Lejelovens blanketregel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejelovens blanketregel"

Transkript

1 September 2006 nyhedsbrev ADVOKATGRUPPEN INDHOLD 1 Lejelovens blanketregel 2 Danske Lov Revisionspligt for mindre selskaber 3 Ny arvelov Ejendomsinvestering i Tyskland 4 Pensionsrettigheders deling 5 Ny markedsføringslov 7 Dybe links Fotografering af personer Lejelovens blanketregel Retsgrundlaget Lejeaftaler er som udgangspunkt ikke underlagt formkrav, men dette udgangspunkt modificeres dog af Lejelovens 5. Bestemmelsen, der blev indført i sin nuværende form i 1982, fastslår, at såfremt udlejer anvender standardkontrakter ved indgåelsen af lejeaftaler, skal bestemmelser, der pålægger lejeren større forpligtelser eller giver lejeren mindre rettigheder end angivet i loven, fremhæves for at være gyldige. Fremhævelseskravet består af to momenter: den enkelte mere byrdefulde bestemmelse skal være fremhævet det skal fremgå af lejeaftalen, at de særligt fremhævede bestemmelser er mere byrdefulde for lejeren. Endvidere fremgår det, at der ved lejeaftaler vedrørende beboelseslejligheder eller enkelte værelser skal anvendes autoriserede blanketter. Østre Landsret dom af 9. september 2005 Østre Landsret har ved en dom af 9. september 2005 præciseret, hvorledes den såkaldte blanketregel i Lejelovens 5 skal fortolkes. En række lejere af beboelseslejligheder i en tidligere industribygning i Roskilde protesterede bl.a. mod de "trappelejeklausuler", der fandtes i deres lejekontakter. Ved en trappelejeklausul forstås, at huslejen årligt opreguleres med et bestemt aftalt beløb indenfor en forud fastsat årrække - i dette tilfælde i 15 år. Lejeaftalen bestod af Boligministeriets autoriserede typeformular A, 7. udgave, samt et maskinskrevet tillæg. I formularens 11 kunne anføres eventuelle særlige vilkår. Udlejer havde dog valgt ikke at udfylde denne rubrik og havde i stedet indføjet vilkårene i tillægget. Lejerne havde underskrevet såvel selve lejeaftalen som tillægget. Lejernes indsigelser var blandt andet begrundet med, at lejekontrakterne indeholdt fem siders maskinskrevet tekst, der var ganske enslydende for alle lejekontrakterne, og som bl.a. indeholdt bestemmelserne om trappeleje. De maskinskrevne sider fremtrådte som en integreret del af den samlede lejekontrakt. Lejerne var af den opfattelse, at denne fremgangsmåde var i strid med Lejelovens 5, stk. 1, da vilkårene hermed ikke var tilstrækkeligt fremhævede. Endvidere procederedes der fra lejernes side på, at tillægget var ugyldigt, da der ikke var benyttet et autoriseret tillæg som krævet i lejelovens 5, stk. 2. Dommens præmisser Boligretten i Roskilde og efterfølgende Østre Landsret gav ikke lejerne medhold heri og godkendte dermed udlejers fremgangsmåde. Lejerne blev derfor dømt til at anerkende de aftalte vilkår for lejemålene. I præmisserne fremhævedes det, at de nævnte fem maskinskrevne sider var underskrevet særskilt af lejerne, der ligeledes særskilt havde underskrevet det tillæg til lejekontrakterne, hvori de trinvise stigninger i huslejerne var angivet. Udformningen burde endvidere have givet lejerne særlig anledning til at sætte sig ind i indholdet forud for underskrivelsen og var dermed efter rettens vurdering tilstrækkeligt fremhævet. Landsretten valgte endvidere at anskue tillægget som en integreret del af den autoriserede blanket og dermed blot som en tilføjelse til lejeaftalens 11. Tillægget skulle herefter ikke

2 side 2 selvstændigt være autoriseret. Danske Lov Kong Christian den 5. s Danske Lov fra 1683 indeholder en del bestemmelser, der fortsat indgår som en del af dansk ret. F.eks , der bestemmer, at aftaler, uanset om de er mundtlige eller skriftlige, skal overholdes - eller med lovens egne ord: Een hver er pligtig at efterkomme hvis hand med Mund, Haand og Segl, lovet og indgaaet haver. Eller , der fastslår, at en arbejdsgiver som hovedregel hæfter for det tab, en ansat påfører andre: End giver Husbond sin Tiener, eller anden, Fuldmagt paa sine Vegne at forrette noget, da bør Husbonden selv at svare til hvad derudj forseis af den, som hand Fuldmagt givet haver, og af hannem igien søge Opretning. Danske Lov burde måske også i vore dage være pensum for præster: De skulle ej heller sige hvad dennem selv lyster; Men hvad der hører til Sagen skulle de påminde med klare og velforstandige Ord. De skulle ej giøre deris Prædikener alt for vidtløftige, og ej dem over én Time forlænge den gemeene Mand til Kiedsommelighed og dis mindre Opbyggelse, som alt for meget paa én gang ikke fatte og beholde kand. Diskoteksejere m.fl. tænkte man på allerede i 1683: De, som forfører Ungdommen til Drik, Dobbel og anden forargelig Omgængelse, straffis på deris Boeslod og forvisis Byen. Have de ingen Boslod, straffis på Kroppen med Fængsel og Arbejd, som forseelsen er til. Indvandrerpolitikken var klar og konsekvent: Munke, Jesuviter og deslige Papistiske Geistlige Personer maa under deris Livs Fortabelse ikke her i Kongens Riger og Lande lade sig finde, eller opholde. Hvo vidende saadanne Personer huse og herberge, eller stæde dennem Platz til deris Romerske Ceremonier at fulddrive, straffis som de, der huse Fredløse. I dagens Danmark kan man straffes med bøde og fængsel i op til 4 måneder, hvis man bespotter noget religionssamfund; endog papister er i dag beskyttet. Dengang gik man anderledes effektivt til værks: Hvem som overbevisis at have lastet Gud, eller bespottet hans hellige Navn, Ord og Sacramenter, hannem skal Tungen levendis af hans Mund udskæris, dernæst hans Hoved afslais, og tillige med Tungen settis paa een Stage. Haver nogen sin Haand til nogen saadan Guds Foragt brugt, da bør den og af hannem levendis at afhuggis, og hos Hovedet paa Stagen fæstis. Revisionspligt for mindre selskaber I kølvandet på de store erhvervsskandaler, man har oplevet i udlandet, er også vores hjemlige erhvervslovgivning blevet strammet. For navnlig mindre virksomheder kan den øgede regulering dog virke som en hæmsko, og man har derfor med vedtagelsen af ændringer af blandt andet årsregnskabsloven lempet visse af restriktionerne for de små virksomheder. Baggrunden for ændringerne findes i EU s 4. direktiv, hvorefter der er mulighed for at fritage alle virksomheder i regnskabsklasse B for revisionspligten. Af regnskabsklasse B omfattes A/S, ApS, P/S og erhvervsdrivende fonde, samt øvrige virksomheder, der er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, og som har en balancesum på 20 millioner kr., en nettoomsætning på 40 millioner kr. samt 50 ansatte. Folketinget har dog valgt foreløbigt blot at lade ændringerne gælde for mindre virksomheder. Selskaber, hvis regnskabsår starter 1. januar 2006 eller senere, kan i medfør af ændringerne i årsregnskabsloven fravælge revision af årsrapporten. Ændringen gælder dog kun for mindre virksomheder, der i to på hinanden følgende regnskabsår ikke overskrider to af nedenstående størrelser: en balancesum på 1,5 millioner kr. en nettoomsætning på 3,0 millioner kr. et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12. På nuværende tidspunkt skønner Erhvervs- og Økonomiministeriet, at op mod danske virksomheder kan vælge at benytte sig af lempelsen. Undtaget fra bestemmelsen er virksomheder, der besidder kapitalandele i dattervirksomheder eller associerede virksomheder (holdingselskaber), samt erhvervsdrivende fonde. Noget tilsvarende gør sig gældende, hvis Erhvervs- og Selskabsstyrelsen konstaterer væsentlige fejl eller mangler i forhold til selskabs- eller regnskabslovgivningen eller andre grove uregelmæssigheder. I sådanne tilfælde kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen pålægge virksomheden revisionspligt. En virksomhed, der benytter sig af lempelsesmuligheden, skal fortsat udarbejde og offentliggøre en årsrapport i henhold til Årsregnskabsloven. Som det også var tilfældet tidligere, skal denne godkendes og underskrives af selskabets ledelse. Beslutningen om bortfald af revisionspligten skal træffes på en ordinær generalforsamling med simpelt flertal, medmindre vedtægterne indeholder skærpede majoritetskrav. Er revisionspligten gyldigt bortfaldet, har virksomheden som udgangspunkt ikke længere pligt til at få revideret f.eks. åbningsbalancer Ny advokater i Fredericia Den 1. september 2006 indtrådte advokat Bo Tind Harre som partner i Advokatgruppen. Advokat Bo Tind Harre (H) Bo Tind Harre, der er født i 1960, er juridisk kandidat fra 1991 og fik advokatbestalling i I 2001 fik han møderet for landsretten og i 2006 for Højesteret. Han er alment praktiserende indenfor erhvervsretten, men rådgiver også vedrørende privatpersoners retsforhold. Hans ekspertise ligger ikke mindst indenfor fast ejendom, hvor han bl.a. arbejder med entrepriseret, ejendomsoverdragelse, rets- og voldgiftssager, udstykning m.v. Hans klienter tæller et af landets store typehusfirmaer. I sin fritid dyrker Bo Tind Harre bl.a. løb. Indenfor det seneste par år har han således deltaget i 4 marathonløb og en lille snes halvmaratonløb. Ligeledes med virkning fra den 1. september 2006 er advokat Flemming Funch, der indtil da har drevet advokatvirksomhed i kompagniskab med Bo Tind Harre, blevet ansat i Advokatgruppen. Flemming Funch, f. 1945, er juridisk kandidat fra 1979 og har møderet for Højesteret. Han var, inden han indledte selvstændig

3 side 3 likvidationsbalancer mellembalancer ved fusion og spaltning Krav om revisorpåtegnet erklæring gælder dog stadig Stiftelse og kapital i værdier Vurderingsmandsudtalelser ved fusion og spaltning Kapitalnedsættelse til dækning af underskud (medmindre der samtidig tegnes en tilsvarende forhøjelse) Kapitalnedsættelse og udbytte i værdier Det er vedtaget, at lempelsen af revisionspligten skal tages op til evaluering senest i folketingsåret 2009/10. Ny arvelov I 1999 udarbejdede dr. jur. Finn Taksøe- Jensen efter anmodning fra Justitsministeriet en redegørelse om behovet for ændring af den gældende arvelov. Fra redegørelsen kan fremhæves følgende: "Der bør foretages en fuldstændig revision af arveloven, ved hvilken der tages udgangspunkt i de forskellige moderne familiedannelser og gives en klarere regulering af arvereglerne for disse. Grunden til det opståede behov for en ændring er de nye familiemønstre med ugifte samlevende og sammenbragte børn, der er blevet mere reglen end undtagelsen siden den nuværende arvelov blev vedtaget i I betænkningen fra det nedsatte arvelovsudvalg foreslås bl.a. følgende ændringer: En styrkelse af retsstillingen for ugifte samlevende ved indførsel af en mindstearveret for samlevende, der har boet sammen i mindst to år, eller som venter fællesbarn. En yderligere betingelse er, at de opfylder betingelserne for at blive gift, hvilket udelukker sammenlevende af samme køn. Tilsvarende vil samlevende kunne oprette et testamente, hvis ovennævnte betingelser er til stede, hvori de bestemmer, at de skal arve hinanden som ægtefæller. Udvalget vil også styrke den efterlevende ægtefælles retsstilling bl.a. ved at forhøje ægtefællens legale arvebrøk fra en tredjedel til halvdelen og samtidig reducere tvangsarvingernes arveret fra halvdelen til en fjerdedel af den legale arv. Dette medfører, at den efterlevende ægtefælle kan begunstiges i højere grad end tidligere, og at adgangen til at differentiere mellem børnene øges. Ændringen er foreslået for at hindre, at efterlevende ægtefæller f.eks må sælge huset for at frigøre en friværdi, som børnene skal have del i. Vidnetestamenter afskaffes og erstattes af midlertidige testamenter, der oprettes for advokat og har en gyldighed på tre måneder. Tilbagekaldelse af testamenter kan efter lovændringen kun ske ved nyt testamente. Som noget nyt kan arvelader oprette en fortegnelse over indboets fordeling uden at iagttage reglerne om testamenters oprettelse. Ændringsforslagene i betænkningen forventes fremsat som lovforslag i efteråret 2006 med forventet ikrafttræden 1. januar Ejendomsinvestering i Tyskland Danskeres ejendomsinvesteringer i Tyskland er kraftigt stigende som følge af, at ejendomspriserne ligger lavt i forhold til det meste af Vesteuropa. Selv om den geografiske distance er begrænset, er der dog en del forskelle i relevante retsregler, som man skal være opmærksom på. Følgende tre ret tilfældige eksempler er illustrative: 1. Fuldbyrdelse af gældsbreve I Danmark er vi vant til, at en kreditor og en skyldner som et vilkår ved udlån af penge selv kan aftale, at skyldnerens gæld til kreditor skal kunne inddrives gennem fogedretten uden forudgående dom, hvis skyldner ikke betaler frivilligt. Et sådant vilkår i en skriftlig aftale - en fuldbyrdelsesklausul - kan derfor spare kreditor for en retssag ved inddrivelse af gælden. I Tyskland vil en tilsvarende aftale mellem kreditor og skyldner om fuldbyrdelse ikke have samme virkning, medmindre den skriftlige aftale er bevidnet og påtegnet af en tysk notar. Dette har naturligvis betydning, hvis skyldforholdet mellem kreditor og skyldner skal bedømmes efter tysk ret - men det er også vigtigt at huske på, hvis skyldnerens aktiver befinder i Tyskland. 2. Overdragelse til sikkerhed Hvis en kreditor får sikkerhed i en fordring, som skyldneren har mod tredjemand, er vi i Danmark vant til, at en meddelelse fra kreditor til pågældende tredjemand om transport af fordringen betyder, at kreditor har sikret fordringen mod skyldners eventuelle andre aftaler og mod anden retsforfølgning af skyldner. I Tyskland er det ikke tilstrækkeligt med en sådan meddelelse for at opnå at have sikret sin fordring. Kreditor skal, ud over at give meddelelse til den pågældende tredjemand, lave en påtegning på pantsætningserklæringen fra skyldner, for at sikre aftalen mod skyldnerens eventuelle andre aftaleerhververe og kreditorer. Med denne påtegning accepterer kreditor, at fordringen er blevet overdraget fra skyldner til kreditor. Uden påtegningen vil en aftale mellem advokatvirksomhed, ansat hos World Bank (Verdensbanken), Det Danske Handelskammer og De Samvirkende Købmandsforeninger. Flemming Funch driver en generel erhvervs- og privatpraksis. Med Funch & Harre ind i Advokatgruppen følger sekretær Mette Habekost Jensen. Den 1. august 2006 har Kristina Meier Risbjerg (tidligere Kristina Meier Sørensen), der har gennemført sin fuldmægtiguddannelse på Fredericia-kontoret, opnået advokatbestalling. Advokat Flemming Funch (H) Advokat Kristina Meier Risbjerg Markedsføring Advokatgruppen markedsfører sig på samme måde som andre advokatvirksomheder, men lægger vægt på også at være på forkant og skille sig ud på dette område.

4 side 4 kreditor og skyldner ikke have gyldighedsvirkning over for skyldnerens andre aftaleerhververe og kreditorer. 3. Ejerpantebreve I Danmark er vi vant til, at ejerpantebreve kan bruges som sikkerhed af skyldneren - og uden ny tinglysning kan genbruges som sikkerhed overfor en ny kreditor, når den første kreditor er betalt helt eller delvist ud. I Tyskland bruges ikke ejerpantebreve. Til gengæld genbruges pantebreve ofte på den måde, at et eksisterende pantebrev omdannes til brug for den aktuelle kreditor mod betaling for omdannelsen og betaling af fuldt tinglysningsgebyr. Der er dog under visse omstændigheder muligt at genanvende pantebreve, således at der ikke skal betales for ændringen. Rechtsanwältin Ulrike Otter og advokaterne Gitte Nedergaard og Eva Kaya har bistået i forbindelse med en lang række ejendomsoverdragelser i Tyskland, herunder som advokater for større långivere. Pensionsrettigheders deling I maj 2006 vedtog Folketinget nye regler for pensionsrettigheders deling. Reglerne træder i kraft den 1. januar 2007 og finder som udgangspunkt anvendelse på separationer, skilsmisser, bosondring og dødsfald, der meddeles eller indtræder efter lovens ikrafttræden. Det primære formål med de nye regler er en afklaring af retstilstanden på området samt en løsning af de urimelige situationer, der efter de nuværende regler kan opstå ved deling af pensionsrettigheder ved separation, skilsmisse eller død. F.eks. kan man ved en bodeling havne i den situation, at den ene ægtefælles pensionsordning skal medtages under bodelingen og dermed være genstand for ligedeling, mens den anden ægtefælle kan holde sin pensionsordning udenfor, og således undgå ligedeling. De nuværende regler om deling af pensionsrettigheder Separation eller skilsmisse Der sondres mellem løbende livsbetingede pensionsordninger og kapital- og ratepensioner. Med hjemmel i Retsvirkningslovens 15, stk. 2 har man efter sædvanlig praksis undtaget løbende livsbetingede pensionsordninger fra ligedeling, idet man har anset disse for at være personlige rettigheder. Derimod har man ikke undtaget kapital- og ratepensioner med den begrundelse, at disse ordninger ud fra en fortolkning af Retsvirkningsloven ikke er af tilstrækkelig personlig karakter. Død Længstlevende ægtefælle har haft ret til både at udtage sine 15, stk. 2 pensionsordninger og sine rate- og kapitalpensionsordninger fra bodeling ved et skifte i anledning af førstafdødes død. Dog har dette kun været gældende for så vidt angår længstlevendes rimelige pensionsordninger. Det er især retsstillingen ved separation og skilsmisse, der til tider har medført helt urimelige resultater. De fleste mennesker sparer op til alderdommen, er det et område med enorm økonomisk betydning, hvorfor behovet for en rimelig ordning har været stor. Det nu vedtagne lovforslag har sit grundlag i en betænkning afgivet i 2005 af et ægtefællepensionsudvalg, som Justitsministeriet nedsatte i De nye regler om deling af pensionsrettigheder Separation eller skilsmisse Efter de nye regler skal pensionsordninger som hovedregel ikke deles ved separation eller død. Reglen gælder alle typer pensioner, uanset art og udbetalingsvilkår. Som undtagelse hertil skal værdien af den del af pensionsrettigheder, der overstiger hvad man må anse for værende rimelige ordninger, indgå i delingen af fællesboet. Hvorvidt ordningen kan anses for at være rimelig, beror på en konkret vurdering. Udgangspunktet tages i sædvanlige arbejdsmarkedspensioner, der alle betragtes som værende rimelige. Har ægtefællen ikke en pensionsordning i kraft af sit ansættelsesforhold, vil tilsvarende regelmæssige pensionsbidrag kunne holdes udenfor delingen. Det rimelige i ordningen må vurderes ud fra den pågældende ægtefælles økonomiske situation og forventede pensionstidspunkt. Dog må ægtefællernes samlede situation også tages i betragtning, således at f.eks. pensionsordninger ud over sædvanlige arbejdsmarkedspensioner, der har til formål at bringe den ringest stillede ægtefælle op på niveau med den anden, vil kunne betragtes som rimelige. Parterne har mulighed for ved ægtepagt at fravige reglen om, at rimelige pensionsordninger skal holdes uden for ligedelingen. Såfremt ægteskabet har været kortvarigt, kan alle pensionsrettigheder i fremtiden udtages forlods på skiftet, herunder også ordninger, der ikke kan karakteriseres som rimelige. Et ægteskab anses som udgangspunkt for at være kortvarigt, hvis det har varet mindre end 5 år. Et forudgående samliv skal normalt ikke tillægges nogen betydning. Såfremt en pensionsordning holdes udenfor delingen af fællesboet, vil der fremover være mulighed for at tillægge den anden ægtefælle en såkaldt fælleskabskompensation. Dette gælder også tilfælde, hvor en Således har man i årets første halvdel i dagbladet Børsen kunnet læse en række store annoncer indrykket af Advokatgruppen, hvori firmaet giver sin uforbeholdne mening til kende om f.eks. bedemændenes indtog i den juridiske verden, om løstsiddende lægeerklæringer til brug for medarbejderes sygemeldinger og om lovsjusk. Bedemand bliv ved din I 2005 var Advokatgruppen på banen med en række anderledes annoncer om ejendomshandler i diverse boligaviser. Købdabarefastejendomuden attageforbeholdforatdinadvo katgodkenderhandlengulerø dderfåspådåseifaktahvisder skulleværeetgammeltkemika lieaffaldsdepotpågrunden wwwadvokatgruppendk Og siden den 1. juli kører taxier rundt i gader og stræder i København, Århus, Horsens og Fredericia med fulddækkende reklamer for

5 side 5 ægtefælle f.eks. pga. barsel har været udenfor arbejdsmarkedet og derfor har opsparet en mindre pension. Kompensationsbeløbet vil blive fastsat til, hvad ægtefællen ville have haft mulighed for at opspare, såfremt den pågældende ikke havde haft barsel eller været hjemmearbejdende. Kompensationsreglen gælder også ved korterevarende ægteskaber. Det beløb, der udbetales i kompensation, kan højst svare til halvdelen af forskellen mellem værdien af den pensionsopsparing, hver af ægtefællerne har opsparet under ægteskabet af midlerne fra fællesejet, og der bør aldrig ydes mere, end at ægtefællen i pensionsmæssig henseende bringes på niveau med den kompensationsbetalende ægtefælles samlede pension. For at undgå at en ægtefælle, der slet ikke har nogen - eller kun har en beskeden - pensionsordning, stilles urimeligt ringe i pensionsmæssig henseende efter et længerevarende ægteskab, i forhold til at den anden har pensionsrettigheder, der kan udtages forlods på skiftet, vil der fremover være mulighed for at give pågældende en rimelighedskompensation. Det antages, at reglen vil kunne anvendes, når ægteskabet har varet 15 år eller længere. Herudover skal der være tale om en stor forskel i værdierne af ægtefællernes pensioner, og det er i denne sammenhæng nødvendigt ikke blot at sammenligne værdierne på skiftetidspunktet, men også på det sædvanlige pensionstidspunkt. Reglen adskiller sig fra bestemmelsen i Ægteskabsloven 56, hvor betingelsen for en kompensation er, at man generelt stilles urimeligt ringe i økonomisk henseende hvor man ved reglen om rimelighedskompensation alene kræver, at ægtefællen stilles urimeligt i pensionsmæssig henseende. Der skal ikke ved afgørelsen af, om der skal gives en rimelighedskompensation, tages hensyn til ægteskabets varighed, ægtefællernes formueforhold og omstændighederne i øvrigt. Dog bør der ikke tillægges kompensation, såfremt den i pensionsmæssig henseende ringest stillede ejer særejemidler, der kompenserer herfor. Det samme gælder en ægtefælle, der ved et skifte modtager en betydelig boslod. Beløbet, der betales i rimelighedskompensation, bør ikke være større end højest ca. 25 % af forskellen mellem værdierne af ægtefællernes pensionsordninger. Død Længstlevende kan fremover udtage sine egne pensionsrettigheder, hvilket gælder uanset pensionsrettighedens art, herunder også udbetalingsvilkår, og uanset om ordningen må betragtes som rimelig. Denne adgang gælder også lignende rettigheder, hvilket betyder, at f.eks. også forsikringer, der må antages at tjene pensionsformål, i fremtiden kan holdes uden for bodelingen. Det beror ifølge betænkningen på en konkret vurdering, hvorvidt der er tale om en ordning, der kan sidestilles med en pensionsordning. Det vil i den forbindelse ikke alene være afgørende, om ordningen er uoverdragelig og fritaget for kreditorforfølgning. En pensionsordning, der er udbetalt i utide, antages at have mistet sin karakter af pensionsordning, og i sådanne tilfælde skal ordningen altså indgå i bodelingen. For så vidt angår allerede udbetalte pensionsordninger vil der fremover skulle sondres mellem på den ene side kapitalpensioner og supplerende engangsydelser og på den anden side løbende livsbetingede ydelser. Under forudsætning af at beløbet ikke må anses for at være forbrugt, vil førstnævnte pensioner kunne udtages forlods, mens de løbende livsbetingede ydelser skal inddrages i bodelingen. Længstlevendes ret til at holde pensionsrettigheder udenfor skiftet gælder også surrogater, f.eks. i form af værdipapirer eller fast ejendom. Parterne har ikke mulighed for ved ægtepagt at aftale en ligedeling af kapitalog ratepensionsordninger. Konsekvens af de nye regler Formålet med reglerne er som allerede nævnt at gøre op med en retstilstand, der i flere situationer kan føre til urimelige resultater. Spørgsmålet er imidlertid, hvorvidt de nye regler overordnet forbedrer ægtefællernes retsstilling især ved separation og skilsmisse. F.eks. er mange ægtefæller nemlig af deres pengeinstitutter blevet rådet til at foretage indbetalinger på den højestlønnede ægtefælles pensionsordning. Dette betyder, at ægtefællerne, hvis de ønsker en ligedeling af deres fælles pensionsopsparing, skal sikre sig dette ved at oprette et testamente, og det kan man frygte, at rigtig mange ikke er opmærksomme på. Samtidig skal der nok en mangeårig retspraksis til, før det ligger nogenlunde klart, hvad der skal forstås ved rimelige pensionsordninger, og når formålet med de nye regler netop har været større forudsigelighed vedrørende ægtefællernes retsstilling, må man spørge sig selv, om dette er tilfredsstillende. Ny markedsføringslov Indledning Den 1. juli 2006 trådte der en ny markedsføringslov i kraft. Samtidig ophørte Prismærkningsloven, idet udvalgte bestemmelser herfra dog blev inkorporeret i den nye Advokatgruppen. Så vidt vides er Advokatgruppen det første danske advokatfirma, der benytter denne form for vedligeholdende markedsføring. Parkeringsgruppen Advokatgruppens søstervirksomhed, Parkeringsgruppen, der p.t. kontrollerer parkeringspladser i København, Slagelse, Middelfart, Odense, Roskilde, Svendborg, Horsens, Herning, Århus, Silkeborg og Thisted, er et af landets 3 største parkeringsselskaber og det største danskejede. Selskabet har netop sat et system i ordre, som muliggør. at alle oplysninger om en parkeringsafgift, herunder eventuelle fotos, overføres til det centrale system i samme øjeblik, parkeringsvagten pålægger den. Parkeringsgruppens klagecenter har således øjeblikkeligt alle oplysninger tilgængelige. Systemet, der bliver det første af sin art i Danmark, påregnes sat i drift omkring årsskiftet. Parkeringsgruppen er medlem af Danske Private Parkeringsselskabers Brancheforening, hvis sekretariat ledes af advokat Jørgen Pedersen. Forespørgsler kan rettes til driftsleder Leo S. Larsen på telefon eller via mail

6 side 6 markedsføringslov. Lovrevisionen, der blev indledt i 2003 med nedsættelse af et udvalg, er foretaget med henblik på modernisering og regelforenkling. Ved at slå de to love sammen er der samtidig opnået en vis afbureaukratisering, da Forbrugerombudsmanden nu har tilsyn med begge områder. Den nye Markedsføringslov indeholder en række vigtige ændringer og præciseringer. Ny regel om reklameidentifikation For at modvirke den stigende brug af skjult reklame er der indsat en helt ny bestemmelse, hvorefter reklame tydeligt skal fremstå som reklame. Reglen har til formål at modvirke den øgede brug af redaktionelle artikler i aviser og blade og den stigende anvendelse af product placements, hvor bestemte produkter bliver vist i feks.computerspil, tv-udsendelser og film. Annoncøren skal selv sikre sig, at kravet er opfyldt. Markedsføring rettet mod børn og unge under 18 Børn og unge har i dag stor købekraft, men har som følge af deres alder ikke den samme mulighed for ikke at lade sig påvirke af reklamer. De er lettere at påvirke med f.eks. konkurrencer, brugen af mærkevarer og løfter om gaver. Der er derfor indført en forpligtelse til fremover at tilpasse reklamer til den aldersgruppe, de er rettet imod. Der er tale om en forpligtelse til ikke at vildlede, til tilbageholdenhed med aggressive markedsføringsmetoder, f.eks. ved direkte henvendelse, vennehvervning og anvendelse af sex som signalmiddel. Ej heller må reklamer rettet mod børn og unge opfordre til vold, brug af rusmidler eller hensynsløs adfærd, og det er forbudt at bruge vold, frygt og overtro som virkemidler i reklamer. Atter ret til brug af mængdebegrænsning og brug af tilgift Om end først med ikrafttræden den 1. januar 2007 bortfalder det hidtidige forbud mod brug af begrænsninger som Max. 2 stk. pr. kunde og forbuddet mod, at der ydes en gave i forbindelse med købet. Bestemmelsen indeholder dog samtidig en pligt til at gøre sådanne salgsfremmende foranstaltninger klare og let forståelige. Brugen af mængdebegrænsning og brugen af tilgift skal naturligvis fortsat ske i overensstemmelse med lovens øvrige bestemmelser, ikke mindst om god skik, forbud mod vildledning og utilbørlige fremgangsmåder. Kundernes krav på prisoplysning Mens den hidtidige prismærkningslov alene gjaldt detailbutikker, så er markedsføringslovens bestemmelser om priser gjort teknologineutral. Reglerne gælder derfor også ved salg via f.eks. Internettet et område, der tidligere var reguleret af Forbrugeraftaleloven. Hvor det i forbindelse med e-handel tidligere var nok at oplyse priser inde på Internet-bestillingssiden, så stilles der nu krav om, at priser skal vises sammen med varen eller at der i alt fald fra produktsiden er en let adgang til en prisoplysningsside. Den erhvervsdrivende skal endvidere altid oplyse varens totalpris inkl. moms, gebyrer m.v. Der er nu også indført en generel forpligtelse til for alle udbydere af tjenesteydelser d.v.s. services af enhver art at oplyse en fast pris på de ydelser, hvor dette er praktisk muligt. D.v.s. at mekanikeren skal oplyse om prisen for et eftersyn, frisøren for en klipning, ejendomsmægleren for et hussalg, advokaten for almindelig skødeskrivning etc. Er det ikke muligt at opgive en fast pris, så skal grundlaget for beregningen af prisen oplyses, såfremt det er muligt, så kunden selv kan danne sig en idé om prisen. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt for forbrugeren selv at vurdere tidsforbruget, er der til gengæld ikke pligt til at oplyse en timepris. Da har kunden i stedet ret til at få et prisoverslag fra tjenesteyderen. Kunden har også krav på efterfølgende at få en specificeret regning, der sætter ham i stand til at kontrollere prisen for de varer og services, der indgår i ydelsen. Er der tale om salg af varer på kredit, skal ÅOP - den årlige omkostningsprocent nu oplyses på lige så tydelig vis som bl.a. kontantprisen. Ret til ændring af gebyrer i løbende kontraktforhold Det præciseres nu i loven, at det skal være klart fremhævet i en kontrakt, hvis man skal kunne ændre et gebyr til ugunst for en forbruger, når det ikke ligefrem skyldes lovændringer (f.eks. momsforhøjelse). Selvom der er taget forbehold for gebyrændringer i kontrakten, skal ændringer varsles i rimelig tid, og er der tale om ændringer af væsentlig betydning for aftaleforholdet, så skal ændringen varsles ved individuel kommunikation til forbrugeren, der skal oplyses om eventuel ret til at træde ud af aftaleforholdet. Rimeligt vederlag til den krænkede part Produktefterlignere, renomésnyltere og andre krænkere af markedsføringsloven har hidtil kun risikeret at skulle svare erstatning, hvis den krænkede part har kunnet dokumentere et økonomisk tab. Den krænkede part kan nu kræve godtgørelse i stedet for erstatning. Det betyder, at den krænkede ikke skal dokumentere sit økonomiske tab, men blot løfte beviset for at markedsføringslovens regler er blevet tilsidesat. Den almindelige forventning er derfor, at det fremover sjældnere vil blive en overvejelse værd bevidst at krænke markedsføringslovens bestemmelser. Vægtergruppen Nyeste skud på stammen i den trekantede familie er Vægtergruppen, der er etableret i sommeren 2006 i samarbejde med Københavns Vagtgruppe. Københavns Vagtgruppe, der er etableret og ejet af Mike Mikkelsen, tæller blandt sine kunder Coop Danmark, Merlin, Electronic World og en række indkøbscentre. Selskabet beskæftiger omkring 35 vagter. Henvendelse om vagt- og sikkerhedsservice kan rettes til driftsleder Mike Mikkelsen på telefon eller via mail Parkeringsgruppen og Vægtergruppen tilbyder integrerede vagt- og parkeringsløsninger til f.eks. indkøbscentre, boligforeninger og idræts- og kulturfaciliteter. Multilaw Melbourne Det hidtidige Multilaw-firma i Melbourne, Jerrard & Stuk, er

7 side 7 Skærpelse af bødeniveauet Ifølge lovens motiver bør bevidste, grove eller gentagne overtrædelser af markedsføringsloven straffes med bøder på minimum kr. Er der ulovligt opkrævet gebyrer, antages det, at bøden vil blive fastsat til minimum det dobbelte af fortjenesten, og er der tale om ulovlig spam d.v.s. uanmodet henvendelse via fax, sms eller så antages det, at bøden vil blive beregnet til 100 kr. pr. henvendelse, dog i alt minimum kr. Den nye markedsføringslov skærper således generelt retstilstand på området ganske betragteligt. Dybe links Kort fortalt er et dybt link et link fra en hjemmeside til en anden hjemmeside, således at linket fører brugeren udenom den fremmede hjemmesides forside og i stedet direkte til underliggende artikler m.v. og dermed også udenom firmanavn, reklamer etc. på forsiden. Med en dom afsagt af Sø og Handelsretten den 24. februar 2006 er retsstillingen vedrørende brug af dybe links blevet lidt mere klar. Dommen tager generelt stilling til lovligheden af dybe links - i modsætning til den hidtidige ledende afgørelse, en snævert formuleret kendelse fra 2003 om Newsbooster, kommercielle, systematiske dyblinkning til dagbladenes hjemmesider. I dommen fra 2006 slår Sø og Handelsretten fast, at der ikke gælder et generelt forbud mod anvendelse af dybe links hverken i h.t. Ophavsretsloven eller Markedsføringsloven. Den konkrete sag omhandlede en tvist mellem Ofir A/S og Home A/S om Ofirs brug af dybe links fra egen hjemmeside ofir.dk til home.dk. Ofir drev en boligtjeneste på nettet, som præsenterede samtlige udbudte ejendomme på nettet samlet, Ofir har nu rettens ord for, at firmaet ikke derved forbrød sig mod beskyttelsen af databaser i Ophavsretslovens 71. Tilsvarende er Ofirs brug af dybe links direkte til Homes ejendomsannoncer heller ikke i strid med god markedsføringsskik. Sø og Handelsretten lægger sig op ad gældende retspraksis i bl.a. Tyskland, hvor højesteret i 2003 afgjorde en sag mellem forlagsgruppen Handelsblatt og netsøgetjenesten Paperboy. Handelsblatt mente, at Paperboy ødelagde deres mulighed for annonceindtægter, men den tyske domstol lagde vægt på, at dybe links er en slags vejviser på Internettet, at forlagsgruppen havde offentliggjort materialet til fri rådighed, og at det ville være at udelukke meningsfuld anvendelse af Internettet at forbyde dybe links. Sø- og Handelsrettens afgørelse betyder ikke, at der er helt frit spil. Ophavsretslovgivningen beskytter stadig i betydeligt omfang databaser med oplysninger, som der er foretaget en investering i bearbejdelsen eller indsamlingen af. Fotografering af personer Ifølge Straffeloven er det forbudt at fotografere personer, der befinder sig på ikke frit tilgængelige steder. Dette forbud antages at skulle fortolkes i overensstemmelse med forbudet mod husfredskrænkelse i 264. Dermed er private huse og haver klart omfattet og tilsvarende klart er offentlig vej og plads undtaget. Hvis der fotograferes på disse områder, kan man dog i stedet være beskyttet af Straffelovens 264d, der omhandler videregivelse af billeder vedrørende en andens private forhold. Der straffes dog kun i h.t. 264d, hvis forholdet er groft og offentliggørelsen er åbenbart krænkende. Straffelovens forarbejder giver ikke megen hjælp til at definere, hvad et ikke frit tilgængeligt område er, men i en dom fra 1989 fandt Højesteret, at fotografering på en psykiatrisk institution ikke var omfattet af beskyttelsen i 264a. I grænseområdet ligger eksempelvis private bygninger med almindelig adgang: forretninger i åbningstiden, lægers og advokaters forkontorer etc. private fællesområder: f.eks. trappeopgange og gårdspladser. Der er i retspraksis en tendens til at anse sådanne områder for omfattet af 264a. En Vestre Landsretsdom fra 1986 straffede en fotograf for at fotografere en person på en restaurants gårdsplads. koncerter. Koncerter med fri publikumsadgang er frit tilgængelige og fotografering af publikum til sådanne arrangementer kan ikke straffes efter 264a. Der gælder andre beskyttelsesregler sideløbende med 264a. Fotograferingsforbud kan være hjemlet i anden lovgivning, f.eks. Retsplejelovens 32 om forbud mod fotografering under retsmøder og i retsbygninger uden tilladelse. fusioneret med Macpherson + Kelley Lawyers og fortsætter under sidstnævnte firmanavn. Macpherson + Kelley, der har over 100 år på bagen, har kontorer både i Melbourne city og forstaden Dandenong, tæller 19 partnere og yderligere ca. 35 jurister. Multilaws formand, Steven Jerrard, er partner i Macpherson + Kelley. Gennem sit andet australske medlemsfirma, Abbott Tout, er Multilaw tillige repræsenteret i Sydney, Brisbane og Canberra. Ny advokat i Århus Den 1. september tiltrådte advokat Anders Stig Vestergaard, 48, på Advokatgruppens Århus-kontor. Anders Stig Vestergaard, der er merkonom i regnskabsvæsen og finansiering og bl.a. har en mangeårig fortid i politiet, arbejder med generel erhvervsret og ikke mindst med transportret. Til denne udgave bidrog bl.a. Jørgen Pedersen, Eva Kaya, Katrine Louise Mogensen, Jørgen Lykkegård, Anne Kaptain

8 Telefon Telefax ADVOKATGRUPPEN ÅRHUS Arosgården, Åboulevarden 31 DK-8000 Århus C ADVOKATGRUPPEN HORSENS Vitus Berings Plads 1 DK-8700 Horsens ADVOKATGRUPPEN FREDERICIA Danmarksgade 8 DK-7000 Fredericia ADVOKATGRUPPEN KØBENHAVN Amaliegade 15, 3. DK-1256 København K ADVOKATGRUPPEN LUXEMBOURG 9, Place de Clairefontaine L-1341 Luxembourg Tlf Fax ADVOKATGRUPPEN FLENSBURG Lise-Meitner-Str. 1 D Flensburg Tlf Fax Ansvarshavende redaktion: advokat Jørgen Pedersen

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen Forbrugerjura 2006 Forbrugerjura 2006 April 2007 Gratis e-publikation Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56 2300 København S Telefon: 32 66 90 00 Telefax: 32 66 91 00 E-post: forbrug@forbrug.dk Hjemmesiden:

Læs mere

Hå ndbog for økonomirå dgivere

Hå ndbog for økonomirå dgivere Hå ndbog for økonomirå dgivere 1. udgave Udarbejdet af; Økonomirådgivningen, Imagine Horsens 1-3-2015 FORORD Økonomirådgivningen i Imagine Horsens det boligsociale sekretariat har gennem 2 år opbygget

Læs mere

Prisen som markedsføringsvåben

Prisen som markedsføringsvåben JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 03/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Prisen som markedsføringsvåben Et

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren

Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Betænkning nr. 1110 København 1987 ISBN 87-503-6799-4 Ju00-192-bet.

Læs mere

AKTIV LEJER NR. 111 Efterår 2014

AKTIV LEJER NR. 111 Efterår 2014 AKTIV LEJER NR. 111 Efterår 2014 MEDLEMSBLAD FOR KØGE LEJERFORENING Privat udlejning To lejere i Roskilde vandt 411.000 kr. Lejere i samme ejendom må ikke forskelsbehandles økonomisk. Landsretten slog

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Betænkning om Åger. Afgivet af det af justitsministeriet den 11. juni 1968 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 604

Betænkning om Åger. Afgivet af det af justitsministeriet den 11. juni 1968 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 604 Betænkning om Åger Afgivet af det af justitsministeriet den 11. juni 1968 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 604 1971 SCHULTZJBOGTRYKKERI. KØBENHAVN Indhold Side Kapitel 1: Indledning 5 Kapitel 2: Ugyldighedsreglen

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

kontrakthåndtering CORPORATe Corporate Fokus: Fondens revisor Nye regler for beskatning af ansatte

kontrakthåndtering CORPORATe Corporate Fokus: Fondens revisor Nye regler for beskatning af ansatte JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2012 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor God kontrakthåndtering Corporate

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB III Indgåelse af ægteskab FAMILIERETTEN III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB 1.1 Forlovelse Inden vielsen skal det attesteres at ægteskabsbetingelserne er opfyldt, ellers så kan vielsesmyndigheden afvise udførelsen

Læs mere

Er en gave et arveforskud? 2. Lovkrav om digitale årsrapporter (XBRL) 2

Er en gave et arveforskud? 2. Lovkrav om digitale årsrapporter (XBRL) 2 1-2012 3 Medarbejderes brug af medier på internettet såsom Facebook, Linkedin og lignende giver både medarbejdere og arbejdsgivere nye udfordringer i forhold til håndtering af kommunikation viser nyere

Læs mere

Ægtefællers pensionsrettigheder

Ægtefællers pensionsrettigheder Ægtefællers pensionsrettigheder Behandling på skifte af fællesbo Betænkning afgivet af Ægtefællepensionsudvalget Betænkning nr. 1466 2005 - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - Kapitel 1... 11 Indledning... 11 1.1. Udvalgets

Læs mere

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER VI VARETAGER DE PRIVATE UDLEJERES INTERESSER MAGASINET DANSKE UDLEJERE FEBRUAR 2015 47. ÅRGANG 1 ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt 3 4-5

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010 Danske Revisorer Nr. 3 37. Årgang September 2010 KURSER 2010 Arvelov og dødsbobeskatning Mandag den 25. Oktober 2010 Comwell, Roskilde Tirsdag den 26. Oktober 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2013 Indhold Forbrugerombudsmandens forord... 4 Nye kompetencer og beføjelser... 8 Fokusområder i 2013 og de store sager... 10 1. Finansielle sager... 10 2. Betalingskortområdet...

Læs mere

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 København 2009 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside

Læs mere

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 2 / 2005 Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

Omsætning af fast ejendom

Omsætning af fast ejendom Omsætning af fast ejendom En statusoversigt og et problemkatalog Delbetænkning afgivet af Industriministeriets udvalg vedrørende omsætning af fast ejendom Betænkning nr. I23I Industriministeriet, marts

Læs mere

LOVSAMLING FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx.

LOVSAMLING FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx. LOVSAMLING FORORD I lovsamlingen findes nogle af de vigtigste erhvervsretlige love gengivet fuldt ud, mens andre er medtaget i uddrag. Lovsamlingen er ajourført til den 1. juli 2007, således at lovsamlingen

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Lov om ændring af årsregnskabsloven. SIDE 3 Leasing og forsikringsdækning

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Lov om ændring af årsregnskabsloven. SIDE 3 Leasing og forsikringsdækning STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN 2 2004 SIDE 2 Lov om ændring af årsregnskabsloven STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB www.revisam2000.dk E-mail: revi@revisam2000.dk KARLSLUNDE Metalgangen

Læs mere

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt 2-2014 4 6 Inden for ansættelsesretten anvendes udtrykket bortvisning, når en arbejdsgiver ophæver ansættelsesforholdet uden varsel. Bortvisning adskiller sig derved fra en opsigelse ved, at medarbejderen

Læs mere