Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012"

Transkript

1 Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg Att.: Arne Steen Nielsen Sendt pr. mail til Sagsnr.: 13/13022 Sagsbehandler: MLH Afd.: Ret og Administration AFGØRELSE Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012 Sekretariatet foretog i december 2013, med bistand fra revisionsselskaberne PricewaterhouseCoopers (PwC) og KPMG, en stikprøveundersøgelse af kommunernes indberettede beløb og revisorerklæringer. Årets stikprøve omfattede fem kommuner, herunder Aalborg. Revisorselskabet KPMG foretog stikprøveundersøgelsen af Aalborg kommunes indberetning. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej Valby tlf mail web KPMG har i deres afrapportering belyst forhold, som umiddelbart ikke stemmer overens med Aalborg Kommunes indberetning. I forlængelse heraf tog Sekretariatet kommunens indberetning op til nærmere undersøgelse med henblik på at vurdere, om der skal ske korrektion i det indberettede beløb til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Denne undersøgelse har ledt til en række problemstillinger, som Sekretariatet behandler og træffer afgørelse om. For det første har kommunen i forbindelse med indberetningen af uddelinger og vederlag modtaget fra kommunens forsyningsvirksomheder, fratrukket udgifter forbundet med udbetalingen af det pågældende beløb. Det skal på denne baggrund vurderes, hvorvidt elforsyningslovens 37 giver kommunen mulighed for at foretage fradrag i forbindelse med opgørelsen af beløbet til indberetningen. For det andet har kommunen ved opgørelsen af beløbet til indberetningen ikke angivet beløb betalt af forsyningsvirksomhederne til kommunen. Beløbene, som ikke indgår i kommunens oprindelige indberetning, drejer sig om beløb fra forsyningsvirksomhederne til kommunen i forbindelse med betaling af kompensation for manglende dækningsafgift for bygninger. Det skal på denne baggrund vurderes, hvorvidt de konkrete beløb overført fra forsyningsvirksomhederne til kommunen er omfattet af indberetningspligten efter varmeforsyningslovens 23 l. Hertil kommer, at kommunen er blevet opmærksom på, at en tidligere indberetning til Sekretariatet indeholder fejl, hvorfor der skal foretages en korrektion i kommunens indberetning. Det fejlagtige beløb strækker sig over flere indberetninger, og det er derfor ikke entydigt inden for hvilken indbe-

2 2/16 retning fejlen skal rettes. Derfor har kommunen under sagens behandling anmodet Sekretariatet om en vurdering af, hvilken indberetning der skal foretages en korrektion af. Høring Nærværende sag har været sendt i høring hos kommunen med svarfrist senest den 19. november Kommunen og kommunens revisor er i forbindelse med høringen kommet med rettelser til størrelsen af beløbet for kompensationen for dækningsafgiften, samt tydeliggjort, at der er tale om kompensation for dækningsafgift vedrørende fjernvarmeforsyningen. Sekretariatet har taget rettelserne til efterretning og bemærket, at kommunen skal indsende en revisorerklæring - med underskrift på rigtigheden og fuldstændigheden af de indberettede beløb - i forbindelse med ændringerne i kommunens indberetning som følge af denne afgørelse. I forbindelse med høringen er kommunen fremkommet med oplysninger om gasforsyningen. Disse oplysninger indgår ikke i denne afgørelse. Sekretariatet skal dog oplyse, at spørgsmålet vedrørende kommunens anmeldelse af gastakster iht. varmeforsyningsloven vil blive undersøgt nærmere på et senere tidspunkt. Afgørelse På baggrund af nedenstående sagsfremstilling og begrundelse træffer Sekretariatet afgørelse om følgende: 1. At Aalborg kommune i strid med elforsyningslovens 37 har fratrukket kr , som dækker diverse handelsomkostninger ved salg af aktier i NV Net A/S i opgørelsen af rådighedsbeløbet i kommunens indberetning fra året At Aalborg kommune i strid med elforsyningslovens 37 har fratrukket kr ved overdragelse af grund på Jørgen Berthelsens Vej i Nørresundby i opgørelsen af rådighedsbeløbet i kommunens indberetning fra året At Aalborg kommunes forsyningsselskabers betaling for kompensation på kr for manglende dækningsafgift for bygninger, er indberetningspligtigt efter varmeforsyningslovens 23 l. Med henblik på at foretage en korrektion af ovenstående forhold under nr. 1 og 2 påbydes Aalborg kommune, jf. elforsyningslovens 85 c, stk. 1, at: 4. Fremsende en ny indberetning for år 2012, som indeholder korrektioner for forhold nr. 1 og 2 ovenfor. Kommunen skal sammen med indberetningen fremsende en ny revisorerklæring om rigtigheden og fuldstændigheden af det indberettede beløb. Med henblik på at foretage en korrektion af forholdet under nr. 3 anmodes kommunen om at bringe forholdet i overensstemmelse med varmeforsyningslovens 23 l, således at der fremsendes en ny indberetning for 2012

3 3/16 samt en ny revisorerklæring om rigtigheden og fuldstændigheden af det indberettede beløb. Ovenstående påbud og anmodning skal være gennemført senest den 1. februar Hertil kommer, at det er Sekretariatets vurdering, at den fejlagtige værdiansættelse for 60 KV-komponenter bør korrigeres i den kommunale indberetning vedrørende Sagsfremstilling Kommunerne skal hvert år senest den 1. februar indberette til Energitilsynet, hvorvidt de har modtaget værdier fra deres kommunalt ejede virksomheder omfattet af el- og varmforsyningsloven. Energitilsynet skal træffe afgørelse om rådighedsbeløb inkl. renter, som kommunerne måtte have indberettet. Energitilsynet skal herefter hvert år senest den 1. maj give Økonomi- og Indenrigsministeriet meddelelse om eventuelle rådighedsbeløb inkl. renter, som en eller flere kommuner måtte have modtaget. Senest den 1. september samme år skal kommunen indsende en revisorerklæring om, at kommunens indberetning og erklæring er i overensstemmelse med reglerne i indberetningsbekendtgørelsen. Efter 1. september hvert år foretager Sekretariatet med bistand fra et revisionsselskab en stikprøveundersøgelse af kommunernes indberettede beløb og revisorerklæringer. Resultatet af en stikprøveundersøgelse af Aalborg Kommunens indberettede beløb til Sekretariatet gav anledning til tvivl om, hvorvidt Aalborg kommune ved indberetningen for år 2012, havde indberettet korrekt. På baggrund af stikprøveundersøgelsens resultat besluttede Sekretariatet at tage sagen op til en konkret vurdering af, hvorvidt der skulle ske korrektion i det beløb, der tidligere havde været meddelt Økonomi- og Indenrigsministeriet. Sekretariatet har modtaget bidrag fra både kommunen og kommunens revisor til behandling af sagens problemstilling om, hvorvidt elforsyningslovens 37 og varmeforsyningslovens 23 l giver kommunen mulighed for at foretage fradrag i forbindelse med opgørelsen af beløbet til indberetningen. Kommunens bemærkninger fremsendt til Sekretariatet indgår i denne sags vurderingsafsnit. Kommunen har for indberetningen af visse vederlag fratrukket forskellige udgifter. Det drejer sig om omkostninger for kr ved salg af aktier i NV Net A/S og omkostninger for kr ved overdragelse af grund på Jørgen Berthelsens Vej i Nørresundby.

4 4/16 Kommunen har desuden modtaget beløb fra forsyningsvirksomhederne, som ikke er blevet indberettet. Det drejer sig om kompensation kr for manglende dækningsafgift for bygninger. Hertil kommer, at kommunen har en korrektion til tidligere indberetning, nemlig korrektion af beløbet kr fra fejlagtig værdiansættelse ved salg af NV Net A/S. Forhold, der er udgået Sagen indeholdt oprindelig et yderligere forhold. Forholdet angik beløb overført fra forsyningsvirksomhederne til kommunen i forbindelse med betaling af bidrag til regnskabsposter ifølge administrationsaftalen. Aalborg Kommune har over for Sekretariatet redegjort for baggrunden for forsyningsvirksomhedernes bidrag til kommunens regnskabsposter. Kommunen har oplyst, at varmeforsyningen betaler et bidrag til administrationsaftalen, da varmeforsyningen ligger i forvaltningen og ikke er udskilt i særskilte selskaber. Ydermere har kommunen oplyst, at varmeforsyningen i administrationsaftalen bidrager til kommunens medlemskab af KL, idet medarbejderne i forsyningsvirksomhederne er ansatte i kommunen og også derfor underlagt samme overenskomst. Sekretariatet bemærker, at der i administrationsaftalen ikke ligger, en betaling for almindelig myndighedsøvelse, men nærmere bidrag til de ydelser som forsyningsvirksomhederne er omfattet af. Sekretariatet har på denne baggrund vurderet, at bidraget til regnskabsposterne i administrationsaftalen ikke er et indberetningspligtigt beløb i medfør af varmeforsyningslovens 23 l. Forholdet er derfor udgået fra sagens behandling. Lovgrundlag Anvendelsesområdet for kommunernes registreringspligt fastlægges i elforsyningslovens 37 og varmeforsyningslovens 23 l. Elforsyningslovens 37 foreskriver 37 Kommuner registrerer modtagne uddelinger fra og vederlag ved afståelse af ejerandele i virksomheder, der er eller i perioden efter den 20. februar 2003 har været omfattet af 2, stk. 1, eller virksomheder, der direkte eller indirekte ejer eller i perioden efter den 20. februar 2003 har ejet andele i sådanne virksomheder. Stk.3. Registreringen skal omfatte den dato, hvor uddelingen eller vederlaget er til rådighed for kommunen (rådighedsdatoen), og beløbets størrelse. Stk.5. Kommuner indberetter senest den 1. februar hvert år til Energitilsynet de registreringer, som kommunen har foretaget efter stk. 1, 3 og 4 i det

5 5/16 foregående kalenderår, eller afgiver erklæring om, at der ikke er foretaget sådanne registreringer. Stk.6. Indberetningen skal angive det samlede beløb, der er blevet til rådighed i det foregående kalenderår (rådighedsbeløbet), og skal ledsages af dokumentation for størrelsen af de registrerede uddelinger og vederlag og for de registrerede rådighedsdatoer. Endvidere skal indberetningen angive en beregnet forrentning af rådighedsbeløbet fra de enkelte rådighedsdatoer og frem til den 1. november i indberetningsåret, hvor der efter stk. 10 sker reduktion i kommunens statstilskud efter lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Rentesatsen fastsættes til Nationalbankens diskonto den 1. januar i indberetningsåret. Finder tilsynet, at den ledsagende dokumentation er utilstrækkelig, kan tilsynet forlange yderligere dokumentation. Stk.8. Kommuner kan ved indberetning efter stk. 5 af vederlag ved afståelse af ejerandele i virksomheder omfattet af stk. 1 fratrække beløb, som i medfør af 37 a, stk. 1 eller 6, har ført eller samtidig fører til reduktion i kommunens statstilskud i henhold til stk. 10. Kommuner kan endvidere ved indberetning efter stk. 5 fratrække 1)et nettoprovenu og en indskudskapital, som Energitilsynet har godkendt eller fastsat i medfør af 35, stk. 5, jf. stk. 1 eller stk. 9, 2. pkt., i lov om naturgasforsyning, og som for nettoprovenuets vedkommende har ført eller samtidig fører til reduktion af kommunens statstilskud i henhold til 35, stk. 6-8, i lov om naturgasforsyning, og 2)beløb, som i medfør af 2, stk. 3, eller 7 i lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger har ført eller samtidig fører til reduktion af kommunens statstilskud i henhold til 6 i lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger. Stk.9. Energitilsynet træffer afgørelse om, hvorvidt det indberettede rådighedsbeløb, rådighedsdatoer, den beregnede forrentning og eventuelle fradrag efter stk. 7 og 8 kan godkendes. Kan Energitilsynet ikke godkende disse, fastsætter tilsynet rådighedsbeløb, rådighedsdatoer, beregnet forrentning og størrelsen af eventuelle fradrag. Stk.10. Energitilsynet giver senest den 1. maj hvert år Økonomi- og Indenrigsministeriet meddelelse om de efter stk. 9 godkendte rådighedsbeløb inkl. beregnet forrentning og med eventuelle fradrag. Økonomi- og Indenrigsministeriet reducerer herefter kommunens statstilskud efter bestemmelserne i 15, stk. 1-4, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Hvis beløbet efter 2. pkt. overstiger det modregnede beløb i det første modregningsår, beregner Økonomi- og Indenrigsministeriet en forrentning af restbeløbet fra den 1. november i indberetningsåret til den 1. juli i året efter indberetningsåret. Rentesatsen fastsættes til Nationalbankens diskonto den 1. januar i indberetningsåret.

6 6/16 Det følger af forarbejderne til 37 i lov nr. 452 af 10. juni 2003 at: [ ] [ ] Uddelinger og vederlag ved afståelse omfatter enhver form for økonomisk værdi, der tilflyder kommuner og amtskommuner, f.eks. i form af kapitalandele (f.eks. aktier), udbytte eller udlodning ved kapitalnedsættelse. Uddelinger og vederlag vedafståelse kan bestå i kontante beløb, men de kan også bestå i fysiske aktiver samt andre rettigheder, eksempelvis fordringer, herunder konvertible obligationer mv. Der kan ikke ske fradrag ved opgørelsen af uddelinger og vederlag ved afståelse, dvs. at f.eks. sædvanlige handelsomkostninger(udgifter til eksterne rådgivere, tinglysningsafgift mv.)ikke kan fradrages. Der er heller ikke behov for fradrag for beskatning, da kommuner og amtskommuner er fritaget for beskatning. Varmeforsyningslovens 23 l foreskriver 23 l. Kommuner registrerer modtagne uddelinger fra og vederlag ved afståelse af ejerandele i virksomheder, der ejer eller i perioden efter den 20. februar 2003 har ejet anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp, eller virksomheder, der direkte eller indirekte ejer eller i perioden efter den 20. februar 2003 har ejet andele i sådanne virksomheder. Stk.3. Registreringen skal omfatte den dato, hvor uddelingen eller vederlaget er til rådighed for kommunen (rådighedsdatoen), og beløbets størrelse. Stk. 5. Kommuner indberetter senest den 1. februar hvert år til Energitilsynet de registreringer, som kommunen har foretaget efter stk. 1, 3 og 4 i det foregående kalenderår, eller afgiver erklæring om, at der ikke er foretaget sådanne registreringer. Stk. 6. Indberetningen skal angive det samlede beløb, der er blevet til rådighed i det foregående kalenderår (rådighedsbeløbet), og skal ledsages af dokumentation for størrelsen af de registrerede uddelinger og vederlag og for de registrerede rådighedsdatoer. Endvidere skal indberetningen angive en beregnet forrentning af rådighedsbeløbet fra de enkelte rådighedsdatoer og frem til den 1. november i indberetningsåret, hvor der efter stk. 10 sker reduktion i kommunens statstilskud efter lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Rentesatsen fastsættes til Nationalbankens diskonto den 1. januar i indberetningsåret. Finder tilsynet, at den ledsagende dokumentation er utilstrækkelig, kan tilsynet forlange yderligere dokumentation. Stk. 8. Kommuner kan ved indberetning efter stk. 5 af vederlag ved afståelse af ejerandele i virksomheder omfattet af stk. 1 fratrække beløb, som i medfør af 23 m, stk. 1 eller 6, har ført eller samtidig fører til reduktion af kommunens statstilskud i henhold til stk. 10. Kommuner kan endvidere ved indberetning efter stk. 5 fratrække 1) et nettoprovenu og en indskudskapital, som Energitilsynet har godkendt eller fastsat i medfør af 35, stk. 5, jf. stk. 1 eller stk. 9, 2. pkt., i lov om naturgasforsyning, og som for nettoprovenuets vedkommende har ført eller samtidig fører til reduktion af kommunens statstilskud i henhold til 35, stk. 6-8, i lov om naturgasforsyning, og 2) beløb, som i medfør af 2, stk. 3, eller 7 i lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger har ført eller samtidig fø-

7 7/16 rer til reduktion af kommunens statstilskud i henhold til 6 i lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger. Stk. 9. Energitilsynet træffer afgørelse om, hvorvidt det indberettede rådighedsbeløb, rådighedsdatoer, den beregnede forrentning og eventuelle fradrag efter stk. 7 og 8 kan godkendes. Kan Energitilsynet ikke godkende disse, fastsætter tilsynet rådighedsbeløb, rådighedsdatoer, beregnet forrentning og størrelsen af eventuelle fradrag. Stk. 10. Energitilsynet giver senest den 1. maj hvert år Økonomi- og Indenrigsministeriet meddelelse om de efter stk. 9 godkendte rådighedsbeløb inklusive beregnet forrentning og med eventuelle fradrag. Økonomi- og Indenrigsministeriet reducerer herefter kommunens statstilskud efter bestemmelserne i 15, stk. 1-4, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Hvis beløbet efter 2. pkt. overstiger det modregnede beløb i det første modregningsår, beregner Økonomi- og Indenrigsministeriet en forrentning af restbeløbet fra den 1. november i indberetningsåret til den 1. juli i året efter indberetningsåret. Rentesatsen fastsættes til Nationalbankens diskonto den 1. januar i indberetningsåret. Det følger af forarbejderne til 23 e (der er videreført i den gældende 23 l) i lov nr. 452 af 10. juni 2003 at: Varmeforsyningslovens 23 e indeholder en bestemmelse svarende til 37 i elforsyningsloven. Som en konsekvens af ændringen af elforsyningslovens 37 foreslås med henblik på at opnå parallelitet mellem de to bestemmelser at varmeforsyningslovens 23 e ændres på tilsvarende måde. Med ændringen sikres, at der anvendes samme opgørelsesmetode på anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp som foreslået i denne lovs 1, nr. 5, for så vidt angår elforsyningsloven. Efter den foreslåede ændring af 23 e omfatter kommunens registreringspligt efter stk. 1 således uddelinger og vederlag ved afståelser hidhørende fra de virksomheder, der ejer anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp eller virksomheder, der direkte eller indirekte ejer eller har ejet andele i sådanne virksomheder. Sekretariatets hjemmel til at udstede påbud fremgår af elforsyningslovens 85 c, stk. 1, der foreskriver 85 c. Klima-, energi- og bygningsministeren og Energitilsynet kan påbyde, at forhold, der strider mod loven, mod regler eller afgørelser i henhold til loven eller mod Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling, bringes i orden straks eller inden en nærmere angivet frist.

8 8/16 Bekendtgørelse nr af 2008, der omhandler den kommunale indberetningspligt angående el- og varmevirksomheder. Indberetninger og erklæringer 3. Kommuner, der ejer eller har ejet andele i virksomheder omtalt i stk. 2, skal hvert år senest den 1. februar foretage en indberetning til Energitilsynet vedrørende registreringspligtige uddelinger fra og vederlag ved afståelse af ejerandele i sådanne virksomheder i det foregående kalenderår eller afgive erklæring om, at kommunen ikke har modtaget sådanne uddelinger eller vederlag. Stk. 2. Kommunernes registreringspligt omfatter uddelinger fra eller vederlag ved afståelse af ejerandele i helt eller delvis kommunalt ejede virksomheder, jf. Bilag, herunder virksomheder, der indgår som en del af den kommunale forvaltning, som i perioden efter den 20. februar ) er eller har været omfattet af elforsyningslovens 2, stk. 1, 2) ejer eller har ejet varmefremføringsanlæg, 3) direkte eller indirekte ejer eller har ejet andele i de i nr. 1) og 2) nævnte virksomheder, eller 4) helt eller delvist ejes, direkte eller indirekte, af de i nr. 1) til 3) nævnte virksomheder, og dermed indgår i en koncernstruktur. Stk. 3. Registreringspligtige uddelinger fra eller vederlag ved afståelse af ejerandele i virksomheder omfatter enhver form for økonomisk værdi, der tilflyder kommunen, herunder kontante beløb, udbytte, udlodning ved kapitalnedsættelse, kapitalandele, aktier, fysiske aktiver, andre økonomiske fordele, fordringer, konvertible obligationer mv. samt serviceydelser, støtte til kommunale aktiviteter eller til anden kommunal interessevaretagelse. Registreringspligten omfatter tillige uddelinger til kommunens øvrige virksomhed samt til fonde og ikke kommunalt ejede virksomheder. Registreringspligten omfatter kommunens forholdsmæssige andel af uddelinger fra delvist kommunalt ejede virksomheder. Vurdering Sagens første problemstilling drejer sig om, hvorvidt Kommunen i forbindelse med opgørelse af et beløb - omfattet af indberetningspligten i elforsyningslovens 37 - kan fratrække udgifter afholdt i forbindelse med uddelingen eller vederlaget. I det forgangne år har kommunen afstået kommunens andele i et regionalt transmissionsselskab. I forbindelse med salget har kommunen i indberetningen af provenuet fratrukket udgifter, som har været afholdt i forbindelse med frasalget. Der har været afholdt og fratrukket udgifter til rådgiveromkostninger fra Dansk Energi. Kommunen har den 3. november 2014 til Sekretariatet fremsendt en udvidet opgørelse over rådgiveromkostningerne. Opgørelsen blev indhentet med henblik på at undersøge, hvorvidt alle af udgifterne til Dansk Energi skulle kategoriseres, som ekstern bistand. Det fremgår, af den indhentede specifikation, at udgifterne til Dansk Energi er gået til dels revisorbistand forestået af PWC og dels juridisk bistand forestået af Kromann Reumert.

9 9/16 Sekretariatet lægger på denne baggrund til grund for vurderingen, at alle udgifterne betalt til Dansk Energi som efterfølgende blev fratrukket det indberettede beløb udgør ekstern rådgiverbistand. Kommunens bidrag til behandling af denne problemstilling Kommunen har til Sekretariatet i brev af 27. januar 2014 og brev af 15. maj 2014 samt mail af 3. november 2014 anført følgende i forhold til spørgsmålet om fortolkningen af bestemmelse: - At bemærkningerne skal forstås indskrænkende, således at det dels er sædvanlige handelsomkostninger (vor understregning), dels er vedrørende salg af ejerandele i en elforsyningsvirksomhed. Det er derfor ikke nødvendigvis alle omkostninger til rådgivere mv., der udelukker fradrag. - At baggrunden for denne bestemmelse synes mærkværdig, idet det burde være en selvfølge, at de omkostninger, der var direkte forbundet med en handel, for eksempel af aktier, kunne fratrækkes i salgsvederlaget. Det ville passe bedre med den generelle bestemmelse om, at det er den økonomiske værdi, der danner baggrund for det beløb, der skal beregnes modregning ud fra. - At der står i bemærkningerne, at det er den økonomiske værdi, der skal tages udgangspunkt i og [at] den økonomiske værdi må i dette tilfælde være efter, at der er betalt transaktionsomkostninger. - At det er spørgsmålet om, hvad der er stærkest - den stramme bemærkning om at der ikke kan ske fradrag, eller den generelle overordnede bestemmelse om, at det er den økonomiske værdi, der skal tages udgangspunkt i. - At det endvidere fremgår direkte af lovteksten i stk. 4, at det er det samlede beløb, der er blevet til rådighed, der skal indberettes. Man kan med god grund hævde, at det må være beløbet efter betaling af transaktionsomkostninger, der er til rådighed. - At det kan fremføres, at advokatomkostningerne er særligt store, idet der ligger en del indledende forhandlinger til grund for det samlede aftalekompleks, der bliver indgået inden processen gik i gang, og det kunne hævdes ikke at være en normal handelsomkostning. Kommunen har endvidere særligt vedrørende salget af aktier i NV Net A/S oplyst følgende: I forbindelse med omlægning af ejerstrukturen i den danske 150 KV elsektor, som i øvrigt var påtvunget ejerne af staten,

10 10/16 afstod Aalborg Kommune aktierne i NV Net AJS. Af afregningen fra salget fremgår det, at der i forbindelse med beregning af salgsværdi, forhandlinger mv. er afholdt fælles rådgiveromkostninger (via Dansk Energi) for i alt DKK Her til kommer transaktionsomkostninger afholdt af NV Net AJS selv. Det er altså ikke omkostninger, som kommunen selv har afholdt. Omkostninger ved den type transaktioner består i meget stort omfang af tilvejebringelse af datagrundlag til beregning af en kapitalværdi ved anvendelse af DCF metoden. Det er en forudsætning for at kunne opgøre og diskutere en salgspris med køberen, som her er Energinet.dk, altså staten. Det er omkostninger til eks perter, som har et dybt kendskab til dels elsektoren, dels til værdiansættelse. Det er derfor vores opfattelse, at det ikke er sædvanlige handelsomkostninger som skødeskrivning og tinglysning. Endvidere er det ikke omkostninger, som kommunen selv har haft indflydelse på eller har kunnet erstatte med egne ressourcer. Omkostninger ved salg af forsyning Det fremgår af kommunens besvarelse, at kommunen afstod aktier i NV Net A/S i forbindelse med omlægningen af ejerstrukturen i den danske 150 KV elsektor. Kommunen har anført, at der i forbindelse med salget er afholdt følgende omkostninger: Rådgiveromkostninger via Dansk Energi for i alt kr afholdes i forbindelse med beregning af salgsværdig, forhandling mv. Ordlyden i elforsyningslovens 37 tager ikke konkret stilling til, hvorvidt der kan ske fradrag i forbindelse med opgørelse af rådighedsbeløbet i forbindelse med kommunens indberetningspligt. Det fremgår derimod af forarbejderne til elforsyningslovens 37, at der ikke kan ske fradrag ved opgørelsen. Som eksempel på et sådant fradrag er det i forarbejderne fremhævet, at f.eks. sædvandlige handelsomkostninger ikke kan fratrækkes. Sædvanlige handelsomkostninger bliver i forarbejderne yderligere eksemplificeret ved angivelsen af udgifter til eksterne rådgivere, tinglysningsafgift mv. 1 Hertil kommer, at bemærkningerne synes klare og at ordlyden af bemærkningerne i øvrigt ikke fremstår som værende i strid med ordlyden af lovbestemmelserne. Bestemmelsens forarbejder tager således eksplicit stilling til, hvorvidt der kan ske fradrag i forbindelse med indberetning af beløb til Energitilsynet. 1 Jf. forarbejderne til 37 i lov nr. 452 af 10. juni 2003

11 11/16 Bestemmelsen tager samtidig specifik stilling til, at særligt ekstern rådgiverbistand vil betragtes som en ikke fradragsberettiget handelsomkostning. Sekretariatet finder på denne baggrund, at kommunens fradrag af omkostninger er sket i strid med elforsyningslovens 37, hvilket har medført at kommunens indberetning til Energitilsynet for året 2012 har indeholdt fejlagtige oplysninger. Sekretariatet finder, at kommunen skal indberette til Energitilsynet på ny med henblik på, at sekretariatet kan anmode Økonomi og Indenrigsministeriet om en korrektion af det indberettede beløb. På denne baggrund påbyder Sekretariatet kommunen at fremsende en ny indberetning for året 2012 samt revisorerklæring, om rigtigheden og fuldstændigheden af det indberettede beløb, jf. elforsyningslovens 85 c, stk. 1. Omkostninger ved overdragelse af grund Det fremgår af kommunens besvarelse, at kommunen i år 2011 fik tilskødet en grund. I forbindelse med indberetningen har der været fratrukket omkostninger for kr ved erhvervelse af grund på Jørgen Berthelsens Vej i Nørresundby. Kommunen har oplyst, at rådgiveromkostningerne består af udgifter forbundet med opførelse af offentligt udbud, omkostninger til landinspektør og valuarvurdering. Sekretariatet lægger på denne baggrund til grund for vurderingen, at udgifterne fratrukket det indberettede beløb er sædvanlige handelsomkostninger. Sekretariatet finder, at kommunens fradrag er sket i strid med elforsyningslovens 37, idet det fremgår af bestemmelsens forarbejder, at der ikke kan ske fradrag i forbindelse med opgørelsen af beløbet til indberetning, jf. Sekretariatets vurdering ovenfor. Kommunens fradrag i forbindelse med overdragelsen af grunden har medført, at kommunens indberetning til Energitilsynet for året 2012 har indeholdt fejlagtige oplysning. På denne baggrund påbyder Sekretariatet kommunen at fremsende en ny indberetning for året 2012 samt revisorerklæring, om rigtigheden og fuldstændigheden af det indberettede beløb, jf. elforsyningslovens 85 c, stk. 1. Opkrævning fra forsyningsvirksomheder - kompensation for manglende dækningsafgift Ved opgørelsen af beløbet til indberetningen har kommunen ikke angivet beløb som kommunen modtager fra forsyningsvirksomhederne som kompensation for manglende dækningsafgift for bygninger. KPMG påpeger, at opkrævningen af kompensationen har givet anledning til tvivl om, hvorvidt beløbet reelt udgør en ikke-registreret uddeling fra forsyningsselskaberne til kommunen.

12 12/16 Kommunens bemærkninger Kommunen har bemærket følgende vedrørende kompensation for manglende dækningsafgift for bygninger: Aalborg Byråd har vedtaget, at kommunens bygninger ikke skal betale dæknings afgift. Imidlertid betaler private el- og varmeværker m.m. dækningsafgift til kommunen. For at sidestille kommunens forsyningsvirksomheder med de private værker, har byrådet besluttet, at der via administrationsaftalen skal betales et beløb svarende til den dækningsafgift, som kommunens forsyningsvirksomheder ikke betaler. Sekretariatet bemærker hertil, at det af ordlyden af varmeforsyningslovens 23 l fremgår, at kommunen skal registrere modtagne uddelinger fra og vederlag ved afståelse af ejerandele i virksomheder. I bekendtgørelse nr af 2008, der omhandler den kommunale indberetningspligt angående el- og varmevirksomheder er indberetningspligtige uddelinger yderligere beskrevet i bekendtgørelsens 3, stk. 3, som foreskriver Registreringspligtige uddelinger fra eller vederlag ved afståelse af ejerandele i virksomheder omfatter enhver form for økonomisk værdi, der tilflyder kommunen, herunder kontante beløb, udbytte, udlodning ved kapitalnedsættelse, kapitalandele, aktier, fysiske aktiver, andre økonomiske fordele, fordringer, konvertible obligationer mv. samt serviceydelse, støtte til kommunale aktiviteter eller til anden kommunal interessevaretagelse. Registreringspligten omfatter tillige uddelinger til kommunens øvrige virksomhed samt til fonde og ikke kommunalt ejede virksomheder. Endelig fremgår det af forarbejderne 2 til varmeforsyningslovens 23 e ( 23 l i den gældende), jf. forarbejderne til elforsyningslovens 37, at registreringspligten gælder for enhver form for betaling, idet det af forarbejderne fremgår: Uddelinger og vederlag ved afståelse omfatter enhver form for økonomisk værdi, der tilflyder kommuner og amtskommuner, f.eks. i form af kapitalandele (f.eks. aktier), udbytte eller udlodning ved kapitalnedsættelser. Uddelinger og vederlag ved afståelse kan bestå i kontante beløb, men de kan også bestå i fysiske aktiver samt andre rettigheder, eksempelvis fordringer, herunder konvertible obligationer mv. På baggrund af ordlyden i bekendtgørelsens 3, stk. 3, samt forarbejderne til varmeforsyningslovens 23 e, jf. forarbejderne til elforsyningslovens 37, er det Sekretariatets vurdering, at de beløb, som kommunen modtager fra forsyningsvirksomhederne - som ifølge kompensation for manglende dækningsafgift - er kontante beløb omfattet af varmeforsyningslovens 23 l 2 Jf. bemærkningerne til lov nr. 452 af 10. juni 2003 om ændring af lov om elforsyning, lov om tilskud til elproduktion, lov om varmeforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner (LFF nr. 162)

13 13/16 og derfor registreringspligtige. Bestemmelsen rummer ikke undtagelser til registreringspligten, men angiver derimod tydeligt enhver form for økonomisk værdi. Det er i den forbindelse underordnet, hvorfor kommunen opkræver disse bidrag. Sekretariatet medgiver, at kommunens praksis kan være med til at sidestille ikke-kommunale virksomheder med kommunale virksomheder. Sekretariatet må dog fastholde, at der tilflyder kommunen kontante beløb fra forsyningsvirksomhederne, hvorfor den betaling er omfattet af varmeforsyningslovens 23 l. Kommunens manglende registrering af beløb modtaget i forbindelse med den manglende dækningsafgift har medført, at kommunens indberetning til Energitilsynet for året 2012 har indeholdt fejlagtige oplysning. På denne baggrund anmoder Sekretariatet kommunen om at fremsende en ny indberetning for året 2012 samt revisorerklæring, om rigtigheden og fuldstændigheden af det indberettede beløb. Registrering af kompensationen skatteindtægt I forbindelse med behandlingen af spørgsmålet om kompensationen for dækningsafgiften blev det undersøgt, hvorvidt kommunen registrerer kompensationen som en indtægt eller en skattemæssig indtægt i kommunen. Baggrunden for Sekretariatets undersøgelser heraf var, at hvis kommunen registrerede beløbet som en indtægt, ville der umiddelbart være tale om et indberetningspligtigt beløb efter varmeforsyningslovens 23 l, jf. vurdering ovenfor. Havde kommunen derimod registreret beløbet som en skatteindtægt og Sekretariatet vurderede, at beløbet var indberetningspligtigt - ville der foreligge en risiko for, at samme beløb ville indgå i fastlæggelsen af det overordnede statstilskud til kommunerne to gange. Kommunen ville i så fald blive afregnet to gange for beløbet, hvilket Sekretariatet fandt uhensigtsmæssigt. Kommunen har hertil bemærket, at dækningsafgifterne umiddelbart ikke indgår i beregningen af Aalborg kommunens beskatningsgrundlag og dermed ikke har betydning for indtægten i landsudligningen mv. Baggrunden herfor er, at i aftalen mellem regeringen og KL er indlagt et skøn for samtlige kommunernes indtægter i dækningsafgift. Denne indtægt reducerer kommunernes balancetilskud og dermed samtlige kommuners bloktilskud. På det oplyste grundlag vurderer Sekretariatet, at kompensationen for dækningsafgiften uanset om den indgår som indtægt eller som skatte indtægt vil være omfattet af varmeforsyningslovens 23 l, som et beløb kommunen modtager for forsyningsvirksomheden.

14 14/16 Korrektion til provenu fra NV Net A/S Vedrørende korrektionen har Kommunen oplyst følgende: I forbindelse med salget af aktierne i NV Net A/S konstateredes det ret sent i processen, at der i selskabet var 60KV komponenter. Disse kunne Energinet.dk ikke overtage, da det kræver en distributionsnet bevilling. Derfor blev der udspaltet et selskab til parkering af disse netkomponenter, ind til der blev truffet endelig beslutning om placeringen. I forbindelse med spaltningen blev 60 KV netaktiverne værdiansat til den bogførte værdi, således at provenuet fra salget af NV Net A/S ikke blev reduceret. Aalborg Kommune købte i den forbindelse aktier nom. DKK i 60KV selskabet for DKK baseret på den bogførte værdi. Efterfølgende blev det sammen med de øvrige aktionærer konstateret, at værdien var for høj, idet handelsprisen var langt lavere end bogført værdi. Aalborg Kommune måtte således sælge aktierne for DKK og dermed med et tab på DKK Hertil kommer omkostninger til udskillelse, møder, forhandlinger og efterfølgende udredning til advokat på DKK I alt en reduktion på DKK Argumentationen for at denne reduktion i provenuet skal medtages er, at der i værdiansættelsen og den efterfølgende modtagelse af salgsvederlaget er indeholdt, at de omtalte 60KV komponenter var værdiansat til bogført værdi. Denne værdi viste sig efterfølgende ikke at kunne opretholdes, hvorfor salgsvederlaget for aktierne i NV Net A/S i Aalborg Kommunes opgørelse efter 37 er DKK for stor. Det fremgår, at kommunen i 2012 købte aktierne til en værdi der var for højt sat. I forbindelse med købet af aktierne blev der samtidig advokatomkostninger for kr Kommunens salg af aktierne - som medførte et tab som følge af den fejlagtige værdiansættelse fandt sted i I indberetningen fra år 2012 indgår provenuet fra salget af NV Net A/S. Det var fra salget af NV Net A/S, at de pågældende aktier blev udstedt til kommunen til den fastsatte pris. Købet af aktierne er således en del af det overordnede salg af NV Net A/S. Sekretariatet lægger til grund for vurderingen, at den fastsatte værdi for aktier i 2012 påvirkede det samlede provenu fra salget af NV Net A/S. Aktiernes værdi påvirker det endelige provenu, idet købsprisen for aktierne fratrækkes kommunens provenu fra salget. Er aktieprisen fastsat for høj, vil provenuet fra salget af NV Net A/S derfor være tilsvarende lavere. Havde aktierne været værdiansat korrekt altså lavere end værdiansættelsen i 2012 havde kommunens modregningspligtige provenu været tilsvarende lavere. Dette betyder i praksis, at kommunen i indberetningen fra 2012 blev modregnet et højere beløb end den reelle værdi af salget, når den korrekte værdi medtages.

15 15/16 Sekretariatet vurderer, at fejlen opstår i forbindelse med indberetningen for året 2012, da det er i indberetningen for året 2012, at salget af NV Net A/S indgår, hvor provenuet er angivet på baggrund af aktiernes værdi. Sekretariatet finder på denne baggrund, at korrektionen for aktierne tilsvarende skal finde sted i Sekretariatet bemærker, at kommunen har oplyst, at der ved indberetningen til salget blev fratrukket advokatomkostninger på kr Det er Sekretariatets vurdering, at elforsyningslovens 37, jf. forarbejderne, afskærer kommunen fra at fratrække omkostninger i forbindelse med salg, jf. vurderingen ovenfor. Sekretariatet finder på denne baggrund, at kommunen i forbindelse med indberetningen af det korrekte beløb for provenuet i indberetningen for året 2012, alene kan medtage en korrektion som ikke indeholder advokatomkostninger. Afgørelse På baggrund af nedenstående sagsfremstilling og begrundelse træffer Sekretariatet afgørelse om følgende: 1. At Aalborg kommune i strid med elforsyningslovens 37 har fratrukket kr , som dækker diverse handelsomkostninger ved salg af aktier i NV Net A/S i opgørelsen af rådighedsbeløbet i kommunens indberetning fra året At Aalborg kommune i strid med elforsyningslovens 37 har fratrukket kr ved overdragelse af grund på Jørgen Berthelsens Vej i Nørresundby i opgørelsen af rådighedsbeløbet i kommunens indberetning fra året At Aalborg kommunes forsyningsselskabers betaling for kompensation på kr for manglende dækningsafgift for bygninger, er indberetningspligtigt efter varmeforsyningslovens 23 l. Med henblik på at foretage en korrektion af ovenstående forhold under nr. 1 og 2 påbydes Aalborg kommune, jf. elforsyningslovens 85 c, stk. 1, at: 4. Fremsende en ny indberetning for år 2012, som indeholder korrektioner for forhold nr. 1 og 2 ovenfor. Kommunen skal sammen med indberetningen fremsende en ny revisorerklæring om rigtigheden og fuldstændigheden af det indberettede beløb. Med henblik på at foretage en korrektion af forholdet under nr. 3 anmodes kommunen om at bringe forholdet i overensstemmelse med varmeforsyningslovens 23 l, således at der fremsendes en ny indberetning for 2012 samt en ny revisorerklæring om rigtigheden og fuldstændigheden af det indberettede beløb.

16 16/16 Ovenstående påbud og anmodning skal være gennemført senest den 1. februar Hertil kommer, at det er Sekretariatets vurdering, at den fejlagtige værdiansættelse for 60 KV-komponenter bør korrigeres i den kommunale indberetning vedrørende Klagevejledning Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet. Klagen skal være skriftlig og være kommet frem til klagenævnet inden 4 uger efter dette brev er modtaget. Klagen sendes til: Energiklagenævnet Frederiksborggade København K Tlf.: Fax: Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, at klagen er modtaget i rette tid. Læs mere på klagenævnets hjemmeside, under menuen "Klagebehandling". På Energiklagenævnets hjemmeside findes også klagenævnets forretningsorden, der bl.a. indeholder bestemmelser om: hvilke love, der giver klageadgang til nævnet nævnets sammensætning formandens opgaver indgivelse af klage gebyr oplysninger, der indgår i sagerne afgørelser Sekretariatet står naturligvis til rådighed for eventuelle spørgsmål i den anledning. Med venlig hilsen Mai-Britt Lyngholm Hansen Fuldmægtig Tlf.: Mail.:

Regnskabsinstruks. Indledning

Regnskabsinstruks. Indledning 1 Regnskabsinstruks for kommuners indberetninger i henhold til bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommunernes indberetninger og erklæringer efter lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger eller

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk 31. oktober 2013 Sag 12/05581 / CF E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 hjemvises

Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 hjemvises (Elforsyning) Nykøbing Falster Kommune over Energitilsynet af 25. april 2005 størrelsen af indberettet rådighedsbeløb i forbindelse med Nykøbing Falster Kommunes salg af elnetvirksomhed Nævnsformand, dommer

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard 6. januar 2014 Sag / CF E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 med fradrag for efterbetaling

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Dato: 30. januar 2013 Sag: 12/15569 Sagsbehandler: HRJ Afd.: Varme Jeres j.nr. 056121, dispensation vedrørende varmeforsyningslovens kapitel 4 I

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter. www.energiogmiljo.dk

Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter. www.energiogmiljo.dk Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter 1 Redegørelsens indhold Lidt om juraen på området Hjemmelsgrundlaget Låneoptagelse og garantistillelse Modregningsreglerne Risikoafdækning

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M 16. juni 2008 Sag 4/0720-0402-0232 / HGO Deres ref. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 Energitilsynet fremsendte den 27. maj 2008 udkast

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur.

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Vejle Kommune Att. Nina Schou Gerken 7. november 2012 Sag 12/04610 / CF E-mail: nisge@vejle.dk; post@vejle.dk; tekniskforvaltning@vejle.dk; kakor@vejle.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved Att: Jens Andersen 7. februar 2014 RJE Deres ref. Kære Jens Andersen Du har ved brev af 17. januar 2014 kontaktet sekretariatets direktør Finn Dehlbæk vedrørende

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Varmetransmissionsselskabet I/S c/o Struer Forsyning Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer Holstebro-Struer Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Energiklagenævnet har

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

at afregning af el produceret på decentrale biogas- og biomassefyrede kraftvarmeværker

at afregning af el produceret på decentrale biogas- og biomassefyrede kraftvarmeværker (Elforsyning) Energigruppen Jylland over Energitilsynet af 29. august 2002 Afregning af el produceret på decentrale biogas- og biomassefyrede kraftvarmeværker Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Næstformand,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Torben Gregersen 16. november 2012 Sag 12/04659 / CF Mail: tg@faaborgmidtfyn.dk; fmk@faaborgmidtfyn.dk; moso@faaborgmidtfyn.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Randers Kommune Att. Poul Hjøllund E-mail: poul.hjollund@randers.dk; randers.kommune@randers.dk; poul.erik.oest@randers.dk 21. december 2012 Sag 12/04584 / CF Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

From:Flemming Karlsen To:Poul Sig Vadsholt Subject:SV: Vedr. Slamforbrændig

From:Flemming Karlsen To:Poul Sig Vadsholt Subject:SV: Vedr. Slamforbrændig From:Flemming Karlsen To:Poul Sig Vadsholt Subject:SV: Vedr. Slamforbrændig Hej Poul Det forholder sig desværre således at vores konklusion passede. Uanset hvad vi gør, så vil kommunen blive modregnet

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 27. februar 2007 KENDELSE Klager ctr. Estatemæglerne Birkelev & Thobo ApS Nørregade 24 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP Hørsholm Kommune Kommunalbestyrelsen v/borgmester Uffe Thorndahl Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 77 00 00 Fax 33 77 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 99 Offentligt UDKAST 29112011 Bilag 1 Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 26. maj 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 26. maj 2014. Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere