Kravspecifikation for udbud i forbindelse med udvikling af undervisningsmateriale til Foreningsdanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kravspecifikation for udbud i forbindelse med udvikling af undervisningsmateriale til Foreningsdanmark"

Transkript

1 Kravspecifikation for udbud i forbindelse med udvikling af undervisningsmateriale til Foreningsdanmark I. Indledning I Danmark er der en lang tradition for foreningsdannelse og frivilligt engagement. Disse sociale fællesskaber er en vigtig bestanddel i integrationsindsatsen, fordi aktiviteterne skaber personlig kontakt mellem forskellige borgere i samfundet, ligesom de frivillige sociale aktiviteter er et supplement til den offentlige sektorers arbejde med og for udsatte borgere i Danmark. Frivilligdanmark møder oftere og oftere brugere, medlemmer og frivillige med anden etnisk baggrund end dansk og der er behov for at dette møde sker i en kontekst, der er præget af forståelse og gensidighed. Derudover er relativ mange udsatte nydanskere og deres børn påvirket af traumer mv., hvilket kan have en betydning for deres interaktion i sociale aktiviteter. De fleste organisationer på det frivillige område har en lang række undervisningsforløb, der gennemføres i de enkelte organisationer og som har til formål at klæde de frivillige på til at være frivillige i netop den organisation. Formålet med nærværende undervisningsforløb er, at de enkelte lokale foreninger, frivilliggrupper mv. selv kan gennemføre mindre undervisningsseancer, der er målrettet de udfordringer og potentialer deres frivillige møder i forhold til nydanske medlemmer, brugere, forældre og frivillige. Tilrettelæggelsen af undervisningsforløbet at det kan afholdes af de lokale aktører, når behovet opstår søger at imødekomme det forhold, at de frivillige kan oplever akut behov for sparring og undervisning, og om de får det, kan have en betydning for, om de fastholdes som frivillige, og ikke nødvendigvis kan vente på at landsorganisationen afholder et fælles kursus. Derudover kan et lokalt kursus skabe et fælles ejerskab til et emne, således at det ikke kun er de få, der finder et emne vigtigt, men at der er en bred forståelse i den lokale forening mv. om, at vi skal løfte i givent område. II. Opgavebeskrivelse Udbudsopgaven består af fem delprojekter, der alle er relaterede til udvikling af undervisningsmateriale, der skal anvendes af og i det frivillige foreningsdanmark. Den samlede opgave indbefatter følgende: Delprojekt a: Udvikling af forskellige undervisningsforløb for idrættens trænere, ledere og frivillige Delprojekt b: Udvikling af forskellige undervisningsforløb for frivillige i de frivillige sociale foreninger og organisationer Delprojekt c: Afholdelse af netværksmøder med foreningsmentorer og afprøvning af undervisningsforløb over for foreningsmentorer 1

2 Som de fremgår af delprojekt a og b, vil der sandsynligvis være flere overlap i forhold til indhold af undervisningsmodulerne, der er rettet mod henholdsvis idrættens trænere, ledere og frivillige og henholdsvis frivillige i frivillige sociale aktiviteter, foreninger og organisationer. Udførelsen af delprojekterne skal derfor indbyrdes koordineres og gensidigt understøtte hinanden, så der opnås synergieffekt mellem delprojekt a og b, hvor dette er hensigtsmæssigt. Det er dog vigtigt at bemærke, at delprojekt a og b i særligt i formidlingsøjemed ville skulle opfattes som forskellige, fordi der er forskel på idrætsverden og den frivillige sociale verden, både for så vidt gælder aktiviteter, de frivilliges opgaver samt foreningernes og organisationernes selvforståelse. Gældende for alle undervisningsforløb (delprojekt a og b) er, at: Undervisningsmaterialerne skal udvikles i en brugerdreven proces og afprøves i og af en række lokale foreninger inden for hvert område og tilrettes efterfølgende af leverandøren. Det må derfor forventes, at undervisningsmateriale mv., der er udviklet i en brugerdreven proces, i første omgang udvikles til et eller to moduler, og afprøves inden resten af modulerne indholdsudfyldes endeligt, hvilket også skal ske i en brugerdreven proces. Brugerne i denne sammenhæng er både professionelle ansat ved landsorganisationer og frivillige i lokale foreninger mv. Udvælgelse af frivillige organisationer, der skal indgå i den brugerdrevne proces, skal ske i et tæt samarbejde med ministeriet. Ministeriet anmoder om, at tilbudsgiver ikke kontakter relevante organisationer før end kontrakt om opgaven er indgået med ministeriet. Begge undervisningsforløb skal indeholde 6-8 forskellige undervisningsmoduler af 1-2 timers varighed, der både kan fungere i en sammenhæng og selvstændigt 1. Det forventes på trods af, at der er overlap i emner de to forløb imellem, at mindst 10 forskellige emner behandles tilsammen i de to undervisningsforløb. Undervisningsmodulerne skal ligge til fri afbenyttelse på ministeriets hjemmeside, så derfor skal modulerne ved endelig levering være færdigproducerede og klar til weboffentliggørelse på ministeriets hjemmeside. Det er vigtigt, at det færdige produkt er let at downloade, udvælge og kombinere. Det kan i den forbindelse bemærkes, at ministeriets logo som minimum skal være på undervisningsmaterialet og at evt. inspiration kan søges i ministeriets designmanual, der er at finde på ministeriets hjemmeside 2 Krav til hvert undervisningsmodul er, at de skal kunne bruges af frivillige, der er ikke-uddannede undervisere og hvert undervisningsmodul skal som minimum indeholde: En let tilgængelig vejledning til de frivillige, der skal forestå undervisningen. Vejledningen skal indeholde kompetencemål og indeholde formål, emne, struktur og pointer i punktform under hvert 1 For inspiration se bl.a. og E3693F553D/0/designvejledning_2007.pdf 2

3 afsnit. På relevante steder kan der være referencer til supplerende litteratur, relevante kontaktpersoner etc, men undervisningen skal kunne gennemføres uden at konsultere det supplerende materiale. Der skal være tidsangivelser for hvert afsnit. Pædagogiske/didaktiske overvejelser om undervisningsformen: Er der tale om klassisk undervisning, redskabsøvelser, gruppearbejde, cases, rollespil mv. og hvorfor er det brugbart i forbindelse med emnet? Den anvendte metode, skal beskrives udførligt og være let at implementere for en ikkeuddannet underviser. Undervisningsmaterialer til brug for modulets emne. Det kan eksempelvis være indhold til undervisningsmapper til deltagere, fact sheets til underviser, flyers til uddeling i deltagernes lokale foreninger, powerpoint præsentationer. Angivelse af behov for hjælpemidler som f.eks. tuscher, flipovers mv. En evalueringsmodel, der kan anvendes i de lokale foreninger, frivilliggruppe. Det er undervisningsmaterialet, der skal evalueres og i mindre grad underviseren. Dog skal der være spørgsmål, der sikre, at en dårlig underviser, ikke giver en dårlig vurdering af materialet. Undervisningsmaterialet skal være forandringsparat, således at brugere kan hente materialet på Integrationsministeriets hjemmeside og efterfølgende videreudvikle det efter ønske. Alle rettigheder til materiale udarbejdet til undervisningsforløbet, herunder tekster, fotografier, trykte materialer, slogans, designs, layout, resultater mv. tilhører Integrationsministeriet og kan ikke være pålagt Copyright. Delprojekt a: Udvikling af forskellige undervisningsforløb for idrættens trænere, ledere og frivillige. Indledning Denne delopgave består i at udvikle en række undervisningsmoduler til træner, leder, frivillige (f.eks. bestyrelsesmedlemmer) og forældre i idrætsverden, som kan sætte fokus på kulturforståelse og mangfoldighed i idrætslivet i forhold til nydanske medlemmer, frivillige og forældre. Baggrund Nærværende delprojekt er forbundet med initiativ 17 i Regeringens handlingsplan om ligebehandling og respekt for den enkelte uanset race eller etnisk oprindelse. Initiativet omhandler en styrkelse af træner/lederuddannelsen inden for flere idrætsgrene, hvilket skal nedbringe både den faktiske og oplevede diskrimination i idrætslivet. Både pressen og Danmarks Idræts Forbund har peget på disciplinære problemer i klubber og foreninger med en høj grad af nydanske medlemmer, både i forhold til grimme tilråb fra såvel spillere og tilskuere og eksempler på spilleres voldelige adfærd på banen. Derudover skal nærværende delprojekt ses i sammenhæng med ministeriets strategi Mangfoldigt Foreningsdanmark Integration gennem foreningslivet, hvor der blandt andet er fokus på at inddrage nydanskere som frivillige i idrætsverden, og ministeriets generelle fokus på at øge forældres deltagelse i deres børns idrætsliv. Samarbejdspartnere Udviklingen og afprøvning af undervisningsmodulerne skal ske i tæt samarbejde med relevante organisationer inden for idræts- og foreningsverden. 3

4 Ministeriet forventer, at tilbudsgiver indgår et samarbejde med 5-6 organisationer indenfor idræts- og foreningsverden og et mindre antal lokale foreninger herunder. Ministeriet anmoder om, at tilbudsgiver ikke kontakter relevante organisationer før end kontrakt med ministeriet er indgået. Undervisningsmaterialets indhold Undervisningsmaterialet skal blandt andet medvirke til at nedbringe både den faktiske og oplevede diskrimination i idrætslivet samt skabe en større rummelighed i foreningen i forhold til nydanskere både som medlemmer, som frivillige og som forældre. Samt klæde ikke foreningsvante medlemmer, frivillige og forældre på til at have en aktiv og positiv rolle i den lokale idrætsforening. Minimum et undervisningsmodul skal rettes mod inddragelse og opkvalificering af nydanske frivillige og nydanske forældre, der ikke er foreningsvante. Her er målgruppe nydanskere, der ikke er eller mindre grad er foreningsvante, og derfor har behov for, at deres rolle i foreningen og foreningens rolle i samfundet og frivilligaktivitetens betydning for deres eget liv tydeliggøres. Minimum et undervisningsmodul skal sætte værdien af mangfoldighed på dagsorden i den lokale frivilligafdeling/gruppe. De endelige emner og indhold for hvert undervisningsmodul fastlægges i et tæt samarbejde med professionelle og frivillige under de organisationer som repræsenterer idræts- og foreningslivet og som udvælges i et samarbejde med ministeriet. Endeligt produkt Leverandør udvikler i en brugerdrevenproces 6-8 forskellige undervisningsmoduler af 1-2 timers varighed. Undervisningsmaterialet skal efter nærmere aftale med Integrationsministeriet og de valgte samarbejdspartnere afprøves i idræts- og foreningslivet inden den endelige udformning og evt. tilrettes herefter. Integrationsministeriet skal have undervisningsmaterialet på mail (til ministeriets hjemmeside), cd-rom og to printede versioner senest den 1. februar Delprojekt b: Udvikling af forskellige undervisningsforløb for frivillige i de frivillige sociale foreninger og organisationer. Indledning Delopgave b består i at udvikle en række undervisningsmoduler til opkvalificering af frivillige i de sociale foreninger og organisationer i forhold til mødet med udsatte nydanskere og inddragelse af nydanske frivillige. Baggrund Mange frivillige sociale organisationer tilbyder forskellige kurser for frivillige, men de færreste er relateret til arbejdet med etniske minoriteter. Derudover er de fleste kursustilbud tilrettelagt således, at der afholdes et antal kurser over året, som den frivillige kan tilmelde sig, og hvor det som hovedregel er en enkel eller to fra hver lokaleafdeling eller -gruppe, der deltager. 4

5 Integrationsministeriet ønsker derfor i samarbejde med centrale organisationer og foreninger på det frivillige sociale område at udarbejde undervisningsforløb for frivillige i de frivillige sociale foreninger og organisationer, der fokuserer på udfordringer og potentialer i forhold til etnisk mangfoldighed især i forhold til brugergruppen, men også i frivilliggruppen, som kan anvendes lokalt. Samarbejdspartnere Udviklingen og afprøvning af undervisningsmodulerne skal ske i tæt samarbejde repræsentanter for det frivillige sociale område. Ministeriet forventer, at tilbudsgiver indgår et samarbejde med 5-6 organisationer indenfor den frivillige sociale verden og et mindre antal lokale foreninger herunder. Ministeriet anmoder om, at tilbudsgiver ikke kontakter relevante organisationer før end kontrakt med ministeriet er indgået. Undervisningsmaterialets indhold Undervisningsmaterialet skal medvirke til at frivilliggrupper bliver bedre til at arbejde med udsatte nydanskere og inddrage nydanskere som frivillige, og dermed se nydanskere som mere end brugere af en given integrationsaktivitet, men også som en ressource, der kan inddrages i organisationens øvrige aktiviteter. Minimum et undervisningsmodul skal rettes mod inddragelse og opkvalificering af nydanske frivillige. Her er målgruppe nydanskere, der ikke er eller mindre grad er vante til at agere i frivilligdanmark, og derfor har behov for, at deres rolle i aktiviteten og aktivitetens rolle i samfundet og frivilligaktivitetens betydning for deres eget liv tydeliggøres. Minimum et undervisningsmodul skal sætte værdien af mangfoldighed på dagsorden i den lokale frivilligafdeling/gruppe De endelige emner og indhold for hvert undervisningsmodul fastlægges i et tæt samarbejde med professionelle og frivillige under de organisationer som repræsenterer den frivillige sociale verden og som udvælges i et samarbejde med ministeriet. Endeligt produkt Leverandør udvikler i en brugerdreven proces 6-8 forskellige undervisningsmoduler af 1-2 timers varighed. Undervisningsmaterialet skal efter nærmere aftale med Integrationsministeriet og de valgte samarbejdspartnere afprøves i de frivillige sociale lokale foreninger/grupper inden den endelige udformning og evt. tilrettes herefter. Integrationsministeriet skal have undervisningsmaterialet på mail (til ministeriets hjemmeside), cd-rom og to printede versioner senest den 1. februar Delprojekt c: Afholdelse af netværksmøder med foreningsmentorer og afprøvning af undervisningsforløb over for foreningsmentorer Baggrund I foråret 2010 har Integrationsministeriet lanceret ansøgningspuljen vedrørende Foreningsmentorer, som led i Regeringens handlingsplan om forebyggelse af ekstremisme. Puljens formål er at understøtte deltagelse af unge med etnisk minoritetsbaggrund i det brede danske foreningsliv via rekruttering og 5

6 uddannelse af såkaldte foreningsmentorer. Foreningsmentorerne skal fungere som bindeled mellem børn, unge, forældre, foreninger og relevante lokale aktører som kommuner, politi, SSP, boligorganisationer m.v. Puljen er på i alt 2,6 mio. kr. og Integrationsministeriet forventer, at foreningsmentorerne i stor udstrækning i forvejen er tilknyttet de medvirkende foreninger enten som ansatte, frivillige, trænere, forældre eller andet. For at styrke de nødvendige kompetencer hos foreningsmentorerne vil Integrationsministeriet etablere et netværk mellem disse for derved at sikre koordinering og erfaringsudveksling mellem foreningsmentorerne. Netværket forventes at samles to gange i efteråret 2010 og én gang i foråret 2011, ca. 3-4 timer pr. gang i de deltagende foreningers egne lokaler. I regi af netværket forventes det, at undervisningsmodulerne fra delprojekt a og b på de to netværksmøder i efteråret 2010 vil blive afprøvet, diskuteret og kvalificeret. Endeligt produkt Leverandøren faciliteter netværket mellem foreningsmentorerne med henblik på at sikre koordinering og erfaringsudveksling. Leverandøren afholder i alt tre netværksmøder i 2010 og 2011, herunder står for de praktiske forberedelser, forplejning og laver et kort statusreferat på maksimalt 10 sider efter hvert netværksmøde. Møderne afholdes i de lokale foreningers egne lokaler om eftermiddagen/aftenen og vil vare 3 4 timer. Der deltager cirka 10 til 15 foreningsmentorer på hvert netværksmøde og leverandør forventes at skulle undervise i ca. 2 timer, mens resten af tiden bruges til sparringsforløb eller andet. Det første netværksmøde afholdes inden den 1. september III. Tentativ tidsplan FRIST OPGAVEBESKRIVELSE 10. august 2010 Frist for at indsende spørgsmål 20. august 2010 kl Frist for at indgive tilbud 1.september 2010 Primo september 2010 Primo september 2010 Primo oktober Ultimo oktober 2010 Forventet kontraktindgåelse Frist for afholdelse af første møde med samarbejdspartnere hvor samarbejdet tilrettelægges og hvor der etableres en tidsplan for samarbejdets fremdrift (delopgave a og b). Afholdelse af første netværksmøde for Foreningsmentorerne (delopgave c). Afholdelse af andet netværksmøde for Foreningsmentorerne (delopgave c). Statusmøde med ministeriet (delopgave a og b). 15. november 2010 Frist for afprøvning af undervisningsmoduler til idrættens verden (delprojekt a). 15. november 2010 Frist for afprøvning af undervisningsmoduler til de frivillige sociale foreninger og organisationer (delprojekt b). 1. februar 2010 Frist for indsendelse af endeligt undervisningsforløb (delopgave a og b) 6

7 1.februar 2011 Afholdelse af tredje netværksmøde for Foreningsmentorerne VI. Øvrige Tilbudsgiveren skal afgive pris på arbejdet. Tilbud på over kr. ekskl. moms vil ikke blive taget i betragtning. Almindelige betingelser for arbejdet og leverancer af udbuddet fremgår af nærværende beskrivelse. Såfremt der er afgivelser herfra, skal disse være anført i tilbuddet. Arbejdet udbydes som totalleverance. Alle omkostninger til gennemførelse af opgaven skal indgå i tilbuddet, herunder transportudgifter, ophold, fortæring og tillæg mv. Leverancen skal ske til fast tid og pris. Integrationsministeriet forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud. Udvælgelsen sker ud fra en vægtet vurdering af følgende kriterier, der som minimum skal indeholde: Løsningsmodel (55 %) Kort redegørelse for den overordnede forståelse af det skitserede problemfelt betydningen af og evt. udfordringer af et mangfoldigt foreningsdanmark. Beskrivelse af teoretisk og metodisk tilgang til udvikling af undervisningsmateriale herunder didaktiske overvejelser Beskrivelse af de enkelte produkter, der udgør undervisningsmaterialet til et modul, og layout for undervisningsmaterialet. Forandringsteoretisk ramme for undervisningsmaterialet herunder kompetencemål. Procesbeskrivelse for det brugerdrevne udviklingsforløb. Tidsplan for opgaven. Pris (35 %) Den samlede pris for løsning af ovenstående opgaven ekskl. moms. Angivelse af omfanget de organisationer (professionelle) og foreninger (frivillige), der indgår som partnere, forventes at lægge i samarbejdet i forhold til det givende tilbud. Pris for hvert af de to delprojekter og de enkelte produkter ekskl. moms., opgjort i relevante udgiftsposter, herunder timepris. Timepris for tilkøb af yderligere ydelser i forbindelse med ad hoc opgaver. Erfaring og bemanding (15 %) Liste over udvalgte opgaver/referencer varetaget af leverandør de seneste tre år, der viser kendskab til målgruppe og emneområde. Liste over navngivne personer i leverandørs virksomhed, der skal varetage de enkelte dele i løsningen af opgave. Herunder også en kort beskrivelse af de pågældendes uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer samt erfaring med løsning af lignende opgaver. Ministeriet lægger i den forbindelse vægt på tilknytningen af en person med pædagogisk undervisningserfaring og evt. en webdesigner. Opgaven kan evt. løftes af et konsortium. 7

8 Derudover skal angives hvilke opgaver leverandør udfører, og hvilke forventninger leverandør har til ministeriets indsats i forhold til opgaven, herunder hvilke ydelser ministeriet er ansvarlig for. Endvidere skal angives, hvilke forventninger leverandøren har til de frivillige organisationer og foreninger deltagelse. Integrationsministeriet forbeholder sig ret til at annullere tilbudsrunden og foretage ny tilbudsindhentning. Af hensyn til overholdelse af det udbudsretlige ligebehandlingsprincip skal alle spørgsmål stilles skriftligt. Spørgsmål vedrørende afgivelse af tilbud bedes fremsendt til fuldmægtig Ditte Rejnholdt Rudolfsen inden den 10. august Spørgsmål og ordregivers svar vil i anonymiseret form blive lagt på nyidanmark.dk. Det skal dog bemærkes, at der ikke kan forventes svar i perioden fra den 9. juli til den 1. august 2010 grundet sommerferie. Tilbuddet sendes til: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade København K. Att.: Fuldmægtig Ditte Rejnholdt Rudolfsen Mærke: Udvikling af undervisningsmateriale til Foreningsdanmark Tilbuddet skal være Integrationsministeriet i hænde senest den 20. august 2010 kl Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. 8

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS Styrket integrationssamarbejde mellem frivillige, foreninger og kommuner Af Michael Karlsen Fuldmægtig i Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Indhold 1: Den frivillige illi

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Projekt Styrkelse af undervisning i demokrati og medborgerskab i danskuddannelserne for voksne udlændinge efteruddannelsesprogram for lærere

Læs mere

Beskrivelse af opgaven

Beskrivelse af opgaven Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 22 68 85 65 lige@lige.dk www.lige.dk Ligestillingsafdelingen Dato: 21. december 2011 J nr. 2010-428 /ankhm Beskrivelse af opgaven December 2011 Side 2 1. Beskrivelse

Læs mere

Integrationsministeriet for Fastholdelseskaravanen

Integrationsministeriet for Fastholdelseskaravanen Integrationsministeriet for Fastholdelseskaravanen Udbudsbeskrivelse for udbud vedrørende Pilotkursus for mellemledere på erhvervsuddannelserne Beskrivelse af opgaven februar 2010 Side 1/15 1. Indledning

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 1: Kravspecifikation 1. Baggrund Som led i satspuljeaftalen for 2012 på beskæftigelsesområdet, blev der afsat midler til socialøkonomiske virksomheder. Midlerne skal udmøntes i årene 2012-2015. Dette

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Integrationsministeriet. Helhedsorienteret undervisning på erhvervsuddannelserne. Beskrivelse af opgaven. Juli 2010

Integrationsministeriet. Helhedsorienteret undervisning på erhvervsuddannelserne. Beskrivelse af opgaven. Juli 2010 Integrationsministeriet Udbudsbeskrivelse for udbud vedrørende Helhedsorienteret undervisning på erhvervsuddannelserne Udvikling, afprøvning og implementering af model for styrkelse af elevens almene faglige

Læs mere

Integrationsministeriet Brug for alle unge. Beskrivelse af opgaven

Integrationsministeriet Brug for alle unge. Beskrivelse af opgaven Integrationsministeriet Brug for alle unge Udbudsmateriale vedrørende Frivilligkampagnen - et mangfoldigt forenings-danmark Beskrivelse af opgaven April 2009 1. Indledning Integrationsministeriets indsats

Læs mere

Annoncering af evalueringsopgave angående botilbud for unge kvinder og botilbud for unge par

Annoncering af evalueringsopgave angående botilbud for unge kvinder og botilbud for unge par Annoncering af evalueringsopgave angående botilbud for unge kvinder og botilbud for unge par Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration annoncerer hermed følgende opgave: Evaluering af Rehabiliteringscentret

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Integrationsministeriet, Skolestyrelsen og Undervisningsministeriet

Integrationsministeriet, Skolestyrelsen og Undervisningsministeriet Integrationsministeriet, Skolestyrelsen og Undervisningsministeriet Udbudsbeskrivelse for udbud vedrørende Hæfteserie vedrørende ressourcesyn på eleven som pædagogisk tilgang Beskrivelse af opgaven juni

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer NOTAT Dato: 10. august 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3537 Sagsbeh.: EDA Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer 1. Den ordregivende myndighed

Læs mere

Integrationsministeriet Fastholdelseskaravanen. Beskrivelse af opgaven

Integrationsministeriet Fastholdelseskaravanen. Beskrivelse af opgaven Integrationsministeriet Fastholdelseskaravanen Materiale til indhentelse af tilbud vedrørende Layout og produktion af undervisningsmaterialet Værkstedssprog Beskrivelse af opgaven Marts 2010 1. Indledning

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen.

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. U D B U D S B E T I N G E L S E R for oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. 2 Minister for ligestilling Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten. Beskrivelse af opgaven

Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten. Beskrivelse af opgaven Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 22 68 85 65 lige@lige.dk www.lige.dk Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten Ligestillingsafdelingen Dato: 28. december

Læs mere

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter.

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. 25. juni 2009 Udbudsbekendtgørelse Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen - 2012 1. Generelle oplysninger... 2 1.1 Udbudsform... 2 1.2 Kontrakt... 2 1.3 Tidsplan... 2 2. Kravspecifikation... 3 3. Udarbejdelse af

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen

UDBUDSMATERIALE. Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen UDBUDSMATERIALE Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen Oktober 2015 CVR.-nr. 36471271 - www.kystognaturturisme.dk - info@kystognaturturisme.dk INDHOLD

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K 25. juni 2009 Udbudsbetingelser for etablering af et landsdækkende botilbud til unge par, der er i risiko for æresrelaterede konflikter, herunder tvangsægteskaber udbud 1. 1. Indledning og baggrund Ministeriet

Læs mere

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne.

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne. Annoncering af opgave vedr. konsulentb i- stand til standardiseret opsætning og b e- handling af digitale underretninger (adviser) i kommunerne. KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt

Læs mere

Delaftale 2 Udrednings-, Analyse- og Evalueringsydelser (Køb efter miniudbud)

Delaftale 2 Udrednings-, Analyse- og Evalueringsydelser (Køb efter miniudbud) 1 Bilag 4 Leveringsaftale vedrørende konsulentydelser til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Delaftale 2 Udrednings-, Analyse- og Evalueringsydelser (Køb efter miniudbud)

Læs mere

Intensive vejledningsforløb

Intensive vejledningsforløb Integrationsministeriet Fastholdelseskaravanen Materiale til indhentelse af tilbud vedrørende Intensive vejledningsforløb Beskrivelse af opgaven juli 2010 1. Indledning Fastholdelseskaravanen 1, har som

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. Operatøropgaven for Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion

Tilbudsbetingelser. for. Operatøropgaven for Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion Tilbudsbetingelser for Operatøropgaven for Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion 1. ORIENTERING 1.1 Opgaven Erhvervsstyrelsen indhenter hermed tilbud på opgaven Operatør for Erhvervspartnerskabet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Opgave: Uddannelse af mentorer og kommunale medarbejdere i forbindelse med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

Opgave: Uddannelse af mentorer og kommunale medarbejdere i forbindelse med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme With the support of the Prevention of and Fight against Crime Programme European Commission Directorate-General Justice, Freedom and Security 1. UDBUDSBETINGELSER Opgave: Uddannelse af mentorer og kommunale

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Tilbud skal være afgivet senest mandag den 31. maj 2010 kl Den maksimale beløbsramme er kr.

UDBUDSMATERIALE. Tilbud skal være afgivet senest mandag den 31. maj 2010 kl Den maksimale beløbsramme er kr. UDBUDSMATERIALE Tilpasning af ICDP programmet med en sundhedsfaglig dimension i forbindelse med satspuljen vedr. børns trivsel i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici samt uddannelse af

Læs mere

Udbudsbetingelser. Undervisning i Hverdagsrehabilitering

Udbudsbetingelser. Undervisning i Hverdagsrehabilitering Udbudsbetingelser Undervisning i Hverdagsrehabilitering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 4. Tidsplan 2 5. Spørgsmål 2 6. Afgivelse af tilbud 2 7.

Læs mere

Tilbudsindhentning. Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr.

Tilbudsindhentning. Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr. Tilbudsindhentning Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr. Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Tilbudsindhentningen sker som et led i udmøntningen

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.

Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil. Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk Der er til dags dato modtaget og besvaret følgende

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Udbud på projekt om procesoptimering i Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Udbud på projekt om procesoptimering i Styrelsen for International Rekruttering og Integration Udbud på projekt om procesoptimering i Styrelsen for International Rekruttering og Integration 1 Indledning Styrelsen for International Rekruttering og Integration udbyder en opgave, som sætter fokus på

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Proceduren gennemføres i overensstemmelse med reglerne om annoncering i Tilbudslovens kapitel 2.

Proceduren gennemføres i overensstemmelse med reglerne om annoncering i Tilbudslovens kapitel 2. With the support of the Prevention of and Fight against Crime Programme European Commission Directorate-General Justice, Freedom and Security 1. BETINGELSER Opgave: Forskningsprojekt om medarbejderes erfaringer

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

1. BETINGELSER for udbud med forhandling efter offentlig bekendtgørelse

1. BETINGELSER for udbud med forhandling efter offentlig bekendtgørelse 1. BETINGELSER for udbud med forhandling efter offentlig bekendtgørelse Opgave: Evaluering af satspuljeinitiativerne mentorforløb, rollemodeller og forældreindsats 1.1. Indledning Disse udbudsbetingelser

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger og anlæg Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Udbudsbetingelser. Halmudbud til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a.

Udbudsbetingelser. Halmudbud til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. Udbudsbetingelser Halmudbud til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. April 2014 Indholdsfortegnelse Punkt 1. Indledning... 2 2. Generelle oplysninger... 2 2.1 Køber... 2 2.2 Udbudsform... 2 2.3 Kontraktform...

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Opfordringsskrivelse vedrørende eksterne undervisere til satspuljeprojekt

Opfordringsskrivelse vedrørende eksterne undervisere til satspuljeprojekt Opfordringsskrivelse vedrørende eksterne undervisere til satspuljeprojekt Styrket indsats til beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb med særligt fokus på indsatsen i dagtilbud 1 Opfordringsskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Thilde Fruergaard Astrup 6. juli 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning NOTAT Dato: 2008-10-31 Kontor: Integration J.nr.: 2007/5147-35 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: projektbeskrivelse Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Konkurrencebetingelser Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Version: 17. december 2015 Indholdsfortegnelse Side 1 af 16 1 INDLEDNING...

Læs mere

Indhentning af tilbud Der ønskes tilbud på to særskilte opgaver med separate leveringsdatoer og udformning:

Indhentning af tilbud Der ønskes tilbud på to særskilte opgaver med separate leveringsdatoer og udformning: Indhentning af tilbud Der ønskes tilbud på to særskilte opgaver med separate leveringsdatoer og udformning: En revidering af målgruppebeskrivelse på basis af eksisterende materiale (del 1) En definition

Læs mere

Sagsnr. 2013083548 4488 9344

Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Dato 22. august 2013 TRM@dkma.dk Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Indhold 1. Ydelsesbeskrivelse... 2 1.1. Indledning... 2 1.2. Puljeformål... 3 1.3. Målgruppen... 3 1.4. Projektets organisering... 3 2. Krav...

Læs mere

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål:

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål: Dato: 24. marts 2015 Sag: OK-15/00126-10 Sagsbehandler: /KHAR Annoncering: Bedre udbud kampagnen om den nye udbudslov Fast pris: 800.000 kr. (eksklusive annoncering og mediekøb) KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

- med målrettet rådgivning og vejledning til trænere og ledere i klubberne

- med målrettet rådgivning og vejledning til trænere og ledere i klubberne Fodbold for alle Inklusion gennem Fodbold - med målrettet rådgivning og vejledning til trænere og ledere i klubberne 1 Fodbold for alle Inklusion gennem Fodbold - med målrettet rådgivning og vejledning

Læs mere

Muligheder for det frivillige arbejde

Muligheder for det frivillige arbejde Køb bøger i dag. 180 kr. Muligheder for det frivillige arbejde V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Strategi for Rådet for Etniske Minoriteter

Strategi for Rådet for Etniske Minoriteter Strategi for Rådet for Etniske Minoriteter 2010-2014 Mission, vision og værdier vedtaget på ekstraordinært rådsmøde den 14. november 2010. Handlingsplan for Rådet for Etniske Minoriteter 2012 vedtaget

Læs mere

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5 ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET 21-02-2013 1 af 5 1. INDLEDNING Disse betingelser gælder for Rigspolitiets (herefter benævnt "Ordregiver") indhentning af tilbud på en testportefølje

Læs mere

BILAG 5.C UDDANNELSESMETODE

BILAG 5.C UDDANNELSESMETODE BILAG 5.C UDDANNELSESMETODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4 2. Systematik og niveauopdeling...4 3. Train-the trainer og administratorer...5 4. Undervisningsformer...5 5. Uddannelse - Leverandørens

Læs mere

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg 1. Beskrivelse af opgaven Kontrakten omhandler løbende drift af nødbehandlerbil i Nordborg. Opgaven er nærmere beskrevet i kontraktbilag 1. 2. Tidsplan Annoncering

Læs mere

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Dette er en oversigt over hvilke kurser vi udbyder i foråret 2010 til frivillige tilknyttet Dansk Flygtningehjælp. Vi er grundet

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

FORENINGSLEDER- AKADEMI. Oktober 2013 marts 2014

FORENINGSLEDER- AKADEMI. Oktober 2013 marts 2014 FORENINGSLEDER- AKADEMI Oktober 2013 marts 2014 FORORD Udfordringerne for det frivillige foreningsliv, dets ledere og trænere er mange. Der stilles mange forventninger og krav bl.a. til at kunne organisere,

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser EU udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser EU udbud NOTAT Dato: 29.10.09 Kontor: Demokratikontoret J.nr.: 09/01148 Sagsbeh.: MVI Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser EU udbud Projekt Evaluering af handlingsplanen En fælles og tryg fremtid. I.

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

ANNONCERING (Prækvalifikation) GENNEMFØRSEL AF HØRETESTS RIGSPOLITIET

ANNONCERING (Prækvalifikation) GENNEMFØRSEL AF HØRETESTS RIGSPOLITIET ANNONCERING (Prækvalifikation) GENNEMFØRSEL AF HØRETESTS RIGSPOLITIET 15. juni 2012 1 1. INDLEDNING Rigspolitiet påbegyndte i 2007 et høreovervågningsprogram af ansatte i Dansk Politi, som er særligt udsatte

Læs mere

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces Ombygget spejderliv Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Lokale og Anlægsfonden har siden 2002, hvor Fonden udskrev en konkurrence om pavillonbyggeri til brug for bl.a. friluftsaktiviteter,

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD.

Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Enhed Center for Børn, Unge og Familier Sagsnr. 2016-7482 Dato 05-01-2017 Bilag 1. Opgavebeskrivelse Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Tilbudsindhentningen

Læs mere

ÅBENT UDBUD Kompetenceudvikling supplerende læringsforløb og aktiviteter

ÅBENT UDBUD Kompetenceudvikling supplerende læringsforløb og aktiviteter Dato Nummer Spørgsmål Svar 16.02.2015 1 Hvor mange læringsforløb forventer I cirka, at det skal afholdes? Hvor langt tid skal de cirka strække sig over? Og hvor mange personer forventer I cirka, at der

Læs mere

IFK og DGI Lederuddannelse i København Et uddannelsesforløb med leder- og foreningsudvikling fra januar 2018 januar 2019

IFK og DGI Lederuddannelse i København Et uddannelsesforløb med leder- og foreningsudvikling fra januar 2018 januar 2019 IFK og DGI Lederuddannelse i København Et uddannelsesforløb med leder- og foreningsudvikling fra januar 2018 januar 2019 Målgruppe Bestyrelsesmedlemmer i folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune

Læs mere

Alle tilbudsgivere vil samtidig blive orienteret pr. mail om resultatet af annonceringen.

Alle tilbudsgivere vil samtidig blive orienteret pr. mail om resultatet af annonceringen. 1. Annoncering Socialstyrelsen annoncerer hermed efter tilbud vedr. uddannelse af medarbejdere i metoden Social Færdighedstræning i grupper (SFT) under Socialstyrelsens Udbredelses- og Investeringsprogram

Læs mere

Opgave: Udvikling af og undervisning i metoder og værktøjer for mentorer, rollemodeller og forældrecoaches i forhold til forebyggelse af ekstremisme.

Opgave: Udvikling af og undervisning i metoder og værktøjer for mentorer, rollemodeller og forældrecoaches i forhold til forebyggelse af ekstremisme. 1. Udbudsbetingelser Opgave: Udvikling af og undervisning i metoder og værktøjer for mentorer, rollemodeller og forældrecoaches i forhold til forebyggelse af ekstremisme. 1.1. Indledning Disse udbudsbetingelser

Læs mere

Annonceringen sker efter udbudslovens afsnit V. En nærmere beskrivelse af opgaven fremgår af vedlagte opgavebeskrivelse.

Annonceringen sker efter udbudslovens afsnit V. En nærmere beskrivelse af opgaven fremgår af vedlagte opgavebeskrivelse. 1. Annoncering Socialstyrelsen annoncerer hermed efter tilbud på uddannelse af medarbejdere i metoden Critical Time Intervention (CTI) under Socialstyrelsens Udbredelsesog Investeringsprogram (UIP) på

Læs mere

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Onsdag den 6. februar 2013 kl. 10:00 ved Søren Østergaard Pedersen (Moderniseringsstyrelsen), Rebecca Hoelgaard Preisler(Moderniseringsstyrelsen),

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Bilag 1: Projektbeskrivelse Projekttitel Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Tema Ansvarlig Sagsnummer Lokale rollemodelkorps Mette Gram og Lotte T. Larsen (Brug For Alle Unge) og Mahtab

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten

Læs mere