SJÆLLAND -. - vi et ';'-Jf a} Budgetaftale Følgende parter er enige bm nedenstående aftale for budget 2012 for Region Sjælland.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SJÆLLAND -. - vi et ';'-Jf a} Budgetaftale 2012. Følgende parter er enige bm nedenstående aftale for budget 2012 for Region Sjælland."

Transkript

1 SJÆLLAND -. - vi et ';'-Jf a} Budgetaftale 2012 Følgende parter er enige bm nedenstående aftale for budget 2012 for Region Sjælland Side 1

2 Budgetaftale 2012 Værdi for borgeren - investeringer i fremtiden Forslag til budget 2012 og oplægget "Budget 2012: Værdi for borgeren - investeringer i fremtiden", udgør sammen med de tilføjelser og ændringer som denne aftale fastlægger, Region Sjællands budget for Med Budget 2012 ønsker parterne bag denne aftale at sikre en videreførelse af arbejdet med at fremme kvalitet i behandlingen og for økonomisk balance i regionens økonomi. Ikke mindst initiativerne i den økonomiske handleplan fra foråret 2010 og budgetaftalen for 2011 har betydet, at der ud over balance i driftsbudgettet i budget 2012, kan sikres midler til at gennemføre den vedtagne sygehusplan. Robusthed i økonomien Der er via tidligere gennemførte initiativer sikret en stabil økonomisk situation og balance i driftsøkonomien. Med henblik på også fremadrettet at skabe robusthed og likviditet til at fremrykke investeringer på sygehuset i Nykøbing F, iværksættes en systematisk benchmark-procedure af udvalgte områder. Ved at gennemføre benchmark ønsker regionen fortsat at effektivisere driften, ved efterfølgende at implementere 'best practice' - de bedste løsninger. Ændringer af organisationen med samling af fællesfunktioner forventes endvidere at kunne medføre effektiviseringer. Ovenstående initiativer tilvejebringer samlet effektiviseringer fra 2013 på 25 mio. kr. Styrket kvalitet i behandlingen I oplægget om "Værdi for borgeren" beskrives, hvordan arbejdet med kvalitet er centralt i arbejdet med udviklingen af behandlingen. Der arbejdes i dag med kvalitet via den danske kvalitetsmodel, patientsikkert sygehus, operation life og på mange andre måder. Udover forbedret patientsikkerhed og forbedret kvalitet vil initiativerne bidrage til at reducere spild og dermed driftsudgifter. Der etableres en kvalitetspulje på 36 mio. kr., som sygehusene kan få del i, ved at leve op til en række opstillede kriterier, hvilket dermed skaber incitamenter til at forbedre kvaliteten. Der gøres en bred indsats for at reducere spild, herunder: hurtigere diagnose færre infektioner nedbringelse af dødelighed/patientsikkerhed Side 2

3 effektive patientforløb Kriterierne aftales i sygehusenes drifts aftaler, som godkendes i Regionsrådet ved årsskiftet. Kriterierne gælder for alle sygehuse. Dog gælder for Roskilde og Næstved en særlig målopfyldeise med tilhørende belønning (forventelig minimum 1 mio.kr. hvert sted) for etablering af diagnostiske centre. I arbejdet med at forbedre kvaliteten af regionens ydelser, ønsker parterne at skabe åbenhed og lydhørhed i forhold til medarbejdere og borgere i Region Sjælland. Målet er at sikre, at alle gode ideer bliver hørt og udnyttet i regionens arbejde med kvalitet og forbedringer af ydelser. Derfor oprettes "Ide-linjen", hvor borgere og medarbejdere inviteres til at komme med forslag til kvalitetsforbedringer. Yderligere indsats i samarbejdet med kommunerne på sundhedsområdet Region Sjælland har allerede på mange områder et godt samarbejde med kommunerne med udgangspunkt i sundhedsaftalerne, herunder omkring forebyggelse, patientuddannelse, sundhedscentre, kronikere mv. Samarbejdet med kommunerne er et væsentligt fokusområde for regionen, som er højt prioriteret. Desuden er følgende aktiviteter allerede igangsat: Forebyggelse Forbedret patientuddannelse Implementering af forløbspakker - Lean Fælles udvikling af telemedicinske løsninger på kronikerområdet Fælles it-løsninger Implementering af kronikerprogrammer Gennemførelse afborgerundersøgelser med henblik på sundhedsfremme i udkantsområder. Regionen ønsker at styrke samarbejdet med kommunerne på sundhedsområdet yderligere med henblik på at skabe de bedste rammer for patienterne i overgangene mellem kommuner, de praktiserende læger og sygehusene. Derudover skal sammenhængen og samarbejdet mellem kommunerne og Region Sjælland inden for psykiatrien (shared care) styrkes med fokus på unge patienter. Indsatsen her forventes finansieret via satspuljemidler fra Regeringens sundhedsaftale. Med det formål yderligere at styrke samarbejdet med kommunerne, er der i budget 2012 afsat yderligere 20 mio. kr., stigende til 30 mio.kr. i 2013 og overslagsårene, som benyttes til: Forebyggelse Udkantsindsats Patientforløb, herunder kronikere og lean-forløb Understøttelse af ovenstående med telemedicin Patientuddannelser Fælles IT løsninger Side 3

4 Forskning, innovation og vidensdeling Forskning, innovation og vidensdeling, hvor forskningsresultater gøres tilgængelige for både private og offentlige aktører, er en forudsætning for udviklingen afbåde sygehusvæsenet og regionen generelt. Med henblik på at realisere forskningsstrategien og styrke forskningsindsatsen, så regionen er på niveau med de øvrige regioner, afsættes 12 mio. kr. i 2012, stigende til 30 mio. kr. i 2013 Som regionens største og mest videnstunge virksomhed, skal sundhedsvæsenet udnytte viden til at skabe vækst i det regionale erhvervsliv. Etablering af Sundheds Innovation Sjælland (SIS) skaber rammerne for, at dette kan realiseres. Der afsættes 5 mio. kr. til sundhedsinnovation, der fortrinsvis skal benyttes til medfinansiering af konkrete innovationsprojekter, samt til det fælles regionale samarbejde med Fornyelsesfonden om at udnytte de erhvervsmæssige potentialer i sygehusbyggerierne. 2 af de 5 mio. kr. finansieres af de regionale udviklingsmidler. Der afsættes i budget mio. kr. til uddannelse af personalet i akutmodtagelserne. Investeringer Fremrykning af ombygning af Nykøbing Falster sygehus For at fremme gennemførelsen af sygehusplanen, samt understøtte den videre udvikling af Nykøbing Falster sygehus, fremrykkes ombygningen af Nykøbing Falster sygehus fra 2016 til Der afsættes 225 mio.kr., idet der i 2012 afsættes 1,5 mio.kr. til at påbegynde projekteringen af byggeriet. Flytning af Præhospitalt Center til Næstved Præhospitalt Center er i dag placeret på Slagelse Sygehus, men bygningerne er bl.a. i forbindelse med udvidelsen af AMK-vagtcentralen og indførelsen af døgndækket sundhedsfaglig visitation blevet meget trange, og opfylder ikke de nationale og internationale krav om terrorsikring. Derfor flyttes centeret ogamk-vagtcentralen til Næstved Sygehus senest i I forbindelse med flytningen af Præhospitalt Center undersøges mulighederne for, via midler afsat af Regeringen i forbindelse med 'Aftale om sundhed', at fremrykke en flytning af centeret. Srnertebehandling og palliation Der iværksættes et hjemtagelsesprojekt for non maligne smertebehandling. Der igangsættes initiativer, som vil forbedre den palliative indsats overfor patienter på henholdsvis basisniveau og det specialiserede niveau og 2013 implementeres forløbsprogrammer for rehabilitering og palliation for patienter med livstruende sygdomme. Der etableres forsøg med telefonvagtordning, der giver lettere adgang til rådgivning om smertebehandling til det specialiserede niveau i sygehusregi. Side 4

5 Der afsættes samlet 1 mio. kr. Sundhedscentre i Nakskov og Kalundborg Det konstateres, at der i Nakskov, indenfor en ramme på 17 mio.kr., er realiseret de regionale aktiviteter (ambulatorium, skadeklink, blodprøvetagning, røntgen), der fremover sammen med de kommunale aktiviteter udgør tilbuddet til borgerne i Sundhedscentret. På tilsvarende vis etableres de samme regionale aktiviteter i sundheds- og akuthuset i Kalundborg pr. 1. januar Evaluering af akutbiler Det blev i forbindelse med godkendelsen af en ny plan for det præhospitale område, vedtaget at igangsætte en evaluering af de strukturelle ændringer, som blev implementeret i forbindelse med planen. Evalueringen forventes afsluttet i første halvdel af Evalueringen belyser værdien af lægebiler i den præhospitale organisation. Afhængigt af resultatet heraf, vil skadefunktionerne i Roskilde og Næstved blive understøttet af enten lægebiler eller tilrettelagt på anden måde, når de akutte funktioner ophører om 6-8 år. Den igangsatte evaluering af akutlægehelikopter følges. Konkurrenceudsættelse Der iværksættes overvejelser om konkurrenceudsættelse og OPP på opgavefelter som sundhedscenter, skadeklinik, patienthotel og parkering. Der sker en løbende vurdering afkonkurrenceudsættelse af sundhedsydelser som alternativ til hjemtagning Logistik konkurrenceudsættes som anbefalet. Konkurrenceudsættelse af et centralt lager sker evt. først efter en indkøringsperiode for et etableret fælles lager. Der gennemføres konkurrenceudsættelse af grønne områder og vinduespudsning i Et eventuelt udbud af rengøring afventer stillingtagen til, hvorvidt serviceassistent-konceptet skal udbredes i Region Sjællands Sygehusvæsen. Fremtidig organisering De forelagte principper om den fremtidige organisering og ledelse af det somatiske sygehusvæsen, danner udgangspunkt for udarbejdelsen af et konkret forslag om regionens samlede organisering, herunder hvilke opgaver der løses fælles og hvilke opgaver der løses lokalt. Oplægget forelægges Regionsrådet inden udgangen af I denne forbindelse vil en række konkrete opgaveområder blive vurderet, bl.a. Hvordan der kan arbejdes mere samlet og systematisk med vedligeholdelse af bygninger og udnyttelse afbygningsmasse, herunder facility management. Muligheden for samarbejde med statens ejendomsselskab Freja om salg af ledig bygningsrnasse vurderes. Sides

6 De generelle dele af de virksomhedsrettede kommunikationsopgaver vurderes i lyset af, at der sker ændring af den presse- og kommunikationsmæssige indsats i forhold til Regionsrådets arbejde, hvor opgaver, svarende til 2 årsværk, udskilles fra de øvrige kommunikationsopgaver og vil blive udført tættere på den daglige betjening af Regionsrådet. Ud over 2 årsværk afsættes desuden kr. i 2012 til at inddrage eksterne konsulenter i denne opgaveløsning. Socialt ansvar Regionen har som en stor offentlig virksomhed et ansvar både i forhold til uddannelse og praktikpladser og i forhold til aktivering afledige. Regionen vil konkret prioritere et tæt samarbejde med kommunerne og de kommunale jobcentre med henblik på at lette samarbejdet omkring aktivering af ledige i job med løntilskud. Frivillige organisationer og frivilligt socialt/sundhedsmæssigt arbejde. Regionens sygehuse og institutioner skal have bedre mulighed for at benytte frivillige til opgaver, der supplerer det professionelle arbejde. Det kan fx være personlig kontakt med en eller flere borgere, ledsagerordninger, hjælp til kontakt med det offentlige eller rent socialt samvær. Den frivillige indsats sikres gode vilkår. Samarbejdet omkring lægepraksis, sygehusafdelinger, hospices osv. skal øges og der skal indgås aftaler om dette. Det er vigtigt, at eventuelle frivillige føler sig godt modtaget. De faglige organisationer inddrages i tilrettelæggelsen. Der er store muligheder for at udvikle nye behandlingskæder, ligeværdige samarbejdsrelationer og nye måder at indtænke frivilliges/pårørendes indsats og dermed for at forbedre indsatserne. Det beskrives, hvordan der kan igangsættes innovative udviklingsprojekter inden for det sundhedsfremmende, forebyggende og sociale område. Psykiatri Inddragelse af pårørende i behandlingen i såvel voksen- som børne-unge psykiatrien har vist sig at øge kvaliteten i patientbehandlingen på afgørende vis til gavn for såvel patienter som pårørende. For at styrke arbejdet med pårørendeinddragelse og støtte til pårørende afsættes 2 mio. kr. til psykiatrien. Klima og energi Der er iværksat flere initiativer som skal medvirke til reducere regionens energiforbrug og C02 udslip. Der vil blive fulgt systematisk op via energiregnskaber og C02 regnskaber for regionens virksomhed. Det forventes, at der opnås tilskud fra EU's ELENA program, og at der med det udgangspunkt gennemføres investeringer i energieffektiviseringer i størrelsesordenen 70 mio. kr. Side 6

7 Dertil kommer regionens interne pulje til samme formål. Såfremt der opstår yderligere behov for finansiering af energiprojekter, gøres brug aflånemulighedenjf. aftale mellem Danske Regioner og Regeringen. Investeringer i infrastruktur Arbejdet med styrkelsen af Femern Bælt korridoren, med STRING området som den centrale kerne, skal fortsat være centralt i regionens arbejde. Herunder skal der arbejdes for at infrastrukturen i korridoren forbedres, herunder med væsentligt hurtigere togforbindelser, så grønne transportløsninger bliver konkurrencedygtige. Derudover skal flaskehalse i infrastrukturen elimineres, så vækst- og udviklingsmulighederne i korridoren kan udnyttes optimalt. Det er ligeledes fortsat centralt, at tværforbindelsen Kalundborg-Slagelse-Næstved Sydmotorvejen udbygges. Det er aftalt med kommunerne, at de hidtidige prioriteringer af behov for infrastrukturinvesteringer i regionen skal revurderes i efteråret Region Sjælland vil arbejde for, at Katlegatforbindelsen kommer til at indgå i regionens og kommunernes samlede prioritering. Uddannelse Styrkelsen af kompetenceniveauet i regionen er væsentlig for vækst og udvikling. U dgangspunktet for arbejdet skal være den fælles satsning Kompetenceparat 2020, som er iværksat af regionen sammen med regionens kommuner. Indsatsen omkring kompetenceudvikling skal fokuseres og der skal ikke igangsættes flere ukoordinerede projekter. For at tilrettelægge den fremtidige indsats fra regionens side, tages initiativ til at samle parterne omkring henholdsvis ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, hvilket evt. kan føre til etablering af uddannelsessamråd eller lignende. Det er centralt, at der i arbejdet også er fokus på styrkelse af basisuddannelser. Herefter tages stilling til udmøntningen af puljen afsat til kompetenceparat Yderområder Der udarbejdes et overblik over, hvilke initiativer der er gennemført og planlagt gennemført i f.t. at skabe udvikling i regionens yderområder, samt initiativer der yderligere kan styrke udviklingen f.eks. via synergier og samtænkning. Bedre udnyttelse af muligheder i EU Regionens og kommunernes kontor i Bruxelles har en væsentlig rolle i forhold til at formidle viden og tilskudsmuligheder til regionens offentlige og private virksomheder. I forbindelse med det danske formandskab i første halvår 2012 sættes særligt fokus på EU ogjf. budgetforslaget afsættes samlet 0,2 mio. kr. ekstra til aktiviteter i den forbindelse. Side 7

8 Der skal gøres en ekstraordinær indsats for få regionens erhvervsliv til at udnytte de muligheder for finansiering, nye markeder og nye produkter, der er via EU systemet. Der afsættes 0,5 mio. kr., som efter drøftelse med erhvervslivet via Vækstforum benyttes til at gennemføre opsøgende arbejde overfor det regionale erhvervsliv. Bruxelles kontoret er ansvarlige for opgaven. Jf. afsnittet om sundhedsinnovation skal dette også være i fokus, og det forudsættes, at de ekstra midler, der afsættes til området, bl.a. kan fungere som medfinansiering til EU støttede aktiviteter. Det forudsættes, at Bruxelles kontoret vil prioritere dette område. Pulje til understøttelse af strategiske initiativer Der afsættes 5 mio. kr. på konto 1 til at understøtte gennemførelse af større initiativer på sundhedsområdet. Puljen disponeres af direktionen. Side 8

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 19 1.1 i Hovedtræk... 19 1.1.1 Hovedtallene i budgettet... 19 1.1.2 Stigende efterspørgselspres og mangel på personale... 20 1.1.3 Fortsat behov

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 Nyt kapitel Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om regionernes økonomi for 2015 sikres rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Det betyder fortsat

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 Regeringen 23. oktober 2014 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 Aftalen er ikke endelig,

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden Budget 2015 Region Hovedstaden VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015 AFTALEN ER INDGÅET AF SOCIALDEMOKRATERNE VENSTRE DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI DANSK FOLKEPARTI DET RADIKALE VENSTRE SOCIALISTISK FOLKEPARTI

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen.

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen. Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Indhold Baggrund og proces for dette udkast til handlingsplan 2015-16... 1 Indledning sammenhæng mellem strategi og handlingsplan... 2 Handlingsplanen sætter retning for midler til regional udvikling...

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet:

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Indledning Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Nye vækstinitiativer i lyset af krisen Afbureaukratisering

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel

Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel 4. juni 2011 1. Regeringens aftaler om Reformpakken 2020 Dansk økonomi står over for betydelige udfordringer i de kommende år. Tidligere års store overskud

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere