Afrapportering af resultatkontrakt 2009/2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering af resultatkontrakt 2009/2010"

Transkript

1

2 Afrapportering af resultatkontrakt 2009/2010 Obligatoriske indsatsområder Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer indenfor gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling og effektivisering Fokus på kompetenceudvikling, team samarbejde og læring i forskellige rum I sidste resultatlønsperiode blev der indgået nye arbejdstidsaftaler, der skulle fremme målet om effektivisering og mere fleksibel anvendelse af lærerressourcerne. I indeværende resultatlønsperiode blev vægten lagt på den anden del af det overordnede mål, kompetenceudvikling. Det er et mere komplekst og vanskeligt dokumenterbart mål end det første mål; her kunne det objektivt afgøres om de nye aftaler levede op til målet. Anden del af det overordnede mål krævede øjensynligt et dokumentations og registreringssystem, som skolen ikke havde i forvejen. Derfor blev der indkøbt et nyt it system, Medarbejderplan, som er et redskab, der adresserer flere aspekter af kompetenceudvikling. Det er nødvendigt initialt at kende medarbejdernes kompetencer for at afgøre, om der er sket en udvikling i kompetencerne. Kompetencer kan indlægges i systemet, men det er en meget stor administrativ opgave. Systemet kan imidlertid også anvendes til andre nyttige formål, der har relation til medarbejderkompetencer. MUS samtaler gennemføres nu ved hjælp af systemet, ligesom rekruttering af medarbejdere er et element i systemet. Ved budgetlægningen for 2010 blev der i budgetterne afsat en særskilt pulje i alt 1,8 mil. kr. til kompetenceudvikling for det pædagogiske personale (1,3 mil. kr. til eud og 0,5 mil. kr. til gymnasiet). Hertil skal lægges de midler, der indeholdes i afdelingernes ordinære budgetter, og midler der er afsat til udvikling af ledere og administrativt personale. Der er i regi af MIO blevet udarbejdet en kompetencepolitik. Denne politik anvendes i søjlerne til overordnet at lægge strategier, der så udmøntes på afdelingsniveau. Det er ledelsens håb, at det lykkes at anvende de midler, der er afsat til kompetenceudvikling. Den overordnede målsætning om effektiv institutionsdrift hviler på den præmis, at effektivisering forudsætter veluddannede medarbejdere. Effekter af det overordnede mål kan ikke gøres på et enkelt resultatår. Det skyldes flere forhold: problemet med at indsamle valide data, og at finansår ligger skævt i forhold til resultatår. Da målet fra ministeriet er lagt op som et flerårigt mål, bør bedømmelsen af målopfyldelsen ses i lyset af, hvilke initiativer ledelsen har igangsat. Der er etableret et pædagogisk råd på eud området. Hvordan det vil bidrage til målopfyldelsen, vil vise sig i næste resultatlønsperiode. På gymnasiet arbejdes der på i større udstrækning at arbejde i teams, og den nye ledelsesstruktur, der i slutningen af perioden er besluttet, og som igangsættes den 1. august 2010, vil sætte større fokus på medarbejderudvikling og medarbejderpleje, som samlet set skal føre til det overordnede måls realisering. 2

3 I næste resultatperiode vil der blive arbejdet videre med dette mål i overensstemmelse med ministeriets bestemmelse. Sammenfattende må det vel også konstateres, at de resultater, skolen opnår på mange områder, er en indikation på, at organisationen har kompetente medarbejdere på alle niveauer. Frafald på erhvervsuddannelserne Implementering af indsatsområderne i Handlingsplan for fastholdelse af unge Det totale fastholdelsestal forbedres med 1,5 % Handlingsplanens mål er opnået. Dokumentationen herfor er tilgængelig på skolens hjemmeside. Frafaldet på grundforløbene i indeværende periode sammenlignet med sidste periode har ikke ændret sig. Det kan betyde, at det politisk fastlagte mål om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, fra nu af og fremefter vil løbe ind i store problemer. De lavthængende frugter er taget, og vi er nu inde i en gruppe af unge ikke uddannelsesparate, der har så store sociale og socialpsykologiske problemer, at man må forudse problemer med målrealiseringen. Studieparathed på gymnasiet Målet er at styrke elevernes studiekompetencer med henblik på øget optag på videregående uddannelser Målrettet arbejde mod forbedring af elevernes eksamensgennemsnit samt minimering af dumpeprocent i de adgangsgivende fag og niveauer Elevernes egenopfattelse af studieparathed undersøges kvantitativt og kvalitativt Fokus på øget overgangsfrekvens til videregående uddannelse Studiekompetence er et luftigt begreb, og derfor kan det kun måles indirekte. Den metode, der er valgt, er at fokusere på eksamensgennemsnit, dumpeprocenter i adgangsgivende niveauer og fag samt undersøgelse af elevernes egenopfattelse af studieparathed. Overgangsfrekvenser er vanskelige at dokumentere, og skolen kan vanskeligt stilles til regnskab for elevers individuelle valg. Det er kun muligt at måle overgangsfrekvenser over lange forløbsundersøgelser, hvor man har adgang til CPR registret; det har skolerne ingen adgang til. Det er dokumenteret, at eleverne er godt orienteret om fremtidige uddannelsesmuligheder % af eleverne vil straks efter studentereksamen gå i gang med en videregående uddannelse. Efter 2 år regner 80 % med at have påbegyndt en videregående uddannelse. Imidlertid er den procentdel af en ungdomsårgang på vore gymnasier, der vil tage en videregående uddannelse, faldet fra 90,7 % i oktober 2009 til 81 % i marts Det er specielt eleverne i Ikast, der har et meget svagt ønske om videregående uddannelse. Dette hænger formentlig sammen med et betydeligt lavere uddannelsesniveau i Ikast med deraf lavere ambitioner om at gennemføre videregående uddannelse. Dumpeprocenterne er faldet markant på HHX både i Ikast og i Herning. Standpunktskaraktererne har været stigende ved HHX Herning, men mere mudret ved HHX i Ikast. Et konkret målepunkt har været matematik B, idet det traditionelt er et fag, de svage elever har problemer med, og dårlige karakterer her er en barriere for mange studievalg. Her har frekvensen af elever med karakter under 2 været stigende, hvorimod tendensen i intervallet 2 12 har en tendens mod højre. Middelelever og dygtige elever bliver dygtigere, og en stigende gruppe falder fagligt igennem. Der er oprettet lektiecafé på HHX i faget matematik i et forsøg på at vende denne udvikling. 3

4 På HTX har der været fokus på kemi og matematik, og der er også her oprettet lektiecafé. Sammenfattende er der altså arbejdet målrettet og seriøst med flere elementer, der kan styrke studiekompetencen, og alene den fælles bevidsthed om dette måls vigtighed har haft en effekt. Imidlertid er det et komplekst mål at forfølge med mange procesvariable, som skolen ikke alene har kontrol over. Sammenfattende er der sket mindre forbedringer set under et i målet om at styrke studeparetheden. AMU og EVE området skal øge kursusgennemførelsen for medarbejdere fra virksomheder med under 20 ansatte Kursusafdelingen målretter afdelingens generelle opsøgende aktiviteter på virksomheder med under 20 ansatte Opsøgende virksomhedskampagner gennemføres i regi af UVM s projekt Videre Nu rettet mod små og mellemstore virksomheder og med særlig fokus på virksomheder med under 20 ansatte I regi af det regionale projekt, voksenvejledningsnetværk Videre Nu gennemføres tværgående opsøgende virksomhedskampagner rettet mod små og mellemstore virksomheder og med særlig fokus på virksomheder med under 20 ansatte Der skal blandt andet udarbejdes en række analyser af såvel tværinstitutionel, institutionel og afdelingsbestemt karakter, som skal medvirke til at kvalificere beslutningsgrundlaget i forhold til skolens målrettede indsats i forbindelse med etablering af et VEU center Der skal udarbejdes analyser som beslutningsgrundlag i forhold til den fremtidige organisering af VEU området på Herningsholm Erhvervsskole Afdelingen kan dokumentere, at der er aflagt et forøget antal besøg på de små virksomheder med under 20 ansatte. Imidlertid slår det slet ikke igennem på søgningen til kursusvirksomheden. Den helt store søgning har som følge af finanskrisen været ledige. De kommer altså ikke fra en virksomhed. Hvor de tidligere har været ansat, har skolen ikke mulighed for at få oplyst, men det har heller ikke været bevæggrunden for at søge på kursus. Det er som oftest a kasserne og jobcentrene, der sammen med den ledige lægger en jobplan, hvor kursusvirksomhed indgår. Det overordnede mål kan derfor virke mindre relevant, og er i sammenhængen et forkert mål at forfølge, hvis det drejer sig om at kvalificere de ledige til fremtidige jobmuligheder. Der er udarbejdet analyser til belysning af forholdene for Herningsholm Erhvervsskole i forbindelse med etablering af VEU centrene. Herningsholm Erhvervsskole havde ønsket en anden geografisk løsning end den, der blev resultatet. Den politiske afgørelse, der blev truffet, vil skolen imidlertid arbejde på kan blive en succes. 4

5 Valgfrie indsatsområder Implementering og konsolidering af administrative fællesskaber Igangsætning af udviklingsarbejde som skal dokumentere skolens kompetence med henblik på at administrere en række tidligere amtslige ungdomsuddannelsesinstitutioner inden for facility management Handlingsplan og analyse af overtagelse/opstart af cateringdrift for en tidligere amtslig ungdomsuddannelsesinstitution med efterfølgende evaluering af processen Der er etableret værtsskab for administrative fællesskaber på områderne it, løn, økonomi. Fremadrettet vil der udover videreudvikling heraf også blive nyudviklet initiativer på områderne facility management og catering. It afdelingen har konsolideret sig og udbygget det administrative fællesskab på it området. Følgende skoler serviceres på nuværende tidspunkt: Herning Gymnasium, Haderslev Gymnasium, Vejen Gymnasium, Grindsted Gymnasium, Herning HF og VUC, SOSU skolen i Herning samt Erhvervsakademi MidtVest. Der er en igangværende dialog med yderligere skoler, herunder en større erhvervsskole. Der foreligger derudover dialog med en større erhvervsskole om at indgå i administrativt fællesskab på regnskabsområdet. På cateringområdet er der indgået aftale med Herning Gymnasium. På facility området er der på baggrund af en analyse udarbejdet for Herningsholm Erhvervsskole, indgået aftale med Herning HF og VUC, der betyder, at Herningsholm Erhvervsskole har kunnet etablere et administrativt fællesskab på visse dele af bygningsdriften. Alle fællesskaber fungerer tilfredsstillende både indholdsmæssigt og økonomisk, og det betyder, at Herningsholm Erhvervsskole har indtægter, der modsvarer reduktion i taxametertilskuddet. Initiativer der synliggør institutionens uddannelses og vidensmæssige profil, samt styrker institutionens rolle i forhold til det omkringliggende samfund Initiativerne skal udfoldes i form af forskellige aktiviteter, der har udspring i skolens forskelligartede uddannelsesområder (Internationaliseringsprojekter, faglige konkurrencer, FOU) Skolens kommunikationspolitik skal nyformuleres dels med henblik på at understøtte ovenstående mål, dels med henblik på at styrke den interne og eksterne kommunikation Som det mest centrale element i realiseringen af målet var fornyelsen af Herningsholm Erhvervsskoles hjemmeside. Det er helt evident, at webkommunikation er helt afgørende for kommunikation med omverdenen. Kravene til den nye hjemmeside var, at den skulle kunne kommunikere interaktivt, al information skulle kunne printes, alle tilmeldinger klares over nettet, og der skulle afprøves forsøg med interaktiv vejledning. Endvidere kommunikeres via film, billeder og lyd. Endelig blev hjemmesiden opbygget i open source teknologi, så medieafdelingen kunne rette og videreudvikle på hjemmesiden, så det blev dynamisk. Målet er realiseret, og hjemmesiden får god bedømmelse. Der er som led i bedømmelsen foretaget fokusgruppe interviews. 5

6 Et andet helt afgørende element i fornyelsen var navneskiftet fra CEU Herning til Herningsholm Erhvervsskole. Her gik vi som på så mange felter mod strømmen i forhold til de skolekonstruktioner, der er etableret med navne som Mercantec, Tradium, CPH West, Tech College, Cold College etc. Vi markerede os som en skole i Danmark og i Herning, og navnet gav os en enestående mulighed for at brande det nye gymnasium som Herningsholm Gymnasium. Der er som overbygning på ny hjemmeside og nyt navn udarbejdet en ny kommunikationsstrategi, som kommunikationsafdelingen dygtigt arbejder efter, og det grafiske og indholdsmæssige indhold af al vores kommunikation er grundlæggende fornyet. Et andet element i fornyelsen var den interne information herunder et facelift på portalen, skolens intranet, hvor direktøren har fået en blog. 6

7 Institutionsspecifikke indsatsområder Effektiv lokaledisponering Der sættes fokus på at forbedre skolens lokaledisponering, således at der opnås en mere fleksibel anvendelse af lokaler, der sikrer, at arealanvendelsen er i overensstemmelse med de arealnormer, der gælder for de enkelte uddannelser. Implementering af model/værktøj, som kan effektivisere lokaledisponeringen skal være påbegyndt Ressourcegruppen har efter 2 års vanskeligt arbejde med at afdække problemstillinger og med at få overblik over, hvilket ressourcetræk, der er på skolens lokaler, nået et foreløbigt resultat i form af en itløsning. Denne løsning betyder, at der er gennemskuelighed over, hvilke lokaler der til enhver tid er booket og anvendes, og der foreligger et statistikmodul, der betyder, at den øverste ledelse kan få et overblik. Foreløbig er systemet kun udviklet til teorifaciliteter. Systemet trækker data fra EASY. Det vil sige, at der tages udgangspunkt i den planlægning af lokaler, uddannelseslederne foretager. Næste trin bliver at implementere systemet. Det er så vidt vides første gang, det er lykkedes for en skole at udarbejde et sådant system, og det kan overvejes, om det kan kommercialiseres. Bygherrestyring af gymnasium Deltagelse i bygherrestyregruppen skal sikre, at kontraktgrundlaget successivt gennemføres inden for de lagte rammer indenfor økonomi, arkitektur og de valg, der skal foretages i byggeprocessen Bygherrestyringen forløber tilfredsstillende. Der er opbygget en effektiv intern styregruppe, som har haft en omfattende opgave med at holde en dialog med KPC, KHR arkitekterne og i nødvendigt omfang også vores egne rådgivere. Status er et år før aflevering, at hovedparten af de væsentlige parametre er fastlagt, og økonomien holder sig inden for kontraktsummen og det rammebeløb, bestyrelsen har fastlagt til uforudsete udgifter. Der er derfor grund til at forvente, at resten af byggeperioden vil forløbe tilfredsstillende i lyset af, at det er et stort og kompliceret byggeri. Revitalisering af skolens kvalitetsarbejde Med fokus på at styrke den organisatoriske læring af skolens arbejde med kvalitet skal den kvantitative baserede kvalitetsstyring omlægges til en mere kvalitativ baseret og beskrivende metode. Der skal udarbejdes og testes en ny model for kvalitetsarbejdet i kontraktperioden Der er arbejdet på at beskrive og afprøve et nyt kvalitetskoncept, som bygger mere på dialog og mindre på store spørgeundersøgelser. Formålet har været dialog med eleverne og større mulighed for at arbejde med afdelingsvise forbedringer af egen praksis. Udfordringen har været samtidig at kunne præstere de tal, ministeriet kræver. Ulempen ved ministerielt kvalitetstilsyn via skolernes hjemmesider er, at den type tilsyn kræver standardiserede løsninger, der kan læses i en envejskommunikation, og ikke dialog om ikke standardiserede metoder. Metoden er afprøvet i 2 afdelinger, og resultaterne er lovende. Derfor udfoldes metoden i fuld skala i næste resultatperiode. 7

8 Afdelingsspecifikke indsatsområder Etablering af et nyt serviceområde Med baggrund i værkstedsassistentfunktionen og bygningsforvaltningen reorganiseres og sammentænkes et nyt serviceområde. Oplistning af interessenternes forventninger Oplistning og prioritering af opgaver med integreret fokus på sikkerhedsarbejde Muligheder ifbm. praktisk organisering herunder fokus på problemfelter der skal tages højde for Udarbejdelse af handlingsplan for implementering Der har været et behov for at sammentænke bygningsforvaltningen og værkstedsassistentfunktionen for at styrke muligheden for at sætte massivt ind ved større ændringer, omflytninger, ombygninger etc. samt at få en bedre koordinering af de enkelte bygningsafsnits forskellige periferiydelser i forhold til undervisningen og vedligeholdelse af maskiner, bygninger og udstyr. Det er nu besluttet, at der ansættes en koordinerende værkstedsassistent på samme måde, som der eksisterer en koordinerende leder af pedeltjenesten. Det kan gøres for en marginal merudgift i forbindelse med naturlig afgang. Der er beskrevet en samarbejdsmodel og en mødestruktur, der iværksættes den 1. august 2010, og som vil forbedre den samlede serviceproduktion. Indkøbspolitik Strategien vedrørende effektivisering af indkøb skal udfoldes i hele organisationen. Der skal være udpeget indkøbsansvarlige for de forskellige vareområder Godkendelsesprocedurer for leverandører skal være implementeret Antallet af leverandører skal være reduceret i forhold til august 2009 niveau Der er arbejdet på en indkøbspolitik på flere af de områder, der ikke har været dækket af indkøbsaftale. Formålet har også været at reducere antallet af leverandører for at få bedre aftaler. Opgaven er ikke løst fuldstændig. Som et resultat af et arbejde, der er foregået på tværs af mange erhvervsskoler, tilsluttes Herningsholm Erhvervsskole et administrativt fællesskab på indkøbsområdet, som administreres af Hansenberg. Dette skridt har vist sig nødvendig for at løse den meget omfattende administrative byrde, statens nye indkøbspolitik indebærer. Udvikling af kantinekoncept Der skal udarbejdes en ny strategiplan for kantinernes øgede fokus på sund mad. Omlægningerne skal dokumenteres skridtvis. Analyse af nye tilgange til omlægning af produktion i forhold til økologi, sund kost samt mad fra bunden Besøg af økologisk landsforening i ønske om større indsigt i problemstilling i forhold til omlægning af produktionen Afholdelse af minimum en event for skolens elever/medarbejdere med fokus på værdien af sund kost 8

9 Der er arbejdet med mad fra bunden, omlægning af produktionen i forhold til økologi og sund kost. Populært sagt er frituregryderne sat ud og erstattet af sund kost. Der har været afholdt møde med Økologisk Landsforening, og der afholdes en event med Chris MacDonald i efteråret Den næste udvikling, der kan tænkes i næste resultatlønsperiode, er tilknytning af stjernekokke på konsulent og inspirationsbasis med henblik på udvikling af et spændende sortiment. Gratis morgenmad til socialt udsatte etc., der kan medvirke til bedre indlæring og minimere frafald i den udsatte gruppe, kan blive et nyt fokuspunkt, der kan understøtte det obligatoriske indsatsområde om at øge fastholdelse. Herning den 20. juni 2010 John Egebjerg 9

Afrapportering af resultatmål for Uddannelsescenter Herning 2008/09

Afrapportering af resultatmål for Uddannelsescenter Herning 2008/09 Afrapportering af resultatmål for Uddannelsescenter Herning 2008/09 Generelle bemærkninger Resultatperioden har været præget af hektisk aktivitet på en række helt centrale felter, men et fællestræk er,

Læs mere

Virksomhedsplan 2007

Virksomhedsplan 2007 Virksomhedsplan 2007 Forord Virksomhedsplanen skal ses som et resultat af initiativer, iværksat og gennemført i 2006. Der er foretaget forskellige undersøgelser, såsom: Elevtilfredshedsundersøgelse Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Af tabellen fremgår: den historiske udvikling de eksisterende måltal

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi 2012 Departementet for Uddannelse og Forskning Politisk forord For det enkelte menneske og for samfundet

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU Morten Lassen & Peter Plougmann under medvirken af Mette Beck-Nielsen, Sune Rosdahl, Anja Lindkvist Jørgensen, Anne-Mette Hjalager og Søren Voxted. CARMA/New

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Evalueringsrapport Projektet har været en klar grobund for, at der overhovedet eksisterer et kvalitativt samarbejde på skolen. Det har været med til

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER III.1 Indledning Uddannelse er en investering Ungdomsuddannelserne er centrale Tager for mange en studentereksamen? Udfordringer for erhvervsuddannelserne Uddannelse er en

Læs mere