LUXOVIT. for større. trafiksikkerhed V EJMATE R I ALÉ. cj B Y G N I N III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUXOVIT. for større. trafiksikkerhed V EJMATE R I ALÉ. cj B Y G N I N III"

Transkript

1 for større LUXOVIT cj B Y G N I N V EJMATE R I ALÉ III trafiksikkerhed J

2 Bitilvit Bitural BitustI A2 VEJ BYGNING c3rr Vonsild-Hejismindevelen Belægning: BITUGRUS 60,2 kg/m2 Riri 9jUp Bitugranit

3 Vinter i Danmark. Is og sne på gader og veje. EPOKE vintermaskiner giver største sikkerhed. Fuldautomatiske, økonomiske, med nøjagtig og rigtig udlægning af grus, salt eller kemikalier, enkel betjening og uden komplikationer løser EPOKE spredere Deres glatføreproblemer. EPOKE sneplove og fejemaskiner sørger for hurtig og effektiv sne rydning. I det komplette EPOKE program findes også en model passende for De res områder. Forlang specialprospekter, referencer eller demonstration. A/SALFREDTHOMSEN-ASKQV Askov pr Vejen,tlf.(05) Epoke Sjælland: Kongevejen, Hesselrød 2980 Kokkedal, tlf. (03) i A3

4 leveres - OVER FEJ EMASKIN ER KØRER NU MED DAN BØRSTER! De originale DAN barstesektioner i stål poly propylene og piassava kan leveres fra dag til dag direkte fra fabrik, pakket i sæt passende til enhver fejemaskintype. Aksler, samt løsdele hertil til alle kendte maskiner. Det betaler sig altid at rådfare sig med Europas største fabrik før alle typer børster til alle typer fejemaskiner. A/s BØRSTEFABRIKEN DAN Øst for Storebælt: Slotsherrensvej Vanløse tlf. (01) Vest for Storebælt: Nørre Bjært 6000 Kolding tlf. (05) nr. 111 ASFALTMATERIALER SKÆR VEBÆRELAG -- fii JLJ9L1JJ HOLBÆK TELEFON (03) ROSKI LDE TELEFON (03) GAMMELRAND TLF. VISK INGE 207 (03-493) --- -

5 A5 GRA VELY AIS HELGE og siger tak til alle for et rigtigt glædeligt nytår I-I ELGE LØNI-LFT AIS året, der gik Vi ønsker vore kunder Is og forretningsforbindelser %MERrC4N.FNCOLrT I LlJklTRAKTO BEL.OS HARTSWEEP Jylland: Møgelgårdsvej 4-6, 8520 Lystrup St., Århus Afd. Tlf. (06) Fyn/Sønderjylland: Båring, 5466 Afd. Asperup, Tlf. (09) HJULS-TRAKTORER SVINGBAR FEJEKOST PLÆNEKLIPPERE RENGØRINGS MASKiNER sorm GULV GRUS- OG SALTSPREDERE S LÅ MAS KIN ER R EN G ø RING S MAS KIN ER MOTORTROMLER GEBA [11110 matic Hovedkontor: Skovlunde Byvej 100, 2740 Skovlunde. Tlf. (01) LONHART BOM FORD

6 Jordarbejder Asfaitfabrikker Betonkonstruktioner Kloakarbejder Vejarbejder A8 Spildevandsrenseanlæg WRIGHT, THOMSEN & KIER AIS THOMSEN & KIER KØBENHAVN INGENIØR- OG ENTREPRENØRFIRMA AALBORG (08) AARHUS (06) KØBENHAVN Tria 6635 Telegramadr. Wetekas

7 AKSELTRYKVÆGTE N ved hovedvej A 2 Vægten, som af Bæreevneafdelingen ved Statens Vejlaboratorium er opstillet på ho- vedvej A 2 ved Akselved, er nærmere om talt i Dansk Vejtidsskrift 1967, side Her gennemgås en del af de resultater, vi har fået fra vægtens registreringer. no e re.szitaer cf / /..,.. 1 civilingeniør Jørgen Jensen 0, GJ 0 GJ GJ Månedlig forløb for gruppe i september ,2 1 ton F L SM Ti OTo F L S MTi Ob F L 5 MTi OToF L SMTi OToF L Mned[ig forløb for gruppe2 september ti, tons i F L SM Ti Obo F L S MTi OTo F L S Mfl OToF L SMTI OToF L Fig. 2. Fig. 3. For at de fremlagte resultater i så høj grad som muligt skal repræsentere den normale belastning på vejen, er det valgt at vise resultaterne fra sep tember 1967, som er en måned uden skævehelligdage, overdreven feriekør sel, glat føre eller andet, som vil give sæsonmæssige variationer i vejens be lastning. Vægten registrerer for hver time det passerende antal akseltryk i hver af 10 vægtgrupper, som tilsammen dæk ker intervallet fra 200 kg til 15 tons. Vejen bliver påvirket af et varie rende antal akseltryk af forskellig stør relse. For at få et bedre overblik over forholdene indføres begrebet: Ækvi valent 10 tons akseltryk. Det ækvivalente 10 tons akseltryk defineres som det antal akseltryk på 10 tons, der vil give samme påvirk ninger på vejen (slidtage og udmat telse), som den reelt forekommende belastning. Omregningen sker ved at tælletal lene fra hver af de 10 grupper mul tipliceres med hver sit ækvivalenttal og adderes. Ækvivalenttallene, som fås fra SHELL 1963 Design Charts for Flex ible Pavements, februar 1965, er i oversigtsskemaet (fig. 1) angivet i kolonnen mærket Æ. Fig. 1 viser for hver af tællegrup perne det gennemsnitlige antal aksek tryk pr. døgn for september Det ækvivalente 10 tons akseltryk er 151,1 aksler pr. døgn. Fig viser, hvorledes antallet af akseltryk pr. døgn varierer i løbet af måneden for hver af grupperne 1 8 samt for ækvivalent 10 tons. For ho Dansk J ejtidsskrift i

8 3 Gruppe nummer Vægtgrænser Ækvi Akseltryk valenttal pr. døgn 1 0,3 i 0, i 0, , , , , , , ,3 0,30 10 over 13 3,2 0,10 ækvivalent 10 tons 151,1 Fig. 1. vedparten ar kurverne vil man bemær ke, at det ugentlige forløb ikke æn dres nævneværdigt fra uge til uge i overensstemmelse med, at der ingen skæve helligdage er i september må ned. Derimod er der meget store va riationer indenfor den enkelte uge, således at det meste personvognskør sel sker i forbindelse med weekenden, medens maximum for de tungere kø retøjer ligger midt i ugen. I hele måneden har der været 10 akseltryk i gruppe 9 (12 13 tons), hvoraf de 3 faldt på samme dag. Der har været 3 akseltryk i gruppe 10 (større end 13 tons). Ofte vil man være interesseret i på hvilket tidspunkt af dagen, de største belastninger forekommer, idet f. eks. bituminøse lags bæreevne er afhængig af temperaturen. Fig viser for vægtgrupper ne 1 8, hvorledes det gennemsnitlige antal akseltryk pr. time varierer i lø bet af døgnet. Der er yderligere fore taget en opdeling, således at man får trafikken på almindelige hverdage i en gruppe, medens lørdage og søndage er afbildet hver for sig. Fig. 19 viser den tilsvarende af bildning for de ækvivalente 10 tons akseltryk. Man vil her bemærke, at på det sted, vægten er placeret (den nordgående kørebane), sker den største påvirkning af vejen jævnt fordelt på hverdage i tidsrummet fra kl. 5 til kl. 12. De resultater, der er vist i oven stående, refererer til en rapport (BA 20) udarbejdet i samarbejde med ci vilingeniør N. Bræstrup-Nielsen, Sta tens Vej laboratorium, omhandleride akseltrykvægten. 2 Dan.rk Vejtidsskrifi i. 1969

9 Fig. 7. Månedlig forløb for gruppe 6 september x ø, ø ni tons ni ø IS FL SMTiOToF LSMTjQTo F LSM]1 OToF L SMTi OT0F L ø, CO Månedlig forløb for gruppe 7 september tons Fig. 8, >. ni ø c lø EL SM Ti OTo F L 6 Mli OTo F L S MTi OToF L SMTi OToF L Månedlig forløb for gruppe 8 september 1967 Fig tons ø, ø 11- i 0 cl >- 0) LO ø CO ø B F L S Mli DTo F L SMTi DTo E L S MTi OToF L SMTi OloF L

10 3t 4t 5t 6t 8t Månedhg foob or ÆKV 10 ton september t Fig > 175 c fl 12 li 6 IS F L S Mii Om FC SMTi Om F L SMTi OloF L SMTi OloF L Gm ncmsnit for september1967. Gruppe I )o,2 1 ton) mandag fredag Fig. 11. Akseltrykvægt pa hovedvej A2, Vordingborg-Køge (St. km 66,4 nordgående kørebane) -a 1000 Aflæsninger i perioden 18. maj 1967 til 22. april gruppe akseltrykvægt antal akseltryk 6 -s 1000 ler dag 1 0,2 1 t t t t 10 over 13 t 142J f l7l sen dag Tællingerne har været afbrudt fra november 1967 og marts 1968 på grund af stormskader m.m. (el-afbrydelse, reparation af el-master og 2 kalibreringer). Ialt målinger i 320 døgn d.v.s. gennemsnitlig omkring i akseltryk større end 12 t/døgn og omkring 10 akseltryk større end 10 t/døgn. Det tilladelige største akseltryk i Danmark er som bekendt 8 tons, idet dog eksportlastbiler i et vist begræn set antal har fået dispensation således, at de må køre med 10 tons akseltryk. Der kører mange udenlandske eksportlastbiler over vægten. Der er en rapport med nærmere op lysninger og bearbejdelse af måleresul taterne i 1967 under udarbejdelse. 4 Dansk Vejiidsskrift I. 1969

11 To Dansk tidsaldre Darnrnann Asfalt A9

12 Dueflget I FABRIKSPARKEN GLOSTRUP TELF. (01) [TI IESOTA ININ6 AND ANUFACTURINO AIS sideveje»synlige«om natten. usigtbar vejrt. afstand - virker tydeligt både i mørke og især for bilisten. De læses Reflekterende gadenavneskilte - betyder god vejorientering Reflekterende gadenavneskilte springer i øjnene på stor effektivt også på veloplyste bygader - og gør Duevænget 3mCOPANY A 10 evængl evang som skatteborgerne vil nikke En fornuftig investering, beslag som muliggør central stander/galge eller i specielle orientering. Kan placeres på almindelig Holdbare og økonomiske. placering af skiltene for bedste bifaldende til.scotch1jt ReflekteÆnde gadenavneskilte ses! klart som dagen... også om natten! I Bøgev ng

13 Lri.tj o.

14 3 o onooonif iropp VI (6. 9 for,op to.bor 096? bro) 9 i 0 t b r i. 00 b 0 0 r frodog oordog fredo rdo _Ji Fig. 16. Fig. 17. for 099? 0 ooiill n o bioio.b.nl.,rbal b for o.o bon. to.b,r 6.1try0 - brodb 1ordo borda; o 0 00 Oa b 15 Fig. 18. ohn b 10 Fig. 19. Dansk T7ejtidsskriji I. 1969

15 Hvordan klarer de beregnede veje sig i praksis? Af civilingeniør Nids Bræstrup-Nielsen Efter en kort redegørelse for fremgangsmåden, der benyttes af bæreevneafdelingen i Statens J/ejlaboratorium ved beregning af forstærkningsbelægninger efter Kirk s metode, og som er gen nemført i stigende udstrækning de sidste år, rettes en appel til amter og kommuner. Man er i vejlaboratoriet interesseret i at høre, om forstærk ilingen blev udført som foreslået og i bekræftende fald, hvor dan den har virket. Det var i 1961 at civilingeniør Kirk offentliggjorde den teori, som bære evneafdelingen siden har benyttet til beregning af vej befæstelsers bæreev ne d.v.s. især til forstærkningsbelæg ning af eksisterende veje. I de for løbne år har Statens Vej laboratorium været konsulteret i adskillige sådanne sager (op til omkring 50 årligt) og til orientering for vejingeniører i am ter og kommuner, der har problemer med bæreevnen af en eksisterende el ler ny vej, skal her kort skitseres den fremgangsmåde, vi hidtil har anvendt. Man indleder med en undersøgelse af nedsynkningen under et 8-tons ak seltryk ved hjælp af en Benkelman bjælke. Vi måler normalt for hver 50 meter skiftevis i hver side og på grundlag af en grafisk optegning på millimeterpapir af resultaterne udvæl ges 3 4 punkter pr. kilometer til nær mere undersøgelse. Denne består i pladebelastningsfor søg oven på den eksisterende vej med en 700 cm2 plade (30 cm i diameter) og et overfladetryk på 6,0 kg/cm hvilket er en standardiseret efterlig ning af et tvillinghjul med cirka 4,2 ton hjultryk. Endvidere pladebelaster man på overfladen af de enkelte lag af vej befæstelse, idet man anvender en 1600 cm2 plade (45 cm i dameter) og en belastning på 2,0 eller 1,0 kg/cm2 afhængig af bæreevnen. Til projekte ring af helt nye veje råder Vejlabora toriet over en terrængående belast ningsbus, som direkte på underbunden 2, kan belaste også med plader, der er 60 og 76 cm i diameter. Samtidig med udgravningen af hul lerne for pladebelastning udtages der prøver af de enkelte lag vejbefæstel se, eventuelt bestemmes tæthed ved sandefterfyldningsmetoden og prøver af underburiden udtages med henblik på undersøgelse for frostbestandighed. Prøvernes underkastes nærmere under søgelse i det geotekniske laboratori um, der bestemmer sigte- og slamme analyser, proctorforsøg, sandækviva lent, glødetab, vandindhold m.m. Endvidere måles høj der af de en kelte lag vejbefæstelse og man ind henter oplysninger om eventuelle frostskader, om afvanding og reparationer mm. På grundlag af måleresultaterne fo retages der derefter en udregning på elektronregnemaskine af forstærk ningsbelægning. I input opgiver man hjultryk på 6,0, 5,0 eller 4,0 ton alt efter antallet af lastbiler/døgn. Ofte udregner man flere alternati ve belægninger for eksempel: Hot-mix (Grusasfaltbeton E = / kg/cm Macadam E = kg/cm2. Macadam + hot-mix. Mekanisk stabilt grus + hot-mix. 2. Man har således muligheder for at vælge mere økonomiske løsninger end de meget tykke hot-mix belægninger, der af og til kan blive resultat af be regningen. Det hævner sig ofte, at man ikke har lagt et tilstrækkeligt tykt lag af bundgrus, som kan give høje overflademoduler og hindre frostska der, hvis det bliver udlagt, når vejen anlægges. Man kan ofte opnå bæreevne for den halve pris på denne måde. Disse undersøgelser af veje over hele landet har været meget lærerige og har bidraget til, at Vejlaboratoriet har kunnet holde sig i kontakt med de praktiske problemer. Vi har set mange afvandingsproblemer og problemer som følge af dårlige bundforhold eventuelt som følge af, at man har undlagt at bortgrave tørv- eller muld lag. Men når rapporten er afsendt, hø rer vi sjældent mere til sagen. Og det er i grunden synd. For såfremt de an befalede forstærkninger er blevet ud ført ligger her et stort antal forsøgs veje, der er dimensioneret efter Kirks formler, og hvor der altså er mu lighed for at konstatre, om de er so lide nok. Bæreevneafdelingen appellerer der for til de af vore kunder, der har fået udført pladebelastninger m.m. som her nævnt. Blev arbejdet udført som foreslået og hvordan har vejen holdt? En tele fonopringning kan klare en hel del. Et brev med oplysninger er måske bedre endnu. Det vigtigste er, at er faringerne bliver samlet et sted, så de kan komme dansk vej bygning til nytte. Dansk Veitidsskrifl i

16 Af distriktsingeniør Peter Nielsen, Nakskov En konstatering af vejsaltets indirekte årsag til forøget slid på kørebanebelægnin gerne ansporer til at finde ud af, hvilke muligheder der foreligger for at afhjælpe eventuelle ulemper, idet en sådan undersøgelse er et nødvendigt led i forbindelse med en saglig, teknisk og økonomisk vurdering af vej saltets egenskaber, hvoraf nogle, i det mindste set ud fra et trafikalt, sikkerheds mæssigt synspunkt, må be tegnes som gode. Vejsaltet har ændret vilkårene for snerydningen på en sådan måde, at det er lettere for sneplovene at rense kørebanerne helt for sne; men denne mere effektive renholdelse har også givet sig udtryk i et stadigt stigende forbrug af plovskær, et forbrug der er steget til næsten 3 gange det forbrug, der var normalt, inden saltningen blev an vendt. Et sådant forøget forbrug af sne plovskær må naturligvis også medføre et større slid på kørebanerne, og Vej synet har derfor været opmærksom på dette forhold og har holdt udkig for at se, om dette forøgede slid var af en sådan størrelsesorden, at det gav sig synlige tegn på kørebanerne. En opmærksom vejmand henledte for nylig Vejsynets opmærksomhed på, at der på visse steder var en tendens til en forvitring af nogle forholdsvis nye tæppebelægning og fremsatte den for modning, at den konstaterede ændring og nedbrydning af belægningen mu ligvis kunne skyldes vejsaltets kemi ske påvirkning; men en nærmere un dersøgelse viste imidlertid, at beska digelserne skyldtes en særdeles hård mekanisk påvirkning fra sneplovskæ ret, idet der blev konstateret tydelig Vejsaltets indirekte skade lige indflydelse på kørebanerne i forbindelse med snerydning rustdannelse opstået i forbindelse med de fra plovskæret affræsede metal spåner; endvidere er de omtalte skader især konstateret i vejsving i nærheden af kurvens yderside (den højeste kant), det er således det sted på køre banen, hvor saltet hurtigst forsvinder fra, så man kan vist i dette tilfælde af vise enhver påstand om, at saltet skulle have haft direkte indflydelse på disse beskadigelser, idet der ikke på de til grænsende kørebanearealer var tilsva rende skader, skønt disse arealer havde fået mindst lige så meget salt; men man kan vel ikke helt udelukke, at de af sneplovskærene forvoldte mindre beskadigelser kan antage et større om fang, såfremt en saltvandsopløsning kan trænge ned gennem belægningen, og det kan muligvis på længere sigt give anledning til mere alvorlige ska der, men hvad der eventuelt kan ske eller er ved at ske i denne forbindelse, falder uden for Vej synets synsfelt, og det er i øvrigt en så vanskelig opgave at gøre rede for, at den naturligt henhører under vej doktoren, professor H. H. Ravn, der langt bedre kan be skrive de komplikationer, der even tuelt kan opstå, såfremt sådanne køre banesår gennem længere tid påvirkes af vej salt. Vejsaltet har så store fordele, at vi meget nødigt vil undvære det, derfor må vej teknikeren også for at undgå, at dette bliver afskaffet, straks gå i gang med forebyggende foranstaltninger, der tager sigte på at afhjælpe de ulem per, der direkte eller indirekte opstår som følge af dets anvendelse. Vejsynet har endnu ikke kunnet på vise direkte ulemper, men har her hen ledt opmærksomheden på en af de in direkte ulemper, der, hvis den får lov at passere upåagtet, godt i løbet af et relativt kort åremål kan tænkes at med føre ret betydelige økonomiske konse kvenser, hvis der ikke bliver truffet særlige foranstaltninger til at reducere sneplovskærenes forøgede mekaniske påvirkninger på vore vejbelægninger. De ulemper, der her er beskrevet, kan afhjælpes ved at vende tilbage til gamle tiders rydningsmetode, da man for at bevare kaneføret kørte med slæbesko på plovene; men det er næppe en kur, der bliver særlig popu lær, hverken blandt vej teknikerne eller trafikanterne, der i dag stiller store krav til kørebanernes renholdelse, så en effektiv rensning kræver sikkert fortsat, at plovskæret skal have lov at glide hen over kørebanen, og uanset at den forøgede mekaniske påvirkning fra plovskærene måske ikke er større end, at den blot afslører de steder, hvor der er fejl i belægningen, så kan der vel nok være grund til at under søge, om plovskærene eventuelt bør udskiftes med f. eks. gummiskær eller et skær af andet materiale (måske pla stic), der på en mere nænsom måde vil være i stand til at skrabe køreba nerne rene; endvidere vil det være mu ligt at forbedre sneplovenes løftean ordninger på en sådan måde, at plo vene hurtigt under kørselen kan hæves og sænkes, når man passerer vejstræk ninger, hvor der ikke er sne. Fjernelse ved hjælp af fejning er en for kørebanerne mere lempelig form, der nok kan tænkes anvendt i et vist omfang, men dog har sin be grænsning i kraft af det noget lang sommere arbej dstempo. Da vejsaltet set ud fra et trafikalt synspunkt har stor sikkerhedsmæssig betydning, må vej teknikeren gennem nøgterne og reelle oplysninger bidrage til, at vejsaltets egenskaber ikke ude lukkende bedømmes ud fra følelses mæssige indtryk, men vej teknikeren bør drage omsorg for, at der ved be dømmelsen foretages en nøje saglig, teknisk og økonomisk afvejning af for dele og ulemper, herunder oplysning om hvilke muligheder der foreligger for at afhjælpe eventuelle ulemper. 8 Dansk J7ejtidsskrift i. 1969

17 CD = =

18 ÅRHUS \Wi14 KR1 HAMLE OPMED hav»man skulle være blæksprutte» har De sikkert tit ønsket når De de brug for ekstrahjælp. International Harvesters alsidige entrepre nørmaskiner er naturligvis ikke blæksprutter, men deres lynhurtige arbejdsgang giver indtryk af at de er 8 eller 10 armet. En IH løser Deres jordopgaver fra det øjeblik De sætter starteren til. gen tidsspilde ved forvarmning. de kerer med det samme og hele dagen. Overbevis Dem ved en demonstration om at ingen kan hamle op med disse skovlmaskiner. Forlang venligst prospekt og katabogmateriale. ba der In B-bo LOADER. 50 HK 0,765 m a I,.,, INTERNATIONAL HARVESTER GLOSTRUP HORSENS KOLDING KØBENHAVN RINGE RINGSTED - C A 12

19 Fodgængerområder nogle amerikanske synspunkter Der er for tiden en stærk interesse for gågader, og der er også foretaget en del undersøgelser af de problemer, som knytter sig hertil. Sidst er der i Arkitektens nr. 20 fra 1968 af arkitekt Jan GehI m. fl. givet en meget interessant udredning af, hvad folk gør i en fodgængergade. Systematiske studier af forholdene omkring fodgængergader i bymidten er tillige og vel tidligere end i Europa foretaget i Amerika, og i det følgende skal jeg give nogle uddrag fra en amerikansk rapport over emnet. Denne rapport er i oktober 1966 udgivet af Institute of Traffic Engineers og har titlen:»traffic Planning and other Considerations for Pedestrian Malls c. Af stadsingeniør Rich. Honoré Denne rapport på 66 sider giver en meget indgående og kontant rede gørelse for de mange forhold, der må tages hensyn til, hvis man skal opnå de tilsigtede resultater ved etablering af fodgængerområder. Rapporten har dog mest et forretningsmæssigt sigte. Selv om rapporten særlig vedrører amerikanske forhold, er der dog me get deri, som også kan have interesse for vore forhold. Rapporten er delt op i et antal af snit, og i det følgende skal gives en kort omtale af visse af afsnittene. Der er herved kun delvis anvendt den samme stil, som i rapporten. Indledning (side 5 6) Fodgængerområder repræsenterer en af de mange indretninger, som nu bringes i anvendelse for at genoplive bymidtens forretningsområde (CBD). Den nødvendige tilskyndelse til etab lering af fodgængerområder er at for bedre bymidtens konkurrenceevne i forhold til forretningscentrerne i penferien. Som en følge af denne kon kurrence har forretningsinteresserne i bymidten fundet det nødvendigt kri tisk at undersøge, hvilke specielle for hold det er, som gør forstædernes butikscentrer tiltrækkende for køber ne. Der er som bekendt mange fak r torer, som bidrager til disse centrers succes, herunder forbedrede vejfor bindelser og adgangsforhold, tilstræk kelige parkeringsmuligheder, adskil Lijnbaan i Roflerdam. 4L 4 lelse af fodgængere fra bilfærdselen og omhu med hensyn til udformnin gen af omgivelserne og centrets æste tiske fremtræden. Etablering af et fodgængerområde er et forsøg fra bymidtens interesser på at inkorporere en af de grund læggende btinglser for forstadscen trernes succes, nemlig sikring af fod gængerne, hvorved man forøger pub likums tilskyndelse til at købe. At etablere et fodgængerområde har fanget både publikums og de band lendes interesse, men et fodgænger område er kun et if de mange ele menter, der er væsentlige for på hel dig måde at genoplive bymidten. I virkeligheden skulle etableringen af et fodgængerområde kun være det sidste stadium i udviklingen af et fuldstændigt program for bymidtens genoplivning. Forud for etablering af fodgængerområde bør man: 1. Indrette passende gader i kanten af bymidten for at optage den færdsel, som har været i de gader, der lukkes. 2. Fremskaffe passende parkerings muligheder for at erstatte de par keringsmuligheder, der bortfalder på grund af spadseregaden, og forøge antallet af parkeringsplad ser i bymidten. 3. Gøre husfacaderne mere levende. 4. Forbedre mulighederne for af- og pålæsning. Dansk J7eitidsskrift I

20 5. Etablere passende kollektiv trans port. 6. Finde frem til effektive handelsmetoder. 7. Koordinere anstrengelserne for at fremme omsætning m. m. Begrundelsen for etablering af fod gængerstrøg er i rapporten hovedsage lig sket ud fra et forretningsmæssigt sigte, selv om det rekreative moment også er nævnt. Der er dog ikke givet en mere dybtgående vurdering af det behov, som indbyggerne har for et uforpligtende mødested (byens torv). Færdseisforbedringer for fodgængere (side 7 11) Dette afsnit er delt op i: 1. Mindre forbedringer uden arealændringer. 2. Forbedringer ved udvidelse af fortove. 3. Forbedringer ved forlægning af den kørende trafik delvis eller fuldstændigt. 4. Forbedringer ved at lægge fod gængerfærdsel og kørende færdse! i forskelligt niveau. Der gives i dette afsnit en defini tion på en spadseregade således:»en spadseregade er et permanent fodgæn gerareal på en tidligere gade, hvor kørende færdsel er strengt begrænset, og fodgængeromgivelserne er for bedret«. Der drøftes derefter midlertidige og forsøgsmæssige indretninger af fodgængergader med henblik på se nere permanente spadseregader. Det Sergelgatan i Stockholm. siges herunder, at dårlig planlægning af færdselsforholdene, af parkering, af offentlig trafik og fragttj eneste, vil ødelægge chancerne for senere etable ring af en permanent spadseregade. Det er væsentligt, at disse fire for hold studeres grundigt, før indretnin gen af en midlertidig eller forsøgs_ mæssig fodgængergade. Principper for heldig planlægning af en spadseregade (side 12 13) Der gøres opmærksom på, at denne planlægning må koordineres med pla nen for bymidtens forretningsområde. En sådan plan må forberedes for et hvert centralt forretningsområde. El lers vil forsøg på at forbedre systemet for så vidt angår enkelte punkter kompromittere andre operationer. En spadseregade kan f. eks. forbedre for holdene for fodgængere, men skaffe alvorlige hindringer for leveringer med lastbiler. Der nævnes herefter en række punkter, som skal iagttages, for at projektet skal have held med sig. Et af disse punkter er, at der uden for gadearealet skal være passende parkeringsmuligheder til rådighed el ler fremskaffes sådanne tæt ved de vigtigste færdselsskabende virksom heder langs fodgængergaden. Ideelt set bør butikskunder ikke spadsere mere end 125 rn (400 feet). Lige ledes bør der være let adgang til de offentlige trafikmidler. Der må være muligheder for ind- og udstigning af passagerer fra drosker og almindelige automobiler tæt ved detailhandelsom rådet. Planen må ikke alvorligt forøge færdselsvanskelighederne nogen ste der i bymidten. Færdseisforhold (side 14 16) En plan for færdseisregulering bør gå forud for enhver plan for et fodgæn gerområde. Forud for planlægningen af et sådant må der gennemføres for skellige nærmere angivne færdsels undersøgelser. Man må specielt skaffe oplysninger om den gennemgående færdsel til forskel fra den færdsel, der har oprindelse og bestemmelses sted indenfor fodgængerområdet. Den gennemgående færdsel skal ledes uden om området, og denne omled ning bør ske i god afstand herfra, fortrinsvis i kanten af forretningsområdet, og gadesystemet må have til strækkelig kapacitet hertil og til den færdsel, som fortrænges på grund af fodgængerområdet. De færdselsmæng der, som der dimensioneres for, skal være de fremtidige. I fodgængerom rådet må der fremskaffes passende parkeringsmuligheder og adgangsfor hold. Fodgængerområdet kan enten give adgang eller ikke give adgang for busser eller varevogne til omådet. Tværgående gader kan enten forblive åbne eller må lukkes for den trafik, der krydser fodgængergaden, og den udstrækning, i hvilken den gennem gående færdsel må omledes, afhænger af, hvilke adgangsmuligheder der bli ver indenfor eller igennem fodgæn gergaden. Jo mere man spærrer tvær gaderne for kørsel, jo mere kan det blive nødvendigt at begrænse læng den af fodgængergade. Parkering (side 17 19) Det er nødvendigt at fremskaffe pas sende parkeringsmuligheder i forbin delse med etablering af en fodgæn gergade. Hvis man ikke gør det, vil fodgængergaden ikke blive en succes. Der nævnes nogle erfaringer fra Ot tawa i så henseende, hvorefter antal let af nye parkeringspladser udenfor gadearealet skal overstige antallet af parkeringspladser, der tidligere var på gadearealet. Endvidere må bilister være villige til at spadsere længere, end før fodgængerområdet var etable ret. På grund af fodgængergadens tilvejebringelse vil der være et behov for flere parkeringspladser, og parke 10 Dansk Vejiidsskrifi i. 1969

21 ringsmuligheder skal tilvejebringes, hvor de giver kortest mulig gåafstand, hvor de kan give en ensartet dækning af arealet for fodgængerområder, og hvor der kan fås passende adgang fra tilførelsgaden med et minimum af trængsel. Parkeringsmuligheder, som skal betjene et kobepublikum, skal ligge tæt ved fodgængergaden, me dens parkering for de ansatte kan pla ceres i større afstand. Kollektiv bytrafik (side 20 22) Stoppestederne må placeres ved eller tæt ved fodgængergaden, så at gang afstanden for passagererne bliver så lille som mulig. Endvidere peges på en række for hold, som bør iagttages, for at fod gængergaden kan blive tiltrækkende for buspassagerer. Når en fodgæn gergade i længde overstiger 2 blokke eller Ca. 300 m (1000 feet), må man tænke på indretning af et person transportanlæg, selv om nogle fod gængere spadserer så langt som 1,6 km (1 mile). I et centralt forretningsområde vil de fleste dog vige tilbage for at spadsere mere end nogle få blokkes længde. Dette gælder særlig for ældre folk, for folk med børn og for personer, der bærer pakker. Der nævnes også installationer for bevæ gelige fortove, og forskellige eksemp ler herpå omtales. Lastbiler og varedistribuering (side 23 24) Der nævnes her forskellige arrange menter med eksempler fra nogle byer. Fodgængere og fodgænger indretninger (side 25 26) Det omtales, at tællinger i et par byer har vist en væsentlig stigning i antal let af fodgængere i en gade, som er blevet reserveret for fodgængere. De fleste mennesker, som bruger en fod gængergade, kommer der for at hand le. Når omgivelserne er behagelige, og vejrforholdene er gode, er gang distancen sædvanligvis mellem m, ( feet). Fodgænger områder længere end 300 rn bør for synes med et eller andet persontrans portanlæg. Atmosfæren og tiltræknin gen er af stor betydning for et fod gængerområdes succes. Disse ting op muntrer til gadens benyttelse af såvel fodgængere, der går spadseretur, som Lincoln i[all i Miami Beach, Florida. travle butikskunder. Grønne planter, træbænke, springvand og udstillinger danner behagelige omgivelser. Når butikkerne er lukket, spadserer mange mennesker igennem gaden for at kigge på vinduer og slappe af. Man skal imidlertid være omhyggelig med planlægning af udstyret, som ikke må beslaglægge gadearealet eller forhindre passende passage fra side til side. Fodgængere må ikke bevæge sig en omvej på mere end m (50 75 feet), for at komme uden om sådanne indretninger. Politibevogtning og adgang for brandvæsenet (side 27 28) Man mener, selv om begrundelsen synes svag, at der er et forøget behov for politipatruljering. Derimod synes det væsentligt, at man af hensyn til %%:t brandvæsenets adgang er opmærksom på, at anbringelsen af træer, plantekasser, bænke, lysstandere og andre faste genstande ikke må kunne hæm me bræridvæsenets arbejde. Forsyningsledninger (side 29 30) Af hensyn til disses tilgængelighed må indretninger i fodgængergader af tales med de, som har ansvaret for ledningerne. Supplerende retningslinier (side 31 33) Der omtales her først arkitektur og landskabsplanlægning. Det er væsent ligt at fodgængerstrøg har en bymæs sig karakter og ikke har karakter som forstadsforretningscentrer. Planen må tage de mange forskellige slags besø gende i bymidten i betragtning, og også de transportmåder, som folk vil. i; -m%i:. Dansk Vejtidsskrift

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 088 Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus KONGSBAK INFORMATIK August 1979 hhus kommune Lokalplan nk: 88 Århus Amtssygehus Tage Hansens Gade i Arhus,. tatistlkområde/distrikt

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 1 - VINTER REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 2-19. juni 2007 VINTERUDVALGET FORORD Som følge af kommunalreformen har Vinterudvalget

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE September 2007 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i NORDFYNS KOMMUNE Vinteren 2007/2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Vintervedligeholdelse offentlige

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade.

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade. Holstebro kommune Matr. nr. 65 a m.fl., Holstebro bygrunde. Stempel: 25,OO kr. g- i733 LOKALPLAN NR. 115. Anmelder: STEMPELMÆRKE Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

Læs mere

Vejledning til vejloven

Vejledning til vejloven Vejledning til vejloven Beplantning, tankanlæg, betaling for parkering, vejskilte, hegn mod vej December 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Mødereferat Titel Dato 1 december 2010 Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Sted Oehlenschlægersgades Skole, Oehlenschlægersgade 55-57, 1663 København V Deltagere Referent 70 beboere omkring

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 5.13 1 Lokalplanens formål... 2 Lokalplanens område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Vej- og stiforhold... 5 Parkeringsforhold...

Læs mere

LOKALPLAN Område mellem Kong Hans Allé og Farumbanen Vadgård kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1978

LOKALPLAN Område mellem Kong Hans Allé og Farumbanen Vadgård kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1978 LOKALPLAN 16.01 Område mellem Kong Hans Allé og Farumbanen Vadgård kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1978 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal

Læs mere

De indkomne bemærkninger, der kommenteres nedenfor, har ikke givet anledning til at ændre den foreløbige beslutning eller udgiftsfordeling.

De indkomne bemærkninger, der kommenteres nedenfor, har ikke givet anledning til at ændre den foreløbige beslutning eller udgiftsfordeling. Udkast til endelig afgørelse til endelig afgørelse om istandsættelse af den private fællesvej, Kildeager, i Snoldelev Til ejerne af Kildeager 1, 2, 3, 4, 5 og 7 LE34 Århus Ryhavevej 7 8210 Århus V Tlf

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3.

Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3. Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3. Vejledning Brandveje og brandredningsarealer Indhold 1. Formål... 2 2. Lovhjemmel... 2 3. Anvendelsesområde... 2 4. Regler for arealer til redning og slukning...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev.

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev. nordfyns kommune September 2007 Rev. november 2013 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE Sidel Side 2 nord Fyns kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning

Læs mere

Københavns Kommune Center for Byudvikling Rådhuspladsen København V. Sendt pr. e-post. Att. Per Justesen

Københavns Kommune Center for Byudvikling Rådhuspladsen København V. Sendt pr. e-post. Att. Per Justesen Københavns Kommune Center for Byudvikling Rådhuspladsen 1 1599 København V Sendt pr. e-post Att. Per Justesen 24-02- 2 0 1 4 T i l s y n e t Henvendelse vedrørende p -deklarationer kommunens sagsnr. 2012-176366

Læs mere

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård KØGE KOMMUNE 1986 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård REDEGØRELSE LOKAPLANENS FORMÅL Denne lokalplan er udarbejdet for at sikre den

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG -STIER MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

for område Bryggergade, Nørregade, Østergade, Nørresundby købstad.

for område Bryggergade, Nørregade, Østergade, Nørresundby købstad. BYPLANVEDTÆGT for område Bryggergade, Nørregade, Østergade, Nørresundby købstad. I medfør af lov, nr. 181 af 29. april 1938 om byplaner med ændringer ifølge lov, nr, 211, af 23. april 1949, jfr. lovbekendtgørelse,

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Kommunens pligter Offentlige veje og stier mv., der administreres af kommunen...4 2.1 Snerydning...4

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 1. Alment I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat føre og at sørge for renholdelse

Læs mere

Lokalplan nr. 76. for et område begrænset af Gammel Kongevej, Værnedamsvej, Frederiksberg Allé og Sankt Tomas Allé

Lokalplan nr. 76. for et område begrænset af Gammel Kongevej, Værnedamsvej, Frederiksberg Allé og Sankt Tomas Allé Lokalplan nr. 76 for et område begrænset af Gammel Kongevej, Værnedamsvej, Frederiksberg Allé og Sankt Tomas Allé Maj 1992 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge størstedelen

Læs mere

Ejendom og arealer til salg

Ejendom og arealer til salg PostNord AB Ejendom og arealer til salg Allerød Kommune 50 meter fra Allerød St. 30 min. fra København City Allerød Kommune og PostNord Real Estate udbyder i fællesskab attraktiv ejendom og areal til bebyggelse

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Onsdag den 15. januar 2014. Mødetidspunkt: 17:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Onsdag den 15. januar 2014. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Bjarne Kogsbøll (C), Ekrem Günbulut (A), Hugo Hammel (A), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

TRAFIKSANERING AF HØJE BØGEVEJ

TRAFIKSANERING AF HØJE BØGEVEJ UDKAST 10.07.2015 Forslaget er endnu ikke politisk behandlet TRAFIKSANERING AF HØJE BØGEVEJ FORSLAG TIL FASE 1 JULI 215 1 Svendborg kommune Center for Ejendomme og Teknisk service Svendborgvej 135 5762

Læs mere

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 Forord P-normen indeholder retningslinier for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer.

Læs mere

Procedure for behandling af Farlig skolevej

Procedure for behandling af Farlig skolevej 2. UDKAST Procedure for behandling af Farlig skolevej Vejcenter Syddanmark UUUUUUUuu Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Lov- og regelgrundlag... 5 4. Procedure for behandling

Læs mere

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse Snerydning og glatførebekæmpelse Vintervedligeholdelse - Instruks Lastbil Udgivelsesdato : 27.april 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6,

DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6, 3 R I N G K Ø B I N G K O M M U N E DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6, RING K-g 3 I N G K O K M U N E. DEKLARATION FOR ET BOLIGOMFÅDE I DEN SYDLIGE DEL AF

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Vores afgørelse Vi mener ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte kommunens beslutning om at ekspropriere.

Vores afgørelse Vi mener ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte kommunens beslutning om at ekspropriere. Dato 15. juni 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/15225-17 Side 1/8 Etablering af stianlæg mellem Græsted og Helsinge Jeres j. nr.: 806-0000105821 I brev

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

Bilag A. Vurdering af placeringsmuligheder

Bilag A. Vurdering af placeringsmuligheder Vurdering af placeringsmuligheder Placering omkring Tommerup St.: Placering omkring Tommerup St. er ifølge ansøger ikke en mulighed, idet transmissionsledningen er baseret på og dimensioneret for forsyning

Læs mere

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015 Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade Forslag - Januar 2015 Wiedeveltsvej Fredensborg Bymidte - Jernbanegade Slotsgade Jernbanegade Rådhushaven Kronprinsessevej Østrupvej Jernbanegade Rosingsvej

Læs mere

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Udført i samarbejde med Tølløse og Holbæk kommuner Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Herved bekendtgøres lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991, med de ændringer,

Læs mere

Lokaiplan nr. 9-1. Lokalpian nr. 9-1

Lokaiplan nr. 9-1. Lokalpian nr. 9-1 Lokaiplan nr. 9-1 Lokalpian nr. 9-1 Marstal Kommune Lokalplan nr. 9-1 Indhoidsfortegnelse lndhold side 2 Forholdet til den øvrige planlægning 2 Lokalpianens retsvirkninger 4 1. Formål~ 5 2. Område og zonestatus~

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1.

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Brandveje og Brandredningsarealer Indhold 1. Formål... 2 2. Lovhjemmel... 2 3. Anvendelsesområde... 2 4. Regler for arealer til redning og slukning...

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 4 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For et boligområde i Vemb (Bigården) TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

BYPLANVEDTÆGT NR. 4 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For et boligområde i Vemb (Bigården) TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN BYPLANVEDTÆGT NR. 4 For et boligområde i Vemb (Bigården) ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Tingvej 5-6990 Ulfborg - tlf. 97 49 15 55 ULFBORG-VEMB KOMMUNE RINGKJØBING AMT PARTIEL BYPLAJWEDTÆGT

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune XX.XX 2010 (UDKAST) Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Teknik og Miljø Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk.

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. Indledning side 3 2. Vintertjeneste for offentlige veje og stier side 4 2.1. Aalborg Kommunes forpligtigelser ved vintervedligeholdelse

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel?

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel? Udtalelse Til Byrådsservice Den 28. marts 2012 Udtalelse til forespørgsel fra SF vedr.: Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn - trafikprognose og dimensioner for Marselistunnelen. SF har sendt en skriftlig

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Ballerup bymidte er i dag omfattet af i alt 7 byplanvedtægter.

Læs mere

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg.

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Den flotte vej Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Smuk tur gennem land og by Turen på motorvejen bliver en stor oplevelse for trafikanterne. På de 29 km

Læs mere

L OKALPLAN ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE. for VED NYRAD BYCENTER. (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984

L OKALPLAN ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE. for VED NYRAD BYCENTER. (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984 L OKALPLAN for ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE VED NYRAD BYCENTER (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984 DELVIST AFLYST Pris 20.00 kr. AFLYSNING Lokalplan nr. B - 102.2,

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade.

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade. Gågaden i Hørsholm Kommune - regler for indretning, anvendelse og vedligeholdelse Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handelsog byliv, sikker og tryg færdsel for alle og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

LOKALPLAN 05-017 ERHVERVSOMRADE, MASKINFABRIKKEN NORDEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JAN 1985

LOKALPLAN 05-017 ERHVERVSOMRADE, MASKINFABRIKKEN NORDEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JAN 1985 LOKALPLAN 05-017 ERHVERVSOMRADE, MASKINFABRIKKEN NORDEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING Ir JAN 1985 I I I N D H O L D S F O R T E G N E L S E -------------------------------------- REDEGØRELSE

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Bårsevej 28, Snesere, 4750 Lundby som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER VINTER I KØBENHAVN Når vinteren kommer, er det vigtigt at få ryddet veje og fortove for sne og is, så alle fortsat kan komme godt og sikkert gennem byen. 2 DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER Du skal som grundejer

Læs mere

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen 14/2013 Tracéet langs Helsingørmotorvejen Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 092 Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK April 1980 Magistratens 2. afdeling Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J DEKLARATION OG PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 for GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J Hjemmeside: www.grf- Adresse: Horsevænget 97 oesterby.dk 8310 Tranbjerg J Deklaration Undertegnede, Århus kommune,

Læs mere

Agrovi Industrivænget 22, 3400 Hillerød tlf

Agrovi Industrivænget 22, 3400 Hillerød tlf Hillerød den 21.5.2013 Helsingør Kommune Teknisk Forvaltning Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Vedr.: Holmenevej 31,3140 Ålsgårde. På vegne af ejeren af ovenstående ejendom, fremsendes hermed svar på partshøring

Læs mere

LEJEOPSTILLING ØSTERGADE 8-10 3400 HILLERØD

LEJEOPSTILLING ØSTERGADE 8-10 3400 HILLERØD LEJEOPSTILLING ØSTERGADE 8-10 3400 HILLERØD Præsentation Lejemålet Området Lejeforhold Kendt butiksejendom med samme bruger i 43 år Stor reklameværdi med 38 meter facade ud til den trafi kerede Østergade

Læs mere

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 8.9.1-1

Lokalplan nr. 8.9.1-1 Lokalplan nr. 8.9.1-1 Mini Zoo, Christianshede Ikast Kommune Jil7b»m Lokalplan nr. 8.9.1-1. for Christianshede Mini Zoo Ikast kommune november 1980 februar 1981 september 1981 LOKALPLAN NR. 8.9.1-1 for

Læs mere

det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. Skal Selv rydde Sne og Salte

det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. Skal Selv rydde Sne og Salte vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få ryddet veje og fortove for sne og få saltet, så alle kan komme godt og sikkert gennem byen. Det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. skal

Læs mere

Vedr. Foretræde for Teknisk Udvalg angående justering af forsøg på Oddervej i Skåde

Vedr. Foretræde for Teknisk Udvalg angående justering af forsøg på Oddervej i Skåde Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C 6. juni 2015 Vedr. Foretræde for Teknisk Udvalg angående justering af forsøg på Oddervej i Skåde Grundejerforeningen Københavnergården består af 69 boliger på vejene

Læs mere

BYPIANVE DTÆGT SOMMERIIUSOMRÅDET TAARUP STRAND FOR VED

BYPIANVE DTÆGT SOMMERIIUSOMRÅDET TAARUP STRAND FOR VED BYPIANVE DTÆGT FOR SOMMERIIUSOMRÅDET VED TAARUP STRAND 1966 BYPIJÅNVE DTÆGT FOR SOMMERIIUSOMRÅDET VED TAARUP STRAND ii E K L A M ET RYK SVENDBORG 1966 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORNYET OFFENTLIG FREMLÆGGELSE AF FIRE ÆN- DRINGER TIL DET OFFENTLIGT FREMLAGTE FORSLAG JULI 2013 Ændring 1 KULTURMILJØET; SKOVVEJEN 21-51 På grund

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Jernbanen og arealforhold

Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold ISBN 978-87-90682-91-0 Layout: Banedanmark Foto: Peter Thornvig Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse: Indledning... side 1. Generelle

Læs mere

Sneordning Muligheder og alternativer for en forbedret ordning. Egebjerglund-Syd & Aagesdal

Sneordning Muligheder og alternativer for en forbedret ordning. Egebjerglund-Syd & Aagesdal Sneordning Muligheder og alternativer for en forbedret ordning Grundejerforeningerne Egebjerglund-Syd & Aagesdal Oplæg Som pålagt af generalforsamlingeni 2013 har bestyrelsen forsøgt at se nærmere på forskellige

Læs mere

Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 ~ ~.

Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 ~ ~. LANDSTANDLÆGENÆVNET CIO østre Landsret ~ ~. Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 Regionstandlægenævnet Region Hovedstaden Regionstandlægenævnet Region Sjælland Regionstandlægenævnet

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere