Indhold. Aftalens område Rammer og forudsætninger Formål Formål med MED-aftalen er at: Definitioner og roller...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Aftalens område... 3. Rammer og forudsætninger... 3. Formål... 4. Formål med MED-aftalen er at:... 4. Definitioner og roller..."

Transkript

1 AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I FREDERICIA KOMMUNE Pr. 01. april 2014

2 Indhold Aftalens område... 3 Rammer og forudsætninger... 3 Formål... 4 Formål med MED-aftalen er at:... 4 Definitioner og roller... 4 MED-indflydelse og MED-bestemmelse... 4 Samarbejdets indhold... 6 Form og struktur... 8 Strukturoversigt... 9 Udpegning Ad hoc-grupper, midlertidige grupper og særlige MED-udvalg Hoved-MED-udvalg Fælles-MED-udvalg Lokale-MED-udvalg/Personalemøder med MED-status MED-uddannelse Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter (TR og AMiR) Valg af tillidsrepræsentant Valg af arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljøgruppens opgaver De tillidsvalgtes vilkår Evaluering og opsigelse af aftalen Ikrafttrædelse Tiltrædelse Bilag

3 Aftalens område Aftalen er gældende for alle ansatte i Fredericia Kommune, herunder ansatte ved selvejende institutioner, som Fredericia Kommune har indgået driftsoverenskomst med og hvor det fremgår af driftsoverenskomsten, at de kommunale overenskomster er gældende. 1 Aftalen er indgået i henhold til den til enhver tid gældende Rammeaftale om Medindflydelse og medbestemmelse, indgået mellem KL og de forhandlingsberettigede organisationer. Rammer og forudsætninger I Fredericia Kommune oplever alle ansatte, at der er gensidigt samarbejde og dialog mellem ledelse og medarbejdere, og at alle inddrages i beslutningsprocesser vedr. egne arbejdsforhold. Ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter er væsentlige aktører i MED-samarbejdet, og et godt samarbejde forudsætter gensidig information og løbende sparring imellem aktørerne. MED-udvalgene drøfter og afgrænser kerneopgaven inden for udvalgets område. 1 Se bilag 1. 3

4 Formål Formål med MED-aftalen er at: 1. sikre, at alle ansatte har viden om og forståelse for MED og anvender MED-systemet til at fremme det frugtbare samarbejde på den enkelte arbejdsplads og i Fredericia Kommune som helhed. Dette fordrer, at medindflydelse og medbestemmelse sker på et så tidligt tidspunkt, at inddragelsen kvalificerer beslutningsgrundlaget, 2. sikre medarbejdernes indflydelse på udformningen og implementeringen af Fredericia Kommunes strategier, 3. skabe et arbejdsmiljø, som sikrer, at Fredericia Kommune opleves som en attraktiv arbejdsplads. Dette fordrer, at arbejdsmiljøet indtænkes naturligt i enhver beslutning og ved at fremme sundhed, trivsel og arbejdsglæde, 4. understøtte et FÆLLES VI, der med afsæt i høj faglighed tager ansvar for kerneopgaven og tænker helhedsorienteret til gavn for de gode oplevelser for borgerne i Fredericia Kommune. Definitioner og roller MED-indflydelse og MED-bestemmelse MED-udvalgets kompetenceområde: Medindflydelse og medbestemmelse udøves inden for det kompetenceområde, ledelsen har med hensyn til arbejds-, personale-, sundheds-, samarbejds-, og arbejdsmiljøforhold. Hvis der opstår tvivl om rækkevidden af ledelseskompetencen, skal ledelsen klargøre grænserne herfor. Information: Ledelse og repræsentanter i MED sørger gensidigt for at give hinanden god, tilstrækkelig og rettidig information om forhold af betydning for arbejds-, personale-, sundheds-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Ledelsen har en særlig forpligtelse til at informere på et så tidligt tidspunkt, at medinddragelsen er med til at kvalificere beslutningerne. MED-indflydelse 2 betyder, at MED-udvalgene udtaler sig på baggrund af åbne drøftelser mellem ledelse og medarbejderrepræsentanter i det/de relevante MED-udvalg. Udvalgene udtaler deres tilslutning og deres bekymringer, som indgår som en del af ledelsens beslutningsgrundlag i den konkrete sag. 2 Defineres også som høring eller drøftelse. 4

5 MED-bestemmelse defineres som en fælles beslutning truffet på grundlag af åbne og grundige drøftelser mellem ledere og medarbejdere. Ved medbestemmelse indgår ledelsen, inden for rammerne af sin kompetence, konkrete aftaler med medarbejderrepræsentanter om arbejdsforhold samt om arbejdets tilrettelæggelse, herunder retningslinjer for arbejdsmiljø- personale-, sundhedsog samarbejdsforhold. Ledelsen og medarbejder(repræsentanter)ne deler ansvar og kompetence på det konkrete område. Såfremt der ikke opnås enighed, er en drøftelse med til at kvalificere grundlaget for ledelsens beslutning. Retningslinjer: I nogle af de centrale rammeaftaler er det aftalt, at der skal drøftes og aftales retningslinjer i MED-systemet lokalt. HMU er ansvarlig for igangsættelse af dette arbejde i overensstemmelse med den centrale rammeaftale. 5

6 Samarbejdets indhold I MED-systemet samarbejder ledelse og medarbejderrepræsentanter om at: 1. sikre, at det frugtbare samarbejde fremmes på den enkelte arbejdsplads og i Fredericia Kommune som helhed. Dette gøres bl.a. ved at: a) arbejde målrettet med en strategiplan for MED-samarbejdet over en 3-årig periode, herunder hvilke særlige indsatser MED-udvalget vil beskæftige sig med. Udarbejdelse af strategien skal ske med inddragelse af MED-udvalget og de refererende MED-udvalg og med fokus på kerneopgaverne inden for MEDudvalgets kompetenceområde b) arbejde konstruktivt med gensidig information i rette form, på rette tid og på rette sted. Den forpligtelse påhviler især leder, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i MED-udvalg c) synliggøre MED-udvalgets arbejde, herunder hvad MED-udvalgets arbejde betyder for arbejdspladsen og for den enkelte d) udarbejde relevante retningslinjer for procedurer af væsentlig betydning for arbejds-, personale-, sundheds-, samarbejds-, og arbejdsmiljøforhold. 2. sikre MED-indflydelse på udformning og implementering af Fredericia Kommunes strategier. Dette gøres bl.a. ved at: a) inddrage det/de relevante MED-udvalg på et så tidligt tidspunkt i processen, at MED-indflydelsen kan være med til at kvalificere beslutningsgrundlaget, både i forhold til indhold og implementering b) HMU minimum en gang årligt mødes med det politiske niveau i kommunen i forbindelse med budgetvedtagelsen. 3. skabe et arbejdsmiljø, som sikrer, at Fredericia Kommune opleves som en attraktiv arbejdsplads. 6

7 Dette gøres bl.a. ved at: a) indarbejde arbejdsmiljø naturligt i enhver beslutning vedrørende arbejds-, personale-, sundheds-, samarbejds-, og arbejdsmiljøforhold. Det betyder fx, at der skal indarbejdes arbejdsmiljø i budgettets betydning for arbejds- og personaleforhold, større rationaliserings- og omstillingsprocesser og særlige strategiske indsatser b) arbejde med et 3-årigt årshjul inden for arbejdsmiljø, forebyggelse og sundhedsfremme, der understøtter: arbejdsmiljøgruppernes systematiske arbejdsmiljøarbejde gennemførelse og opfølgning af trivselsmålinger og lovpligtigt APV-arbejde opfølgning på stress, vold, mobning og chikane, sundhedsfremme og forebyggelse af sygefravær og nedslidning. c) have en årlig drøftelse af HR-redegørelsen i MED-udvalget bl.a. på grundlag af data vedr. arbejdsmiljø, sygefravær og det rummelige arbejdsmarked samt andre relevante personaledata. 4. understøtte et FÆLLES VI, der med afsæt i høj faglighed tager ansvar for kerneopgaven og tænker helhedsorienteret. Dette gøres bl.a. ved at drøfte: a) kompetenceudvikling og Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) i MED-udvalgene i forhold til varetagelse af kerneopgaverne på et højt fagligt og helhedsorienteret niveau b) personalepolitiske temaer, der understøtter sammenhængskraften i Fredericia Kommune og har fokus på den gode borgeroplevelse c) hvorledes de lokale AKUT-midler kan anvendes til understøttelse af MEDopgaverne og tillidsrepræsentanternes kerneopgaver. MED-udvalgets arbejde evalueres årligt. 7

8 Form og struktur Vi har en sammenhængende og enstrenget MED-organisation, som omfatter både arbejdsmiljøarbejdet i henhold til arbejdsmiljølovgivningen og samarbejdsopgaverne i organisationen. MED-strukturen matcher Fredericia Kommunes ledelsesstruktur. Ved strukturelle ændringer i organisationen skal ændringer i MED-strukturen indtænkes, så MED-strukturen til enhver tid matcher kommunens ledelsesstruktur. En ændret MED-struktur skal godkendes af HMU. Medarbejderrepræsentationen i udvalgene skal afspejle personalesammensætningen på overenskomst- og på hovedorganisationsniveau. Der skal altid være mindst to arbejdsmiljørepræsentanter i udvalgene, forudsat at der er valgt to arbejdsmiljørepræsentanter inden for udvalgets område. Medarbejderrepræsentationen i udvalgsstrukturen skal som udgangspunkt baseres på hovedorganisationerne og afspejle personalesammensætningen. Udvalgenes sammensætning baseres som hovedregel på valgte tillidsrepræsentanter. Hvis det antal medarbejderpladser, der er aftalt i et udvalg, ikke kan besættes med tillidsrepræsentanter, kan der vælges andre medarbejderrepræsentanter hertil. Valgte TR-suppleanter og arbejdsmiljørepræsentanter kan i den forbindelse vælges på lige fod med øvrige medarbejdere som medarbejderrepræsentanter. Udvalgenes sammensætning understøtter dermed intentionen i denne MED-aftale om et større fokus på arbejdsmiljøet og det lokale og som en naturlig del af MED-arbejdet, ligesom det understøtter det løbende samarbejde mellem leder, TR og arbejdsmiljørepræsentant. Antallet af medarbejderrepræsentanter, inkl. arbejdsmiljørepræsentanter kan ikke være lavere end antallet af ledelsesrepræsentanter. 8

9 Strukturoversigt 1. Hoved-MED-udvalg (HMU) 2. Fælles-MED-udvalg (FMU) 3. Lokal-MED-udvalg (LMU) 4. Personalemøde med MED-status (PMU) 5. Diverse ad hoc- og midlertidige og særlige udvalg 6. Arbejdsmiljøgrupper. 9

10 Udpegning Der er enighed om, at det optimale er, at der er lokale tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen. Dog kan TR, der organisatorisk er valgt til at repræsentere flere områder, sidde i et LMU, hvor vedkommende ikke er ansat. 3 Som hovedregel skal de udpegede/valgte derfor arbejde inden for det relevante FMU's/LMU's område. Hvis der ikke er en TR inden for MED-udvalgets ansvarsområde, kan en fællestillidsrepræsentant (FTR) såfremt medarbejderne ønsker det sidde i et FMU/LMU i stedet for en lokal medarbejderrepræsentant i en overgangsperiode på op til et år ad gangen. Derefter forpligter FTR og ledelsen sig på i fællesskab at opfordre til et valg af TR på arbejdspladsen. Hvis dette ikke lykkes, kan ordningen med FTR i MED-udvalget fortsætte et år mere. HMU: Hovedorganisationerne sørger for udpegning af medarbejderrepræsentanter og suppleanter til HMU efter en nærmere defineret fordelingsnøgle, som modsvarer personalesammensætningen i hele kommunen. De to arbejdsmiljørepræsentanter i HMU vælges af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne inden for HMU-området. FMU: Hovedorganisationerne udpeger medarbejderrepræsentanter og suppleanter til FMU efter en nærmere bestemt fordelingsnøgle, som modsvarer personalesammensætningen på hovedorganisationsniveau inden for det område, som FMU dækker. Medarbejderrepræsentationen i udvalgsstrukturen skal som udgangspunkt baseres på hovedorganisationerne og afspejle personalesammensætningen. Udvalgenes sammensætning baseres som hovedregel på valgte tillidsrepræsentanter. Hvis det antal medarbejderpladser, der er aftalt i et udvalg, ikke kan besættes med tillidsrepræsentanter, kan der vælges andre medarbejderrepræsentanter hertil. Valgte TR-suppleanter og arbejdsmiljørepræsentanter kan i den forbindelse vælges på lige fod med øvrige medarbejdere som medarbejderrepræsentanter. De to arbejdsmiljørepræsentanter i FMU vælges af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne inden for FMU-området. Der vælges en arbejdsmiljørepræsentant fra de selvejende institutioner inden for FMU-området. Repræsentanten vælges af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne i de selvejende institutioner med driftsoverenskomst. 3 Fx TR for teknisk servicemedarbejdere på skolerne 10

11 LMU: Medarbejderrepræsentationen i LMU skal afspejle personalesammensætningen på hovedorganisationsniveau, og repræsentanterne skal arbejde inden for området. Medarbejderrepræsentationen i udvalgsstrukturen skal som udgangspunkt baseres på hovedorganisationerne og afspejle personalesammensætningen. Udvalgenes sammensætning baseres som hovedregel på valgte tillidsrepræsentanter. Hvis det antal medarbejderpladser, der er aftalt i et udvalg, ikke kan besættes med tillidsrepræsentanter, kan der vælges andre medarbejderrepræsentanter hertil. Valgte TR-suppleanter og arbejdsmiljørepræsentanter kan i den forbindelse vælges på lige fod med øvrige medarbejdere som medarbejderrepræsentanter. Der skal altid være mindst to arbejdsmiljørepræsentanter i udvalgene, såfremt der er valgt to inden for LMU-området. LMU s størrelse Et LMU har som udgangspunkt 4 medarbejderrepræsentanter og 2 arbejdsmiljørepræsentanter. På større LMU-områder kan HMU godkende op til 8 medarbejderrepræsentanter og 2 arbejdsmiljørepræsentanter. PMU: Personalemøder med MED-status oprettes kun undtagelsesvist for meget små 4 arbejdssteder med få medarbejdere, men med selvstændigt ledelses- og budgetansvar, og hvor der ikke er et LMU at knytte naturligt an til. Ledere og medarbejdere på små arbejdspladser træffer i enighed beslutning om oprettelse af PMU. Oprettelse af PMU skal godkendes af HMU. Såfremt samtlige personalegrupper på de relevante arbejdspladser ikke opnår repræsentation i MED-udvalget, opfordres der til at oprette et kontaktudvalg bestående af MED-udvalgets personalerepræsentanter samt en repræsentant for hver af de personalegrupper, der ikke er repræsenteret i MED-udvalget. Kontaktudvalgets opgaver er at virke vejledende og rådgivende for personalerepræsentanterne i MED-udvalget. Udvalget indkaldes forud for møder i MED-udvalget. Organisationsplan for den samlede MED-organisation samt oversigter over personalesammensætning og deraf aftalte fordelingsnøgler for organisationernes repræsentation i MED-udvalgene er vedlagt som bilag til aftalen. 5 Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden, herunder hvor hyppigt udvalgene mødes. Ad hoc-grupper, midlertidige grupper og særlige MED-udvalg MED-udvalg på alle niveauer kan nedsætte ad hoc-grupper og/eller midlertidige MED-udvalg og/eller særlige MED-udvalg. 4 Her tænkes på arbejdspladser med mindre end 10 ansatte. 5 Bilag 2. 11

12 AD hoc-grupper er grupper, som nedsættes under et MED-udvalg til at arbejde med en særlig opgave for MED-udvalget, og hvor der sker en efterfølgende drøftelse i MED-udvalget, før der træffes beslutning. Det kan fx være et ad hoc-udvalg, der skal udarbejde et oplæg til en stresspolitik på arbejdspladsen. Oplægget skal efterfølgende drøftes i MED udvalget. Midlertidige MED-udvalg er udvalg, som kan sammensættes på tværs af flere udvalg, og hvor der efter at udvalgene har afsluttet arbejdet sker en drøftelse i det overliggende MED-udvalg. Det kan fx dreje sig om rådhusrokaden, hvor der på tværs af FMU-områder nedsættes et midlertidigt udvalg til denne opgave, og hvor den efterfølgende drøftelse sker i HMU. Det kan også være i forbindelse med en fusion mellem to afdelinger, hvor der nedsættes et midlertidigt udvalg til at varetage MED-opgaver i fusionen, og hvor der sker en efterfølgende drøftelse i det/de overliggende FMU. Særlige MED-udvalg er udvalg, der nedsættes, indtil der har fundet en evaluering sted primo 2015, hvis MED-udvalget ønsker det. Forudsætningen for at disse udvalg nedsættes er, at: der i udvalget er enighed om det den nu vedtagne MED-struktur viser sig at fungere uhensigtsmæssigt det vil være hindrende for MED-samarbejdet, hvis man skal afvente en strukturændring, til strukturen er evalueret i De særlige MED-udvalg får MED-status og -kompetence. Når evalueringen har fundet sted i 2015, skal disse særlige udvalg nedlægges, og der skal ske en tilpasning af strukturen efter godkendelse i HMU. 6 6 Fx kan LMU i Plejen - inde, hvis betingelserne er opfyldt, nedsætte et særligt midlertidigt MED-udvalg på distriktsniveau, hvis forudsætningerne er opfyldt. 12

13 Hoved-MED-udvalg Der nedsættes et Hoved-MED-udvalg (HMU) for hele Fredericia Kommune. HMU er det øverste udvalg for udøvelsen af medindflydelse og medbestemmelse i kommunen og for varetagelsen af arbejdsmiljøområdet i henhold til arbejdsmiljølovgivningen. HMU kan forhandle og indgå aftaler om udfyldning af generelle aftaler i henhold til bestemmelser heri. Hovedudvalget understøtter bl.a. MED aftalen ved at: 1. sikre at det frugtbare samarbejde fremmes på den enkelte arbejdsplads og i Fredericia Kommune som helhed. Dette gøres bl.a. ved at: a) udarbejde en flerårig strategi i samarbejde med FMU b) indgå i visionsarbejde på kommuneniveau. 2. sikre MED-indflydelse på udformning og implementering af Fredericia Kommunes strategier. Dette gøres bl.a. ved at: a) drøfte rammerne for generelle politikker og strategier og disses betydning for arbejdsmiljøet b) have en direkte drøftelse med det politiske niveau i kommunen minimum 1 gang årligt c) udarbejde relevante procedurer og retningslinjer. 3. skabe et arbejdsmiljø, som sikrer, at Fredericia Kommune opleves som en attraktiv arbejdsplads. Dette gøres bl.a. ved at: a) gennemføre og følge op på trivselsmålinger og sikre gennemførelse af og opfølgning på APV b) udarbejde et 3-årshjul inden for arbejdsmiljø, forebyggelse og sundhedsfremme 13

14 c) indarbejde arbejdsmiljøet i alle beslutninger d) forholde sig strategisk til personaledata, herunder data om arbejdsmiljø, en gang årligt e) forholde sig helhedsorienteret til kommunens samlede økonomi. 4. understøtte et FÆLLES VI, der med afsæt i høj faglighed tager ansvar for kerneopgaven og tænker helhedsorienteret. Dette gøres bl.a. ved at: a) tage den gensidige informationspligt alvorligt b) sikre en løbende information og drøftelse i hele kommunen c) tage initiativ til personalepolitiske temaer, der understøtter sammenhængskraften i Fredericia Kommune, med fokus på den gode borgeroplevelse d) drøfte hvorledes MUS og kompetenceudvikling overordnet set kan understøttes bedst muligt e) drøfte hvorledes de lokale AKUT-midler kan understøtte TR i deres kerneopgave og MED-opgave. Arbejdsmiljøkoordinatoren varetager kommunikationen mellem HMU og de selvejende institutioner. Fælles-MED-udvalg Der nedsættes Fælles-MED-udvalg (FMU) på relevante områder. 7 Fælles-MED-udvalget understøtter bl.a. MED-aftalen ved at: 1. sikre at det frugtbare samarbejde fremmes på den enkelte arbejdsplads og i Fredericia Kommune som helhed. Dette gøres bl.a. ved at: a) udarbejde en flerårig strategi i samarbejde med LMU på baggrund af samarbejdet med HMU b) at være i dialog med LMU og opsamle behov på tværs af FMU-området. 7 Bilag 3. 14

15 2. sikre MED-indflydelse på udformning og implementering af Fredericia Kommunes strategier. Dette gøres bl.a. ved at: a) drøfte rammerne for generelle politikker og strategier og disses betydning for arbejdsmiljøet i FMU-området b) udarbejde relevante procedurer og retningslinjer gældende for FMU-området. 3. skabe et arbejdsmiljø, som sikrer, at Fredericia Kommune opleves som en attraktiv arbejdsplads. Dette gøres bl.a. ved at: a) arbejde med 3-årshjulet inden for arbejdsmiljø, forebyggelse og sundhedsfremme med henblik på initiativer på tværs af FMU-området b) sikre indarbejdelse af arbejdsmiljøet i alle beslutninger c) forholde sig strategisk til personaledata på FMU-området en gang årligt d) forholde sig helhedsorienteret til FMU-områdets samlede økonomi. 4. At understøtte et FÆLLES VI, der med afsæt i høj faglighed tager ansvar for kerneopgaven og tænker helhedsorienteret. Dette gøres bl.a. ved at: a) tage initiativ til personalepolitiske temamøder, der understøtter sammenhængskraften i FMU-området i samarbejde med LMU b) drøfte, hvorledes MUS og kompetenceudvikling kan understøttes bedst muligt i FMU-området, fx med initiativer på tværs af FMU-området. Den arbejdsmiljørepræsentant, som er medlem af et FMU på vegne af selvejende institutioner, sikrer kommunikationen mellem FMU og de selvejende institutioners arbejdsmiljøorganisation. 15

16 Lokale-MED-udvalg/Personalemøder med MED-status Der nedsættes Lokale MED Udvalg (LMU) eller et personalemøde med MED-status (PMU) på arbejdspladser med selvstændigt ledelsesog budgetansvar. Lokale - Med-udvalg understøtter bl.a. MED-aftalen ved at: 1. sikre at det frugtbare samarbejde fremmes på den enkelte arbejdsplads og i Fredericia Kommune som helhed. Dette gøres bl.a. ved at: a) arbejde målrettet for sikring af synlighed omkring MED-arbejdet på arbejdspladsen på baggrund af samarbejdet med FMU b) tydeliggøre MED s rolle for det gode samarbejde på arbejdspladsen og synliggøre medarbejdernes egen indflydelse på baggrund heraf c) være i dialog med medarbejderne og opsamle behov i LMU-området og gøre de individuelle/konkrete udfordringer til generelle problemstillinger, som LMU kan forholde sig til d) at have en høj grad af gensidig, tillidsbaseret dialog og tidlig inddragelse, hvor især samarbejdet mellem leder, TR og AMiR skal bæres af disse værdier. 2. sikre MED-indflydelse på udformning og implementering af Fredericia Kommunes strategier. Dette gøres bl.a. ved at: a) drøfte, hvorledes politikker og strategier kan udmøntes på arbejdspladsen b) udarbejde relevante procedurer og retningslinjer gældende for LMU-området. 3. skabe et arbejdsmiljø, som sikrer, at Fredericia Kommune opleves som en attraktiv arbejdsplads. Dette gøres bl.a. ved, at: a) arbejde med 3-årshjulet inden for arbejdsmiljø, forebyggelse og sundhedsfremme i samarbejde med arbejdsmiljøgrupperne b) sikre, at arbejdsmiljøet indarbejdes i alle beslutninger c) forholde sig til personaledata på LMU-området en gang årligt d) forholde sig helhedsorienteret til LMU-områdets samlede økonomi. 16

17 4. At understøtte et FÆLLES VI, der med afsæt i høj faglighed tager ansvar for kerneopgaven og tænker helhedsorienteret. Dette gøres bl.a. ved at: a) tage initiativ til drøftelser i LMU og på arbejdspladsen om, hvad kerneopgaven er, og hvad der kræves af høj faglighed b) drøfte rammer og vilkår for at tænke helhedsorienteret og arbejde på tværs af kommunen, med udgangspunkt i borgerens/samarbejdspartnerens behov c) drøfte, hvorledes MUS og kompetenceudvikling kan understøttes bedst muligt, således at kerneopgaven løftes. MED-uddannelse I forbindelse med indgåelse af OK 13 blev der mellem de centrale parter aftalt en ny MED-uddannelse til ikrafttræden I Fredericia Kommune vil vi implementere den nye MED-uddannelse allerede ved ikrafttræden af denne aftale. HMU skal derfor på sit første møde efter aftalens ikrafttræden godkende oplæg til MED-uddannelse efter de nye regler. Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter (TR og AMiR) Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter er sammen med lederne afgørende nøglepersoner i arbejdet for at sikre, at Fredericia Kommune forbliver en attraktiv arbejdsplads. Det er en forudsætning for deres virke, at der etableres et samarbejde mellem TR, AMiR og leder inden for lederens kompetenceområde, således at både TR og AMiR får rollen som samarbejdspartner og kvalificeret medspiller i forhold til ledelsen. Arbejdsmiljørepræsentanten udgør sammen med lederen en arbejdsmiljøgruppe. Tillidsrepræsentantens væsentligste opgave er at være talsmand for kollegaer og dermed officielt og arbejdsretligt være kollegaernes repræsentant med anerkendt forhandlingsret efter TR-reglerne. Tillidsrepræsentanten skal tilse, at overenskomster og andet aftalestof overholdes. Det er tillidsrepræsentantens pligt, såvel over for sin organisation som over for arbejdsgiveren, at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde gode arbejdsforhold. 17

18 Valg af tillidsrepræsentant Der kan vælges en tillidsrepræsentant i en overenskomstgruppe, hvis gruppen omfatter mindst 5 medarbejdere. Det er muligt at indgå valgfællesskab og valgforbund (jf. Rammeaftalens ). Hvis arbejdspladsen består af flere matrikler, kan der efter aftale mellem personaleorganisationerne og Fredericia Kommune vælges flere tillidsrepræsentanter, hvis forholdene taler for det. Tillidsrepræsentanter vælges blandt medarbejdere med mindst ½ års tilknytning til kommunen. Elever på erhvervsuddannelserne er ikke valgbare. Valget anmeldes skriftligt af vedkommende organisation over for kommunen. Kommunen er berettiget til over for organisationen at gøre indsigelse mod valget inden for en frist på 3 uger fra modtagelse af meddelelse fra organisationen. Det bør tilstræbes, at tillidsrepræsentanter vælges for mindst 2 år ad gangen. De lokale afdelinger af personaleorganisationerne og Fredericia Kommune kan aftale, at der vælges en fællestillidsrepræsentant (FTR) til at varetage og forhandle spørgsmål, som er fælles for de medarbejdere, som den pågældende repræsenterer. Fællestillidsrepræsentanter kan evt. vælges blandt andre end valgte tillidsrepræsentanter i kommunen. Valget af FTR anmeldes til Fredericia Kommune ved en anmeldelse, som er underskrevet af samtlige berørte tillidsrepræsentanter. Valg af arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af samtlige ansatte uden ledelsesmæssige beføjelser i afdelingen/området, som arbejdsmiljøgruppen dækker. Valget gælder for 2 år og foretages i efteråret i ulige år, første gang i efteråret Selvstændige arbejdssteder med 10 eller flere ansatte skal vælge egen arbejdsmiljørepræsentant. Afdelinger med 1-9 ansatte kan tilsluttes en eksisterende arbejdsmiljøgruppe. Hvis der er flere end 50 medarbejdere på en arbejdsplads, og forholdene i øvrigt taler for det, kan der vælges flere arbejdsmiljørepræsentanter. Administrative arbejdspladser kan, uanset antallet af ansatte, tilsluttes en eksisterende arbejdsmiljøgruppe. Hvor der ikke er sammenhæng mellem matrikel og organisatorisk tilknytning, fastlægger det relevante FMU, hvor der skal vælges arbejdsmiljørepræsentanter. Til HMU vælges to arbejdsmiljørepræsentanter, idet det dog sikres, at de repræsenterer forskellige hovedorganisationer. Til underliggende MED-udvalg vælges to arbejdsmiljørepræsentanter. Til MED-organisationen foregår valget af og blandt de arbejdsmiljørepræsentanter, der er på niveauet umiddelbart under. Valget foregår umiddelbart efter valget af arbejdsmiljørepræsentanter. 18

19 Arbejdsmiljøgruppens opgaver Arbejdsmiljøgruppen skal påvirke og orientere de ansatte om god arbejdsmiljømæssig og sundhedsfremmende adfærd på arbejdsstedet. Arbejdsmiljøgruppen skal arbejde for at løse arbejdsstedets arbejdsmiljøproblemer samt løbende forhindre, at problemer opstår. Gruppen skal inddrages i arbejdsstedets planlægning af: ændring i arbejdsorganiseringen udvidelse eller ombygning allerede i projektfasen anskaffelser og ændring af maskiner og tekniske hjælpemidler indkøb af stoffer og kemikalier. Arbejdsmiljøgruppen skal med udgangspunkt i det 3-årige arbejdsmiljøhjul arbejde med alle de forhold, der har betydning for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, herunder: det lovpligtige APV-arbejde, inkl. afdækning, opfølgning og handlingsplaner sikre at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige det psykiske arbejdsmiljø er velfungerende og at alle ansatte er bekendt med initiativer, politikker, retningslinjer ol., der medvirker til at understøtte et sundt psykisk arbejdsmiljø arbejdet, arbejdsprocesser og metoder er tilrettelagt og bliver udført fuldt forsvarligt der gives effektiv oplæring og instruktion, når nye metoder og arbejdsprocesser implementeres, og når der kommer nyansatte, elever, praktikanter mm. stoffer og materialer kun anvendes ved arbejdsprocesser, som sikrer de ansatte mod unødig påvirkning fra støj, støv, stråling og kulde m.v. maskiner, redskaber og andre tekniske hjælpemidler er indrettet og anvendes på en arbejdsmiljømæssig fuldt forsvarlig måde årligt udarbejde en arbejdsmiljøgennemgang på arbejdspladsen for at sikre, at alle arbejdsmiljømæssige forhold er i orden følge op på og arbejde med at nedbringe arbejdsbetinget sygefravær, arbejdsulykker, erhvervsbetingede lidelser og interne hændelser der er fokus på sundhedsfremmende arbejde. Opstår der et arbejdsmiljøproblem, som indebærer en betydelig overhængende fare, kan gruppen stoppe arbejdet, og ledelsen på alle niveauer skal straks underrettes herom. Når arbejdslederen og arbejdsmiljørepræsentanten ikke er til stede samtidigt, varetager den tilstedeværende gruppens opgaver. Der skal hurtigst muligt gives meddelelse til arbejdslederen eller arbejdsmiljørepræsentanten, hvis der er foretaget foranstaltninger i den andens fravær. 19

20 De tillidsvalgtes vilkår De tillidsvalgte 8 følger de rettigheder og krav, der følger af rammeaftalen. For så vidt angår nødvendig tid til at udføre tillidsarbejdet er der lokalt indgået aftaler herom på de områder, hvor der skønnes behov herfor. Der er indgået aftale om honorering af tillidsrepræsentanthvervet. For tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter er der indgået særlig aftale om ret til uddannelse efter ophør af hvervet, således at de er faglig kvalificerede til fortsat varetagelse af de faglige opgaver i stillingen. Principperne herfor i den hidtidige MED-aftale bilag 8 stk. 4.c overføres til KOF-aftalen inden udgangen af Der kan efter forhandling mellem Fredericia Kommune og forhandlingsberettigede organisationer indgås aftaler i henhold til bestemmelser i rammeaftalens Evaluering og opsigelse af aftalen Aftalen med særlig fokus på strukturen og det øgede fokus på arbejdsmiljøet, bl.a. med to arbejdsmiljørepræsentanter i udvalgene evalueres første gang i HMU et år efter, at den er trådt i kraft. I øvrigt sikrer HMU, at aftalen evalueres. Denne aftale kan opsiges skriftligt med 9 måneders varsel til udgangen af september i ulige år. Ved aftalens opsigelse foretages forhandling om indgåelse af en ny aftale. Aftalen kan forlanges genforhandlet af en af parterne. Aftalen løber, indtil en ny aftale er underskrevet. Ikrafttrædelse Denne aftale træder i kraft den 1. april Aftalen erstatter Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse i Fredericia Kommune Tillidsvalgte er både tillidsrepræsentanter, suppleanter for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejderrepræsentanter. 9 Jf. bilag 6. 20

21 21

22 Bilag 1. Selvejende institutioner med driftsoverenskomst med Fredericia Kommune 2. Fordelingsnøgle for medarbejderrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter Oversigt over MED-organisationen inkl. Arbejdsmiljøgrupper (AMG) og selvejende institutioner 4. Rollerne som MED-udvalgsmedlem 5. Forslag til forretningsorden for MED-udvalgene 6. Organisationer, der har indgået aftale med Fredericia Kommune efter Rammeaftalens 17 22

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Koncern HR, Viborg, NS 4. december 2011 Præcisering af anvendelse af gældende regler i Region Midtjyllands MEDaftale og rammeaftalen om MED for valg af TR og FTR og om oprettelse og sammensætning af MEDudvalg

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse MED-aftale for Greve Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Aftalens gyldighedsområde...3 Kapitel 2. Formål...3 Kapitel 3. Værdier...4 Kapitel 4. MED organisationens

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Allerød Kommune Indhold Forord...3 1. Område...3 2. Formål...3 3. Arbejdsmiljø...3 4. Form og struktur...6 5. Kompetence...8 6. Medindflydelse og medbestemmelse...8

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Kapitel 1 Aftalens område, formål m.v. 1 Område Stk. 1. Aftalen gælder for alle ansatte i Rudersdal Kommune herunder selvejende dag- og døgninstitutioner,

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse ISHØJ KOMMUNE Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Ishøj Kommune 1 Indledning... 3 1. Formålet med aftalen... 4 Aftalens område og afgrænsning:... 4 2. Medindflydelse og medbestemmelse... 4 3. Struktur...

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Så er det igen blevet tid til valg til MED- og sikkerhedsorganisationen! Nu skydes valghandlingen for valgperioden 1. januar 2011 31. december 2013 i gang. I

Læs mere

Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje

Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje Børn og Unge - Daginstitutioner Dato: 12.11.2013 Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje Mål og rammer 1. Fredericia Kommunes mål og rammer for børnenes ophold i dagtilbud efter Dagtilbudslovens

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE HR LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Indholdsfortegnelse 1.0 Aftalens område 2.0 Formål 3.0 Form og struktur 3.1 Hovedudvalget 3.2 Center MED-udvalg/personalemøder med MED-status 3.3 MED-udvalg/personalemøder

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse I Middelfart Kommune Forord: Grundlaget for denne lokale aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse er rammeaftalen af xxxx 2011 mellem Kommunernes Landsforening

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Revideret maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 KAPITEL 1... 4 1: Aftalens område... 4 2: Formål... 4 3: Form og struktur...

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune Revideret november 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 3 1. Område... 3 2. Formål... 3 3. Form og struktur... 3 4. Kompetence... 6 Kapitel 2. Arbejdsmiljøindsatsen...

Læs mere

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 tillid åbenhed fairness MEDindflydelse og MEDbestemmelse kompetence INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Kapitel 1 - Aftalens område, formål mv.... 2 1 Hvem er omfattet

Læs mere

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Aftalen er gældende for medarbejdere i Slagelse Kommune. 2 Formål stk. 1 Formålet med en lokalaftale er gennem samarbejde mellem

Læs mere

Ny skolestruktur - Information/Status

Ny skolestruktur - Information/Status Skoleafdelingen Ny skolestruktur - Information/Status Emne: Ny skolestyrelsesvedtægt Tovholder i Skoleafdelingen: Erik Jørgensen Evt. arbejdsgruppe: Status Byrådet har den 8.4. 2013 vedtaget ny skolestyrelsesvedtægt

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET 09.12.14 1 Forord: I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

MED-aftale for Brøndby Kommune 2014

MED-aftale for Brøndby Kommune 2014 MED-aftale for Brøndby Kommune 2014 Vedtaget i Forhandlingsorganet 26.6.2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Aftalen og dens gyldighedsområde... 4 2. Formål... 4 3. Kompetence... 4 4. Medindflydelse

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune om medindflydelse og medbestemmelse Ikast-Brande Kommune November 2006 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 2 1. Område...2 2. Formål...2 3. Form og struktur...3 4. Kompetence...6

Læs mere

Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Aktiviteter til styrkelse af arbejdsmiljøet 1. Beskrivelse af de aktiviteter/metoder, der kan anvendes med henblik

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

MED aftale November 2015

MED aftale November 2015 November 2015 Indhold Forord... 3 Formål...4 Indhold....5 Form og struktur....9 Hovedudvalgets sammensætning.... 11 Arbejdsmiljø.... 12 Tillidsvalgte.... 14 Uddannelse....16 Rammen....16 Aftalens område....

Læs mere

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1 OMRÅDE... 3 2 FORMÅL... 3 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER... 4 4 FORM OG STRUKTUR... 4 5 KOMPETENCE... 12 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 12 7 INFORMATION OG DRØFTELSE...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune Aftale om Medindflydelse og medbestemmelse i Holbæk Kommune Januar 2007 MED-aftale for Holbæk Kommune Indledning Denne MED-aftale er resultatet af arbejdet i forhandlingsorganet nedsat af de 5 kommuner

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 af 48 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 5 1. Aftalens område... 5 2. Formål... 5 3. Rammerne

Læs mere

MED-aftale Maj

MED-aftale Maj MED-aftale 2013-2016 Maj 2017 Indhold 1. Baggrund... 4 Rammeaftale og lokalaftale...5 Aftalens opbygning og indhold...5 Aftalens r...5 Ikrafttræden...5 Evaluering... 5 Opsigelse...5 Dokumentation og yderligere

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi i 2016

Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Grundlag for arbejdsmiljøstrategien i Næstved Kommune er lov om arbejdsmiljø, kommunens personale- og arbejdsmiljøpolitik samt MED-aftale. Strategien er, at der med arbejdsmiljøpolitik

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø regionsyddanmark.dk MED-systemet i Region Syddanmark omfatter mere end 325 udvalg med i alt næsten 3000

Læs mere

Direktionscenter. Lokal MED-aftale, Juni 2011. Lokal MED-aftale

Direktionscenter. Lokal MED-aftale, Juni 2011. Lokal MED-aftale Direktionscenter Lokal MED-aftale, Juni 2011 Lokal MED-aftale Juni 2014 1 Bilag 1a MED-udvalgenes sammensætning Direktionscentret Dato: 27. marts 2014 Journalnummer: Sagsbehandler: MED-udvalgenes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

MED aftale November 2010

MED aftale November 2010 November 2010 Indhold Forord.... 4 Formål... 5 Indhold... 6 Form og struktur... 10 Hovedudvalgets sammensætning...11 Arbejdsmiljø... 12 Tillidsvalgte... 14 Uddannelse... 16 Rammen... 16 Aftalens område...

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen.

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen. SAMARBEJDSAFTALE FOR AARHUS UNIVERSITET 1. Etablering af et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) 1: Der etableres et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) på Aarhus Universitet til løsning af de opgaver, der er omtalt i

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark Xxxxxx Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Lokalaftale - Juni 2015 Xxxxxx Indhold Forord side 3 Formål og område side 4 Medindflydelse

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 41

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 41 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Område... 4 2 Formålet... 4 3 Arbejdsmiljø... 5 1. Indledning... 5 2. Aktiviteter og metoder, der styrker arbejdsmiljøindsatsen... 5 3. Varetagelse af opgaver og funktioner

Læs mere

Ny bestyrelsesstruktur for

Ny bestyrelsesstruktur for Ny bestyrelsesstruktur 1.1. 2012 for Fredericia kommunes kommunale daginstitutioner i 4 områder Institutionsafdelingen Godkendt 04.06.12 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Organisering... 4 Sammensætning

Læs mere

Allerød Kommune. Allerød Kommune MED-aftale 2013. Personale

Allerød Kommune. Allerød Kommune MED-aftale 2013. Personale Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 21. februar 2014 Allerød Kommune MED-aftale 2013 Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

MED-aftale for Syddjurs Kommune

MED-aftale for Syddjurs Kommune Indhold. Forord 3 2. Aftalens område 3 3. Aftalens formål 4 4. Form og struktur 5 4. Hovedudvalget 5 4.2 Områdeudvalg 6 4.3 Lokalt MED-udvalg 6 4.4 Personalemøder med MED-status 7 4.5 Personalemøder 7

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Frederikssund Kommunes MED-struktur Bilag 1 HOVED MED- UDVALG Direktion + 4 OAO, 3 FTF, 1 AC Deludvalg Deludvalg Deludvalg Deludvalg Strategi, Service og Koordination Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed

Læs mere

MED-aftale for Syddjurs Kommune

MED-aftale for Syddjurs Kommune of 9 MED-aftale for Syddjurs Kommune. Forord Det er byrådets vision, at Syddjurs Kommune fortsat skal være en økonomisk, socialt, kulturelt og miljømæssigt bæredygtig kommune. Dette kræver en langsigtet

Læs mere

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Retsgrundlaget 1. Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Horsens Kommunes MED-aftale 2012

Horsens Kommunes MED-aftale 2012 Horsens Kommunes MED-aftale 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord...5 Aftalens område...6 Formål...6 Mål...6 Holdninger til arbejdet i MED-udvalg...6 MED-indflydelse og MED-bestemmelse...6 Form og struktur...7

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune Lokalaftale om MEDindflydelse og MEDbestemmelse i Hørsholm Kommune 2015 10/23366 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL MV.... 4 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4 3.

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 333 MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 1 Forord En MED-aftale er på plads, og det er vi som henholdsvis formand og næstformand i hovedudvalget utrolig glade for. Aftalen

Læs mere

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA Lars Kehlet Nørskov, FTF 1 En guide til MED-forhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger 1 MED-aftalen

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen

Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen ved Kirstinebjergskolen består af 9 forældrerepræsentanter, 4 medarbejderrepræsentanter og 4 elevrepræsentanter.

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Center for Ledelse og Personale. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk. MEDhåndbog T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Center for Ledelse og Personale. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk. MEDhåndbog T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Center for Ledelse og Personale Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund MEDhåndbog www.albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 MEDhåndbog 2. udgave, september 2012 MEDhåndbogen for Albertslund

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

MED-aftale Glostrup Kommune

MED-aftale Glostrup Kommune MED-aftale Glostrup Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2016 MED-aftale 2016 INDHOLD FORORD... 3 KAPITEL 1... 4 AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL M.V.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Lokale

Læs mere

MED-aftale for Holbæk Kommune

MED-aftale for Holbæk Kommune MED-aftale for Holbæk Kommune Denne MED-aftale er et resultat af evalueringen af den tidligere MED-aftale, som blev gennemført i efteråret 2010, samt den efterfølgende genforhandling. Aftalen er udarbejdet

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

MED indflydelse og MED bestemmelse

MED indflydelse og MED bestemmelse MED indflydelse og MED bestemmelse Lokalaftale 2016 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Forhandlingsorganet... 5 1. Aftalens område... 6 2. Formål... 6 3. Form og struktur... 6 Kontaktudvalg uden MED status....

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Arbejdsmiljø politik og drøftelse

Arbejdsmiljø politik og drøftelse Arbejdsmiljø politik og drøftelse Camilla Skytte Behrendsen og Niels Jørgen Rønje HR Personaleudvikling Arbejdsmiljø og trivsel team 23.feb. 2016 Arbejdsmiljø og trivsel team, der bl.a. arbejder med at

Læs mere

MED-aftale - Region Sjælland

MED-aftale - Region Sjælland MED-aftale - Region Sjælland - Endelig version, juni 2014 Forord Sammen skaber vi udvikling, nye muligheder og bedre sundhed Region Sjælland er til for dig Sådan lyder visionen for Region Sjælland. Regionsrådet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune MED-aftale for Mariagerfjord Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel 1 - Lokalaftalens område, formål m.v. 3 1 Område 3 2 Formål 4 3 Lokale aftalemuligheder 5 4 Form og struktur 5 5 Kompetence

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 4. Kapitel 1: Hvem og hvad omfatter aftalen 1 Hvem og hvad omfatter aftalen 6

Indholdsfortegnelse. Forord 4. Kapitel 1: Hvem og hvad omfatter aftalen 1 Hvem og hvad omfatter aftalen 6 Indholdsfortegnelse Forord 4 Kapitel 1: Hvem og hvad omfatter aftalen 1 Hvem og hvad omfatter aftalen 6 Kapitel 2: Formål og midler 2 Formål og midler 7 Kapitel 3: Sammensætning af MEDudvalg 3 Generelt

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL

GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL Vedtaget den 20. marts 2017 GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE (HOVED-DEL) SIDE 2 / 12 1. INDLEDNING OG MED-AFTALENS BAGGRUND OG OMRÅDE 1.1. VELKOMMEN TIL

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være Forord Brønderslev Kommunes brand Det bedste sted at leve i Nordjylland og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være En udviklingsorienteret arbejdsplads En attraktiv arbejdsplads, og En trivselsskabende

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura Bilag 4 MED-uddannelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Formål Det overordnede formål for MED-uddannelsen

Læs mere

Udbudsbilag D. Beskrivelse af nuværende overordnede ledelsesmæssige organisering og samarbejdsstruktur, herunder organisationsplan for Pleje og Omsorg

Udbudsbilag D. Beskrivelse af nuværende overordnede ledelsesmæssige organisering og samarbejdsstruktur, herunder organisationsplan for Pleje og Omsorg Udbudsbilag D Beskrivelse af nuværende overordnede ledelsesmæssige organisering og samarbejdsstruktur, herunder organisationsplan for Pleje og Omsorg EU-udbud af helhedsløsning til optimering af bade-

Læs mere

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE MED AFTALE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE MED-aftale Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Kontakt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Personaleafdelingen

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune

Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune Billund Kommune Den 23. januar 2007 Oplæg til Lokalaftale vedrørende Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund kommune. Aftalen træder

Læs mere