Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat"

Transkript

1 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup X Peter Kjeldberg Louis Rolander Anette Westy X Erik Meineche Schmidt X Åse Lydiksen Christian Heinsen Julie Eg Frøkjær Gerd Schmidt Nielsen Finn Lyngholm Christensen

2 2 Åben dagsorden 1. Holstebro Gymnasium og HF Årsrapport 2009 Holstebro Gymnasium og HF har afsluttet sit tredje årsregnskab. På denne baggrund er der udarbejdet en årsrapport som er udfærdiget i henhold til årsregnskabsloven og gældende regnskabsbekendtgørelse. Regnskabet er blevet revideret af skolens revisor, der har udarbejdet revisionsprotokollat samt underskrevet årsrapporten. Hovedpunktet er at Holstebro Gymnasium er i stabil drift med en solid økonomi. Elevtalsmæssigt er der fremgang på ca. 35 årselever fra september 2008 til september Klassekvotienterne giver en gunstig økonomi. Ved skolens overgang til statsligt selveje den 1. januar 2007 rettede rektor bestyrelsens opmærksomhed på fire faktorer som ville blive afgørende for skolens økonomi: Skolens optag af elever og evnen til at få eleverne til at gennemføre Skolens rekruttering af lærere og evnen til at holde på dem Undervisningsministeriets fastsættelse af taxametre Undervisningsministeriets fastsættelse af vilkår for overtagelse af bygninger Årsregnskab 2009 er udtryk for at Holstebro Gymnasium og HF har klaret sig godt på de tre første parametre og at der er forventning om at også den sidste vil være gunstig.. I ledelsesberetningen og den mundligefremstilling på bestyrelsesmødet giver rektor en vurdering af, at der trods dette kan være tegn på nye udviklingstendenser, der kan udfordre skolen, men alt i alt er der grund til tilfredshed. Årsregnskabet viser et resultat på 0,7 mio. Ved bestyrelsesmødet i december blev der forudset et overskud på godt 1,1 mio. i forhold til det budgetterede beløb på godt 0,8 mio. I december måned er der derfor - i overensstemmelse med bestyrelsesbeslutningen september 2009 om at overskydende midler i forhold til det budgetterede skulle anvendes til indkøb af undervisningsmidler - ekstraordinært indkøbt for kr. Da der samtidigt er blevet betalt en mindre del af det iværksatte vedligeholdelsesprogram af vinduer og tagkanter, er det endelige overskud blevet en anelse mindre end budgetteret. Punkt 1 bilag 1 Holstebro Gymnasium og HF Årsrapport 2009 med årsregnskab Punkt 1 bilag 2 Revisionsprotokollat til årsrapporten Indstilling Rektor indstiller at årsrapport 2009 godkendes, underskrives og indsendes til Undervisningsministeriet samt at revisionsprotokollatet godkendes og underskrives af de stemmeberettigede i bestyrelsen. Bestyrelsen godkendte årsrapport med årsregnskab samt revisionsprotokollat

3 3 2. Budgetopfølgning på budget På bestyrelsesmødet december 2009 vedtog bestyrelsen budget Der er nu gjort status over årets første 2 måneder. Nedenstående er der redegjort for de væsentligste indtægts- og udgiftsforhold. Indtægter Elevtalsgrundlaget for første halvår Budgetteret Faktisk Stx: 650 Stx: 652 TD: 3 TD: 3 Hf: 153 Hf: 158 De faktiske indtægter er således en anelse større en budgetteret (kr ). Skolen får desuden i perioden indtægter fra en større gruppe brobygningselever. Betaling for disse er ikke medtaget i budgettet, men forventes at udløse en udgift til undervisning der modsvarer indtægten. Lønudgifter Der har kun været afholdt lønudgifter i 2 måneder, så budgetopfølgningen bygger naturligvis på et spinkelt grundlag. Område Budgetteret løn Faktisk løn Afvigelse Ledelse og adm Pedeller Rengøring Undervisning I alt Af den samlede afvigelse vedrører kr feriepenge. Denne post forventes at være halveret ved årsafslutningen. På rengøringsområdet er det i det vedtagne budget december 2010 foretaget en fejlberegning, idet lønnen for 3 rengøringsmedarbejdere kun indgår delvist, hvorfor de samlede budgetterede lønomkostninger på området burde have været kr. større. I februar måned er der desuden udbetalt ekstraordinære overtidsbetalinger til lærere, som har overskredet grænsen på 150 timer i timebanken. Med uændret aktivitetsniveau i forhold til det fremlagte budget forventes der derfor et merforbrug på lønkontoen på ca Økonomi i forhold til bygningsovertagelsen Budget 2010 blev udarbejdet på et tidspunkt hvor den endelige købspris endnu ikke var fastlagt. Det vedtagne budget byggede derfor på ministeriets udmelding af beregningsmetode. Selvom købsprisen efterfølgende er blevet fastlagt til mellem og ændrer dette ikke i nævneværdig grad de samlede omkostninger, idet de mindre afdrags- og renteudgifter modsvares af et dækningsbidrag (ejendomsskat) af samme størrelse.

4 4 Der er derimod usikkerhed om omkostninger i forbindelse med optagelse af lån. Hvis der ikke opnås en statslig garantistillelse for anmærkningsfri tinglysning af skødet, kan det være nødvendigt at søge en bankgaranti, som kan belaste økonomien med et væsentligt beløb. Likviditet I forbindelse med accept af bygningskøbet har Holstebro Gymnasium og HF valgt at foretage en delvis betaling af købet på 7.5 mio. kr. for at opnå en rentebesparelse, idet Staten beregner en rente på 5% af skyldigt beløb fra 1. januar Skolens gennemsnitlige likviditet er herved halveret. Hvis den foreslåede ombygning/udvidelse i forbindelse med idrætsområdet besluttes, er det hensigten, at arbejdet finansieres ved træk på restlikviditeten. Øvrige udgiftsområder På de øvrige udgiftsområder skal det bemærkes at der i årets første måneder har været et stort forbrug på reparation og vedligeholdelse på bygningsområdet. På sidste bestyrelsesmøde blev der igangsættelse af vedligeholdelsesarbejder vedrørende vinduer og tagkanter på ca kr. En del af dette arbejde er blevet betalt i januar/ februar. Endvidere har skolen været ramt af en vandskade i kælderen, som ekstraordinært har medført en udgift af ca kr. Det forventes dog at udgifterne kan afholdes inden for budgettet på indvendig og udvendig vedligeholdelse. Indstilling Rektor indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Der udarbejdes ikke et revideret budget, men på baggrund af oplysningerne i redegørelsen nedjusteres det forventede regnskabsoverskud til ca kr. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tilsluttede sig indstillingen

5 5 3. Ansøgersituationen ultimo marts 2010 og klassedannelsen Reglerne om ansøgning til ungdomsuddannelserne pålægger ansøgerne at ansøge rettidigt og senest den 15. marts. Herefter har de afleverende skoler efter aftale 4 arbejdsdage til at behandle ansøgerne. Bilag 1 viser det rettidige ansøgertal ultimo marts Det forventes at alle ansøgere til Holstebro Gymnasium og HF optages indenfor kapaciteten. Fordelingen af ansøgere sker ligesom i de tidligere år i 4 forpligtende samarbejder i Region Midtjylland. Skolerne i det tidligere Ringkøbing Amt udgør et forpligtende samarbejde. Rektor er formand for udvalget. Det forventes, at der efterfølgende fra d.d. til 15. august 2010 som sædvanligt er et vist svind i ansøgerne, idet nogle ansøgere ændrer ønske eller ikke består de prøver, de er indstillet til. På den baggrund regnes der ved klassedannelsen af alle skoler i Region Midt med et gennemsnitstal ved klassedannelsen på nuværende tidspunkt med 29 i gymnasiet og 34 i HF. Der medsendes ikke med dagsorden ansøgertal til Holstebro Gymnasium og HF og derfor heller ikke beregnet klassetal, men de aktuelle tal gennemgås på mødet. Punkt 3 bilag 1 Analyse af klassedannelse. Uddeles og gennemgås på mødet Indstilling. Rektor indstiller at bestyrelsen på Holstebro Gymnasium og HF tager orienteringen til efterretning og beslutter antallet af 1. klasser fra august Referat Rektor udleverede bilag på mødet med ansøgertal: hf: 91, stx: 288 På baggrund af ansøgertallet foreslår rektor, at der oprettes 3 hf klasser og 10 stx klasser august Skolen har derefter i alt 34 klasser, hvilket svarer til skolens kapacitetstal. Bestyrelsen besluttede oprettelse af 3 hf klasser og 10 stx klasser

6 6 4. om finansiering af bygningskøb. Siden mødet i bestyrelsen i december har rektor undersøgt finansiering i tre kreditforeninger. Det blev ret hurtigt klart at to kreditforeninger gav væsentligt bedre vilkår end den tredje, og der blev derfor indledt en proces med disse to tilbudsgivere. Formand, næstformand og rektor har med revisor gennemgået de to konkrete tilbud og besluttet at tage imod det ene. Rektor giver i sin mundtlige sagsfremstilling en beskrivelse at det konkrete tilbud, som skolen har modtaget. Skolen har allerede som nævnt indbetalt et større a conto-beløb til staten for bygningen. Der er stadigvæk nogle hængepartier før end lånesagen er afsluttet, men det er rektors opfattelse, at Holstebro Gymnasium og HF kan være tilfredse med bygningsoverdragelsens konkrete forløb og de vilkår, der tegner sig for skolen. Rent administrativt har lånesagen imidlertid ikke været nem, idet sælger har informeret forsimplet, forsinket og forkert i væsentlige faser af forløbet. Og der forestår stadigvæk en længere proces med skødeskrivning og tinglysning, og rektor og revisor arbejder på at minimere de ret store omkostninger, der kan løbe på i disse faser. Indstilling Rektor indstiller at bestyrelsen tager sagen til efterretning Referat På baggrund af rektors og revisors redegørelse drøftede bestyrelsen låneoptagelse og økonomi forbundet hermed. Bestyrelsen tog sagen til efterretning

7 7 5. om byggeprojekt i forbindelse med boldhallen og finansiering deraf Som bekendt har bestyrelsen fulgt rektors indstilling om, at der samtidigt med bygningsoverdragelsen og finansieringen heraf blev truffet beslutning om at etablere fitnessfaciliteter i forbindelse med omklædningsrummene ved hallen. Rektor har på baggrund af beslutningerne på forrige bestyrelsesmøde, og efter personlig eller telefonisk drøftelse med samtlige bestyrelsesmedlemmer, truffet aftale med arkitekt- og ingeniørfirma om et gennemarbejdet skitseprojekt, således at der på bestyrelsesmødet 25. marts 2010 kan fremlægges et konkret forslag, der efter forventningerne holder sig indenfor den økonomiske ramme på 5. mio. kr. Efter det interne byggeudvalgs vurdering giver den foreslåede løsning en meget gunstig funktionel placering af faciliteterne og en arkitektonisk smuk og ingeniørmæssigt velbegrundet løsning. På bestyrelsesmødet gennemgås det tegningsmateriale, der hidtil er produceret. Det er rektors forventning, at der, såfremt bestyrelsen giver grønt lys til at realisere byggeriet, kan fortages udbud i løbet af en måneds tid og at byggeriet kan startes 1. juli med indvielse senest i november måned. Rektors mundtlige sagsfremstilling indeholder overvejelser om det kommende udbud, forventningerne til byggefasen og nogle samtidige vedligeholdelsesarbejder. Punkt 5 bilag 1 Tegningsmateriale gennemgås på bestyrelsesmødet. Indstilling. Rektor indstiller at bestyrelsen beslutter at realisere projektet. Rektor bemyndiges til at sætte byggeriet i udbud og til at søge de nødvendige tilladelser. Rektor bemyndiges til, efter drøftelse med formand og næstformand, at indgå de nødvendige kontrakter for at fremme sagen. Referat Rektor gennemgik tegninger og budget for etablering af fitnessfaciliteter Bestyrelsen besluttede at realisere projektet, idet den tilslutter sig indstillingen.

8 8 6. Strategi 2020, handleplaner og rektors resultatlønskontrakt 1/1 31/ Strategi 2020 blev med nogle få efterfølgende sproglige justeringer vedtaget på bestyrelsens møde i december Strategien, der er en del af rektors resultatlønskontrakt for perioden august december 2009, skal nu udmøntes i handleplaner for de næste to år og afspejles i rektors næste resultatlønskontrakt. Rektor giver på mødet en kort gennemgang af resultatvurderingen af den forrige resultatlønskontrakt. Rektor foreslår, at den kommende handleplan omfatter følgende punkter der skal søges opnået under efterlevelse af de værdier der er beskrevet i strategiens punkt 3. Aktiviteter målrettet strategiens punkt 1. o Aktiviteter for højere gennemførelse, aktiviteter mod fravær og frafald og hvis dette truer så aktiviteter for omvalg. (systematisk identificering af elever med særlige personlige og faglige problemer og udvikling af særlige programmer for at hjælpe disse elever) o Aktiviteter for at styrke elevernes faglige ambitioner i skolen og efter skolen. Talentspotning (systematisk identificering af elever med særlig akademisk kapacitet og potential samt talentudvikling på skolen og i særlige programmer) o Holstebro Gymnasium og HF vil arbejde systematisk og målrettet med at give de unge et internationalt og fremtidsorienteret perspektiv. Vi vil kvalitetsudvikle skolens arbejde med udvekslingselever og vil søge at arbejde mere målrettet med de europæiske programmer for udvikling af lærernes efteruddannelse. Endelig vil vi udvikle studierejserne på skolen, således at de mere systematisk sikrer at elevudvekslinger, home-stays og besøg på institutioner på ungdomsuddannelses- og videreuddannelsesniveau indgår i programmet. I den forbindelse vil der blive lagt vægt på at Holstebro Gymnasium og Hf mere systematisk og vedholdende opdyrker et antal venskabsskoler både i Europa og på andre kontinenter. Aktiviteter målrettet strategiens punkt 2 o Holstebro Gymnasium og HF vil arbejde systematisk og målrettet med intern og ekstern information. Vi vil udvikle hjemmesiden så den bliver et bedre redskab både for skolens elever og ansatte og for vores omverden. På den måde forfølger vi de interne målsætninger bedre og på den måde sørger vi for at skolens omverden, både den lokale og den lidt fjerne får et godt indtryk af skolen og dens gode resultater. Aktiviteter målrettet strategiens punkt 4 o Holstebro Gymnasium og HF vil arbejde systematisk og målrettet med at give elevers og medarbejdere mulighed for at forbedre deres sundhed og trivsel. Skolen skal gennem forskellige arrangementer tilbyde at elever og medarbejdere får mulighed for at deltage i motionsgivende aktiviteter herunder regelmæssig brug af skolens fitnessmuligheder.

9 9 o Holstebro Gymnasium og HF vil arbejde for at skolens kantine øger elevers og ansattes mulighed for at købe sundere varer i kantinen og vil gradvist udfase de mindre sunde varer. Handleplanen konkretiseres år et og implementeres år to. Bestyrelsen orienteres om arbejdet med processen flere gange i forløbet. Indstilling Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og samtidigt beslutter at realisere de foreslåede handleplaner, samt at formand, næstformand og det personalemedlem der har stemmeret lader disse handleplaner indgå i rektors kommende resultatlønskontrakt der udfærdiges i løbet af de næste 14 dage. Referat På mødet blev udleveret brochuren Strategi Rektor redegjorde for konkretisering gennem handlingspunkter jævnfør sagsfremstillingen. Bestyrelsen besluttede at følge rektors indstilling således at de foreslåede handleplaner realiseres og at disse handleplaner indgår i rektors kommende resultatlønskontrakt.

10 10 7. Meddelelser Ingen 8. Eventuelt a) Bestyrelsen tog afsked med Louis Rolander b) Kommende møder: 28. juni september december 2010

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. februar 2013 D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af fra møder i bestyrelsen den 30. oktober

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 3. november 2009. Indkaldelse til 15. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 9. november 2009 kl. 17.30 19.00. Forud for mødet er bestyrelsen inviteret til at deltage i 2. halvdel

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere