Markedet for Facilities Management i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedet for Facilities Management i Danmark"

Transkript

1 Per Anker Jensen Markedet for Facilities Management i Danmark Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

2 Udgiver: Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Bygningstorvet 115, 2900 Kgs. Lyngby Grafisk design: Hedda Bank Grafisk Design ISBN: Juni 2009

3 Per Anker Jensen Markedet for Facilities Management i Danmark

4

5 Indholdsfortegnelse 4 Forord 5 Del 1 Sammenfatning 17 Del 2 Definition og afgrænsning af Facilities Management 35 Del 3 Bilagsrapport fra Rambøll Management

6 FORORD Denne rapport udgør afrapporteringen af et forskningsprojekt om Markedet for Facilities Management i Danmark, som er gennemført i ved Center for Facilities Management Realdania Forskning (CFM) i samarbejde med Rambøll Management. Projektet er det første som afsluttes efter at CFM startede nytår 2008, og vi ser det som et nødvendigt grundlag for vores øvrige forskning, at vi får skabt et bedre dokumenteret overblik over FM-området som helhed. Der har således ikke tidligere foreligget velunderbyggede undersøgelser af det danske FM-marked fra uafhængige kilder. Udover dette forskningsmæssige formål har projektet haft de bredere formål at give aktørerne inden for FM en bedre indsigt i deres markeds- og erhvervsområde og at styrke FM som erhverv i forhold til beslutningstagere m.v. For at kunne opnå anerkendelse og fremstå som et betydningsfuldt erhvervsområde, så er det vigtigt at kunne give pålidelige svar på grundlæggende spørgsmål som hvor stort FM markedet er i Danmark, hvad der kendetegner strukturen på markedet, og hvilke udviklingstendenser der tegner der sig. Projektet er gennemført af en projektgruppe bestående af Per Anker Jensen, CFM som projektleder samt Henrik Stener Pedersen og Ulrik Buhl fra Rambøll Management. Et stort problem i forbindelse med at opgøre FM markedet er at foretage en realistisk og hensigtsmæssig afgrænsning, da FM ikke indgår som et selvstændigt erhvervsområde i Danmarks Statistiks opgørelser. Som grundlag for undersøgelserne har Per Anker Jensen udarbejdet et notat med definition og afgrænsning af FM med udgangspunkt i de europæiske FM standarder, som er på vej, i sammenhæng med Danmarks Statistisk opdeling i sektorer og brancher. Den konkrete markedsundersøgelse er gennemført af Rambøll Management, som tillige har analyseret resultaterne og foretaget opregning af omsætningen for det samlede marked. Undersøgelsen har omfattet telefoninterviews med i alt 375 virksomheder opdelt på 2 delundersøgelser. Leverandørundersøgelsen gennemførtes i juni 2008 og omfattede 103 virksomheder, mens kundeundersøgelsen gennemførtes i november 2008 og omfattede 272 virksomheder. I del 1 af denne rapport findes en sammenfatning af det samlede projekt, som har været offentliggjort som en artikel i DFM s magasin FM Update 2009, nr. 2. I del 2 findes notat med definition og afgrænsning af FM og del 3 indeholder bilagsrapport med de detaljerede resultater fra Rambøll Management. Projektets resultater blev fremlagt ved et indlæg på et offentligt møde den 14. maj 2009 afholdt af CFM, DFM og DI Service. Det er planen på baggrund af projektet at udarbejde en pjece på dansk og engelsk med en oversigt over FM erhvervet i Danmark samt en artikel til et internationalt videnskabeligt tidsskrift. Per Anker Jensen Professor og centerleder 4

7 5 Del 1 Sammenfatning

8 DEL 1 SAMMENFATNING Markedet for FM i Danmark Sammenfatning Hovedtal fra undersøgelsen Det samlede marked for FM i 2008 er opgjort til 59,1 mia. kr. for det potentielle marked 36,7 mia. kr. for det faktiske marked Outsourcingsgraden er således på 62 procent I alt 375 virksomheder har deltaget i telefoninterviews fordelt på 272 kunder 103 leverandører AF Per Anker Jensen, professor, leder af CFM De 186 kunder, som har oplyst omsætningstal, har 4,9 mia. kr. i samlet årlig FM-omsætning 8,3 procent af det samlede potentielle FM-marked 26,5 mio. kr. i årlig FM-omsætning i gennemsnit pr. virksomhed De 74 leverandører, som har oplyst omsætningstal, har 11,0 mia. kr. i samlet årlig FM-omsætning 30,0 procent af det samlede faktiske FM-marked 149 mio. kr. i årlig FM-omsætning i gennemsnit pr. virksomhed 28,6 procent af deres totale omsætning inden for FM De 90 leverandører, der har oplyst antal beskæftigede med FM-aktiviteter, har medarbejdere inden for FM i samtlige virksomheder 135 medarbejdere inden for FM i gennemsnit pr. virksomhed 42,9 procent med en videregående uddannelse mod 30,6 procent af alle beskæftigede i Danmark i 2007 Den gennemsnitlige årlige omsætning pr. medarbejder inden for FM i leverandørvirksomheder er: kr. Det samlede antal beskæftigede inden for FM er medarbejdere hos leverandører medarbejdere på det samlede potentielle marked NB! Opgørelsen af det samlede marked og den samlede beskæftigelse er baseret på opregning ud fra stikprøver, og resultaterne er derfor behæftet med usikkerhed. 6

9 DEL 1 SAMMENFATNING Indledning Hvor stort er FM markedet i Danmark? Hvad er strukturen på markedet og hvilke udviklingstendenser tegner der sig? Dette er spørgsmål, som interesserer de fleste aktører på FM-markedet og andre involveret i udviklingen inden for FM. Det er samtidig vigtige spørgsmål at kunne give pålidelige svar på for at FM kan opnå anerkendelse og fremstå som et betydningsfuldt erhvervsområde over for politikere og beslutningstagere, f.eks. på undervisnings- og forskningsområdet. Imidlertid har vi savnet velunderbyggede undersøgelser af det danske FM-marked fra uafhængige kilder. Det bedste vi har haft hidtil, er det norske CapGemini s undersøgelse af det nordiske FM-marked fra 2005, der var baseret på 36 interviews af 29 store virksomheder og 7 leverandører i Danmark, Norge, Sverige og Finland i løbet af Ifølge denne undersøgelse udgjorde det potentielle danske FM-marked i alt 62 mia. kr. i Det faktiske marked, dvs. det outsourcede leverandørmarked, blev ikke opgjort særskilt for de enkelte lande men alene som 25 procent af det potentielle marked som helhed i de nordiske lande. For Danmark svarede dette således til et faktisk marked på 15,5 mia. kr. Undersøgelsen pegede endvidere på, at det outsourcede marked voksede med 8 procent årligt. Ved Center for Facilities Management Realdania Forskning (CFM) har vi gennemført et forskningsprojekt om FM-markedet i Danmark. Vi ser det som et nødvendigt grundlag for vores forskning, at vi får skabt et bedre dokumenteret overblik over FM-området som helhed, og projektet om FM-markedet indgår som et centralt element i at skabe et sådant overblik. Projektet er gennemført i et samarbejde med Rambøll Management, som har forestået den konkrete dataindsamling i form af et stort antal telefoninterviews og behandlingen af data, inkl. opregning til omsætningstal for det samlede danske FM-marked. Definition og afgrænsning En af de store vanskeligheder ved at foretage en sådan undersøgelse er, at der ikke eksisterer en klar afgrænsning af FM-markedet. Et vigtigt led i projektet har derfor været at foretage en sådan afgrænsning. Dette har jeg forestået, og det er sket med udgangspunkt i definitionen af FM i den europæiske standard fra 2006, der fra 2008 foreligger med en dansk oversættelse. Ifølge denne definition er FM: integreringen af processer inden for en organisation for at fastholde og udvikle de services som understøtter og forbedrer effektiviteten af de primære aktiviteter (DS/EN ). Denne definition bringer os imidlertid ikke meget tættere på en afgrænsning, men standarden indeholder tillige et afsnit om anvendelsesområdet for FM. Heri angives, at FM kan grupperes i kundebehov under overskrifterne: Arealer & infrastruktur (Space & Infrastructure) og Mennesker & organisation (People & Organisation). Dette svarer mere eller mindre til den sondring mellem ejendomsdrift og services, som benyttes af DFM-benchmarking. Det svarer tillige mere eller mindre end den opdeling i hård FM og blød FM, som også ofte benyttes. 7

10 DEL 1 SAMMENFATNING I forlængelse af den første standard er der nu fremlagt forslag til en ny europæisk standard for en taksonomi for FM, der definerer de produkter som FM omfatter i en hierarkisk struktur med tilhørende definitioner af de enkelte produkter. Jeg har deltaget i udarbejdelse af både den første standard og i forslaget til den nye standard. I nedenstående tabel er vist betegnelserne i forslaget til ny standard i venstre kolonne, mens de tilsvarende danske betegnelser benyttet i CFM s undersøgelse er vist i højre kolonne. Det er ikke lykkedes at finde en egnet dansk oversættelse af Hospitality, og det er valgt at opdele dette i Catering og Reception, kontaktcenter og mødelokaler. (Forslaget til ny standard har siden den danske undersøgelse startede været under færdiggørelse, og i seneste udgave er den på mit initiativ blevet forenklet ved at Business support finance, Business support HRM og Management support organisation specific er slået sammen til Business support). Den danske undersøgelse af FM-markedet er den første markedsundersøgelse, hvor denne nye produktstruktur for FM er forsøgt anvendt. Undersøgelsen har omfattet både leverandørsiden og efterspørgselssiden inden for FM. FM produkter fra forslag til ny Europæisk standard Space & Infrastructure Space Outdoors Cleaning Workplace Industry sector specific People & Organisation Health, safety and security Hospitality ICT Logistics Business support finance Business support HRM Management support organisation specific Organisation specific Danske betegnelser benyttet i undersøgelsen ejendomsdrift Bygninger og lokaler Terræn Renhold Arbejdsplads Branchespecifik Services Sundhed, sikkerhed og sikring Catering Reception, kontaktcenter og mødelokaler IKT Logistik Virksomhedssupport økonomi Virksomhedssupport personale Ledelsessupport organisationsspecifik Organisationsspecifik 8

11 DEL 1 SAMMENFATNING For at identificere virksomhederne er Danmarks Statistiks opdelinger i sektorer og brancher benyttet. På leverandørsiden er der taget udgangspunkt i Dansk Branchekode 2007, som omfatter i alt 726 brancher fordelt på 21 hovedafdelinger. På dette grundlag er identificeret 10 brancher, som i større eller mindre grad indeholder leverandører til FM. På efterspørgselssiden er taget udgangspunkt i nationalregnskabets opdeling i 8 erhvervssektorer, men disse er i denne sammenhæng samlet i 3 sektorer og suppleret med boligorganisationer som en væsentlig efterspørger af FM, der ikke indgår i nationalregnskabet som en særskilt erhvervssektor. Dermed er der 4 grupper af efterspørgere af FM. I nedenstående tabel er de 4 hovedgrupper af efterspørgere vist i venstre kolonne, mens de 10 leverandørbrancher er i vist i højre kolonne. Brancherne er angivet i alfabetisk orden med de forenklede betegnelser, som er anvendt i undersøgelsen. Undersøgelsens gennemførelse Undersøgelsen er gennemført i form af to delundersøgelser af henholdsvis leverandører og kunder af FM. Leverandørundersøgelsen har omfattet 103 virksomheder, og dataindsamlingen med telefoninterviews gennemførtes i juni Virksomhederne blev udvalgt ved en kombination af udpegning fra følgegruppe, leverandører blandt DFM s medlemmer og udtræk blandt virksomheder med mere end 50 ansatte fra Kraks markedsdata. Efterspørgere opdelt på 4 hovedgrupper Leverandører opdelt på 10 brancher 1. Industri m.v. 2. Privat service 3. Offentlig service 4. Boligorganisationer 1. Bygge og anlæg 2. Catering 3. Ejendomshandel og udlejning 4. Finansiering og forsikring 5. IT-konsulenter 6. Rejsebureau, rengøring og anden operationel service 7. Renovation 8. Reparationer af maskiner og el-udstyr 9. Transport 10. Videnservice 9

12 DEL 1 SAMMENFATNING Kundeundersøgelsen har omfattet 272 virksomheder, og dataindsamlingen med telefoninterviews gennemførtes i november Virksomhederne var ligeligt fordelt på de 4 ovennævnte hovedgrupper og udvalgt tilfældigt som stikprøver blandt organisationer med mere end 50 ansatte. Der var generelt stor interesse for at deltage i undersøgelsen. Der var dog en række virksomheder, der ikke kunne opgive konkrete omsætningstal. For nogle virksomheder er disse oplysninger indsamlet ved desk research fra virksomhedernes hjemmesider m.v. For både leverandører og kunder er større virksomheder overrepræsenteret i undersøgelsen. På grundlag af indsamlede data er der for både leverandører og købere foretaget opregning til det samlede danske marked. Dette har især for leverandører kun kunnet gennemføres med stor usikkerhed, da leverandørvirksomhederne ikke var udvalgt tilfældigt. For kundesiden er virksomhederne til gengæld tilfældigt udvalgte inden for de 4 hovedgrupper, så for disse har opregningen kunnet gennemføres med væsentlig lavere usikkerhed. Derfor præsenteres alene resultaterne fra opregningen baseret på kundeundersøgelsen. Resultater for leverandørerne I forhold til de 10 brancher var Bygge og anlæg repræsenteret med langt de fleste virksomheder med 34 af de i alt 103 leverandører. De 5 brancher Ejendomshandel og udlejning, Industri, IT-konsulenter, Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service samt Videnservice var hver repræsenteret med virksomheder, mens de 4 brancher Finansiering og forsikring, Catering, Transport og Renovation kun var repræsenteret med 2-4 virksomheder. For 3 virksomheder er branche ikke oplyst. De fleste virksomheder leverede inden for ejendomsdrift (81 af 103), mens kun godt halvdelen (56) leverede inde for services. Inden for ejendomsdrift var Bygninger og lokaler det med udbredte produktområde (60 af 81) fulgt af Terræn (37), Renhold (29) og Arbejdsplads (23). De fleste af dem, der leverer Renhold, leverer også Terræn. Inden for services var IKT det mest udbredte produktområde (24 af 56) fulgt af Sundhed, sikkerhed og sikring (23), Catering (18) og Logistik (16). For 74 virksomhed er oplyst omsætningstal og den samlede FM-omsætning var på 11,0 mia. kr. ud af virksomhedernes samlede omsætning på 38,5 mia. kr. svarende til 29%. FM-omsætningen udgør i gennemsnit 149,0 mio. kr. i hver virksomheden og andelen af FM-omsætning er på 28,6 procent af den samlede omsætning. FM-omsætningens andel af leverandørernes samlede omsætning varierer stærkt inden for forskellige produktområder og brancher. Den største omsætningsandel for FM findes hos leverandører inden for produktområderne Terræn, Renhold, Catering og Virksomhedssupport både for økonomi og personale. I forhold til brancher udgør FM den største andel af omsætningen for Ejendomshandel og udlejning, mens FM omsætningen har mindst betydning for Videnservice, som bl.a. omfatter advokater, arkitekter, rådgivende ingeniører samt udlejning og leasing af biler, kontormaskiner og diverse materiel. 10

13 DEL 1 SAMMENFATNING Antallet af medarbejdere inden for FM udgør i alt i de 90 virksomheder, der har oplyst dette. Dette svarer til 135 medarbejder pr. virksomhed. I forhold til uddannelsesniveauer udgør ufaglærte 21,1 procent ved FM-aktiviteter mod 27,7 procent blandt samtlige beskæftigede i Danmark i 2007, mens der er 36,1 procent faglærte ved FM mod 40,1 procent blandt samtlige. For disse uddannelsesniveauer er der altså relativt færre medarbejdere inden for FM. Til gengæld er andelen af videregående uddannede væsentligt højere med 42,9 procent inden for FM mod 30,6 procent blandt samtlige beskæftigede i Danmark i Det gælder meget markant både for medarbejdere med kortere videregående uddannelser (15,0 mod 6,2 procent) og længerevarende videregående uddannelser (16,1 mod 7,9 procent), mens det omvendte er tilfældet for medarbejdere med mellemlang videregående uddannelser (11,8 mod 16,5 procent). Imod forventning er FM-leverandørerne altså kendetegnet ved relativt mange højtuddannede og få ufaglærte og faglærte medarbejdere i forhold til det samlede danske arbejdsmarked. Dette billede er dog stærkt differentieret på de forskellige brancher inden for FM. De ufaglærte udgør hovedparten af de beskæftigede inden for Renovation, Transport, Catering og Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service, mens de faglærte udgør hovedparten inden for Bygge og anlæg, Industri og Videnservice. De videregående uddannede udgør alene hovedparten inden for Finansiering og forsikring og IT-konsulenter. Med udgangspunkt i den gennemsnitlige omsætning på 149 mio. kr. i 74 virksomheder og det gennemsnitlige antal beskæftigede med FM-aktiviteter på 135 medarbejdere i 90 virksomheder, kan den gennemsnitlige omsætning pr. medarbejder opgøres til kr. Langt de fleste FM-leverandører har kunder inden for alle de 4 grupper af efterspørgere, idet mindst 83,5 procent af leverandørerne leverer til hver gruppe. Kontrakttyperne fordeler sig også stort set ligeligt på ad hoc opgaver uden kontrakt, fastpriskontrakter, timebaserede kontrakter, rammeaftaler/ tidsbegrænsede kontrakter kortere end 1 år og rammeaftaler/tidsbegrænsede kontrakter længere end 1 år. Til gengæld indgår kun 24,3 procent af leverandørerne kontrakter med bonusordninger og med bodsaftaler og kun 9,7 procent med gainsharing. Det er primært i branchen Bygge og anlæg at bonusordninger, bodsaftaler og gainsharing benyttes dog anvendes bodsaftaler mest blandt ITkonsulenter. Metoderne til prisfastsættelse er primært vurderinger ud fra markedet (26,2 procent) og ad hoc afhængigt af opgaven (23,3 procent). Der anvendes i et vist omfang metoder med rammeaftaler (12,7 procent), kostpris ganget med en faktor (11,7 procent) og kostpris plus et fast beløb (10,7 procent). Der er kun få, som anvender branchebestemt standardpris (2,9 procent). I relation til forventninger til den fremtidige udvikling, så vil 10 af de 103 virksomheder ikke satse på FM i fremtiden. Af de resterende 93 virksomheder vil 73,1 procent satse på mere samarbejde med andre leverandører, mens 63,4 procent vil satse på flere typer af ydelser. Der er 63 virksomheder, som svarer på forventningen til egen vækst, og kun 1 virksomhed forventer negativ vækst. Af de øvrige 11

14 DEL 1 SAMMENFATNING forventer 35 procent en vækst på 0 til 10 procent, 27 procent forventer mellem 11 og 15 procent, 21 procent forventer mellem 16 og 25 procent, mens 16 procent forventer en vækst på over 25 procent. De største forventninger til vækst var i Bygge og anlæg fulgt af Catering og Transport, mens de laveste forventninger var inden for Finansiering og forsikring samt Renovation. Disse vurderinger blev imidlertid givet før finanskrisen startede i efteråret Resultater for kunderne De 272 deltagende virksomheder fordelte sig nogenlunde ligeligt på de 4 hovedgrupper med 76 private servicevirksomheder, 74 offentlige servicevirksomheder, 88 industrivirksomheder og 56 boligforeninger. Virksomhederne er udvalgt som stikprøver af en totalpopulation af 5520 virksomheder, og de 272 virksomheder udgør 5 procent af totalpopulation. I forhold til de 4 hovedgrupper er offentlige servicevirksomheder overrepræsenteret med 18 procent, boligforeninger er underrepræsenteret med 2 procent, mens private servicevirksomheder og industrivirksomheder er gennemsnitligt repræsenteret med 5 procent. For i alt 186 virksomheder er omkostningerne til FM-ydelser oplyst og de andrager samlet 4,9 mia. kr. svarene til 26,5 mio. kr. pr. virksomhed. FM-omkostningerne varierer imidlertid stærkt mellem de 4 hovedgrupper. Offentlige servicevirksomhederne står for 70,7 mio. kr. pr. virksomhed, mens private servicevirksomheder ligger på 22,7 mio. kr. Boligforeninger og industrivirksomheder ligger helt nede på henholdsvis 3,6 og 2,8 mio. kr. i gennemsnit pr. virksomhed. I forhold til graden af outsourcing er forskellene væsentligt mindre. Her ligger de offentlige servicevirksomheder lavest med 51 procent, mens industrivirksomheder ligger på 57 procent, boligforeninger på 64 procent og private servicevirksomheder på 73 procent. Næsten alle virksomheder har både FM opgaver in-house og outsourcet. For ejendomsdrift udfører 255 virksomheder selv FM opgaver, mens 262 virksomheder køber sådanne FM ydelser hos andre virksomheder. For services gælder det tilsvarende for henholdsvis på 256 og 237 virksomheder. Dette er naturligvis langt fra overraskende. Til gengæld er det mere overraskende at det samme også gælder for de enkelte typer af ydelser ikke mindst inden for ejendomsdrift. Eksempelvis er der 260 virksomheder, der oplyser at de bruger Renhold, og heraf køber 210 virksomheder ydelser, mens 101 virksomheder udfører selv. Renhold er den ydelse der købes af flest. Inden for ejendomsdrift er der ligeledes flere virksomheder, der køber ydelser, end virksomheder, der selv udfører, når det gælder Bygninger og lokaler og Terræn, mens langt de fleste virksomheder udfører opgaverne selv i relation til Arbejdsplads. Inden for services udfører virksomhederne selv i højere grad end de køber for alle typer af ydelser. Det gælder i ekstrem grad for Reception, telefonomstilling og mødelokaler, hvor kun 15 virksomheder 12

15 DEL 1 SAMMENFATNING køber ydelser, men også for Virksomhedssupport økonomi (33), Logistik (53) og Virksomhedssupport personale (61) er der langt flere virksomheder, der udfører selv frem for at købe ydelser. Catering er den type af services, hvor relativt flest køber ydelser i forhold til selv at udføre, idet 86 af de 176 virksomheder, som bruger Catering, køber ydelser, mens 108 selv udfører. Det er dog Sundhed, sikkerhed og sikring (125), Ledelsessupport organisationsspecifik (136) og IKT (113), hvor der er flest virksomheder, som køber ydelser. Med hensyn til fremtiden forventer langt de fleste kunder ingen ændringer i forbruget af FM-ydelser. Dette svar giver 191 af de 272 virksomheder, dvs. 70 procent. Kun 15 procent af kunderne forventer flere ydelser, mens 7 procent forventer færre ydelser fremover. For ejendomsdrift er der flest forventninger til flere ydelser inden for Bygninger og lokaler fulgt af Terræn og Renhold. Inden for services er billedet meget spredt men der er flest forventninger til flere ydelser inden for IKT. Med hensyn til omfang af egen udførelse forventer 4 procent negativ vækst, mens andre 4 procent forventer positiv vækst. Med hensyn til omfanget af købte ydelser er der 4 procent som forventer en negativ vækst, andre 8 procent forventer en positiv vækst ligeligt fordelt på kunder, som forventer en vækst på henholdsvis under og over 10 procent i deres indkøb af FM-ydelser. I forhold til sammensætningen af de efterspurgte ydelser forventer 18 procent færre leverandører med flere ydelser, 13 procent forventer flere specialiserede ydelser, mens 11 procent forventer begge dele. Resultater for det samlede marked Undersøgelsen viser, at det samlede danske marked for FM i 2008 er på 59,1 mia. kr. for det potentielle marked. Dette ligger tæt på de 62 mia kr. som CapGemini vurderede for det danske FM-marked i Samtidig viser undersøgelsen, at det faktiske danske marked for FM i 2008 var på 36,7 mia. kr. Dette indebærer at outsourcingsgraden er på 62 procent. Dette er overraskende højt i betragtning af, at CapGemini vurderede en outsourcingsgrad på 25 procent i Norden i 2004 svarende til 15,5 mia. kr. for det danske FM-marked. CapGemini vurderede samtidig en årlig stigningstakt på 8 procent, men med denne stigningstakt ville de 15,5 mia. kr. i 2004 kun være vokset til 21,1 mia. kr. i Hvis CapGeminis vurdering på 15,5 mia. kr. for 2004 og de 36,7 mia. kr. for 2008 tages som udgangspunkt, så har der over 5-års perioden været en stigningstakt på 24 procent. Dette er 3 gange så højt som de 8 procent vurderet af CapGemini. Leverandører af FM-ydelser er karakteriseret ved at være forholdsvis store målt på antal ansatte og omsætning. En del af denne overrepræsentation af større leverandører skyldes udvælgelsen af stikprøven. Kun virksomheder med mere end 50 ansatte indgår. Kundeanalysen viser, at brugerne også hyppigst består af større eller mellemstore organisationer. 13

16 DEL 1 SAMMENFATNING Det er de samme typer ydelser, der udbydes og efterspørges mest. For ejendomsdrift drejer det sig om ydelserne Bygninger og lokaler, Terræn, Renhold og Arbejdsplads, og for services er der tale om Sundhed, sikkerhed og sikring samt IKT. Samtidig er det dog sådan, at næsten alle kunder benytter Reception, telefonomstilling og mødelokaler samt Virksomhedssupport (økonomi, personale og organisationsspecifik), men de fleste udfører dem selv. FM-ydelserne udgør en stor del af den primære drift for leverandørerne, men har kun en mindre betydning for kunderne. I gennemsnit står FM-aktiviteter for 28,6 procent af omsætningen i leverandørvirksomhederne. Til sammenligning angiver flere end halvdelen af kunderne, at omkostningerne til FM-ydelser udgør mindre end 5 procent af deres samlede omsætning. Som tidligere anført var den gennemsnitlige årlige omsætning pr. medarbejder inden for FM på kr. Ud fra den opgjorte omsætning på det faktiske marked kan det beregnes, at det samlede antal beskæftigede inden for FM er på medarbejdere hos leverandører. Under forudsætning af en tilsvarende omsætning pr. medarbejder inden for FM hos kunderne, så er der i alt medarbejdere på det potentielle FM marked. Dermed bekræfter undersøgelsen, at FM er et at de beskæftigelsestunge erhvervsområder i Danmark Forbehold og vurdering af resultaterne Undersøgelsens resultater er behæftet med usikkerhed og skal tages med forbehold. Med udgangspunkt i 95 procent konfidensintervaller beregner Rambøll Management 35,8 og 82,5 mia. kr. som henholdsvis nedre og øvre grænser for størrelsen af det potentielle marked og tilsvarende 20,4 og 52,8 mia. kr. for det faktiske marked. Rambøll Management anfører endvidere: Det er vigtigt, at de 36,7 mia. kr. tolkes korrekt. Dette er bedste bud på det faktiske marked for købere med mere end 50 ansatte. Undersøgelsen omfatter ikke virksomheder med mindre end 50 ansatte. Derfor antages umiddelbart, at det reelle faktiske marked er større end de 36,7 mia. kr. Estimaterne for det samlede potentielle marked skal tolkes varsomt, og er sandsynligvis udtryk for en minimumsvurdering. Det første screeningsspørgsmål (i køberanalysen) er udformet således, at det skal sikre en væsentlig mængde af organisationer, der allerede køber FM-ydelser af andre organisationer, for herigennem at indsamle viden om køberadfærd og fremtidsforventninger. Dette kan implicere, at estimatet for det samlede potentielle marked kan være undervurderet. I forbindelse med projektet har der været nedsat en bredt sammensat følgegruppe bl.a. bestående af repræsentanter udpeget af DFM og DFM-benchmarking samt en repræsentant fra DI Service. Følgegruppen har bestået af medlemmer fra både små og store leverandørvirksomheder samt medlemmer fra både private, kommunale og statslige efterspørgere. Følgegruppen har afholdt i alt 3 møder, 14

17 DEL 1 SAMMENFATNING Følgegruppe Bjarne Sigvard Pedersen, Slots- og Ejendomsstyrelsen Britta Hansen, Dansk Cleaning Service Flemming Wulff Hansen, Københavns Ejendomme Henning Gade, ISS Jan Stiiskjær, DI Service Kresten Storgaard, Statens Byggeforskningsinstitut/ Aalborg Universitet Ole Emil Malmstrøm, Kuben Paul Johnsen, IDA Service Rune Serigstad, IDA Service Søren Wolsing, Coloplast og på det tredje møde, hvor de samlede resultater fra Rambøll Management blev drøftet, var der generel enighed om den vurdering, at hovedtallene fra Rambøll Managements undersøgelse passer meget godt. I den sammenhæng nævntes til sammenligning, at ISS vurderer deres markedsandel i Danmark til procent med en omsætning på ca. 4 mia. kr. Sammen med ovenstående kommentarer fra Rambøll Management underbygger dette en opfattelse af, at undersøgelsens resultater udgør et konservativt skønt på omfanget af både det potentielle og det faktiske FM marked i Danmark Projektgruppe Henrik Stener Pedersen, Rambøll Management Ulrik Buhl, Rambøll Management Per Anker Jensen, CFM (projektleder) Kilder CEN/TC348: Taxonomy of Facility Management Classification and Structures. pren Draft version 17-4, 26. March 2009 Danmarks Statistik: Dansk Branchekode Juli 2007 (www.dst.dk/db07) Danmarks Statistisk: Nationalregnskabet (www.dst.dk) Dansk Standard: Facility Management Del 1: Terminologi og definitioner. DS/EN , 2. udgave, 30. juni Per Anker Jensen: Markedet for Facilities Management i Danmark Definition og afgrænsning af Facilities Management. CFM, 18. september Rambøll Management: FM markedsundersøgelsen. Februar

18 16

19 17 Del 2 Definition og afgrænsning af Facilities Management

20 DEL 2: DEFINITION Og AFGRÆNSNING AF FACILITIES MANAGEMENT Markedet for FM i Danmark Definition og afgrænsning af Facilities Management Per Anker Jensen, CFM 18. september 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Definition af facilities management 2.1 En Taxonomi for Facilities Management 3. Afgrænsning af facilities management 4. Statistisk opdeling af facilties management 4.1 Efterspørgselssiden 4.2 Leverandørsiden Bilag: Foreløbig produktoversigt fra taxonomi for FM, CEN/TC348, WG4 18

21 DEL 2: DEFINITION Og AFGRÆNSNING AF FACILITIES MANAGEMENT 1. INDLEDNING Formålet med dette notat er at skabe et grundlag for en markedsundersøgelse af Facilities Management (FM) i Danmark. Dette grundlag omfatter en definition af FM, afgrænsning af aktiviteter under FM i forhold til andre aktiviteter og identifikation af de statistiske branchekoder, der omfatter eller indeholder FM ydelser. Der lægges vægt på så vidt mulig at benytte Europæiske standarder for definition og afgrænsning. Forfatteren af dette notat er næstformand i den danske spejlkomité for den europæiske tekniske standardiseringskomité CEN/TC348 og har medvirket i udarbejdelse af den første europæiske standard om FM Terms and definitions, EN og medvirker i udarbejdelse af en standard for FM Taxonomi, der forventes færdig som forslag i Derudover tages udgangspunkt i, hvad der findes af de facto standarder i Danmark, herunder ikke mindst de definitioner, der benyttes af DFM-benchmarking (tidligere DFM-nøgletal) og fremgår af Håndbog i Facilities Management udgivet af DFM. Markedsundersøgelsen omfatter både det potentielle marked og det faktiske marked. Det potentielle marked omfatter den økonomiske værdi af alle de aktiviteter, der indgår i definitionen af FM og ligger inden for den angivne afgrænsning. Det faktiske marked omfatter FM ydelser, der udveksles mod betaling mellem en leverandørvirksomhed og en efterspørgervirksomhed. Forskellen mellem det potentielle marked udgøres af de FM-aktiviteter og ydelser, der varetages internt i virksomheder (in-house). Begrebet virksomhed skal forstås i bred forstand som både private og offentlige virksomheder og organisationer. FM er grundlæggende en business-to-business aktivitet frem for en business-to-customer aktivitet. Tilsvarende er det alene aktiviteter, der udføres professionelt af og i en virksomhed, der er omfattet af FM. I foreliggende udgave er der tale om et første forsøg på at foretage en afgrænsning af FM. Denne skal afprøves nærmere i forhold til at være operationel i praksis set i forhold til tilgængelighed af data. 19

Markedet for Facilities Management i Danmark

Markedet for Facilities Management i Danmark Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2016 Markedet for Facilities Management i Danmark Jensen, Per Anker Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang DI RÅDGIVERNE - ANALYSE September 2016 Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang I både det offentliges indkøb og det private erhvervslivs indkøb, udgør rådgivning 12 pct. af deres

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management. 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord

Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management. 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord Strategisk ejendomsledelse Facilities Management - State-of-the-art civilingeniør, driftschef

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2012 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2012: Undersøgelsens

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2011 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2011.

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2012 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2012.

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper 1 Sammenfatning AMU-systemet spiller en væsentlig rolle gennem udbud af efteruddannelse, for at udvikle og udbygge arbejdsmarkedsrelaterede kompetencer hos primært ufaglærte og faglærte på arbejdsmarkedet

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Beskæftigelsen voksede med 29.000 i 2015 Akademikere står for over 1/3 af den samlede beskæftigelsesfremgang fra i 2015 (jf. figur 1) Akademikerne

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE ne har stor betydning for samfundsøkonomien: hvem er de? ne har stor betydning for samfundsøkonomien: de er med til at identificere

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik. Thorsten Falk Jensen Arkitekt MAA, NIRAS bygherrerådgivning

OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik. Thorsten Falk Jensen Arkitekt MAA, NIRAS bygherrerådgivning OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik Thorsten Falk Jensen Arkitekt MAA, NIRAS bygherrerådgivning OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik 1. NIRAS 1.200 ansatte Worldwide Bygherrerådgivning,

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2017 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

OFFENTLIGE PRIVATE PARTNERSKABER

OFFENTLIGE PRIVATE PARTNERSKABER OFFENTLIGE PRIVATE PARTNERSKABER - PÅ IKKE PATIENTNÆRE OMRÅDER - SET FRA STRATEGISK INDKØB .. TRE CENTRALE BUDSKABER.. TÆNK I LEVERANDØR KONKURRENCEN BUNDLING AF SERVICES/- YDELSER BRUG UDLICIERING SOM

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

På 20 år: flere leverer offentlig service

På 20 år: flere leverer offentlig service DI ANALYSE september 216 På 2 år: 11. flere leverer offentlig service Til næste år der kun råd til en meget lille eller slet ingen vækst i det offentlige forbrug. Dette vil sandsynligvis føre til færre

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2016 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Lønudviklingen i 3. kvartal 2015

Lønudviklingen i 3. kvartal 2015 NOTAT 15-0637 - POUL 09-12-2015 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Lønudviklingen i 3. kvartal 2015 Stigende lønudvikling i kommuner, regioner og staten men uændret lønudvikling for

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau 10. juni 2008 Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau Vikarbureauer. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland anvendte vikarbureauer til kortvarige og afgrænsede opgaver i 2007.

Læs mere

Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland

Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland NOTAT 8. august 2016 Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland J.nr. AMK Øst Baggrund Fremskrivningen af beskæftigelsen

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Faktaark: Iværksætternes fortrop

Faktaark: Iværksætternes fortrop Juni 2014 Faktaark: Iværksætternes fortrop Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvem der bliver iværksættere,

Læs mere

FM Enterprise løsning for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Jan Norsted

FM Enterprise løsning for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Jan Norsted FM Enterprise løsning for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Jan Norsted Agenda Overblik over ARCHIBUS Platform og integrationsmuligheder Rapporter / dash boards Mobile enheder Case: UCC

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016

Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016 NOTAT 15-0637 - POUL 09-06-2016 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016 Stigende lønudvikling i alle sektorer. Reallønnen har det forholdsvis godt, idet

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

Eurostat. Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics. v.

Eurostat. Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics. v. Eurostat Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics v. Ingeborg Berntsen Eurostat introduktion Eurostat: Den Europæiske Unions statistiske

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen Tlf Mobil

Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen Tlf Mobil I denne analyse foretages en beregning af potentialet for større i de forskellige dele af landet idet der tages højde for de kommunale forskelle i erhvervsstrukturen. af Forskningschef Mikkel Baadsgaard

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Producentprisindeks for varer og tjenester

Producentprisindeks for varer og tjenester Udvidelseaftjenesteprisindekset Nye deflatorer L68 Fast ejendom Producentprisindeks for varer og tjenester A Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Fremstillingsvirksomhed D El-, gas-,

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher 25. februar 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted Direkte tlf.: 33 55 77 15 Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher Dagens

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne Dimittendundersøgelse CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne CBS / Dimittendundersøgelse / masteruddannelserne / Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Mange på deltid og korte ansættelser i hotel- og restaurationsbranchen

Mange på deltid og korte ansættelser i hotel- og restaurationsbranchen Mange på deltid og korte ansættelser i hotel- og restaurationsbranchen I de danske virksomheder er der i gennemsnit ansat to personer pr. i løbet af et år. I hotel- og restaurationsbranchen er der ansat

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management Foto: istockphoto Medlem af DILF eller DFM: 1.250 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. Temadag Den 14. april 2008 SAS Scandinavia Hotel København Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver

Læs mere

Ny sektorkode i beskæftigelsesstatistikkerne

Ny sektorkode i beskæftigelsesstatistikkerne Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 14. maj 2013 TST,PSD/- Ny sektorkode i beskæftigelsesstatistikkerne Indledning Fra 1. januar 2013 indeholder Det erhvervsstatistiske Register (ESR) sektorkoden. Sektorkoden

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 4. KVARTAL 216 13. februar 217 Ifølge det foreløbige nationalregnskab fra Grønlands Statistik voksede den grønlandske økonomi med 1,7% i 215. Dermed

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere