Byggeøkonomuddannelsen København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeøkonomuddannelsen København 2014 2015"

Transkript

1 Byggeøkonomuddannelsen København Program 21. august april 2015 Arkitekternes Hus Strandgade 27 A 1401 København Uddannelsen udbydes af Danske Byggeøkonomer i samarbejde med Akademisk Arkitektforening

2 1. dag Kl Kl Kl Kl Kl dag Kl Kl Kl Kl dag Introduktion Velkomst og introduktion til uddannelsen, herunder gennemgang af indlæringsmål. Gennemgang af uddannelsesforløbet og -program, herunder præsentation af undervisere. Kursusdeltagerne præsenterer sig. MBTI, gruppers samarbejde og etablering af kursusgrupper Ledelse Personen som leder En systemisk analyse af eget lederskab Mennesket som et lukket system Frokost Introduktion og tilbagemelding på MBTI Personlige præferencer De 4 dimensioner Øvelser Tilbagemelding Refleksion over egne præferencer MBTI og stress. Slut på dagen Samarbejde og samarbejdsniveauer Gennemgang af teammodel Lederens ansvar og muligheder i forhold til teamets udvikling Gruppens rammer og samarbejdsnormer. Etablering af kursusgrupper Beskrivelse af dagens gruppeprocesser Personlige normer i samarbejdet med andre Forventningsafstemning. Frokost Etablering af kursusgrupper fortsat At skabe en anerkendende kultur At føle sig værdsat og anerkendt Etablering af en anerkendende kultur i gruppearbejdet øvelse. Slut på dagen Projektforløbet strukturering og styring 1. Hvad er rådgivning Hvad er rådgivning? Hvad er en rådgiver? 2. Samarbejds- og aftalegrundlag Aktørerne: Bygherren Rådgiveren Peder Walsøe Pedersen Arkitekt MAA, Byggeøkonom MDB Formand Danske Byggeøkonomer Kalinka Stapput Sekretariatsleder, Danske Byggeøkonomer Charlotte Langen Projektleder i Arkitektforeningen, Kursusleder for byggeøkonomuddannelsen Henrik Skovdal Partner, Promentum A/S Henrik Skovdal Partner, Promentum A/S Mogens Bruun Jepsen Arkitekt MAA / Byggeøkonom MDB

3 Entreprenøren Leverandøren Myndigheder Interessenter. Samarbejdsformer: Den traditionelle model Totalentreprise med ekstern/selvstændig rådgiver Totalentreprise med rådgivning (intern rådgiver) Bygherre med intern rådgivning Partnering (kort orientering behandles uddybende i et andet modul) o Offentlig/privat partnering OPP o Nøgletal. Rådgivningsformer: Bygherrerådgivning Totalrådgivning Delt rådgivning Underrådgivning. Aftalegrundlag: Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 (gennemgås ikke) Almindelige betingelser for totalentreprise ABT93 (gennemgås ikke) Almindelige betingelser for rådgivning og bistand ABR89 (gennemgås ikke) Standardforbeholdene o Entreprenørernes o Rådgivernes. Ydelsesbeskrivelserne: Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd (PAR) = Danske Arkitektvirksomheder (DanskeArk), Praktiserende Landskabsarkitekters Råd (PLR), og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) i fællesskab eller hver for sig: Byggeri og Planlægning Anlæg og Planlægning Byfornyelse. Arkitektydelser Produktudvikling. Arkitektydelser Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Bygherrerådgivning Som udført. Ydelsesfordeling mellem de forskellige rådgivere (grænsesnit): Ydelser Ansvar Forsikring (kort orientering behandles uddybende i et andet modul) Honorar: Valg af honorarform: o Efter regning o Efter byggeudgift o Fast honorar o Blandingshonorar o Incitamentsaftaler o Tilbud Timesatser

4 Honorarberegning. 4. dag Projektforløbet Akkvisition. Indgåelse af aftale: Tilbud på rådgivning Bekræftelse af aftale Aftaleformularen Aftale om teknisk rådgivning og bistand Krav om særlige samarbejds- og projekteringsydelser fra de udførende. Rådgivningsfaserne: Rådgivning før projektering Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse Rådgivning i forbindelse med projektering Rådgivning i forbindelse med udførelse Rådgivning i driftsfasen Rådgivning i forbindelse med inventar og udstyr Rådgivning i forbindelse med planlægning Andre ydelser. Projektstyring: Hvad skal der være styr på? o Styringsmodel o Fælles principper o Projektorganisationen o Omfang og indhold Projektmaterialet o Tid Hovedtidsplan Beslutningsliste Udbudstidsplan Byggetidsplan Arbejdsplan o Økonomi Bygge- og anlægsbudget Sagsøkonomi o Kvalitetsstyring og miljøledelse (behandles på separate kursusdage) o Personaleledelse o Kommunikation (behandles på anden kursusdag) o Risikostyring (behandles på anden kursusdag) o Aftaler (behandles på anden kursusdag). Projektledelse, resume: Hvad er et projekt? Hvad er en projektleder? Projektplanlægningsmodeller og -aktiviteter Faser Egenskaber Vilkår De 10 bud. Overordnet virksomhedsøkonomi, regnskabsforståelse og analyse Regnskabsforståelse Regnskabets opbygning Nøgletal og vurdering af selskabets resultater/værdiskabelse Ken L. Bechmann Professor, Ph.d. Institut for Finansiering, CBS

5 5. dag Simpel driftsøkonomi: omkostninger og indtjening Udbuds- og kontraheringsformer Orientering og analyse af udbudsformer og de dertil hørende procedurer. Hvordan anvendes udbudsformerne som indkøbsværktøjer med de muligheder og begrænsninger, der ligger i rammevilkårene? Hvilke forretningsmæssige valg skal træffes, og hvilke konsekvenser kan de have for udbyder og tilbudsgiver? 1. Introduktion definition og begreber Michael Jacobsen Chefkonsulent Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme 2. Overordnet gennemgang af udbudsformer i rådgivning og entreprise 3. Overordnet gennemgang af kontraheringsformer i rådgivning og entreprise 4. Strategiske overvejelser ved valg af udbuds- og kontraheringsformer markedskendskab konkurrencesituationen mål med udbuddet og projektet prisdannelsesmekanismer. 5. Valg af udbuds- og kontraheringsformer totalrådgivning og traditionelle entrepriseformer totalentreprise nye entrepriseformer priskonkurrence konkurrence på kvalitet sammenhæng mellem pris og kvalitet egnethedsvurdering og udvælgelse af tilbudsgivere overvejelser ved fastsættelse af udvælgelseskriterier overvejelser ved fastsættelse af tildelingskriterier tildeling og kontraktindgåelse kommunikation i udbuds-/tilbudsperioden. 6. Case 1 - gennemførelse af begrænset EU-udbud af et bygge- og anlægsarbejde 6. dag Case 2 indbydelse og gennemførelse af en indbudt licitation efter tilbudsloven Tildelingskriterier og tilbudsvurdering Bygherrens valg af tildelingskriterier. Vurdering af tilbud formaliteter og forretning. Hvordan vælger man det rigtige tildelingskriterium. Hvordan definerer og genkender man det gode tilbud med de muligheder og begrænsninger, der ligger i rammevilkårene? Hvilke forretningsmæssige valg skal træffes, og hvilke konsekvenser kan de have for udbyder og tilbudsgiver? 1. Introduktion definition og begreber Michael Jacobsen Chefkonsulent Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme 2. Overordnet gennemgang af tildelingskriterier og valg heraf.

6 Laveste pris Økonomisk mest fordelagtigt underkriterier, delkriterier, vægtning 3. Overordnet gennemgang af tilbudsvurdering grundlæggende metodikker. 4. Processen i hovedtræk, herunder formel og juridisk gennemgang præsentation af tilbud dialog i processen evaluering. 5. Formel og juridisk gennemgang. Konditionsmæssighed formkrav frister kontrol af oplysninger forbehold unormalt lave tilbud. 6. Præsentation og dialog teknisk dialog opklarende spørgsmål supplerende oplysninger. 7. Evaluering laveste pris økonomisk mest fordelagtig evaluerings- og pointmodeller kapitalisering af forbehold rabattilbud. 8. Afgørelse, tildelingsbeslutning og tilbudsaccept 7. dag En eller to cases hhv. om fastlæggelse og evaluering på grundlag af flere tildelingskriterier, herunder vurdering af konditionsmæssighed. Tids- og ressourceplanlægning Del 1 INTRO Introduktion til emnet og detailprogram for dagen. Pen Picture/kursisternes generelle profil og grundlag for dagens undervisning/dialog. Del 2 TEORI Fokusområder på undervisningsdagen. Overordnet gennemgang af tids- og ressourcebegreber i såvel historisk som praktisk anvendelig kontekst. Værktøjskasse (som en byggeøkonom skal kende til) samt forankring ift. aftalegrundlag (ABR 89) og ydelsesbeskrivelser. Tankesæt/begreber: Tidsplaner, Lean filosofi, Visual planning, Work Breakdown Structure (WBS), Milestone Planning (MP), Decision Gates (DG) mv. Lene Nepper Larsen Project Director Arkitekt MAA RIBA Rambøll Danmark A/S

7 Best Practice: Front loading, Kommunikation, Engagement & buy-in, Ansvar (bevare og uddelegere), Deadlines, håndtering af What-ifs, det muliges kunst mv. Digitale værktøjer. 8. dag EFTERÅRSFERIE 9. dag Del 3 PRAKSIS Tids- og Ressourceplanlægning i praksis. Case studies/ hands-on gennemgang af forskellige cases på virkelige projekter. Fokusområder: Applied theory og Lessons learned. Øvelser: Test dig selv. Dialog og feedback i plenum Action Plan. Afdækning af i hvilken grad den enkelte har opnået yderligere forståelse for emnet samt vurdering af fremadrettet behov for sparring, videndeling og dygtiggørelse. Jura generelt Generel introduktion til kurset. Udbud af offentlige kontrakter de EU-retlige regler såvel som de nationale regler, dvs. direktiverne 2004/18/EF og 2004/17/EF og tilbudsindhentningslovens regler. Endvidere vil reglerne i håndhævelsesloven blive gennemgået. Jura Regler og aftaleindgåelse Gennemgang af de udbudsretlige regler, fortsat Regler om aftaleindgåelse gennemgås, herunder Hans Lykke Hansen Partner, advokat (H) Viltoft Hans Lykke Hansen Partner, advokat (H) Viltoft Aftalelovens krav til udbud, tilbud og accept Aftalelovens regler om ugyldige tilbud. 10. dag Bygherrerådgivning Del 1 INTRO Introduktion til emnet og detailprogram for dagen. Pen Picture/kursisternes generelle profil og grundlag for dagens undervisning/dialog. Del 2 TEORI Fokusområder på undervisningsdagen. Overordnet gennemgang af grundlæggende parametre, herunder aftalegrundlag (ABR 89) samt Ydelsesbeskrivelser med fokus på YBR for Bygherrerådgivning og Byggeri & Planlægning samt den globale kontekst. Væsentligste forhold, som en Bygherrerådgiver og/eller samarbejdsparter bør kende til Aftaleparters karakteristika, roller, ansvar, forpligtelser, organisatoriske/samarbejdsmæssige problemstillinger. Entrepriseformer og Udbudsstrategi introduceres og diskuteres overordnet med fokus på Bygherrerådgivning. Lene Nepper Larsen Project Director Arkitekt MAA RIBA Rambøll Danmark A/S

8 11. dag Del 3 PRAKSIS Bygherrerådgivning i praksis. Case studies/ hands-on gennemgang af forskellige cases på virkelige projekter. Fokusområder: Applied theory og Lessons learned. Øvelser: Test dig selv. Dialog og feedback i plenum Action Plan. Afdækning af i hvilken grad den enkelte har opnået yderligere forståelse for emnet samt vurdering af fremadrettet behov for sparring, videndeling og dygtiggørelse. Kvalitetsstyring Formål (=målsætning) (Hvor skal vi hen?«og»hvorfor er vi her i dag?«) Forstå, tilrettelægge og udføre kvalitetsstyring på projekter i overensstemmelse med KS-cirkulæret Mål (=resultat) ( Hvad skal deltagerne kunne efter undervisningen og hvor godt (på hvilket niveau) skal de kunne det? ) Kendskab til love og regler der fastlægger krav til kvalitetsstyring. Kendskab til aktørernes rettigheder og pligter i forbindelse med kvalitetsstyring og deres indbyrdes relationer i forbindelse hermed. Kendskab til det alment tekniske fælleseje med hjælpemidler/- værktøjer til praktisk kvalitetsstyring. Kendskab til de dokumenter der hensigtsmæssigt kan anvendes til at kvalitetsstyre i praksis. Viden Området viden beskriver mål, der angår hukommelse, udvikling af erkendelse og intellektuelle færdigheder. Eksempel på formulering af vidensmål: Deltageren skal kunne: Bestemte fagudtryk og terminologier Procedurer og metoder Opstille synspunkter og forslag Analysere og argumentere. Viden Holdning Færdighed Mogens Bruun Jepsen Arkitekt MAA / Byggeøkonom MDB Læringsdybde: Kende Kunne Beherske 1. Hvad er kvalitet? Kvalitet som relativt begreb og absolut størrelse. 2. Hvad er kvalitetsledelse? De 10 bud og 13 rigtige. Man kan ikke sortere sig til kvalitet. Hvorfor kvalitetsstyring?

9 Grundlaget for kvalitetsstyring. 3. Standarder, love, bekendtgørelser Hvad er en lov, en bekendtgørelse, et cirkulære m.v. Orientering om/gennemgang af: DS/EN/ISO 9000 standardfamilien. DS/INF 134:2001 ISO Guide og fortolkning. Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder. Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 169 af 15. marts Vejledninger, hjælpemidler og værktøjer (det alment tekniske fælleseje) Orientering om/gennemgang af udvalgte vejledninger og hjælpemidler, eksempelvis: Danske Arkitektvirksomheder: Kvalitetshåndbog 2010 o 1. Overordnet beskrivelse o 2. Generelle procedurer o 3. Instruktioner o Kvalitetsplan Foreningen af Rådgivende Ingeniører bips Statens Byggeforskningsinstitut (SBI). 5. Kvalitetsstyring i praksis Hvad indebærer kvalitetsstyring? Hvordan kommer man i gang? Krav til virksomhedens kvalitetsstyringssystem Kvalitetshåndbogens struktur og indhold Kvalitetshåndbog/kvalitetsplan Kontrol og granskning Hvordan styres & dokumenteres: Organisationen Møder Dokumenthåndtering Projekteringsgrundlag Grænsesnit Risiko (usikkerhed) Kontrol Granskning Erfaringsopsamling og konstant forbedring. Nyttige hjemmesider. 6. Opgaver 12. dag dag Evaluering Risikoanalyse og successiv kalkulation Risikoanalyse og vurdering af usikkerheder Successiv kalkulation teori og eksempler/opgaver Successiv kalkulation beregninger i Excel Successiv kalkulation og introduktion til Totaløkonomi Opsamling på Successiv kalkulation Totaløkonomi teori og eksempler/opgaver Ken L. Bechmann Professor, Ph.d. Institut for Finansiering, CBS Ken L. Bechmann Professor, Ph.d. Institut for Finansiering, CBS

10 14. dag dag Kl Totaløkonomi og følsomhedsanalyser beregninger i Excel Totaløkonomi Kalkuleopbygning og Excel som hjælpeværktøj Eksempler på konkrete anvendelser af Totaløkonomi Forsikringstyper i byggeriet Bygherrens risici o AB92/ABT93 forpligtelser o Yderligere risici og behov Ken L. Bechmann Professor, Ph.d. Institut for Finansiering, CBS Jan Linde Forsikringsmægler, partner Willis I/S Ansvarsforsikring for rådgivere o ABR89, ansvar og forsikring o Løbende ansvarsforsikring o Projektansvarsforsikring (objektansvarsforsikring) o Tryg s aftale med FRI og Danske Ark o Hvad dækkes/dækkes ikke Kaskoforsikring for byggeriet o Entrepriseforsikring (all-risk forsikring) o Relevante risici/dækninger o Hvad dækkes/dækkes ikke o Særlig udvidelsesmulighed o Mulig afvigelse til AB/ABT vedr. forsikring o Aftaleblanket, varmt arbejde o Beregning af forsikringssum o Moms Kombinerede projektansvars- og entrepriseforsikringer o Muligheden herfor o Fordele herved Byggeskadeforsikring o Forsikringspligt, men for hvilke type byggerier o Fakta om byggeskadeforsikringen o Forsikringsselskabets ret til at stille krav til byggeriet o Hvad dækkes/dækkes ikke o Anmeldelse af skade o Egenbetaling/selvrisiko o 1- og 5-års eftersyn Kl dag Budgettering Intro Øvelse nr. 1 Begreb afklaring Budget vs. regnskab Øvelse nr. 2 Hvordan overholdes et budget Fremlæggelse af budgetter Eksempler på budgetter Øvelse nr. 3 Risikoanalyse / Risk management Gennemgang af risk management Hvad siger standarderne om risikoanalyser Risikobegreber Rasmus Storgaard Direktør og bygherrerådgiver BYR GRUPPEN A/S Rasmus Storgaard Direktør og bygherrerådgiver BYR GRUPPEN A/S

11 17. dag JULEFERIE 18. dag Lær at udarbejde en risikoanalyse på et byggeprojekt Gennemgang af risk management-værktøjer Workshop om risk management Jura ABR 89 m.m. Gennemgang af ABR 89 almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand, herunder: Rådgivers fuldmagt og legitimation Budgetansvar Rådgiveraftaler Rådgiverhonorar Immaterielle rettigheder Ansvar og Udskydelse og standsning af rådgiveropgaver. En overordnet gennemgang af de tilsvarende regler i FIDIC. Arbejdsmiljø 1. Hvad er arbejdsmiljø Introduktion til begrebet arbejdsmiljø: Arbejdsmiljøfaktorer. Arbejdsmiljø før og nu. Arbejdsmiljøbegrebet. Forebyggelse. (Ulykkes)status inden for dansk byggeri. Vanskeligheder ved arbejdsmiljøet i bygge- og anlægsbranchen. Byggeprocessen & arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøapparatet & aktører i arbejdsmiljøarbejdet. 2. Love & bekendtgørelser Orientering om og gennemgang af udvalgte love og bekendtgørelser. Hvad er en lov, en bekendtgørelse, et cirkulære m.v. Lov og aftaler om arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøloven. Bekendtgørelser om sikkerhed & sundhed gældende for: Bygherren Rådgiverne. Virksomhederne. Arbejdsstederne. Arbejdets udførelse. Stoffer og materialer. 3. Vejledninger m.v. Orientering om og gennemgang af udvalgte vejledninger m.v. fra bl.a.: Arbejdstilsynet Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Danske Arkitektvirksomheder Foreningen af Rådgivende Ingeniører bips. 4. Arbejdsmiljø i praksis Hvad er konsekvenserne af arbejdsmiljølovgivningen for byggeriets aktører og hvem gør hvad. Steen Hellmann Partner, advokat (L) Viltoft Mogens Bruun Jepsen Arkitekt MAA / Byggeøkonom MDB

12 19. dag dag dag dag Hvem gør hvad? Opsummering: Bygherre Plan for sikkerhed & sundhed (PSS) Rådgiver/projekterende Virksomhederne Sikkerhedsorganisationen Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdsmiljøcertificering Screening Byggeriets sikkerhedsmålinger (BS-målinger). Ansvar & straf. Nyttige hjemmesider. Jura AB 92/ABT 93 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer (AB92) og almindelige betingelser for totalentreprise (ABT 93), herunder: Krav til udbudsmateriale Sikkerhedsstillelse Forrentning Risikoen for hændelige skader Ændringer i arbejdet Betaling Aflevering Ansvar mangler, forsinkelse. Byggeriets organisation og kontraktformer. Jura fortsat Informations- og kommunikationsteknologi i byggeriet, herunder BIM og IKT 1. Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD...? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2. Værdiskabelse: Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse med IKT [relation til dag 2, 10] 3. IKT-kontakter, juridiske forhold [relation til dag 5, 6, 8, 9, 17, 19, 20] 4. Simuleringer, dataudtræk, konsistenskontrol, kvalitetssikring, tegningsproduktion og visualiseringer samt økonomi [relation til dag 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 18] 5. BIM på byggepladsen, tilgængelighed til de aktuelle informationer for alle [relation til dag 18] 6. BIM i drift og vedligehold, fra vugge til grav [relation til dag 22, 23, 24, 25] 7. Opsummering: Hvor er BIM nu og hvor er BIM på vej hen? Fra udførelse til drift 1. Hvad ved vi? Peter Fauerholdt Thommesen Partner, advokat (L) Viltoft Hans Lykke Hansen Partner, advokat (H) Viltoft Markus Lampe Arkitekt maa, Dipl.Ing., Ekstern lektor, DTU Lampus.info Mogens Bruun Jepsen Arkitekt MAA / Byggeøkonom MDB

13 2. Rådgivningsydelser i udførelsesfasen Danske Ark/FRI s ydelsesbeskrivelse Byggeri og anlæg. Projektopfølgning Byggeledelse Fagtilsyn Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen 3. Love og bekendtgørelser Bygningsreglement 2010 Arbejdsmiljøloven. Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. 4. Vejledninger m.v. Arbejdstilsynet. Branchearbejdsmiljørådene. 5. Byggepladsens drift og indretning Det administrative grundlag: Byggesagsbeskrivelse Arbejdsbeskrivelse Plan for sikkerhed & sundhed Særlige risici Byggepladsplanen Beredskabsplanen. 6. Byggeledelse i praksis Byggepladsens organisation: Organisationsdiagram Hvad laver byggelederen Hvad laver fagtilsynet. Styring af byggepladsen & produktionen: Administration Møder: Bygherremøde Byggemøde Sikkerhedsmøde Entreprenørmøde Projektgennemgangsmøde Tid: Byggetidsplanen Arbejdsplanen Trimmet byggeri Økonomi: Byggeregnskab Mer- og mindreydelser KS: Tilsynsplaner Tilsynsnotat Tilsynsjournal Tekniske forespørgsler 1. gangs produktioner Referencearbejder Aflevering & eftersyn: Afleveringsforretning 1-års eftersyn 5-års eftersyn.

14 7. Opgaver Individuel opgave Gruppeopgave VINTERFERIE 23. dag dag Facilities Management (FM), Drift og Vedligehold (DV) Facilities Management Hvornår og hvorfor opstår FM FM er et ledelsesbegreb Kendetegn ved FM-ydelser og -organisationer FM som strategisk værktøj i virksomheden Status på FM i dag FM-markedet, virksomheders brug af FM, FM-leverandører og deres produkter. Strategisk ejendomsdrift Ejendomsporteføljestrategier som grundlag for DV-strategier Organisering af ejendomsdrift, bestiller-/udførermodellen Indkøbsstrategi, kontrakt og samarbejdsformer Drift- og vedligeholdelsesprocessen, fra identificering af behov til evaluering FM i anlægsfasen og i overgangen fra anlæg til drift commissioning. Eksempler på FM værktøjer: Benchmarking Space management It-systemer Alle emner vil blive eksemplificeret gennem cases, og der vil være lagt op til dialog med aktivering af deltagernes egne erfaringer i relation til emnerne. Bæredygtighed / Livscyklus /Totaløkonomi Internationale tendenser det store billede Klimaforandringer Energi og ressourcer One planet living; Cradle to Cradle Betydningen af lovgivning og certificering på vej. Hvad karakteriserer bæredygtigt byggeri? Energiklasser, mærkninger, passiv hus etc. Målsætninger krav dokumentation Hvad er vigtigt hvornår i hele projektprocessen? De bedste eksempler fra ind-/udland. Hvad er værdien af bæredygtigt byggeri? Kapitalisering af godt indeklima Produktivitet sygefravær medarbejderomsætning Typiske (men forkerte) nøgletal og prioriteringer Samfundsmæssig værdi. Livscyklus og totaløkonomi Interessenter og modstridende interesser Hvordan samler vi det hele i én model? Det evige ejer-/lejerdilemma Lovgivning og frivillige aftaler. CASE/gruppearbejde Byggeprogrammet som nøgledokument Flemming Wulff Hansen Driftschef DATEA A/S Henrik Sørensen Direktør, emba, civilingeniør henrik innovation ApS

15 25. dag dag Kl dag Kl Bæredygtighed i praksis proces og værktøjer Samarbejdsformens betydning Organisering af projektarbejdet Hvordan håndteres de tværfaglige problemstillinger? Særlige dokumentationsbehov og -muligheder Integreret Energi Design som samarbejdsform Hvad adskiller IED fra den traditionelle samarbejdsform? Samarbejdsøvelse med IED-fokus. Introduktion til DGNB Fordele / Ulemper / Faldgruber Hvordan kan DGNB støtte designprocessen Synliggørelse af værdien af DGNB Relation til andre certificeringer. Særlige teknologiområder, som har betydning funktionsmæssigt og økonomisk Dagslys Brand Termisk indeklima Regulering og brugerindflydelse Ventilation (naturlig/mekanisk) Køling Vedvarende Energiteknologier Bygninger med særlige krav. Perspektivering Hvad kan vi forvente kommer i fokus i de kommende år? Soft landing & commissioning Relation til alle øvrige byggeøkonomdiscipliner Hvad gør vores kolleger i udlandet Teknologier på vej Lovgivning og reguleringer på vej Megatrends i samfundsudviklingen som også vil påvirke byggeriet. CASE/gruppearbejde Opstilling af roadmap Afsluttende prøve Evaluering og diplom Efter kl. 18: afslutning med middag i byen Henrik Sørensen Direktør, emba, civilingeniør henrik innovation ApS

Byggeøkonomuddannelsen København 2011 2012

Byggeøkonomuddannelsen København 2011 2012 Byggeøkonomuddannelsen København 2011 2012 Program 25. august 2011 30. marts 2012 Arkitekternes Hus Strandgade 27 A 1401 København Kurset udbydes af Danske Byggeøkonomer i samarbejde med Akademisk Arkitektforening

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Byggeri og Planlægning 2012

Byggeri og Planlægning 2012 Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

KURSUSPROGRAM 2010-2011

KURSUSPROGRAM 2010-2011 KURSUSPROGRAM 2010-2011 Juni 2010 Udgiver: Dansk Byggeri Postboks 2125 1015 København K Tlf.: 72 16 00 00 Fax: 72 16 00 10 Layout: MONTAGEbureauet ApS Foto: Hanne Gabel Christensen, Ricky John Molloy,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Titel: Undertitel: Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER 1. halvår 2010 Kurser og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER Deltag i vores konkurrence! Vær med i lodtrækningen om et gavekort til Apollorejser til en værdi af kr. 3.500*

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

Optimering af byggeprocesser

Optimering af byggeprocesser Optimering af byggeprocesser Teknologisk Institut TAASTRUP 22.- 23. januar 2008 opfølgningskursus om entrepriseret den 24. januar 2008 Få indblik i de vægtigste tendenser for fremtidens byggeri Sådan arbejder

Læs mere

Byggestyringsregler 2011

Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler - 2011 2 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund... 2 3. Formål... 2 4. Anvendelsesområde... 3 5. Kompetence og opgavefordeling... 3 6. Administrative regler og

Læs mere

Indikatorer på det fejlfrie byggeri

Indikatorer på det fejlfrie byggeri Indikatorer på det fejlfrie byggeri En kvantitativ undersøgelse af evaluerede byggesager Report 4.2012 DTU Management Engineering Kirsten Jørgensen Marts 2012 Indikatorer for det fejlfrie byggeri En kvantitativ

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

Universitetssygehus Køge

Universitetssygehus Køge Universitetssygehus Køge Styringsmanual Version 2, revideret 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Formål... 4 Baggrunden for Styringsmanualen... 4 1. Projektbeskrivelse... 5 1.1. Vision... 5 1.2. Plangrundlag...

Læs mere

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del II eksempler december 2010

Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del II eksempler december 2010 Kvalitet som tildelings- kriterium Del II eksempler december 2010 Kvalitet som Tildelingskriterium Denne vejledningen er udarbejdet og udgivet af brancheinitiativet Værdiskabende Byggeproces med støtte

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk

CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk BYGGERIETS LEDELSESCENTER FRA PRAKTISK D&V TIL DIGITAL FM - BLIV CAFM LEDER Denne professionelle uddannelse

Læs mere

ØG-DDB Teknisk Rapport

ØG-DDB Teknisk Rapport Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet ØG-DDB Teknisk Rapport Afrapportering af projektet: Måling af økonomiske

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere