Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut."

Transkript

1 17. mødedag, fredag den 10. maj 2002, kl Mødets åbning. (Landstingets Formandsskab) Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. Anders Andreassen, mødeleder, 2. næstformand for Lanstinget, Siumut. Mødet er åbnet idag fredag den 10. maj 2002, har vi inden dagsorden skal jeg meddele, at vi har adskillige punkter på dagsordenen idag. Hvor man bør forberet på forsinkelse af dagens møde til efter kl Således at vi strækker vores mødetider udover kl , da det kan blive nødvendigt hvorfor vi forventer, at vi holder længere møde indtil kl Vi har idag følgende punkter på dagsordenen, 22, 11, 5, 28, 6, 8, 97, 82 og endeligt punkt 21 som sidste punkt. Punkt 22 Forslag til landstingstillægsbevillingslov (Landsstyremedlemmet for Økonomi) (2. behandling) Anders Andreassen, mødeleder, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. Jeg skal her sige, da er forbindelse at der Finansudvalget har udarbejdet en betænkning til punktet afleveret den 7. maj i betænkning af der er flere ting der er påpeges over for Landsstyret ligesom der også er henstillinger til Landstyret. Der er ikke fremsat ændringsforslag og uenigt udvalg har indstillet forslag til Landstinget bevilling... til godkendelse i den forelægning formodet ændringer. Og jeg vil her anmode finansudvalgets formand Mikael Petersen Siumut om at forelægge af et ekstrat af finansudvalgets betænkning. Mikael Petersen, Formand for finansudvalget, Siumut. Da betænkningen er forholdsvis omfattende, vil jeg hermed som formand for Finansudvalget fremlægge betænkningen i en forkortet udgave. Jeg vil også komme ind på mere konkrete betragtninger, men vil ellers generelt henvise til betænkningen, som er på 48 sider i den grønlandske version og på 33 sider i den danske version. Indledning Forslaget til Landstingstillægsbevillingslov 2001 er fremsat af Landsstyremedlemmet for Økonomi på Landstingets forårssamling Lovforslaget blev 1. behandlet den 29. april 2002 og blev herefter henvist til videre behandling i Finansudvalget. Finansudvalget har behandlet lovforslaget på flere møder og afgiver hermed betænkning til Landstingets 2. behandling af lovforslaget. I afsnit 2 har Finansudvalget valgt at synliggøre hovedtræk fra Budgetloven. 1

2 Budgetloven er trådt i kraft den 1. januar 2001, bortset fra nogle bestemmelser om etableringen af anlægs- og renoveringsfonden og bestemmelserne om tillægsbevillinger, som trådte i kraft den 1. januar Finansloven for 2001 er imidlertid den første finanslov, der er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i budgetloven. Som følge heraf har Finansudvalget i sin betænkning til TB 2001 gjort særligt meget ud af beskrivelsen af regelgrundlaget mv. Jeg henviser iøvrigt til afsnit 2-4. Jeg vil dog her præcisere, at Budgetloven fastsætter i 1, stk. 3 at Ingen udgift kan afholdes uden forudgående bevilling. og i 25, stk. 1 er det fastsat at nye eller ændrede bevillinger og tekstanmærkninger i løbet af finansåret forudsætter forudgående godkendelse af Landstingets Finansudvalg på vegne af Landstinget. Denne bestemmelse præciserer altså bl. a. at udgifter, som afviger fra det forudsatte i finansloven, ikke må afholdes uden forudgående godkendelse af Finansudvalget. I 28, stk. 2 i budgetloven er det fastsat, at ansøgning om nye eller ændrede bevillinger alene omfatter dispositioner som er væsentlige, og som ikke kunne forudses ved udarbejdelsen af finansloven. I afsnit 5 er der oplyst om ansøgningerne til Finansudvalget i 2001 jeg vil iøvrigt henvise til afsnittet i betænkningen. Afsnit 6 oplyser om Finanslov 2001 og forslag til TB hovedtal og opdeling på bevillingstyper Finansloven forudsatte et overskud på 35 mio. kr. Ved godkendelser i Landstinget den 30. maj sidste år og i Finansudvalget i løbet af 2001 er der vedtaget nettoændringer, som har forringet resultatet med 115 mio. kr., så der herefter bevillingsmæssigt er regnet med et samlet underskud på 80 mio. kr. i Landsstyret har med hjemmel i tekstanmærkninger besluttet bevillingsændringer. Jeg henviser til betænkningens afsnit Samlet set er nettovirkningen af disse ændringer 0. Jeg skal henvise til afsnit i betænkningen for så vidt angår Landstingets godkendelse af bevillingsændringer ved beslutningsforslag 102A og B. Endelig skal jeg henvise til afsnit 6.2.3, hvor der er oplyst om Finansudvalgets godkendelse af bevilingsændringer, opdelt på de forskellige bevillingstyper. I afsnit 8 oplyses om Driftsreserven. Finansloven for 2001 blev vedtaget med en driftsreserve på kr., hvoraf kr. var øremærket til bestemte formål. Der var således kr. til dækning af uforudsete udgiftsbehov. Som følge af vedtagelsen af beslutningsforslag 102A og 102B den 30. maj 2001 blev der tilført brutto 100,9 mio. kr. til driftsreserven, hvorefter den brutto har været på kr. i 1

3 2001. Ved årets udgang var en bevilling på kr. ikke disponeret. I 2001 blev der således udmøntet hele kr. Der henvises til tabel 5 i betænkningen, hvor der er en oversigt over hvor store merbevillinger de enkelte landsstyreområder har fået. Som hovedtræk heraf skal jeg nævne at: kr. er udmøntet til øremærkede aktiviteter, kr. er anvendt til en form for genbevilling(tilsvarende mindreudgifter i 2000), kr. som følge af vedtagelsen af beslutningsforslag 102A og B på FM 2001, sundhedsvæsenet 68 mio. kr. og brændstoftilskud 3,5 mio. kr. og resten kr. er anvendt til at finansiere uforudsete udgifter iøvrigt. I betænkningens afsnit 9 er optaget et samlet billede af anlægs- og renoveringsområdet i både 2000 og I forbindelse med nærværende TB-forslag skal Finansudvalget bemærke med tilfredshed, at der har været et større afløb fra fonden end forventet i Landsstyrets Budgetorientering 2001 fra EM 2001, selv om de ikke forbrugte anlægsmidler netto er vokset med 57 mio. kr. i Finansudvalget har dog erfaret, bl.a. i forbindelse med sine orienteringsrejser til kommunerne på kysten, at det fortsat kniber meget med at gennemføre de i finansloven planlagte anlægs- og renoveringsaktiviteter. Finansudvalget har også indikationer af at der mange steder er ledig kapacitet inden for anlægssektoren, hvorfor Udvalget skal opfordre Landsstyret til at forstærke sin indsats med en bedre og mere realistisk planlægning af anlægsprojekter. Finansudvalget skal generelt opfordre Landsstyret til at få så meget som muligt ud af de afsatte bevillinger. Gennemførelsen af flere byggerier i Qeqertarsuaq til Nukissiorfiit, til skolen og tilbygningen til alderdomshjemmet er eksempler på byggerier af en god standard til en billigere pris end andre steder. Finansudvalget skal endelig påpege, at omfanget af anlægsprojekter i spil nu i indeværende år er på 717,7 mio. kr., som bevilget i FL 2002 og de 424 mio. kr. i anlægs- og renoveringsfonden pr , eller ialt mio. kr., som det er muligt at søge gennemført i 2002 eller senere. Finansudvalgets bemærkninger til Landsstyrets rokeringer er omtalt i afsnit 10. Finansudvalget har nogle særlige bemærkninger til de foretagne rokeringer under formålskonto Handicappede og til formålskonto Erhvervsskoler Til de første på formålskonto Handicappede har Finansudvalget konstateret i Landskasseregnskabet for 2001, at de 2 konti, hvorfra der er flyttet bevillinger, har haft et ikke bevilget merforbrug på knap 12 mio. kr. Dette merforbruget ses ikke at være søgt bevilget selv om det må have været tydeligt at bevillingen ikke kunne dække udgifterne i Budgetoverskridelsen er på 29,6%. Finansudvalget har bemærket sig at Landsstyreområdet for Økonomi har godkendt rokeringen 1

4 den Finansudvalget finder at Landsstyreområdet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked har manglet overblik over forbruget på disse konti. De meget store overskridelser iøvrigt inden for dette landsstyreområde, totalt set knap 27 mio. kr. på driftsbevillingskonti, som pr. definition er såkaldt styrbare udgifter, tyder også på manglende økonomisk styring og overblik, samt tillige mangel på respekt for budgetlovens bestemmelser om bevillinger. Finansudvalget skal opfordre Landstingets Revisionsudvalg til at undersøge sagen nærmere, herunder søge vurdering af de indgåede aftaler med kommunerne, og om de overførte beløb til kommunerne har været større end budgeterfaringerne fra de tidligere år berettigede til. Formålskonto Erhvervsskoler Det fremgår af TB-forslaget at Landsstyreområdet for Økonomi den har godkendt rokering af kr. fra hovedkonto Vejledning; bevillingen herefter kr. til hovedkonto Vejlederuddannelsen; bevillingen herefter kr. Landskasseregnskabet for 2001 viser følgende udgift for de 2 konti kr. og kr., hvilket er merforbrug på henholdsvis kr. og kr., eller i procent 2.349% og 6%. Finansudvalget finder at disse kendsgerninger tyder på at Landsstyreområdet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har manglet overblik over forbruget på disse konti. De meget store overskridelser iøvrigt inden for dette landsstyreområde, totalt set 37 mio. kr. på driftsbevillingskonti, som pr. definition er såkaldt styrbare udgifter, tyder også på manglende økonomisk styring og overblik, samt tillige mangel på respekt for budgetlovens bestemmelser om bevillinger. Finansudvalget skal opfordre Landstingets Revisionsudvalg til at undersøge sagen nærmere. I betænkningens afsnit 11 er optaget Finansudvalgets bemærkninger til bevillingsændringer Finansudvalget har godkendt. Hovedkonto Aktieindskud; sag I forbindelse med Finansudvalgets godkendelse af aktieindskuddet i Royal Greenland A/S og Nuka A/S på ialt 240 mio. kr. den blev Landsstyret pålagt at fremsende forretningsog strategiplaner til Udvalget. Disse planer er endnu ikke modtaget, hvorfor Landsstyret skal erindres herom. Formålskonto Børn og Unge og Handicappede; sag Finansudvalget godkendte den at der blev udmøntet ialt kr. fra hovedkonto Reserve til overenskomstrelaterede udgifter til institutioner for børn og unge og for handicappede. Udmøntningen var begrundet i at der med virkning fra var blevet indgået ny overenskomst mellem PIP og Grønlands Hjemmestyre. Der var i det materiale som blev fremsendt til Finansudvalgets behandling den 14. december 2001 anført merudgifterne vedrørende perioden og for hele 2001, det hele opdelt på de enkelte institutioner. 2

5 På denne baggrund undrer Finansudvalget sig over det betydelige overforbrug der er konstateret i Landskasseregnskabet for 2001 på institutionerne. Udvalget har bemærket sig at Landsstyreområdet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked i regnskabsforklaringerne i vidt omfang forklaret merforbruget ved indgåelsen af den nye overenskomst. Med Finansudvalgets godkendelse i nærværende sag måtte Udvalget forvente og kunne forudsætte, at der hermed var sikret bevillingsmæssig dækning for disse udgifter. Finansudvalget finder at de oplysninger som Landsstyret har fremsendt til Finansudvalget som grundlag for behandlingen af denne sag ikke har været fuldstændige og korrekte, hvorfor Udvalget skal udbede sig Landsstyrets bemærkninger hertil. Finansudvalget skal opfordre Landstingets Revisionsudvalg til at undersøge sagen nærmere.. Hovedkonto Særydelse, rejseudgifter, mm., KIIPs institutioner; sag Finansudvalget godkendte den at uddannelsessøgende der er i uddannelse af mere end ét års varighed og som ikke medtager deres ægtefælle/samlever og børn, tilbydes 2 ekstra besøgsrejser. Ændringen var budgetneutral idet det blev forudsat at KIIP ville opnå tilsvarende besparelser på indkvarteringen. Regnskabstallet for 2001 viser nu at der på kontoen har været et overforbrug på kr., svarende til en overskridelse på 26%! På denne baggrund må Finansudvalget umiddelbart konstatere, at forudsætningen for bevillingen ikke kan siges at være opfyldt. Finansudvalget finder dette yderst betænkeligt, og skal anmode om Landsstyrets bemærkninger hertil samt iøvrigt opfordre Landstingets Revisionsudvalg til at undersøge sagen nærmere. I afsnit 12 har Finansudvalget fundet det nødvendigt med bemærkninger til Landsstyrets forvaltning af bevillingerne i finansloven og i tillægsbevillingsloven set i forhold til budgetlovens bestemmelser herom. Finansudvalget finder det meget tankevækkende at Udvalget i 2001 har godkendt bevillingsændringer til driftsbevillinger, som i princippet anses for at være styrbare bevillinger, på kr. og Landstinget på kr., mens Landsstyret uden overhovedet at søge ekstra bevillinger har brugt ca. 65 mio. kr. mere til driftsbevillinger alene inden for Landsstyreområdet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked og Landsstyreområdet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Finansudvalget skal vedrørende budgetlovens bestemmelser om bevillinger henvise til betænkningens afsnit 3 og 4.1. Finansudvalget skal påpege at budgetlovens bestemmelser naturligvis skal efterleves. Der er tale om en lov, og den skal følges. Finansudvalget skal hermed forsikre Landstinget om at Udvalget i sit videre arbejde vil gøre sit yderste til at sikre at Landsstyret efterlever bestemmelserne i budgetloven. 3

6 Finansudvalget finder ved behandlingen af TB-forslaget, at problemet på en måde ikke så meget er de søgte TB-bevillinger, som de mange manglende ansøgninger! Finansudvalget skal på denne baggrund kraftigt understrege at Udvalget forventer at Landsstyrets forslag til finanslov for 2003 specielt på det sociale og det uddannelsesmæssige område bliver udarbejdet på et realistisk og gennemarbejdet grundlag. Finansudvalget har i afsnit 13 synliggjort en korrespondance i november sidste år og i april i år med Landsstyremedlemmet for Økonomi. Jeg henviser til afsnittet. I afsnit 14 er problematikken omkring kommunernes manglende finansiering af døgninstitutionsområdet for børn og unge behandlet. Da Landsstyret åbenbart ikke har sikret fastsættelse af bestemmelser om efterregulering, har overforbruget på området betydet et indirekte tilskud fra Hjemmestyret til kommunerne til drift af området. Efter de eksisterende regler for byrde- og opgavefordeling mellem kommunerne og Hjemmestyret er der tale om et område, hvor kommunerne afholder 100% af udgifterne. Henstillinger fra Finansudvalget På baggrund af Finansudvalgets erfaringer fra behandlingen af forslaget til tillægsbevillingslov 2001, fra Udvalgets behandling af ansøgninger fra Landsstyret om bevillingsændringer og opfølgning herpå, samt fra omfanget af bevillingsoverskridelser i 2001 uden ansøgning om bevilling, jfr. Landskasseregnskab 2001, finder Finansudvalget anledning til afgive 6 henstillinger til Landsstyret; disse vil jeg henvise til betænkningen. Indstillinger fra Finansudvalget Efter Finansudvalgets meget grundige gennemgang af lovforslaget skal et enigt Finansudvalg indstille lovforslaget til vedtagelse i uændret form. Med disse bemærkninger skal jeg på Finansudvalgets vegne overgive Forslag til landstingstillægsbevillingslov 2001 til 2. behandling. Finansudvalget har følgende sammensætning: Landstingsmedlem Mikael Petersen, Siumut formand. Landstingsmedlem Jakob Sivertsen Atassut næstformand, Landstingsmedlem Mads Peter Grønvold, Kandidatforbundet, Landstingsmedlem Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit, Landstingsmedlem Simon Olsen, Siumut. Tak. Den næste taler er Landsstyremedlemmet for Økonomi med et svarnotat. Augusta Salling, Landsstyremedlem for Økonomi, Inuit Ataqatigiit. Tak. Landsstyret har modtaget Finansudvalgets betænkning til 2. behandling af forslag til Tillægsbevillingslov Det er med tilfredshed, at Landsstyret kan konstatere, at Finansudvalget indstiller forslaget til vedtagelse i uændret form. Finansudvalget behandler i betænkningen mange emner og herunder også emner af meget teknisk karakter. Der fremsættes de flere forslag og indstillinger til en forbedre budgetprocedure. Nogle af disse forslag vil blive inddraget og andre overvejet i Landsstyrets arbejde med Tillægsbevillingslov 4

7 2002 og forslag til Finanslov 2003 samt de løbende orienteringer om udviklingen i Landskassens økonomi. Jeg vil nu kommentere nogle enkelte af Finansudvalgets henstillinger særskilt. Finansudvalget indstiller til Landsstyret, at der i såvel Tillægsbevillingslov 2002 som forslag til Finanslov 2003, at der optages en tekstanmærkning so, bemyndiger Landsstyret til at ved regnskabsårets afslutning, at overføre merforbrug eller mindreforbrug på op til 2 % af bevillingen til næste finansår. Budgetloven åbner mulighed for, at Landsstyremedlemmet for Økonomi kan fastsætte bestemmelser om opsparing. Det tidligere Landsstyremedlem for Økonomi indførte 1. gang konkrete bestemmelser i budgetregulativ Jeg har efterfølgende valgt at videreføre disse bestemmelser. Der er således allerede i Budgetregulativet åbnet mulighed for at få opsparet til større anskaffelser. En generel bemyndigelse til Landsstyret om at overføre merforbrug på op til 2 % til det efterfølgende år vil derimod kræve en ændring af Budgetloven. Det er Landsstyrets vurdering, at et nyt lovgivningsarbejde der sigter imod, at udligne mindre budgetoverskridelse vil være en dårlig anvendelse af ressourcerne i administrationen. Der er i højere grad et behov for, at forbedre budgetopfølgningen og den økonomiske styring indenfor den eksisterende lovgivnings rammer. Finansudvalget henstiller til Landsstyret, at der taget de nødvendige initiativer til at sikre, at driften af døgninstitutioner for børn og unge ikke belaster Landskassens økonomi. KANUKOKA har ikke ønsket at indgå i en forhandling om dækning af de øgede udgifter til børn- og ungeområdet i Begrundelsen er at KANUKOKA ikke har haft indflydelse på budgetlægningen for Som konsekvens heraf har Landsstyret fremsendt en tillægsbevillingsansøgning til Finansudvalget som indeholder en ansøgning om yderligere midler til børne- og området i KA- NUKOKA vil blive inddraget i budgetlægningerne for børn- og unge i Herefter er det aftalt med KANUKOKA, at Landsstyret i løbet af et finansår skal have mulighed for at regulere taksten for anbringelse efter forhandling med KANUKOKA. Landsstyret forventer således, at kommunerne fra 2003 dækker alle omkostninger ved drift af døgninstitutionerne. Finansudvalget opfordrer i betænkningen Revisionsudvalget til at undersøge en række forhold nærmere. Landsstyret forventer derfor senere at f lejlighed til at kommentere Finansudvalgets bemærkninger på baggrund af en konkret henvendelse fra Revisionsudvalget. Desuden vil der under den efterfølgende behandling af Landskassens Regnskab 2001 blive mulighed for at drøfte mange af de spørgsmål som behandles i Finansudvalgets betænkning. Med disse bemærkninger overgiver jeg herefter lovforslaget til Landstingets videre behandling. Tak. Og nu er det partiernes, Kandidatforbundets og løsgængernes ordførere. Og jeg skal lige påminde om, at tidsfristen for talerne er for partiordførerne 30 minutter og for 2. gang 15. minutter og efterfølgende 10 minutter, og det gælder også andre landsstyremedlemmer. Dernæst er det Simon Olsen, Siumut. Simon Olsen, ordfører, Siumut. Vi har følgende bemærkninger til forslag til landstingstillægsbevillingslov 2001 fra Siumut. 5

8 Budgetloven er en fortsættelse af moderniseringen af Hjemmestyrets økonomistyring. Budgetloven er en konkretisering og præcisering af eksisterende regler for budgetforudsætninger og budgetlægning, hvor til blandt andet hører, at Landstingets økonomiske prioritering i løbet af et budgetår bør ske samlet i Finansloven. Som følge heraf er Tillægsbevillingsloven blevet efter Bevillingslov der vedtages efter et finansårs udløb. I en Tillægsbevillingslov formaliseres Landstinget og Landstingets Finansudvalgs tidligere beslutninger. Fra Siumut er vi tilfredse med og er glade for at Finansudvalget har behandlet af 2 af lovforslaget på deres møder, og nu fremlægger en betænkning til Landstingets 2. behandling af forslaget. Der citeres blandt andet fra betænkningen af Budgetloven, at der ikke kan afholdes eller disponeres udgifter uden forudgående bevilling. Ligeledes præciseres det, at ethvert Landsstyremedlem på ethvert tidspunkt er ansvarlig for bevillingerne til sit eget landsstyreområde. Ved denne bestemmelse præciseres det blandt andet, at udgifterne og andre budgetforudsætninger i Finansloven ikke kan afholdes uden på forhånd at have indhentet Finansudvalgets godkendelse. Siumut ligger selvfølgelig tilstadighed vægt på, at man i økonomistyringen nøje overholder Hjemmestyrets lovgivning, og netop på den baggrund har Siumut været med til indførelsen af ny lovgivning på området med det sigte, at Vi her i Grønland havde en sikker økonomistyring, hvilket blandet andet er sket ved vedtagelsen af landstingsloven om hjemmestyrets budget i Men det hedder også, at man ikke alene ved lovgivning kan sikre, at alt kommer til at virke efter hensigten, da vores krav i lovgivningen kræver noget for alle, kort sagt kræver lovgivningen en god og nødvendigt og hensigtsmæssigt planlægning på den ene side og på den anden side kræver den meget af administrationen, da det blandt andet kræves at man ikke skal overskride bevillingerne på de enkelte konto, og at hvis de rækker så skal det ansvarlige landsstyremedlem sammen med hele Landsstyret søge om flere midler fra Finansudvalget. I de sidste par år har vi erfaret, at Hjemmestyret budgetbevillinger via Finansloven til flere direktorater langt fra har været nok, og her tænker vi blandt andet på bevillinger til Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og ikke mindst Direktoratet for Sundhed og Miljø. Vi kan fra Siumut i forbindelse med Tillægsbevillingsloven ikke mindst inden for 2 områder, nemlig uddannelsesområdet og det sociale område se, at der har været tydelige problemer med at overholde de givne bevillinger. Som Finansudvalget påpeget, så har der været store overskridelser, og fra Siumut forventer, at dette vil indgå i Revisionsudvalgets behandling af Landskassens Regnskab for Derfor finder Siumut det ikke på sin plads, at gå mere i dybden med dette i forbindelse med nærværende dagsordenspunkt, da forholdene drejer sig om forhold uden for en Tillægsbevillingslov. Vi ønsker, at disse forhold behandles mere indgående i Revisionsudvalget. Vi har allerede tidligere i forbindelse med behandlinger af finanslove og tillægsbevillingslov tilstadighed opfordret Landsstyret til at drage omsorg for, at bevillingerne til de enkelte direktorater var i overensstemmelse med de faktiske behov, som også Finansudvalget adskillige gange og som også denne gang har henstillet, at man kun derigennem kan sikre, at direktoraterne undgår at overskride driftsbevillingerne. 6

9 Siumut er af den opfattelse, at følgende af Direktoratet for Økonomis deltagelse i styringen er negative. Det henstilles, at sagen behandles i Revisionsudvalget og vi skal henstille, at dette sammen med de forskellige forhold som Finansudvalget ønsker undersøgt nærmere tages op i Revisionsudvalget. Et enigt Finansudvalg indstiller blandt andet i deres betænkning, at forslaget godkendes i den foreliggende form. Det er overfor Siumuts landstingsgruppe og deres medlemmer i Finansudvalget blevet oplyst, at Landsstyret har fremsendt en tillægsbevillingsansøgning blandt andet for at være forberedt på budgetoverskridelse indenfor bestemte konti. Med disse bemærkninger fra Siumut skal vi indstille, at forslaget til Landstingstillægsbevillingslov her ved 2. behandling videresendes til 3. behandlingen i den foreliggende form. Tak. Dernæst er det Jakob Sivertsen, Atassut. Jakob Sivertsen, ordfører, Atassut. Tak. Landstingets Finansudvalgs betænkning vedrørende forslaget til Landstingstillægsbevilingslov hermed Atassuts bemærkninger til Landstingets Finansudvalgs betænkning. Vi har i Atassut efter nøje gennemgang af Finansudvalgets betænkning inden 2. behandlingen forstået at udvalget har været meget omhyggeligt i deres udarbejdelse, og har afdækket alle de spørgsmål der måtte være forekommet, dog har vi i Atassut nogle punkter som vi har fundet nødvendigt at kommentere. Landstinget vedtog ved efterårsmødet i 1999 lov nr. 8 den 29. oktober 1999, der omhandler Budgetloven. Denne lov trådte i kraft den 1. januar Atassut fandt det naturligt, at man i denne lov af 1. januar 2001 også tilføjede at bevillingerne til bygge- og anlægs- og renoveringarbejder også omfattes af denne lov. Denne vedtagelse beror på, at Landstingets lovmæssigt og efter de forskellige forskrifter og forskellige bevillingsmetoder har godkendt en bevilling skal denne vedtagelse respekteres af Landsstyret i henhold til Budgetloven. I de tilfælde Landsstyret anmoder om ekstra bevillinger er det meget nødvendigt, at de i Budgetloven indeholdende regler overholdes. Teknisk set er der i dag sket så store fremskridt, at man ved at trykke blot på en enkelt knap kan se, hvad de enkelte konto har tilbage af midler. De forskellige direktorater er blevet forsynet med alle mulige tekniske hjælpemidler, netop for at gøre deres arbejde så korrekt og så nemt som muligt, for at kunne opfylde de krav som kommer fra Landstinget. den debat vi har nu om Tillægsbevillingslov 2001 skyldes, at det merunderskud for bevillingerne for 1999 er på kr., der vedrører bygge- og anlægs- og renoveringsarbejder, og det er for at udligne dette, at man beder om en tillægsbevilling på kr. som ellers er bevilget for Vi er ikke forundret over de statsautoriserede revisorer som Landstingets Revisionsudvalg bemærkninger om, at Landsstyremedlemmet for Økonomi har overført midler på kr. fra Bygge-, Anlægs- og Renoveringsfonden for at pynte på regnskaberne for Man må respekterer, at disse midler er øremærket og at vi i Atassut er helt klart over, at dette skal respekteres. Da vi er medlem af Landstingets Finansudvalg, og således er med til det arbejde der 7

10 vedrører Tillægsbevillingslov 2001 som vi snakker om nu og at det eller kan være fristende at komme med flere bemærkninger skal vi blot henvise til Revisionsudvalget der varetager den videre behandling i sagen, hvorfor vi hermed ikke vil komme med yderligere kommentarer. Vi skal fra Atassut blot anbefale, at Revisionsudvalget behandler sagen som anbefalet og omhyggeligt under henvisning til Landstingets Finansudvalgs henvisninger. Med disse ord skal vi anbefale, at Tillægsbevillingsloven vedtages og anbefale, at den sendes til 3. behandling som den foreligger, og at Atassut vil stemme for forslaget. Tak. Næste taler er Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit. Josef Motzfeldt, ordfører, Inuit Ataqatigiit. Da Landstingsloven nr. 8 af 29. oktober 1999 om Grønlands Hjemmestyres Budget var til behandling og siden godkendte loven under Landstingets efterårssamling 1999 af det nuværende Landsting er de højtidelige taler og ansigter i alvorens folder fortsat i vores friske erindring. Lovforslaget blev da forelagt af den daværende Landsstyrekoalition, for med start af den igangværende valgperiode, at efterkomme og således lovfæste Landstingets efterhånden mangeårige efterlysning af lovinitiativ for en stram om veltilrettelagt økonomistyring af Landskassens midler. Loven som naturligvis skal respekteres som alle andre love retter sig først og fremmest til Landstinget og Landsstyret. Lovens 1 stk. 2 har følgende ordlyd: Landstingets Finansudvalg kan på Landstingets vegne i løbet af finansåret godkende nye eller ændrede bevillinger til uforudsete formål som efterfølgende optages på en Tillægsbevillingslov. Med andre ord er der til trods for en ønsket om en stram og veltilrettelagt økonomistyring med netop denne paragraf åbnet en klar mulighed for i løbet af et finansår at foretage ændringer i Finansloven, hvis eventuelle uforudsete forhold eller totalt ændrede forudsætninger tilsiger en sådan en. Denne bestemmelse giver ikke mindst Landsstyret, at uden nødvendigvis at tilsætte lovens ord og bogstaver med enten Landstinget eller Finansudvalgets godkendelse da at foretage ændringer af dele af Finansloven i løbet af et finansår, hvis forholdene tilsiger dette ved eksempelvis ved at forudsætningerne ved Finanslovens vedtagelse er ændret betydeligt. 1 stk. 3. lyder, at ingen udgift kan afholdes og ingen indtægter oppebæres uden forudgående bevilling. Inden vi kommenterer denne bestemmelse ønsker vi at henlede Landsstyret opmærksomhed på den lille, men dog ikke ubetydelige uoverensstemmelse imellem den grønlandske og danske formulering af denne bestemmelse. Vi ønsker uoverensstemmelsen rettet ved førstgivende lejlighed, hvor den sidste del af stykket i den grønlandske formulering tilsyneladende ukorrekt lyder: Ingen udgift eller forbruges økonomiske midler. Lyder den danske formulering mere logiske, den bestemmelse er klar og tydeliggørelse af teksten i stk. 2. at altså ændringer forudsætter bevilligende myndigheds Landstingets ellers Finansudvalgets godkendelse. Som allerede sagt vedrører Budgetloven først og fremmest Landstinget og Landsstyret. Sker der tilsidesættelse af loven er det derfor udfra loven om Landstinget og Landsstyrets ministeransvarlighedsloven som danner regelgrundlaget for hvad der videre kan ske. Her tænker vi naturligvis på de uhjelmede overskridelser som i stedet burde figurer i det fremlagte lovforslag om til Landstingstillægsbevillingslov. 8

11 I Budgetlovens 3 står nemlig følgende at læse. En bevilling er en bemyndigelse til et landsstyremedlem til at disponere efter nærmere fastsætte bestemmelser, det til enhver tid siddende landsstyremedlem er ansvarlig for det pågældende landsstyreområdes bevillinger. Den omtalte bestemmelse i loven om ansvar er af flere landsstyremedlemmer ikke fuldt overholdt eller ligefrem tilsidesat. Dette spørgsmål om de enkelte landsstyremedlemmers ansvar for sine handlinger vender vi tilbage til senere. Inuit Ataqatigiit kommentarer af behandling f dele af vores ordførerindlæg ved forslagets 1. behandling, som for det første kommenterer vi, at vores efterlysning efter Landsstyrets bemærkninger til at der kun er forbrugt mindre end halvdelen af bevillingen under konto , Sæsonledighed har fået Finansudvalgets tilslutning. Af det fremlagte forslag til Tillægsbevillingslov 2001 fremgår det, at Finansudvalget pr. 30. april 2001 har godkendt en bevilling til formålet på knap 1,9 mio. kr. Ud fra de faldne bemærkninger vil Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked under forslagets 1. behandling er det nærmest som om, at der ikke har været behov for bekæmpelse af sæsonledighed efter 30. april. Vi er klar over, at det nuværende landsstyremedlem ikke sad som landsstyremedlem på daværende tidspunkt. Ud fra daværende landsstyremedlem for området kraftige understregning af det meget store behov for bekæmpelse af sæsonledigheden fik vedkommende Landstingets accept af en bevilling på 6 mio. kr. Ud fra Landskassens Regnskaber for 2001 fremgår det at der kun var forbrugt kr. til formålet. Landstinget går naturligvis ud fra, at Landsstyrets årlige forslag til Finanslov er udarbejdet med respekt for Budgetlovens bestemmelser om veldokumenteret analyser som grundlag for finanslovsforslaget. Så selvom den oprindelige bevilling på 6 mio. kr. pr. 30. marts 2001 blev nedsat med 3,5 mio. kr. til forbruget på kr. af en restbevilling på 2,5 mio. kr. tegn på et sjusket forarbejde. Den form for fejlbudgettering bør Landsstyret være opmærksom på i deres udarbejdelse af forslag til Finanslov næste år. Konto Aktieindskud. Det er ligeledes med tilfredshed, at vi konstatere, at vores efterlysning af Landstingets krav i forbindelse med fornyet aktieindskud i NUKA A/S inden 1. marts indeværende år, at selskaber forelægges en strategiplan har fået Finansudvalgets tilslutning. Konto Særydelser, Rejseudgifter. Vores efterlysning under forslagets 1. behandling af Landsstyrets kommentarer til overforbrug på kontoen på 26 % er af Finansudvalget blevet udvidet. Ikke alene finder Finansudvalget denne overskridelse yderst betænkeligt men anmoder og Landsstyrets bemærkninger og i øvrigt opfordrer Landsstyrets Revisionsudvalg om at undersøge sagen. Anlægsområdet. Finansudvalgets konstatere, at Anlægs- og Renoveringsfonden ved sidste årsskifte indeholder mere end 1,1 mia. kr. anbefaler udvalget, at bevillingerne ikke mindst hvad angår renoveringen får bevillingen spredt ud på flere regioner end hidtil er tilfældet. I det Inuit Ataqatigiit op til flere gange har talt netop for denne større spredning hilser vi Finansudvalgets anbefaling med glæde. I fonden eksistens på knap 2 år viser erfaringer at der er alt for stor forsinkelse for afløb af de allerede bevilligede anlægs- og renoveringsmidler. Skal vi tage lære af denne tingenes skæve gang tyder det på, at det ikke er vejen, hvis vi fortsat bevilger anlægsmidler til kommuner som vi i forvejen ved næsten ingen afløb er eller er bagud med gennemførelse af anlægsarbejder til hvilke der er bevilget midler til. 9

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.:

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 12. december 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/00076 Orientering til

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.:

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 20. december 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00089 Orientering

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Budgetopfølgning og ansøgning om tillægsbevilling indenfor KIIIP s område

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Budgetopfølgning og ansøgning om tillægsbevilling indenfor KIIIP s område Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 20. december 2004 01.31.06/04-00088 Orientering

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 47. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og

Læs mere

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget.

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget. Inatsisartut Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 25. juni 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00037 Orientering til

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 27. april 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at sikre, at udviklingshæmmede unge skal kunne tildeles

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte 11-10-2004 EM 2004/39 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre tilbagebetalingspligten af de

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg 21. november 2008 EM2008/129 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg Forslag til Landstingslov om flyvepladser. (Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) Afgivet

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2016 om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på

Læs mere

Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd. Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet.

Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd. Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet. 18. maj 1998 FM 1998/18-3 Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd 3. behandling Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet. 1. Landsstyret nedsætter et Ligestillingsråd.

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 57 Beslutningsforslag til landstinget: at landsstyret pålægges at nedsætte et råd, der hurtigst muligt skal komme med koordinerede og samlede

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges om at tage initiativ til at gøre noget ved de grønlandske studerendes kollegieforhold

Læs mere

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at alderspensionister i tilfælde af nære pårørendes

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

FORTROLIG. Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning den 16. januar 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00095 (Landsstyremøde den 13.01.

FORTROLIG. Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning den 16. januar 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00095 (Landsstyremøde den 13.01. Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: 16. januar 2005 01.31.06/05-00095 Landsstyret FORTROLIG Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Almindelige bemærkninger Forslag til ændring af Landstingslov om landstinget og landsstyret indeholder 2 præciseringer af lovteksten. Dels præciseres Landstingets Revisionsudvalgs opgaver dels præciseres

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 17. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende forslag til Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil. (Medlem af Naalakkersuisut for Familie,

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut Kapitel 1 Selvstyret 1. Grønlands Selvstyre har den lovgivende og udøvende magt inden for overtagne sagsområder. Domstole,

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988 om landstinget og landsstyret Historisk

Landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988 om landstinget og landsstyret Historisk Landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988 om landstinget og landsstyret Historisk Kapitel I. Landsting, landsstyre, udskrivning af landstingsvalg og habilitet 1. Landstinget træder sammen snarest muligt

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Tidspresset under Inatsisartutsamlingerne har i de senere år været stigende, ikke mindst under efterårssamlingerne. Dette vanskeliggør

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. september 2004 EM2004/29 Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn og unge er vedtaget på Forårssamlingen 2003. Anvendelsen

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 19. oktober 2007 EM 2007/60,61 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg og Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 6. oktober 2010 EM 2010/15 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Den gældende forretningsorden er udarbejdet i 1999 med udgangspunkt i landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988

Læs mere

Budgetopfølgning April 2013

Budgetopfølgning April 2013 Budgetopfølgning April 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. juli 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter ved udgangen af april

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM 2013 pålægges at fremlægge en redegørelse for Inatsisartut om de offentlige

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende EM 2015/62: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en grundlovsforberedende kommission & : Forslag til Inatsisartutbeslutning

Læs mere

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1.

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. 4. mødedag, fredag den 26. september 2008. Dagsordenens punkt 67 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. behandling)

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende RETTELSE BETÆNKNING afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges tiltag for etablering af boliger til rejseledsagere, nære pårørende til

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende EM 2017/122: Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2017 om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. (Tilskudsforhøjelse)

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest på FM2016 at fremsætte forslag til ændring

Læs mere

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt.

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt. Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: J.nr.: 29. juni 2005 01.31.06/05-0119 Orientering til Landsstyret

Læs mere

Ulloq/Dato: 4. november 2003

Ulloq/Dato: 4. november 2003 Inatsisartut Aningaasaqarner mut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: 4. november 2003 03/01.36.02.06-32 J.nr.: Orientering

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Markedsudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingslov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Markedsudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingslov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. 24. oktober 2000 EM 2000/22 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Markedsudvalg vedrørende Forslag til Landstingslov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Afgivet til 2. behandlingen af lovforslaget

Læs mere

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. 11. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til opprioritering

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende

BETÆNKNING. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til FM 2015 med udgangspunkt i behovet for uddannelse og opkvalificering af

Læs mere

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en kommission, der skal evaluere indretningen af den samlede offentlige administration.

Læs mere

TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2006

TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2006 TILLÆGSBETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til Landstingsfinanslov for 2006 Afgivet til lovforslagets 3. behandling Landstingets Finansudvalg har under behandlingen bestået

Læs mere

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget. Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender

Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget. Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: J.nr.: 7. januar 2008 01.31.06/07-00305 Spørgsmål til Landsstyret

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

Og det er vores sidste mødedag, som vi skal prøve på at færdiggøre.

Og det er vores sidste mødedag, som vi skal prøve på at færdiggøre. 18. mødedag, torsdag den 23. marts 2006, kl. 13:00 Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Og det er vores sidste mødedag, som vi skal prøve

Læs mere

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 24. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at kontakte kommunerne med henblik på at vurdere antallet af,

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 20. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Landsstyrets fortsatte arbejde med Folkesundhedsprogrammet

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 85 Beslutningsforslag til, at landsstyret pålægges at undersøge mulighederne for sammen med Danmark at oprette et center for international forskning

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge. 2. mødedag, onsdag den 5. marts 2008. Dagsordenens punkt 42. Forslag til Landstingsbeslutning jævnfør forretningsorden 32 stk. 6, 2 om at de skattemæssige fradrag med mere for 2009 fastsættes således,

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende () BETÆNKNING afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at arbejde for at få indarbejdet nye retningslinjer for at

Læs mere

INATSISARTUTLOV OM INATSISARTUT OG NAALAKKERSUISUT. Januar 2014

INATSISARTUTLOV OM INATSISARTUT OG NAALAKKERSUISUT. Januar 2014 INATSISARTUTLOV OM INATSISARTUT OG NAALAKKERSUISUT Januar 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Selvstyret Den lovgivende magt Udenrigs-

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2011

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2011 FM 2012/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2011 Grønlands Selvstyre INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov 2011 3 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004 Inatsisartut Aningaasaqarn e r m u t ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 6. april 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00022 Orientering

Læs mere

2. oktober 2006 EM 2006/52 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

2. oktober 2006 EM 2006/52 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 2. oktober 2006 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag om Landstingets udtalelse til forslag til lov om pengesedler i Grønland Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartut lov om sprogpolitik. Afgivet til lovforslagets 2. behandling

Læs mere

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 25. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til fastsættelse af minimumsregler for

Læs mere

4. november 2008 EM 2008/10 (EM2007/39) BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. Vedrørende

4. november 2008 EM 2008/10 (EM2007/39) BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg Vedrørende Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge. (Hjemmelsbestemmelse til fastsættelse af regler

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 114 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 3. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 26. april 2006 FM 2006/29 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Formålet med ændringsforslaget: Reglen, i 7, stk. 1, i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler,

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 5. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse.

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 24. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkenmisut FM 2017 at fremlægge en strategi- og handlingsplan,

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Først vil jeg gerne vise, hvordan IMAK mener, det kan sikres. Dernæst hvorfor IMAK ikke mener, at det fremlagte lovforslag sikrer det.

Først vil jeg gerne vise, hvordan IMAK mener, det kan sikres. Dernæst hvorfor IMAK ikke mener, at det fremlagte lovforslag sikrer det. 1 Oplæg til Landstingets udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Indledning Som bekendt har IMAK s bestyrelse skrevet til samtlige landtingsmedlemmer og landsstyret efter, at landsstyrets forslag

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008.

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. Dagsordenens punkt 142 Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre

Læs mere

Dirigenten må betragtes som forsamlingens tillidsmand og skal lede mødet i overensstemmelse med medlemmernes tarv. Dirigenten skal

Dirigenten må betragtes som forsamlingens tillidsmand og skal lede mødet i overensstemmelse med medlemmernes tarv. Dirigenten skal Dirigenten Inden vi går over til at se på dirigentens virke, skal det påpeges, at det er store krav, man stiller til en dirigent. Hvis et møde skal afvikles under ordnede forhold, må der være en dirigent.

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2008 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2008 på 761.509.000

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. december 2005 VM 2006/13 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Det nuværende regelgrundlag for udøvelse af havnemyndighed er 1 i Hjemmestyrets bekendtgørelse

Læs mere

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117.

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117. 23. mødedag onsdag den 18. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit I dag er der 13 punkter på

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. 23. april 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015 Administrativ oversigt over taletider 2015 Revideret marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Forslag til Inatsisartutlov....6 2.1. Lovforslag fra Naalakkersuisut... 6 2.2. Lovforslag fra Medlem

Læs mere

23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Svar: Der skal henvises til besvarelsen under spørgsmål 1. 2/8

Svar: Der skal henvises til besvarelsen under spørgsmål 1. 2/8 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler.

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler. 22. november 2008 EM2008/152 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om efterskoler. Afgivet til lovforslagets 2. behandling Landstingets Kultur-

Læs mere

TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2007

TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2007 12. november 2006 TILLÆGSBETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til Landstingsfinanslov for 2007 (Afgivet til lovforslagets 3. behandling) Landstingets Finansudvalg har under

Læs mere