KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet."

Transkript

1 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes indklagede, at frigivelsen af klagers provenu trak ud, og om indklagede derfor skal erstatte klagers renteudgifter. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Klager underskrev den 21. september 2011 købsaftale om køb af et 2-familieshus sammen med sin kæreste. Handlen blev formidlet af indklagede. Klager boede i en ejerlejlighed, som indklagede havde til salg. Parterne har samstemmende oplyst, at det blev aftalt, at sælgerne af den ejendom, som køber købte, forpligtede sig til at købe klagers ejerlejlighed, hvis denne ikke blev solgt inden den 1. december I købsaftalen, som vedrører klagers køb af ny ejendom

2 2 fremgår bl.a.: Parterne har samstemmende oplyst, at der ikke på det tidspunkt blev udarbejdet købsaftale mellem klager og køber. Den 24. november 2011 sendte indklagede sin faktura vedr. salg af klagers ejerlejlighed til klager: Det fremgår af sagen, at klagers ejerlejlighed ikke var solgt den 1. december 2011 og at sælgerne af klagers nye ejendom derfor overtog ejerlejligheden. Klager har oplyst, at sælgerne fik adgang til ejerlejligheden den 1. december Klager har oplyst, at han den 4. januar 2012 skrev til indklagede: Vi er ude i et lidt kedeligt ærinde, da vi er utilfredse med, at afslutningen af salget af lejligheden i [...] har trukket ud i urimeligt lang tid. Købsaftale på lejligheden: da der endnu [ikke] er blevet udformet en reel købsaftale på salget af [klagers ejerlejlighed], efterlader det os i en ærgerlig situation, da vi har betalt mæglersalær for et salg, der skulle gå igennem pr. 1/ Indfrielse af lån/etablering af nyt lån: eftersom det trækker ud med at færdiggøre papirerne vedrørende salget af [klagers ejerlejlighed], er det ikke muligt for os at indfri

3 3 vores lån i lejligheden og etablere et nyt lån. Det betyder, at vi har en konto med et stort overtræk, hvorpå der løber en stor mængde renter. Refusion: i købsaftalen vedr. [klagers nye ejendom] samt tillægget hertil blev det formuleret, at vi ville blive kompenseret for det lejemål, vi alligevel ikke kunne opsige. Det beløb er endnu ikke modtaget. Refusion ift. forsikring, skødeskrivning, fællesudgifter [klagers ejerlejlighed]: Vi har betalt ejerskifteforsikring og skødeskrivning og er berettiget til refusion ift. dette. Dette er ligeledes et udlæg for os og en belastning på vores overtræk, at vi endnu ikke er blevet kompenseret ift. dette. Fællesudgifterne til [klagers ejerlejlighed]burde vi reelt ikke længere skulle betale, men eftersom papirerne ikke er udfærdiget, har vi også denne udgift som et urimeligt udlæg. Dokumentindsamling: Allerede ved underskrift af købsaftale [klagers nye ejendom]burde vi være blevet informeret om nødvendige dokumenter, for at salget af [klagers ejerlejlighed] kan være gennemført pr. 1/ Vi har ikke modtaget denne information, og er af den opfattelse at vi har lavet urimeligt meget ekstraarbejde i form af vejledning i banken samt indsamling af dokumenter i tide og utide, hvor denne arbejdsbyrde burde være mæglers ansvar. Så for at opsummere: vi mener ikke vi har modtaget den ydelse fra mægler, som vi har betalt for via mæglersalær, samtidig med at manglende refusion på ovenstående og den manglende mulighed for at indfri og etablere nyt lån har medført store renteudgifter. På den baggrund ser vi os berettiget til en refusion ift. mæglersalær på kr. til at dække renteudgifter i to løbende måneder på en kassekreditkonto. Vi har kontaktet banken, og vores rådgiver er af samme opfattelse. Det koster mange penge, at handlen ikke er afsluttet rettidigt, hvilket vi bør kompenseres for af mægler. Vi har ligeledes kontaktet Klagenævnet for Ejendomsformidling, som er af samme opfattelse som os vi bør kompenseres for de store udlæg. Vores udspil er derfor, at du inden denne måneds udgang får bragt alt i orden, så vi pr. 1/2-12 har et færdigt salg ift. [klagers ejerlejlighed] samt er blevet kompenseret og har fået refusion for vores udlæg. Vi er nødt til at informere dig om, at hvis du ikke vender tilbage med svar på denne henvendelse inden torsdag d. 12/1-12, sender vi sagen videre til Klagenævnet for Ejendomsformidling. De refusioner og kompensationer, vi forventer, er derfor: ejerskifteforsikring, fællesudgifter [klagers ejerlejlighed], jf. købsaftale og allonge, skødeskrivning samt en refusion på mæglersalæret til at dække renteudgifter ift. ikke-etableret lån i banken. Vi håber, at vi kan komme til en overensstemmelse i forhold til disse punkter, så vi kan få afsluttet denne handel. Indklagede svarede herefter klager og anførte bl.a.: Med hensyn til [klagers ejerlejlighed], kunne der godt være lavet en købsaftale noget før, men efter aftale med parterne kunne vi lige se tiden an. Vi er kun godt en måned over Jeg laver en købsaftale nu, og sender den til dig i morgen til underskrift. At

4 4 du ikke kan få lån i [klagers nye ejendom], er ikke noget jeg er bekendt med har hørt før. Nu mener du ikke, du har fået noget for pengene. Jeg ved ikke rigtigt, men der er ikke mange mæglere, som sælger en lejlighed til ,- for kr moms i mæglersalær. Jeg har i hvert fald deltaget i projektet. Ligeså mange bankrådgivere der er, ligeså mange meninger er der! Vi har med 2 afdelinger af Spar Nord Bank at gøre, så indfrielse af lån og hjemtagning af samme, skulle de vist kunne klare. Det er ikke noget, jeg beskæftiger mig med. Klager skrev herefter til indklagede og fastholdt sit krav samtidig med, at han afviste, at der var lavet aftale om at se tiden an med hensyn til købsaftale på klagers ejerlejlighed. Den 6. januar 2012 udarbejdede indklagede en købsaftale vedrørende klagers salg af ejerlejligheden. Det fremgår af købsaftalen, at overtagelsesdagen var 1. december 2011 og kontantprisen kr. Det fremgår videre af købsaftalen: [ ] [ ]

5 5 [ ]

6 6 Klager har fremlagt bankudskrift hvoraf det fremgår, at betaling for klagers ejerlejlighed er bogført på klagers konto den 11. maj 2012, og at klagers lån er indfriet den 3. juli Klager har bl.a. anført: Indklagede har ikke sørget for, at der blev udarbejdet købsaftale i forbindelse med, at klagers ejerlejlighed blev solgt. Køberne overtog ejerlejligheden den 1. december 2011, og der blev først udarbejdet en købsaftale den 6. januar 2012, efter at klager havde rykket indklagede for det. Det satte klager i en uheldig situation, fordi klager ikke kunne få indfriet det gamle lån og optage nyt lån. Klager har derfor haft et stort overtræk og har måttet betale en høj rente. Indklagede skal erstatte klager denne udgift. Klager modtog desuden opkrævninger vedrørende ejerlejligheden, selvom køberne reelt havde overtaget den, fordi det stadig var klager, der stod som ejer. Klager har ikke modtaget refusion vedrørende forsikring og skødeskrivning som forudsat. Efter nævnets henvendelse har klager ønsket sagen udvidet med spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag m.v., når der ikke mellem parterne er indgået en skriftlig formidlingsaftale. Indklagede har bl.a. anført: Indledningsvis bemærkes, at indklagede ikke har afvist klagers krav, men bedt om at få kravet uddybet og dokumenteret. Indklagede har således ikke afvist at indgå forlig.

7 7 Handlen var lidt speciel, fordi sælger gav købsgaranti vedrørende klagers lejlighed, og der, for at spare omkostninger, ikke blev lavet skøde pr. overtagelsesdagen. Det er indklagedes opfattelse, at der mellem parterne var en aftale om, at ejerlejligheden kunne skødes direkte til en kommende ny ejer af ejerlejligheden. Den 1. december 2011 var derfor ikke nødvendigvis dagen, hvor alt skulle være på plads. Indklagede blev først i begyndelsen af januar 2012 klar over, at klager ikke kunne få nyt lån hjem, før salget af ejerlejligheden var endeligt på plads. Derefter lavede indklagede straks købsaftale og sendte den til købernes rådgiver. Selvom der ikke var tinglyst adkomst til køberne, kunne klager have afmeldt PBS betaling af fællesudgifter, så den nye ejer kunne betale via girokort. Indklagede har ikke dokumentation for sikkerhed for købesummen. Indklagede talte flere gange med købernes bank, og der blev ikke nævnt noget om, at der ville være problemer, og der var stor friværdi i købernes ejendom. Indklagede forventede, at banken tog sig af finansieringen. Indklagede og klager har ikke indgået en skriftlig formidlingsaftale om salget. Det beror på mundtlige aftaler. Nævnet udtaler: Nævnet udtaler alvorlig kritik af, at indklagede har medvirket til at gennemføre en handel med klagers ejerlejlighed, uden at der blev udarbejdet en købsaftale eller et skøde, inden køberne fik disposition over ejerlejligheden. Nævnet finder det videre alvorlig kritisabelt og i strid med god ejendomsmæglerskik, at indklagede ikke sørgede for at påse, at der var sikkerhed for betaling af købesummen, inden køberne fik disposition over ejerlejligheden. Nævnet finder, at indklagede som følge af det alvorligt kritisable arbejde skal fortabe retten til betaling af honorar for salget, som indklagede har opkrævet med kr. Nævnet finder ikke, at klager i tilstrækkelig grad har dokumenteret sin udgift til renter i den periode, hvor klager ikke kunne opnå nyt lån, hvorfor nævnet ikke kan pålægge indklagede at erstatte klagers renteudgift. Nævnet har i en årrække lagt til grund, at nævnet i medfør af officialmaksimen er berettiget og forpligtet til at afgøre konkrete sager i overensstemmelse med lovgivningen eller fast nævnspraksis, uanset om klageren eller dennes repræsentant har været opmærksom på et fejlagtigt forhold. I sådanne tilfælde følger nævnet den praksis at henlede klagers opmærksomhed på forholdet med anmodning om klagers

8 8 stillingtagen til, hvorvidt klager ønsker sin påstand udvidet. Denne procedure er tiltrådt af Forbrugerklagenævnet og er fulgt i nærværende sag. Nævnet udtaler derfor videre, at det i lov om omsætning af fast ejendom 10, stk. 3, er bestemt, at en formidler ikke kan gøre krav på vederlag på andet grundlag end en aftale, som er i overensstemmelse med lovens krav. Samme lovs 10, stk. 1, fastslår, at en aftale om formidlingsopdrag skal være skriftlig. Parterne har samstemmende til nævnet oplyst, at der ikke er indgået en skriftlig formidlingsaftale, hvorfor nævnet heller ikke af den grund kan godkende indklagedes krav på betaling af honorar for salget. Konklusion: Indklagede skal herefter betale kr. til klager. Beløbet skal forrentes med Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 % fra den 13. januar 2012, til betaling finder sted. Efter sagens udfald skal indklagede endvidere betale klagegebyret på 400 kr. til klager. Da indklagede ikke løbende bidrager til nævnets drift via medlemskab af Dansk Ejendomsmæglerforening, skal indklagede endvidere betale moms kr. til nævnet for behandling af nærværende klagesag, jf. 27 i Vedtægter for Klagenævnet for Ejendomsformidling, lov om forbrugerklager 17, stk. 3, og bekendtgørelse om omkostninger ved godkendte, private klage- eller ankenævn 3. Betalingerne skal ske inden 30 dage fra kendelsens dato. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej 48 4873 Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2010. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]:

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]: 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligbutikken Engelhardt ApS Allégade 1E 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Nyborg ApS Vestergade 32 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 25. juni 2012. Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Hermed Forbrugerrådet Tænk og Dansk Ejendomsmæglerforenings

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt.

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Charlotte Lynggaard, Jørgen Lynggaard og Poul-Erik Hansen v/ AIG Europe S.A Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere