Markedet for Facilities Management i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedet for Facilities Management i Danmark"

Transkript

1 Per Anker Jensen Markedet for Facilities Management i Danmark Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

2 Udgiver: Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Bygningstorvet 115, 2900 Kgs. Lyngby Grafisk design: Hedda Bank Grafisk Design ISBN: Juni 2009

3 Per Anker Jensen Markedet for Facilities Management i Danmark

4

5 Indholdsfortegnelse 4 Forord 5 Del 1 Sammenfatning 17 Del 2 Definition og afgrænsning af Facilities Management 35 Del 3 Bilagsrapport fra Rambøll Management

6 FORORD Denne rapport udgør afrapporteringen af et forskningsprojekt om Markedet for Facilities Management i Danmark, som er gennemført i ved Center for Facilities Management Realdania Forskning (CFM) i samarbejde med Rambøll Management. Projektet er det første som afsluttes efter at CFM startede nytår 2008, og vi ser det som et nødvendigt grundlag for vores øvrige forskning, at vi får skabt et bedre dokumenteret overblik over FM-området som helhed. Der har således ikke tidligere foreligget velunderbyggede undersøgelser af det danske FM-marked fra uafhængige kilder. Udover dette forskningsmæssige formål har projektet haft de bredere formål at give aktørerne inden for FM en bedre indsigt i deres markeds- og erhvervsområde og at styrke FM som erhverv i forhold til beslutningstagere m.v. For at kunne opnå anerkendelse og fremstå som et betydningsfuldt erhvervsområde, så er det vigtigt at kunne give pålidelige svar på grundlæggende spørgsmål som hvor stort FM markedet er i Danmark, hvad der kendetegner strukturen på markedet, og hvilke udviklingstendenser der tegner der sig. Projektet er gennemført af en projektgruppe bestående af Per Anker Jensen, CFM som projektleder samt Henrik Stener Pedersen og Ulrik Buhl fra Rambøll Management. Et stort problem i forbindelse med at opgøre FM markedet er at foretage en realistisk og hensigtsmæssig afgrænsning, da FM ikke indgår som et selvstændigt erhvervsområde i Danmarks Statistiks opgørelser. Som grundlag for undersøgelserne har Per Anker Jensen udarbejdet et notat med definition og afgrænsning af FM med udgangspunkt i de europæiske FM standarder, som er på vej, i sammenhæng med Danmarks Statistisk opdeling i sektorer og brancher. Den konkrete markedsundersøgelse er gennemført af Rambøll Management, som tillige har analyseret resultaterne og foretaget opregning af omsætningen for det samlede marked. Undersøgelsen har omfattet telefoninterviews med i alt 375 virksomheder opdelt på 2 delundersøgelser. Leverandørundersøgelsen gennemførtes i juni 2008 og omfattede 103 virksomheder, mens kundeundersøgelsen gennemførtes i november 2008 og omfattede 272 virksomheder. I del 1 af denne rapport findes en sammenfatning af det samlede projekt, som har været offentliggjort som en artikel i DFM s magasin FM Update 2009, nr. 2. I del 2 findes notat med definition og afgrænsning af FM og del 3 indeholder bilagsrapport med de detaljerede resultater fra Rambøll Management. Projektets resultater blev fremlagt ved et indlæg på et offentligt møde den 14. maj 2009 afholdt af CFM, DFM og DI Service. Det er planen på baggrund af projektet at udarbejde en pjece på dansk og engelsk med en oversigt over FM erhvervet i Danmark samt en artikel til et internationalt videnskabeligt tidsskrift. Per Anker Jensen Professor og centerleder 4

7 5 Del 1 Sammenfatning

8 DEL 1 SAMMENFATNING Markedet for FM i Danmark Sammenfatning Hovedtal fra undersøgelsen Det samlede marked for FM i 2008 er opgjort til 59,1 mia. kr. for det potentielle marked 36,7 mia. kr. for det faktiske marked Outsourcingsgraden er således på 62 procent I alt 375 virksomheder har deltaget i telefoninterviews fordelt på 272 kunder 103 leverandører AF Per Anker Jensen, professor, leder af CFM De 186 kunder, som har oplyst omsætningstal, har 4,9 mia. kr. i samlet årlig FM-omsætning 8,3 procent af det samlede potentielle FM-marked 26,5 mio. kr. i årlig FM-omsætning i gennemsnit pr. virksomhed De 74 leverandører, som har oplyst omsætningstal, har 11,0 mia. kr. i samlet årlig FM-omsætning 30,0 procent af det samlede faktiske FM-marked 149 mio. kr. i årlig FM-omsætning i gennemsnit pr. virksomhed 28,6 procent af deres totale omsætning inden for FM De 90 leverandører, der har oplyst antal beskæftigede med FM-aktiviteter, har medarbejdere inden for FM i samtlige virksomheder 135 medarbejdere inden for FM i gennemsnit pr. virksomhed 42,9 procent med en videregående uddannelse mod 30,6 procent af alle beskæftigede i Danmark i 2007 Den gennemsnitlige årlige omsætning pr. medarbejder inden for FM i leverandørvirksomheder er: kr. Det samlede antal beskæftigede inden for FM er medarbejdere hos leverandører medarbejdere på det samlede potentielle marked NB! Opgørelsen af det samlede marked og den samlede beskæftigelse er baseret på opregning ud fra stikprøver, og resultaterne er derfor behæftet med usikkerhed. 6

9 DEL 1 SAMMENFATNING Indledning Hvor stort er FM markedet i Danmark? Hvad er strukturen på markedet og hvilke udviklingstendenser tegner der sig? Dette er spørgsmål, som interesserer de fleste aktører på FM-markedet og andre involveret i udviklingen inden for FM. Det er samtidig vigtige spørgsmål at kunne give pålidelige svar på for at FM kan opnå anerkendelse og fremstå som et betydningsfuldt erhvervsområde over for politikere og beslutningstagere, f.eks. på undervisnings- og forskningsområdet. Imidlertid har vi savnet velunderbyggede undersøgelser af det danske FM-marked fra uafhængige kilder. Det bedste vi har haft hidtil, er det norske CapGemini s undersøgelse af det nordiske FM-marked fra 2005, der var baseret på 36 interviews af 29 store virksomheder og 7 leverandører i Danmark, Norge, Sverige og Finland i løbet af Ifølge denne undersøgelse udgjorde det potentielle danske FM-marked i alt 62 mia. kr. i Det faktiske marked, dvs. det outsourcede leverandørmarked, blev ikke opgjort særskilt for de enkelte lande men alene som 25 procent af det potentielle marked som helhed i de nordiske lande. For Danmark svarede dette således til et faktisk marked på 15,5 mia. kr. Undersøgelsen pegede endvidere på, at det outsourcede marked voksede med 8 procent årligt. Ved Center for Facilities Management Realdania Forskning (CFM) har vi gennemført et forskningsprojekt om FM-markedet i Danmark. Vi ser det som et nødvendigt grundlag for vores forskning, at vi får skabt et bedre dokumenteret overblik over FM-området som helhed, og projektet om FM-markedet indgår som et centralt element i at skabe et sådant overblik. Projektet er gennemført i et samarbejde med Rambøll Management, som har forestået den konkrete dataindsamling i form af et stort antal telefoninterviews og behandlingen af data, inkl. opregning til omsætningstal for det samlede danske FM-marked. Definition og afgrænsning En af de store vanskeligheder ved at foretage en sådan undersøgelse er, at der ikke eksisterer en klar afgrænsning af FM-markedet. Et vigtigt led i projektet har derfor været at foretage en sådan afgrænsning. Dette har jeg forestået, og det er sket med udgangspunkt i definitionen af FM i den europæiske standard fra 2006, der fra 2008 foreligger med en dansk oversættelse. Ifølge denne definition er FM: integreringen af processer inden for en organisation for at fastholde og udvikle de services som understøtter og forbedrer effektiviteten af de primære aktiviteter (DS/EN ). Denne definition bringer os imidlertid ikke meget tættere på en afgrænsning, men standarden indeholder tillige et afsnit om anvendelsesområdet for FM. Heri angives, at FM kan grupperes i kundebehov under overskrifterne: Arealer & infrastruktur (Space & Infrastructure) og Mennesker & organisation (People & Organisation). Dette svarer mere eller mindre til den sondring mellem ejendomsdrift og services, som benyttes af DFM-benchmarking. Det svarer tillige mere eller mindre end den opdeling i hård FM og blød FM, som også ofte benyttes. 7

10 DEL 1 SAMMENFATNING I forlængelse af den første standard er der nu fremlagt forslag til en ny europæisk standard for en taksonomi for FM, der definerer de produkter som FM omfatter i en hierarkisk struktur med tilhørende definitioner af de enkelte produkter. Jeg har deltaget i udarbejdelse af både den første standard og i forslaget til den nye standard. I nedenstående tabel er vist betegnelserne i forslaget til ny standard i venstre kolonne, mens de tilsvarende danske betegnelser benyttet i CFM s undersøgelse er vist i højre kolonne. Det er ikke lykkedes at finde en egnet dansk oversættelse af Hospitality, og det er valgt at opdele dette i Catering og Reception, kontaktcenter og mødelokaler. (Forslaget til ny standard har siden den danske undersøgelse startede været under færdiggørelse, og i seneste udgave er den på mit initiativ blevet forenklet ved at Business support finance, Business support HRM og Management support organisation specific er slået sammen til Business support). Den danske undersøgelse af FM-markedet er den første markedsundersøgelse, hvor denne nye produktstruktur for FM er forsøgt anvendt. Undersøgelsen har omfattet både leverandørsiden og efterspørgselssiden inden for FM. FM produkter fra forslag til ny Europæisk standard Space & Infrastructure Space Outdoors Cleaning Workplace Industry sector specific People & Organisation Health, safety and security Hospitality ICT Logistics Business support finance Business support HRM Management support organisation specific Organisation specific Danske betegnelser benyttet i undersøgelsen ejendomsdrift Bygninger og lokaler Terræn Renhold Arbejdsplads Branchespecifik Services Sundhed, sikkerhed og sikring Catering Reception, kontaktcenter og mødelokaler IKT Logistik Virksomhedssupport økonomi Virksomhedssupport personale Ledelsessupport organisationsspecifik Organisationsspecifik 8

11 DEL 1 SAMMENFATNING For at identificere virksomhederne er Danmarks Statistiks opdelinger i sektorer og brancher benyttet. På leverandørsiden er der taget udgangspunkt i Dansk Branchekode 2007, som omfatter i alt 726 brancher fordelt på 21 hovedafdelinger. På dette grundlag er identificeret 10 brancher, som i større eller mindre grad indeholder leverandører til FM. På efterspørgselssiden er taget udgangspunkt i nationalregnskabets opdeling i 8 erhvervssektorer, men disse er i denne sammenhæng samlet i 3 sektorer og suppleret med boligorganisationer som en væsentlig efterspørger af FM, der ikke indgår i nationalregnskabet som en særskilt erhvervssektor. Dermed er der 4 grupper af efterspørgere af FM. I nedenstående tabel er de 4 hovedgrupper af efterspørgere vist i venstre kolonne, mens de 10 leverandørbrancher er i vist i højre kolonne. Brancherne er angivet i alfabetisk orden med de forenklede betegnelser, som er anvendt i undersøgelsen. Undersøgelsens gennemførelse Undersøgelsen er gennemført i form af to delundersøgelser af henholdsvis leverandører og kunder af FM. Leverandørundersøgelsen har omfattet 103 virksomheder, og dataindsamlingen med telefoninterviews gennemførtes i juni Virksomhederne blev udvalgt ved en kombination af udpegning fra følgegruppe, leverandører blandt DFM s medlemmer og udtræk blandt virksomheder med mere end 50 ansatte fra Kraks markedsdata. Efterspørgere opdelt på 4 hovedgrupper Leverandører opdelt på 10 brancher 1. Industri m.v. 2. Privat service 3. Offentlig service 4. Boligorganisationer 1. Bygge og anlæg 2. Catering 3. Ejendomshandel og udlejning 4. Finansiering og forsikring 5. IT-konsulenter 6. Rejsebureau, rengøring og anden operationel service 7. Renovation 8. Reparationer af maskiner og el-udstyr 9. Transport 10. Videnservice 9

12 DEL 1 SAMMENFATNING Kundeundersøgelsen har omfattet 272 virksomheder, og dataindsamlingen med telefoninterviews gennemførtes i november Virksomhederne var ligeligt fordelt på de 4 ovennævnte hovedgrupper og udvalgt tilfældigt som stikprøver blandt organisationer med mere end 50 ansatte. Der var generelt stor interesse for at deltage i undersøgelsen. Der var dog en række virksomheder, der ikke kunne opgive konkrete omsætningstal. For nogle virksomheder er disse oplysninger indsamlet ved desk research fra virksomhedernes hjemmesider m.v. For både leverandører og kunder er større virksomheder overrepræsenteret i undersøgelsen. På grundlag af indsamlede data er der for både leverandører og købere foretaget opregning til det samlede danske marked. Dette har især for leverandører kun kunnet gennemføres med stor usikkerhed, da leverandørvirksomhederne ikke var udvalgt tilfældigt. For kundesiden er virksomhederne til gengæld tilfældigt udvalgte inden for de 4 hovedgrupper, så for disse har opregningen kunnet gennemføres med væsentlig lavere usikkerhed. Derfor præsenteres alene resultaterne fra opregningen baseret på kundeundersøgelsen. Resultater for leverandørerne I forhold til de 10 brancher var Bygge og anlæg repræsenteret med langt de fleste virksomheder med 34 af de i alt 103 leverandører. De 5 brancher Ejendomshandel og udlejning, Industri, IT-konsulenter, Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service samt Videnservice var hver repræsenteret med virksomheder, mens de 4 brancher Finansiering og forsikring, Catering, Transport og Renovation kun var repræsenteret med 2-4 virksomheder. For 3 virksomheder er branche ikke oplyst. De fleste virksomheder leverede inden for ejendomsdrift (81 af 103), mens kun godt halvdelen (56) leverede inde for services. Inden for ejendomsdrift var Bygninger og lokaler det med udbredte produktområde (60 af 81) fulgt af Terræn (37), Renhold (29) og Arbejdsplads (23). De fleste af dem, der leverer Renhold, leverer også Terræn. Inden for services var IKT det mest udbredte produktområde (24 af 56) fulgt af Sundhed, sikkerhed og sikring (23), Catering (18) og Logistik (16). For 74 virksomhed er oplyst omsætningstal og den samlede FM-omsætning var på 11,0 mia. kr. ud af virksomhedernes samlede omsætning på 38,5 mia. kr. svarende til 29%. FM-omsætningen udgør i gennemsnit 149,0 mio. kr. i hver virksomheden og andelen af FM-omsætning er på 28,6 procent af den samlede omsætning. FM-omsætningens andel af leverandørernes samlede omsætning varierer stærkt inden for forskellige produktområder og brancher. Den største omsætningsandel for FM findes hos leverandører inden for produktområderne Terræn, Renhold, Catering og Virksomhedssupport både for økonomi og personale. I forhold til brancher udgør FM den største andel af omsætningen for Ejendomshandel og udlejning, mens FM omsætningen har mindst betydning for Videnservice, som bl.a. omfatter advokater, arkitekter, rådgivende ingeniører samt udlejning og leasing af biler, kontormaskiner og diverse materiel. 10

13 DEL 1 SAMMENFATNING Antallet af medarbejdere inden for FM udgør i alt i de 90 virksomheder, der har oplyst dette. Dette svarer til 135 medarbejder pr. virksomhed. I forhold til uddannelsesniveauer udgør ufaglærte 21,1 procent ved FM-aktiviteter mod 27,7 procent blandt samtlige beskæftigede i Danmark i 2007, mens der er 36,1 procent faglærte ved FM mod 40,1 procent blandt samtlige. For disse uddannelsesniveauer er der altså relativt færre medarbejdere inden for FM. Til gengæld er andelen af videregående uddannede væsentligt højere med 42,9 procent inden for FM mod 30,6 procent blandt samtlige beskæftigede i Danmark i Det gælder meget markant både for medarbejdere med kortere videregående uddannelser (15,0 mod 6,2 procent) og længerevarende videregående uddannelser (16,1 mod 7,9 procent), mens det omvendte er tilfældet for medarbejdere med mellemlang videregående uddannelser (11,8 mod 16,5 procent). Imod forventning er FM-leverandørerne altså kendetegnet ved relativt mange højtuddannede og få ufaglærte og faglærte medarbejdere i forhold til det samlede danske arbejdsmarked. Dette billede er dog stærkt differentieret på de forskellige brancher inden for FM. De ufaglærte udgør hovedparten af de beskæftigede inden for Renovation, Transport, Catering og Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service, mens de faglærte udgør hovedparten inden for Bygge og anlæg, Industri og Videnservice. De videregående uddannede udgør alene hovedparten inden for Finansiering og forsikring og IT-konsulenter. Med udgangspunkt i den gennemsnitlige omsætning på 149 mio. kr. i 74 virksomheder og det gennemsnitlige antal beskæftigede med FM-aktiviteter på 135 medarbejdere i 90 virksomheder, kan den gennemsnitlige omsætning pr. medarbejder opgøres til kr. Langt de fleste FM-leverandører har kunder inden for alle de 4 grupper af efterspørgere, idet mindst 83,5 procent af leverandørerne leverer til hver gruppe. Kontrakttyperne fordeler sig også stort set ligeligt på ad hoc opgaver uden kontrakt, fastpriskontrakter, timebaserede kontrakter, rammeaftaler/ tidsbegrænsede kontrakter kortere end 1 år og rammeaftaler/tidsbegrænsede kontrakter længere end 1 år. Til gengæld indgår kun 24,3 procent af leverandørerne kontrakter med bonusordninger og med bodsaftaler og kun 9,7 procent med gainsharing. Det er primært i branchen Bygge og anlæg at bonusordninger, bodsaftaler og gainsharing benyttes dog anvendes bodsaftaler mest blandt ITkonsulenter. Metoderne til prisfastsættelse er primært vurderinger ud fra markedet (26,2 procent) og ad hoc afhængigt af opgaven (23,3 procent). Der anvendes i et vist omfang metoder med rammeaftaler (12,7 procent), kostpris ganget med en faktor (11,7 procent) og kostpris plus et fast beløb (10,7 procent). Der er kun få, som anvender branchebestemt standardpris (2,9 procent). I relation til forventninger til den fremtidige udvikling, så vil 10 af de 103 virksomheder ikke satse på FM i fremtiden. Af de resterende 93 virksomheder vil 73,1 procent satse på mere samarbejde med andre leverandører, mens 63,4 procent vil satse på flere typer af ydelser. Der er 63 virksomheder, som svarer på forventningen til egen vækst, og kun 1 virksomhed forventer negativ vækst. Af de øvrige 11

14 DEL 1 SAMMENFATNING forventer 35 procent en vækst på 0 til 10 procent, 27 procent forventer mellem 11 og 15 procent, 21 procent forventer mellem 16 og 25 procent, mens 16 procent forventer en vækst på over 25 procent. De største forventninger til vækst var i Bygge og anlæg fulgt af Catering og Transport, mens de laveste forventninger var inden for Finansiering og forsikring samt Renovation. Disse vurderinger blev imidlertid givet før finanskrisen startede i efteråret Resultater for kunderne De 272 deltagende virksomheder fordelte sig nogenlunde ligeligt på de 4 hovedgrupper med 76 private servicevirksomheder, 74 offentlige servicevirksomheder, 88 industrivirksomheder og 56 boligforeninger. Virksomhederne er udvalgt som stikprøver af en totalpopulation af 5520 virksomheder, og de 272 virksomheder udgør 5 procent af totalpopulation. I forhold til de 4 hovedgrupper er offentlige servicevirksomheder overrepræsenteret med 18 procent, boligforeninger er underrepræsenteret med 2 procent, mens private servicevirksomheder og industrivirksomheder er gennemsnitligt repræsenteret med 5 procent. For i alt 186 virksomheder er omkostningerne til FM-ydelser oplyst og de andrager samlet 4,9 mia. kr. svarene til 26,5 mio. kr. pr. virksomhed. FM-omkostningerne varierer imidlertid stærkt mellem de 4 hovedgrupper. Offentlige servicevirksomhederne står for 70,7 mio. kr. pr. virksomhed, mens private servicevirksomheder ligger på 22,7 mio. kr. Boligforeninger og industrivirksomheder ligger helt nede på henholdsvis 3,6 og 2,8 mio. kr. i gennemsnit pr. virksomhed. I forhold til graden af outsourcing er forskellene væsentligt mindre. Her ligger de offentlige servicevirksomheder lavest med 51 procent, mens industrivirksomheder ligger på 57 procent, boligforeninger på 64 procent og private servicevirksomheder på 73 procent. Næsten alle virksomheder har både FM opgaver in-house og outsourcet. For ejendomsdrift udfører 255 virksomheder selv FM opgaver, mens 262 virksomheder køber sådanne FM ydelser hos andre virksomheder. For services gælder det tilsvarende for henholdsvis på 256 og 237 virksomheder. Dette er naturligvis langt fra overraskende. Til gengæld er det mere overraskende at det samme også gælder for de enkelte typer af ydelser ikke mindst inden for ejendomsdrift. Eksempelvis er der 260 virksomheder, der oplyser at de bruger Renhold, og heraf køber 210 virksomheder ydelser, mens 101 virksomheder udfører selv. Renhold er den ydelse der købes af flest. Inden for ejendomsdrift er der ligeledes flere virksomheder, der køber ydelser, end virksomheder, der selv udfører, når det gælder Bygninger og lokaler og Terræn, mens langt de fleste virksomheder udfører opgaverne selv i relation til Arbejdsplads. Inden for services udfører virksomhederne selv i højere grad end de køber for alle typer af ydelser. Det gælder i ekstrem grad for Reception, telefonomstilling og mødelokaler, hvor kun 15 virksomheder 12

15 DEL 1 SAMMENFATNING køber ydelser, men også for Virksomhedssupport økonomi (33), Logistik (53) og Virksomhedssupport personale (61) er der langt flere virksomheder, der udfører selv frem for at købe ydelser. Catering er den type af services, hvor relativt flest køber ydelser i forhold til selv at udføre, idet 86 af de 176 virksomheder, som bruger Catering, køber ydelser, mens 108 selv udfører. Det er dog Sundhed, sikkerhed og sikring (125), Ledelsessupport organisationsspecifik (136) og IKT (113), hvor der er flest virksomheder, som køber ydelser. Med hensyn til fremtiden forventer langt de fleste kunder ingen ændringer i forbruget af FM-ydelser. Dette svar giver 191 af de 272 virksomheder, dvs. 70 procent. Kun 15 procent af kunderne forventer flere ydelser, mens 7 procent forventer færre ydelser fremover. For ejendomsdrift er der flest forventninger til flere ydelser inden for Bygninger og lokaler fulgt af Terræn og Renhold. Inden for services er billedet meget spredt men der er flest forventninger til flere ydelser inden for IKT. Med hensyn til omfang af egen udførelse forventer 4 procent negativ vækst, mens andre 4 procent forventer positiv vækst. Med hensyn til omfanget af købte ydelser er der 4 procent som forventer en negativ vækst, andre 8 procent forventer en positiv vækst ligeligt fordelt på kunder, som forventer en vækst på henholdsvis under og over 10 procent i deres indkøb af FM-ydelser. I forhold til sammensætningen af de efterspurgte ydelser forventer 18 procent færre leverandører med flere ydelser, 13 procent forventer flere specialiserede ydelser, mens 11 procent forventer begge dele. Resultater for det samlede marked Undersøgelsen viser, at det samlede danske marked for FM i 2008 er på 59,1 mia. kr. for det potentielle marked. Dette ligger tæt på de 62 mia kr. som CapGemini vurderede for det danske FM-marked i Samtidig viser undersøgelsen, at det faktiske danske marked for FM i 2008 var på 36,7 mia. kr. Dette indebærer at outsourcingsgraden er på 62 procent. Dette er overraskende højt i betragtning af, at CapGemini vurderede en outsourcingsgrad på 25 procent i Norden i 2004 svarende til 15,5 mia. kr. for det danske FM-marked. CapGemini vurderede samtidig en årlig stigningstakt på 8 procent, men med denne stigningstakt ville de 15,5 mia. kr. i 2004 kun være vokset til 21,1 mia. kr. i Hvis CapGeminis vurdering på 15,5 mia. kr. for 2004 og de 36,7 mia. kr. for 2008 tages som udgangspunkt, så har der over 5-års perioden været en stigningstakt på 24 procent. Dette er 3 gange så højt som de 8 procent vurderet af CapGemini. Leverandører af FM-ydelser er karakteriseret ved at være forholdsvis store målt på antal ansatte og omsætning. En del af denne overrepræsentation af større leverandører skyldes udvælgelsen af stikprøven. Kun virksomheder med mere end 50 ansatte indgår. Kundeanalysen viser, at brugerne også hyppigst består af større eller mellemstore organisationer. 13

16 DEL 1 SAMMENFATNING Det er de samme typer ydelser, der udbydes og efterspørges mest. For ejendomsdrift drejer det sig om ydelserne Bygninger og lokaler, Terræn, Renhold og Arbejdsplads, og for services er der tale om Sundhed, sikkerhed og sikring samt IKT. Samtidig er det dog sådan, at næsten alle kunder benytter Reception, telefonomstilling og mødelokaler samt Virksomhedssupport (økonomi, personale og organisationsspecifik), men de fleste udfører dem selv. FM-ydelserne udgør en stor del af den primære drift for leverandørerne, men har kun en mindre betydning for kunderne. I gennemsnit står FM-aktiviteter for 28,6 procent af omsætningen i leverandørvirksomhederne. Til sammenligning angiver flere end halvdelen af kunderne, at omkostningerne til FM-ydelser udgør mindre end 5 procent af deres samlede omsætning. Som tidligere anført var den gennemsnitlige årlige omsætning pr. medarbejder inden for FM på kr. Ud fra den opgjorte omsætning på det faktiske marked kan det beregnes, at det samlede antal beskæftigede inden for FM er på medarbejdere hos leverandører. Under forudsætning af en tilsvarende omsætning pr. medarbejder inden for FM hos kunderne, så er der i alt medarbejdere på det potentielle FM marked. Dermed bekræfter undersøgelsen, at FM er et at de beskæftigelsestunge erhvervsområder i Danmark Forbehold og vurdering af resultaterne Undersøgelsens resultater er behæftet med usikkerhed og skal tages med forbehold. Med udgangspunkt i 95 procent konfidensintervaller beregner Rambøll Management 35,8 og 82,5 mia. kr. som henholdsvis nedre og øvre grænser for størrelsen af det potentielle marked og tilsvarende 20,4 og 52,8 mia. kr. for det faktiske marked. Rambøll Management anfører endvidere: Det er vigtigt, at de 36,7 mia. kr. tolkes korrekt. Dette er bedste bud på det faktiske marked for købere med mere end 50 ansatte. Undersøgelsen omfatter ikke virksomheder med mindre end 50 ansatte. Derfor antages umiddelbart, at det reelle faktiske marked er større end de 36,7 mia. kr. Estimaterne for det samlede potentielle marked skal tolkes varsomt, og er sandsynligvis udtryk for en minimumsvurdering. Det første screeningsspørgsmål (i køberanalysen) er udformet således, at det skal sikre en væsentlig mængde af organisationer, der allerede køber FM-ydelser af andre organisationer, for herigennem at indsamle viden om køberadfærd og fremtidsforventninger. Dette kan implicere, at estimatet for det samlede potentielle marked kan være undervurderet. I forbindelse med projektet har der været nedsat en bredt sammensat følgegruppe bl.a. bestående af repræsentanter udpeget af DFM og DFM-benchmarking samt en repræsentant fra DI Service. Følgegruppen har bestået af medlemmer fra både små og store leverandørvirksomheder samt medlemmer fra både private, kommunale og statslige efterspørgere. Følgegruppen har afholdt i alt 3 møder, 14

17 DEL 1 SAMMENFATNING Følgegruppe Bjarne Sigvard Pedersen, Slots- og Ejendomsstyrelsen Britta Hansen, Dansk Cleaning Service Flemming Wulff Hansen, Københavns Ejendomme Henning Gade, ISS Jan Stiiskjær, DI Service Kresten Storgaard, Statens Byggeforskningsinstitut/ Aalborg Universitet Ole Emil Malmstrøm, Kuben Paul Johnsen, IDA Service Rune Serigstad, IDA Service Søren Wolsing, Coloplast og på det tredje møde, hvor de samlede resultater fra Rambøll Management blev drøftet, var der generel enighed om den vurdering, at hovedtallene fra Rambøll Managements undersøgelse passer meget godt. I den sammenhæng nævntes til sammenligning, at ISS vurderer deres markedsandel i Danmark til procent med en omsætning på ca. 4 mia. kr. Sammen med ovenstående kommentarer fra Rambøll Management underbygger dette en opfattelse af, at undersøgelsens resultater udgør et konservativt skønt på omfanget af både det potentielle og det faktiske FM marked i Danmark Projektgruppe Henrik Stener Pedersen, Rambøll Management Ulrik Buhl, Rambøll Management Per Anker Jensen, CFM (projektleder) Kilder CEN/TC348: Taxonomy of Facility Management Classification and Structures. pren Draft version 17-4, 26. March 2009 Danmarks Statistik: Dansk Branchekode Juli 2007 (www.dst.dk/db07) Danmarks Statistisk: Nationalregnskabet (www.dst.dk) Dansk Standard: Facility Management Del 1: Terminologi og definitioner. DS/EN , 2. udgave, 30. juni Per Anker Jensen: Markedet for Facilities Management i Danmark Definition og afgrænsning af Facilities Management. CFM, 18. september Rambøll Management: FM markedsundersøgelsen. Februar

18 16

19 17 Del 2 Definition og afgrænsning af Facilities Management

20 DEL 2: DEFINITION Og AFGRÆNSNING AF FACILITIES MANAGEMENT Markedet for FM i Danmark Definition og afgrænsning af Facilities Management Per Anker Jensen, CFM 18. september 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Definition af facilities management 2.1 En Taxonomi for Facilities Management 3. Afgrænsning af facilities management 4. Statistisk opdeling af facilties management 4.1 Efterspørgselssiden 4.2 Leverandørsiden Bilag: Foreløbig produktoversigt fra taxonomi for FM, CEN/TC348, WG4 18

21 DEL 2: DEFINITION Og AFGRÆNSNING AF FACILITIES MANAGEMENT 1. INDLEDNING Formålet med dette notat er at skabe et grundlag for en markedsundersøgelse af Facilities Management (FM) i Danmark. Dette grundlag omfatter en definition af FM, afgrænsning af aktiviteter under FM i forhold til andre aktiviteter og identifikation af de statistiske branchekoder, der omfatter eller indeholder FM ydelser. Der lægges vægt på så vidt mulig at benytte Europæiske standarder for definition og afgrænsning. Forfatteren af dette notat er næstformand i den danske spejlkomité for den europæiske tekniske standardiseringskomité CEN/TC348 og har medvirket i udarbejdelse af den første europæiske standard om FM Terms and definitions, EN og medvirker i udarbejdelse af en standard for FM Taxonomi, der forventes færdig som forslag i Derudover tages udgangspunkt i, hvad der findes af de facto standarder i Danmark, herunder ikke mindst de definitioner, der benyttes af DFM-benchmarking (tidligere DFM-nøgletal) og fremgår af Håndbog i Facilities Management udgivet af DFM. Markedsundersøgelsen omfatter både det potentielle marked og det faktiske marked. Det potentielle marked omfatter den økonomiske værdi af alle de aktiviteter, der indgår i definitionen af FM og ligger inden for den angivne afgrænsning. Det faktiske marked omfatter FM ydelser, der udveksles mod betaling mellem en leverandørvirksomhed og en efterspørgervirksomhed. Forskellen mellem det potentielle marked udgøres af de FM-aktiviteter og ydelser, der varetages internt i virksomheder (in-house). Begrebet virksomhed skal forstås i bred forstand som både private og offentlige virksomheder og organisationer. FM er grundlæggende en business-to-business aktivitet frem for en business-to-customer aktivitet. Tilsvarende er det alene aktiviteter, der udføres professionelt af og i en virksomhed, der er omfattet af FM. I foreliggende udgave er der tale om et første forsøg på at foretage en afgrænsning af FM. Denne skal afprøves nærmere i forhold til at være operationel i praksis set i forhold til tilgængelighed af data. 19

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management. 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord

Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management. 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord Strategisk ejendomsledelse Facilities Management - State-of-the-art civilingeniør, driftschef

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Producentprisindeks for varer og tjenester

Producentprisindeks for varer og tjenester Udvidelseaftjenesteprisindekset Nye deflatorer L68 Fast ejendom Producentprisindeks for varer og tjenester A Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Fremstillingsvirksomhed D El-, gas-,

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

FM Enterprise løsning for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Jan Norsted

FM Enterprise løsning for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Jan Norsted FM Enterprise løsning for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Jan Norsted Agenda Overblik over ARCHIBUS Platform og integrationsmuligheder Rapporter / dash boards Mobile enheder Case: UCC

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 12. september 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Kort

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Erhvervsdynamik og produktivitet

Erhvervsdynamik og produktivitet Den 9. januar 2013 Erhvervsdynamik og produktivitet Flere årsager bag sammenhængen Stor forskel på tværs af virksomhedsstørrelse Virksomhedsstørrelse varierer på tværs af brancher 1. Fra lille til stor

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management Foto: istockphoto Medlem af DILF eller DFM: 1.250 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. Temadag Den 14. april 2008 SAS Scandinavia Hotel København Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Per Anker Jensen FAcilities MAnAgeMent i DAnMArk et erhverv AF voksende betydning

Per Anker Jensen FAcilities MAnAgeMent i DAnMArk et erhverv AF voksende betydning Per Anker Jensen Facilities Management i Danmark Et erhverv af voksende bet ydning Per Anker Jensen Facilities Management i Danmark Et erhverv af voksende bet ydning Indhold Facilities Management i Danmark

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015. Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015. Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015 Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Udgivet af DI Redaktion: Pernille Langgaard-Lauridsen Tryk: Kailow Graphic ISBN 978-87-7144-055-3 200.08.15 SIDE 1 DI VIDENRÅDGIVERNES

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Midlertidigt ansatte i Danmark

Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidige kontrakter kan indbefatte øget usikkerhed for medarbejderne. Herudover finder analysen indikationer på, at midlertidigt ansatte i 2010 fik 19 pct. mindre i løn

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

65.000 unge har mistet jobbet

65.000 unge har mistet jobbet Mere end hver fjerde ufaglærte ung har mistet arbejdet under krisen 65.000 unge har mistet over halvdelen har ingen uddannelse Siden den økonomiske krise satte ind i slutningen af 2008, har 265.000 danskere

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.06 baggrund og analyse Fokus på ufaglærte Hidtil har det været nemt at få arbejde som ufaglært men det

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, så en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger, som ville

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, DTU Management Leder af Center for Facilities Management. Erfaringer fra 36 nordiske FM-cases

Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, DTU Management Leder af Center for Facilities Management. Erfaringer fra 36 nordiske FM-cases Facilities Management i Norden fra kostnadsbesparelse til verdiskaping Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, DTU Management Leder af Center for Facilities Management 1 Disposition Erfaringer

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015 - Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU 12. Marts 2015 1 Kort om Atea Børsnoteret på Oslo børs Samlet omsætning på 25 mia. NOK. - heraf 5,9 mia. DKK i Danmark (2014) Koncernen er

Læs mere

Ole Westergaard, partner

Ole Westergaard, partner Ole Westergaard, partner Kort fortalt Hvem er Westergaard? Steen Sverker Nilsson Partner Ole Westergaard Stifter og partner Vi er ca. 20 medarbejdere ITIL for alle? ITIL for alle? ITIL kom til verden i

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere er et væsentligt problem for en stor del af de små virksomheder. Mangelfuld betaling giver både ekstraarbejde

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 - Medierapport 2010 Indhold Om undersøgelsen... 3 Respondenter... 4 1. Konferencer for medarbejderne... 5 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 3. Typiske konferencedeltagere... 7 4. Vil have alt

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Beskæftigelsen i turisterhvervet

Beskæftigelsen i turisterhvervet DI ANALYSE Marts 2015 Beskæftigelsen i turisterhvervet Turisterhvervet har en dobbelt så høj andel af ufaglærte og indvandrere end det øvrige erhvervsliv. Turisterhvervet er derved med til at fastholde

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

IT Service Management - the ITIL approach

IT Service Management - the ITIL approach IT Service Management - the ITIL approach Mikael M. Hansen mhansen@cs.aau.dk 2.2.57 Mikael M. Hansen Page 1 TOC Mine indlæg Dagens program: IT Service Management Alternativerne ITIL

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program Facility Management Ernst & Young Benchmarking Program 1 Agenda Facility Management i TDC Organisering Nøgletal Genudbud Erfaringer med E & Y benchmarking program Ledelsesrapportering Løbende optimering

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Brugen af østeuropæisk arbejdskraft stiger i Danmark. Ikke alene er østeuropæerne koncentreret i ganske få brancher, koncentrationen er stigende. Brancher, som

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Pendlingsanalyse for Bornholm

Pendlingsanalyse for Bornholm Pendlingsanalyse for Bornholm November 2012 1 Pendlingsanalyse for Bornholm Udarbejdet for Bornholms Regionskommune Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm af Anders Hedetoft og Carl Henrik Marcussen

Læs mere

Flere konkurser i marts

Flere konkurser i marts PRESSEMEDDELELSE Flere konkurser i marts 2.april 2009 I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i forhold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder

Læs mere

Ejendomsstrategier og porteføljestyring

Ejendomsstrategier og porteføljestyring Ejendomsstrategier og porteføljestyring Per Anker Jensen Professor 31. marts 2014 Hvad er en strategi? Strategos - hærleder? Strategi er et spørgsmål om at vinde krigen og overleve! Niveauer i tilpasning

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Danmark i Verden 2020 Danmark i Verden 2020 Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere