Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut."

Transkript

1 17. mødedag, fredag den 10. maj 2002, kl Mødets åbning. (Landstingets Formandsskab) Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. Anders Andreassen, mødeleder, 2. næstformand for Lanstinget, Siumut. Mødet er åbnet idag fredag den 10. maj 2002, har vi inden dagsorden skal jeg meddele, at vi har adskillige punkter på dagsordenen idag. Hvor man bør forberet på forsinkelse af dagens møde til efter kl Således at vi strækker vores mødetider udover kl , da det kan blive nødvendigt hvorfor vi forventer, at vi holder længere møde indtil kl Vi har idag følgende punkter på dagsordenen, 22, 11, 5, 28, 6, 8, 97, 82 og endeligt punkt 21 som sidste punkt. Punkt 22 Forslag til landstingstillægsbevillingslov (Landsstyremedlemmet for Økonomi) (2. behandling) Anders Andreassen, mødeleder, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. Jeg skal her sige, da er forbindelse at der Finansudvalget har udarbejdet en betænkning til punktet afleveret den 7. maj i betænkning af der er flere ting der er påpeges over for Landsstyret ligesom der også er henstillinger til Landstyret. Der er ikke fremsat ændringsforslag og uenigt udvalg har indstillet forslag til Landstinget bevilling... til godkendelse i den forelægning formodet ændringer. Og jeg vil her anmode finansudvalgets formand Mikael Petersen Siumut om at forelægge af et ekstrat af finansudvalgets betænkning. Mikael Petersen, Formand for finansudvalget, Siumut. Da betænkningen er forholdsvis omfattende, vil jeg hermed som formand for Finansudvalget fremlægge betænkningen i en forkortet udgave. Jeg vil også komme ind på mere konkrete betragtninger, men vil ellers generelt henvise til betænkningen, som er på 48 sider i den grønlandske version og på 33 sider i den danske version. Indledning Forslaget til Landstingstillægsbevillingslov 2001 er fremsat af Landsstyremedlemmet for Økonomi på Landstingets forårssamling Lovforslaget blev 1. behandlet den 29. april 2002 og blev herefter henvist til videre behandling i Finansudvalget. Finansudvalget har behandlet lovforslaget på flere møder og afgiver hermed betænkning til Landstingets 2. behandling af lovforslaget. I afsnit 2 har Finansudvalget valgt at synliggøre hovedtræk fra Budgetloven. 1

2 Budgetloven er trådt i kraft den 1. januar 2001, bortset fra nogle bestemmelser om etableringen af anlægs- og renoveringsfonden og bestemmelserne om tillægsbevillinger, som trådte i kraft den 1. januar Finansloven for 2001 er imidlertid den første finanslov, der er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i budgetloven. Som følge heraf har Finansudvalget i sin betænkning til TB 2001 gjort særligt meget ud af beskrivelsen af regelgrundlaget mv. Jeg henviser iøvrigt til afsnit 2-4. Jeg vil dog her præcisere, at Budgetloven fastsætter i 1, stk. 3 at Ingen udgift kan afholdes uden forudgående bevilling. og i 25, stk. 1 er det fastsat at nye eller ændrede bevillinger og tekstanmærkninger i løbet af finansåret forudsætter forudgående godkendelse af Landstingets Finansudvalg på vegne af Landstinget. Denne bestemmelse præciserer altså bl. a. at udgifter, som afviger fra det forudsatte i finansloven, ikke må afholdes uden forudgående godkendelse af Finansudvalget. I 28, stk. 2 i budgetloven er det fastsat, at ansøgning om nye eller ændrede bevillinger alene omfatter dispositioner som er væsentlige, og som ikke kunne forudses ved udarbejdelsen af finansloven. I afsnit 5 er der oplyst om ansøgningerne til Finansudvalget i 2001 jeg vil iøvrigt henvise til afsnittet i betænkningen. Afsnit 6 oplyser om Finanslov 2001 og forslag til TB hovedtal og opdeling på bevillingstyper Finansloven forudsatte et overskud på 35 mio. kr. Ved godkendelser i Landstinget den 30. maj sidste år og i Finansudvalget i løbet af 2001 er der vedtaget nettoændringer, som har forringet resultatet med 115 mio. kr., så der herefter bevillingsmæssigt er regnet med et samlet underskud på 80 mio. kr. i Landsstyret har med hjemmel i tekstanmærkninger besluttet bevillingsændringer. Jeg henviser til betænkningens afsnit Samlet set er nettovirkningen af disse ændringer 0. Jeg skal henvise til afsnit i betænkningen for så vidt angår Landstingets godkendelse af bevillingsændringer ved beslutningsforslag 102A og B. Endelig skal jeg henvise til afsnit 6.2.3, hvor der er oplyst om Finansudvalgets godkendelse af bevilingsændringer, opdelt på de forskellige bevillingstyper. I afsnit 8 oplyses om Driftsreserven. Finansloven for 2001 blev vedtaget med en driftsreserve på kr., hvoraf kr. var øremærket til bestemte formål. Der var således kr. til dækning af uforudsete udgiftsbehov. Som følge af vedtagelsen af beslutningsforslag 102A og 102B den 30. maj 2001 blev der tilført brutto 100,9 mio. kr. til driftsreserven, hvorefter den brutto har været på kr. i 1

3 2001. Ved årets udgang var en bevilling på kr. ikke disponeret. I 2001 blev der således udmøntet hele kr. Der henvises til tabel 5 i betænkningen, hvor der er en oversigt over hvor store merbevillinger de enkelte landsstyreområder har fået. Som hovedtræk heraf skal jeg nævne at: kr. er udmøntet til øremærkede aktiviteter, kr. er anvendt til en form for genbevilling(tilsvarende mindreudgifter i 2000), kr. som følge af vedtagelsen af beslutningsforslag 102A og B på FM 2001, sundhedsvæsenet 68 mio. kr. og brændstoftilskud 3,5 mio. kr. og resten kr. er anvendt til at finansiere uforudsete udgifter iøvrigt. I betænkningens afsnit 9 er optaget et samlet billede af anlægs- og renoveringsområdet i både 2000 og I forbindelse med nærværende TB-forslag skal Finansudvalget bemærke med tilfredshed, at der har været et større afløb fra fonden end forventet i Landsstyrets Budgetorientering 2001 fra EM 2001, selv om de ikke forbrugte anlægsmidler netto er vokset med 57 mio. kr. i Finansudvalget har dog erfaret, bl.a. i forbindelse med sine orienteringsrejser til kommunerne på kysten, at det fortsat kniber meget med at gennemføre de i finansloven planlagte anlægs- og renoveringsaktiviteter. Finansudvalget har også indikationer af at der mange steder er ledig kapacitet inden for anlægssektoren, hvorfor Udvalget skal opfordre Landsstyret til at forstærke sin indsats med en bedre og mere realistisk planlægning af anlægsprojekter. Finansudvalget skal generelt opfordre Landsstyret til at få så meget som muligt ud af de afsatte bevillinger. Gennemførelsen af flere byggerier i Qeqertarsuaq til Nukissiorfiit, til skolen og tilbygningen til alderdomshjemmet er eksempler på byggerier af en god standard til en billigere pris end andre steder. Finansudvalget skal endelig påpege, at omfanget af anlægsprojekter i spil nu i indeværende år er på 717,7 mio. kr., som bevilget i FL 2002 og de 424 mio. kr. i anlægs- og renoveringsfonden pr , eller ialt mio. kr., som det er muligt at søge gennemført i 2002 eller senere. Finansudvalgets bemærkninger til Landsstyrets rokeringer er omtalt i afsnit 10. Finansudvalget har nogle særlige bemærkninger til de foretagne rokeringer under formålskonto Handicappede og til formålskonto Erhvervsskoler Til de første på formålskonto Handicappede har Finansudvalget konstateret i Landskasseregnskabet for 2001, at de 2 konti, hvorfra der er flyttet bevillinger, har haft et ikke bevilget merforbrug på knap 12 mio. kr. Dette merforbruget ses ikke at være søgt bevilget selv om det må have været tydeligt at bevillingen ikke kunne dække udgifterne i Budgetoverskridelsen er på 29,6%. Finansudvalget har bemærket sig at Landsstyreområdet for Økonomi har godkendt rokeringen 1

4 den Finansudvalget finder at Landsstyreområdet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked har manglet overblik over forbruget på disse konti. De meget store overskridelser iøvrigt inden for dette landsstyreområde, totalt set knap 27 mio. kr. på driftsbevillingskonti, som pr. definition er såkaldt styrbare udgifter, tyder også på manglende økonomisk styring og overblik, samt tillige mangel på respekt for budgetlovens bestemmelser om bevillinger. Finansudvalget skal opfordre Landstingets Revisionsudvalg til at undersøge sagen nærmere, herunder søge vurdering af de indgåede aftaler med kommunerne, og om de overførte beløb til kommunerne har været større end budgeterfaringerne fra de tidligere år berettigede til. Formålskonto Erhvervsskoler Det fremgår af TB-forslaget at Landsstyreområdet for Økonomi den har godkendt rokering af kr. fra hovedkonto Vejledning; bevillingen herefter kr. til hovedkonto Vejlederuddannelsen; bevillingen herefter kr. Landskasseregnskabet for 2001 viser følgende udgift for de 2 konti kr. og kr., hvilket er merforbrug på henholdsvis kr. og kr., eller i procent 2.349% og 6%. Finansudvalget finder at disse kendsgerninger tyder på at Landsstyreområdet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har manglet overblik over forbruget på disse konti. De meget store overskridelser iøvrigt inden for dette landsstyreområde, totalt set 37 mio. kr. på driftsbevillingskonti, som pr. definition er såkaldt styrbare udgifter, tyder også på manglende økonomisk styring og overblik, samt tillige mangel på respekt for budgetlovens bestemmelser om bevillinger. Finansudvalget skal opfordre Landstingets Revisionsudvalg til at undersøge sagen nærmere. I betænkningens afsnit 11 er optaget Finansudvalgets bemærkninger til bevillingsændringer Finansudvalget har godkendt. Hovedkonto Aktieindskud; sag I forbindelse med Finansudvalgets godkendelse af aktieindskuddet i Royal Greenland A/S og Nuka A/S på ialt 240 mio. kr. den blev Landsstyret pålagt at fremsende forretningsog strategiplaner til Udvalget. Disse planer er endnu ikke modtaget, hvorfor Landsstyret skal erindres herom. Formålskonto Børn og Unge og Handicappede; sag Finansudvalget godkendte den at der blev udmøntet ialt kr. fra hovedkonto Reserve til overenskomstrelaterede udgifter til institutioner for børn og unge og for handicappede. Udmøntningen var begrundet i at der med virkning fra var blevet indgået ny overenskomst mellem PIP og Grønlands Hjemmestyre. Der var i det materiale som blev fremsendt til Finansudvalgets behandling den 14. december 2001 anført merudgifterne vedrørende perioden og for hele 2001, det hele opdelt på de enkelte institutioner. 2

5 På denne baggrund undrer Finansudvalget sig over det betydelige overforbrug der er konstateret i Landskasseregnskabet for 2001 på institutionerne. Udvalget har bemærket sig at Landsstyreområdet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked i regnskabsforklaringerne i vidt omfang forklaret merforbruget ved indgåelsen af den nye overenskomst. Med Finansudvalgets godkendelse i nærværende sag måtte Udvalget forvente og kunne forudsætte, at der hermed var sikret bevillingsmæssig dækning for disse udgifter. Finansudvalget finder at de oplysninger som Landsstyret har fremsendt til Finansudvalget som grundlag for behandlingen af denne sag ikke har været fuldstændige og korrekte, hvorfor Udvalget skal udbede sig Landsstyrets bemærkninger hertil. Finansudvalget skal opfordre Landstingets Revisionsudvalg til at undersøge sagen nærmere.. Hovedkonto Særydelse, rejseudgifter, mm., KIIPs institutioner; sag Finansudvalget godkendte den at uddannelsessøgende der er i uddannelse af mere end ét års varighed og som ikke medtager deres ægtefælle/samlever og børn, tilbydes 2 ekstra besøgsrejser. Ændringen var budgetneutral idet det blev forudsat at KIIP ville opnå tilsvarende besparelser på indkvarteringen. Regnskabstallet for 2001 viser nu at der på kontoen har været et overforbrug på kr., svarende til en overskridelse på 26%! På denne baggrund må Finansudvalget umiddelbart konstatere, at forudsætningen for bevillingen ikke kan siges at være opfyldt. Finansudvalget finder dette yderst betænkeligt, og skal anmode om Landsstyrets bemærkninger hertil samt iøvrigt opfordre Landstingets Revisionsudvalg til at undersøge sagen nærmere. I afsnit 12 har Finansudvalget fundet det nødvendigt med bemærkninger til Landsstyrets forvaltning af bevillingerne i finansloven og i tillægsbevillingsloven set i forhold til budgetlovens bestemmelser herom. Finansudvalget finder det meget tankevækkende at Udvalget i 2001 har godkendt bevillingsændringer til driftsbevillinger, som i princippet anses for at være styrbare bevillinger, på kr. og Landstinget på kr., mens Landsstyret uden overhovedet at søge ekstra bevillinger har brugt ca. 65 mio. kr. mere til driftsbevillinger alene inden for Landsstyreområdet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked og Landsstyreområdet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Finansudvalget skal vedrørende budgetlovens bestemmelser om bevillinger henvise til betænkningens afsnit 3 og 4.1. Finansudvalget skal påpege at budgetlovens bestemmelser naturligvis skal efterleves. Der er tale om en lov, og den skal følges. Finansudvalget skal hermed forsikre Landstinget om at Udvalget i sit videre arbejde vil gøre sit yderste til at sikre at Landsstyret efterlever bestemmelserne i budgetloven. 3

6 Finansudvalget finder ved behandlingen af TB-forslaget, at problemet på en måde ikke så meget er de søgte TB-bevillinger, som de mange manglende ansøgninger! Finansudvalget skal på denne baggrund kraftigt understrege at Udvalget forventer at Landsstyrets forslag til finanslov for 2003 specielt på det sociale og det uddannelsesmæssige område bliver udarbejdet på et realistisk og gennemarbejdet grundlag. Finansudvalget har i afsnit 13 synliggjort en korrespondance i november sidste år og i april i år med Landsstyremedlemmet for Økonomi. Jeg henviser til afsnittet. I afsnit 14 er problematikken omkring kommunernes manglende finansiering af døgninstitutionsområdet for børn og unge behandlet. Da Landsstyret åbenbart ikke har sikret fastsættelse af bestemmelser om efterregulering, har overforbruget på området betydet et indirekte tilskud fra Hjemmestyret til kommunerne til drift af området. Efter de eksisterende regler for byrde- og opgavefordeling mellem kommunerne og Hjemmestyret er der tale om et område, hvor kommunerne afholder 100% af udgifterne. Henstillinger fra Finansudvalget På baggrund af Finansudvalgets erfaringer fra behandlingen af forslaget til tillægsbevillingslov 2001, fra Udvalgets behandling af ansøgninger fra Landsstyret om bevillingsændringer og opfølgning herpå, samt fra omfanget af bevillingsoverskridelser i 2001 uden ansøgning om bevilling, jfr. Landskasseregnskab 2001, finder Finansudvalget anledning til afgive 6 henstillinger til Landsstyret; disse vil jeg henvise til betænkningen. Indstillinger fra Finansudvalget Efter Finansudvalgets meget grundige gennemgang af lovforslaget skal et enigt Finansudvalg indstille lovforslaget til vedtagelse i uændret form. Med disse bemærkninger skal jeg på Finansudvalgets vegne overgive Forslag til landstingstillægsbevillingslov 2001 til 2. behandling. Finansudvalget har følgende sammensætning: Landstingsmedlem Mikael Petersen, Siumut formand. Landstingsmedlem Jakob Sivertsen Atassut næstformand, Landstingsmedlem Mads Peter Grønvold, Kandidatforbundet, Landstingsmedlem Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit, Landstingsmedlem Simon Olsen, Siumut. Tak. Den næste taler er Landsstyremedlemmet for Økonomi med et svarnotat. Augusta Salling, Landsstyremedlem for Økonomi, Inuit Ataqatigiit. Tak. Landsstyret har modtaget Finansudvalgets betænkning til 2. behandling af forslag til Tillægsbevillingslov Det er med tilfredshed, at Landsstyret kan konstatere, at Finansudvalget indstiller forslaget til vedtagelse i uændret form. Finansudvalget behandler i betænkningen mange emner og herunder også emner af meget teknisk karakter. Der fremsættes de flere forslag og indstillinger til en forbedre budgetprocedure. Nogle af disse forslag vil blive inddraget og andre overvejet i Landsstyrets arbejde med Tillægsbevillingslov 4

7 2002 og forslag til Finanslov 2003 samt de løbende orienteringer om udviklingen i Landskassens økonomi. Jeg vil nu kommentere nogle enkelte af Finansudvalgets henstillinger særskilt. Finansudvalget indstiller til Landsstyret, at der i såvel Tillægsbevillingslov 2002 som forslag til Finanslov 2003, at der optages en tekstanmærkning so, bemyndiger Landsstyret til at ved regnskabsårets afslutning, at overføre merforbrug eller mindreforbrug på op til 2 % af bevillingen til næste finansår. Budgetloven åbner mulighed for, at Landsstyremedlemmet for Økonomi kan fastsætte bestemmelser om opsparing. Det tidligere Landsstyremedlem for Økonomi indførte 1. gang konkrete bestemmelser i budgetregulativ Jeg har efterfølgende valgt at videreføre disse bestemmelser. Der er således allerede i Budgetregulativet åbnet mulighed for at få opsparet til større anskaffelser. En generel bemyndigelse til Landsstyret om at overføre merforbrug på op til 2 % til det efterfølgende år vil derimod kræve en ændring af Budgetloven. Det er Landsstyrets vurdering, at et nyt lovgivningsarbejde der sigter imod, at udligne mindre budgetoverskridelse vil være en dårlig anvendelse af ressourcerne i administrationen. Der er i højere grad et behov for, at forbedre budgetopfølgningen og den økonomiske styring indenfor den eksisterende lovgivnings rammer. Finansudvalget henstiller til Landsstyret, at der taget de nødvendige initiativer til at sikre, at driften af døgninstitutioner for børn og unge ikke belaster Landskassens økonomi. KANUKOKA har ikke ønsket at indgå i en forhandling om dækning af de øgede udgifter til børn- og ungeområdet i Begrundelsen er at KANUKOKA ikke har haft indflydelse på budgetlægningen for Som konsekvens heraf har Landsstyret fremsendt en tillægsbevillingsansøgning til Finansudvalget som indeholder en ansøgning om yderligere midler til børne- og området i KA- NUKOKA vil blive inddraget i budgetlægningerne for børn- og unge i Herefter er det aftalt med KANUKOKA, at Landsstyret i løbet af et finansår skal have mulighed for at regulere taksten for anbringelse efter forhandling med KANUKOKA. Landsstyret forventer således, at kommunerne fra 2003 dækker alle omkostninger ved drift af døgninstitutionerne. Finansudvalget opfordrer i betænkningen Revisionsudvalget til at undersøge en række forhold nærmere. Landsstyret forventer derfor senere at f lejlighed til at kommentere Finansudvalgets bemærkninger på baggrund af en konkret henvendelse fra Revisionsudvalget. Desuden vil der under den efterfølgende behandling af Landskassens Regnskab 2001 blive mulighed for at drøfte mange af de spørgsmål som behandles i Finansudvalgets betænkning. Med disse bemærkninger overgiver jeg herefter lovforslaget til Landstingets videre behandling. Tak. Og nu er det partiernes, Kandidatforbundets og løsgængernes ordførere. Og jeg skal lige påminde om, at tidsfristen for talerne er for partiordførerne 30 minutter og for 2. gang 15. minutter og efterfølgende 10 minutter, og det gælder også andre landsstyremedlemmer. Dernæst er det Simon Olsen, Siumut. Simon Olsen, ordfører, Siumut. Vi har følgende bemærkninger til forslag til landstingstillægsbevillingslov 2001 fra Siumut. 5

8 Budgetloven er en fortsættelse af moderniseringen af Hjemmestyrets økonomistyring. Budgetloven er en konkretisering og præcisering af eksisterende regler for budgetforudsætninger og budgetlægning, hvor til blandt andet hører, at Landstingets økonomiske prioritering i løbet af et budgetår bør ske samlet i Finansloven. Som følge heraf er Tillægsbevillingsloven blevet efter Bevillingslov der vedtages efter et finansårs udløb. I en Tillægsbevillingslov formaliseres Landstinget og Landstingets Finansudvalgs tidligere beslutninger. Fra Siumut er vi tilfredse med og er glade for at Finansudvalget har behandlet af 2 af lovforslaget på deres møder, og nu fremlægger en betænkning til Landstingets 2. behandling af forslaget. Der citeres blandt andet fra betænkningen af Budgetloven, at der ikke kan afholdes eller disponeres udgifter uden forudgående bevilling. Ligeledes præciseres det, at ethvert Landsstyremedlem på ethvert tidspunkt er ansvarlig for bevillingerne til sit eget landsstyreområde. Ved denne bestemmelse præciseres det blandt andet, at udgifterne og andre budgetforudsætninger i Finansloven ikke kan afholdes uden på forhånd at have indhentet Finansudvalgets godkendelse. Siumut ligger selvfølgelig tilstadighed vægt på, at man i økonomistyringen nøje overholder Hjemmestyrets lovgivning, og netop på den baggrund har Siumut været med til indførelsen af ny lovgivning på området med det sigte, at Vi her i Grønland havde en sikker økonomistyring, hvilket blandet andet er sket ved vedtagelsen af landstingsloven om hjemmestyrets budget i Men det hedder også, at man ikke alene ved lovgivning kan sikre, at alt kommer til at virke efter hensigten, da vores krav i lovgivningen kræver noget for alle, kort sagt kræver lovgivningen en god og nødvendigt og hensigtsmæssigt planlægning på den ene side og på den anden side kræver den meget af administrationen, da det blandt andet kræves at man ikke skal overskride bevillingerne på de enkelte konto, og at hvis de rækker så skal det ansvarlige landsstyremedlem sammen med hele Landsstyret søge om flere midler fra Finansudvalget. I de sidste par år har vi erfaret, at Hjemmestyret budgetbevillinger via Finansloven til flere direktorater langt fra har været nok, og her tænker vi blandt andet på bevillinger til Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og ikke mindst Direktoratet for Sundhed og Miljø. Vi kan fra Siumut i forbindelse med Tillægsbevillingsloven ikke mindst inden for 2 områder, nemlig uddannelsesområdet og det sociale område se, at der har været tydelige problemer med at overholde de givne bevillinger. Som Finansudvalget påpeget, så har der været store overskridelser, og fra Siumut forventer, at dette vil indgå i Revisionsudvalgets behandling af Landskassens Regnskab for Derfor finder Siumut det ikke på sin plads, at gå mere i dybden med dette i forbindelse med nærværende dagsordenspunkt, da forholdene drejer sig om forhold uden for en Tillægsbevillingslov. Vi ønsker, at disse forhold behandles mere indgående i Revisionsudvalget. Vi har allerede tidligere i forbindelse med behandlinger af finanslove og tillægsbevillingslov tilstadighed opfordret Landsstyret til at drage omsorg for, at bevillingerne til de enkelte direktorater var i overensstemmelse med de faktiske behov, som også Finansudvalget adskillige gange og som også denne gang har henstillet, at man kun derigennem kan sikre, at direktoraterne undgår at overskride driftsbevillingerne. 6

9 Siumut er af den opfattelse, at følgende af Direktoratet for Økonomis deltagelse i styringen er negative. Det henstilles, at sagen behandles i Revisionsudvalget og vi skal henstille, at dette sammen med de forskellige forhold som Finansudvalget ønsker undersøgt nærmere tages op i Revisionsudvalget. Et enigt Finansudvalg indstiller blandt andet i deres betænkning, at forslaget godkendes i den foreliggende form. Det er overfor Siumuts landstingsgruppe og deres medlemmer i Finansudvalget blevet oplyst, at Landsstyret har fremsendt en tillægsbevillingsansøgning blandt andet for at være forberedt på budgetoverskridelse indenfor bestemte konti. Med disse bemærkninger fra Siumut skal vi indstille, at forslaget til Landstingstillægsbevillingslov her ved 2. behandling videresendes til 3. behandlingen i den foreliggende form. Tak. Dernæst er det Jakob Sivertsen, Atassut. Jakob Sivertsen, ordfører, Atassut. Tak. Landstingets Finansudvalgs betænkning vedrørende forslaget til Landstingstillægsbevilingslov hermed Atassuts bemærkninger til Landstingets Finansudvalgs betænkning. Vi har i Atassut efter nøje gennemgang af Finansudvalgets betænkning inden 2. behandlingen forstået at udvalget har været meget omhyggeligt i deres udarbejdelse, og har afdækket alle de spørgsmål der måtte være forekommet, dog har vi i Atassut nogle punkter som vi har fundet nødvendigt at kommentere. Landstinget vedtog ved efterårsmødet i 1999 lov nr. 8 den 29. oktober 1999, der omhandler Budgetloven. Denne lov trådte i kraft den 1. januar Atassut fandt det naturligt, at man i denne lov af 1. januar 2001 også tilføjede at bevillingerne til bygge- og anlægs- og renoveringarbejder også omfattes af denne lov. Denne vedtagelse beror på, at Landstingets lovmæssigt og efter de forskellige forskrifter og forskellige bevillingsmetoder har godkendt en bevilling skal denne vedtagelse respekteres af Landsstyret i henhold til Budgetloven. I de tilfælde Landsstyret anmoder om ekstra bevillinger er det meget nødvendigt, at de i Budgetloven indeholdende regler overholdes. Teknisk set er der i dag sket så store fremskridt, at man ved at trykke blot på en enkelt knap kan se, hvad de enkelte konto har tilbage af midler. De forskellige direktorater er blevet forsynet med alle mulige tekniske hjælpemidler, netop for at gøre deres arbejde så korrekt og så nemt som muligt, for at kunne opfylde de krav som kommer fra Landstinget. den debat vi har nu om Tillægsbevillingslov 2001 skyldes, at det merunderskud for bevillingerne for 1999 er på kr., der vedrører bygge- og anlægs- og renoveringsarbejder, og det er for at udligne dette, at man beder om en tillægsbevilling på kr. som ellers er bevilget for Vi er ikke forundret over de statsautoriserede revisorer som Landstingets Revisionsudvalg bemærkninger om, at Landsstyremedlemmet for Økonomi har overført midler på kr. fra Bygge-, Anlægs- og Renoveringsfonden for at pynte på regnskaberne for Man må respekterer, at disse midler er øremærket og at vi i Atassut er helt klart over, at dette skal respekteres. Da vi er medlem af Landstingets Finansudvalg, og således er med til det arbejde der 7

10 vedrører Tillægsbevillingslov 2001 som vi snakker om nu og at det eller kan være fristende at komme med flere bemærkninger skal vi blot henvise til Revisionsudvalget der varetager den videre behandling i sagen, hvorfor vi hermed ikke vil komme med yderligere kommentarer. Vi skal fra Atassut blot anbefale, at Revisionsudvalget behandler sagen som anbefalet og omhyggeligt under henvisning til Landstingets Finansudvalgs henvisninger. Med disse ord skal vi anbefale, at Tillægsbevillingsloven vedtages og anbefale, at den sendes til 3. behandling som den foreligger, og at Atassut vil stemme for forslaget. Tak. Næste taler er Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit. Josef Motzfeldt, ordfører, Inuit Ataqatigiit. Da Landstingsloven nr. 8 af 29. oktober 1999 om Grønlands Hjemmestyres Budget var til behandling og siden godkendte loven under Landstingets efterårssamling 1999 af det nuværende Landsting er de højtidelige taler og ansigter i alvorens folder fortsat i vores friske erindring. Lovforslaget blev da forelagt af den daværende Landsstyrekoalition, for med start af den igangværende valgperiode, at efterkomme og således lovfæste Landstingets efterhånden mangeårige efterlysning af lovinitiativ for en stram om veltilrettelagt økonomistyring af Landskassens midler. Loven som naturligvis skal respekteres som alle andre love retter sig først og fremmest til Landstinget og Landsstyret. Lovens 1 stk. 2 har følgende ordlyd: Landstingets Finansudvalg kan på Landstingets vegne i løbet af finansåret godkende nye eller ændrede bevillinger til uforudsete formål som efterfølgende optages på en Tillægsbevillingslov. Med andre ord er der til trods for en ønsket om en stram og veltilrettelagt økonomistyring med netop denne paragraf åbnet en klar mulighed for i løbet af et finansår at foretage ændringer i Finansloven, hvis eventuelle uforudsete forhold eller totalt ændrede forudsætninger tilsiger en sådan en. Denne bestemmelse giver ikke mindst Landsstyret, at uden nødvendigvis at tilsætte lovens ord og bogstaver med enten Landstinget eller Finansudvalgets godkendelse da at foretage ændringer af dele af Finansloven i løbet af et finansår, hvis forholdene tilsiger dette ved eksempelvis ved at forudsætningerne ved Finanslovens vedtagelse er ændret betydeligt. 1 stk. 3. lyder, at ingen udgift kan afholdes og ingen indtægter oppebæres uden forudgående bevilling. Inden vi kommenterer denne bestemmelse ønsker vi at henlede Landsstyret opmærksomhed på den lille, men dog ikke ubetydelige uoverensstemmelse imellem den grønlandske og danske formulering af denne bestemmelse. Vi ønsker uoverensstemmelsen rettet ved førstgivende lejlighed, hvor den sidste del af stykket i den grønlandske formulering tilsyneladende ukorrekt lyder: Ingen udgift eller forbruges økonomiske midler. Lyder den danske formulering mere logiske, den bestemmelse er klar og tydeliggørelse af teksten i stk. 2. at altså ændringer forudsætter bevilligende myndigheds Landstingets ellers Finansudvalgets godkendelse. Som allerede sagt vedrører Budgetloven først og fremmest Landstinget og Landsstyret. Sker der tilsidesættelse af loven er det derfor udfra loven om Landstinget og Landsstyrets ministeransvarlighedsloven som danner regelgrundlaget for hvad der videre kan ske. Her tænker vi naturligvis på de uhjelmede overskridelser som i stedet burde figurer i det fremlagte lovforslag om til Landstingstillægsbevillingslov. 8

11 I Budgetlovens 3 står nemlig følgende at læse. En bevilling er en bemyndigelse til et landsstyremedlem til at disponere efter nærmere fastsætte bestemmelser, det til enhver tid siddende landsstyremedlem er ansvarlig for det pågældende landsstyreområdes bevillinger. Den omtalte bestemmelse i loven om ansvar er af flere landsstyremedlemmer ikke fuldt overholdt eller ligefrem tilsidesat. Dette spørgsmål om de enkelte landsstyremedlemmers ansvar for sine handlinger vender vi tilbage til senere. Inuit Ataqatigiit kommentarer af behandling f dele af vores ordførerindlæg ved forslagets 1. behandling, som for det første kommenterer vi, at vores efterlysning efter Landsstyrets bemærkninger til at der kun er forbrugt mindre end halvdelen af bevillingen under konto , Sæsonledighed har fået Finansudvalgets tilslutning. Af det fremlagte forslag til Tillægsbevillingslov 2001 fremgår det, at Finansudvalget pr. 30. april 2001 har godkendt en bevilling til formålet på knap 1,9 mio. kr. Ud fra de faldne bemærkninger vil Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked under forslagets 1. behandling er det nærmest som om, at der ikke har været behov for bekæmpelse af sæsonledighed efter 30. april. Vi er klar over, at det nuværende landsstyremedlem ikke sad som landsstyremedlem på daværende tidspunkt. Ud fra daværende landsstyremedlem for området kraftige understregning af det meget store behov for bekæmpelse af sæsonledigheden fik vedkommende Landstingets accept af en bevilling på 6 mio. kr. Ud fra Landskassens Regnskaber for 2001 fremgår det at der kun var forbrugt kr. til formålet. Landstinget går naturligvis ud fra, at Landsstyrets årlige forslag til Finanslov er udarbejdet med respekt for Budgetlovens bestemmelser om veldokumenteret analyser som grundlag for finanslovsforslaget. Så selvom den oprindelige bevilling på 6 mio. kr. pr. 30. marts 2001 blev nedsat med 3,5 mio. kr. til forbruget på kr. af en restbevilling på 2,5 mio. kr. tegn på et sjusket forarbejde. Den form for fejlbudgettering bør Landsstyret være opmærksom på i deres udarbejdelse af forslag til Finanslov næste år. Konto Aktieindskud. Det er ligeledes med tilfredshed, at vi konstatere, at vores efterlysning af Landstingets krav i forbindelse med fornyet aktieindskud i NUKA A/S inden 1. marts indeværende år, at selskaber forelægges en strategiplan har fået Finansudvalgets tilslutning. Konto Særydelser, Rejseudgifter. Vores efterlysning under forslagets 1. behandling af Landsstyrets kommentarer til overforbrug på kontoen på 26 % er af Finansudvalget blevet udvidet. Ikke alene finder Finansudvalget denne overskridelse yderst betænkeligt men anmoder og Landsstyrets bemærkninger og i øvrigt opfordrer Landsstyrets Revisionsudvalg om at undersøge sagen. Anlægsområdet. Finansudvalgets konstatere, at Anlægs- og Renoveringsfonden ved sidste årsskifte indeholder mere end 1,1 mia. kr. anbefaler udvalget, at bevillingerne ikke mindst hvad angår renoveringen får bevillingen spredt ud på flere regioner end hidtil er tilfældet. I det Inuit Ataqatigiit op til flere gange har talt netop for denne større spredning hilser vi Finansudvalgets anbefaling med glæde. I fonden eksistens på knap 2 år viser erfaringer at der er alt for stor forsinkelse for afløb af de allerede bevilligede anlægs- og renoveringsmidler. Skal vi tage lære af denne tingenes skæve gang tyder det på, at det ikke er vejen, hvis vi fortsat bevilger anlægsmidler til kommuner som vi i forvejen ved næsten ingen afløb er eller er bagud med gennemførelse af anlægsarbejder til hvilke der er bevilget midler til. 9

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004 Inatsisartut Aningaasaqarn e r m u t ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 6. april 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00022 Orientering

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

Budgetopfølgning August 2013

Budgetopfølgning August 2013 Budgetopfølgning August 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. november 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015 Administrativ oversigt over taletider 2015 Revideret marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Forslag til Inatsisartutlov....6 2.1. Lovforslag fra Naalakkersuisut... 6 2.2. Lovforslag fra Medlem

Læs mere

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 Punkt 34 Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering. (Medlem af Inatsisartut, Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit) Mødeleder:

Læs mere

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingslov nr. 22 af 18. december

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, forelægger sagen, vær så god.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, forelægger sagen, vær så god. 24. mødedag, mandag den 24. november 2008. Dagsordenens punkt 131 Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at udarbejde for, at der tilrettelægges en ordning à la sygesikring, for at

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab)

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig ændring af lov for Grønland om visse spil. (Naalakkersuisoq for Finanser

Læs mere

13. mødedag, tirsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 6

13. mødedag, tirsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 6 13. mødedag, tirsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 6 Forslag til Landstingslov om Grønlands Råstoffond. (Landsstyremedlem for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) (2. behandling) Mødeleder: Nu

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE. Koalitionsaftale om implementering

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE. Koalitionsaftale om implementering FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE Koalitionsaftale om implementering Siumut - Inuit Ataqatigiit - Atassut har i forbindelse med koalitionsaftalen aftalt følgende implementeringsplan for tiltag i de enkelte landsstyreområder.

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 8.mødedag, tirsdag den 7. oktober 2008. Dagsordenens punkt 137 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at bane vejen for vandforsyning gennem vandvinding af grundvand. (Landstingsmedlem

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 Punkt 42 Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fastsætte en dato på en national ligestillingsdag i Grønland. (Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen,

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

Budgetopfølgning September 2014

Budgetopfølgning September 2014 Budgetopfølgning September 2014 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 17. november 2014 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 19. mødedag tirsdag den 10. november 2009 kl. 13.00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Josef

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

EM 2013/7-2. Jens B. Frederiksen. Forslag til finanslov for 2014 (Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender) (2.

EM 2013/7-2. Jens B. Frederiksen. Forslag til finanslov for 2014 (Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender) (2. Jens B. Frederiksen Forslag til finanslov for 2014 (Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender) (2. behandling) Perioden mellem 1. og 2. behandlingen af dette forslag til Finanslov har desværre

Læs mere

Bilag 2 Side 1 TB 2001 TEKSTANMÆRKNINGER. Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10-19

Bilag 2 Side 1 TB 2001 TEKSTANMÆRKNINGER. Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10-19 Side 1 TB 2001 TEKSTANMÆRKNINGER Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10-19 aktivitetsområde 50: Til hovedkonto 10.13.41 Erhvervsfremme og hovedkonto 10.13.43 Indfrielse af garantier for lån Landsstyret

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Den færøske revisionsordning

Den færøske revisionsordning LANDSGRANNSKOÐANIN Den færøske revisionsordning Mai 2005 Traðagøta 43 Postrúm 2053 FO-165 Argir (298) 35 51 00 (298) 35 51 01 gralands@post.olivant.fo LANDSGRANNSKOÐANIN 2 Indholdsfortegnelse 1 REVISION

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. Side 1. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted. 2. Selskabets formål. 3. Andelshavere. 4. Andelshavernes økonomiske ansvar. 5. Ejendomsret til

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. december 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingsloven om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Efter anmodning fra Finansudvalget foreslås 2.behandlingen af tillægsbevillingsloven under punkt 10 fremrykket fra den 16. maj til den 9. maj 2006.

Efter anmodning fra Finansudvalget foreslås 2.behandlingen af tillægsbevillingsloven under punkt 10 fremrykket fra den 16. maj til den 9. maj 2006. 6. mødedag, tirsdag den 02. maj 2006, kl. 13:00 Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 14. februar 2006 VM 2006/8 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landstingsloven om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. blev vedtaget under EM

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008

ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008 ATASSUT INATSISARTUNI ATASSUT I LANDSTINGET ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008 Forslag til landstingsfinanslov for 2009. (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Vort lands

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 16. mødedag, onsdag den 5. november 2008. Dagsordenens punkt 82 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til opgave, inden forårssamlingen 2009,

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere