Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004."

Transkript

1 Kommunal selskabsdannelse København, februar 2004.

2 1. INDLEDNING. EMNEAFGRÆNSNING OG DISPOSITION HVORNÅR ER KOMMUNAL SELSKABSDANNELSE LOVLIG? LOVBESTEMTE TILFÆLDE ULOVBESTEMTE TILFÆLDE RETLIGE KONSEKVENSER AF SELSKABSDANNELSE FRA STYRELSESLOV TIL SELSKABSLOV FORVALTNINGSLOVEN OG OFFENTLIGHEDSLOVEN OG ANDEN OFFENTLIGRETLIG LOVGIVNING GÆLDER IKKE VED OMDANNELSE SKATTEPLIGT SIDEAKTIVITETER LOV 384 OM KOMMUNERS OG AMTSKOMMUNERS SAMARBEJDE MED AKTIESELSKABER (LOVBEKENDTGØRELSE NR. 608 AF 28. JUNI 1996) DEN PRAKTISKE FREMGANGSMÅDE VED OMDANNELSE MV GENERELT OMDANNELSE TIL AKTIESELSKABSFORMEN ERFARINGER VED OMLÆGNING TIL REGNSKABSAFLÆGGELSE EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN GENERELT ANLÆGSAKTIVER OMSÆTNINGSAKTIVER EGENKAPITAL GÆLD NOTER BOGFØRING I KOMMUNENS REGNSKAB FORSKELLIGE SELSKABSKONSTRUKTIONER UDBETALING AF UDBYTTE FRA KOMMUNALE AKTIESELSKABER INDLEDNING LOVREGULEREDE SELSKABER IKKE LOVREGULEREDE SELSKABER SALG AF KOMMUNALE AKTIESELSKABER LOVREGEULEREDE SELSKABER IKKE LOVREGULEREDE FORSYNINGSSELSKABER

3 Indledning. Emneafgrænsning og disposition Dette notat er udarbejdet af KL efter drøftelse med KR med det formål at give KL's medlemmer og KR's kunder en let tilgængelig vejledning om kommunal selskabsdannelse. Notatet er udarbejdet af kontorchef Hans Otto Jørgensen, KL s juridiske kontor, idet KR har bidraget til afsnit 5, 6 og 7, ligesom fuldmægtig Rasmus Tengvad, KL s kontor for teknik og miljø, har bidraget til udarbejdelsen af afsnit 9. Ved kommunal selskabsdannelse forstås i denne sammenhæng alene det forhold, at en kommune omdanner organisationen af en del af sin virksomhed, som hidtil har været varetaget efter reglerne i den kommunale styrelseslov (og anden offentligretlig lovgivning), til at foregå i en privatretlig selskabsform, typisk et aktieselskab (A/S), et anpartsselskab (APS), eller et andelsselskab med begrænset ansvar (AMBA), idet kommunen fortsat bevarer den bestemmende indflydelse ( rådigheden ) i det pågældende selskab. Kommunal deltagelse i selskaber uden for disse tilfælde falder således uden for fremstillingen, selv om de regler i lovgivningen, der gælder for selskaber generelt (og som kort beskrives i fremstillingen) naturligvis også gælder for selskaber, der ikke ejes alene af én kommune. Der er dog (i afsnit 4)givet en kort fremstilling af reglerne i lov 384/1992 (nu lovbekendtgørelse 608/1996) om kommuners samarbejde med aktieselskaber m.v. Der synes at være en stigende interesse i kommunerne for kommunal selskabsdannelse i den anførte forstand, først og fremmest på de traditionelle forsyningsområder, hvor selskabsdannelse ligefrem er foreskrevet i lovgivningen for kommunal elforsyning (dog ikke for netvirksomhed og elproduktion ved affaldsafbrænding) og utvivlsomt efter tilsynspraksis i de senere år tillige lovlig på ulovbestemt grundlag inden for områderne vandforsyning og vandafledning samt affaldsbortskaffelse og -håndtering. Hertil kommer, at havneloven indeholder hjemmel til kommunal havnedrift i aktieselskabsform, ligesom det i loven om kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsudviklingsaktiviteter er anført, at aktiviteter efter loven kan foregå i selskabsform. Herudover anerkendes i tilsynspraksis tilsyneladende også en adgang til selskabsdannelse i enkelte øvrige tilfælde ( biproduktion m.v.), men den nærmere afgrænsning heraf kan ikke anses for definitivt klarlagt. 3

4 I øvrigt er den klare hovedregel (udgangspunktet), at en kommune ikke kan omdanne en del af sin virksomhed til at foregå i selskabsform, hvis kommunen samtidig bevarer rådigheden (dvs. den bestemmende indflydelse som defineret efter selskabslovgivningen) over selskabet. Det følgende afsnit 2 indeholder et forsøg på en nærmere afgrænsning af de tilfælde, hvor kommunal selskabsdannelse i den anførte forstand overhovedet er mulig/lovlig. I afsnit 3 gives en oversigtlig beskrivelse af de væsentlige retlige forskelle mellem drift i sædvanligt kommunalt regi og drift i (privatretlig) selskabsform. Afsnit 4 er en oversigt over principperne i loven om kommuners samarbejde med aktieselskaber. Afsnit 5 indeholder bl.a. en redegørelse for fremgangsmåden ved omdannelse af hidtidig kommunal virksomhed til selskabsform. I afsnit 6 redegøres for en række erfaringer, der hidtil er indhøstet i forbindelse med omlægningen af regnskabsaflæggelsen til at foregå efter årsregnskabsloven. Afsnit 7 indeholder kortfattede overvejelser vedrørende forskellige selskabskonstruktioner, primært på forsyningsområder. Endelig behandles i afsnit 8 og 9 spørgsmålene om udbytte fra kommunale aktieselskaber og helt eller delvist salg af sådanne selskaber. Hvornår er kommunal selskabsdannelse lovlig? 2.1 Lovbestemte tilfælde Lovgivningen indeholder, så vidt det ses, kun ganske enkelte udtrykkelige bestemmelser om kommunal selskabsdannelse i den i afsnit 1 angivne forstand: a. Lov om kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsudviklingsaktiviteter (lovbekendtgørelse nr. 126 af 6. marts 1996 med senere ændringer) indeholder i 2, stk. 1, følgende bestemmelse: Kommuner og amtskommuner kan alene eller i samarbejde med andre iværksætte kollektive erhvervsudviklingsaktiviteter i form af information, rådgivning, erhvervsudviklingsprojekter, forskerparker og anden erhvervsmæssig service, som stilles til rådighed for alle erhvervsvirksomheder eller grupper af virksomheder i kommunen eller amtskommunen. Kommuner og amtskommuner kan herunder medvirke til at udvikle den lokale og regionale erhvervsmæssige infrastruktur gennem koordinerende indsatser og ved etablering af servicetilbud og serviceinstitutioner, der har til formål at fremme produktudvikling samt at fremme etablering og udvikling af virksomheder. Efter 2, stk. 3, kan de i stk. 1 omhandlede aktiviteter foregå i selskabsform. 4

5 Bestemmelsen giver således klar hjemmel til, at en kommune kan udøve de nævnte aktiviteter ved dannelse af et selskab, som kommunen selv kontrollerer/har bestemmende indflydelse i. Den er på den anden side ikke til hinder for, at sådanne aktiviteter udøves i sædvanlig kommunal organisationsform eller i selskabsform sammen med en eller flere andre parter. b. Havneloven ( lov nr. 326 af 28 maj 1999) bestemmer i 6, stk. 1, nr. 4, at en havn ( bl.a.) kan organiseres som et helt eller delvist kommunalt ejet aktieselskab. Bestemmelsen indeholder således udtrykkelig hjemmel til, at en kommune organiserer sin havn som et aktieselskab, som kommunen er eneejer af eller i øvrigt har bestemmende indflydelse i. Den tvinger på den anden side ikke til denne organisationsform, idet kommunen også kan vælge enten at organisere havnen i sædvanlig kommunal organisationsform eller efter de særlige regler i havneloven om såkaldte kommunale selvstyrehavne. Havne kan også drives i aktieselskabsform af flere kommuner i fællesskab eller i et samarbejde med private. c. Elforsyningsloven ( lovbekendtgørelse nr. 767 af 28. august 2001) bestemmer i 4, stk. 1, at kommuner ( i sædvanlig organisationsform) (alene) kan varetage såkaldt netvirksomhed (dvs. el-distribution) og produktion af elektricitet ved afbrænding af affald. Kommuner kan herudover deltage i al anden virksomhed efter loven, når virksomheden varetages af et selskab med begrænset ansvar. Det må antages, at denne bestemmelse ikke udelukker, at netvirksomhed og elproduktion ved affaldsforbrænding kan foregå i et selskab, der etableres af en kommune med disse formål. Herudover skal al anden virksomhed efter loven (produktion og salg m.v.) foregå i selskaber. Der kan både være tale om selskaber, hvori en enkelt kommune har bestemmende indflydelse (eksempel: NESA A/S) og selskaber med kommunal deltagelse, hvor en enkelt kommune ikke har bestemmende indflydelse. Endvidere fremgår det af elforsyningslovens 4, stk. 2,, at kommuner kan deltage i anden virksomhed, som har tilknytning til virksomhed efter loven. Virksomheden skal udøves på kommercielle vilkår i selvstændige selskaber med begrænset ansvar. Også disse aktiviteter må kunne foregå i selskaber, hvor en enkelt kommune har bestemmende indflydelse og i selskaber, hvor dette ikke er tilfældet. 5

6 d. Efter naturgasforsyningslovens 5 er udgangspunktet, at kommuner kun kan deltage i naturgasforsyningsvirksomhed gennem kommunale fællesskaber efter den kommunale styrelseslovs 60, der udelukkende varetager distributionsopgaver. Kommunale fællesskaber kan ikke oprettes som selskaber med begrænset ansvar ( A/S, APS, AMBA), men er i praksis oftest organiserede som interessentskaber, hvilket også gælder de 3 nuværende/tilbageværende selskaber, HNG, Naturgas Midt-Nord og Naturgas Fyn. Ministeren kan tillade kommunal deltagelse i andre selskabsformer med henblik på deltagelse i naturgasforsyningsopgaver. Men denne mulighed har ikke aktuel praktisk betydning Der ses ikke for øvrige kommunale lovregulerede kommunale forsyningsområder (varmeforsyning, vandforsyning, spildevandsafledning, renovationshåndtering m.v. at være fastsat explicitte regler om organisering i selskabsform. På disse områder gælder herefter de uskrevne regler, der skildres i det følgende afsnit. 2.2 Ulovbestemte tilfælde Indenrigsministeriet har gennem 90 erne ved flere lejligheder givet udtryk for følgende retsopfattelse, som her citeres fra ministeriets skrivelse af 3. juni 1998 i anledning af Odense Kommunes planer om at oprette 2 helejede kommunale aktieselskaber for henholdsvis affaldshåndtering og vandforsyning og vandafledning (Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab A/S): Efter den kommunale styrelseslovs 2. stk. 1, styres en kommunes anliggender af kommunalbestyrelsen. Lovens bestemmelser finder anvendelse på alle forhold i den kommunale styrelse, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen, jf. 1, stk. 2. Dette indebærer, at opgaver, som efter lovgivningen skal varetages i kommunalt regi samt opgaver, som en kommune har valgt selv at varetage, som udgangspunkt skal varetages gennem det i styrelsesloven fastlagte styrelsessystem. En kommunalbestyrelse kan derfor normalt ikke udskille en opgave og dertil knyttede kommunale midler i et selvstændigt selskab, f.eks. et aktieselskab, og samtidig bevare rådigheden over opgavevaretagelsen. Herved vil kommunalbestyrelsen bringe sin virksomhed uden for reglerne i styrelseslovgivningen og den øvrige lovgivning, der gælder for kommunal forvaltning. Der henvises til Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 1996, side 47 ff., Jens Garde og Jørgen Mathiassen, Kommunalret, 1991, side 13, og Hans Gammeltoft-Hansens m.fl., Forvaltningsret, 1994, side 484 ff., samt modsat Erik Harder, Dansk Kommunalforvaltning III, 1994, side 61 ff., der synes at forholde sig kritisk til de 6

7 begrænsninger, der i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis sættes for kommunal deltagelse i privatretlige selskabsdannelser. Det antages dog, at der for visse opgavetyper foreligger særlige hensyn, der kan begrunde en opgavevaretagelse i privatretlige organisationsformer, uanset at kommunen bevarer rådigheden over opgavevaretagelsen. Dette er navnlig tilfældet, hvor den pågældende opgave har en mindre sammenhæng med den øvrige kommunale virksomhed, eller hvor hensynet til en forretningsmæssig ledelse af opgavevaretagelsen er fremtrædende. Som eksempel på tilfælde, hvor der foreligger sådanne hensyn, der kan begrunde en kommunal virksomhed i selskabsform, kan nævnes udførelse af forsyningsvirksomhed og forarbejdning og afsætning af biprodukter fra en kommunal virksomhed. En kommunalbestyrelse vil således efter de kommunalretlige regler lovligt kunne varetage sådanne opgaver i et kommunalt ejet aktieselskab. Det er dog en forudsætning, at det ikke i eventuel lovgivning vedrørende den pågældende kommunale virksomhed er fastsat eller forudsat, at virksomheden skal udøves i kommunalt regi. Miljøstyrelsen har i brevet af 8. maj 1991 til Odense Kommune, jf. ovenfor, udtalt, at der ikke i forhold til miljølovgivningen er noget til hinder for etableringen af et aktieselskab på vandforsynings- og spildevandsområdet, når myndighedsopgaverne forbliver hos kommunalbestyrelsen. Efter Miljøstyrelsens opfattelse skal et sådant kommunalt aktieselskab drives efter hvile i sig selv-princippet. Miljøstyrelsen har endvidere ikke haft bemærkninger til etableringen af et tilsvarende selskab på renovationsområdet, jf. styrelsens brev af 15. marts 1995 til Tilsynsrådet for Fyns Amt. Det ses at denne udtalelse ikke i sig selv indeholder nogen helt præcis afgrænsning af de tilfælde, hvor kommunal selskabsdannelse efter ministeriets opfattelse vil være lovlig. Ganske vist synes det klart, at dette (når bortses fra naturgasforsyning) vil gælde alle de såkaldte forsyningsvirksomheder, hvor hvile i sig selvprincippet i en årrække har været gældende og (bortset fra vandforsyning, som en kommune godt kan give tilskud til) og el-produktion stadig er gældende, dvs. elforsyning, fjernvarmeforsyning, kloakforsyning og renovationsbortskaffelse. Som et yderligere eksempel kan nævnes kommunale fællesantenneanlæg. Det synes også at være klart, at hvis det af lovgivningen fremgår, at kommunalbestyrelsen (selv) skal fastsætte fx takster og øvrige forsyningsvilkår, fx i form af lokale regulativer, kan sådanne beføjelser, der har karakter af myndighedsudøvelse, ikke uden særlig hjemmel overlades til et kommunalt selskab. 7

8 Men på den anden side synes ministeriets udtalelse yderligere at åbne mulighed for kommunal selskabsdannelse i visse tilfælde, hvor den pågældende opgave har en mindre sammenhæng med den øvrige kommunale virksomhed, eller hvor hensynet til en forretningsmæssig ledelse af opgavevaretagelsen er fremtrædende. Som eksempel herpå nævnes udtrykkeligt forarbejdning og afsætning af biprodukter fra (en) kommunal virksomhed. M.a.o.: Der synes både at kunne etableres selskaber i tilfælde, hvor opgaven har mindre sammenhæng med kommunens virksomhed i øvrigt ( i sig selv et uklart kriterium) og hvor hensynet til en forretningsmæssig ledelse særligt gør sig gældende (det kan det strengt taget tænkes at gøre på mange kommunale aktivitetsområder!). Som det fremgår, har ministeriet udtrykkeligt anført, at en kommunes afhændelse af biprodukter kan foregå i selskabsform. Der synes hermed fortrinsvist at være tænkt på materielle biprodukter og ikke (længere) på immaterielle biprodukter i form af viden. Det må antages, at eksport (til udlandet) af viden er udtømmende reguleret i 3 i lov om kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsudviklingsaktiviteter. Denne lov giver imidlertid ikke hjemmel til selskabsoprettelse med dette formål. Anden afhændelse af (forarbejdet)viden og derpå byggende materielle ydelser skal foregå efter loven om kommuners samarbejde med aktieselskaber m.v. ( lovbekendtgørelse nr. 608 af 28. juni 1996 med senere ændringer), som ikke tillader, at en enkelt kommune har bestemmende indflydelse i et selskab, der oprettes i medfør af loven. KL har ikke umiddelbart kendskab til konkrete selskabsoprettelser ud fra kriteriet mindre sammenhæng med kommunens virksomhed i øvrigt. Man kunne fx tænke sig kommunal kollektiv trafik (busdrift) etableret på denne måde (også set i sammenhæng med hensynet til en forretningsmæssig ledelse ). Men i 1993 fastslog ministeriet over for Aalborg kommune (og i et svar på et folketingsspørgsmål), at man anså etablering af kommunal bybusdrift i et af kommunen eneejet selskab for ulovlig. Sagen endte med, at bybusdriften efterfølgende blev organiseret i et selskab, der oprettedes i medfør af loven om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber (med DSB som partner). Man kunne endvidere udmærket argumentere for, at kommunal opgaveløsning for andre offentlige myndigheder i medfør af lov nr. 378 om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og tilsvarende bestemmelser i vejloven burde være mulig/lovlig, da hensynet til en forretningsmæssig ledelse af sådanne aktiviteter m.v. i høj grad gør sig gældende, og da sådan opgaveløsning i øvrigt kan hævdes at have mindre 8

9 sammenhæng med kommunens virksomhed i øvrigt. Nogle kommuner har således i sammenhæng med lovens fremkomst og formentlig tillige i forbindelse med øget anvendelse af intern kontraktstyring i kommunerneovervejet at omdanne fx kommunens vej- og parkafdeling eller et kommunalt storkøkken til et eneejet selskab med begrænset ansvar. KL har ikke kendskab til, at der skulle være oprettet sådanne selskaber, og det kan derfor nok lægges til grund, at lov 378 eller reglerne i vejloven, der tillader kommuner at løse vejopgaver for hinanden, ikke i sig selv udgør hjemmel for kommunal selskabsoprettelse. Alt i alt må det herefter konkluderes, at kerneområdet for kommunal selskabsdannelse (uden for de lovregulerede tilfælde) udgøres af de ovenfor nævnte forsyningsområder. Er man uden for disse områder, må retstilstanden betegnes som ikke ganske afklaret i den forstand, at der kan forekomme en række tvivlsomme grænsetilfælde, hvor de af ministeriet anerkendte kriterier for kommunal selskabsdannelse ( hensyn til forretningsmæssig drift og mindre sammenhæng med kommunens aktiviteter i øvrigt) kan hævdes at være opfyldt. Kun eventuelle retssager kan herefter, da tilsynsrådenes og Indenrigsministeriets retsopfattelse synes fastlåst gennem de tidligere udtalelser fra ministeriet, i givet fald bidrage til afklaring af, i hvilket omfang der kan etableres kommunale selskaber til løsning af visse kommunale opgaver, hvis kommunen fortsat ønsker at bevare rådigheden over opgaveløsningen, dvs. bevare, hvad der efter selskabslovgivningen anses for bestemmende indflydelse i selskabet. En sådan indflydelse kan foreligge i kraft af en kommunes besiddelse af aktiemajoriteten med tilsvarende stemmerettigheder på generalforsamlingen, ret til udpegelse af et flertal af bestyrelsesmedlemmerne eller ved en aktionæroverenskomst. Retlige konsekvenser af selskabsdannelse Omdannelse af kommunal virksomhed til at foregå i selskabsform medfører helt grundlæggende ændringer i de regelsæt, hvorefter virksomheden styres. I dette afsnit gennemgås kort de væsentligste af disse ændringer. 3.1 Fra styrelseslov til selskabslov Først og fremmest betyder en kommunal selskabsdannelse, at virksomheden ikke længere styres efter reglerne i lov om kommuners styrelse, men efter den lovgivning, der gælder for vedkommende selskab (typisk aktieselskabsloven). 9

10 Det indebærer bl.a., at beslutninger vedrørende selskabet ikke længere træffes i det hierarki, som den kommunale styrelseslov instituerer (kommunalbestyrelse -udvalg- administration), men i det selskabsretlige beslutningshieraki (typisk generalforsamling- bestyrelse- direktion). Kommunens beføjelser som (ene)aktionær (ejer) udøves principielt alene på selskabets generalforsamlinger. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg og administration har således ingen adgang til at blande sig i spørgsmål vedrørende selskabets løbende drift, idet disse spørgsmål ( mellem generalforsamlingerne, der typisk afholdes 1 gang årligt) afgøres af selskabets bestyrelse og direktion ( eller af andre ansatte efter bemyndigelse) efter den arbejdsdeling, der er fastsat herfor af bestyrelsen inden for de rammer, der følger af selskabslovgivningen. Dette hindrer dog som nævnt ikke, at man i kommunens sædvanlige organisation behandler spørgsmål vedrørende selskabet med henblik på tilkendegivelser og eller beslutninger på generalforsamlingen. Kommunalbestyrelsen må med andre ord kunne give kommunens repræsentant(er) på generalforsamlingen bundet mandat fx vedrørende udøvelsen af stemmeretten. I praksis vil borgmesteren som regel alene repræsentere kommunen på generalforsamlingen. Der opstår i disse tilfælde det spørgsmål, om byrådsmedlemmer, der er indvalgt i et kommunalt selskabs bestyrelse, vil være afskåret fra at medvirke i byrådets behandling af sager vedrørende selskabet som følge af inhabilitet. Dette vil i hvert fald være tilfældet, såfremt byrådets beslutning kan hævdes at være til særlig ugunst eller fordel for selskabet, fx beslutninger om salg eller ophævelse af selskabet, eller beslutninger, der kan siges at indebære kritik af selskabets bestyrelse. I særlige tilfælde må det formentlig antages, at inhabilitet ikke foreligger, fordi der ikke kan siges at være (mulighed for) en interessekonflikt mellem kommunens og selskabets interesser i sagen. Et eksempel herpå kunne være byrådets fastsættelse af takster i et selskab, for hvilket hvile-i-sig-selv- princippet gælder. a. Svækkelse af mindretalsrettigheder. En central forskel mellem de 2 styreformer ligger i det forhold, at den kommunale styrelseslov indebærer betydelige muligheder for (politiske) mindretal til løbende at gøre deres indflydelse gældende i styrelsen af kommunens anliggender. Det følger bl.a. af reglerne om udvalgenes sammensætning (forholdstalsvalg), forslags-/initiativretten for de enkelte medlemmer, de enkelte medlemmers ret til såkaldt sagsindsigt, retten til at henskyde udvalgs beslutninger til kommunalbestyrelsens afgørelse m.v. Selskabslovene indeholder ikke tilsvarende garantier. b. Åbenhed for offentligheden 10

11 Også hvad angår spørgsmål om åbenhed/tilgængelighed i forhold til offentligheden er der afgørende principielle forskelle mellem de 2 styreformer. Det princip om mødeoffentlighed for kommunalbestyrelsens møder, der er fastsat i styrelsesloven, gælder ikke for et selskabs generalforsamling eller bestyrelsesmøder, og det samme gælder reglerne om offentliggørelse af dagsordener og beslutninger. Om forholdet til offentlighedsloven og forvaltningsloven henvises til nedenstående afsnit 3.2. c. Regnskabsførelse og revision Ved omdannelse til selskab skal virksomheden overgå fra regnskabsførelse efter det kommunale regnskabssystem til at følge reglerne i årsregnskabsloven. Et kommunalt aktieselskabs regnskaber kan ikke revideres af Kommunernes Revision (alene), men skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. d. Låneoptagelse Efter lånebekendtgørelsens 4, stk. 1, nr. 3 og, skal den del af lån optaget af ( bl.a.) aktieselskaber med kommunal deltagelse, som kan henføres til vedkommende kommune henregnes til kommunens egen låntagning. Tilsvarende gælder sådanne selskabers leje- og leasingaftaler om benyttelse af ejendomme og lokaler m.v., hvis etablering kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave ( 4, stk. 1, nr. 8) e. Tilsyn Kommunale aktieselskaber er ikke omfattet af reglerne om det almindelige kommunaltilsyn (styrelseslovens kap VI og VII), herunder reglerne om de enkelte bestyrelsesmedlemmers evt. ansvar for skadegørende handlinger. Tilsvarende problemstillinger for selskabers bestyrelsesmedlemmer er dog til dels reguleret i selskabslovgivningen. At kommunale selskaber ikke er omfattet af det almindelige kommunaltilsyns kompetence indebærer, at tilsynsråd og Indenrigsministeriet ikke i noget tilfælde kan tage (direkte)stilling til selskabernes beslutninger eller dispositioner. Tilsynet vil i givet fald være henvist til at rette henvendelse til vedkommende kommune som ejer/medejer af et selskab. f. Lønforhandlingsret/Lønningsnævnet. 11

12 Det skal endelig nævnes, at kommunale aktieselskaber ikke er omfattet af Lønningsnævnets kompetence, jfr. styrelseslovens 67. De kommunale organisationer har heller ikke som for sædvanlig kommunal virksomhednogen bemyndigelse til at forhandle om løn- og ansættelsesforhold med faglige organisationer for personale i kommunale selskaber Forvaltningsloven og offentlighedsloven og anden offentligretlig lovgivning gælder ikke ved omdannelse Med mindre andet er udtrykkeligt hjemlet i lovgivningen, følger det af forvaltningslovens og offentlighedslovens generelle beskrivelse af, hvilke myndigheders virksomhed disse love regulerer, at kommunale selskaber etableret på privatretligt grundlag falder uden for disse loves gældeområde. Det samme gælder ombudsmandsloven og de regler i persondataloven, der særligt vedrører offentlige myndigheders persondatabehandling. På den anden side kan det antagelig følge af det offentlige (kommunale) ejerskab, at kommunale selskaber ikke i enhver henseende er frigjort fra forvaltningsretlige regelsæt i samme omfang, som det gælder for privatejede selskaber. Der kan således argumenteres for, at fx grundlæggende forvaltningsretlige principper om lighed og saglighed også skal følges af offentligt (hel)ejede selskaber Skattepligt Det er en konsekvens af omdannelsen til selskab, at der som udgangspunkt indtræder skattepligt for selskabet af det økonomiske resultat af selskabets virksomhed efter reglerne i selskabsskatteloven. Visse typer af forsyningsvirksomhed er dog skattefri. Er der tale om et selskab, der er undergivet hvile-i-sig-selv-princippet, vil det beskatningsgrundlag, der kan opgøres, oftest være af beskeden størrelse. En nærmere redegørelse for reglerne i selskabsskatteloven falder i øvrigt uden for rammerne af denne fremstilling Sideaktiviteter Elforsyningsloven indeholder, som anført ovenfor i afsnit 2.1. en bestemmelse i 4, stk. 2, om sideaktiviteter, der defineres som virksomhed, som har tilknytning til virksomhed efter loven. Hvad der i øvrigt kan forstås herved, synes ikke indholdsmæssigt afgrænset i loven, og må derfor antagelig alene 12

13 afgøres i de enkelte virksomheders vedtægter inden for de rammer, der sættes af ordlyden i bestemmelsen ( tilknytning til virksomhed efter loven. ). På øvrige områder, hvor kommunal selskabsdannelse er mulig/lovlig, er det tvivlsomt, om det er muligt at opstille fastere regler for, hvilke sideaktiviteter et kommunalt selskab kan varetage. På den ene side kan man hævde, at dette spørgsmål som udgangspunkt må afgøres i de enkelte selskabers vedtægter, og at det harmonerer mindre godt med det erhvervsøkonomiske formål, aktieselskaber som udgangspunkt er designet til at varetage, at foreskrive særlige restriktioner på dette område, idet eventuelle konkurrenceretlige problemer i givet fald i øvrigt må løses af konkurrencemyndighederne. Heroverfor kan indvendes for det første, at en kommune ikke ved at omdanne en del af sin aktivitet til at foregå i selskabsform, bør kunne omgå de almindelige kommunalretlige regler om, at en kommune i almindelighed ikke må drive industri, handel, håndværk m.v. med henblik på forsyning af markedet med varer og tjenesteydelser. En sådan argumentation fremførtes med stor vægt fra Indenrigsministeriets side i debatten i begyndelsen af 90 erne om et antal kommuners aktiebesiddelse i TARCO A/S, hvor ministeriet havde taget initiativ til anlæggelse af retssag mod nogle aktionærer for at få kendt deres aktiebesiddelse ulovlig. For det andet må det vist nok erkendes, at fri adgang til udøvelse af sideaktiviteter synes dårligt forenelig med den hvile i sig selv- økonomi, som stadig præger de fleste af de kommunale forsyningsvirksomheder, hvortil kommer, at sådan erhvervsudøvelse måske endda kunne bringe forsyningssikkerheden i fare. Konklusionen bliver, at på ulovbestemte områder må det antages, at kommunale aktieselskaber kan udøve sideordnede aktiviteter i naturlig forlængelse af deres hovedaktiviteter, hvis aktiviteterne kun svarer til nogle få pct. af den samlede omsætning og i øvrigt er af samme karakter som de sideaktiviteter, en kommune selv lovligt ville kunne udøve i form af afhændelse af biprodukter af materiel eller immateriel art, udnyttelse af lejlighedsvis overskudskapacitet. Lov 384 om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber (lovbekendtgørelse nr. 608 af 28. juni 1996) 13

14 Loven omfatter følgende områder: - 1: Selskaber, der med henblik på salg forarbejder og videreudvikler viden samt produkter og tjenesteydelser, som kommuner og amtskommuner har opbygget i forbindelse med løsning af kommunale og amtskommunale opgaver. I de selskaber, hvor kommunerne har indskudt kapital, kan man foruden den kommunale og amtskommunale viden, produkter og tjenesteydelser også afsætte dermed sammenhængende privat viden m.v., men selskaberne må ikke derudover drive anden virksomhed. - 2: Selskaber, der forsyner kommuner og amtskommuner med varer og tjenesteydelser. Ud over forsyning af kommuner og amtskommuner kan selskaberne fremstille og afsætte varer og tjenesteydelser, baseret på kommunal viden, til andre end kommuner og amtskommuner. Kommuner og amtskommuner vil også, kunne deltage i selskaber, der tillige varetager opgaver uden sammenhæng med kommunal viden. Selskaberne kan udelukkende være aktieselskaber, anpartsselskaber eller andelsselskaber med begrænset ansvar. Det må antages, at der implicit i loven ligger en forudsætning om, at selskaberne skal være oprettet og registreret i Danmark. Loven indeholder ikke nærmere regler om den relative mængde eller art af den (kommunale) viden, der skal betinge kommuners deltagelse i selskaber efter loven. Om denne betingelse er opfyldt vil herefter bero på konkret vurdering eller fortolkning i det enkelte tilfælde. Det skal endvidere understreges, at loven kun regulerer kommuners direkte deltagelse i selskaber efter loven, ikke kommunale fællesskabers. Om de kommunale organisationers medvirken findes en særlig regel i lovens 4. Betingelserne for kommunal deltagelse i lov 384-selskaber er følgende: 1. Det samlede maksimum for kapitalindskud er i alt 10 mio. pr. kommune. Grænsen er absolut, dvs. uafhængig af kommunens størrelse og uanset hvor mange selskaber, kommunen deltager i. I særlige tilfælde kan der dispenseres. 2. Kommunen må ikke gennem sit indskud opnå bestemmende indflydelse i selskabet. Erhvervsministeriet tolker denne betingelse i overensstemmelse med aktieselskabsloven, således at bestemmende indflydelse kan opnås i kraft af aktiebesiddelse, stemmeflerhed eller aktionæroverenskomst og 3. Selskabets vedtægter må ikke give andre end selskabsorganerne ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer. 14

15 Den praktiske fremgangsmåde ved omdannelse mv Generelt Kommunal forsyningsvirksomhed kan generelt omdannes til forskellige "selskabsformer", dvs. aktie- og anpartsselskaber, erhvervsdrivende fond, selvejende institution eller Amba. Hvilken selskabsform der vælges til at varetage den kommunale virksomhed afhænger helt af de fordele / ulemper, der er ved de forskellige selskabsformer. Generelt er formuen udskilt fra stifteren (kommunen) ved oprettelse af en fond, imens det i aktie og anpartsselskabsformen stadig er kommunen, der er ejer af virksomheden. I det følgende vil kun den mest almindelige form, nemlig aktieselskabet, blive gennemgået Omdannelse til aktieselskabsformen Når der er truffet beslutning om at oprette fx en forsyningsvirksomhed i aktieselskabsformen kan man i dette afsnit få indtryk af hvorledes et sådant aktieselskab oprettes og hvilke erfaringer, der hidtil er opsamlet i den kommunale sektor. Kommuner kan oprette aktieselskaber ved kontantindskud eller ved apportindskud. a. Kontantindskud Aktieselskaber kan oprettes ved kontant indskud af likvider til dækning af aktiekapital og eventuelt overkurs ved aktietegningen. Aktiekapitalen skal være minimum kr. Konkret sker dette ved at kommunen køber et "skuffeselskab" (dvs. et allerede registreret aktieselskab som ikke har haft nogen forretningsmæssig aktivitet). Herefter afholdes der ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægterne ændres, og der vælges ny bestyrelse. b. Apportindskud 15

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S.

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S. Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning 07-09- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Messecenter Herning A/S. X har ved mail af 7. december 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN Sagsnr. 24492-1 Udkast 2. september 2009 NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Kommunal selskabsdeltagelse

Kommunal selskabsdeltagelse Kommunal selskabsdeltagelse Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Johan Weihe og advokat Nicolai Als 2 Hjemmel for kommunal selskabsdeltagelse 1. Offentlige selskaber/forvaltningsorganer

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

ORGANISATIONSFORMER PÅ AFFALDSOMRÅDET September 2006

ORGANISATIONSFORMER PÅ AFFALDSOMRÅDET September 2006 J.nr.. 030200-0004 mko/lf ORGANISATIONSFORMER PÅ AFFALDSOMRÅDET September 2006 Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 www.bechbruun.com København Århus

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Notat om retlige rammer for fælles løsninger for kommunalt samarbejde. Arbejdsgruppe vedr. fælles løsninger i kommunerne

Notat om retlige rammer for fælles løsninger for kommunalt samarbejde. Arbejdsgruppe vedr. fælles løsninger i kommunerne Notat om retlige rammer for fælles løsninger for kommunalt samarbejde Arbejdsgruppe vedr. fælles løsninger i kommunerne April 2014 Arbejdsgruppen vedr. fælles løsninger i kommunerne Enhed Kommunaljura

Læs mere

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008.

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008. Notat Omhandlende Biokraft A/S Udarbejdet den 21. juli 2008. Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Notat fra BDO Kommunernes Revision 4-6 Anbefalinger 7-8 Bilag 9 2 Indledning Dette er notat er udarbejdet

Læs mere

Lokalitetsprincippet i den danske kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed

Lokalitetsprincippet i den danske kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed Lokalitetsprincippet i den danske kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed Nordisk forvaltningsrettslig seminar 2012 Emnets relevans Mangeårig tradition for kommunal forsyningsvirksomhed

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Faxe Kommune Holding A/S

Faxe Kommune Holding A/S Faxe Kommune Holding A/S Industrivej 2, 4683 Rønnede xx xx xx xx Vurderingsberetning til brug for selskabsstiftelse ved apportindskud Åbningsbalance pr. 1. december 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Ringsted Fjernvarme A/S

Ringsted Fjernvarme A/S Ringsted Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til åbningsbalance pr. i. januar 2oi2 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegnuiger Bestyrelsens undersla~ifter Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

TEMADAG OM FJERNKØLING

TEMADAG OM FJERNKØLING TEMADAG OM FJERNKØLING René Frisdahl Jensen, Advokat Den 7. oktober 2014 PROGRAM side 2 1. De juridiske rammer 2. Finansiering 3. Mulige organisationsmodeller 4. Samhandel 5. Stiftelse af et fjernkølingsselskab

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sagsnr. 2013-07779 Doknr. 105424 Dato 04-06-2013 Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen

Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen Hørsholm Kommune har bedt mig vurdere, om kommunalretlige regler eller principper er til hinder for kommunens hjemtagelse af Rungsted Havn. Advokat

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Regnskabsinstruks. Indledning

Regnskabsinstruks. Indledning 1 Regnskabsinstruks for kommuners indberetninger i henhold til bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommunernes indberetninger og erklæringer efter lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger eller

Læs mere

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING Bilag 2: Notat om kompetencefordeling og bestyrelsessammensætning 27. marts 2015 version 1.0 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet Fungerende nævnsformand,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Samarbejde mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune om regional og kommunal madproduktion

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 9 Nordfyns Kommune - Samarbejde eller sammenlægning med Odense Vandselskab A/S 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter. www.energiogmiljo.dk

Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter. www.energiogmiljo.dk Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter 1 Redegørelsens indhold Lidt om juraen på området Hjemmelsgrundlaget Låneoptagelse og garantistillelse Modregningsreglerne Risikoafdækning

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP Hørsholm Kommune Kommunalbestyrelsen v/borgmester Uffe Thorndahl Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 77 00 00 Fax 33 77 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Fundats for Poul Due Jensen s Fond

Fundats for Poul Due Jensen s Fond Fundats for Poul Due Jensen s Fond 1. Navn 1.1 Fondens navn er Poul Due Jensen s Fond. Fonden driver tillige virksomhed under binavnet Grundfos Fonden (Pouls Due Jensen s Fond). 1.2 Fonden er en selvejende

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1 The linked image cannot be displayed. Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1 Deltagere: Flemming Madsen, Niels Højte Hansen, Birthe

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

4 Vurderingsberetninger og åbningsbalancer i Koncernen:

4 Vurderingsberetninger og åbningsbalancer i Koncernen: Bilag 4: Udkast til vurderingsberetninger og åbningsbalancer 4 Vurderingsberetninger og åbningsbalancer i Koncernen: 4.1 Silkeborg Forsyning A/S under stiftelse Udkast til vurderingsberetning med åbningsbalance

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 hjemvises

Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 hjemvises (Elforsyning) Nykøbing Falster Kommune over Energitilsynet af 25. april 2005 størrelsen af indberettet rådighedsbeløb i forbindelse med Nykøbing Falster Kommunes salg af elnetvirksomhed Nævnsformand, dommer

Læs mere

KOMMUNALE SELSKABER OG FÆLLESSKABER

KOMMUNALE SELSKABER OG FÆLLESSKABER Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

Statsamtets udtalelse til Esbjerg Kommune af 31.10.2007

Statsamtets udtalelse til Esbjerg Kommune af 31.10.2007 Statsamtets udtalelse til Esbjerg Kommune af 31.10.2007 31.10.- 2007 Esbjerg Kommune har ved brev af 2. maj 2007 rettet henvendelse til statsforvaltningen Syddanmark med anmodning om en vejledende udtalelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

VEJLEDNING OM. uddelinger

VEJLEDNING OM. uddelinger VEJLEDNING OM uddelinger UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Hvad kan anvendes til uddelinger... 2 3. Pligt til at foretage uddelinger... 3 4. Hvornår besluttes rammen

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 236. Godkendelse af dagsorden 523 237. Til orientering

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

V E D T Æ G T E R GRUNDKORT FYN A/S

V E D T Æ G T E R GRUNDKORT FYN A/S Error! Not a valid filename. Advokat Hans Vestergaard 14.09.2005 Slotsgade 21-5100 Odense C Tlf. 66190066 J.nr. 17.11950/MI V E D T Æ G T E R for GRUNDKORT FYN A/S CVR-nr. Error! Not a valid filename.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere