Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen"

Transkript

1 Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil

2 Bygningsknstruktøruddannelsen Frrd Disse praktikrammer indehlder infrmatin m praktik i bygningsknstruktøruddannelsen. Retningslinierne henvender sig både til den studerende/praktikanten g virksmheden /praktikværten. Hvis du har bemærkninger til indhldet, savner plysninger, har frslag til frbedringer eller lignende, hører vi gerne fra dig. Fr yderligere infrmatiner mkring uddannelsen g praktikphldet henvises til undertegnede. Med venlig hilsen / Best regards Birgit Elin Tft Bygningsknstruktøruddannelsen Praktikkrdinatr / Vejleder Direkte: Mbil: University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade Aalbrg Telefn: University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil Side 2 af 19

3 Bygningsknstruktøruddannelsen Indhldsfrtegnelse Side 1. Indledning 4 2. Krt m bygningsknstruktøruddannelsen 5 3. Målbeskrivelse - Praktik i bygningsknstruktøruddannelsen 7 Målbeskrivelsernes betydning fr praktikken 4. Regler fr praktikkens gennemførelse Organisering af praktikken Praktikvirksmheder Praktik i udlandet Plan fr tilrettelæggelse g gennemførelse af praktikken Virksmhedens evaluering af praktikfrløbet Eksamen af praktikfrløbet 14 Bilagsversigt: Bilag 1: Krt infrmatin til virksmheden 15 Bilag 2: Rapprt ver praktikfrløbet, herunder eksamen af praktikfrløb 17 Bilag 3: Den Digitale Praktikprtal, herunder kntrakt 18 Prcedure fr udfyldelse af kntrakt m.v. 19 University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil Side 3 af 19

4 Bygningsknstruktøruddannelsen 1. Indledning Bygningsknstruktøruddannelsen varer 3½ år inkl. praktik. Uddannelsen er pdelt i 7 semestre af hver ½ års varighed. Den færdiguddannede bygningsknstruktør får titlen prfessinsbachelr i bygningsknstruktin. Den engelske titel er Bachelr s Degree Prgramme f Architectural Technlgy and Cnstructin Management. Disse retningslinier fr praktik i uddannelsen er en uddybning af studierdningens bestemmelser. Bygningsknstruktøruddannelsens intranet har studerende adgang til alle dkumenter vedr. praktik. Yderligere plysninger m uddannelsen kan findes på Praktikrammerne er først g fremmest udarbejdet til den studerende g til virksmheden. Retningslinierne er udarbejdet efter den gældende bekendtgørelse (Bekendtgørelse 636 m erhvervsakademiuddannelser g prfessinsuddannelser), hvr praktikperiden er frlænget til 30 ECTS-pint, svarende til 20 uger, men retningslinierne er samtidig fremadrettet, så de kan pfylde de krav, sm alle prfessinsbachelrer fremver skal verhlde. Der henvises her til bekendtgørelse nr. 715 af 7/7 2009, hvr mål fr læringsudbytte mfatter den viden, de færdigheder g kmpetencer, sm en bygningsknstruktør skal pnå i uddannelsen. Uddybet nedenfr. Mål fr læringsudbytte, sm skal pnås igennem bygningsknstruktøruddannelsen Viden Den uddannede har 1) viden m g frståelse af de i prfessinen anvendte principper, terier g metder inden fr ledelse, prjektering, planlægning g udførelse af kmplekse bygge- g anlægspgaver g kan reflektere ver anvendelsen af nævnte terier g metder i frskellige situatiner, 2) viden m prfessinsrelevante videnskabsteretiske begreber g metder, 3) viden m relevante kmmunikatinsterier g metder til frmidling af byggefaglige prblemstillinger, herunder digitale medier inden fr såvel byggefaglige sm almenfaglige mråder, 4) viden m erhvervets principper g mdeller fr virksmhedsetablering, -drift g -rganisatin, 5) viden m samfundsmæssige g teknlgiske frhld, der har indflydelse på byggeprcessen, herunder prblemstillinger i frhld til energi, arbejdsmiljø g bæredygtighed i et lkalt g glbalt perspektiv samt 6) ledelsesmæssige, sciale, sprglige, kulturelle g etiske aspekter i udfrmning af g i samarbejde m byggepgaver. Færdigheder Den uddannede kan 1) vurdere g anvende de fr prfessinen relevante metder til ledelse, prjektering, planlægning g udførelse af kmplekse bygge- g anlægspgaver, herunder relevante digitale prgrammer g systemer, 2) vælge relevant metde g begrunde valget inden fr prfessinens mråde, 3) vurdere, kmbinere g inddrage relevant frskningsviden i løsning af kmplekse byggefaglige prblemstillinger, 4) frmidle viden m byggefaglig frskning g udvikling til relevante parter ved hjælp af relevante medier, 5) vurdere virksmhedsmæssige g rganisatriske prblemstillinger samt 6) vurdere g frstå samfundsmæssige g teknlgiske frhld i frbindelse med udfrmningen af byggerier, herunder aspekter vedrørende energi, arbejdsmiljø g bæredygtighed. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil Side 4 af 19

5 Bygningsknstruktøruddannelsen Kmpetencer Den uddannede kan 1) lede, prjektere, planlægge g udføre kmplekse bygge- g anlægspgaver, selvstændigt g i samarbejde med andre prfessinelle, 2) identificere eget videns- g læringsbehv g tilegne sig ny viden g msætte denne i praksis i frhld til prfessinen, 3) håndtere kmmunikatin mellem brugere, bygherrer, rådgivere, prjekterende g udførende m teknisk prjektering, udbud g gennemførelse af kmplekse bygge- g/eller anlægspgaver, 4) håndtere administrative pgaver g prjektstyring inden fr bygge-/anlægsmrådet, 5) håndtere samfundsmæssige g teknlgiske aspekter i udfrmning g bearbejdning af byggeprjekter, 6) håndtere sciale kulturelle g etiske frhld i udfrmning g bearbejdning af byggeprjekter samt indgå i ledelses- g samarbejdsmæssige sammenhænge med andre med anden uddannelsesmæssig, sprglig g kulturel baggrund. Kernemråder: Bygningsknstruktøruddannelsen tilrettelægges inden fr følgende kernemråder: Indhld: 1) Alment, herunder kmmunikatin, videnskabsteri, arbejdsmetdik, rganisatin, samarbejde, infrmatinsteknlgi, innvatin, talfrståelse g anvendt matematik g fysik samt fremmedsprg. (30 ECTS) 2) Virksmhed, herunder virksmhedsdrift, administratin, retsfrhld samt jura. (19 ECTS) 3) Prduktin, herunder bygge- g anlægsprduktin samt prjektstyring. (28 ECTS) 4) Prjektering, herunder knstruktin, prjektering samt prjektstyring. (38 ECTS) 5) Registrering, herunder pmåling, afsætning samt tilstandsvurdering. (10 ECTS) Læringsmål fr kernemråderne er uddybet i studierdningen fr bygningsknstruktøruddannelsen. 2. Krt m bygningsknstruktøruddannelsen Hvert semester har et tema, sm danner udgangspunkt fr undervisningen samt tværfaglige øvelser g prjekter. BK1 Hus g grund 1-2 plan BK2 Hus g grund 2-3 plan BK3 Industrialise -ret byggeri BK4 Etagebyggeri Blig/erhverv BK5 Renvering g mbygning BK6 Praktik BK7 Speciale Bachelrpr -jekt Side 5 af 19 University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil

6 Bygningsknstruktøruddannelsen Uddannelsens bligatriske uddannelseselementer: Uddannelsen består af bligatriske uddannelseselementer, der har et samlet mfang på 125 ECTS-pint, valgfri uddannelseselementer, der har et mfang på 35 ECTS-pint, praktik 30 ECTS samt et afsluttende eksamensprjekt på 20 ECTS-pint. 1. semester: Obligatriske uddannelseselementer: Hus g grund, 1-2 plan 30 ECTS-pint 3. semester: Obligatriske uddannelseselementer: Industrialiseret byggeri 25 ECTS- pint Speciale 5 ECTS- pint 4. semester: Obligatriske uddannelseselementer: Etagebyggeri 25 ECTS- pint Speciale 5 ECTS- pint 6. semester: Obligatriske uddannelseselementer: Praktik 30 ECTS- pint 2. semester: Obligatriske uddannelseselementer: Hus g grund, 2-3 plan 26 ECTS-pint Opmåling g registrering 4 ECTS-pint 4. semester afstigning: Obligatriske uddannelseselementer: Afgangsprjekt 15 Praktik semester: Obligatriske uddannelseselementer: Renvering/mbygning 15 ECTS- pint Specialisering 10 ECTS-pint Speciale 5 ECTS- pint 7. semester: Obligatriske uddannelseselementer: Bachelrprjekt 20 ECTS- pint Speciale 10 ECTS- pint Side 6 af 19 University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil

7 Bygningsknstruktøruddannelsen 3. Målbeskrivelse - Praktik i bygningsknstruktøruddannelsen (30 ECTS) Frmålet med praktikken: Praktikken er placeret på 6. semester af uddannelsen, g det frbinder undervisningen på fællesdelen med det selvstændige afsluttende eksamensprjekt g er derfr præget af individuelle valg g mere selvstændig studieaktivitet. Praktikken udgør 30 ECTS. Mål fr læringsudbyttet i praktikken: Praktikken retter sig md den fremtidige beskæftigelse sm bygningsknstruktør g skal afvikles i en privat eller ffentlig virksmhed i Danmark eller i udlandet. Praktikstedet skal kunne tilbyde praktikpgaver med et arbejdsindhld, der er relevante fr uddannelsen, med dertil hørende vejledning. Viden Efter afslutning af 6. semester skal den studerende have viden m g kunne reflektere ver det praktiske arbejde, sm prfessinen indebærer, i den knkrete virksmhed, viden m den knkrete virksmheds rganisatinsmæssige, øknmiske, administrative, samfunds- g arbejdsmæssige frhld. Færdigheder Efter afslutning af 6. semester skal den studerende kunne arbejde med faglige relevante prblemstillinger indenfr prfessinens mråde arbejde selvstændigt eller i samarbejde med andre i løsning af teretiske g praktiske pgaver i virksmheden Kmpetencer: Efter afslutning af 6. semester skal den studerende have kmpetencer i frbindelse med at msætte uddannelsens kernemråder i arbejdet med teretiske g praktiske pgaver skal kunne identificere egne læringsbehv g i tilknytning til prfessinen udvikle egen viden g færdigheder. UCN s læringsmål: Hvedet Hjertet - Ben Den studerende vælger 2 særlige punkter under hved, hjerte g ben. Herefter skal den studerende udspecificere, hvad selve læringen skal bestå i. Hvedet Hjertet Ben viden, refleksin g evne til at få ideer persnlig indsigt g udvikling, relatiner g samarbejde handlekraft g ansvarligheder Side 7 af 19 University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil

8 Bygningsknstruktøruddannelsen Målbeskrivelsernes betydning fr praktikken I frlængelse af prtfliens brug på bygningsknstruktøruddannelsen skal den studerende pstille læringsmål i frbindelse med praktikphldet. Sm i prtflien handler det grundlæggende m at finde de verrdnede mål fr periden g derudver i løbet af de første uger at blive skarp på egne mål fr praktikken. De fficielle mål i kmbinatin med egne mål g det refleksive arbejde med disse vil danne grundlag fr bedømmelsen af praktikperiden. Refleksin er nøglen til udvikling g refleksin kræver at vi standser p, vervejer hvad vi har gjrt g hvad der fremadrettet skal tages hånd m. Fr at dette kan ske er det vigtigt at have både den fficielle g den persnlige målsætning i fkus. Når målene er sat er muligheden fr det refleksive arbejde grundlagt. Refleksin udgør hermed det helt afgørende element fr bygningsknstruktørstuderendes læring i praktikken, dels frdi læring sker på baggrund af indsigt g refleksin g dels frdi evnen til at reflektere er helt grundlæggende i det senere arbejdsliv. Det er vigtigt at den studerende får psat knkrete målbeskrivelser p, således at det er muligt at vurdere m målene er nået. Hvrdan er de nået? I samarbejde med hvem? Hvad kunne have gået anderledes? Hvrdan følges p på dette? Kvalifikatinsrammen fr videregående uddannelser freskriver, at en prfessinsbachelr skal kunne frstå teri g metder samt kunne reflektere ver prfessinens anvendelse af teri g metder g desuden skal den studerende kunne identificere egne læringsbehv g i tilknytning til prfessinen udvikle egen viden g færdigheder. Disse høje krav fører til at den studerende på bygningsknstruktøruddannelsen sidste semestre skal kunne være egen chef i læringsarbejdet. Læringsarbejdet Læringsmålene er en frudsætning fr læringsarbejdet g disse skal peratinaliseres g synliggøres. Læringsmålene er pdelt i t frskellige sæt mål: 1. Dine egne mål, sm du selv beskriver på baggrund af dine læringsinteresser g kvalifikatinsrammens g studierdningens krav 2. Udvalgte læringsmål i f.h.t. Hved, hjerte ben Der henvises til Kvalifikatinsrammens- g Studierdnings mål g UCN s læringsmål på frrige side. Læringsarbejdet g refleksinsprcessen kan synliggøres ved følgende mdel: Sammenhæng: Beskriv baggrund fr valg af mål? Hvad mtiverer dig til at arbejde med netp disse mål? Hvrfr er det vigtigt at bruge tid g kræfter herpå? Hvrdan hænger disse mål sammen med de verrdnede mål fr praktikken g hved, hjerte, ben? University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil Side 8 af 19

9 Bygningsknstruktøruddannelsen Mål: Hvad vil du pnå? Hvr vil du hen? Hvad er det knkret, du gerne vil pnå? Målet skal være realistisk, relevant, frståeligt, vurder bart g psitivt frmuler det du vil pnå, ikke det du vil undgå. Tegn: Hvrdan kan du se g høre, at du nærmer dig målene? Hvad vil du registrere? Hvrdan kan du se, at du arbejder med målene? Hvrdan går arbejdet med at dkumentere arbejdet med målene? Tiltag: Hvrdan vil du knkret arbejde med målene? Planlagte initiativer g handlinger frem md målene. Hvem skal: Medvirke, instruere, infrmere, vejlede? Evaluering: Hvrdan evalueres der? Af hvem g hvrdan mdtager du feedback undervejs i prcessen? Hvrdan evalueres den samlede arbejdsprces med målene? Evalueringskriterier: Der henvises til bilag 2 Refleksin: Gennem hele frløbet synliggøres prcessen gennem refleksin i praktikrapprten. Dette bliver sammen med læringsmålene mdrejningspunktet ved det mundtlige frsvar. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil Side 9 af 19

10 Bygningsknstruktøruddannelsen 4. Regler fr praktikkens gennemførelse Fra 1. februar 2012 udvides praktikken til 20 uger, svarende til 30 ECTS-pint. Praktikstederne skal gdkendes af uddannelsesinstitutinen g der vil gennem praktikperiden være tilknyttet en praktikkrdinatr g en praktikvejleder, der følger den studerende, g der vil fregå et samarbejde, med henblik på at følge p på de læringsmål den studerende har pstillet i samarbejde med praktikkrdinatr/vejleder g praktiksted. Den studerende har ansvaret fr at der udarbejdes en digital praktikkntrakt, der underskrives af virksmhed, studerende g praktikkrdinatr/vejleder på UCN. Først når alle tre parter har underskrevet, har kntrakten gyldighed. Den studerende sørger fr at sende kpier til praktikstedet. UCN behlder den riginale kntrakt. Se yderligere m Den Digitale Praktikprtal, bilag 3 side 18. Generelt: Sm udgangspunkt er praktikken ulønnet. Den studerende får udbetalt sin sædvanlige SU eller anden støtte under praktikphldet. UCN stiller sig dg ikke i vejen fr, at den studerende indgår aftale m eventuelt lønfrhld i frbindelse med afvikling af praktikken. Vi anbefaler at praktikvirksmhed vælges inden fr den prfessinsretning, sm den studerende har vagt at specialisere sig i. Praktikken tilrettelægges med udgangspunkt i prfessinens erhvervsfrhld g kmpetencebehv, således at den i kmbinatin med de øvrige uddannelseselementer bidrager til, at de studerende udvikler prfessinel kmpetence. Fr virksmheden bør målet med praktikken være: At medvirke til uddannelse af de nye bygningsknstruktører i en praktisk virkelighed samtidig med at praktikanten kan løse knkrete pgaver fr virksmheden. At få kntakt med knstruktørstudiet g sklen g herigennem få indblik i de emner, arbejdsmetder g arbejdsredskaber der indgår i undervisningen på uddannelsen. Herudver evt.: At få knyttet kntakt til en mulig senere ansættelse efter afsluttet uddannelse Fr UCN bør målet med med praktikken være: At få udbygget g styrket kntakten med virksmhederne g herigennem få indsigt i de krav g frventninger virksmhederne har til knstruktørens viden, færdigheder g kmpetencer til arbejdet. At få løbende pdateret indsigt i den viden g de arbejdsmetder g arbejdsredskaber der anvendes i virksmhederne. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil Side 10 af 19

11 Bygningsknstruktøruddannelsen 5. Organisering af praktikken: Det er Praktikkrdinatrens / Vejlederens pgaver at: Krdinere praktikphldene Vejlede de studerende i frbindelse med søgning af praktikpladser Sikre at praktikaftaler bliver udfærdiget, herunder at læringsmål i de enkelte praktikaftaler er i verensstemmelse med bekendtgørelse g studierdning. Gdkende praktikpladser Udvikle nye praktikmråder Sikre, at praktikken tilrettelægges, så der er sammenhæng mellem erfaringsdannelse g teridannelse, g så den studerende får mulighed fr at reflektere ver dette frhld. Vedligehlde kntakten til eksisterende praktiksteder Udsende spørgeskemaer g evalueringsskemaer Gdkende den studerendes rapprt m praktikfrløbet med efterfølgende mundtlig frsvar ved en intern eksamen, på baggrund af kendte kriterier g prcedurer.. Praktikkrdinatren/Vejlederen er praktikantens kntaktpersn på institutinen g er således til rådighed i frbindelse med støtte til løsning af prblemer af faglig eller persnlig karakter. UCN tilstræber at besøge alle praktikanterne, suppleret med løbende kmmunikatinen mellem praktiksted/studerende via lgbg, mail, telefn, skype, vide etc. Krav g frventninger til praktikvirksmhed: Virksmhedens pgave er blandt andet at skabe sammenhæng mellem uddannelsen g den virkelighed, de studerende kmmer ud i efter eksamen. Gdkendelse af praktiksteder sker efter en knkret vurdering af arbejdspladsens muligheder fr at fungere sm uddannelsessted fr den studerende. Gdkendelse af praktikstedet påhviler praktikkrdinatren / vejleder g fregår frmelt ved gdkendelse af praktikaftale. Praktikstedet skal kunne pfylde følgende krav/frventninger: Det er et krav, at virksmheden har kendskab til knstruktøruddannelsen g knstruktørens arbejdsmråder Det er et krav, at der skal være et teknisk miljø med relatin til bygge- /anlægsbranchen. Der vil nrmalt skulle være mindst én persn ansat på arbejdspladsen, sm er uddannet bygningsknstruktør, arkitekt eller ingeniør inden fr det aktuelle uddannelsesmråde, eller sm har en tilsvarende kmpetence pnået gennem uddannelse g/eller flerårig praksis. Det er dg vigtigt, at det tekniske miljø på arbejdspladsen ikke alene er båret af denne ene persn. Praktikstedet skal være frberedt på g i stand til at tilbyde praktikanten den nødvendige caching, vejledning g efterkritik. Der skal freligge en skriftlig kntrakt mellem den studerende g praktikstedet, sm indehlder en beskrivelse læringsmål g de pgaver, der skal udføres, g en angivelse af, hvrnår praktikken finder sted, dens mfang (i arbejdstimer) samt navn m.v. på den ansvarlige kntaktpersn på praktikstedet. Beskrivelsen af pgaverne skal have en sådan karakter, at det er muligt på dette grundlag at afgøre praktikkens faglige relevans g niveau. De faglige pgaver afstemmes med den studerendes læringsmål. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil Side 11 af 19

12 Bygningsknstruktøruddannelsen Praktikkrdinatren kan evt. udbede sig supplerende plysninger. Der skal udarbejdes en mere detaljeret handlingsplan / tidsplan fr frløbet ud fra læringsmål g arbejdspgaver. Praktikstedet kan frlange, at den studerende underskriver en frtrlighedserklæring. Frsikrings-, arbejdsmiljø- g sikkerhedsfrhld gælder sm fr virksmhedens øvrige ansatte. Praktikvirksmheden skal medvirke ved evaluering g gdkendelse af praktikfrløbet ved udfyldelse af evalueringsskema g underskrift på praktikrapprt Virksmheden skal udpege en kntaktpersn, sm vejleder fr praktikanten. Krav g frventninger til praktikanten: Det frventes at praktikanten, efter bedste evne løser de pgaver virksmheden stiller i frbindelse med praktikphldet g indgår i virksmhedens dagligdag på lige fd med virksmhedens øvrige medarbejdere, jf. de aftalte læringsmål. Praktikanten har ansvaret fr (med bistand fra sklens praktikkrdinatr) at: Etablere kntakt til en praktikvirksmhed Indgå praktikaftale før praktikphldet påbegyndes. (Se bilag 3, af kntrakt fra UCN s praktikprtal) Tage initiativ til at få lagt en handlingsplan, (i 6. semester) fr praktikphldet i samarbejde med virksmheden, herunder at få frmuleret læringsmål i samarbejde med vejleder på UCN g at få praktikaftalen endelig gdkendt af praktikkrdinatren / praktikvejlederen. Føre ugentlig lgbg på prtalen ver praktikphldet til brug fr refleksin ver læringsmål i frbindelse med udarbejdelse af praktikrapprten.lgbgen følges på prtalen af vejlederen på UCN. Udarbejde praktikrapprt g få den gdkendt/underskrevet af virksmheden g efterfølgende få udarbejdet PwerPint materiale til den afsluttende eksamen. 6. Praktikvirksmheder En række frskellige typer af virksmheder inden fr byggebranchen, er relevante sm praktikvirksmheder fr knstruktørstuderende. Netværket mfatter følgende virksmhedstyper: Arkitektfirmaer (bygherrerådgivning, prjektering, fagtilsyn g byggeledelse m.v.) Bligselskaber (Facilities Management) Bygherrer g bygningsejere (ejendmsadministratin, prjektering g Facilities Management) Entreprenører g håndværksfirmaer (byggeledelse, entrepriseledelse) Rådgivende ingeniørfirmaer (prjektering, fagtilsyn) Knsulentfirmaer med tilknytning til byggebranchen (bygherrerådgivning, rådgivning generelt) Leverandører af byggekmpnenter g byggesystemer (herunder lgistik) Prducenter af byggekmpnenter g byggevarer (prduktinsplanlægning) Stat, reginer g kmmuner (Prjekt- g byggesagsstyring, byggesagsbehandling etc.) 7. Paktik i udlandet Praktik kan gennemføres i udlandet efter samme retningslinier sm i Danmark. Sklens internatinale kntr g praktikkrdinatren vejleder den studerende. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil Side 12 af 19

13 Bygningsknstruktøruddannelsen 8. Plan fr tilrettelæggelse g gennemførelse af praktikken Aktiviteter, sm indgår før, under g efter praktikphldet: På 3. semester intrduceres praktik g specialeretning første gang fr at gøre den studerende mere bevidst m valg af prfessinsretning. På 4. semester gennemføres en krt rientering m praktikrdningen samt en rientering m udlandspraktik. Ved udlandspraktik anbefales det at søge min. ½ år før. Sklens internatinale krdinatr deltager ved rienteringen. Ved pstarten af 5. semester indkalder praktikkrdinatr de studerende til et temamøde, hvr der rienteres m knstruktørpraktikken g Den Digitale Praktikprtal. Erfaringer fra tidligere praktikanter indgår i denne rientering. De studerende skal herefter finde en praktikplads, enten ved persnlig henvendelse eller ved skriftlig ansøgning. Når den studerende har truffet aftale med praktikvirksmheden skal der udarbejdes skriftlig kntrakt via Den Digitale Praktikprtal (Se bilag 3) Kntrakten skal indehlde frmelle praktikrammer, frventningsafklaring til praktikken g læringsmål fr praktikanten. Kntrakten skal være underskrevet af praktikvirksmhed, praktikanten g krdinatren/vejlederen på UCN, i 5. semester. (Se tidsterminer) Først når alle punkter i statuslinjen i kntrakten er vinket af kan kntrakten printes ud af den studerende til underskrift. Den skriftlige kntrakt sendes/afleveres til praktikkrdinatr/vejleder. Denne meddeler praktikvirksmheden g den studerende gdkendelsen, eventuelt med frslag til ændringer. Den studerende starter praktikphldet. Inden fr den første uge skal den studerende melde tilbage til vejlederen g kvittere fr at praktikphldet er påbegyndt. Der føres løbende lgbg ver Den Digitale Praktikprtal Vejlederen understøtter i relevant mfang den studerendes løbende refleksinsprces via, Den Digitale Praktikprtal, g/eller telefnisk kntakt med praktikanten g evt. praktikstedet. Inden afslutningen af praktikfrløbet sender der via praktikprtalen et evalueringsskema til praktikvirksmheden, sm kvalitetssikring. Besvarelsen skal returneres til sklen inden fr 14 dage fra mdtagelsen. Ved afslutningen af praktikperiden udarbejder praktikanten en praktikrapprt Praktikværten skal gdkende g underskrive rapprten. Se nærmere under punktet evaluering/eksamen af praktikfrløbet, næste side. Side 13 af 19 University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil

14 Bygningsknstruktøruddannelsen 9. Virksmhedens evaluering af praktikfrløbet Evalueringen af den studerende i praktikfrløbet er en del af kvalitetssikringen af det samlede uddannelsesfrløb. Evalueringsskema fremsendes via praktikprtalen. Skemaet er udfrmet dels med ngle generelle spørgsmål, vedr. pfyldelse af : Hved, hjerte g ben. Herudver skal der evalueres på de knkrete individuelle læringsmål, sm blev sat ved praktikkntraktens indgåelse g efterfølgende uddybet i handlingsplan g tidssætning i starten af 6. semester. Evalueringen er en knkret g persnlig bedømmelse af praktikantens læring i praktikken set fra virksmhedens synsvinkel. Evalueringen kan suppleres med skriftlige bemærkninger eller udtalelse. Der vil tilsvarende via praktikprtalen blive fremsendt et evalueringsskema til den studerende, hvr der evalueres på frløbet. 10. Eksamen af praktikfrløbet (Praktikprøve, bedømmelse g evaluering) Den studerende skal udarbejde en rapprt på ca. 10 sider ver praktikphldet. Rapprten skal afleveres til kntaktpersnen i virksmheden til gdkendelse g underskrift. Denne rapprt er eksaminatinsgrundlaget sammen med evalueringsskema g PwerPint materiale fr mundtligt frsvar til en intern eksamen på UCN. Bedømmelsen på 6. semesters praktikfrløb fregår ved en intern prøve, hvr prøvefrmen er: Prjekt med mundtligt frsvar: -- Bestået / -- Ikke bestået Bedømmelsen fretages senest med udgangen af uge Frmelt fretages gdkendelsen af den studerendes praktikfrløb ved gdkendelse af praktikrapprten, sm underskrives af virksmheden, g afleveres digitalt til vejlederen på UCN. Rapprten ver praktikphldet skal pfylde de krav der er beskrevet i bilag 2, side 17 University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil Side 14 af 19

15 Bygningsknstruktøruddannelsen Krt infrmatin til virksmheden. Bilag 1 Praktikphld. Bygningsknstruktøruddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse. Uddannelsen har en varighed af 3½ år. De 3½ år er pdelt i 7. semestre af ½ års varighed. Den bligatriske praktikperide på bygningsknstruktøruddannelsen er placeret på uddannelsens 6. semester g udgør 30 ECTS-pint. Den studerende kan afvikle sin praktik i en eller flere virksmheder indenfr prfessinsmrådet g valget af praktiksted kan medvirke til en endnu skarpere prfil fr den enkelte studerende. Praktikken er placeret i slutningen af studiet fr at give den studerende mulighed fr at anvende de tilegnede færdigheder i praksis g dermed give den studerende viden g frståelse fr praktiske frhld g anvendte metder, prcesser g arbejdsmæssige funktiner i en virksmhed. Praktikperiden kan afvikles i udlandet. Praktikstederne skal gdkendes af uddannelsesinstitutinen g der vil gennem praktikperiden være tilknyttet en praktikkrdinatr g en praktikvejleder, der følger den studerende, g der vil fregå et samarbejde mellem praktikkrdinatr/praktikvejleder, praktiksted g den studerende med henblik på at følge p på de læringsmål den studerende har pstillet i samarbejde med praktikkrdinatr/vejleder g praktiksted. BK1 Hus g grund 1-2 plan BK2 Hus g grund 2-3 plan BK3 Industrialise -ret byggeri BK4 Etagebyggeri Blig/erhverv BK5 Renvering g mbygning BK6 Praktik BK7 Speciale Bachelrpr -jekt Varighed. Praktikphldet skal have en varighed på 20 uger, hvilket i alt vil sige ca. 100 arbejdsdage g 30 ECTS pint. Ferie g langtidssygdm frlænger praktikphldet. Periden fr praktikphld i F BKa + 6BKb: Peride: 30. januar juni 2012 (Uge 5-25 / 2012) Praktik-Kntrakt / Virksmhedsaftale. Der indgås en skriftlig kntrakt mellem virksmheden, UCN g den studerende i henhld til vedlagte bilag 3 (Den Digitale Praktikprtal, Kntrakt fr praktikphld g Prcedure fr udfyldelse) Frhld under praktikphld. I løbet af de første uger af phldet udfærdiges en handlingsplan mellem praktikanten g praktikfirmaet med læringsmål fra kntrakten. (Prblemfrmulering med prblemafgrænsning) sm underskrives af den studerende (praktikant) g virksmheden. Den studerende fremsender handlingsplanen til sklen vejleder, via Praktikprtalen. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil Side 15 af 19

16 Bygningsknstruktøruddannelsen UCN tilstræber, at der ca. midt i frløbet vil være et virksmhedsbesøg med deltagelse af den studerende, virksmheden g vejlederen fra UCN. Den studerende skal hver fredag i ugerne, uplade en af ham/hende udarbejdet lgbg via Praktikprtalen. Praktikvejlederen læser lgbøgerne g kntakter den studerende ved behv herfr. Sm afslutning på praktikfrløbet, skal virksmheden påregne, at praktilanten skal afsætte tid til skrivning af praktikrapprten g efterfølgende udarbejdelse af PwerPint materiale til præsentatin af praktikfrløbet ved en intern eksamen på UCN. Løn. Virksmheden er ikke pligtig til at udbetale løn til den studerende, da der udbetales SU i periden. Sm udgangspunkt er den studerende ulønnet under praktikken, men UCN stiller sig ikke i vejen fr, at der indgås aftale m et eventuelt lønfrhld i frbindelse med afvikling af praktikken. Praktikprøve. Den studerende skal udarbejde en rapprt på ca. 10 sider ver praktikphldet. Rapprten skal afleveres til kntaktpersnen i virksmheden til gdkendelse g underskrift. Denne rapprt er eksaminatinsgrundlaget sammen med evalueringsskema g PwerPint materiale fr mundtligt frsvar til en intern eksamen på UCN. Bedømmelsen på 6. semesters praktikfrløb fregår ved en intern prøve, hvr prøvefrmen er: Praktikrapprt med mundtligt frsvar: -- Bestået / -- Ikke bestået Bedømmelsen fretages senest med udgangen af uge Frsikring. Under praktikphldet skal virksmheden frsikre den studerende på samme måde sm virksmhedens øvrige ansatte. Tidsterminer. Deadline, underskrevet kntrakt, senest mandag den (5. semester) Tildeling af endelig praktikvejleder i 6. semester, senest den Handlingsplan g endelig prblemfrmulering læringsmål udarbejdes efter pstart i uge 7/ Udarbejdelse / Færdiggørelse af praktikrapprt til underskrift 1 uge før afsluttet praktikfrløbet. Underskrift senest den (uge 24) Planlægning g frberedelse af PwerPint materiale til mundtlig frsvar i uge 25 Praktikprøven skal beståes inden den studerende kan indstilles til 7. semester / speciale g bachelrprjekt. Yderligere infrmatin. Fr yderligere infrmatin mkring uddannelsen g praktikphldet henvises til undertegnede. Praktikkrdinatr Birgit E. Tft --- Telefn: Link til Den Digitale Praktikprtal: University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks Aalbrg Telefn Praktikkrdinatr: Birgit E. Tft Mbil Side 16 af 19

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ Sklepraktik: Et attraktivt alternativ 1) Oplysninger m ansøger Rskilde Tekniske Skle, Pstbks 132, 4000 Rskilde. Telefn 46 300 400 E mail rts@rts.dk 2) Ansøgningen vedrører (I dette felt skal det plyses,

Læs mere

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN Studieordning Fælles- og institutionsdel for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN PÅ VIA UNIVERSITY COLLEGE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE (Holstebro, Aarhus og Horsens) Studieordningen gælder også for udlagt undervisning

Læs mere

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar --

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar -- Overvejelser m rapprtering af samfundsansvar -- 16. december 2008 vedtg Flketinget, at alle større virksmheder i Danmark skal supplere deres ledelsesberetning med en redegørelse fr virksmhedens samfundsansvar.

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008 Cntents Appendix 1 The Cmplete NCD Framewrk... 2 Appendix 2 The 11 Interviews in AAS... 7 Appendix 3 List f Innvatin Frum Members... 8 Appendix 4 Future Wrkshp Plan & Manuscript... 9 Appendix 5 Future

Læs mere

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009 Praktik håndbog - International Linje Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: +45 8755 3306 e-mail: anbe@viauc.dk Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.:

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

2. semester. AOS (Arbejdsmetodik, Organisation og Samarbejde) Kerneområde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatorisk ECTS point: 1

2. semester. AOS (Arbejdsmetodik, Organisation og Samarbejde) Kerneområde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatorisk ECTS point: 1 Fag: AOS (Arbejdsmetdik, Organisatin g Samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende emner: Kunne

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse: Cand.ling.merc.

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske virksmheder Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse:

Læs mere