Driftsdata -skabt under projektering og udførelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsdata -skabt under projektering og udførelse"

Transkript

1 Publikation 9 Driftsdata -skabt under projektering og udførelse IT brugere i byggesektoren Under projektering og udførelse skabes der en mængde digitale data i både tekst, tal og grafik. Struktureret rigtigt kunne de driftsrelevante data hentes lige ind i bygherrens IT-baserede driftsstyringssystemer.

2 Driftsdata skabt under projektering og udførelse Indhold Side Forord 3 1. Struktur for driftsdata 1.1 Overordnet disposition 1.2 Ny byggeklassifikation 1.3 Tjeklister Forside: CoreFM, Hyperdoc, Caretaker og FManywhere er 4 eksempler på IT-baserede styringsværktøjer, som alle kan nyttiggøre digitale driftsdata. Projektorganisation 2. Driftsdata i programfasen 2.1 CAD/IT projektaftale 2.2 Byggeprogrammet 2.3 Bygherrens tjekliste 3. Driftsdata i forslagsfasen 3.1 Driftsgrundlag 3.2 Projektgranskning 3.3 Projekterendes tjekliste (1) 4. Driftsdata i projektfasen 4.1 Projektfasen 4.2 Projektgranskning 4.3 Projekterendes tjekliste (2) Følgende arbejdsgruppe er nedsat af ibb s bestyrelse med det formål at udarbejde retningslinier for at optimere driftsdata Torben Møgelhøj, projektansvarlig, NCC Construction Danmark A/S Kim Vindbjerg Slots- og Ejendomsstyrelsen Søren Wolsing, Coloplast A/S Bo Graugaard Dall & Lindhardtsen A/S Hanne Strøh Sabroe, COWI Jørgen Gilbjerg, LUDOC Martin Smidt, Byggeweb Thomas Christensen CAD-Q (før Cadpoint DK) Svend Erik Jensen, ibb Ved færdigredigering er yderligere kommentarer indhentet fra: 5. Driftsdata i udførelsen 5.1 Udførelsesfasen 5.2 Tjekliste ved afleveringen Driftsperioden Driftstegninger 7.1 Tegningsplanlægning 7.2 Referencefilteknik 7.3 Driftsrelevante tegninger 8. Driftsdata i beskrivelsen 8.1 Bygningsdelsoversigt 8.2 Bygningsdelskort 8.3 Bygningsdelskort som databærer 8.4 Det komplette bygningsdelskort 8.5 Driftsrelevante beskrivelsesdata 9. Eksempler 9.1 Eksempler fra hidtidig praksis 9.2 Driftskort et nyt planlægningsværktøj Ejvind Alf Jensen, Manual New Gunnar Friborg, Interarc og 10. Begreber og definitioner 39 Ib Reinholdt Pedersen SAS Facility Management 11. Referencer, litteratur og links

3 Forord side 3 Forord Formål Målgruppe Denne publikation har til formål at anvise, hvordan driftsdata udarbejdes under planlægning og projektering af byggeriet med henblik på at driftsaspektet gives opmærksomhed tidligt i processen at driftsdata frembringes parallelt med byggeprojektet så det støtter byggeriets parter i at skabe et driftsmæssigt optimalt byggeri at anvise, hvordan driftsdata skal struktureres, når de udarbejdes og udveksles på digital form at struktur og omfang af data skal passe til bygherrens behov og give et godt grundlag for bygherren til at udarbejde en driftsplan Publikationens målgruppe er bygherrer, projekterende, udførende og byggevareleverandører. Det er ganske vist bygherrens driftsorganisation, som er de egentlige brugere af driftsdata, men i mange byggesager kendes driftsorganisationen ikke, medens byggeriet projekteres. Derfor har publikationen sat bygherren som målgruppe for driftsdata og som den, der varetager driftshensynet. Baggrund Primær kilde: Drift af boligbyggeri Ikke byggeprojektet Aftal ydelsens omfang af driftsdata tidligt Publikationen retter sig mod erhvervs- og boligbyggeri. Et projekt til et byggeri omfatter byggeprojektet, dvs. tegninger, byggesagsbeskrivelse og arbejdsbeskrivelse mv., som giver anvisning på byggeriets udførelse. driftsgrundlaget, dvs. den dokumentation, som beskriver korrekt betjening af bygningsdele og installationer, og hvordan disse vedligeholdes, så funktionalitet og kvalitet ikke lider unødig overlast. Som den primære inspirationskilde for publikationen har projektgruppen anvendt Drift af Boligbyggeri, udgivet af Byggeriets Udviklingsråd marts Det er en enkel og overskuelig rapport, som har vist sig som en god reference for aflevering af driftsgrundlag, og som mange bygherrer har værdsat. Rapporten blev dog skrevet på et tidspunkt, da digital dokumentation endnu ikke var aktuel. Siden har driftsorganisationer fået mulighed for at indføre FM-systemer, som gør det muligt at hente data fra digitale tegninger og databaser. Arbejdsgruppen håber, der i et senere projekt kan udvikles en samling gode eksempler på digitale dokumenter med driftsdata tilgængeligt fra internettet. Publikationen indeholder ingen anvisning om som udført dokumentation. Der henvises i stedet til: Ydelsesbeskrivelse Som udført af PAR og F.R.I, februar Frembringelse af byggeprojekt herunder vurdering af anlægs- og totaløkonomi hører til en normal projekteringsydelse, som er beskrevet i de foreliggende ydelsesbeskrivelser. Det ligger udenfor ibb s område at tage stilling til, hvilke ydelser, der ligger inden for en konkret rådgivningsaftale, men det anbefales, at bygherrer allerede ved indgåelse af CAD/IT-projektaftalen og ved ind- ibb Teknologisk Institut/Byggeri Box 141 DK-2630 Taastrup Tlf Fax

4 Forord side 4 gåelse af rådgiveraftale og entrepriseaftale inddrager art, omfang og struktur af driftsdata. Denne ibb-publikation kan danne reference for den del af ydelsen, som handler om datagrundlaget for driftsforvaltning i henhold til DFMnetværkets diagram over Facilities Management side 39. Udarbejdelse af selve driftsplanen falder uden for denne publikations rammer. Ønskede resultater Publikationens disponering Kapitel 1 Kapitel 2-6 Det er ibb s håb, at publikationen kan medvirke til, at der udvikler sig en god skik for at håndtere og strukturere digitale driftsdata. Det er tillige vores ønske, at publikationen vil inspirere til, at der udvikles og udbydes en webbaseret databaseløsning med færdige formularer og maske til digitale bygningsdelskort over prototypen side 25, da en sådan løsning i høj grad vil være med til at standardisere og forenkle overførsel af data. Publikationen fokuserer primært på at håndtere og strukturere digitale driftsdata på en rationel måde. Det sker ved at følge driftsdata igennem byggesagens faser, fra bygherren definerer sine krav, gennem den videre bearbejdning i program, forslag, projekt og udførelse til brug af data som grundlag for at udarbejde en egentlig driftsplan for bygningen. Der opstilles forslag til standardstruktur for driftsdata. I kapitel 2 6 følges de driftsinteressante data især relateret til bygningsdele - gennem hele processen, fra bygherren beskriver sine krav og forventninger i programfasen, videre til de projekterende definerer og detaljerer bygningsdelene, videre til producenter og leverandører leverer og monterer det færdige byggeri, som til sidst efter ibrugtagningen og sammen med driftsgrundlaget igen ender hos bygherren. Bygherrens udfører driftsrutiner og vedligehold, som frem til 5-års synet har konsekvens for udførendes og leverandørers ansvar. Kapitel 2 5 afsluttes med en tjekliste for parterne til at sikre sig, at driftshensynet har fået den nødvendige indsats. Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Indhold og struktur af driftstegninger beskrives i hovedtræk. Den konkrete liste over driftstegninger må aftales ud fra bygherrens aktuelle behov. Indhold og struktur af driftsdata i beskrivelsen beskrives i hovedtræk. Den konkrete liste over driftsdata og bygningsdelskort må aftales ud fra bygherrens aktuelle behov. Der vises eksempler fra hidtidig praksis, og begrebet driftskort, en videreudvikling af bygningsdelskortet, introduceres. Ord og begrebsforklaringer Litteratur og nyttige links ibb Teknologisk Institut/Byggeri Box 141 DK-2630 Taastrup Tlf Fax

5 1.1 Overordnet disposition Driftsdata - skabt under projektering og udførelse 1. Struktur for driftsdata side 5 1. Struktur for driftsdata Driftsdata er data, som understøtter driftsaktiviteter, se definition heraf side 39. Langt størstedelen af data, som danner grundlag for areal- og driftsforvaltning (se DFM-netværks definitioner side 39), skabes ved byggeriets planlægning og projektering. Et af formålene for denne publikation er som nævnt at anvise, hvordan driftsdata struktureres. Dette kapitel anviser følgende disposition i 3 dele for driftsdata: 1. Generel beskrivelse Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af ejendom Stamdata Byggesagsoplysninger Forsyningsoplysninger Drifts- og serviceaftaler (eller tilbud på samme) 2. Driftsgrundlaget Driftstegninger Bygningsdelskort / driftskort Energiforbrug (energiledelse) Bruger- eller beboervejledning Logbog 3. Driftsplanen. /¾NITWRRGHQT TKHVU CVC Generel beskrivelse Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af ejendom Stamdata Byggesagsoplysninger Forsyningsoplysninger Drifts- og serviceaftaler Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af ejendom Den endelige målgruppe for driftsdata er bygherren eller dennes driftsorganisation. Under byggesagen varetages driftshensynet af bygherren eller en af ham udpeget part. Den generelle beskrivelse indeholder sammen med en situationsplan oplysninger om ejendommens beliggenhed og omfang samt generelle oplysninger til brug for den daglige drift. Tegning og tekst beskriver bebyggelsen, beliggenhed, omfang, veje, stier, adgangsforhold, teknisk forsyning mv. For en række formål vil det være hensigtsmæssigt, at situationsplanen foreligger i en reproducerbar form, som kan printes ud på A4 eller A3 efter bygherrens ønske, og at den tilhørende tekst er på 1-2 A4 sider, som kan udleveres eller faxes til fx personale, servicehåndværkere, beboere og øvrige interessenter. Indholdsfortegnelsen er en oversigt over indhold og omfang af driftsdata. Omfang afhænger af bygherrens eller driftsorganisationens behov og ønsker. Der udarbejdes en kortfattet beskrivelse af projektet for hver af de større fag, bygninger, EL, VVS, ventilation og terræn til brug for driftsorganisationen. Beskrivelsen skal så kortfattet og præcist som muligt redegøre for rådgivernes tanker og være formuleret således, at man hurtigt kan sætte sig ind i bygningsudformningen, fx opbygningen af VVS-anlægget. Beskrivelsen skal ved hvert nyt projekt på ejendommen revideres efter behov.

6 Stamdata Byggesagsoplysninger Forsyningsoplysninger Drift- og serviceaftaler Driftsdata - skabt under projektering og udførelse 1. Struktur for driftsdata side 6 I dette afsnit samles data om ejendommen og myndighedsforhold, BBR-data, byplanvedtægter, servitutter, og forhold vedrørende brandvæsen, tinglysning, arbejdstilsyn mv. Byggesagsoplysninger bør omfatte en fortegnelse over de firmaer, som har været involveret i bygningens/-ernes tilblivelse. Ibrugtagningstilladelse, attester, dispensationer og garantier i forbindelse med projektet kan ligeledes findes i dette afsnit. Forsyningsoplysninger omfatter fortegnelse over leverandører og diverse aftaler vedrørende forsyninger. Vedtægter og regulativer vedrørende gas, fjernvarme, kloak, vand-, varme- og elforsyning, telefon og kabelnet samt renovation samles i dette afsnit. Dette afsnit skal indeholde de aftaler, som er indgået, herunder de lovpligtige, og kan tillige indeholde aftaler, som er tilbudt. Tilbud på drift- og serviceaftaler bør indhentes så tidligt som muligt, gerne inden der tages beslutning om komponentvalg, så bygherren kan få overblik over alle de driftsomkostninger, som byggeriet medfører. Herved får bygherren en mulighed for enten at fravælge en driftsmæssig dyr komponent eller øge sit driftsbudget. Driftsgrundlaget Driftstegninger Bygningsdelskort / driftskort Energiforbrug (energiledelse) Bruger- eller beboervejledning Logbog Driftsgrundlaget er et driftsrelevant uddrag af projektets data og dokumenter. Driftsgrundlaget skal tilpasses bygherrens aktuelle behov for driftsdata, og omfang og art skal aftales ved projekteringens start. Driftsgrundlaget skal give kortfattet og korrekt information og skal være renset for oplysninger, som kun er relevante for byggeprojektet. Driftstegninger Udarbejdes under forslag og projekt, nærmere beskrevet i kapitel 7. Bygningsdelskort Udarbejdes under forslag og projekt, nærmere beskrevet i kapitel 8. Energiforbrug / energiledelse Bruger- eller beboervejledning Logbog Driftsplan Det skal aftales, om der skal gives oplysning om målepunkter og forventet forbrug til brug for energiledelse. Betjening af komponenter, fx vinduer, sikkerhedssystemer eller andre installationer og anlæg skal i nødvendigt omfang være beskrevet i en vejledning til brugerne eller beboerne. Den skal give en god vejledning i betjening af systemerne, så brugen bliver så optimal brug som muligt, og så skader på grund af fejlbetjening minimeres. Vejledningen skal være i et sprog og på en form, som er tilpasset brugernes baggrund. Det aftales, om der med driftsgrundlaget skal følge en logbog, som bygherren eller hans driftsorganisation kan anvende til dokumentation af udførte aktiviteter i form af driftsrutiner, vedligehold og fornyelse efter ibrugtagningen. Når driftsgrundlaget er overleveret til bygherren vil det være naturligt, at bygherrens driftsorganisation tilføjer data for den samlede forvaltning af ejendommen, jf. skemaet side 39. Det kunne eksempelvis være

7 Driftsdata - skabt under projektering og udførelse 1. Struktur for driftsdata side 7 oplysninger om arealer, rengøring, inventar elle andet, som ikke er aftalt at skulle indgå i byggeprojektet. Driftsplanen får derved en række underafsnit, hvis art, antal, indhold og omfang varierer efter den enkelte driftsorganisations databehov, og som derfor ikke er forsøgt standardiseret i denne publikation. Driftsplanen forudsættes normalt udarbejdet af bygherren eller dennes driftsorganisation på baggrund af driftsgrundlaget. Bygherren kan også vælge at gøre driftsplanen til en rådgiverydelse. Det gælder såvel udarbejdelsen som den efterfølgende vedligeholdelse af planen og løbende opdatering af driftsdatabasen. 1.2 Ny byggeklassifikation For både byggeprojekt og driftsgrundlag gælder, at de med fordel kan opdeles systematisk efter bygningsdele, struktureret efter en fælles standard. I forslag til ny byggeklassifikation af marts 2003 anvendes nedenstående tavle som overordnet gruppering for bygningsdele. Det anbefales, at man grupperer sine data om bygningsdele også i driftssammenhæng efter samme overordnede disposition, indtil en mere detaljeret bygningsdelsklassifikation træder i kraft. Indtil da kan grupperne underdeles efter behov. A. Bygningsbasis (fundament) B. Facader C. Tage D. Etageadskillelser E. Rumdeling (vægge) F. Adgangsveje (døre, porte) G. Kanaler og skorstene H. Inventar I. Afløb J. Vand K. Luftarter L. Varme M. Køling N. Ventilation O. Transport P. Stærkstrøm Q. Kommunikation R. Sikring S. Reguleret terræn T. Befæstede arealer U. Beplantede arealer V. Konstruktioner i terræn 1.3 Tjeklister Hvert af kapitlerne 2 til 5 afsluttes med en tjekliste, der i realiteten kan gøre det ud for parternes kvalitetsplan for udarbejdelse af driftsdata i projektet.

8 Driftsdata - skabt under projektering og udførelse 1. Struktur for driftsdata side 8

9 2. Driftsdata i programfasen side 9 2. Driftsdata i programfasen Dette kapitel handler om, hvordan bygherren kan sætte driftshensyn på dagsordenen fra den tidligste fase af en byggesag. I nogle byggesager indtager driftshensynet en tilbagetrukken plads og får ringe bevågenhed. Sparerunder sent i processen af hensyn til byggeprisen kan vise sig at få utilsigtede konsekvenser for både driftsaktiviteter og driftsøkonomi. Bygherrens vigtigste forholdsregler for at opnå et i driftmæssig henseende rationelt byggeri består i at inddrage sine driftbehov fra byggesagens tidligste start, beskrive sine driftsrelaterede krav og ønsker klart i byggeprogrammet og indgå klare aftaler om driftsdata. 2.1 CAD/IT projektaftale Hvis der skal udveksles digitale data i byggesagen, er det meget vigtigt, at der indgås en CAD/IT projektaftale. Projektaftalen danner basis for digitalt samarbejde mellem alle projektets parter. CAD/IT projektaftalen beskriver hvilke data, der skal udveksles, mellem hvem, på hvilke formater, og hvad driftsgrundlaget omfatter, og om fx driftsdata skal kunne læses af et bestemt IT-baseret driftsystem. Af CAD/IT aftalen bør også fremgå, om der skal anvendes en projektweb. En projektweb giver bygherren eller hans repræsentant mulighed for on line at følge udviklingen i driftstegninger og bygningsdelskort under forslagsstillelse og projektering og vurdere, om projektet driftsmæssigt udvikler sig som ønsket og forventet. En CAD/IT projektaftale er som oftest et supplement til en rådgiveraftale og/eller entrepriseaftale. I ibb CAD manual 2000 findes der et paradigma til CAD/IT projektaftale, som blot skal udfyldes med de projektspecifikke data. 2.2 Byggeprogrammet Programfasen er den del af byggesagsforløbet, hvor byggeprogrammet bliver til. Et byggeprogram er en beskrivelse af bygherrens krav og ønsker til det ønskede byggeri. Et byggeprogram skal indeholde en entydig beskrivelse af, hvilke krav og ønsker, bygherren stiller i relation til levetid, totaløkonomi og aktiviteter i kategorien driftsrutiner, vedligehold og fornyelse, samt hvilken vægt disse krav skal tillægges i forhold til funktion, pris, kvalitet og øvrige krav til bygningen. Med et godt byggeprogram kan bygherren sikre sig, at hensynet til en rationel bygningsdrift er med til at underbygge valg af konstruktioner, installationer, materialer, komponenter og andet, som træffes undervejs i projekteringen og udførelsen.

10 2. Driftsdata i programfasen side 10 Krav til drift af bygning og bygningsdele Med bygningsdelstavlen i kap. 1.2 som tjekkliste fastlægges art og omfang af driftsrelaterede krav til bygningsdele, dvs. krav til levetid, driftsrutiner og forebyggende og afhjælpende vedligehold. Andre krav kan vedrøre forsyning, driftssikkerhed, inspektionsmuligheder, rengøringsvenlighed, tilgængelighed for reparation, energiforbrug mv., jf. driftsforvaltningssøjlen side 39 over Forvaltningsfunktioner. Formuleringen af de stillede krav i byggeprogrammet bør være så komplet, at de projekterende herudfra kan definere en oversigt over de bygningsdele, der skal have særlig driftsmæssig opmærksomhed. Rumskema / driftskort Krav til driftsdata Hvis bygherren har et ønske om at modtage data på driftskort (se kapitel 9), bør arten af disse angives, fx vådrum, teknikrum og facader. Hvis der er ønsker om driftskort for rum, vil det være hensigtsmæssigt at beskrive bygherrens krav til disse i rumskemaer, idet det en senere sammenligning mellem byggeprogrammets rumskema og det dertil svarende driftskort vil vise, om kravene er opfyldt. I programfasen skal indhold af driftsgrundlaget fastlægges Hvilke driftstegninger skal tilvejebringes i hvilket mål og med hvilket indhold og detaljering? Hvilke driftsoplysninger forventes om hvilke bygningsdele, og på hvilken måde skal de beskrives? Skal der udarbejdes plan for styring af energiforbrug? Skal der udarbejdes bruger- eller beboervejledning? Skal der udarbejdes en logbog til drift og vedligehold? Skal der leveres en egentlig driftsplan? Der skal træffes aftale om overdragelse af driftsgrundlaget. Uklare aftaler giver bygherren risiko for at modtage et driftsprojekt, som ikke er optimalt. Og hvis kravene til driftsgrundlaget stilles for sent, kræver det en større indsats at skaffe det til veje. 2.3 Bygherrens tjekliste Byggeprogrammet danner arbejdsgrundlag for forslagsudarbejdelse og det videre projektforløb, hvor der træffes utallige valg, der får betydning for den fremtidige driftsøkonomi, vedligeholdelsesfrekvenser, kortere eller længere levetider for bygningsdelene osv. Når det færdige byggeprogram foreligger, bør enhver tvivl om følgende være ryddet af vejen: Bygherrens driftsrelaterede krav til bygning og bygningsdele og herunder, med hvilken vægt eftersynsfrekvenser, levetid og totaløkonomi tæller Hvem der har ansvar for løbende at vurdere forslag og projekt i driftsmæssig henseende Hvilke driftsdata og på hvilken form (tegninger, bygningsdelseller driftskort, beskrivelser), bygherren ønsker data overdraget som sit grundlag for drift Hvem, der har ansvar for at overdrage driftsgrundlaget

11 3. Driftsdata i forslagsfasen side Driftsdata i forslagsfasen I forslagsfasen fastlægger de projekterende - arkitekt og ingeniør ved hjælp af tegninger og beskrivelse, hvordan projektet i de overordnede linier skal disponeres. Hvad driften angår, skal de projekterende på baggrund af de af bygherrens programkrav, som handler om drift, vælge konstruktioner, installationer, komponenter og materialer med egenskaber, som optimalt tilgodeser de stillede krav. I princippet skal bygherren have defineret alle sine krav forud for forslagsfasen. Imidlertid kan der være krav, som, når de er løst, viser sig at have uforudsete konsekvenser. Nogle krav kan fx blive meget dyre at opfylde, eller de kan få andre uønskede bivirkninger, så bygherren vælger at ændre på kravene eller prioriteringen mellem disse. Derfor har forslagsfasen karakter af en dialog mellem bygherre og projekterende, som gerne skulle munde ud i enighed om, hvordan byggeopgaven i alle væsentlige hovedtræk løses. De projekterende har ansvar for og frihed til at vælge arbejdsmetode. I kapitel 7 og 8 i denne publikation peges der på metoder, som kan hjælpe med til at skabe overblik for bygherren til at vurdere byggesagens forskellige aspekter, herunder afledte driftsmæssige konsekvenser. 3.1 Driftsgrundlag Mange af de beslutninger, som træffes i forslagsfasen, har vidtgående driftsmæssige konsekvenser. Derfor er det denne publikations anbefaling, at de projekterende helt fra start definerer en disposition for driftsdata og løbende registrerer driftsrelevante data af trufne beslutninger. Der vil være en række forhold, som først afklares senere i projekteringen, men overordnede valg træffes allerede i forslagsfasen. Her opdeler de projekterende bygningen i bygningsdele. Denne opdeling er udgangspunkt for videre detaljering i efterfølgende faser og fastholdes derfor processen ud. For både byggeprojekt og driftsgrundlag gælder, at de med fordel kan systematiseres efter tavlen i afsnit 1.2 Ny byggeklassifikation. Hvis man vil undgå dobbeltarbejde, skal arbejdet tilrettelægges integreret, dvs. at data skal struktureres, så det bliver nemt at sortere data ud til henholdsvis byggeprojekt og driftsgrundlag. Tegningsplanlægning Bygningsdelskort Som noget af det første lægger de projekterende en plan for, hvilke tegninger, projektet skal omfatte, og hvordan de struktureres i modelog tegningsfiler. For at koordinere indsatsen skal driftstegninger være indeholdt i tegningsplanen. Driftstegninger er nærmere beskrevet i kapitel 7. I forslagsfasen oprettes et bygningsdelskort for hver bygningsdel i projektet. Bygningsdelskort som redskab til gennem hele projektforløbet at samle oplysninger for både byggeprojekt og driftsgrundlag er nærmere beskrevet i kapitel 8.

12 3. Driftsdata i forslagsfasen side Projektgranskning For granskning af forslaget gennemgås tegninger, beskrivelser, økonomi og tidsplan, og overensstemmelse med byggeprogrammets krav kontrolleres. Granskning af forslaget gennemføres som en systematisk risikovurdering af de foretagne dispositioner. Risikovurdering Findes der elementer i henseende til drift i forslaget, der er forbundet med risiko for svigt, dvs. forhold ved projektet, som ikke lever op til bygherrens krav og forventninger, eller som skal følges nøjere op senere i projektet? Tjekliste til brug for granskningen findes i Vejledning i Projektgranskning, bilag 3. Skema for risikovurdering findes i samme vejledning, bilag Projekterendes tjekliste (1) Projektforslaget danner grundlag for videre detaljering af driftsdata siden hen i byggeprojektet. Hensynet til drift så vidt i forløbet er opfyldt, når følgende punkter kan krydses af: Projektforslaget er udarbejdet og gransket med henblik bl.a. på den bedst mulige opfyldelse af de krav og forventninger, bygherren har stillet til drift. Forslagsfasen er gennemført, så bygherren fik den indflydelse på valg mellem alternativer, som var aftalt. De udviklede forslag og deres driftsmæssige konsekvenser er formidlet så velbelyst og forståeligt for bygherren, at videre dialog mellem bygherre og rådgivere om projektets overordnede løsning er overflødig. Hvis bygherren efter denne fase præsenterer krav og ønsker, som ikke er fremlagt tidligere, vil dette indebære risiko for væsentlige fordyrelser af byggeriet. Tegningsproduktionen er planlagt logisk opdelt i model- og tegningsfiler, så det bliver rationelt og nemt at udtrække tegningerne til henholdsvis bygherre, myndigheder, udførende samt til bygherrens driftsorganisation Der er oprettet bygningsdelskort for forslagets bygningsdele, og kortene er ført ajour med driftsmæssige konsekvenser af de valg, som er truffet i projektet hidtil.

13 4. Driftsdata i projektfasen side Driftsdata i projektfasen Når projektforslaget er vedtaget og myndighedsgodkendt, er dialogen om opgavens løsning mellem bygherre og projekterende i princippet slut. Derfor skulle det meget gerne være sådan, at alle bygherrens vigtige krav og ønsker til den senere drift er løst i hvert fald på overordnet niveau, idet projekteringen kan betragtes som en teknisk videredetaljering af det vedtagne forslag. 4.1 Projektfasen I projektfasen udarbejder de projekterende forprojekt og hovedprojekt. I relation til drift er der i denne fase tale om detaljering af og opfølgning på data på bygningsdelskortene mere end at skabe helt nye driftsdata. Detaljerne fyldes ud i takt med de projekterendes valg af konkrete detaljer, komponenter og materialer. Tegninger Driftstegninger På baggrund af tegningslisten og de fastlagte principper færdiggøres driftstegningerne som beskrevet i kapitel 7. Driftstegningerne er et vigtigt redskab for arealforvaltning i facilities management, se definition side 39. De skal give et godt overblik over indretningen af ejendommen og dens arealanvendelse, placering af brønde, betjeningsområde for belysningsanlæg, rengøringsplaner mv. Der skal udfærdiges det nødvendige og tilstrækkelige antal driftstegninger til brug for drift af bygninger, brandforhold, belysning, VVS, mv. som aftalt mellem bygherre og rådgiver. Driftstegninger vil som oftest have et indhold, som er forskelligt fra byggetegninger. De adskiller sig bl.a. ved, at de er renset for al udførelsesspecifik information, f.eks. målsætning, isolering, varenumre mv. Bygningsdelsbeskrivelse Projektforslagsteksten skal opdateres når der besluttes ændringer og konkretiseringer. De opdateringer, der undervejs er gjort på bygningsdelskortene i takt med, at der taget beslutning om en gulvtype, indervæg eller et særligt materiale i en facade, overføres til arbejdsbeskrivelserne, som beskrevet i kapitel 8. Arbejdsbeskrivelserne bliver dermed skabt i bygningsdelskortene parallelt med, at forslag og projekt skrider frem. Bygningsdelskortene udbygges med arbejdsbeskrivelser for de arbejder, der knytter sig til den enkelte bygningsdel (punkt 4 i de enkelte arbejdsbeskrivelser). Endvidere angiver arbejdsbeskrivelserne i punkt 2.7.3, hvilke oplysninger og på hvilken form, entreprenører / leverandører skal levere til brug for driften. Driftsgrundlaget Driftsgrundlaget skal tilpasses i overensstemmelse med byggeprogram og aftaler. Driftsgrundlaget skal være så kortfattet som muligt, og det skal give korrekt information og være renset for oplysninger, som kun er relevante for byggeprojektet.

14 4. Driftsdata i projektfasen side Projektgranskning Under projekteringen foregår der granskning, som skal forebygge projekteringsfejl og sikre, at kravene til projektet er opfyldt: Er bygningsdele dimensioneret, og er materialer udvalgt på en måde, som bedst muligt tilgodeser bygherrens krav og ønsker i henhold til byggeprogrammets krav til drift? Risikovurdering Projektet granskes dels med udgangspunkt i den under forslagsfasen udførte risikovurdering, dels på grundlag af detailprojekteringen, hvor nye risikoområder evt. kan være opstået. Tjekliste til brug for projektgranskningen findes i Vejledning i Projektgranskning, bilag Projekterendes tjekliste (2) Hovedprojektet danner arbejdsgrundlag for udførende og leverandører. De driftsmæssige hensyn er tilgodeset, når følgende punkter på tilfredsstillende vis kan krydses af: Projektet er er udarbejdet og gransket for i helhed og detalje at tage højde for bygherrens driftsrelaterede krav til bygning og bygningsdele, herunder krav til og prioritering af eftersynsfrekvenser, levetid og totaløkonomi Driftsgrundlag (tegninger og bygningsdelskort), som skal overdrages til bygherren, er udarbejdet, ført ajour og struktureret som aftalt I udbudsmaterialet overfor leverandører og entreprenører er det præciseret hvilke driftsdata, som skal dokumenteres i relation til konstruktioner, installationer, komponenter og materialevalg.

15 5. Driftsdata i udførelsesfasen side Driftsdata i udførelsesfasen 5.1 Udførelsesfasen Gennem udbud vælges der leverandører og underleverandører til at gennemføre byggeriet. I udbudsbetingelserne kan indgå vilkår begrundet i driftshensyn. Fx kan det kræves, at der som en del af entreprisen gives bud på service i en bestemt periode, og dette bud kan være en parameter for valg mellem de bydende. De projekterende kan lade projektet udbyde, så entreprenøren får mulighed for at vælge mellem alternative produkter med egenskaber inden for de stillede krav. Udførendes opgaver Leverandørers opgaver Supplement af driftsdata Overdragelse af driftsgrundlag Udover at opføre byggeriet er det de udførendes opgave at levere dokumentation i henhold til arbejdsbeskrivelse for vedligehold og betjening af specifikke materialer og komponenter, som er anvendt i byggeriet. Det er byggevareproducenters og -leverandørers opgave udover at levere de aftalte komponenter, installationer og byggevarer, tillige at levere dokumentation i henhold til arbejdsbeskrivelse for deres vedligehold og betjening. Når entreprenører og leverandører leverer de krævede driftsoplysninger, indføres de på bygningsdelskortene, som dermed er komplette. I forbindelse med, at den udførende afleverer det opførte byggeri til bygherren, skal den driftsrelevante del af bygningsdelskortene overdrages til bygherren som aftalt. Oplysninger, der vedrører indregulering, kan dog først afleveres, når indreguleringen er foretaget. 5.2 Tjekliste ved afleveringen Ved aflevering af byggeriet er hensynet til drift opfyldt, når følgende punkter kan krydses af: Byggeriet opfylder bygherrens driftsrelaterede krav til bygning og bygningsdele, herunder krav til og prioritering af eftersynsfrekvenser, levetid og totaløkonomi Bygningsdelskort er ført ajour med driftsrelevante data De aftalte driftsdata, der hidrører fra valg under udførelsen af materialer, konstruktioner, komponenter og installationer, er overdraget Der er fremlagt brugervejledning på de bygningsdele, installationer og komponenter, for hvilke det er nødvendigt Der er redegjort for lovpligtig og anbefalelsesværdig servicering af bygningsdele og installationer.

16 5. Driftsdata i udførelsesfasen side 16

17 6. Driftsperioden side Driftsperioden Driftsgrundlag Driftsplan Ved aflevering overdrages driftsgrundlaget til bygherren, og det konstateres, at de aftalte driftsdata foreligger. På baggrund af det modtagne driftsgrundlag udarbejder bygherren en driftsplan. Der kan dog også være truffet aftale med en af byggeriets parter om udarbejdelse af driftsplanen. I driftsplanen anvises aktiviteter for ejendommens/bygningens driftsrutiner, vedligehold og evt. fornyelse. Anvisning om driftsplanen falder udenfor denne publikations rammer. Driftsrutiner Vedligehold Levetid / fornyelser Logbog Eftersyn og inspektion udføres af bygherrens driftsorganisation. Nogle eller alle driftsaktiviteter kan være udliciteret i service- og abonnementsordninger. Visse aktiviteter, fx elevatorsyn, har obligatoriske ordninger. Løbende forebyggende vedligehold foretages i henhold til driftsplanen. Hvis der konstateres svigt, fx utæthed i facaden, afhjælpes dette, inden det udvikler sig til skader. Fornyelse eller udskiftning af bygningsdele foretages, enten når det ikke længere er rentabelt at vedligeholde den eksisterende, eller når der er kommet ny produkter på markedet med sådanne egenskaber, at det begrunder fornyelse. Der føres logbog over udførte aktiviteter under driftsrutiner og vedligehold. Ved at registrere drift, service og tilkald (se logbogsskema side 35) kommer der fokus på hyppigheden af tilkald. Når tilkalds aktiviteten på en bygningsdel bliver påfaldende stor, kan det være et varsel om, at en fornyelse bør overvejes. Opretholdelse af 5-års ansvaret vil i mange tilfælde bero på, at de foreskrevne aktiviteter er udført rettidigt og på behørig vis. 1-års syn 5-års syn AB92 foreskriver, at bygherren afholder 1-års eftersyn med entreprenøren. Ejendommen/bygningen gennemgås med henblik på mangler. AB92 foreskriver, at bygherren holder 5-års eftersyn med entreprenører og leverandører inden udløbet af den 5-årige ansvarsperiode. 5-års dagen er bygherrens sidste mulighed for at gøre ansvar gældende. Såfremt der konstateres svigt eller skader, der kan henføres til mangler i projekt eller udførelse, kan bygherren gøre ansvar gældende over for de ansvarlige rådgivere, entreprenører eller leverandører. Bygherren kan iflg. AB92 kun påberåbe sig sådanne mangler, hvis entreprenøren har fået skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid efter, at manglerne er eller burde være opdaget I modsat fald kan retten til at gøre mangelansvar gældende bortfalde tidligere end ved 5-års reglen.

18 6. Driftsperioden side 18 Både det driftsgrundlag, som bygherren fik overdraget ved ibrugtagning, og logbogen for udførte driftsaktiviteter og vedligehold undervejs, kan indgå som dokumentation ved 5-årssynet. Restlevetid At ansvarsperioden efter 5 år er udløbet bør ikke medføre ændringer i de aktiviteter, som udføres i henhold til driftsplanen, eftersom disse har til formål at opretholde bygningsdelenes levetid, udseende og funktion længst muligt.

19 7. Driftstegninger side Driftstegninger 7.1 Tegningsplanlægning Som noget af det første lægger de projekterende en plan for, hvilke tegninger, projektet skal omfatte, og hvordan de struktureres i modelog tegningsfiler. For at koordinere indsatsen skal driftstegninger være indeholdt i tegningsplanen. Aftal afleveringsform Det skal aftales med bygherren, om han skal modtage driftstegninger som modelfiler, tegningsfiler eller udplottet på papir. Det skal også aftales, hvis nogle tegninger skal være i 3D. 7.2 Referencefilteknik Referencefilteknik, som er beskrevet i ibb s CAD-manual 2000, er en praktisk metode til at strukturere tegningsdata i model- og tegningsfiler. Referencefilsystematik giver - når det anvendes rigtigt - bedre overblik for både rådgivere og bygherre over det faglige indhold og gør det nemmere at vedligeholde og sortere tegningsdata. Struktureret brug af CAD omfatter også anvendelse af ibb s lagstruktur i alt tegningsmateriale, der udveksles. Det gør det nemt at slukke for de lag (isolering, skravering, påskrifter mv.), som er overflødige eller distraherende i driftsmæssig henseende. Modelfilerne fra byggeprojektet bør tilrettelægges, så de kan anvendes i driftsgrundlaget ved at slukke for lag med kun byggerelateret information. CAD-tegninger Modelfiler Byggetegninger: Modulnet Fx Etageplan Stueetage Driftstegninger Brandmateriel Fx Brandplan stue Princippet i referencefilteknik. Alle tegningsdata bearbejdes, redigeres og lagres i modelfiler. Alle CAD-data opbevares i en og kun en modelfil. Tegningerne henter deres indhold fra en eller flere modelfiler. Der kan være forskel på detaljeringen (ved kombinationen af tændte/slukkede lag) i fx stueetagen afhængig af, om den hentes ind som underlag for etageplanen eller for brandplanen.

20 7. Driftstegninger side 20 Modelfiler anbefales Skemaet herunder viser eksempler på driftstegninger ved forskellige kombinationer af modelfiler. Det viser også, hvor fleksibelt driftstegningerne kan sættes sammen med et eller flere faglige emner efter behov. Grundplanen og etageplanen bruges i flere forskellige tegninger, men deres dataindhold opbevares og vedligeholdes kun dette ene sted. Selv om nogle modelfiler indgår i mange tegninger (fx etageindretningen), skal data kun rettes et sted, når der er ændringer. Brug af modelfiler letter sortering af data, idet mange af modelfilerne kun er rettet mod byggeprojektet, og derfor umiddelbart kan sorteres fra som uinteressante for driften. Som hovedregel er det bygherren, som afgør, hvilke driftstegninger, han har behov for, mens det er de projekterende, som strukturerer modelfilindhold, så de ønskede tegninger nemmest muligt kan trækkes ud.

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Cad - Manual Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 275 0155 Journal nr. 82.00.00 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. FORORD... 3 2. PROJEKTORGANISATIONS

Læs mere

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan.

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan. E/F Rosagården 1-5 Rosagården, 4000 Roskilde Drift- og vedligeholdelsesplan. Oktober 2008 Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Fa: 46 32 04 77 Side 1/8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bygningskonstruktør uddannelsen

Bygningskonstruktør uddannelsen Bygningskonstruktør uddannelsen SLF/F09 Drift og Vedligehold 6. semester Side 2 Indholdsfortegningse Indholdsfortegningse... 3 Formål... 4 Drift og vedligehold... 4 Drift og vedligehold... 5 Målsætning...

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

Vestfyns Petanque Center

Vestfyns Petanque Center Agenda Præsentation Torsten Kjøller-Bavnbæk Agenda Præsentation Torsten Kjøller-Bavnbæk Om mig Vestfyns Petanque Center Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt/Myndighedssæt Hovedprojekt Spørgerunde

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD vejen til det succesfulde byggeri Design: MONTAGEbureauet 10-2014 2 Foto: Colourbox Den perfekte byggesag vi drømmer alle om den Uanset om du er bygherre, rådgiver eller håndværker,

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Brugerindflydelse i de forskellige faser

Brugerindflydelse i de forskellige faser Inddragende byggeproces Byggeriets faser og aktører www.regionmidtjylland.dk Oversigt over projektfaser 2 www.regionmidtjylland.dk 1 Brugerindflydelse i de forskellige faser Indflydelse Omkostning ved

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 2 2 Aktivets tilstand ved ophør 2 3 Løbende tilstandsvurdering 2 4 Gennemgang af Aktivet 3 5 Levetid 4 1 Indledning Nærværende dokument

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Fondens 1-års eftersyn 5-års eftersyn Bygningsejerens 1-års eftersyn 5-års eftersyn 1-års eftersyn Tidsplan for 1-års eftersyn 0 1. md. 5.-6. md. 7.-8. md.

Læs mere

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri Kvalitetsstyring af byggeri Totaløkonomi i byggeprojekter Drift, vedligehold, opførelse, indeklima, afgifter, energiforbrug 1 Samordnet design og idriftsættelse Hvad vil vi opnå? Hvad er Commissioning?

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune. Spildevandsplan. Opgaveoplæg - Tilbud

Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune. Spildevandsplan. Opgaveoplæg - Tilbud Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune Spildevandsplan Opgaveoplæg - Tilbud April 2007 nordfyns kommune Spildevandsplan Opgaveoplæg - Tilbud April 2007 Ref 07akk629 F00029-1-MLN(1) Version

Læs mere

Digitale produkt- og procesmodeller i byggeriet 4. semester 2007. 5. kursusgang

Digitale produkt- og procesmodeller i byggeriet 4. semester 2007. 5. kursusgang Digitale produkt- og procesmodeller i byggeriet 4. semester 2007 5. kursusgang Kjeld Svidt Institut for Byggeri og Anlæg ks@civil.aau.dk /ks/ Kjeld Svidt Slide nr. 1 Opsamling fra sidst Demo af Byggeweb

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

BedreBolig-tjekliste til aflevering af byggeri

BedreBolig-tjekliste til aflevering af byggeri BedreBolig-tjekliste til aflevering af byggeri Bilag 10 til Vejledning om BedreBolig-rådgivning Formål Formålet med en BedreBolig-aflevering af et byggeri er at sikre bygherren den fulde værdi af det BedreBolig-projekt,

Læs mere

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Konkretisering af digital aflevering til drift Projektets

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM 3 HÅNDTER EJENDOMME, ORGANISATIONER OG AFTALER ONLINE Caretakerfm står for CaretakerFacilitiesManagement og er et it-værktøj,

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB Kort og godt om BvB en forsikring mod byggeskader hvem er BvB BvB gennemfører eftersyn af byfornyede ejendomme. BvB yder økonomisk støtte til udbedring af byggeskader på byfornyede ejendomme. BvB formidler

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Start i Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning, 15. november 2012

Start i Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning, 15. november 2012 Start i Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning, 15. november 2012 1. Status d. 15.11.12 2. Tegningshåndtering 3. Viewerløsning 4. Opdeling af en ejendom 5. Navngivning af 6. KlassifikaKon af brugsrum 7.

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz Oversigtskort Region Sjælland Præsentation 1. Organisationsstruktur i Region Sjælland 2. Generalplanlægning i Region Sjælland 3. Fasedeling og basisorganisation i Region Sjælland 4. Organisationsstruktur

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen Initiativfasen Initiativfasen er den allerførste fase i byggeprocessen. Her opstiller bygherren sammen med de kommende brugere og med hjælp

Læs mere

Semesterbeskrivelse 2. BK

Semesterbeskrivelse 2. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 Semesterbeskrivelse 2. BK Gældende fra januar 2012 Revision 20-01-2014 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre

Læs mere

Tegnings- og dokumentliste - Udbudsgrundlag. Boligkontoret Århus. Nydamsparken - ombygning og renovering

Tegnings- og dokumentliste - Udbudsgrundlag. Boligkontoret Århus. Nydamsparken - ombygning og renovering Eksisterende konstruktionstegninger 2-394.4891 Bærende konstruktioner - Blok A 60x84 3-394.4892 Bærende konstruktioner - Blok B 60x84 4-394.4893 Bærende konstruktioner - Blok C 60x75 5-394.4894 Bærende

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Indholdsfortegnelse Struktur

Indholdsfortegnelse Struktur Indholdsfortegnelse Struktur 1. Forord... 3 2. Introduktion... 4 3. Byggesagers organisering... 5 4. Dokumenter knyttet til udførelse... 6 5. Beskrivelsers opbygning... 8 5.1...9 5.2 Projektspecifik beskrivelse...10

Læs mere

East Harbour Project---

East Harbour Project--- East Harbour Project--- Concert and Conference Centre, Reykjavik Baggrund East Harbour Project har været diskuteret i Island i 15-20 år. Primært mål: At sætte Island/Reykjavik på det kulturelle verdenskort.

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT 2/14 Vejledning til entreprenøren 31-12-2008 Anvendelse af IKT INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund...3 Krav 1: Brug af projektweb i byggeprojekter...4 Krav 2: Projektweb-løsningen...5

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C. Tlf. 89 49 73 65 Fax.

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C. Tlf. 89 49 73 65 Fax. Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 A.1 A.01 Ordregiver og teknikere Projekt: Århus Sygehus THG Bygning 2, etage 2 øst Ombygning ifm. præparationen THG Ordregivers projekt nr. 10P109 Ing. sag nr.

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Etageboligbyggeri Konservesfabrikken - Odense

Etageboligbyggeri Konservesfabrikken - Odense Forord Projektforslag udviklet på baggrund af dispositionsforslaget Boliger - Konservesfabrikken Odense oprindeligt udviklet af Kuben, Nordicom og Creo Arkitekter. Dette projektforslag omhandler blok B

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma)

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Rammeudbud og konkretiseres i den konkrete Rammeaftale. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Fundament Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Byggeri de færdige resultater efter 3 år De

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere