Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold&

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold&"

Transkript

1 && & & Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold& Niels&Jensen& N&BKAR71P& N&Studienummer&178550& & & Speciale&rapport&7.semester&bygningskonstruktør&& & Vejleder&:&Martin&Nielsen& &&&&&& VIA&UNIVERSITY&COLLAGE& &AARHUS& &25&OKT.&2013&

2 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD SPECIALE TITEL: Implementering af BIM i bygningsdrift- og vedligehold VEJLEDER: Martin Nielsen FORFATTER: Niels Jensen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER: OPLAG: 1 Stk. SIDETAL (à 2400 anslag): 29,5 sider GENEREL INFORMATION: All rights reserved - ingen del af denne publikation må gengives uden forudgående tilladelse fra forfatteren. BEMÆRK: Dette speciale er udarbejdet som en del af uddannelsen til bygningskonstruktør alt ansvar vedrørende rådgivning, instruktion eller konklusion fraskrives

3 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus Forord% Dettespecialeerudarbejdesomendelaf7.semesterpensumpåbygnings" konstruktøruddannelsenpåviauniversityaarhus.specialetomhandler ImplementeringafBIMibygningsdriftogvedligehold. Specialetformål,skalsesomenundersøgelseihvilkeværktøjerderpånuværende tispunkter,tilimplementeringafbim"modelletildriftafetbyggeriviabrugafcafm programmer.derforerrelevantebegreberognuværendetendenseridriftsfasen undersøgtogsammenholdtmedindsamleterfaringsbaseretvidenfrainterviewmed udvalgteaktøreribranchen.derudoverbelyserspecialeteteksempelpåsuccesfuld implementeringafiktstøtterdriftogvedligehold. Detoverordnedeemnevalg,ervurderetaktuelt,dafokuspåprojekteringsog udførelsesfasen,ofteerstørreenpåudførelsesfasen,påtrodsafdeterherdenstørste økonomiskepostligger.derforforsøgerspecialetatansynliggøremulighederneforat videreførebim"projekteringtildenæstefaserafbyggeriet. Specialetserfaringsmæssigevidenstammerforinterviewmedhhv. ejendomsadministratorleifkruseogprojekterendebygningskonstruktørmorten Boesen.Hervedbenytteslejlighedentilattakkedemforengrundlæggendevidenom driftsstrategierogiktvejledning,somdannergrundlagforspecialetsafsluttende konklusion.ensærligtakskallydetilaabafdelingforengennemgribendegennemgang afderesdriftsorganisationogforudlånafudklipogbillederframdocfmtilspecialet. DesudenskalderlydetaktilvejlederMartinNielsen,forrelevantediskussionerog generelvejledningigennemspecialeskrivningen. 1

4 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus 2 %Abstract% % ThisrapportisasathesisforgraduationasconstructingarchitectfromVIAUniversity CollageAarhusinautumn2013. ThegeneralthemeofthethesisdealswiththeimplementationofBIMinbuildingfacility andmaintenance. Theresearchquestionforthethesisreadsasfollow: WhichtoolsexistatpresentforIKT4supportedoperationsandmaintenance, basedon3dbuildingmodelsandwhatisrequiredfromtheconstruction Parties" Theconstructionindustryhasoftenbeenmostfocusedonthedesignandconstruction phasethanintheoperationalphase,inspiteofwherethegreatesteconomicrecordlies. BypassontheBIMdesignfurtherintotheoperationalphase,thisfocuscangetvaluefor clientsthroughcafmprogramsforoperation. Earlyintheyear,thenewIKT"manualNo.118whichprovidesmoresubstantial requirementsfortheclientinstructuringandclassificationofbuildingmodels.this forcestheindustrytodecidewhichinformationaltobeincorporatedintothe3dmodel beforetheinformationcanberecycledincafm"software. AbuilderwhohastakenapositiononthesubjectisAABAarhuswhoalreadyisrunning atfulloutikt"supportedoperationsandmaintenance.buttheindustryneedsguidelines beforethepotentialitycanbeclamedandprogressisensured Thestructureofthethesisissimilartotheonein Rapportguideforbygnings" konstruktøruddannelsen 1chapterdescribesthechoiceofstudymethods,definition andproblemofformulationissues.theresponsetotheproblemformulationissuesthe resultofcompilationofreportsmainchapters:2chapterisbackgroundandchapter3 study.

5 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus Indholdsfortegnelse+ BILLEDLISTE%...%5 1%INDLEDNING%...%6 1.1 PROBLEMFORMULERINGENSSPØRGSMÅL AFGRÆNSNING SPECIALETSTEORETISKEGRUNDLAGOGKILDER "SPECIALETSMETODE,STRUKTUROGEMPIRI "VIDENSKABSTEORETISKTILGANG "RAPPORTENSSTRUKTUR BEGREBER%INDEN%FOR%DRIFT%OG%VEDLIGEHOLD%...% "FACILITIESMANAGEMENT(FM) "COMPUTERAIDEDFACILITIESMANAGEMENT(FM) MdocFM BULDINGINFORMAITIONMODELLING(BIM) "INDUSTRYFOUNDATIONCLASSES(IFC) OPSUMMERING...19 IKT?BEKENDTGØRELSENS%LOVMÆSSIGE%ASPEKT%...% "IKT"BEKENDTGØRELSENNR "BYGNINGSKLASSIFIKATION CCSbygningsklassifikationssystem Informationsniveauer "PROJEKTWEB "DIGITALEBYGNINGSMODELLER "DIGITALTUDBUD "DIGITALAFLEVERING "DIGITALMANGELINFORMATION OPSUMMERING AAB S%ARBEJDE%MED%3D%MODELLERING%I%MDOCFM%...% "HVORFORVALGTEAABMDOCFM "MDOCFMSOMDRIFTSSYSTEM "MDOCFMMEDREVITICENTRUM "MDOCFMSOMBUDGETREDSKAB "MDOCFMIMARKEN OPSUMMERING TINGENES%TILSTAND%...% "POTENTIALETIIKTSTØTTETD&V VÆRDIAFDENNYEIKT"BEKENDTGØRELSE CCSSOMKLASSIFIKATIONSSYSTEM BRUGENAFIFCMODELTILDRIFT ENBRANCHEUDENFÆLLESAGENDA OPSUMMERING

6 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus 5 KONKLUSION%...% OPSUMMERING "BESVARELSEAFPROBLEMFORMULERING PERSPEKTIVERING BIBLIOGRAFI%LISTE%...%47 7 BILAGSOVERSIGT%...%49 + 4

7 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus Billedliste+ Figur1:Enderudesmodelforvidensproduktion...10 Figur2:Diagramoverspecialetsstruktur...11 Figur4:FacilitiesManagementirelationtilvirksomhedenshovedelementer(Håndbogi FMPerAnkerJensen)...12 Figur5:FM"funktioniforholdtilvirksomhedenskernefunktioner(Jensen2006)...13 Figur6:DiagramoverCAFMkerneområder...15 Figur7:EksempelpågrafiskvisningafobjekteriMdocFM(www.mdoc.dk)...16 Figur8:BrugerfladeiCAFM"systemetMdocFM...17 Figur9:Kommunikationmellembyggerietsaktørermed(th.)oguden(tv.)anvendelseaf BIM...18 Figur10:CCSdækkeralleaktøreribyggerietogallefaser(BIPS)...23 Figur11:ForskellenpåtraditionelklassifikationogCCSændretovertid(Bips.dk)...24 Figur12:EksempelpåjobkortudlåntafAAB...31 Figur13:BilledefraMdocFMmedlejlighedskortmed3D"revitudtræk(LåntafAAB)...32 Figur14:BudgetoversigtforenafdelinglåntafAAB'safdelingiAarhus(låntafAAB)...33 Figur15:UddragfraslutrapporttilafdelingsbestyrelseudlåntafAAB...33 Figur16:VærdiafbygningsdokumentationmedogudenbrugafBIMienbyggeproces

8 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus 1+Indledning++ Somendelaf7.semesterspensum,påbygningskonstruktøruddannelsen,harjegfåettil opgaveatudarbejdeetspecialemedpersonliginteresseogfagligrelavans.hovedemnet påmitspecialeomhandlerimplementeringafbimidriftogvedligeholdelsesfasen. Grundentilmitemnevalg,udspringerienpersonliginteresseforBIMog3D projekteringsomjeghartilegnetmigigennemminuddannelse.detteblevyderlige forstærket,underetnyligtafsluttetpraktikforløbvedp+parkitekterneiårhus,hvor BIM"projektering,erfuldintegreretidetdagligearbejdepåtegnestuen.Herharbrugen afinformationsbaseretkomponenter,rum"ogdataudtræk,givetindbliki3d projekteringensmuligheder. InteressenfornetopBIMiDriftogvedligeholdelsesfasen,udspringersigienunderen over,hvorvidtdeinformationerviindarbejderibygningsmodellerisidsteendekommer bygherretilgodeoghvordandennebliverformidlet.gårinformationernetilspildeved endtprojekteringellerfindesderpånuværendetidspunktprogrammer,derkan videreformidle/dataudtrækkeinformationernetilmanualer/systemermm. Byggebranchenhartidligerehaftetstørrefokuspåstruktureringiprojekteringsfasenog opførelsesfasenendpådriftsfasen,oghvismantageribetragtningatdenstørste økonomiskeposterforbundetmeddriften,burdedettefokustagesmedvidereiden næstefase.derformenerjegatdeterrelevantattageemnetop,ogbelysehvilke mulighederdererpånuværendetidspunktvedbim"støttetdriftogvedligehold. Jegharpåettidligeresemesterarbejdetmed Bæredygtigbyggeri,og Ledelseog kommunikation hvilketogsåfangermininteresse.jegmenerdogattidspunkteter rigtigt,tilatudvideminhorisontogarbejdemedbimsomjegmenerkanværerelevanti forholdtilminefremtidigejobmuligheder. Derforskaldennerapportses,somenundersøgelsetilmigselv,andrestuderendeog fagfolkmedinteresseforbimibyggebranchen,ihvordanmankanudnyttedataudtræk fra3dbygningsmodellertilseneredriftafbyggerier. 6

9 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus 1.1 +Problemformuleringens+spørgsmål+ PåbaggrundafoverståendevilspecialetomhandleimplementeringafIKE"støttetdrift ogvedligehold.problemformuleringentagerudgangspunktietønskeomnyviden,i såveld&vfasenogombrugenafbimbasseretdrift"systemer.dettelederfremtil nedenståendespørgsmålsombesvaresifølgendespeciale. Hvilke(værktøjer(findes(der(på(nuværende(tidspunkt(til(IKT8støttet(drift(og( vedligehold,(baseret(på(3d(bygningsmodeller(og(hvilke(krav(stiller(det(til( byggeriets(parter ( Foratkunnebesvareoverståendespørgsmål,erderherunderopstilletunderområderi punktform,foratoverskueliggøreprojektetsopbygning. BelyseoggennemgånuværendetendenserindenforIKT"støttetD&V,herunder relevanted&vværktøjer. BelysedelovmæssigeaspekterbygherreerpålagtiformafdennyeIKT" bekendtgørelse BelyseprocedurerforsuccesfuldimplementeringafIKT"støttetD&Vsystemer,via dialogmedudvalgtaktør.(aab) Analysereoggennemgåfunktioner/mulighederforudvalgtDriftsystem. BelyseproblemstillingerdererforbundetmeddenyeIKT"bekendtgørelseift. driftsfasen,genneminterviewmedudvalgteaktøreribyggebranchen 1.2 +Afgrænsning+ ImplementeringafIKT"støttetDriftogvedligehold,kanværeforbundetmedstore økonomiskeinvesteringerogvilderfor,væremestfordelagtig,forstørreaktøreri byggebranchen.derfortagerspecialetsanalysedeludgangspunktiaab sarbejdemed udviklingenafsoftwaretildriftsstyringafenellerflereejendomsporteføljer. UndersøgelsenvilderforkunbeskæftigesigmedetudvalgtBIM"softwareFM 1 system, derkansamarbejdemedrevitarchitectureellerudtræksfilerderaf.detteskalikkeses somenfavoriseringafprogrammerne,menskalværemedtilatbelysemulighedernefor implementeringaf3dmodellerietdriftsprogram. Specialettagerikkestillingtilevt.juridiskespørgsmåldermåtteværeiforbindelsemed afleveringafen3dmodel,hverkeniprojekterings"ellerafleveringsfasen.derudover 1FacilityManagement 2Andersen(2008) 3Anne"GreteOlsen(Jun2010) 4NTICADcenter,udbyderafCADprogrammer,herunderMdocFM 5Forefaldendearbejde/opgaver/problemerderopståhenadvejenogløsesnårdeopstår. 7

10 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus tagerspecialetudgangspunktidebygherrerdererunderlagtdennyeikt" bekendtgørelsederudkomiforåret Specialets+teoretiske+grundlag+og+kilder+ Indsamlingafbaggrundsvidenerbaseretpåeksisterendelitteraturomemnet.Bøgerne BIMHandbook(Eastmanel.al.2008)ogHåndbogiFacilitiesManagements (Jensen, 2006)hargivetetgrundlæggendeindblikidenhistoriskeudviklingoganvendtpraksis. Detteersuppleretmedandetbogmaterialeograpporterfratidligere forskningsprojekteromemnet.enandenhovedkildetilspecialeterindhentetpå hjemmesidenwww.detdigitalebyggeri.dk,somerdrevetafbips.hjemmesidenrummer informationogerfaringsbaseretdata,somerfundetbrugbarttildettespeciale.af supplerendehjemmesiderkannævnes.www.bsf.dk,www.mdocfm.dkmm.foryderlige information,henvisedertilkildelisten.. Tilindsamlingafdennyestevidenpåområdeterenrækketidskrifter,debatforummer, gennemsetforaktuelleartikler.deartikler,somblevfundetrelevante,vilblivenærlæst ogiethvisomfang,forenstørrebaggrundsviden,tilsenereanalyserogkonklusioner Specialets+metode,+struktur+og+empiri+ Specialetsprimæredataerindsamletviainterviewmedudvalgteaktører.Dettegiver afhandlingenenkvalitativvinkel,dadervurderesatproblemformuleringenikkekan besvares,vedbrugafeneståendekvantitativdata.intervieweneharderudoveren forhåbningomatgiveetindblikiensuccesfuldimplementeringafikt"støttet byggeri/bygning,somsenerekanbrugestilanalyserogfortolkninger. Intervieweneeranvendtidenkontekstuelleudforskning.Derervalgtatetinterviewer semistruktureret,foratskabehøjfleksibilitetogsamtidigsikrestruktur.forudforet interviewopstillesemner/temaersomønskesafdækket.disseemnersuppleretmedfå underspørgsmåludgørinterviewguiden.størstedelenafspørgsmålenetilet semistruktureretinterviewformuleressåledesløbendeidialogen,hvilketgiver fleksibilitettilatudforskedetaljenitaktmeddissekommertilsyne. (Kvale, n.d.) DenneinterviewformsomSteinarKvalebeskriver,ervurderetegnettilspecialetda metodenopfordrertiltovejskommunikationmelleminterviewerenogdeninterviewet. Dervedkaninterviewerenløbendeudforskedentilegnedevidenitaktmedatden opstår. 8

11 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus SpecialetsempiriskedatastammerfrainterviewmedejendomsadministratorLeifKruse derviasitarbejdeiaabadministrationen,medudviklingafdriftsstrategierogsoftware erfundetbrugbarttil.derudovereraabførerposition,iiktstøttetdriftogvedligeholdi branchen,medtilatgiveetgrundlæggendebilledeafmulighederneforbrugaf3d bygningsmodelleridriftsystemer.derespositionsomudviklerafdereseget driftssystemvildoggiveetunuanceretbilledeafevt.fejl,ogmanglervedprogrammet. Dettevilderforsættekravtilforfatterensevnetilatværekritisk,mendaspecialets undersøgendespørgsmåleratundersøgehvilkemulighederderpånuværende tidspunkterforbrugatikt"støttetdrift,vurderesdetteikkesometproblem. Grundetinterviewetslængde,erkunrelevanteuddragtransskriberetogvedlagtsom bilag.restendelydfilvedlæggesspecialetsomdokumentation. Foretmerenuanceretbilledeafproblemstillingerne,derkanværeforbundetmed afleveringafenfunktionsdygtigdriftsmodeloggenerelikt"vejleding,harinterviewmed projekterendebygningskonstruktørmortenboesendannetgrundlagforvidenombim" projekteringmm.viahansstillingsomikt"ansvarligvedp+parkitekteriaarhus, bidragerhanmedstorvidenpåområdet.hansudtagelsererdogprægetafpersonlige holdningersomsætterkravtilforfatterenskritiskevurderingafhansudtalelser. Detindsamledeteoretiskedata,dannergrundlagforudarbejdelseafspecialetsanalyse ogempiriskeargumentation.detvilsige,atførstundersøgesteorienbagemnetog derefterindsamlesempiriskeerfaringsdatafrainterviewssomtilsidstfortolkesog analyserestilgrundlagfordenendeligekonklusion Videnskabsteoretisk+tilgang+ DetvidenskabsteoretiskeudgangspunktforspecialetbyggerpåEnderudsmodelfor vidensproduktion. 2 Modellenbeståraffiregrundelementerhvorpilenangiver interaktionenimellemelementerne,ogdeanalyserderkoblerelementernesammen. 2Andersen(2008) 9

12 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus Figur%1:%Enderudes%model%for%vidensproduktion% Arbejdsprocessenerenkontinuerligproces,hvoridefireelementerergensidig afhængigafhinanden.dettemedfører,atderarbejdesmedflereelementerpåsamme tid,hvorvedderløbendeopnåsnyviden.dettekanføretilnyefortolkningerogen ændretforståelseafhelheden.deteoretiskeværktøjertilpasseseksempelvis kontinuerligtfor,atoptimereanalysedelenogdervedisidsteendeopnået fyldestgørendesvarpåproblemformuleringen.derforvilspecialetvidenskabsteoretiske vinkelværeprægetafenderudesmodelforvidensproduktion,daderiundersøgelsenvil blivegjortbrugafdennemodeltilatproducereviden.dettebetyderligeledesat problemformuleringenvilblivesatienteoretisk,analytiskogkonkluderendekontekst Rapportens+Struktur++ Specialetsstrukturerknyttetoptilfremgangsmådenirapportguidefor bygningskonstruktøruddannelsen 3.Enoverskueligundersøgelsesprocesforenempirisk afhandling,dererudarbejdetspecifikttilformålet. Specialeteropdeltefter3"delingssystemet.Iførstedelpræsenteresemnevalgog problemformuleringefterfulgtafmetodevalg,ogstruktur. Hovedafsnittendeersomudgangspunkt,opdeltmedenproblemstilling/undersøgelse, somudfraetteoretiskgrundlaganalyseresogfortolkes.idenførstedelaf hovedafsnittetindsamlesdennødvendigeteoretiskedataderskaldannegrundlagfor viderebearbejdelseafspecialetsproblemformulering.herefterindsamlesden empiristiskedatasomisidstedelafhovedafsnittetanalyseresogdiskuteres. 3Anne"GreteOlsen(Jun2010) 10

13 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus Densidstedelafrapportenomhandlerbesvarelseafproblemformuleringen,hvordet teoretiske"ogempiriskegrundlagsammenkoblestildenendeligekonklusion.deter ligeledesherdenkritiskevurderingafresultatetviblivesatireliefsammenmed fremgangsmåden. % Figur%2:%Diagram%over%specialets%struktur%

14 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus 2 Begreber+inden+for+drift+og+vedligehold+ DetteafsnitbeskrivernuværendetendenserindenforområdetIKT"støttetD&V,på baggrundafindsamletvidenfrabøgerogartikler.detskalgiveenintroduktiontil relevantebegreberogetindblikideteoretiskemulighederforintegrationaf bygningsinformationsmodeller(bim),begrebetfm,ifc"format,bygningsklassifikation ogcomputeraidedfacilitiesmanagement,ibyggerietsdriftsface.detteskaldanne grundlagetforsenereanalyser,fortolkningerogkonklusioner.detteafsniterderforden førstedelafdetredegørendeafsnitforspecialet Facilities+Management(FM)++ DetengeskebegrebFacilitiesManagement(FM),begyndteførstsitindpasiDanmarki omkring1990.derfindesmangeforskellige,formuleringeraffm"definitioner,mendet mestcitereredestammerfradetamerikanskekongresbibliotekoglyderfølgene. Praksismedkoordineringafdenfysiskearbejdspladsmedmenneskerogarbejdeien organisation:integrererprincipperfravirksomhedsadministration,arkitektur adfærdspsykologiogingeniørvidenskab (Jensen, 2006, p.12) FM"funktionerbeskrivesoftesomsammenspilletmellemmedarbejdere, arbejdspladsensfaciliteterogvirksomhedensmålsomillustreretpåfigur2. Figur% 3:% Facilities% Management% i% relation% til% virksomhedens% hovedelementer% (Håndbog% i% FM% Per% Anker%Jensen)% 12

15 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus FacilitiesManagementerderforikkekunetstyrringsredskabderbliverbrugttildriftaf byggerier,menbegrebetfindesogsåindenforandrebrancher.fmerkoordineret styringafalleforfysiskeogteknologiskestøttefunktionerivirksomhedensprimære arbejdsprocesserogbliverdefinereti3punkter: Ejendommeoglokaler Informationsteknologi Interneservices Detdækkersåledesovermangeandrefunktionerenddriftogvedligeholdafbygninger f.eks.arealforvaltning,receptionsfunktion,sikkerhed,kantinedriftogrengøring.imange virksomhedererfm"opgaverudliciterettilunderleverandørerellertilselvstændige forretningsenhedersomvistpåfigur3 Figur%4:%FM?funktion%i%forhold%til%virksomhedens%kernefunktioner%(Jensen%2006)% FMersåledesetforsøgpåatsamledecentraleogustruktureredestøttefunktioner,for dervedatopnåøgeteffektiviseringgennemøgetstrukturogstordriftsfordele. (Bips, 2007) DettespecialeomhandlerFMmedtankepådriftafbygningerogvilderforikketage stillingtilandenbrugaffacilitiesmanagement. 13

16 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus Computer+Aided+Facilities+Management(FM)+ CAFMerbetegnelsenforIT"systemer,somunderstøtterarbejdetmedFM.De applikationerderarbejderspecifikmeddriftogvedligehold,betegnesoftesom ComputerizedMaintenanceManagementSystems(CMMS) MarkedetforCAFMsystermererspredtmedmangeleverandører.Detteskyldesenøget efterspørgselpåmåderatstrukturereogeffektiviseredriften,ogudnyttelseafbim implementeretdata.enoptimeringpåområdetkanskabestoreværdierogspare udgifterfordeforskelligebygningsejereogbygningsadministratorer. Størstedelenafdisseprogrammereropbyggetomkringdokumentbaserededatabaser, baseretevt.medreferencetilcad"tegninger.detteeretudtrykfortraditionelfm systemer,derhardrejetombedrestrukturpå,ogminimeringafdeøkonomiskeudgifter tilstøttefunktioner. AftraditionelleFM"programmerkannævnesMainManagersommed9400brugerei Danmark,erdetmestanvendteIT"system(DanskFacilitiesManagementnetværk2012) Programmetharmereen20årserfaringogmåderforbetegnessomdenstorespillerpå markedet.mainmanagergørdogikkebrugaftilkoblingaf3d"modeleringideres system,ogerderforikkefundetaktuelttildettespeciale Udviklingpåområdetbetyderdog,atflereprogrammerudbyggesmedmulighedfor tilkoblingafbim"modelforatimporteredatavedr.bygningsdeleoggeometri. ForfuldudnyttelseatBIM"modellenkandetværeproblematiskatCAFM"systemerne ikkearbejderdirektesammen.detteermedvirkendetilatmodellenikkebliver opdateret,itaktmeddriftsmæssigeændringerforetages,ogderforbliverforældet. Ienkeltesystemererdermulighedforatskabedennesammenhængmellem driftssystemog3dmodel,såledesopdateringerfradriftensynkroniseresmedmodellen, hvorvedinformationsspild,idensamledebygningsdokumentationbegrænses. AfaktuelleIT"systemerderunderstøtterCAD"platforme,kannævnesArchiFMog MdocFM.FællesfordisseeratdriftsdatalagresiCAFM"systemetsdatabasemed referencetiletellerflereelemeteribim"modellen,somdervedkanudtrækkedatatil driftssystemerne.dissedatakanf.eks.værearkiveringaffysiskeplaceringindien eksternudgaveafbimmodellen,hvorfradetsåermuligtateksporteretilenvifteaf formater,herunderifc.

17 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus BrugenafCAFMsystemerbenyttesiD&V"organisationertilatorganiseredeløbende D&V"opgaver,samtatholdestyrpåhistoriskesåvelsomplanlagteD&V"aktiviteterder erknyttettildriften. DeflesteCAFMsystemeromfatter: Bygningsforvaltning Arealforvaltning Tilhørendeøkonomistyring % Figur%5:%Diagram%over%CAFM%kerneområder% ForatfådetoptimaleudafdissesystemerskalBIMmodelleninkluderedeelemeter, somanvendesifm.detvilsige,brugere,inventar,arkiver,iktserviceogøvrige leverandørydelser.udfradissedatakanderudtrækkesrapportertildriftafrum, indlæggesplanerforperiodiskvedligeholdafbygningsdelemm. SomnævnttidligerefindesderflereleverandøreraffunktionsdygtigeCAFMsystermer. SpecialettagerudgangspunktietafdeførendeCAFM"systemerMdocFM,foratvise mulighederneforimportafbygningsdatafrabimmodellenidriftssystemer. 15

18 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus MdocFM+ MdocFMerNTI 4 udgaveatetit"baseretdriftogvedligeholdelsesprogram.produktet somdetserudidageretresultaltafensammensmeltning,af2tidligefacilities managementsprogrammer,logfmogmdoc.medsammenlægningenslutternti" CADcentersigtilringenafudbyderederkanleverenkompletløsningtilbyggeriet,fra deførsteskitserafbyggeriet,tilvedligeholdelseogdriftafdenfærdigebygning. (MdocFm, n.d.) Programmettilbyderblandtandetmulighedforhåndteringaf: Planlagtvedligehold Adhoc 5 vedligehold Udtrækningafarealerfrategningerog3Dmodeller Dokumenthåndtering Driftsregnskab,herunderrekvisitionerogfakturaer MdocFMfungereisamspilmedRevitArchitecture,ogharidenforbindelsemulighedfor atimporterebygningsdatafraenellerflerebygningsmodellerindidriftssystemet. MdocFMlagrersinedatasåsomrumskemaer,udtrækafarealer,vialinkstilen bygningsdelellertegning.dettekananvendestilatlokaliseredenfysiskeplaceringafet arkivellerenbygningsdel,ligesomdeterenmulighedatviseengrafiskvisningaf bygningsmodellen,tilatskabeoverblikoverf.eks.lejlighedsplaner,arealoversigtmm. Figur%6:%Eksempel%på%grafisk%visning%af%objekter%i%MdocFM(www.mdoc.dk)% 4NTICADcenter,udbyderafCADprogrammer,herunderMdocFM 5Forefaldendearbejde/opgaver/problemerderopståhenadvejenogløsesnårdeopstår. 16

19 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus CAD"integrationengivermulighedforatrettearealerdynamiskviaførnævntelinksog registreringafrumogarealertilbrugtilidriftssystemet.dettegiveradgangtilde relevantetegningsmateriale,oggivermulighedforatændreevt.ændringerdirektei driftssystemet. Programmetsbrugerfladeervistpåfigur5ogeropbyggetiformogfunktionsom Windowsbasered serverOutlook(www.mdoc.fk).Tilvenstresesdeforskellige fanebladehvorvedbrugerenkanskifterundtiprogrammetsfunktionerogderved indarbejdedestamdataderernødvendigfordriftafenellerflereejendomsporteføljer. Figur%7:%Brugerflade%i%CAFM?systemet%MdocFM% UdoverdetcentralestyresystemtilbyderMdocFMogsåmobileapplikationertil mobilenhedersomtelefoneroghåndholdtetablets.dissegivermulighedforatmedtage MdocFMmedimarkentilf.eks.bygningssyn,grafiskovesigtmedlinkstildataog dokumenterimdocfm,ogdervedundgå,evt.misforståelserderkanværeforbundet medtraditionelpapirarbejde. 2.3 Bulding+Informaition+Modelling(BIM)+ BegrebetBIMeropståetsideløbendemed,atflereelementeribyggeriets programmerings ogprojekteringsfaceerblevetdigitaliseret.detteersketitaktmed arbejdsværktøjer,somcomputeraideddesign(cad)mfl.harfundetanvendelsei opbygningenafenbygningsmodel. 17

20 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus BIMerenintegreretarbejdsmetodetilatdigitaliserebyggeprocessen,igennemhele byggerietslivscyklus,fraidetilnedrivning,vildigitalebygningsmodellervære omdrejningspunktforallebyggerietsparter.bimbådesessommodelogarbejdsmetode ogbetyderettætteresamarbejdemellemparterogaktørerderdeltageriprojektet. VedatanvendeenenfællesBIM"modelgennemhelebyggeprocessen,ogbyggevidere pådenne,undgåsderdobbeltarbejdemedgenoptegning,nårmodellenoverdragestil andenaktør.dekommunikationsmæssigefordelevedanvendelseaffællesbim"model fremfortraditionelprojekteringsespåfigurenherunder. Figur%8:%Kommunikation%mellem%byggeriets%aktører%med%(th.)%og%uden(tv.)%anvendelse%af%BIM.% Vedatindsamlebrugbareinformationeriénogsammemodel,bliverdetlettereat forudsigeproblemer(kollisioner,bygbarhedo.lign.)såledesatopførelsesfasenkan gennemføresmereeffektivt,ogmedetbedreogforventeligtbilligereproduktsom resultat.desudenkan3dafbildningerafbyggerietskabestørresikkerhedforat byggerietleveroptilbygherrensforventninger. SomtidligerenævntstårBIMfor:BuildingInformationModeling,ogispecialets konteksterdetsærlig I et derervigtigt.kernenibimerindarbejdelseaf informationeribyggeprojektet,ogdervedgøredemmeretilgængeligforalleaktører. Vedprojekteringkandetteforegåvedatindarbejdesåkaldtemetadata 6 ogdervedgøre modellenmereintelligent.dervedkandatagenbrugesigennemprojekteringsfaserneog tilsidstendeibygherrensdriftssystemer. 6Tekniskemetadataerdata/informationeromandreinformationer 18

21 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus Industry+Foundation+Classes(IFC)+ IFCerenåbendatastrukturfor,hvordaninformationeromenhverdelafbyggerikan repræsentereselektronisk.formatetersåledesenneutralkommunikationderkan udvekslespåtværsafbyggerietsaktører,uafhængigtafdetenkelteprogramsfilformat. (Bips, 2007) Informationerdererindarbejdetibygningsmodellen,kanefterfølgendeværetil rådelighedforandreaktører,somkangenbrugedisseinformationertilderes arbejdsprocesser.informationenfavnersåveldefysiskeobjekter(vægge,vinduer, ventilationsføringermm.)sommængdeudtrækfrarumskemaermm.mange programmertilbygningsmodelleringoganalyseunderstøtterpånuværendetidspunkt udvekslingviaifcogerderfordetmestanvendteformattilafleveringafen3d bygningsmodeltild&v. UdviklingenafIFCformatetharståetpåoverenlængereperiode.Detskerfor rammerneafiai,internationalallinceforinteroperability,etinternationaltnon"profit samarbejdemeddeltagelseafbyggeindustrier,rådgivere,softwareleverandørerog forskningsinstitutioner.deresarbejdebeståriatudbredeifcogdervedfremme kommunikation,produktivitet,tid,omkostninger,ogkvalitetigennembyggeriets samledelivscyklus.(bips, 2007) 2.5 Opsummering++ Somdeterbelystiforgåendeafsnitkandetkonkluderesatderpånuværendetidspunkt findesbrugbareværktøjertilikt"støttetdriftogvedligehold.vedintroduktionafbim somarbejdsværktøj,erdetmuligattilføjeinformationtilen3dbygningsmodelsom dervedfårøgetværdiforbygherrentildenseneredrift.denneværdikanhan implementererietcafm"system,somf.eks.mdocfmfranti.hervedkanenbygherre sikrestørrestrukturogeffektiviseringvedbrugafcafm systemeriforholdtilandre dokumentbaseredriftssystemer.tilatunderstøttedissecafmsystemererfilformater IFCudviklet.Ideenmeddetteformateratskabeetuafhængigtformatderkanlæsesi allesystemer,ogpådennemådeikkefavorisereenkeltecad"programmer. + 19

22 "Bachelorprojekt7.semester "NielsJensen "Studienr "Afleveringsdato25.okt.2013 Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUniversityAarhus IKT4bekendtgørelsens+lovmæssige+aspekt+ Detteafsnithartilformålatbelysedelovmæssigekrav,bygherreerpålagtiformafden nyeikt"bekendtgørelse,udfraaktuelleartiklerogiktvejledninger.detteskalbelyse deovervejelserenbygherreskaltagestillingtiliopførelsenafetoffentligtstøttet byggeri,ogdannegrundlagforsenereanalyserogkonklusion IKT4bekendtgørelsen+nr Den1April2013trådtedennyeIKTbekendtgørelseforoffentligbyggeriikraft.Medfå undtagelseromfatterdennyebekendtgørelse;altoffentligtbyggeriogikkekunstatslige somdenhidtidige.undtageterkommunaleogalmeneboligforeningsbyggeriermeden byggesumpåunder20mio. Dedigitalebygherrekravomfatterenrækkekrav,fordeltpåfølgendeområder: IKT"koordinering Håndteringafdigitalebyggeobjekterogprojektweb Anvendelseafdigitale,objektbasseredebygningsmodelleriforbindelsemed projektkonkurrencer,projekteringogudførelse Digitaltudbudogtilbud,herunderudbudmedmængder Digitalleverancevedbyggerietsaflevering Digitalmangelinformation.(www.bygningsstyrelsen.dk) Denmereomfattendebekendtgørelsefårbetydningpåenlangrækkeområder, herunderogsåkonkurrencefasenhvormaniprojekteringenfåretuomgængeligkravtil digitaliseringafmarkantflerebyggerier.disseøgedekravviltvingebygherretilatvære bedretilatvurdere,hvaddergivermeningiforholdtildeforskelligetyperafbyggerier ogkonkurrencer. IKT4bekendtgørelseneretpolitiskkravtilstandarderindenfordigital informationidetoffentligebyggeri.formåletmedbygherrekraveneerat trækkeit4anvendelsenibyggerietfremgennemensartedekravfrade offentligebygherrer,såbranchenkanhøstefordeleafit4investeringerne gennemstandardiseringoggenbrugafdata (Bjerrring, n.d.) Flereafdenyeparagrafferidennyebekendtgørelse,tvingerbygherretilattagestilling tilhvilkeinformationsdataderskalindarbejdesimodellen,ogpåhvilketniveau.f.eks. skalbygherrestillekravom,atdigitalebyggeobjektergennemhelebyggesagenskal 20

[RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER

[RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER 04-05-2015 Bygningskonstruktøruddannelsen Nikolaj Reuss Dideriksen Bo Kolman VIA University College, Aahus Halmstadsgade [RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER TITELBLAD Rapport titel: Rapport 4.

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

7 SEMESTERS SPECIALE

7 SEMESTERS SPECIALE 7 SEMESTERS SPECIALE IMPLEMENTERINGEN AF BIM PROJEKTERING 7 semesters speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Kirsten Sommerlade Mikkel Møller Terkelsen Via University College Campus Horsens

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

Vi starter med BIM i Konkurrencer.

Vi starter med BIM i Konkurrencer. Klima- Energi- og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen - BYGST ved Marianne Thorbøll - projektleder 4. november 2013 BYGST implementering af BIM i konkurrencer. Hos BYGST vil vi sikre en projektgennemførelse

Læs mere

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF IKT-REGLERNE 18. marts 2014 1 Morten Steffensen IKT-koordinator/specialkonsulent, Analyse&Udvikling, Team IKT/data Sikre værdiskabende

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen AUGUST 2014 Mona Jensen SPECIALE, TEKSAM VEJLEDER: JONAS EGMOSE ROSKILDE UNIVERSITET ADFÆRDSÆNDRING FOR ØGET GENANVENDELSE KILDESORTERING I HJEMMET EFFEKTEN af en flyer. Optimering af adfærdsændrende kampanger

Læs mere

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark 22. april 2012 Clars Danvold Arkitekt, IT-projektleder DATO: 01-05-2012 1 Landets største ejendomsvirksomhed 1 mio. m 2 statsejendomme

Læs mere

Klare krav )l dri,sdata allerede i udbuddet

Klare krav )l dri,sdata allerede i udbuddet Klare krav )l dri,sdata allerede i udbuddet Helle Ravn og Kim Jacobsen hera4@ucl.dk og kj@k- jacobsen.dk bips konference 2014 15. september 2014 - spor 1, auditorium 1 UCL - University College Lillebælt

Læs mere

Implementering af bips A104 hos DTU

Implementering af bips A104 hos DTU Implementering af bips A104 hos DTU Baseret på bips A104 dokumenthåndtering, udgivet juli 2012 Anita Dalgaard BIM koordinator DTU Campus Service anida@dtu.dk bips konference 16. september 2013 Implementering

Læs mere

Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + 04#06#2013 6.Semesterforår2013 BjarneSteffensen MortenBuusNielsen Titelblad+!

Læs mere

Bachelorprojekt. Alarm&Management&på&Odense&Kraftvarmeværk

Bachelorprojekt. Alarm&Management&på&Odense&Kraftvarmeværk Bachelorprojekt Titel: AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Navn og studienr. Dennis Dunai Christiansen, 0105246 Lars Jensen, 0108001 Simon Dietz Fuglsang, 0107087 Vejleder: Philip Max Cossen Uddannelsesretning:

Læs mere

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit VIA UNIVERSITY COLLEGE AARHUS Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit Morten Aaskov 26-11-2012 TITELBLAD TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE SPECIALE TITEL: VEJLEDER: Stig Ilkrone FORFATTER: Morten Aaskov

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN Uddannelse: Bygningskonstruktøruddannelsen Navnet på projektet: Sikkerhed på byggepladsen Forfatter: Olivier Grand Vejleder: Sigurður Ólafsson Skole:

Læs mere

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Konkretisering af digital aflevering til drift Projektets

Læs mere

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.!

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.! Big!data! Gruppe7,HusP10 FrederikThordalJørgensen SouphianIramdane ChristofferBolvigThomsen MartinBeckerNilsson NikolajSteffensen RasmusBjørkOlesen! Vejleder:!KennethHansen Studienr.:55889 Studienr.:56140

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

VDC i udførelsen 25.10.2014

VDC i udførelsen 25.10.2014 VDC i udførelsen 25.10.2014 Frederiks Plads 25.10.2014 Konstruktørdag 1 Agenda - IKT hos NCC - BIM i en konservativ branche - BIM/VDC hos NCC - Samarbejdsformer - Værdi af VDC hos NCC - Opsummering - Spørgsmål

Læs mere

BIM. - Et værktøj til bedre Projektering

BIM. - Et værktøj til bedre Projektering 7. semester afgangsspeciale Afleveret d. 28. november 2011 Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College Campus Horsens BIM - Et værktøj til bedre Projektering Jesper Bredkær-Sørensen Stud. Nr.124365

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF FASERNE I UDARBEJDELSEN AF EN DANSK-HISTORIEOPGAVE (se dog særlig manual) EN SRO ET STUDIERETNINGSPROJEKT (SRP) TRIN FOR TRIN HVERT TRIN HAR EN SIDE I DENNE GUIDE. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FOR DENNE GUIDE

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

CCS i praksis i Hillerød Ejendomme

CCS i praksis i Hillerød Ejendomme CCS i praksis i Hillerød Ejendomme 48.000 daglige kunder Rum til byens liv Vi understøtter kommunens aktiviteter med funktionelle, tidssvarende og attraktive fysiske rammer. Vi er en helt almindelig gennemsnitlig

Læs mere

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet NTI CADcenter A/S www.mdoc.dk Agenda Kort om Mdoc løsningen og forretningsmæssige gevinster Mdoc platformen ved Anna Sørensen Mdoc gennemgang af

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips

Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips Temaer Hvilke produkter er kommet ud til medlemmerne det sidste år Hvilke projekter er sat i søen, og hvilke produkter er på vej Oversigt over bips fora og lidt

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

ØKONOMI JURA PROJEKTSTYRING OVERBLIK TEORI PRAKSIS PROJEKTFORLØB. IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013-14 Indhold

ØKONOMI JURA PROJEKTSTYRING OVERBLIK TEORI PRAKSIS PROJEKTFORLØB. IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013-14 Indhold IKT i Danske Indhold 1. Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD...? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2. Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse med IKT

Læs mere

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Digitalt udbudsmateriale Opstart af firma midt i finanskrisen

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed

bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed Hvordan håndteres forandringer i små og mellemstore virksomheder, således at virksomhedens langsigtede strategier

Læs mere

Second screen og forbrugeraktivering

Second screen og forbrugeraktivering Second screen og forbrugeraktivering Nye kommunikationsmuligheder med tv-reklamer og digitale medier Second screen and consumer engagement New communication activities with TV commercials and digital media

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

IT på Byggepladsen - Hvordan går det?

IT på Byggepladsen - Hvordan går det? IT på Byggepladsen - Hvordan går det? Principper i financieringen af aktiviteterne Vitus Bering Ingeniøruddannelserne Bygningskonstruktører Byggeteknikere Kort og landmåling Teknisk skole Aalborg Universitet

Læs mere

Grontmij. Informationsmøde, De selvejende institutioner. Projektleder Jeanette Johansson Aarhus 24. marts 2015

Grontmij. Informationsmøde, De selvejende institutioner. Projektleder Jeanette Johansson Aarhus 24. marts 2015 Copyright 2012 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Informationsmøde, De selvejende institutioner 1 Projektleder Jeanette Johansson Aarhus 24. marts 2015 Musikhuskvarteret - Aalborg Gødstrup Hospital

Læs mere

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter De relevante projektdeltagere er de parter, der i et traditionelt papirbaseret system kommunikerer skriftligt, dvs. sender breve, tegninger, faxer og sender mails. Primære parter (fx bygherre, rådgiver,

Læs mere

BIM-Manager. Ny uddannelse bliv klædt på til BIM på 3 dage!

BIM-Manager. Ny uddannelse bliv klædt på til BIM på 3 dage! BIM-Manager Ny uddannelse bliv klædt på til BIM på 3 dage! BIM g 3D-mdellering er fremtiden i byggeriet. BIM (Building Infrmatin Mdeling) kan være med til at frebygge mange af de tvister g fejl, sm pstår

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG

CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG Medvirkende i projektet Aktive i implementeringen: Flemming Vestergaard,

Læs mere

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Samarbeid for økt effektivitet og mer kompetent FM Poul Henrik Due COWI og Dansk Facilities Management netværk Disposition Præsentation Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Resultater

Læs mere

Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering

Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering IKT-Leder Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER BLIV IKT-LEDER Bliv professionelt uddannet af Byggeriets Ledelsescenter

Læs mere

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Kontraktbilag 8 IKT ydelsesspecifikation Region Midtjylland DNU Det Ny Universitetshospital

Læs mere

Gentoftes kommentarer og overvejelser. Bygningschef ark maa Peter Hauch Gentofte Kommune

Gentoftes kommentarer og overvejelser. Bygningschef ark maa Peter Hauch Gentofte Kommune Gentoftes kommentarer og overvejelser Bygningschef ark maa Peter Hauch Gentofte Kommune Bygningsforvaltning eller FM? Gentofte Kommunes bygninger i tørre tal 296 +/- bygninger eller bebyggelser Ca. 500.000

Læs mere

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Dato: 2. juli 2008 J.Nr. 07.01 KJN/ToS/pso Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Specialebeskrivelsen hører til Studieordning

Læs mere

center for produktivitet i byggeriet

center for produktivitet i byggeriet center for produktivitet i byggeriet Metode og struktur for informationsniveauer cuneco en del af bips 2 Projektgruppen Kristian Birch Pedersen, Exigo Consult ApS Eigil Nybo Gert Jespersen, NCC Construction

Læs mere

Semesterbeskrivelse 4. BK

Semesterbeskrivelse 4. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 Semesterbeskrivelse 4. BK Gældende fra januar 2012 Revision 20-01-2014 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Planlægning. Før og under byggeri. Michael Lind Christensen Studienummer: 17 86 34

Planlægning. Før og under byggeri. Michael Lind Christensen Studienummer: 17 86 34 Planlægning Før og under byggeri Michael Lind Christensen Studienummer: 17 86 34 Bygningskonstruktøruddannelsen 7.semester - Speciale Vejleder: Anne Marie Herforth VIA University Collage 7.Semester - Udførende

Læs mere

Modeller på kollisionskurs

Modeller på kollisionskurs Modeller på kollisionskurs Kollisionskontrol af BIM modeller Forfatter: Thomas Lykkebo Vejleder: Sigurður Ólafsson Afleveret: 26.11.2012 7. semester speciale - Bygningskonstruktøruddannelsen - VIA University

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Semesterbeskrivelse 2. BK

Semesterbeskrivelse 2. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 Semesterbeskrivelse 2. BK Gældende fra januar 2012 Revision 20-01-2014 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre

Læs mere

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Fundament Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Byggeri de færdige resultater efter 3 år De

Læs mere

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT 2/14 Vejledning til entreprenøren 31-12-2008 Anvendelse af IKT INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund...3 Krav 1: Brug af projektweb i byggeprojekter...4 Krav 2: Projektweb-løsningen...5

Læs mere

Koordineringsrådet: Møde 4 København 07/12-2011 - Referat

Koordineringsrådet: Møde 4 København 07/12-2011 - Referat Koordineringsrådet: Møde 4 København 07/12-2011 - Referat Tidspunkt: 07. december 2011, kl. 10:00-14:00 Sted: Vært: Deltagere: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM 3 HÅNDTER EJENDOMME, ORGANISATIONER OG AFTALER ONLINE Caretakerfm står for CaretakerFacilitiesManagement og er et it-værktøj,

Læs mere

LEAN og BIM Praktiske erfaringer

LEAN og BIM Praktiske erfaringer Praktiske erfaringer LEAN Fastlæg og optimer værdier Gennem processer som skaber værdien Reducere spild Pull ikke push Løbende forbedringer PAGE 2 Hvad er BIM BIM = Bygnings Informations Modeller buildingsmart

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Klassifikation af bygningsdele. April 2013

Klassifikation af bygningsdele. April 2013 Klassifikation af bygningsdele April 2013 2 Projektgruppen og faglig sparring Martin Uhre Mandrup COWI Kenneth Asbech NIRAS Lars Z. Hansen ALECTIA Jakob Alfast JAKON Bent Feddersen RAMBØLL Ole Bruun Pedersen

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Navn

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Navn Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Uddannelse Speciale Navn Data og Kommunikation IT-Supporter Uddannelsen er en erhvervsuddannelse, der gennemføres efter reglerne for individuelt tilrettelagt

Læs mere

IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering

IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER BLIV IKT-LEDER Bliv professionelt uddannet af Byggeriets Ledelsescenter

Læs mere

Bilag H - Besvarelse af kravspecifikationen

Bilag H - Besvarelse af kravspecifikationen Bilag H - Besvarelse af specifikationen I tilbudsbesvarelsen redegøres for ene i specifikationen i bilag 2. Tabellernes nummer og overskrift refererer til numre og overskrifter i bilag 2. 5.1. Den tekniske

Læs mere

SBi-anvisning 220 Lysstyring. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 220 Lysstyring. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 220 Lysstyring 1. udgave, 2008 Lysstyring Claus Reinhold Steen Traberg-Borup Anette Hvidberg Velk Jens Christoffersen SBi-anvisning 220 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder

AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder Anders Kabel, Bam-bus Martin Profit Jakobsen, BASIT ApS Workshop program Introduktion til problemstillingen Informationsteknologi

Læs mere

NTI CADcenter A/S Telefon: 70 10 14 00 www.nti.dk Værløse Ringsted Vejle Aarhus Aalborg

NTI CADcenter A/S Telefon: 70 10 14 00 www.nti.dk Værløse Ringsted Vejle Aarhus Aalborg Velkommen til BIM Universe 2014 NTI CADcenter A/S Hvorfor er vi her BIM Universe Programmet Programmet Dag I giver et overblik over vigtige områder Dag II er mere teknisk og ændret i år, således at cases

Læs mere

Den gode projektopgave

Den gode projektopgave Den gode projektopgave Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indhold Opgavens dele placeres således:... 3 Titelblad/ forside...

Læs mere

IMPLEMENTERINGEN AF REVIT DEN GODE TEMPLATE

IMPLEMENTERINGEN AF REVIT DEN GODE TEMPLATE 2011 IMPLEMENTERINGEN AF REVIT DEN GODE TEMPLATE 7. semester speciale bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College, Campus Horsens Af: Jesper Engvang Steensen Studie nr.: 124685 Vejl. Kirsten

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2014 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Vedligehold

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management?

Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management? Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management? Hvem er jeg? Biolog fra Københavns Universitet i 1999 med speciale i lokal Agenda

Læs mere

IKT-LEDERUDDANNELSE. Uddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER

IKT-LEDERUDDANNELSE. Uddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER IKT-LEDERUDDANNELSE Uddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER BLIV IKT-LEDER Bliv professionelt uddannet af Byggeriets Ledelsescenter

Læs mere

Den gode projektopgave til MDU

Den gode projektopgave til MDU Den gode projektopgave til MDU Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Erhvervsakademi Aarhus, 2013 Opgavens dele placeres således: Titelblad/forside. Indholdsfortegnelse. Bilagsoversigt.

Læs mere

Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem

Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem NTI CADcenter konference bips Byggeriets IKT- specifika-oner En revideret udgave udkommer, når den nye bekendtgørelse træder i

Læs mere

MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen

MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen MERE VÆRDI FOR PENGENE Få mere værdi for færre penge med effektiv space management, digital drift og vedligeholdelse.

Læs mere

STYRING ER PENGE. En undersøgelse af, hvordan AB 92 anvendes som et økonomisk styringsværktøj ved mellemstore hovedentreprenører. Kasper Hasle Laursen

STYRING ER PENGE. En undersøgelse af, hvordan AB 92 anvendes som et økonomisk styringsværktøj ved mellemstore hovedentreprenører. Kasper Hasle Laursen STYRING ER PENGE En undersøgelse af, hvordan AB 92 anvendes som et økonomisk styringsværktøj ved mellemstore hovedentreprenører Kasper Hasle Laursen Speciale 7. semester, bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

2015-02-17. bim survey 2014. rapport

2015-02-17. bim survey 2014. rapport bim survey 2014 rapport Indhold < Forrige side Næste side > 2 Indhold Indledning...3 Sammenfatning...4 Om undersøgelsen...5 Resultater... 7 1. Brugen af tegninger, modeller og beskrivelser... 7 bips Lyskær

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Den digitale vej gennem byggeriets faser arbejdsudkast pr. 17. august 2011

Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Den digitale vej gennem byggeriets faser arbejdsudkast pr. 17. august 2011 Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Den digitale vej gennem byggeriets faser arbejdsudkast pr. 17. august 2011 Siden sidst: Input fra interessentworkshoppen i februar 2010 Dansk Byggeri: Det

Læs mere

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT 2014 Tidsplan Oversigt over forløbet af SRP s. 3 Indholdsfortegnelse Sådan arbejder du med studieretningsprojektet s. 4 Område og opgaveformulering s 4

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri. April 2013

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri. April 2013 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri April 2013 1 Udgivet af Bygningsstyrelsen April 2013 ISBN elektronisk 978-87-93013-01-8 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Kliniske retningslinjer hvordan

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

HØJSKOLE VEJLEDER: OPLAG: SIDETAL

HØJSKOLE VEJLEDER: OPLAG: SIDETAL TEKNISK MERKANTIL HØJSKOLE IMPLEMENTERING AF KVALITETSSYSTEM Forfatter: Vejleder: Regner Bæk Hessellund Bygningskonstruktøruddannelsen 7. semester speciale VIA University College, Campus Horsenss Aflevering:

Læs mere

Vandinstallationer dimensionering. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad

Vandinstallationer dimensionering. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad Vandinstallationer dimensionering Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad SBi-anvisning 235 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Vandinstallationer dimensionering Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104)

Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104) Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104) Charlotte Lund-Poulsen Arkitekt maa. Holm & Grut Arkitekter clp@holm-grut.dk 1 A104 kort fortalt Mappestruktur i ringbind Mappestruktur digitalt

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3 København - REFERAT

Bestyrelsesmøde 3 København - REFERAT Bestyrelsesmøde 3 København - REFERAT Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2013, kl. 10:00-13:00 Sted: Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) Aalborg Universitet København (AAU) A. C. Meyers Vænge 15 2450

Læs mere

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management Foto: istockphoto Medlem af DILF eller DFM: 1.250 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. Temadag Den 14. april 2008 SAS Scandinavia Hotel København Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver

Læs mere