Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut."

Transkript

1 17. mødedag, fredag den 10. maj 2002, kl Mødets åbning. (Landstingets Formandsskab) Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. Anders Andreassen, mødeleder, 2. næstformand for Lanstinget, Siumut. Mødet er åbnet idag fredag den 10. maj 2002, har vi inden dagsorden skal jeg meddele, at vi har adskillige punkter på dagsordenen idag. Hvor man bør forberet på forsinkelse af dagens møde til efter kl Således at vi strækker vores mødetider udover kl , da det kan blive nødvendigt hvorfor vi forventer, at vi holder længere møde indtil kl Vi har idag følgende punkter på dagsordenen, 22, 11, 5, 28, 6, 8, 97, 82 og endeligt punkt 21 som sidste punkt. Punkt 22 Forslag til landstingstillægsbevillingslov (Landsstyremedlemmet for Økonomi) (2. behandling) Anders Andreassen, mødeleder, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. Jeg skal her sige, da er forbindelse at der Finansudvalget har udarbejdet en betænkning til punktet afleveret den 7. maj i betænkning af der er flere ting der er påpeges over for Landsstyret ligesom der også er henstillinger til Landstyret. Der er ikke fremsat ændringsforslag og uenigt udvalg har indstillet forslag til Landstinget bevilling... til godkendelse i den forelægning formodet ændringer. Og jeg vil her anmode finansudvalgets formand Mikael Petersen Siumut om at forelægge af et ekstrat af finansudvalgets betænkning. Mikael Petersen, Formand for finansudvalget, Siumut. Da betænkningen er forholdsvis omfattende, vil jeg hermed som formand for Finansudvalget fremlægge betænkningen i en forkortet udgave. Jeg vil også komme ind på mere konkrete betragtninger, men vil ellers generelt henvise til betænkningen, som er på 48 sider i den grønlandske version og på 33 sider i den danske version. Indledning Forslaget til Landstingstillægsbevillingslov 2001 er fremsat af Landsstyremedlemmet for Økonomi på Landstingets forårssamling Lovforslaget blev 1. behandlet den 29. april 2002 og blev herefter henvist til videre behandling i Finansudvalget. Finansudvalget har behandlet lovforslaget på flere møder og afgiver hermed betænkning til Landstingets 2. behandling af lovforslaget. I afsnit 2 har Finansudvalget valgt at synliggøre hovedtræk fra Budgetloven. 1

2 Budgetloven er trådt i kraft den 1. januar 2001, bortset fra nogle bestemmelser om etableringen af anlægs- og renoveringsfonden og bestemmelserne om tillægsbevillinger, som trådte i kraft den 1. januar Finansloven for 2001 er imidlertid den første finanslov, der er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i budgetloven. Som følge heraf har Finansudvalget i sin betænkning til TB 2001 gjort særligt meget ud af beskrivelsen af regelgrundlaget mv. Jeg henviser iøvrigt til afsnit 2-4. Jeg vil dog her præcisere, at Budgetloven fastsætter i 1, stk. 3 at Ingen udgift kan afholdes uden forudgående bevilling. og i 25, stk. 1 er det fastsat at nye eller ændrede bevillinger og tekstanmærkninger i løbet af finansåret forudsætter forudgående godkendelse af Landstingets Finansudvalg på vegne af Landstinget. Denne bestemmelse præciserer altså bl. a. at udgifter, som afviger fra det forudsatte i finansloven, ikke må afholdes uden forudgående godkendelse af Finansudvalget. I 28, stk. 2 i budgetloven er det fastsat, at ansøgning om nye eller ændrede bevillinger alene omfatter dispositioner som er væsentlige, og som ikke kunne forudses ved udarbejdelsen af finansloven. I afsnit 5 er der oplyst om ansøgningerne til Finansudvalget i 2001 jeg vil iøvrigt henvise til afsnittet i betænkningen. Afsnit 6 oplyser om Finanslov 2001 og forslag til TB hovedtal og opdeling på bevillingstyper Finansloven forudsatte et overskud på 35 mio. kr. Ved godkendelser i Landstinget den 30. maj sidste år og i Finansudvalget i løbet af 2001 er der vedtaget nettoændringer, som har forringet resultatet med 115 mio. kr., så der herefter bevillingsmæssigt er regnet med et samlet underskud på 80 mio. kr. i Landsstyret har med hjemmel i tekstanmærkninger besluttet bevillingsændringer. Jeg henviser til betænkningens afsnit Samlet set er nettovirkningen af disse ændringer 0. Jeg skal henvise til afsnit i betænkningen for så vidt angår Landstingets godkendelse af bevillingsændringer ved beslutningsforslag 102A og B. Endelig skal jeg henvise til afsnit 6.2.3, hvor der er oplyst om Finansudvalgets godkendelse af bevilingsændringer, opdelt på de forskellige bevillingstyper. I afsnit 8 oplyses om Driftsreserven. Finansloven for 2001 blev vedtaget med en driftsreserve på kr., hvoraf kr. var øremærket til bestemte formål. Der var således kr. til dækning af uforudsete udgiftsbehov. Som følge af vedtagelsen af beslutningsforslag 102A og 102B den 30. maj 2001 blev der tilført brutto 100,9 mio. kr. til driftsreserven, hvorefter den brutto har været på kr. i 1

3 2001. Ved årets udgang var en bevilling på kr. ikke disponeret. I 2001 blev der således udmøntet hele kr. Der henvises til tabel 5 i betænkningen, hvor der er en oversigt over hvor store merbevillinger de enkelte landsstyreområder har fået. Som hovedtræk heraf skal jeg nævne at: kr. er udmøntet til øremærkede aktiviteter, kr. er anvendt til en form for genbevilling(tilsvarende mindreudgifter i 2000), kr. som følge af vedtagelsen af beslutningsforslag 102A og B på FM 2001, sundhedsvæsenet 68 mio. kr. og brændstoftilskud 3,5 mio. kr. og resten kr. er anvendt til at finansiere uforudsete udgifter iøvrigt. I betænkningens afsnit 9 er optaget et samlet billede af anlægs- og renoveringsområdet i både 2000 og I forbindelse med nærværende TB-forslag skal Finansudvalget bemærke med tilfredshed, at der har været et større afløb fra fonden end forventet i Landsstyrets Budgetorientering 2001 fra EM 2001, selv om de ikke forbrugte anlægsmidler netto er vokset med 57 mio. kr. i Finansudvalget har dog erfaret, bl.a. i forbindelse med sine orienteringsrejser til kommunerne på kysten, at det fortsat kniber meget med at gennemføre de i finansloven planlagte anlægs- og renoveringsaktiviteter. Finansudvalget har også indikationer af at der mange steder er ledig kapacitet inden for anlægssektoren, hvorfor Udvalget skal opfordre Landsstyret til at forstærke sin indsats med en bedre og mere realistisk planlægning af anlægsprojekter. Finansudvalget skal generelt opfordre Landsstyret til at få så meget som muligt ud af de afsatte bevillinger. Gennemførelsen af flere byggerier i Qeqertarsuaq til Nukissiorfiit, til skolen og tilbygningen til alderdomshjemmet er eksempler på byggerier af en god standard til en billigere pris end andre steder. Finansudvalget skal endelig påpege, at omfanget af anlægsprojekter i spil nu i indeværende år er på 717,7 mio. kr., som bevilget i FL 2002 og de 424 mio. kr. i anlægs- og renoveringsfonden pr , eller ialt mio. kr., som det er muligt at søge gennemført i 2002 eller senere. Finansudvalgets bemærkninger til Landsstyrets rokeringer er omtalt i afsnit 10. Finansudvalget har nogle særlige bemærkninger til de foretagne rokeringer under formålskonto Handicappede og til formålskonto Erhvervsskoler Til de første på formålskonto Handicappede har Finansudvalget konstateret i Landskasseregnskabet for 2001, at de 2 konti, hvorfra der er flyttet bevillinger, har haft et ikke bevilget merforbrug på knap 12 mio. kr. Dette merforbruget ses ikke at være søgt bevilget selv om det må have været tydeligt at bevillingen ikke kunne dække udgifterne i Budgetoverskridelsen er på 29,6%. Finansudvalget har bemærket sig at Landsstyreområdet for Økonomi har godkendt rokeringen 1

4 den Finansudvalget finder at Landsstyreområdet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked har manglet overblik over forbruget på disse konti. De meget store overskridelser iøvrigt inden for dette landsstyreområde, totalt set knap 27 mio. kr. på driftsbevillingskonti, som pr. definition er såkaldt styrbare udgifter, tyder også på manglende økonomisk styring og overblik, samt tillige mangel på respekt for budgetlovens bestemmelser om bevillinger. Finansudvalget skal opfordre Landstingets Revisionsudvalg til at undersøge sagen nærmere, herunder søge vurdering af de indgåede aftaler med kommunerne, og om de overførte beløb til kommunerne har været større end budgeterfaringerne fra de tidligere år berettigede til. Formålskonto Erhvervsskoler Det fremgår af TB-forslaget at Landsstyreområdet for Økonomi den har godkendt rokering af kr. fra hovedkonto Vejledning; bevillingen herefter kr. til hovedkonto Vejlederuddannelsen; bevillingen herefter kr. Landskasseregnskabet for 2001 viser følgende udgift for de 2 konti kr. og kr., hvilket er merforbrug på henholdsvis kr. og kr., eller i procent 2.349% og 6%. Finansudvalget finder at disse kendsgerninger tyder på at Landsstyreområdet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har manglet overblik over forbruget på disse konti. De meget store overskridelser iøvrigt inden for dette landsstyreområde, totalt set 37 mio. kr. på driftsbevillingskonti, som pr. definition er såkaldt styrbare udgifter, tyder også på manglende økonomisk styring og overblik, samt tillige mangel på respekt for budgetlovens bestemmelser om bevillinger. Finansudvalget skal opfordre Landstingets Revisionsudvalg til at undersøge sagen nærmere. I betænkningens afsnit 11 er optaget Finansudvalgets bemærkninger til bevillingsændringer Finansudvalget har godkendt. Hovedkonto Aktieindskud; sag I forbindelse med Finansudvalgets godkendelse af aktieindskuddet i Royal Greenland A/S og Nuka A/S på ialt 240 mio. kr. den blev Landsstyret pålagt at fremsende forretningsog strategiplaner til Udvalget. Disse planer er endnu ikke modtaget, hvorfor Landsstyret skal erindres herom. Formålskonto Børn og Unge og Handicappede; sag Finansudvalget godkendte den at der blev udmøntet ialt kr. fra hovedkonto Reserve til overenskomstrelaterede udgifter til institutioner for børn og unge og for handicappede. Udmøntningen var begrundet i at der med virkning fra var blevet indgået ny overenskomst mellem PIP og Grønlands Hjemmestyre. Der var i det materiale som blev fremsendt til Finansudvalgets behandling den 14. december 2001 anført merudgifterne vedrørende perioden og for hele 2001, det hele opdelt på de enkelte institutioner. 2

5 På denne baggrund undrer Finansudvalget sig over det betydelige overforbrug der er konstateret i Landskasseregnskabet for 2001 på institutionerne. Udvalget har bemærket sig at Landsstyreområdet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked i regnskabsforklaringerne i vidt omfang forklaret merforbruget ved indgåelsen af den nye overenskomst. Med Finansudvalgets godkendelse i nærværende sag måtte Udvalget forvente og kunne forudsætte, at der hermed var sikret bevillingsmæssig dækning for disse udgifter. Finansudvalget finder at de oplysninger som Landsstyret har fremsendt til Finansudvalget som grundlag for behandlingen af denne sag ikke har været fuldstændige og korrekte, hvorfor Udvalget skal udbede sig Landsstyrets bemærkninger hertil. Finansudvalget skal opfordre Landstingets Revisionsudvalg til at undersøge sagen nærmere.. Hovedkonto Særydelse, rejseudgifter, mm., KIIPs institutioner; sag Finansudvalget godkendte den at uddannelsessøgende der er i uddannelse af mere end ét års varighed og som ikke medtager deres ægtefælle/samlever og børn, tilbydes 2 ekstra besøgsrejser. Ændringen var budgetneutral idet det blev forudsat at KIIP ville opnå tilsvarende besparelser på indkvarteringen. Regnskabstallet for 2001 viser nu at der på kontoen har været et overforbrug på kr., svarende til en overskridelse på 26%! På denne baggrund må Finansudvalget umiddelbart konstatere, at forudsætningen for bevillingen ikke kan siges at være opfyldt. Finansudvalget finder dette yderst betænkeligt, og skal anmode om Landsstyrets bemærkninger hertil samt iøvrigt opfordre Landstingets Revisionsudvalg til at undersøge sagen nærmere. I afsnit 12 har Finansudvalget fundet det nødvendigt med bemærkninger til Landsstyrets forvaltning af bevillingerne i finansloven og i tillægsbevillingsloven set i forhold til budgetlovens bestemmelser herom. Finansudvalget finder det meget tankevækkende at Udvalget i 2001 har godkendt bevillingsændringer til driftsbevillinger, som i princippet anses for at være styrbare bevillinger, på kr. og Landstinget på kr., mens Landsstyret uden overhovedet at søge ekstra bevillinger har brugt ca. 65 mio. kr. mere til driftsbevillinger alene inden for Landsstyreområdet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked og Landsstyreområdet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Finansudvalget skal vedrørende budgetlovens bestemmelser om bevillinger henvise til betænkningens afsnit 3 og 4.1. Finansudvalget skal påpege at budgetlovens bestemmelser naturligvis skal efterleves. Der er tale om en lov, og den skal følges. Finansudvalget skal hermed forsikre Landstinget om at Udvalget i sit videre arbejde vil gøre sit yderste til at sikre at Landsstyret efterlever bestemmelserne i budgetloven. 3

6 Finansudvalget finder ved behandlingen af TB-forslaget, at problemet på en måde ikke så meget er de søgte TB-bevillinger, som de mange manglende ansøgninger! Finansudvalget skal på denne baggrund kraftigt understrege at Udvalget forventer at Landsstyrets forslag til finanslov for 2003 specielt på det sociale og det uddannelsesmæssige område bliver udarbejdet på et realistisk og gennemarbejdet grundlag. Finansudvalget har i afsnit 13 synliggjort en korrespondance i november sidste år og i april i år med Landsstyremedlemmet for Økonomi. Jeg henviser til afsnittet. I afsnit 14 er problematikken omkring kommunernes manglende finansiering af døgninstitutionsområdet for børn og unge behandlet. Da Landsstyret åbenbart ikke har sikret fastsættelse af bestemmelser om efterregulering, har overforbruget på området betydet et indirekte tilskud fra Hjemmestyret til kommunerne til drift af området. Efter de eksisterende regler for byrde- og opgavefordeling mellem kommunerne og Hjemmestyret er der tale om et område, hvor kommunerne afholder 100% af udgifterne. Henstillinger fra Finansudvalget På baggrund af Finansudvalgets erfaringer fra behandlingen af forslaget til tillægsbevillingslov 2001, fra Udvalgets behandling af ansøgninger fra Landsstyret om bevillingsændringer og opfølgning herpå, samt fra omfanget af bevillingsoverskridelser i 2001 uden ansøgning om bevilling, jfr. Landskasseregnskab 2001, finder Finansudvalget anledning til afgive 6 henstillinger til Landsstyret; disse vil jeg henvise til betænkningen. Indstillinger fra Finansudvalget Efter Finansudvalgets meget grundige gennemgang af lovforslaget skal et enigt Finansudvalg indstille lovforslaget til vedtagelse i uændret form. Med disse bemærkninger skal jeg på Finansudvalgets vegne overgive Forslag til landstingstillægsbevillingslov 2001 til 2. behandling. Finansudvalget har følgende sammensætning: Landstingsmedlem Mikael Petersen, Siumut formand. Landstingsmedlem Jakob Sivertsen Atassut næstformand, Landstingsmedlem Mads Peter Grønvold, Kandidatforbundet, Landstingsmedlem Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit, Landstingsmedlem Simon Olsen, Siumut. Tak. Den næste taler er Landsstyremedlemmet for Økonomi med et svarnotat. Augusta Salling, Landsstyremedlem for Økonomi, Inuit Ataqatigiit. Tak. Landsstyret har modtaget Finansudvalgets betænkning til 2. behandling af forslag til Tillægsbevillingslov Det er med tilfredshed, at Landsstyret kan konstatere, at Finansudvalget indstiller forslaget til vedtagelse i uændret form. Finansudvalget behandler i betænkningen mange emner og herunder også emner af meget teknisk karakter. Der fremsættes de flere forslag og indstillinger til en forbedre budgetprocedure. Nogle af disse forslag vil blive inddraget og andre overvejet i Landsstyrets arbejde med Tillægsbevillingslov 4

7 2002 og forslag til Finanslov 2003 samt de løbende orienteringer om udviklingen i Landskassens økonomi. Jeg vil nu kommentere nogle enkelte af Finansudvalgets henstillinger særskilt. Finansudvalget indstiller til Landsstyret, at der i såvel Tillægsbevillingslov 2002 som forslag til Finanslov 2003, at der optages en tekstanmærkning so, bemyndiger Landsstyret til at ved regnskabsårets afslutning, at overføre merforbrug eller mindreforbrug på op til 2 % af bevillingen til næste finansår. Budgetloven åbner mulighed for, at Landsstyremedlemmet for Økonomi kan fastsætte bestemmelser om opsparing. Det tidligere Landsstyremedlem for Økonomi indførte 1. gang konkrete bestemmelser i budgetregulativ Jeg har efterfølgende valgt at videreføre disse bestemmelser. Der er således allerede i Budgetregulativet åbnet mulighed for at få opsparet til større anskaffelser. En generel bemyndigelse til Landsstyret om at overføre merforbrug på op til 2 % til det efterfølgende år vil derimod kræve en ændring af Budgetloven. Det er Landsstyrets vurdering, at et nyt lovgivningsarbejde der sigter imod, at udligne mindre budgetoverskridelse vil være en dårlig anvendelse af ressourcerne i administrationen. Der er i højere grad et behov for, at forbedre budgetopfølgningen og den økonomiske styring indenfor den eksisterende lovgivnings rammer. Finansudvalget henstiller til Landsstyret, at der taget de nødvendige initiativer til at sikre, at driften af døgninstitutioner for børn og unge ikke belaster Landskassens økonomi. KANUKOKA har ikke ønsket at indgå i en forhandling om dækning af de øgede udgifter til børn- og ungeområdet i Begrundelsen er at KANUKOKA ikke har haft indflydelse på budgetlægningen for Som konsekvens heraf har Landsstyret fremsendt en tillægsbevillingsansøgning til Finansudvalget som indeholder en ansøgning om yderligere midler til børne- og området i KA- NUKOKA vil blive inddraget i budgetlægningerne for børn- og unge i Herefter er det aftalt med KANUKOKA, at Landsstyret i løbet af et finansår skal have mulighed for at regulere taksten for anbringelse efter forhandling med KANUKOKA. Landsstyret forventer således, at kommunerne fra 2003 dækker alle omkostninger ved drift af døgninstitutionerne. Finansudvalget opfordrer i betænkningen Revisionsudvalget til at undersøge en række forhold nærmere. Landsstyret forventer derfor senere at f lejlighed til at kommentere Finansudvalgets bemærkninger på baggrund af en konkret henvendelse fra Revisionsudvalget. Desuden vil der under den efterfølgende behandling af Landskassens Regnskab 2001 blive mulighed for at drøfte mange af de spørgsmål som behandles i Finansudvalgets betænkning. Med disse bemærkninger overgiver jeg herefter lovforslaget til Landstingets videre behandling. Tak. Og nu er det partiernes, Kandidatforbundets og løsgængernes ordførere. Og jeg skal lige påminde om, at tidsfristen for talerne er for partiordførerne 30 minutter og for 2. gang 15. minutter og efterfølgende 10 minutter, og det gælder også andre landsstyremedlemmer. Dernæst er det Simon Olsen, Siumut. Simon Olsen, ordfører, Siumut. Vi har følgende bemærkninger til forslag til landstingstillægsbevillingslov 2001 fra Siumut. 5

8 Budgetloven er en fortsættelse af moderniseringen af Hjemmestyrets økonomistyring. Budgetloven er en konkretisering og præcisering af eksisterende regler for budgetforudsætninger og budgetlægning, hvor til blandt andet hører, at Landstingets økonomiske prioritering i løbet af et budgetår bør ske samlet i Finansloven. Som følge heraf er Tillægsbevillingsloven blevet efter Bevillingslov der vedtages efter et finansårs udløb. I en Tillægsbevillingslov formaliseres Landstinget og Landstingets Finansudvalgs tidligere beslutninger. Fra Siumut er vi tilfredse med og er glade for at Finansudvalget har behandlet af 2 af lovforslaget på deres møder, og nu fremlægger en betænkning til Landstingets 2. behandling af forslaget. Der citeres blandt andet fra betænkningen af Budgetloven, at der ikke kan afholdes eller disponeres udgifter uden forudgående bevilling. Ligeledes præciseres det, at ethvert Landsstyremedlem på ethvert tidspunkt er ansvarlig for bevillingerne til sit eget landsstyreområde. Ved denne bestemmelse præciseres det blandt andet, at udgifterne og andre budgetforudsætninger i Finansloven ikke kan afholdes uden på forhånd at have indhentet Finansudvalgets godkendelse. Siumut ligger selvfølgelig tilstadighed vægt på, at man i økonomistyringen nøje overholder Hjemmestyrets lovgivning, og netop på den baggrund har Siumut været med til indførelsen af ny lovgivning på området med det sigte, at Vi her i Grønland havde en sikker økonomistyring, hvilket blandet andet er sket ved vedtagelsen af landstingsloven om hjemmestyrets budget i Men det hedder også, at man ikke alene ved lovgivning kan sikre, at alt kommer til at virke efter hensigten, da vores krav i lovgivningen kræver noget for alle, kort sagt kræver lovgivningen en god og nødvendigt og hensigtsmæssigt planlægning på den ene side og på den anden side kræver den meget af administrationen, da det blandt andet kræves at man ikke skal overskride bevillingerne på de enkelte konto, og at hvis de rækker så skal det ansvarlige landsstyremedlem sammen med hele Landsstyret søge om flere midler fra Finansudvalget. I de sidste par år har vi erfaret, at Hjemmestyret budgetbevillinger via Finansloven til flere direktorater langt fra har været nok, og her tænker vi blandt andet på bevillinger til Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og ikke mindst Direktoratet for Sundhed og Miljø. Vi kan fra Siumut i forbindelse med Tillægsbevillingsloven ikke mindst inden for 2 områder, nemlig uddannelsesområdet og det sociale område se, at der har været tydelige problemer med at overholde de givne bevillinger. Som Finansudvalget påpeget, så har der været store overskridelser, og fra Siumut forventer, at dette vil indgå i Revisionsudvalgets behandling af Landskassens Regnskab for Derfor finder Siumut det ikke på sin plads, at gå mere i dybden med dette i forbindelse med nærværende dagsordenspunkt, da forholdene drejer sig om forhold uden for en Tillægsbevillingslov. Vi ønsker, at disse forhold behandles mere indgående i Revisionsudvalget. Vi har allerede tidligere i forbindelse med behandlinger af finanslove og tillægsbevillingslov tilstadighed opfordret Landsstyret til at drage omsorg for, at bevillingerne til de enkelte direktorater var i overensstemmelse med de faktiske behov, som også Finansudvalget adskillige gange og som også denne gang har henstillet, at man kun derigennem kan sikre, at direktoraterne undgår at overskride driftsbevillingerne. 6

9 Siumut er af den opfattelse, at følgende af Direktoratet for Økonomis deltagelse i styringen er negative. Det henstilles, at sagen behandles i Revisionsudvalget og vi skal henstille, at dette sammen med de forskellige forhold som Finansudvalget ønsker undersøgt nærmere tages op i Revisionsudvalget. Et enigt Finansudvalg indstiller blandt andet i deres betænkning, at forslaget godkendes i den foreliggende form. Det er overfor Siumuts landstingsgruppe og deres medlemmer i Finansudvalget blevet oplyst, at Landsstyret har fremsendt en tillægsbevillingsansøgning blandt andet for at være forberedt på budgetoverskridelse indenfor bestemte konti. Med disse bemærkninger fra Siumut skal vi indstille, at forslaget til Landstingstillægsbevillingslov her ved 2. behandling videresendes til 3. behandlingen i den foreliggende form. Tak. Dernæst er det Jakob Sivertsen, Atassut. Jakob Sivertsen, ordfører, Atassut. Tak. Landstingets Finansudvalgs betænkning vedrørende forslaget til Landstingstillægsbevilingslov hermed Atassuts bemærkninger til Landstingets Finansudvalgs betænkning. Vi har i Atassut efter nøje gennemgang af Finansudvalgets betænkning inden 2. behandlingen forstået at udvalget har været meget omhyggeligt i deres udarbejdelse, og har afdækket alle de spørgsmål der måtte være forekommet, dog har vi i Atassut nogle punkter som vi har fundet nødvendigt at kommentere. Landstinget vedtog ved efterårsmødet i 1999 lov nr. 8 den 29. oktober 1999, der omhandler Budgetloven. Denne lov trådte i kraft den 1. januar Atassut fandt det naturligt, at man i denne lov af 1. januar 2001 også tilføjede at bevillingerne til bygge- og anlægs- og renoveringarbejder også omfattes af denne lov. Denne vedtagelse beror på, at Landstingets lovmæssigt og efter de forskellige forskrifter og forskellige bevillingsmetoder har godkendt en bevilling skal denne vedtagelse respekteres af Landsstyret i henhold til Budgetloven. I de tilfælde Landsstyret anmoder om ekstra bevillinger er det meget nødvendigt, at de i Budgetloven indeholdende regler overholdes. Teknisk set er der i dag sket så store fremskridt, at man ved at trykke blot på en enkelt knap kan se, hvad de enkelte konto har tilbage af midler. De forskellige direktorater er blevet forsynet med alle mulige tekniske hjælpemidler, netop for at gøre deres arbejde så korrekt og så nemt som muligt, for at kunne opfylde de krav som kommer fra Landstinget. den debat vi har nu om Tillægsbevillingslov 2001 skyldes, at det merunderskud for bevillingerne for 1999 er på kr., der vedrører bygge- og anlægs- og renoveringsarbejder, og det er for at udligne dette, at man beder om en tillægsbevilling på kr. som ellers er bevilget for Vi er ikke forundret over de statsautoriserede revisorer som Landstingets Revisionsudvalg bemærkninger om, at Landsstyremedlemmet for Økonomi har overført midler på kr. fra Bygge-, Anlægs- og Renoveringsfonden for at pynte på regnskaberne for Man må respekterer, at disse midler er øremærket og at vi i Atassut er helt klart over, at dette skal respekteres. Da vi er medlem af Landstingets Finansudvalg, og således er med til det arbejde der 7

10 vedrører Tillægsbevillingslov 2001 som vi snakker om nu og at det eller kan være fristende at komme med flere bemærkninger skal vi blot henvise til Revisionsudvalget der varetager den videre behandling i sagen, hvorfor vi hermed ikke vil komme med yderligere kommentarer. Vi skal fra Atassut blot anbefale, at Revisionsudvalget behandler sagen som anbefalet og omhyggeligt under henvisning til Landstingets Finansudvalgs henvisninger. Med disse ord skal vi anbefale, at Tillægsbevillingsloven vedtages og anbefale, at den sendes til 3. behandling som den foreligger, og at Atassut vil stemme for forslaget. Tak. Næste taler er Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit. Josef Motzfeldt, ordfører, Inuit Ataqatigiit. Da Landstingsloven nr. 8 af 29. oktober 1999 om Grønlands Hjemmestyres Budget var til behandling og siden godkendte loven under Landstingets efterårssamling 1999 af det nuværende Landsting er de højtidelige taler og ansigter i alvorens folder fortsat i vores friske erindring. Lovforslaget blev da forelagt af den daværende Landsstyrekoalition, for med start af den igangværende valgperiode, at efterkomme og således lovfæste Landstingets efterhånden mangeårige efterlysning af lovinitiativ for en stram om veltilrettelagt økonomistyring af Landskassens midler. Loven som naturligvis skal respekteres som alle andre love retter sig først og fremmest til Landstinget og Landsstyret. Lovens 1 stk. 2 har følgende ordlyd: Landstingets Finansudvalg kan på Landstingets vegne i løbet af finansåret godkende nye eller ændrede bevillinger til uforudsete formål som efterfølgende optages på en Tillægsbevillingslov. Med andre ord er der til trods for en ønsket om en stram og veltilrettelagt økonomistyring med netop denne paragraf åbnet en klar mulighed for i løbet af et finansår at foretage ændringer i Finansloven, hvis eventuelle uforudsete forhold eller totalt ændrede forudsætninger tilsiger en sådan en. Denne bestemmelse giver ikke mindst Landsstyret, at uden nødvendigvis at tilsætte lovens ord og bogstaver med enten Landstinget eller Finansudvalgets godkendelse da at foretage ændringer af dele af Finansloven i løbet af et finansår, hvis forholdene tilsiger dette ved eksempelvis ved at forudsætningerne ved Finanslovens vedtagelse er ændret betydeligt. 1 stk. 3. lyder, at ingen udgift kan afholdes og ingen indtægter oppebæres uden forudgående bevilling. Inden vi kommenterer denne bestemmelse ønsker vi at henlede Landsstyret opmærksomhed på den lille, men dog ikke ubetydelige uoverensstemmelse imellem den grønlandske og danske formulering af denne bestemmelse. Vi ønsker uoverensstemmelsen rettet ved førstgivende lejlighed, hvor den sidste del af stykket i den grønlandske formulering tilsyneladende ukorrekt lyder: Ingen udgift eller forbruges økonomiske midler. Lyder den danske formulering mere logiske, den bestemmelse er klar og tydeliggørelse af teksten i stk. 2. at altså ændringer forudsætter bevilligende myndigheds Landstingets ellers Finansudvalgets godkendelse. Som allerede sagt vedrører Budgetloven først og fremmest Landstinget og Landsstyret. Sker der tilsidesættelse af loven er det derfor udfra loven om Landstinget og Landsstyrets ministeransvarlighedsloven som danner regelgrundlaget for hvad der videre kan ske. Her tænker vi naturligvis på de uhjelmede overskridelser som i stedet burde figurer i det fremlagte lovforslag om til Landstingstillægsbevillingslov. 8

11 I Budgetlovens 3 står nemlig følgende at læse. En bevilling er en bemyndigelse til et landsstyremedlem til at disponere efter nærmere fastsætte bestemmelser, det til enhver tid siddende landsstyremedlem er ansvarlig for det pågældende landsstyreområdes bevillinger. Den omtalte bestemmelse i loven om ansvar er af flere landsstyremedlemmer ikke fuldt overholdt eller ligefrem tilsidesat. Dette spørgsmål om de enkelte landsstyremedlemmers ansvar for sine handlinger vender vi tilbage til senere. Inuit Ataqatigiit kommentarer af behandling f dele af vores ordførerindlæg ved forslagets 1. behandling, som for det første kommenterer vi, at vores efterlysning efter Landsstyrets bemærkninger til at der kun er forbrugt mindre end halvdelen af bevillingen under konto , Sæsonledighed har fået Finansudvalgets tilslutning. Af det fremlagte forslag til Tillægsbevillingslov 2001 fremgår det, at Finansudvalget pr. 30. april 2001 har godkendt en bevilling til formålet på knap 1,9 mio. kr. Ud fra de faldne bemærkninger vil Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked under forslagets 1. behandling er det nærmest som om, at der ikke har været behov for bekæmpelse af sæsonledighed efter 30. april. Vi er klar over, at det nuværende landsstyremedlem ikke sad som landsstyremedlem på daværende tidspunkt. Ud fra daværende landsstyremedlem for området kraftige understregning af det meget store behov for bekæmpelse af sæsonledigheden fik vedkommende Landstingets accept af en bevilling på 6 mio. kr. Ud fra Landskassens Regnskaber for 2001 fremgår det at der kun var forbrugt kr. til formålet. Landstinget går naturligvis ud fra, at Landsstyrets årlige forslag til Finanslov er udarbejdet med respekt for Budgetlovens bestemmelser om veldokumenteret analyser som grundlag for finanslovsforslaget. Så selvom den oprindelige bevilling på 6 mio. kr. pr. 30. marts 2001 blev nedsat med 3,5 mio. kr. til forbruget på kr. af en restbevilling på 2,5 mio. kr. tegn på et sjusket forarbejde. Den form for fejlbudgettering bør Landsstyret være opmærksom på i deres udarbejdelse af forslag til Finanslov næste år. Konto Aktieindskud. Det er ligeledes med tilfredshed, at vi konstatere, at vores efterlysning af Landstingets krav i forbindelse med fornyet aktieindskud i NUKA A/S inden 1. marts indeværende år, at selskaber forelægges en strategiplan har fået Finansudvalgets tilslutning. Konto Særydelser, Rejseudgifter. Vores efterlysning under forslagets 1. behandling af Landsstyrets kommentarer til overforbrug på kontoen på 26 % er af Finansudvalget blevet udvidet. Ikke alene finder Finansudvalget denne overskridelse yderst betænkeligt men anmoder og Landsstyrets bemærkninger og i øvrigt opfordrer Landsstyrets Revisionsudvalg om at undersøge sagen. Anlægsområdet. Finansudvalgets konstatere, at Anlægs- og Renoveringsfonden ved sidste årsskifte indeholder mere end 1,1 mia. kr. anbefaler udvalget, at bevillingerne ikke mindst hvad angår renoveringen får bevillingen spredt ud på flere regioner end hidtil er tilfældet. I det Inuit Ataqatigiit op til flere gange har talt netop for denne større spredning hilser vi Finansudvalgets anbefaling med glæde. I fonden eksistens på knap 2 år viser erfaringer at der er alt for stor forsinkelse for afløb af de allerede bevilligede anlægs- og renoveringsmidler. Skal vi tage lære af denne tingenes skæve gang tyder det på, at det ikke er vejen, hvis vi fortsat bevilger anlægsmidler til kommuner som vi i forvejen ved næsten ingen afløb er eller er bagud med gennemførelse af anlægsarbejder til hvilke der er bevilget midler til. 9

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 8. mødedag, mandag den 26. april 2010, kl. 13.00 Dagsordenspunkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Formandskabet for Inatsisartut) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 7. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING 2008 1 2 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 Til Inatsisartut Til Inatsisartut I henhold til landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994

Læs mere

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00.

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1 83. møde Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00 Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Kl. 10:00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 178: Forslag

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15 Efterforløbet Bind 15 Efterforløbet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 15. juni 2012 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Ulla Langholz, Ole Græsbøll Olesen og Mikael Friis Rasmussen (kst.)). 6. afd. nr. B-727-11:

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 2 / 2005 Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse NFT 3/2001 Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse Kritiske overvejelser og forslag til forbedring af danske forbrugeres retsstilling af lektor, lic. Jur. Ivan Sørensen, Københavns universitet Ivan Sørensen

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Dansk Fængselsforbund December 2006 - Januar 2007 Nr. 12/1-2006/2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Penge til påbud udskudt til foråret 15 Socialdemokraterne: Regeringen svigter

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108 4. KONTROL INDHOLD INDLEDNING 4.1. Grundtræk 4.2. Igangværende reformer 4.3. Andre kontrolmekanismer 4.4. Den valgte fremgangsmåde 4.5. Første beretning - afgrænsning af problemområder INTERN KONTROL 4.6.

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1 Kl. 10:00 12. møde Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 6: Forespørgsel til finansministeren om det danske euroforbehold.

Læs mere

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl.

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1 47. møde Fredag den 23. januar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 93: Forslag til lov om fremtidsfuldmagter. Af justitsministeren (Mette Frederiksen).

Læs mere