KOMMA. regnvand i byen kræver grønne og urbane løsninger. bæredygtig facility management. den flydende revolution. en væsentlig medspiller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMA. regnvand i byen kræver grønne og urbane løsninger. bæredygtig facility management. den flydende revolution. en væsentlig medspiller"

Transkript

1 KOMMA nyhedsbrev til kommunerne #36 december 2012 den flydende revolution regnvand i byen kræver grønne og urbane løsninger en væsentlig medspiller bæredygtig facility management plan uden tekniske termer grønt lys for genopretning af vej

2 Grønt lys for genopretning af veje God kommunikation om genopretningsplan for vejområdet i Københavns Kommune skaber ekstra bevillinger. Hver eneste dag er borgere og erhvervsdrivende i København afhængige af, at de kan komme hurtigt, komfortabelt og sikkert rundt i byen. En velfungerende infrastruktur er afgørende for, at København fortsætter med at være en dynamisk, attraktiv og funktionel metropol. Drift og vedligehold af veje mangler dog ofte politisk opbakning og også i København, har der gennem en årrække været afsat for få midler til vedligeholdelse af vejene. Derfor er der opbygget et stort vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Tidligere forsøg på at beskrive problemerne har ikke ført til ændrede bevillinger eller større fokus på området. Ny strategisk tilgang For at vende den negative udvikling har Rambøll og Københavns Kommune udarbejdet en genopretningsplan for vejområdet Et løft til vejen, der udfordrer formidlingen af svære tekniske problemstillinger. Fotograf: Ursula Bach For at beskrive tilstanden af tekniske anlæg, som fx veje og broer, udarbejdes der rapporter, der både er teksttunge og indeholder mange beregninger. Rapporterne er nødvendige og er vigtige redskaber for teknikere. Desværre er det ofte disse rapporter, der direkte danner grundlag for indstillinger om øgede bevillinger i offentlige forvaltninger. Resultatet er tit, at indstillingerne afvises, fordi politikerne ikke helt forstår problemstillingerne. I deres verden er det lettere at give penge til børnehave og plejehjem, dels fordi det er lettere at forstå, dels fordi disse områder er mere følelsesladede. Vi ønskede at skabe en genopretningsplan, der direkte er målrettet det politiske niveau og den kontekst de arbejder i. Det medførte en plan, der er helt uden tekniske termer og beregninger, men i stedet fokuserer på at forklare, hvad tilstandsudviklinger betyder for København og byens borgere. Genopretningsplanen indeholder således kun meget kortfattede beskrivelser af de enkelte fagområder suppleret med forklarende tabeller og beskrivende billeder. Som supplement til de faglige beskrivelser indeholder planen også forskellige investeringsscenarier. Samlet set giver genopretningsplanen derfor et hurtigt og oversigtligt billede af situationen og de mulige løsninger. Det giver ledere og politikere muligheden for at bruge planen som opslagsværk. Det virker! Genopretningsplanen er blevet positivt modtaget og allerede i de første budgetforhandlinger efter den var udarbejdet, besluttede de københavnske politikere at påbegynde en samlet 10-årig genopretning af vejområdet. Dette var utænkeligt inden de fik mulighed for at overskue hele genopretningsproblematikken. Ligeledes blev der givet en ekstra bevilling på mere end 300 mio. kr. til genopretningsaktiviteter i det første år. Lars Testmann, T

3 Den Flydende Revolution - Regnvand i byer kræver grønne og urbane løsninger Brug arkitekturen og borgernes begejstring Det samme tema gik igen på Skt. Kjelds Kvarter, som blev præsenteret af René Lindsay, Københavns Kommune. Som et led i Københavns Klimatilpasningsstrategi er Skt. Kjeldsområdet udpeget som pilotprojekt for best practice i fremtidig klimatilpasning. Her skitseredes de mange muligheder, der eksisterer, når vandet skal huses i gaderummene. Der er et væld af muligheder, som alle kan bidrage med mange herlige arealer til glæde for borgere og biodiversiteten i byerne. I Skt. Kjelds er man særligt opmærksom på borgernes mening, og den enorme betydning ejerforeninger har i forhold til udformning og implementering af vand på terræn. Blandt andet afholdes der flere arrangementer på græsrodsniveau, der skal skabe glæde og debat blandt beboerne i området. Regnvand har stor betydning for, hvordan man designer byer i fremtiden. Det blev slået fast på det velbesøgte arrangement Den flydende revolution i Rambøll i oktober, hvor nyuddannede landskabsarkitekter, førende internationale arkitekter og eksperter diskuterede, hvordan de stigende regnmængder skal integreres i fremtidens bydesign. Den Flydende Revolution blev et velbesøgt arrangement med livlig debat blandt de 90 deltagere. Arrangementet blev afholdt i samarbejde med Arkitektforeningen i anledning af den årligt tilbagevendende begivenhed Arkitekturens Dag. I debatten blev der stillet skarpt på, hvordan den stigende mængde regnvand kan få indflydelse på fremtidens bydesign og medvirke til at skabe ejerskab, nye kulturelle holdninger til vand og fællesskaber i byer. I arrangementet blev det slået fast, at vi skal tænke i grønne og urbane løsninger i en kombination. Vand i byer lægger naturligt op til, at vi skal have mange flere grønne arealer, men hvis det virkelig skal batte, må vi se på regnvandshåndtering i et bredt og nuanceret perspektiv og betragte vand som et element i byerne på lige fod med alt andet, der udgør en by: veje, bygninger, parker og fortove, siger arkitekt Rikke Hedegaard Jeppesen.. Vandkultur Vi er godt i gang med at skabe en kultur omkring vand, hvor mange borgere og kommuner er nysgerrige og positivt stemte overfor at etablere våde parker i byerne. Både borgere og forvaltninger står klar med et stort ejerskab og mange kræfter for at imødekomme vandet og den naturlige herlighedsværdi, det naturligt medfører. Derfor er det også vigtigt, at vi ikke etablerer de samme løsninger over de næste ti år: Det er det vigtigt, at vi bliver ved med at udvikle vores løsninger i tæt samarbejde mellem teknikere, arkitekter og brugere. Vi skal insistere på en offentlig debat og være ydmyge overfor borgernes ideer og drømme om den gode by, siger Rikke Hedegaard Jeppsen. Rikke Hedegaard Jeppesen, T

4 Bæredygtig Facilities Management Udgangspunktet for udviklingen af en helhedsorienteret FM-funktion, kan være en gennemgang af ejendomsafdelingens portefølgestyring og en vurdering af datagrundlagets kvalitet og validitet. På den måde vurderes forskellige effektiviseringspotentialer på det operationelle område, som resulterer i en handleplan og et beslutningsgrundlag for den videre proces. Derudover kan der foretages et FM-servicetjek, som har organiseringen af arbejdet i fokus. Resultatet af en sådan proces, kan være forslag og anbefalinger til en eventuel omorganisering af arbejdet som fx en centralisering af FM-funktionen. Kommunerne står overfor en kompleks virkelighed, hvor løsninger på de samfundsmæssige udfordringer må findes i krydsfeltet mellem det politiske engagement, borgerønsker og den administrationsfaglige forankring. I bestræbelserne på at skabe en bæredygtig omstilling af samfundet, må alle ressourcer derfor sættes i spil. Kommunalt Facilities Management (FM) som er en professionaliseret drift og udvikling af den kommunale ejendomsportefølje - kan være en væsentlig medspiller i kommunens udvikling. Og sættes bæredygtighed på dagsordenen her, kan det få stor betydning for kommunens samlede opgaveløsning og bestræbelser for en bæredygtig omstilling af samfundet. Reducer omkostninger til FM En vigtig forudsætning for helhedsorienteret, bæredygtig FM er bl.a. en god ejendomsstrategi / strategi for porteføljestyring, som igen er betinget af en række faktorer: Funktionsanalyse/strategisk vurdering af ejendomme inden for samme kategori som fx idræt og kultur, teknisk due diligence (screening), bygningssyn (tilstand og aktivitetsplan) og tilstandsvurdering (øjebliksbillede). Overordnet skal strategien redegøre for de visioner og målsætninger, som kommunen vil arbejde hen imod at nedbringe energiforbruget og CO2-udledningen, at optimere arealudnyttelsen, at frasælge/afvikle bygninger som er dårligt udnyttet etc. Der er erfaringer for at en god strategi kan medvirke til at kommunens omkostninger til FM reduceres med op til 10%. Bæredygtighed i praksis Et godt eksempel på implementering af bæredygtig FM, er Albertslund Kommune, som har deltaget aktivt i et Ph.D.- aktionsforskningsstudie ved Kirsten Ramskov Galamba, Center for Facilities Management (DTU). Kirsten er nu ansat i Rambøll. I en lang række workshops udviklede medarbejderne i Albertslund Kommunes afdeling for Ejendom, Vej og Park et stærkt forankret, helhedsorienteret perspektiv for deres arbejde, som har gjort afdelingen til en strategisk samarbejdspartner i byens udvikling. Med en dybere forståelse af de sociale og miljømæssige aspekter af bæredygtighedsbegrebet, er medarbejderne nu rustet til at indgå i strategiske samarbejder, hvor drift og udvikling af de kommunale faciliteter, veje og parker sker i samspil med forvaltningernes strategiske indsatser for en bæredygtig omstilling af samfundet. Flemming Nøhr Christensen, T Kirsten Ramskov Galamba, T Søren Ole Nielsen, T Carsten Borchorst, T Knud Munk, T

5 Placering af Campus i Næstved For at gøre Næstved til en aktiv spiller inden for uddannelse og forskning, ønskede Næstved Kommune at få udarbejdet en rapport, som undersøgte mulighederne for at placere ca kvadratmeter fordelt på 7-8 uddannnelsesinstitutioner. Der blev givet to lokaliteter i byen: Stationsområdet og Det gule område ved kanalen. Opgavens fokus var at vise et byplanmæssigt greb med nye byggemuligheder og uderum. Det skulle demonstreres, at det faktisk kunne lade sig gøre at placere de efterspurgte kvadratmeter og samtidig tilbyde nye byrumsog landskabskvaliteter. Den skitserede Campusstruktur griber fat i overordnede træk i bymiljøet, så den kan bidrage til udvikling af Næstveds identitet og profil. Bebyggelsesstrukturen er så robust, at den er åben for fortolkning i en kommende designproces ud fra den tanke, at man ved en realisering kan indbyde flere arkitekter til at komme med bud på udformning af uddannelsesinstitutioner. Næstved Kommune fremhævede, at opgaven gik til Rambøll, fordi vi er meget gode til at organisere tværfagligt arbejde og kunne præsentere et samlet hold med kompetencer inden for byplanlægning, trafik, miljø, støj etc., hvor undersøgelsen kunne belyses fra flere vinkler med én projektleder. For at realisere den stramme tidsplan på fem uger, var det afgørende hurtigt at forstå opgaven, og inddrage kommunens planafdeling og de mange forskelligartede kompetencer i det tværfaglige projektarbejde. Byrådet vedtog enstemmigt med baggrund i de to skitseforslag, at Næstved Kommune kunne fortsætte campus-drømmene. Anne Sophie Hjermind T Effektiv risikostyring med RamRisk Rettidig håndtering af risici og muligheder er afgørende for enhver organisation og for succesfuld gennemførelse af ethvert projekt. Specifikt står kommuner ofte overfor en lang række udfordringer, fx i forhold til overholdelse af budgetter og tidsplaner, borgertilfredshed og for at undgå skade på personer og bygninger. Rambøll og RamRisk Rambøll har erfaring med risikostyring fra en lang række små og store projekter og tilbyder forskellige ydelser inden for risikostyring herunder formulering af risikostyringspolitik, afholdelse af risikoworkshops og struktureret håndtering og opfølgning på risici. Vores webbaserede risikoregister RamRisk giver overblik og sikrer, at de relevante personer inddrages i en proces, hvor risikovurdering og identifikation af risikoreducerende tiltag løbende foretages for aktivt at imødegå de identificerede risici. Værdi for kunden Risikostyring bidrager til værdiskabelse ved proaktivt at identificere og følge op på risici, fx i forhold til at minimere udgiften til uforudsete hændelser og skade på personer, genstande og bygninger. Risikostyringen er derudover med til at sikre, at der er planlagt konsekvensreducerende foranstaltninger i tilfælde af, at en uønsket hændelse indtræffer. Jesper Pedersen, T Søren Randrup-Thomsen, T

6 erhvervskontakten Odense Kommune har oprettet ErhvervsKontakten, der er virksomheders indgang til samlet myndighedsbehandling. De gode erfaringer er beskrevet i en manual, der er tilgængelig som inspiration for andre kommuner. ErhvervsKontakten driver desuden to netværk for kommunens erhvervsliv. Det ene er for erhvervsmæglere og det andet for byggerådgivere, hvor Rambøll deltager. Ca. 4 gange om året taler indbudte indlægsholdere om aktuelle emner. Se mere på eller Værktøj til indvindingstilladelser Tina Jacobsen, T er året, hvor mange kommuner skal give nye vandindvindingstilladelser. Og det skal bl.a. vurderes, om indvindingen påvirker vandløbenes vandføring i for stor grad. Rambøll anbefaler, at vandløbspåvirkningen vurderes vha. grundvandsmodeller. Men har kommunen ikke en grundvandsmodel, kan et simpelt værktøj Påvirkningsmodulet, udviklet af Rambøll, estimere indvindingens vandløbspåvirkning. Værktøjet er en del af Rambølls web-geogis og det tilgås direkte på internettet. Brugeren kan udregne vandløbspåvirkningen på baggrund af en eksisterende eller ansøgt indvinding. Påvirkningen holdes op imod de maksimalt tilladte påvirkninger fra vandplanerne. kan udvides med en ressourceopgørelse, som sætter indvindingens størrelse i forhold til grundvandsdannelsen og -forekomsterne. Naturstyrelsen har brugt værktøjet til vandplanerne for Nordlige Kattegat, Skagerrak og Mariager Fjord. Værktøjet giver overblik Næstved Kommune har netop taget modulet i brug og udtaler: Værktøjet er med til at give overblik, og indikerer, om der er harmoni mellem indvinding og vandløbsinteresser, samt om grundvandsressourcen er tilstrækkelig. Vi forventer at værktøjet vil blive en del af dokumentationen i arbejdet med indvindingstilladelser. Bibi Neuman Gondwe, T Resultater Resultaterne ses på et integreret GIS-kort, hvor del-oplande farves røde, hvis den tilladte vandløbspåvirkning overskrides. Kortet

7 Helsingør Kommune udarbejder standard-kravspecifikationer Helsingør Kommune håndterer ca ejede m2 og ca lejede m2 fordelt på godt 220 ejendomme. Kommunen har i den forbindelse mange ombygningsog renoveringsopgaver samt nye byggerier. Helsingør Kommune er bevidste om behovet for at beskrive krav og mål i forbindelse med implementering af nye tekniske anlæg og installationer og har set flere fordele ved at få udarbejdet kravspecifikationer. Kommunen, ved områdeleder Karen Dilling og risikomanager Tuan Ba Cao fra Center for Ejendomme, bad Rambøll om at udarbejde udvalgte kravspecifikationer inden for følgende fagområder el, VVS, ventilation og CTS-installationer. Årsagen var, at kommunen ønskede at få udarbejdet præcise og velbeskrevne krav, som nemt kunne indgå i ethvert aftalegrundlag. Det er vigtigt for kommunen, at kravspecifikationerne er ment som basis og grundlag for den projekttilpassede kravspecifikation. Derudover sikrer de præcise krav også, at den forventede ydelse leveres, så den lever op til kommunens behov mht. leverede anlæg og ikke mindst driften af disse. Kravspecifikationerne er bygget op ved at henvise til bekendtgørelser og standarder, som skal overholdes, og derefter er de tekniske specifikationer beskrevet uden at henvise til et særligt varemærke eller en bestemt fabrikation, således at Udbudsdirektivet overholdes. Kim Benny Larsen, Leon Øxenhave, T State of the Nation Rambøll har assisteret Foreningen af Rådgivende Ingeniører med State of the nation-rapporten for Danmark 2012, som lige er udgivet. Den beskriver tilstanden, udviklingstendenserne, fremtidssikringen og de estimerede omkostninger for at fastholde funktionerne og værdien af den danske infrastruktur. Beskrivelsen omfatter jernbaner, havne, veje og broer, kloak og spildevand, vandforsyning, affald, energi og som noget nyt - den offentlige bygningsmasse. Den samlede værdi af den danske infrastruktur på disse ni områder udgør mia. kr. Find rapporten her: state-of-the-nation/state-of-the-nation-2012 Hanne Birch Madsen, T

8 KOMMA Nyhedsbrev til kommunerne #36 december 2012 Nyhedsbrevet udgives 2-4 gange om året af Rambøll Danmark som nyhedsbrev til kommunerne. Fotograf: Ursula Bach Ansvarshavende redaktør: Kirsten Nørgaard, T , Yderligere eksemplarer kan bestilles på: Oplag: 2000 ISSN:

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 148 / 2012 Delphi-undersøgelse i projekt Innovativ plankultur Karina Sehested Dorthe Hedensted Lund d e

Læs mere

Business case for Islands Brygge 37

Business case for Islands Brygge 37 Business case for Islands Brygge 37 07. juni 2011 Version 2.0 1.0 Baggrund og formål... 4 1.1 Formål med business casen... 4 1.2 Islands Brygge 37 i dag... 5 1.3 IB37 som demonstrationsbygning i Plan C...

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Bright Green Business ProjectZero Sønderborg VIRKEMIDLER KOMMUNEPLAN Byernes rolle i klimastrategien Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Tid nok til varige forandringer?

Tid nok til varige forandringer? Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Anne Stampe,

Læs mere

SAMMEN OM VANDET. Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation

SAMMEN OM VANDET. Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation SAMMEN OM VANDET Klimatilpasning med merværdi rummer et stort potentiale for kommuner og forsyningsselskaber. Men

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Én indgang for erhvervslivet. - Opskriften på tilfredse virksomheder

Én indgang for erhvervslivet. - Opskriften på tilfredse virksomheder Én indgang for erhvervslivet - Opskriften på tilfredse virksomheder Indhold 3 Forord: Her er opskriften på glade virksomheder 4 Konceptet 5 Byrådets beslutning 5 Hvordan kommer man i gang? 6 De strukturelle

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF Fremtidens Vollsmose Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose November 2012 BMF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Metode 5 Ny tilgang til indsatser i Vollsmose 7 De fysiske rammer 15 Normskred

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand

Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 1 Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand 2 bilag SAG 4 BILAG 1 KLIKOVAND

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup.

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. ERFARINGSKATALOG Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. Erfaringskatalog Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark December 2012 Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere