Forslag LOKALPLAN NR Sommerhusområde ved Fællesskovgård, Ulvshale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag LOKALPLAN NR. 111. Sommerhusområde ved Fællesskovgård, Ulvshale"

Transkript

1 Forslag LOKALPLAN NR. 111 Sommerhusområde ved Fællesskovgård, Ulvshale August 2008

2 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens udvikling samt overordnede rammer for arealanvendelsen, dvs. hvor der kan være boliger, erhverv, butikker, skoler m.v. En lokalplan indeholder mere detaljerede retningslinjer for anvendelsen af bebyggelse og af ubebyggede arealer, herunder bebyggelsesregulerende bestemmelser, for delområder af kommunen. Lokalplanen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. En lokalplan består af to dele: 1) En redegørelse, der beskriver baggrunden og forudsætningerne for lokalplanen samt indeholder redegørelse for planens virkninger på miljøet. 2) Selve bestemmelserne, der har bindende retsvirkning for ejere af ejendomme, der er omfattet af planen. Retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende, lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget til Kommunalbestyrelsen har offentliggjort den endelige lokalplan, dog maksimalt et år efter datoen for forslagets offentliggørelse. Når fristen for fremsættelse af indsigelser til lokalplanforslaget er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen efter nærmere fastsatte regler give tilladelse til, at ejendomme, der er omfattet af planen, kan bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med forslaget. Endelig: Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanene må ejendomme, der er omfattet af planen jf. planlovens 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen tinglyses på ejendommen. Den eksisterende, lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Planloven indeholder bestemmelser om kommunes pligt og ret til at udarbejde kommune- og lokalplaner samt bestemmelser om planernes tilvejebringelse. Lokalplaner skal tilvejebringes ved udarbejdelse af først lokalplanforslag efterfulgt af mindst 8 ugers høringsfrist. På baggrund af den offentlige debat og indkomne indsigelser udarbejder Kommunalbestyrelsen den endelige lokalplan. Behandlet i Miljøudvalg 5. augusut 08 Behandlet i Økonomiudvalg 20. august 08 Kommunalbest. vedtagelse af forslag 28. august 08 Offentlighedsperiode 10. sep. 5. nov. 08 Behandlet i Miljøudvalg Behandlet i Økonomiudvalg Kommunalbestyrelsen vedtagelse Offentlig bekendtgørelse

3 Redegørelse for lokalplanen Lokalplanenes beliggenhed Lokalplanens baggrund og formål Beskrivelse af området Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens virkning på miljøet Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Område og zonestatus 3 Områdets anvendelse 4 Bebyggelsens beliggenhed 5 Bebyggelsens omfang og udformning 6 Vej- og stiforhold og andre forhold af gggggfærdselsmæssig betydning 7 Ubebyggede arealer og beplantning 8 Tekniske anlæg 9 Forudsætninger for ibrugtagning af ny nnnnnbebyggelse 10 Myndighedsgodkendelser 10 Grundejerforening 11 Ophævelse af servitutter og lokalplan Vedtagelsespåtegning Kortbilag Områdeafgrænsning Bilag 1 Udstyknings- og bebyggelsesplan Bilag 2 Illustrationsplan Bilag 3 Oversigt over hjemmehørende planter Bilag 4 3

4 4

5 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende syd for det eksisterende sommerhusområde ved Ulvshale. Lokalplanområdet ligger mellem Bøndernes Vej og Husmændenes Vej og nord for Hovedskovvej. Lokalplanområdet omfatter matrikel nr. 17bd og 17a Udby, Stege Jorder, og udgør et samlet areal på omkring 10 ha. Lokalplanens baggrund og formål Miljøministeriet inviterede i 2004 samtlige sommerhuskommuner til at indsende forslag om udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen. Baggrunden var Folketingets vedtagelse samme år af et lovforslag, som gav en ekstraordinær mulighed for udlæg af nye sommerhusområder bag eksisterende sommerhusbebyggelser. Møn Kommune ansøgte bl.a. udlæg af 171 grunde ved Ulvshale sommerhusområde, og disse blev medtaget i det landsplandirektiv, som muliggjorde den videre planlægning. I 2006 vedtog Møn Kommune lokalplan for første etape af denne udvidelse af Ulvshale sommerhusområde. Nærværende lokalplan omfatter 2. og sidste etape af de i landsplandirektivet tildelte nye sommerhusgrunde. Formålet med lokalplanen er at udlægge nye sommerhusgrunde samt med bestemmelser sikre områdets vejadgang, sommerhusområdets overordnede disposition og bebyggelsens udtryk. Med lokalplanen åbnes mulighed for en utraditionel disponering af sommerhusområdet, hvor grundene udlægges som mindre grunde, men hvor der til gengæld er disponeret med kiler af store grønne fællesarealer, som strækker sig ind i bebyggelsen, således at stort set alle grunde har direkte forbindelse med fællesarealerne. Vordingborg Kommune forventer at sommerhusløsningen med små - og dermed ikke så vedligeholdelseskrævende - haver, vil opleves som attraktivt for mange mennesker. Beskrivelse af området Området er karakteriseret ved at det ligger på en nordlig skråning af en randmorænebakke med delvis udsigt over havet samt det eksisterende sommerhusområde. Fra toppen 5

6 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN til bunden af skråningen er der et niveauspring på ca. 10 meter. Kig over lokalplanområdet fra Hovedskovvej mod eksisterende sommerhusområde og kysten. Området er mod syd, øst og vest afgrænset af det eksisterende vejnet, og mod nord af det eksisterende sommerhusområde, hvor der er mulighed for gennemgang til et eksisterende stisystem. I lokalplanområdets østlige skel løber et dige, som er beskyttet efter museumsloven. I lokalplanområdets nordlige skel løber et dige, som hidtil har været beskyttet efter museumsloven, og som Vordingborg Kommune femover ønsker at beskytte. Digerne er i dag bevoksede. Fællesskovgård 6

7 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Midt i området ligger Fælleskovgård, hvor der i dag drives galleri og café. Der landbrugspligt på jorden, og den udnyttes i dag til landbrugsdrift. Umiddelbart øst for området er der jævnfør Møn Kommuneplan udlagt areal til fritidsformål i form af en ny campingplads. Virkeliggørelse heraf forudsætter udarbejdelse af lokalplan for campingpladsen. Syd for lokalplanområdet er der i 2006 plantet skoven Hegnede Skov. En del af skovarealet udgøres af en såkaldt sommerfugleskov, hvor de træer og buske der er plantet har en speciel tilknytning til sommerfugle og andre flyvende insekter. En anden del af skoven er mere åben og slettepræget og med en sø. Lokalplanens indhold Lokalplanen indeholder bestemmelser, der muliggør opførelse 76 sommerhuse med en samlet disponering af området, som det fremgår af bilag 3. Sommerhusene placeres som perler på en snor på forholdsvis små matrikler på 5-600m 2. På den ene side af sommerhusene ligger adgangsvejen på den anden side ligger fællesarealet, som vil have karakter af grøn eng. Lokalplanen fastlægger rammer for anvendelsen af arealer til sommerhusgrunde, fællesareal og vejareal. For at opnå en bebyggelse som indpasser sig naturligt i landskabet rummer lokalplanens bestemmelser forbud mod terrænregulering udover 0,5 meter. Hermed forhindres etablering af platauer med deraf følgende stejle skråninger eller terrænstøttemure, som ikke vil opleves som en naturlig del af landskabet. Niveauspring i gulvkote er tilladt. Inklusiv grønt fællesareal, og ekslusiv vejareal, bliver det gennemsnitlige areal pr. hus ca m 2. Lokalplanen tillader maksimalt 110 m 2 bebyggelse pr. grund inklusiv eventuelt skur/garage eller carport. Dette vil fuldt udnyttet betyde en samlet bebyggelsesprocent på 8,5 for området som helhed. Garage, skur og bolig må gerne være en samlet bygning. Lokalplanområdet inddeles i 3 delområder, henholdsvis delområde til sommerhusgrunde og vejarealer, delområde 7

8 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN til fællesarealer og delområde for eksisterende bebyggelse. Delområderne har hver deres karakter, de bebyggede områder ligger langs vejene mens de åbne grønne områder strækker sig bag grundenes bagskel. For at understrege delområdernes særlige karakter, indeholder lokalplanen krav om bebyggelsens placering på grundene. Ved regler om afstande til skel søges bebyggelsen koncentreret langs vejstrækningerne. Eksempelvis må skure/garager/carporte, som ikke er en del af sommerhusboligens længebebyggelse, kun opføres i en bred bræmme langs vejen, som det fremgår af skitse herunder (skure m.v. kun indenfor stiplede arealer). Lokalplanen fastlægger klare rammer for hvordan bebyggelsen skal fremtræde med henblik på at skabe et sammenhængende og harmonisk sommerhusområde, hvor alle huse fremstår med samme formsprog, materialevalg og farveholdning. Husene kan opføres som længehuse med 1, 2 eller 3 længer afhængig af grundens størrelse. Facadematerialet 8

9 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN skal være træ sortmalet eller behandlet med trætjære. Døre og vinduer kan dog være i andre farver, som det fremgår af lokalplanens bestemmelser. Taget skal være saddeltag og beklædes med tagpap. Eksempel på hvordan husene kan udformes. I lokalplanområdets disponering er der taget højde for digernes beskyttelse. Digerne vil i henhold til bilag 2 og 3 komme til at ligge i fremtidige beplantningsbælter. Ved vejadgangen fra Husmændenes Vej er der behov for en digegennemskæring og mod nord er der behov for at føre tre stiforbindelser gennem eller over diget, for at skabe adgang til det eksisterende sommerhusområde. Vedrørende myndighedsgodkendelse hertil se 10. Lokalplanen sætter krav til beplantningen i sommerhusområdet. Formålet hermed er dels at sikre at der i beplantningsbælter og på fællesarealer anvendes danske hjemmehørende træer og buske, dels at sikre om sommerhusbebyggelsen tilpasses det omgivende landskab. Hjemmehørende træer og buske, er plantearter som naturligt er forekommet i Danmark set over en lang tidshorisont. Hjemmehørende arter er tilpasset det danske klima, og har derfor større mulighed for at overleve, samtidig med at der er knyttet et langt større antal dyr og insekter til disse arter end til udenlandske arter. En anden god grund til at vælge hjemmehørende plantearter er, at man ikke kender de fremmede arters langsigtede indvirkning på den danske natur. Ikkehjemmehørende arter som glansbladet hæg, hybenrose (rosa rugosa) og japansk pileurt fortrænger de hjemmehørende arter fra vores natur, hvorfor det anbefales at netop disse planter ikke anvendes. 9

10 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Der findes omkring 70 arter af træer og buske der kan kaldes hjemmehørende udvalg fremgår af bilag 4. Skitsen viser hvordan skel må markeres, såfremt der ønskes en markering. I naboskel samt naboskellenes forlængelse i lige linie må hegning kun udgøres af fritvoksende hæk/beplantning gerne bestående af hjemmehørende arter. Ønskes skel mod vej markeret, må dette kun ske ved klippet eller fritvoksende hæk. Beplantning i skel må suppleres af trådhegn af hensyn til bl.a. hunde. I grundenes hjørner tættest på fællesarealet samt på fællesarealet må beplantning ikke være højere end 1,20 meter, dog må arealer ved regnvandsbassiner beplantes med buske, der overstiger 1,2 meter. Se kortbilag 3 for beplantningslinien, som angiver hvor højdegrænsen løber. Hegn af stokke af kastanie Da der ønskes et åbent udtryk mellem grundene og fællesarealet, er der i grundens ene skel, som det fremgår af skitsen, kun mulighed for at opsætte et lavt hegn (eventuelt med låge). Hegnet skal være enten udført i pileflet, i stokke forbundet med hegnstråd som vist på foto eller som træhegn udformet som vist og holdt i træfarver. Fælles for alle 3 typer hegn gælder, at det maksimalt må være 100 cm højt målt fra terræn. Skellet kan også være helt uden hegn/markering. De på skitsen viste grønne skel må kun markeres ved beplantning evt. suppleret med trådhegn, de viste brune skel må kun markeres med de beskrevne 3 typer af hegn. 10

11 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Princip for opbygning af træhegn vist i plan og opstalt ønskes lavt hegn udelades det ene tværgående brædt. I fællesarealerne skal etableres regnvandsbassiner, som bør indgå harmonisk i fællesarealets samlede udformning. Fællesarealet skal fremstå som åbent græs/engareal gerne med buskbevoksning ved regnvandsbassinerne. Herudover skal fællesarealer, af hensyn til udsigt og arealets lysåbne præg, fremstå uden træer/buske højere end 1,2 meter. Af hensyn til såvel dyreliv som sikkerhed og æstetik skal bassinerne udformes med flade skråningsanlæg. Bassinerne må gerne udtørre indimellem. Fællesskovgård anvendes i dag til helårsbeboelse, galleri og café. Efter lokalplanens vedtagelse kan denne anvendelse fortsætte selvom ejendommen bliver en del af et sommerhusområde. Med lokalplanen gives ligeledes mulighed for at etablere Bed & Breakfast på ejendommen indenfor eksisterende bygningsmasse. Lokalplanen rummer ikke særlige bebyggelsesregulerende bestemmelser for Fællesskovgård, delområde III. Byggeri vil her blive administreret efter gældende byggelovgivning. Med lokalplanen overføres lokalplanområdet fra landzone til sommerhusområde. Grundejerforening Da lokalplanområdet rummer store fællesarealer, vil der være forhold omkring vedligehold, som er anderledes end i det øvrige sommerhusområde i Hegnede. Der skal derfor etableres en selvstændig grundejerforening for lokalplanområdet, hvor alle grundejere har pligt til medlemskab. Grundejerforeningen skal oprettes, når 25% 11

12 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN af grundene er solgt. Grundejerforeningen skal varetage vedligehold af veje, fællesarealer og beplantningsbælter. Pumpe- og digelaug Ejere indenfor lokalplanområdet skal være medlem af pumpe- og digelauget. Lokalplanens forhold til anden planlægning Kommuneplan Lokalplanområdet er i følge Tillæg nr. 18 til Møn Kommuneplan beliggende i landzone i rammeområde S2. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplantillæggets bestemmelser. Natura2000-område I nærheden af lokalplanområdet, vest for Ulvshalevej, ligger et internationalt naturbeskyttelsesområde, Natura2000. Ved udarbejdelse af planer er kommunerne forpligtiget til at vurdere planernes eventuelle påvirkning af Natura2000-området. I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillæg nr. 18 for sommerhusområdet blev området vurderet af en biologisk konsulent. Konklusionen var, at der ikke forekommer arter omfattet af habitatdirektivet. Desuden skønnedes det i kommuneplantillægget at sommerhusudstykningen ikke vil få negative konsekvenser for Natura2000-området. Varmeplan Lokalplanområdet er ikke underlagt fjernvarme og der er således ikke mulighed for tilslutning til en sådan fælles varmekilde. Spildevandsplan og forsyning Lokalplanområdet vil blive spildevandskloakeret således at husspildevand ledes til Stege renseanlæg. Da grundvandsspejlet ligger højt i lokalplanområdet vil nedsivning af tag- og overfladevand være vanskeligt. Lokalplanens bestemmelser sætter derfor krav om at tagog overfladevand ledes til regnvandsbassin(er), som placeres på fællesarealet. Herfra ledes vandet videre til Ulvshalegrøften eller anden recipient. Fordelen ved at etablere regnvandsbassin er, at bassinet kommer til at fungere som et forsinkelsesbassin, som sikrer at der ikke ledes for meget vand ad gangen til vandløbet. Lokalplanområdet vil blive forsynet med vand fra Ulvshale Vandværk. 12

13 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Museumslovgivning Forud for igangsættelse af jordarbejder, f.eks. i forbindelse med opførelse af nyt byggeri, skal det lokale museum inddrages efter reglerne i Museumslovens Planlægning i kystnærhedszonen Der er i planloven fastsat særlige regler for planlægning i kystnærhedszonen beliggende 3 km fra kysten. Da lokalplanområdet er beliggende i kystnærhedszonen, skal der redegøres for den visuelle påvirkning af kysten, og såfremt bebyggelsen afviger væsentligt fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. Den ny bebyggelse ligger umiddelbart bag det eksisterende område med samlet set ca. 650 sommerhusgrunde. Fra kysten og ca. 400 meter ind i landet ligger det eksisterende sommerhusområde. Terrænmæssigt er det beliggende i kote 0-5. I det nye sommerhusområde, med en udstrækning yderligere ca. 400 meter ind i landet, stiger terrænet til omkring kote 15, hvor udstykningen har sin sydlige afgrænsning langs Hovedskovvej. Den nye bebyggelse vil ikke blive højere end den eksisterende sommerhusbebyggelse. Da der i det nye område er en terrænstigning på omkring 10 meter, vurderes det, at den nye sommerhusudstykning vil kunne anes fra vandet. Men da de nye sommerhuse ikke bliver højere end de eksisterende, vurderes der kun at være tale om en mindre visuel påvirkning set fra kystsiden. Forurening Bygge- og anlægsarbejde skal stoppes hvis der stødes på jordforurening, og det skal meldes til Vordingborg Kommune. Ifølge jordforureningsloven skal det sikres, at den øverste ½ meter jord på ubebyggede dele af arealerne er rene. Servitutter Indenfor lokalplanområdet er tinglyst følgende servitutter, som der skal tages højde for ved udnyttelsen af området: Dokument om byggelinjer m.v. på matr. nr.17a og 17bd Udby, Stege Jorder Dokument om byggelinjer m.v. på matr. nr. 17a og 17bd Udby, Stege Jorder. 13

14 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Dokument om vandværk m.v. på matr. nr Samhørighedsdeklaration Samhørighedsdeklaration. Servitutter, der er uforenelige med lokalplanens bestemmelser kan aflyses efter planlovens 18. Miljøvurdering Planen har gennemgået screening ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen har gennemgået om planen har væsentlig virkning på miljøet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv og de indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer. Screeningen har vist, at der ikke er væsentlig virkning på miljøet af lokalplanen. Lokalplanen skal derfor ikke gennemgå en miljøvurdering 14

15 LOKALPLANENS BESTEMMELSER I henhold til lov om planlægning fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Det er lokalplanens formål at fastlægge områdets hovedstruktur - med små grunde og store sammenhængende fællesarealer at opnå et homogent område ved at fastlægge bebyggelsens ydre fremtræden samt placering på grunden at sikre stimuligheder mod vandet via eksisterende sommerhusområde at fastlægge beplantning og hegning med levende hegn for at skabe et grønt sommerhusområde at overføre lokalplanområdet fra landzone til sommerhusområde 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. 17a, og 17bd Udby, Stege Jorder samt alle matrikler, der efter lokalplanens vedtagelse udstykkes fra ovennævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i landzone i rammeområde S2 ifølge Møn kommuneplan Lokalplanområdet overføres med denne lokalplan til sommerhusområde. 2.3 Området er inddelt i 3 delområder som vist på kortbilag 2. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Anvendelsen af området fastlægges til sommerhusområde med mulighed for helårsbeboelse i eksisterende bolig, Fællesskovgård. 3.2 Delområde I må anvendes til sommerhusbebyggelse, vej-, sti- og parkeringsarealer samt beplantningsbælter. Delområde II må kun anvendes til fælles friarealer og regnvandsbassiner. Delområde III må anvendes til helårsbeboelse med mulighed for drift af café, galleri og Bed & Breakfast indenfor for eksisterende bygningsrammer. 4 BEBYGGELSENS BELIGGENHED 4.1 I delområde I skal bebyggelsens afstand til naboskel være mindst 4,80 meter og afstanden til vejskel mindst 2,5 meter. Selvstændigt opførte garager, skure, carporte kan kun opføres indtil 12,5 meter fra vejskel, og ikke tættere på vej og naboskel end 2,5 meter. Se evt. skitse i redegørelsen. 15

16 LOKALPLANENS BESTEMMELSER 5 BEBYGGELSENS OMFANG OG UDFORMNING 5.1 Bebyggelsen på hver sommerhusgrund må maksimalt være 110m 2 incl. eventuelt skur/garage. 5.2 I delområde I må intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 5 meter over det for grunden fastsatte niveau svarende til vejkote midt for grunden. Højde fra overkant af fundament, til dér, hvor tagflade og ydervæg mødes, må ikke overstige 3 meter. 5.3 Byggeriet i delområde I skal udføres som længehuse (1,2 eller 3 længer) med saddeltag. 5.4 I delområde I skal grundstørrelsen være på mindst 500m 2. Udstykninger skal foretages efter det udstykningsprincip, der er vist på kortbilag I delområde I skal tagene skal udformes som saddeltage med en taghældning på mellem 25 og 35º. På skure og garager kan taget også udformes med ensidig taghældning. Tagene skal beklædes med tagpap. 5.6 I delområde I skal al bebyggelses ydervægge fremstå med bræddebeklædte flader. Vinduespartier kan dog indarbejdes. Farven på facader skal være sort eller behandlet med trætjære. Til døre, vinduer og lignende mindre dele af facaden må anvendes følgende jordfarver svensk rød, dodenkop, brum umbra, grøn umbra, lys sienna samt sort og hvid eller blandinger herimellem. 5.7 Vinduer og døre (rammer og karme) skal udføres med træ, metal eller en kombination af disse. Vinduer skal så vidt muligt orienteres mhp. optimal udnyttelse af passiv solvarme. 5.8 Solfangere kan opsættes på taget parallelt med eller integreret i tagfladen. 6 VEJE OG STIER OG ANDRE FORHOLD AF FÆRDSELSMÆSSIG 6.1 Vejadgangen til lokalplanområdet sker fra Hovedskovvej, Husmændenes Vej og Bøndernes Vej i princippet som vist på kortbilag 3. 16

17 LOKALPLANENS BESTEMMELSER BETYDNING 6.2 Veje udlægges i en bredde af minimum7 meter, heraf kørebane minimum 5 meter. Veje udformes i henhold til vejlovgivningen. Stier udlægges i en bredde af minimum 2,3 meter, hvoraf yderste 50 cm i hver side kan udgøres af græsrabat. For stier mellem adgangsvejen og fællesarealer kan tillades en minimumsbredde på 2 meter. 6.3 Stier udlægges så der opnås forbindelser til 2 stier i det nord for liggende sommerhusområde og så der er stiforbindelser på tværs af fællesarealet som det fremgår af bilag I området etableres vendepladser i princippet som vist på bilag 3. Vendepladser skal udformes i henhold til vejreglerne. 6.5 Veje skal være befæstet med græsarmeringssten eller grus. Stier skal befæstes med grus. 6.6 Der skal på egen grund udlægges areal til 2 p-pladser. 6.7 Parkering foregår på egen grund, eller på parkeringsareal som vist på bilag 3. 7 UBEBYGGEDE AREALER OG BEPLANTNING 7.1 Lokalplanområdet skal afgrænses mod nord, vest, øst og syd af 3 meter bredt beplantningsbælte bestående af hjemmehørende arter, delområde III s sydlige skel dog undtaget. Plantebæltet skal til enhver tid fremstå tæt, med en minimumshøjde på 5 meter og stedvis indplantning af træer med en højde udover de 5 meter. Træer, hvis højde overstiger 15 meter, må ikke plantes med tættere afstand end 30 meter. 7.2 Der udlægges areal til fælles friareal for hele lokalplanområdet angivet som delområde II på Bilag 2. Fællesarealet er for ophold af grundejerforeningens medlemmer, offentligheden har ret til passage. 7.3 Beplantning på fællesareal, delområde II skal hovedsagelig udgøres af græs/engplanter. Der må indplantes buske i forbindelse med regnvandsbassinerne, herudover må buskbeplantning ikke overstige 1,20 meters højde. Beplantning på fællesarealet må kun udgøres af hjemmehørende buske. 17

18 LOKALPLANENS BESTEMMELSER 7.4 Etablering af de i 7.1 nævnte beplantningsbælter indgår i byggemodningen. 7.5 Ubebyggede arealer vedligeholdes af ejer ved græsslåning min. 2 gange om året i sommerhalvåret. 7.6 Oplag af fritidsbåde, campingvogne og uindregistrerede køretøjer må ikke finde sted. 7.7 I delområde I må hegning i naboskel, naboskellenes forlængelse i ret linie langs fællesareal kun udgøres af levende hegn/fritvoksende hække. Beplantning i vejskel må kun udgøres af klippede/fritvoksende hække. Se skitse i redegørelsen. I øvrige skel til fællesareal må hegning være maksimalt 100 cm højt og kun udgøres af pileflet, stokkehegn med galvaniseret tråd eller træhegn udformet som vist på skitse i redegørelsen. Hegning er ikke et krav. Beplantning i skel må suppleres af trådhegn, hvis dimensioner ikke må overstige beplantningens. 7.7 Terrænet må maksimalt reguleres med 0,5 meter. I forbindelse med anlæg af vej, kan der tillades yderligere terrænregulering. 7.8 Beplantning skal respektere den på bilag 3 viste beplantningslinie, som angiver at beplantning på fællesareal og det yderste hjørne af grundene ikke må overstige 1,2 meter. Der må plantes højere buske i forbindelse med regnvandsbassiner. 7.9 Tilstanden af digerne, som fremgår af bilag 2, må ikke ændres uden tilladelse fra Vordingborg Kommune jf TEKNISKE ANLÆG 8.1 El-ledninger, herunder til udendørs belysning må kun udføres som jordkabler. 8.2 Lokalplanområdet spildevandskloakeres således at husspildevand vil blive ledt til Stege renseanlæg, hvorimod tag- og overfladevand ledes via regnvandsbassin til recipient. Ovenstående kræver udledningstilladelse fra Vordingborg Kommune, og kloakering og regnvandsbassin(er) skal udformes efter Vordingborg Kommunes anvisninger. 8.3 Synlige antenner og paraboler må kun opsættes i haver opsat på bræt eller lignende i en højde af maksimalt 1,5 m fra jorden til centrum af parabolen., og kun såfremt tilslutning til fællesantenne ikke er muligt. 18

19 LOKALPLANENS BESTEMMELSER 8.4 Solfangere må opsættes jf Der må ikke opsættes vindmøller, herunder minivindmøller, indenfor lokalplanområdet. 8.6 Der skal etableres standplads til affaldsbeholdere på hjul max. 20 meter fra skel til vej. Adgangsforhold, som beskrevet i Vordingborg Kommunes regulativ for husholdningsaffald, skal overholdes. 9 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE 9.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før, der er sket tilslutning til offentlig kloak, og før der er etableret og sket tilslutning til regnvandsbassin. 9.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt veje, stier og vendepladser som anført under lokalplanens Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før beplantningsbælter er anlagt i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplanens Før byggemodning igangsættes i området skal Sydsjællands Museum kontaktes for eventuelle udgravninger i arkæologiske interesseområder. 10 MYNDIGHEDS- GODKENDELSER 11 GRUND- EJERFORENING 10.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse/dispensation hertil fra: Vordingborg Kommune angående ændringer i tilstanden af diger (herunder tilplantning) i nord- og østskel, som vist på bilag 2. Vordingborg Kommune angående udledningstilladelse. Vordingborg Kommune for godkendelse af vejprojekt Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde inden for lokalplanområdet. Grundejerforeningen oprettes når mindst 25% af lokalplanens boliger er taget i brug eller når Kommunalbestyrelsen kræver det Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på fællesarealer inden for lokalplanområdet. 19

20 LOKALPLANENS BESTEMMELSER 11.3 Grundejerforeningen er pligtig til at vedligeholde de i 6 og 7 nævnte veje, stier, beplantningsbælter og fælles arealer Ubebyggede grunde vedligeholdes af ejer. 20

21

22

23

24

25

26 Bilag 4 -Oversigt over hjemmehørende danske træer og buske Træer Ask, Fraxinus excelsior Avnbøg, Carpinus betulus Birk, Betula pendula Bævreasp, Populus tremula Bøg, Fagus Sylvatica Elm, Ulmus glabra Fuglekirsebær, Prunus avium Rødel, Alnus Glutinosa Skovfyr, Pinus sylvestris Småbladet lind, Tilia Cordata Stilkeg, Quercus robur Vintereg, Quercus petrea Spidsløn, Acer platanoides Småtræer Ene, Juniperus communis Navr, Acer campestre Seljepil, Salix caprea Skovæble, Malus sylvestris Almindelig røn, Sorbus Aucuparia Buske Benved, Euonymus Europaeus Dunet gedeblad, Lonicera xylosteum Femhannet pil, Salix pentandra Gråpil, Salix cinerea Fjeldribs, Ribes alpinum Hassel, corylus avellana Hunderose, Rosa canina Hvidtjørn, Crataegus monogyna Hyld, Sambucus nigra Hæg, Prunus padus Kvalkved, Viburnum opulus Rød Kornel, Cornus sanguinea Slåen, Prunus spinosa Solbær, Ribes nigrum Tørst, Rhamnus frangula Vrietorn, Rhamnus catharticus Æblerose, Rosa Rubiginosa

Sommerhusområde ved Fællesskovgård, Ulvshale

Sommerhusområde ved Fællesskovgård, Ulvshale LOKALPLAN NR. 111 Sommerhusområde ved Fællesskovgård, Ulvshale April 2009 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens udvikling

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege (Forslag) Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege Maj 2013 KOMMUNE- & LOKALPLANLÆGNING Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens udvikling

Læs mere

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege September 2013 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 14 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 1220.500. Beplantning. 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N. September 2015

Tegningsbilag. Entreprise 1220.500. Beplantning. 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N. September 2015 Tegningsbilag Entreprise 1220.500 Beplantning 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N September 2015 12 København Frederikssund 1220.500 Motorring 4 Tværvej N DATO 11.09.2015 Projekt til

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN B BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk

FORSLAG TIL LOKALPLAN B BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk FORSLAG TIL LOKALPLAN B 16.01.01 BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER 2016 AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk Kommune- og lokalplaner Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2016 vedtaget forslag til lokalplan

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN O Transformerstation ved Ore Oktober AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk

LOKALPLAN O Transformerstation ved Ore Oktober AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk LOKALPLAN O 17.05.01 Transformerstation ved Ore Oktober 2017 AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk Vedtagelse Kommunalbestyrelsen har den 12. oktober 2017 vedtaget Lokalplan O 17.05.01. Vedtagelsen er

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Boligområde i Stensved

Boligområde i Stensved Lokalplan nr. 43 S Boligområde i Stensved November 2008 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens udvikling samt overordnede

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. B Et boligområde syd for Nyråd Skovstræde, Nyråd

VORDINGBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. B Et boligområde syd for Nyråd Skovstræde, Nyråd Til myndigheder og andre sammenarbejdspartnere Lokalplan nr. B-102.4 Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 18. december 2008 vedtaget lokalplan nr. B-102.4 - Et boligområde syd for Nyråd Skovstræde, Nyråd.

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

PLANTEPLAN - Hjerting Strandpark Vest

PLANTEPLAN - Hjerting Strandpark Vest PLANTEPLAN - Hjerting Strandpark Vest 1/11 På sydsiden af eksisterende 2 beplantningsbælte etableres et ca.16 m bredt læbælte bestående af 10 rækker med 1,50 m mellem rækkerne og 1,25 m mellem planterne.

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19 November 1996 For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 7.1 9 Side LOKALPLAN NR. 7.19 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område og

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Gudme Kommune. Lokalplan nr. 88. Sommerhusområde ved Bøsøre Nord. Forslag til

Gudme Kommune. Lokalplan nr. 88. Sommerhusområde ved Bøsøre Nord. Forslag til Gudme Kommune Forslag til Lokalplan nr. 88 Sommerhusområde ved Bøsøre Nord 11 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Lokalplanens baggrund 3 Eksisterende forhold 3 Lokalplanens indhold 3 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold Thyholm kommune Lokalplan nr. 2.5 Sommerhusområde ved Rønhuse Indhold Lokalplanområdets beliggenhed... side 2 Lokalplanens baggrund og formål... - 2 Lokalplanens indhold... - 2 Den visuelle påvirkning

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN RIR 25 FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN NR. 25 for et sommerhusområde ved Lendrup strand. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

UDKAST Dato: 5. juli 2013

UDKAST Dato: 5. juli 2013 UDKAST Dato: 5. juli 2013 Sag: SPA-12/02183-31 Sagsbehandler: /PJ Bekendtgørelse om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til gentilplantning mv. efter stormfald I medfør af 11, 16, stk. 3,

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Vordingborg Kommune. Forslag til. Lokalplan E 16.05.01 Dagligvarebutik m.v. på Ny Esbjergvej, Præstø

Vordingborg Kommune. Forslag til. Lokalplan E 16.05.01 Dagligvarebutik m.v. på Ny Esbjergvej, Præstø Vordingborg Kommune Forslag til Lokalplan E 16.05.01 Dagligvarebutik m.v. på Ny Esbjergvej, Præstø Januar 2010 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder målsætninger

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 40 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 40 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 35 Sommerhusområde Vejlby Klit Syd LOKALPLAN NR. 40 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 40 Sommerhusområde Vejlby Syd Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:... 2 Oversigtskort

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 06.61.D

LOKALPLAN NR. 06.61.D LOKALPLAN NR. 06.61.D Område til offentlige formål ved Ll. Lyngby Skole Landinspektørgruppen i samarbejde med Teknisk Afdeling April 2006 Lokalplan 06.61.D er offentliggjort fra 28. december 2005 til og

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan nr. 134 for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Lokalplan nr. 077 Sommerhusområde ved Skavenvej, Skaven Strand

Lokalplan nr. 077 Sommerhusområde ved Skavenvej, Skaven Strand Lokalplan nr. 077 Sommerhusområde ved Skavenvej, Skaven Strand Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Indholdsfortegnelse Redegørelse Hvad er en lokalplan... 3 Baggrunden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 070 ALLINGE. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 200x. For nyt sommerhusområde syd for Allinge. Nyt sommerhusområde

LOKALPLAN NR. 070 ALLINGE. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 200x. For nyt sommerhusområde syd for Allinge. Nyt sommerhusområde LOKALPLAN NR. 070 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 200x ALLINGE Nyt sommerhusområde For nyt sommerhusområde syd for Allinge Januar 2013 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse.

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Lokalplanen baggrund og område. Lokalplanen er udarbejdet for at fastlægge/sikre området til sommerhusbebyggelse. Området, som

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 24 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner

Læs mere

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser.

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser. ØVRIGE OPLYSNINGER Beskrivende tekst suppleres så vidt muligt med angivelser på målfaste kortbilag. Se i øvrigt vejledningen på side 6-8, vedrørende ansøgningens indhold og udformning. A. Basisoplysninger:

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan Boligområde ved Lyngbyvej og Harestien i Lyngby

Lokalplan Boligområde ved Lyngbyvej og Harestien i Lyngby TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 052-707 Boligområde ved Lyngbyvej og Harestien i Lyngby Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.dk VEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING Lokalplanen

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere