Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004."

Transkript

1 Kommunal selskabsdannelse København, februar 2004.

2 1. INDLEDNING. EMNEAFGRÆNSNING OG DISPOSITION HVORNÅR ER KOMMUNAL SELSKABSDANNELSE LOVLIG? LOVBESTEMTE TILFÆLDE ULOVBESTEMTE TILFÆLDE RETLIGE KONSEKVENSER AF SELSKABSDANNELSE FRA STYRELSESLOV TIL SELSKABSLOV FORVALTNINGSLOVEN OG OFFENTLIGHEDSLOVEN OG ANDEN OFFENTLIGRETLIG LOVGIVNING GÆLDER IKKE VED OMDANNELSE SKATTEPLIGT SIDEAKTIVITETER LOV 384 OM KOMMUNERS OG AMTSKOMMUNERS SAMARBEJDE MED AKTIESELSKABER (LOVBEKENDTGØRELSE NR. 608 AF 28. JUNI 1996) DEN PRAKTISKE FREMGANGSMÅDE VED OMDANNELSE MV GENERELT OMDANNELSE TIL AKTIESELSKABSFORMEN ERFARINGER VED OMLÆGNING TIL REGNSKABSAFLÆGGELSE EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN GENERELT ANLÆGSAKTIVER OMSÆTNINGSAKTIVER EGENKAPITAL GÆLD NOTER BOGFØRING I KOMMUNENS REGNSKAB FORSKELLIGE SELSKABSKONSTRUKTIONER UDBETALING AF UDBYTTE FRA KOMMUNALE AKTIESELSKABER INDLEDNING LOVREGULEREDE SELSKABER IKKE LOVREGULEREDE SELSKABER SALG AF KOMMUNALE AKTIESELSKABER LOVREGEULEREDE SELSKABER IKKE LOVREGULEREDE FORSYNINGSSELSKABER

3 Indledning. Emneafgrænsning og disposition Dette notat er udarbejdet af KL efter drøftelse med KR med det formål at give KL's medlemmer og KR's kunder en let tilgængelig vejledning om kommunal selskabsdannelse. Notatet er udarbejdet af kontorchef Hans Otto Jørgensen, KL s juridiske kontor, idet KR har bidraget til afsnit 5, 6 og 7, ligesom fuldmægtig Rasmus Tengvad, KL s kontor for teknik og miljø, har bidraget til udarbejdelsen af afsnit 9. Ved kommunal selskabsdannelse forstås i denne sammenhæng alene det forhold, at en kommune omdanner organisationen af en del af sin virksomhed, som hidtil har været varetaget efter reglerne i den kommunale styrelseslov (og anden offentligretlig lovgivning), til at foregå i en privatretlig selskabsform, typisk et aktieselskab (A/S), et anpartsselskab (APS), eller et andelsselskab med begrænset ansvar (AMBA), idet kommunen fortsat bevarer den bestemmende indflydelse ( rådigheden ) i det pågældende selskab. Kommunal deltagelse i selskaber uden for disse tilfælde falder således uden for fremstillingen, selv om de regler i lovgivningen, der gælder for selskaber generelt (og som kort beskrives i fremstillingen) naturligvis også gælder for selskaber, der ikke ejes alene af én kommune. Der er dog (i afsnit 4)givet en kort fremstilling af reglerne i lov 384/1992 (nu lovbekendtgørelse 608/1996) om kommuners samarbejde med aktieselskaber m.v. Der synes at være en stigende interesse i kommunerne for kommunal selskabsdannelse i den anførte forstand, først og fremmest på de traditionelle forsyningsområder, hvor selskabsdannelse ligefrem er foreskrevet i lovgivningen for kommunal elforsyning (dog ikke for netvirksomhed og elproduktion ved affaldsafbrænding) og utvivlsomt efter tilsynspraksis i de senere år tillige lovlig på ulovbestemt grundlag inden for områderne vandforsyning og vandafledning samt affaldsbortskaffelse og -håndtering. Hertil kommer, at havneloven indeholder hjemmel til kommunal havnedrift i aktieselskabsform, ligesom det i loven om kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsudviklingsaktiviteter er anført, at aktiviteter efter loven kan foregå i selskabsform. Herudover anerkendes i tilsynspraksis tilsyneladende også en adgang til selskabsdannelse i enkelte øvrige tilfælde ( biproduktion m.v.), men den nærmere afgrænsning heraf kan ikke anses for definitivt klarlagt. 3

4 I øvrigt er den klare hovedregel (udgangspunktet), at en kommune ikke kan omdanne en del af sin virksomhed til at foregå i selskabsform, hvis kommunen samtidig bevarer rådigheden (dvs. den bestemmende indflydelse som defineret efter selskabslovgivningen) over selskabet. Det følgende afsnit 2 indeholder et forsøg på en nærmere afgrænsning af de tilfælde, hvor kommunal selskabsdannelse i den anførte forstand overhovedet er mulig/lovlig. I afsnit 3 gives en oversigtlig beskrivelse af de væsentlige retlige forskelle mellem drift i sædvanligt kommunalt regi og drift i (privatretlig) selskabsform. Afsnit 4 er en oversigt over principperne i loven om kommuners samarbejde med aktieselskaber. Afsnit 5 indeholder bl.a. en redegørelse for fremgangsmåden ved omdannelse af hidtidig kommunal virksomhed til selskabsform. I afsnit 6 redegøres for en række erfaringer, der hidtil er indhøstet i forbindelse med omlægningen af regnskabsaflæggelsen til at foregå efter årsregnskabsloven. Afsnit 7 indeholder kortfattede overvejelser vedrørende forskellige selskabskonstruktioner, primært på forsyningsområder. Endelig behandles i afsnit 8 og 9 spørgsmålene om udbytte fra kommunale aktieselskaber og helt eller delvist salg af sådanne selskaber. Hvornår er kommunal selskabsdannelse lovlig? 2.1 Lovbestemte tilfælde Lovgivningen indeholder, så vidt det ses, kun ganske enkelte udtrykkelige bestemmelser om kommunal selskabsdannelse i den i afsnit 1 angivne forstand: a. Lov om kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsudviklingsaktiviteter (lovbekendtgørelse nr. 126 af 6. marts 1996 med senere ændringer) indeholder i 2, stk. 1, følgende bestemmelse: Kommuner og amtskommuner kan alene eller i samarbejde med andre iværksætte kollektive erhvervsudviklingsaktiviteter i form af information, rådgivning, erhvervsudviklingsprojekter, forskerparker og anden erhvervsmæssig service, som stilles til rådighed for alle erhvervsvirksomheder eller grupper af virksomheder i kommunen eller amtskommunen. Kommuner og amtskommuner kan herunder medvirke til at udvikle den lokale og regionale erhvervsmæssige infrastruktur gennem koordinerende indsatser og ved etablering af servicetilbud og serviceinstitutioner, der har til formål at fremme produktudvikling samt at fremme etablering og udvikling af virksomheder. Efter 2, stk. 3, kan de i stk. 1 omhandlede aktiviteter foregå i selskabsform. 4

5 Bestemmelsen giver således klar hjemmel til, at en kommune kan udøve de nævnte aktiviteter ved dannelse af et selskab, som kommunen selv kontrollerer/har bestemmende indflydelse i. Den er på den anden side ikke til hinder for, at sådanne aktiviteter udøves i sædvanlig kommunal organisationsform eller i selskabsform sammen med en eller flere andre parter. b. Havneloven ( lov nr. 326 af 28 maj 1999) bestemmer i 6, stk. 1, nr. 4, at en havn ( bl.a.) kan organiseres som et helt eller delvist kommunalt ejet aktieselskab. Bestemmelsen indeholder således udtrykkelig hjemmel til, at en kommune organiserer sin havn som et aktieselskab, som kommunen er eneejer af eller i øvrigt har bestemmende indflydelse i. Den tvinger på den anden side ikke til denne organisationsform, idet kommunen også kan vælge enten at organisere havnen i sædvanlig kommunal organisationsform eller efter de særlige regler i havneloven om såkaldte kommunale selvstyrehavne. Havne kan også drives i aktieselskabsform af flere kommuner i fællesskab eller i et samarbejde med private. c. Elforsyningsloven ( lovbekendtgørelse nr. 767 af 28. august 2001) bestemmer i 4, stk. 1, at kommuner ( i sædvanlig organisationsform) (alene) kan varetage såkaldt netvirksomhed (dvs. el-distribution) og produktion af elektricitet ved afbrænding af affald. Kommuner kan herudover deltage i al anden virksomhed efter loven, når virksomheden varetages af et selskab med begrænset ansvar. Det må antages, at denne bestemmelse ikke udelukker, at netvirksomhed og elproduktion ved affaldsforbrænding kan foregå i et selskab, der etableres af en kommune med disse formål. Herudover skal al anden virksomhed efter loven (produktion og salg m.v.) foregå i selskaber. Der kan både være tale om selskaber, hvori en enkelt kommune har bestemmende indflydelse (eksempel: NESA A/S) og selskaber med kommunal deltagelse, hvor en enkelt kommune ikke har bestemmende indflydelse. Endvidere fremgår det af elforsyningslovens 4, stk. 2,, at kommuner kan deltage i anden virksomhed, som har tilknytning til virksomhed efter loven. Virksomheden skal udøves på kommercielle vilkår i selvstændige selskaber med begrænset ansvar. Også disse aktiviteter må kunne foregå i selskaber, hvor en enkelt kommune har bestemmende indflydelse og i selskaber, hvor dette ikke er tilfældet. 5

6 d. Efter naturgasforsyningslovens 5 er udgangspunktet, at kommuner kun kan deltage i naturgasforsyningsvirksomhed gennem kommunale fællesskaber efter den kommunale styrelseslovs 60, der udelukkende varetager distributionsopgaver. Kommunale fællesskaber kan ikke oprettes som selskaber med begrænset ansvar ( A/S, APS, AMBA), men er i praksis oftest organiserede som interessentskaber, hvilket også gælder de 3 nuværende/tilbageværende selskaber, HNG, Naturgas Midt-Nord og Naturgas Fyn. Ministeren kan tillade kommunal deltagelse i andre selskabsformer med henblik på deltagelse i naturgasforsyningsopgaver. Men denne mulighed har ikke aktuel praktisk betydning Der ses ikke for øvrige kommunale lovregulerede kommunale forsyningsområder (varmeforsyning, vandforsyning, spildevandsafledning, renovationshåndtering m.v. at være fastsat explicitte regler om organisering i selskabsform. På disse områder gælder herefter de uskrevne regler, der skildres i det følgende afsnit. 2.2 Ulovbestemte tilfælde Indenrigsministeriet har gennem 90 erne ved flere lejligheder givet udtryk for følgende retsopfattelse, som her citeres fra ministeriets skrivelse af 3. juni 1998 i anledning af Odense Kommunes planer om at oprette 2 helejede kommunale aktieselskaber for henholdsvis affaldshåndtering og vandforsyning og vandafledning (Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab A/S): Efter den kommunale styrelseslovs 2. stk. 1, styres en kommunes anliggender af kommunalbestyrelsen. Lovens bestemmelser finder anvendelse på alle forhold i den kommunale styrelse, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen, jf. 1, stk. 2. Dette indebærer, at opgaver, som efter lovgivningen skal varetages i kommunalt regi samt opgaver, som en kommune har valgt selv at varetage, som udgangspunkt skal varetages gennem det i styrelsesloven fastlagte styrelsessystem. En kommunalbestyrelse kan derfor normalt ikke udskille en opgave og dertil knyttede kommunale midler i et selvstændigt selskab, f.eks. et aktieselskab, og samtidig bevare rådigheden over opgavevaretagelsen. Herved vil kommunalbestyrelsen bringe sin virksomhed uden for reglerne i styrelseslovgivningen og den øvrige lovgivning, der gælder for kommunal forvaltning. Der henvises til Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 1996, side 47 ff., Jens Garde og Jørgen Mathiassen, Kommunalret, 1991, side 13, og Hans Gammeltoft-Hansens m.fl., Forvaltningsret, 1994, side 484 ff., samt modsat Erik Harder, Dansk Kommunalforvaltning III, 1994, side 61 ff., der synes at forholde sig kritisk til de 6

7 begrænsninger, der i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis sættes for kommunal deltagelse i privatretlige selskabsdannelser. Det antages dog, at der for visse opgavetyper foreligger særlige hensyn, der kan begrunde en opgavevaretagelse i privatretlige organisationsformer, uanset at kommunen bevarer rådigheden over opgavevaretagelsen. Dette er navnlig tilfældet, hvor den pågældende opgave har en mindre sammenhæng med den øvrige kommunale virksomhed, eller hvor hensynet til en forretningsmæssig ledelse af opgavevaretagelsen er fremtrædende. Som eksempel på tilfælde, hvor der foreligger sådanne hensyn, der kan begrunde en kommunal virksomhed i selskabsform, kan nævnes udførelse af forsyningsvirksomhed og forarbejdning og afsætning af biprodukter fra en kommunal virksomhed. En kommunalbestyrelse vil således efter de kommunalretlige regler lovligt kunne varetage sådanne opgaver i et kommunalt ejet aktieselskab. Det er dog en forudsætning, at det ikke i eventuel lovgivning vedrørende den pågældende kommunale virksomhed er fastsat eller forudsat, at virksomheden skal udøves i kommunalt regi. Miljøstyrelsen har i brevet af 8. maj 1991 til Odense Kommune, jf. ovenfor, udtalt, at der ikke i forhold til miljølovgivningen er noget til hinder for etableringen af et aktieselskab på vandforsynings- og spildevandsområdet, når myndighedsopgaverne forbliver hos kommunalbestyrelsen. Efter Miljøstyrelsens opfattelse skal et sådant kommunalt aktieselskab drives efter hvile i sig selv-princippet. Miljøstyrelsen har endvidere ikke haft bemærkninger til etableringen af et tilsvarende selskab på renovationsområdet, jf. styrelsens brev af 15. marts 1995 til Tilsynsrådet for Fyns Amt. Det ses at denne udtalelse ikke i sig selv indeholder nogen helt præcis afgrænsning af de tilfælde, hvor kommunal selskabsdannelse efter ministeriets opfattelse vil være lovlig. Ganske vist synes det klart, at dette (når bortses fra naturgasforsyning) vil gælde alle de såkaldte forsyningsvirksomheder, hvor hvile i sig selvprincippet i en årrække har været gældende og (bortset fra vandforsyning, som en kommune godt kan give tilskud til) og el-produktion stadig er gældende, dvs. elforsyning, fjernvarmeforsyning, kloakforsyning og renovationsbortskaffelse. Som et yderligere eksempel kan nævnes kommunale fællesantenneanlæg. Det synes også at være klart, at hvis det af lovgivningen fremgår, at kommunalbestyrelsen (selv) skal fastsætte fx takster og øvrige forsyningsvilkår, fx i form af lokale regulativer, kan sådanne beføjelser, der har karakter af myndighedsudøvelse, ikke uden særlig hjemmel overlades til et kommunalt selskab. 7

8 Men på den anden side synes ministeriets udtalelse yderligere at åbne mulighed for kommunal selskabsdannelse i visse tilfælde, hvor den pågældende opgave har en mindre sammenhæng med den øvrige kommunale virksomhed, eller hvor hensynet til en forretningsmæssig ledelse af opgavevaretagelsen er fremtrædende. Som eksempel herpå nævnes udtrykkeligt forarbejdning og afsætning af biprodukter fra (en) kommunal virksomhed. M.a.o.: Der synes både at kunne etableres selskaber i tilfælde, hvor opgaven har mindre sammenhæng med kommunens virksomhed i øvrigt ( i sig selv et uklart kriterium) og hvor hensynet til en forretningsmæssig ledelse særligt gør sig gældende (det kan det strengt taget tænkes at gøre på mange kommunale aktivitetsområder!). Som det fremgår, har ministeriet udtrykkeligt anført, at en kommunes afhændelse af biprodukter kan foregå i selskabsform. Der synes hermed fortrinsvist at være tænkt på materielle biprodukter og ikke (længere) på immaterielle biprodukter i form af viden. Det må antages, at eksport (til udlandet) af viden er udtømmende reguleret i 3 i lov om kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsudviklingsaktiviteter. Denne lov giver imidlertid ikke hjemmel til selskabsoprettelse med dette formål. Anden afhændelse af (forarbejdet)viden og derpå byggende materielle ydelser skal foregå efter loven om kommuners samarbejde med aktieselskaber m.v. ( lovbekendtgørelse nr. 608 af 28. juni 1996 med senere ændringer), som ikke tillader, at en enkelt kommune har bestemmende indflydelse i et selskab, der oprettes i medfør af loven. KL har ikke umiddelbart kendskab til konkrete selskabsoprettelser ud fra kriteriet mindre sammenhæng med kommunens virksomhed i øvrigt. Man kunne fx tænke sig kommunal kollektiv trafik (busdrift) etableret på denne måde (også set i sammenhæng med hensynet til en forretningsmæssig ledelse ). Men i 1993 fastslog ministeriet over for Aalborg kommune (og i et svar på et folketingsspørgsmål), at man anså etablering af kommunal bybusdrift i et af kommunen eneejet selskab for ulovlig. Sagen endte med, at bybusdriften efterfølgende blev organiseret i et selskab, der oprettedes i medfør af loven om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber (med DSB som partner). Man kunne endvidere udmærket argumentere for, at kommunal opgaveløsning for andre offentlige myndigheder i medfør af lov nr. 378 om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og tilsvarende bestemmelser i vejloven burde være mulig/lovlig, da hensynet til en forretningsmæssig ledelse af sådanne aktiviteter m.v. i høj grad gør sig gældende, og da sådan opgaveløsning i øvrigt kan hævdes at have mindre 8

9 sammenhæng med kommunens virksomhed i øvrigt. Nogle kommuner har således i sammenhæng med lovens fremkomst og formentlig tillige i forbindelse med øget anvendelse af intern kontraktstyring i kommunerneovervejet at omdanne fx kommunens vej- og parkafdeling eller et kommunalt storkøkken til et eneejet selskab med begrænset ansvar. KL har ikke kendskab til, at der skulle være oprettet sådanne selskaber, og det kan derfor nok lægges til grund, at lov 378 eller reglerne i vejloven, der tillader kommuner at løse vejopgaver for hinanden, ikke i sig selv udgør hjemmel for kommunal selskabsoprettelse. Alt i alt må det herefter konkluderes, at kerneområdet for kommunal selskabsdannelse (uden for de lovregulerede tilfælde) udgøres af de ovenfor nævnte forsyningsområder. Er man uden for disse områder, må retstilstanden betegnes som ikke ganske afklaret i den forstand, at der kan forekomme en række tvivlsomme grænsetilfælde, hvor de af ministeriet anerkendte kriterier for kommunal selskabsdannelse ( hensyn til forretningsmæssig drift og mindre sammenhæng med kommunens aktiviteter i øvrigt) kan hævdes at være opfyldt. Kun eventuelle retssager kan herefter, da tilsynsrådenes og Indenrigsministeriets retsopfattelse synes fastlåst gennem de tidligere udtalelser fra ministeriet, i givet fald bidrage til afklaring af, i hvilket omfang der kan etableres kommunale selskaber til løsning af visse kommunale opgaver, hvis kommunen fortsat ønsker at bevare rådigheden over opgaveløsningen, dvs. bevare, hvad der efter selskabslovgivningen anses for bestemmende indflydelse i selskabet. En sådan indflydelse kan foreligge i kraft af en kommunes besiddelse af aktiemajoriteten med tilsvarende stemmerettigheder på generalforsamlingen, ret til udpegelse af et flertal af bestyrelsesmedlemmerne eller ved en aktionæroverenskomst. Retlige konsekvenser af selskabsdannelse Omdannelse af kommunal virksomhed til at foregå i selskabsform medfører helt grundlæggende ændringer i de regelsæt, hvorefter virksomheden styres. I dette afsnit gennemgås kort de væsentligste af disse ændringer. 3.1 Fra styrelseslov til selskabslov Først og fremmest betyder en kommunal selskabsdannelse, at virksomheden ikke længere styres efter reglerne i lov om kommuners styrelse, men efter den lovgivning, der gælder for vedkommende selskab (typisk aktieselskabsloven). 9

10 Det indebærer bl.a., at beslutninger vedrørende selskabet ikke længere træffes i det hierarki, som den kommunale styrelseslov instituerer (kommunalbestyrelse -udvalg- administration), men i det selskabsretlige beslutningshieraki (typisk generalforsamling- bestyrelse- direktion). Kommunens beføjelser som (ene)aktionær (ejer) udøves principielt alene på selskabets generalforsamlinger. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg og administration har således ingen adgang til at blande sig i spørgsmål vedrørende selskabets løbende drift, idet disse spørgsmål ( mellem generalforsamlingerne, der typisk afholdes 1 gang årligt) afgøres af selskabets bestyrelse og direktion ( eller af andre ansatte efter bemyndigelse) efter den arbejdsdeling, der er fastsat herfor af bestyrelsen inden for de rammer, der følger af selskabslovgivningen. Dette hindrer dog som nævnt ikke, at man i kommunens sædvanlige organisation behandler spørgsmål vedrørende selskabet med henblik på tilkendegivelser og eller beslutninger på generalforsamlingen. Kommunalbestyrelsen må med andre ord kunne give kommunens repræsentant(er) på generalforsamlingen bundet mandat fx vedrørende udøvelsen af stemmeretten. I praksis vil borgmesteren som regel alene repræsentere kommunen på generalforsamlingen. Der opstår i disse tilfælde det spørgsmål, om byrådsmedlemmer, der er indvalgt i et kommunalt selskabs bestyrelse, vil være afskåret fra at medvirke i byrådets behandling af sager vedrørende selskabet som følge af inhabilitet. Dette vil i hvert fald være tilfældet, såfremt byrådets beslutning kan hævdes at være til særlig ugunst eller fordel for selskabet, fx beslutninger om salg eller ophævelse af selskabet, eller beslutninger, der kan siges at indebære kritik af selskabets bestyrelse. I særlige tilfælde må det formentlig antages, at inhabilitet ikke foreligger, fordi der ikke kan siges at være (mulighed for) en interessekonflikt mellem kommunens og selskabets interesser i sagen. Et eksempel herpå kunne være byrådets fastsættelse af takster i et selskab, for hvilket hvile-i-sig-selv- princippet gælder. a. Svækkelse af mindretalsrettigheder. En central forskel mellem de 2 styreformer ligger i det forhold, at den kommunale styrelseslov indebærer betydelige muligheder for (politiske) mindretal til løbende at gøre deres indflydelse gældende i styrelsen af kommunens anliggender. Det følger bl.a. af reglerne om udvalgenes sammensætning (forholdstalsvalg), forslags-/initiativretten for de enkelte medlemmer, de enkelte medlemmers ret til såkaldt sagsindsigt, retten til at henskyde udvalgs beslutninger til kommunalbestyrelsens afgørelse m.v. Selskabslovene indeholder ikke tilsvarende garantier. b. Åbenhed for offentligheden 10

11 Også hvad angår spørgsmål om åbenhed/tilgængelighed i forhold til offentligheden er der afgørende principielle forskelle mellem de 2 styreformer. Det princip om mødeoffentlighed for kommunalbestyrelsens møder, der er fastsat i styrelsesloven, gælder ikke for et selskabs generalforsamling eller bestyrelsesmøder, og det samme gælder reglerne om offentliggørelse af dagsordener og beslutninger. Om forholdet til offentlighedsloven og forvaltningsloven henvises til nedenstående afsnit 3.2. c. Regnskabsførelse og revision Ved omdannelse til selskab skal virksomheden overgå fra regnskabsførelse efter det kommunale regnskabssystem til at følge reglerne i årsregnskabsloven. Et kommunalt aktieselskabs regnskaber kan ikke revideres af Kommunernes Revision (alene), men skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. d. Låneoptagelse Efter lånebekendtgørelsens 4, stk. 1, nr. 3 og, skal den del af lån optaget af ( bl.a.) aktieselskaber med kommunal deltagelse, som kan henføres til vedkommende kommune henregnes til kommunens egen låntagning. Tilsvarende gælder sådanne selskabers leje- og leasingaftaler om benyttelse af ejendomme og lokaler m.v., hvis etablering kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave ( 4, stk. 1, nr. 8) e. Tilsyn Kommunale aktieselskaber er ikke omfattet af reglerne om det almindelige kommunaltilsyn (styrelseslovens kap VI og VII), herunder reglerne om de enkelte bestyrelsesmedlemmers evt. ansvar for skadegørende handlinger. Tilsvarende problemstillinger for selskabers bestyrelsesmedlemmer er dog til dels reguleret i selskabslovgivningen. At kommunale selskaber ikke er omfattet af det almindelige kommunaltilsyns kompetence indebærer, at tilsynsråd og Indenrigsministeriet ikke i noget tilfælde kan tage (direkte)stilling til selskabernes beslutninger eller dispositioner. Tilsynet vil i givet fald være henvist til at rette henvendelse til vedkommende kommune som ejer/medejer af et selskab. f. Lønforhandlingsret/Lønningsnævnet. 11

12 Det skal endelig nævnes, at kommunale aktieselskaber ikke er omfattet af Lønningsnævnets kompetence, jfr. styrelseslovens 67. De kommunale organisationer har heller ikke som for sædvanlig kommunal virksomhednogen bemyndigelse til at forhandle om løn- og ansættelsesforhold med faglige organisationer for personale i kommunale selskaber Forvaltningsloven og offentlighedsloven og anden offentligretlig lovgivning gælder ikke ved omdannelse Med mindre andet er udtrykkeligt hjemlet i lovgivningen, følger det af forvaltningslovens og offentlighedslovens generelle beskrivelse af, hvilke myndigheders virksomhed disse love regulerer, at kommunale selskaber etableret på privatretligt grundlag falder uden for disse loves gældeområde. Det samme gælder ombudsmandsloven og de regler i persondataloven, der særligt vedrører offentlige myndigheders persondatabehandling. På den anden side kan det antagelig følge af det offentlige (kommunale) ejerskab, at kommunale selskaber ikke i enhver henseende er frigjort fra forvaltningsretlige regelsæt i samme omfang, som det gælder for privatejede selskaber. Der kan således argumenteres for, at fx grundlæggende forvaltningsretlige principper om lighed og saglighed også skal følges af offentligt (hel)ejede selskaber Skattepligt Det er en konsekvens af omdannelsen til selskab, at der som udgangspunkt indtræder skattepligt for selskabet af det økonomiske resultat af selskabets virksomhed efter reglerne i selskabsskatteloven. Visse typer af forsyningsvirksomhed er dog skattefri. Er der tale om et selskab, der er undergivet hvile-i-sig-selv-princippet, vil det beskatningsgrundlag, der kan opgøres, oftest være af beskeden størrelse. En nærmere redegørelse for reglerne i selskabsskatteloven falder i øvrigt uden for rammerne af denne fremstilling Sideaktiviteter Elforsyningsloven indeholder, som anført ovenfor i afsnit 2.1. en bestemmelse i 4, stk. 2, om sideaktiviteter, der defineres som virksomhed, som har tilknytning til virksomhed efter loven. Hvad der i øvrigt kan forstås herved, synes ikke indholdsmæssigt afgrænset i loven, og må derfor antagelig alene 12

13 afgøres i de enkelte virksomheders vedtægter inden for de rammer, der sættes af ordlyden i bestemmelsen ( tilknytning til virksomhed efter loven. ). På øvrige områder, hvor kommunal selskabsdannelse er mulig/lovlig, er det tvivlsomt, om det er muligt at opstille fastere regler for, hvilke sideaktiviteter et kommunalt selskab kan varetage. På den ene side kan man hævde, at dette spørgsmål som udgangspunkt må afgøres i de enkelte selskabers vedtægter, og at det harmonerer mindre godt med det erhvervsøkonomiske formål, aktieselskaber som udgangspunkt er designet til at varetage, at foreskrive særlige restriktioner på dette område, idet eventuelle konkurrenceretlige problemer i givet fald i øvrigt må løses af konkurrencemyndighederne. Heroverfor kan indvendes for det første, at en kommune ikke ved at omdanne en del af sin aktivitet til at foregå i selskabsform, bør kunne omgå de almindelige kommunalretlige regler om, at en kommune i almindelighed ikke må drive industri, handel, håndværk m.v. med henblik på forsyning af markedet med varer og tjenesteydelser. En sådan argumentation fremførtes med stor vægt fra Indenrigsministeriets side i debatten i begyndelsen af 90 erne om et antal kommuners aktiebesiddelse i TARCO A/S, hvor ministeriet havde taget initiativ til anlæggelse af retssag mod nogle aktionærer for at få kendt deres aktiebesiddelse ulovlig. For det andet må det vist nok erkendes, at fri adgang til udøvelse af sideaktiviteter synes dårligt forenelig med den hvile i sig selv- økonomi, som stadig præger de fleste af de kommunale forsyningsvirksomheder, hvortil kommer, at sådan erhvervsudøvelse måske endda kunne bringe forsyningssikkerheden i fare. Konklusionen bliver, at på ulovbestemte områder må det antages, at kommunale aktieselskaber kan udøve sideordnede aktiviteter i naturlig forlængelse af deres hovedaktiviteter, hvis aktiviteterne kun svarer til nogle få pct. af den samlede omsætning og i øvrigt er af samme karakter som de sideaktiviteter, en kommune selv lovligt ville kunne udøve i form af afhændelse af biprodukter af materiel eller immateriel art, udnyttelse af lejlighedsvis overskudskapacitet. Lov 384 om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber (lovbekendtgørelse nr. 608 af 28. juni 1996) 13

14 Loven omfatter følgende områder: - 1: Selskaber, der med henblik på salg forarbejder og videreudvikler viden samt produkter og tjenesteydelser, som kommuner og amtskommuner har opbygget i forbindelse med løsning af kommunale og amtskommunale opgaver. I de selskaber, hvor kommunerne har indskudt kapital, kan man foruden den kommunale og amtskommunale viden, produkter og tjenesteydelser også afsætte dermed sammenhængende privat viden m.v., men selskaberne må ikke derudover drive anden virksomhed. - 2: Selskaber, der forsyner kommuner og amtskommuner med varer og tjenesteydelser. Ud over forsyning af kommuner og amtskommuner kan selskaberne fremstille og afsætte varer og tjenesteydelser, baseret på kommunal viden, til andre end kommuner og amtskommuner. Kommuner og amtskommuner vil også, kunne deltage i selskaber, der tillige varetager opgaver uden sammenhæng med kommunal viden. Selskaberne kan udelukkende være aktieselskaber, anpartsselskaber eller andelsselskaber med begrænset ansvar. Det må antages, at der implicit i loven ligger en forudsætning om, at selskaberne skal være oprettet og registreret i Danmark. Loven indeholder ikke nærmere regler om den relative mængde eller art af den (kommunale) viden, der skal betinge kommuners deltagelse i selskaber efter loven. Om denne betingelse er opfyldt vil herefter bero på konkret vurdering eller fortolkning i det enkelte tilfælde. Det skal endvidere understreges, at loven kun regulerer kommuners direkte deltagelse i selskaber efter loven, ikke kommunale fællesskabers. Om de kommunale organisationers medvirken findes en særlig regel i lovens 4. Betingelserne for kommunal deltagelse i lov 384-selskaber er følgende: 1. Det samlede maksimum for kapitalindskud er i alt 10 mio. pr. kommune. Grænsen er absolut, dvs. uafhængig af kommunens størrelse og uanset hvor mange selskaber, kommunen deltager i. I særlige tilfælde kan der dispenseres. 2. Kommunen må ikke gennem sit indskud opnå bestemmende indflydelse i selskabet. Erhvervsministeriet tolker denne betingelse i overensstemmelse med aktieselskabsloven, således at bestemmende indflydelse kan opnås i kraft af aktiebesiddelse, stemmeflerhed eller aktionæroverenskomst og 3. Selskabets vedtægter må ikke give andre end selskabsorganerne ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer. 14

15 Den praktiske fremgangsmåde ved omdannelse mv Generelt Kommunal forsyningsvirksomhed kan generelt omdannes til forskellige "selskabsformer", dvs. aktie- og anpartsselskaber, erhvervsdrivende fond, selvejende institution eller Amba. Hvilken selskabsform der vælges til at varetage den kommunale virksomhed afhænger helt af de fordele / ulemper, der er ved de forskellige selskabsformer. Generelt er formuen udskilt fra stifteren (kommunen) ved oprettelse af en fond, imens det i aktie og anpartsselskabsformen stadig er kommunen, der er ejer af virksomheden. I det følgende vil kun den mest almindelige form, nemlig aktieselskabet, blive gennemgået Omdannelse til aktieselskabsformen Når der er truffet beslutning om at oprette fx en forsyningsvirksomhed i aktieselskabsformen kan man i dette afsnit få indtryk af hvorledes et sådant aktieselskab oprettes og hvilke erfaringer, der hidtil er opsamlet i den kommunale sektor. Kommuner kan oprette aktieselskaber ved kontantindskud eller ved apportindskud. a. Kontantindskud Aktieselskaber kan oprettes ved kontant indskud af likvider til dækning af aktiekapital og eventuelt overkurs ved aktietegningen. Aktiekapitalen skal være minimum kr. Konkret sker dette ved at kommunen køber et "skuffeselskab" (dvs. et allerede registreret aktieselskab som ikke har haft nogen forretningsmæssig aktivitet). Herefter afholdes der ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægterne ændres, og der vælges ny bestyrelse. b. Apportindskud 15

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Kommunal deltagelse i VE-projekter

Kommunal deltagelse i VE-projekter Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11548 Redegørelse Vedrørende Kommunal deltagelse i VE-projekter

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

Retlige rammebetingelser

Retlige rammebetingelser Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11074 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN Sagsnr. 24492-1 Udkast 2. september 2009 NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

D A N SKE HAVNE. Her er havnenes udvikling udfordret af lov om havne. Struktur

D A N SKE HAVNE. Her er havnenes udvikling udfordret af lov om havne. Struktur Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Telefon 33 70 31 37 Giro. nr. 200 30 31 E K S EMPELSAMLING FRA D A N SKE HAVNE www.danskehavne.dk 10. januar 2015 Her er havnenes udvikling udfordret af

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø.

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Formål: Formålet med nærværende responsum er at fremkomme med en

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder 2 Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 4 Rekonstruktion 6 8 11 12 14 XBRL ndberetning af digitale årsrapporter 15 Personalegode

Læs mere

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 2 / 2005 Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere