TEKNOLOGISK INSTITUT. Sport - og sportsrelaterede oplevelseserhverv som vækstmotor for nye erhvervsuddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNOLOGISK INSTITUT. Sport - og sportsrelaterede oplevelseserhverv som vækstmotor for nye erhvervsuddannelser"

Transkript

1 TEKNOLOGISK INSTITUT Sport - og sportsrelaterede oplevelseserhverv som vækstmotor for nye erhvervsuddannelser Analyse og Erhvervsfremme Marts 2010

2 Indhold 1. INDLEDNING ANALYSENS BAGGRUND OG FORMÅL ANALYSENS METODE OG DATAGRUNDLAG KONKLUSIONER DEN DANSKE SPORTSSEKTORS UDVIKLING OG UDDANNELSESUDBUDDET RETTET MOD SEKTOREN MULIGE UDVIKLINGSOMRÅDER OG KOMPETENCEPROFILER MED BEHOV FOR UDDANNELSESDÆKNING DEFINITION OG AFGRÆNSNING AF SPORTSSEKTOREN DEFINITION AF BEGREBET "SPORT" "TRADITIONEL", ERHVERVSØKONOMISK AFDÆKNING AF SPORTSSEKTOREN UDVIDET AFGRÆNSNING AF SPORTSSEKTOREN I OPLEVELSESØKONOMIEN SPORTSSEKTORENS SUBSEKTORER OG DERES OPLEVELSESØKONOMISKE POTENTIALER OFFENTLIG ORGANISERING OG FINANSIERING AF SPORT OG IDRÆT DEN FRIVILLIGE IDRÆTSSEKTOR (ORGANISATIONER OG FORENINGER) PROFESSIONELLE SPORTSKLUBBER KOMMERCIELLE UDBYDERE AF SPORT OG IDRÆT MEDIER OG SPORTSRELATEREDE MEDIEPRODUKTER SPORTSUDSTYR BYGGERI OG DRIFT AF IDRÆTSFACILITETER DEN DANSKE SPORTSSEKTORS UDDANNELSESSYSTEM OFFENTLIGT UDBUDTE/STØTTEDE UDDANNELSER "CIVILSAMFUNDET": DEN ORGANISEREDE IDRÆTS UDDANNELSER MARKEDET: PRIVATE/KOMMERCIELT UDBUDTE UDDANNELSER UDVIKLINGSTENDENSER I SPORTENS UDDANNELSESSYSTEM - NATIONALT OG INTERNATIONALT JOBFUNKTIONER OG KOMPETENCEBEHOV I SPORTSSEKTOREN OFFENTLIG FREMME AF SUNDHED GENNEM IDRÆT ORGANISERING AF STØRRE SPORTSBEGIVENHEDER PROFESSIONELLE SPORTSKLUBBER DEN FRIVILLIGE IDRÆTSSEKTOR KOMMERCIELLE UDBYDERE AF SPORT OG IDRÆT LITTERATUR OVERSIGT OVER INTERVIEWPERSONER

3 1. Indledning Hermed præsenterer Teknologisk Institut i samarbejde med Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet en analyse af sportsrelaterede oplevelseserhverv som vækstmotor for nye erhvervsuddannelser. Analysen er gennemført under Undervisningsministeriets udbud af projekter om central analyse- og prognosevirksomhed inden for erhvervsuddannelsesområdet til de faglige udvalg og uddannelsessekretariaterne Analysens baggrund og formål Sport og sportsrelaterede erhverv omfatter et dynamisk og hurtigt voksende erhvervsområde. Både nationale og internationale analyser peger på sportens stigende betydning gennem hele værdikæden fra sportsudøvelse til turisme, underholdning, sportsprodukter, fritidsaktiviteter og aktiv sundhedsfremme. Den stigende globalisering, kommercialisering og professionalisering spiller en væsentlig rolle i udviklingen af sektoren. Sport og sportsrelaterede erhverv er imidlertid ikke et veldefineret og velafgrænset område, hverken med hensyn til jobprofiler eller beskæftigelse, og heller ikke hvad angår offentlige uddannelsestilbud. Der er derfor behov for at undersøge, om udviklingen indenfor sport og sportsrelaterede oplevelseserhverv fører til nye behov for uddannelsesdækning af områder, som i dag er karakteriseret ved, at en væsentlig del af de beskæftigede enten oplæres gennem jobbet, private certificeringsordninger, højskoleudbud eller tilgår sektoren med en kvalifikationsbaggrund, der ikke udspringer direkte af erhvervsområdet. Analysens overordnede formål er at analysere sportssektoren og dens relaterede erhvervsområder for at bringe ny viden om, hvilke kvalifikationer der efterspørges, og hvilket behov der er for nye uddannelser på området. Analysen vil herunder fokusere på: Hvilke oplevelsesøkonomiske udviklingstendenser og muligheder er der inden for sportsområdet nationalt såvel som internationalt? Hvilke kompetencekrav stiller udviklingen til jobfunktioner i sportssektoren nu og på længere sigt? Hvorledes dækker det nuværende uddannelsesudbud sportssektoren og dens udviklingstendenser? Er der behov for helt nye uddannelser? Analysens resultater skal give grundlag for at vurdere, om der er behov for, at et eller flere jobområder dækkes af offentligt udbudte erhvervsfaglige uddannelser, eller at eksisterende uddannelser bør justeres f.eks. i form af nye specialer, trin eller valgfag Analysens metode og datagrundlag Analysens hovedmål er at belys behovet for at uddannelsesdække områder inden for sportsrelaterede erhverv, der rummer potentialer for vækst og nye arbejdspladser. Dette betyder, at både "efterspørgselssiden", dvs. de sportsrelaterede erhverv, og "udbudssiden", de udbudte uddannelser, skal afdækkes og analyseres. 3

4 Vi har derfor gennemført analysen i følgende hovedtrin: Afdækning af sportssektoren og dens oplevelsesøkonomiske vækstområder Kortlægning af sportssektorens uddannelsesudbud Udvælgelse af mulige oplevelsesøkonomiske jobområder for uddannelsesdækning Jobfunktionsanalyser på udvalgte områder Input til udvikling af erhvervsuddannelser I det følgende uddyber vi hovedtrinnene. Afdækning af sportssektoren og dens oplevelsesøkonomiske vækstområder Kapitel 3 afgrænser sportssektoren og sportsrelaterede erhverv og beskriver dens udvikling i de seneste årtier. Afdækningen har særligt fokus på at identificere områder med oplevelsesøkonomisk vækst og udviklingspotentialer, dvs. salg af oplevelser enten direkte eller indirekte som en eller anden form for oplevelse tilknyttet salg af en vare eller serviceydelse. Det er sådanne vækstområder, der er relevante at undersøge nærmere, for at afdække behovet for evt. uddannelsesdækning. Afdækningen af sportssektoren og dens oplevelsesøkonomiske udvikling i Danmark sammenholdes med internationale udviklingstendenser. 4

5 Afdækningen af sportssektoren er baseret på statistiske analyser af erhvervs- og beskæftigelsesstatistik, desk research af relevante nationale og internationale analyser samt interview med eksperter i Danmark og udlandet (se bilag med liste over interviewpersoner). Kortlægning af sportssektorens uddannelsesudbud Uddannelsesudbuddet rettet mod sportssektoren udgøres af mange forskellige aktører, det være sig sportsorganisationer og specialforbund, offentlige uddannelsesinstitutioner, private virksomheder og uddannelsesinstitutioner i sportssektoren samt højskoler. Kapitel 5 kortlægger uddannelsesudbuddet for at skabe overblik over, om der i sportssektoren er oplevelsesøkonomiske vækstområder, der ikke eller kun delvist er uddannelsesdækkede. Kortlægningen i kapitel 5 er baseret på gennemgang af uddannelsesdatabaser hos offentlige og private uddannelsesudbydere, desk research af relevant litteratur samt interview med relevante eksperter (se liste over interviewpersoner kapitel 8). Ligeledes inddrages internationale tendenser og eksempler med henblik på at sammenligne udviklingen i det danske udbud med udviklingen i andre lande. Jobfunktionsanalyser på udvalgte oplevelsesøkonomiske vækstområder Ved at sammenholde uddannelsesudbuddet med de oplevelsesøkonomiske vækstområder udvælges områder og jobfunktioner, der virker særligt relevante at undersøge med henblik på evt. uddannelsesdækning. Jobfunktionsanalysen i kapitel 6 er baseret på interview med ledelse/medarbejdere (se liste over interviewpersoner i kapitel 8) på de respektive områder og afdækker følgende hovedspørgsmål: Hvem og hvor mange er beskæftiget inden for området/jobfunktionen? Hvilke arbejdsopgaver udføres inden for området/jobfunktionen? Hvilken uddannelsesbaggrund har medarbejdere i jobfunktionerne? Hvilke kompetencer er centrale? Hvilke forandringer har præget og forventes at præge området/jobfunktionen i relation til kompetencebehov? Input til udvikling af erhvervsuddannelser På baggrund af jobfunktionsanalysen og analysen af internationale erfaringer præsenterer vi anbefalinger med hensyn til, hvor der evt. er behov for nye selvstændige erhvervsuddannelser, og på hvilke områder, der ikke er belæg for nye uddannelser eller tiltag. 5

6 2. Konklusioner Rummer sportssektoren i Danmark potentialer og jobområder, der i fremtiden har behov for at blive dækket med nye erhvervsuddannelser? Dette er denne undersøgelses hovedspørgsmål. Teknologisk Institut vurderer, at det overordnede, korte svar på spørgsmålet er et "ja". Sportssektoren rummer udviklingsområder med kompetencebehov, der i dag kun i begrænset omfang er dækket af formelle uddannelsestilbud, og set i et fremtidsperspektiv vil disse områder kunne skabe vækst og arbejdspladser ved at blive tilført formelt uddannet arbejdskraft med relevante kompetencer. Vi har indkredset områderne ved at sammenholde den danske sportssektors udvikling de seneste årtier med de uddannelsesudbud, der retter sig mod sektoren. Ligeledes er internationale udviklingstendenser og eksempler på nye uddannelser og kompetenceprofiler rettet mod sportssektoren inddraget. Rapportens hovedkonklusioner præsenteres i følgende afsnit: Den danske sportssektors udvikling og uddannelsesudbuddet rettet mod sektoren. Mulige udviklingsområder og kompetenceprofiler med behov for formel uddannelsesdækning Den danske sportssektors udvikling og uddannelsesudbuddet rettet mod sektoren Over de sidste årtier har den danske sportssektor og opmærksomheden omkring den udviklet sig markant. Før var sport et område, der så at sige ikke blev anset for at være en egentlig erhvervssektor, der rummede potentiale for vækst og arbejdspladser, og at uddannelser skulle rette sig mod at forsyne denne sektor med formelt uddannet arbejdskraft til varige ansættelser. Tværtimod var fokus nærmere, hvordan man kunne sikre, at eliteidrætsudøvere fik en uddannelse og kom videre i "civilt" erhverv, når deres sportskarriere var forbi. Sport og sportsrelaterede erhverv i Danmark har stadig relativt begrænset erhvervsøkonomisk omfang sammenlignet med andre landes større og mere kommercielt udviklede sportssektorer. Set i tilbageblik har den danske sportssektor imidlertid gennemgået en udvikling præget af erhvervsøkonomisk vækst og øget politisk fokus på sektorens oplevelsesøkonomiske, sundhedsmæssige og samfundsmæssige betydning. Samtidig er der sket en betydelig stigning i uddannelsesudbuddet, der retter sig mod ansættelse i sportssektoren. Følgende resultater fra undersøgelsen illustrerer denne udvikling: Den professionelle sports økonomi vokser Indtil 1980 var professionel sport stort set ikke eksisterende i Danmark. Nu er der professionelle klubber og hold inden for fortrinsvis fodbold, håndbold, ishockey og cykling, der er de sportsgrene, der dominerer mediebilledet og har størst tilskuerinteresse herhjemme. Selvom de professionelle klubber i Danmark i international sammenligning er relativt få, så flyder der voksende sponsor og mediegenererede pengestrømme gennem de professionelle klubber, og disse skaber arbejdspladser for kontraktansatte spillere og administrativt personale i klubberne. Ligeledes har enkelte større klubber med en vis succes søgt at kombinere de sportslige aktiviteter med nye sideaktiviteter såsom afvikling af koncerter og events. 6

7 Den kommercielle omsætning er steget mere inden for sport sammenlignet med andre erhverv. Omsætningen inden for sportssponsorering er steget med gennemsnitligt 12,9% om året fra 1994, hvilket er en væsentligt højere stigning set i forhold til reklame generelt, der har haft vækstrater på 3,8% om året. I 1994 udgjorde omsætningen inden for sportssponsering 290 mio., hvilket i 2008 var steget til 1,258 mia. kr. Voksende marked for "købeidræt" Der er sket en stærk stigning i deltagerbetalt udøvelse af sports- og idrætsaktiviteter, især inden for fitness og golf. Ca danskere, svarende til 7,5% af befolkningen, benytter fitnesscentre, og på 15 år er golfsporten vokset fra at være det tiendestørste til det næststørste forbund under DIF. Både fitness og golf vurderes at have potentialer for yderligere oplevelsesøkonomisk vækst i form af nye koncepter og kundegrupper. Trods voksende konkurrence fra kommercielle idrætstilbud og selvorganiserede motionsformer, har den foreningsorganiserede idræt efter alt at dømme aldrig været større (Ipsen, 2006). En del af billedet er, at de fleste af de nytilkomne foreninger er enstrengede, dvs. de har en enkelt idrætsgren på programmet. Flere ansatte Selvom den danske sportssektor ifølge statistikken kun beskæftiger en begrænset del af arbejdsstyrken er området i ansættelsesmæssig vækst. Eksempelvis er antallet af ansatte inden for sportsudøvelse og trænervirksomhed relativt set mere end fordoblet på 8 år fra 865 ansatte i 2000 til i 2008, det svarer til en stigning på 127%. Stigende offentlig, politisk involvering i sport og idræt Traditionelt har dansk idrætspolitik været "usynlig" ved, at hovedparten af tipsmidlerne går til idrættens organisationer, som med stor autonomi har udmøntet idrætsaktiviteterne. I de senere årtier er den offentlige involvering og idrætspolitik imidlertid blevet mere fremtrædende på flere områder; det være sig i form af øget støtte til organisering af eliteidræt, øget offentlig satsning på tiltrækning og gennemførelse af større sportsevents og øget fokus på at fremme befolkningens sundhed ved at aktivering i sport og idræt. Den voksende offentlige involvering i sporten har både erhvervspolitisk og oplevelsesøkonomisk fokus samt sundhedsfremmende og sociale formål. Internationalt ses samme tendens til stigende offentlig fokus på sport som en sektor, der kan fremme både erhvervsmæssige, sociale og sundhedsmæssige mål. På EU-niveau skubbes der bl.a. på i form af EU's "Physical Activity Guidelines", som anbefaler medlemslandene at iværksætte politikker, der fremmer borgeres aktivering i sport med sundhedsmæssigt formål (EU-Kommissionen, 2008). I tråd med EU's anbefalinger iværksættes der i Danmark i øget omfang politiske tiltag, der kan fremme borgernes idrætsdeltagelse og fysiske aktivering. Dette sker især på kommunalt niveau, hvor større kommuner iværksætter aktive idrætspolitikker. Traditionelt har kommuners idrætspolitik været at stille idrætsanlæg og lokaler til rådighed og at støtte aktiviteter. Det nye ved de aktive politikker er, at de iværksætter aktiviteter, der skal fremme idrætsdeltagelsen hos idrætsuvante, svage grupper. Flere, større og mere oplevelsesbetonede idrætsfaciliteter Der er i de senere år sket en stigning i antallet af større sportsanlæg samt en vækst i antallet og arten af forskellige idrætsfaciliteter og sportsgrene, der dyrkes. Etableringen af Lokale- og 7

8 Anlægsfonden i 1994 har kvalificeret idrætsbyggeriet i retning af mere fleksible byggerier, som kombinerer idræts- og kulturhuse med plads til andre aktiviteter end idræt. De nye byggerier lægger vægt på komfort, tilgængelighed og fleksibilitet i forhold til træningstidspunkter og individuelle træningsbehov, og den nye bølge af moderne opvisningsanlæg og arenaer kombinerer oplevelser, æstetik og motivation, der ligger langt fra den traditionelle gymnastiksal eller sportshal. Kommunalreformen er en vigtig drivkraft i denne udvikling, hvor de nye større, sammenbragte kommuner ønsker at profilere kommunen gennem nye sportsarenaer og opvisningsanlæg for events. Denne nyorientering af dansk idrætsbyggeri er også smittet af på den kommercielle byggesektors aktuelle satsning på wellness- og idrætsfaciliteter såsom fitnesscentre, badelande golf- og feriecentre. Samlet er der sket et skift fra offentligt støttede foreningsrettede anlæg til et langt mere differentieret marked med boom i antallet af private anlæg. Voksende og nyt uddannelsesudbud rettet mod sportssektoren Egentlig kan uddannelserne rettet mod den danske sportssektor ikke karakteriseres som et samlet og reguleret system af erhvervsmæssige uddannelser, der kvalificerer til ansættelse som professionel leder, træner, instruktør mv. i sportssektoren. Der er tale om en meget bred vifte af formelle og ikke-formelle uddannelser/kurser, der udbydes af et bredt felt af både offentlige og private uddannelsesinstitutioner, idrætsforbund og foreninger. I løbet af de senere år er der sket en betydelig stigning i udbuddet af formelle uddannelser, der retter sig mod sport, idræt og fritidsliv i bredere forstand. Hidtil har de "traditionelle" idrætsuddannelser i Danmark været rettet mod undervisning, instruktion samt sundhedsmæssige og fysiske aspekter ved idrætten, det være sig som underviser i idræt i gymnasiet eller som folkeskolelærer og pædagog med specialisering i idræt. Det nye er, at der i Danmark nu er flere "oplevelsesøkonomiske" uddannelser på både universitetsniveau, professionsbachelorniveau og erhvervsakademiniveau. Uddannelserne retter sig bl.a. mod teknologiudvikling inden for sportsudstyr, oplevelsesledelse, sportsmarketing, leisure management og event management. Disse uddannelser modsvarer den stigende professionalisering inden for den danske sportssektor, som betyder et stigende behov for at løse erhvervsøkonomiske problemstillinger inden for sportsrelaterede virksomheder og organisationer. Etableringen af sådanne uddannelser afspejler internationalt en lignende tendens i mange andre lande, hvor der etableres uddannelser inden for feltet "sportsmanagement". Et uddannelsesudbud med flere aktører og mere "trængsel" Hidtil har det danske uddannelsessystem inden for sport og idræt været domineret af frivilligsektorens traditionelle dominans i udbud af idrætsaktiviteter og dermed også i deres udbud af uddannelser. De frivillige foreninger og specialforbundene har i Danmark således selv stået for uddannelsen af deres instruktører, ledere og officials. Dette mønster er under forandring, idet både det offentlige og private, kommercielle udbydere nu udbyder helt eller delvist brugerbetalte uddannelser rettet mod professionel beskæftigelse inden for sport og idræt. Udbuddet af uddannelser er karakteriseret ved stigende "trængsel" og mange forskellige udbydere. Eksempelvis udbydes uddannelsen som fitnessinstruktør i dag både som offentlig uddannelse af idrætsorganisationer såsom DIF og DGI og af private, kommercielle udbydere. På den måde er sportens uddannelser efterhånden blevet et marked i sig selv, hvor både uni- 8

9 versiteter, erhvervsskoler, idrætshøjskoler, idrætsefterskoler og "sportscolleges" konkurrerer om at tiltrække studerende og idrætsklubber. Det øgede uddannelsesudbud er dermed også blevet et voksende arbejdsmarked, som i sig selv kræver stadigt flere professionelt uddannede undervisere/instruktører Mulige udviklingsområder og kompetenceprofiler med behov for uddannelsesdækning Ved at sammenholde den danske sportssektors udvikling med det eksisterende uddannelsesudbud, der retter sig mod den, kan der identificeres en række udviklingsområder og kompetencebehov, som kan have behov for uddannelsesdækning. Teknologisk Institut vurderer, at disse områder er følgende: Idrætsinstruktør for idrætsuvante målgrupper. En instruktør, der kan arbejde med målgrupper med særlige behov som led i offentlig sundhedsfremme Sports facility manager. En uddannelse for personale, som medvirker i drift og forretningsudvikling af idrætsfaciliteter Almen idrætsinstruktør med merkantile kompetencer. En generel instruktøruddannelse, som giver pædagogiske og idrætsfaglige kompetencer til at tilrettelægge træning for idrætsudøvere på forskellige niveauer og i forskellige idrætsgrene. Idrætsinstruktøren skal også besidde merkantile kompetencer for at kunne arbejde forretningsmæssigt med udvikling, markedsføring og salg af idrætsaktiviteter og tilbud til mange forskellige brugergrupper. Denne udvælgelse af områder repræsenterer samtidig et fravalg af områder, hvor Teknologisk Institut vurderer, at der er begrænset behov for dækning med nye uddannelser på EUDniveau. Disse områder er: Organisering af større sportsevents. Jobfunktionsanalysen i afsnit 6.2 nedenfor viser, at dette område i stigende grad beskæftiger og kræver akademiske kompetencer på strategisk niveau. Der er inden for området, i kraft af stigende erfaring, en tendens til effektivisering, hvor færre ansatte skal kunne mere. Ydermere er området i et vist omfang dækket af eksisterende uddannelser såsom Serviceøkonom med speciale i sport og event management (se afsnit 5.1). Handel med sportsudstyr. Dette område er i forvejen dækket af traditionelle merkantile uddannelser, der retter sig mod detailhandelen. Medier og sportsrelaterede medieprodukter. Dette område vil fortrinsvis være relevant for kommunikations- og journalistuddannelser over EUD-niveau. I det følgende uddybes de førnævnte udvalgte områder og kompetenceprofiler. Idrætsinstruktør for idrætsuvante målgrupper Det øgede politiske fokus på at fremme befolkningens sundhed gennem idræt skaber øget behov for instruktører, der kan arbejde med idrætsuvante grupper med særlige behov og diagnoser (se afsnit 6.1). Internationalt ses der en tendens i retning af bredere fitnessinstruktørprofiler, der kan arbejde med målgrupper med særlige behov. I takt med, at markedet for almindelige fitnesskunder efterhånden bliver mættet, er der i fitnessbranchen i sig selv en bevægelse mod nye målgrup- 9

10 per. I flere lande etableres der nu akkrediterede fitnessinstruktøruddannelser, der videreuddanner idrætsinstruktører til at kunne udforme og igangsætte træningsprogrammer for forskellige målgrupper med særlige behov, der omfatter både unge, ældre, før/efter graviditet, funktionsnedsættelse/handicap, kroniske sygdomme eller andre fysiske såvel som psykiske diagnoser (se afsnit 5.4). I Danmark iværksættes i stigende grad, især på kommunalt niveau, initiativer, der skal fremme og motivere idrætsdeltagelse og fysisk aktivering af borgerne, herunder idrætsuvante målgrupper med særlige behov. Kommunerne iværksætter tiltag i samarbejde med mange aktører, herunder især de frivillige foreninger men i stigende grad også private fitnesscentre. Dette skaber nye jobfunktioner og kompetencebehov dels i organisering og kvalitetssikring af tilbud til borgerne og dels i forbindelse med instruktion, motivation og coaching af nye målgrupper. Dette peger på, at fremme af sundhed gennem idræt vil være et voksende aktivitetsområde, hvor det offentlige i samarbejde med idrættens organisationer og private udbydere kan udvikle tilbud til nye målgrupper med særlige behov. Der er følgende hovedargumenter for behovet for formel uddannelse på området: For det første er der i Danmark begrænset udbud af formel uddannelse for instruktører, der arbejder med tilpasset idræt for udøvere med særlige behov (Videncenter for Handicapidræt, 2007). For det andet viser analyser, at instruktører i fitness- og motionscentre i begrænset omfang besidder sundhedsfaglige kompetencer til at arbejde med målgrupper med særlige behov og diagnoser (Forbrugerstyrelsen, 2007; IDAN, 2009). Interview blandt de frivillige foreninger viser, at der efterlyses en udbygning af instruktøruddannelserne i Danmark, idet de eksisterende uddannelser opfattes som mangelfulde i forhold til coaching og træning af svage eller udsatte målgrupper. For det tredje vil det i Danmark primært være det offentlige, der iværksætter tiltag og tilbud, der retter sig mod de idrætsuvante grupper, og det offentlige vil derfor have ansvaret for at kvalitetssikre tilbuddene ved, at der er gennemsigtighed og formel dokumentation af kompetencerne hos de instruktører, der skal udmønte tilbuddene. Casene i afsnit 6.1 beskriver eksempler på, hvordan kommunen spiller en vigtig rolle ved den indledende visitation til et tilbud og i forbindelse med opfølgning og dokumentation undervejs. For det fjerde er der videnskabelig evidens for, at fysisk aktivitet er et virksomt middel i forebyggelse og behandling af en række sygdomme såsom hjertekarsygdomme, astma, psykiske sygdomme og muskelsygdomme samt livsstilsbetingede tilstande som f.eks. overvægt og diabetes 2 (Petersen & Saltin, 2003). Det at aktivere, motivere og fastholde nye idrætsuvante målgrupper i idrætsaktiviteter kræver andre og flere instruktørkompetencer i forhold til de idrætsudøvere, der normalt kommer i idrætsforeninger og fitnesscentre. En "Idrætsinstruktør for idrætsuvante målgrupper" har overordnet behov for følgende kompetencer: 10

11 Idrætsfaglig viden. Instruktøren skal bl.a. have kendskab til basal fysiologi, skadesforebyggelse og genoptræning, aerob og anaerob, træning og træningslære. Idrætspsykologi. Instruktøren skal kunne forstå og anvende grundlæggende psykologiske redskaber i træningen. Coaching. Instruktøren skal kunne anvende coaching til udvikling og afklaring af den udøvende, så den udøvende selv udvikler strategier og løsninger i træningen. Tilrettelægge tilpassede træningsprogrammer. Dvs. træningsprogrammer, hvor træningsforløb og målsætninger er tilpasset den udøvendes fysiske og psykiske forudsætninger og ressourcer. Omsorgskompetencer. Instruktøren skal kunne drage omsorg for idrætsuvante borgere, få dem til at føle tryghed og hjælpe dem med at indgå sociale relationer i idrætsmiljøet. En del af de idrætsuvante er socialt isolerede, der ikke har været vant til at færdes i idrætsforeninger eller fitnesscentre. Samarbejdsprojekter mellem kommuner og fitnesscentre viser, at der er behov for en "rummelig" instruktør, der udviser interesse og indlevelsesevne for målgruppen ved eksempelvis at spørge ind til deltagernes privatliv, deres interesser og deres børn (se eksempler i afsnit 6.1 nedenfor). Pædagogiske kompetencer. Det kræver andre pædagogiske kompetencer at motivere og fastholde idrætsuvante borgere med sundhedsmæssigt formål i forhold til borgere, der selv har opsøgt idrætsaktiviteter af egen lyst med et rekreativt, socialt formål. Det kræver f.eks. særlige pædagogiske kompetencer at etablere disciplinerende sundhedsfremmende træning af misbrugere og socialt udsatte. Kulturel og sociologisk forståelse. Instruktøren skal kunne forstå/håndtere udøvere med anden etnisk/kulturel baggrund, f.eks. indvandrerkvinder, der ikke er vant til at komme i sportsmiljøer og ikke vil klæde om sammen med andre. Sundhedsfaglig viden i forhold til særlige behov/diagnoser. Dette kan f.eks. være personer med et genoptræningsbehov, rygproblemer og hjerteproblemer. Instruktøren skal have viden om betydningen af forskellige funktionsnedsættelser. Evalueringskompetence. Instruktøren skal løbende sammen med udøveren kunne følge op på og justere forløbet og evaluere effekt og målopfyldelse af det samlede træningsprogram. Ligeledes skal instruktøren i samarbejde med den offentlige myndighed, der har iværksat et givent tilbud, kunne evaluere forløbet i forhold til dets målsætninger. Teknologisk Institut vurderer, at disse kompetencer i nogen grad overlapper den eksisterende fitnessinstruktøruddannelse, der også omfatter det kompetencemål, at fitnessinstruktøren skal kunne forholde sig til fysiske, hygiejniske og ernæringsmæssige aspekter i fremme af sundhed. Dette kan tale for, at uddannelsen som "Idrætsinstruktør for idrætsuvante målgrupper" etableres som en specialisering af den nuværende fitnessinstruktøruddannelse. Dog har "Idrætsinstruktør for idrætsuvante målgrupper" behov for væsentlig sundhedsfaglig viden om særlige diagnoser og funktionsnedsættelser, hvilket forudsætter grundlæggende indsigt i fysiologi, anatomi og biofysik. Sådanne kompetencer vil være relevante i instruktørens samarbejde med andre sundhedsfaglige grupper i kommunen, f.eks. fysioterapeuter. Kompetencemålene for den eksisterende fitnessinstruktøruddannelse fokuserer primært på raske personer, herunder "at kunne vejlede om og tilrettelægge et individuelt program for træning baseret på en rask persons fysiske form og målsætning, herunder forskellige træningsformål." Disse forhold kan tale for, at der er behov for en særskilt uddannelse, som lægger vægt på den sundhedsfaglige del. 11

12 Sports facility manager De nye danske oplevelsesøkonomiske uddannelser rettet mod sportssektoren lægger hovedvægten på de erhvervsøkonomiske/merkantile områder i relation til ledelse, administration, markedsføring, kommunikation, eventorganisering mv. Derimod er management af sportsfaciliteter i oplevelsesøkonomisk perspektiv endnu ikke dækket af formelle uddannelser i Danmark. Dette er egentlig et tankevækkende paradoks set i lyset af, at Danmark er et af de lande i verden med den største tæthed af idrætsfaciliteter. Det offentlige mål om øget tilgængelighed og anvendelse af offentlige idrætsfaciliteter samt den øgede oplevelsesøkonomiske satsning på topsport og kultur, skaber behov for tilførsel af ny viden og nye kompetencer til driften og markedsføringen af faciliteterne. Den nye efterspørgsel efter idræt er i stigende grad præget af voksne, der ønsker at dyrke idræt og motion på selvvalgte tidspunkter, og de vælger aktiviteter, hvor sundhed står i centrum. Det kræver nye og anderledes faciliteter karakteriseret ved åbenhed, fleksibilitet og kvalitet. Ligeledes kræver det nye udviklingsorienterede kompetencer hos det personale, der står for driften af faciliteterne. Her vil det ikke længere være nok, at en halinspektør, typisk med teknisk eller håndværksmæssig uddannelse, blot fungerer som en "pedel" eller "varmemester". Halinspektøren og det assisterende personale skal være udviklingsorienterede og udvikle nye fleksible tilbud i samarbejde med sportsforeninger og brugere. Uddannelser til sports facility manager udbydes i andre lande og rummer alle koblinger mellem tekniske kompetencer og management kompetencer. Væsentlige elementer i profilerne er teknisk kunnen og ekspertise vedr. vedligeholdelse og drift af udstyr og faciliteter, salg af produkter til kunder/kundebetjening, bidrage til udviklingen, evalueringen og promoveringen af serviceydelser, tage miljøhensyn, bidrage til forandringer på arbejdspladsen gennem implementering og evaluering af strategier og politikker. I Danmark omfatter EUD-indgangen Bygnings- og brugerservice uddannelser til Erhvervsservicetekniker, Serviceassistent og Sikkerhedsvagt. Uddannelsen som erhvervsservicetekniker fokuserer primært på viceværtfunktionen herunder det at passe og vedligeholde bygninger, varmeanlæg, grønne arealer og lave mindre reparationer. Uddannelsen rummer mulighed for ansættelse og praktikforløb i svømmehaller (badefunktionær) eller i sportsanlæg. Uddannelsens faglige indhold bærer dog meget præg af, at den fortrinsvis er målrettet beboelsesejendomme. En egentlig uddannelse målrettet arbejdet ved idrætsanlæg (som i Norge), der udover driften også omfatter udvikling af nye hal/centeraktiviteterne til forskellige målgrupper og kunder, findes ikke i Danmark. På baggrund af undersøgelsen, herunder inddragelse af uddannelser fra andre lande, vurderer Teknologisk Institut, at en "sports facility manager" overordnet har behov for følgende kompetencer: Teknisk-faglig kompetence i relation til drift og vedligeholdelse af idrætsanlæggets arealer og bygningernes tekniske installationer. Sports facility manageren skal som erhvervsserviceteknikeren kunne udføre mindre reparationer og rekvirere andre relevante faglige kompetencer til større reparationer og vedligeholdelsesopgaver. 12

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE APRIL 2014 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE WWW.KUM.DK 2 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR, ANALYSEDEL. Udredning af idrættens økonomi og struktur Analyse Udarbejdet af Kulturministeriet,

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

16/09/14. Professionsuddannede i den private sektor. Rapport udarbejdet af DAMVAD for FTF

16/09/14. Professionsuddannede i den private sektor. Rapport udarbejdet af DAMVAD for FTF 16/09/14 Professionsuddannede i den private sektor Rapport udarbejdet af DAMVAD for FTF 2 PROFESSIONSUDDANNEDE I DEN PRIVATE SEKTOR DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Sport og motion i danskernes hverdag

Sport og motion i danskernes hverdag titute for Sports Studies Sport og motion i danskernes hverdag Maja Pilgaard ÆTTENS LYSEINSTITUT Danish Institute for Sports Studies IDRÆTTENS ANALYSEINSTITUT Danish Institute for Sports Studies IDRÆTTENS

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

DEN TREDJE BØLGE. på vej mod en bevægelseskultur

DEN TREDJE BØLGE. på vej mod en bevægelseskultur DEN TREDJE BØLGE på vej mod en bevægelseskultur Knud Larsen DEN TREDJE BØLGE Lokale- og Anlægsfonden Grafisk tilrettelægning: Anne von Holck, Tegnestuen Trojka Forsidefoto: Stig Nørhald Øvrige fotos: Se

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder

Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder Baseret på de foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-2014 Arbejdspapir, august 2014 Indhold Introduktion 03 Del 1:

Læs mere

Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder

Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder I spil som faglig specialist, eventmager og koordinator November 2007 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU Morten Lassen & Peter Plougmann under medvirken af Mette Beck-Nielsen, Sune Rosdahl, Anja Lindkvist Jørgensen, Anne-Mette Hjalager og Søren Voxted. CARMA/New

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde Unge på kanten af Uddannelsessystemet - Metoder og virkning af relationsbaseret

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

IKV inden for serviceerhvervene

IKV inden for serviceerhvervene IKV inden for serviceerhvervene Analyse af implementeringen og effekten af IKV for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat August 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formål og baggrund...4

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Kultur- og oplevelsesøkonomi. i Region Nordjylland

Kultur- og oplevelsesøkonomi. i Region Nordjylland Kultur- og oplevelsesøkonomi i Region Nordjylland Indhold Grafisk produktion: akprint Forord 4 Resumé 6 Hvad er oplevelsesøkonomi? 8 Metode 12 Hovedkonklusioner 14 Oplevelsesøkonomien i tal 20 Områdeanalyser

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere