Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen"

Transkript

1 Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil

2 Bygningsknstruktøruddannelsen Frrd Disse praktikrammer indehlder infrmatin m praktik i bygningsknstruktøruddannelsen. Retningslinierne henvender sig både til den studerende/praktikanten g virksmheden /praktikværten. Hvis du har bemærkninger til indhldet, savner plysninger, har frslag til frbedringer eller lignende, hører vi gerne fra dig. Fr yderligere infrmatiner mkring uddannelsen g praktikphldet henvises til undertegnede. Med venlig hilsen / Best regards Birgit Elin Tft Bygningsknstruktøruddannelsen Praktikkrdinatr / Vejleder Direkte: Mbil: University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade Aalbrg Telefn: University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil Side 2 af 19

3 Bygningsknstruktøruddannelsen Indhldsfrtegnelse Side 1. Indledning 4 2. Krt m bygningsknstruktøruddannelsen 5 3. Målbeskrivelse - Praktik i bygningsknstruktøruddannelsen 7 Målbeskrivelsernes betydning fr praktikken 4. Regler fr praktikkens gennemførelse Organisering af praktikken Praktikvirksmheder Praktik i udlandet Plan fr tilrettelæggelse g gennemførelse af praktikken Virksmhedens evaluering af praktikfrløbet Eksamen af praktikfrløbet 14 Bilagsversigt: Bilag 1: Krt infrmatin til virksmheden 15 Bilag 2: Rapprt ver praktikfrløbet, herunder eksamen af praktikfrløb 17 Bilag 3: Den Digitale Praktikprtal, herunder kntrakt 18 Prcedure fr udfyldelse af kntrakt m.v. 19 University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil Side 3 af 19

4 Bygningsknstruktøruddannelsen 1. Indledning Bygningsknstruktøruddannelsen varer 3½ år inkl. praktik. Uddannelsen er pdelt i 7 semestre af hver ½ års varighed. Den færdiguddannede bygningsknstruktør får titlen prfessinsbachelr i bygningsknstruktin. Den engelske titel er Bachelr s Degree Prgramme f Architectural Technlgy and Cnstructin Management. Disse retningslinier fr praktik i uddannelsen er en uddybning af studierdningens bestemmelser. Bygningsknstruktøruddannelsens intranet har studerende adgang til alle dkumenter vedr. praktik. Yderligere plysninger m uddannelsen kan findes på Praktikrammerne er først g fremmest udarbejdet til den studerende g til virksmheden. Retningslinierne er udarbejdet efter den gældende bekendtgørelse (Bekendtgørelse 636 m erhvervsakademiuddannelser g prfessinsuddannelser), hvr praktikperiden er frlænget til 30 ECTS-pint, svarende til 20 uger, men retningslinierne er samtidig fremadrettet, så de kan pfylde de krav, sm alle prfessinsbachelrer fremver skal verhlde. Der henvises her til bekendtgørelse nr. 715 af 7/7 2009, hvr mål fr læringsudbytte mfatter den viden, de færdigheder g kmpetencer, sm en bygningsknstruktør skal pnå i uddannelsen. Uddybet nedenfr. Mål fr læringsudbytte, sm skal pnås igennem bygningsknstruktøruddannelsen Viden Den uddannede har 1) viden m g frståelse af de i prfessinen anvendte principper, terier g metder inden fr ledelse, prjektering, planlægning g udførelse af kmplekse bygge- g anlægspgaver g kan reflektere ver anvendelsen af nævnte terier g metder i frskellige situatiner, 2) viden m prfessinsrelevante videnskabsteretiske begreber g metder, 3) viden m relevante kmmunikatinsterier g metder til frmidling af byggefaglige prblemstillinger, herunder digitale medier inden fr såvel byggefaglige sm almenfaglige mråder, 4) viden m erhvervets principper g mdeller fr virksmhedsetablering, -drift g -rganisatin, 5) viden m samfundsmæssige g teknlgiske frhld, der har indflydelse på byggeprcessen, herunder prblemstillinger i frhld til energi, arbejdsmiljø g bæredygtighed i et lkalt g glbalt perspektiv samt 6) ledelsesmæssige, sciale, sprglige, kulturelle g etiske aspekter i udfrmning af g i samarbejde m byggepgaver. Færdigheder Den uddannede kan 1) vurdere g anvende de fr prfessinen relevante metder til ledelse, prjektering, planlægning g udførelse af kmplekse bygge- g anlægspgaver, herunder relevante digitale prgrammer g systemer, 2) vælge relevant metde g begrunde valget inden fr prfessinens mråde, 3) vurdere, kmbinere g inddrage relevant frskningsviden i løsning af kmplekse byggefaglige prblemstillinger, 4) frmidle viden m byggefaglig frskning g udvikling til relevante parter ved hjælp af relevante medier, 5) vurdere virksmhedsmæssige g rganisatriske prblemstillinger samt 6) vurdere g frstå samfundsmæssige g teknlgiske frhld i frbindelse med udfrmningen af byggerier, herunder aspekter vedrørende energi, arbejdsmiljø g bæredygtighed. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil Side 4 af 19

5 Bygningsknstruktøruddannelsen Kmpetencer Den uddannede kan 1) lede, prjektere, planlægge g udføre kmplekse bygge- g anlægspgaver, selvstændigt g i samarbejde med andre prfessinelle, 2) identificere eget videns- g læringsbehv g tilegne sig ny viden g msætte denne i praksis i frhld til prfessinen, 3) håndtere kmmunikatin mellem brugere, bygherrer, rådgivere, prjekterende g udførende m teknisk prjektering, udbud g gennemførelse af kmplekse bygge- g/eller anlægspgaver, 4) håndtere administrative pgaver g prjektstyring inden fr bygge-/anlægsmrådet, 5) håndtere samfundsmæssige g teknlgiske aspekter i udfrmning g bearbejdning af byggeprjekter, 6) håndtere sciale kulturelle g etiske frhld i udfrmning g bearbejdning af byggeprjekter samt indgå i ledelses- g samarbejdsmæssige sammenhænge med andre med anden uddannelsesmæssig, sprglig g kulturel baggrund. Kernemråder: Bygningsknstruktøruddannelsen tilrettelægges inden fr følgende kernemråder: Indhld: 1) Alment, herunder kmmunikatin, videnskabsteri, arbejdsmetdik, rganisatin, samarbejde, infrmatinsteknlgi, innvatin, talfrståelse g anvendt matematik g fysik samt fremmedsprg. (30 ECTS) 2) Virksmhed, herunder virksmhedsdrift, administratin, retsfrhld samt jura. (19 ECTS) 3) Prduktin, herunder bygge- g anlægsprduktin samt prjektstyring. (28 ECTS) 4) Prjektering, herunder knstruktin, prjektering samt prjektstyring. (38 ECTS) 5) Registrering, herunder pmåling, afsætning samt tilstandsvurdering. (10 ECTS) Læringsmål fr kernemråderne er uddybet i studierdningen fr bygningsknstruktøruddannelsen. 2. Krt m bygningsknstruktøruddannelsen Hvert semester har et tema, sm danner udgangspunkt fr undervisningen samt tværfaglige øvelser g prjekter. BK1 Hus g grund 1-2 plan BK2 Hus g grund 2-3 plan BK3 Industrialise -ret byggeri BK4 Etagebyggeri Blig/erhverv BK5 Renvering g mbygning BK6 Praktik BK7 Speciale Bachelrpr -jekt Side 5 af 19 University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil

6 Bygningsknstruktøruddannelsen Uddannelsens bligatriske uddannelseselementer: Uddannelsen består af bligatriske uddannelseselementer, der har et samlet mfang på 125 ECTS-pint, valgfri uddannelseselementer, der har et mfang på 35 ECTS-pint, praktik 30 ECTS samt et afsluttende eksamensprjekt på 20 ECTS-pint. 1. semester: Obligatriske uddannelseselementer: Hus g grund, 1-2 plan 30 ECTS-pint 3. semester: Obligatriske uddannelseselementer: Industrialiseret byggeri 25 ECTS- pint Speciale 5 ECTS- pint 4. semester: Obligatriske uddannelseselementer: Etagebyggeri 25 ECTS- pint Speciale 5 ECTS- pint 6. semester: Obligatriske uddannelseselementer: Praktik 30 ECTS- pint 2. semester: Obligatriske uddannelseselementer: Hus g grund, 2-3 plan 26 ECTS-pint Opmåling g registrering 4 ECTS-pint 4. semester afstigning: Obligatriske uddannelseselementer: Afgangsprjekt 15 Praktik semester: Obligatriske uddannelseselementer: Renvering/mbygning 15 ECTS- pint Specialisering 10 ECTS-pint Speciale 5 ECTS- pint 7. semester: Obligatriske uddannelseselementer: Bachelrprjekt 20 ECTS- pint Speciale 10 ECTS- pint Side 6 af 19 University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil

7 Bygningsknstruktøruddannelsen 3. Målbeskrivelse - Praktik i bygningsknstruktøruddannelsen (30 ECTS) Frmålet med praktikken: Praktikken er placeret på 6. semester af uddannelsen, g det frbinder undervisningen på fællesdelen med det selvstændige afsluttende eksamensprjekt g er derfr præget af individuelle valg g mere selvstændig studieaktivitet. Praktikken udgør 30 ECTS. Mål fr læringsudbyttet i praktikken: Praktikken retter sig md den fremtidige beskæftigelse sm bygningsknstruktør g skal afvikles i en privat eller ffentlig virksmhed i Danmark eller i udlandet. Praktikstedet skal kunne tilbyde praktikpgaver med et arbejdsindhld, der er relevante fr uddannelsen, med dertil hørende vejledning. Viden Efter afslutning af 6. semester skal den studerende have viden m g kunne reflektere ver det praktiske arbejde, sm prfessinen indebærer, i den knkrete virksmhed, viden m den knkrete virksmheds rganisatinsmæssige, øknmiske, administrative, samfunds- g arbejdsmæssige frhld. Færdigheder Efter afslutning af 6. semester skal den studerende kunne arbejde med faglige relevante prblemstillinger indenfr prfessinens mråde arbejde selvstændigt eller i samarbejde med andre i løsning af teretiske g praktiske pgaver i virksmheden Kmpetencer: Efter afslutning af 6. semester skal den studerende have kmpetencer i frbindelse med at msætte uddannelsens kernemråder i arbejdet med teretiske g praktiske pgaver skal kunne identificere egne læringsbehv g i tilknytning til prfessinen udvikle egen viden g færdigheder. UCN s læringsmål: Hvedet Hjertet - Ben Den studerende vælger 2 særlige punkter under hved, hjerte g ben. Herefter skal den studerende udspecificere, hvad selve læringen skal bestå i. Hvedet Hjertet Ben viden, refleksin g evne til at få ideer persnlig indsigt g udvikling, relatiner g samarbejde handlekraft g ansvarligheder Side 7 af 19 University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil

8 Bygningsknstruktøruddannelsen Målbeskrivelsernes betydning fr praktikken I frlængelse af prtfliens brug på bygningsknstruktøruddannelsen skal den studerende pstille læringsmål i frbindelse med praktikphldet. Sm i prtflien handler det grundlæggende m at finde de verrdnede mål fr periden g derudver i løbet af de første uger at blive skarp på egne mål fr praktikken. De fficielle mål i kmbinatin med egne mål g det refleksive arbejde med disse vil danne grundlag fr bedømmelsen af praktikperiden. Refleksin er nøglen til udvikling g refleksin kræver at vi standser p, vervejer hvad vi har gjrt g hvad der fremadrettet skal tages hånd m. Fr at dette kan ske er det vigtigt at have både den fficielle g den persnlige målsætning i fkus. Når målene er sat er muligheden fr det refleksive arbejde grundlagt. Refleksin udgør hermed det helt afgørende element fr bygningsknstruktørstuderendes læring i praktikken, dels frdi læring sker på baggrund af indsigt g refleksin g dels frdi evnen til at reflektere er helt grundlæggende i det senere arbejdsliv. Det er vigtigt at den studerende får psat knkrete målbeskrivelser p, således at det er muligt at vurdere m målene er nået. Hvrdan er de nået? I samarbejde med hvem? Hvad kunne have gået anderledes? Hvrdan følges p på dette? Kvalifikatinsrammen fr videregående uddannelser freskriver, at en prfessinsbachelr skal kunne frstå teri g metder samt kunne reflektere ver prfessinens anvendelse af teri g metder g desuden skal den studerende kunne identificere egne læringsbehv g i tilknytning til prfessinen udvikle egen viden g færdigheder. Disse høje krav fører til at den studerende på bygningsknstruktøruddannelsen sidste semestre skal kunne være egen chef i læringsarbejdet. Læringsarbejdet Læringsmålene er en frudsætning fr læringsarbejdet g disse skal peratinaliseres g synliggøres. Læringsmålene er pdelt i t frskellige sæt mål: 1. Dine egne mål, sm du selv beskriver på baggrund af dine læringsinteresser g kvalifikatinsrammens g studierdningens krav 2. Udvalgte læringsmål i f.h.t. Hved, hjerte ben Der henvises til Kvalifikatinsrammens- g Studierdnings mål g UCN s læringsmål på frrige side. Læringsarbejdet g refleksinsprcessen kan synliggøres ved følgende mdel: Sammenhæng: Beskriv baggrund fr valg af mål? Hvad mtiverer dig til at arbejde med netp disse mål? Hvrfr er det vigtigt at bruge tid g kræfter herpå? Hvrdan hænger disse mål sammen med de verrdnede mål fr praktikken g hved, hjerte, ben? University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil Side 8 af 19

9 Bygningsknstruktøruddannelsen Mål: Hvad vil du pnå? Hvr vil du hen? Hvad er det knkret, du gerne vil pnå? Målet skal være realistisk, relevant, frståeligt, vurder bart g psitivt frmuler det du vil pnå, ikke det du vil undgå. Tegn: Hvrdan kan du se g høre, at du nærmer dig målene? Hvad vil du registrere? Hvrdan kan du se, at du arbejder med målene? Hvrdan går arbejdet med at dkumentere arbejdet med målene? Tiltag: Hvrdan vil du knkret arbejde med målene? Planlagte initiativer g handlinger frem md målene. Hvem skal: Medvirke, instruere, infrmere, vejlede? Evaluering: Hvrdan evalueres der? Af hvem g hvrdan mdtager du feedback undervejs i prcessen? Hvrdan evalueres den samlede arbejdsprces med målene? Evalueringskriterier: Der henvises til bilag 2 Refleksin: Gennem hele frløbet synliggøres prcessen gennem refleksin i praktikrapprten. Dette bliver sammen med læringsmålene mdrejningspunktet ved det mundtlige frsvar. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil Side 9 af 19

10 Bygningsknstruktøruddannelsen 4. Regler fr praktikkens gennemførelse Fra 1. februar 2012 udvides praktikken til 20 uger, svarende til 30 ECTS-pint. Praktikstederne skal gdkendes af uddannelsesinstitutinen g der vil gennem praktikperiden være tilknyttet en praktikkrdinatr g en praktikvejleder, der følger den studerende, g der vil fregå et samarbejde, med henblik på at følge p på de læringsmål den studerende har pstillet i samarbejde med praktikkrdinatr/vejleder g praktiksted. Den studerende har ansvaret fr at der udarbejdes en digital praktikkntrakt, der underskrives af virksmhed, studerende g praktikkrdinatr/vejleder på UCN. Først når alle tre parter har underskrevet, har kntrakten gyldighed. Den studerende sørger fr at sende kpier til praktikstedet. UCN behlder den riginale kntrakt. Se yderligere m Den Digitale Praktikprtal, bilag 3 side 18. Generelt: Sm udgangspunkt er praktikken ulønnet. Den studerende får udbetalt sin sædvanlige SU eller anden støtte under praktikphldet. UCN stiller sig dg ikke i vejen fr, at den studerende indgår aftale m eventuelt lønfrhld i frbindelse med afvikling af praktikken. Vi anbefaler at praktikvirksmhed vælges inden fr den prfessinsretning, sm den studerende har vagt at specialisere sig i. Praktikken tilrettelægges med udgangspunkt i prfessinens erhvervsfrhld g kmpetencebehv, således at den i kmbinatin med de øvrige uddannelseselementer bidrager til, at de studerende udvikler prfessinel kmpetence. Fr virksmheden bør målet med praktikken være: At medvirke til uddannelse af de nye bygningsknstruktører i en praktisk virkelighed samtidig med at praktikanten kan løse knkrete pgaver fr virksmheden. At få kntakt med knstruktørstudiet g sklen g herigennem få indblik i de emner, arbejdsmetder g arbejdsredskaber der indgår i undervisningen på uddannelsen. Herudver evt.: At få knyttet kntakt til en mulig senere ansættelse efter afsluttet uddannelse Fr UCN bør målet med med praktikken være: At få udbygget g styrket kntakten med virksmhederne g herigennem få indsigt i de krav g frventninger virksmhederne har til knstruktørens viden, færdigheder g kmpetencer til arbejdet. At få løbende pdateret indsigt i den viden g de arbejdsmetder g arbejdsredskaber der anvendes i virksmhederne. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil Side 10 af 19

11 Bygningsknstruktøruddannelsen 5. Organisering af praktikken: Det er Praktikkrdinatrens / Vejlederens pgaver at: Krdinere praktikphldene Vejlede de studerende i frbindelse med søgning af praktikpladser Sikre at praktikaftaler bliver udfærdiget, herunder at læringsmål i de enkelte praktikaftaler er i verensstemmelse med bekendtgørelse g studierdning. Gdkende praktikpladser Udvikle nye praktikmråder Sikre, at praktikken tilrettelægges, så der er sammenhæng mellem erfaringsdannelse g teridannelse, g så den studerende får mulighed fr at reflektere ver dette frhld. Vedligehlde kntakten til eksisterende praktiksteder Udsende spørgeskemaer g evalueringsskemaer Gdkende den studerendes rapprt m praktikfrløbet med efterfølgende mundtlig frsvar ved en intern eksamen, på baggrund af kendte kriterier g prcedurer.. Praktikkrdinatren/Vejlederen er praktikantens kntaktpersn på institutinen g er således til rådighed i frbindelse med støtte til løsning af prblemer af faglig eller persnlig karakter. UCN tilstræber at besøge alle praktikanterne, suppleret med løbende kmmunikatinen mellem praktiksted/studerende via lgbg, mail, telefn, skype, vide etc. Krav g frventninger til praktikvirksmhed: Virksmhedens pgave er blandt andet at skabe sammenhæng mellem uddannelsen g den virkelighed, de studerende kmmer ud i efter eksamen. Gdkendelse af praktiksteder sker efter en knkret vurdering af arbejdspladsens muligheder fr at fungere sm uddannelsessted fr den studerende. Gdkendelse af praktikstedet påhviler praktikkrdinatren / vejleder g fregår frmelt ved gdkendelse af praktikaftale. Praktikstedet skal kunne pfylde følgende krav/frventninger: Det er et krav, at virksmheden har kendskab til knstruktøruddannelsen g knstruktørens arbejdsmråder Det er et krav, at der skal være et teknisk miljø med relatin til bygge- /anlægsbranchen. Der vil nrmalt skulle være mindst én persn ansat på arbejdspladsen, sm er uddannet bygningsknstruktør, arkitekt eller ingeniør inden fr det aktuelle uddannelsesmråde, eller sm har en tilsvarende kmpetence pnået gennem uddannelse g/eller flerårig praksis. Det er dg vigtigt, at det tekniske miljø på arbejdspladsen ikke alene er båret af denne ene persn. Praktikstedet skal være frberedt på g i stand til at tilbyde praktikanten den nødvendige caching, vejledning g efterkritik. Der skal freligge en skriftlig kntrakt mellem den studerende g praktikstedet, sm indehlder en beskrivelse læringsmål g de pgaver, der skal udføres, g en angivelse af, hvrnår praktikken finder sted, dens mfang (i arbejdstimer) samt navn m.v. på den ansvarlige kntaktpersn på praktikstedet. Beskrivelsen af pgaverne skal have en sådan karakter, at det er muligt på dette grundlag at afgøre praktikkens faglige relevans g niveau. De faglige pgaver afstemmes med den studerendes læringsmål. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil Side 11 af 19

12 Bygningsknstruktøruddannelsen Praktikkrdinatren kan evt. udbede sig supplerende plysninger. Der skal udarbejdes en mere detaljeret handlingsplan / tidsplan fr frløbet ud fra læringsmål g arbejdspgaver. Praktikstedet kan frlange, at den studerende underskriver en frtrlighedserklæring. Frsikrings-, arbejdsmiljø- g sikkerhedsfrhld gælder sm fr virksmhedens øvrige ansatte. Praktikvirksmheden skal medvirke ved evaluering g gdkendelse af praktikfrløbet ved udfyldelse af evalueringsskema g underskrift på praktikrapprt Virksmheden skal udpege en kntaktpersn, sm vejleder fr praktikanten. Krav g frventninger til praktikanten: Det frventes at praktikanten, efter bedste evne løser de pgaver virksmheden stiller i frbindelse med praktikphldet g indgår i virksmhedens dagligdag på lige fd med virksmhedens øvrige medarbejdere, jf. de aftalte læringsmål. Praktikanten har ansvaret fr (med bistand fra sklens praktikkrdinatr) at: Etablere kntakt til en praktikvirksmhed Indgå praktikaftale før praktikphldet påbegyndes. (Se bilag 3, af kntrakt fra UCN s praktikprtal) Tage initiativ til at få lagt en handlingsplan, (i 6. semester) fr praktikphldet i samarbejde med virksmheden, herunder at få frmuleret læringsmål i samarbejde med vejleder på UCN g at få praktikaftalen endelig gdkendt af praktikkrdinatren / praktikvejlederen. Føre ugentlig lgbg på prtalen ver praktikphldet til brug fr refleksin ver læringsmål i frbindelse med udarbejdelse af praktikrapprten.lgbgen følges på prtalen af vejlederen på UCN. Udarbejde praktikrapprt g få den gdkendt/underskrevet af virksmheden g efterfølgende få udarbejdet PwerPint materiale til den afsluttende eksamen. 6. Praktikvirksmheder En række frskellige typer af virksmheder inden fr byggebranchen, er relevante sm praktikvirksmheder fr knstruktørstuderende. Netværket mfatter følgende virksmhedstyper: Arkitektfirmaer (bygherrerådgivning, prjektering, fagtilsyn g byggeledelse m.v.) Bligselskaber (Facilities Management) Bygherrer g bygningsejere (ejendmsadministratin, prjektering g Facilities Management) Entreprenører g håndværksfirmaer (byggeledelse, entrepriseledelse) Rådgivende ingeniørfirmaer (prjektering, fagtilsyn) Knsulentfirmaer med tilknytning til byggebranchen (bygherrerådgivning, rådgivning generelt) Leverandører af byggekmpnenter g byggesystemer (herunder lgistik) Prducenter af byggekmpnenter g byggevarer (prduktinsplanlægning) Stat, reginer g kmmuner (Prjekt- g byggesagsstyring, byggesagsbehandling etc.) 7. Paktik i udlandet Praktik kan gennemføres i udlandet efter samme retningslinier sm i Danmark. Sklens internatinale kntr g praktikkrdinatren vejleder den studerende. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil Side 12 af 19

13 Bygningsknstruktøruddannelsen 8. Plan fr tilrettelæggelse g gennemførelse af praktikken Aktiviteter, sm indgår før, under g efter praktikphldet: På 3. semester intrduceres praktik g specialeretning første gang fr at gøre den studerende mere bevidst m valg af prfessinsretning. På 4. semester gennemføres en krt rientering m praktikrdningen samt en rientering m udlandspraktik. Ved udlandspraktik anbefales det at søge min. ½ år før. Sklens internatinale krdinatr deltager ved rienteringen. Ved pstarten af 5. semester indkalder praktikkrdinatr de studerende til et temamøde, hvr der rienteres m knstruktørpraktikken g Den Digitale Praktikprtal. Erfaringer fra tidligere praktikanter indgår i denne rientering. De studerende skal herefter finde en praktikplads, enten ved persnlig henvendelse eller ved skriftlig ansøgning. Når den studerende har truffet aftale med praktikvirksmheden skal der udarbejdes skriftlig kntrakt via Den Digitale Praktikprtal (Se bilag 3) Kntrakten skal indehlde frmelle praktikrammer, frventningsafklaring til praktikken g læringsmål fr praktikanten. Kntrakten skal være underskrevet af praktikvirksmhed, praktikanten g krdinatren/vejlederen på UCN, i 5. semester. (Se tidsterminer) Først når alle punkter i statuslinjen i kntrakten er vinket af kan kntrakten printes ud af den studerende til underskrift. Den skriftlige kntrakt sendes/afleveres til praktikkrdinatr/vejleder. Denne meddeler praktikvirksmheden g den studerende gdkendelsen, eventuelt med frslag til ændringer. Den studerende starter praktikphldet. Inden fr den første uge skal den studerende melde tilbage til vejlederen g kvittere fr at praktikphldet er påbegyndt. Der føres løbende lgbg ver Den Digitale Praktikprtal Vejlederen understøtter i relevant mfang den studerendes løbende refleksinsprces via, Den Digitale Praktikprtal, g/eller telefnisk kntakt med praktikanten g evt. praktikstedet. Inden afslutningen af praktikfrløbet sender der via praktikprtalen et evalueringsskema til praktikvirksmheden, sm kvalitetssikring. Besvarelsen skal returneres til sklen inden fr 14 dage fra mdtagelsen. Ved afslutningen af praktikperiden udarbejder praktikanten en praktikrapprt Praktikværten skal gdkende g underskrive rapprten. Se nærmere under punktet evaluering/eksamen af praktikfrløbet, næste side. Side 13 af 19 University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil

14 Bygningsknstruktøruddannelsen 9. Virksmhedens evaluering af praktikfrløbet Evalueringen af den studerende i praktikfrløbet er en del af kvalitetssikringen af det samlede uddannelsesfrløb. Evalueringsskema fremsendes via praktikprtalen. Skemaet er udfrmet dels med ngle generelle spørgsmål, vedr. pfyldelse af : Hved, hjerte g ben. Herudver skal der evalueres på de knkrete individuelle læringsmål, sm blev sat ved praktikkntraktens indgåelse g efterfølgende uddybet i handlingsplan g tidssætning i starten af 6. semester. Evalueringen er en knkret g persnlig bedømmelse af praktikantens læring i praktikken set fra virksmhedens synsvinkel. Evalueringen kan suppleres med skriftlige bemærkninger eller udtalelse. Der vil tilsvarende via praktikprtalen blive fremsendt et evalueringsskema til den studerende, hvr der evalueres på frløbet. 10. Eksamen af praktikfrløbet (Praktikprøve, bedømmelse g evaluering) Den studerende skal udarbejde en rapprt på ca. 10 sider ver praktikphldet. Rapprten skal afleveres til kntaktpersnen i virksmheden til gdkendelse g underskrift. Denne rapprt er eksaminatinsgrundlaget sammen med evalueringsskema g PwerPint materiale fr mundtligt frsvar til en intern eksamen på UCN. Bedømmelsen på 6. semesters praktikfrløb fregår ved en intern prøve, hvr prøvefrmen er: Prjekt med mundtligt frsvar: -- Bestået / -- Ikke bestået Bedømmelsen fretages senest med udgangen af uge Frmelt fretages gdkendelsen af den studerendes praktikfrløb ved gdkendelse af praktikrapprten, sm underskrives af virksmheden, g afleveres digitalt til vejlederen på UCN. Rapprten ver praktikphldet skal pfylde de krav der er beskrevet i bilag 2, side 17 University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil Side 14 af 19

15 Bygningsknstruktøruddannelsen Krt infrmatin til virksmheden. Bilag 1 Praktikphld. Bygningsknstruktøruddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse. Uddannelsen har en varighed af 3½ år. De 3½ år er pdelt i 7. semestre af ½ års varighed. Den bligatriske praktikperide på bygningsknstruktøruddannelsen er placeret på uddannelsens 6. semester g udgør 30 ECTS-pint. Den studerende kan afvikle sin praktik i en eller flere virksmheder indenfr prfessinsmrådet g valget af praktiksted kan medvirke til en endnu skarpere prfil fr den enkelte studerende. Praktikken er placeret i slutningen af studiet fr at give den studerende mulighed fr at anvende de tilegnede færdigheder i praksis g dermed give den studerende viden g frståelse fr praktiske frhld g anvendte metder, prcesser g arbejdsmæssige funktiner i en virksmhed. Praktikperiden kan afvikles i udlandet. Praktikstederne skal gdkendes af uddannelsesinstitutinen g der vil gennem praktikperiden være tilknyttet en praktikkrdinatr g en praktikvejleder, der følger den studerende, g der vil fregå et samarbejde mellem praktikkrdinatr/praktikvejleder, praktiksted g den studerende med henblik på at følge p på de læringsmål den studerende har pstillet i samarbejde med praktikkrdinatr/vejleder g praktiksted. BK1 Hus g grund 1-2 plan BK2 Hus g grund 2-3 plan BK3 Industrialise -ret byggeri BK4 Etagebyggeri Blig/erhverv BK5 Renvering g mbygning BK6 Praktik BK7 Speciale Bachelrpr -jekt Varighed. Praktikphldet skal have en varighed på 20 uger, hvilket i alt vil sige ca. 100 arbejdsdage g 30 ECTS pint. Ferie g langtidssygdm frlænger praktikphldet. Periden fr praktikphld i F BKa + 6BKb: Peride: 30. januar juni 2012 (Uge 5-25 / 2012) Praktik-Kntrakt / Virksmhedsaftale. Der indgås en skriftlig kntrakt mellem virksmheden, UCN g den studerende i henhld til vedlagte bilag 3 (Den Digitale Praktikprtal, Kntrakt fr praktikphld g Prcedure fr udfyldelse) Frhld under praktikphld. I løbet af de første uger af phldet udfærdiges en handlingsplan mellem praktikanten g praktikfirmaet med læringsmål fra kntrakten. (Prblemfrmulering med prblemafgrænsning) sm underskrives af den studerende (praktikant) g virksmheden. Den studerende fremsender handlingsplanen til sklen vejleder, via Praktikprtalen. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil Side 15 af 19

16 Bygningsknstruktøruddannelsen UCN tilstræber, at der ca. midt i frløbet vil være et virksmhedsbesøg med deltagelse af den studerende, virksmheden g vejlederen fra UCN. Den studerende skal hver fredag i ugerne, uplade en af ham/hende udarbejdet lgbg via Praktikprtalen. Praktikvejlederen læser lgbøgerne g kntakter den studerende ved behv herfr. Sm afslutning på praktikfrløbet, skal virksmheden påregne, at praktilanten skal afsætte tid til skrivning af praktikrapprten g efterfølgende udarbejdelse af PwerPint materiale til præsentatin af praktikfrløbet ved en intern eksamen på UCN. Løn. Virksmheden er ikke pligtig til at udbetale løn til den studerende, da der udbetales SU i periden. Sm udgangspunkt er den studerende ulønnet under praktikken, men UCN stiller sig ikke i vejen fr, at der indgås aftale m et eventuelt lønfrhld i frbindelse med afvikling af praktikken. Praktikprøve. Den studerende skal udarbejde en rapprt på ca. 10 sider ver praktikphldet. Rapprten skal afleveres til kntaktpersnen i virksmheden til gdkendelse g underskrift. Denne rapprt er eksaminatinsgrundlaget sammen med evalueringsskema g PwerPint materiale fr mundtligt frsvar til en intern eksamen på UCN. Bedømmelsen på 6. semesters praktikfrløb fregår ved en intern prøve, hvr prøvefrmen er: Praktikrapprt med mundtligt frsvar: -- Bestået / -- Ikke bestået Bedømmelsen fretages senest med udgangen af uge Frsikring. Under praktikphldet skal virksmheden frsikre den studerende på samme måde sm virksmhedens øvrige ansatte. Tidsterminer. Deadline, underskrevet kntrakt, senest mandag den (5. semester) Tildeling af endelig praktikvejleder i 6. semester, senest den Handlingsplan g endelig prblemfrmulering læringsmål udarbejdes efter pstart i uge 7/ Udarbejdelse / Færdiggørelse af praktikrapprt til underskrift 1 uge før afsluttet praktikfrløbet. Underskrift senest den (uge 24) Planlægning g frberedelse af PwerPint materiale til mundtlig frsvar i uge 25 Praktikprøven skal beståes inden den studerende kan indstilles til 7. semester / speciale g bachelrprjekt. Yderligere infrmatin. Fr yderligere infrmatin mkring uddannelsen g praktikphldet henvises til undertegnede. Praktikkrdinatr Birgit E. Tft --- Telefn: Link til Den Digitale Praktikprtal: University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil Side 16 af 19

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 10 uger Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Professionsretningen Arkitektprojektering

Professionsretningen Arkitektprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Arkitektprjektering Varighed: 3-5. semester ECTS pint: 25 Indhld Specialet i arkitektprjektering er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende til

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Professionsretningen Konstruktionsprojektering

Professionsretningen Konstruktionsprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Knstruktinsprjektering Varighed: 3-5. semester Status: Valgdels specialedel ECTS pint: 25 Indhld Specialet i knstruktinsprjektering er placeret i 3., 4. g 5. semester. Kurset

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Uddannelsesplan for Akademiuddannelserne i Grønland

Uddannelsesplan for Akademiuddannelserne i Grønland Uddannelsesplan fr Akademiuddannelserne i Grønland Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2014 Side! 1 af! 23 sider INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsernes frmål... 3 3. Uddannelsernes

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

Guide til valg af opmålingsmetode

Guide til valg af opmålingsmetode Guide til valg af pmålingsmetde Få verblik ver pmålingsprcessen ved hjælp af denne guide til valg af pmålingsmetde. Se hvad der er af it-værktøjer til de enkelte trin i prcessen. Baggrund fr guiden Det

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

STUDIEORDNING 2012-2014

STUDIEORDNING 2012-2014 Studierdning på Markedsføringsøknm 2012-2014 STUDIEORDNING 2012-2014 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Side 1 af 54 Studierdning på Markedsføringsøknm 2012-2014 Indhld 1. Uddannelsen...4 1.1. Frmål...4 1.2.

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

ILISIMATUSARFIK. Kulturit Piorsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkoortortaq. Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie

ILISIMATUSARFIK. Kulturit Piorsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkoortortaq. Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie ILISIMATUSARFIK Versin 19.01.15 Kulturit Pirsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkrtrtaq Afdeling fr Kultur- g Samfundshistrie Lektinskatalg Frårssemestret 2015 KS Frårssemester 2015 *1 Indhld

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ Sklepraktik: Et attraktivt alternativ 1) Oplysninger m ansøger Rskilde Tekniske Skle, Pstbks 132, 4000 Rskilde. Telefn 46 300 400 E mail rts@rts.dk 2) Ansøgningen vedrører (I dette felt skal det plyses,

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER Almene bliger, Trnhøjgård, Aalbrg Ø PROJEKTKONKURRENCE Himmerland Bligfrening Bliger til mennesker med udviklingshæmning Juni 2015 Kuben Management Indhldsfrtegnelse 1 Indledning...

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprjekt, 2. semester, frår 2012 Erhvervsakademiet København Nrd Udleveret 7. maj 2012 Opgaven Det er prjektgruppens pgave at dkumentere en event. Hensigten er, at

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

2. semester. AOS (Arbejdsmetodik, Organisation og Samarbejde) Kerneområde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatorisk ECTS point: 1

2. semester. AOS (Arbejdsmetodik, Organisation og Samarbejde) Kerneområde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatorisk ECTS point: 1 Fag: AOS (Arbejdsmetdik, Organisatin g Samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende emner: Kunne

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland

Vækstforum for Region Midtjylland Vækstfrum fr Regin Midtjylland Ansøgningsskema til: Kapitalfrmidling 1. Oplysninger m ansøger Navn, Adresse, Kntaktpersn Væksthus Midtjylland Direktør Erik Krarup Åbgade 15 8200 Århus N Tlf. 7022 0076

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Tillæg om administrative samarbejder

Tillæg om administrative samarbejder Tillæg m administrative samarbejder Tillæg til aftale m reginalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland Øget fkus på effekt g læring Evalueringen af kmmunalrefrmen i 2012

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang SÆT FART I SALGET. - et udviklingsfrløb fr salgsansvarlige g sælgere, sm har viljen til mere salg gennem en bedre g mere målrettet salgstilgang Billed: Fqus salg FORLØBETS OPBYGNING OG IMPLEMENTERING Frløbet

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber.

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber. Retningslinier g prcedurer fr implementering af Internt Overvågningsprgram i Hillerød Frsyning INDLEDENDE BEMÆRKNINGER: Nærværende ntat beskriver i hvedtræk de franstaltninger, sm Hillerød Frsyning vil

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i frhld til at lave et HTML site sm vres styresystem? Hvr skal vi begrænse s? Har vi tilstrækkelig supplerende

Læs mere

1. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende

1. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende Malerfagets Faglige Fællesudvalg Islands Brygge 26 2300 København S T: 33 15 61 01 M: pst@mffu.dk Den 12. september 2014 Udviklingsredegørelse fr 2015 fr erhvervsuddannelsen til Autlakerer 1 Nøgletal 2011

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste

Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste Januar 2014 Oplysninger, du skal levere, mfatter: Virksmhedsplysninger Virksmhedens navn Tidligere virksmhedsnavn (hvis relevant) Handelsadresse

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere