Afrapportering af resultatkontrakt 2009/2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering af resultatkontrakt 2009/2010"

Transkript

1

2 Afrapportering af resultatkontrakt 2009/2010 Obligatoriske indsatsområder Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer indenfor gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling og effektivisering Fokus på kompetenceudvikling, team samarbejde og læring i forskellige rum I sidste resultatlønsperiode blev der indgået nye arbejdstidsaftaler, der skulle fremme målet om effektivisering og mere fleksibel anvendelse af lærerressourcerne. I indeværende resultatlønsperiode blev vægten lagt på den anden del af det overordnede mål, kompetenceudvikling. Det er et mere komplekst og vanskeligt dokumenterbart mål end det første mål; her kunne det objektivt afgøres om de nye aftaler levede op til målet. Anden del af det overordnede mål krævede øjensynligt et dokumentations og registreringssystem, som skolen ikke havde i forvejen. Derfor blev der indkøbt et nyt it system, Medarbejderplan, som er et redskab, der adresserer flere aspekter af kompetenceudvikling. Det er nødvendigt initialt at kende medarbejdernes kompetencer for at afgøre, om der er sket en udvikling i kompetencerne. Kompetencer kan indlægges i systemet, men det er en meget stor administrativ opgave. Systemet kan imidlertid også anvendes til andre nyttige formål, der har relation til medarbejderkompetencer. MUS samtaler gennemføres nu ved hjælp af systemet, ligesom rekruttering af medarbejdere er et element i systemet. Ved budgetlægningen for 2010 blev der i budgetterne afsat en særskilt pulje i alt 1,8 mil. kr. til kompetenceudvikling for det pædagogiske personale (1,3 mil. kr. til eud og 0,5 mil. kr. til gymnasiet). Hertil skal lægges de midler, der indeholdes i afdelingernes ordinære budgetter, og midler der er afsat til udvikling af ledere og administrativt personale. Der er i regi af MIO blevet udarbejdet en kompetencepolitik. Denne politik anvendes i søjlerne til overordnet at lægge strategier, der så udmøntes på afdelingsniveau. Det er ledelsens håb, at det lykkes at anvende de midler, der er afsat til kompetenceudvikling. Den overordnede målsætning om effektiv institutionsdrift hviler på den præmis, at effektivisering forudsætter veluddannede medarbejdere. Effekter af det overordnede mål kan ikke gøres på et enkelt resultatår. Det skyldes flere forhold: problemet med at indsamle valide data, og at finansår ligger skævt i forhold til resultatår. Da målet fra ministeriet er lagt op som et flerårigt mål, bør bedømmelsen af målopfyldelsen ses i lyset af, hvilke initiativer ledelsen har igangsat. Der er etableret et pædagogisk råd på eud området. Hvordan det vil bidrage til målopfyldelsen, vil vise sig i næste resultatlønsperiode. På gymnasiet arbejdes der på i større udstrækning at arbejde i teams, og den nye ledelsesstruktur, der i slutningen af perioden er besluttet, og som igangsættes den 1. august 2010, vil sætte større fokus på medarbejderudvikling og medarbejderpleje, som samlet set skal føre til det overordnede måls realisering. 2

3 I næste resultatperiode vil der blive arbejdet videre med dette mål i overensstemmelse med ministeriets bestemmelse. Sammenfattende må det vel også konstateres, at de resultater, skolen opnår på mange områder, er en indikation på, at organisationen har kompetente medarbejdere på alle niveauer. Frafald på erhvervsuddannelserne Implementering af indsatsområderne i Handlingsplan for fastholdelse af unge Det totale fastholdelsestal forbedres med 1,5 % Handlingsplanens mål er opnået. Dokumentationen herfor er tilgængelig på skolens hjemmeside. Frafaldet på grundforløbene i indeværende periode sammenlignet med sidste periode har ikke ændret sig. Det kan betyde, at det politisk fastlagte mål om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, fra nu af og fremefter vil løbe ind i store problemer. De lavthængende frugter er taget, og vi er nu inde i en gruppe af unge ikke uddannelsesparate, der har så store sociale og socialpsykologiske problemer, at man må forudse problemer med målrealiseringen. Studieparathed på gymnasiet Målet er at styrke elevernes studiekompetencer med henblik på øget optag på videregående uddannelser Målrettet arbejde mod forbedring af elevernes eksamensgennemsnit samt minimering af dumpeprocent i de adgangsgivende fag og niveauer Elevernes egenopfattelse af studieparathed undersøges kvantitativt og kvalitativt Fokus på øget overgangsfrekvens til videregående uddannelse Studiekompetence er et luftigt begreb, og derfor kan det kun måles indirekte. Den metode, der er valgt, er at fokusere på eksamensgennemsnit, dumpeprocenter i adgangsgivende niveauer og fag samt undersøgelse af elevernes egenopfattelse af studieparathed. Overgangsfrekvenser er vanskelige at dokumentere, og skolen kan vanskeligt stilles til regnskab for elevers individuelle valg. Det er kun muligt at måle overgangsfrekvenser over lange forløbsundersøgelser, hvor man har adgang til CPR registret; det har skolerne ingen adgang til. Det er dokumenteret, at eleverne er godt orienteret om fremtidige uddannelsesmuligheder % af eleverne vil straks efter studentereksamen gå i gang med en videregående uddannelse. Efter 2 år regner 80 % med at have påbegyndt en videregående uddannelse. Imidlertid er den procentdel af en ungdomsårgang på vore gymnasier, der vil tage en videregående uddannelse, faldet fra 90,7 % i oktober 2009 til 81 % i marts Det er specielt eleverne i Ikast, der har et meget svagt ønske om videregående uddannelse. Dette hænger formentlig sammen med et betydeligt lavere uddannelsesniveau i Ikast med deraf lavere ambitioner om at gennemføre videregående uddannelse. Dumpeprocenterne er faldet markant på HHX både i Ikast og i Herning. Standpunktskaraktererne har været stigende ved HHX Herning, men mere mudret ved HHX i Ikast. Et konkret målepunkt har været matematik B, idet det traditionelt er et fag, de svage elever har problemer med, og dårlige karakterer her er en barriere for mange studievalg. Her har frekvensen af elever med karakter under 2 været stigende, hvorimod tendensen i intervallet 2 12 har en tendens mod højre. Middelelever og dygtige elever bliver dygtigere, og en stigende gruppe falder fagligt igennem. Der er oprettet lektiecafé på HHX i faget matematik i et forsøg på at vende denne udvikling. 3

4 På HTX har der været fokus på kemi og matematik, og der er også her oprettet lektiecafé. Sammenfattende er der altså arbejdet målrettet og seriøst med flere elementer, der kan styrke studiekompetencen, og alene den fælles bevidsthed om dette måls vigtighed har haft en effekt. Imidlertid er det et komplekst mål at forfølge med mange procesvariable, som skolen ikke alene har kontrol over. Sammenfattende er der sket mindre forbedringer set under et i målet om at styrke studeparetheden. AMU og EVE området skal øge kursusgennemførelsen for medarbejdere fra virksomheder med under 20 ansatte Kursusafdelingen målretter afdelingens generelle opsøgende aktiviteter på virksomheder med under 20 ansatte Opsøgende virksomhedskampagner gennemføres i regi af UVM s projekt Videre Nu rettet mod små og mellemstore virksomheder og med særlig fokus på virksomheder med under 20 ansatte I regi af det regionale projekt, voksenvejledningsnetværk Videre Nu gennemføres tværgående opsøgende virksomhedskampagner rettet mod små og mellemstore virksomheder og med særlig fokus på virksomheder med under 20 ansatte Der skal blandt andet udarbejdes en række analyser af såvel tværinstitutionel, institutionel og afdelingsbestemt karakter, som skal medvirke til at kvalificere beslutningsgrundlaget i forhold til skolens målrettede indsats i forbindelse med etablering af et VEU center Der skal udarbejdes analyser som beslutningsgrundlag i forhold til den fremtidige organisering af VEU området på Herningsholm Erhvervsskole Afdelingen kan dokumentere, at der er aflagt et forøget antal besøg på de små virksomheder med under 20 ansatte. Imidlertid slår det slet ikke igennem på søgningen til kursusvirksomheden. Den helt store søgning har som følge af finanskrisen været ledige. De kommer altså ikke fra en virksomhed. Hvor de tidligere har været ansat, har skolen ikke mulighed for at få oplyst, men det har heller ikke været bevæggrunden for at søge på kursus. Det er som oftest a kasserne og jobcentrene, der sammen med den ledige lægger en jobplan, hvor kursusvirksomhed indgår. Det overordnede mål kan derfor virke mindre relevant, og er i sammenhængen et forkert mål at forfølge, hvis det drejer sig om at kvalificere de ledige til fremtidige jobmuligheder. Der er udarbejdet analyser til belysning af forholdene for Herningsholm Erhvervsskole i forbindelse med etablering af VEU centrene. Herningsholm Erhvervsskole havde ønsket en anden geografisk løsning end den, der blev resultatet. Den politiske afgørelse, der blev truffet, vil skolen imidlertid arbejde på kan blive en succes. 4

5 Valgfrie indsatsområder Implementering og konsolidering af administrative fællesskaber Igangsætning af udviklingsarbejde som skal dokumentere skolens kompetence med henblik på at administrere en række tidligere amtslige ungdomsuddannelsesinstitutioner inden for facility management Handlingsplan og analyse af overtagelse/opstart af cateringdrift for en tidligere amtslig ungdomsuddannelsesinstitution med efterfølgende evaluering af processen Der er etableret værtsskab for administrative fællesskaber på områderne it, løn, økonomi. Fremadrettet vil der udover videreudvikling heraf også blive nyudviklet initiativer på områderne facility management og catering. It afdelingen har konsolideret sig og udbygget det administrative fællesskab på it området. Følgende skoler serviceres på nuværende tidspunkt: Herning Gymnasium, Haderslev Gymnasium, Vejen Gymnasium, Grindsted Gymnasium, Herning HF og VUC, SOSU skolen i Herning samt Erhvervsakademi MidtVest. Der er en igangværende dialog med yderligere skoler, herunder en større erhvervsskole. Der foreligger derudover dialog med en større erhvervsskole om at indgå i administrativt fællesskab på regnskabsområdet. På cateringområdet er der indgået aftale med Herning Gymnasium. På facility området er der på baggrund af en analyse udarbejdet for Herningsholm Erhvervsskole, indgået aftale med Herning HF og VUC, der betyder, at Herningsholm Erhvervsskole har kunnet etablere et administrativt fællesskab på visse dele af bygningsdriften. Alle fællesskaber fungerer tilfredsstillende både indholdsmæssigt og økonomisk, og det betyder, at Herningsholm Erhvervsskole har indtægter, der modsvarer reduktion i taxametertilskuddet. Initiativer der synliggør institutionens uddannelses og vidensmæssige profil, samt styrker institutionens rolle i forhold til det omkringliggende samfund Initiativerne skal udfoldes i form af forskellige aktiviteter, der har udspring i skolens forskelligartede uddannelsesområder (Internationaliseringsprojekter, faglige konkurrencer, FOU) Skolens kommunikationspolitik skal nyformuleres dels med henblik på at understøtte ovenstående mål, dels med henblik på at styrke den interne og eksterne kommunikation Som det mest centrale element i realiseringen af målet var fornyelsen af Herningsholm Erhvervsskoles hjemmeside. Det er helt evident, at webkommunikation er helt afgørende for kommunikation med omverdenen. Kravene til den nye hjemmeside var, at den skulle kunne kommunikere interaktivt, al information skulle kunne printes, alle tilmeldinger klares over nettet, og der skulle afprøves forsøg med interaktiv vejledning. Endvidere kommunikeres via film, billeder og lyd. Endelig blev hjemmesiden opbygget i open source teknologi, så medieafdelingen kunne rette og videreudvikle på hjemmesiden, så det blev dynamisk. Målet er realiseret, og hjemmesiden får god bedømmelse. Der er som led i bedømmelsen foretaget fokusgruppe interviews. 5

6 Et andet helt afgørende element i fornyelsen var navneskiftet fra CEU Herning til Herningsholm Erhvervsskole. Her gik vi som på så mange felter mod strømmen i forhold til de skolekonstruktioner, der er etableret med navne som Mercantec, Tradium, CPH West, Tech College, Cold College etc. Vi markerede os som en skole i Danmark og i Herning, og navnet gav os en enestående mulighed for at brande det nye gymnasium som Herningsholm Gymnasium. Der er som overbygning på ny hjemmeside og nyt navn udarbejdet en ny kommunikationsstrategi, som kommunikationsafdelingen dygtigt arbejder efter, og det grafiske og indholdsmæssige indhold af al vores kommunikation er grundlæggende fornyet. Et andet element i fornyelsen var den interne information herunder et facelift på portalen, skolens intranet, hvor direktøren har fået en blog. 6

7 Institutionsspecifikke indsatsområder Effektiv lokaledisponering Der sættes fokus på at forbedre skolens lokaledisponering, således at der opnås en mere fleksibel anvendelse af lokaler, der sikrer, at arealanvendelsen er i overensstemmelse med de arealnormer, der gælder for de enkelte uddannelser. Implementering af model/værktøj, som kan effektivisere lokaledisponeringen skal være påbegyndt Ressourcegruppen har efter 2 års vanskeligt arbejde med at afdække problemstillinger og med at få overblik over, hvilket ressourcetræk, der er på skolens lokaler, nået et foreløbigt resultat i form af en itløsning. Denne løsning betyder, at der er gennemskuelighed over, hvilke lokaler der til enhver tid er booket og anvendes, og der foreligger et statistikmodul, der betyder, at den øverste ledelse kan få et overblik. Foreløbig er systemet kun udviklet til teorifaciliteter. Systemet trækker data fra EASY. Det vil sige, at der tages udgangspunkt i den planlægning af lokaler, uddannelseslederne foretager. Næste trin bliver at implementere systemet. Det er så vidt vides første gang, det er lykkedes for en skole at udarbejde et sådant system, og det kan overvejes, om det kan kommercialiseres. Bygherrestyring af gymnasium Deltagelse i bygherrestyregruppen skal sikre, at kontraktgrundlaget successivt gennemføres inden for de lagte rammer indenfor økonomi, arkitektur og de valg, der skal foretages i byggeprocessen Bygherrestyringen forløber tilfredsstillende. Der er opbygget en effektiv intern styregruppe, som har haft en omfattende opgave med at holde en dialog med KPC, KHR arkitekterne og i nødvendigt omfang også vores egne rådgivere. Status er et år før aflevering, at hovedparten af de væsentlige parametre er fastlagt, og økonomien holder sig inden for kontraktsummen og det rammebeløb, bestyrelsen har fastlagt til uforudsete udgifter. Der er derfor grund til at forvente, at resten af byggeperioden vil forløbe tilfredsstillende i lyset af, at det er et stort og kompliceret byggeri. Revitalisering af skolens kvalitetsarbejde Med fokus på at styrke den organisatoriske læring af skolens arbejde med kvalitet skal den kvantitative baserede kvalitetsstyring omlægges til en mere kvalitativ baseret og beskrivende metode. Der skal udarbejdes og testes en ny model for kvalitetsarbejdet i kontraktperioden Der er arbejdet på at beskrive og afprøve et nyt kvalitetskoncept, som bygger mere på dialog og mindre på store spørgeundersøgelser. Formålet har været dialog med eleverne og større mulighed for at arbejde med afdelingsvise forbedringer af egen praksis. Udfordringen har været samtidig at kunne præstere de tal, ministeriet kræver. Ulempen ved ministerielt kvalitetstilsyn via skolernes hjemmesider er, at den type tilsyn kræver standardiserede løsninger, der kan læses i en envejskommunikation, og ikke dialog om ikke standardiserede metoder. Metoden er afprøvet i 2 afdelinger, og resultaterne er lovende. Derfor udfoldes metoden i fuld skala i næste resultatperiode. 7

8 Afdelingsspecifikke indsatsområder Etablering af et nyt serviceområde Med baggrund i værkstedsassistentfunktionen og bygningsforvaltningen reorganiseres og sammentænkes et nyt serviceområde. Oplistning af interessenternes forventninger Oplistning og prioritering af opgaver med integreret fokus på sikkerhedsarbejde Muligheder ifbm. praktisk organisering herunder fokus på problemfelter der skal tages højde for Udarbejdelse af handlingsplan for implementering Der har været et behov for at sammentænke bygningsforvaltningen og værkstedsassistentfunktionen for at styrke muligheden for at sætte massivt ind ved større ændringer, omflytninger, ombygninger etc. samt at få en bedre koordinering af de enkelte bygningsafsnits forskellige periferiydelser i forhold til undervisningen og vedligeholdelse af maskiner, bygninger og udstyr. Det er nu besluttet, at der ansættes en koordinerende værkstedsassistent på samme måde, som der eksisterer en koordinerende leder af pedeltjenesten. Det kan gøres for en marginal merudgift i forbindelse med naturlig afgang. Der er beskrevet en samarbejdsmodel og en mødestruktur, der iværksættes den 1. august 2010, og som vil forbedre den samlede serviceproduktion. Indkøbspolitik Strategien vedrørende effektivisering af indkøb skal udfoldes i hele organisationen. Der skal være udpeget indkøbsansvarlige for de forskellige vareområder Godkendelsesprocedurer for leverandører skal være implementeret Antallet af leverandører skal være reduceret i forhold til august 2009 niveau Der er arbejdet på en indkøbspolitik på flere af de områder, der ikke har været dækket af indkøbsaftale. Formålet har også været at reducere antallet af leverandører for at få bedre aftaler. Opgaven er ikke løst fuldstændig. Som et resultat af et arbejde, der er foregået på tværs af mange erhvervsskoler, tilsluttes Herningsholm Erhvervsskole et administrativt fællesskab på indkøbsområdet, som administreres af Hansenberg. Dette skridt har vist sig nødvendig for at løse den meget omfattende administrative byrde, statens nye indkøbspolitik indebærer. Udvikling af kantinekoncept Der skal udarbejdes en ny strategiplan for kantinernes øgede fokus på sund mad. Omlægningerne skal dokumenteres skridtvis. Analyse af nye tilgange til omlægning af produktion i forhold til økologi, sund kost samt mad fra bunden Besøg af økologisk landsforening i ønske om større indsigt i problemstilling i forhold til omlægning af produktionen Afholdelse af minimum en event for skolens elever/medarbejdere med fokus på værdien af sund kost 8

9 Der er arbejdet med mad fra bunden, omlægning af produktionen i forhold til økologi og sund kost. Populært sagt er frituregryderne sat ud og erstattet af sund kost. Der har været afholdt møde med Økologisk Landsforening, og der afholdes en event med Chris MacDonald i efteråret Den næste udvikling, der kan tænkes i næste resultatlønsperiode, er tilknytning af stjernekokke på konsulent og inspirationsbasis med henblik på udvikling af et spændende sortiment. Gratis morgenmad til socialt udsatte etc., der kan medvirke til bedre indlæring og minimere frafald i den udsatte gruppe, kan blive et nyt fokuspunkt, der kan understøtte det obligatoriske indsatsområde om at øge fastholdelse. Herning den 20. juni 2010 John Egebjerg 9

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for

Læs mere

Afrapportering af resultatmål for Uddannelsescenter Herning 2007/2008 Generelle bemærkninger

Afrapportering af resultatmål for Uddannelsescenter Herning 2007/2008 Generelle bemærkninger Afrapportering af resultatmål for Uddannelsescenter Herning 2007/2008 Generelle bemærkninger Året har været præget af en række uforudsete og udefra kommende hændelser, som i væsentlig grad har præget arbejdet

Læs mere

Afrapportering af resultatmål for Uddannelsescenter Herning 2008/09

Afrapportering af resultatmål for Uddannelsescenter Herning 2008/09 Afrapportering af resultatmål for Uddannelsescenter Herning 2008/09 Generelle bemærkninger Resultatperioden har været præget af hektisk aktivitet på en række helt centrale felter, men et fællestræk er,

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 2. oktober 2013 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse -

Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse - Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse - Rektors vurdering af, i hvilket omfang målene er nået, er indskrevet med kursiv efter resultatperiodens udløb. Dokumentationen

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 7. september 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors

Læs mere

Afrapportering af resultatmål 2010/2011

Afrapportering af resultatmål 2010/2011 1 Afrapportering af resultatmål 2010/2011 Afrapporteringen indeholder en sproglig beskrivelse og vurdering af de vigtigste projekter, der er gennemført i resultatåret. Der foreligger et omfattende dokumentationsmateriale

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser - en vejledning Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Tidsmæssig ramme... 4 Trin i evalueringsprocessen... 5 Trin 1: Dataindsamling... 5 Trin 2: Analyse... 5

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Side 1 af 11 Baggrundsforhold om skolen 1. Hvilken type skole arbejder du på? Kombinationsskole Teknisk skole Handelsskole Landbrugsskole Anden type 2.

Læs mere

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Formålet med kvalitetssystemet er at undersøge, hvorledes skolens interessenter på og udenfor skolen har det med skolen. Kvalitetsvurderinger skal

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2014 31. juli 2015 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2

Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2 28. august 2013 Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2014 den 27. august 2013. Undervisningsministeriet har lagt orienteringsbreve på www.uvm.dk.

Læs mere

Hvilken værdi har 20 erhvervsskoler af at arbejde med kompetencestyring i Medarbejderplan

Hvilken værdi har 20 erhvervsskoler af at arbejde med kompetencestyring i Medarbejderplan Hvilken værdi har 20 erhvervsskoler af at arbejde med kompetencestyring i Medarbejderplan Torben V. Jensen Konsulent, itai a/s Min baggrund Økonomi- og personalechef på Fredericia-Middelfart Tekniske Skole

Læs mere

Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov

Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov Byplanvejens skole, april 2012 Ud af skolen og hva så? Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov Intro Byplanvejensskole har de seneste 6 år haft succes med at forbedre udskolingsaktiviteter

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0%

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0% Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing Mål opfyldelse Rammevilkår Lovgivning Politiske målsætninger Økonomi Se under ekstrarammen 0% Kursister, Målgrupper rekruttering

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG INDKØBSPOLITIK HANSENBERG revideret den 19. februar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik... 3 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 4 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Strategiplan 2011 20

Strategiplan 2011 20 Strategiplan 2011 2015 Indledning Strategiplanen fastlægger de overordnede retningslinjer, centrale fokusområder og målsætninger for udviklingen i Århus Købmandsskoles aktiviteter, herunder de partnerskaber

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Initiativer på bygge- og anlægsområdet

Initiativer på bygge- og anlægsområdet 7. marts 2012 Initiativer på bygge- og anlægsområdet Over de næste år forventes en væsentlig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland. Det skyldes bl.a.

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård Gladsaxe Kommunes SATS-projekt Rummelige og kompetente skolemiljøer Projektbeskrivelse Skole: Egegård Indsendes til forvaltningen senest 1. april 2009 1 1. Skolens overordnede programteori (mål og sammenhænge)

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister)

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister) FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Organisering af 10. klasse - 1. behandling

Organisering af 10. klasse - 1. behandling Punkt 5. Organisering af 10. klasse - 1. behandling 2014-35882 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoludvalget godkender, at en af de beskrevne modeller for den fremtidige organisering af 10. klasse sendes

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud

Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud 1. Uddannelsescenter Herning i samarbejde med Herning HF og VUC Projekt: Forsøg med FVU-undervisning til unge under 18 år, som en integreret del af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fokus på fag på højniveau og EUX Præsentation af LES og Industriens uddannelser Politisk kontekst Fokus på Image/attraktive uddannelser IU initiativer:

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Sct. Knuds Gymnasium

Stillings- og personprofil. Rektor. Sct. Knuds Gymnasium Stillings- og personprofil Rektor Sct. Knuds Gymnasium November 2012 Opdragsgiver Sct. Knuds Gymnasium Adresse Læssøegade 154 5230 Odense M Telefon: 63 11 56 60 www.sctknud-gym.dk Stilling Refererer til

Læs mere

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008:

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008: Løsningen dækker Nullutat Suscips Blalit lanse Amconsendit Praestrud Kommunal netværkskonference 2008: Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster Hvis der med én Færre penge og behovet for mere

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere