ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:"

Transkript

1 ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. februar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben Andersen, Erik Mortensen, Niels Ole D. Nielsen, Anders Bøge, Ditte Staun, Jan D. Andersen Fraværende:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Budget- og regnskabsprocedure Gældspelje En ny begyndelse i Teknisk Forvaltning organisationstilpasning Ansøgning til RENT LIV-puljen - Striben - Skive, motorløb i Skive Lufthavn Ansøgning til RENT LIV-puljen - Digital Turistservice Ansøgning til Vækstpuljen - Undersøgelse af turisme- og oplevelsespotentialet i Jenle Udmøntning af midler til erhvervssatsning Ophør af specialtilbud på Oddense Skole Ådalskolen - Fremtidig organisering Navneændring daginstitutionen "Daycare Nord - Resen/Rosenbakken" Anlægsbevilling - velfærdsteknologi i Socialafdelingen Sundhedspolitik Skive Rideklub etape 1 - anlægsregnskab Sparnord Arena - anlægsbevilling til udbedring af problemer med tagkonstruktion og isolering af hallen Anlægsregnskab, Indsatspuljen, usunde boliger pulje Å-planen - Arrangement - Anlægsbevilling Natur og Miljø - Affaldsplan Skive Kommune Jordbro Å - Vådområdeprojekt, naturgenopretning, Sønder Ørum, Tårup, Strandet, Borup pumpelag Ændring af takstblad for affaldsgebyrer Skive Vand A/S - Kommunegaranti Ansøgning fra Skive Fjernvarmeværk om kommunegaranti til etablering af flisfyret fjernvarmecentral Studietur 2015 til Milano - Teknik- og Miljøudvalget Tilllæg til reglerne for erstatning af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og kørselsgodtgørelse Pantebreve ved handicapindretning af boliger - rykning for nyt lån med provenu til ejer Samlet bilagsliste... 1 SIDE 1

3 1. BUDGET- OG REGNSKABSPROCEDURE 2015 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller det foreliggende oplæg til Budget- og Regnskabsprocedure for 2015 med følgende bemærkninger. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 er der forudsat en reduktion på 10, 20 og 30 mio. kr. i årene ved ½% bedre udnyttelse af ressourcerne i Skive Kommune. Det foreslås, at der i 2016 foretages en reduktion på 0,53% på de enkelte fagudvalg svarende til 10 mio. kr. i alt. Udmøntningen afklares som udgangspunkt i udvalgsmøderne marts 2015 og udmøntes snarest derefter. Der udmeldes beredskabsblokke for 2016 på 1%. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 er der indgået en flerårig aftale om en rammebesparelse på administrationen på 1% årligt stigende fra 2,4 mio. kr. i 2015 til 9,5 mio. kr. i 2018, hvorfor der ikke skal udarbejdes beredskabsforslag for administrationen. I det omfang nye aktiviteter i budget 2016 ikke kan findes ved omprioriteringer inden for fagudvalgets område kan disse aktiviteter bringes i forslag som "udvidelsesforslag". Udvalgene kan i forbindelse med budgetarbejdet 2016 fremsende nye anlægsforslag. De nye anlægsforslag vurderes i forhold til de allerede indarbejdede rådighedsbeløb i overslagsårene. Der udvælges 3-4 budgetanalyser af følgende områder: Analyser af enkelte serviceområder, hvor udvælgelse kan ske på de store velfærdsområder: Udsatte børn og unge Dagpasning Folkeskolen Tilskud til idrætshaller Socialområdet Ældreområdet, herunder sygepleje Sygedagpenge Analyser af tværgående karakter: Ejendomsområdet Indkøbsaftaler Befordring både i forhold til serviceområderne og medarbejdere flådeejeranalyse Erhvervs- og bosætningsinitiativer, herunder billigere byggegrunde, betaling af regninger til tiden og sagsbehandlingstider Kontantfri kasse Budgetanalyserne indgår i udvalgenes prioritering ved budgetlægningen for Behandlingen af sagen om overførsler af drift og anlæg fra 2014 til 2015 fremrykkes 1 måned i forhold til tidligere år, således at den igen forelægges 1 måned forud for aflæggelsen af årsregnskabet. Byrådets budgetseminar afholdes mandag d. 31. august 2015 med forudgående temamøde for byrådet om budgetstatus d. 25. august Forhandlingsgruppen sammensættes med 2 repræsentanter fra V og S samt 1 repræsentant fra O, B, F og Ø. SAGSFREMSTILLING SIDE 2

4 Styrelsesloven fastlægger rammerne for den politiske behandling, herunder økonomiudvalgets særlige rolle i forbindelse med udarbejdelse af og tilsyn med regnskab, halvårsregnskab, budgetopfølgning og budget. På denne baggrund udarbejdes der i henhold til kommunens Principper for økonomistyring en plan for proceduren for årets forløb i økonomistyringen. Stabene har således udarbejdet forslag til budget- og regnskabsprocedure i Forslaget indeholder tids- og handleplan for regnskab 2014, budgetopfølgningen og halvårsregnskab for 2015 og budgetlægningen for Regnskab Opgørelsen af overførslerne af drift og anlæg fra 2014 til 2015 forelægges byrådet i mødet d. 24. marts 2015, hvilket er en måned tidligere end hidtil. Der foretages i økonomigruppen og ledelsessystemet forud for udvalgenes behandling en gennemgang af overførslerne med henblik på at vurdere, om der er overførsler for såvel drift som anlæg, der kan tilføres kassen. Regnskab 2014 tillige med årsberetningen indeholdende regnskabets hovedtal forelægges for byrådet i mødet d. 28. april Budgetopfølgning og halvårsregnskab Der udarbejdes forventet regnskab med udgangspunkt i forbruget ultimo marts, juni og september Halvårsregnskabet for 2015 udarbejdes samtidig med forventet regnskab pr Tidspunkterne er bl.a. tilrettelagt med henblik på koordination med budgetlægningen for Budget Budgetforløbet er uændret i forhold til budgetlægningen for Der er følgende hovedpunkter i forbindelse med udarbejdelsen af budget Måned Aktivitet Februar Fastlæggelse af budgetproceduren, 17. februar Marts Udmelding af budgetoplæg til fagforvaltninger/-udvalg Fagudvalgenes udmøntning af ½% s bedre ressourceudnyttelse Fagudvalgene påbegynder budgetarbejdet Drøftelse af økonomisk politik, 24. marts April Økonomiudvalgets udmelding af budgetramme 2016, 21. april Maj Status for Budget 2016, 19, maj Juni KL s orientering om aftale om kommunernes økonomi 2016, medio juni Status for Budget 2016, 16. juni Udvalgene afleverer budgetoplæg ultimo måneden August Status budget 2016 incl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL, 11. august Udvalgenes prioritering af drift og anlæg Budgetstatus i økonomiudvalget med Hoved MED, 18. august Byrådets temamøde om budget 2016 med deltagelse af Hoved MED, 25. august Budgetseminar, 31. august September 1. behandling af budget 2016, 15. september Oktober 2. behandling af budget 2016, 6. oktober Budgetorientering af ledere, Hoved MED og TR er 7. oktober Af budgetvedtagelsen for 2015 fremgår det: Fra 2016 sættes der i stigende grad fokus på specifikke besparelser fremfor generelle besparelser. Der skal dog fortsat være fokus på effektiviseringspotentialet i organisationen. I forbindelse med udmøntningen af ½% SIDE 3

5 bedre ressourceudnyttelse i fagudvalgene i foråret skal udmøntningen således primært ske ved selektive besparelser eller, såfremt der er tale om generelle reduktioner, skal de henføres til særlige produktivitetsfremmende initiativer på de respektive områder. Alternativt kan man i forbindelse med udarbejdelse af beredskabskatalog fremsende 1½% fra udvalgene, hvor den ½% er obligatorisk bidrag fra udvalget. I forbindelse med fagudvalgenes udarbejdelse af beredskabskatalogerne på p.t. 1% årligt til budgetprioriteringen skal udmøntningen ligeledes primært ske ved selektive besparelser. Som afsæt for reduktionsforslagene igangsættes budgetanalyser på de enkelte serviceområder udvalgt efter drøftelser i Økonomiudvalget i den indledende budgetfase. Det betyder, at der er 3 muligheder for at udmønte ½% bedre ressourceudnyttelse i fagudvalgene: 1. Generelle reduktioner som følge af produktivitetsfremmende initiativer i udvalgsmøderne i marts Konkrete reduktioner, der udmøntes i udvalgsmøderne i marts Udarbejdelse af reduktioner på ½% samtidig med udarbejdelsen af beredskabskataloget i alt 1½%, hvor den ½% er obligatorisk for udvalget. Jf. budgetvedtagelsen for 2015 udarbejdes budgetanalyser. Analyserne forventes udover en opgørelse af status at indeholde forslag til initiativer på de respektive områder. Der vil være mulighed for delvis finansiering af ekstern medvirken fra direktionens pulje til projekter, effektivisering mv. på kr. Økonomiudvalget fastlægger budgetramme i møde i april Budgetrammen fastlægges med udgangspunkt i budgetoverslag 2016 i det vedtagne budget for 2016 fremskrevet til pris- og lønniveau 2016 med tekniske korrektioner som følge af politiske beslutninger, lovændringer, demografi og ændringer i modtagere af overførselsindkomster. Den løbende budgetstatus forelægges økonomiudvalget i maj, juni og august på tidspunkter hvor udgiftsniveauet for fagudvalgene gøres op samt når der forventes at foreligge udmeldinger om indtægtsniveauet. Initiativer der er vedtaget i forbindelse med budget 2015 er implementeret eller under implementering. Det drejer sig bl.a. om gennemførelse af konkrete besparelser fra 2016, rammebesparelse på administrationen, besparelser på kommunale lejemål, oprustning på erhvervsområdet, implementering af bosætningsstrategi og fjernelse af byggesagsgebyret. Hoved MED orienteres om budget- og regnskabsproceduren i mødet d. 4. marts JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Budget- og Regnskabsprocedure, 2015 Ny Budgetseminar 2015, program SIDE 4

6 2. GÆLDSPELJE 2015 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Charlotte Møller Petersen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Stabene indstiller At fem variabelt forrentede lån konverteres til ét fastforrentet lån til en indikativ rente på 0,78%. Konverteringen foretages via en simpel DKK renteswap. SAGSFREMSTILLING Skive Kommune har den 26. november 2014 afholdt det halvårlige rådgivningsmøde med KommuneKredit. KommuneKredit anbefalede Skive Kommune at foretage en lånekonvertering af 5 lån med en samlede gæld på 123 mio. kr. Vicekommunaldirektøren er bemyndiget til at gennemføre en lånekonvertering, men grundet lånekonverteringens størrelse, drøftes KommuneKredits anbefaling i økonomiudvalget. Ultimo 2014 er kommunens låneportefølje på 524,5 mio. kr. eksklusiv finansiering af ældreboliger. 71 % af låneporteføljen er fast forrentede lån, mens 29 % er variabelt forrentede lån. Denne fordeling betyder, at den aktuelle låneportefølje er inden for de rammer, der er fastsat i Skive kommunes formue og gældspleje. Fast Variabel Hovedtotal DKK kr kr kr EUR kr kr - kr Total kr kr kr Fast Variabel Hovedtotal DKK 70,2% 29,2% 99,5% EUR 0,5% 0,0% 0,5% Total 70,8% 29,2% 100,0% Forslag til låneomlægning Et element i rådgivningsaftalen med KommuneKredit er, at de løbende vurderer mulighederne for at optimere låneporteføljen. Med udgangspunkt i de nuværende historisk lave faste renter, er det KommuneKredits anbefaling, at Skive kommune eksponerer sig yderligere til fast rente. KommuneKredit foreslår, at Skive kommune konverterer fem variabelt forrentede lån til ét fast forrentet lån med basis rente. Lånene har pr. ultimo 2014 en samlet restgæld på 123,3 mio. kr. Gennemføres den af KommuneKredit anbefalede konvertering, vil den fastforrentede andel af låneporteføljen herefter udgøre 94 %. Dette vil kunne ske til en indikativ fast rente på 0,78 % over 20 år. Konverteringen vedrører de nedenfor viste lån. Lån nr. Udløb Nominel gæld Variabel rente p.t oktober 2022 kr ,41% april 2037 kr ,29% marts 2031 kr ,24% november 2037 kr ,28% december 2038 kr ,25% Samlet: kr ,27% SIDE 5

7 Efter konvertering til ét fast forrentet lån med basis rente Fast rente Lån nr. Udløb Nominel gæld indikation Nyt lån 3. maj 2034 kr ,78% Førende eksperter på det finansielle markedet, herunder Danske Bank, Nordea og KommuneKredit, forudsiger at de variable renter vil være stigende fra midten af KommuneKredit anbefaler derfor, at en eventuel konvertering sker inden udgangen af 1. halvår Lån med basisrente (simpel renteswap) Lån med basisrente er en lånetype KommuneKredit tilbyder. Basisrenten bliver fastsat af KommuneKredit efter aftale med Kommunen i forbindelse med lånets etablering. Lån med basisrente, er lån som omlægges via simpel renteswap. Ved brug af simpel renteswap er det kun Skive kommune, der kan indfri swappen. Resultatet af at benytte simple renteswap er, at Skive Kommune årligt betaler en fast rente. Denne rente er i dag på 0,78 % og den vil være fast i hele lånets løbetid. Der har fra Indenrigs- og Økonomiministeriet side løbede været fokus på kommunernes anvendelse af forskellige swaptyper. Dette fokus afledte, at der i 2012, i forbindelse med udarbejdelsen af en ny lånebekendtgørelse, blev strammet op på kommunernes mulighed for at anvende swap. Den nye lånebekendtgørelse tillader kun helt simple renteswap, hvilket den foreslåede konvertering overholder. Ydermere skal det tilføjes, at Skive Kommune aldrig har anvendt andet end simple renteswap. KommuneKredit oplyser, at i 75 % af de kommuner, som har en rådgivningsaftale med KommuneKredit, er kombinationen af et variabelt forrentet lån og en DKK renteswap den mest anvendte metode til at eksponere sig til fast rente i låneporteføljen. Det er KommuneKredits vurdering, at risikoen ved renteswap er minimal og at kommuner derfor ikke bør afholde sig fra at anvende swap til sikring af fast rente i kommunens låneportefølje. JURA (herunder lovgrundlag) Jf. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier nr. 971 af 25. juli 2013 ØKONOMI Gennemføres konverteringen, vil kommunens renteudgifter stige med ca. 1,5 mio. kr. årligt, med udgangspunkt i det nuværende variable renteniveau. Det er dog markedets forventning at de variable renter vil stige, og at kommunen ved en konvertering i det nugældende marked er beskyttet mod de økonomiske konsekvenser heraf. SIDE 6

8 3. EN NY BEGYNDELSE I TEKNISK FORVALTNING ORGANISATIONSTIL- PASNING. Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Thomas Lindberg Ramsay FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING ÅBENT Forvaltning indstiller at: - Økonomiudvalget godkender oplæg til organisationstilpasning i Teknisk Forvaltning. SAGSFREMSTILLING Teknisk Forvaltning har i 2014 iværksat et organisationsudviklingsprojektet kaldet En ny begyndelse i TF. I forbindelse med dette projekt, er der arbejdet med et overordnet tema for den kommende virksomhedsplan kaldet VÆRDISKABENDE FORVALTNING - med 3 spor for udviklingen af Teknisk Forvaltning. De er: 1. værdiskabende for borgere & samfund 2. værdiskabende samspil & ressourcebrug 3. værdiskabende arbejdsplads De 3 spor har været omdrejningspunktet for input og emner til den kommende virksomhedsplan for TF. I processen har chefgruppen ageret styregruppe med et Udviklingsforum-TF bestående af alle chefer, teamledere og medrepræsentanter fra såvel administrationen i Den Blå Diamant, samt Entreprenørgården. Alle medarbejdere har været involveret i og med, at de 3 spor har været sendt ud som stafetter der har kørt på tur i alle afdelinger og ca. 1 x om måneden i efteråret 2014, er der samlet op i Udviklingsforum- TF. Organiseringen i Teknisk Forvaltning har været et af flere emner i stafetterne. Flere input har peget på et behov for, at styrket fokus på både den vertikale samt den horisontale organisering. Projektorganisering og et mere tydeligt ledelsesmæssigt fokus på de tværgående og strategisk vigtige projekter, har bl.a. været påpeget, som udviklingsområder i Teknisk Forvaltning. Med dette oplæg tages der således hul på udvikling af organiseringen i Teknisk Forvaltning. Forslaget har været drøftet med chefgruppen i oktober og sendt ud til kommentering/kvalificering hos alle ansatte, med den sidste stafetøvelse i november MEDudvalget har været involveret i både efteråret 2014 og igen i januar Teknik- og Miljøudvalget har fået præsenteret de overordnede ideer og tanker med justeringen i december 2014 og februar SIDE 7

9 Oplægget til organisationstilpasningen går i korte træk ud på, at der skal være en klar og tydelig basisorganisation bestående af 3 afdelinger fremfor nu 4 afdelinger. Afdelingerne giver et klart opgaveansvar, herunder økonomi og personaleansvar. Teknisk Forvaltning har dog et stort behov for, at styrke evnen til, at arbejde både med sikker drift men også udviklingsprojekter, som ofte vil gå på tværs af afdelingerne. Basisorganisationen suppleres derfor med en tværgående projektorganisering. TF skal som hovedprincip være så dynamisk og fleksibel, at det er den konkrete opgave, der definere behovet for organisering. Basisorganisationen skal sikre, at der er en stabil og sikker drift, som stiller ressourcer tilråde for de opgaver og projekter, der prioriteres både vertikalt og horisontalt i organisationen. En mere klar portefølje af strategisk vigtige projekter udpeges fremover i eks. den kommende virksomhedsplan, med chefgruppen i Teknisk Forvaltning som styregruppe. På den måde får chefgruppen både et ansvar for tværgående og linjemæssige opgaver. For at styrke den tværgående projektorganisering, arbejdes der med en ny rolle i Teknisk Forvaltning. Det er en overordnet projektchef som får ansvaret for, at lede udvalgte projekter og derudover kunne styrke den generelle projektstyring og organisering. Projektchefen er uden det daglige drift- og personalesansvar, og kan således dedikeres til tværgående udviklingstiltag. I første omgang er rollen tiltænkt den nuværende afdelingschef for Plan & Byg, med særlig fokus på kommuneplanrevisionen, som et tværgående projekt. På sigt tages der stilling til ansættelsen af en ny projektchef, herunder den konkrete jobog personprofil på den rette kandidat. Den foreslåede model bygger på: 1. En afdeling (PLAN & SUPPORT) for fysisk udvikling/planlægning, Energibyen Skive og forskellige supportfunktioner, herunder BBR og geodata 2. En ren myndighedsafdeling (BYG & MILJØ) med samtænkning af en række af de store myndighedsfunktioner: Natur, Miljø og Byggesag 3. En drifts- og anlægsafdeling (DRIFT & ANLÆG) bestående af Park og Vej samt Kommunale ejendomme og Energiservice. 4. en PROJEKTCHEF med reference til Teknisk Direktør. Projektchefen får ansvar for udvalgte tværgående projekter/opgaver. På sigt indeholder rollen også støtte og support til fortsat udvikling af projektorganiseringen og de konkrete projekter i TF. Fokus er således på de tværgående projekter med en vis strategisk tyngde. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Oplæg til organisationstilpasning i Teknisk Forvaltning pdf SIDE 8

10 4. ANSØGNING TIL RENT LIV-PULJEN - STRIBEN - SKIVE, MOTORLØB I SKIVE LUFTHAVN Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Trine Højer FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget ÅBENT INDSTILLING Direktionen indstiller: At Foreningen Striben Skive bevilges kr. fra RENT LIV-puljen i tilskud til markedsføring af motorløb i Skive Lufthavn. SAGSFREMSTILLING Foreningen Striben Skive søger midler fra RENT LIV-puljen til markedsføring af op til 4 motorløb i Skive Lufthavn i Foreningens formål har fra starten været, at få flyttet de ulovlige gaderæs, der ofte foregår på offentlige veje på egnen, over i sikre og kontrollerede rammer. De ulovlige løb foregår uden nogen kontrol- eller sikkerhedsforanstaltninger, og er til stor gene og utryghed for naboer. Ved at arrangere løb i lufthavnen, kan det ske under ordnede forhold, med tilstedeværelse af ordensmagt, samaritter og professionelle redningsfolk. Løbene tiltrækker et publikum der typisk ikke interesserer sig for foreningsliv, og som kan være vanskelige at få kontakt til, da de netop ikke er formelt organiserede. Foreningen Striben Skive giver dem mulighed for organiseret socialt samvær på en sikker og lærerig måde, der ikke er til fare for bløde trafikanter og til gene for naboer. Ud over de sikkerhedsmæssige fordele ved at fjerne gaderæs fra offentlige veje, har løbene et ganske betydeligt publikumspotentiale. Til første løb, der blev afholdt 9. august 2014, var der, ifølge arrangørerne, 1700 tilskuere. Ifølge arrangørgruppen, siger erfaringerne fra events i Odense og Esbjerg, at tallet kan nærme sig de Løbet kan derfor også blive meget attraktivt for sponsorer, hvilket på sigt kan give foreningen en bæredygtig økonomi. Arrangørerne oplyser, at der ikke afholdes der regelmæssige billøb på samme måde andre steder i landet, og det er unikt hvad denne målgruppe tilbydes i Skive. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI Status pr. 6. feb. 2015: RENT LIV-puljen har et budget på 1,953 mio. kr. på budget 2015, og i hvert af årene 2016 og 2017 er der afsat beløb på 1,925 mio. kr. i budgetoverslaget. Der er endnu ikke disponeret over midler i puljen i BILAG Arrangørernes ansøgning - Motorløb i Skive Lufthavn, Striben - Skive SIDE 9

11 5. ANSØGNING TIL RENT LIV-PULJEN - DIGITAL TURISTSERVICE Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Peter E. Steens ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller At Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter bevilges kr. til etablering af 8-10 info-points i/ved havne samt på udvalgte turiststeder i oplevelsesklyngerne. SAGSFREMSTILLING Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter søger midler fra RENT LIV-puljen. Der søges til etablering af 8-10 elektroniske info-skærme med touchscreen, netforbindelse og søgemulighed for relevant information om lokalområdet, der skal gøre hele egnens oplevelsesudbud mere tilgængeligt for gæster udefra og dermed skabe sammenhæng mellem Limfjordslandets mange oplevelser og besøgssteder. I Skive Kommunes turismepolitik hedder det, at der i perioden skal arbejdes på at skabe flere kontaktpunkter med gæster og lokale. Ved at fastholde den personlige betjening på de væsentligste turiststeder Fur, Spøttrup Borg, Glyngøre og Skive- og dertil supplere betjeningen med nye digitale løsninger, kan politikken omsættes til virkelighed og man kan nå ud til mange flere gæster end hidtil. Midtjysk Turisme konkluderede i 2014 at turisterne er krævende forbrugere og er vant til at få aktuel her-og-nu information og det forventes at der stilles teknologier til rådighed som kan forsyne dem med præcis det produkt eller den information som der er behov for i deres konkrete situation. Den valgte løsning fra Active Window vil kunne opfylde dette behov, og benyttes med succes flere steder i landet, f.eks. i Vejle, Viborg og Holstebro. Det forventes, at hver enkelt skærm vil kunne tjene sig selv ind flere gange årligt. Den direkte effekt, vil kunne måles i den øgede omsætning og beskæftigelse for det lokale turisterhverv som skærmene, via systemet Oplevelsesbooking, vil kunne generere. Den afledte effekt er imidlertid den største. Ved at inspirere og vise gæsten vej til turistvirksomhederne, giver man dem den bedst mulige oplevelse i vores område og dermed sikres det, at de kommer igen og at de anbefaler området til andre. Efterfølgende drift varetages af SET indenfor eget budget. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter har i 2011 fået tilsagn om kr. i støtte fra TEKE-udvalget, og det anføres, at det er en del af 2012-budgettet, uden at finansieringen dog anvises. Efter dialog med både Kultur og Familieforvaltningen og Teknisk Forvaltning, må det konstateres at bevillingen er bortfaldet med budgetåret På det foreliggende grundlag opstilles følgende projektbudget af ansøger: Udgifter: Konsulenter Anlægsarbejder (netforbindelse) Andre leverandørydelser Materialer, inventar, udstyr og maskiner Rejser og transport Informationskampagne Revision I alt ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr. SIDE 10

12 Finansiering: LAG Skive (Land-LAG) (tilsagn) LAG Skive (Fiskeri-LAG) (tilsagn) Skive Kommunes RENT LIV-pulje Landsbyudvalget (tilsagn) Fur Sparekasse Fond Egenfinansiering I alt ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI Status pr. 6. feb. 2015: RENT LIV-puljen har et budget på 1,953 mio. kr. på budget 2015, og i hvert af årene 2016 og 2017 er der afsat beløb på 1,925 mio. kr. i budgetoverslaget. Der er endnu ikke disponeret over midler i puljen i BILAG Ansøgning RENT LIV-puljen Digital turistservice 2015 BILAG Digital turistservice 2014.doc SIDE 11

13 6. ANSØGNING TIL VÆKSTPULJEN - UNDERSØGELSE AF TURISME- OG OP- LEVELSESPOTENTIALET I JENLE Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Trine Højer BESLUTNING ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 2. FEBRUAR 2015 Fraværende: Godkendt. FORVENTET SAGSGANG Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Økonomiudvalget ÅBENT INDSTILLING Stabene indstiller At udvalget godkender at der afsættes fra Vækstpuljen til en analyse, der afdækker turisme- og oplevelsespotentialet i Jenle. SAGSFREMSTILLING Der søges kr. i Vækstpuljen til at få udarbejdet en analyse af turisme- og oplevelsespotentialet i Jenle set i et vækstperspektiv (jf. orienteringssag ved Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 5. dec. 2014). Undersøgelsen skal se nærmere på, hvordan et øget fokus på Jenles potentiale kan have betydning for turismen i kommunen. Nærmere bestemt vil undersøgelsen analysere og beskrive, hvilke målgrupper der kan bringes i spil, og undersøgelsen vil ende ud i en konkret strategi for, hvordan potentialet ved og omkring Jenle kan udnyttes yderligere. Målet med denne strategi vil være, at der på sigt kan skabes arbejdspladser i turismeerhvervet med udgangspunkt i Jenle. Jenle er en del af oplevelsesklyngen Østsalling og hjemsted for digteren og kunstneren Jeppe Aakjær. Jenle er derfor ikke alene en stor del af Skive Kommunes historie, men også for den danske historie. Sammen med andre vigtige historiske kulturperler herunder Ørslevkloster, Staarup Hovedgaard og Spøttrup Borg, vil undersøgelsen bidrage til et øget fokus på egnens stedbundne aktiviteter; dette blandt andet gennem målrettet markedsføring til udvalgte målgrupper, analyseret og beskrevet i undersøgelsen. Modsat produkter og aktiviteter indenfor mange andre erhverv, der kan flyttes rundt i landet eller i verden, så er det anderledes med de stedbundne aktiviteter som fx Jenle. Stedbundne aktiviteter er unikke og kan ikke flyttes, og det er derfor vigtigt, at man får afdækket, hvilket potentiale der ligger i dem, og hvordan de bedst muligt udnyttes. Med undersøgelsen af Jenle og dets turisme- og oplevelsespotentiale er det muligt at afdække vinkler på, hvordan udnyttelsen af potentialet sikres. Eftersom Skive Kommune er samlingssted for mange stedbundne aktiviteter, som har stor betydning for lokalområdernes og Skive Kommunes fortid og fremtid er det vigtigt, at dette potentiale afdækkes. Turismeerhvervet er en vigtig del af egnens og kommunens eksistens. Turisme er det tredjestørste eksporterhverv i Danmark (3,6 %) kun overgået af næringsmidler (8,9 %) og transport (23,4 %). Turismeomsætningen i Skive Kommune var i 2011 på 482 millioner kroner, svarende til 675 årsværk. For at sikre denne omsætning og antallet af årsværk er det vigtigt, at vi hele tiden arbejder mod at blive bedre til at tiltrække turister til egnen og vores stedbundne aktiviteter. SIDE 12

14 Ud fra ovenstående vurderes det, at der med fordel kan afsættes midler til udarbejdelsen af en undersøgelse om turisme- og oplevelsespotentialet i Jenle, samt hvordan de stedbundne aktiviteter som Jenle kan udnyttes optimalt og øge omsætningen inden for turismeerhvervet. Det vurderes ligeledes, at der også er fornuft i at se nærmere på det tværgående potentiale, der er for samspil mellem de øvrige kulturperler; Ørslevkloster, Staarup Hovedgaard og Spøttrup Borg i kommunen. Undersøgelsen vil kunne vurdere, hvorvidt etableringen af en litteratur-/kulturklynge på tværs af Skive Kommune vil være gavnlig for turisme- og oplevelsesøkonomien. Anbefalingen er derfor, at der afsættes midler til udarbejdelsen af en undersøgelse med eksterne konsulenter om turisme- og oplevelsespotentialet i Jenle. Arbejdet med undersøgelsen forankres i Erhverv og Udvikling, og der nedsættes en styregruppe sammensat af repræsentanter for Erhverv og udvikling, Kultur og Familieforvaltningen, SET og en repræsentant for Jenle. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI Status pr Vækstpuljen har et budget på 3 mio. kr. på budget 2015, og i 2016 og 2017 er der afsat 3 mio. kr. i budgetoverslaget. Der er på nuværende tidspunkt 1,615 mio. kr. til disposition for bevilling i I 2016 er der 2,47 mio. kr. til disposition for bevilling af midlerne i budgetoverslaget, og i 2017 er der ikke disponeret midler. SIDE 13

15 7. UDMØNTNING AF MIDLER TIL ERHVERVSSATSNING Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Trine Højer ÅBENT FORVENTET SAGSGANG INDSTILLING Stabene indstiller At 1,2 mio. kr. anvendes til ansættelse af to fuldtidsmedarbejdere i Erhverv og Udvikling til arbejdet med erhvervsudvikling, markedsføring samt bosætning og event. At kr. anvendes i forvaltningen til analyse og undersøgelsesværktøjer. At 1,1 mio. kr. anvendes til centrale strategiske projekter, branding og markedsføring med bevilling i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. SAGSFREMSTILLING Som en del af budgetforliget for 2015 blev der bevilliget 3 mio. kr. til at styrke indsatsen på erhvervsområdet. Byrådet godkendte den 20. januar 2015 ansættelse af én medarbejder til at løfte arbejdet med analyser, strategisk arbejde, politisk betjening og lobbyisme. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har den 2. februar 2015 besluttet at indstille, at der ansættes yderligere to medarbejdere i Erhverv og Udvikling. Baggrunden for ansættelserne er ambitionsniveauet og anbefalinger fra en rapport udarbejdet af konsulentfirmaet PLUSS. Konsulentfirmaet har udarbejdet rapporten efter ønske fremkommet på Byrådets temadrøftelse den 18. august 2014 om rammer og indhold i fremtidig kontrakter mellem Skive Kommune og Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, samt fokusområder for erhvervsområdet i Skive Kommune. I PLUSS-rapporten anbefales det, at Erhverv- og Udviklingsafdelingen får en stærkere strategisk funktion og dermed en øget opgaveportefølge med koordinerende opgaver, ledelse af projekter erhvervsområdet, markedsføring, afholdelse af events og fokus på bosætning. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har den 2. februar 2015 godkendt anvendelse af bevillingen således: En påbegyndt ansættelse af medarbejder i Erhverv og Udvikling To medarbejdere yderligere i Erhverv og Udvikling Analyse- og undersøgelsesværktøjer Centrale strategiske projekter, branding og markedsføring kr kr kr kr. Den første beslutning om ansættelse er allerede vedtaget i Økonomiudvalget, der nu skal træffe beslutning om ansættelser af to medarbejdere mere aflønnet på konto 6. Den ene medarbejder en erfaren udviklingskonsulent, der skal arbejde med erhvervs- og kommunikationsopgaver, og bidrage aktivt til løsningen af opgaver indenfor erhvervsområdet vedr. lobbyindsatser, screening af tendenser, projektudvikling, udarbejdelse af høringssvar, selvstændig projektledelse af satsninger på området og afholdelse af work- SIDE 14

16 shops med inddragelse af borgere og virksomheder, behandling af puljeansøgninger og dialog med ansøgerne, selvstændig udarbejdelse af kommunikationsmaterialer. Den anden medarbejder er en konsulent, der skal arbejde med universitets- og øvrige uddannelsessamarbejder, koordineringsopgaver vedr. uddannelsessamarbejder og koblingen til egnens virksomheder, eventplanlægning, bosætningsopgaver med præsentationer af egnen, rådgivning af potentielle tilflyttere, koordinering af netværksaktiviteter på området, udarbejdelse af kommunikationsmaterialer samt generel sagsbehandling på erhvervsområdet. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI Der er på budget 2015 og i overslagsårene 2016 og 2017 afsat 3 mio. kr. til indsatser på erhvervsområdet. SIDE 15

17 8. OPHØR AF SPECIALTILBUD PÅ ODDENSE SKOLE Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Mette Nielsen ÅBENT BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 4. FEBRUAR 2015 Fraværende: Peder Christensen Indstillingen blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at specialtilbuddet på Oddense Skole ophører pr. 1. august 2015, og at de elever, der er indskrevet i OK-klassen på Oddense Skole, visiteres til et af Kommunens øvrige specialtilbud. SAGSFREMSTILLING Specialtilbuddet for elever med generelle indlæringsvanskeligheder på Oddense Skole i daglig tale kaldet OK-klassen vil i skoleåret bestå af i alt tre elever. Samtidig er der ikke umiddelbart udsigt til flere elever i forbindelse med kommende visitation. Skolebestyrelsen på Oddense Skole har derfor anmodet Kultur- og Familieforvaltningen om at nedlægge specialtilbuddet pr. 1. august 2015, og at de elever, der er indskrevet i OK-klassen på Oddense Skole, visiteres til et af Kommunens øvrige specialtilbud. Det er Bestyrelsen opfattelse, at såvel det pædagogiske som det økonomiske grundlag for opretholdelse af specialtilbuddet er væk. Ønsket om ophør af specialtilbuddet for elever med generelle indlæringsvanskeligheder ved OK-klassen på Oddense Skole har været i administrativ høring på skolerne og i Fælles MED-skole. Generelt tager skolerne indstillingen til efterretning. Durup og Oddense Skoler udtrykker dog bekymring for en yderligere centralisering af specialtilbud i Kommunen. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Skema over høringssvar vedr. ophør af specialtilbud på Oddense Skole Høringssvar vedr. ophør af specialtilbud på Oddense Skole - samlet SIDE 16

18 9. ÅDALSKOLEN - FREMTIDIG ORGANISERING Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Mette Nielsen ÅBENT BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 4. FEBRUAR 2015 Fraværende: Peder Christensen Indstillingen blev anbefalet af et flertal på 5 bestående af A og V (Peder Christensen var fraværende). DF med 1 repræsentant tog forbehold. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at Rønbjerg undervisningsafdeling nedlægges og eleverne overflyttes til Ådalskolen, Dalgas afdelingen, pr. 1. august 2015, at skolebygningerne i Rønbjerg afhændes eller alternativt nedrives, at Rønbjerg Skolehal bevares til brug for både daginstitution og det lokale kulturog fritidsliv, at Skolehallen driftes pr. 1. august 2015 af Daginstitutionen Hedemarken, og at der tildeles midler til hallens m² efter børnehavernes ressourcetildelingsmodel, at USFO en i Rønbjerg nedlægges, og at børnehavedelen etableres som en afdeling af Daginstitutionen Hedemarken pr. 1. august 2015, at der opfordres til at indgå samarbejdsaftale med Dagplejen vedrørende spidsbelastningsperioder såsom eksempelvis kurser, sygdom og gæstepleje, at der lokalt arbejdes videre med de nævnte samarbejdsrelationer fra de indkomne høringssvar, som ikke kræver politisk stillingtagen, at ovenstående beslutninger forventes at give et årligt provenu på 1,9 mio. kr., som bibeholdes på Børne- og Familieudvalgets område, og at rationalet ved etablering af en børnehaveafdeling (ca kr.) tilfalder den nye daginstitution i to år fra opstart 1. august SAGSFREMSTILLING Byrådet behandlede den 16. december 2014 Ådalskolens fremtidige organisering og besluttede at sende følgende tre modeller i høring blandt relevante aktører med høringsfrist 26. januar 2015 kl : Rønbjerg undervisningsafdeling nedlægges, og eleverne overflyttes til Ådalskolen, Dalgas afdelingen pr. 1. august 2015 (model 1) Brårup Skole og Ådalskolen sammenlægges til én skole i lokalområde 2 med to undervisningssteder (model 2) Nuværende struktur fortsætter uændret (model 3). Af høringssvarene fremgår, at der er generel opbakning til, at Rønbjerg undervisningsafdeling nedlægges, og at eleverne overflyttes til Ådalskolen, Dalgas afdelingen, pr. 1. august I skoleåret 2014/2015 er der 109 elever fordelt på syv spor på undervisningsafdelingen i Dalgas og 64 elever fordelt på syv spor på undervisningsafdelingen i Rønbjerg. Ådalskolen har i alt 173 elever og en klassekvotient på 11,5. Begge undervisningsafdelinger modtager ekstra tilskud pga. lav klassekvotient. SIDE 17

19 Elevtallet i Ådalskolens skoledistrikt er nogenlunde stabilt. Igennem de sidste fire skoleår har ca. hver 4. elev fra Dalgas skoledistrikt valgt et skoletilbud uden for Ådalskolen. Når det forudsættes, at det også vil være gældende fremover, forventes elevtallet at være på ca. 167 elever i skoleåret 2019/2020. Hvis Rønbjerg Undervisningsafdeling lukkes, og Ådalskolens elever samles i Dalgas, vil der være en besparelse på undervisningsdelen på 1,6 mio. kr. årligt og på USFO-delen ( kl.) på kr. årligt. USFO ens børnehavedel etableres som en afdeling af Daginstitutionen Hedemarken, hvilket giver en årlig besparelse på kr. Børnehavens nuværende bygninger og skolehallen i Rønbjerg driftes under Daginstitutionen Hedemarken, og der tildeles midler til drift efter Børnehavens ressourcetildelingsmodel også til hallens m². Øvrige skolebygninger nedrives eller sælges. Samlet vil ovenstående give et besparelsespotentiale på ca. 1,9 mio. kr. årligt. Der er ikke i beregningerne indarbejdet øgede udgifter til befordring. Pt. er der etableret elevbefordring med Midttrafik for elever på klassetrin fra Rønbjerg til Brårup, og der er indgået aftale med en privat busvognmand om elevbefordring for klassetrin for elever i Rønbjerg området til og fra Rønbjerg Undervisningsafdeling. Denne ordning skal genforhandles, og der må påregnes en merudgift. Børne- og Familieudvalget har den 5. marts 2014, i forbindelse med behandling af punktet Ledelsesmodeller på dagtilbudsområdet, besluttet, at eventuelt sparede ledelsestimer skal tilfalde børnene. I dette tilfælde, hvor en USFO bliver en afdeling af en børnehave, anbefales det, at der afsættes kr. til den nye daginstitution i to år fra opstart den 1. august JURA (herunder lovgrundlag) Folkeskoleloven Dagtilbudsloven ØKONOMI Årlig besparelse 1,9 mio. kr. BILAG Skema over høringssvar Ådalskolen - fremtidig organisering Høringssvar vedr. Ådalskolens fremtidige organisering - samlet Økonomisk beregning : Ådalskolen som én selvstændig skole på én matrikel SIDE 18

20 10. NAVNEÆNDRING DAGINSTITUTIONEN "DAYCARE NORD - RE- SEN/ROSENBAKKEN" Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen ÅBENT BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 4. FEBRUAR 2015 Fraværende: Peder Christensen Indstillingen blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at navnet på den nye daginstitution i Skive Nord bliver Daycare Nord Resen/Rosenbakken, og at navneændringen får virkning fra 1. marts SAGSFREMSTILLING Byrådet godkendte i oktober 2014, at der blev etableret fælles ledelse mellem Børnehaven Rosenbakken og Resen Daycare pr. 1. januar Dermed nedlægges de to institutioner formelt og bliver til en ny samlet daginstitution i Skive Nord. Visionen med sammenlægningen har været at tænke Resen og Rosenbakken sammen som et samlet dagtilbud med én overordnet leder og daglige ledere i afdelingerne. Den ny samlede daginstitution kommer herefter til at indeholde følgende tilbud: Skovbørnehaven, Rosenbakken, SpilLoppen, Eventyrhuset, Vidensgruppen, Videnshuset og Legeteket. Bestyrelsen for den nye samlede daginstitution har søgt om, at navnet på den nye institution bliver Daycare Nord Resen/Rosenbakken. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Ansøgning om navneændring og referat fra bestyrelsesmøde SIDE 19

21 11. ANLÆGSBEVILLING - VELFÆRDSTEKNOLOGI I SOCIALAFDELINGEN Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lars Kristiansen BESLUTNING UDVALGET FOR SOCIAL OG ÆLDRE DEN 3. FEBRUAR 2015 Fraværende: Arne Bisgård, Bente Dahl Indstillingen godkendt. FORVENTET SAGSGANG Udvalget for Social og Ældre Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Forvaltningen indstiller, ÅBENT at at anlægsbevilling på kr i 2015 frigives på grundlag af nærværende sagsfremstilling. der forinden frigivelse af anlægsbevilling for 2016 laves en midtvejsevaluering vedr. indførelse af velfærdsteknologi i Socialafdelingen. SAGSFREMSTILLING Som en del af budgetaftalen for 2015 bevilgede Byrådet kr i hvert af årene 2015 og 2016 til styrkelse af velfærdsteknologiske løsninger i Socialafdelingen, der kan hjælpe borgeren til et mere selvstændigt liv, og som samtidig på sigt kan give økonomiske og faglige driftsrationaler. En arbejdsgruppe har udarbejdet et kort strateginotat, der sætter konkret fokus på de hovedområder, Socialafdelingen ønsker at arbejde med de kommende år se vedlagte bilag. Der er i 2015 især fokus på to hovedområder Kommunikationsteknologi Smarthome-teknologi I 2015 vil der med udgangspunkt i en konkret boenhed blive lavet en analyse, der skal afdække mulighederne for at indføre velfærdsteknologiske løsninger, der kan give beboerne mere selvstændighed i dagligdagen. Resultatet af analysen skal udmøntes i investeringer i teknologier, der knytter sig til styring af funktioner, der gør boenheden og den enkeltes bolig intelligent og tilgængelig uanset handicap. Samtidig vil der i 2015 blive arbejdet videre med forskellige kommunikationsløsninger smartphones, tablets m.m. for at styrke arbejdet med læring, habilitering og mestring af livet. Som udgangspunkt ønsker Socialafdelingen at etablere en slags showroom, hvor brugerne kan stifte bekendtskab med de nye muligheder og finde fortrolighed i brugen heraf. Supplerende hertil ønskes indkøbt et antal demokufferter, der kan udlånes i en kortere periode for at afklare behov og muligheder, forinden borgeren opfordres til selv at anskaffe nødvendigt udstyr. I tilknytning til disse fokuspunkter vil der være behov for, at der bruges ressourcer til at sikre en vellykket implementering og høj grad af efterfølgende anvendelse af de velfærds- SIDE 20

22 teknologiske løsninger. En allerede etableret netværksgruppe skal fungere som lokomotiv, og der skal uddannes teknologiagenter i tilknytning til de enkelte boenheder mv. SIDE 21

23 JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI - BILAG Velfærdsteknologi - Kort notat til Socialplanen SIDE 22

24 12. SUNDHEDSPOLITIK Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Niels Broch Knudsen ÅBENT BESLUTNING SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET DEN 5. FEBRUAR 2015 Fraværende: Indstilling godkendt. FORVENTET SAGSGANG Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Forvaltningen indstiller: - At Sundheds- og Forebyggelsesudvalget indstiller til Byrådet, at udkastet til Sundhedspolitik godkendes SAGSFREMSTILLING På sit møde i oktober 2014 godkendte udvalget forvaltningens forslag til visioner, mål og anbefalinger i den kommende sundhedspolitik. Udvalget kom i samme forbindelse med forslag og kommentarer, som forvaltningen efterfølgende har implementeret i politikken. I oktober godkendte udvalget samtidig, at Sundhedspolitik blev sendt i offentlig høring via offentlig annoncering på både skive.dk, kommunens Facebook-side og i de lokale aviser. Politikken har nu været i høring fra den 27. december 2014 til 16. januar Der er dog ikke indkommet høringssvar, og derfor har høringsprocessen ikke medført ændringer af det udkast til sundhedspolitik , som forvaltningen har udarbejdet. Udkast til sundhedspolitikken er vedhæftet som bilag til dagsordenspunktet, og forvaltningen indstiller, at udvalget indstiller til Byrådet, at udkastet godkendes. Hvis udvalget følger indstillingen vil sundhedspolitikken efterfølgende blive forelagt byrådet til endelig godkendelse. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI - BILAG Sundhedspolitik (endelig version) SIDE 23

25 13. SKIVE RIDEKLUB ETAPE 1 - ANLÆGSREGNSKAB Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Karina Nør ÅBENT BESLUTNING KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 3. FEBRUAR 2015 Fraværende: Ditte Staun Indstillingen blev anbefalet FORVENTET SAGSGANG Kultur og Fritidsudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Forvaltningen indstiller At Udvalget indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse SAGSFREMSTILLING Konsekvensen af godkendelsen af lov om hestehold i 2008 gav anledning til, at man udarbejdede etape I, Skive Rideklub. På Kultur og Fritidsudvalgets møde den 17. april 2012, blev der godkendt et anlægstilskud på kr til udarbejdelse af en projektbeskrivelse, som blev godkendt i Byrådet den 29. maj Kultur og Fritidsudvalget ønskede i den forbindelse et projekt der var tilpasset kommunens formåen og opfyldte lovens krav. Anlægsprojektet blev opdelt i etaper og etape I ville primært dreje sig om lovliggørelse af staldforhold, etablering af ny staklade og flytning af nuværende plads til møj og ajle til den nye planlagte stald. Hertil gav Byrådet den 25. juni 2013 kr og den 17. december 2013 kr JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således: Bevillingsdato Anlægsbevilling Regnskab Besparelse I alt SIDE 24

26 14. SPARNORD ARENA - ANLÆGSBEVILLING TIL UDBEDRING AF PROBLE- MER MED TAGKONSTRUKTION OG ISOLERING AF HALLEN. Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Peter Svendsen BESLUTNING KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 3. FEBRUAR 2015 Fraværende: Ditte Staun Indstillingen blev anbefalet FORVENTET SAGSGANG Kultur og Fritidsudvalget Økonomiudvalget Byrådet ÅBENT INDSTILLING At Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til udbedring af tagkonstruktionen og isolering af hallen At At Der samtidig med anlægsbevillingen frigives et rådighedsbeløb af samme størrelse finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på budgettet under de såkaldte SIS midler Forvaltningen sammen med teknisk forvaltning og bygherrerådgiver styrer projektet SAGSFREMSTILLING Atletik- og tennishallen, Spar Nord Arena, ved stadion, blev opført som en af de første lethaller, som Lokale og Anlægsfonden tog initiativ til. En lethal er en billigere og uopvarmet udgave af en almindelig idrætshal, hvor man ikke går på kompromis med den arkitektoniske og funktionelle kvalitet. Siden Spar Nord Arena åbnede i 2007 har der været problemer med tilbagevendende utætheder fra tagkonstruktionen. Utæthederne skyldes ifølge den rådgivende ingeniørvirksomhed Grontmij, at den store tagflade ikke evner at optage temperaturbevægelser, hvilket gør, at tagets befæstigelsesskruer knækker, og at ovenlyspladerne revner og derfor kan der trænge regnvand ind i lethallen. Det har ikke været muligt for at udpege en ansvarlig for problemet, og skylden for utæthederne kan derfor ikke placeres hos hverken arkitekter, rådgivere, entreprenører, underentreprenører eller leverandører. Da der er tale om et eksperimenterende byggeri, der er opført i et samarbejde mellem Skive Kommune og Lokale og Anlægsfonden, har Fonden valgt at støtte udbedringen af utæthederne med 1,5 mio. kr. og forventer, at Skive Kommune sammen med lokale fonde finansierer restbeløbet. Samtidigt med ovenstående forløb, har bestyrelsen sammen med Lokale og Anlægsfonden, løbende evalueret brugen og opsamlet fordele og ulemper ved en sådan konstruktion, og fonden har imødekommet et ønske fra bestyrelsen for arenaen om, at denne må blive isoleret under visse forudsætninger, at der må bygges et vindfang og flyttes en væg. SIDE 25

27 Det er bestyrelsen klare opfattelse, at der er mange fordele ved at isolere hallen bl.a. vil den blive endnu mere attraktiv at benytte for de atletikklubber der ligger indenfor en radius af 100 km. fra Skive og det vil også give en bedre lokal udnyttelse af arenaen, da man så igen kan træne de mindre børn i tennis og atletik i hallen i vinterhalvåret. Spar Vest Fonden har i december 2014 givet tilsagn om et tilskud på 1/3 del af de dokumenterede udgifter, dog maksimalt kr. 3 mio. til isolering, udbedring og modernisering af hallen. Spar Nord Arena stod færdig i 2007 og blev dermed Danmarks første atletikhal med 200 m idendørs rundbane. Dette har resulteret i, at inden dørs DM i atletik for både ungdom og voksne nu er afholdt i Skive siden Arenaen er dermed et af kommunens store fyrtårne, der hvert år besøges af utrolig mange atleter fra hele Danmark og vore nabolande. På baggrund af ovenstående indstiller forvaltningen, at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der gives et anlægstilskud på 1 mio. kr. til udbedring af tagkonstruktionen og isolering af hallen. Sammen med den tidligere anlægsbevilling på kr (2013) fra Kultur og Fritidsudvalget er følgende finansiering på plads, under forudsætning af at udvalget og Byrådet godkender en anlægsbevilling på 1 mio. kr.: Lokale og Anlægsfonden tilskud kr. Anlægsbevilling Skive Kommune til isolering kr. Skive Tennisklub og SAM / støtteforening kr. Skive Kommune anlægsbevilling tagkonstruktion, isolering m.m kr. Spar Vest Fonden tilskud 1/3 del dog max. 3 mio kr. Øvrig finansiering Forvaltningen foreslår at anlægsbevillingen på 1 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på udvalgets område på i alt 2 mio. kr ( SIS område) JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 26

28 15. ANLÆGSREGNSKAB, INDSATSPULJEN, USUNDE BOLIGER PULJE Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Tina Sonne BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2015 DEN 3. FEBRUAR 2015 Fraværende: Arne Bisgård Indstilles til godkendelse FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse. ÅBENT SAGSFREMSTILLING Skive Byråd besluttede i mødet d. 27. april 2010 at meddele en anlægsudgiftsbevilling på 9,413 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 7,06 mio. kr. til at gennemføre indsatsen omkring sundhedsfarlige boliger i overensstemmelse med den udarbejde handlingsplan af oktober Indenrigs- og Sundhedsministeriet tildelte Skive Kommune et tilskud på 7,06 mio. kr., svarende til 75 % af udgifterne. Tilskuddet blev tildelt fra Tilskud til Indsatspuljen 2010 til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder. BDO har revideret projektregnskabet, og konklusionen er, at projektregnskabet for perioden 30. november 2009 til 31. december 2013 er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i tilsagnsskrivelsen. Regnskab for projektet: Opgørelse over afholdte udgifter - pr Udgiftsposter Regnskab Udgifter til opkøb - jf. 98, stk Udgifter til oprydning af private grunde - jf, 98, stk Udgifter til nedrivning - jf. kap. 3, 4, 9 samt Udgifter til renovering - jf. kap. 3, 3, 8, 9 samt 98 - Udgifter til genhusning - jf. kap. 8 - Øvrige omkostninger - konsulent - tinglysning m.v Samlede udgifter Der er nedrevet i alt 97 ejendomme i kommunen, hvoraf 14 er opkøbt på dette projekt. SIDE 27

29 JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Den afgivne bevilling og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således: Bevillingsdato: Anlægsbevilling Regnskab Merforbrug Udgifter Indtægter Netto SIDE 28

30 16. Å-PLANEN - ARRANGEMENT - ANLÆGSBEVILLING Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jan Ipland ÅBENT BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2015 DEN 3. FEBRUAR 2015 Fraværende: Arne Bisgård Indstilles til godkendelse FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller At At der til konto 0.20 meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb i 2015 på kr. til planarrangement i KCL, maj 2015 rådighedsbeløbet finansieres af det i budget afsatte rådighedsbeløb til Å-planen SAGSFREMSTILLING Spar Vest Fonden har doneret et beløb, som anvendes til at engagere arkitetkfirmaet BIG til at udarbejde skitser til en overordnet udvikling af områderne omkring Åen i Skive by. Det er tanken, at Åplanen indgår i den samlede plan. Arkitekten afleverer forslaget til byudvikling i foråret Der er tale om en gave til kommunen, som kan få stor markedsføringsmæssig betydning for kommunen. Det foreslås, at resultatet præsenteres ved et større arrangement i KCL i maj 2015 med deltagelse af bl.a. fremtidige investorer. Skive Morgen Rotary Klub har søgt om midler fra bydelspuljen til afvikling af arrangementet, herunder markedsføring, leje af KCL, honorar til foredragsholdere og bespisning af deltagere. Det ansøgte beløb skønnes at dække 50 % af udgifterne til arrangementet. Økonomiudvalget besluttede i mødet den 20. januar efter indstilling fra byudviklingsudvalget - at bevilge kr excl moms til arrangementet. Der søges nu om midler til dækning af de øvrige 50 % finansieret af budgettet for Åplanen. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Sagen medfører, at der i 2015 bevilges kr. til rammer for arrangementet. Der er afsat følgende rådighedsbeløb til realisering af Å-planen: Budget mio. kr. (overføres til 2015 ved regnskabsafslutning) Sted Budget mio. kr. Sted Overførte midler fra tidligere år på 2,32 mio. kr. Sted SIDE 29

31 I alt 12,32 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at bevillingen på kr. finansieres af dette budget. Byrådet har heraf frigivet 0,5 mio. kr. til nærmere undersøgelser, detailprojektering og evt. mindre anlæg til Å-planen. Der er et forbrug på ca kr. på denne bevilling. SIDE 30

32 17. NATUR OG MILJØ - AFFALDSPLAN SKIVE KOMMUNE Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Michael Ermann Gramkow ÅBENT BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2015 DEN 3. FEBRUAR 2015 Fraværende: Arne Bisgård Affaldsplanen indstilles til godkendelse. Den udsendes i offentlig høring i 8 uger FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller: At forslag til affaldsplan godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger. SAGSFREMSTILLING Kommunerne skal hvert 6. år udarbejde en affaldsplan, hvori der redegøres for den nuværende situation på affaldsområdet samt fastsættes mål og planer for de fremtidige indsatser for håndtering af affald. Teknisk Forvaltning har udarbejdet er forslag Affaldsplan , som hermed fremlægges til godkendelse inden den udsendes i høring. Affaldsplan er udarbejdet i samarbejde mellem de fire kommuner Holstebro, Lemvig, Skive og Struer, og er enslydende i de 4 kommuner. Affaldsplanen er udarbejdet med baggrund i den af regeringen udsendte plan for affald Danmark uden affald. Her lægges der op til en ny tilgang til håndtering af affaldet. Affald skal fremover betragtes som en potentiel ny ressource og derfor lancerer Regeringen deres plan under navnet Ressourcestrategi for affaldshåndtering. Regeringen har en forventning om, at arbejdet med ressourcestrategien som minimum resulterer i 50 % genanvendelse af affald fra husholdningerne i Affaldsplanen er opdelt i to dele. 1. en målsætnings- og planlægningsdel, som kort beskriver baggrunden for fremtidige initiativer og planer, som vil blive gennemført i den kommende planperiode. Mange af initiativerne består af undersøgelser som skal give grundlag for at vurdere om der skal laves ændringer i kommunens ordninger. Hvis undersøgelserne viser at der er fornuft i at ændre en ordning, skal dette politisk behandles. Under denne proces kan der også udsendes pressemeddelelser eller arrangeres borgermøder, hvis ændringer har væsentlige konsekvenser for borgerne. 2. en kortlægningsdel som opstiller status for affaldshåndteringen, som inkluderer en opgørelse af mængder og økonomi fra henholdsvis husholdninger og erhverv, udpegning af potentielle fokusområder, samt fremskrivninger af affaldsmængder og økonomi. De to dele er vedlagt som bilag. SIDE 31

33 Det fremgår af kortlægningsdelen, at kommunerne i gennemsnit genanvender 33 % af husholdningsaffaldet. Landsgennemsnittet er på 22 %. Genanvendelsesprocenten er et stykke fra målet om 50 % genanvendelse af affald fra husholdningerne, og derfor fokuseres der i kommunernes affaldsplan bl.a. på øget genanvendelse af ressourcerne i affaldet, herunder behandling af det organiske affald. De andre fokusområder er: elektronikaffald og batterier bygge- og anlægsaffald haveaffald information og dialog Skive kommune har i den fælles affaldsplan et afsnit 3.2 som er fremkommet af det nu afsluttede projekt Genbyg Skive. Det beskriver at Skive Kommune vil have fokus på at få udarbejdet en politik og nyt udbudsmateriale om selektiv miljørigtig nedrivning af bygninger, så en større del af nedrivningsmaterialerne bliver genbrugt i fremtiden. Inden affaldsplanen kan blive endeligt vedtaget, skal den i offentlig høring i 8 uger, således at borgere og virksomheder har mulighed for at kommentere forslaget til affaldsplan. Affaldsplanen vil blive lagt ind i DK-plan ligesom kommuneplanen, inden høringsperioden sættes i gang. Når høringsperioden er overstået og evt. høringssvar er behandlet, bliver affaldsplanen fremlagt til en ny politisk behandling og godkendelse. JURA (herunder lovgrundlag) Kommunerne skal i henhold til Bekendtgørelse nr af 18. december 2012 om affald udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Ifølge Lov nr. 936 af 24. september om miljøvurdering af planer og programmer er der pligt til at miljøvurdere planer, hvis gennemførelse kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Forslag til affaldsplan er screenet efter loven. Det er ved hjælp af screeningen vurderet, at planen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, da planen alene indeholder mindre ændringer. Der er derfor ikke foretaget en miljøvurdering af forslag til affaldsplanen. Screeningen kan findes i bilag 4 til kortlægningsdelen. Samtidig med offentliggørelsen af forslag til affaldsplan vil det blive offentliggjort, at der er truffet afgørelse om, at der ikke vil blive gennemført en miljøvurdering. ØKONOMI Forvaltningen har anvendt ca. 0,2 årsværk på at udarbejde planen. Der er anvendt konsulentbistand til udarbejdelse af planen i Nomi4s regi. Udgifter til konsulenten indgår i Nomi4S regnskab og betales derved over affaldsgebyrerne. Det samme gælder udgifter til de initiativer som vil blive igangsat i henhold til planen. BILAG Bilag 1 - Planlægnings og målsætningsdel Bilag 2 - Kortlægningsdel SIDE 32

34 18. JORDBRO Å - VÅDOMRÅDEPROJEKT, NATURGENOPRETNING, SØNDER ØRUM, TÅRUP, STRANDET, BORUP PUMPELAG Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Trine Fomsgaard Schaltz BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2015 DEN 3. FEBRUAR 2015 Fraværende: Arne Bisgård ÅBENT Udvalget ønsker ikke at erhverve diger, men at man gerne indgår i drøftelser om etablering af fælles stisystem FORVENTET SAGSGANG Teknisk Udvalg ØK Byrådet INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller at Teknik- og Miljøudvalget drøfter og beslutter: Om Skive Kommune skal erhverve diger i vådområdeprojekt ved Jordbro Å Under hvilke betingelser kommunen eventuelt skal erhverve digerne. At give forvaltningen mandat til at indgå drøftelser (i samarbejde med med Byrådssekretariatet) med NaturErhvervstyrelsen om betingelser for eventuel erhvervelse af diger. Hvilke retningslinjer Udvalget vil udstikke i lignende forespørgsler i fremtiden. SAGSFREMSTILLING Der er i øjeblikket ved at blive lavet et statsligt vådområdeprojekt for Sdr. Ørum - Taarup Pumpelag ved Jordbro Å. Projektet indebærer at hele pumpelaget bliver omdannet til 2 søer. Jordbro Å forbliver dog i sit nuværende forløb. Digerne omkring pumpelaget bevares af hensyn til den fremtidige miljøtilstand af Jordbro Å og ikke mindst havørredbestanden i denne. Da digerne således har fået ændret deres funktionalitet ønsker Sdr. Ørum - Taarup Pumpelag at sælge dige-matriklerne til Skive og Viborg kommuner. Prisen for pumpelagets arealer er fastsat til kr./ha af NaturErhvervstyrelsen i forbindelse med den jordfordeling der er en del af vådområdeprojektets realisering. Matrikel 38, Sdr. Ørum by, Ørum: Matriklen er på 5,8 ha. Prisen for dige-matriklen er fastsat til kr. Diget blev i sin tid opført for at sikre engene mod oversvømmelser fra Jordbro Å. Diget vil fremover ligge mellem Jordbro Å og vådområdet. Der er fra beboerne i nærområdet et ønske om at kommunerne etablerer et stiforløb på digearealerne i vådområdet. Der er dog kraftig lodsejer modstand mod etablering af stier på dige-matriklen langs Jordbro å fra vejbroen og sydpå. Der tinglyses derfor en klausul om at der ikke må etableres sti på den del af matriklen. På den nordlige ende af matriklen fra vejbroen til diget møder Viborg Kommunes dige, vil det være muligt at etablere en sti. Matrikel 35 b Sdr. Ørum by, Ørum: Er sandsynligvis er en gammel drivvej, der har været tilskødet lodsejerne i fællesskab. Naturerhvervsstyrelsen vil annoncere efter ejere til matriklen i Statstidende. I forbindelse med jordfordelingen vil ejerskabet af matriklen blive bestemt på kendelsesmødet den 26. marts SIDE 33

35 Hvis Skive Kommune gør krav på ejerskabet af matrikel 35b fra Sdr. Ørum By til vejbroen over Jordbro Å har kommunen mulighed for at overtage en allerede anlagt sti/vej, der giver adgang til vådområdet og skaber forbindelse til de stier som Viborg Kommune antages at ville anlægge på diger i deres del af vådområdeprojektet. Forvaltning har drøftet fordele og ulemper ved at overtage matriklerne. For: På dele af matriklerne/digerne er der mulighed for at lave en sti der kan forbindes med stier i Viborg Kommune. Dermed bliver der mulighed for at færdes på tværs af vådområdet, med gode naturoplevelser til følge. Stien kan på sigt, blive en del af et større (endnu ikke planlagt) stiprojekt omkring Hjarbæk Fjord. For fremtidige lignende projekter kan muligheden for stiforbindelser være et moment til at overtager matrikler. Det kan bidrage til den positive stemning i lokalområder, hvis Skive Kommune støtter op om lokale initiativer. Imod: Hvis Skive Kommune erhverver eller får overdraget matrikel 38, fra NaturErhvervstyrelsen, kan der fremadrettet komme udgifter til vedligeholdelse af diget. Sdr. Ørum Taarup Pumpelag har haft begrænset behov for vedligehold af diget. I og med at forholdene omkring diget ændres (å på den ene side og sø på den anden side) kan digets nuværende stabilitet måske ændre sig. Der kan dermed være en risiko for fremtidige vedligeholdelsesudgifter. Det vil være udgifter til vedligehold af stierne samt til etablering af sti på den nordlige del af matrikel 38. Det kan diskuteres om digets fremtidige funktion er knyttet til vandløbet eller til vådområdet. Vi skal som vandløbsmyndighed sikre Jordbro Ås eksistens som vandvej og økologisk forbindelse, derfor kan vi have en interesse i at have kontrol med diget. Omvendt vil digernes fremtidige funktion også være at kontrollere vådområdet, så det ikke går over sine bredder. Øvrigt Vådområdeprojektet er så langt, at jordfordelingen i området er på plads, og skæringsdatoen herfor er den 1. april Naturstyrelsen er i øjeblikket ved at behandle VVMscreeningen for projektet, denne skal også være meddelt pr. april Derefter udestår myndighedsbehandlingen efter naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven, fra de respektive kommuner. Efter sommeren forventes det praktiske arbejde at starte og i løbet af efteråret 2015, vil der løbe vand ind i vådområdet. Hvis Udvalget træffer beslutning om at overtage matrikel 38 (eller dele heraf) og gøre krav på dele af matrikel 35b, indenfor fristen for kendelsesmødet den 26. marts 2015, er udgifterne til opmåling, skødeskrivning og tinglysning indeholdt i jordfordelingsprocessen. Diget (matrikel 38) er i dag ejet af pumpelaget. Efter vådområdet er dannet, vil pumpelaget formentlig nedlægge sig selv. Pumpelaget har derfor ingen interesse i at beholde diget. Hvis Skive Kommune vælger ikke at overtage diget, forventes det at NaturErhvervstyrelsen overtager det. De fremtidige forhold skal dog under alle omstændigheder afklares. Teknik- og Miljøudvalget bør have fokus på, at udfaldet af dette dagsordenspunkt, kan have en vis præcedensvirkning for kommende projekter. JURA (herunder lovgrundlag) SIDE 34

36 ØKONOMI BILAG Jordbro Å - Kortbilag til dagsordenspunkt.pdf SIDE 35

37 19. ÆNDRING AF TAKSTBLAD FOR AFFALDSGEBYRER Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Michael Ermann Gramkow ÅBENT BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2015 DEN 13. JANUAR 2015 Fraværende: Indstilles til godkendelse BESLUTNING ØKONOMIUDVALG DEN 20. JANUAR 2015 Fraværende: Niels Ole D. Nielsen Blev udsat. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalg Økonomiudvalg Byråd INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller at: Der vedtages en ændring af takstbladet for affaldsgebyrer, således at takstbladet tilpasses de ændringer, der er sket i ordningen for erhvervets adgang til genbrugspladsen. SAGSFREMSTILLING Teknisk Forvaltning har foreslået at ændre ordningen for erhvervets adgang til genbrugspladserne, således at der indføres betaling pr. besøg i stedet for nuværende ordning, hvor der betales et fast årligt abonnement. Forslaget til ændringen er fremsat i et dagsordenspunkt, som kun er sat til behandling i Teknik- og Miljøudvalget, jf. kommunens bemyndigelsesplan. Punktet er sat på dagsordenen på mødet i januar Hvis punktet tiltrædes, har det den konsekvens at kommunens takstblad for affaldsgebyrer skal ændres, så gebyrerne tilpasses den nye ordning for genbrugspladserne. De nuværende gebyrer er sammensat således (udklip fra takstbladet): Priser er inkl. moms De fremtidige gebyrer bliver: Erhvervsgenbrugsgebyr (Benyttelse af genbrugspladser i Skive Kommune): Gebyr for adgang pr. besøg 125,00 Tillæg for trailer 125,00 Gebyr for farligt affald fra erhverv, pr. kg 8,00 Priser er uden moms. JURA (herunder lovgrundlag) SIDE 36

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 7. januar 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård, Bente Dahl,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 4. november 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 4. november 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 4. november 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 16. december 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00.

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 16. december 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 16. december 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Peder Chr. Kirkegaard, Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben Andersen, Erik Mortensen, Ole Priess, Ditte Staun

Peder Chr. Kirkegaard, Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben Andersen, Erik Mortensen, Ole Priess, Ditte Staun ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 5. januar 016 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig Projektbeskrivelse Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig Revideret d. 4. januar 2017 Børne- og Kulturforvaltningen Læring

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. april 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. april 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. april 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 30.03.2009 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud Finn Lambek (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Handicapanalysen - analyse af kvalitetsstandarder på handicapområdet...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

REFERAT Udvalget for Børn og Unge temamøde den 12. april 2007, kl. 9.00 i lokale 188

REFERAT Udvalget for Børn og Unge temamøde den 12. april 2007, kl. 9.00 i lokale 188 REFERAT Udvalget for Børn og Unge temamøde, kl. 9.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Budget 2008 - tema 3. Skolestrukturdebat - tema 4. Pressen 5. Eventuelt 1 Fraværende: Ingen Mødet slut kl.:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi.

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi. Hjørring Kommune Hjørring kommunes finansielle strategi gældende fra 1. juli 2013 Udkast Formål: Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hjørring kommunes finansielle

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel Indholdsfortegnelse 103. Aars Tennisklub - Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM for veteraner i 2013

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188 REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde kl. 12.00 i lokale 188 Åben del 1. Meddelelser 2. Budgetopfølgning pr. 31.03.2007 3. Budget 2008 4. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere