KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING"

Transkript

1 DA

2 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer og stabilisering af finansielle instrumenter (fremlagt af Kommissionen)

3 Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer og stabilisering af finansielle instrumenter (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF af 28. januar 2003 om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug) 1, særlig artikel 8, efter høring af Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg 2 med henblik på teknisk rådgivning, og ud fra følgende betragtninger: (1) I henhold til artikel 8 i direktiv 2003/6/EF, gælder forbuddene i direktivet ikke for handel med egne aktier i tilbagekøbsprogrammer eller for stabilisering af et finansielt instrument, forudsat at sådanne transaktioner gennemføres i overensstemmelse med gennemførelsesforanstaltninger, der er vedtaget til dette formål. (2) Aktiviteter i form af handel med egne aktier i tilbagekøbsprogrammer eller stabilisering af et finansielt instrument, der ikke er fritaget for forbuddene i direktiv 2003/6/EF, som omhandlet i direktivets artikel 8, bør ikke i sig selv betragtes som markedsmisbrug. (3) På den anden side omfatter de fritagelser, der indføres ved denne forordning, kun adfærd, der er direkte knyttet til tilbagekøbs- og stabiliseringsaktiviteternes formål. Adfærd, der ikke er direkte knyttet til tilbagekøbs- og stabiliseringsaktiviteternes formål, skal derfor betragtes som enhver anden aktivitet, der er omfattet af direktiv 2003/6/EF, og kan blive genstand for administrative foranstaltninger eller sanktioner, hvis den kompetente myndighed fastslår, at den pågældende aktivitet skal betragtes som markedsmisbrug. (4) Med hensyn til handel med egne aktier i tilbagekøbsprogrammer påvirker reglerne i denne forordning ikke anvendelsen af direktiv 77/91/EØF om samordning af de garantier, der kræves i medlemsstaterne af de i artikel 58, stk. 2, i traktaten nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, for 1 2 EFT L 96 af , s. 16. Udvalget blev oprettet ved Kommissionens afgørelse 2001/527/EF af 6. juni 2001, EFT L 191 af , s

4 så vidt angår stiftelsen af aktieselskabet samt bevarelsen af og ændringer i dets kapital, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde 3. (5) Tilladte tilbagekøbsaktiviteter, der kan fritages for forbuddene i direktiv 2003/6/EF, omfatter tilfælde, hvor udstedere har behov for at kunne nedbringe deres kapital, opfylde forpligtelser i forbindelse med finansielle gældsinstrumenter, der kan konverteres til egenkapitalinstrumenter, og opfylde forpligtelser i forbindelse med medarbejderaktier. (6) Gennemsigtighed er en forudsætning for at forhindre markedsmisbrug. Med henblik herpå kan medlemsstaterne officielt indføre ordninger, der skal anvendes til offentliggørelse af oplysninger, som kræves offentliggjort efter denne forordning. (7) Udstedere, der har vedtaget tilbagekøbsprogrammer, skal underrette deres kompetente myndigheder og, når det kræves, offentligheden derom. (8) Handel med egne aktier i tilbagekøbsprogrammer kan gennemføres med afledte finansielle instrumenter. (9) For at forhindre markedsmisbrug skal den daglige handel med egne aktier i tilbagekøbsprogrammer begrænses mængdemæssigt. Der er dog behov for en vis fleksibilitet af hensyn til de givne markedsforhold, såsom et lavt transaktionsniveau. (10) Der må lægges særlig vægt på salg af egne aktier i et tilbagekøbsprograms levetid, på eventuelle lukkede perioder, hvor transaktioner er forbudt, og på det forhold, at en udsteder kan have lovlige grunde til at udsætte offentliggørelsen af intern viden. (11) Stabiliseringstransaktioner virker hovedsagelig som støtte for kursen på et udbud af relevante værdipapirer i et begrænset tidsrum, hvis papirerne kommer under salgspres, idet de letter det pres, der skabes af kortfristede investorer, og opretholder et ordnet marked for de pågældende værdipapirer. Dette er både i de investorers interesse, der har tegnet eller købt de pågældende værdipapirer som led i en betydelig distribution, og i udstedernes interesse. På denne måde kan stabilisering bidrage til at skabe større tillid til finansmarkederne blandt investorer og udstedere. (12) Stabiliseringsaktiviteter kan gennemføres enten på eller uden for et reguleret marked og ved hjælp af andre finansielle instrumenter end dem, der er eller vil blive optaget til handel på det regulerede marked, hvilket kan påvirke kursen på det instrument, der er eller vil blive optaget til handel på et reguleret marked. (13) Relevante værdipapirer omfatter finansielle instrumenter, der bliver ombyttelige efter en indledende periode, fordi de stort set er ens, selv om de oprindelig havde forskellige rettigheder med hensyn til udbytte eller forrentning. (14) I forbindelse med stabilisering betragtes blokhandel ikke som en betydelig distribution af relevante værdipapirer, da der er tale om rent private transaktioner. (15) Når medlemsstaterne som led i en nyemission tillader handel med værdipapirer, inden de handles officielt på et reguleret marked, omfatter tilladelsen handel betinget af udstedelse. 3 EFT L 26 af , s. 1. 3

5 (16) For at bevare gennemsigtighed som en forudsætning for at forhindre markedsmisbrug er det nødvendigt, at den eventuelle stabiliserings karakteristika offentliggøres på tilstrækkelig måde. (17) Der bør være etableret en rimelig samordning mellem alle investeringsselskaber og kreditinstitutter, der foretager stabilisering. Under stabiliseringen skal et investeringsselskab eller et kreditinstitut fungere som informationscenter i forbindelse med en eventuel regulering fra den kompetente myndigheds side i de enkelte berørte medlemsstater. (18) For at undgå forvirring blandt markedsdeltagerne bør stabiliseringsaktiviteter gennemføres under hensyn til markedsforholdene og salgskursen på det relevante værdipapir, og for at mindske virkningerne på markedet bør der gennemføres transaktioner for at afvikle positioner, der er opstået som følge af stabiliseringsaktiviteterne, idet der tages hensyn til de gældende markedsforhold. (19) Overtildelingsfaciliteter og greenshoe -optioner er nøje forbundet med stabilisering, idet de skaber ressourcer og risikoafdækning for stabiliseringsaktiviteterne. (20) Overtildelingsfaciliteter, der udøves af et investeringsselskab eller et kreditinstitut med henblik på stabilisering, bør iagttages særlig nøje, når de medfører en position, der ikke er omfattet af greenshoe -optionen. (21) De foranstaltninger, der fastsættes i denne forordning, er i overensstemmelse med Det Europæiske Værdipapirudvalgs udtalelse - UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: KAPITEL I (DEFINITIONER) Artikel 1 Anvendelsesområde Denne forordning fastsætter de betingelser, som tilbagekøbsprogrammer og stabilisering af finansielle instrumenter skal opfylde, for at fritagelsen i artikel 8 i direktiv 2003/6/EF kan anvendes. Artikel 2 Definitioner Ved anvendelse af denne forordning gælder følgende definitioner ud over dem, der er fastsat i direktiv 2003/6/EF. I denne forordning forstås ved: (1) investeringsselskab : enhver juridisk person som defineret i artikel 1, nr. 2, i Rådets direktiv 93/22/EØF 4 (2) kreditinstitut : en juridisk person som defineret i artikel 1, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF 5 4 EFT L 141 af , s

6 (3) tilbagekøbsprogrammer : handel med egne aktier i overensstemmelse med artikel i Rådets direktiv 77/91/EØF (4) tidsbestemt tilbagekøbsprogram : et tilbagekøbsprogram, hvor tidspunkter og mængder i forbindelse med værdipapirer, der skal handles i programperioden, fastsættes på det tidspunkt, hvor tilbagekøbsprogrammet offentliggøres (5) tilstrækkelig offentliggørelse : offentliggørelse i henhold til den procedure, der er fastlagt i artikel 102, stk. 1, og artikel 103 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/34/EF 6 (6) relevante værdipapirer : omsættelige værdipapirer som defineret i direktiv 1993/22/EØF, som er optaget til handel på et reguleret marked, eller for hvilke der er indgivet ansøgning om optagelse til handel på et sådant marked, og som er genstand for en betydelig distribution (7) stabilisering : investeringsselskabers eller kreditinstitutters køb eller tilbud om køb af relevante værdipapirer eller transaktioner i tilsvarende instrumenter som led i en betydelig distribution af sådanne relevante værdipapirer udelukkende for at støtte disse relevante værdipapirers markedskurs i en forud fastsat periode, som følge af et salgspres mod sådanne papirer (8) tilsvarende instrumenter : følgende finansielle instrumenter (herunder instrumenter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, eller for hvilke der ikke er indgivet ansøgning om optagelse til handel på et sådant marked, forudsat at de pågældende kompetente myndigheder har accepteret standarder for gennemsigtighed i transaktionerne med sådanne finansielle instrumenter): (a) kontrakter om eller rettigheder til tegning, køb eller salg af relevante værdipapirer (b) afledte finansielle instrumenter baseret på relevante værdipapirer (c) når de relevante værdipapirer er konvertible eller ombyttelige gældsinstrumenter - de værdipapirer, som disse konvertible eller ombyttelige gældsinstrumenter, kan konverteres eller ombyttes til (d) instrumenter, der udstedes eller garanteres af udstederen af de relevante værdipapirer eller garanten for disse værdipapirer, og hvis markedskurs sandsynligvis vil påvirke kursen på de relevante værdipapirer væsentligt, eller omvendt (e) når de relevante værdipapirer svarer til aktier - de aktier, som disse værdipapirer (og alle andre værdipapirer, der svarer til disse aktier) repræsenterer. (9) betydelig distribution : nyemission eller et sekundært udbud af relevante værdipapirer, som meddeles offentligt, og som adskiller sig fra almindelig handel, både når det gælder værdien af de udbudte værdipapirer og de anvendte salgsmetoder 5 6 EFT L 126 af , s. 1. EFT L 184 af , s. 1. 5

7 (10) udbyder : den første indehaver eller udstederen af de relevante værdipapirer (11) tildeling : den eller de processer, hvorved antallet af relevante værdipapirer, der skal modtages af investorer, som tidligere har tegnet dem eller ansøgt om dem, fastlægges (12) accessorisk stabilisering : investeringsselskabers eller kreditinstitutters udøvelse af en overtildelingsfacilitet eller en greenshoe -option som led i en betydelig distribution af relevante værdipapirer, udelukkende for at lette stabiliseringsaktiviteten (13) overtildelingsfacilitet : bestemmelse i en emissionsgarantiaftale eller lead management -aftale, der tillader tegning eller tilbud om køb af et større antal relevante værdipapirer end oprindeligt udbudt (14) greenshoe -option: en option, som udbyderen giver investeringsselskaber eller kreditinstitutter, der er involveret i udbuddet, med det formål at dække overtildelinger, og i henhold til hvilken disse selskaber eller institutter kan købe op til en bestemt mængde af de relevante værdipapirer til salgskursen i en bestemt periode efter udbuddet af de relevante værdipapirer. KAPITEL II (TILBAGEKØBSPROGRAMMER) Artikel 3 (Formålene med tilbagekøbsprogrammer) For at kunne være omfattet af fritagelsen i artikel 8 i direktiv 2003/6/EF skal et tilbagekøbsprogram være i overensstemmelse med artikel 4, 5 og 6 i denne forordning, og det eneste formål med tilbagekøbsprogrammet skal være at nedbringe en udsteders kapital (værdi eller antal aktier) eller opfylde forpligtelser som følge af: a) finansielle gældsinstrumenter, der kan konverteres til egenkapitalinstrumenter b) optionsprogrammer for medarbejderaktier eller andre aktietildelinger til udstederens eller et dermed forbundet selskabs ansatte. Artikel 4 (Betingelser for tilbagekøbsprogrammer og offentliggørelse) 1. Tilbagekøbsprogrammer skal opfylde betingelserne i artikel 19, stk. 1, i direktiv 77/91/EØF. 2. Inden handelen påbegyndes, skal alle enkeltheder i programmet, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 19, stk. 1, i direktiv 77/91/EØF, offentliggøres på tilstrækkelig måde i de medlemsstater, hvor en udsteder har ansøgt om at få sine aktier optaget til handel på et reguleret marked. Disse enkeltheder skal omfatte programmets formål som omhandlet i artikel 3, det maksimale vederlag, det maksimale antal aktier, der skal købes, og den godkendte programperiode. 6

8 Senere ændringer i programmet skal offentliggøres på tilstrækkelig måde i medlemsstaterne. 3. Udstederen skal have indført ordninger, der sikrer, at rapporteringspligten opfyldes over for den kompetente myndighed på det regulerede marked, hvor aktierne er blevet optaget til handel. Disse ordninger skal registrere alle transaktioner i forbindelse med tilbabekøbsprogrammer, herunder de oplysninger, der er fastsat i artikel 20, stk. 1, i Rådets direktiv 93/22/EØF. 4. Udstederen offentliggør alle transaktioner som omhandlet i stk. 3 i detaljer senest ved afslutningen af den syvende daglige handelsperiode efter den dag, hvor disse transaktioner blev gennemført. Artikel 5 (Handelsbetingelser) 1. Hvad angår kurser, må udstederen ved gennemførelse af handler i henhold til et tilbagekøbsprogram ikke købe aktier til en højere kurs end den højeste af følgende to kurser: kursen på den sidste uafhængige handel og det højeste foreliggende uafhængige tilbud på handelsstedet, hvor købet gennemføres. Hvis handelsstedet ikke er et reguleret marked, skal kursen for den sidste uafhængige handel eller det højeste foreliggende uafhængige tilbud være kursen på det regulerede marked i den medlemsstat, hvor købet gennemføres. Hvis udstederen gennemfører købet af egne aktier gennem afledte finansielle instrumenter, må aftalekursen på disse afledte instrumenter ikke overstige den højeste af følgende kurser: kursen på den sidste uafhængige handel og det højeste foreliggende uafhængige tilbud. 2. Hvad angår mængder, må udstederen ikke på en enkelt dag købe mere end 25 % af den gennemsnitlige daglige aktiemængde på det regulerede marked, hvor købet finder sted. Den daglige gennemsnitsmængde baseres på den daglige gennemsnitsmængde, der blev handlet i måneden før den måned, hvor programmet offentliggøres, og fastsættes på dette grundlag for den godkendte programperiode. Hvis programmet ikke henviser til denne mængde, baseres den daglige gennemsnitsmængde på den daglige gennemsnitsmængde, der blev handlet i de tyve handelsdage, der går forud for købstidspunktet. 3. Med hensyn til stk. 2 kan udstederen i tilfælde af ekstrem lav likviditet på det relevante marked overskride grænsen på 25 %, forudsat at følgende betingelser er opfyldt: a) udstederen underretter på forhånd den kompetente myndighed på det relevante marked om sine planer om at afvige fra grænsen på 25 % b) udstederen offentliggør på tilstrækkelig måde, at der kan blive tale om en afvigelse fra grænsen på 25 % 7

9 c) udstederen overskrider ikke 50 % af den daglige gennemsnitsmængde. Artikel 6 (Begrænsninger) (1) For at kunne være omfattet af fritagelsen i artikel 8 i direktiv 2003/6/EF må udstederen under sin deltagelse i et tilbagekøbsprogram ikke deltage i følgende handler: (a) (b) salg af egne aktier i programmets levetid handel i en periode, der efter lovgivningen i den medlemsstat, hvor handlen finder sted, er en lukket periode (c) handler, hvor udstederen har besluttet at udsætte offentliggørelsen af intern viden i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i direktiv 2003/6/EF. (2) Stk. 1, litra a), gælder ikke, hvis udstederen er et investeringsselskab eller et kreditinstitut og har indført effektive informationsbarrierer ("Chinese Walls") - under den kompetente myndigheds tilsyn - mellem de ansvarlige for håndtering af intern viden, der direkte eller indirekte vedrører udstederen, og de ansvarlige for alle beslutninger vedrørende handel med egne aktier (herunder handel med egne aktier på kunders vegne), når der handles med egne aktier på grundlag af sådanne beslutninger. Stk. 1, litra b) og c), gælder ikke, hvis udstederen er et investeringsselskab eller et kreditinstitut og har indført effektive informationsbarrierer ("Chinese Walls") - under den kompetente myndigheds tilsyn - mellem de ansvarlige for håndtering af intern viden, der direkte eller indirekte vedrører udstederen (herunder handelsbeslutninger i henhold til tilbagekøbsprogrammet), og de ansvarlige for handel med egne aktier på kunders vegne, når der handles med egne aktier på disse kunders vegne. (3) Stk. 1 gælder ikke, hvis (a) (b) udstederen har indført et tidsbestemt tilbagekøbsprogram, eller lead manager for tilbagekøbsprogrammet er et investeringsselskab eller et kreditinstitut, som træffer sine handelsbeslutninger med hensyn til udstederens aktier uafhængigt af og uden indflydelse fra udstederen med hensyn til købstidspunktet. KAPITEL III (STABILISERING AF ET FINANSIELT INSTRUMENT) Artikel 7 (Betingelser for stabilisering) For at kunne være omfattet af fritagelsen i artikel 8 i direktiv 2003/6/EF skal stabilisering af et finansielt instrument gennemføres i overensstemmelse med artikel 8, 9 og 10 i denne forordning. 8

10 Artikel 8 (Tidsbestemte betingelser for stabilisering) 1. Stabilisering må kun gennemføres i en begrænset periode. 2. For aktier og andre værdipapirer, der svarer til aktier, begynder den periode, der er nævnt i stk. 1, den dag, hvor handlen med de relevante værdipapirer indledes på det regulerede marked, og udløber senest 30 kalenderdage derefter, når der er tale om en offentliggjort nyemission. Hvis den offentliggjorte nyemission finder sted i en medlemsstat, der tillader handel med værdipapirer, før handlen indledes på et reguleret marked, begynder den periode, der er nævnt i stk. 1, den dag, hvor slutkursen på de relevante værdipapirer offentliggøres på tilstrækkelig måde, og udløber senest 30 kalenderdage derefter, forudsat at en sådan handel gennemføres i overensstemmelse med de regler, der måtte gælde for det regulerede marked, hvor de relevante værdipapirer skal optages til handel, herunder regler om offentliggørelse og indberetning af handler. 3. For aktier og andre værdipapirer, der svarer til aktier, begynder den periode, der er nævnt i stk. 1, den dag, hvor slutkursen på de relevante værdipapirer offentliggøres på tilstrækkelig måde, og udløber senest 30 kalenderdage efter tildelingstidspunktet, når der er tale om et sekundært værdipapirudbud. 4. For obligationer og andre tilsvarende gældsinstrumenter (der ikke kan konverteres eller ombyttes til aktier eller andre værdipapirer, der svarer til aktier) begynder den periode, der er nævnt i stk. 1, den dag, hvor udbudsbetingelserne for de relevante værdipapirer offentliggøres på tilstrækkelig måde (dvs. inklusive det eventuelle spread over for benchmarken, når det er fastsat), og udløber på det tidligste af følgende to tidspunkter: senest 30 kalenderdage efter det tidspunkt, hvor udstederen af instrumenterne modtog emissionsprovenuet, eller senest 60 kalenderdage efter tildelingen af de relevante værdipapirer. 5. For gældsinstrumenter, der kan konverteres eller ombyttes til aktier eller andre værdipapirer, der svarer til aktier, begynder den periode, der er nævnt i stk. 1, den dag, hvor de endelige udbudsbetingelser for de relevante værdipapirer offentliggøres på tilstrækkelig måde, og udløber på det tidligste af følgende to tidspunkter: senest 30 kalenderdage efter det tidspunkt, hvor udstederen af instrumenterne modtog emissionsprovenuet, eller senest 60 kalenderdage efter tildelingen af de relevante værdipapirer. Artikel 9 (Offentliggørelses- og indberetningsbetingelser for stabilisering) 1. Udstedere, udbydere eller virksomheder, der foretager stabilisering, uanset om de handler på sådanne personers vegne eller ej, offentliggør følgende oplysninger på tilstrækkelig måde, inden udbudsperioden for de relevante værdipapirer indledes: (a) den omstændighed, at der kan blive gennemført stabilisering, at det ikke er sikkert, at den vil blive gennemført, og at den kan blive indstillet på et hvilket som helst tidspunkt 9

11 (b) (c) den omstændighed, at stabiliseringstransaktioner tager sigte på at støtte de relevante værdipapirers markedskurs begyndelses- og afslutningstidspunkt for den periode, hvor der kan finde stabilisering sted (d) stabiliseringslederens identitet, medmindre denne er ukendt på offentliggørelsestidspunktet - i så fald skal den offentliggøres, inden stabiliseringsaktiviteterne påbegyndes (e) eventuelle overtildelingsfaciliteters eller greenshoe -optioners eksistens og maksimale omfang, den periode, hvor greenshoe -optionen kan udøves, og eventuelle betingelser for anvendelse af overtildelingsfaciliteten eller udøvelsen af greenshoe -optionen. Anvendelsen af dette stykke på udbud, der falder ind under anvendelsesområdet for gennemførelsesforanstaltningerne til direktiv 2004/.../EF [prospektdirektivet] vil blive ophævet fra disse foranstaltningers anvendelsestidspunkt. 2. Uanset artikel 12, stk. 1, litra c), i direktiv 2003/6/EF underretter udstedere, udbydere eller virksomheder, der foretager stabilisering, uanset om de handler på sådanne personers vegne eller ej, den kompetente myndighed på det relevante marked om alle stabiliseringstransaktioner i detaljer senest ved afslutningen af den syvende daglige handelsperiode efter den dag, hvor disse transaktioner blev gennemført. 3. Senest en uge efter, at stabiliseringsperioden er udløbet, skal udstedere, udbydere eller virksomheder, der foretager stabilisering, uanset om de handler på sådanne personers vegne eller ej, på tilstrækkelig måde offentliggøre følgende oplysninger: (a) (b) (c) (d) spørgsmålet om, hvorvidt der blev foretaget stabilisering eller ej det tidspunkt, hvor stabiliseringen begyndte det tidspunkt, hvor der sidst blev foretaget stabilisering det kursinterval, inden for hvilket stabiliseringen blev gennemført, for hvert af de tidspunkter, hvor der blev gennemført stabiliseringstransaktioner. 4. Udstedere, udbydere eller virksomheder, der foretager stabilisering, uanset om de handler på sådanne personers vegne eller ej, skal registrere hver enkelt stabiliseringsordre eller -transaktion sammen med mindst de oplysninger, der er omhandlet i artikel 20, stk. 1, i Rådets direktiv 93/22/EØF, idet andre finansielle instrumenter end dem, der er eller vil blive optaget til handel på et reguleret marked, også er omfattet. 5. Hvis flere investeringsselskaber eller kreditinstitutter foretager stabilisering, uanset om de handler på udstederens eller udbyderens vegne eller ej, skal en af disse personer fungere som informationscenter for henvendelser fra de kompetente myndigheder på det regulerede marked, hvor de relevante værdipapirer er optaget til handel. 10

12 Artikel 10 (Særlige kursbetingelser) 1. Ved udbud af aktier og andre værdipapirer, der svarer til aktier, må stabilisering af de relevante værdipapirer under ingen omstændigheder gennemføres over salgskursen. 2. Ved udbud af gældsinstrumenter, der kan konverteres eller ombyttes til instrumenter som omhandlet i stk. 1, må stabilisering af disse instrumenter under ingen omstændigheder gennemføres over deres markedskurs på det tidspunkt, hvor de endelige betingelser for det nye udbud offentliggøres. Artikel 11 (Betingelser for accessorisk stabilisering) For at kunne være omfattet af fritagelsen i artikel 8 i direktiv 2003/6/EF skal accessorisk stabilisering gennemføres i overensstemmelse med artikel 9 i denne forordning og i overensstemmelse med følgende: (a) (b) (c) (d) (e) (f) relevante værdipapirer kan kun overtildeles i tegningsperioden og til salgskursen en position som følge af, at et investeringsselskab eller et kreditinstitut, der ikke er omfattet af greenshoe -optionen, udøver en overtildelingsfacilitet, må ikke overstige 5 % af det oprindelige udbud greenshoe -optionen må kun udøves af indehaverne af en sådan option, når de relevante værdipapirer er blevet overtildelt greenshoe -optionen må højst udgøre 15 % af det oprindelige udbud den periode, hvor greenshoe -optionen kan udnyttes, skal være den samme som den stabiliseringsperiode, der er omhandlet i artikel 8 udøvelse af greenshoe -optionen skal offentliggøres hurtigt og med tilstrækkelige detaljer, herunder tidspunktet for udøvelsen og antallet af involverede relevante værdipapirer og deres art. KAPITEL IV (SLUTBESTEMMELSE) Article 12 (Ikrafttræden) Denne forordning træder i kraft i medlemsstaterne på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 11

13 Udfærdiget i Bruxelles, den.[ ] På Kommissionens vegne [ ] Medlem af Kommissionen 12

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 173/34 30.6.2016 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner Bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0017 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5/VI/2008 K(2008) 2274 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 5/VI/2008 om begrænsning af lovpligtige revisorers og revisionsfirmaers civilretlige

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer om risikoberegning og beregning af samlet eksponering for visse typer af strukturerede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

Stabiliseringsperiode begynder

Stabiliseringsperiode begynder Selskabsmeddelelse Nr. 7/2016 Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 37427497 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24.

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24. 16.1.2004 L 10/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 65/2004 af 14. januar 2004 om indførelse af et system til fastlæggelse og tildeling af entydige identifikatorer til genetisk modificerede organismer KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/15 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/958 af 9. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden

MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden 20/10/2016 ESMA/2016/1478 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... Error! Bookmark not defined. 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 1.8.2015 L 206/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1329 af 31. juli 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår EU-luftfartsselskabers operationer af luftfartøjer, der er registreret

Læs mere

MAR-retningslinjer 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA

MAR-retningslinjer 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA MAR-retningslinjer Oplysninger om markedet for råvarederivater eller tilknyttede spotmarkeder med henblik på at definere intern viden om råvarederivater 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 708/2008 af 24. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår betingelserne for undtagelse af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1)

Bekendtgørelse om storaktionærer 1) BEK nr 1256 af 04/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.11.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 16. november 2009 om forslag til Rådets forordning om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 336/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1160/2012 af 7. december 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikatet

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

MAR indfører endvidere et nyt regime for markedssondering som en regulering af videregivelse af intern

MAR indfører endvidere et nyt regime for markedssondering som en regulering af videregivelse af intern 8. juni 2016 N Y E R E G L E R O M O F F E N T L I G G Ø R E L S E A F I N T E R N V I D E N, M A R K E D S S O N - D E R I N G O G L E D E N D E M E D A R B E J D E R E S T R A N S A K T I O N E R Den

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 30.6.2016 L 175/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/1033 af 23. juni 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Bilag 3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 om fastlæggelse af et fælles format for udveksling

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 27.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 222/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.6.2005 KOM(2005) 253 endelig 2005/0111 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV Af om ændring af direktiv 2004/39/EF om markeder

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr Lovtidende A 2016 Udgivet den 13. december 2016 9. december 2016. Nr. 1526. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 6, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 18.10.2016 L 280/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1832 af 17. oktober 2016 om ændring af standardcertifikaterne til brug ved import til Unionen af tilberedt kød, kødprodukter og behandlede

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån 04/02/2016 ESMA/2015/1787 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 30.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 313/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1103/2010 af 29. november 2010 om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og

Læs mere

BILAG DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

BILAG DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final ANNEX 1 BILAG DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE Nr. / af om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere