forudsætning af, at det kan bekræftes, at det er Regions-MEDudvalget der har kompetence til at godkende midlernes fordeling, og det ikke er et forhandlingsspørgsmål med de faglige organisationer. Dette er efterfølgende bekræftet. 7

18 10. Orientering om udviklingen i antallet af stillinger og omfanget af afskedigelser i Region Midtjylland (opfølgning fra RMU-seminaret) Lars Hansson henviste til det fremsendte notat og orienterede kort om baggrunden for punktet. Han fremhævede, at der er sket en stigning i antallet af ansatte inden for næsten alle faggrupper gennem de seneste år, men samtidigt også en væsentlig højere produktivitetsforøgelse målt i procent i forhold til stigningen i antallet af medarbejdere. Forretningsudvalget har vedtaget, at der som en del af en udvidet forvaltningsrevision skal gennemføres en nærmere undersøgelse af Personaleomsætningen og stigningen i antal medarbejdere fra regnskab 2007 til Der er lagt op til, at KPMG laver en analyse af udviklingen i antal medarbejdere fra regnskab 2007 til regnskab 2009 på sundhedsområdet, herunder administrationen, hvor baggrunden for udviklingen i og finansieringen af det stigende antal medarbejdere beskrives og vurderes. Fra medarbejdersiden blev det tilkendegivet, at nogle medarbejdere ved de store besparelsesrunder kan føle sig presset til at fratræde til eksempelvis efterløn, gå ned i tid for at undgå afskedigelser eller gå op i tid for at kunne få løst opgaver. Disse ændringer indenfor medarbejdergruppen afspejles ikke af tallene og kan ikke registreres på samme måde. Det blev i øvrigt bemærket, at nogle af tallene i opgørelserne er utydelige fordi nogle faggrupper slås sammen i statistikkerne. Ledelsessiden tilkendegav, at der bruges de samme officielle faggrupperinger som ved lønstatistikker og lignende. Lars Hansson konkluderede afsluttende, at repræsentanter fra medarbejdersiden i RMU inviteres til et uddybende orienteringsmøde vedrørende status for og arbejdet med at gennemføre besparelserne, omplaceringer og afskedigelser med afsæt i de aftalte retningslinjer. Det afklares med næstformandskabet, hvem der skal inviteres, og Koncern HR sørger for at arrangere og indkalde til mødet. Det blev endvidere aftalt, at der på det næste møde i RMU den 2. december 2010 skulle være en præsentation af resultaterne fra forvaltningsrevisionen af personaleudviklingen, hvis de foreligger. (Der kan i øvrigt henvises til Midtnyt nr. 16 hvor der er yderligere info om afskedigelser og omplaceringer - se (Region Midtjyllands gældende retningslinjer for omplacering ved strukturændringer og besparelser samt beskrivelser af Region Midtjyllands omplaceringstilbud kan ses på 11. Orientering om ændring af arbejdsmiljøloven pr. 1. oktober 2010: Orienteringen blev taget til efterretning. 12. Orientering om status vedrørende tilbud om bruttolønsordninger (anden valgrunde) Orienteringen blev taget til efterretning. 13. Planlægning af kommende RMU-møder Der er møde mellem RMU og Forretningsudvalget vedr. budgettet den 26. oktober 2010 og ordinært RMU-møde den 2. december Der er foreløbigt følgende punkter på dagsordenen RMU-mødet 2. december 2010: - Opfølgning på evalueringen af MEDsystemet/MEDaftalen - Etablering af løntilskudspladser, Integrations- og oplæringsstillinger, Det Sociale Kapitel mv. - RMU s opgaver og temadrøftelser i Høring om udbudsstrategi 8

19 Eventuelle forslag til punkter/emner bedes meddelt sekretariatsfunktionen. Der vil blive rundsendt en mødeplan for 2011, så snart den foreligger og er godkendt af formandskabet. Fra medarbejderside blev det tilkendegivet, at der senest bør eftersendes materiale kl dagen før et RMU møde, og at evt. materiale ellers udleveres i papirform på medarbejdersidens formøde. Der var enighed om at det af hensyn til forberedelsen i videst muligt omfang bør undgås at eftersende materiale. 14. Gensidig orientering Der var intet under dette punkt. 15. Eventuelt Der var intet under dette punkt. 9

20 RMU 2. december 2010 bilag pkt. 3.1 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Rammer for udarbejdelse af kompenserende besparelser i 2011 og fremover som følge af merudgifter på vanskeligt styrbare områder og ændrede forudsætninger for regionens bloktilskud. 1. Indledning. Forretningsudvalget besluttede den 9. november 2010, at der skal udarbejdes et sparekatalog for 2011 og 2012 og fremover med følgende beløb og overordnet fordeling. Tabel 1. Principper for fordeling af sparekrav (mio.kr., P/L) Principper for fordeling af sparekrav og frem A Detaljeret gennemgang af ny, dyr medicin og nye behandlinger B Beskæring af behandlingskapacitet som følge af andre regioners hjemtrækninger C Besparelser til udmøntning på hospitaler og i administration I alt Dato: Per Grønbech Tel Mobil: Side 1 Ad. A: Det yderligere udgiftspres, der kommer til i 2011 til ny/dyr medicin og nye behandlinger, udgør knap 110 mio. kr. Der udarbejdes en prioritering af, hvilke medikamenter og behandlinger, der skal sættes i gang inden for en budgetramme, der svarer til 50 % af bruttobeløbet på 110 mio. kr., hvilke medikamenter og behandlinger, der ikke bliver plads til at sætte i gang i 2011, og hvilke der kan erstattes. Der laves samtidig en aftale om, at der i 2011 ikke kan tilføjes yderligere medikamenter og behandlinger til den allerede kendte oplistning i Ubalancen reduceres herved med 55 mio. kr. Ad. B: Som beskrevet oven for, forventes merudgifter til samhandlen på 50 mio. kr. Ændringer i behandlingsmønsteret mellem regioner og de deraf afledte økonomiske konsekvenser skal medføre en tilsvarende tilpasning af kapaciteten. Da samhandlen mellem regioner afregnes til 100 % DRG-værdi, og da det normalt forudsættes, at økonomien på marginalen ændres med 50 %, er det halvdelen af merudgiften på 50 mio. kr., der kan spares via kapacitetstilpasninger. Dette svarer til 25 mio. kr.

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13. Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014 Sagsb. Indstilling 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.05 Punkter til evt. Bilag Referat fra HMU-møde den 31.

Læs mere

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsberetningen findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-244-X

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Evaluering af MEDaftalen. - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland. Jon Hadsund Jon.Hadsund@stab.rm.

Evaluering af MEDaftalen. - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland. Jon Hadsund Jon.Hadsund@stab.rm. Evaluering af MEDaftalen - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland Maj 2010 Evaluering af MEDaftalen - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland

Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatets virksomhedsplan 2015 Henvendelse om virksomhedsplanen til: Region Midtjylland Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postbox

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 19 1.1 i Hovedtræk... 19 1.1.1 Hovedtallene i budgettet... 19 1.1.2 Stigende efterspørgselspres og mangel på personale... 20 1.1.3 Fortsat behov

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Referat Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere