Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold&

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold&"

Transkript

1 && & & Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold& Niels&Jensen& N&BKAR71P& N&Studienummer&178550& & & Speciale&rapport&7.semester&bygningskonstruktør&& & Vejleder&:&Martin&Nielsen& &&&&&& VIA&UNIVERSITY&COLLAGE& &AARHUS& &25&OKT.&2013&

2 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD SPECIALE TITEL: Implementering af BIM i bygningsdrift- og vedligehold VEJLEDER: Martin Nielsen FORFATTER: Niels Jensen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER: OPLAG: 1 Stk. SIDETAL (à 2400 anslag): 29,5 sider GENEREL INFORMATION: All rights reserved - ingen del af denne publikation må gengives uden forudgående tilladelse fra forfatteren. BEMÆRK: Dette speciale er udarbejdet som en del af uddannelsen til bygningskonstruktør alt ansvar vedrørende rådgivning, instruktion eller konklusion fraskrives

3 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus Forord% Dettespecialeerudarbejdesomendelaf7.semesterpensumpåbygnings" konstruktøruddannelsenpåviauniversityaarhus.specialetomhandler ImplementeringafBIMibygningsdriftogvedligehold. Specialetformål,skalsesomenundersøgelseihvilkeværktøjerderpånuværende tispunkter,tilimplementeringafbim"modelletildriftafetbyggeriviabrugafcafm programmer.derforerrelevantebegreberognuværendetendenseridriftsfasen undersøgtogsammenholdtmedindsamleterfaringsbaseretvidenfrainterviewmed udvalgteaktøreribranchen.derudoverbelyserspecialeteteksempelpåsuccesfuld implementeringafiktstøtterdriftogvedligehold. Detoverordnedeemnevalg,ervurderetaktuelt,dafokuspåprojekteringsog udførelsesfasen,ofteerstørreenpåudførelsesfasen,påtrodsafdeterherdenstørste økonomiskepostligger.derforforsøgerspecialetatansynliggøremulighederneforat videreførebim"projekteringtildenæstefaserafbyggeriet. Specialetserfaringsmæssigevidenstammerforinterviewmedhhv. ejendomsadministratorleifkruseogprojekterendebygningskonstruktørmorten Boesen.Hervedbenytteslejlighedentilattakkedemforengrundlæggendevidenom driftsstrategierogiktvejledning,somdannergrundlagforspecialetsafsluttende konklusion.ensærligtakskallydetilaabafdelingforengennemgribendegennemgang afderesdriftsorganisationogforudlånafudklipogbillederframdocfmtilspecialet. DesudenskalderlydetaktilvejlederMartinNielsen,forrelevantediskussionerog generelvejledningigennemspecialeskrivningen. 1

4 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus 2 %Abstract% % ThisrapportisasathesisforgraduationasconstructingarchitectfromVIAUniversity CollageAarhusinautumn2013. ThegeneralthemeofthethesisdealswiththeimplementationofBIMinbuildingfacility andmaintenance. Theresearchquestionforthethesisreadsasfollow: WhichtoolsexistatpresentforIKT4supportedoperationsandmaintenance, basedon3dbuildingmodelsandwhatisrequiredfromtheconstruction Parties" Theconstructionindustryhasoftenbeenmostfocusedonthedesignandconstruction phasethanintheoperationalphase,inspiteofwherethegreatesteconomicrecordlies. BypassontheBIMdesignfurtherintotheoperationalphase,thisfocuscangetvaluefor clientsthroughcafmprogramsforoperation. Earlyintheyear,thenewIKT"manualNo.118whichprovidesmoresubstantial requirementsfortheclientinstructuringandclassificationofbuildingmodels.this forcestheindustrytodecidewhichinformationaltobeincorporatedintothe3dmodel beforetheinformationcanberecycledincafm"software. AbuilderwhohastakenapositiononthesubjectisAABAarhuswhoalreadyisrunning atfulloutikt"supportedoperationsandmaintenance.buttheindustryneedsguidelines beforethepotentialitycanbeclamedandprogressisensured Thestructureofthethesisissimilartotheonein Rapportguideforbygnings" konstruktøruddannelsen 1chapterdescribesthechoiceofstudymethods,definition andproblemofformulationissues.theresponsetotheproblemformulationissuesthe resultofcompilationofreportsmainchapters:2chapterisbackgroundandchapter3 study.

5 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus Indholdsfortegnelse+ BILLEDLISTE%...%5 1%INDLEDNING%...%6 1.1 PROBLEMFORMULERINGENSSPØRGSMÅL AFGRÆNSNING SPECIALETSTEORETISKEGRUNDLAGOGKILDER "SPECIALETSMETODE,STRUKTUROGEMPIRI "VIDENSKABSTEORETISKTILGANG "RAPPORTENSSTRUKTUR BEGREBER%INDEN%FOR%DRIFT%OG%VEDLIGEHOLD%...% "FACILITIESMANAGEMENT(FM) "COMPUTERAIDEDFACILITIESMANAGEMENT(FM) MdocFM BULDINGINFORMAITIONMODELLING(BIM) "INDUSTRYFOUNDATIONCLASSES(IFC) OPSUMMERING...19 IKT?BEKENDTGØRELSENS%LOVMÆSSIGE%ASPEKT%...% "IKT"BEKENDTGØRELSENNR "BYGNINGSKLASSIFIKATION CCSbygningsklassifikationssystem Informationsniveauer "PROJEKTWEB "DIGITALEBYGNINGSMODELLER "DIGITALTUDBUD "DIGITALAFLEVERING "DIGITALMANGELINFORMATION OPSUMMERING AAB S%ARBEJDE%MED%3D%MODELLERING%I%MDOCFM%...% "HVORFORVALGTEAABMDOCFM "MDOCFMSOMDRIFTSSYSTEM "MDOCFMMEDREVITICENTRUM "MDOCFMSOMBUDGETREDSKAB "MDOCFMIMARKEN OPSUMMERING TINGENES%TILSTAND%...% "POTENTIALETIIKTSTØTTETD&V VÆRDIAFDENNYEIKT"BEKENDTGØRELSE CCSSOMKLASSIFIKATIONSSYSTEM BRUGENAFIFCMODELTILDRIFT ENBRANCHEUDENFÆLLESAGENDA OPSUMMERING

6 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus 5 KONKLUSION%...% OPSUMMERING "BESVARELSEAFPROBLEMFORMULERING PERSPEKTIVERING BIBLIOGRAFI%LISTE%...%47 7 BILAGSOVERSIGT%...%49 + 4

7 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus Billedliste+ Figur1:Enderudesmodelforvidensproduktion...10 Figur2:Diagramoverspecialetsstruktur...11 Figur4:FacilitiesManagementirelationtilvirksomhedenshovedelementer(Håndbogi FMPerAnkerJensen)...12 Figur5:FM"funktioniforholdtilvirksomhedenskernefunktioner(Jensen2006)...13 Figur6:DiagramoverCAFMkerneområder...15 Figur7:EksempelpågrafiskvisningafobjekteriMdocFM(www.mdoc.dk)...16 Figur8:BrugerfladeiCAFM"systemetMdocFM...17 Figur9:Kommunikationmellembyggerietsaktørermed(th.)oguden(tv.)anvendelseaf BIM...18 Figur10:CCSdækkeralleaktøreribyggerietogallefaser(BIPS)...23 Figur11:ForskellenpåtraditionelklassifikationogCCSændretovertid(Bips.dk)...24 Figur12:EksempelpåjobkortudlåntafAAB...31 Figur13:BilledefraMdocFMmedlejlighedskortmed3D"revitudtræk(LåntafAAB)...32 Figur14:BudgetoversigtforenafdelinglåntafAAB'safdelingiAarhus(låntafAAB)...33 Figur15:UddragfraslutrapporttilafdelingsbestyrelseudlåntafAAB...33 Figur16:VærdiafbygningsdokumentationmedogudenbrugafBIMienbyggeproces

8 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus 1+Indledning++ Somendelaf7.semesterspensum,påbygningskonstruktøruddannelsen,harjegfåettil opgaveatudarbejdeetspecialemedpersonliginteresseogfagligrelavans.hovedemnet påmitspecialeomhandlerimplementeringafbimidriftogvedligeholdelsesfasen. Grundentilmitemnevalg,udspringerienpersonliginteresseforBIMog3D projekteringsomjeghartilegnetmigigennemminuddannelse.detteblevyderlige forstærket,underetnyligtafsluttetpraktikforløbvedp+parkitekterneiårhus,hvor BIM"projektering,erfuldintegreretidetdagligearbejdepåtegnestuen.Herharbrugen afinformationsbaseretkomponenter,rum"ogdataudtræk,givetindbliki3d projekteringensmuligheder. InteressenfornetopBIMiDriftogvedligeholdelsesfasen,udspringersigienunderen over,hvorvidtdeinformationerviindarbejderibygningsmodellerisidsteendekommer bygherretilgodeoghvordandennebliverformidlet.gårinformationernetilspildeved endtprojekteringellerfindesderpånuværendetidspunktprogrammer,derkan videreformidle/dataudtrækkeinformationernetilmanualer/systemermm. Byggebranchenhartidligerehaftetstørrefokuspåstruktureringiprojekteringsfasenog opførelsesfasenendpådriftsfasen,oghvismantageribetragtningatdenstørste økonomiskeposterforbundetmeddriften,burdedettefokustagesmedvidereiden næstefase.derformenerjegatdeterrelevantattageemnetop,ogbelysehvilke mulighederdererpånuværendetidspunktvedbim"støttetdriftogvedligehold. Jegharpåettidligeresemesterarbejdetmed Bæredygtigbyggeri,og Ledelseog kommunikation hvilketogsåfangermininteresse.jegmenerdogattidspunkteter rigtigt,tilatudvideminhorisontogarbejdemedbimsomjegmenerkanværerelevanti forholdtilminefremtidigejobmuligheder. Derforskaldennerapportses,somenundersøgelsetilmigselv,andrestuderendeog fagfolkmedinteresseforbimibyggebranchen,ihvordanmankanudnyttedataudtræk fra3dbygningsmodellertilseneredriftafbyggerier. 6

9 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus 1.1 +Problemformuleringens+spørgsmål+ PåbaggrundafoverståendevilspecialetomhandleimplementeringafIKE"støttetdrift ogvedligehold.problemformuleringentagerudgangspunktietønskeomnyviden,i såveld&vfasenogombrugenafbimbasseretdrift"systemer.dettelederfremtil nedenståendespørgsmålsombesvaresifølgendespeciale. Hvilke(værktøjer(findes(der(på(nuværende(tidspunkt(til(IKT8støttet(drift(og( vedligehold,(baseret(på(3d(bygningsmodeller(og(hvilke(krav(stiller(det(til( byggeriets(parter ( Foratkunnebesvareoverståendespørgsmål,erderherunderopstilletunderområderi punktform,foratoverskueliggøreprojektetsopbygning. BelyseoggennemgånuværendetendenserindenforIKT"støttetD&V,herunder relevanted&vværktøjer. BelysedelovmæssigeaspekterbygherreerpålagtiformafdennyeIKT" bekendtgørelse BelyseprocedurerforsuccesfuldimplementeringafIKT"støttetD&Vsystemer,via dialogmedudvalgtaktør.(aab) Analysereoggennemgåfunktioner/mulighederforudvalgtDriftsystem. BelyseproblemstillingerdererforbundetmeddenyeIKT"bekendtgørelseift. driftsfasen,genneminterviewmedudvalgteaktøreribyggebranchen 1.2 +Afgrænsning+ ImplementeringafIKT"støttetDriftogvedligehold,kanværeforbundetmedstore økonomiskeinvesteringerogvilderfor,væremestfordelagtig,forstørreaktøreri byggebranchen.derfortagerspecialetsanalysedeludgangspunktiaab sarbejdemed udviklingenafsoftwaretildriftsstyringafenellerflereejendomsporteføljer. UndersøgelsenvilderforkunbeskæftigesigmedetudvalgtBIM"softwareFM 1 system, derkansamarbejdemedrevitarchitectureellerudtræksfilerderaf.detteskalikkeses somenfavoriseringafprogrammerne,menskalværemedtilatbelysemulighedernefor implementeringaf3dmodellerietdriftsprogram. Specialettagerikkestillingtilevt.juridiskespørgsmåldermåtteværeiforbindelsemed afleveringafen3dmodel,hverkeniprojekterings"ellerafleveringsfasen.derudover 1FacilityManagement 2Andersen(2008) 3Anne"GreteOlsen(Jun2010) 4NTICADcenter,udbyderafCADprogrammer,herunderMdocFM 5Forefaldendearbejde/opgaver/problemerderopståhenadvejenogløsesnårdeopstår. 7

10 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus tagerspecialetudgangspunktidebygherrerdererunderlagtdennyeikt" bekendtgørelsederudkomiforåret Specialets+teoretiske+grundlag+og+kilder+ Indsamlingafbaggrundsvidenerbaseretpåeksisterendelitteraturomemnet.Bøgerne BIMHandbook(Eastmanel.al.2008)ogHåndbogiFacilitiesManagements (Jensen, 2006)hargivetetgrundlæggendeindblikidenhistoriskeudviklingoganvendtpraksis. Detteersuppleretmedandetbogmaterialeograpporterfratidligere forskningsprojekteromemnet.enandenhovedkildetilspecialeterindhentetpå hjemmesidenwww.detdigitalebyggeri.dk,somerdrevetafbips.hjemmesidenrummer informationogerfaringsbaseretdata,somerfundetbrugbarttildettespeciale.af supplerendehjemmesiderkannævnes.www.bsf.dk,www.mdocfm.dkmm.foryderlige information,henvisedertilkildelisten.. Tilindsamlingafdennyestevidenpåområdeterenrækketidskrifter,debatforummer, gennemsetforaktuelleartikler.deartikler,somblevfundetrelevante,vilblivenærlæst ogiethvisomfang,forenstørrebaggrundsviden,tilsenereanalyserogkonklusioner Specialets+metode,+struktur+og+empiri+ Specialetsprimæredataerindsamletviainterviewmedudvalgteaktører.Dettegiver afhandlingenenkvalitativvinkel,dadervurderesatproblemformuleringenikkekan besvares,vedbrugafeneståendekvantitativdata.intervieweneharderudoveren forhåbningomatgiveetindblikiensuccesfuldimplementeringafikt"støttet byggeri/bygning,somsenerekanbrugestilanalyserogfortolkninger. Intervieweneeranvendtidenkontekstuelleudforskning.Derervalgtatetinterviewer semistruktureret,foratskabehøjfleksibilitetogsamtidigsikrestruktur.forudforet interviewopstillesemner/temaersomønskesafdækket.disseemnersuppleretmedfå underspørgsmåludgørinterviewguiden.størstedelenafspørgsmålenetilet semistruktureretinterviewformuleressåledesløbendeidialogen,hvilketgiver fleksibilitettilatudforskedetaljenitaktmeddissekommertilsyne. (Kvale, n.d.) DenneinterviewformsomSteinarKvalebeskriver,ervurderetegnettilspecialetda metodenopfordrertiltovejskommunikationmelleminterviewerenogdeninterviewet. Dervedkaninterviewerenløbendeudforskedentilegnedevidenitaktmedatden opstår. 8

11 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus SpecialetsempiriskedatastammerfrainterviewmedejendomsadministratorLeifKruse derviasitarbejdeiaabadministrationen,medudviklingafdriftsstrategierogsoftware erfundetbrugbarttil.derudovereraabførerposition,iiktstøttetdriftogvedligeholdi branchen,medtilatgiveetgrundlæggendebilledeafmulighederneforbrugaf3d bygningsmodelleridriftsystemer.derespositionsomudviklerafdereseget driftssystemvildoggiveetunuanceretbilledeafevt.fejl,ogmanglervedprogrammet. Dettevilderforsættekravtilforfatterensevnetilatværekritisk,mendaspecialets undersøgendespørgsmåleratundersøgehvilkemulighederderpånuværende tidspunkterforbrugatikt"støttetdrift,vurderesdetteikkesometproblem. Grundetinterviewetslængde,erkunrelevanteuddragtransskriberetogvedlagtsom bilag.restendelydfilvedlæggesspecialetsomdokumentation. Foretmerenuanceretbilledeafproblemstillingerne,derkanværeforbundetmed afleveringafenfunktionsdygtigdriftsmodeloggenerelikt"vejleding,harinterviewmed projekterendebygningskonstruktørmortenboesendannetgrundlagforvidenombim" projekteringmm.viahansstillingsomikt"ansvarligvedp+parkitekteriaarhus, bidragerhanmedstorvidenpåområdet.hansudtagelsererdogprægetafpersonlige holdningersomsætterkravtilforfatterenskritiskevurderingafhansudtalelser. Detindsamledeteoretiskedata,dannergrundlagforudarbejdelseafspecialetsanalyse ogempiriskeargumentation.detvilsige,atførstundersøgesteorienbagemnetog derefterindsamlesempiriskeerfaringsdatafrainterviewssomtilsidstfortolkesog analyserestilgrundlagfordenendeligekonklusion Videnskabsteoretisk+tilgang+ DetvidenskabsteoretiskeudgangspunktforspecialetbyggerpåEnderudsmodelfor vidensproduktion. 2 Modellenbeståraffiregrundelementerhvorpilenangiver interaktionenimellemelementerne,ogdeanalyserderkoblerelementernesammen. 2Andersen(2008) 9

12 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus Figur%1:%Enderudes%model%for%vidensproduktion% Arbejdsprocessenerenkontinuerligproces,hvoridefireelementerergensidig afhængigafhinanden.dettemedfører,atderarbejdesmedflereelementerpåsamme tid,hvorvedderløbendeopnåsnyviden.dettekanføretilnyefortolkningerogen ændretforståelseafhelheden.deteoretiskeværktøjertilpasseseksempelvis kontinuerligtfor,atoptimereanalysedelenogdervedisidsteendeopnået fyldestgørendesvarpåproblemformuleringen.derforvilspecialetvidenskabsteoretiske vinkelværeprægetafenderudesmodelforvidensproduktion,daderiundersøgelsenvil blivegjortbrugafdennemodeltilatproducereviden.dettebetyderligeledesat problemformuleringenvilblivesatienteoretisk,analytiskogkonkluderendekontekst Rapportens+Struktur++ Specialetsstrukturerknyttetoptilfremgangsmådenirapportguidefor bygningskonstruktøruddannelsen 3.Enoverskueligundersøgelsesprocesforenempirisk afhandling,dererudarbejdetspecifikttilformålet. Specialeteropdeltefter3"delingssystemet.Iførstedelpræsenteresemnevalgog problemformuleringefterfulgtafmetodevalg,ogstruktur. Hovedafsnittendeersomudgangspunkt,opdeltmedenproblemstilling/undersøgelse, somudfraetteoretiskgrundlaganalyseresogfortolkes.idenførstedelaf hovedafsnittetindsamlesdennødvendigeteoretiskedataderskaldannegrundlagfor viderebearbejdelseafspecialetsproblemformulering.herefterindsamlesden empiristiskedatasomisidstedelafhovedafsnittetanalyseresogdiskuteres. 3Anne"GreteOlsen(Jun2010) 10

13 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus Densidstedelafrapportenomhandlerbesvarelseafproblemformuleringen,hvordet teoretiske"ogempiriskegrundlagsammenkoblestildenendeligekonklusion.deter ligeledesherdenkritiskevurderingafresultatetviblivesatireliefsammenmed fremgangsmåden. % Figur%2:%Diagram%over%specialets%struktur%

14 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus 2 Begreber+inden+for+drift+og+vedligehold+ DetteafsnitbeskrivernuværendetendenserindenforområdetIKT"støttetD&V,på baggrundafindsamletvidenfrabøgerogartikler.detskalgiveenintroduktiontil relevantebegreberogetindblikideteoretiskemulighederforintegrationaf bygningsinformationsmodeller(bim),begrebetfm,ifc"format,bygningsklassifikation ogcomputeraidedfacilitiesmanagement,ibyggerietsdriftsface.detteskaldanne grundlagetforsenereanalyser,fortolkningerogkonklusioner.detteafsniterderforden førstedelafdetredegørendeafsnitforspecialet Facilities+Management(FM)++ DetengeskebegrebFacilitiesManagement(FM),begyndteførstsitindpasiDanmarki omkring1990.derfindesmangeforskellige,formuleringeraffm"definitioner,mendet mestcitereredestammerfradetamerikanskekongresbibliotekoglyderfølgene. Praksismedkoordineringafdenfysiskearbejdspladsmedmenneskerogarbejdeien organisation:integrererprincipperfravirksomhedsadministration,arkitektur adfærdspsykologiogingeniørvidenskab (Jensen, 2006, p.12) FM"funktionerbeskrivesoftesomsammenspilletmellemmedarbejdere, arbejdspladsensfaciliteterogvirksomhedensmålsomillustreretpåfigur2. Figur% 3:% Facilities% Management% i% relation% til% virksomhedens% hovedelementer% (Håndbog% i% FM% Per% Anker%Jensen)% 12

15 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus FacilitiesManagementerderforikkekunetstyrringsredskabderbliverbrugttildriftaf byggerier,menbegrebetfindesogsåindenforandrebrancher.fmerkoordineret styringafalleforfysiskeogteknologiskestøttefunktionerivirksomhedensprimære arbejdsprocesserogbliverdefinereti3punkter: Ejendommeoglokaler Informationsteknologi Interneservices Detdækkersåledesovermangeandrefunktionerenddriftogvedligeholdafbygninger f.eks.arealforvaltning,receptionsfunktion,sikkerhed,kantinedriftogrengøring.imange virksomhedererfm"opgaverudliciterettilunderleverandørerellertilselvstændige forretningsenhedersomvistpåfigur3 Figur%4:%FM?funktion%i%forhold%til%virksomhedens%kernefunktioner%(Jensen%2006)% FMersåledesetforsøgpåatsamledecentraleogustruktureredestøttefunktioner,for dervedatopnåøgeteffektiviseringgennemøgetstrukturogstordriftsfordele. (Bips, 2007) DettespecialeomhandlerFMmedtankepådriftafbygningerogvilderforikketage stillingtilandenbrugaffacilitiesmanagement. 13

16 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus Computer+Aided+Facilities+Management(FM)+ CAFMerbetegnelsenforIT"systemer,somunderstøtterarbejdetmedFM.De applikationerderarbejderspecifikmeddriftogvedligehold,betegnesoftesom ComputerizedMaintenanceManagementSystems(CMMS) MarkedetforCAFMsystermererspredtmedmangeleverandører.Detteskyldesenøget efterspørgselpåmåderatstrukturereogeffektiviseredriften,ogudnyttelseafbim implementeretdata.enoptimeringpåområdetkanskabestoreværdierogspare udgifterfordeforskelligebygningsejereogbygningsadministratorer. Størstedelenafdisseprogrammereropbyggetomkringdokumentbaserededatabaser, baseretevt.medreferencetilcad"tegninger.detteeretudtrykfortraditionelfm systemer,derhardrejetombedrestrukturpå,ogminimeringafdeøkonomiskeudgifter tilstøttefunktioner. AftraditionelleFM"programmerkannævnesMainManagersommed9400brugerei Danmark,erdetmestanvendteIT"system(DanskFacilitiesManagementnetværk2012) Programmetharmereen20årserfaringogmåderforbetegnessomdenstorespillerpå markedet.mainmanagergørdogikkebrugaftilkoblingaf3d"modeleringideres system,ogerderforikkefundetaktuelttildettespeciale Udviklingpåområdetbetyderdog,atflereprogrammerudbyggesmedmulighedfor tilkoblingafbim"modelforatimporteredatavedr.bygningsdeleoggeometri. ForfuldudnyttelseatBIM"modellenkandetværeproblematiskatCAFM"systemerne ikkearbejderdirektesammen.detteermedvirkendetilatmodellenikkebliver opdateret,itaktmeddriftsmæssigeændringerforetages,ogderforbliverforældet. Ienkeltesystemererdermulighedforatskabedennesammenhængmellem driftssystemog3dmodel,såledesopdateringerfradriftensynkroniseresmedmodellen, hvorvedinformationsspild,idensamledebygningsdokumentationbegrænses. AfaktuelleIT"systemerderunderstøtterCAD"platforme,kannævnesArchiFMog MdocFM.FællesfordisseeratdriftsdatalagresiCAFM"systemetsdatabasemed referencetiletellerflereelemeteribim"modellen,somdervedkanudtrækkedatatil driftssystemerne.dissedatakanf.eks.værearkiveringaffysiskeplaceringindien eksternudgaveafbimmodellen,hvorfradetsåermuligtateksporteretilenvifteaf formater,herunderifc.

17 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus BrugenafCAFMsystemerbenyttesiD&V"organisationertilatorganiseredeløbende D&V"opgaver,samtatholdestyrpåhistoriskesåvelsomplanlagteD&V"aktiviteterder erknyttettildriften. DeflesteCAFMsystemeromfatter: Bygningsforvaltning Arealforvaltning Tilhørendeøkonomistyring % Figur%5:%Diagram%over%CAFM%kerneområder% ForatfådetoptimaleudafdissesystemerskalBIMmodelleninkluderedeelemeter, somanvendesifm.detvilsige,brugere,inventar,arkiver,iktserviceogøvrige leverandørydelser.udfradissedatakanderudtrækkesrapportertildriftafrum, indlæggesplanerforperiodiskvedligeholdafbygningsdelemm. SomnævnttidligerefindesderflereleverandøreraffunktionsdygtigeCAFMsystermer. SpecialettagerudgangspunktietafdeførendeCAFM"systemerMdocFM,foratvise mulighederneforimportafbygningsdatafrabimmodellenidriftssystemer. 15

18 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus MdocFM+ MdocFMerNTI 4 udgaveatetit"baseretdriftogvedligeholdelsesprogram.produktet somdetserudidageretresultaltafensammensmeltning,af2tidligefacilities managementsprogrammer,logfmogmdoc.medsammenlægningenslutternti" CADcentersigtilringenafudbyderederkanleverenkompletløsningtilbyggeriet,fra deførsteskitserafbyggeriet,tilvedligeholdelseogdriftafdenfærdigebygning. (MdocFm, n.d.) Programmettilbyderblandtandetmulighedforhåndteringaf: Planlagtvedligehold Adhoc 5 vedligehold Udtrækningafarealerfrategningerog3Dmodeller Dokumenthåndtering Driftsregnskab,herunderrekvisitionerogfakturaer MdocFMfungereisamspilmedRevitArchitecture,ogharidenforbindelsemulighedfor atimporterebygningsdatafraenellerflerebygningsmodellerindidriftssystemet. MdocFMlagrersinedatasåsomrumskemaer,udtrækafarealer,vialinkstilen bygningsdelellertegning.dettekananvendestilatlokaliseredenfysiskeplaceringafet arkivellerenbygningsdel,ligesomdeterenmulighedatviseengrafiskvisningaf bygningsmodellen,tilatskabeoverblikoverf.eks.lejlighedsplaner,arealoversigtmm. Figur%6:%Eksempel%på%grafisk%visning%af%objekter%i%MdocFM(www.mdoc.dk)% 4NTICADcenter,udbyderafCADprogrammer,herunderMdocFM 5Forefaldendearbejde/opgaver/problemerderopståhenadvejenogløsesnårdeopstår. 16

19 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus CAD"integrationengivermulighedforatrettearealerdynamiskviaførnævntelinksog registreringafrumogarealertilbrugtilidriftssystemet.dettegiveradgangtilde relevantetegningsmateriale,oggivermulighedforatændreevt.ændringerdirektei driftssystemet. Programmetsbrugerfladeervistpåfigur5ogeropbyggetiformogfunktionsom Windowsbasered serverOutlook(www.mdoc.fk).Tilvenstresesdeforskellige fanebladehvorvedbrugerenkanskifterundtiprogrammetsfunktionerogderved indarbejdedestamdataderernødvendigfordriftafenellerflereejendomsporteføljer. Figur%7:%Brugerflade%i%CAFM?systemet%MdocFM% UdoverdetcentralestyresystemtilbyderMdocFMogsåmobileapplikationertil mobilenhedersomtelefoneroghåndholdtetablets.dissegivermulighedforatmedtage MdocFMmedimarkentilf.eks.bygningssyn,grafiskovesigtmedlinkstildataog dokumenterimdocfm,ogdervedundgå,evt.misforståelserderkanværeforbundet medtraditionelpapirarbejde. 2.3 Bulding+Informaition+Modelling(BIM)+ BegrebetBIMeropståetsideløbendemed,atflereelementeribyggeriets programmerings ogprojekteringsfaceerblevetdigitaliseret.detteersketitaktmed arbejdsværktøjer,somcomputeraideddesign(cad)mfl.harfundetanvendelsei opbygningenafenbygningsmodel. 17

20 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus BIMerenintegreretarbejdsmetodetilatdigitaliserebyggeprocessen,igennemhele byggerietslivscyklus,fraidetilnedrivning,vildigitalebygningsmodellervære omdrejningspunktforallebyggerietsparter.bimbådesessommodelogarbejdsmetode ogbetyderettætteresamarbejdemellemparterogaktørerderdeltageriprojektet. VedatanvendeenenfællesBIM"modelgennemhelebyggeprocessen,ogbyggevidere pådenne,undgåsderdobbeltarbejdemedgenoptegning,nårmodellenoverdragestil andenaktør.dekommunikationsmæssigefordelevedanvendelseaffællesbim"model fremfortraditionelprojekteringsespåfigurenherunder. Figur%8:%Kommunikation%mellem%byggeriets%aktører%med%(th.)%og%uden(tv.)%anvendelse%af%BIM.% Vedatindsamlebrugbareinformationeriénogsammemodel,bliverdetlettereat forudsigeproblemer(kollisioner,bygbarhedo.lign.)såledesatopførelsesfasenkan gennemføresmereeffektivt,ogmedetbedreogforventeligtbilligereproduktsom resultat.desudenkan3dafbildningerafbyggerietskabestørresikkerhedforat byggerietleveroptilbygherrensforventninger. SomtidligerenævntstårBIMfor:BuildingInformationModeling,ogispecialets konteksterdetsærlig I et derervigtigt.kernenibimerindarbejdelseaf informationeribyggeprojektet,ogdervedgøredemmeretilgængeligforalleaktører. Vedprojekteringkandetteforegåvedatindarbejdesåkaldtemetadata 6 ogdervedgøre modellenmereintelligent.dervedkandatagenbrugesigennemprojekteringsfaserneog tilsidstendeibygherrensdriftssystemer. 6Tekniskemetadataerdata/informationeromandreinformationer 18

21 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus Industry+Foundation+Classes(IFC)+ IFCerenåbendatastrukturfor,hvordaninformationeromenhverdelafbyggerikan repræsentereselektronisk.formatetersåledesenneutralkommunikationderkan udvekslespåtværsafbyggerietsaktører,uafhængigtafdetenkelteprogramsfilformat. (Bips, 2007) Informationerdererindarbejdetibygningsmodellen,kanefterfølgendeværetil rådelighedforandreaktører,somkangenbrugedisseinformationertilderes arbejdsprocesser.informationenfavnersåveldefysiskeobjekter(vægge,vinduer, ventilationsføringermm.)sommængdeudtrækfrarumskemaermm.mange programmertilbygningsmodelleringoganalyseunderstøtterpånuværendetidspunkt udvekslingviaifcogerderfordetmestanvendteformattilafleveringafen3d bygningsmodeltild&v. UdviklingenafIFCformatetharståetpåoverenlængereperiode.Detskerfor rammerneafiai,internationalallinceforinteroperability,etinternationaltnon"profit samarbejdemeddeltagelseafbyggeindustrier,rådgivere,softwareleverandørerog forskningsinstitutioner.deresarbejdebeståriatudbredeifcogdervedfremme kommunikation,produktivitet,tid,omkostninger,ogkvalitetigennembyggeriets samledelivscyklus.(bips, 2007) 2.5 Opsummering++ Somdeterbelystiforgåendeafsnitkandetkonkluderesatderpånuværendetidspunkt findesbrugbareværktøjertilikt"støttetdriftogvedligehold.vedintroduktionafbim somarbejdsværktøj,erdetmuligattilføjeinformationtilen3dbygningsmodelsom dervedfårøgetværdiforbygherrentildenseneredrift.denneværdikanhan implementererietcafm"system,somf.eks.mdocfmfranti.hervedkanenbygherre sikrestørrestrukturogeffektiviseringvedbrugafcafm systemeriforholdtilandre dokumentbaseredriftssystemer.tilatunderstøttedissecafmsystemererfilformater IFCudviklet.Ideenmeddetteformateratskabeetuafhængigtformatderkanlæsesi allesystemer,ogpådennemådeikkefavorisereenkeltecad"programmer. + 19

22 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus IKT4bekendtgørelsens+lovmæssige+aspekt+ Detteafsnithartilformålatbelysedelovmæssigekrav,bygherreerpålagtiformafden nyeikt"bekendtgørelse,udfraaktuelleartiklerogiktvejledninger.detteskalbelyse deovervejelserenbygherreskaltagestillingtiliopførelsenafetoffentligtstøttet byggeri,ogdannegrundlagforsenereanalyserogkonklusion IKT4bekendtgørelsen+nr Den1April2013trådtedennyeIKTbekendtgørelseforoffentligbyggeriikraft.Medfå undtagelseromfatterdennyebekendtgørelse;altoffentligtbyggeriogikkekunstatslige somdenhidtidige.undtageterkommunaleogalmeneboligforeningsbyggeriermeden byggesumpåunder20mio. Dedigitalebygherrekravomfatterenrækkekrav,fordeltpåfølgendeområder: IKT"koordinering Håndteringafdigitalebyggeobjekterogprojektweb Anvendelseafdigitale,objektbasseredebygningsmodelleriforbindelsemed projektkonkurrencer,projekteringogudførelse Digitaltudbudogtilbud,herunderudbudmedmængder Digitalleverancevedbyggerietsaflevering Digitalmangelinformation.(www.bygningsstyrelsen.dk) Denmereomfattendebekendtgørelsefårbetydningpåenlangrækkeområder, herunderogsåkonkurrencefasenhvormaniprojekteringenfåretuomgængeligkravtil digitaliseringafmarkantflerebyggerier.disseøgedekravviltvingebygherretilatvære bedretilatvurdere,hvaddergivermeningiforholdtildeforskelligetyperafbyggerier ogkonkurrencer. IKT4bekendtgørelseneretpolitiskkravtilstandarderindenfordigital informationidetoffentligebyggeri.formåletmedbygherrekraveneerat trækkeit4anvendelsenibyggerietfremgennemensartedekravfrade offentligebygherrer,såbranchenkanhøstefordeleafit4investeringerne gennemstandardiseringoggenbrugafdata (Bjerrring, n.d.) Flereafdenyeparagrafferidennyebekendtgørelse,tvingerbygherretilattagestilling tilhvilkeinformationsdataderskalindarbejdesimodellen,ogpåhvilketniveau.f.eks. skalbygherrestillekravom,atdigitalebyggeobjektergennemhelebyggesagenskal 20

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, VEJLEDER: Ove Bjerregaard Broch FORFATTER: Preben Hansen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER: 124536 OPLAG: 2 SIDETAL

Læs mere

BIM. kontekst digitalt udbud. 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College

BIM. kontekst digitalt udbud. 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College BIM kontekst digitalt udbud 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College Forfatter: Brian Hermansen Vejleder: Viggó Magnússon Titelblad Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUC

Læs mere

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER UDVIKLING AF TVÆRFAGLIGE BIM-KOMPETENCER OG ETABLERING AF NETVÆRKSSAMARBEJDET BVU*NET MELLEM BYGGERIETS UDDANNELSER SBI 2015:11 Implementering

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens 24/10/2014 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT

Læs mere

ØKONOMISKE MIDLER TIL BYGGERI I NUUK

ØKONOMISKE MIDLER TIL BYGGERI I NUUK ØKONOMISKE MIDLER TIL BYGGERI I NUUK 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD SPECIALE TITEL: Økonomiske Midler Til Byggerier I Nuuk VEJLEDER: Vibeke Kragh FORFATTER: Andreas Kold Larsen DATO/UNDERSKRIFT:

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Digitalt udbudsmateriale Opstart af firma midt i finanskrisen

Læs mere

Case03: BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver

Case03: BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet Case03: BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver Casebeskrivelse

Læs mere

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN Studieordning Fælles- og institutionsdel for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN PÅ VIA UNIVERSITY COLLEGE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE (Holstebro, Aarhus og Horsens) Studieordningen gælder også for udlagt undervisning

Læs mere

Retningslinjer for skriftlige opgaver

Retningslinjer for skriftlige opgaver Retningslinjer for skriftlige opgaver - redaktionelle retningslinjer og brug af APA referencesystem VIA University College sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro Rev. januar 2012 Indhold Indledning... 1

Læs mere

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering Kandidatspeciale af Palle Bisgaard 12-01-2012 TITELBLAD Speciale af Palle Bisgaard ved Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg, med speciale

Læs mere

bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed

bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed Hvordan håndteres forandringer i små og mellemstore virksomheder, således at virksomhedens langsigtede strategier

Læs mere

Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk

Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk CAFM-Leder Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk BYGGERIETS LEDELSESCENTER Fra analog D&V til Digital FM - BLIV CAFM-LedeR Den professionelle CAFM-lederuddannelse

Læs mere

Den gode projektopgave til MDU

Den gode projektopgave til MDU Den gode projektopgave til MDU Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Erhvervsakademi Aarhus, 2013 Opgavens dele placeres således: Titelblad/forside. Indholdsfortegnelse. Bilagsoversigt.

Læs mere

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Samarbeid for økt effektivitet og mer kompetent FM Poul Henrik Due COWI og Dansk Facilities Management netværk Disposition Præsentation Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Resultater

Læs mere

IMPLEMENTERING AF EN NY EQE MODEL (Educational Quality and Evaluation Model) - en analyse med fokus på forandringsprocessen

IMPLEMENTERING AF EN NY EQE MODEL (Educational Quality and Evaluation Model) - en analyse med fokus på forandringsprocessen Master in Management of Technology A alborg U niversitet Abstract IMPLEMENTERING AF EN NY EQE MODEL (Educational Quality and Evaluation Model) - en analyse med fokus på forandringsprocessen Af Michael

Læs mere

CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk

CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk BYGGERIETS LEDELSESCENTER FRA PRAKTISK D&V TIL DIGITAL FM - BLIV CAFM LEDER Denne professionelle uddannelse

Læs mere

IT på Byggepladsen - Hvordan går det?

IT på Byggepladsen - Hvordan går det? IT på Byggepladsen - Hvordan går det? Principper i financieringen af aktiviteterne Vitus Bering Ingeniøruddannelserne Bygningskonstruktører Byggeteknikere Kort og landmåling Teknisk skole Aalborg Universitet

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SEMINAR:

TVÆRFAGLIGT SEMINAR: Handelshøjskole Syd, Kolding cand. merc. aud. TVÆRFAGLIGT SEMINAR: Klientens tilrettelige (eller eget udviklede) EDB-systems betydning for revisors arbejde. Opgaveløsere: Mikael Juul Jensen (studienr 41

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

ØG-DDB Teknisk Rapport

ØG-DDB Teknisk Rapport Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet ØG-DDB Teknisk Rapport Afrapportering af projektet: Måling af økonomiske

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål

Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål En vejledning til Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 Mundtlig kommunikation Danskuddannelse

Læs mere

Byggeriets projektlederuddannelse

Byggeriets projektlederuddannelse Byggeriets projektlederuddannelse I alt 6 kursusdage + Nohr- Con Diplom med sigte på IPMA Certificering Vi er glade for at kunne præsentere denne nye projektlederuddannelse, som dækker væsentlige dele

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen København 2011 2012

Byggeøkonomuddannelsen København 2011 2012 Byggeøkonomuddannelsen København 2011 2012 Program 25. august 2011 30. marts 2012 Arkitekternes Hus Strandgade 27 A 1401 København Kurset udbydes af Danske Byggeøkonomer i samarbejde med Akademisk Arkitektforening

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Mangfoldighed og bundlinje. Lotte Hjortlund Andersen HR Chef ISS

Mangfoldighed og bundlinje. Lotte Hjortlund Andersen HR Chef ISS Mangfoldighed og bundlinje Lotte Hjortlund Andersen HR Chef ISS Cranet HRM Konferencen 2012 Resultat! 3,7 %-point Kilde: Undersøgelse: PwC, ISS og Innoversity 3 ISS er mere end rengøring ISS er dansk -

Læs mere