0. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "0. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 0. Indholdsfortegnelse 1. Indledning Metode- og modelteori Grundlæggende modellære Metodologi og operative paradigmer Grundlæggende antagelser Paradigme Metodisk tilgang Den analytiske tilgangsvinkel Den systemanalytiske tilgangsvinkel Aktørtilgangsvinklen Operativt paradigme Anvendelse på studieområdet Erhvervsøkonomisk metode og modeller Koalitionsmodellen Deskriptive og normative modeller SWOT Leavitts systemmodel Porters værdikæde Porters Five forces Strategi Klassisk strategi mod nye tider Strategisk profil Målhierakier Hvilke mål Kernekompetencer BPR Business Proces Reengineering Forretningsprocesser BPR-metodens elementer Spørgsmål til strategi IT og forretningsudvikling e-business e-handel B2B Business to Business B2C Business to Consumer B2G Business to Government e-service e-læring PC-arbejdsplads Hardware Styresystemer Applikationssoftware ERP MRP MRP II Hovedplanlægning Grovplanlægning...35 Modeller og modelteori.doc Side i

2 Finplanlægning Beordring og kontrol MRP II vs. JIT ERP-systemer i det 21. århundrede ERP og økonomistyring Data Warehouse Brugbarheden af et Data Warehouse Data Mining Udviklingsmodel for Data Warehouse Organisering af udvikling og arbejde med Data Warehouse ESDH Netværk Den fysiske dimension Topologi Kabling Det kablede netværk Den funktionelle dimension Den logiske dimension Advokaterne af IT Kommunikationsteknologi Internet Intranet Extranet Mail Instant messaging Skype Sikkerhed Arbejdspladsen Fysiske forhold Organisatoriske forhold Fysisk sikkerhed anlæg Sikring af servere og serverrum Sikring mod tyveri og hærværk Rengøring et sikkerhedsspørgsmål? Sikring af udskrifter Sikkerhedskopiering Tekniske kontroller Sikkerhed i konstruktionsfasen Sikkerhed i driftsfasen IT-kriminalitet Virus, hacking og lignende Virus Hoax Hacking Phishing Tyveri af data Litteraturliste...86 Modeller og modelteori.doc Side ii

3 1. Indledning I en del litteratur om strategi beskrives strategiudvikling som en proces, hvor man tager udgangspunkt i den nuværende strategiske profil, der så danner udgangspunkt for dannelsen af nye strategier. I industrisamfundet har denne form for strategiudvikling helt åbenlyst været rigtig. Der var behov for at bygge videre på sine erfaringer og kernekompetencer for at skabe fortsat mere konkurrencedygtige produkter med en faldende ressourceindsats. Imidlertid er vi på vej fra industrisamfundet og ind i videnssamfundet og her må vi kigge på om de paradigmer, vi hidtil har anvendt, er stabile og robuste nok til at de kan anvendes stadig. Der er for mange ikke nogen tvivl om, at vi går ind i en tid, hvor det kun er lærende organisationer, der er i stand til at overleve på længere sigt. Dette giver os de udfordringer, at vi er nødt til at kigge på såvel vores paradigmer som de metoder vi anvender i vores strategiudvikling og vores arbejde med IT og økonomi. I tidligere tider kunne man lave en separat IT-strategi. Med den stadig mere integrerede anvendelse af IT må denne tid anses for at være ovre. Hvis man skal have en mulighed for at klare sig i videnssamfundet er det svært at se nogen mulighed for at lave strategier, der ikke integrerer og endda bygger på IT. Modeller og modelteori.doc Side 1

4 2. Metode- og modelteori For at sikre, at vi ikke træffer vore beslutninger på et tilfældigt grundlag må vi opbygge et apparat af metoder og modeller, der kan understøtte vore analyser og tankeprocesser med henblik på at skabe så sikre beslutningsgrundlag, som overhovedet muligt. Nogen gange må vi dog konstatere, at vores modeller ikke er til nogen hjælp 1 og så må vi finde en metode til systematisk at lære mens vi styrer igennem de nye udfordringer. Dette bliver dog væsentligt nemmere, hvis vi er bevidste om lidt af det modelapparat, der er udviklet på det samfundsvidenskabelige område Grundlæggende modellære Metodologi og operative paradigmer Metodologien er forståelsen af hvordan metoder er konstrueret, det vil sige, hvordan et operativt paradigme udvikles. 34 Videnskabsteori Metodologi Grundlæggende antagelser PARADIGME Opfattelse af virkeligheden Opfattelse af videnskab Videnskabelige idealer Etik/æstetik Metodisk tilgang OPERATIVT PARADIGME Metodiske procedurer Metode Studieområde Figur 1 Egen oversættelse efter figur af Arbnor & Bjerke, Fig. 1.8, side Se fx Zakken Worre, Budgettering i chefperspektiv, p. 43: Kun hvis et budgetsystem kan give virksomheden en bedre økonomisk styring, end man ville have uden et budgetsystem, så er et budgetsystem, hvad virksomheden har brug for. 2 Denne korte introduktion til modeller og metode er på ingen måde tænkt som tilstrækkelig. Læseren opfattes derfor til selv at søge yderligere viden om metodelæren. På HD er der på 2 del flere steder inkluderet metodelære i pensum. 3 Egen oversættelse fra Arbnor og Bjerke: Methodology for Creating Business Knowledge, Sage, 1997, side Figuren er egen oversættelse fra Arbnor og Bjerke: Methodology for Creating Business Knowledge, Sage, 1997, side 16. Modeller og modelteori.doc Side 2

5 Grundlæggende antagelser Modellen tager udgangspunkt i et sæt af grundlæggende antagelser. Disse antagelser hviler på de erfaringer, der ligger dybest i vores bevidsthed. De grundlæggende antagelser dannes ud fra de kulturelle netværk vi indgår i. Her vil vores opfattelse af hvad der godt og skidt, hvad der er rigtigt og forkert udvikle sig gennem hele livet. De grundlæggende antagelser vil danne et fundament for vores referenceramme og det er derfor væsentligt, at være bevidst om hvordan dette påvirker vores vurderinger og vores valg Paradigme Et paradigme er den gældende opfattelse af, hvad der er gældende rammebetingelser inden for en videnskabsgren. Et eksempel fra meget gammel tid er, at da den udbredte opfattelse var, at jorden var flad, brændte man folk, der påstod, at den var rund. Et nyere eksempel er, at der i øjeblikket (sommeren 2004) er diskussioner i aviserne om hvorvidt den Darwinistiske udviklingslære eller Biblens skabelsesberetning er den lære, der skal anvendes i biologiundervisningen. Folkeskolen har gennem mange år brugt den Darwinistiske udviklingslære som paradigme og dermed opfatter flertallet af os dette som nogle grundlæggende teorier, der kan lægges til grund ved opfattelsen af verden omkring os. Dette at en teori har mange tilhængere gør dog ikke, at paradigmet er en eviggyldig sandhed. Der skal bare mange inderlige diskussioner (oftest spredt over flere år, årtier eller århundreder) til inden et nyt paradigme slår igennem. Paradigmerne har skiftet fra objektivistiske-rationalistiske til de subjektivistiske-relativistiske paradigmer. Se mere om dette neden for. Under de objektivistiske-rationalistiske paradigmer er målet med undersøgelser at forklare virkeligheden. Hvis man kan forklare virkeligheden, så kan man også forudse reaktionen på en påvirkning. De subjektivistiske-relativistiske paradigmer ser forståelse af virkeligheden som idealet. Relationerne i systemerne opfattes som væsentlige faktorer, der skal ses i sammenhæng for at forstå den udvikling der er i virkeligheden Metodisk tilgang Den metodiske tilgang rummer forskellige tilgangsvinkler, hvoraf der nedenfor gennemgås nogle af de vigtigste. Modeller og modelteori.doc Side 3

6 Den analytiske tilgangsvinkel Under denne indgangsvinkel betragter man emnet, der skal gennemgås ud fra en analytisk synsvinkel, hvilket betyder, at man har en virkelighedsopfattelse, hvor man kan foretage partielle analyser og uden videre samle disse til en samlet vurdering af området. Tilgangsvinklen bygger på det funktionalistiske paradigme 5, der primært er forklarende. Tilgangsvinklen indebærer, at man først undersøger den virkelige verden, der opfattes som objektiv. Det at verden er objektiv er ensbetydende med, at verden er uafhængig og upåvirket af de undersøgelser der foretages og ikke mindst uafhængig og upåvirket af personen, der undersøger og beskriver verden. Det at verden er objektiv medfører, at vi kan bruge ceteris paribus-forudsætningen 6 ved udledning af partielle analyser. Det ændrer jo ikke på verden, at vi splitter den op i enheder og analyserer disse. Når man således har beskrevet den objektive sandhed om verden omkring os, kan der udledes nogle teorier (induktion af teorier). Dannelsen af teorier sker ved at nedbryde det observerede i delelementer, indtil alt hviler på forklarede delelementer. Herefter kan helheden rekonstrueres ud fra delelementerne. Den rekonstruerede helhed er nu en bekræftet helhed, der kva den er bygget op af erkendte delelementer må være sand. Sandhedsbegrebet bygges på empirien og et udsagn anses for sandt, hvis det kan sammensættes af bekræftede delelementer, underbygges af et stort antal observationer, der er foretaget under så forskellige observationsforhold som muligt og at ingen tidligere accepterede teorier strider mod udsagnet. Hvis et udsagn skulle være i modstrid med tidligere bekræftede teorier vil man i den rene form forkaste udsagnet, der undersøges. Dog kan man vælge alternativet og undersøge det tidligere bekræftede udsagn. Et sandt udsagn anses for en byggesten, der kan bruges i alle senere undersøgelser, men det kan dog forkastes ved en senere undersøgelse, hvis det viser sig at forudsætningerne, jf. ovenstående afsnit, ikke kan holde. Når et udsagn anses for sandt bruges det til at forudsige udviklingen i virkeligheden. Herefter sammenholdes virkeligheden med den bekræftede teori. Hvis teorien igen her bekræftes, anses den for almengyldig. Det man leder efter er årsagssammenhænge, der også kaldes kausale modeller Den systemanalytiske tilgangsvinkel 7 Den systemanalytiske tilgangsvinkel bygger stadig på det funktionalistiske paradigme. Det vil sige, at der også her mest er tale om en forklarende tilgangsvinkel. Som Michael Fast udleder fra Katz og Hahn 8, er det centrale stadig at forklare, beskrive og forudsige. 5 Michael Fast, Videnskabsteori og metodologi i studier af livsverden, Aalborg Universitet, April 1996, kapitel 2. 6 Ceteris paribus = Alt andet lige, dvs. en partiel analyse, hvor alle andre faktorer fastholdes uændrede. 7 Arbnor & Bjerke, Methodology for Creating Business Knowledge, Sage 1997, Kapitel 3 og 5. Modeller og modelteori.doc Side 4

7 Hovedforskellen til den analytiske synsvinkel ligger i, at ifølge systemteorien 9 består virkeligheden ud over de enkelte elementer også af relationer mellem elementerne. Relationerne mellem elementerne er endda så vigtige, at de kan ændre det samlede resultat væsentligt. Denne synergieffekt kan gøre helheden bedre eller dårligere end summen af elementerne. Om udviklingen af den systemanalytiske tilgangsvinkel skriver Arbnor & Bjerke 10 (her citeret efter Michael Fast 11 ) at der i videnskabelige kredse rejste sig følgende diskussion: 1) En generalisering af videnskabelige regler og modeller var nødvendig, hvilket resulterede i udviklingen af nye områder hinsidan fysikkens. 2) Fremkomsten af modeller, som repræsenterer aspekter som multivariat interaktion, organisation, selvunderhold, målrettede, etc, medførte at nye kategorier af videnskabelige ranker introduceredes. 3) Problem med organiseret kompleksitet fremspringer overalt og kræver nye begreber og metoder. 4) Indenfor disse områder havde man ikke tilstrækkelig anvendelse af de metoder som fremkom i fysikken og deres tillempninger. 5) Det synes derfor som at en videnskabelig udvikling var nødvendig, og at man derfor beskæftigede sig med de aspekter som fysikken ikke havde berørt. Disse aspekter syntes berøre specielle egenskaber ved biologiske, adfærdsmæssige og sociale fænomener dette krævede at nye begrebsmodeller introduceredes. 6) Disse udviklede og generaliserede teoretiske konstruktioner eller modeller er interdisciplinære, d.v.s. at de går på tværs af og integrerer forskellige discipliner. Denne diskussion mundede ud i, at det ikke var alle aspekter, der kunne forklares ud fra en analytisk tilgang. Ud fra den analytiske tilgangsvinkel udvikledes der en ny synsvinkel i systemtilgangsvinklen. Grundidéen i systemtilgangsvinklen er det holistiske udgangspunkt, hvor alt skal ses som helheder. Verden anses således for opbygget af forbundne systemer, hvor alle elementer er afhængige af andre elementer. Peter Senge skriver i bogen The Fifth Discipline 12 : The essence of the discipline of systems thinking lies in a shift of mind: seeing interrelationships rather than linear cause-effect chains, and seeing processes of change rather than snapshots. Systemteorien eller systemtænkningen indeholder således to elementer, både relationerne mellem elementerne og en form for dynamik, der skal tages hensyn til. I systemteorien skelner man mellem to forskellige systemopfattelser: Lukkede systemer, hvor systemet ikke påvirkes af omgivelserne. De lukkede systemer er i ligevægt i sig selv. Lukkede systemer er statiske, idet ligevægten mellem elementerne ikke forrykkes. 8 Michael Fast, Videnskabsteori og metodologi i studier af livsverden, Aalborg Universitet, April 1996, side Michael Fast, Videnskabsteori og metodologi i studier af livsverden, Aalborg Universitet, April 1996, afsnit Arbnor & Bjerke, Methodology for Creating Business Knowledge, Sage 1997, side 136. Arbnor & Bjerke gengiver den som citat fra von Bertalanffy. 11 Michael Fast, Videnskabsteori og metodologi i studier af livsverden, Aalborg Universitet, April 1996, side Peter M. Senge, The Fifth Discipline, Century Business, 1997, side 73. Modeller og modelteori.doc Side 5

8 Åbne systemer, hvor systemet er i interaktion med de omgivende systemer. Disse åbne systemer er processorienterede og de er kendetegnede ved homeostasis 13. Von Bertanlanffy argumenterede ifølge Michael Fast for at man ikke kan se og forklare systemer eller organisationer uafhængig af deres omgivelser. Arbnor og Bjerke har udbygget disse modeller 14, idet opremsningen også er en kronologisk oversigt over de herskende opfattelser inden for systemteorien: A. Den mekaniske systemmodel Den mekaniske systemmodel er et lukket system, hvor der er relativt enkle relationer (endimentionelle relationer) mellem de enkelte systemkomponenter. Systemet er ikke i stand til at lære eller at ændre sig. Der er på den anden side heller ikke behov for ændringer, idet systemmodellen bygger på en forudsætning med omgivelser, der ikke påvirker systemet. B. Den biologiske systemmodel Denne systemmodel bygger på de førnævnte homeostatiske processer, der er fysiske processer, der i forskellige organismer er i stand til at vedligeholde de fleste ligevægtstilstande. Disse processer foregår i interaktion med omgivelserne. Interaktionen medfører ikke strukturskift i systemet. Der tales også om vekselvirkninger mellem systemet og dets miljø. C. Åben systemmodel (den selvorganiserende systemmodel) Denne systemmodel er også i kontinuerlig interaktion med omgivelserne. Her kan strukturen ændres. For at medvirke til eller at imødegå dette kan systemet bruge positiv eller negativ feedback. Negativ feedback er når man bruger en del af systemets energi (arbejdskraft, kapital, m.v.) til at imødegå de strukturændringer, der ville følge af interaktionen med omgivelserne. Positiv feedback er, når systemet bruger energi på at medvirke til at tilpasse strukturen til omgivelserne. På denne måde er systemet i stand til at reagere på forandringer i omgivelserne. I bogen The Fifth Discipline beskriver Peter Senge, hvordan feedback også kan have enten en forstærkende eller en stabiliserende virkning på et system. D. Kulturel systemmodel (Den værdiladede systemmodel) Den værdiladede systemmodel svarer stort set til den selvorganiserende systemmodel, men her har man i erkendelse af at et system (oftest en organisation) blandt andet består af levende tænkende mennesker, medtaget det forhold, at systemet kan have en kultur, defineret som et sæt basale værdier. Denne seneste udgave af den systemanalytiske tilgangsvinkel udspringer ifølge Arbnor & Bjerke 15 delvist af, at det i praksis har vist sig, at den systemanalytiske model ikke er 13 Et udtryk fra biologien, der om samfundsvidenskabelig metodologi repræsenterer et socialt systems evne til at bibeholde sin grundlæggende indre balance, selv om det undergår forandringsprocesser. Betegnes af nogle forfattere som dynamisk ligevægt. 14 Arbnor & Bjerke, Methodology for Creating Business Knowledge, Sage 1997, side 122 ff. 15 Arbnor & Bjerke, Methodology for Creating Business Knowledge, Sage 1997, side 123. Modeller og modelteori.doc Side 6

9 tilstrækkelig til at forklare de mange og komplekse forhold i organisationer og deres omgivelser, og dels af den nedenfor nævnte aktørtilgangsvinkel Aktørtilgangsvinklen 16 Aktørtilgangsvinklen er ikke som de før nævnte tilgangsvinkler interesseret i at forklare verden for at kunne komme med forudsigelser om fremtidens verden. Den er i stedet en hermeneutisk tilgang, hvor formålet er at forstå omverden i stedet. En del af denne tankegang kan simplificeres ved at bruge udtrykket, at hvis du forstår andres adfærd/reaktion, så kan du lettere acceptere den. I modsætning til de to førnævnte objektivistiske tilgangsvinkler anses det ikke muligt at observere omgivelserne uden at påvirke omgivelserne og lade sig påvirke af omgivelserne. Aktørtilgangsvinklen bygger på det udgangspunkt, at samfundsvidenskaben er en social fænomenologi 17. Ud fra aktørtilgangsvinklen formodes virkeligeheden kun at være en social konstuktion, der består af et antal virkelighedsbilleder 18. De virkelighedsbilleder, der er skabt af en aktør, vil ikke kun være påvirket af denne aktør, de vil også på et senere tidspunkt påvirke aktøren igen. Denne gensidige påvirkning mellem aktørerne indbyrdes og mellem aktørerne og deres virkelighedsbilleder er dialektisk, hvilket vil sige, at man prøver at forstå de nye input man får gennem at sammenligne dem med den tidligere viden (forståelse) man har. Dette kan ikke gøres uden at påvirke den tidligere forståelse, der bliver mere komplet ved at blive belyst med endnu et virkelighedsbillede. Det at forskellige aktører har forskellige virkelighedsbilleder hænger blandt andet sammen med aktørernes tidligere erfaringer, der har dannet deres virkelighedsbilleder, men det hænger også sammen med deres holdninger, der vil påvirke den måde de betragter virkeligheden på. Al udvikling af ny viden vil efter denne model foregå ved, at man først kortlægger hvilken viden personen har i forvejen, og herefter udvikler man et fælles sprog, der er den første forudsætning for en fælles forståelse. Når man har et fælles sprog, kan man starte den dialog, der giver adgang til gensidig udvikling af nye forståelser. Dette fælles sprog skal være en udvikling af en fælles forståelse af aktørens (den undersøgte/den underviste aktør) hverdagssprog, idet man udvikler de beskrivende dele af sproget. Al undersøgelse og udvikling foregår så i dialog med de andre aktører. Har man kun en tekst må man gå i dialog med teksten for at uddrage nye virkelighedsbilleder fra teksten. Dette vil naturligvis stille større krav til læseren, da man så selv skal udfordre teksten og den bagvedliggende forståelse. 16 Arbnor & Bjerke, Methodology for Creating Business Knowledge, Sage 1997, særlig kapitel 3 og Michael Fast, Videnskabsteori og metodologi i studier af livsverden, Aalborg Universitet, April 1996, side Arbnor & Bjerke bruger udtrykket finite provinces of meaning, Dette er af Michael Fast oversat til virkelighedsbilleder ud fra den oprindelige svenske tekst, jf. Michael Fast, Videnskabsteori og metodologi i studier af livsverden, Aalborg Universitet, April 1996, side 254 ff. Modeller og modelteori.doc Side 7

10 Et banalt eksempel ligger i at læse den fra matematik kendte formel (a+b) 2 =a 2 +b 2 +2ab. Denne tekst læres udenad i folkeskolen, men kun den gode matematiklærer for forklaret eleverne hvad den kan bruges til. Går man i dialog med teksten, så undersøger man hvad den kan bruges til og hvordan den bruges. Med den korrekte brug kan alle med hovedregning kontrollere, at 47 2 = Operativt paradigme Ifølge Arbnor & Bjerke består et operativt paradigme af 2 væsentlige dele: metodiske procedurer og metode. En metodisk procedure refererer til måden skaberen af viden indarbejder, udvikler og/eller tilpasser nogle tidligere anvendte teknikker (fx en teknik til at udvælge objekter til studiet, til at indsamle data, eller til at analysere resultater) med en metodisk tilgang. Indarbejdelse og eventuel tilpasning af tidligere resultater og/eller teorier kaldes også metodiske procedurer. 20 Der er kun tale om metodiske procedurer, hvis der er tale om en bevidst brug af de valgte modeller og teknikker. Metode er læren om hvordan man sammensætter de forskellige modeller og teknikker ud fra det bevidste valg. Det bevidste valg bygger her på, at man er i stand til at relatere teorien bag de enkelte modeller og teknikker til et samlet hele. Metode dækker også over hvordan modelapparatet anvendes på det konkrete studie. Der skal dannes en problemformulering, en studieplan, vælges teknikker og modeller og studieområdet skal vælges/afgrænses. Det er væsentligt, at disse dele opfattes som et hele (ud fra den kulturelle systemmodel se side 6) Anvendelse på studieområdet Når studiet gennemføres, så er det væsentligt at holde sig til sin studieplan. Hermed ikke sagt, at studieplanen er et fastlåst dokument, der ikke kan ændres. Tværtimod er studieplanen en del af en iterativ proces, hvor der løbende sker tilretninger. Tilretninger af studieplanen sker altid på grundlag af en bevidst proces, hvor valget af tilgang og metode evalueres og ud fra denne evaluering kan der ske ændringer i studieplanen. Det er væsentligt, at hvis der forekommer vilkårlige afvigelser fra studieplanen, så skal disse dokumenteres, så det kan analyseres hvilken effekt dette har på resultaterne af studiet. 19 (40+7) 2 =(40+7)*(40+7)= *40*7= = Egen oversættelse fra Arbnor og Bjerke: Methodology for Creating Business Knowledge, Sage, 1997, side 16f. Modeller og modelteori.doc Side 8

11 2.2. Erhvervsøkonomisk metode og modeller Koalitionsmodellen Omgivelsernes ydelser/ modydelser Medarbejderorganisationer Leverandører Interne interessenter Medarbejdere Finansieringskilder Eksterne interessenter Virksomhedsledelse Virksomheden som en koalition af forskellige interessenter Ejere (majoritet) Eksterne interessenter Interne interessenter Ejere (minoritet) Kunder Det offentlige Konkurrenter Figur 2 Koalitionsmodellen 21 Bakka og Fivelsdal tilskriver koalitionsmodellen til E. Rehnman, men modellen er siden af forskellige forfattere udvidet til at være en lagdelt model, hvor der skelnes mellem de interne og de eksterne interessenter. Koalitionsmodellen er ikke en teori, men en deskriptiv model (se side 10). Modellen har vist sig at være nyttig i forskning og opgaveskrivning, da den muliggør en opstilling af forskellige målhierakier i en overskuelig systematik. Modellen giver en systematisk tilgang til at forstå interaktionen mellem de forskellige aktørers påvirkning af målsætningsprocessen. Koalitionsmodellen viser, at virksomheden reelt ikke har nogle mål i sig selv. Virksomhedens mål skal i stedet udledes af de mål, de enkelte interessenter har for virksomheden. Det siger sig selv, at det ikke er alle interessenter, der har lige stor indflydelse på hvilke mål virksomhedens medarbejdere arbejder på at opfylde. Styrkeforholdet mellem de forskellige aktører fremgår sjældent af officielle beskrivelser. Det skal oftest afdækkes ved at være til stede i virksomheden. 21 Egen tilvirkning efter: Preben Melander, Økonomistyring og budgettering som ledelsesform, Erhvervsøkonomisk Forlag S/I-1984, 4. udgave, 3. oplag, 1990, side 18. Modeller og modelteori.doc Side 9

12 Deskriptive og normative modeller En deskriptiv model beskriver studieobjektet. Et eksempel på en deskriptiv model er Porters værdikædemodel (se side 12). Deskriptive modeller indeholder ofte analyser (statistiske analyser, sammenhængsanalyser, årsagsforklaringer). Da analyserne bygger på et empirisk grundlag er det god videnskabsskik at beskrive forudsætninger, metoder og teknikker så grundigt, at andre kan gentage analyserne og nå frem til samme resultat. Normative modeller indeholder vejledninger eller beslutningsregler, så man hjælpes til at træffe den rigtige beslutning eller hvilke redskaber man skal benytte for at komme frem til den rigtige beslutning. Et eksempel på en normativ model er en optimering af ordrestørrelse med hjælp fra Wilsons formel SWOT SWOT analysen er en deskriptiv model, der ikke har et underliggende specifikt teorigrundlag. SWOT-analysen bygger på en gennemgang af virksomhedens interne styrker (Strengths) og svagheder (Weaknesses) og de eksterne muligheder (Opportunities) og trusler (Threats). Internt Strengths Weaknesses Eksternt Opportunities Threats Normalt vil man supplere skemaet med en gennemgang af de enkelte overskrifter, der sættes ind i skemaet. En uddybende model kaldet styrkeprofil findes i Bent Schack, Regnskabsanalyse og virksomhedsbedømmelse, Jurist- og Økonomforbundets Forlag Leavitts systemmodel Harold J Leavitt udviklede en model, der kan bruges som struktur i en drøftelse af en forandring af en organisation. Den oprindelige model stammer fra Modeller og modelteori.doc Side 10

13 Omgivelser Virksomhedskultur Struktur Opgaver (mål) Forandringsagent Værktøjer og teknologi Aktører Samfund Kultur Figur 3 Egen tilvirkning efter Leavittøs systemmodel 22 Modellen tager udgangspunkt i systemteorien. Leavitt tog i første omgang ikke omgivelserne med. Efter systemteorien udviklede sig blev modellen modificeret af flere forfattere. Jeg har valgt her at kombinere nogle af de forskellige udlægninger af modellen. Modellens væsentligste variabler er: Opgaver Struktur Værktøjer og teknologi Aktører Organisationens opgaver: Udvikling, produktion og salg af virksomhedens produkter/tjenesteydelser samt dertil hørende støttefunktioner Hierarki, organisationsstruktur, kommunikationsstruktur, beslutningsstruktur, kommunikationssystemer Maskiner, programmer, metoder, modeller og øvrige redskaber Aktørerne i fx koalitionsmodellen, karakteriseret ved behov, mål, forventninger og interesser. 22 Egen tilvirkning efter Leavitt, Applied organizational change in industry. In: Handbook of organizations, Rand McNally, Chicago, 1965 ud fra Bakka & Fivelsdal, Organisationsteori, side 59 og Christiansen, Kjær og Trojel, Organisation, side 265. Modeller og modelteori.doc Side 11

14 Modellen er en analysemodel, der giver en struktureret analyse af ændringer i et system. Der bliver her mulighed for at overveje hvilke faktorer, der er skyld i ændringen og hvilke faktorer, der påvirkes af ændringen. Som omtalt ovenfor kan man i systemet (virksomheden) bruge positiv feed-back for at forstærke ændringen eller negativ feed-back for at modarbejde ændringen. Denne påvirkning af ændringerne i virksomheden bliver væsentligt lettere og væsentligt bedre, hvis man forstår hvorfor ændringen sker og hvilke konsekvenser den vil have eller i det mindste forventes at have Porters værdikæde Infrastruktur Støtteprocesser Medarbejdere Teknologi Forsyninger Margin Primære processer Indgående logistik Produktion Udgående logistik Salg og marketing Service Figur 4 Egen tilvirkning efter Porters model Brug fx google til at finde artikler, der beskriver Porters værdikæde. Porters værdikæde er beskrevet flere steder i det erhvervsøkonomiske pensum, så prøv også at se i erhvervsøkonomiske bøger. Besvar nu følgende spørgsmål: 1. Er der tale om en deskriptiv eller en normativ model? Begrund svaret 2. Der fremføres mange steder, at modellen ikke kan bruges i servicevirksomheder. Begrund hvorfor og hvordan man ændrer modellen, så man kan gøre dette. 3. Hvilken metodisk tilgang bygger modellen på? 4. Hvad er det bagvedliggende paradigme? 5. Forklar begrebet Margin med dine egne ord Porters Five forces Brug fx google til at finde artikler, der beskriver Porters fem konkurrencekræfter. Besvar nu følgende spørgsmål: 1. Er der tale om en deskriptiv eller en normativ model? Begrund svaret 2. Hvilken metodisk tilgang bygger modellen på? 3. Hvad er det bagvedliggende paradigme? 4. Forklar kort hvad modellen kan bruges til. 5. Forklar begrebet indtrængningsbarrierrer eller barriers to entry med dine egne ord. Modeller og modelteori.doc Side 12

15 3. Strategi 3.1. Klassisk strategi mod nye tider Når man kigger på virksomhedsstrategi, så er det oftest en fordel først at kigge på de klassiske modeller, der er grundlaget for de nyere modeller. Det må være på sin plads med en definition af strategi 23 : Ordet strategi er af græsk oprindelse og betyder feltherrekunst en strateg er en hærfører. I militære kredse bruges udtrykket at lægge strategi for et felttog, og det indebærer stillingtagen til bl.a.: Hvad er felttogets mission? På hvilken slagmark skal slaget stå? Hvad er fjendens styrke? Hvilke stridskræfter skal benyttes? Hvorledes skal tropperne placeres og sammensættes? Hvorledes sikres forsyningslinierne? Oversat til virksomhedssprog, så bliver strategien den planlægningshorisont, der ligger ud over den direkte kontakt med kunder og leverandører. Der er som det fremgår tale om en holistisk opfattelse, hvor der også skal ske en vurdering af den kraft, de enkelte forhold påvirker helheden med. Styringen eller ledelsen af en virksomhed vises ofte opdelt i en tredeling efter tidshorisont, se figur side 16. Man kan ifølge Børsens Ledelseshåndbøgers gengivelse fra Anders Drejer opstille 4 skoler inden for strategisk ledelse 24 : O mgiv elser Langtidsplanlægning Stabil, simpelt og i vækst Strategisk planlægning Foranderligt, men forudsigeligt Produkt markedsstrate gi Foranderlig med store, diskontinuerte Kompleks strategisk ledelse Foranderlig med store, diskontinuerte skift skift Mål Fordele Anvende ressourcer Sørge for Løse og økonomiske inden for de mest balanceret integrere ressourcer lovende områder cash-flow og problemer konkurrencem inden for æssige fordele teknologiske, sociale, forretningsmæ ssige og andre områder Indhold Finansiel Tilfredsstille Opnå/skabe Håndtere alle 23 Strategisk ledelse i den mellemstore virksomhed, Industrirådet, 1977, side Egen gengivelse af Figur 2 i Afsnit 2.2 i Strategi og Ledelse, Børsens Ledelseshåndbøger, der er apteret fra Anders Drejer, Strategic Management and Core Competences, Quorum Books, Modeller og modelteori.doc Side 13

16 Elementer planlægning og profitmaksim ering Budgetter og handlingsplan er kundebehov for at skabe profit Strategisk budget og valg af produktmarkedsseg menter konkurrencem æssige fordele for at opnå profit Virksomheds-, SBU 25 - og funktionelle strategier dimensioner af omgivelser og internt for at skabe overlevelse Mange forskellige slags strategier efter behov. Dette viser, at der er en udvikling inden for opfattelsen af hvad mål og indhold af strategisk ledelse er. Det kan derfor forekomme forkert at tage udgangspunkt i de klassiske strategimodeller, der stammer fra en tid, hvor det var muligt at langtidsplanlægge i de fleste virksomheder. Imidlertid er der stadig i kompleks strategisk ledelse behov for at have et målhieraki for at kunne fokusere indsatsen mod opfyldelse af de lagte strategier. Vi starter derfor med at fastlægge definitionen af en række grundbegreber: Begreb Definition Eksempel Vision Ønsket fremtidig tilstand. Se nedenfor under Strategisk profil. (Vision = at se) Vor vision er at være det mejeriselskab, der på globalt plan er bedst til Mission Mål Strategi Strategisk profil eller arkitektur Taktik Operationel Kontrol Virksomhedens ide eller overordnede mål, der er relateret til kundernes behov og/eller værdier (Mision = at gøre) Mål må underopdeles. Se nedenfor under Målhierakier. Langsigtet retning for virksomheden til opfyldelse af visionen. Se nedenfor om Målhierakier. Kombination af ressourcer, processer og kompetencer, der skal bruges til at udføre strategien Mellemsigtet retnings for virksomhedens opfyldelse af strategierne. Se nedenfor om Målhierakier. De daglige (kortperiodiske) beslutninger til opfyldelse af virksomhedens mål Kontrolsystemet skal løbende følge op på om de lagte planer følges, så det er muligt at nå værdiskabelse 26 Vor mission er at tilbyde moderne forbrugere mælkebaserede fødevarer som skaber inspiration, tryghed og velvære 27 Budgetter, arbejdsplaner, opskrifter, sådan gør du, standardkalkulationer Enkeltkalkulation, tilbud, salg (faktura) Efterkalkulation, budgetkontrol, afstemning, kundeopfølgning 25 SBU: Small Business Unit 26 ARLA FOODS vision: 27 ARLA FOODS mission: Modeller og modelteori.doc Side 14

17 Opfølgning de opsatte mål. Tilpasning af planer eller iværksættelse af korrigerende tiltag, for at sikre, at planerne opfyldes Budgetopfølgning, Målrevision, Herefter går vi i gang med at se på den strategiske styring af en virksomhed Strategisk profil Den strategiske profil udgør det ståsted organisationen starter fra, når der skal laves strategier. Hvis man ikke har kendskab til ens udgangspunkt, så er det svært at finde ud hvilke stærke sider, der kan bygges videre på og hvilke trusler, der skal undgås. Der er opbygget mange modeller, der viser hvilken udgangssituation, virksomheden står i. Her bruges en model fra Industrirådets bog Strategisk ledelse i den mellemstore virksomhed, side 10. Forretningsgrundlag = placering i erhvervsmønsteret a) Forretningsområde = markeder, kunder, produkter, teknologi b) Funktionsområde = funktion i branchen c) Konkurrencegrundlag = det grundlag, hvorpå virksomheden bygger sin konkurrenceevne Strukturgrundlag = virksomhedens opbygning 1) Markedsføring 2) Produktionsforhold 3) Forsyningsforhold 4) Udviklingsarbejdet 5) Kapitalgrundlag 6) Organisations- og ledelsesforhold Når den strategiske profil er fastlagt, fastlægges der en ny ønsket fremtidig strategisk profil ud fra de samme kriterier som den nuværende strategiske profil. Modeller og modelteori.doc Side 15

18 Fremtidig strategisk profil Strategier Nuværende strategiske profil Figur 5 Apteret efter figur 2 i Strategisk ledelse i den mellemstore virksomhed. Når det er fastlagt hvilken fremtidig strategisk profil, der er ønskelig for at opfylde visionen, så vil der skulle fastsættes en række mål for at nå frem til denne fremtidige strategiske profil. Disse mål opbygges som et hierarki af indbyrdes afhængige mål Målhierakier Strategisk niveau (2-10 år) Taktisk niveau (1-2 år) Udvikling og strukturering. Virksomhedens aktivitets-, kapacitets- og finansieringsgrl Koordineret udnyttelse af det etablerede aktivitets-, kapacitetsog finansieringsgrundlag inden for rammerne af den givne struktur Markedsanalyser værdianalyser investeringskalkuler flerperiodiske finansplaner beredskabsanalyser Parameter-/ produktmixkalkule dækningsbidragsbudget nulbase-budget ABC-analyser af debitors lønsomhed Likviditetsrapporter Styringsprocesser Produktudviklingsprocesser strategisk konference early-warningsystems risk management regnskabspolitik Fastlæggelse af salgsmål pr. sælger koordination af salg og prod. Projektkoordinering likviditetsstyret indkøbspolitik Informationsbehandlingsprocesser Udviklingsprocesser Udvikling af forhandlernet strategisk lederudvikling coporate image development kapitalmarkedsudvikling Sælgertræning søge-læreprocesser udvikling af budgetstyringsroller delegering af likviditetsansvar Operativt niveau Løbende tilrettelæggelse og gennemførelse af virksomhedens salg, køb, produktion og finansielle dispositioner Ordreoversigt køreplan efterkalkulation aldersfordelt saldorapport dagens kasserapport Sælgerstyring produktionsplanlægning uformel selvkontrol af tidsforbrug debitorkontrol Løbende systemudvikling løbende feedback fra leder til medarbejder on-the-jobtræning Figur 6 Egen tilvirkning efter Preben Melander, Økonomistyring og budgettering som ledelsesform Modeller og modelteori.doc Side 16

19 De langsigtede mål, hvor kapacitetsapparatet i virksomheden ikke tages for givet er de første, der skal tilpasses til den ønskede strategiske profil. Til opfyldelsen af disse mål skal der udarbejdes en række periodemål (fx budgetter) og procesmål (fx arbejdsplaner) (taktiske mål). Man kan spørge hvorfor man skal lægge disse planer på mellemlangt sigt. Blandt mange andre grunde kan man fremhæve følgende begrundelser: Man får tid til at træffe beslutningen. o Hvis man ikke har tid til at undersøge konsekvenserne af de forskellige alternativer, så vil man ikke have et tilstrækkeligt kvalificeret beslutningsgrundlag til at træffe en rationel beslutning. Man kan inddrage folk med en specialviden. o Det er ikke altid de personer, der skal føre beslutningen ud i livet, der har det fulde overblik over konsekvenserne af de handlingsalternativer, der kan opstilles. Man kan inddrage flere interessenter i beslutningsprocessen. o Når vi kigger på koalitionsmodellen, så kan vi se, at virksomhedens mål er sammensat af mål for en hel række interessenter. Det vil ved at fastsætte mål og arbejdsgange på længere sigt være muligt at inddrage flere af disse. Endelig skal der laves mål, der nedbryder de taktiske planer i operationelle mål. Fælles for alle niveauer af mål er, at de skal være målbare og så konkrete, at de kan udføres eller nedbrydes til nye delmål Hvilke mål Figur 7 Egen tilvirkning efter Maslow Maslow har udviklet en teori om individers behov og sammenhængen mellem disse behov. Maslow kommer frem til, at så længe et behov ikke er opfyldt, vil personen ikke søge de højere beliggende behov opfyldt. Modeller og modelteori.doc Side 17

20 Trekanten, der står på spidsen i figuren indgår ikke i den oprindelige teori, men er udledt af, at de fleste mennesker i Danmark har opfyldt deres fysiske og basale behov, deres sikkerhedsbehov m.v. De øverst liggende behov er så behov, de fleste af os kan koncentrere os om og ikke som i den oprindelige model noget, man eventuelt kunne nå til i en moden alder. Hvis vi hver især arbejder på at få opfyldt vores behov og sætter mål efter dette, så vil vores mål jf. Koalitionsmodellen, påvirke virksomheden samlede mål ud fra vores behov. Målsætningsprocessen bliver herved ikke mere enkel, men det vil være nødvendigt at tage hensyn til de enkelte interessenter og deres mål og ønsker, når målene fastlægges for virksomheden Kernekompetencer En model, der kan bruges i strategiudviklingen er definitionen af kernekompetencer. Kernekompetencer er der, der giver virksomheden en komparativ fordel, der gør, at virksomheden har mulighed for at overleve. En komparativ fordel er en fordel i forhold til de øvrige virksomheder på markedet. Kernekompetencer skal muliggøre tilstedeværelse eller indtrængen på flere markeder. Kernekompetencer skal skabe en væsentlig eller mærkbar værdi, der opleves af kunden. Kernekompetencer skal være svære at efterligne. Et eksempel på kernekompetencer er Canon, der laver gode linser. Fra at fremstille kameraer har de nu bredt sig til en række brancher, der alle har det til fælles, at kunden har behov for bøjning af lys i en eller anden form. Hvis ikke kernekompetencen opfylder alle tre bullets ovenfor, så skal man være forsigtig med at opfatte det som en kernekompetence. Kernekompetencerne indgår både i målsætningen ved tegningen af den fremtidige strategiske profil og i styrkesiden på SWOT-analysen. En måde at få disse kernekompetencer trukket frem er ved at lave en BPR BPR Business Proces Reengineering Business Process Reengeneering er en gentænkning af forretningsprocesserne for at opnå en forbedring i værdiskabelsen af de ressourcer, der indsættes i processen. Formålet med BPR er at ændre forretningsgangene, så der sker radikale og målbare procesforbedringer. Målingen skal ske dels i forhold til kundens opfattelse kundeperspektivet er væsentligt for modellen men målt i virksomheden. Der er ikke noget mål for virksomheden i, at give kunden en større behovstilfredsstillelse, hvis det ikke giver nogen værditilvækst for virksomheden. Værditilvæksten skal ikke her måles som Modeller og modelteori.doc Side 18

Strategi. Strategi. Strategi-skoler. Udvikling og styring af en virksomhed

Strategi. Strategi. Strategi-skoler. Udvikling og styring af en virksomhed Strategi Udvikling og styring af en virksomhed Strategi Hvad er felttogets mission? På hvilken slagmark skal slaget stå? Hvad er fjendens styrke? Hvilke stridskræfter skal benyttes? Hvorledes sikres forsyningslinierne?

Læs mere

Metode og modeller. Videnskabsteori. Grundlæggende antagelser. En grundlæggende introduktion. Grundlæggende antagelser Paradigme Metodisk tilgang

Metode og modeller. Videnskabsteori. Grundlæggende antagelser. En grundlæggende introduktion. Grundlæggende antagelser Paradigme Metodisk tilgang Metode og modeller En grundlæggende introduktion Videnskabsteori Grundlæggende antagelser Paradigme Metodisk tilgang Grundlæggende antagelser Normalt (relativt) ubevidste Eksempel: Et system kan ikke leve

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved Kapitel 2 Anchoring the international project in the organisation Organisationens forretningsudvikling i den strategiske ledelsescyklus (SLC) Definer udviklingsplan Identificer programmer Fastlæg forretningsplan

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk Praktisk Ledelse Uddrag af artikel trykt i Praktisk Ledelse. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Systemudvikling 1. Silotænkning. CRM-tankegang. Forretningsudvikling med IT. Vertikalt informationsflow. Horisontalt informationsflow

Systemudvikling 1. Silotænkning. CRM-tankegang. Forretningsudvikling med IT. Vertikalt informationsflow. Horisontalt informationsflow D irek tør Ind k øb P ro du k ti on Dis tribu ti on M e da rb ejd er M ed arbe jde r M e da rbe jd er R e gn sk a b S tøttefu nk tion er Salg og m a rk e ting M e da rb ejd er S ervic e M ed arbe jde r

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør 1 Strategi i vindervirksomheder: Rejsebeskrivelse med fire etaper Situation Ambition Must-Win- Battles Eksekvering Lægaard Management A/S tilbyder rådgivning

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører 8 E-Business 227 Internettet er i dag så udbredt i forretningsmæssig sammenhæng, at det skal behandles i et kapitel for sig. Internettet kan ses som en global, elektronisk forbindelse mellem virksomheder,

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 9

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 9 Kapitel 1. Økonomistyringens idé og formål... 11 Kapitlets læringsmål... 11 1.1. Hvad er økonomistyring?... 12 1.2. Beslutningsprocessens

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5 IT OG LOGISTIK It som salgsværktøj i butikken 2 It som forretningsunderstøttelse 3 Oms 3,9b Hjemmesiden 4 HTH er ordreproducerende 5 It i administrationen 6 1 IT SOM SALGSVÆRKTØJ I BUTIKKEN Kunder gribes

Læs mere

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel 1-5. Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel 1-5. Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013 Opgave nr. 1 Systemledelse Systemledelse er kendetegnet ved at have fokus på: a At hver leder kan lave sine egne systemer b At alle kan lede sig selv efter deres eget system c At være skriftlig og fastholde

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering.

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Af Rikke Skovbakke, Beacon Group. Forestil dig følgende situation: dine solide position på markedet er truet. Dine

Læs mere

Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver

Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver Reservatet ledelse og erkendelse Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver Erik Staunstrup Christian Klinge Budgetforhandlingerne Du er på vej til din afdeling for at orientere om resultatet. Du gennemgår

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28]

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28] 9. IMPLEMENTERING 9. IMPLEMENTERING Dette kapitel har til formål, at redegøre for hvordan Temagruppe 10 kan skabe rammerne for succesfuld Benchmarking. I foregående kapitel er der redegjort for hvorledes

Læs mere

Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling

Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling Introduktion På baggrund af projekt ny service, er der udviklet nogle værktøjer til inddragelse

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Ledelseskvaliteten kan den måles

Ledelseskvaliteten kan den måles 9. Virksomheds 5. Processer 1. Lederskab Ledelseskvaliteten kan den måles Af Jan Wittrup, Adm. Direktør og Executive Advisor Fokus på balancerede indsatser for at skabe balancerede er et eksempel på Excellent

Læs mere

ORGANISATION C - JYSK

ORGANISATION C - JYSK ORGANISATION C - JYSK ZBC Næstved - Annesofie Blaabjerg Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 1 Organisationsteoretiske skoler Organisationsteoretiske skoler Klassisk Organisationsteori

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

Hvordan designes en forretningsplan

Hvordan designes en forretningsplan LENNART SVENSTRUP Hvordan designes en forretningsplan LENNART@KYOEVAENGET.DK 2010 Der findes mange forskellige indgangsvinkler og beskrivelser af forretningsplaner. Vigtigt er det at forretningsplanen

Læs mere

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard 1/5 Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard Inden for de seneste år er professionaliseringen af kommunikationsbranchen for alvor kommet på dagsordenen. En af de

Læs mere

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Forvaltningsrevision Inden for den offentlige administration i almindelighed og staten i særdeleshed er det et krav, at der som supplement til revisionen af regnskabet, den finansielle revision, foretages

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX VØ B Carsten

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN?

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? Kandidatafhandlingen Aalborg Universitet 2013 HOSPIALSLOGISTIK STRATEGISK HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? En analyse af bygge- og anlægsbranchen for identifikation og

Læs mere

Brian Nielsen 01-10-2006

Brian Nielsen 01-10-2006 Driftsøkonomi Peter Lynggaard Driftsøkonomi Kapitel 1-4 Virksomhedens placering i samfundet Virksomheden Erhvervsøkonomi Driftsøkonomi Virksomhedsøkonomi Økonomisk enhed Bedrift er teknisk enhed Placering

Læs mere

www.morten-rask.dk september 2001 Agenda Kursets form E-handel: Face-to-face & Interface

www.morten-rask.dk september 2001 Agenda Kursets form E-handel: Face-to-face & Interface E-handel: Face-to-face & Interface Introduktion til kurset Definition af E-handel Morten Rask http://www.mortenrask.dk/cmm9sem2001.htm september 2001 morten-rask.dk 1 Agenda Kursets form, lærerbog og indhold

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Fælles Mål 2009. Teknologi. Faghæfte 35

Fælles Mål 2009. Teknologi. Faghæfte 35 Fælles Mål 2009 Teknologi Faghæfte 35 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 37 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi Faghæfte 35 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 37 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor

Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor Tag lederskabet når du kan ledelse af xxxx xxxx Tegn: 12326 Afleveringsdato: 19. november 2014. Opgaven må gerne anvendes til undervisningsmateriale.

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Videnskabsteoretiske dimensioner

Videnskabsteoretiske dimensioner Et begrebsapparat som en hjælp til at forstå fagenes egenart og metode nummereringen er alene en organiseringen og angiver hverken progression eller taksonomi alle 8 kategorier er ikke nødvendigvis relevante

Læs mere

Forandringens forandring

Forandringens forandring Forandringens forandring Hvad har vi lært om forandringer sammen med vores kunder i tiden efter finanskrisen? Del 2: Anbefalinger til udvikling af lederens rolle i en forandringsproces White paper Indhold

Læs mere

Din produktion som en kollektion

Din produktion som en kollektion Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af

Læs mere

Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis

Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis Dansk ImplementeringsNetværks Årskonference 20.5.2014 V. Torsten Conrad, Ph.d.-stipendiat

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Den strategiske position. Kapitel 3: Strategisk kapabilitet. Ressource typer. Ressourcer Kernekompetencer. Fysiske ressourcer. Financielle ressourcer

Den strategiske position. Kapitel 3: Strategisk kapabilitet. Ressource typer. Ressourcer Kernekompetencer. Fysiske ressourcer. Financielle ressourcer Den strategiske position Kapitel 3: Strategisk kapabilitet Ressourcer Kernekompetencer Ressource typer Fysiske ressourcer Financielle ressourcer Menneskelige ressourcer Intellektuel kapital Terminologien

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Velkomst Introduktion til modulet Hvad er Organisation for noget?? Opstart

Velkomst Introduktion til modulet Hvad er Organisation for noget?? Opstart Velkomst Introduktion til modulet Hvad er Organisation for noget?? Opstart Organisation Hvad er det for noget?? Modulplan Indhold mindre praksis-betonet Mere overordnet Højere ledelsesniveau(?) Forskel

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du:

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du: Forandringsagenten Forandringsagenten Rollemodel Krav til de enkelte roller Diffusionssystemer Forandringsplanlægning Slide no.: 1 Efter denne lektion skal du: Kende til forandringsagentens rolle og ansvar

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere