Maj Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton"

Transkript

1 Stiftet 10. december årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26: Fodboldåret Se side 28-29: Håndboldåret Se side 30-34: Det nye tag Badminton Se side 8: Læs alt om: Solsikkefesten 40 år se program. Alt om de netop overståede indendørssæsoner, status på kunststofgræsbanen, nyt fra hallen. Tennis er nu også klar og meget andet... Forår i luften Friluftsbadet er blevet renoveret Se side 18-19: Krolfspillerne på græs... Se side 12-13: Morud Idrætsforening Cykling Arkivfotos fra Solskikkefest se mere inde i bladet...

2 2 Vitalitet maj 2013

3 Telefonliste Morud Idrætsforening Hovedformand Preben Jensen Næstformand Bent Soelberg Hovedkasserer Klaus Ølund Larsen Sekretær Lisbeth Lifland Jensen Handygruppen KA SÆL Knud Pedersen Formand for hallen Hans Henning Nielsen Langesøhallen Cafeteria / køkken Mads Jungsholm Rengøring af hallen Kristian Jørgensen Solsikkeudvalget Winnie Nielsen Loppemarkedet Lars Møllegaard Arkiv & Historieudvalget Torben Skovhus Afdelingsformænd Badminton Jan Hinze Bridge Bo Antonsen Fodbold Leif Mortensen Gymnastik Mette Mathiesen MIL (løbeafdelingen) Håndbold Majbritt Filtenborg Volleyball (underafdeling af håndbold) Niels Sandgaard Svømning Thomas Skovhus Tennis Dion Jørgensen Krolf Vibeke Ølund-Larsen Cykling Kristian Kyed Klubhuset Vitalitet Erling Jensen Deadlines: Side 15 Vitalitet maj

4 Hus- og badejer igen Af Preben Jensen, hovedformand. Foto: Liselotte Markvard Grønfeldt. Nordfyns Kommune har nu givet tilsagn om at give idrætsforeningen skøde på såvel klubhus som friluftsbad. Dermed anerkender kommunen omsider idrætsforeningens ejerskab af begge bygninger, som fejlagtigt var blevet registreret af den tidligere Søndersø Kommune som kommunalt ejede. Fejlregistreringen skete i forbindelse med opstarten på det landsdækkende register med ejendomsdata, Bygnings- og Boligregistret, i daglig tale BBR-registret. Vi gjorde straks mundtlig indsigelse mod det kommunale ejerskab, idet vi allerede anså os som ejere af såvel klubhus som friluftsbad. Vor indsigelse blev ikke taget til følge med henvisning til BBR-registret. Vi udbad os derfor et møde med kommunen og indledte dermed i august 2008 en række møder, mails og telefonsamtaler over adskillige år for at få idrætsforeningens ejerskab af bygningerne anerkendt. I april 2011 fik vi den første indrømmelse, idet kommunalbestyrelsen valgte at anerkende vort ejerskab af friluftsbadet, men uden at ville give os juridisk bindende papir på det. Kommunalbestyrelsen strakte sig da til at anerkende idrætsforeningens brugsret til friluftsbadet i 11 år. Bemærk brugsret! Vi stod fast og krævede et skøde på begge ejendomme, men blev afvist. Her for nylig besluttede Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, at tovtrækkerierne igennem 5 år skulle ophøre. Morud Idrætsforening får skøde på klubhus og friluftsbad. I samme forbindelse får vi en lejekontrakt over år med kommunen på det samlede jordstykke mellem åen og vejstykket, som går forbi klubhus og ender netop bag ved friluftsbadet. Som leje for dette kileformede areal skal vi betale et symbolsk beløb, mens kommunen betaler alle Kommunens påtagede ejerskab blev først synliggjort over for os, da vi i begyndelsen af april 2008 modtog et brev fra kommunen med overskriften: Køb et klubhus for næsten ingen penge. I brevet blev henvist til, at kommunen mente, at bygningerne havde det bedst som ejet af brugerne, altså foreningen. 4 Vitalitet maj 2013

5 omkostninger ved skødeskrivning og lejekontrakt mv. Overdragelsen får virkning fra 1. juli i år. Tilbage er nu et hængeparti, nemlig omklædningsbygningen, som er sammenbygget med Langesøhallen. Også den bygning mener kommunen at eje, hvor vi siden og dermed parallelt med tvisten om klubhus og friluftsbad - har påberåbt os det halve ejerskab, men tidligt vist os interesseret i forhandlinger med kommunen om overtagelse af deres halvpart. Vor henvendelse herom har været ignoreret igennem de mange år trods vore gentagne rykkere. Først for nylig har kommunen vist sig interesseret i at lade Langesøhallen overtage bygningen og ønsker forhandlinger herom med hallen. Omvendt er kommunen orienteret om, at vi i idrætsforeningen endnu ikke har taget stilling til en eventuel overdragelse af vor halvdel til hallen, idet vore fremtidige økonomiske vilkår herved ikke kendes. Resumé: 2 sejre og 1 hængeparti på 5 år. Preben Jensen, hovedformand. Fremover behøver du kun at besøge et sted, når du vil have nyt om, hvad der sker på Nordfyn. Alt om arrangementer, gode historie m.m. Hjælp os! Har du en historie omkring din virksomhed. Mangler et sted at vise din annonce. Har nogen fantastiske billeder omkring Nordfyn. En begivenhed som vi andre må deltage i. KontaKt Annoncering og artikler: Blæsbjerghus Erling Jensen, Journalist/annoncesælger tlf Billeder og begivenheder: Kornelius Grafisk Mette Lykke Kornelius, Grafiker tlf Vitalitet maj

6 Morud Idrætspark og kunstgræsbane Som læser af Vitalitet spørger du måske dig selv - sker der noget? Bliver det til noget? Hertil er vi nogle, der klart kan svare JA! Morud Idrætsforening har nedsat en arbejdsgruppe, som er i gang med projektet. Arbejdsgruppen består af: Leif Mortensen Nico Deconnick Lars Duus Madsen Thomas Brooksby Gitte Clemmensen Chresten Clemmensen Jakob Dons Det er denne arbejdsgruppe, der har udarbejdet projektbeskrivelsen omkring Morud Idrætspark. Det er ligeledes denne arbejdsgruppe, der har dialog med kommunen om projektet samt kommunikation med DBU, for at vi har kunnet bevare vores tilskud herfra. Placering af Kunstgræsbanen i Morud Efter samråd med Nordfyns Kommune er det vores kampbane, der skal erstattes af en kunstgræsbane. Planene er, at kunstgræsbanen bliver væsentlig større end den nuværende bane, idet 11-mandsbanen flyttes lidt, og der bliver plads til ekstra 3/5-mandsbaner for enden. Således får vi et væsentligt større trænings- og kampareal. Kunstgræsbane - hvad er det? Det lyder måske så nemt, men eftersom ingen i arbejdsgruppen før har prøvet at få anlagt en kunstgræsbane, så er det på mange områder en stor udfordring. Arbejdsgruppen har været i dialog med en konsulent fra DBU omkring opmærksomhedspunkter i forhold til etablering af en kunstgræsbane. De fleste kunstgræsbaner på Fyn og enkelte i det jyske er blevet besøgt, og vi har været i dialog med en del af klubbernes nøglepersoner og/eller green-keepere. Alt sammen for at få et indblik i en kunstgræsverden. Valg af leverandør I marts udsendte vi udbudsmateriale til 4 leverandører for at få tilbud og beskrivelser af deres forslag til en kunstgræsbane i Morud. Den 5. april 2013 modtog vi tilbud fra de 4 leverandører. Arbejdsgruppen har gennemgået tilbuddene og har efterfølgende haft dialog og møder med leverandørerne for at få deres beskrivelser og forklaringer til det fremsendte materiale. I løbet af uge 18 vil arbejdsgruppen udarbejde en indstilling til fodboldafdelingens bestyrelse samt til hovedbestyrelsen for Morud Idrætsforening. Foreløbig tidsplan for projektet Primo maj Maj Maj Valg af leverandør Indhentning af tilladelser dvs. byggetilladelse til lysmaster samt miljøtilladelser Planlægning af anlægsarbejdet 1. juni Påbegyndelse af anlæggelse af kunstgræsbanen 5. august Indvielse af den nye bane 6 Vitalitet maj 2013

7 Finansiering Finansieringen af banen er næsten på plads, men der er fortsat ikke penge til lysmaster, et isoleret skur til maskiner og materiel, mål på hjul, hegn og fliser omkring banen. Arbejdsgruppen vil derfor fortsat søge fondsmidler for at få yderligere midler, så vi fra start kan få alle vores ønsker til den nye bane opfyldt. En kunststofbane uden disse ting vil vi meget gerne undgå. En del af vores egenfinansiering til projektet er forudsat fremskaffet via Sponsor-cykelløb, som vil blive afholdt i løbet af Så tag nu rigtig godt imod rytterne, når de kommer ud for at lave kontrakter med jer. Det går til et super formål. Er du vores nye green-keeper? En kunstgræsbane er ikke meget værd uden, at der er en eller flere alt-mulig-mand/kvinde til at vedligeholde banen. Derfor efterlyser vi allerede nu en gerne 2 eller 3 - der i samarbejde kunne tænke sig at stå for vedligeholdelsen af banen og til glæde for alle på den måde hjælpe foreningen og byen. Vi tror ikke, at det er en tidsmæssig voldsom opgave, men vi ved, at det bliver en utrolig vigtig opgave. Leverandøren af banen vil naturligvis uddanne og oplære i bedst mulig vedligeholdelse, så det kræver ingen særlige evner blot engagement og en lyst til at hjælpe og glæde os alle med en fed bane i årene, der kommer. Eventuelle interesserede kan naturligvis blot henvende sig til en af arbejdsgruppens medlemmer. På arbejdsgruppens vegne Gitte og Jakob Vitalitet maj

8 Badmintonsæsonen Så er endnu en sæson ved at være slut. Vi har haft en god sæson, hvor der har været næsten 60 unge mennesker til træning om eftermiddagen, hvilket betød at pigerne var nødt til at dele de unge mennesker op i 4 hold. Herved kunne de kun træne en gang om ugen. Fodbold Efter 10 år holder Cecilie Hinze som træner. Foto: Jon Rasmussen. ville ikke flytte deres træning lørdag morgen. Ellers kunne vi have tilbudt træning 2 gange om ugen. Motionister kunne vi godt bruge lidt flere af på de senere timer. Vi havde som tidligere juleafslutning med æbleskiver og saft i cafeteriaet, det blev som altid værdsat af de unge mennesker. Vi skal i år sige farvel og tak til Cecilie. Herfra skal lyde en stor tak for dine næsten 10 år som træner. Cecilie har valgt at stoppe som træner, fordi hun flytter til Odense og derfor ikke kan afse tid til både at være træner og passe sine studier på Syddansk Universitet. Vi vil savne dig fremover. Tak for din store indsats. Her skal også være en tak til vore sponsorer Danske Bank, Ketshop og DGI-fyn. Tak til trænerne. Tak til Jon og Lene for jeres arbejde i forbindelse med Solsikkefest og Kommunemesterskaberne. Tak til min bestyrelse for indsatsen i årets løb. Tak til Morud IF s bestyrelse for samarbejdet i året der gik. På Morud Badmintons vegne Jan Hinze. Vi har ikke haft hold tilmeldt turnering i år på grund af de mange nye spillere og den store spredning i niveau. Som vi plejer, blev der holdt kommunemesterskaber for Nordfyn ungdom, hvor der var lidt færre tilmeldinger i år (84) mod 100 sidste år, men takket være et sponsorat fra Danske Bank Morud, blev der ca kr. i overskud på stævnet. I år har der været et overskud på ca kr, så der må være genvalg til Ingmar. 8 Vitalitet maj 2013

9 NATURGAS din nemme vej til grøn energi I dag dækkes næsten en tredjedel af Danmarks el- og varmebehov af naturgas. Fremover vil gasnettet blive brugt til både naturgas, bionaturgas og andre grønne gasser. Med din naturgasinstallation medvirker du til den succesfulde overgang til et grønnere Danmark. Der vil også i fremtiden være gas i Morud og din naturgas vil gradvist blive erstattet af hel CO2-neutral grøn bionaturgas. Skifter du fra olie til gas, kan du spare op til 35 % på din varmeregning. Skifter du dit gamle naturgasfyr ud med et nyt kondenserende fyr, kan du spare op til 30 %. Derfor kan du også få energisparetilskud på kr. fra Naturgas Fyn. Vitalitet maj

10 Langesøhallen informerer Langesøhallens repræsentantskabsmøde den 19 marts var velbesøgt, og det er dejligt at se både borgerforeningen og idrætsforeningen repræsenteret med interesserede i hallens virke og fremtid. Valget udmøntede sig i at undertegnede (Hans Henning Nielsen) blev valgt som formand. Bestyrelsen har konstitueret sig således: Formand Hans Henning Nielsen Næstformand Arne Larsen Kasserer Thaya Sinnathurai (nyvalgt) Sekretær Ole Hartung Medlem Kim Frederiksen (nyvalgt) Suppleant Frank Bejlegaard (nyvalgt) og som gerne vil deltage i bestyrelsesmøder m.v. Der ligger mange opgaver forude for bestyrelsen, bl.a. er der ved at blive indhentet tilbud på dels udbedring af murværk (fuger specielt i den vestvendte side ud til fodboldstadion). Taget på cafeteriabygningen har det meget dårligt. Endvidere planlægges renovering/ændring af hele forhallen så forhallen kan komme til at fremstå indbydende med nye døre belysning m.v.) gå hurtigt med at få sat en del af projekterne i gang allerede i juni måned Dette, sammenholdt med den nye driftsstruktur, som hallen nu drives under gør, at der er en del flere egne midler til renoveringer/forbedringer. Hallen er i forbindelse med Morud Idrætsforenings etablering af kunstgræsbane blevet spurgt, om MI`s omklædningsbygning kan indgå i hallens ejerskab og administration. Denne sag behandles i kommende måneder. Som sagt så er der mange bolde i luften og vi fra bestyrelsen i hallen håber og tror, at der frem til den nye sæson er sket en hel del. Jeg skal også nævne, at der er anskaffet en ny plænetraktor, og ka sæl ` gruppen er i gang med de udendørs opgaver (muldvarpeskud græs) det lover godt. Hans Henning Nielsen Formand. Der arbejdes på en løsning, så hallens 2 omklædningsrum også om sommeren kan indgå i bl.a. fodboldens behov for mere kapacitet på det område. Når så mange ting undersøges og tilbud indhentes, er det bl.a. på baggrund af, at Nordfyns kommune har udmeldt en pulje på l million kroner i 2013 til hallerne netop til sådanne forbedringer. Ansøgningsfristen er 10. maj, og vi får svar ultimo maj, så det kan forhåbentligt Langsøhallen. Foto: Erling Jensen, Blæsbjerghus 10 Vitalitet maj 2013

11 Morud Åbent alle ugens dage fra Vitalitet maj

12 Krolf og Petanque Sæson 2013 er endelig kommet i gang. Det varede jo lidt inden sne og frost var væk fra banen, men endelig fik solen og temperaturen bugt med de frosne huller. Fremmødet er rigtig flot, og der er også kommet nye medlemmer til - men der er selvfølgelig altid plads til flere - så bare kom ned og prøv spillet. Spilletiderne for krolf er tirsdag kl og onsdag kl og for petanque mandag kl Nordfynsmester 2013: Erik Guldager blev Nordfynsmester Foto: Vibeke Ølund. Afdelingen holdt generalforsamling den 15. april med et pænt fremmøde. Formanden aflagde beretning og fortalte om det første år som selvstændig afdeling. Der blev fortalt om de sociale arrangementer og bemandingen af pølsevognen under Solsikkefesten, og om at alle 3 Solsikkehold har klaret sig godt og fortsat er i 2. division på Fyn. Der blev fortalt om den nye indendørs aktivitet Bowls, som helt sikkert er kommet for at blive. Og så var der valg ifølge lovene. Der var genvalg til alle. Den 20. april var vi inviteret til Nordfynsmesterskaberne hos Win Win, og det viste sig at blive en herlig dag. Vejret viste sig fra sin solrige side og Solsikkerne fik en 1., 2. og 4. plads - så det var svært at få armene ned. Erik Guldager blev Nordfynsmester og Holger Nissen blev nr. 2 og Vera Guldager løb med 4. pladsen. I det hele taget en god og lang dag sammen med spillere fra Særslev og Win Win. Hygge : Der er også tid til at hygge sig, når der spilles krolf. Foto: Vibeke Ølund. Vibeke Ølund Formand Her er de fire finalister: Fra venstre: Vera, Henny, Holger og Erik. Foto: Vibeke Ølund. 12 Vitalitet maj 2013

13 Opråb fra Krolf Kære forældre til unge mennesker i Morud. Så har vi foråret tæt på og med det følger desværre igen problemerne ved friluftsbadet, krolfbanen og det omliggende område. Problemet er de unge, der om aftenen holder til dernede og griller, drikker øl/vand og har det rart. Det har vi ikke noget imod, MEN de skal lære at rydde op, inden de går hjem!. tilfælde hvor der ikke er ryddet op vil de pågældende blive kontaktet for at bringe forholdene i orden. Hører gerne fra jer her på siden. Tak for hjælpen. Jens Dalsbo/MI-Krolfafd. Dette er en betingelse for at fortsat at benytte området. Vi har brug for jeres hjælp for at opnå dette. Der er brugt tid på at fjerne flasker, dåser, affald efter den seneste sammenkomst i sidste weekend. Det vil vi ikke gøre fremover. Der er også bilspor på krolfbanen - dette kan absolut ikke tolereres. Der er sat overvågnings-kameraer op, så vi kan se, hvilke personer, der har været tilstede. I de Det er hyggeligt at spille krolf, blot orker vi ikke først at bruge tid på at fjerne affald m.m. Energivejlederen spørger HVOR LUNER DINE PENGE MEST? Hold på varmen - og hold dine penge, I DIT HJEM Isolér tag & facade Skift glas & vinduer RING: & FÅ RÅD TIL MERE! I tæt samarbejde med lokale håndværkere Selvfølgelig! Morten Grønfeldt Grønfeldt Bolig ApS Telefon Vitalitet maj

14 Tennis Vi har stadig plads til dig! Banerne er klar og sæsonen så småt i gang, trods det kølige vejr. Hvis du har lyst til at spille tennis, kan du melde dig hos: Leif Christensen tlf Priser: Seniorer fast tid Fleks tid Familie Juniorer u/18 år 500 kr. 425 kr kr. 200 kr. Hjælpetræner søges Tennistræner, Leif Christensen, søger en hjælpetræner. Der er mulighed for at komme på trænerkursus (dog først i næste sæson) Meld dig hvis du har lyst. Vi søger også medlemmer til at hjælpe til ved Solsikkefesten sidst i august. (Sidste år var der desværre ingen der meldte sig) Kom nu! Indtægten går til et godt formål. Er der spørgsmål? Henvendelse til: Juniortræning er i gang, der er mulighed for at låne ketcher til prøvetimer (også køb). Leif Christensen tlf Keld Mikkelsen tlf Juniortræning: hver onsdag kl Bestyrelsen ønsker alle nye samt gamle medlemmer en god sæson 2013 nyt // få et kreativ syn på din virksomhed STAKLADEN.DK//MORTEN DARUM ANDERSEN ÅBAKKEVEJ 9 DK-5462 MORUD STAKLADEN.DK //TLF.: MAIL: 14 Vitalitet maj 2013

15 Vitalitet Redigering / layout / annocer Erling Jensen, Stof sendes til: Erling Jensen Blæsbjergvej Morud Mobil: Deadlines 2013: Blad 4: Blad 5: Vitalitet maj

16 snedker & tømrer Vi har TAG på dit TAG partnerhouse.dk Adupont tilbyder alt i tagløsninger. Vedligeholdelse, nedtagning og udskiftning af alle slags tage. Tlf.: Åbningstider: Mandag: lukket Tirsdag-torsdag: kl Fredag: kl Lørdag: kl Tlf Vitalitet maj 2013

17 Vitalitet maj

18 Friluftsbadet er parat til en ny sæson. Friluftsbadet er blevet renoveret Så er vi kommet i gang i Friluftsbadet. Det er næsten et par år siden, at vi fik medhold i en klage over de skiferplader, som var lagt på taget af Friluftsbadets bygning, og nu fik vi endelig lavet en arbejdsplan for udskiftningen af skiferpladerne. Vi startede lørdag den 20. april, hvor der mødte ca. 12 frivillige op. Deriblandt var der en del nye ansigter. Det er en fornøjelse, at komme rundt og få positive tilbagemeldinger fra alle, som man spørger om hjælp. Det gjorde også, at vi havde fået skiferpladerne af hele taget på kun 5 timer. Samme dag blev også brugt til at få fjernet den store presenning, der dækker bassinerne om vinteren, for at der ikke skal komme for meget skidt ned i vandet. Det viste sig desværre, at den lange vinter havde sat sine spor i det store bassin. Skaderne var så langt under den normale vandlinje, at vi var nødt til at pumpe en del af det vand ud, som ellers står i bassinet hele året rundt. Det kom til at gå ud over den årlige fiskekonkurrence, som måtte aflyses, men vi vender tilbage med den igen til næste år. Prisstigning Vi har lavet en prisstigning på entrébilletterne i år, men det vil fortsat være muligt at købe sæsonkort til sidste års priser. Tilbuddet gælder til og med søndag den 9. juni Gratis svømmeundervisning I år ligger den gratis svømmeundervisning fra mandag den 15. juli til den 27. juli. Alle skolebørn i Nordfyns Kommune fra 2. til 7. klassetrin kan deltage. Undervisningen tilrettelægges af Morud Friluftsbad, og der vil blive lagt vægt på vandtilvænning, forbedring af svømmeteknik og på at give eleverne sikkerhed i og ved vandet. Ovenstående opnås gennem vandlege, livredningsteori og almindelig svømmeundervisning. Eleverne får samtidig mulighed for at erhverve De Danske Svømmeprøver. Vi håber, at vi ses den 5. juni kl til sæsonåbningen, og håber på en rigtig god og varm sommer. Thomas Skovhus, formand Friluftsbadet. 18 Vitalitet maj 2013

19 Friluftsbadet er blevet renoveret. Fotos: Thomas Skovhus. Vitalitet maj

20

21

22 SÆT X I KALENDEREN UGE 35 - DER GÅR DET LØS

23 SOLSIKKE REKORDEN 2013

24 Gymnastik Søndag d. 17. marts holdt gymnastikafdelingen forårsopvisning. Udenfor var der ikke meget forår i luften, men indenfor i hallen emmede det af aktivitet fra de mange gymnaster på gulvet. Det blev en dejlig dag, hvor alle hold viste rigtig flot gymnastik, og dagen blev rundet af med en flot opvisning af Ringe Fri- og Efterskole. 140 elever på gulvet krævede først en lille omflytning af borde og stole, og så gik de ellers i gang med sang, musik og gymnastik. En perfekt afslutning på en søndag med masser af gymnastik. Tak til alle som hjalp til på denne dag, og også en tak til de mange tilskuere, der blev lige til det sidste. Nu holder gymnastikken pause ind til efteråret, og vi skal bruge foråret til at få planlagt en ny sæson til september. Det er altid spændende, om der kan findes trænere til de mange hold. Der skal bruges mange hænder til de mange hold, og vi ved allerede nu, at vi kommer til at mangle hænder til næste sæson. Måske kunne du tænke dig at hjælpe til? Vi kommer til at mangle hjælp til et puslingehold for drenge 4+5 år og måske også til nogle springhold. Det plejer ikke at være vanskeligt at skaffe hjælpere til holdene, men vi søger ledere, som kan stå for holdene. Vi kan tilbyde gode kurser fra DGI, så man kan blive klædt godt på til et instruktørjob i afdelingen. Du kan kontakte os på hvis du er interesseret. God stemning på generalforsamlingen Tirsdag d. 16. april holdt gymnastikafdelingen generalforsamling. Vi var 10, og der var en god stemning med en god debat om vores aktiviteter. Der var genvalg til Heidi Hansen og Mette Mathiesen for 2 år. Jeg tager 2 år til, men så skal der findes en ny formand. Jeg vil arbejde på, at der i de 2 år kan findes en ny, som vil blive sat ind i arbejdet i afdelingen. Er du interesseret i bestyrelsesarbejde, så er du velkommen til at skrive til mig for at høre nærmere om, hvad dette arbejde går ud på. Jeg ved også, at der i de kommende år vil være udskiftning i bestyrelsen, så det er ikke kun en ny formand, vi skal bruge, men også almindelige bestyrelsesmedlemmer bliver der brug for. Vil du have indflydelse, så er det nu, du skal forhøre dig. Men ellers vil jeg ønske jer alle en god sommer og på gensyn til efteråret. Mette Mathiesen. Har du andre ønsker til nye hold er du også meget velkommen til at kontakte os. 24 Vitalitet maj 2013

25 Stemningsbilleder fra gymnastikopvisningen. Fotos: Liselotte Markvard Grønfeldt. - Hjælpen er på vej Din nye lokale leverandør af: Gamer PC Bærbar PC apple produkter Mobiltelefoner av og Tv udstyr vi designer også din nye hjemmeside, og hjælper dig med din annoncering - om den er online eller på tryk. Mangler du en webshop, eller skal den fornyes, så kontakt os. Bestiller du inden den 1. juli 2013 får du gratis levering (på hele Fyn) ring på eller læs mere på Vitalitet maj

26 Stemningsbilleder fra gymnastikopvisningen. Fotos: Liselotte Markvard Grønfeldt.. Fra toppen af Fyn Det hedder vores gymnastikhold, som skal deltage i Landsstævnet i Esbjerg. Vi startede træningen den 3. april, og vi bliver ca. 35, som tager af sted. Vi glæder os meget til igen at være sammen i et stort fællesskab med andre fra hele Danmark. Vi skal give opvisning fredag den 5. juli et sted i Esbjerg, og så skal vi ellers hygge os med at se en masse gymnastik, heppe på krolfholdet, og se verdensholdet og efterskolernes festaften på Blue Water Stadion. Vi skal hygge os på campingpladsen og forhåbentlig viser sommeren sig fra sin bedste side med sol lige som sidste gang i Holbæk. Landsstævnet skydes i gang torsdag den 4. juli og varer til søndag den 7. juli. Du kan følge med i Landsstævnet på www. l2013.dk og det er også muligt at deltage i nogle åbne arrangementer. 26 Vitalitet maj 2013

27 Vitalitet maj

28 Fodbold Udviklingen af Morud IF s ungdomsfodboldafdeling har overhalet ambitionerne. Morud IF s ungdomsafdeling har aldrig været større. På drengesiden er vi cirka på størrelse med Otterup og Søndersø, og endda størst i Nordfyns kommune, når vi kigger på antal af tilmeldte hold i alderen fra U7 til U12. På pigesiden kan vi med stolthed sige, at vi har helt klart Nordfyns kommunes største pigeafdeling, som oven i købet er blandt Fyns største pigeafdelinger. Ja, vi har et rekord højt antal ungdomshold tilmeldt DBU Fyn turneringen. Vi har et rekord højt antal børne- og ungdomstrænere og aldrig har vi haft så mange uddannede før, og hele 5 trænere er tilmeldt B1 kursus til næste vinterpause, hvoraf 2 er pigetrænere. Det lover rigtig godt for fremtiden. Som del af denne udvikling kan jeg nævne, at der afholdes et trænerkursus i Morud, nemlig DBU s C-træner Børnefodboldens basis. Kurset bliver afholdt søndag den 26. maj af en DBU instruktør. Alle der har lyst til at deltage er velkommen, det kræver dog tilmelding. Der er også en ny energi at spore hos de yngre Ved Solsikkefesten 2012 blev der også spillet fodbold, og det var sjovt. Foto: Liselotte Markvard Grønfeldt. 28 Vitalitet maj 2013

29 årgange, hvor hver træning og stævne bliver planlagt i god tid. Intet bliver overladt til tilfældigheder. Vi har fortsat fremgang i medlemsantallet, hvilket vi er meget glade for, men det medfører også flere udfordringer. Den ene udfordring er, at vi har brug for endnu flere trænere og hjælpetrænere. Så hold dig endelig ikke tilbage, hvis du skulle have ½-1 time om ugen, hvor du vil hjælpe os. Dit barn og ungdomsafdelingen har brug for din hjælp. Den anden udfordring er pladsmangel! Det dejlige og positive er dog, at vi inden længe har udsigt til en ny kunststofbane, hvor der både kan trænes og spilles stævner/kampe - 7 dage i ugen - uden at skulle bekymre os, om græsset kan tåle det, banerne står under vand, eller der er mudderpløre. Den 14. april havde vi besøg af DBU s Pigeraketten, hvilket blev en stor succes. Der skal lyde en stor tak til de mange frivillige, der gjorde det muligt. Efter afholdt afsluttende evalueringsmøde, konkluderede DBU manden: Det var ikke den største Pigeraket, men bestemt den bedste, jeg har været med til, sagde Martin. Der er generelt en positiv stemning i klubben, både spillere og trænere er glade for at komme til træning. Vi har også investeret ekstra i materiale, som bolde, kegler og overtrækstrøjer til hvert hold, ligesom nogle sponsorater har givet mulighed at klæde vores trænere ordentligt på. Det sidste initiativ, der er afholdt første gang, er fælles fredagstræning for U-8 til U-10 piger og drenge. Én fredag om måneden møder 4 af vores dygtige børnetrænere op og tilbyder U-8, 9 og 10 piger og drenge ekstra teknisk træning. Det kræver ingen tilmelding, I skal bare møde op. Alt dette kan I læse meget mere om på vores hjemmeside, der her i vinterpausen har fået en ny og meget aktiv webmaster. Han sørger for at vores hjemmeside bliver løbende opdateret. Med sportslig hilsen og ønske om en god forårssæson til alle, Nico Deconinck Ungdomsformand Morud IF / fodboldafdelingen. Fodbold Herresenior forår 2013 For en sikkerheds skyld, så tjek fodboldafdelingens hjemmeside, da flytninger af kampe kan forekomme. Søndag d kl Herre S1. Morud IF - Skalbjerg / Vissenbjerg Morud Morud/ Langesøhallen Søndag d kl Herre S1 BBB-Morud IF BBB/Rasmus Raskhallen Onsdag d kl Herre S1 Morud IF - Ubberud IF Morud Langsøhallen Søndag d kl Herre S1 Aarup BK - Morud IF Scankab Arena i Aarup Lørdag d kl Herre S1 B.67 - Morud IF B.67 Parken Tirsdag d kl Herre S1 Hårslev BK - Morud IF Hårslev Stadion Fredag d kl Herre S1 Morud IF - Bolbro G&IF Morud / Langesøhallen Fredag d kl Herre S1 Glamsbjerg IF - Morud IF Glamsbjerg Stadion Lørdag d kl Herre S1 Morud IF -KRFK Morud / Langesøhallen Vitalitet maj

30 Håndbold sæsonen Bente: Det har været en forrygende sæson for vores yngste U6+ U8 drenge og piger. Vi har været op imod 40 spillere i hallen til træning, så der har været gang i den. Der har heldigvis blandt forældrene været gode engagerede folk, der har påtaget sig trænerrollen, og også flere, der giver en hånd med efter behov. Vi sluttede sæsonen af med at afholde det sidste FHF-stævne for både U6 og U 8 i Veflingehallen. Der deltog 3 hold i begge årgange, og både børn og voksne havde en god dag i hallen. Medaljeoverrækkelse til alle spillerne efter kampene er jo altid en positiv oplevelse. Tak til alle der hjalp med at afvikle stævnet. Tim & Henrik: De 9 U-10 drenge der i denne sæson har taget udfordringen op med at spille på den store håndboldbane har gjort det fantastisk flot. De overvandt hurtigt den store forskel, der er fra at gå fra mini til stor bane og har gennem hele sæsonen ydet en super flot træningsindsats for at lære det sjove spil. Vi har deltaget i 7 stævner i løbet af sæsonen, og der har været flot fremgang at spore fra stævne til stævne. Håber vi ser alle igen i næste sæson. Henrik & Claus: Vi har i år haft 17 drenge til rådighed på U12 holdet, som hver især gennem hele sæsonen har ydet en fantastisk træningsindsats. Lægger man dertil deres stålvilje, evnen og gejsten til at gøre hinanden bedre, respekten for hinanden og modstanderne og ikke mindst det kammeratskab de har, så når man rigtig langt, og de sluttede fortjent sæsonen af med at vinde Fyns Mesterskabet. Et stort tillykke til drengene. Line & Helle: U10 pigerne har i sæsonen 2012/13 været tilmeldt flere stævner. Det første i C-rækken, hvor det dog hurtigt stod klart, at vi simpelthen var for gode. Derefter deltog vi udelukkende i B-rækken hvilket gav mere jævnbyrdige, og til tider også svære kampe, som dog blot har skubbet holdets udvikling i positiv retning. Så da vi spillede sidste stævne, sad vi og ærgrede os over, at sæsonen allerede var slut, for nu gik det lige så godt! Fremmødet til træning har hen over året generelt været stabilt. Efter jul dog knap så stabilt, hvilket tilskrives vores beslutning om at tilmelde et U12 hold, som kun kunne dannes, hvis 5 af de ældste U10 spillere indvilligede i at hjælpe. Det gav nogle udfordringer både mht. flere træningstider for nogle af pigerne, aflyste og mindre fremmøde til andre træningstider og U12 kampe, der skulle afvikles i træningstiden. De glade U12 drenge blev fynske mestre. Vi synes, alle klarede udfordringerne rigtig flot og er ikke i tvivl om, at det var den rigtige be- 30 Vitalitet maj 2013

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys.

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys. KvartalsNyt DECEMBER 2013 Gymnastik Julestue på Ulvehøj Håndbold Hovedforening Herrefodbold Damefodbold Fodboldvennerne Oldboys Cafeteriaet Motion Vi er Deres festpartner både hjemme, på Ulvehøj og på

Læs mere

Morud Idrætsforening afholder Sponsorcykelløb. Lørdag d. 2. Juni 2007

Morud Idrætsforening afholder Sponsorcykelløb. Lørdag d. 2. Juni 2007 Vitalitet Morud Idrætsforening 38. årgang febuar. 2007 nr.1 logo tegnet af Morten Andersen. Morud Idrætsforening afholder Sponsorcykelløb. Lørdag d. 2. Juni 2007 Vi håber på godt vejr ligesom sidste gang

Læs mere

INDSIGT. Klubbens indstilling til prisen var: HOG Hinnerup vil gerne indstille klubbens formand, Søren Eriksen, som Årets Ildsjæl.

INDSIGT. Klubbens indstilling til prisen var: HOG Hinnerup vil gerne indstille klubbens formand, Søren Eriksen, som Årets Ildsjæl. NR.17 ANNONCETILLÆG TIL LOKALAVISEN FAVRSKOVPOSTEN UGE 21 ÅR 2015 INDSIGT Formand for Favrskov Idrætssamvirke Gert Jensen overrakte prisen på 5.000 kr. til Søren Eriksen FOTO: Michael Hejlskov Favrskov

Læs mere

Nr. 5 2012. Vigtig information Dette er sidste Fokus, som vi kender det i dag. Næste år udkommer Fokus kun to gange og i en mindre

Nr. 5 2012. Vigtig information Dette er sidste Fokus, som vi kender det i dag. Næste år udkommer Fokus kun to gange og i en mindre Vigtig information Dette er sidste Fokus, som vi kender det i dag. Næste år udkommer Fokus kun to gange og i en mindre udgave. Læs mere inde i bladet. Redaktionen Fotograf: Jørn Weiss Nr. 5 2012 32. årgang

Læs mere

34. Årgang Marts 2013 1

34. Årgang Marts 2013 1 34. Årgang Marts 2013 1 SAMMENSÆTNINGEN AF HOVEDBESTYRELSE OG UDVALG I STOHOLM IDRÆTSFORENING 2012 Navn Adresse Telefon HOVEDBESTYRELSEN Formand Gitte Christensen Lånumvej 1, Stoholm 97 54 23 20 Kasserer

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring JYSK FODBOLD Februar 2010 I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33 Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring har fået mere end 55 seniorspillere tilbage på banen

Læs mere

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet!

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet! Entreprenør & Aut. kloakmester Jesper Schroll Jensen Hornslet Jord- og kloakarbejde samt betonboring Kloak-TV med sonde til søgning af rør tlf: 40783880 www.jsjkloak.dk Giv din støtte til HIF Ring til

Læs mere

SOLGT. Hos os får du. Lokal bank i Lystrup. Miniton vil du spille med os? Estate mæglerne Jakob Brandstrup. - din lokale ejendomsmægler

SOLGT. Hos os får du. Lokal bank i Lystrup. Miniton vil du spille med os? Estate mæglerne Jakob Brandstrup. - din lokale ejendomsmægler SIDE 7 Kom til Estate Cup d. 8.-9. marts Vi gentager successen fra sidste år i Lystrup Hallen. Alle medaljer er igen sponsoreret af Estate Mæglerne Jakob Brandstrup SIDE 5 Få et gratis besøg af Talentholdet!

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Bøgebladet 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Med nyt fra: Badminton Fodbold Gymnastik Håndbold Volleyball Egnsfesten Bøgebjerghallen Børnehave, SFO og skole Folkemindesamlingen Krage Sø Spejdergruppe Lokalrådet

Læs mere

Brink s Begravelsesforretning

Brink s Begravelsesforretning Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

TÅIF NYT Nr. 2 Oktober 2012 20. årgang

TÅIF NYT Nr. 2 Oktober 2012 20. årgang TÅIF NYT Nr. 2 Oktober 2012 20. årgang Fra Toubroskolens 50 års jubilæumsfest ØstDjurs Fodbold og Trustrup Springerne var fælles værter ved festen, der afsluttede et godt arrangement. Et dejligt samarbejde

Læs mere

Idræt- & kultur informationen

Idræt- & kultur informationen Idræt- & kultur informationen Nr. 85 Trykkes i ca 1500 eksemplarer maj 2011 Side Læs bl.a. om: www.nrlyn.dk www.nrlyn.dk 3 Ny handlingsplan 5 EKKO-Fest 2011 7 EKKO-børneløb 8 Skolestævne 2011 13 Badminton

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

IK Frem. Jubilæumsskrift

IK Frem. Jubilæumsskrift IK Frem Jubilæumsskrift 1912 2012 1 Redaktion Jørn Otte (ansv.havende) Jens Bak Erik Kragelund Redigering Elin Jensen-Sønderup Layout BB Consulting Tryk Hobro Lyntryk Udgivet af IK Frem Sønderup-Suldrup

Læs mere

KLUBBLADET 35. ÅRGANG FEBRUAR 2011

KLUBBLADET 35. ÅRGANG FEBRUAR 2011 KLUBBLADET 35. ÅRGANG FEBRUAR 2011 LÆS OM: Dilettant, ZumbAtomic, Tømmermandsturnering, Pistolskydning, Tilbageblik, Indendørsstævner, Lokalopgør, Fastelavn, Generalforsamlinger, MAMMA MIA, Udvikling af

Læs mere

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang 1964 December 2010 31. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

HØJ KVALITET, LAV PRIS

HØJ KVALITET, LAV PRIS 27. ÅRGANG NR. 2-2012 2 Bredgade 20. Mønsted. Tlf 86 64 61 92 Åbningstider: Mandag - fredag kl. 7.30-19.00 Lørdag - søndag kl. 7.30-18.00 Altid billig benzin HØJ KVALITET, LAV PRIS 3 Sparkær Idræt Udgivet

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION KBU1_2006 21/02/06 14:55 Side 1 københavnsk fodbold februar 2006 2. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk REAL MADRID PÅ BESØG I KØBENHAVN TÅRNBY FF - GULDHOLDET GLIMTER SUPERSHOPPEN - FRA KIOSK

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere.

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere. JYSK fodbold Oktober 2011 Kunstgræs er ikke så dyrt endda Ny udvikling i indefodbold Hvad siger pigerne til at spille 9:9? Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer.

Læs mere