Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012"

Transkript

1 Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg Att.: Arne Steen Nielsen Sendt pr. mail til Sagsnr.: 13/13022 Sagsbehandler: MLH Afd.: Ret og Administration AFGØRELSE Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012 Sekretariatet foretog i december 2013, med bistand fra revisionsselskaberne PricewaterhouseCoopers (PwC) og KPMG, en stikprøveundersøgelse af kommunernes indberettede beløb og revisorerklæringer. Årets stikprøve omfattede fem kommuner, herunder Aalborg. Revisorselskabet KPMG foretog stikprøveundersøgelsen af Aalborg kommunes indberetning. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej Valby tlf mail web KPMG har i deres afrapportering belyst forhold, som umiddelbart ikke stemmer overens med Aalborg Kommunes indberetning. I forlængelse heraf tog Sekretariatet kommunens indberetning op til nærmere undersøgelse med henblik på at vurdere, om der skal ske korrektion i det indberettede beløb til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Denne undersøgelse har ledt til en række problemstillinger, som Sekretariatet behandler og træffer afgørelse om. For det første har kommunen i forbindelse med indberetningen af uddelinger og vederlag modtaget fra kommunens forsyningsvirksomheder, fratrukket udgifter forbundet med udbetalingen af det pågældende beløb. Det skal på denne baggrund vurderes, hvorvidt elforsyningslovens 37 giver kommunen mulighed for at foretage fradrag i forbindelse med opgørelsen af beløbet til indberetningen. For det andet har kommunen ved opgørelsen af beløbet til indberetningen ikke angivet beløb betalt af forsyningsvirksomhederne til kommunen. Beløbene, som ikke indgår i kommunens oprindelige indberetning, drejer sig om beløb fra forsyningsvirksomhederne til kommunen i forbindelse med betaling af kompensation for manglende dækningsafgift for bygninger. Det skal på denne baggrund vurderes, hvorvidt de konkrete beløb overført fra forsyningsvirksomhederne til kommunen er omfattet af indberetningspligten efter varmeforsyningslovens 23 l. Hertil kommer, at kommunen er blevet opmærksom på, at en tidligere indberetning til Sekretariatet indeholder fejl, hvorfor der skal foretages en korrektion i kommunens indberetning. Det fejlagtige beløb strækker sig over flere indberetninger, og det er derfor ikke entydigt inden for hvilken indbe-

2 2/16 retning fejlen skal rettes. Derfor har kommunen under sagens behandling anmodet Sekretariatet om en vurdering af, hvilken indberetning der skal foretages en korrektion af. Høring Nærværende sag har været sendt i høring hos kommunen med svarfrist senest den 19. november Kommunen og kommunens revisor er i forbindelse med høringen kommet med rettelser til størrelsen af beløbet for kompensationen for dækningsafgiften, samt tydeliggjort, at der er tale om kompensation for dækningsafgift vedrørende fjernvarmeforsyningen. Sekretariatet har taget rettelserne til efterretning og bemærket, at kommunen skal indsende en revisorerklæring - med underskrift på rigtigheden og fuldstændigheden af de indberettede beløb - i forbindelse med ændringerne i kommunens indberetning som følge af denne afgørelse. I forbindelse med høringen er kommunen fremkommet med oplysninger om gasforsyningen. Disse oplysninger indgår ikke i denne afgørelse. Sekretariatet skal dog oplyse, at spørgsmålet vedrørende kommunens anmeldelse af gastakster iht. varmeforsyningsloven vil blive undersøgt nærmere på et senere tidspunkt. Afgørelse På baggrund af nedenstående sagsfremstilling og begrundelse træffer Sekretariatet afgørelse om følgende: 1. At Aalborg kommune i strid med elforsyningslovens 37 har fratrukket kr , som dækker diverse handelsomkostninger ved salg af aktier i NV Net A/S i opgørelsen af rådighedsbeløbet i kommunens indberetning fra året At Aalborg kommune i strid med elforsyningslovens 37 har fratrukket kr ved overdragelse af grund på Jørgen Berthelsens Vej i Nørresundby i opgørelsen af rådighedsbeløbet i kommunens indberetning fra året At Aalborg kommunes forsyningsselskabers betaling for kompensation på kr for manglende dækningsafgift for bygninger, er indberetningspligtigt efter varmeforsyningslovens 23 l. Med henblik på at foretage en korrektion af ovenstående forhold under nr. 1 og 2 påbydes Aalborg kommune, jf. elforsyningslovens 85 c, stk. 1, at: 4. Fremsende en ny indberetning for år 2012, som indeholder korrektioner for forhold nr. 1 og 2 ovenfor. Kommunen skal sammen med indberetningen fremsende en ny revisorerklæring om rigtigheden og fuldstændigheden af det indberettede beløb. Med henblik på at foretage en korrektion af forholdet under nr. 3 anmodes kommunen om at bringe forholdet i overensstemmelse med varmeforsyningslovens 23 l, således at der fremsendes en ny indberetning for 2012

3 3/16 samt en ny revisorerklæring om rigtigheden og fuldstændigheden af det indberettede beløb. Ovenstående påbud og anmodning skal være gennemført senest den 1. februar Hertil kommer, at det er Sekretariatets vurdering, at den fejlagtige værdiansættelse for 60 KV-komponenter bør korrigeres i den kommunale indberetning vedrørende Sagsfremstilling Kommunerne skal hvert år senest den 1. februar indberette til Energitilsynet, hvorvidt de har modtaget værdier fra deres kommunalt ejede virksomheder omfattet af el- og varmforsyningsloven. Energitilsynet skal træffe afgørelse om rådighedsbeløb inkl. renter, som kommunerne måtte have indberettet. Energitilsynet skal herefter hvert år senest den 1. maj give Økonomi- og Indenrigsministeriet meddelelse om eventuelle rådighedsbeløb inkl. renter, som en eller flere kommuner måtte have modtaget. Senest den 1. september samme år skal kommunen indsende en revisorerklæring om, at kommunens indberetning og erklæring er i overensstemmelse med reglerne i indberetningsbekendtgørelsen. Efter 1. september hvert år foretager Sekretariatet med bistand fra et revisionsselskab en stikprøveundersøgelse af kommunernes indberettede beløb og revisorerklæringer. Resultatet af en stikprøveundersøgelse af Aalborg Kommunens indberettede beløb til Sekretariatet gav anledning til tvivl om, hvorvidt Aalborg kommune ved indberetningen for år 2012, havde indberettet korrekt. På baggrund af stikprøveundersøgelsens resultat besluttede Sekretariatet at tage sagen op til en konkret vurdering af, hvorvidt der skulle ske korrektion i det beløb, der tidligere havde været meddelt Økonomi- og Indenrigsministeriet. Sekretariatet har modtaget bidrag fra både kommunen og kommunens revisor til behandling af sagens problemstilling om, hvorvidt elforsyningslovens 37 og varmeforsyningslovens 23 l giver kommunen mulighed for at foretage fradrag i forbindelse med opgørelsen af beløbet til indberetningen. Kommunens bemærkninger fremsendt til Sekretariatet indgår i denne sags vurderingsafsnit. Kommunen har for indberetningen af visse vederlag fratrukket forskellige udgifter. Det drejer sig om omkostninger for kr ved salg af aktier i NV Net A/S og omkostninger for kr ved overdragelse af grund på Jørgen Berthelsens Vej i Nørresundby.

4 4/16 Kommunen har desuden modtaget beløb fra forsyningsvirksomhederne, som ikke er blevet indberettet. Det drejer sig om kompensation kr for manglende dækningsafgift for bygninger. Hertil kommer, at kommunen har en korrektion til tidligere indberetning, nemlig korrektion af beløbet kr fra fejlagtig værdiansættelse ved salg af NV Net A/S. Forhold, der er udgået Sagen indeholdt oprindelig et yderligere forhold. Forholdet angik beløb overført fra forsyningsvirksomhederne til kommunen i forbindelse med betaling af bidrag til regnskabsposter ifølge administrationsaftalen. Aalborg Kommune har over for Sekretariatet redegjort for baggrunden for forsyningsvirksomhedernes bidrag til kommunens regnskabsposter. Kommunen har oplyst, at varmeforsyningen betaler et bidrag til administrationsaftalen, da varmeforsyningen ligger i forvaltningen og ikke er udskilt i særskilte selskaber. Ydermere har kommunen oplyst, at varmeforsyningen i administrationsaftalen bidrager til kommunens medlemskab af KL, idet medarbejderne i forsyningsvirksomhederne er ansatte i kommunen og også derfor underlagt samme overenskomst. Sekretariatet bemærker, at der i administrationsaftalen ikke ligger, en betaling for almindelig myndighedsøvelse, men nærmere bidrag til de ydelser som forsyningsvirksomhederne er omfattet af. Sekretariatet har på denne baggrund vurderet, at bidraget til regnskabsposterne i administrationsaftalen ikke er et indberetningspligtigt beløb i medfør af varmeforsyningslovens 23 l. Forholdet er derfor udgået fra sagens behandling. Lovgrundlag Anvendelsesområdet for kommunernes registreringspligt fastlægges i elforsyningslovens 37 og varmeforsyningslovens 23 l. Elforsyningslovens 37 foreskriver 37 Kommuner registrerer modtagne uddelinger fra og vederlag ved afståelse af ejerandele i virksomheder, der er eller i perioden efter den 20. februar 2003 har været omfattet af 2, stk. 1, eller virksomheder, der direkte eller indirekte ejer eller i perioden efter den 20. februar 2003 har ejet andele i sådanne virksomheder. Stk.3. Registreringen skal omfatte den dato, hvor uddelingen eller vederlaget er til rådighed for kommunen (rådighedsdatoen), og beløbets størrelse. Stk.5. Kommuner indberetter senest den 1. februar hvert år til Energitilsynet de registreringer, som kommunen har foretaget efter stk. 1, 3 og 4 i det

5 5/16 foregående kalenderår, eller afgiver erklæring om, at der ikke er foretaget sådanne registreringer. Stk.6. Indberetningen skal angive det samlede beløb, der er blevet til rådighed i det foregående kalenderår (rådighedsbeløbet), og skal ledsages af dokumentation for størrelsen af de registrerede uddelinger og vederlag og for de registrerede rådighedsdatoer. Endvidere skal indberetningen angive en beregnet forrentning af rådighedsbeløbet fra de enkelte rådighedsdatoer og frem til den 1. november i indberetningsåret, hvor der efter stk. 10 sker reduktion i kommunens statstilskud efter lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Rentesatsen fastsættes til Nationalbankens diskonto den 1. januar i indberetningsåret. Finder tilsynet, at den ledsagende dokumentation er utilstrækkelig, kan tilsynet forlange yderligere dokumentation. Stk.8. Kommuner kan ved indberetning efter stk. 5 af vederlag ved afståelse af ejerandele i virksomheder omfattet af stk. 1 fratrække beløb, som i medfør af 37 a, stk. 1 eller 6, har ført eller samtidig fører til reduktion i kommunens statstilskud i henhold til stk. 10. Kommuner kan endvidere ved indberetning efter stk. 5 fratrække 1)et nettoprovenu og en indskudskapital, som Energitilsynet har godkendt eller fastsat i medfør af 35, stk. 5, jf. stk. 1 eller stk. 9, 2. pkt., i lov om naturgasforsyning, og som for nettoprovenuets vedkommende har ført eller samtidig fører til reduktion af kommunens statstilskud i henhold til 35, stk. 6-8, i lov om naturgasforsyning, og 2)beløb, som i medfør af 2, stk. 3, eller 7 i lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger har ført eller samtidig fører til reduktion af kommunens statstilskud i henhold til 6 i lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger. Stk.9. Energitilsynet træffer afgørelse om, hvorvidt det indberettede rådighedsbeløb, rådighedsdatoer, den beregnede forrentning og eventuelle fradrag efter stk. 7 og 8 kan godkendes. Kan Energitilsynet ikke godkende disse, fastsætter tilsynet rådighedsbeløb, rådighedsdatoer, beregnet forrentning og størrelsen af eventuelle fradrag. Stk.10. Energitilsynet giver senest den 1. maj hvert år Økonomi- og Indenrigsministeriet meddelelse om de efter stk. 9 godkendte rådighedsbeløb inkl. beregnet forrentning og med eventuelle fradrag. Økonomi- og Indenrigsministeriet reducerer herefter kommunens statstilskud efter bestemmelserne i 15, stk. 1-4, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Hvis beløbet efter 2. pkt. overstiger det modregnede beløb i det første modregningsår, beregner Økonomi- og Indenrigsministeriet en forrentning af restbeløbet fra den 1. november i indberetningsåret til den 1. juli i året efter indberetningsåret. Rentesatsen fastsættes til Nationalbankens diskonto den 1. januar i indberetningsåret.

6 6/16 Det følger af forarbejderne til 37 i lov nr. 452 af 10. juni 2003 at: [ ] [ ] Uddelinger og vederlag ved afståelse omfatter enhver form for økonomisk værdi, der tilflyder kommuner og amtskommuner, f.eks. i form af kapitalandele (f.eks. aktier), udbytte eller udlodning ved kapitalnedsættelse. Uddelinger og vederlag vedafståelse kan bestå i kontante beløb, men de kan også bestå i fysiske aktiver samt andre rettigheder, eksempelvis fordringer, herunder konvertible obligationer mv. Der kan ikke ske fradrag ved opgørelsen af uddelinger og vederlag ved afståelse, dvs. at f.eks. sædvanlige handelsomkostninger(udgifter til eksterne rådgivere, tinglysningsafgift mv.)ikke kan fradrages. Der er heller ikke behov for fradrag for beskatning, da kommuner og amtskommuner er fritaget for beskatning. Varmeforsyningslovens 23 l foreskriver 23 l. Kommuner registrerer modtagne uddelinger fra og vederlag ved afståelse af ejerandele i virksomheder, der ejer eller i perioden efter den 20. februar 2003 har ejet anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp, eller virksomheder, der direkte eller indirekte ejer eller i perioden efter den 20. februar 2003 har ejet andele i sådanne virksomheder. Stk.3. Registreringen skal omfatte den dato, hvor uddelingen eller vederlaget er til rådighed for kommunen (rådighedsdatoen), og beløbets størrelse. Stk. 5. Kommuner indberetter senest den 1. februar hvert år til Energitilsynet de registreringer, som kommunen har foretaget efter stk. 1, 3 og 4 i det foregående kalenderår, eller afgiver erklæring om, at der ikke er foretaget sådanne registreringer. Stk. 6. Indberetningen skal angive det samlede beløb, der er blevet til rådighed i det foregående kalenderår (rådighedsbeløbet), og skal ledsages af dokumentation for størrelsen af de registrerede uddelinger og vederlag og for de registrerede rådighedsdatoer. Endvidere skal indberetningen angive en beregnet forrentning af rådighedsbeløbet fra de enkelte rådighedsdatoer og frem til den 1. november i indberetningsåret, hvor der efter stk. 10 sker reduktion i kommunens statstilskud efter lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Rentesatsen fastsættes til Nationalbankens diskonto den 1. januar i indberetningsåret. Finder tilsynet, at den ledsagende dokumentation er utilstrækkelig, kan tilsynet forlange yderligere dokumentation. Stk. 8. Kommuner kan ved indberetning efter stk. 5 af vederlag ved afståelse af ejerandele i virksomheder omfattet af stk. 1 fratrække beløb, som i medfør af 23 m, stk. 1 eller 6, har ført eller samtidig fører til reduktion af kommunens statstilskud i henhold til stk. 10. Kommuner kan endvidere ved indberetning efter stk. 5 fratrække 1) et nettoprovenu og en indskudskapital, som Energitilsynet har godkendt eller fastsat i medfør af 35, stk. 5, jf. stk. 1 eller stk. 9, 2. pkt., i lov om naturgasforsyning, og som for nettoprovenuets vedkommende har ført eller samtidig fører til reduktion af kommunens statstilskud i henhold til 35, stk. 6-8, i lov om naturgasforsyning, og 2) beløb, som i medfør af 2, stk. 3, eller 7 i lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger har ført eller samtidig fø-

7 7/16 rer til reduktion af kommunens statstilskud i henhold til 6 i lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger. Stk. 9. Energitilsynet træffer afgørelse om, hvorvidt det indberettede rådighedsbeløb, rådighedsdatoer, den beregnede forrentning og eventuelle fradrag efter stk. 7 og 8 kan godkendes. Kan Energitilsynet ikke godkende disse, fastsætter tilsynet rådighedsbeløb, rådighedsdatoer, beregnet forrentning og størrelsen af eventuelle fradrag. Stk. 10. Energitilsynet giver senest den 1. maj hvert år Økonomi- og Indenrigsministeriet meddelelse om de efter stk. 9 godkendte rådighedsbeløb inklusive beregnet forrentning og med eventuelle fradrag. Økonomi- og Indenrigsministeriet reducerer herefter kommunens statstilskud efter bestemmelserne i 15, stk. 1-4, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Hvis beløbet efter 2. pkt. overstiger det modregnede beløb i det første modregningsår, beregner Økonomi- og Indenrigsministeriet en forrentning af restbeløbet fra den 1. november i indberetningsåret til den 1. juli i året efter indberetningsåret. Rentesatsen fastsættes til Nationalbankens diskonto den 1. januar i indberetningsåret. Det følger af forarbejderne til 23 e (der er videreført i den gældende 23 l) i lov nr. 452 af 10. juni 2003 at: Varmeforsyningslovens 23 e indeholder en bestemmelse svarende til 37 i elforsyningsloven. Som en konsekvens af ændringen af elforsyningslovens 37 foreslås med henblik på at opnå parallelitet mellem de to bestemmelser at varmeforsyningslovens 23 e ændres på tilsvarende måde. Med ændringen sikres, at der anvendes samme opgørelsesmetode på anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp som foreslået i denne lovs 1, nr. 5, for så vidt angår elforsyningsloven. Efter den foreslåede ændring af 23 e omfatter kommunens registreringspligt efter stk. 1 således uddelinger og vederlag ved afståelser hidhørende fra de virksomheder, der ejer anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp eller virksomheder, der direkte eller indirekte ejer eller har ejet andele i sådanne virksomheder. Sekretariatets hjemmel til at udstede påbud fremgår af elforsyningslovens 85 c, stk. 1, der foreskriver 85 c. Klima-, energi- og bygningsministeren og Energitilsynet kan påbyde, at forhold, der strider mod loven, mod regler eller afgørelser i henhold til loven eller mod Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling, bringes i orden straks eller inden en nærmere angivet frist.

8 8/16 Bekendtgørelse nr af 2008, der omhandler den kommunale indberetningspligt angående el- og varmevirksomheder. Indberetninger og erklæringer 3. Kommuner, der ejer eller har ejet andele i virksomheder omtalt i stk. 2, skal hvert år senest den 1. februar foretage en indberetning til Energitilsynet vedrørende registreringspligtige uddelinger fra og vederlag ved afståelse af ejerandele i sådanne virksomheder i det foregående kalenderår eller afgive erklæring om, at kommunen ikke har modtaget sådanne uddelinger eller vederlag. Stk. 2. Kommunernes registreringspligt omfatter uddelinger fra eller vederlag ved afståelse af ejerandele i helt eller delvis kommunalt ejede virksomheder, jf. Bilag, herunder virksomheder, der indgår som en del af den kommunale forvaltning, som i perioden efter den 20. februar ) er eller har været omfattet af elforsyningslovens 2, stk. 1, 2) ejer eller har ejet varmefremføringsanlæg, 3) direkte eller indirekte ejer eller har ejet andele i de i nr. 1) og 2) nævnte virksomheder, eller 4) helt eller delvist ejes, direkte eller indirekte, af de i nr. 1) til 3) nævnte virksomheder, og dermed indgår i en koncernstruktur. Stk. 3. Registreringspligtige uddelinger fra eller vederlag ved afståelse af ejerandele i virksomheder omfatter enhver form for økonomisk værdi, der tilflyder kommunen, herunder kontante beløb, udbytte, udlodning ved kapitalnedsættelse, kapitalandele, aktier, fysiske aktiver, andre økonomiske fordele, fordringer, konvertible obligationer mv. samt serviceydelser, støtte til kommunale aktiviteter eller til anden kommunal interessevaretagelse. Registreringspligten omfatter tillige uddelinger til kommunens øvrige virksomhed samt til fonde og ikke kommunalt ejede virksomheder. Registreringspligten omfatter kommunens forholdsmæssige andel af uddelinger fra delvist kommunalt ejede virksomheder. Vurdering Sagens første problemstilling drejer sig om, hvorvidt Kommunen i forbindelse med opgørelse af et beløb - omfattet af indberetningspligten i elforsyningslovens 37 - kan fratrække udgifter afholdt i forbindelse med uddelingen eller vederlaget. I det forgangne år har kommunen afstået kommunens andele i et regionalt transmissionsselskab. I forbindelse med salget har kommunen i indberetningen af provenuet fratrukket udgifter, som har været afholdt i forbindelse med frasalget. Der har været afholdt og fratrukket udgifter til rådgiveromkostninger fra Dansk Energi. Kommunen har den 3. november 2014 til Sekretariatet fremsendt en udvidet opgørelse over rådgiveromkostningerne. Opgørelsen blev indhentet med henblik på at undersøge, hvorvidt alle af udgifterne til Dansk Energi skulle kategoriseres, som ekstern bistand. Det fremgår, af den indhentede specifikation, at udgifterne til Dansk Energi er gået til dels revisorbistand forestået af PWC og dels juridisk bistand forestået af Kromann Reumert.

9 9/16 Sekretariatet lægger på denne baggrund til grund for vurderingen, at alle udgifterne betalt til Dansk Energi som efterfølgende blev fratrukket det indberettede beløb udgør ekstern rådgiverbistand. Kommunens bidrag til behandling af denne problemstilling Kommunen har til Sekretariatet i brev af 27. januar 2014 og brev af 15. maj 2014 samt mail af 3. november 2014 anført følgende i forhold til spørgsmålet om fortolkningen af bestemmelse: - At bemærkningerne skal forstås indskrænkende, således at det dels er sædvanlige handelsomkostninger (vor understregning), dels er vedrørende salg af ejerandele i en elforsyningsvirksomhed. Det er derfor ikke nødvendigvis alle omkostninger til rådgivere mv., der udelukker fradrag. - At baggrunden for denne bestemmelse synes mærkværdig, idet det burde være en selvfølge, at de omkostninger, der var direkte forbundet med en handel, for eksempel af aktier, kunne fratrækkes i salgsvederlaget. Det ville passe bedre med den generelle bestemmelse om, at det er den økonomiske værdi, der danner baggrund for det beløb, der skal beregnes modregning ud fra. - At der står i bemærkningerne, at det er den økonomiske værdi, der skal tages udgangspunkt i og [at] den økonomiske værdi må i dette tilfælde være efter, at der er betalt transaktionsomkostninger. - At det er spørgsmålet om, hvad der er stærkest - den stramme bemærkning om at der ikke kan ske fradrag, eller den generelle overordnede bestemmelse om, at det er den økonomiske værdi, der skal tages udgangspunkt i. - At det endvidere fremgår direkte af lovteksten i stk. 4, at det er det samlede beløb, der er blevet til rådighed, der skal indberettes. Man kan med god grund hævde, at det må være beløbet efter betaling af transaktionsomkostninger, der er til rådighed. - At det kan fremføres, at advokatomkostningerne er særligt store, idet der ligger en del indledende forhandlinger til grund for det samlede aftalekompleks, der bliver indgået inden processen gik i gang, og det kunne hævdes ikke at være en normal handelsomkostning. Kommunen har endvidere særligt vedrørende salget af aktier i NV Net A/S oplyst følgende: I forbindelse med omlægning af ejerstrukturen i den danske 150 KV elsektor, som i øvrigt var påtvunget ejerne af staten,

10 10/16 afstod Aalborg Kommune aktierne i NV Net AJS. Af afregningen fra salget fremgår det, at der i forbindelse med beregning af salgsværdi, forhandlinger mv. er afholdt fælles rådgiveromkostninger (via Dansk Energi) for i alt DKK Her til kommer transaktionsomkostninger afholdt af NV Net AJS selv. Det er altså ikke omkostninger, som kommunen selv har afholdt. Omkostninger ved den type transaktioner består i meget stort omfang af tilvejebringelse af datagrundlag til beregning af en kapitalværdi ved anvendelse af DCF metoden. Det er en forudsætning for at kunne opgøre og diskutere en salgspris med køberen, som her er Energinet.dk, altså staten. Det er omkostninger til eks perter, som har et dybt kendskab til dels elsektoren, dels til værdiansættelse. Det er derfor vores opfattelse, at det ikke er sædvanlige handelsomkostninger som skødeskrivning og tinglysning. Endvidere er det ikke omkostninger, som kommunen selv har haft indflydelse på eller har kunnet erstatte med egne ressourcer. Omkostninger ved salg af forsyning Det fremgår af kommunens besvarelse, at kommunen afstod aktier i NV Net A/S i forbindelse med omlægningen af ejerstrukturen i den danske 150 KV elsektor. Kommunen har anført, at der i forbindelse med salget er afholdt følgende omkostninger: Rådgiveromkostninger via Dansk Energi for i alt kr afholdes i forbindelse med beregning af salgsværdig, forhandling mv. Ordlyden i elforsyningslovens 37 tager ikke konkret stilling til, hvorvidt der kan ske fradrag i forbindelse med opgørelse af rådighedsbeløbet i forbindelse med kommunens indberetningspligt. Det fremgår derimod af forarbejderne til elforsyningslovens 37, at der ikke kan ske fradrag ved opgørelsen. Som eksempel på et sådant fradrag er det i forarbejderne fremhævet, at f.eks. sædvandlige handelsomkostninger ikke kan fratrækkes. Sædvanlige handelsomkostninger bliver i forarbejderne yderligere eksemplificeret ved angivelsen af udgifter til eksterne rådgivere, tinglysningsafgift mv. 1 Hertil kommer, at bemærkningerne synes klare og at ordlyden af bemærkningerne i øvrigt ikke fremstår som værende i strid med ordlyden af lovbestemmelserne. Bestemmelsens forarbejder tager således eksplicit stilling til, hvorvidt der kan ske fradrag i forbindelse med indberetning af beløb til Energitilsynet. 1 Jf. forarbejderne til 37 i lov nr. 452 af 10. juni 2003

11 11/16 Bestemmelsen tager samtidig specifik stilling til, at særligt ekstern rådgiverbistand vil betragtes som en ikke fradragsberettiget handelsomkostning. Sekretariatet finder på denne baggrund, at kommunens fradrag af omkostninger er sket i strid med elforsyningslovens 37, hvilket har medført at kommunens indberetning til Energitilsynet for året 2012 har indeholdt fejlagtige oplysninger. Sekretariatet finder, at kommunen skal indberette til Energitilsynet på ny med henblik på, at sekretariatet kan anmode Økonomi og Indenrigsministeriet om en korrektion af det indberettede beløb. På denne baggrund påbyder Sekretariatet kommunen at fremsende en ny indberetning for året 2012 samt revisorerklæring, om rigtigheden og fuldstændigheden af det indberettede beløb, jf. elforsyningslovens 85 c, stk. 1. Omkostninger ved overdragelse af grund Det fremgår af kommunens besvarelse, at kommunen i år 2011 fik tilskødet en grund. I forbindelse med indberetningen har der været fratrukket omkostninger for kr ved erhvervelse af grund på Jørgen Berthelsens Vej i Nørresundby. Kommunen har oplyst, at rådgiveromkostningerne består af udgifter forbundet med opførelse af offentligt udbud, omkostninger til landinspektør og valuarvurdering. Sekretariatet lægger på denne baggrund til grund for vurderingen, at udgifterne fratrukket det indberettede beløb er sædvanlige handelsomkostninger. Sekretariatet finder, at kommunens fradrag er sket i strid med elforsyningslovens 37, idet det fremgår af bestemmelsens forarbejder, at der ikke kan ske fradrag i forbindelse med opgørelsen af beløbet til indberetning, jf. Sekretariatets vurdering ovenfor. Kommunens fradrag i forbindelse med overdragelsen af grunden har medført, at kommunens indberetning til Energitilsynet for året 2012 har indeholdt fejlagtige oplysning. På denne baggrund påbyder Sekretariatet kommunen at fremsende en ny indberetning for året 2012 samt revisorerklæring, om rigtigheden og fuldstændigheden af det indberettede beløb, jf. elforsyningslovens 85 c, stk. 1. Opkrævning fra forsyningsvirksomheder - kompensation for manglende dækningsafgift Ved opgørelsen af beløbet til indberetningen har kommunen ikke angivet beløb som kommunen modtager fra forsyningsvirksomhederne som kompensation for manglende dækningsafgift for bygninger. KPMG påpeger, at opkrævningen af kompensationen har givet anledning til tvivl om, hvorvidt beløbet reelt udgør en ikke-registreret uddeling fra forsyningsselskaberne til kommunen.

12 12/16 Kommunens bemærkninger Kommunen har bemærket følgende vedrørende kompensation for manglende dækningsafgift for bygninger: Aalborg Byråd har vedtaget, at kommunens bygninger ikke skal betale dæknings afgift. Imidlertid betaler private el- og varmeværker m.m. dækningsafgift til kommunen. For at sidestille kommunens forsyningsvirksomheder med de private værker, har byrådet besluttet, at der via administrationsaftalen skal betales et beløb svarende til den dækningsafgift, som kommunens forsyningsvirksomheder ikke betaler. Sekretariatet bemærker hertil, at det af ordlyden af varmeforsyningslovens 23 l fremgår, at kommunen skal registrere modtagne uddelinger fra og vederlag ved afståelse af ejerandele i virksomheder. I bekendtgørelse nr af 2008, der omhandler den kommunale indberetningspligt angående el- og varmevirksomheder er indberetningspligtige uddelinger yderligere beskrevet i bekendtgørelsens 3, stk. 3, som foreskriver Registreringspligtige uddelinger fra eller vederlag ved afståelse af ejerandele i virksomheder omfatter enhver form for økonomisk værdi, der tilflyder kommunen, herunder kontante beløb, udbytte, udlodning ved kapitalnedsættelse, kapitalandele, aktier, fysiske aktiver, andre økonomiske fordele, fordringer, konvertible obligationer mv. samt serviceydelse, støtte til kommunale aktiviteter eller til anden kommunal interessevaretagelse. Registreringspligten omfatter tillige uddelinger til kommunens øvrige virksomhed samt til fonde og ikke kommunalt ejede virksomheder. Endelig fremgår det af forarbejderne 2 til varmeforsyningslovens 23 e ( 23 l i den gældende), jf. forarbejderne til elforsyningslovens 37, at registreringspligten gælder for enhver form for betaling, idet det af forarbejderne fremgår: Uddelinger og vederlag ved afståelse omfatter enhver form for økonomisk værdi, der tilflyder kommuner og amtskommuner, f.eks. i form af kapitalandele (f.eks. aktier), udbytte eller udlodning ved kapitalnedsættelser. Uddelinger og vederlag ved afståelse kan bestå i kontante beløb, men de kan også bestå i fysiske aktiver samt andre rettigheder, eksempelvis fordringer, herunder konvertible obligationer mv. På baggrund af ordlyden i bekendtgørelsens 3, stk. 3, samt forarbejderne til varmeforsyningslovens 23 e, jf. forarbejderne til elforsyningslovens 37, er det Sekretariatets vurdering, at de beløb, som kommunen modtager fra forsyningsvirksomhederne - som ifølge kompensation for manglende dækningsafgift - er kontante beløb omfattet af varmeforsyningslovens 23 l 2 Jf. bemærkningerne til lov nr. 452 af 10. juni 2003 om ændring af lov om elforsyning, lov om tilskud til elproduktion, lov om varmeforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner (LFF nr. 162)

13 13/16 og derfor registreringspligtige. Bestemmelsen rummer ikke undtagelser til registreringspligten, men angiver derimod tydeligt enhver form for økonomisk værdi. Det er i den forbindelse underordnet, hvorfor kommunen opkræver disse bidrag. Sekretariatet medgiver, at kommunens praksis kan være med til at sidestille ikke-kommunale virksomheder med kommunale virksomheder. Sekretariatet må dog fastholde, at der tilflyder kommunen kontante beløb fra forsyningsvirksomhederne, hvorfor den betaling er omfattet af varmeforsyningslovens 23 l. Kommunens manglende registrering af beløb modtaget i forbindelse med den manglende dækningsafgift har medført, at kommunens indberetning til Energitilsynet for året 2012 har indeholdt fejlagtige oplysning. På denne baggrund anmoder Sekretariatet kommunen om at fremsende en ny indberetning for året 2012 samt revisorerklæring, om rigtigheden og fuldstændigheden af det indberettede beløb. Registrering af kompensationen skatteindtægt I forbindelse med behandlingen af spørgsmålet om kompensationen for dækningsafgiften blev det undersøgt, hvorvidt kommunen registrerer kompensationen som en indtægt eller en skattemæssig indtægt i kommunen. Baggrunden for Sekretariatets undersøgelser heraf var, at hvis kommunen registrerede beløbet som en indtægt, ville der umiddelbart være tale om et indberetningspligtigt beløb efter varmeforsyningslovens 23 l, jf. vurdering ovenfor. Havde kommunen derimod registreret beløbet som en skatteindtægt og Sekretariatet vurderede, at beløbet var indberetningspligtigt - ville der foreligge en risiko for, at samme beløb ville indgå i fastlæggelsen af det overordnede statstilskud til kommunerne to gange. Kommunen ville i så fald blive afregnet to gange for beløbet, hvilket Sekretariatet fandt uhensigtsmæssigt. Kommunen har hertil bemærket, at dækningsafgifterne umiddelbart ikke indgår i beregningen af Aalborg kommunens beskatningsgrundlag og dermed ikke har betydning for indtægten i landsudligningen mv. Baggrunden herfor er, at i aftalen mellem regeringen og KL er indlagt et skøn for samtlige kommunernes indtægter i dækningsafgift. Denne indtægt reducerer kommunernes balancetilskud og dermed samtlige kommuners bloktilskud. På det oplyste grundlag vurderer Sekretariatet, at kompensationen for dækningsafgiften uanset om den indgår som indtægt eller som skatte indtægt vil være omfattet af varmeforsyningslovens 23 l, som et beløb kommunen modtager for forsyningsvirksomheden.

14 14/16 Korrektion til provenu fra NV Net A/S Vedrørende korrektionen har Kommunen oplyst følgende: I forbindelse med salget af aktierne i NV Net A/S konstateredes det ret sent i processen, at der i selskabet var 60KV komponenter. Disse kunne Energinet.dk ikke overtage, da det kræver en distributionsnet bevilling. Derfor blev der udspaltet et selskab til parkering af disse netkomponenter, ind til der blev truffet endelig beslutning om placeringen. I forbindelse med spaltningen blev 60 KV netaktiverne værdiansat til den bogførte værdi, således at provenuet fra salget af NV Net A/S ikke blev reduceret. Aalborg Kommune købte i den forbindelse aktier nom. DKK i 60KV selskabet for DKK baseret på den bogførte værdi. Efterfølgende blev det sammen med de øvrige aktionærer konstateret, at værdien var for høj, idet handelsprisen var langt lavere end bogført værdi. Aalborg Kommune måtte således sælge aktierne for DKK og dermed med et tab på DKK Hertil kommer omkostninger til udskillelse, møder, forhandlinger og efterfølgende udredning til advokat på DKK I alt en reduktion på DKK Argumentationen for at denne reduktion i provenuet skal medtages er, at der i værdiansættelsen og den efterfølgende modtagelse af salgsvederlaget er indeholdt, at de omtalte 60KV komponenter var værdiansat til bogført værdi. Denne værdi viste sig efterfølgende ikke at kunne opretholdes, hvorfor salgsvederlaget for aktierne i NV Net A/S i Aalborg Kommunes opgørelse efter 37 er DKK for stor. Det fremgår, at kommunen i 2012 købte aktierne til en værdi der var for højt sat. I forbindelse med købet af aktierne blev der samtidig advokatomkostninger for kr Kommunens salg af aktierne - som medførte et tab som følge af den fejlagtige værdiansættelse fandt sted i I indberetningen fra år 2012 indgår provenuet fra salget af NV Net A/S. Det var fra salget af NV Net A/S, at de pågældende aktier blev udstedt til kommunen til den fastsatte pris. Købet af aktierne er således en del af det overordnede salg af NV Net A/S. Sekretariatet lægger til grund for vurderingen, at den fastsatte værdi for aktier i 2012 påvirkede det samlede provenu fra salget af NV Net A/S. Aktiernes værdi påvirker det endelige provenu, idet købsprisen for aktierne fratrækkes kommunens provenu fra salget. Er aktieprisen fastsat for høj, vil provenuet fra salget af NV Net A/S derfor være tilsvarende lavere. Havde aktierne været værdiansat korrekt altså lavere end værdiansættelsen i 2012 havde kommunens modregningspligtige provenu været tilsvarende lavere. Dette betyder i praksis, at kommunen i indberetningen fra 2012 blev modregnet et højere beløb end den reelle værdi af salget, når den korrekte værdi medtages.

15 15/16 Sekretariatet vurderer, at fejlen opstår i forbindelse med indberetningen for året 2012, da det er i indberetningen for året 2012, at salget af NV Net A/S indgår, hvor provenuet er angivet på baggrund af aktiernes værdi. Sekretariatet finder på denne baggrund, at korrektionen for aktierne tilsvarende skal finde sted i Sekretariatet bemærker, at kommunen har oplyst, at der ved indberetningen til salget blev fratrukket advokatomkostninger på kr Det er Sekretariatets vurdering, at elforsyningslovens 37, jf. forarbejderne, afskærer kommunen fra at fratrække omkostninger i forbindelse med salg, jf. vurderingen ovenfor. Sekretariatet finder på denne baggrund, at kommunen i forbindelse med indberetningen af det korrekte beløb for provenuet i indberetningen for året 2012, alene kan medtage en korrektion som ikke indeholder advokatomkostninger. Afgørelse På baggrund af nedenstående sagsfremstilling og begrundelse træffer Sekretariatet afgørelse om følgende: 1. At Aalborg kommune i strid med elforsyningslovens 37 har fratrukket kr , som dækker diverse handelsomkostninger ved salg af aktier i NV Net A/S i opgørelsen af rådighedsbeløbet i kommunens indberetning fra året At Aalborg kommune i strid med elforsyningslovens 37 har fratrukket kr ved overdragelse af grund på Jørgen Berthelsens Vej i Nørresundby i opgørelsen af rådighedsbeløbet i kommunens indberetning fra året At Aalborg kommunes forsyningsselskabers betaling for kompensation på kr for manglende dækningsafgift for bygninger, er indberetningspligtigt efter varmeforsyningslovens 23 l. Med henblik på at foretage en korrektion af ovenstående forhold under nr. 1 og 2 påbydes Aalborg kommune, jf. elforsyningslovens 85 c, stk. 1, at: 4. Fremsende en ny indberetning for år 2012, som indeholder korrektioner for forhold nr. 1 og 2 ovenfor. Kommunen skal sammen med indberetningen fremsende en ny revisorerklæring om rigtigheden og fuldstændigheden af det indberettede beløb. Med henblik på at foretage en korrektion af forholdet under nr. 3 anmodes kommunen om at bringe forholdet i overensstemmelse med varmeforsyningslovens 23 l, således at der fremsendes en ny indberetning for 2012 samt en ny revisorerklæring om rigtigheden og fuldstændigheden af det indberettede beløb.

16 16/16 Ovenstående påbud og anmodning skal være gennemført senest den 1. februar Hertil kommer, at det er Sekretariatets vurdering, at den fejlagtige værdiansættelse for 60 KV-komponenter bør korrigeres i den kommunale indberetning vedrørende Klagevejledning Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet. Klagen skal være skriftlig og være kommet frem til klagenævnet inden 4 uger efter dette brev er modtaget. Klagen sendes til: Energiklagenævnet Frederiksborggade København K Tlf.: Fax: Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, at klagen er modtaget i rette tid. Læs mere på klagenævnets hjemmeside, under menuen "Klagebehandling". På Energiklagenævnets hjemmeside findes også klagenævnets forretningsorden, der bl.a. indeholder bestemmelser om: hvilke love, der giver klageadgang til nævnet nævnets sammensætning formandens opgaver indgivelse af klage gebyr oplysninger, der indgår i sagerne afgørelser Sekretariatet står naturligvis til rådighed for eventuelle spørgsmål i den anledning. Med venlig hilsen Mai-Britt Lyngholm Hansen Fuldmægtig Tlf.: Mail.:

Til Kommunen samt kontaktpersonen

Til Kommunen samt kontaktpersonen Til Kommunen samt kontaktpersonen Dato: 05-01-2015 Sagsnr.: 15/00048 Sagsbehandler: MLH/NOHM Afd.: Ret og Administration Indberetninger angående kommunens energivirksomheder Efter sædvanlig procedure vil

Læs mere

Regnskabsinstruks. Indledning

Regnskabsinstruks. Indledning 1 Regnskabsinstruks for kommuners indberetninger i henhold til bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommunernes indberetninger og erklæringer efter lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger eller

Læs mere

INDBERETNINGSSKEMA til Kommunens årlige indberetning om uddeling og vederlag fra vand-/spildevandsforsyninger

INDBERETNINGSSKEMA til Kommunens årlige indberetning om uddeling og vederlag fra vand-/spildevandsforsyninger INDBERETNINGSSKEMA til Kommunens årlige indberetning om uddeling og vederlag fra vand-/spildevandsforsyninger I medfør af bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommuners indberetninger og erklæringer

Læs mere

Parallelopstilling for EFL 35 og 37

Parallelopstilling for EFL 35 og 37 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 111 Offentligt Parallelopstilling for EFL 35 og 37 Gældende 35 i EFL 35. Transmissionsnet på mellem 100 kv og 200 kv samt udlandsforbindelser under 100 kv,

Læs mere

O:\Miljøstyrelsen\Lovforslag\556113\Dokumenter\ fm :6 k04 KFR

O:\Miljøstyrelsen\Lovforslag\556113\Dokumenter\ fm :6 k04 KFR Miljøministeriet Udkast Januar 2007 Forslag til Lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger 1. Loven finder anvendelse på kommunale forsyningsvirksomheder, der 1) indvinder,

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Vejledning om kommunale indberetninger efter Stoploven

Vejledning om kommunale indberetninger efter Stoploven Vejledning om kommunale indberetninger efter Stoploven December 2016 SIDE 2 KAPITEL 1 GENERELT OM STOPLOVEN Vejledning om kommunale indberetninger efter stoploven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Varde Kommune Att. Valdemar Jepsen. E-mail: vaje@varde.dk; finl@varde.dk; vardekommune@varde.dk

Varde Kommune Att. Valdemar Jepsen. E-mail: vaje@varde.dk; finl@varde.dk; vardekommune@varde.dk Varde Kommune Att. Valdemar Jepsen 19. november 2013 Sag 12/05639 / CF E-mail: vaje@varde.dk; finl@varde.dk; vardekommune@varde.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 med fradrag

Læs mere

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk 31. oktober 2013 Sag 12/05581 / CF E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig. E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig. E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig 24. september 2013 Sag 12/05618 / CF E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Faxe Kommune Att. Arne Denwers.

Faxe Kommune Att. Arne Denwers. Faxe Kommune Att. Arne Denwers 4. september 2015 Sag 15/08352 / AMS E-mail: arde@faxekommune.dk kommunen@faxekommune.dk Ophævelse af stoplovsafgørelser for Faxe Kommune for 2007-2012 samt reviderede stoplovsafgørelser

Læs mere

Vejledning om elforsyningslovens 37 og 37 a og varmeforsyningslovens 23 l og 23 m og tilhørende bekendtgørelse nr. 1730 af 21.

Vejledning om elforsyningslovens 37 og 37 a og varmeforsyningslovens 23 l og 23 m og tilhørende bekendtgørelse nr. 1730 af 21. Vejledning om elforsyningslovens 37 og 37 a og varmeforsyningslovens 23 l og 23 m og tilhørende bekendtgørelse nr. 1730 af 21. december 2006 Vejledning om elforsyningslovens 37 og 37 a og varmeforsyningslovens

Læs mere

Modregning af vederlag ved salg af varmevirksomhed. Resumé. Energitilsynets møde den 27. november 2012 ENERGITILSYNET

Modregning af vederlag ved salg af varmevirksomhed. Resumé. Energitilsynets møde den 27. november 2012 ENERGITILSYNET ENERGITILSYNET Energitilsynets møde den 27. november 2012 Dato: 27. november 2012 Sag: 12/13569 Sagsbehandler: /TBUH Afd.: Ret og Administration Modregning af vederlag ved salg af varmevirksomhed - Herning

Læs mere

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2.

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2. NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 19. juni 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Afgørelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af rammeaftale vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus 1.

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 hjemvises

Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 hjemvises (Elforsyning) Nykøbing Falster Kommune over Energitilsynet af 25. april 2005 størrelsen af indberettet rådighedsbeløb i forbindelse med Nykøbing Falster Kommunes salg af elnetvirksomhed Nævnsformand, dommer

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard 6. januar 2014 Sag / CF E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 med fradrag for efterbetaling

Læs mere

Frederikshavn Kommune Att. Casper Bach Alstrup. E-mail: caal@frederikshavn.dk; post@frederikshavn.dk

Frederikshavn Kommune Att. Casper Bach Alstrup. E-mail: caal@frederikshavn.dk; post@frederikshavn.dk Frederikshavn Kommune Att. Casper Bach Alstrup 1. oktober 2013 Sag 12/05567 / CF E-mail: caal@frederikshavn.dk; post@frederikshavn.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Langeland Kommune Att. Niels Peter Jensen 18. oktober 2013 Sag 12/05599 / CF E-mail: npje@langelandkommune.dk; post@langelandkommune.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Bornholms Regions Kommune. Att. Jesper Tranberg.

Bornholms Regions Kommune. Att. Jesper Tranberg. Bornholms Regions Kommune Att. Jesper Tranberg E-mail: Jesper.Tranberg@BRK.DK; OEA@BRK.DK; post@brk.dk Dato: 15. oktober 2013 Sag: 12/05555 VAND Sagsbehandler: CF Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Rebild Kommune Att. Niels Thomas Krarup. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Rebild Kommune Att. Niels Thomas Krarup.    Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Rebild Kommune Att. Niels Thomas Krarup 24. september 2013 Sag 12/05617 / CF E-mail: ntkr@rebild.dk; raadhus@rebild.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NOE Net Att. Mads Johnsen 30. september 2014 Sag 14/06466 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 31. maj 2014 har NOE Net anmeldt tariferingsmetode for

Læs mere

Kommunernes årlige indberetning om deres el- og varmevirksomheder mv. for 2011

Kommunernes årlige indberetning om deres el- og varmevirksomheder mv. for 2011 ENERGITILSYNET Punkt 1 Energitilsynets møde den 12. april 2012 23. april 2012 Sag 4/0604-0200-0009 / ESM/LEH Deres ref. Kommunernes årlige indberetning om deres el- og varmevirksomheder mv. for 2011 Resumé

Læs mere

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond.

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. 13. juni 2005 J.nr.: 020101/20001-0143 Ref.: BLU/TBB/KP Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. Dette notat belyser mulighederne for at overdrage

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål:

Ofte stillede spørgsmål: 14.01.08 Ofte stillede spørgsmål: De årlige kommunale indberetninger om værdier modtaget fra el- og varmevirksomheder Spørgsmål: Hvornår, til hvem, hvordan, reglerne, fra hvem, og hvilke virksomheder:

Læs mere

Advokatfirmaet Energi & Miljø Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C. Sendt pr. til advokat Asger Janfelt

Advokatfirmaet Energi & Miljø Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C. Sendt pr.  til advokat Asger Janfelt Advokatfirmaet Energi & Miljø Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C 6. juli 2015 Varme 15/02176 TBHO / RVN Sendt pr. e-mail til advokat Asger Janfelt (aj@energiogmiljo.dk) AFGØRELSE FÆLLESDRIFTEN AF HØJE

Læs mere

Gribskov Kommune Att. Sascha Volmer Sørensen.

Gribskov Kommune Att. Sascha Volmer Sørensen. Gribskov Kommune Att. Sascha Volmer Sørensen 11. november 2013 Sag 12/05575 / CF E-mail: svsoe@gribskov.dk; okonomi@gribskov.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 efter dokumenteret

Læs mere

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a.

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a. Østkraft Net Att. Poul Sonne-Pedersen 26. juni 2014 Sag 14/04899 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 16. april 2014 har Østkraft Net A/S anmeldt tariferingsmetode

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Sendt pr. til og

Sendt pr.  til og Svendborg Kraftvarme A/S Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. Sendt pr. e-mail til kraftvarme@svendborg.dk og info@svendborgfjernvarme.dk 14. oktober 2016 Varme 16/09529 TBHO AFGØRELSE UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT

Læs mere

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet.

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage på grund af manglende

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen 30. juni 2011 Sag 4/0920-8901-0690 /SB Deres ref. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing 23. august 2016 Detail & Distribution 12/09072 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR THY-MORS EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station. Ravdex A/S Strandvangen 2 5300 Kerteminde 2. november 2015 Detail & Distribution 12/06451 KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF RAVDEX A/S INDTÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej Aars

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej Aars Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej 91 9600 Aars 3. august 2016 Detail & Distribution 16/00480, 16/00481 NOJ AFGØRELSE AFSLAG OM FORHØJELSE AF NIBE ELFORSYNINGS REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF UDSKIFTNING

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

TRE-FOR El-nets ansøgning omhandler idriftsættelse af fire nyudstykningsprojekter:

TRE-FOR El-nets ansøgning omhandler idriftsættelse af fire nyudstykningsprojekter: TRE-FOR El-net A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding 29. marts 2016 Detail & Distribution 15/07862, 15/08011, 15/10508 og 15/10506 /KSB AFGØRELSE AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF TRE-FORS INDTÆGTS- RAMME Sekretariatet for

Læs mere

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.a OVER Energiklagenævnets

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Dato: 30. januar 2013 Sag: 12/15569 Sagsbehandler: HRJ Afd.: Varme Jeres j.nr. 056121, dispensation vedrørende varmeforsyningslovens kapitel 4 I

Læs mere

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E Om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Snejbjerg Vandværk A.m.b.a. Att.: Leif Nielsen Sigkvarteret 11 Snejbjerg 7400 Herning Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00251 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 2. september 2016 Detail & Distribution 16/00628, 16/00629 og 16/00630 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet for

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 16. september 2003 flyttegebyr Formand, professor cand. jur. Christen Boye Jacobsen Fhv. Overingeniør, cand.

Læs mere

N O T AT 15. marts 2011

N O T AT 15. marts 2011 Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 L 87, endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt N O T AT 15. marts 2011 J.nr. 2203/1190-0082 Ref. Bak/BGI/CFE/TBB/IL Energiforsyning L 87 - Dansk Energi s modeller til

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 5. december 2016 Sag nr. 16/00139 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 AALBORG KLOAK A/S Att.: Martin Christian Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00317 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes.

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes. (Elforsyning) DONG Energy City Elnet A/S over Energitilsynet af 23. juni 2008 påbud om udarbejdelse af en redegørelse vedrørende "andre driftsmæssige indtægter" i reguleringsregnskabet for 2004. Nævnsformand,

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder 5. juli 2016 Detail & Distribution 16/06222, 16/01702 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR AURA EL-NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Assens Vandværk A/S Att.: Marianne Lyngsø Hansen Skovvej 2B 5610 Assens Den 12. december 2016 Sag nr. 16/00036 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Clay TRE-FOR El-net har i 2013 tilsluttet CLAY Keramikmuseum i Middelfart. Virksomheden

Clay TRE-FOR El-net har i 2013 tilsluttet CLAY Keramikmuseum i Middelfart. Virksomheden TRE-FOR El-net A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding 29. marts 2016 Detail & Distribution 15/10670, 15/10559, 15/10558 og 15/10507 /KSB AFGØRELSE AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF TRE-FORS INDTÆGTS- RAMME Sekretariatet for

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag Statoil Refining Denmark A/S v/ Kromann Reumert/Ida Sander Rådhuspladsen 3 8000 Århus C 19. december 2012 Engros 12/06484 HTH/SEY Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe R. Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/01081 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energitilsynet (j.nr. [XXX]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hvalsø Kommunes afgørelse af 17. august 2006 om afslag på ansøgning om fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning for ejendommen [...].

Læs mere

På baggrund af sekretariatets udkast til afgørelse og de modtagne høringssvar, skal sekretariatet meddele følgende:

På baggrund af sekretariatets udkast til afgørelse og de modtagne høringssvar, skal sekretariatet meddele følgende: [INDSÆT MODTAGERE] Sendt pr. e-mail til [e-mailadresser] 14. oktober 2016 Varme 16/xxxxx TBHO AFGØRELSE UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR [AF- FALDSFORBRÆNDINGSANLÆG] FOR ÅR 2017 I medfør af 4, stk.

Læs mere

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber (Varmeforsyning) Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 April 2012 Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 Generel vejledning Til indberetning af reguleringsregnskabet for 2011 skal selskaberne benytte de udsendte indberetningsskemaer.

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg SEF Net A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg Dato: 25. november 2014 Sag: 12/04947 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net 2 20. maj 2015 Detail & Distribution 14/12974 LBA/LRN AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net 2 A/S (RAH2) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Hillerød Kommune Att.: Martin Lund 4..oktober 2013 Sag 12/04666 / CF E-mail: larmo@hillerod.dk; ejon@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2007-2010

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HEDENSTED VANDVÆRK Att.: Gitte Markussen Årupvej 16 8722 Hedensted Den 1. december 2016 Sag nr. 16/00120 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Korrektion af prisloft for 2011

Korrektion af prisloft for 2011 Billund Spildevand A/S Varde Landevej 40 7200 Grindsted 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0600-0006 / KST Indledning Korrektion af prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade 52 9293 Kongerslev 28. september 2016 Detail & Distribution 12/09046 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere