Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold&

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold&"

Transkript

1 && & & Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold& Niels&Jensen& N&BKAR71P& N&Studienummer&178550& & & Speciale&rapport&7.semester&bygningskonstruktør&& & Vejleder&:&Martin&Nielsen& &&&&&& VIA&UNIVERSITY&COLLAGE& &AARHUS& &25&OKT.&2013&

2 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD SPECIALE TITEL: Implementering af BIM i bygningsdrift- og vedligehold VEJLEDER: Martin Nielsen FORFATTER: Niels Jensen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER: OPLAG: 1 Stk. SIDETAL (à 2400 anslag): 29,5 sider GENEREL INFORMATION: All rights reserved - ingen del af denne publikation må gengives uden forudgående tilladelse fra forfatteren. BEMÆRK: Dette speciale er udarbejdet som en del af uddannelsen til bygningskonstruktør alt ansvar vedrørende rådgivning, instruktion eller konklusion fraskrives

3 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus Forord% Dettespecialeerudarbejdesomendelaf7.semesterpensumpåbygnings" konstruktøruddannelsenpåviauniversityaarhus.specialetomhandler ImplementeringafBIMibygningsdriftogvedligehold. Specialetformål,skalsesomenundersøgelseihvilkeværktøjerderpånuværende tispunkter,tilimplementeringafbim"modelletildriftafetbyggeriviabrugafcafm programmer.derforerrelevantebegreberognuværendetendenseridriftsfasen undersøgtogsammenholdtmedindsamleterfaringsbaseretvidenfrainterviewmed udvalgteaktøreribranchen.derudoverbelyserspecialeteteksempelpåsuccesfuld implementeringafiktstøtterdriftogvedligehold. Detoverordnedeemnevalg,ervurderetaktuelt,dafokuspåprojekteringsog udførelsesfasen,ofteerstørreenpåudførelsesfasen,påtrodsafdeterherdenstørste økonomiskepostligger.derforforsøgerspecialetatansynliggøremulighederneforat videreførebim"projekteringtildenæstefaserafbyggeriet. Specialetserfaringsmæssigevidenstammerforinterviewmedhhv. ejendomsadministratorleifkruseogprojekterendebygningskonstruktørmorten Boesen.Hervedbenytteslejlighedentilattakkedemforengrundlæggendevidenom driftsstrategierogiktvejledning,somdannergrundlagforspecialetsafsluttende konklusion.ensærligtakskallydetilaabafdelingforengennemgribendegennemgang afderesdriftsorganisationogforudlånafudklipogbillederframdocfmtilspecialet. DesudenskalderlydetaktilvejlederMartinNielsen,forrelevantediskussionerog generelvejledningigennemspecialeskrivningen. 1

4 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus 2 %Abstract% % ThisrapportisasathesisforgraduationasconstructingarchitectfromVIAUniversity CollageAarhusinautumn2013. ThegeneralthemeofthethesisdealswiththeimplementationofBIMinbuildingfacility andmaintenance. Theresearchquestionforthethesisreadsasfollow: WhichtoolsexistatpresentforIKT4supportedoperationsandmaintenance, basedon3dbuildingmodelsandwhatisrequiredfromtheconstruction Parties" Theconstructionindustryhasoftenbeenmostfocusedonthedesignandconstruction phasethanintheoperationalphase,inspiteofwherethegreatesteconomicrecordlies. BypassontheBIMdesignfurtherintotheoperationalphase,thisfocuscangetvaluefor clientsthroughcafmprogramsforoperation. Earlyintheyear,thenewIKT"manualNo.118whichprovidesmoresubstantial requirementsfortheclientinstructuringandclassificationofbuildingmodels.this forcestheindustrytodecidewhichinformationaltobeincorporatedintothe3dmodel beforetheinformationcanberecycledincafm"software. AbuilderwhohastakenapositiononthesubjectisAABAarhuswhoalreadyisrunning atfulloutikt"supportedoperationsandmaintenance.buttheindustryneedsguidelines beforethepotentialitycanbeclamedandprogressisensured Thestructureofthethesisissimilartotheonein Rapportguideforbygnings" konstruktøruddannelsen 1chapterdescribesthechoiceofstudymethods,definition andproblemofformulationissues.theresponsetotheproblemformulationissuesthe resultofcompilationofreportsmainchapters:2chapterisbackgroundandchapter3 study.

5 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus Indholdsfortegnelse+ BILLEDLISTE%...%5 1%INDLEDNING%...%6 1.1 PROBLEMFORMULERINGENSSPØRGSMÅL AFGRÆNSNING SPECIALETSTEORETISKEGRUNDLAGOGKILDER "SPECIALETSMETODE,STRUKTUROGEMPIRI "VIDENSKABSTEORETISKTILGANG "RAPPORTENSSTRUKTUR BEGREBER%INDEN%FOR%DRIFT%OG%VEDLIGEHOLD%...% "FACILITIESMANAGEMENT(FM) "COMPUTERAIDEDFACILITIESMANAGEMENT(FM) MdocFM BULDINGINFORMAITIONMODELLING(BIM) "INDUSTRYFOUNDATIONCLASSES(IFC) OPSUMMERING...19 IKT?BEKENDTGØRELSENS%LOVMÆSSIGE%ASPEKT%...% "IKT"BEKENDTGØRELSENNR "BYGNINGSKLASSIFIKATION CCSbygningsklassifikationssystem Informationsniveauer "PROJEKTWEB "DIGITALEBYGNINGSMODELLER "DIGITALTUDBUD "DIGITALAFLEVERING "DIGITALMANGELINFORMATION OPSUMMERING AAB S%ARBEJDE%MED%3D%MODELLERING%I%MDOCFM%...% "HVORFORVALGTEAABMDOCFM "MDOCFMSOMDRIFTSSYSTEM "MDOCFMMEDREVITICENTRUM "MDOCFMSOMBUDGETREDSKAB "MDOCFMIMARKEN OPSUMMERING TINGENES%TILSTAND%...% "POTENTIALETIIKTSTØTTETD&V VÆRDIAFDENNYEIKT"BEKENDTGØRELSE CCSSOMKLASSIFIKATIONSSYSTEM BRUGENAFIFCMODELTILDRIFT ENBRANCHEUDENFÆLLESAGENDA OPSUMMERING

6 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus 5 KONKLUSION%...% OPSUMMERING "BESVARELSEAFPROBLEMFORMULERING PERSPEKTIVERING BIBLIOGRAFI%LISTE%...%47 7 BILAGSOVERSIGT%...%49 + 4

7 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus Billedliste+ Figur1:Enderudesmodelforvidensproduktion...10 Figur2:Diagramoverspecialetsstruktur...11 Figur4:FacilitiesManagementirelationtilvirksomhedenshovedelementer(Håndbogi FMPerAnkerJensen)...12 Figur5:FM"funktioniforholdtilvirksomhedenskernefunktioner(Jensen2006)...13 Figur6:DiagramoverCAFMkerneområder...15 Figur7:EksempelpågrafiskvisningafobjekteriMdocFM(www.mdoc.dk)...16 Figur8:BrugerfladeiCAFM"systemetMdocFM...17 Figur9:Kommunikationmellembyggerietsaktørermed(th.)oguden(tv.)anvendelseaf BIM...18 Figur10:CCSdækkeralleaktøreribyggerietogallefaser(BIPS)...23 Figur11:ForskellenpåtraditionelklassifikationogCCSændretovertid(Bips.dk)...24 Figur12:EksempelpåjobkortudlåntafAAB...31 Figur13:BilledefraMdocFMmedlejlighedskortmed3D"revitudtræk(LåntafAAB)...32 Figur14:BudgetoversigtforenafdelinglåntafAAB'safdelingiAarhus(låntafAAB)...33 Figur15:UddragfraslutrapporttilafdelingsbestyrelseudlåntafAAB...33 Figur16:VærdiafbygningsdokumentationmedogudenbrugafBIMienbyggeproces

8 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus 1+Indledning++ Somendelaf7.semesterspensum,påbygningskonstruktøruddannelsen,harjegfåettil opgaveatudarbejdeetspecialemedpersonliginteresseogfagligrelavans.hovedemnet påmitspecialeomhandlerimplementeringafbimidriftogvedligeholdelsesfasen. Grundentilmitemnevalg,udspringerienpersonliginteresseforBIMog3D projekteringsomjeghartilegnetmigigennemminuddannelse.detteblevyderlige forstærket,underetnyligtafsluttetpraktikforløbvedp+parkitekterneiårhus,hvor BIM"projektering,erfuldintegreretidetdagligearbejdepåtegnestuen.Herharbrugen afinformationsbaseretkomponenter,rum"ogdataudtræk,givetindbliki3d projekteringensmuligheder. InteressenfornetopBIMiDriftogvedligeholdelsesfasen,udspringersigienunderen over,hvorvidtdeinformationerviindarbejderibygningsmodellerisidsteendekommer bygherretilgodeoghvordandennebliverformidlet.gårinformationernetilspildeved endtprojekteringellerfindesderpånuværendetidspunktprogrammer,derkan videreformidle/dataudtrækkeinformationernetilmanualer/systemermm. Byggebranchenhartidligerehaftetstørrefokuspåstruktureringiprojekteringsfasenog opførelsesfasenendpådriftsfasen,oghvismantageribetragtningatdenstørste økonomiskeposterforbundetmeddriften,burdedettefokustagesmedvidereiden næstefase.derformenerjegatdeterrelevantattageemnetop,ogbelysehvilke mulighederdererpånuværendetidspunktvedbim"støttetdriftogvedligehold. Jegharpåettidligeresemesterarbejdetmed Bæredygtigbyggeri,og Ledelseog kommunikation hvilketogsåfangermininteresse.jegmenerdogattidspunkteter rigtigt,tilatudvideminhorisontogarbejdemedbimsomjegmenerkanværerelevanti forholdtilminefremtidigejobmuligheder. Derforskaldennerapportses,somenundersøgelsetilmigselv,andrestuderendeog fagfolkmedinteresseforbimibyggebranchen,ihvordanmankanudnyttedataudtræk fra3dbygningsmodellertilseneredriftafbyggerier. 6

9 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus 1.1 +Problemformuleringens+spørgsmål+ PåbaggrundafoverståendevilspecialetomhandleimplementeringafIKE"støttetdrift ogvedligehold.problemformuleringentagerudgangspunktietønskeomnyviden,i såveld&vfasenogombrugenafbimbasseretdrift"systemer.dettelederfremtil nedenståendespørgsmålsombesvaresifølgendespeciale. Hvilke(værktøjer(findes(der(på(nuværende(tidspunkt(til(IKT8støttet(drift(og( vedligehold,(baseret(på(3d(bygningsmodeller(og(hvilke(krav(stiller(det(til( byggeriets(parter ( Foratkunnebesvareoverståendespørgsmål,erderherunderopstilletunderområderi punktform,foratoverskueliggøreprojektetsopbygning. BelyseoggennemgånuværendetendenserindenforIKT"støttetD&V,herunder relevanted&vværktøjer. BelysedelovmæssigeaspekterbygherreerpålagtiformafdennyeIKT" bekendtgørelse BelyseprocedurerforsuccesfuldimplementeringafIKT"støttetD&Vsystemer,via dialogmedudvalgtaktør.(aab) Analysereoggennemgåfunktioner/mulighederforudvalgtDriftsystem. BelyseproblemstillingerdererforbundetmeddenyeIKT"bekendtgørelseift. driftsfasen,genneminterviewmedudvalgteaktøreribyggebranchen 1.2 +Afgrænsning+ ImplementeringafIKT"støttetDriftogvedligehold,kanværeforbundetmedstore økonomiskeinvesteringerogvilderfor,væremestfordelagtig,forstørreaktøreri byggebranchen.derfortagerspecialetsanalysedeludgangspunktiaab sarbejdemed udviklingenafsoftwaretildriftsstyringafenellerflereejendomsporteføljer. UndersøgelsenvilderforkunbeskæftigesigmedetudvalgtBIM"softwareFM 1 system, derkansamarbejdemedrevitarchitectureellerudtræksfilerderaf.detteskalikkeses somenfavoriseringafprogrammerne,menskalværemedtilatbelysemulighedernefor implementeringaf3dmodellerietdriftsprogram. Specialettagerikkestillingtilevt.juridiskespørgsmåldermåtteværeiforbindelsemed afleveringafen3dmodel,hverkeniprojekterings"ellerafleveringsfasen.derudover 1FacilityManagement 2Andersen(2008) 3Anne"GreteOlsen(Jun2010) 4NTICADcenter,udbyderafCADprogrammer,herunderMdocFM 5Forefaldendearbejde/opgaver/problemerderopståhenadvejenogløsesnårdeopstår. 7

10 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus tagerspecialetudgangspunktidebygherrerdererunderlagtdennyeikt" bekendtgørelsederudkomiforåret Specialets+teoretiske+grundlag+og+kilder+ Indsamlingafbaggrundsvidenerbaseretpåeksisterendelitteraturomemnet.Bøgerne BIMHandbook(Eastmanel.al.2008)ogHåndbogiFacilitiesManagements (Jensen, 2006)hargivetetgrundlæggendeindblikidenhistoriskeudviklingoganvendtpraksis. Detteersuppleretmedandetbogmaterialeograpporterfratidligere forskningsprojekteromemnet.enandenhovedkildetilspecialeterindhentetpå hjemmesidenwww.detdigitalebyggeri.dk,somerdrevetafbips.hjemmesidenrummer informationogerfaringsbaseretdata,somerfundetbrugbarttildettespeciale.af supplerendehjemmesiderkannævnes.www.bsf.dk,www.mdocfm.dkmm.foryderlige information,henvisedertilkildelisten.. Tilindsamlingafdennyestevidenpåområdeterenrækketidskrifter,debatforummer, gennemsetforaktuelleartikler.deartikler,somblevfundetrelevante,vilblivenærlæst ogiethvisomfang,forenstørrebaggrundsviden,tilsenereanalyserogkonklusioner Specialets+metode,+struktur+og+empiri+ Specialetsprimæredataerindsamletviainterviewmedudvalgteaktører.Dettegiver afhandlingenenkvalitativvinkel,dadervurderesatproblemformuleringenikkekan besvares,vedbrugafeneståendekvantitativdata.intervieweneharderudoveren forhåbningomatgiveetindblikiensuccesfuldimplementeringafikt"støttet byggeri/bygning,somsenerekanbrugestilanalyserogfortolkninger. Intervieweneeranvendtidenkontekstuelleudforskning.Derervalgtatetinterviewer semistruktureret,foratskabehøjfleksibilitetogsamtidigsikrestruktur.forudforet interviewopstillesemner/temaersomønskesafdækket.disseemnersuppleretmedfå underspørgsmåludgørinterviewguiden.størstedelenafspørgsmålenetilet semistruktureretinterviewformuleressåledesløbendeidialogen,hvilketgiver fleksibilitettilatudforskedetaljenitaktmeddissekommertilsyne. (Kvale, n.d.) DenneinterviewformsomSteinarKvalebeskriver,ervurderetegnettilspecialetda metodenopfordrertiltovejskommunikationmelleminterviewerenogdeninterviewet. Dervedkaninterviewerenløbendeudforskedentilegnedevidenitaktmedatden opstår. 8

11 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus SpecialetsempiriskedatastammerfrainterviewmedejendomsadministratorLeifKruse derviasitarbejdeiaabadministrationen,medudviklingafdriftsstrategierogsoftware erfundetbrugbarttil.derudovereraabførerposition,iiktstøttetdriftogvedligeholdi branchen,medtilatgiveetgrundlæggendebilledeafmulighederneforbrugaf3d bygningsmodelleridriftsystemer.derespositionsomudviklerafdereseget driftssystemvildoggiveetunuanceretbilledeafevt.fejl,ogmanglervedprogrammet. Dettevilderforsættekravtilforfatterensevnetilatværekritisk,mendaspecialets undersøgendespørgsmåleratundersøgehvilkemulighederderpånuværende tidspunkterforbrugatikt"støttetdrift,vurderesdetteikkesometproblem. Grundetinterviewetslængde,erkunrelevanteuddragtransskriberetogvedlagtsom bilag.restendelydfilvedlæggesspecialetsomdokumentation. Foretmerenuanceretbilledeafproblemstillingerne,derkanværeforbundetmed afleveringafenfunktionsdygtigdriftsmodeloggenerelikt"vejleding,harinterviewmed projekterendebygningskonstruktørmortenboesendannetgrundlagforvidenombim" projekteringmm.viahansstillingsomikt"ansvarligvedp+parkitekteriaarhus, bidragerhanmedstorvidenpåområdet.hansudtagelsererdogprægetafpersonlige holdningersomsætterkravtilforfatterenskritiskevurderingafhansudtalelser. Detindsamledeteoretiskedata,dannergrundlagforudarbejdelseafspecialetsanalyse ogempiriskeargumentation.detvilsige,atførstundersøgesteorienbagemnetog derefterindsamlesempiriskeerfaringsdatafrainterviewssomtilsidstfortolkesog analyserestilgrundlagfordenendeligekonklusion Videnskabsteoretisk+tilgang+ DetvidenskabsteoretiskeudgangspunktforspecialetbyggerpåEnderudsmodelfor vidensproduktion. 2 Modellenbeståraffiregrundelementerhvorpilenangiver interaktionenimellemelementerne,ogdeanalyserderkoblerelementernesammen. 2Andersen(2008) 9

12 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus Figur%1:%Enderudes%model%for%vidensproduktion% Arbejdsprocessenerenkontinuerligproces,hvoridefireelementerergensidig afhængigafhinanden.dettemedfører,atderarbejdesmedflereelementerpåsamme tid,hvorvedderløbendeopnåsnyviden.dettekanføretilnyefortolkningerogen ændretforståelseafhelheden.deteoretiskeværktøjertilpasseseksempelvis kontinuerligtfor,atoptimereanalysedelenogdervedisidsteendeopnået fyldestgørendesvarpåproblemformuleringen.derforvilspecialetvidenskabsteoretiske vinkelværeprægetafenderudesmodelforvidensproduktion,daderiundersøgelsenvil blivegjortbrugafdennemodeltilatproducereviden.dettebetyderligeledesat problemformuleringenvilblivesatienteoretisk,analytiskogkonkluderendekontekst Rapportens+Struktur++ Specialetsstrukturerknyttetoptilfremgangsmådenirapportguidefor bygningskonstruktøruddannelsen 3.Enoverskueligundersøgelsesprocesforenempirisk afhandling,dererudarbejdetspecifikttilformålet. Specialeteropdeltefter3"delingssystemet.Iførstedelpræsenteresemnevalgog problemformuleringefterfulgtafmetodevalg,ogstruktur. Hovedafsnittendeersomudgangspunkt,opdeltmedenproblemstilling/undersøgelse, somudfraetteoretiskgrundlaganalyseresogfortolkes.idenførstedelaf hovedafsnittetindsamlesdennødvendigeteoretiskedataderskaldannegrundlagfor viderebearbejdelseafspecialetsproblemformulering.herefterindsamlesden empiristiskedatasomisidstedelafhovedafsnittetanalyseresogdiskuteres. 3Anne"GreteOlsen(Jun2010) 10

13 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus Densidstedelafrapportenomhandlerbesvarelseafproblemformuleringen,hvordet teoretiske"ogempiriskegrundlagsammenkoblestildenendeligekonklusion.deter ligeledesherdenkritiskevurderingafresultatetviblivesatireliefsammenmed fremgangsmåden. % Figur%2:%Diagram%over%specialets%struktur%

14 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus 2 Begreber+inden+for+drift+og+vedligehold+ DetteafsnitbeskrivernuværendetendenserindenforområdetIKT"støttetD&V,på baggrundafindsamletvidenfrabøgerogartikler.detskalgiveenintroduktiontil relevantebegreberogetindblikideteoretiskemulighederforintegrationaf bygningsinformationsmodeller(bim),begrebetfm,ifc"format,bygningsklassifikation ogcomputeraidedfacilitiesmanagement,ibyggerietsdriftsface.detteskaldanne grundlagetforsenereanalyser,fortolkningerogkonklusioner.detteafsniterderforden førstedelafdetredegørendeafsnitforspecialet Facilities+Management(FM)++ DetengeskebegrebFacilitiesManagement(FM),begyndteførstsitindpasiDanmarki omkring1990.derfindesmangeforskellige,formuleringeraffm"definitioner,mendet mestcitereredestammerfradetamerikanskekongresbibliotekoglyderfølgene. Praksismedkoordineringafdenfysiskearbejdspladsmedmenneskerogarbejdeien organisation:integrererprincipperfravirksomhedsadministration,arkitektur adfærdspsykologiogingeniørvidenskab (Jensen, 2006, p.12) FM"funktionerbeskrivesoftesomsammenspilletmellemmedarbejdere, arbejdspladsensfaciliteterogvirksomhedensmålsomillustreretpåfigur2. Figur% 3:% Facilities% Management% i% relation% til% virksomhedens% hovedelementer% (Håndbog% i% FM% Per% Anker%Jensen)% 12

15 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus FacilitiesManagementerderforikkekunetstyrringsredskabderbliverbrugttildriftaf byggerier,menbegrebetfindesogsåindenforandrebrancher.fmerkoordineret styringafalleforfysiskeogteknologiskestøttefunktionerivirksomhedensprimære arbejdsprocesserogbliverdefinereti3punkter: Ejendommeoglokaler Informationsteknologi Interneservices Detdækkersåledesovermangeandrefunktionerenddriftogvedligeholdafbygninger f.eks.arealforvaltning,receptionsfunktion,sikkerhed,kantinedriftogrengøring.imange virksomhedererfm"opgaverudliciterettilunderleverandørerellertilselvstændige forretningsenhedersomvistpåfigur3 Figur%4:%FM?funktion%i%forhold%til%virksomhedens%kernefunktioner%(Jensen%2006)% FMersåledesetforsøgpåatsamledecentraleogustruktureredestøttefunktioner,for dervedatopnåøgeteffektiviseringgennemøgetstrukturogstordriftsfordele. (Bips, 2007) DettespecialeomhandlerFMmedtankepådriftafbygningerogvilderforikketage stillingtilandenbrugaffacilitiesmanagement. 13

16 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus Computer+Aided+Facilities+Management(FM)+ CAFMerbetegnelsenforIT"systemer,somunderstøtterarbejdetmedFM.De applikationerderarbejderspecifikmeddriftogvedligehold,betegnesoftesom ComputerizedMaintenanceManagementSystems(CMMS) MarkedetforCAFMsystermererspredtmedmangeleverandører.Detteskyldesenøget efterspørgselpåmåderatstrukturereogeffektiviseredriften,ogudnyttelseafbim implementeretdata.enoptimeringpåområdetkanskabestoreværdierogspare udgifterfordeforskelligebygningsejereogbygningsadministratorer. Størstedelenafdisseprogrammereropbyggetomkringdokumentbaserededatabaser, baseretevt.medreferencetilcad"tegninger.detteeretudtrykfortraditionelfm systemer,derhardrejetombedrestrukturpå,ogminimeringafdeøkonomiskeudgifter tilstøttefunktioner. AftraditionelleFM"programmerkannævnesMainManagersommed9400brugerei Danmark,erdetmestanvendteIT"system(DanskFacilitiesManagementnetværk2012) Programmetharmereen20årserfaringogmåderforbetegnessomdenstorespillerpå markedet.mainmanagergørdogikkebrugaftilkoblingaf3d"modeleringideres system,ogerderforikkefundetaktuelttildettespeciale Udviklingpåområdetbetyderdog,atflereprogrammerudbyggesmedmulighedfor tilkoblingafbim"modelforatimporteredatavedr.bygningsdeleoggeometri. ForfuldudnyttelseatBIM"modellenkandetværeproblematiskatCAFM"systemerne ikkearbejderdirektesammen.detteermedvirkendetilatmodellenikkebliver opdateret,itaktmeddriftsmæssigeændringerforetages,ogderforbliverforældet. Ienkeltesystemererdermulighedforatskabedennesammenhængmellem driftssystemog3dmodel,såledesopdateringerfradriftensynkroniseresmedmodellen, hvorvedinformationsspild,idensamledebygningsdokumentationbegrænses. AfaktuelleIT"systemerderunderstøtterCAD"platforme,kannævnesArchiFMog MdocFM.FællesfordisseeratdriftsdatalagresiCAFM"systemetsdatabasemed referencetiletellerflereelemeteribim"modellen,somdervedkanudtrækkedatatil driftssystemerne.dissedatakanf.eks.værearkiveringaffysiskeplaceringindien eksternudgaveafbimmodellen,hvorfradetsåermuligtateksporteretilenvifteaf formater,herunderifc.

17 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus BrugenafCAFMsystemerbenyttesiD&V"organisationertilatorganiseredeløbende D&V"opgaver,samtatholdestyrpåhistoriskesåvelsomplanlagteD&V"aktiviteterder erknyttettildriften. DeflesteCAFMsystemeromfatter: Bygningsforvaltning Arealforvaltning Tilhørendeøkonomistyring % Figur%5:%Diagram%over%CAFM%kerneområder% ForatfådetoptimaleudafdissesystemerskalBIMmodelleninkluderedeelemeter, somanvendesifm.detvilsige,brugere,inventar,arkiver,iktserviceogøvrige leverandørydelser.udfradissedatakanderudtrækkesrapportertildriftafrum, indlæggesplanerforperiodiskvedligeholdafbygningsdelemm. SomnævnttidligerefindesderflereleverandøreraffunktionsdygtigeCAFMsystermer. SpecialettagerudgangspunktietafdeførendeCAFM"systemerMdocFM,foratvise mulighederneforimportafbygningsdatafrabimmodellenidriftssystemer. 15

18 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus MdocFM+ MdocFMerNTI 4 udgaveatetit"baseretdriftogvedligeholdelsesprogram.produktet somdetserudidageretresultaltafensammensmeltning,af2tidligefacilities managementsprogrammer,logfmogmdoc.medsammenlægningenslutternti" CADcentersigtilringenafudbyderederkanleverenkompletløsningtilbyggeriet,fra deførsteskitserafbyggeriet,tilvedligeholdelseogdriftafdenfærdigebygning. (MdocFm, n.d.) Programmettilbyderblandtandetmulighedforhåndteringaf: Planlagtvedligehold Adhoc 5 vedligehold Udtrækningafarealerfrategningerog3Dmodeller Dokumenthåndtering Driftsregnskab,herunderrekvisitionerogfakturaer MdocFMfungereisamspilmedRevitArchitecture,ogharidenforbindelsemulighedfor atimporterebygningsdatafraenellerflerebygningsmodellerindidriftssystemet. MdocFMlagrersinedatasåsomrumskemaer,udtrækafarealer,vialinkstilen bygningsdelellertegning.dettekananvendestilatlokaliseredenfysiskeplaceringafet arkivellerenbygningsdel,ligesomdeterenmulighedatviseengrafiskvisningaf bygningsmodellen,tilatskabeoverblikoverf.eks.lejlighedsplaner,arealoversigtmm. Figur%6:%Eksempel%på%grafisk%visning%af%objekter%i%MdocFM(www.mdoc.dk)% 4NTICADcenter,udbyderafCADprogrammer,herunderMdocFM 5Forefaldendearbejde/opgaver/problemerderopståhenadvejenogløsesnårdeopstår. 16

19 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus CAD"integrationengivermulighedforatrettearealerdynamiskviaførnævntelinksog registreringafrumogarealertilbrugtilidriftssystemet.dettegiveradgangtilde relevantetegningsmateriale,oggivermulighedforatændreevt.ændringerdirektei driftssystemet. Programmetsbrugerfladeervistpåfigur5ogeropbyggetiformogfunktionsom Windowsbasered serverOutlook(www.mdoc.fk).Tilvenstresesdeforskellige fanebladehvorvedbrugerenkanskifterundtiprogrammetsfunktionerogderved indarbejdedestamdataderernødvendigfordriftafenellerflereejendomsporteføljer. Figur%7:%Brugerflade%i%CAFM?systemet%MdocFM% UdoverdetcentralestyresystemtilbyderMdocFMogsåmobileapplikationertil mobilenhedersomtelefoneroghåndholdtetablets.dissegivermulighedforatmedtage MdocFMmedimarkentilf.eks.bygningssyn,grafiskovesigtmedlinkstildataog dokumenterimdocfm,ogdervedundgå,evt.misforståelserderkanværeforbundet medtraditionelpapirarbejde. 2.3 Bulding+Informaition+Modelling(BIM)+ BegrebetBIMeropståetsideløbendemed,atflereelementeribyggeriets programmerings ogprojekteringsfaceerblevetdigitaliseret.detteersketitaktmed arbejdsværktøjer,somcomputeraideddesign(cad)mfl.harfundetanvendelsei opbygningenafenbygningsmodel. 17

20 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus BIMerenintegreretarbejdsmetodetilatdigitaliserebyggeprocessen,igennemhele byggerietslivscyklus,fraidetilnedrivning,vildigitalebygningsmodellervære omdrejningspunktforallebyggerietsparter.bimbådesessommodelogarbejdsmetode ogbetyderettætteresamarbejdemellemparterogaktørerderdeltageriprojektet. VedatanvendeenenfællesBIM"modelgennemhelebyggeprocessen,ogbyggevidere pådenne,undgåsderdobbeltarbejdemedgenoptegning,nårmodellenoverdragestil andenaktør.dekommunikationsmæssigefordelevedanvendelseaffællesbim"model fremfortraditionelprojekteringsespåfigurenherunder. Figur%8:%Kommunikation%mellem%byggeriets%aktører%med%(th.)%og%uden(tv.)%anvendelse%af%BIM.% Vedatindsamlebrugbareinformationeriénogsammemodel,bliverdetlettereat forudsigeproblemer(kollisioner,bygbarhedo.lign.)såledesatopførelsesfasenkan gennemføresmereeffektivt,ogmedetbedreogforventeligtbilligereproduktsom resultat.desudenkan3dafbildningerafbyggerietskabestørresikkerhedforat byggerietleveroptilbygherrensforventninger. SomtidligerenævntstårBIMfor:BuildingInformationModeling,ogispecialets konteksterdetsærlig I et derervigtigt.kernenibimerindarbejdelseaf informationeribyggeprojektet,ogdervedgøredemmeretilgængeligforalleaktører. Vedprojekteringkandetteforegåvedatindarbejdesåkaldtemetadata 6 ogdervedgøre modellenmereintelligent.dervedkandatagenbrugesigennemprojekteringsfaserneog tilsidstendeibygherrensdriftssystemer. 6Tekniskemetadataerdata/informationeromandreinformationer 18

21 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus Industry+Foundation+Classes(IFC)+ IFCerenåbendatastrukturfor,hvordaninformationeromenhverdelafbyggerikan repræsentereselektronisk.formatetersåledesenneutralkommunikationderkan udvekslespåtværsafbyggerietsaktører,uafhængigtafdetenkelteprogramsfilformat. (Bips, 2007) Informationerdererindarbejdetibygningsmodellen,kanefterfølgendeværetil rådelighedforandreaktører,somkangenbrugedisseinformationertilderes arbejdsprocesser.informationenfavnersåveldefysiskeobjekter(vægge,vinduer, ventilationsføringermm.)sommængdeudtrækfrarumskemaermm.mange programmertilbygningsmodelleringoganalyseunderstøtterpånuværendetidspunkt udvekslingviaifcogerderfordetmestanvendteformattilafleveringafen3d bygningsmodeltild&v. UdviklingenafIFCformatetharståetpåoverenlængereperiode.Detskerfor rammerneafiai,internationalallinceforinteroperability,etinternationaltnon"profit samarbejdemeddeltagelseafbyggeindustrier,rådgivere,softwareleverandørerog forskningsinstitutioner.deresarbejdebeståriatudbredeifcogdervedfremme kommunikation,produktivitet,tid,omkostninger,ogkvalitetigennembyggeriets samledelivscyklus.(bips, 2007) 2.5 Opsummering++ Somdeterbelystiforgåendeafsnitkandetkonkluderesatderpånuværendetidspunkt findesbrugbareværktøjertilikt"støttetdriftogvedligehold.vedintroduktionafbim somarbejdsværktøj,erdetmuligattilføjeinformationtilen3dbygningsmodelsom dervedfårøgetværdiforbygherrentildenseneredrift.denneværdikanhan implementererietcafm"system,somf.eks.mdocfmfranti.hervedkanenbygherre sikrestørrestrukturogeffektiviseringvedbrugafcafm systemeriforholdtilandre dokumentbaseredriftssystemer.tilatunderstøttedissecafmsystemererfilformater IFCudviklet.Ideenmeddetteformateratskabeetuafhængigtformatderkanlæsesi allesystemer,ogpådennemådeikkefavorisereenkeltecad"programmer. + 19

22 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus IKT4bekendtgørelsens+lovmæssige+aspekt+ Detteafsnithartilformålatbelysedelovmæssigekrav,bygherreerpålagtiformafden nyeikt"bekendtgørelse,udfraaktuelleartiklerogiktvejledninger.detteskalbelyse deovervejelserenbygherreskaltagestillingtiliopførelsenafetoffentligtstøttet byggeri,ogdannegrundlagforsenereanalyserogkonklusion IKT4bekendtgørelsen+nr Den1April2013trådtedennyeIKTbekendtgørelseforoffentligbyggeriikraft.Medfå undtagelseromfatterdennyebekendtgørelse;altoffentligtbyggeriogikkekunstatslige somdenhidtidige.undtageterkommunaleogalmeneboligforeningsbyggeriermeden byggesumpåunder20mio. Dedigitalebygherrekravomfatterenrækkekrav,fordeltpåfølgendeområder: IKT"koordinering Håndteringafdigitalebyggeobjekterogprojektweb Anvendelseafdigitale,objektbasseredebygningsmodelleriforbindelsemed projektkonkurrencer,projekteringogudførelse Digitaltudbudogtilbud,herunderudbudmedmængder Digitalleverancevedbyggerietsaflevering Digitalmangelinformation.(www.bygningsstyrelsen.dk) Denmereomfattendebekendtgørelsefårbetydningpåenlangrækkeområder, herunderogsåkonkurrencefasenhvormaniprojekteringenfåretuomgængeligkravtil digitaliseringafmarkantflerebyggerier.disseøgedekravviltvingebygherretilatvære bedretilatvurdere,hvaddergivermeningiforholdtildeforskelligetyperafbyggerier ogkonkurrencer. IKT4bekendtgørelseneretpolitiskkravtilstandarderindenfordigital informationidetoffentligebyggeri.formåletmedbygherrekraveneerat trækkeit4anvendelsenibyggerietfremgennemensartedekravfrade offentligebygherrer,såbranchenkanhøstefordeleafit4investeringerne gennemstandardiseringoggenbrugafdata (Bjerrring, n.d.) Flereafdenyeparagrafferidennyebekendtgørelse,tvingerbygherretilattagestilling tilhvilkeinformationsdataderskalindarbejdesimodellen,ogpåhvilketniveau.f.eks. skalbygherrestillekravom,atdigitalebyggeobjektergennemhelebyggesagenskal 20

Projektering af dagslys i byggeri

Projektering af dagslys i byggeri Projektering af dagslys i byggeri Bilag Simon Kristoffersen Bygningskonstruktøruddannelsen Specialerapport 7. semester, F2012 VIA University College, Campus Holstebro Vejleder: Christian Vrist 29-03-2012

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde CAD-manual 2008 basisbeskrivelse C202 2008-06-30

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde CAD-manual 2008 basisbeskrivelse C202 2008-06-30 byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde CAD-manual 2008 basisbeskrivelse C202 2008-06-30 2 bips C202 / 2008-06-30 bips C202 / 2008-06-30 3 4 bips C202 / 2008-06-30 bips C202 / 2008-06-30

Læs mere

IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne

IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne 1 IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne Peter Hauch, arkitekt maa Udvalgsformand Bygherreforeningen Digitaliseringsudvalget Bygherrerådgiver IKT- og FM-konsulent, Arkidata Adjungeret seniorforsker

Læs mere

[RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER

[RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER 04-05-2015 Bygningskonstruktøruddannelsen Nikolaj Reuss Dideriksen Bo Kolman VIA University College, Aahus Halmstadsgade [RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER TITELBLAD Rapport titel: Rapport 4.

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

Vibeke Petersen Chefkonsulent. Kilde bips nyt 2, 2011

Vibeke Petersen Chefkonsulent. Kilde bips nyt 2, 2011 Vibeke Petersen Chefkonsulent Kilde bips nyt 2, 2011 Agenda for seminaret 9:00 Velkomst 9:10 Den nye bekendtgørelse vedr. IKT som var forventet at træde i kraft den 17. september 2012 Herunder vigtighed,

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere

Internettets Personlige Udfordringer

Internettets Personlige Udfordringer Internettets Personlige Udfordringer Internettets'Personlige'Udfordringer' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Udarbejdet'af:' Emil%Westborg%Schiøtz%3%46845% Nicholas%Jørgensen% %46880% Thomas%Sebastian%Lildal%Moisen%46851%

Læs mere

Peter Hauch, arkitekt maa

Peter Hauch, arkitekt maa Peter Hauch, arkitekt maa Udvalgsformand Bygherreforeningen Digitaliseringsudvalget Bygherrerådgiver og FM-konsulent, Arkidata tidl. Taskforcekoordinator for Implementeringsnetværket for DDB tidl. Bygningschef

Læs mere

Facility Management systemer i regionerne - Erfaringer fra OUH / Nyt OUH FSTA Årskonference 2016

Facility Management systemer i regionerne - Erfaringer fra OUH / Nyt OUH FSTA Årskonference 2016 Facility Management systemer i regionerne - Erfaringer fra OUH / Nyt OUH FSTA Årskonference 2016 FSTA Årskonference 13-10-2016 Præsentation Jimmi Skovgaard Hansen Projektleder OUH Facilities Management

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

TG: Informationsniveauer

TG: Informationsniveauer Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering KR-møde, den 7. dec. 2011 TG: Informationsniveauer Jan Karlshøj Arbejdsområde, metode og relation til andre Temagruppen

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen AUGUST 2014 Mona Jensen SPECIALE, TEKSAM VEJLEDER: JONAS EGMOSE ROSKILDE UNIVERSITET ADFÆRDSÆNDRING FOR ØGET GENANVENDELSE KILDESORTERING I HJEMMET EFFEKTEN af en flyer. Optimering af adfærdsændrende kampanger

Læs mere

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark 22. april 2012 Clars Danvold Arkitekt, IT-projektleder DATO: 01-05-2012 1 Landets største ejendomsvirksomhed 1 mio. m 2 statsejendomme

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + 04#06#2013 6.Semesterforår2013 BjarneSteffensen MortenBuusNielsen Titelblad+!

Læs mere

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF IKT-REGLERNE 18. marts 2014 1 Morten Steffensen IKT-koordinator/specialkonsulent, Analyse&Udvikling, Team IKT/data Sikre værdiskabende

Læs mere

AutoPilot dage. Mdoc okumenthåndtering til byggeriet. Stig Nylandsted Larsen, snl@nti.dk Lars Kanneworff lk@nti.dk NTI CADcenter A/S T: 70101400

AutoPilot dage. Mdoc okumenthåndtering til byggeriet. Stig Nylandsted Larsen, snl@nti.dk Lars Kanneworff lk@nti.dk NTI CADcenter A/S T: 70101400 Mdoc okumenthåndtering til byggeriet AutoPilot dage Stig Nylandsted Larsen, snl@nti.dk Lars Kanneworff lk@nti.dk NTI CADcenter A/S T: 70101400 NTI CADcenter A/S Stiftet i 1945 - udvikling af tegnemaskiner

Læs mere

Klare krav )l dri,sdata allerede i udbuddet

Klare krav )l dri,sdata allerede i udbuddet Klare krav )l dri,sdata allerede i udbuddet Helle Ravn og Kim Jacobsen hera4@ucl.dk og kj@k- jacobsen.dk bips konference 2014 15. september 2014 - spor 1, auditorium 1 UCL - University College Lillebælt

Læs mere

Leverancespecifikationer med informationsniveauer. Kristian Birch Pedersen, Exigo Civilingeniør, Master i IT, ph.d.

Leverancespecifikationer med informationsniveauer. Kristian Birch Pedersen, Exigo Civilingeniør, Master i IT, ph.d. Leverancespecifikationer med informationsniveauer Kristian Birch Pedersen, Exigo Civilingeniør, Master i IT, ph.d. bips konference, 16. september 2013 cuneco en del af bips 2 Hvad er et hovedprojekt? 13

Læs mere

Asbjørn Estrup Enemark Valgdelsrapport: Informations- og kommunikationsteknologi

Asbjørn Estrup Enemark Valgdelsrapport: Informations- og kommunikationsteknologi TITELBLAD RAPPORT TITEL: Valgdelsrapport: Informations- og kommunikationsteknologi VEJLEDER: Søren Lonnebjerg FORFATTER: Asbjørn Estrup Enemark DATO/UNDERSKRIFT: 28-11-2016 STUDIENUMMER: 231526 OPLAG:

Læs mere

!Rekruttering!af!borgere!med!lav!!!!!!!mental!sundhed!under!helbredstjek!

!Rekruttering!af!borgere!med!lav!!!!!!!mental!sundhed!under!helbredstjek! Rekrutteringafborgeremedlav mentalsundhedunderhelbredstjek "Etcasestudieietsymbolskinteraktionistiskperspektiv Kandidatspeciale 4.Semester Gruppe1051 StineRoerBolmgren MetteTaarstedSoelberg Vejleder TineMechlenborgKristiansen

Læs mere

Implementering af IKT-bekendtgørelserne i den daglige drift ved hjælp af driftssystemer

Implementering af IKT-bekendtgørelserne i den daglige drift ved hjælp af driftssystemer Bygningskonstruktøruddannelsen Implementering af IKT-bekendtgørelserne i den daglige drift ved hjælp af driftssystemer 7. semester speciale Navn: Dennis Bønnelykke Christensen Vejleder: Henrik Windbirk

Læs mere

Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor

Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor Side 1 af 6 Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor Indhold Indhold... 2 Denne vejledning... 2 IKT-specifikation og ydelsesbeskrivelser for den almene sektor

Læs mere

Implementering af bips A104 hos DTU

Implementering af bips A104 hos DTU Implementering af bips A104 hos DTU Baseret på bips A104 dokumenthåndtering, udgivet juli 2012 Anita Dalgaard BIM koordinator DTU Campus Service anida@dtu.dk bips konference 16. september 2013 Implementering

Læs mere

Vi starter med BIM i Konkurrencer.

Vi starter med BIM i Konkurrencer. Klima- Energi- og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen - BYGST ved Marianne Thorbøll - projektleder 4. november 2013 BYGST implementering af BIM i konkurrencer. Hos BYGST vil vi sikre en projektgennemførelse

Læs mere

Bachelorprojekt. Alarm&Management&på&Odense&Kraftvarmeværk

Bachelorprojekt. Alarm&Management&på&Odense&Kraftvarmeværk Bachelorprojekt Titel: AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Navn og studienr. Dennis Dunai Christiansen, 0105246 Lars Jensen, 0108001 Simon Dietz Fuglsang, 0107087 Vejleder: Philip Max Cossen Uddannelsesretning:

Læs mere

bips konference 2016 BIM i processen Arrangeret af Byggeriets Videnscenter

bips konference 2016 BIM i processen Arrangeret af Byggeriets Videnscenter bips konference 2016 BIM i processen Arrangeret af Byggeriets Videnscenter TID OG STED Den 19. september 2016 - Nyborg Strand Tid Plenum Spor 1: 8.30 Registrering kaffe/te & morgenmad 9.00 Velkomst og

Læs mere

De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer. Klima-, Energi og Bygningsministeriet

De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer. Klima-, Energi og Bygningsministeriet De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer g 1 Indhold Hvorfor mig? Hvorfor IKT-Bekendtgørelser Hvorfor to IKT-Bekendtgørelser Fælles målsætninger med bekendtgørelserne Hvem er omfattet

Læs mere

CCS strukturelle aspekter

CCS strukturelle aspekter Indhold 2 Indledning 3 Generelle regler 4 Typeaspekt 5 Produktaspekt 6 Sammensat produktaspekt 7 Placeringsaspekt 8 Funktionsaspekt 9 Supplerende strukturelle aspekter 10 Eksempler på kodning af bygningsdele

Læs mere

VDC i udførelsen 25.10.2014

VDC i udførelsen 25.10.2014 VDC i udførelsen 25.10.2014 Frederiks Plads 25.10.2014 Konstruktørdag 1 Agenda - IKT hos NCC - BIM i en konservativ branche - BIM/VDC hos NCC - Samarbejdsformer - Værdi af VDC hos NCC - Opsummering - Spørgsmål

Læs mere

7. semester speciale, VIA University College. BIM for bygherren. Forbedring af formidlingen af BIM til bygherren. Mikkel Bülow Petersen

7. semester speciale, VIA University College. BIM for bygherren. Forbedring af formidlingen af BIM til bygherren. Mikkel Bülow Petersen 7. semester speciale, VIA University College BIM for bygherren Forbedring af formidlingen af BIM til bygherren Mikkel Bülow Petersen November, 2012 Titelblad Titel: BIM for bygherren Undertitel: Forbedring

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 3 etablering af kommunikationsplatform

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 3 etablering af kommunikationsplatform Januar 2016 a 102-3 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 3 etablering af kommunikationsplatform Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen Det Digitale Byggeri ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen 3. marts 2008 Det Digitale Byggeri hvorfor? Problem: Lav effektivitet og høje omkostninger i dansk byggeri. Omkostninger til udbedring af fejl

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

SUNDE! SKRALDEMÆND! Sofie)Lund)&)Henriette)Jensen) ! "! Går$efter$livslang$arbejdsmarkedstilknytning!

SUNDE! SKRALDEMÆND! Sofie)Lund)&)Henriette)Jensen) ! ! Går$efter$livslang$arbejdsmarkedstilknytning! !! SUNDE! SKRALDEMÆND!! "! Går$efter$livslang$arbejdsmarkedstilknytning!! SlutrapporttilArbejdsmiljøforskningsfonden (Projekt33:2014:03/20140016513! SofieLund&HenrietteJensen KræftensBekæmpelse SlutrapporttilArbejdsmiljøforskningsfonden

Læs mere

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Digitalt udbudsmateriale Opstart af firma midt i finanskrisen

Læs mere

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Konkretisering af digital aflevering til drift Projektets

Læs mere

Derfor skal kommunerne (og statslige, regionale og

Derfor skal kommunerne (og statslige, regionale og Derfor skal kommunerne (og statslige, regionale og almene byg- og driftsherrer) følge de nye IKTbekendtgørelser - ved civilingeniør Morten Steffensen, Bygningsstyrelsen g 1 Bygningsstyrelsen Styrelse under

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 2 digital kommunikation

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 2 digital kommunikation Januar 2016 a 102-2 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 2 digital kommunikation Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

Copyright 2015 Grontmij A/S. Digital aflevering CVR 48233511. - En ny virkelighed, ved Christian Lundstrøm

Copyright 2015 Grontmij A/S. Digital aflevering CVR 48233511. - En ny virkelighed, ved Christian Lundstrøm Copyright 2015 Grontmij A/S CVR 48233511 Digital aflevering - En ny virkelighed, ved Christian Lundstrøm Digital udgave af bygningens brugsanvisning 1 Hyldebaseret Passiv IT-baseret Interaktiv Samling

Læs mere

IMPLEMENTERINGEN AF BIM I ET ARKITEKTFIRMA - ET FORANDRINGSLEDELSESPERSPEKTIV

IMPLEMENTERINGEN AF BIM I ET ARKITEKTFIRMA - ET FORANDRINGSLEDELSESPERSPEKTIV IMPLEMENTERINGEN AF BIM I ET ARKITEKTFIRMA - ET FORANDRINGSLEDELSESPERSPEKTIV Af Martin Pedersen - BK7B 2012 Titel: Implementeringen af BIM i et arkitektfirma Projekttype: 7. semester speciale Specialeperiode:

Læs mere

CCS Identifikation. Regler, definitioner og eksempler

CCS Identifikation. Regler, definitioner og eksempler Indhold 2 Indledning 3 Generelle regler 4 Type-ID 5 Produkt-ID 6 Sammensat produkt-id 7 Placerings-ID 8 Funktions-ID 9 Supplerende ID er 10 Eksempler på kodning af bygningsdele 11 Eksempler på kodning

Læs mere

De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer. Klima-, Energi og Bygningsministeriet

De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer. Klima-, Energi og Bygningsministeriet De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer g 1 Indhold Af-/opklaring Baggrund for IKT-offentlig Baggrund for IKT-almen Fælles målsætninger med bekendtgørelserne Hvem er omfattet af

Læs mere

BIM-viewere og gratis BIM-værktøjer

BIM-viewere og gratis BIM-værktøjer BIM-viewere og gratis BIM-værktøjer 16.55-17.35 40 min. Mark Sung Brinkler, Moelven Danmark, Nicklas Verdier Østergaard, NIRAS Billed fra http://buildingsmart.com/openbim/ Hvem er vi - Måske kender du

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

April a 106. anvisning aftale og kommunikation. Tjekliste. for kravspecifikation til Facilities Management-værktøj

April a 106. anvisning aftale og kommunikation. Tjekliste. for kravspecifikation til Facilities Management-værktøj April 2016 a 106 anvisning aftale og kommunikation Tjekliste for kravspecifikation til Facilities Management-værktøj Kolofon 2016-04- 08

Læs mere

Bips konference 2011 3D modeller i konkurrencer

Bips konference 2011 3D modeller i konkurrencer Bips konference 2011 3D modeller i konkurrencer Oplæg Sajet Mahmudovski, projektleder, ingeniør Mette Carstad, chefkonsulent, arkitekt. Københavns Unive Amager, Arkitema Københavns Universitet KUA Universitets-

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

NY IKT A102 & A402 NY A102 IKT-SPECIFIKATION OG A402 IKT-PROCESMANUAL OG IMPLEMENTERING AF DISSE I PRAKSIS

NY IKT A102 & A402 NY A102 IKT-SPECIFIKATION OG A402 IKT-PROCESMANUAL OG IMPLEMENTERING AF DISSE I PRAKSIS NY IKT A102 & A402 NY A102 IKT-SPECIFIKATION OG A402 IKT-PROCESMANUAL OG IMPLEMENTERING AF DISSE I PRAKSIS 7. semester valgfri uddannelseselement Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College,

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

bips konferencen 2016: BIM i processen Arrangeret af Byggeriets Videnscenter

bips konferencen 2016: BIM i processen Arrangeret af Byggeriets Videnscenter bips konferencen 2016: BIM i processen Arrangeret af Byggeriets Videnscenter Den 19. september 2016 - Nyborg Strand Tid Plenum Spor 1: 8.30 Registrering kaffe/te & morgenmad 9.00 Velkomst og præsentation

Læs mere

BIM Snublesten. 1. Møde Arkitektskolen Aarhus Dagsorden:

BIM Snublesten. 1. Møde Arkitektskolen Aarhus Dagsorden: 1. Møde 17.03.2011 Arkitektskolen Aarhus Dagsorden: 15.00 15.20 Velkomst og en kort præsentation af mødedeltagerne 15.20 15.45 Hvordan skal BIM klubben fungere, hvad ønsker vi os af klubben? - Skal der

Læs mere

Afgangsprojekt Humanøkologi 2002

Afgangsprojekt Humanøkologi 2002 Afgangsprojekt Humanøkologi 2002 Medarbejderdeltagelsen betydning i forhold til virksomhedens forebyggende miljøindsats M iljøkortlægning Gennem førelse og erfaringsopsamling Vurdering M iljøhandlingsprogram

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

BIM KUA 2 & 3. Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ

BIM KUA 2 & 3. Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ Arkitema Architects 250 medarbejdere i hele norden. BIM/Revit siden 2006 90 % af projekterne kører

Læs mere

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Undervisning B6 Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Generelt Hvem er Byggeweb? - Absolut største udbyder af projektweb i Danmark. - Fokuseret på byggebranchen. - Kvalificeret rådgivning

Læs mere

August 2015. 14. september på Nyborg Strand

August 2015. 14. september på Nyborg Strand August 2015 14. september på Nyborg Strand Program for bips konferencen 2015: BIM baglæns Programmet er med forbehold for ændringer. Tid Plenum Spor 1: Bygningsdrift Spor 2: Udbud/tilbud og udførelse Spor

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Samarbeid for økt effektivitet og mer kompetent FM Poul Henrik Due COWI og Dansk Facilities Management netværk Disposition Præsentation Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Resultater

Læs mere

7 SEMESTERS SPECIALE

7 SEMESTERS SPECIALE 7 SEMESTERS SPECIALE IMPLEMENTERINGEN AF BIM PROJEKTERING 7 semesters speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Kirsten Sommerlade Mikkel Møller Terkelsen Via University College Campus Horsens

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet NTI CADcenter A/S www.mdoc.dk Agenda Kort om Mdoc løsningen og forretningsmæssige gevinster Mdoc platformen ved Anna Sørensen Mdoc gennemgang af

Læs mere

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF FASERNE I UDARBEJDELSEN AF EN DANSK-HISTORIEOPGAVE (se dog særlig manual) EN SRO ET STUDIERETNINGSPROJEKT (SRP) TRIN FOR TRIN HVERT TRIN HAR EN SIDE I DENNE GUIDE. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FOR DENNE GUIDE

Læs mere

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

Second screen og forbrugeraktivering

Second screen og forbrugeraktivering Second screen og forbrugeraktivering Nye kommunikationsmuligheder med tv-reklamer og digitale medier Second screen and consumer engagement New communication activities with TV commercials and digital media

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger. Helle Vibeke Andersen

Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger. Helle Vibeke Andersen Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen SBi-anvisning 241 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2013 Titel Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger Serietitel

Læs mere

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Førsteårsprøven 2015 Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Projektbeskrivelse Formål Som afslutning på første studieår skal I gennemføre et tværfagligt projektforløb, der skal afspejle væsentlige

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Grundlæggende: IKT & BIM:

Grundlæggende: IKT & BIM: Grundlæggende: IKT & BIM: Modul 1: 10. oktober 2016-12. oktober 2016-3. sæson 1. Dag: BIM Metoden og paradigmeskiftet / Koordinering og Kommunikation PROGRAM: 10. oktober 2016 Tid: Emne: Underviser: 08.30-09.00

Læs mere

Teori og tillid i en krisetid

Teori og tillid i en krisetid Teori og tillid i en krisetid Gruppe&10& Hus&20.2& Vejleder:&Gry&Dam&Schachtschabel& Simon&Hartkopp& Studienr.&51962& Zoey&Holst& & Studienr.&51895& Kathrine&A.&B.&Jensen& Studienr.&51870& Cecilie&E.&L.&Johansen&

Læs mere

Bachelorafhandling.. En!teoretisk!og!empirisk!analyse!af!boligmarkedet!

Bachelorafhandling.. En!teoretisk!og!empirisk!analyse!af!boligmarkedet! AARHUS UNIVERSITY BUSINESS & SOCIAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMICS & BUSINESS HATop'up HOLD41'SUPL Bachelorafhandling.. Enteoretiskogempiriskanalyseafboligmarkedet Studerende: SteffenMøllerMellerup Studienummer:201400104

Læs mere

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer Januar 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer Kolofon 2016-01- 08

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.!

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.! Big!data! Gruppe7,HusP10 FrederikThordalJørgensen SouphianIramdane ChristofferBolvigThomsen MartinBeckerNilsson NikolajSteffensen RasmusBjørkOlesen! Vejleder:!KennethHansen Studienr.:55889 Studienr.:56140

Læs mere

IKT bekendtgørelserne og de enkelte bygherrekrav Ændrede krav til offentlige projekter

IKT bekendtgørelserne og de enkelte bygherrekrav Ændrede krav til offentlige projekter IKT bekendtgørelserne og de enkelte bygherrekrav Ændrede krav til offentlige projekter Bekendtgørelse nr. 118, af 06.02.2013, om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i offentligt

Læs mere

BIM-Manager. Ny uddannelse bliv klædt på til BIM på 3 dage!

BIM-Manager. Ny uddannelse bliv klædt på til BIM på 3 dage! BIM-Manager Ny uddannelse bliv klædt på til BIM på 3 dage! BIM g 3D-mdellering er fremtiden i byggeriet. BIM (Building Infrmatin Mdeling) kan være med til at frebygge mange af de tvister g fejl, sm pstår

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato: 2011-06-01 Revisionsdato 2012.10.01 Indhold: 1. Grundlag 2. Digital kommunikation 3. CAD 4. Digitalt udbud 5. Digital aflevering

Læs mere

IT på Byggepladsen - Hvordan går det?

IT på Byggepladsen - Hvordan går det? IT på Byggepladsen - Hvordan går det? Principper i financieringen af aktiviteterne Vitus Bering Ingeniøruddannelserne Bygningskonstruktører Byggeteknikere Kort og landmåling Teknisk skole Aalborg Universitet

Læs mere

Organisering af den kommunale Facilities Management funktion (den kommunale driftsherrefunktion) Projektbeskrivelse

Organisering af den kommunale Facilities Management funktion (den kommunale driftsherrefunktion) Projektbeskrivelse Organisering af den kommunale Facilities Management funktion (den kommunale driftsherrefunktion) Projektbeskrivelse 21. juni 2006 1. Indledning Projektbeskrivelsen er udarbejdet på baggrund af ansøgning

Læs mere

Bedømmelse af specialer på 7. BK

Bedømmelse af specialer på 7. BK Bedømmelse af specialer på 7. BK på Bygningskonstruktøruddannelsen Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt www.eal.dk 20.01.2014 / TF Bedømmelse af specialer på 7. BK På uddannelsen

Læs mere

Grontmij. Informationsmøde, De selvejende institutioner. Projektleder Jeanette Johansson Aarhus 24. marts 2015

Grontmij. Informationsmøde, De selvejende institutioner. Projektleder Jeanette Johansson Aarhus 24. marts 2015 Copyright 2012 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Informationsmøde, De selvejende institutioner 1 Projektleder Jeanette Johansson Aarhus 24. marts 2015 Musikhuskvarteret - Aalborg Gødstrup Hospital

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Hvordan håndteres data i byggeriets livscyklus? Torsdag 24. januar 2013 Indhold Data i byggeriets livscyklus Forudsætninger Implementering og anvendelse Ny IKT-bekendtgørelse

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Fra ambition til virkelighed med krav

Fra ambition til virkelighed med krav med krav DTU vil ikke kun opfylde kravene for offentlige bygherre, men også. Derfor skal 'in house ' om Det Digitale Byggeri og være i fokus. Hertil kommer en individuel behovsanalyse for hver byggesag

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION

ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION PROJEKTNR. A061791 DOKUMENTNR. 00

Læs mere

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Konkretisering af digital aflevering til drift Projektets

Læs mere