Retningslinjer for Herning Kommunes jordsalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for Herning Kommunes jordsalg"

Transkript

1 Retningslinjer for Herning Kommunes jordsalg GODKENDT AF BYRÅDET DEN

2 RETNINGSLINJER FOR HERNING KOMMUNES JORDSALG 1. Indledning Retningslinjer for Herning Kommunes jordsalg har til formål med udgangspunkt i de af Byrådet fastlagte visioner og målsætninger at beskrive kommunens administrationsgrundlag for arealopkøb, byggemodning, markedsføring og salg samt opstille kvalitetsmål for denne service. 2. Vision og målsætning Retningslinjerne for kommunens jordsalg tager afsæt i Byrådets visioner og overordnede målsætninger for kommunens jordforsyning (bolig og erhverv). Visionen beskriver kommunens langsigtede mål og svarer ca. til en 12 års periode. De overordnede målsætninger relaterer sig til ca. en 4 års periode. Endvidere kan der som led i de årlige budgetbehandlinger fastlægges konkrete delmål og indsatsområder samt servicemål. De anførte visioner og målsætninger mv. fremgår af kommunens årlige budgetter og boligforsyningsplanen. Herning Kommune har som målsætning, at der bør kunne bygges boliger i alle kommunens bysamfund. Det kommunale udbud supplerer de private udbud efter en konkret vurdering af den kommunale boligforsyningsplan samt en afvejning af konkurrenceforholdene. For at opfylde denne målsætning arbejdes der med forskellige strategier for byggemodning fordelt på områder efter kommuneplanen. I nogle områder byggemodnes der fuldt ud allerede i forbindelse med grundudbuddet, i andre områder kan der udføres byggemodning betinget af et salg

3 3. Organisation, kompetence mv. 3.1 Politisk organisation: Organisatorisk er den overordnede planlægning samt køb og salg af fast ejendom placeret politisk under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Planlægningen hører under Byplanudvalget. Gennemførelsen af byggemodningen hører under Teknik- og Miljøudvalget. 3.2 Administrativ organisation: Organiseringen af grundsalg har til formål at styrke den strategiske udvikling og sikre en proaktiv indsats på området. Der er overordnet styring på direktionsniveau. Styregruppen konstituerer sig selv med formand. En salgskoordinator dedikeres til intern koordinering af salgsopgaven. Salgskoordinatoren refererer til formanden for den overordnede styregruppe. Den overordnede styregruppe på direktionsniveau udstikker rammerne for en underordnede styregruppe på afdelingschef/-lederniveau med repræsentanter fra forvaltningerne: Teknik og Miljø, Økonomi, Personale og Borgerservice og By, Erhverv og Kultur. Salgskoordinatoren er bindeled mellem de to styregrupper. Byggemodningen kan opdeles i tre hovedfaser: - planlægning, der udføres i - arealerhvervelse/udførelse - salg/færdiggørelse Den indledende fase med planlægning samt den overordnede salgskoordinering er placeret i By, Erhverv og Kultur

4 Teknik og Miljø overtager ansvaret ved detailplanlægningen samt for hovedfaserne "udførelse" og "færdiggørelse". Byggemodningssektionen er koordinator inden for Teknik og Miljø. Staben Jura har fagligt ansvar for opkøb af arealer og efterfølgende skødeskrivning i forbindelse med salg af byggegrunde efter de af Byrådet og Økonomi- og Erhvervsudvalget givne bemyndigelser. 3.3 Arealopkøbsplan: By, Erhverv og Kultur har ansvaret for den løbende revision af kommuneplanen. Med udgangspunkt i denne og byggemodningsplanen udarbejder Staben Jura en arealopkøbsplan. 4. Arealanvendelse 4.1 Arealudnyttelse Af bruttogrundarealet fragår arealer til etablering af veje, stier, grønne områder og beplantning. Nettoarealet udgør det salgbare areal. Fordelingen er afhængig af grundens udformning og den planlægning der er lagt for området. Ligeledes er udnyttelsen afhængig af om der er tale om bolig eller erhverv. Ud fra gennemførte byggemodninger kan udnyttelsen - som gennemsnit - opgøres således: Arealudnyttelse - boliggrunde % Arealudnyttelse - erhvervsgrunde % Veje, stier Veje, stier 5-10 Grønne områder mv Grønne områder mv Salgbart areal Salgbart areal Målsætning: Der tilstræbes en udnyttelse på minimum % for erhvervsarealer og % for boliger. Efter en konkret vurdering kan der være områder hvor bebyggelsesprocenten vil være over 80%. I disse tilfælde vil der ikke etableres grønne områder, legepladser og lignende jf. punkt

5 4.3 Grundreserve. Det er en målsætning, at have en grundreserve på det forventede salg for en periode, der svarer til produktionstiden af en ny udstykning fra påbegyndelse af detailplanlægningen (lokalplan) til igangsættelse af byggemodningen. (Erfaringsmæssigt ca. 1 ½ år). 4.4 Salgsstatistik. Der vil hvert ½ år blive udarbejdet salgsstatistik til forelæggelse for de respektive fagudvalg. Salgsstatistikken vil efterfølgende blive lagt ud på kommunens hjemmeside. 5. Prispolitik 5.1 Regelgrundlag: Kommuner kan købe jord og fast ejendom til sine egne formål samt til forsyning med bolig- og erhvervsgrunde som et led i kommunens bestræbelser på at realisere kommuneplanen. Køb og salg i disse situationer skal ske på sædvanlige handelsvilkår og til markedspris. Kommunen skal handle økonomisk hensigtsmæssigt og må ikke - åbent eller skjult - give økonomisk støtte til erhvervsvirksomheder eller enkeltpersoner. Kommunen må ikke købe jord og byggemodne den med henblik på salg, hvis der ikke på forhånd er udsigt til, at den - på kort eller længere sigt - kan sælges til en pris, der dækker kommunens udgifter. Holder forventningerne ikke stik, må grundene dog sælges til markedspris uanset, at det vil give tab. Hvis markedsprisen omvendt ligger over kommunens fremstillingspris, skal kommunen også sælge til markedsprisen uanset, at dette giver en fortjeneste. Kommunen må ikke favorisere eller diskriminere bestemte købere af grunde. Kommuner er som hovedregel forpligtet til at foretage offentligt udbud af grunde jævnfør Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 968 af 2. december Melder der sig i et udbud flere interesserede købere til samme grund, må der - forudsat at grunden er udbudt til fast pris - gives mulighed for overbud blandt byderne. Det er ikke lovligt at give kommunens egne borgere en fortrinsstilling, ligesom man ikke må foretrække købere, som man særlig gerne vil komme i møde. Det vil kræve en konkret saglig begrundelse at indføre begrænsninger, således at der kun sælges én grund til hver køber. Det offentlige udbud skal ifølge bekendtgørelsen gentages én gang årligt. 5.2 Kalkulationsgrundlag: Følgende udgifter indgår i grundprisberegningen: - værdi af råjord (aktuel genanskaffelsesværdi på tidspunktet for prisberegningen): - byggemodning: - veje: (Udstykningsområdets veje og stier - har som hovedregel status som private fællesveje, dog som offentlige veje/stier i erhvervsudstykninger). Etablering/udbygning af overordnede veje kan efter omstændighederne indgå i prisberegningen, i det omfang at etableringen/udbygningen er nødvendiggjort af udstykningen. Det afgøres i den konkrete sag om udgiften kan indgå og i givet fald med hvilken andel

6 Endvidere indgår udstykningsomkostninger for parcelhusudstykninger. - grønne områder: Etablering og driften i de første 3 år indgår i prisberegningen. Dette forudsætter dog, at der er tale om et grønt område, der er et led i udstykningen. Egentlige offentlige grønne områder indgår ikke i prisberegningen og holdes uden for byggemodningen. -kloaktilslutning: Indgår jfr. kloakbetalingsvedtægten. For parcelhusgrunde etableres stikledning til hver grund. Udgiften indgår i prisberegningen. For erhvervsgrunde etableres et passende antal stik placeret efter en skønnet grundopdeling. Udgiften indgår i grundprisberegningen. -el, vand, fjernvarme/naturgas: Der indgår et byggemodningsbidrag for varme. Øvrige omkostninger indgår ikke i grundprisberegningen. For boliggrunde opkræves de relevante tilslutningsbidrag i forbindelse med salget. For erhvervsgrunde opkræves disse tilslutningsafgifter typisk i forbindelse med tilslutningen. -Kabeltv/bredbånd: Herning Kommune tilstræber, at der er mindst 1 udbyder i et udstykningsområde. Alle udbydere tilbydes at etablere sig i udstykningsområderne sammen med de øvrige forsyninger. Herning Kommune betaler ikke for etableringen. -øvrige: I byggemodningsudgifterne indgår endvidere udstykningsomkostninger for erhvervsudstykninger, jordbundsundersøgelser, rådgiverbistand. -omkostninger: Omfatter skødeomkostninger, markedsførings- og annonceringsomkostninger og administrationsbidrag. -forrentning: Ved prisfastsættelsen tages hensyn til en forrentning af den investerede kapital for en periode svarende til den skønnede realiseringstid for udstykningen. På baggrund af ovennævnte kalkulationer beregnes kostprisen. Inden der træffes endelig beslutning om at gennemføre en lokalplan og byggemodning for en kommunal udstykning, skal der foretages en forkalkulation af udstykningens rentabilitet. 5.3 Markedsprisen: Da kommunen er den største udbyder af såvel bolig- som erhvervsgrunde, vil kommunen som udbyder ofte være prisdannende. Markedsprisen fastsættes ved sammenligninger med eventuelle private udbydere, indhentning af mæglervurderinger samt evt. indhentning af priser for sammenlignelige grunde i sammenlignelige kommuner

7 5.4 Målsætning for omkostningsfordelingen: Omkostningsniveauet for en byggemodning fastlægges ved en afvejning mellem arealudnyttelsen, omkostningsfordelingen og kvaliteten på veje, stier og grønne områder. På baggrund af de seneste bolig- og erhvervsudstykninger fastlægges følgende omkostningsfordeling: Boliger: Erhvervsudstykninger: Veje og stier 35 45% Veje og stier 22-40% Beplantning 12 18% Beplantning 3-7% Tilslutningsbidrag 21-39% Tilslutningsbidrag 37-41% Arealerhvervelse 15-20% Arealerhvervelse 18-22% Øvrige 3-5% Øvrige 4-6% 6. Standardvilkår (principper) 6.1 Reservationer: -Boligudstykninger: Interesserede købere kan efter udbudsfristens udløb reservere én grund i en periode på op til 3 måneder. Såfremt der i 3 måneders perioden viser sig en anden interesseret køber til samme grund har den der har reserveret en forkøbsret i en uge. Staben Jura kontakter i forbindelse hermed den, der har reserveret på det/de i forbindelse med reservationen oplyste telefonnumre. -Erhvervsudstykninger: Interesserede grundkøbere kan efter udbudsfristens udløb reservere et areal for en periode på op til ét år. Reservationen bortfalder herefter uden videre. Reservationer vedr. erhvervsudstykninger behandles skriftligt. 6.2 Betalingsbetingelser: Købesummen erlægges kontant i forbindelse med overtagelsen. Ved forsinket betaling erlægges rente med diskontoen plus 7%. For erhvervsgrunde, hvor der sker udstykning i forbindelse med salget, betales kontant eller med en udbetaling på 20% af købesummen i forbindelse med overdragelsen og resten med renter, når udstykningen er gennemført og der kan udstedes endeligt skøde. Der indgår således ikke anden form for kommunal finansiering, herunder kommunal garanti for evt. lån til betaling af grundkøbesummen. 6.3 Fortrydelsesret: I følge lov om forbrugerbeskyttelse har købere af grunde til beboelse for køberen en fortrydelsesret på 6 hverdage. 6.4 Overtagelsestidspunkt: Overtagelsestidspunktet fastsættes normalt til 1-2 måneder efter aftalens indgåelse

8 6.5 Byggepligt: For parcel- og erhvervsgrunde fastsættes normalt en byggepligt på 3 år fra overtagelsen. Ved fristens udløb undersøges om der er gennemført et byggeri på grunden. Såfremt der ikke er gennemført byggeri kontaktes ejeren for at afklare, om der er aktuelle byggeplaner. 6.6 Tilbagefaldsklausul Der pålægges sædvanlig tilbagefaldsklausul, der forhindrer grundkøberen i at videresælge grunde i ubebygget stand. For boliggrunde betyder dette, at der skal være opført en bolig. For erhvervsgrunde skal der være opført et erhvervsbyggeri på mindst 25 % af grundens samlede byggemulighed. 6.7 Principper for tilbagekøb Såfremt ejeren ikke har aktuelle planer om at bebygge grunden 3 år efter at have erhvervet grunden, eller såfremt køberen ønsker at videresælge grunden i ubebygget stand, foretager Staben Jura et tilbagekøb efter en konkret vurdering. Det er dog muligt administrativt efter en konkret vurdering at give fristforlængelse i udstykningsområder, hvor der er minimal efterspørgsel. Såfremt det besluttes at købe grunden tilbage, betales den oprindelige købesum uden rentetillæg og således, at den oprindelige grundkøber afholder samtlige omkostninger. Såfremt det besluttes at tilbagekøbe grunde fastsættes videresalgsprisen til markedsprisen. Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 19. februar 2007 bemyndiget Staben Jura til at forestå tilbagekøb af parcelhusgrunde og fastsætte videresalgsprisen ud fra den fastlagte praksis inden for området. Orientering om tilbagekøb forelægges for Økonomi- og Erhvervsudvalget halvårligt. 6.8 Jordbundsforhold/miljøricisi: Der foretages normalt jordbundsundersøgelser for et område, inden der træffes beslutning om, at arealet skal byggemodnes. Da jordbundsproblemer kan være af meget lokal karakter, opfordres køberen til selv at foretage supplerende jordbundsundersøgelser. Såfremt resultatet af denne undersøgelse viser, at jordbunden afviger væsentligt fra det, man kan forvente for området, og udgifterne til disse uventede funderinger og/ eller miljøoprensning overstiger 8% af købesummen, har køberen ret til inden 30 dage efter overtagelsen at hæve købet, med mindre Herning Kommune inden for samme frist tilkendegiver at ville friholde køber for de dokumenterede meromkostninger ud over 8 % af den aftalte købesum, der er forbundet med yderligere ekstrafundering, respektive yderligere rensning

9 7. Markedsføring af kommunale grunde. 7.1 Målgruppe: Markedsføringen skal rette sig mod: * virksomheder, institutioner og borgere m.v. der kan tænkes at etablere sig i området, * virksomheder, institutioner m.v. der allerede er etableret i området, * borgere der ønsker at opføre egen bolig, * byggefirmaer mv. 7.2 Markedsføringsstrategi: Salgskoordinatoren er ansvarlig for den overordnede markedsføring. Salgskoordinatoren er ansvarlig for opsøgende salg, se under 7.4. Der laves en målrettet markedsføring mod specifikke kundegrupper. Markedsføring sker primært via kommunens hjemmeside. Der annonceres i aviser, der dækker lokalområdet. Landsdækkende medier anvendes efter konkret vurdering. Gennem markedsføringen skal det sikres, at potentielle kunder ikke er i tvivl om, hvor man skal henvende sig i den kommunale organisation. Synliggørelsen af salgsorganisationen styrkes gennem salgsmaterialet og andet informationsmateriale, skiltning og information. 7.3 Markedsføringsmateriale: Der udarbejdes et præsentabelt og relevant salgsmateriale for hvert udstykningsområde i et layout, der er i overensstemmelse med kommunens designmanual. 7.4 Opfølgende salgsarbejde: Salgskoordinatoren er ansvarlig for opsøgende salg, primært på erhvervsjordområdet. Koordinatoren vil følge kunden fra a-z og være proaktiv ifht. kommunens dialog med erhvervsråd og foreninger, landsbykontaktudvalg m.v. Al registrering sker i SBSYS. Når kontakten er etableret til en potentiel kunde, vil der blive gennemført en præsentation af kommunens udbud af grunde/byggemuligheder. Der vil efter behov tillige blive fokuseret på de øvrige servicetilbud i kommunen, herunder uddannelsesinstitutioner, kulturelle aktiviteter, idrætsfaciliteter og fritidsfaciliteter m.v. 7.5 Information til byggefirmaer, mæglere mv.: I forbindelse med etablering af nye udstykningsområder og hvor det i øvrigt skønnes hensigtsmæssigt, kan der arrangeres orienteringsmøder for byggefirmaer, mæglere og - 9 -

10 andre interessegrupper. Byggefirmaer, håndværkere og mægler mv. kan løbende holde sig orientere via nyhedsmails fra kommunens hjemmeside. 7.6 Uddannelse, rådgivning, service og kvalitetsstyring: Det tilstræbes via dialog med kunder og øvrige interessenter at fremme kundetilfredsheden og produktudbuddet. Der vil løbende blive foretaget en vurdering af behovet for supplerende uddannelse af de medarbejdere, som skal varetage opgaver i forbindelse med salg og kontakten til kunderne/virksomhederne, således at kommunen til enhver tid er i stand til at yde den rådgivning og service, som efterspørges af kunderne. Der foretages en løbende vurdering af, om sagsbehandlingen kan effektiviseres såvel kvantitativt som kvalitativt. Det sikres, at medarbejderne er udstyret med den nødvendige kompetence. Det vil løbende blive foretaget en vurdering af, om det produkt, som kommunen yder, stemmer overens med kundernes forventninger

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

Blåklokkedalen - Tjærbyvang. Salgsvilkår

Blåklokkedalen - Tjærbyvang. Salgsvilkår Blåklokkedalen - Tjærbyvang Salgsvilkår Randers Kommune udbyder attraktiv storparcel i Dronningborg til salg. Det drejer sig om arealet beliggende nord for vejen Blåklokkedalen. Storparcellen vil blive

Læs mere

SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde ved Fælledvej i Hundelev

SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde ved Fælledvej i Hundelev SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde ved Fælledvej i Hundelev Indhold 1. Udbud 2. Overtagelse 3. Betalingsbetingelser 4. Afmærkning af skel 5. Byggetilladelse 6. Kulturarv 7. Skader i

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp AFTALE Maj 2013 Aarhus Kommune og [ ] Bassin 7, Aarhus Ø Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 CVR-nr. 25089944 København

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Juridisk Afdeling Sagsnr.: 2013-52054 KJK/tik Kidholm etape 3 Boligområdet Kidholm ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej. Der er planlagt i alt 30 grunde i boligområdet ved Kidholm.

Læs mere

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud Kultur, Plan og Erhverv 2012 Byggegrund i Svendborg Øst tæt lav boligbebyggelse Tilbud Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst 2 Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst Svendborg Kommune

Læs mere

Salgsbetingelser for 6 parcelhusgrunde beliggende Præstevænget 10 20 i Vita Park

Salgsbetingelser for 6 parcelhusgrunde beliggende Præstevænget 10 20 i Vita Park Salgsbetingelser for 6 parcelhusgrunde beliggende Præstevænget 10 20 i Vita Park Boligområdet er omfattet af lokalplan 1120 - vedtaget den 15. april 2013. Dokumentnr.: 727-2013-43584 side 1 Om udstykningen

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse Udbudsmateriale for salg af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse April 2015 Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK OG FINANSIEL STYRING 2007 2010 GODKENDT AF BYRÅDET DEN Dok.nr: 851058 / jb 1 Indledning. Den økonomiske politik og finansielle styring tjener følgende overordnede formål:??

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere