0. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "0. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 0. Indholdsfortegnelse 1. Indledning Metode- og modelteori Grundlæggende modellære Metodologi og operative paradigmer Grundlæggende antagelser Paradigme Metodisk tilgang Den analytiske tilgangsvinkel Den systemanalytiske tilgangsvinkel Aktørtilgangsvinklen Operativt paradigme Anvendelse på studieområdet Erhvervsøkonomisk metode og modeller Koalitionsmodellen Deskriptive og normative modeller SWOT Leavitts systemmodel Porters værdikæde Porters Five forces Strategi Klassisk strategi mod nye tider Strategisk profil Målhierakier Hvilke mål Kernekompetencer BPR Business Proces Reengineering Forretningsprocesser BPR-metodens elementer Spørgsmål til strategi IT og forretningsudvikling e-business e-handel B2B Business to Business B2C Business to Consumer B2G Business to Government e-service e-læring PC-arbejdsplads Hardware Styresystemer Applikationssoftware ERP MRP MRP II Hovedplanlægning Grovplanlægning...35 Modeller og modelteori.doc Side i

2 Finplanlægning Beordring og kontrol MRP II vs. JIT ERP-systemer i det 21. århundrede ERP og økonomistyring Data Warehouse Brugbarheden af et Data Warehouse Data Mining Udviklingsmodel for Data Warehouse Organisering af udvikling og arbejde med Data Warehouse ESDH Netværk Den fysiske dimension Topologi Kabling Det kablede netværk Den funktionelle dimension Den logiske dimension Advokaterne af IT Kommunikationsteknologi Internet Intranet Extranet Mail Instant messaging Skype Sikkerhed Arbejdspladsen Fysiske forhold Organisatoriske forhold Fysisk sikkerhed anlæg Sikring af servere og serverrum Sikring mod tyveri og hærværk Rengøring et sikkerhedsspørgsmål? Sikring af udskrifter Sikkerhedskopiering Tekniske kontroller Sikkerhed i konstruktionsfasen Sikkerhed i driftsfasen IT-kriminalitet Virus, hacking og lignende Virus Hoax Hacking Phishing Tyveri af data Litteraturliste...86 Modeller og modelteori.doc Side ii

3 1. Indledning I en del litteratur om strategi beskrives strategiudvikling som en proces, hvor man tager udgangspunkt i den nuværende strategiske profil, der så danner udgangspunkt for dannelsen af nye strategier. I industrisamfundet har denne form for strategiudvikling helt åbenlyst været rigtig. Der var behov for at bygge videre på sine erfaringer og kernekompetencer for at skabe fortsat mere konkurrencedygtige produkter med en faldende ressourceindsats. Imidlertid er vi på vej fra industrisamfundet og ind i videnssamfundet og her må vi kigge på om de paradigmer, vi hidtil har anvendt, er stabile og robuste nok til at de kan anvendes stadig. Der er for mange ikke nogen tvivl om, at vi går ind i en tid, hvor det kun er lærende organisationer, der er i stand til at overleve på længere sigt. Dette giver os de udfordringer, at vi er nødt til at kigge på såvel vores paradigmer som de metoder vi anvender i vores strategiudvikling og vores arbejde med IT og økonomi. I tidligere tider kunne man lave en separat IT-strategi. Med den stadig mere integrerede anvendelse af IT må denne tid anses for at være ovre. Hvis man skal have en mulighed for at klare sig i videnssamfundet er det svært at se nogen mulighed for at lave strategier, der ikke integrerer og endda bygger på IT. Modeller og modelteori.doc Side 1

4 2. Metode- og modelteori For at sikre, at vi ikke træffer vore beslutninger på et tilfældigt grundlag må vi opbygge et apparat af metoder og modeller, der kan understøtte vore analyser og tankeprocesser med henblik på at skabe så sikre beslutningsgrundlag, som overhovedet muligt. Nogen gange må vi dog konstatere, at vores modeller ikke er til nogen hjælp 1 og så må vi finde en metode til systematisk at lære mens vi styrer igennem de nye udfordringer. Dette bliver dog væsentligt nemmere, hvis vi er bevidste om lidt af det modelapparat, der er udviklet på det samfundsvidenskabelige område Grundlæggende modellære Metodologi og operative paradigmer Metodologien er forståelsen af hvordan metoder er konstrueret, det vil sige, hvordan et operativt paradigme udvikles. 34 Videnskabsteori Metodologi Grundlæggende antagelser PARADIGME Opfattelse af virkeligheden Opfattelse af videnskab Videnskabelige idealer Etik/æstetik Metodisk tilgang OPERATIVT PARADIGME Metodiske procedurer Metode Studieområde Figur 1 Egen oversættelse efter figur af Arbnor & Bjerke, Fig. 1.8, side Se fx Zakken Worre, Budgettering i chefperspektiv, p. 43: Kun hvis et budgetsystem kan give virksomheden en bedre økonomisk styring, end man ville have uden et budgetsystem, så er et budgetsystem, hvad virksomheden har brug for. 2 Denne korte introduktion til modeller og metode er på ingen måde tænkt som tilstrækkelig. Læseren opfattes derfor til selv at søge yderligere viden om metodelæren. På HD er der på 2 del flere steder inkluderet metodelære i pensum. 3 Egen oversættelse fra Arbnor og Bjerke: Methodology for Creating Business Knowledge, Sage, 1997, side Figuren er egen oversættelse fra Arbnor og Bjerke: Methodology for Creating Business Knowledge, Sage, 1997, side 16. Modeller og modelteori.doc Side 2

5 Grundlæggende antagelser Modellen tager udgangspunkt i et sæt af grundlæggende antagelser. Disse antagelser hviler på de erfaringer, der ligger dybest i vores bevidsthed. De grundlæggende antagelser dannes ud fra de kulturelle netværk vi indgår i. Her vil vores opfattelse af hvad der godt og skidt, hvad der er rigtigt og forkert udvikle sig gennem hele livet. De grundlæggende antagelser vil danne et fundament for vores referenceramme og det er derfor væsentligt, at være bevidst om hvordan dette påvirker vores vurderinger og vores valg Paradigme Et paradigme er den gældende opfattelse af, hvad der er gældende rammebetingelser inden for en videnskabsgren. Et eksempel fra meget gammel tid er, at da den udbredte opfattelse var, at jorden var flad, brændte man folk, der påstod, at den var rund. Et nyere eksempel er, at der i øjeblikket (sommeren 2004) er diskussioner i aviserne om hvorvidt den Darwinistiske udviklingslære eller Biblens skabelsesberetning er den lære, der skal anvendes i biologiundervisningen. Folkeskolen har gennem mange år brugt den Darwinistiske udviklingslære som paradigme og dermed opfatter flertallet af os dette som nogle grundlæggende teorier, der kan lægges til grund ved opfattelsen af verden omkring os. Dette at en teori har mange tilhængere gør dog ikke, at paradigmet er en eviggyldig sandhed. Der skal bare mange inderlige diskussioner (oftest spredt over flere år, årtier eller århundreder) til inden et nyt paradigme slår igennem. Paradigmerne har skiftet fra objektivistiske-rationalistiske til de subjektivistiske-relativistiske paradigmer. Se mere om dette neden for. Under de objektivistiske-rationalistiske paradigmer er målet med undersøgelser at forklare virkeligheden. Hvis man kan forklare virkeligheden, så kan man også forudse reaktionen på en påvirkning. De subjektivistiske-relativistiske paradigmer ser forståelse af virkeligheden som idealet. Relationerne i systemerne opfattes som væsentlige faktorer, der skal ses i sammenhæng for at forstå den udvikling der er i virkeligheden Metodisk tilgang Den metodiske tilgang rummer forskellige tilgangsvinkler, hvoraf der nedenfor gennemgås nogle af de vigtigste. Modeller og modelteori.doc Side 3

6 Den analytiske tilgangsvinkel Under denne indgangsvinkel betragter man emnet, der skal gennemgås ud fra en analytisk synsvinkel, hvilket betyder, at man har en virkelighedsopfattelse, hvor man kan foretage partielle analyser og uden videre samle disse til en samlet vurdering af området. Tilgangsvinklen bygger på det funktionalistiske paradigme 5, der primært er forklarende. Tilgangsvinklen indebærer, at man først undersøger den virkelige verden, der opfattes som objektiv. Det at verden er objektiv er ensbetydende med, at verden er uafhængig og upåvirket af de undersøgelser der foretages og ikke mindst uafhængig og upåvirket af personen, der undersøger og beskriver verden. Det at verden er objektiv medfører, at vi kan bruge ceteris paribus-forudsætningen 6 ved udledning af partielle analyser. Det ændrer jo ikke på verden, at vi splitter den op i enheder og analyserer disse. Når man således har beskrevet den objektive sandhed om verden omkring os, kan der udledes nogle teorier (induktion af teorier). Dannelsen af teorier sker ved at nedbryde det observerede i delelementer, indtil alt hviler på forklarede delelementer. Herefter kan helheden rekonstrueres ud fra delelementerne. Den rekonstruerede helhed er nu en bekræftet helhed, der kva den er bygget op af erkendte delelementer må være sand. Sandhedsbegrebet bygges på empirien og et udsagn anses for sandt, hvis det kan sammensættes af bekræftede delelementer, underbygges af et stort antal observationer, der er foretaget under så forskellige observationsforhold som muligt og at ingen tidligere accepterede teorier strider mod udsagnet. Hvis et udsagn skulle være i modstrid med tidligere bekræftede teorier vil man i den rene form forkaste udsagnet, der undersøges. Dog kan man vælge alternativet og undersøge det tidligere bekræftede udsagn. Et sandt udsagn anses for en byggesten, der kan bruges i alle senere undersøgelser, men det kan dog forkastes ved en senere undersøgelse, hvis det viser sig at forudsætningerne, jf. ovenstående afsnit, ikke kan holde. Når et udsagn anses for sandt bruges det til at forudsige udviklingen i virkeligheden. Herefter sammenholdes virkeligheden med den bekræftede teori. Hvis teorien igen her bekræftes, anses den for almengyldig. Det man leder efter er årsagssammenhænge, der også kaldes kausale modeller Den systemanalytiske tilgangsvinkel 7 Den systemanalytiske tilgangsvinkel bygger stadig på det funktionalistiske paradigme. Det vil sige, at der også her mest er tale om en forklarende tilgangsvinkel. Som Michael Fast udleder fra Katz og Hahn 8, er det centrale stadig at forklare, beskrive og forudsige. 5 Michael Fast, Videnskabsteori og metodologi i studier af livsverden, Aalborg Universitet, April 1996, kapitel 2. 6 Ceteris paribus = Alt andet lige, dvs. en partiel analyse, hvor alle andre faktorer fastholdes uændrede. 7 Arbnor & Bjerke, Methodology for Creating Business Knowledge, Sage 1997, Kapitel 3 og 5. Modeller og modelteori.doc Side 4

7 Hovedforskellen til den analytiske synsvinkel ligger i, at ifølge systemteorien 9 består virkeligheden ud over de enkelte elementer også af relationer mellem elementerne. Relationerne mellem elementerne er endda så vigtige, at de kan ændre det samlede resultat væsentligt. Denne synergieffekt kan gøre helheden bedre eller dårligere end summen af elementerne. Om udviklingen af den systemanalytiske tilgangsvinkel skriver Arbnor & Bjerke 10 (her citeret efter Michael Fast 11 ) at der i videnskabelige kredse rejste sig følgende diskussion: 1) En generalisering af videnskabelige regler og modeller var nødvendig, hvilket resulterede i udviklingen af nye områder hinsidan fysikkens. 2) Fremkomsten af modeller, som repræsenterer aspekter som multivariat interaktion, organisation, selvunderhold, målrettede, etc, medførte at nye kategorier af videnskabelige ranker introduceredes. 3) Problem med organiseret kompleksitet fremspringer overalt og kræver nye begreber og metoder. 4) Indenfor disse områder havde man ikke tilstrækkelig anvendelse af de metoder som fremkom i fysikken og deres tillempninger. 5) Det synes derfor som at en videnskabelig udvikling var nødvendig, og at man derfor beskæftigede sig med de aspekter som fysikken ikke havde berørt. Disse aspekter syntes berøre specielle egenskaber ved biologiske, adfærdsmæssige og sociale fænomener dette krævede at nye begrebsmodeller introduceredes. 6) Disse udviklede og generaliserede teoretiske konstruktioner eller modeller er interdisciplinære, d.v.s. at de går på tværs af og integrerer forskellige discipliner. Denne diskussion mundede ud i, at det ikke var alle aspekter, der kunne forklares ud fra en analytisk tilgang. Ud fra den analytiske tilgangsvinkel udvikledes der en ny synsvinkel i systemtilgangsvinklen. Grundidéen i systemtilgangsvinklen er det holistiske udgangspunkt, hvor alt skal ses som helheder. Verden anses således for opbygget af forbundne systemer, hvor alle elementer er afhængige af andre elementer. Peter Senge skriver i bogen The Fifth Discipline 12 : The essence of the discipline of systems thinking lies in a shift of mind: seeing interrelationships rather than linear cause-effect chains, and seeing processes of change rather than snapshots. Systemteorien eller systemtænkningen indeholder således to elementer, både relationerne mellem elementerne og en form for dynamik, der skal tages hensyn til. I systemteorien skelner man mellem to forskellige systemopfattelser: Lukkede systemer, hvor systemet ikke påvirkes af omgivelserne. De lukkede systemer er i ligevægt i sig selv. Lukkede systemer er statiske, idet ligevægten mellem elementerne ikke forrykkes. 8 Michael Fast, Videnskabsteori og metodologi i studier af livsverden, Aalborg Universitet, April 1996, side Michael Fast, Videnskabsteori og metodologi i studier af livsverden, Aalborg Universitet, April 1996, afsnit Arbnor & Bjerke, Methodology for Creating Business Knowledge, Sage 1997, side 136. Arbnor & Bjerke gengiver den som citat fra von Bertalanffy. 11 Michael Fast, Videnskabsteori og metodologi i studier af livsverden, Aalborg Universitet, April 1996, side Peter M. Senge, The Fifth Discipline, Century Business, 1997, side 73. Modeller og modelteori.doc Side 5

8 Åbne systemer, hvor systemet er i interaktion med de omgivende systemer. Disse åbne systemer er processorienterede og de er kendetegnede ved homeostasis 13. Von Bertanlanffy argumenterede ifølge Michael Fast for at man ikke kan se og forklare systemer eller organisationer uafhængig af deres omgivelser. Arbnor og Bjerke har udbygget disse modeller 14, idet opremsningen også er en kronologisk oversigt over de herskende opfattelser inden for systemteorien: A. Den mekaniske systemmodel Den mekaniske systemmodel er et lukket system, hvor der er relativt enkle relationer (endimentionelle relationer) mellem de enkelte systemkomponenter. Systemet er ikke i stand til at lære eller at ændre sig. Der er på den anden side heller ikke behov for ændringer, idet systemmodellen bygger på en forudsætning med omgivelser, der ikke påvirker systemet. B. Den biologiske systemmodel Denne systemmodel bygger på de førnævnte homeostatiske processer, der er fysiske processer, der i forskellige organismer er i stand til at vedligeholde de fleste ligevægtstilstande. Disse processer foregår i interaktion med omgivelserne. Interaktionen medfører ikke strukturskift i systemet. Der tales også om vekselvirkninger mellem systemet og dets miljø. C. Åben systemmodel (den selvorganiserende systemmodel) Denne systemmodel er også i kontinuerlig interaktion med omgivelserne. Her kan strukturen ændres. For at medvirke til eller at imødegå dette kan systemet bruge positiv eller negativ feedback. Negativ feedback er når man bruger en del af systemets energi (arbejdskraft, kapital, m.v.) til at imødegå de strukturændringer, der ville følge af interaktionen med omgivelserne. Positiv feedback er, når systemet bruger energi på at medvirke til at tilpasse strukturen til omgivelserne. På denne måde er systemet i stand til at reagere på forandringer i omgivelserne. I bogen The Fifth Discipline beskriver Peter Senge, hvordan feedback også kan have enten en forstærkende eller en stabiliserende virkning på et system. D. Kulturel systemmodel (Den værdiladede systemmodel) Den værdiladede systemmodel svarer stort set til den selvorganiserende systemmodel, men her har man i erkendelse af at et system (oftest en organisation) blandt andet består af levende tænkende mennesker, medtaget det forhold, at systemet kan have en kultur, defineret som et sæt basale værdier. Denne seneste udgave af den systemanalytiske tilgangsvinkel udspringer ifølge Arbnor & Bjerke 15 delvist af, at det i praksis har vist sig, at den systemanalytiske model ikke er 13 Et udtryk fra biologien, der om samfundsvidenskabelig metodologi repræsenterer et socialt systems evne til at bibeholde sin grundlæggende indre balance, selv om det undergår forandringsprocesser. Betegnes af nogle forfattere som dynamisk ligevægt. 14 Arbnor & Bjerke, Methodology for Creating Business Knowledge, Sage 1997, side 122 ff. 15 Arbnor & Bjerke, Methodology for Creating Business Knowledge, Sage 1997, side 123. Modeller og modelteori.doc Side 6

9 tilstrækkelig til at forklare de mange og komplekse forhold i organisationer og deres omgivelser, og dels af den nedenfor nævnte aktørtilgangsvinkel Aktørtilgangsvinklen 16 Aktørtilgangsvinklen er ikke som de før nævnte tilgangsvinkler interesseret i at forklare verden for at kunne komme med forudsigelser om fremtidens verden. Den er i stedet en hermeneutisk tilgang, hvor formålet er at forstå omverden i stedet. En del af denne tankegang kan simplificeres ved at bruge udtrykket, at hvis du forstår andres adfærd/reaktion, så kan du lettere acceptere den. I modsætning til de to førnævnte objektivistiske tilgangsvinkler anses det ikke muligt at observere omgivelserne uden at påvirke omgivelserne og lade sig påvirke af omgivelserne. Aktørtilgangsvinklen bygger på det udgangspunkt, at samfundsvidenskaben er en social fænomenologi 17. Ud fra aktørtilgangsvinklen formodes virkeligeheden kun at være en social konstuktion, der består af et antal virkelighedsbilleder 18. De virkelighedsbilleder, der er skabt af en aktør, vil ikke kun være påvirket af denne aktør, de vil også på et senere tidspunkt påvirke aktøren igen. Denne gensidige påvirkning mellem aktørerne indbyrdes og mellem aktørerne og deres virkelighedsbilleder er dialektisk, hvilket vil sige, at man prøver at forstå de nye input man får gennem at sammenligne dem med den tidligere viden (forståelse) man har. Dette kan ikke gøres uden at påvirke den tidligere forståelse, der bliver mere komplet ved at blive belyst med endnu et virkelighedsbillede. Det at forskellige aktører har forskellige virkelighedsbilleder hænger blandt andet sammen med aktørernes tidligere erfaringer, der har dannet deres virkelighedsbilleder, men det hænger også sammen med deres holdninger, der vil påvirke den måde de betragter virkeligheden på. Al udvikling af ny viden vil efter denne model foregå ved, at man først kortlægger hvilken viden personen har i forvejen, og herefter udvikler man et fælles sprog, der er den første forudsætning for en fælles forståelse. Når man har et fælles sprog, kan man starte den dialog, der giver adgang til gensidig udvikling af nye forståelser. Dette fælles sprog skal være en udvikling af en fælles forståelse af aktørens (den undersøgte/den underviste aktør) hverdagssprog, idet man udvikler de beskrivende dele af sproget. Al undersøgelse og udvikling foregår så i dialog med de andre aktører. Har man kun en tekst må man gå i dialog med teksten for at uddrage nye virkelighedsbilleder fra teksten. Dette vil naturligvis stille større krav til læseren, da man så selv skal udfordre teksten og den bagvedliggende forståelse. 16 Arbnor & Bjerke, Methodology for Creating Business Knowledge, Sage 1997, særlig kapitel 3 og Michael Fast, Videnskabsteori og metodologi i studier af livsverden, Aalborg Universitet, April 1996, side Arbnor & Bjerke bruger udtrykket finite provinces of meaning, Dette er af Michael Fast oversat til virkelighedsbilleder ud fra den oprindelige svenske tekst, jf. Michael Fast, Videnskabsteori og metodologi i studier af livsverden, Aalborg Universitet, April 1996, side 254 ff. Modeller og modelteori.doc Side 7

10 Et banalt eksempel ligger i at læse den fra matematik kendte formel (a+b) 2 =a 2 +b 2 +2ab. Denne tekst læres udenad i folkeskolen, men kun den gode matematiklærer for forklaret eleverne hvad den kan bruges til. Går man i dialog med teksten, så undersøger man hvad den kan bruges til og hvordan den bruges. Med den korrekte brug kan alle med hovedregning kontrollere, at 47 2 = Operativt paradigme Ifølge Arbnor & Bjerke består et operativt paradigme af 2 væsentlige dele: metodiske procedurer og metode. En metodisk procedure refererer til måden skaberen af viden indarbejder, udvikler og/eller tilpasser nogle tidligere anvendte teknikker (fx en teknik til at udvælge objekter til studiet, til at indsamle data, eller til at analysere resultater) med en metodisk tilgang. Indarbejdelse og eventuel tilpasning af tidligere resultater og/eller teorier kaldes også metodiske procedurer. 20 Der er kun tale om metodiske procedurer, hvis der er tale om en bevidst brug af de valgte modeller og teknikker. Metode er læren om hvordan man sammensætter de forskellige modeller og teknikker ud fra det bevidste valg. Det bevidste valg bygger her på, at man er i stand til at relatere teorien bag de enkelte modeller og teknikker til et samlet hele. Metode dækker også over hvordan modelapparatet anvendes på det konkrete studie. Der skal dannes en problemformulering, en studieplan, vælges teknikker og modeller og studieområdet skal vælges/afgrænses. Det er væsentligt, at disse dele opfattes som et hele (ud fra den kulturelle systemmodel se side 6) Anvendelse på studieområdet Når studiet gennemføres, så er det væsentligt at holde sig til sin studieplan. Hermed ikke sagt, at studieplanen er et fastlåst dokument, der ikke kan ændres. Tværtimod er studieplanen en del af en iterativ proces, hvor der løbende sker tilretninger. Tilretninger af studieplanen sker altid på grundlag af en bevidst proces, hvor valget af tilgang og metode evalueres og ud fra denne evaluering kan der ske ændringer i studieplanen. Det er væsentligt, at hvis der forekommer vilkårlige afvigelser fra studieplanen, så skal disse dokumenteres, så det kan analyseres hvilken effekt dette har på resultaterne af studiet. 19 (40+7) 2 =(40+7)*(40+7)= *40*7= = Egen oversættelse fra Arbnor og Bjerke: Methodology for Creating Business Knowledge, Sage, 1997, side 16f. Modeller og modelteori.doc Side 8

11 2.2. Erhvervsøkonomisk metode og modeller Koalitionsmodellen Omgivelsernes ydelser/ modydelser Medarbejderorganisationer Leverandører Interne interessenter Medarbejdere Finansieringskilder Eksterne interessenter Virksomhedsledelse Virksomheden som en koalition af forskellige interessenter Ejere (majoritet) Eksterne interessenter Interne interessenter Ejere (minoritet) Kunder Det offentlige Konkurrenter Figur 2 Koalitionsmodellen 21 Bakka og Fivelsdal tilskriver koalitionsmodellen til E. Rehnman, men modellen er siden af forskellige forfattere udvidet til at være en lagdelt model, hvor der skelnes mellem de interne og de eksterne interessenter. Koalitionsmodellen er ikke en teori, men en deskriptiv model (se side 10). Modellen har vist sig at være nyttig i forskning og opgaveskrivning, da den muliggør en opstilling af forskellige målhierakier i en overskuelig systematik. Modellen giver en systematisk tilgang til at forstå interaktionen mellem de forskellige aktørers påvirkning af målsætningsprocessen. Koalitionsmodellen viser, at virksomheden reelt ikke har nogle mål i sig selv. Virksomhedens mål skal i stedet udledes af de mål, de enkelte interessenter har for virksomheden. Det siger sig selv, at det ikke er alle interessenter, der har lige stor indflydelse på hvilke mål virksomhedens medarbejdere arbejder på at opfylde. Styrkeforholdet mellem de forskellige aktører fremgår sjældent af officielle beskrivelser. Det skal oftest afdækkes ved at være til stede i virksomheden. 21 Egen tilvirkning efter: Preben Melander, Økonomistyring og budgettering som ledelsesform, Erhvervsøkonomisk Forlag S/I-1984, 4. udgave, 3. oplag, 1990, side 18. Modeller og modelteori.doc Side 9

12 Deskriptive og normative modeller En deskriptiv model beskriver studieobjektet. Et eksempel på en deskriptiv model er Porters værdikædemodel (se side 12). Deskriptive modeller indeholder ofte analyser (statistiske analyser, sammenhængsanalyser, årsagsforklaringer). Da analyserne bygger på et empirisk grundlag er det god videnskabsskik at beskrive forudsætninger, metoder og teknikker så grundigt, at andre kan gentage analyserne og nå frem til samme resultat. Normative modeller indeholder vejledninger eller beslutningsregler, så man hjælpes til at træffe den rigtige beslutning eller hvilke redskaber man skal benytte for at komme frem til den rigtige beslutning. Et eksempel på en normativ model er en optimering af ordrestørrelse med hjælp fra Wilsons formel SWOT SWOT analysen er en deskriptiv model, der ikke har et underliggende specifikt teorigrundlag. SWOT-analysen bygger på en gennemgang af virksomhedens interne styrker (Strengths) og svagheder (Weaknesses) og de eksterne muligheder (Opportunities) og trusler (Threats). Internt Strengths Weaknesses Eksternt Opportunities Threats Normalt vil man supplere skemaet med en gennemgang af de enkelte overskrifter, der sættes ind i skemaet. En uddybende model kaldet styrkeprofil findes i Bent Schack, Regnskabsanalyse og virksomhedsbedømmelse, Jurist- og Økonomforbundets Forlag Leavitts systemmodel Harold J Leavitt udviklede en model, der kan bruges som struktur i en drøftelse af en forandring af en organisation. Den oprindelige model stammer fra Modeller og modelteori.doc Side 10

13 Omgivelser Virksomhedskultur Struktur Opgaver (mål) Forandringsagent Værktøjer og teknologi Aktører Samfund Kultur Figur 3 Egen tilvirkning efter Leavittøs systemmodel 22 Modellen tager udgangspunkt i systemteorien. Leavitt tog i første omgang ikke omgivelserne med. Efter systemteorien udviklede sig blev modellen modificeret af flere forfattere. Jeg har valgt her at kombinere nogle af de forskellige udlægninger af modellen. Modellens væsentligste variabler er: Opgaver Struktur Værktøjer og teknologi Aktører Organisationens opgaver: Udvikling, produktion og salg af virksomhedens produkter/tjenesteydelser samt dertil hørende støttefunktioner Hierarki, organisationsstruktur, kommunikationsstruktur, beslutningsstruktur, kommunikationssystemer Maskiner, programmer, metoder, modeller og øvrige redskaber Aktørerne i fx koalitionsmodellen, karakteriseret ved behov, mål, forventninger og interesser. 22 Egen tilvirkning efter Leavitt, Applied organizational change in industry. In: Handbook of organizations, Rand McNally, Chicago, 1965 ud fra Bakka & Fivelsdal, Organisationsteori, side 59 og Christiansen, Kjær og Trojel, Organisation, side 265. Modeller og modelteori.doc Side 11

14 Modellen er en analysemodel, der giver en struktureret analyse af ændringer i et system. Der bliver her mulighed for at overveje hvilke faktorer, der er skyld i ændringen og hvilke faktorer, der påvirkes af ændringen. Som omtalt ovenfor kan man i systemet (virksomheden) bruge positiv feed-back for at forstærke ændringen eller negativ feed-back for at modarbejde ændringen. Denne påvirkning af ændringerne i virksomheden bliver væsentligt lettere og væsentligt bedre, hvis man forstår hvorfor ændringen sker og hvilke konsekvenser den vil have eller i det mindste forventes at have Porters værdikæde Infrastruktur Støtteprocesser Medarbejdere Teknologi Forsyninger Margin Primære processer Indgående logistik Produktion Udgående logistik Salg og marketing Service Figur 4 Egen tilvirkning efter Porters model Brug fx google til at finde artikler, der beskriver Porters værdikæde. Porters værdikæde er beskrevet flere steder i det erhvervsøkonomiske pensum, så prøv også at se i erhvervsøkonomiske bøger. Besvar nu følgende spørgsmål: 1. Er der tale om en deskriptiv eller en normativ model? Begrund svaret 2. Der fremføres mange steder, at modellen ikke kan bruges i servicevirksomheder. Begrund hvorfor og hvordan man ændrer modellen, så man kan gøre dette. 3. Hvilken metodisk tilgang bygger modellen på? 4. Hvad er det bagvedliggende paradigme? 5. Forklar begrebet Margin med dine egne ord Porters Five forces Brug fx google til at finde artikler, der beskriver Porters fem konkurrencekræfter. Besvar nu følgende spørgsmål: 1. Er der tale om en deskriptiv eller en normativ model? Begrund svaret 2. Hvilken metodisk tilgang bygger modellen på? 3. Hvad er det bagvedliggende paradigme? 4. Forklar kort hvad modellen kan bruges til. 5. Forklar begrebet indtrængningsbarrierrer eller barriers to entry med dine egne ord. Modeller og modelteori.doc Side 12

15 3. Strategi 3.1. Klassisk strategi mod nye tider Når man kigger på virksomhedsstrategi, så er det oftest en fordel først at kigge på de klassiske modeller, der er grundlaget for de nyere modeller. Det må være på sin plads med en definition af strategi 23 : Ordet strategi er af græsk oprindelse og betyder feltherrekunst en strateg er en hærfører. I militære kredse bruges udtrykket at lægge strategi for et felttog, og det indebærer stillingtagen til bl.a.: Hvad er felttogets mission? På hvilken slagmark skal slaget stå? Hvad er fjendens styrke? Hvilke stridskræfter skal benyttes? Hvorledes skal tropperne placeres og sammensættes? Hvorledes sikres forsyningslinierne? Oversat til virksomhedssprog, så bliver strategien den planlægningshorisont, der ligger ud over den direkte kontakt med kunder og leverandører. Der er som det fremgår tale om en holistisk opfattelse, hvor der også skal ske en vurdering af den kraft, de enkelte forhold påvirker helheden med. Styringen eller ledelsen af en virksomhed vises ofte opdelt i en tredeling efter tidshorisont, se figur side 16. Man kan ifølge Børsens Ledelseshåndbøgers gengivelse fra Anders Drejer opstille 4 skoler inden for strategisk ledelse 24 : O mgiv elser Langtidsplanlægning Stabil, simpelt og i vækst Strategisk planlægning Foranderligt, men forudsigeligt Produkt markedsstrate gi Foranderlig med store, diskontinuerte Kompleks strategisk ledelse Foranderlig med store, diskontinuerte skift skift Mål Fordele Anvende ressourcer Sørge for Løse og økonomiske inden for de mest balanceret integrere ressourcer lovende områder cash-flow og problemer konkurrencem inden for æssige fordele teknologiske, sociale, forretningsmæ ssige og andre områder Indhold Finansiel Tilfredsstille Opnå/skabe Håndtere alle 23 Strategisk ledelse i den mellemstore virksomhed, Industrirådet, 1977, side Egen gengivelse af Figur 2 i Afsnit 2.2 i Strategi og Ledelse, Børsens Ledelseshåndbøger, der er apteret fra Anders Drejer, Strategic Management and Core Competences, Quorum Books, Modeller og modelteori.doc Side 13

16 Elementer planlægning og profitmaksim ering Budgetter og handlingsplan er kundebehov for at skabe profit Strategisk budget og valg af produktmarkedsseg menter konkurrencem æssige fordele for at opnå profit Virksomheds-, SBU 25 - og funktionelle strategier dimensioner af omgivelser og internt for at skabe overlevelse Mange forskellige slags strategier efter behov. Dette viser, at der er en udvikling inden for opfattelsen af hvad mål og indhold af strategisk ledelse er. Det kan derfor forekomme forkert at tage udgangspunkt i de klassiske strategimodeller, der stammer fra en tid, hvor det var muligt at langtidsplanlægge i de fleste virksomheder. Imidlertid er der stadig i kompleks strategisk ledelse behov for at have et målhieraki for at kunne fokusere indsatsen mod opfyldelse af de lagte strategier. Vi starter derfor med at fastlægge definitionen af en række grundbegreber: Begreb Definition Eksempel Vision Ønsket fremtidig tilstand. Se nedenfor under Strategisk profil. (Vision = at se) Vor vision er at være det mejeriselskab, der på globalt plan er bedst til Mission Mål Strategi Strategisk profil eller arkitektur Taktik Operationel Kontrol Virksomhedens ide eller overordnede mål, der er relateret til kundernes behov og/eller værdier (Mision = at gøre) Mål må underopdeles. Se nedenfor under Målhierakier. Langsigtet retning for virksomheden til opfyldelse af visionen. Se nedenfor om Målhierakier. Kombination af ressourcer, processer og kompetencer, der skal bruges til at udføre strategien Mellemsigtet retnings for virksomhedens opfyldelse af strategierne. Se nedenfor om Målhierakier. De daglige (kortperiodiske) beslutninger til opfyldelse af virksomhedens mål Kontrolsystemet skal løbende følge op på om de lagte planer følges, så det er muligt at nå værdiskabelse 26 Vor mission er at tilbyde moderne forbrugere mælkebaserede fødevarer som skaber inspiration, tryghed og velvære 27 Budgetter, arbejdsplaner, opskrifter, sådan gør du, standardkalkulationer Enkeltkalkulation, tilbud, salg (faktura) Efterkalkulation, budgetkontrol, afstemning, kundeopfølgning 25 SBU: Small Business Unit 26 ARLA FOODS vision: 27 ARLA FOODS mission: Modeller og modelteori.doc Side 14

17 Opfølgning de opsatte mål. Tilpasning af planer eller iværksættelse af korrigerende tiltag, for at sikre, at planerne opfyldes Budgetopfølgning, Målrevision, Herefter går vi i gang med at se på den strategiske styring af en virksomhed Strategisk profil Den strategiske profil udgør det ståsted organisationen starter fra, når der skal laves strategier. Hvis man ikke har kendskab til ens udgangspunkt, så er det svært at finde ud hvilke stærke sider, der kan bygges videre på og hvilke trusler, der skal undgås. Der er opbygget mange modeller, der viser hvilken udgangssituation, virksomheden står i. Her bruges en model fra Industrirådets bog Strategisk ledelse i den mellemstore virksomhed, side 10. Forretningsgrundlag = placering i erhvervsmønsteret a) Forretningsområde = markeder, kunder, produkter, teknologi b) Funktionsområde = funktion i branchen c) Konkurrencegrundlag = det grundlag, hvorpå virksomheden bygger sin konkurrenceevne Strukturgrundlag = virksomhedens opbygning 1) Markedsføring 2) Produktionsforhold 3) Forsyningsforhold 4) Udviklingsarbejdet 5) Kapitalgrundlag 6) Organisations- og ledelsesforhold Når den strategiske profil er fastlagt, fastlægges der en ny ønsket fremtidig strategisk profil ud fra de samme kriterier som den nuværende strategiske profil. Modeller og modelteori.doc Side 15

18 Fremtidig strategisk profil Strategier Nuværende strategiske profil Figur 5 Apteret efter figur 2 i Strategisk ledelse i den mellemstore virksomhed. Når det er fastlagt hvilken fremtidig strategisk profil, der er ønskelig for at opfylde visionen, så vil der skulle fastsættes en række mål for at nå frem til denne fremtidige strategiske profil. Disse mål opbygges som et hierarki af indbyrdes afhængige mål Målhierakier Strategisk niveau (2-10 år) Taktisk niveau (1-2 år) Udvikling og strukturering. Virksomhedens aktivitets-, kapacitets- og finansieringsgrl Koordineret udnyttelse af det etablerede aktivitets-, kapacitetsog finansieringsgrundlag inden for rammerne af den givne struktur Markedsanalyser værdianalyser investeringskalkuler flerperiodiske finansplaner beredskabsanalyser Parameter-/ produktmixkalkule dækningsbidragsbudget nulbase-budget ABC-analyser af debitors lønsomhed Likviditetsrapporter Styringsprocesser Produktudviklingsprocesser strategisk konference early-warningsystems risk management regnskabspolitik Fastlæggelse af salgsmål pr. sælger koordination af salg og prod. Projektkoordinering likviditetsstyret indkøbspolitik Informationsbehandlingsprocesser Udviklingsprocesser Udvikling af forhandlernet strategisk lederudvikling coporate image development kapitalmarkedsudvikling Sælgertræning søge-læreprocesser udvikling af budgetstyringsroller delegering af likviditetsansvar Operativt niveau Løbende tilrettelæggelse og gennemførelse af virksomhedens salg, køb, produktion og finansielle dispositioner Ordreoversigt køreplan efterkalkulation aldersfordelt saldorapport dagens kasserapport Sælgerstyring produktionsplanlægning uformel selvkontrol af tidsforbrug debitorkontrol Løbende systemudvikling løbende feedback fra leder til medarbejder on-the-jobtræning Figur 6 Egen tilvirkning efter Preben Melander, Økonomistyring og budgettering som ledelsesform Modeller og modelteori.doc Side 16

19 De langsigtede mål, hvor kapacitetsapparatet i virksomheden ikke tages for givet er de første, der skal tilpasses til den ønskede strategiske profil. Til opfyldelsen af disse mål skal der udarbejdes en række periodemål (fx budgetter) og procesmål (fx arbejdsplaner) (taktiske mål). Man kan spørge hvorfor man skal lægge disse planer på mellemlangt sigt. Blandt mange andre grunde kan man fremhæve følgende begrundelser: Man får tid til at træffe beslutningen. o Hvis man ikke har tid til at undersøge konsekvenserne af de forskellige alternativer, så vil man ikke have et tilstrækkeligt kvalificeret beslutningsgrundlag til at træffe en rationel beslutning. Man kan inddrage folk med en specialviden. o Det er ikke altid de personer, der skal føre beslutningen ud i livet, der har det fulde overblik over konsekvenserne af de handlingsalternativer, der kan opstilles. Man kan inddrage flere interessenter i beslutningsprocessen. o Når vi kigger på koalitionsmodellen, så kan vi se, at virksomhedens mål er sammensat af mål for en hel række interessenter. Det vil ved at fastsætte mål og arbejdsgange på længere sigt være muligt at inddrage flere af disse. Endelig skal der laves mål, der nedbryder de taktiske planer i operationelle mål. Fælles for alle niveauer af mål er, at de skal være målbare og så konkrete, at de kan udføres eller nedbrydes til nye delmål Hvilke mål Figur 7 Egen tilvirkning efter Maslow Maslow har udviklet en teori om individers behov og sammenhængen mellem disse behov. Maslow kommer frem til, at så længe et behov ikke er opfyldt, vil personen ikke søge de højere beliggende behov opfyldt. Modeller og modelteori.doc Side 17

20 Trekanten, der står på spidsen i figuren indgår ikke i den oprindelige teori, men er udledt af, at de fleste mennesker i Danmark har opfyldt deres fysiske og basale behov, deres sikkerhedsbehov m.v. De øverst liggende behov er så behov, de fleste af os kan koncentrere os om og ikke som i den oprindelige model noget, man eventuelt kunne nå til i en moden alder. Hvis vi hver især arbejder på at få opfyldt vores behov og sætter mål efter dette, så vil vores mål jf. Koalitionsmodellen, påvirke virksomheden samlede mål ud fra vores behov. Målsætningsprocessen bliver herved ikke mere enkel, men det vil være nødvendigt at tage hensyn til de enkelte interessenter og deres mål og ønsker, når målene fastlægges for virksomheden Kernekompetencer En model, der kan bruges i strategiudviklingen er definitionen af kernekompetencer. Kernekompetencer er der, der giver virksomheden en komparativ fordel, der gør, at virksomheden har mulighed for at overleve. En komparativ fordel er en fordel i forhold til de øvrige virksomheder på markedet. Kernekompetencer skal muliggøre tilstedeværelse eller indtrængen på flere markeder. Kernekompetencer skal skabe en væsentlig eller mærkbar værdi, der opleves af kunden. Kernekompetencer skal være svære at efterligne. Et eksempel på kernekompetencer er Canon, der laver gode linser. Fra at fremstille kameraer har de nu bredt sig til en række brancher, der alle har det til fælles, at kunden har behov for bøjning af lys i en eller anden form. Hvis ikke kernekompetencen opfylder alle tre bullets ovenfor, så skal man være forsigtig med at opfatte det som en kernekompetence. Kernekompetencerne indgår både i målsætningen ved tegningen af den fremtidige strategiske profil og i styrkesiden på SWOT-analysen. En måde at få disse kernekompetencer trukket frem er ved at lave en BPR BPR Business Proces Reengineering Business Process Reengeneering er en gentænkning af forretningsprocesserne for at opnå en forbedring i værdiskabelsen af de ressourcer, der indsættes i processen. Formålet med BPR er at ændre forretningsgangene, så der sker radikale og målbare procesforbedringer. Målingen skal ske dels i forhold til kundens opfattelse kundeperspektivet er væsentligt for modellen men målt i virksomheden. Der er ikke noget mål for virksomheden i, at give kunden en større behovstilfredsstillelse, hvis det ikke giver nogen værditilvækst for virksomheden. Værditilvæksten skal ikke her måles som Modeller og modelteori.doc Side 18

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Systemudvikling 1. Silotænkning. CRM-tankegang. Forretningsudvikling med IT. Vertikalt informationsflow. Horisontalt informationsflow

Systemudvikling 1. Silotænkning. CRM-tankegang. Forretningsudvikling med IT. Vertikalt informationsflow. Horisontalt informationsflow D irek tør Ind k øb P ro du k ti on Dis tribu ti on M e da rb ejd er M ed arbe jde r M e da rbe jd er R e gn sk a b S tøttefu nk tion er Salg og m a rk e ting M e da rb ejd er S ervic e M ed arbe jde r

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5 IT OG LOGISTIK It som salgsværktøj i butikken 2 It som forretningsunderstøttelse 3 Oms 3,9b Hjemmesiden 4 HTH er ordreproducerende 5 It i administrationen 6 1 IT SOM SALGSVÆRKTØJ I BUTIKKEN Kunder gribes

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel 1-5. Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel 1-5. Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013 Opgave nr. 1 Systemledelse Systemledelse er kendetegnet ved at have fokus på: a At hver leder kan lave sine egne systemer b At alle kan lede sig selv efter deres eget system c At være skriftlig og fastholde

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard

Læs mere

IT & økonomi efterår 2007. Overskrift. Målbeskrivelse

IT & økonomi efterår 2007. Overskrift. Målbeskrivelse IT & økonomi efterår 2007 Målbeskrivelse nr. Overskrift 1 Introduktion til IT og økonomi 2 IT-strategi 1: Modeller og metoder 3 IT-strategi 2: Strategi 4 IT-strategi-3: Implementering af IT-strategi 5

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører 8 E-Business 227 Internettet er i dag så udbredt i forretningsmæssig sammenhæng, at det skal behandles i et kapitel for sig. Internettet kan ses som en global, elektronisk forbindelse mellem virksomheder,

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk KONCEPT MODELLEN Trin 1 Situationsanalyse Trin 2 Målsætninger Trin 3 Målgruppevalg Trin 4 Butikskoncept Strategisk Trin 5 Butikskoncept Taktisk Trin 6 Butikskoncept Operativt Trin 7 Kontrol og tilpasning

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX VØ B Carsten

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Brian Nielsen 27-08-2006

Brian Nielsen 27-08-2006 Grundlæggende regnskabsforståelse Økonomistyring og budgettering 1 Virksomheden Økonomistyring og budgettering Systime Academic, side 12 2 Hvad vil virksomheden? Samlet omkostning i kr. pr helårsperson

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for

Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for A-kasser Kommunal forvaltning Entreprenører Produktionsvirksomhed Fagforbund Rådgivning Skadesforsikring Webshop HVAD ER EN PROCESMODEL (DEL 1)? Leverandør

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

KAPITEL 1: ØKONOMISTYRING:

KAPITEL 1: ØKONOMISTYRING: KAPITEL 1: ØKONOMISTYRING: Indledning - om at føre skib: Analogt til at styre et skib er at styre en virksomhed. Øvelse, side 11: Eksempler: Iværksætter: Ressoucer Maskin black-out : Storebæltsbroen Københavns

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Åbnes døren til produktivitetens himmel? v/ Ebbe B. Petersen

Åbnes døren til produktivitetens himmel? v/ Ebbe B. Petersen ebusiness? Åbnes døren til produktivitetens himmel? - eller er det data syndflodens helvede? v/ Ebbe B. Petersen Grundlæggende definitioner ebusiness er anvendelsen af elektronisk medium til at gennemføre

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi Mensah

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør 1 Strategi i vindervirksomheder: Rejsebeskrivelse med fire etaper Situation Ambition Must-Win- Battles Eksekvering Lægaard Management A/S tilbyder rådgivning

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

Sælgerprofil Navn Virksomhed

Sælgerprofil Navn Virksomhed Sælgerprofil Navn Virksomhed Indhold PeopleTools Sælgerprofil Anvendelse af PeopleTools PeopleTools Kompetencehjul Fem sælgerroller Definitioner Udfordrende sælger Selvkørende sælger Problemløsende sælger

Læs mere

Webinar: Strategi-/Business- og Marketingplaner i en usikker tid Onsdag den 3.oktober 2012

Webinar: Strategi-/Business- og Marketingplaner i en usikker tid Onsdag den 3.oktober 2012 Webinar: Strategi-/Business- og Marketingplaner i en usikker tid Onsdag den 3.oktober 2012 Program Vinderstrategi A/S Hvem er vi og hvad kan vi give jer på en time? Planlægning og usikkerhed før og nu

Læs mere

Organisationsstruktur

Organisationsstruktur Hvad er organisationsstruktur? Strukturel tilgang (perspektiv) Arbejdsfordeling Ansvar og myndighed (kommandolinie) Organisatoriske niveauer) Kontrolområder Målet er bedre effektivitet Vises i Organisationsplan

Læs mere

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN?

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? Kandidatafhandlingen Aalborg Universitet 2013 HOSPIALSLOGISTIK STRATEGISK HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? En analyse af bygge- og anlægsbranchen for identifikation og

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Hvor blev bestyrelsesansvaret af?

Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Poul Foss Michelsen www.foss-michelsen.dk og Merete Vangsøe Simonsen www.focus-advokater.dk Odense Rotary Klub 25. maj 2009 1 Det drejer sig ikke kun om ansvar Jeg vil

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde Gr. 680 Morten V. Pedersen Morten L. Jørgensen Sune Studstrup Peter Nejsum Gr. 620 Jesper H. Pedersen Gavin Murray Kap 1 - Sammendrag VoIP++ er en ny innovativ

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College Fredericia-Middelfart

Læs mere

Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis

Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis Dansk ImplementeringsNetværks Årskonference 20.5.2014 V. Torsten Conrad, Ph.d.-stipendiat

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

CRM Udfordringer & muligheder

CRM Udfordringer & muligheder Vi skaber værdi gennem fokus på viden, relationer, processer og performance management i krydsfeltet mellem mennesker, forretning og IT CRM Udfordringer & muligheder Hvad er CRM? CRM er konkurrencestrategier

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

MECE. 1: Problem-opdeling. Hovedproblem: Tjener ikke nok penge,l at komme på ski. Løsninger? Business Case Workshop Mandag, 21.

MECE. 1: Problem-opdeling. Hovedproblem: Tjener ikke nok penge,l at komme på ski. Løsninger? Business Case Workshop Mandag, 21. 1: Problem-opdeling MECE? Hovedproblem: Tjener ikke nok penge,l at komme på ski Løsninger?? 2: MECE tankegang ikke- MECE del- problem 1 del- problem 4 Mutually Exclusive Collec9vely Exhaus9ve MECE del-

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Videnregnskabets elementer

Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer af BDO professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk, Handelshøjskolen i København

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Organisations og udviklingsprojekt for

Organisations og udviklingsprojekt for Organisations og udviklingsprojekt for Af konsulent Mogens Sparre Wise Mind & forretningsfører John Hjelm Vanggården. 01. Forord. Dette skrift skal beskrive hvorfor vi har igangsat et udviklingsprojekt

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation Side 1 af 6 Kvalitetsstyring Peter Neergaard Fag : Organisation Overordnet Bogen har to hovedformål: a) En kortlægning af kvalitetsstyring i danske virksomheder. Resultaterne af denne analyse kan anvendes

Læs mere

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt.

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt. HA Almen Erhvervsøkonomi HA er den klassiske bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, oprettet i 1928, og opbygget omkring de fire grund-discipliner, som i vore dage anses for at være erhvervsøkonomiens kerneområder:

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens.

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens. Hvor mange har en kundestrategi? Hvor mange har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen www.efficiens.nu Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Enhver virksomhed bør løbende formulere og vedligeholde strategiske planer for forretningens udvikling. Nye teknologier og ændrede kundeønsker

Læs mere

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer indhentet i projektet Vækst og merværdi arbejdspakken Økonomistyring. Som en del af demonstrationsprojektet `Vækst og merværdi er der i

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Termin Maj 2015 Institution Uddannelse VUC Vestegnen Hf enkeltfag Fag og niveau Erhvervsøkonomi C, Hf-bekendtgørelsen af 2010 Lærer Hold Bemærkning Kasper Qvist

Læs mere