Maj Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton"

Transkript

1 Stiftet 10. december årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26: Fodboldåret Se side 28-29: Håndboldåret Se side 30-34: Det nye tag Badminton Se side 8: Læs alt om: Solsikkefesten 40 år se program. Alt om de netop overståede indendørssæsoner, status på kunststofgræsbanen, nyt fra hallen. Tennis er nu også klar og meget andet... Forår i luften Friluftsbadet er blevet renoveret Se side 18-19: Krolfspillerne på græs... Se side 12-13: Morud Idrætsforening Cykling Arkivfotos fra Solskikkefest se mere inde i bladet...

2 2 Vitalitet maj 2013

3 Telefonliste Morud Idrætsforening Hovedformand Preben Jensen Næstformand Bent Soelberg Hovedkasserer Klaus Ølund Larsen Sekretær Lisbeth Lifland Jensen Handygruppen KA SÆL Knud Pedersen Formand for hallen Hans Henning Nielsen Langesøhallen Cafeteria / køkken Mads Jungsholm Rengøring af hallen Kristian Jørgensen Solsikkeudvalget Winnie Nielsen Loppemarkedet Lars Møllegaard Arkiv & Historieudvalget Torben Skovhus Afdelingsformænd Badminton Jan Hinze Bridge Bo Antonsen Fodbold Leif Mortensen Gymnastik Mette Mathiesen MIL (løbeafdelingen) Håndbold Majbritt Filtenborg Volleyball (underafdeling af håndbold) Niels Sandgaard Svømning Thomas Skovhus Tennis Dion Jørgensen Krolf Vibeke Ølund-Larsen Cykling Kristian Kyed Klubhuset Vitalitet Erling Jensen Deadlines: Side 15 Vitalitet maj

4 Hus- og badejer igen Af Preben Jensen, hovedformand. Foto: Liselotte Markvard Grønfeldt. Nordfyns Kommune har nu givet tilsagn om at give idrætsforeningen skøde på såvel klubhus som friluftsbad. Dermed anerkender kommunen omsider idrætsforeningens ejerskab af begge bygninger, som fejlagtigt var blevet registreret af den tidligere Søndersø Kommune som kommunalt ejede. Fejlregistreringen skete i forbindelse med opstarten på det landsdækkende register med ejendomsdata, Bygnings- og Boligregistret, i daglig tale BBR-registret. Vi gjorde straks mundtlig indsigelse mod det kommunale ejerskab, idet vi allerede anså os som ejere af såvel klubhus som friluftsbad. Vor indsigelse blev ikke taget til følge med henvisning til BBR-registret. Vi udbad os derfor et møde med kommunen og indledte dermed i august 2008 en række møder, mails og telefonsamtaler over adskillige år for at få idrætsforeningens ejerskab af bygningerne anerkendt. I april 2011 fik vi den første indrømmelse, idet kommunalbestyrelsen valgte at anerkende vort ejerskab af friluftsbadet, men uden at ville give os juridisk bindende papir på det. Kommunalbestyrelsen strakte sig da til at anerkende idrætsforeningens brugsret til friluftsbadet i 11 år. Bemærk brugsret! Vi stod fast og krævede et skøde på begge ejendomme, men blev afvist. Her for nylig besluttede Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, at tovtrækkerierne igennem 5 år skulle ophøre. Morud Idrætsforening får skøde på klubhus og friluftsbad. I samme forbindelse får vi en lejekontrakt over år med kommunen på det samlede jordstykke mellem åen og vejstykket, som går forbi klubhus og ender netop bag ved friluftsbadet. Som leje for dette kileformede areal skal vi betale et symbolsk beløb, mens kommunen betaler alle Kommunens påtagede ejerskab blev først synliggjort over for os, da vi i begyndelsen af april 2008 modtog et brev fra kommunen med overskriften: Køb et klubhus for næsten ingen penge. I brevet blev henvist til, at kommunen mente, at bygningerne havde det bedst som ejet af brugerne, altså foreningen. 4 Vitalitet maj 2013

5 omkostninger ved skødeskrivning og lejekontrakt mv. Overdragelsen får virkning fra 1. juli i år. Tilbage er nu et hængeparti, nemlig omklædningsbygningen, som er sammenbygget med Langesøhallen. Også den bygning mener kommunen at eje, hvor vi siden og dermed parallelt med tvisten om klubhus og friluftsbad - har påberåbt os det halve ejerskab, men tidligt vist os interesseret i forhandlinger med kommunen om overtagelse af deres halvpart. Vor henvendelse herom har været ignoreret igennem de mange år trods vore gentagne rykkere. Først for nylig har kommunen vist sig interesseret i at lade Langesøhallen overtage bygningen og ønsker forhandlinger herom med hallen. Omvendt er kommunen orienteret om, at vi i idrætsforeningen endnu ikke har taget stilling til en eventuel overdragelse af vor halvdel til hallen, idet vore fremtidige økonomiske vilkår herved ikke kendes. Resumé: 2 sejre og 1 hængeparti på 5 år. Preben Jensen, hovedformand. Fremover behøver du kun at besøge et sted, når du vil have nyt om, hvad der sker på Nordfyn. Alt om arrangementer, gode historie m.m. Hjælp os! Har du en historie omkring din virksomhed. Mangler et sted at vise din annonce. Har nogen fantastiske billeder omkring Nordfyn. En begivenhed som vi andre må deltage i. KontaKt Annoncering og artikler: Blæsbjerghus Erling Jensen, Journalist/annoncesælger tlf Billeder og begivenheder: Kornelius Grafisk Mette Lykke Kornelius, Grafiker tlf Vitalitet maj

6 Morud Idrætspark og kunstgræsbane Som læser af Vitalitet spørger du måske dig selv - sker der noget? Bliver det til noget? Hertil er vi nogle, der klart kan svare JA! Morud Idrætsforening har nedsat en arbejdsgruppe, som er i gang med projektet. Arbejdsgruppen består af: Leif Mortensen Nico Deconnick Lars Duus Madsen Thomas Brooksby Gitte Clemmensen Chresten Clemmensen Jakob Dons Det er denne arbejdsgruppe, der har udarbejdet projektbeskrivelsen omkring Morud Idrætspark. Det er ligeledes denne arbejdsgruppe, der har dialog med kommunen om projektet samt kommunikation med DBU, for at vi har kunnet bevare vores tilskud herfra. Placering af Kunstgræsbanen i Morud Efter samråd med Nordfyns Kommune er det vores kampbane, der skal erstattes af en kunstgræsbane. Planene er, at kunstgræsbanen bliver væsentlig større end den nuværende bane, idet 11-mandsbanen flyttes lidt, og der bliver plads til ekstra 3/5-mandsbaner for enden. Således får vi et væsentligt større trænings- og kampareal. Kunstgræsbane - hvad er det? Det lyder måske så nemt, men eftersom ingen i arbejdsgruppen før har prøvet at få anlagt en kunstgræsbane, så er det på mange områder en stor udfordring. Arbejdsgruppen har været i dialog med en konsulent fra DBU omkring opmærksomhedspunkter i forhold til etablering af en kunstgræsbane. De fleste kunstgræsbaner på Fyn og enkelte i det jyske er blevet besøgt, og vi har været i dialog med en del af klubbernes nøglepersoner og/eller green-keepere. Alt sammen for at få et indblik i en kunstgræsverden. Valg af leverandør I marts udsendte vi udbudsmateriale til 4 leverandører for at få tilbud og beskrivelser af deres forslag til en kunstgræsbane i Morud. Den 5. april 2013 modtog vi tilbud fra de 4 leverandører. Arbejdsgruppen har gennemgået tilbuddene og har efterfølgende haft dialog og møder med leverandørerne for at få deres beskrivelser og forklaringer til det fremsendte materiale. I løbet af uge 18 vil arbejdsgruppen udarbejde en indstilling til fodboldafdelingens bestyrelse samt til hovedbestyrelsen for Morud Idrætsforening. Foreløbig tidsplan for projektet Primo maj Maj Maj Valg af leverandør Indhentning af tilladelser dvs. byggetilladelse til lysmaster samt miljøtilladelser Planlægning af anlægsarbejdet 1. juni Påbegyndelse af anlæggelse af kunstgræsbanen 5. august Indvielse af den nye bane 6 Vitalitet maj 2013

7 Finansiering Finansieringen af banen er næsten på plads, men der er fortsat ikke penge til lysmaster, et isoleret skur til maskiner og materiel, mål på hjul, hegn og fliser omkring banen. Arbejdsgruppen vil derfor fortsat søge fondsmidler for at få yderligere midler, så vi fra start kan få alle vores ønsker til den nye bane opfyldt. En kunststofbane uden disse ting vil vi meget gerne undgå. En del af vores egenfinansiering til projektet er forudsat fremskaffet via Sponsor-cykelløb, som vil blive afholdt i løbet af Så tag nu rigtig godt imod rytterne, når de kommer ud for at lave kontrakter med jer. Det går til et super formål. Er du vores nye green-keeper? En kunstgræsbane er ikke meget værd uden, at der er en eller flere alt-mulig-mand/kvinde til at vedligeholde banen. Derfor efterlyser vi allerede nu en gerne 2 eller 3 - der i samarbejde kunne tænke sig at stå for vedligeholdelsen af banen og til glæde for alle på den måde hjælpe foreningen og byen. Vi tror ikke, at det er en tidsmæssig voldsom opgave, men vi ved, at det bliver en utrolig vigtig opgave. Leverandøren af banen vil naturligvis uddanne og oplære i bedst mulig vedligeholdelse, så det kræver ingen særlige evner blot engagement og en lyst til at hjælpe og glæde os alle med en fed bane i årene, der kommer. Eventuelle interesserede kan naturligvis blot henvende sig til en af arbejdsgruppens medlemmer. På arbejdsgruppens vegne Gitte og Jakob Vitalitet maj

8 Badmintonsæsonen Så er endnu en sæson ved at være slut. Vi har haft en god sæson, hvor der har været næsten 60 unge mennesker til træning om eftermiddagen, hvilket betød at pigerne var nødt til at dele de unge mennesker op i 4 hold. Herved kunne de kun træne en gang om ugen. Fodbold Efter 10 år holder Cecilie Hinze som træner. Foto: Jon Rasmussen. ville ikke flytte deres træning lørdag morgen. Ellers kunne vi have tilbudt træning 2 gange om ugen. Motionister kunne vi godt bruge lidt flere af på de senere timer. Vi havde som tidligere juleafslutning med æbleskiver og saft i cafeteriaet, det blev som altid værdsat af de unge mennesker. Vi skal i år sige farvel og tak til Cecilie. Herfra skal lyde en stor tak for dine næsten 10 år som træner. Cecilie har valgt at stoppe som træner, fordi hun flytter til Odense og derfor ikke kan afse tid til både at være træner og passe sine studier på Syddansk Universitet. Vi vil savne dig fremover. Tak for din store indsats. Her skal også være en tak til vore sponsorer Danske Bank, Ketshop og DGI-fyn. Tak til trænerne. Tak til Jon og Lene for jeres arbejde i forbindelse med Solsikkefest og Kommunemesterskaberne. Tak til min bestyrelse for indsatsen i årets løb. Tak til Morud IF s bestyrelse for samarbejdet i året der gik. På Morud Badmintons vegne Jan Hinze. Vi har ikke haft hold tilmeldt turnering i år på grund af de mange nye spillere og den store spredning i niveau. Som vi plejer, blev der holdt kommunemesterskaber for Nordfyn ungdom, hvor der var lidt færre tilmeldinger i år (84) mod 100 sidste år, men takket være et sponsorat fra Danske Bank Morud, blev der ca kr. i overskud på stævnet. I år har der været et overskud på ca kr, så der må være genvalg til Ingmar. 8 Vitalitet maj 2013

9 NATURGAS din nemme vej til grøn energi I dag dækkes næsten en tredjedel af Danmarks el- og varmebehov af naturgas. Fremover vil gasnettet blive brugt til både naturgas, bionaturgas og andre grønne gasser. Med din naturgasinstallation medvirker du til den succesfulde overgang til et grønnere Danmark. Der vil også i fremtiden være gas i Morud og din naturgas vil gradvist blive erstattet af hel CO2-neutral grøn bionaturgas. Skifter du fra olie til gas, kan du spare op til 35 % på din varmeregning. Skifter du dit gamle naturgasfyr ud med et nyt kondenserende fyr, kan du spare op til 30 %. Derfor kan du også få energisparetilskud på kr. fra Naturgas Fyn. Vitalitet maj

10 Langesøhallen informerer Langesøhallens repræsentantskabsmøde den 19 marts var velbesøgt, og det er dejligt at se både borgerforeningen og idrætsforeningen repræsenteret med interesserede i hallens virke og fremtid. Valget udmøntede sig i at undertegnede (Hans Henning Nielsen) blev valgt som formand. Bestyrelsen har konstitueret sig således: Formand Hans Henning Nielsen Næstformand Arne Larsen Kasserer Thaya Sinnathurai (nyvalgt) Sekretær Ole Hartung Medlem Kim Frederiksen (nyvalgt) Suppleant Frank Bejlegaard (nyvalgt) og som gerne vil deltage i bestyrelsesmøder m.v. Der ligger mange opgaver forude for bestyrelsen, bl.a. er der ved at blive indhentet tilbud på dels udbedring af murværk (fuger specielt i den vestvendte side ud til fodboldstadion). Taget på cafeteriabygningen har det meget dårligt. Endvidere planlægges renovering/ændring af hele forhallen så forhallen kan komme til at fremstå indbydende med nye døre belysning m.v.) gå hurtigt med at få sat en del af projekterne i gang allerede i juni måned Dette, sammenholdt med den nye driftsstruktur, som hallen nu drives under gør, at der er en del flere egne midler til renoveringer/forbedringer. Hallen er i forbindelse med Morud Idrætsforenings etablering af kunstgræsbane blevet spurgt, om MI`s omklædningsbygning kan indgå i hallens ejerskab og administration. Denne sag behandles i kommende måneder. Som sagt så er der mange bolde i luften og vi fra bestyrelsen i hallen håber og tror, at der frem til den nye sæson er sket en hel del. Jeg skal også nævne, at der er anskaffet en ny plænetraktor, og ka sæl ` gruppen er i gang med de udendørs opgaver (muldvarpeskud græs) det lover godt. Hans Henning Nielsen Formand. Der arbejdes på en løsning, så hallens 2 omklædningsrum også om sommeren kan indgå i bl.a. fodboldens behov for mere kapacitet på det område. Når så mange ting undersøges og tilbud indhentes, er det bl.a. på baggrund af, at Nordfyns kommune har udmeldt en pulje på l million kroner i 2013 til hallerne netop til sådanne forbedringer. Ansøgningsfristen er 10. maj, og vi får svar ultimo maj, så det kan forhåbentligt Langsøhallen. Foto: Erling Jensen, Blæsbjerghus 10 Vitalitet maj 2013

11 Morud Åbent alle ugens dage fra Vitalitet maj

12 Krolf og Petanque Sæson 2013 er endelig kommet i gang. Det varede jo lidt inden sne og frost var væk fra banen, men endelig fik solen og temperaturen bugt med de frosne huller. Fremmødet er rigtig flot, og der er også kommet nye medlemmer til - men der er selvfølgelig altid plads til flere - så bare kom ned og prøv spillet. Spilletiderne for krolf er tirsdag kl og onsdag kl og for petanque mandag kl Nordfynsmester 2013: Erik Guldager blev Nordfynsmester Foto: Vibeke Ølund. Afdelingen holdt generalforsamling den 15. april med et pænt fremmøde. Formanden aflagde beretning og fortalte om det første år som selvstændig afdeling. Der blev fortalt om de sociale arrangementer og bemandingen af pølsevognen under Solsikkefesten, og om at alle 3 Solsikkehold har klaret sig godt og fortsat er i 2. division på Fyn. Der blev fortalt om den nye indendørs aktivitet Bowls, som helt sikkert er kommet for at blive. Og så var der valg ifølge lovene. Der var genvalg til alle. Den 20. april var vi inviteret til Nordfynsmesterskaberne hos Win Win, og det viste sig at blive en herlig dag. Vejret viste sig fra sin solrige side og Solsikkerne fik en 1., 2. og 4. plads - så det var svært at få armene ned. Erik Guldager blev Nordfynsmester og Holger Nissen blev nr. 2 og Vera Guldager løb med 4. pladsen. I det hele taget en god og lang dag sammen med spillere fra Særslev og Win Win. Hygge : Der er også tid til at hygge sig, når der spilles krolf. Foto: Vibeke Ølund. Vibeke Ølund Formand Her er de fire finalister: Fra venstre: Vera, Henny, Holger og Erik. Foto: Vibeke Ølund. 12 Vitalitet maj 2013

13 Opråb fra Krolf Kære forældre til unge mennesker i Morud. Så har vi foråret tæt på og med det følger desværre igen problemerne ved friluftsbadet, krolfbanen og det omliggende område. Problemet er de unge, der om aftenen holder til dernede og griller, drikker øl/vand og har det rart. Det har vi ikke noget imod, MEN de skal lære at rydde op, inden de går hjem!. tilfælde hvor der ikke er ryddet op vil de pågældende blive kontaktet for at bringe forholdene i orden. Hører gerne fra jer her på siden. Tak for hjælpen. Jens Dalsbo/MI-Krolfafd. Dette er en betingelse for at fortsat at benytte området. Vi har brug for jeres hjælp for at opnå dette. Der er brugt tid på at fjerne flasker, dåser, affald efter den seneste sammenkomst i sidste weekend. Det vil vi ikke gøre fremover. Der er også bilspor på krolfbanen - dette kan absolut ikke tolereres. Der er sat overvågnings-kameraer op, så vi kan se, hvilke personer, der har været tilstede. I de Det er hyggeligt at spille krolf, blot orker vi ikke først at bruge tid på at fjerne affald m.m. Energivejlederen spørger HVOR LUNER DINE PENGE MEST? Hold på varmen - og hold dine penge, I DIT HJEM Isolér tag & facade Skift glas & vinduer RING: & FÅ RÅD TIL MERE! I tæt samarbejde med lokale håndværkere Selvfølgelig! Morten Grønfeldt Grønfeldt Bolig ApS Telefon Vitalitet maj

14 Tennis Vi har stadig plads til dig! Banerne er klar og sæsonen så småt i gang, trods det kølige vejr. Hvis du har lyst til at spille tennis, kan du melde dig hos: Leif Christensen tlf Priser: Seniorer fast tid Fleks tid Familie Juniorer u/18 år 500 kr. 425 kr kr. 200 kr. Hjælpetræner søges Tennistræner, Leif Christensen, søger en hjælpetræner. Der er mulighed for at komme på trænerkursus (dog først i næste sæson) Meld dig hvis du har lyst. Vi søger også medlemmer til at hjælpe til ved Solsikkefesten sidst i august. (Sidste år var der desværre ingen der meldte sig) Kom nu! Indtægten går til et godt formål. Er der spørgsmål? Henvendelse til: Juniortræning er i gang, der er mulighed for at låne ketcher til prøvetimer (også køb). Leif Christensen tlf Keld Mikkelsen tlf Juniortræning: hver onsdag kl Bestyrelsen ønsker alle nye samt gamle medlemmer en god sæson 2013 nyt // få et kreativ syn på din virksomhed STAKLADEN.DK//MORTEN DARUM ANDERSEN ÅBAKKEVEJ 9 DK-5462 MORUD STAKLADEN.DK //TLF.: MAIL: 14 Vitalitet maj 2013

15 Vitalitet Redigering / layout / annocer Erling Jensen, Stof sendes til: Erling Jensen Blæsbjergvej Morud Mobil: Deadlines 2013: Blad 4: Blad 5: Vitalitet maj

16 snedker & tømrer Vi har TAG på dit TAG partnerhouse.dk Adupont tilbyder alt i tagløsninger. Vedligeholdelse, nedtagning og udskiftning af alle slags tage. Tlf.: Åbningstider: Mandag: lukket Tirsdag-torsdag: kl Fredag: kl Lørdag: kl Tlf Vitalitet maj 2013

17 Vitalitet maj

18 Friluftsbadet er parat til en ny sæson. Friluftsbadet er blevet renoveret Så er vi kommet i gang i Friluftsbadet. Det er næsten et par år siden, at vi fik medhold i en klage over de skiferplader, som var lagt på taget af Friluftsbadets bygning, og nu fik vi endelig lavet en arbejdsplan for udskiftningen af skiferpladerne. Vi startede lørdag den 20. april, hvor der mødte ca. 12 frivillige op. Deriblandt var der en del nye ansigter. Det er en fornøjelse, at komme rundt og få positive tilbagemeldinger fra alle, som man spørger om hjælp. Det gjorde også, at vi havde fået skiferpladerne af hele taget på kun 5 timer. Samme dag blev også brugt til at få fjernet den store presenning, der dækker bassinerne om vinteren, for at der ikke skal komme for meget skidt ned i vandet. Det viste sig desværre, at den lange vinter havde sat sine spor i det store bassin. Skaderne var så langt under den normale vandlinje, at vi var nødt til at pumpe en del af det vand ud, som ellers står i bassinet hele året rundt. Det kom til at gå ud over den årlige fiskekonkurrence, som måtte aflyses, men vi vender tilbage med den igen til næste år. Prisstigning Vi har lavet en prisstigning på entrébilletterne i år, men det vil fortsat være muligt at købe sæsonkort til sidste års priser. Tilbuddet gælder til og med søndag den 9. juni Gratis svømmeundervisning I år ligger den gratis svømmeundervisning fra mandag den 15. juli til den 27. juli. Alle skolebørn i Nordfyns Kommune fra 2. til 7. klassetrin kan deltage. Undervisningen tilrettelægges af Morud Friluftsbad, og der vil blive lagt vægt på vandtilvænning, forbedring af svømmeteknik og på at give eleverne sikkerhed i og ved vandet. Ovenstående opnås gennem vandlege, livredningsteori og almindelig svømmeundervisning. Eleverne får samtidig mulighed for at erhverve De Danske Svømmeprøver. Vi håber, at vi ses den 5. juni kl til sæsonåbningen, og håber på en rigtig god og varm sommer. Thomas Skovhus, formand Friluftsbadet. 18 Vitalitet maj 2013

19 Friluftsbadet er blevet renoveret. Fotos: Thomas Skovhus. Vitalitet maj

20

21

22 SÆT X I KALENDEREN UGE 35 - DER GÅR DET LØS

23 SOLSIKKE REKORDEN 2013

24 Gymnastik Søndag d. 17. marts holdt gymnastikafdelingen forårsopvisning. Udenfor var der ikke meget forår i luften, men indenfor i hallen emmede det af aktivitet fra de mange gymnaster på gulvet. Det blev en dejlig dag, hvor alle hold viste rigtig flot gymnastik, og dagen blev rundet af med en flot opvisning af Ringe Fri- og Efterskole. 140 elever på gulvet krævede først en lille omflytning af borde og stole, og så gik de ellers i gang med sang, musik og gymnastik. En perfekt afslutning på en søndag med masser af gymnastik. Tak til alle som hjalp til på denne dag, og også en tak til de mange tilskuere, der blev lige til det sidste. Nu holder gymnastikken pause ind til efteråret, og vi skal bruge foråret til at få planlagt en ny sæson til september. Det er altid spændende, om der kan findes trænere til de mange hold. Der skal bruges mange hænder til de mange hold, og vi ved allerede nu, at vi kommer til at mangle hænder til næste sæson. Måske kunne du tænke dig at hjælpe til? Vi kommer til at mangle hjælp til et puslingehold for drenge 4+5 år og måske også til nogle springhold. Det plejer ikke at være vanskeligt at skaffe hjælpere til holdene, men vi søger ledere, som kan stå for holdene. Vi kan tilbyde gode kurser fra DGI, så man kan blive klædt godt på til et instruktørjob i afdelingen. Du kan kontakte os på hvis du er interesseret. God stemning på generalforsamlingen Tirsdag d. 16. april holdt gymnastikafdelingen generalforsamling. Vi var 10, og der var en god stemning med en god debat om vores aktiviteter. Der var genvalg til Heidi Hansen og Mette Mathiesen for 2 år. Jeg tager 2 år til, men så skal der findes en ny formand. Jeg vil arbejde på, at der i de 2 år kan findes en ny, som vil blive sat ind i arbejdet i afdelingen. Er du interesseret i bestyrelsesarbejde, så er du velkommen til at skrive til mig for at høre nærmere om, hvad dette arbejde går ud på. Jeg ved også, at der i de kommende år vil være udskiftning i bestyrelsen, så det er ikke kun en ny formand, vi skal bruge, men også almindelige bestyrelsesmedlemmer bliver der brug for. Vil du have indflydelse, så er det nu, du skal forhøre dig. Men ellers vil jeg ønske jer alle en god sommer og på gensyn til efteråret. Mette Mathiesen. Har du andre ønsker til nye hold er du også meget velkommen til at kontakte os. 24 Vitalitet maj 2013

25 Stemningsbilleder fra gymnastikopvisningen. Fotos: Liselotte Markvard Grønfeldt. - Hjælpen er på vej Din nye lokale leverandør af: Gamer PC Bærbar PC apple produkter Mobiltelefoner av og Tv udstyr vi designer også din nye hjemmeside, og hjælper dig med din annoncering - om den er online eller på tryk. Mangler du en webshop, eller skal den fornyes, så kontakt os. Bestiller du inden den 1. juli 2013 får du gratis levering (på hele Fyn) ring på eller læs mere på Vitalitet maj

26 Stemningsbilleder fra gymnastikopvisningen. Fotos: Liselotte Markvard Grønfeldt.. Fra toppen af Fyn Det hedder vores gymnastikhold, som skal deltage i Landsstævnet i Esbjerg. Vi startede træningen den 3. april, og vi bliver ca. 35, som tager af sted. Vi glæder os meget til igen at være sammen i et stort fællesskab med andre fra hele Danmark. Vi skal give opvisning fredag den 5. juli et sted i Esbjerg, og så skal vi ellers hygge os med at se en masse gymnastik, heppe på krolfholdet, og se verdensholdet og efterskolernes festaften på Blue Water Stadion. Vi skal hygge os på campingpladsen og forhåbentlig viser sommeren sig fra sin bedste side med sol lige som sidste gang i Holbæk. Landsstævnet skydes i gang torsdag den 4. juli og varer til søndag den 7. juli. Du kan følge med i Landsstævnet på www. l2013.dk og det er også muligt at deltage i nogle åbne arrangementer. 26 Vitalitet maj 2013

27 Vitalitet maj

28 Fodbold Udviklingen af Morud IF s ungdomsfodboldafdeling har overhalet ambitionerne. Morud IF s ungdomsafdeling har aldrig været større. På drengesiden er vi cirka på størrelse med Otterup og Søndersø, og endda størst i Nordfyns kommune, når vi kigger på antal af tilmeldte hold i alderen fra U7 til U12. På pigesiden kan vi med stolthed sige, at vi har helt klart Nordfyns kommunes største pigeafdeling, som oven i købet er blandt Fyns største pigeafdelinger. Ja, vi har et rekord højt antal ungdomshold tilmeldt DBU Fyn turneringen. Vi har et rekord højt antal børne- og ungdomstrænere og aldrig har vi haft så mange uddannede før, og hele 5 trænere er tilmeldt B1 kursus til næste vinterpause, hvoraf 2 er pigetrænere. Det lover rigtig godt for fremtiden. Som del af denne udvikling kan jeg nævne, at der afholdes et trænerkursus i Morud, nemlig DBU s C-træner Børnefodboldens basis. Kurset bliver afholdt søndag den 26. maj af en DBU instruktør. Alle der har lyst til at deltage er velkommen, det kræver dog tilmelding. Der er også en ny energi at spore hos de yngre Ved Solsikkefesten 2012 blev der også spillet fodbold, og det var sjovt. Foto: Liselotte Markvard Grønfeldt. 28 Vitalitet maj 2013

29 årgange, hvor hver træning og stævne bliver planlagt i god tid. Intet bliver overladt til tilfældigheder. Vi har fortsat fremgang i medlemsantallet, hvilket vi er meget glade for, men det medfører også flere udfordringer. Den ene udfordring er, at vi har brug for endnu flere trænere og hjælpetrænere. Så hold dig endelig ikke tilbage, hvis du skulle have ½-1 time om ugen, hvor du vil hjælpe os. Dit barn og ungdomsafdelingen har brug for din hjælp. Den anden udfordring er pladsmangel! Det dejlige og positive er dog, at vi inden længe har udsigt til en ny kunststofbane, hvor der både kan trænes og spilles stævner/kampe - 7 dage i ugen - uden at skulle bekymre os, om græsset kan tåle det, banerne står under vand, eller der er mudderpløre. Den 14. april havde vi besøg af DBU s Pigeraketten, hvilket blev en stor succes. Der skal lyde en stor tak til de mange frivillige, der gjorde det muligt. Efter afholdt afsluttende evalueringsmøde, konkluderede DBU manden: Det var ikke den største Pigeraket, men bestemt den bedste, jeg har været med til, sagde Martin. Der er generelt en positiv stemning i klubben, både spillere og trænere er glade for at komme til træning. Vi har også investeret ekstra i materiale, som bolde, kegler og overtrækstrøjer til hvert hold, ligesom nogle sponsorater har givet mulighed at klæde vores trænere ordentligt på. Det sidste initiativ, der er afholdt første gang, er fælles fredagstræning for U-8 til U-10 piger og drenge. Én fredag om måneden møder 4 af vores dygtige børnetrænere op og tilbyder U-8, 9 og 10 piger og drenge ekstra teknisk træning. Det kræver ingen tilmelding, I skal bare møde op. Alt dette kan I læse meget mere om på vores hjemmeside, der her i vinterpausen har fået en ny og meget aktiv webmaster. Han sørger for at vores hjemmeside bliver løbende opdateret. Med sportslig hilsen og ønske om en god forårssæson til alle, Nico Deconinck Ungdomsformand Morud IF / fodboldafdelingen. Fodbold Herresenior forår 2013 For en sikkerheds skyld, så tjek fodboldafdelingens hjemmeside, da flytninger af kampe kan forekomme. Søndag d kl Herre S1. Morud IF - Skalbjerg / Vissenbjerg Morud Morud/ Langesøhallen Søndag d kl Herre S1 BBB-Morud IF BBB/Rasmus Raskhallen Onsdag d kl Herre S1 Morud IF - Ubberud IF Morud Langsøhallen Søndag d kl Herre S1 Aarup BK - Morud IF Scankab Arena i Aarup Lørdag d kl Herre S1 B.67 - Morud IF B.67 Parken Tirsdag d kl Herre S1 Hårslev BK - Morud IF Hårslev Stadion Fredag d kl Herre S1 Morud IF - Bolbro G&IF Morud / Langesøhallen Fredag d kl Herre S1 Glamsbjerg IF - Morud IF Glamsbjerg Stadion Lørdag d kl Herre S1 Morud IF -KRFK Morud / Langesøhallen Vitalitet maj

30 Håndbold sæsonen Bente: Det har været en forrygende sæson for vores yngste U6+ U8 drenge og piger. Vi har været op imod 40 spillere i hallen til træning, så der har været gang i den. Der har heldigvis blandt forældrene været gode engagerede folk, der har påtaget sig trænerrollen, og også flere, der giver en hånd med efter behov. Vi sluttede sæsonen af med at afholde det sidste FHF-stævne for både U6 og U 8 i Veflingehallen. Der deltog 3 hold i begge årgange, og både børn og voksne havde en god dag i hallen. Medaljeoverrækkelse til alle spillerne efter kampene er jo altid en positiv oplevelse. Tak til alle der hjalp med at afvikle stævnet. Tim & Henrik: De 9 U-10 drenge der i denne sæson har taget udfordringen op med at spille på den store håndboldbane har gjort det fantastisk flot. De overvandt hurtigt den store forskel, der er fra at gå fra mini til stor bane og har gennem hele sæsonen ydet en super flot træningsindsats for at lære det sjove spil. Vi har deltaget i 7 stævner i løbet af sæsonen, og der har været flot fremgang at spore fra stævne til stævne. Håber vi ser alle igen i næste sæson. Henrik & Claus: Vi har i år haft 17 drenge til rådighed på U12 holdet, som hver især gennem hele sæsonen har ydet en fantastisk træningsindsats. Lægger man dertil deres stålvilje, evnen og gejsten til at gøre hinanden bedre, respekten for hinanden og modstanderne og ikke mindst det kammeratskab de har, så når man rigtig langt, og de sluttede fortjent sæsonen af med at vinde Fyns Mesterskabet. Et stort tillykke til drengene. Line & Helle: U10 pigerne har i sæsonen 2012/13 været tilmeldt flere stævner. Det første i C-rækken, hvor det dog hurtigt stod klart, at vi simpelthen var for gode. Derefter deltog vi udelukkende i B-rækken hvilket gav mere jævnbyrdige, og til tider også svære kampe, som dog blot har skubbet holdets udvikling i positiv retning. Så da vi spillede sidste stævne, sad vi og ærgrede os over, at sæsonen allerede var slut, for nu gik det lige så godt! Fremmødet til træning har hen over året generelt været stabilt. Efter jul dog knap så stabilt, hvilket tilskrives vores beslutning om at tilmelde et U12 hold, som kun kunne dannes, hvis 5 af de ældste U10 spillere indvilligede i at hjælpe. Det gav nogle udfordringer både mht. flere træningstider for nogle af pigerne, aflyste og mindre fremmøde til andre træningstider og U12 kampe, der skulle afvikles i træningstiden. De glade U12 drenge blev fynske mestre. Vi synes, alle klarede udfordringerne rigtig flot og er ikke i tvivl om, at det var den rigtige be- 30 Vitalitet maj 2013

Vitalitet - Marts 2013-44 årgang

Vitalitet - Marts 2013-44 årgang Vitalitet - Marts 2013-44 årgang Stiftet 10. december 1958 Husk at der er gymnastikopvisning i Langesøhallen den 17. marts. Plakaten om opvisningen kan ses i sidste udgave af Vitalitet eller på www.morud.dk

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2012

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2012 Torsdag den 22. marts 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent Finn Hansen blev valgt og fastslog, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt 2. Bestyrelsens beretning herunder beretning om Odense Håndbold

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat. Generalforsamlingen i STK

Referat. Generalforsamlingen i STK Referat Generalforsamlingen i STK onsdag den 24. marts 2010 Referat af generalforsamling i Svendborg Tennisklub 24. marts 2010 1. Valg af dirigent - Gert Henningsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen 1.Orientering fra bestyrelsen I Front Deltagerne i I Front har afsluttet kurset. Der har været meget stor tilfredshed med

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Rolfsted Idrætsforening

Rolfsted Idrætsforening For krop og sjæl. Rolfsted Idrætsforening Forår 2009 Håndboldherrerne er i serie 1 Sommerfest 2009 Rolfsted s 1. herrehold spiller i næste sæson i serie 1. Holdet har igennem hele sæsonen vist fine takter

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Mandag d. 27/10 2014, kl. 19.30 Sted: Mødelokalet, fodboldafdelingen Til stede: Birgitte Gullacksen, formand BG Lars Kastberg, næstformand LK Niels Chr. Teglgaard, kasserer

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Håndbold. Kampprogram 2010-2011

Håndbold. Kampprogram 2010-2011 Der er også en annonceplads til din virksomhed - pris 800 kr. Kontakt Bente A. Nielsen På tlf. 74 69 31 50 eller bente.nielsen@arvidnilsson.com Håndbold Hovedsponsorer for RIF håndbold: Kampprogram 2010-2011

Læs mere

Program til julestævnet den 07. - 08. - 09. december 2007. Langesøhallen, Morud. Se også programmet på www.morud.dk/ungdomsfodbold

Program til julestævnet den 07. - 08. - 09. december 2007. Langesøhallen, Morud. Se også programmet på www.morud.dk/ungdomsfodbold Program til julestævnet den 07. - 08. - 09. december 2007 Langesøhallen, Morud. Se også programmet på www.morud.dk/ungdomsfodbold Velkommen. Det er med stor glæde, at Morud Idrætsforening igen kan byde

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014 Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015 Beretning 2014 Medlemstallet i Taastrup FC for 2014 har været lidt faldende. På pigesiden har vi oplevet en lidt større nedgang i medlemstallet en drengesiden

Læs mere

Solsikkefest. Håndbold. Krolf. Gymnastik Godt igang mod en ny opvisning Side 25. teamet. Ka SÆL

Solsikkefest. Håndbold. Krolf. Gymnastik Godt igang mod en ny opvisning Side 25. teamet. Ka SÆL Stiftet 10. december 198 uar 201 46 årgang Nr. Jan Formands& M.I. nyt Preben fortæller om stort og småt Læs meget mere inde i bladet! Ka SÆL teamet Vores ildsjæle side 10-11-12 og 14 Solsikkefest Festen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Lars Koch blev valgt som dirigent og konstaterede

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK.

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK. Beretning 2013 Dette er status over det forgangne år i BTK. Da jeg ringede til Søren Beck, med en forsigtig forespørgsel om han kom på tirsdag, og vi kunne foreslå ham som dirigent, svarede han:.. at det..

Læs mere

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov Referat af generalforsamlingen den 24. februar 2015 Deltagere: Johnny Klint, Susanne Lyskjær, Carsten Johansen, Arne Lind og Hardy Käehne (bestyrelsen), derudover deltog 14 medlemmer samt dirigenten. Dagsorden:

Læs mere

FHIF (Fløng-Hedehusene Idræt Fodbold) co/ildvænget 15 2640 Hedehusene www.fhfodbold.dk - Email: fodbold@fhfodbold.dk

FHIF (Fløng-Hedehusene Idræt Fodbold) co/ildvænget 15 2640 Hedehusene www.fhfodbold.dk - Email: fodbold@fhfodbold.dk Fodbold ordinær generalforsamling Dato & tid: 24. februar 2009 kl. 19.00 Sted: Hedehusene ny Idrætspark, Stenbuen 34, 2640 Hedehusene. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Optælling

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Indholdsfortegnelse GGIF Grand Prix 3 Grand Prix Gymnastik 4 Forventninger 4 Træning 5 Økonomi 6 Reserver 7 Vigtige datoer 2015-16 8 Kontakt

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere