Begrebskatalog. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Begrebskatalog. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012"

Transkript

1 9 Begrebskatalog Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012

2 Indhold side 9.1 Formål og anvendelse r til begrebskataloget Ordliste Begreber 12 2

3 9.1 Formål Formålet med dette begrebskatalog er at styre den fælles begrebsdannelse i ejendomsforvaltning. Begrebskataloget er således ikke blot et redskab til anvendelse i Forvaltnings Klassifikationen, men tillige i alle andre sammenhænge, hvor der både internt og eksternt kommunikeres omkring emner inden for ejendomsforvaltning. Foruden begreber, som alene relaterer sig til ejendomsforvaltning, indeholder begrebskataloget en lang række begreber, som tillige anvendes i bl.a. DBK, BBR og BR08. I visse tilfælde er definitionerne fra disse anvendt direkte, i andre tilfælde er det fundet nødvendigt at fastlægge en selvstændig definition. Som det fremgår af kildeangivelsen i afsnit 9.2, har der i udarbejdelsen i øvrigt været anvendt en lang række kilder. ISO har her haft en central placering, men der har ligget en betydelig udfordring i at finde den rette balance mellem standarden og indarbejdet dansk sprogbrug. Sproget og dermed begrebsdannelsen er i stadig forandring, og nye ord dukker fortsat op. Derfor må dette begrebskatalog ikke betragtes som et endegyldigt katalog, men som et katalog i fortsat udvikling. Begreber, som i ordlisten er markeret med gråt, indgår ikke i denne udgave af begrebskataloget. 3

4 9.2 r til begrebskataloget ISO Building construction Organization of information about construction works Part 2: Framework for classification of information DS/EN ISO 9000 Kvalitetsstyringssystemer grundprincipper og ordliste DS/EN Industrianlæg, installationer og udstyr samt industriprodukter. Struktureringsprincipper og referencebetegnelser DS/EN Strukturering af teknisk information og dokumentation DS Opmåling af bygninger, areal og volumenbegreber ISO 6241:1984 Performance standards in building Principles CEN Workshop on e Construction Nr. 57, 59, 68, IEC Termes and definitions IFC BR 08 Bygningsreglementet BBR den naturlige datamodel (ikke indarbejdet, men tilgængelig på nettet) Oxford Advanced Learners Dictionary Håndbog i Facilities Management, Per Anker Jensen Forslag til revision af bygningsbegrebet i BBR, september 1997 Den Danske Ordbog DBK Begrebskatalog Byggeskadefonden for det almene byggeri, vejledninger Fastighets Lexikon 2008, Föreningen för Förvaltningsinformation 4

5 9.3 Ordliste AB 92 Adgangsadresse Adgangsareal Adgangsveje Afdeling Afløb Afvigelse Aktiviteter i eget regi Aktør Anlæg Arbejde Arbejdsmiljø Arbejdsplads Arbejdspladsvurdering Arbejdsproces Arbejdstøj Arealeffektivitet Areal Areal, adgangs Areal, bolig- erhvervsenhed Areal, fordelingsareal Areal, grund Areal, kælder, brutto Areal, parkering Arealforvaltning Arealnormer Arealprogrammering Arkivservice Arrangementer Aspekt Basisleje Bestanddele BBR BDA (bygningsdriftsareal) Beboelse Beboelseslejlighed Bebyggelse Bebygget areal Benchmarking Beplantning Beskrivelse Best practice Biblioteksservice BIM BMS (Building Management System) Bogholderi og budget Bolig 5

6 Bolig-/ erhvervsenhed Bortskaffelse BR 08 Brandcelle Brug Brugsenhed Brugsret Bruttoareal, bygning Brutto/nettoforhold Byggeinformation Byggeobjekt Byggematerialer Byggeproces Byggeresultat Byggeri Byggesag Byggesagsdokument Byggeskade Byggestyring Byggetilladelse Byggevare Bygherre Bygning Bygning, indvendig Bygning, udvendig Bygningsareal, samlet Bygningsdel Bygningsdel, samling af Bygningsdelskort Bygningsdriftsareal (BDA) Bygningsforbedring Bygningsforsikring Bygningsinstallationer Bygningsmodel Bygningsnummer Bygningssyn Bygningsvedligehold Bygværk Bæredygtighed CAD CAFM Call center Controlling CTS Data Database Datainfrastruktur Datamodel 6

7 Digital aflevering Disponerbart nytteareal D&V Dokument Dokumentation Dokumenthåndtering Dokumentklasse Dokumentstyring Dokumentstyringssystem Dokumenttype Drift Driftsherre DV-system Egenskab (property) Egenskabsdata Ejendom Ejendomsadministration Ejendomsdatabase Ejendomsdrift Ejendomsforvaltning Ejendomsnummer Ejendomsstrategi Ejendomsudgifter, faste Ejendomsudvikling Ejer-/brugsforhold Ejerforhold Eksterne konsulenter El Energiforsyning Energiledelse/-mærkning Enhedsadresse Entitet Entreprise Erhverv Erhvervsareal Erhvervsenhed ESR Etage Etage, indskudt Etageareal, brutto Etageareal, netto Etageareal, samlet bruttoareal EU-udbud Facilities Management Facility Management Fag, faglig ekspertise Fase Flugtveje 7

8 Flytning FM FM-system Forsikring Forsyning Forurening Forvaltning Funktion Fælles drift Fællesareal i terræn Fællesareal i bygning Grund Grundstykke Grønne regnskaber Helpdesk Human Resource Management Husleje Husnummer / bogstav Højdeforhold IBI IFC IKT (Inf.s- og komm.teknologi) IKT brugersupport IKT drift IKT service desk IKT tele og konnektivitet IT uddannelse IKT værktøjer Indeklima Indkøb Indretning Information Institution Intelligente bygninger Intern husleje Inventar Inventarvedligehold IT Juridisk rådgivning Kantine Kapitaludgifter Kernefunktion Kerneydelse Klasse Klassifikation Klassifikationssystem Klimaskærm Kompatibelt 8

9 Komponent Konstruktion Kontorforsyning Kontrakter Kopi- / reproservice KPI (Key Perform. Indicators) Krav Kunst Kvalitet Kvalitet som opført Kvalitetsmål Kvalitetsstyring Kælder Ledelse og adm., omkostn. Lejemål Leverandør Levetid Licitation Livscyklus planlægning Livscyklusvurdering Logistik service Løn til driftspersonale Mandskab Mandskabsressource Markedsføring Materiale Materialer Materialer, værktøj og maskinomkostninger Materiel Metadata Miljøbeskyttelse Miljøledelse Mobilitet Modernisering og forbedring Mødelokaleadministration Målopfyldelse Måtte- og linnedservice Nabogrund Naboskel Nettoareal Nuværdi Nybyggeri Nøgletal Objekt Ombygning Operative opgaver Opgang / indgang Opretning 9

10 Opvarmet areal Organisation Outsourcing Parkeringsfaciliteter Partnering Pasning, overvågning og styring Periferiydelse Porteføljeoptimering Postservice Proces Produkt Produktion Projekt Projektdata Projektering Reception og omstilling Referencebetegnelse Referencesystem Rejseservice Rengøring, daglig/periodisk Rengøring, hoved- Rengøring, ekstra/special- Rengøringsareal Renhold Renovation Renovation og afløb Repræsentationsformer Ressource Risikostyring Risiko politik Rum Security / sikring Sekretærservice Servicearealer Services Serviceabonnementer Serviceartikler Servicepraksis Services Sikkerhed og sundhed Sikkerhed / overvågning Skade Skadedyrsbekæmpelse Skatter/dækningsafgifter Skel SLA (Service Level Agreement Småbygninger Space Management 10

11 Stamdata Strategiske opgaver Sundhed Svigt, byggeteknisk Systemleverance Tagetage Taktiske opgaver Tegning Teknikrumsareal Teknisk anlæg Teknisk drift Teknisk vedligehold Tekniske forbedringer Terræn Terrændriftsareal Terrænvedligehold Tilbagediskontering Tilbud Tilbygning Tilstandsregistrering Totaløkonomi Transportservice Ubebygget areal Udbud Udlicitering Vagtabonnement Vagt og security Vand Varme Vaskeri Vedligehold Vedligehold, afhjælpende Vedligehold, forebyggende Vedligehold, oprettende Vedligeholdsudgifter Vejkode Vinduespolering Vinduespolering, udvendig Vinduespolering, indvendig Virksomhed XML og XML-skema Værdianalyse Ydelse Ydelsesbeskrivelse Zone Økonomi og administration Økonomiservice Årsomkostninger 11

12 9.3 Begreber AB 92 Forkortelse for Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer ved bygge og anlægsvirksomhed Håndbog i Facility Management. Adgangsadresse Betegnelse der, med udgangspunkt i vejnettet (vej, torv, sti el. lign), angiver en bestemt beliggenhed af og/eller adgang til et eksisterende eller fremtidigt bygværk (dvs. bygning eller teknisk anlæg) eller grundstykke (matrikuleret eller umatrikuleret). Adressebetegnelsen kan foruden vejnavn tillige bestå af husnummer og bogstav. Adressecirkulæret, se dette. Studiestræde 50, 1554 København K. Se tillige: Enhedsadresse. Adgangsareal Synonymt med fordelingsareal, se dette. Adgangsveje Forbindelse fra offentlig eller privat vej til f.eks. boliger, erhvervsenheder, fælleslokaler og garager. Forbindelsen kan omfatte veje, stier, ramper, trapper, elevatorer, vindfang, forrum og gange både i terræn og i bygninger. Adgangsveje kan tillige tjene som brandveje. (Se tillige BR08) BR08, se bemærkninger. Det er i forhold til BR08 præciseret, hvor adgangsvejen fører fra. Afdeling Selvstændig formålsbestemt administrativ enhed. Begrebet betegner i denne sammenhæng enhedens fysiske rammer. I det almene byggeri er en boligafdeling en selvstændig økonomisk og juridisk enhed, der er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. Egen definition samt Lov om almene boliger 16 Marienlyst park I. Boligselskaber og -administrationer opdeler boligmassen i afdelinger. 12

13 Afløb 1 2 Det system, hvorigennem spildevand, overfladevand m.v. udledes til offentlig kloak, septiktank, faskine el. lign. Det sted, hvor spildevand, overfladevand m.v. ledes ind i afløbssystemet (f.eks. gulvafløb). Begrebet omfatter i dansk sprogbrug både det konkrete sted, hvor vand udledes, og det samlede system. Afvigelse Synonymer Forskellighed i forhold til noget fastsat. Divergens. For bygningsdele kan en afvigelse opfattes som forskellen mellem et referenceniveau og en konstateret tilstand. Aktiviteter i eget regi Aktiviteter, der udføres af egne medarbejdere og evt. tillige med egne materialer og eget materiel. Aktør r Deltager i en aktivitet inden for byggeri eller ejendomsforvaltning. ISO :2001: Construction agent: Human participant in a construction process. ISO 6241:1984: Whatever acts on a building or parts of a building. IfcActor: The IfcActor defines all actors or human agents involved in a project during its full life cycle. It facilitates the use of person and organization definitions in the resource part of the IFC object model. Den valgte definition lægger sig tæt op ad ISO , men formuleringen binder ikke begrebet til human, idet også en virksomhed eller organisation kan betragtes som aktør. Endvidere udvides definitionen til også at dække de aktiviteter, der ligger inden for ejendomsforvaltning. 13

14 Anlæg 1 2 Større stedfast konstruktion eller teknisk system, der udgør en helhed, og som har en bestemt funktion (resultat). en omfatter ikke bygninger. Etablering af en større fast placeret konstruktion eller et teknisk system (proces). Mindre sproglig bearbejdning af definition i DBK. 1. Kajanlæg, vejanlæg. 2. Brobyggeri, tunnelboring. Der skelnes generelt mellem byggeri og anlæg. Byggeri omfatter bygninger (i henhold til Byggeloven), mens anlæg omfatter det, der i øvrigt tilvejebringes gennem entreprenørvirksomhed. Centralvarmeanlæg, ventilationsanlæg m.v. betragtes i denne forbindelse ikke som anlæg, idet de indgår som en bestanddel af bygninger (bygningsdele). Arbejde Synonymer En aktivitet, hvor en fysisk eller mental indsats anvendes til at opnå et resultat. Bearbejdning af ISO Beskæftige sig, bestille noget, operere, virke. Opmuring, opsætning, overfladebehandling. Den valgte definition indskrænker ikke som ISO definitionen til aktivitet inden for konstruktion. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø er de fysiske, psykiske og sociale påvirkninger, som et menneske bliver udsat for under udførelsen af arbejde. Arbejdsmiljøet dækker også de forebyggende foranstaltninger, der bliver organiseret og udøvet for at undgå arbejdsskader og for at opnå, at mennesker kan få det bedste arbejdsliv. CENprEN : Health & Safety: All activities, services and means that are focused on the benefit of the health and welfare of people such as; healthcare like company doctor, fiscal or manual therapist, safe working practices, policy on health and welfare facilities and special food & beverages. Se tillige arbejdsmiljøloven. Arbejdsplads 1 2 Virksomhed, organisation el. lign. der beskæftiger et antal ansatte. Sted, hvor en person rent fysisk udfører sit arbejde. 14

15 CENprEN : Workplace: Ensure usable workplace and space for any place where work is, or is to be, performed by a worker, or a person conducting a business or undertaking. Administration, lægehus, reception, kontor, værksted. De to definitioner angiver forskellige betydninger af ordet. Arbejdspladsvurdering En vurdering med det formål at sikre, at virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde omfatter alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer samt at virksomheden arbejder systematisk og løbende med at løse problemerne. Arbejdstilsynets vejledning. Se tillige arbejdstilsynets vejledning vedr. arbejdspladsvurdering. Arbejdsproces Se arbejde. Det anses ikke for hensigtsmæssigt at anvende begrebet arbejdsproces på dansk, da ordet arbejde i sig selv udtrykker en proces og derfor er fuldt dækkende. Arbejdstøj Beklædning, som bæres under arbejde, evt. som et påbud fra arbejdsgiveren. Såfremt arbejdstøj leveres af arbejdsgiveren, kan der til aktiviteten arbejdstøj tillige høre indkøb, tilretning, levering, vask, strygning m.v. Uniform, kedeldragt, sikkerhedssko. Areal 1 2 Et afgrænset område. En flades størrelse målt i f.eks. m2. 2 angiver alene, at et areal defineres som en flades udstrækning, og altså ikke, hvordan fladen afgrænses i forhold til det aktuelle objekt. En etages brutto- og nettoareal tager således udgangspunkt i forskellige afgrænsninger af samme objekt. DS13000 Opmåling af bygninger, areal- og volumenbegreber 15

16 indeholder en lang række arealdefinitioner, men forklarer ikke begrebet areal. Areal, adgangs Areal af adgangsveje i henholdsvis terræn og bygning. Begrebet anvendes både om arealet som område og om udstrækning i m2. Anvendes i BR08, men defineres ikke. Se tillige adgangsveje og fordelingsareal. Areal, bolig- /erhvervsenhed Bruttoarealet af bolig-/ erhvervsenheden inkl. den beregnede andel af adgangs- og fællesarealer i bygning. Arealangivelser i nyt BBR delrapport 1, EBST November 2008: Enhedens areal måles til ydersiden af begrænsende ydervægge og til midten af andre begrænsende vægge. Til enhedens areal er lagt enhedens andel af de fælles adgangsarealer. en er en sproglig forenkling af forslaget i nyt BBR. Areal, fordelingsareal (Adgangsareal) r Gulvarealet i gange, foyerer, trapperum, elevatorer m.v. Trapperum og elevatorskakte medregnes med det fulde areal til hver etage, selv om disse ikke har noget gulv på den pågældende etage. BBR: Anvender alene begrebet Adgangsarealer. Adgangsarealer til boligenheder og erhvervsenheder, herunder trapper, korridorer, altangange, elevatorer m.v., fordeles for en opgang med lige store andele på de tilliggende boligenheder og erhvervsenheder (uanset disses størrelse.) BR08: Anvender alene begrebet adgangsareal i betydningen et areal uden for bygningen, der giver adgang til bygningens indgange. Fordelingsareal og adgangsareal ligger i betydning så tæt på hinanden, at de må betragtes som synonymer. Areal, grund Grundens areal omfatter det areal, der er angivet for det pågældende matrikelnummer. BR08. 16

17 Såfremt grunden strækker sig over flere matrikelnumre, er grundens areal lig summen af arealerne for disse. Areal, kælder, bruttoareal Arealet af etagen målt i et plan bestemt af oversiden af færdigt gulv og målt til ydersiden af de begrænsende ydervægge. Arealer af krybekældre og lignende medregnes ikke. BBR, se denne, som har supplerende bestemmelser. Areal, parkering Areal til parkering inkl. det areal, der anvendes til manøvrering samt til- og frakørsel. Begrebet anvendes både om arealet som område og om dets udstrækning i m2. Begrebet anvendes i BR08, men defineres ikke. Arealforvaltning Den del af ejendomsforvaltningen, der omfatter forvaltning af arealer i bygning og terræn. Aspekt Bestemt måde at udvælge information på eller beskrive et system eller et objekt i et system. IEC Synonymer Synsvinkel, view. Placering, funktion og produkt kan være aspekter for objektet bygningsdel. Basisleje Den del af huslejen, som er den faste betaling til udlejer. FM håndbog. 17

18 Bestanddele De afgrænsede dele af bygningsdele, som det er hensigtsmæssigt at organisere egenskabsdata efter. Bestanddele betragtes ikke som objekter. Bestanddele benævnes også komponenter, men med den forskel, at komponenter ofte opfattes som objekter. BBR Forkortelse for Bygnings- og Boligregistret. Formålet med registret er ved kommunernes foranstaltning at tilvejebringe en systematisk registrering af bolig- og bygningsforholdene til brug for såvel statslige som kommunale myndigheders administration og planlægning. Registret er under revision. Der henvises til pt. gældende bekendtgørelse af Beboelse Den del af en bygning, som i henhold til bygningsmyndigheden er godkendt til og anvendes til beboelse. Se tillige bolig-/ erhvervsenhed. BR08 indeholder et regelsæt, som skal være opfyldt, før en bygning helt eller delvist kan godkendes til beboelse. Beboelseslejlighed En boligenhed (se Bolig- / erhvervsenhed). Bebyggelse Administrativ og / eller arkitektonisk helhed bestående af to eller flere bygninger med tilhørende terræn. En bebyggelse kan være beliggende på samme ejendom (samlet fast ejendom) eller på flere ejendomme grænsende op til hinanden. en er en bearbejdning af ISO : Construction complex: Two or more adjacent construction entities collectively serving one or more user activity or function. Nyboder, Bakkehusene, Kingohusene, Nærumvænge, Teknikerbyen, Kødbyen. en er ikke i modstrid med ISO , men tydelig- 18

19 gør, at begrebet både kan knytte sig til en arkitektonisk og en administrativ helhed. Det tydeliggøres tillige, at bebyggelsen også omfatter terræn. Bebygget areal Arealet af den polygon, der dannes ved en lodret projektion af bygningens ydervægge på et vandret plan. Areal af lukkede terrasser og indgangspartier indgår i arealet. en er en sproglig bearbejdning af BBR vejledning : Det bebyggede areal registreres som bygningens projektion på jorden. Normalt vil dette være den største etages areal, men hvis bygningen f.eks. har forskudte etager, er det bygningens omrids set ovenfra, der skal indberettes. en er tillige i fin overensstemmelse med IFC, som anvender det meget sigende begreb footprint. Benchmarking Metode til at opnå forbedringer i en organisation gennem systematiske sammenligninger af præstationer eller ressourceforbrug for bestemte ydelser eller processer med andre organisationer. FM-håndbog. I den almene sektor anvendes benchmarking især ved forvaltningsrevision. Beplantning Levende botaniske vækster (bygningsdele) i terræn eller bygning. en anvendes om enkeltstående forekomster som f.eks. et træ, om grupper af forekomster som f.eks. busketter eller om store mængder som f.eks. løgplanter og græs. Beskrivelse Synonymer Redegørelse for egenskaber ved noget eller nogen. DBK. Fremstilling, signalement, skildring. Redegørelsens form og indhold samt genstanden for redegørelsen indgår ikke i definitionen. 19

20 Best Practice Udtryk for den bedste praksis på et område. FM håndbog. BIM Building Information Model. En digital objektbaseret bygningsmodel, der indeholder såvel 3D geometri som egenskabsdata for objekterne. Udtrykket en BIM-model er i relation til ovenstående definition ulogisk og bør ikke anvendes. Bolig Synonym med Boligenhed, se denne. Bolig-/ erhvervsenhed Sammenhængende areal i en bygning med selvstændig opgang/indgang samt adgangsadresse. Bolig- eller erhvervsenheden er afgrænset og fysisk adskilt fra andre bolig- eller erhvervsenheder og skal være tildelt en unik enhedsadresse, som ikke identificerer andre bolig- eller erhvervsenheder. BBR. Almen bolig, ejerlejlighed, andelslejlighed, butik. Den valgte definition er i overensstemmelse med BBR, men forsøger en lidt forenklet formulering. BR08 Forkortelse for Bygningsreglement Brandcelle En brandcelle er et eller flere rum, hvorfra branden ikke spredes til andre brandceller i den tid, der kræves til evakuering og til redningsmandskabets redning af personer i tilstødende brandceller. BR08. Se tillige BR08 med tilhørende vejledning, der indeholder de specifikke krav. 20

21 Brug Anvendelse af et bygget resultat. en er en omformulering af definitionen i DBK. Den anførte definition knytter sig alene til byggeri, idet begrebet i almindelig sprogbrug har en meget bredere betydning. Brugsenhed En brugsenhed er en del af en bygning, som ønskes afgrænset til en bestemt anvendelse eller funktion, og som ikke kan defineres som en bolig- / erhvervsenhed. (BBR) BBR. Garage, cykelkælder, boilerrum. Brugsret En ret, der giver indehaveren adgang til at råde over (en del af) en andens ejendom (terræn og/eller bygninger). Egen. Parkeringsplads, stiforbindelse, halvtag, trapperum. Der betales ikke vederlag for brugsret, da denne i givet fald betragtes som et lejemål. Bruttoareal, bygning Synonymt med bygningsareal samlet, se dette. Brutto/nettoforhold Forhold mellem brutto- og nettoareal for en bygning, etage eller bolig- / erhvervsenhed. Byggeinformation Information, som understøtter aktiviteter inden for byggeri og/eller ejendomsforvaltning. ISO :2001: Construction Information: Information used to support one or more construction processes. Tegninger, beskrivelser, diagrammer, anvisninger. 21

22 ISO går snævert på byggeprocessen, mens der i den valgte definition er taget højde for anvendelsen af byggeinformation i bygherrens egne aktiviteter samt i ejendomsforvaltning. Byggeobjekt 1 2 En forekomst med alle dens iboende egenskaber. (Det fysiske objekt i den virkelige verden ). En repræsentation af en forekomst eller tænkt forekomst med iboende og relaterede egenskaber. (Dataobjektet, som repræsenterer det fysiske objekt i den virkelige verden ). Egen definition, men tydeligt inspireret af både DBK og ISO : Construction object: Object of importance to the construction industry. Bygninger, konstruktioner, tekniske anlæg og bygningsdele. De to definitioner beskriver henholdsvis virkeligheden og dataobjektet. Byggeproces Proces, i hvilken der ved hjælp af byggeressourcer tilvejebringes byggeresultater. en er en bearbejdning af ISO : Construction process: Process which transforms construction resources into construction results. Da der i resources indgår bl.a. mandskab, er det næppe hensigtsmæssigt som i ISO at anvende en definition, som beskriver, at resources omdannes til byggeresultater. Derfor den valgte definition. Byggeresultat Byggeobjekt(er), som skabes eller ændres som et resultat af én eller flere byggeprocesser. ISO : Construction result: Construction object which is formed or changed in state as the result of one or more construction processes utilizing one or more construction resources. Da også bygningsdele opfattes som byggeobjekter, er det fundet vigtigt at fastslå, at byggeresultatet kan omfatte flere byggeobjekter. Byggeri 1 2 Byggeproces, se denne. Det byggede (bebyggelse, bygning m.v.). 22

23 2 forholder sig til ISO :2001, men undlader at beskrive, at det byggede har en funktion, da dette synes underforstået: Construction entity: Independent material construction result of significant scale serving at least one user activity or function. ) Bygning, tilbygning, bebyggelse. Det anbefales, at der som hidtil i dansk sprogbrug skelnes mellem byggeri og anlæg. Dette muliggør samtidig, at begrebet bygværk kan anvende som en fællesbetegnelse. Byggesag Synonymer Sag vedrørende nybyggeri, tilbygning, ombygning, renovering m.v. Kan enten opfattes som den samlede sag for hele byggeriet eller for en enkelt part i processen. Byggeprojekt. Sag i offentlig byggesagsbehandling. Byggesagsdokument Dokument i en byggesag. Tegning, beskrivelse, kontrolplan, budget, etc. en siger ikke noget om, hvorvidt dokumentet er på papirbårne eller elektroniske medier. Byggeskade Skade som følge af forhold ved byggeriets opførelse. Under skade henregnes brud, lækage, deformering, ødelæggelse eller svækkelse i bygningen. Byggeskadefonden, Vejledning for bygningsejere september Et utæt tag, hvor regn og sne har opfugtet det underliggende træværk, så taget får en kortere levetid. Der henvises i øvrigt til: Byggeskadefonden for det almene byggeri, Byggeskadefonden vedrørende byfornyelse, Byggeskadeforsikringen for boligejere. 23

24 Byggestyring Den del af byggeprocessen, som omfatter planlægning, administration og kvalitetsstyring. ISO : Management Process: Construction process with the purpose of planning, administration or assessing. Til forskel fra byggesagsstyring, som er den styringsproces, der sker i forbindelse med den offentlige byggesagsbehandling. Byggetilladelse Tilladelse fra bygningsmyndigheden til at påbegynde og gennemføre et byggeri (nybygning, tilbygning, ombygning eller nedrivning). Tilladelsen gives i henhold til bestemmelserne i gældende bygningsreglement. BR08 og Byggeloven. Byggetilladelse skal foreligge, før byggearbejdet påbegyndes. Byggevare : Produkt, der er beregnet til permanent indbygning i bygning eller terræn. en er en bearbejdning af ISO : Construction product: Material construction resource intended for incorporation in a permanent manner in a building or another construction entity. Den anførte definition er indholdsmæssigt i overensstemmelse med DBK s oversættelse af ISO , men anvender begrebet produkt ud fra den betragtning, at dette er lettere at forstå end materiel byggeressource. Bygherre Person, virksomhed eller organisation, der i juridisk henseende har ansvaret for igangsætning og gennemførelse af et byggeprojekt. Vurderingen har været, at begrebet bygherre knytter sig til det juridiske ansvar og ikke til, hvem der har pengene. Man kan således godt være bygherre for lånte penge. I det almene boligbyggeri kan bygherren være en almen boligorganisation, en selvejende almen ældreboligorganisation, en forretningsførerorganisation, et alment andelsselskab eller en anden privat bygherre. 24

25 Bygning En eller flere konstruktioner, der udgør en rumlig helhed, og som skærmer mod vejrliget (en klimaskærm). BBR. Det anses som praktisk for ejendomsforvaltning at anvende den definition af bygning, der anvendes i offentlig forvaltning, på trods af, at denne er i klar modstrid med DBK. Formålet med den præcise definition er i al væsentlighed at fastholde den gængse betydning af begrebet og dernæst at afgøre, hvad der skal opfattes som én bygning, og hvad der skal opfattes som flere bygninger. Bygning, indvendig Den del af en bygning, der ligger inden for klimaskærmen, og som dermed ikke er direkte påvirket af vejrliget. Bygning, udvendig Synonym med klimaskærmen, se denne. Bygningsareal, samlet r BBR: Summen af etagernes arealer inkl. stueetagens areal og areal af evt. mansardetage, men ekskl. areal af kælder og tagetage. Som grundlag for etagernes størrelse anvendes det bebyggede areal. I arealet indgår arealer af porte, luftsluser og.lign. Derimod medregnes ikke arealer af åbne overdækkede terrasser, åbne altaner og åbne indgangspartier. DS13000:2007: Samlet bruttoareal af bygning, også betegnet det samlede bygningsareal, beregnes som summen af bruttoarealerne for hver etage, inkl. evt. kælder- og tagetage. BR08: Etagearealet beregnes som bruttoarealet af samtlige etager. BBR, DS13000:2007, BR08. Bemærk at BBR har en definition, hvor kælder og tagetage ikke indgår i det samlede bygningsareal. DS 13000:2007 har en definition, hvor det samlede bruttoareal af en bygning er inkl. kælder og tagetage. Endelig omfatter BR08 en beregning af bygningers samlede etageareal, hvor både kældre og tagetager indgår (sidstnævnte dog med visse begrænsninger). 25

26 Bygningsdel Et objekt i bygning eller terræn, som i sig selv eller i kombination med andre objekter opfylder en karakteristisk funktion. en er en bearbejdning af ISO : Construction entity part which, in itself or in combination with other such parts, fulfils a predominating function of the construction entity. Vinduer, døre, trapper, håndvaske, vægge. Begrebet er indgroet i den danske byggesektor. Mange opfatter begrebet bygningsdel efter den opdeling, der ligger i SfB bygningsdelstavle. Den valgte definition er ikke i modstrid med dette, men understreger bl.a., at der er tale om et objekt. Bygningsdele, samling af Synonymer Samling af ens eller forskellige bygningsdele, som det af praktiske årsager er hensigtsmæssigt at håndtere under ét. Anvendes bl.a. i ejendomsforvaltning, erfaringsopsamling og budgettering. Bygningsdelsgruppe. Vinduer i sydfacade, gulve i fællesrum. Bygningsdelskort Afgrænset information for objektet bygningsdel med tilhørende egenskabsdata. Bygningsdelskortet kan tillige rumme henvisninger til anden information. Bygningsdelskortet kan efter behov indeholde en samling af bygningsdele. Bygningsforbedring 1 2 r Aktivitet, som gennemføres med det formål at forbedre eller tilføje egenskaber ved konstruktioner, tekniske anlæg, inventar m.v. Lejeretlig definition: Hvor arbejdet forhøjer det lejedes brugsværdi gennem tilføjelse af noget nyt. Udgangspunkt for definitionen: CENprEN : Enhancement of initial performance: Improvements of fabric and technical infrastructure, including adaptation of existing installations, replacing with new installations with increased 26

27 functionality and adding new types of installations. Bygningsforsikring Forsikring af bygninger for skader, som følge af f.eks. storm, brand, tyveri og hærværk, udstrømning af vand, sky- og tøbrud samt eksplosion og lynnedslag. Bygningsinstallationer Genstand, anordning eller indretning, der er tilsluttet et teknisk anlæg/system. Lampe, blandingsbatteri, termostat, håndvask. Der er en klar pointe i at adskille begreberne anlæg og system fra begrebet installation. Bygningsmodel Digital model af systemet bygning. DBK, idet det dog pointeres, at modellen er digital. en omfatter i denne sammenhæng alene digitale modeller, men der findes naturligvis også andre modeltyper. Bygningsnummer En entydig nummerering af bygningerne på en ejendom (tildeles af BBR-myndigheden). BBR. Bygningssyn Et syn af en bygning foretaget af f.eks. ejendomsforvaltning, tekniker, offentlig myndighed eller realkreditinstitut. I ejendomsforvaltning anvendes begrebet bygningssyn især om syn, der har til formål at registrere konstruktioners, tekniske anlægs samt bygningsdeles aktuelle tilstand, herunder svigt og skader. I det almene byggeri skal der en gang årligt foretages en gennemgang af ejendommens vedligeholdelsestilstand (Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Nr. 42 af 23.januar 2008.) 27

Indlæs data - filstruktur

Indlæs data - filstruktur Indlæs data - filstruktur 1. Indlæs data Når indlæs data er valgt fremkommer følgende skærmbillede: Her vælges hvilken type data der ønskes importeret (se feltindhold i næste afsnit), hvorefter der skal

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Vejledning. Forvaltnings Klassifikation. Version 2.2 Marts 2013

Vejledning. Forvaltnings Klassifikation. Version 2.2 Marts 2013 1 Vejledning Forvaltnings Klassifikation Version 2.2 Marts 2013 Indhold side 1.1 Indledning 3 1.2 Hvad kan man med Forvaltnings Klassifikation 3 1.3 Forvaltnings Klassifikation, indhold 4 1.4 Implementering

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management. 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord

Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management. 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord Strategisk ejendomsledelse Facilities Management - State-of-the-art civilingeniør, driftschef

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Fundament Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Byggeri de færdige resultater efter 3 år De

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

-,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

-,. Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) c *.Å. * Københavns Kommune BBR-Meddelelse -,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AM ~,Kommune nr. Ejdendoms. nr. llgskritt dato. 101 311562 27-02-2010 Afsender Københavns

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

1. HVAD ER KLASSIFIKATION? 1.1 Nyt klassifikationssystem på vej i byggeriet. Klassifikation

1. HVAD ER KLASSIFIKATION? 1.1 Nyt klassifikationssystem på vej i byggeriet. Klassifikation Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Eksempler. DFM Benchmarking

Eksempler. DFM Benchmarking Eksempler DFM Benchmarking Kausalitet Formål med benchmarking At maksimere output i forhold til input At udføre det nødvendige output Output Kvalitet Mængde Tilfredshed Effektiv Normal Ineffektiv Input

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi.

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi. Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet Afd. for By, Bolig og Ejendom Dr. Neergaardsvej 152970 Hørsholm+45 4586 5533 www.sbi.dk Hvad er tilgængelighed? Begrebet er tæt forbundet med Design

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark 22. april 2012 Clars Danvold Arkitekt, IT-projektleder DATO: 01-05-2012 1 Landets største ejendomsvirksomhed 1 mio. m 2 statsejendomme

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

- ejendom til institutionsformål -

- ejendom til institutionsformål - Februar 2014 Sag 12/76023 Salgsvilkår for Nørregade 33, 6464 Galten - ejendom til institutionsformål - Side 1 af 6 Betaling for ejendommen Ejendommen sælges for højeste bud over mindsteprisen. Mindsteprisen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Regler for det offentlige byggeri

Regler for det offentlige byggeri Regler for det e byggeri Opdateret d. 22/10-14 Til brug for e bygherrer er der udarbejdet en kort oversigt over regler gældende for det e byggeri. Oversigten har medtaget regler med hjemmel i lov om samt

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Dato: 2. juli 2008 J.Nr. 07.01 KJN/ToS/pso Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Specialebeskrivelsen hører til Studieordning

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Bilag H - Besvarelse af kravspecifikationen

Bilag H - Besvarelse af kravspecifikationen Bilag H - Besvarelse af specifikationen I tilbudsbesvarelsen redegøres for ene i specifikationen i bilag 2. Tabellernes nummer og overskrift refererer til numre og overskrifter i bilag 2. 5.1. Den tekniske

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18N Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114548 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 112

SALGSPROSPEKT Sag nr. 112 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 112 Storegade 12, 6870 Ølgod Fuldt udlejet investeringsejendom med bolig og erhverv Pris kontant: Kr. 1.195.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Årlig lejeindtægt: Kr.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jagtvej 141 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2200 København N BBR-nr.: 101-271455 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

CCS i praksis i Hillerød Ejendomme

CCS i praksis i Hillerød Ejendomme CCS i praksis i Hillerød Ejendomme 48.000 daglige kunder Rum til byens liv Vi understøtter kommunens aktiviteter med funktionelle, tidssvarende og attraktive fysiske rammer. Vi er en helt almindelig gennemsnitlig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Jernbanegade 22, 1. th., 6700 Esbjerg Side 1 af 8

Jernbanegade 22, 1. th., 6700 Esbjerg Side 1 af 8 LASSEN ERHVERV OFFENTLIGT UDBUD Sag nr. 087 Skolegade 39, 6700 Esbjerg Erhvervsejendom med stort parkeringsareal i centrum Erhvervsareal: 760 m 2 Kælderareal: 105 m 2 Grundareal: 1.166 m 2 23 parkeringspladser

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Totaløkonomi principper og perspektiver

Totaløkonomi principper og perspektiver Totaløkonomi principper og perspektiver Seniorforsker, ph.d. Kim Haugbølle Statens Byggeforskningsinstitut/Aalborg Universitet Byggeøkonomisk Netværk Arkitekternes Hus, 13. december 2011 khh@sbi.dk Disposition

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klitrosevej 11 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-248881 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Thøgersens Gård 5 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-005931 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 069

SALGSPROSPEKT Sag nr. 069 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 069 Storegade 164, 6705 Esbjerg Ø Bolig-/erhvervsejendom med synlig beliggenhed Pris kontant: Kr. 2.500.000 Erhvervsareal: 253 m 2 Boligareal (p.t. to boliger): 193

Læs mere

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes.

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes. INDHOLD 1 INDLEDNING 2 PROJEKTVURDERING 2.1 Lovkrav 2.2 Funktionsmæssige forhold 2.3 Arkitektonisk kvalitet 2.4 Byggeteknisk kvalitet 2.5 Miljøbelastning 2.6 Anlægsøkonomi 2.7 Drifts- og vedligeholdsøkonomi

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter De relevante projektdeltagere er de parter, der i et traditionelt papirbaseret system kommunikerer skriftligt, dvs. sender breve, tegninger, faxer og sender mails. Primære parter (fx bygherre, rådgiver,

Læs mere

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune.

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune. .1 Til alle fagudvalg og høringsberettigede bestyrelser i Holstebro Kommune Dato: 14-12-2012 Sagsnr.: 041801-2007 Henv. til: Poul Munk-Poulsen Tlf.: 9611 7660 Høring om ændrede principper for ejendomsadministration

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jyllandsvej 10 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-065620 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere