Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen"

Transkript

1 Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil

2 Bygningsknstruktøruddannelsen Frrd Disse praktikrammer indehlder infrmatin m praktik i bygningsknstruktøruddannelsen. Retningslinierne henvender sig både til den studerende/praktikanten g virksmheden /praktikværten. Hvis du har bemærkninger til indhldet, savner plysninger, har frslag til frbedringer eller lignende, hører vi gerne fra dig. Fr yderligere infrmatiner mkring uddannelsen g praktikphldet henvises til undertegnede. Med venlig hilsen / Best regards Birgit Elin Tft Bygningsknstruktøruddannelsen Praktikkrdinatr / Vejleder Direkte: Mbil: University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade Aalbrg Telefn: University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil Side 2 af 19

3 Bygningsknstruktøruddannelsen Indhldsfrtegnelse Side 1. Indledning 4 2. Krt m bygningsknstruktøruddannelsen 5 3. Målbeskrivelse - Praktik i bygningsknstruktøruddannelsen 7 Målbeskrivelsernes betydning fr praktikken 4. Regler fr praktikkens gennemførelse Organisering af praktikken Praktikvirksmheder Praktik i udlandet Plan fr tilrettelæggelse g gennemførelse af praktikken Virksmhedens evaluering af praktikfrløbet Eksamen af praktikfrløbet 14 Bilagsversigt: Bilag 1: Krt infrmatin til virksmheden 15 Bilag 2: Rapprt ver praktikfrløbet, herunder eksamen af praktikfrløb 17 Bilag 3: Den Digitale Praktikprtal, herunder kntrakt 18 Prcedure fr udfyldelse af kntrakt m.v. 19 University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil Side 3 af 19

4 Bygningsknstruktøruddannelsen 1. Indledning Bygningsknstruktøruddannelsen varer 3½ år inkl. praktik. Uddannelsen er pdelt i 7 semestre af hver ½ års varighed. Den færdiguddannede bygningsknstruktør får titlen prfessinsbachelr i bygningsknstruktin. Den engelske titel er Bachelr s Degree Prgramme f Architectural Technlgy and Cnstructin Management. Disse retningslinier fr praktik i uddannelsen er en uddybning af studierdningens bestemmelser. Bygningsknstruktøruddannelsens intranet har studerende adgang til alle dkumenter vedr. praktik. Yderligere plysninger m uddannelsen kan findes på Praktikrammerne er først g fremmest udarbejdet til den studerende g til virksmheden. Retningslinierne er udarbejdet efter den gældende bekendtgørelse (Bekendtgørelse 636 m erhvervsakademiuddannelser g prfessinsuddannelser), hvr praktikperiden er frlænget til 30 ECTS-pint, svarende til 20 uger, men retningslinierne er samtidig fremadrettet, så de kan pfylde de krav, sm alle prfessinsbachelrer fremver skal verhlde. Der henvises her til bekendtgørelse nr. 715 af 7/7 2009, hvr mål fr læringsudbytte mfatter den viden, de færdigheder g kmpetencer, sm en bygningsknstruktør skal pnå i uddannelsen. Uddybet nedenfr. Mål fr læringsudbytte, sm skal pnås igennem bygningsknstruktøruddannelsen Viden Den uddannede har 1) viden m g frståelse af de i prfessinen anvendte principper, terier g metder inden fr ledelse, prjektering, planlægning g udførelse af kmplekse bygge- g anlægspgaver g kan reflektere ver anvendelsen af nævnte terier g metder i frskellige situatiner, 2) viden m prfessinsrelevante videnskabsteretiske begreber g metder, 3) viden m relevante kmmunikatinsterier g metder til frmidling af byggefaglige prblemstillinger, herunder digitale medier inden fr såvel byggefaglige sm almenfaglige mråder, 4) viden m erhvervets principper g mdeller fr virksmhedsetablering, -drift g -rganisatin, 5) viden m samfundsmæssige g teknlgiske frhld, der har indflydelse på byggeprcessen, herunder prblemstillinger i frhld til energi, arbejdsmiljø g bæredygtighed i et lkalt g glbalt perspektiv samt 6) ledelsesmæssige, sciale, sprglige, kulturelle g etiske aspekter i udfrmning af g i samarbejde m byggepgaver. Færdigheder Den uddannede kan 1) vurdere g anvende de fr prfessinen relevante metder til ledelse, prjektering, planlægning g udførelse af kmplekse bygge- g anlægspgaver, herunder relevante digitale prgrammer g systemer, 2) vælge relevant metde g begrunde valget inden fr prfessinens mråde, 3) vurdere, kmbinere g inddrage relevant frskningsviden i løsning af kmplekse byggefaglige prblemstillinger, 4) frmidle viden m byggefaglig frskning g udvikling til relevante parter ved hjælp af relevante medier, 5) vurdere virksmhedsmæssige g rganisatriske prblemstillinger samt 6) vurdere g frstå samfundsmæssige g teknlgiske frhld i frbindelse med udfrmningen af byggerier, herunder aspekter vedrørende energi, arbejdsmiljø g bæredygtighed. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil Side 4 af 19

5 Bygningsknstruktøruddannelsen Kmpetencer Den uddannede kan 1) lede, prjektere, planlægge g udføre kmplekse bygge- g anlægspgaver, selvstændigt g i samarbejde med andre prfessinelle, 2) identificere eget videns- g læringsbehv g tilegne sig ny viden g msætte denne i praksis i frhld til prfessinen, 3) håndtere kmmunikatin mellem brugere, bygherrer, rådgivere, prjekterende g udførende m teknisk prjektering, udbud g gennemførelse af kmplekse bygge- g/eller anlægspgaver, 4) håndtere administrative pgaver g prjektstyring inden fr bygge-/anlægsmrådet, 5) håndtere samfundsmæssige g teknlgiske aspekter i udfrmning g bearbejdning af byggeprjekter, 6) håndtere sciale kulturelle g etiske frhld i udfrmning g bearbejdning af byggeprjekter samt indgå i ledelses- g samarbejdsmæssige sammenhænge med andre med anden uddannelsesmæssig, sprglig g kulturel baggrund. Kernemråder: Bygningsknstruktøruddannelsen tilrettelægges inden fr følgende kernemråder: Indhld: 1) Alment, herunder kmmunikatin, videnskabsteri, arbejdsmetdik, rganisatin, samarbejde, infrmatinsteknlgi, innvatin, talfrståelse g anvendt matematik g fysik samt fremmedsprg. (30 ECTS) 2) Virksmhed, herunder virksmhedsdrift, administratin, retsfrhld samt jura. (19 ECTS) 3) Prduktin, herunder bygge- g anlægsprduktin samt prjektstyring. (28 ECTS) 4) Prjektering, herunder knstruktin, prjektering samt prjektstyring. (38 ECTS) 5) Registrering, herunder pmåling, afsætning samt tilstandsvurdering. (10 ECTS) Læringsmål fr kernemråderne er uddybet i studierdningen fr bygningsknstruktøruddannelsen. 2. Krt m bygningsknstruktøruddannelsen Hvert semester har et tema, sm danner udgangspunkt fr undervisningen samt tværfaglige øvelser g prjekter. BK1 Hus g grund 1-2 plan BK2 Hus g grund 2-3 plan BK3 Industrialise -ret byggeri BK4 Etagebyggeri Blig/erhverv BK5 Renvering g mbygning BK6 Praktik BK7 Speciale Bachelrpr -jekt Side 5 af 19 University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil

6 Bygningsknstruktøruddannelsen Uddannelsens bligatriske uddannelseselementer: Uddannelsen består af bligatriske uddannelseselementer, der har et samlet mfang på 125 ECTS-pint, valgfri uddannelseselementer, der har et mfang på 35 ECTS-pint, praktik 30 ECTS samt et afsluttende eksamensprjekt på 20 ECTS-pint. 1. semester: Obligatriske uddannelseselementer: Hus g grund, 1-2 plan 30 ECTS-pint 3. semester: Obligatriske uddannelseselementer: Industrialiseret byggeri 25 ECTS- pint Speciale 5 ECTS- pint 4. semester: Obligatriske uddannelseselementer: Etagebyggeri 25 ECTS- pint Speciale 5 ECTS- pint 6. semester: Obligatriske uddannelseselementer: Praktik 30 ECTS- pint 2. semester: Obligatriske uddannelseselementer: Hus g grund, 2-3 plan 26 ECTS-pint Opmåling g registrering 4 ECTS-pint 4. semester afstigning: Obligatriske uddannelseselementer: Afgangsprjekt 15 Praktik semester: Obligatriske uddannelseselementer: Renvering/mbygning 15 ECTS- pint Specialisering 10 ECTS-pint Speciale 5 ECTS- pint 7. semester: Obligatriske uddannelseselementer: Bachelrprjekt 20 ECTS- pint Speciale 10 ECTS- pint Side 6 af 19 University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil

7 Bygningsknstruktøruddannelsen 3. Målbeskrivelse - Praktik i bygningsknstruktøruddannelsen (30 ECTS) Frmålet med praktikken: Praktikken er placeret på 6. semester af uddannelsen, g det frbinder undervisningen på fællesdelen med det selvstændige afsluttende eksamensprjekt g er derfr præget af individuelle valg g mere selvstændig studieaktivitet. Praktikken udgør 30 ECTS. Mål fr læringsudbyttet i praktikken: Praktikken retter sig md den fremtidige beskæftigelse sm bygningsknstruktør g skal afvikles i en privat eller ffentlig virksmhed i Danmark eller i udlandet. Praktikstedet skal kunne tilbyde praktikpgaver med et arbejdsindhld, der er relevante fr uddannelsen, med dertil hørende vejledning. Viden Efter afslutning af 6. semester skal den studerende have viden m g kunne reflektere ver det praktiske arbejde, sm prfessinen indebærer, i den knkrete virksmhed, viden m den knkrete virksmheds rganisatinsmæssige, øknmiske, administrative, samfunds- g arbejdsmæssige frhld. Færdigheder Efter afslutning af 6. semester skal den studerende kunne arbejde med faglige relevante prblemstillinger indenfr prfessinens mråde arbejde selvstændigt eller i samarbejde med andre i løsning af teretiske g praktiske pgaver i virksmheden Kmpetencer: Efter afslutning af 6. semester skal den studerende have kmpetencer i frbindelse med at msætte uddannelsens kernemråder i arbejdet med teretiske g praktiske pgaver skal kunne identificere egne læringsbehv g i tilknytning til prfessinen udvikle egen viden g færdigheder. UCN s læringsmål: Hvedet Hjertet - Ben Den studerende vælger 2 særlige punkter under hved, hjerte g ben. Herefter skal den studerende udspecificere, hvad selve læringen skal bestå i. Hvedet Hjertet Ben viden, refleksin g evne til at få ideer persnlig indsigt g udvikling, relatiner g samarbejde handlekraft g ansvarligheder Side 7 af 19 University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil

8 Bygningsknstruktøruddannelsen Målbeskrivelsernes betydning fr praktikken I frlængelse af prtfliens brug på bygningsknstruktøruddannelsen skal den studerende pstille læringsmål i frbindelse med praktikphldet. Sm i prtflien handler det grundlæggende m at finde de verrdnede mål fr periden g derudver i løbet af de første uger at blive skarp på egne mål fr praktikken. De fficielle mål i kmbinatin med egne mål g det refleksive arbejde med disse vil danne grundlag fr bedømmelsen af praktikperiden. Refleksin er nøglen til udvikling g refleksin kræver at vi standser p, vervejer hvad vi har gjrt g hvad der fremadrettet skal tages hånd m. Fr at dette kan ske er det vigtigt at have både den fficielle g den persnlige målsætning i fkus. Når målene er sat er muligheden fr det refleksive arbejde grundlagt. Refleksin udgør hermed det helt afgørende element fr bygningsknstruktørstuderendes læring i praktikken, dels frdi læring sker på baggrund af indsigt g refleksin g dels frdi evnen til at reflektere er helt grundlæggende i det senere arbejdsliv. Det er vigtigt at den studerende får psat knkrete målbeskrivelser p, således at det er muligt at vurdere m målene er nået. Hvrdan er de nået? I samarbejde med hvem? Hvad kunne have gået anderledes? Hvrdan følges p på dette? Kvalifikatinsrammen fr videregående uddannelser freskriver, at en prfessinsbachelr skal kunne frstå teri g metder samt kunne reflektere ver prfessinens anvendelse af teri g metder g desuden skal den studerende kunne identificere egne læringsbehv g i tilknytning til prfessinen udvikle egen viden g færdigheder. Disse høje krav fører til at den studerende på bygningsknstruktøruddannelsen sidste semestre skal kunne være egen chef i læringsarbejdet. Læringsarbejdet Læringsmålene er en frudsætning fr læringsarbejdet g disse skal peratinaliseres g synliggøres. Læringsmålene er pdelt i t frskellige sæt mål: 1. Dine egne mål, sm du selv beskriver på baggrund af dine læringsinteresser g kvalifikatinsrammens g studierdningens krav 2. Udvalgte læringsmål i f.h.t. Hved, hjerte ben Der henvises til Kvalifikatinsrammens- g Studierdnings mål g UCN s læringsmål på frrige side. Læringsarbejdet g refleksinsprcessen kan synliggøres ved følgende mdel: Sammenhæng: Beskriv baggrund fr valg af mål? Hvad mtiverer dig til at arbejde med netp disse mål? Hvrfr er det vigtigt at bruge tid g kræfter herpå? Hvrdan hænger disse mål sammen med de verrdnede mål fr praktikken g hved, hjerte, ben? University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil Side 8 af 19

9 Bygningsknstruktøruddannelsen Mål: Hvad vil du pnå? Hvr vil du hen? Hvad er det knkret, du gerne vil pnå? Målet skal være realistisk, relevant, frståeligt, vurder bart g psitivt frmuler det du vil pnå, ikke det du vil undgå. Tegn: Hvrdan kan du se g høre, at du nærmer dig målene? Hvad vil du registrere? Hvrdan kan du se, at du arbejder med målene? Hvrdan går arbejdet med at dkumentere arbejdet med målene? Tiltag: Hvrdan vil du knkret arbejde med målene? Planlagte initiativer g handlinger frem md målene. Hvem skal: Medvirke, instruere, infrmere, vejlede? Evaluering: Hvrdan evalueres der? Af hvem g hvrdan mdtager du feedback undervejs i prcessen? Hvrdan evalueres den samlede arbejdsprces med målene? Evalueringskriterier: Der henvises til bilag 2 Refleksin: Gennem hele frløbet synliggøres prcessen gennem refleksin i praktikrapprten. Dette bliver sammen med læringsmålene mdrejningspunktet ved det mundtlige frsvar. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil Side 9 af 19

10 Bygningsknstruktøruddannelsen 4. Regler fr praktikkens gennemførelse Fra 1. februar 2012 udvides praktikken til 20 uger, svarende til 30 ECTS-pint. Praktikstederne skal gdkendes af uddannelsesinstitutinen g der vil gennem praktikperiden være tilknyttet en praktikkrdinatr g en praktikvejleder, der følger den studerende, g der vil fregå et samarbejde, med henblik på at følge p på de læringsmål den studerende har pstillet i samarbejde med praktikkrdinatr/vejleder g praktiksted. Den studerende har ansvaret fr at der udarbejdes en digital praktikkntrakt, der underskrives af virksmhed, studerende g praktikkrdinatr/vejleder på UCN. Først når alle tre parter har underskrevet, har kntrakten gyldighed. Den studerende sørger fr at sende kpier til praktikstedet. UCN behlder den riginale kntrakt. Se yderligere m Den Digitale Praktikprtal, bilag 3 side 18. Generelt: Sm udgangspunkt er praktikken ulønnet. Den studerende får udbetalt sin sædvanlige SU eller anden støtte under praktikphldet. UCN stiller sig dg ikke i vejen fr, at den studerende indgår aftale m eventuelt lønfrhld i frbindelse med afvikling af praktikken. Vi anbefaler at praktikvirksmhed vælges inden fr den prfessinsretning, sm den studerende har vagt at specialisere sig i. Praktikken tilrettelægges med udgangspunkt i prfessinens erhvervsfrhld g kmpetencebehv, således at den i kmbinatin med de øvrige uddannelseselementer bidrager til, at de studerende udvikler prfessinel kmpetence. Fr virksmheden bør målet med praktikken være: At medvirke til uddannelse af de nye bygningsknstruktører i en praktisk virkelighed samtidig med at praktikanten kan løse knkrete pgaver fr virksmheden. At få kntakt med knstruktørstudiet g sklen g herigennem få indblik i de emner, arbejdsmetder g arbejdsredskaber der indgår i undervisningen på uddannelsen. Herudver evt.: At få knyttet kntakt til en mulig senere ansættelse efter afsluttet uddannelse Fr UCN bør målet med med praktikken være: At få udbygget g styrket kntakten med virksmhederne g herigennem få indsigt i de krav g frventninger virksmhederne har til knstruktørens viden, færdigheder g kmpetencer til arbejdet. At få løbende pdateret indsigt i den viden g de arbejdsmetder g arbejdsredskaber der anvendes i virksmhederne. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil Side 10 af 19

11 Bygningsknstruktøruddannelsen 5. Organisering af praktikken: Det er Praktikkrdinatrens / Vejlederens pgaver at: Krdinere praktikphldene Vejlede de studerende i frbindelse med søgning af praktikpladser Sikre at praktikaftaler bliver udfærdiget, herunder at læringsmål i de enkelte praktikaftaler er i verensstemmelse med bekendtgørelse g studierdning. Gdkende praktikpladser Udvikle nye praktikmråder Sikre, at praktikken tilrettelægges, så der er sammenhæng mellem erfaringsdannelse g teridannelse, g så den studerende får mulighed fr at reflektere ver dette frhld. Vedligehlde kntakten til eksisterende praktiksteder Udsende spørgeskemaer g evalueringsskemaer Gdkende den studerendes rapprt m praktikfrløbet med efterfølgende mundtlig frsvar ved en intern eksamen, på baggrund af kendte kriterier g prcedurer.. Praktikkrdinatren/Vejlederen er praktikantens kntaktpersn på institutinen g er således til rådighed i frbindelse med støtte til løsning af prblemer af faglig eller persnlig karakter. UCN tilstræber at besøge alle praktikanterne, suppleret med løbende kmmunikatinen mellem praktiksted/studerende via lgbg, mail, telefn, skype, vide etc. Krav g frventninger til praktikvirksmhed: Virksmhedens pgave er blandt andet at skabe sammenhæng mellem uddannelsen g den virkelighed, de studerende kmmer ud i efter eksamen. Gdkendelse af praktiksteder sker efter en knkret vurdering af arbejdspladsens muligheder fr at fungere sm uddannelsessted fr den studerende. Gdkendelse af praktikstedet påhviler praktikkrdinatren / vejleder g fregår frmelt ved gdkendelse af praktikaftale. Praktikstedet skal kunne pfylde følgende krav/frventninger: Det er et krav, at virksmheden har kendskab til knstruktøruddannelsen g knstruktørens arbejdsmråder Det er et krav, at der skal være et teknisk miljø med relatin til bygge- /anlægsbranchen. Der vil nrmalt skulle være mindst én persn ansat på arbejdspladsen, sm er uddannet bygningsknstruktør, arkitekt eller ingeniør inden fr det aktuelle uddannelsesmråde, eller sm har en tilsvarende kmpetence pnået gennem uddannelse g/eller flerårig praksis. Det er dg vigtigt, at det tekniske miljø på arbejdspladsen ikke alene er båret af denne ene persn. Praktikstedet skal være frberedt på g i stand til at tilbyde praktikanten den nødvendige caching, vejledning g efterkritik. Der skal freligge en skriftlig kntrakt mellem den studerende g praktikstedet, sm indehlder en beskrivelse læringsmål g de pgaver, der skal udføres, g en angivelse af, hvrnår praktikken finder sted, dens mfang (i arbejdstimer) samt navn m.v. på den ansvarlige kntaktpersn på praktikstedet. Beskrivelsen af pgaverne skal have en sådan karakter, at det er muligt på dette grundlag at afgøre praktikkens faglige relevans g niveau. De faglige pgaver afstemmes med den studerendes læringsmål. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil Side 11 af 19

12 Bygningsknstruktøruddannelsen Praktikkrdinatren kan evt. udbede sig supplerende plysninger. Der skal udarbejdes en mere detaljeret handlingsplan / tidsplan fr frløbet ud fra læringsmål g arbejdspgaver. Praktikstedet kan frlange, at den studerende underskriver en frtrlighedserklæring. Frsikrings-, arbejdsmiljø- g sikkerhedsfrhld gælder sm fr virksmhedens øvrige ansatte. Praktikvirksmheden skal medvirke ved evaluering g gdkendelse af praktikfrløbet ved udfyldelse af evalueringsskema g underskrift på praktikrapprt Virksmheden skal udpege en kntaktpersn, sm vejleder fr praktikanten. Krav g frventninger til praktikanten: Det frventes at praktikanten, efter bedste evne løser de pgaver virksmheden stiller i frbindelse med praktikphldet g indgår i virksmhedens dagligdag på lige fd med virksmhedens øvrige medarbejdere, jf. de aftalte læringsmål. Praktikanten har ansvaret fr (med bistand fra sklens praktikkrdinatr) at: Etablere kntakt til en praktikvirksmhed Indgå praktikaftale før praktikphldet påbegyndes. (Se bilag 3, af kntrakt fra UCN s praktikprtal) Tage initiativ til at få lagt en handlingsplan, (i 6. semester) fr praktikphldet i samarbejde med virksmheden, herunder at få frmuleret læringsmål i samarbejde med vejleder på UCN g at få praktikaftalen endelig gdkendt af praktikkrdinatren / praktikvejlederen. Føre ugentlig lgbg på prtalen ver praktikphldet til brug fr refleksin ver læringsmål i frbindelse med udarbejdelse af praktikrapprten.lgbgen følges på prtalen af vejlederen på UCN. Udarbejde praktikrapprt g få den gdkendt/underskrevet af virksmheden g efterfølgende få udarbejdet PwerPint materiale til den afsluttende eksamen. 6. Praktikvirksmheder En række frskellige typer af virksmheder inden fr byggebranchen, er relevante sm praktikvirksmheder fr knstruktørstuderende. Netværket mfatter følgende virksmhedstyper: Arkitektfirmaer (bygherrerådgivning, prjektering, fagtilsyn g byggeledelse m.v.) Bligselskaber (Facilities Management) Bygherrer g bygningsejere (ejendmsadministratin, prjektering g Facilities Management) Entreprenører g håndværksfirmaer (byggeledelse, entrepriseledelse) Rådgivende ingeniørfirmaer (prjektering, fagtilsyn) Knsulentfirmaer med tilknytning til byggebranchen (bygherrerådgivning, rådgivning generelt) Leverandører af byggekmpnenter g byggesystemer (herunder lgistik) Prducenter af byggekmpnenter g byggevarer (prduktinsplanlægning) Stat, reginer g kmmuner (Prjekt- g byggesagsstyring, byggesagsbehandling etc.) 7. Paktik i udlandet Praktik kan gennemføres i udlandet efter samme retningslinier sm i Danmark. Sklens internatinale kntr g praktikkrdinatren vejleder den studerende. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil Side 12 af 19

13 Bygningsknstruktøruddannelsen 8. Plan fr tilrettelæggelse g gennemførelse af praktikken Aktiviteter, sm indgår før, under g efter praktikphldet: På 3. semester intrduceres praktik g specialeretning første gang fr at gøre den studerende mere bevidst m valg af prfessinsretning. På 4. semester gennemføres en krt rientering m praktikrdningen samt en rientering m udlandspraktik. Ved udlandspraktik anbefales det at søge min. ½ år før. Sklens internatinale krdinatr deltager ved rienteringen. Ved pstarten af 5. semester indkalder praktikkrdinatr de studerende til et temamøde, hvr der rienteres m knstruktørpraktikken g Den Digitale Praktikprtal. Erfaringer fra tidligere praktikanter indgår i denne rientering. De studerende skal herefter finde en praktikplads, enten ved persnlig henvendelse eller ved skriftlig ansøgning. Når den studerende har truffet aftale med praktikvirksmheden skal der udarbejdes skriftlig kntrakt via Den Digitale Praktikprtal (Se bilag 3) Kntrakten skal indehlde frmelle praktikrammer, frventningsafklaring til praktikken g læringsmål fr praktikanten. Kntrakten skal være underskrevet af praktikvirksmhed, praktikanten g krdinatren/vejlederen på UCN, i 5. semester. (Se tidsterminer) Først når alle punkter i statuslinjen i kntrakten er vinket af kan kntrakten printes ud af den studerende til underskrift. Den skriftlige kntrakt sendes/afleveres til praktikkrdinatr/vejleder. Denne meddeler praktikvirksmheden g den studerende gdkendelsen, eventuelt med frslag til ændringer. Den studerende starter praktikphldet. Inden fr den første uge skal den studerende melde tilbage til vejlederen g kvittere fr at praktikphldet er påbegyndt. Der føres løbende lgbg ver Den Digitale Praktikprtal Vejlederen understøtter i relevant mfang den studerendes løbende refleksinsprces via, Den Digitale Praktikprtal, g/eller telefnisk kntakt med praktikanten g evt. praktikstedet. Inden afslutningen af praktikfrløbet sender der via praktikprtalen et evalueringsskema til praktikvirksmheden, sm kvalitetssikring. Besvarelsen skal returneres til sklen inden fr 14 dage fra mdtagelsen. Ved afslutningen af praktikperiden udarbejder praktikanten en praktikrapprt Praktikværten skal gdkende g underskrive rapprten. Se nærmere under punktet evaluering/eksamen af praktikfrløbet, næste side. Side 13 af 19 University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil

14 Bygningsknstruktøruddannelsen 9. Virksmhedens evaluering af praktikfrløbet Evalueringen af den studerende i praktikfrløbet er en del af kvalitetssikringen af det samlede uddannelsesfrløb. Evalueringsskema fremsendes via praktikprtalen. Skemaet er udfrmet dels med ngle generelle spørgsmål, vedr. pfyldelse af : Hved, hjerte g ben. Herudver skal der evalueres på de knkrete individuelle læringsmål, sm blev sat ved praktikkntraktens indgåelse g efterfølgende uddybet i handlingsplan g tidssætning i starten af 6. semester. Evalueringen er en knkret g persnlig bedømmelse af praktikantens læring i praktikken set fra virksmhedens synsvinkel. Evalueringen kan suppleres med skriftlige bemærkninger eller udtalelse. Der vil tilsvarende via praktikprtalen blive fremsendt et evalueringsskema til den studerende, hvr der evalueres på frløbet. 10. Eksamen af praktikfrløbet (Praktikprøve, bedømmelse g evaluering) Den studerende skal udarbejde en rapprt på ca. 10 sider ver praktikphldet. Rapprten skal afleveres til kntaktpersnen i virksmheden til gdkendelse g underskrift. Denne rapprt er eksaminatinsgrundlaget sammen med evalueringsskema g PwerPint materiale fr mundtligt frsvar til en intern eksamen på UCN. Bedømmelsen på 6. semesters praktikfrløb fregår ved en intern prøve, hvr prøvefrmen er: Prjekt med mundtligt frsvar: -- Bestået / -- Ikke bestået Bedømmelsen fretages senest med udgangen af uge Frmelt fretages gdkendelsen af den studerendes praktikfrløb ved gdkendelse af praktikrapprten, sm underskrives af virksmheden, g afleveres digitalt til vejlederen på UCN. Rapprten ver praktikphldet skal pfylde de krav der er beskrevet i bilag 2, side 17 University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil Side 14 af 19

15 Bygningsknstruktøruddannelsen Krt infrmatin til virksmheden. Bilag 1 Praktikphld. Bygningsknstruktøruddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse. Uddannelsen har en varighed af 3½ år. De 3½ år er pdelt i 7. semestre af ½ års varighed. Den bligatriske praktikperide på bygningsknstruktøruddannelsen er placeret på uddannelsens 6. semester g udgør 30 ECTS-pint. Den studerende kan afvikle sin praktik i en eller flere virksmheder indenfr prfessinsmrådet g valget af praktiksted kan medvirke til en endnu skarpere prfil fr den enkelte studerende. Praktikken er placeret i slutningen af studiet fr at give den studerende mulighed fr at anvende de tilegnede færdigheder i praksis g dermed give den studerende viden g frståelse fr praktiske frhld g anvendte metder, prcesser g arbejdsmæssige funktiner i en virksmhed. Praktikperiden kan afvikles i udlandet. Praktikstederne skal gdkendes af uddannelsesinstitutinen g der vil gennem praktikperiden være tilknyttet en praktikkrdinatr g en praktikvejleder, der følger den studerende, g der vil fregå et samarbejde mellem praktikkrdinatr/praktikvejleder, praktiksted g den studerende med henblik på at følge p på de læringsmål den studerende har pstillet i samarbejde med praktikkrdinatr/vejleder g praktiksted. BK1 Hus g grund 1-2 plan BK2 Hus g grund 2-3 plan BK3 Industrialise -ret byggeri BK4 Etagebyggeri Blig/erhverv BK5 Renvering g mbygning BK6 Praktik BK7 Speciale Bachelrpr -jekt Varighed. Praktikphldet skal have en varighed på 20 uger, hvilket i alt vil sige ca. 100 arbejdsdage g 30 ECTS pint. Ferie g langtidssygdm frlænger praktikphldet. Periden fr praktikphld i F BKa + 6BKb: Peride: 30. januar juni 2012 (Uge 5-25 / 2012) Praktik-Kntrakt / Virksmhedsaftale. Der indgås en skriftlig kntrakt mellem virksmheden, UCN g den studerende i henhld til vedlagte bilag 3 (Den Digitale Praktikprtal, Kntrakt fr praktikphld g Prcedure fr udfyldelse) Frhld under praktikphld. I løbet af de første uger af phldet udfærdiges en handlingsplan mellem praktikanten g praktikfirmaet med læringsmål fra kntrakten. (Prblemfrmulering med prblemafgrænsning) sm underskrives af den studerende (praktikant) g virksmheden. Den studerende fremsender handlingsplanen til sklen vejleder, via Praktikprtalen. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil Side 15 af 19

16 Bygningsknstruktøruddannelsen UCN tilstræber, at der ca. midt i frløbet vil være et virksmhedsbesøg med deltagelse af den studerende, virksmheden g vejlederen fra UCN. Den studerende skal hver fredag i ugerne, uplade en af ham/hende udarbejdet lgbg via Praktikprtalen. Praktikvejlederen læser lgbøgerne g kntakter den studerende ved behv herfr. Sm afslutning på praktikfrløbet, skal virksmheden påregne, at praktilanten skal afsætte tid til skrivning af praktikrapprten g efterfølgende udarbejdelse af PwerPint materiale til præsentatin af praktikfrløbet ved en intern eksamen på UCN. Løn. Virksmheden er ikke pligtig til at udbetale løn til den studerende, da der udbetales SU i periden. Sm udgangspunkt er den studerende ulønnet under praktikken, men UCN stiller sig ikke i vejen fr, at der indgås aftale m et eventuelt lønfrhld i frbindelse med afvikling af praktikken. Praktikprøve. Den studerende skal udarbejde en rapprt på ca. 10 sider ver praktikphldet. Rapprten skal afleveres til kntaktpersnen i virksmheden til gdkendelse g underskrift. Denne rapprt er eksaminatinsgrundlaget sammen med evalueringsskema g PwerPint materiale fr mundtligt frsvar til en intern eksamen på UCN. Bedømmelsen på 6. semesters praktikfrløb fregår ved en intern prøve, hvr prøvefrmen er: Praktikrapprt med mundtligt frsvar: -- Bestået / -- Ikke bestået Bedømmelsen fretages senest med udgangen af uge Frsikring. Under praktikphldet skal virksmheden frsikre den studerende på samme måde sm virksmhedens øvrige ansatte. Tidsterminer. Deadline, underskrevet kntrakt, senest mandag den (5. semester) Tildeling af endelig praktikvejleder i 6. semester, senest den Handlingsplan g endelig prblemfrmulering læringsmål udarbejdes efter pstart i uge 7/ Udarbejdelse / Færdiggørelse af praktikrapprt til underskrift 1 uge før afsluttet praktikfrløbet. Underskrift senest den (uge 24) Planlægning g frberedelse af PwerPint materiale til mundtlig frsvar i uge 25 Praktikprøven skal beståes inden den studerende kan indstilles til 7. semester / speciale g bachelrprjekt. Yderligere infrmatin. Fr yderligere infrmatin mkring uddannelsen g praktikphldet henvises til undertegnede. Praktikkrdinatr Birgit E. Tft --- Telefn: Link til Den Digitale Praktikprtal: University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil Side 16 af 19

Praktikrammer for. Bygningskonstruktør 6.semester

Praktikrammer for. Bygningskonstruktør 6.semester Praktikrammer for Bygningskonstruktør 6.semester Efterår 2013 Forord Disse praktikrammer indeholder information om praktik i bygningskonstruktøruddannelsen. Retningslinierne henvender sig både til den

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 10 uger Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/Facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Studieordningens nationale del

Studieordningens nationale del Studierdningens natinale del Pædagguddannelsen 2014- bekendtgørelsen Indhldsfrtegnelse Afsluttende prøver i Fællesdelen... 2 Udprøvning af grundfagligheden... 2 Prøvefrm: Grundfagligheden K1... 2 Prøvefrm:

Læs mere

Professionsretningen Arkitektprojektering

Professionsretningen Arkitektprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Arkitektprjektering Varighed: 3-5. semester ECTS pint: 25 Indhld Specialet i arkitektprjektering er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende til

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/Facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

1. Indledning. 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre

1. Indledning. 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre Eksamenskatalg fr OPBLF16ED36 Udarbejdet 17-01-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen. Gældende for forårs -/ efterårs semestret 2018

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen. Gældende for forårs -/ efterårs semestret 2018 Eksamenskatalg fr Handelsøknmuddannelsen Gældende fr frårs -/ efterårs semestret 2018 udarbejdet 15. januar 2018 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for forårssemestret 2018

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for forårssemestret 2018 Eksamenskatalg fr Prfessinsbachelruddannelsen i sftwareudvikling Gældende fr frårssemestret 2018 udarbejdet 15.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelser

Læs mere

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/Facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 2 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Studieordningens nationale del. Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN

Studieordningens nationale del. Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN Studierdningens natinale del Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN Grundfagligheden prøves gennem tre prøver, der svarer til tre kmpetencemål. Det ene kmpetencemål retter sig md første praktik. Prøve: Grundfaglighedens

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET

TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET TAKEAWAY TEACHING Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET Udviklet af Hanne Balsby Thinghlm, CUDiM Takeaway Teaching: Specialefrberedelse SPECIALEFORBEREDELSE

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret Eksamenskatalg fr Prfessinsbachelr i innvatin g entrepreneurship Gældende fr efterårs-/frårssemestret 2017-2019 udarbejdet 02.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre...

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 2 af 9 Indhld ADVEST-MA.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Diskussion af problemstillingerne

Diskussion af problemstillingerne Diskussin af prblemstillingerne I dette kapitel gives der en lille diskussin af de i kapitel 4 udledte prblemmråder, diskussinen er fretages med Dansk Byggeri, freningen bips, Erhvervs- g Byggestyrelsen

Læs mere

Studieordning International Hospitality Management uddannelsen Institutionel del

Studieordning International Hospitality Management uddannelsen Institutionel del Studierdning Internatinal Hspitality Management uddannelsen Institutinel del Internatinal Hspitality Management Institutinel del Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse... 0 1. Tidsmæssig placering af prøverne...

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studierdning fr SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 KAPITEL 1: FORMÅL OG FAGLIG BESKRIVELSE

Læs mere

Professionsretningen Konstruktionsprojektering

Professionsretningen Konstruktionsprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Knstruktinsprjektering Varighed: 3-5. semester Status: Valgdels specialedel ECTS pint: 25 Indhld Specialet i knstruktinsprjektering er placeret i 3., 4. g 5. semester. Kurset

Læs mere

Styringsdokument. Organisering og ansvarsfordeling i kvalitetsarbejdet ved UCN

Styringsdokument. Organisering og ansvarsfordeling i kvalitetsarbejdet ved UCN Styringsdkument Organisering g ansvarsfrdeling i kvalitetsarbejdet ved UCN Gdkendt: 03-07-2017 Revisin: 24-08-2017 1. Indledning... 2 2. Frmål... 2 3. Ansvarsfrdeling... 3 3.1 Bestyrelsen... 3 3.2 Rektr/Rektratet...

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Beskrivelse af klinikophold B og C

Beskrivelse af klinikophold B og C Beskrivelse af klinikphld B g C Rygcenter Syddanmark Middelfart Syddansk Universitet Institut fr Idræt g Bimekanik Campusvej 55 5230 Odense M 1 Indhldsfrtegnelse Klinikphld B... 3 Generelt... 3 Eksamen...

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Formålet med partnerskabet er at kvalificere og styrke: Rammerne for samarbejdet har udgangspunkt i følgende dokumenter:

Formålet med partnerskabet er at kvalificere og styrke: Rammerne for samarbejdet har udgangspunkt i følgende dokumenter: Partnerskabsaftale mellem kmmuner g Læreruddannelsen Aarhus Frmålet med partnerskabet er at kvalificere g styrke: At begge parter tager aktivt del i visinen m at udvikle dygtige, engagerede lærere i flkesklen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Konkret om AT-opgaver med innovation 1

Konkret om AT-opgaver med innovation 1 Knkret m AT-pgaver med innvatin 1 I de følgende afsnit er der plukket ud fra bl.a. vejledningen g kmmenteret på afsnit. Det er derfr stadigvæk den enkelte lærers ansvar at læse teksten i læreplan g vejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

Vedlagt: Ansøgningsskema. Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet

Vedlagt: Ansøgningsskema. Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet fr Hspitalsteknisk Assistentuddannelse, audilgispecialet. Audimetrist g audilgiassistent Vedlagt: Ansøgningsskema Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet Bilag 2. FUHAs kriterier fr praktikpladsgdkendelse

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknologi)

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknologi) Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studierdningen fr uddannelsen Bachelr (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknlgi) Bachelr f Science (BSc) in Engineering (Welfare Technlgy) Studiestart september

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1) Før grundforløb: 2) Under grundforløb: 3) Start på hovedforløbet:

Indholdsfortegnelse: 1) Før grundforløb: 2) Under grundforløb: 3) Start på hovedforløbet: Virksmhedsguiden Minihåndbg / guidelines til virksmheder der ansætter elever med anden etnisk baggrund, g til undervisere der arbejder med denne gruppes grundfrløb g vergang til praktik g hvedfrløb. 1

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

IT Politik Ældre & Sundhed

IT Politik Ældre & Sundhed Standardbetegnelse DDKM: - Anvendelsesmråde g målgruppe: Ledere g medarbejdere i Ældre & Sundhed Dkumenttype: Plitik Gdkendt af: Team Ledelse Gdkendelsesdat: 19. ktber 2015 Dkumentstyring: FICS sagsnr.:

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer Studierdning fr uddannelsen til Handelsøknm (AK) ved Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt. Gældende pr. 1. september 2013. Der tages frbehld fr eventuelle trykfejl g ændringer

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus)

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelr i musik (BMus) / Bachelr f Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1) August 2011, rev. 2013 DKDM. Studierdning: Bachelruddannelsen sm Musikpædagg

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysiterapeuter stiller diagnsen Men hvilke kmpetencer frudsættes der? Et kvalitativt casestudie m fysiterapeuter i diagnstiske funktiner på rtpædkirurgiske afdelinger Indhldsfrtegnelse Bilag 1 - PICO...3

Læs mere

Uddannelsesplan for Akademiuddannelserne i Grønland

Uddannelsesplan for Akademiuddannelserne i Grønland Uddannelsesplan fr Akademiuddannelserne i Grønland Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2014 Side! 1 af! 23 sider INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsernes frmål... 3 3. Uddannelsernes

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning m puljemidler fra Det Lkale Beskæftigelsesråd fr Svendbrg, Langeland g Ærø Overrdnede infrmatiner Prjektets titel: Prjektperide: 11/1 31/12 2010 Afklarings-, udrednings- g fasthldelsesfrløb fr

Læs mere

Portfolio 1. Sygeplejerskeuddannelsen Region Hovedstaden. Tilfredshed og stolthed. Målopfyldelse. Succes. Større selvtillid.

Portfolio 1. Sygeplejerskeuddannelsen Region Hovedstaden. Tilfredshed og stolthed. Målopfyldelse. Succes. Større selvtillid. Prtfli 1 Sygeplejerskeuddannelsen Regin Hvedstaden Målpfyldelse Tilfredshed g stlthed Succes Målsætning Større selvtillid 1 Kilde: Ellmin, Rger: Prtflimdellen, side 94 Gdkendt i Reginalt Klinisk Udvalg

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/Facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Dokumentations- og evalueringsrapport.

Dokumentations- og evalueringsrapport. Dkumentatins- g evalueringsrapprt. Af resultaterne fra GMP kursus 2012. Kursustilbud: Uddannelse i kvalitetssikring efter GMP Gd Manufacturing Practice i medicinalbranchen. Afhldt i periden fra d. 16.

Læs mere

Opbygning af praktikken

Opbygning af praktikken Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen Bilag til Studieordning for energiteknologuddannelsen Energiteknologuddannelsen www.eal.dk Nov. 2011 Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen

Læs mere

Professionsretningen Udførelse

Professionsretningen Udførelse Valgdel: Prfessinsretningen Udførelse Varighed: 3-5. semester Status: Valgdels specialedel ECTS pint: 25 Indhld Specialet i Udførelse er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere