AFDÆKNING AF LOKALISE- RINGSPRÆFERENCER FOR DANSKE VIRKSOMHEDER DELRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFDÆKNING AF LOKALISE- RINGSPRÆFERENCER FOR DANSKE VIRKSOMHEDER DELRAPPORT"

Transkript

1 Til By- og Landskabsstyrelsen Dokumenttype Delrapport Dato Juni 2010 AFDÆKNING AF LOKALISE- RINGSPRÆFERENCER FOR DANSKE VIRKSOMHEDER DELRAPPORT

2 AFDÆKNING AF LOKALISERINGSPRÆFERENCER FOR DANSKE VIRKSOMHEDER DELRAPPORT Revision 6 Dato Juni 2010 Udarbejdet af Peder Tornelund Hansen og Claus Andersen Beskrivelse Afrapportering af viksomhedssurvey Ref. CAN Rambøll Nørregade 7A DK-1165 København K T F

3 DELRAPPORT INDHOLD 1. Indledning 1 2. Sammenfatning 2 3. Datagrundlag, Survey-udvælgelse og repræsentativitet Afgrænsning af samlede population Stikprøveudvælgelse Svarprocent og stikprøvens repræsentativitet 5 4. Generelle lokaliseringspræferencer Det generelle lokaliseringsbehov (landsplan) Virksomhedernes lokaliseringspræferencer inden for "by/region" Virksomhedernes præferencer inden for "område" Virksomhedernes præferencer inden for "bygningen og grunden" Betydning af de enkelte skalaniveauer i beslutningsfasen Sammenhæng mellem lokaliseringsbehov og geografi Geografiske forskelle på regionalt niveau Geografiske forskelle på byregionalt niveau Sammenhæng mellem lokaliserings behov og erhvervsstruktur Funktionsklasse Fokusvirksomheder Transport og godsforhold Miljø 28 OVERSIGT OVER FIGURER Figur 4.1: Afvigelser fra landsplan for lokaliseringsfaktorer vedrørende området for Hovedstaden Figur 4.2: Afvigelser fra landsplan for lokaliseringsfaktorer vedrørende byen/regionen for Nordjylland Figur 4.3: Afvigelser fra landsplan for lokaliseringsfaktorer vedrørende bygning og grund for Region Syddanmark Figur 4.4: Afvigelser fra landsplan for lokaliseringsfaktorer vedrørende bygning og grund for Århus, Odense og Aalborg Figur 4.5: Afvigelser fra landsplan for lokaliseringsfaktorer vedrørende området for engroshandel Figur 4.6: Afvigelser fra landsplan for lokaliseringsfaktorer vedrørende byen/regionen for kontor Figur 4.7: Afvigelser fra landsplan for lokaliseringsfaktorer vedrørende området (transporttunge virksomheder) Figur 4.8: Afvigelser fra landsplan for lokaliseringsfaktorer vedrørende byen/regionen (andre miljøbelastende virksomheder) Figur 4.9: Afvigelser fra landsplan for lokaliseringsfaktorer vedrørende området (byintegrerbare virksomheder)... 24

4 DELRAPPORT BILAG Bilag 1: Stikprøvens repræsentativitet på en række nøgle karakteristika Bilag 2: Geografiske afvigelser fra landsgennemsnittet Bilag 3: Afvigelser fra landsgennemsnittet for de enkelte virksomhedstyper Bilag 4: Lokaliseringspræferencer fordelt på regionerne, byregionerne, funktionsklasser og fokusvirksomheder

5 DELRAPPORT 1 1. INDLEDNING Dette notat afrapporterer resultaterne fra virksomhedssurveyen i anden fase af projektet Serviceeftersyn af erhvervsområder og virksomhedslokalisering. Det primære formål med virksomhedssurveyen er at afdække virksomhedernes lokaliseringspræferencer og dermed efterspørgslen efter erhvervsarealer, således at det er muligt at sammenholde den samlede efterspørgsel med udbuddet. På den baggrund kan det vurderes, hvorvidt dette marked er i balance i dag og fremover, eller om der er behov for justeringer af planlægningen af erhvervsområder. Virksomhedernes lokaliseringsbehov bestemmes af deres præferencer for faktorer, der indgår i lokaliseringsbeslutningen. I det følgende tales derfor om virksomhedernes lokaliseringspræferencer. Eksempler på faktorer i lokaliseringsbeslutningen findes nedenfor: Adgang til motorvej Adgang til kollektiv trafik Adgang til højtuddannet arbejdskraft Netværk og relationer til lokalsamfundet Nærhed til underleverandører, kunder og/eller samarbejdspartnere. Data til fastlæggelse af virksomhedernes præferencer og en rangordning af disse er tilvejebragt gennem en survey blandt et repræsentativt udsnit af danske virksomheder. De identificerede lokaliseringspræferencer opregnes til landsplan gennem en stratificering på brancher og virksomhedsstørrelse målt på antal ansatte. Læsevejledning Rapporten er struktureret i følgende afsnit: Kapitel 2 indeholder en kort sammenfatning af de vigtigste resultater fra virksomhedssurveyen. Kapitel 3 præsenterer datagrundlag og afgræsninger af populationen samt metode til udvælgelse af stikprøven. Kapitlet rundes af med en beskrivelse af stikprøvens repræsentativitet. Kapitel 4 indeholder resultaterne fra surveyen, hvor det primære fokus er de generelle lokaliseringspræferencer (landsplan). Kapitel 5 går i dybden med geografiske samt virksomhedsspecifikke forskelle i lokaliseringspræferencerne. Kapital 6 indeholder resultaterne for transport og gods samt miljøspørgsmålene på et generelt niveau.

6 DELRAPPORT 2 2. SAMMENFATNING Nedenfor gives en kort sammenfatning af resultaterne fra virksomhedssurveyen i anden fase af projektet Serviceeftersyn af erhvervsområder og virksomhedslokalisering. Resultaterne er baseret på besvarelser fra et repræsentativt udsnit af i alt virksomheder, ekskl. virksomheder med mindre end fem årsværk samt virksomheder inden for land- og skovbrug samt fiskeri, råstofudvinding, offentligsektor og detailhandel (behandles i anden sammenhæng). Resultaterne er opregnet til landsplan med udgangspunkt i stikprøvens andel af population på en række væsentlige faktorer. Kortlægning af de generelle lokaliseringspræferencer (landsplan). Undersøgelsen viser, at en anselig del af virksomhederne har planer om at flytte eller udvide. På landsplan viser det sig, at 12 procent af virksomhederne (ca ) har planer om at flytte inden for den nærmeste årrække. Samtidig har 24 procent af virksomhederne (ca ) planer om at udvide deres bygning eller grund. Hvis det viser sig, at den planlagte udvidelse ikke kan foretages på nuværende lokalitet, vil det reelle flyttebehov være større end de virksomheder. I surveyen er virksomhedernes lokaliseringspræferencer grupperet under tre skalaniveauer; Byen/regionen, Området samt Bygning og grund. De lokaliseringsfaktorer knyttet til skalaniveauet Byen/regionen, som virksomhederne oftest vurderer betydende for lokaliseringsbeslutningen, er netværk og relationer til lokalsamfundet, hvor virksomheden hidtil har ligget, nærhed til underleverandører, kunder/og eller samarbejdspartnere samt adgang til faglært arbejdskraft Infrastrukturelle faktorer vurderes som de mest betydende lokaliseringsfaktorer vedrørende lokaliseringskrav for skalaniveauet Området. Her ligger adgang til motorvej, adgang til kollektiv trafik og adgang for lastvogn i toppen af listen over mest betydende lokaliseringsfaktorer. Når der spørges indtil, hvilke lokaliseringsfaktorer der er betydende for skalaniveauet Bygning og grund, er det entydigt lejeudgift/prisniveau, der ligger øverst på listen. Hele 82 procent af virksomhederne vurderer, at lejeudgift/prisniveau i nogen eller i høj grad spiller ind i deres lokaliseringsbeslutning. Derudover er parkeringskapacitet og fleksibilitet af bygningens lokaler vigtige lokaliseringspræferencer. Lokaliseringsbehov og geografi (region og byregion) Lokaliseringspræferencerne for alle virksomhederne (landsplan) dækker over geografiske forskelle. Disse afdækkes på regionalt niveau samt byregionalt niveau. Et generelt resultat er, at lejeudgift/prisniveau på bygningen samt parkeringskapacitet er betydende lokaliseringsfaktorer, uanset hvilken region eller byregion der betragtes. På regionalt niveau observeres der interessante mønstre. Region Hovedstaden er den eneste region, hvor lokaliseringsfaktoren adgang til kollektivtrafik optræder på top 5-listen over mest betydende lokaliseringsfaktorer. Desuden vurderes tilknytningen til lokalsamfundet som en betydende lokaliseringsfaktor for alle regioner på nær hovedstaden. Dette viser dels, at virksomhederne i Region Hovedstaden ikke har den samme afhængighed og forhold til lokalsamfundet som virksomhederne i de resterende regioner, og dels at de regionale særegenskaber, som Region Hovedstaden har i form af højt betjeningsniveau af kollektiv trafik og København som storby, er vigtige årsager til, at virksomheder placerer sig i Region Hovedstaden. På byregionalt niveau observeres der ligeledes interessante geografiske forskelle. Århus, Odense og Aalborg klassificeres i samme byregion, og her er det interessant, at nærhed til videregående uddannelse samt forsknings- og udviklingsmiljøet vurderes betydende for lokaliseringsbeslutningen oftere end i resten af landet, mens det ikke er tilfældet i hovedstadsområdet. I byregionen Trekantsområdet er det lokaliseringsfaktorerne vedrørende tilgængelighed for gods og personer, der vurderes vigtige i lokaliseringsbeslutningen. Idet afvigelsen fra landsgennemsnittet viser, at

7 DELRAPPORT 3 lokaliseringsfaktorerne adgang for motorvej, adgang for lastvogn, adgang til havn samt adgang til kombiterminal oftere vurderes betydende. Et andet interessant resultat findes i byregionen yderområdet, hvor lokaliseringsfaktoren tilknytning til lokalsamfundet topper listen over mest betydende lokaliseringsfaktorer, hvilket afspejler, at virksomhederne i yderområderne i langt højere grad er afhængig af nærmiljøet omkring dem (og omvendt). Lokaliseringsbehov og virksomhedstype De geografiske forskelle i lokaliseringspræferencer afspejler i nogen grad geografiske forskelle i erhvervsstrukturen. Der er derfor undersøgt, hvilke lokaliseringsfaktorer der har betydning på tværs af erhvervsstrukturen. Erhvervsstrukturen undersøges i to niveauer; en funktionsklasse samt en klassificering af fokusvirksomheder. Traditionelt set udgør godstransport med lastvogn til og fra virksomheder med funktionsklasserne engroshandel, fremstilling samt transport en væsentlig del af virksomhedernes aktiviteter. Dette afspejles i deres top 5-lister over mest betydende lokaliseringsfaktorer, idet listerne indeholder faktoren adgang for lastvogn. For virksomheder med funktionsklassen kontor indeholder top 5-listen lokaliseringsfaktorerne adgang til kollektiv trafik, adgang til arbejdskraft med høj uddannelse samt æstetik og arkitektur. Betragtes afvigelserne fra landsgennemsnittet ses det, at virksomhederne klassificeret som kontor hyppigere betragter nærhed til storby, nærhed til forsknings- og udviklingsmiljøer samt fællesserviceordninger som betydende lokaliseringsfaktorer i lokaliseringsbeslutningen. For de fokusvirksomheder, der klassificeres som transporttunge, er det ikke overraskende tilgængelighedsfaktorerne samt lagerkapacitet, der klassificeres som værende betydende lokaliseringsfaktorer. Dette ses ved, at faktorerne optræder på top 5-listen samt at alle tilgængelighedsfaktorerne ligger over landsgennemsnittet. På top 5-listen for de fokusvirksomheder, der klassificeres som andre miljøbelastende findes ligeledes lokaliseringsfaktorerne parkeringskapacitet og adgang for lastvogn. Betragtes afvigelserne fra landsgennemsnittet, observeres det, at de miljøbelastende virksomheder oftere klassificerer bl.a. lokaliseringsfaktorerne adgang til faglært arbejdskraft, adgang til billig arbejdskraft, kommunens skatteforhold, kommunens udviklingsplan samt kommunens serviceniveau for værende betydende i lokaliseringsbeslutningen. Transport og miljø I forhold til medarbejdernes valg af transportform til og fra arbejdet svarer langt størstedelen af virksomhederne, at deres medarbejdere benytter bil til og fra arbejde, hvilket kan forklarer, at lokaliseringsfaktoren parkeringskapaciteten vurderes betydende for lokaliseringsbeslutningen, uanset hvor i landet virksomheden er placeret. Ligeledes vil størstedelen (ca. 70 procent) af virksomhedernes kunder typisk anvende bil, når de besøger virksomhedens adresse. Ca. 57 procent af virksomhederne vurderer, at det er muligt at lokalisere virksomheden i en bymæssig sammenhæng med blandede byfunktioner uden begrænset biltilgængelighed. Hvis der til gengæld er begrænset biltilgængelighed i en bymæssig sammenhæng med blandede byfunktioner, falder dette tal til ca. 33 procent. Biltilgængeligheden ser derfor ud til at være en hel central faktor for ca. 25 procent af virksomhederne, hvor virksomhederne mener, det er muligt at lokalisere den respektive virksomhed. Langt størstedelen af virksomhederne svarer, både at de ikke oplever, at miljøkonflikter udgør et stigende problem, og at miljøhensyn til naboer ikke er en hæmmende faktor for virksomhedens udvikling.

8 DELRAPPORT 4 3. DATAGRUNDLAG, SURVEY-UDVÆLGELSE OG REPRÆ- SENTATIVITET Datagrundlaget for undersøgelsen er virksomhedsoplysningerne fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR-register). CVR-registeret er statens stamregister, der omfatter alle virksomheder i Danmark, der har pligt til at lade sig registrere, samt foreninger, der frivilligt har valgt at lade sig registrere. CVR er en samling af oplysninger vedrørende regnskab, branchetilknytning, kontaktoplysninger m.m. Der er i alt registrerede virksomheder, men størstedelen er ikke reelt aktive virksomheder, men derimod hobbyvirksomheder. Inden stikprøven kan fastlægges, skal der "renses" ud i antallet af virksomheder. Dvs. ikke-reelt aktive virksomheder samt enkelte brancher fjernes. 3.1 Afgrænsning af samlede population Fokus er på den fysiske planlægning og byintegrerbarhed. Virksomheder med begrænset aktivitet samt brancher, hvor byintegrerbarhed ikke er en mulighed (f.eks. landbrug og fiskeri), klassificeres derfor ikke. Det samme gør sig gældende for brancher, der behandles i anden sammenhæng (f.eks. dele af detailhandlen). Denne indledende afgrænsning gennemføres på CVR-data. Indledningsvis er alle registrerede virksomheder med mindre end fem årsværk fjernet. Denne del udgør hele 90 procent ( , jf. Tabel 3.1). Der er desuden renset for virksomheder, hvis primære aktivitet ligger inden for land- og skovbrug samt fiskeri, råstofudvinding, offentligsektor og detailhandel (behandles i anden sammenhæng). Dette giver en samlet grundpopulation på virksomheder. Tabel 3.1: Oversigt over sorteringskriterier Samlede antal produktionsenheder Antal Sorteringskriterium Alle produktionsenheder udtrukket fra CVRregisteret - Antal årsværk <= Årsværk < 5 er fjernet - Land- og skovbrug samt fiskeri 1144 Standardgruppe 1 (grp10) er fjernet - Råstofudvinding 82 Standardgruppe B (grp 36) er fjernet - Offentlig sektor Virksomhedsform er fjernet (230, 245, 250) - Detailhandel Detailhandel defineres ud fra DB07 og fjernes - Uoplyst aktivitet 76 Standardgruppe 0 (grp 0) er fjernet Grundpopulation Bemærkning: Virksomhedsform 230, 245 og 250 er hhv. statslig administrativ enhed, region og primærkommune. Virksomheder, der skal indgå i virksomhedssurveyen udvælges ud fra denne grundpopulation. 3.2 Stikprøveudvælgelse Vi forventer, at virksomhedernes størrelse og aktivitet påvirker virksomhedernes lokaliseringsbehov. Tunge industrivirksomheder er i mindre omfang integrerbare i byen, mens mindre vidensbaserede virksomheder nemt kan integreres i byen. Det er derfor vigtigt, at stikprøven udtrækkes således, at andelen af virksomheder fordelt på aktivitet og størrelse ligner populationen. Dette gøres ved at stratificere stikprøven. Den stratificerede udvælgelse mindsker usikkerheden på de egenskaber, der stratificeres efter. Stikprøven er stratificeret på antal ansatte (seks kategorier) og branchetilknytning (otte kategorier). Dette giver i alt 48 stratum, men af hensyn til minimumskrav til antallet af virksomheder i hver stratum (minimumskrav er fem) lægges enkelte tyndt besatte stratum sammen. En tilfældig udvælgelse inden for hvert stratum sikrer, at stikprøven er repræsentativ på en række nøglevariable ud over stratumvariablerne (region, funktionsklasse m.m.).

9 DELRAPPORT Svarprocent og stikprøvens repræsentativitet Der er i forhold til den oprindelige stikprøve, som blev udtrukket til spørgeskemaundersøgelsen, et frafald på 21 virksomheder pga. konkurs og 87 virksomheder pga. forkert mailadresse. Dermed er den korrigerede stikprøve på virksomheder. Ud af de virksomheder er der på nuværende tidspunkt 452 besvarede spørgeskemaer, hvilket giver en korrigeret svarprocent på 32,6 procent (jf. Tabel 3.2). Tabel 3.2: Grundpopulation Antal virksomheder Samlet stikprøve Ingen mail 93 - Frafald 30 Korrigeret stikprøve Besvarede 452 Korrigeret svarprocent 32,6 (procent) Kilde: Egne beregninger Som forventet er der gennemgående god overensstemmelse mellem populationen og stikprøven i fordelingen af virksomheder på stratavariablerne antal ansatte og branchetilknytning (jf. Tabel 3.3 og Tabel 3.4). Mere interessant er det at sammenligne fordelingen af virksomhederne, der har gennemført besvarelser med populationen, idet besvarelserne danner grundlag for de endelige konklusioner om virksomhedernes lokaliseringspræferencer. Igen findes der god overensstemmelse mellem populationen og virksomheder, der har besvaret spørgeskemaet, hvilket implicerer, at besvarelserne er repræsentative på stratavariablerne og kan benyttes direkte til opregning til landsplan. Tabel 3.3: Branchefordeling Samlede antal virksomheder Virksomheder fra stikprøven Deltagende virksomheder procent Bygge og anlæg 14,3 14,3 12,4 Ejendomshandel og udlejning 2,2 2,2 1,4 Erhvervsservice 10,8 10,9 10,0 Finansiering og forsikring 4,8 4,7 2,9 Handel og transport m.v. 32,2 32,4 33,3 Industri 14,9 15,0 16,6 Information og kommunikation 4,1 4,0 2,6 Kultur, fritid og anden service 5,2 5,2 6,7 Offentlig administration, undervisning og sundhed 11,4 11,3 14,3 Total Kilde: Survey og virksomhedsdatabasen

10 DELRAPPORT 6 Tabel 3.4: Antal ansatte i virksomhederne Samlede antal virksomheder Virksomheder fra stikprøven Virksomheder der har besvaret spørgeskemaet procent ansatte 45,2 45,5 42, ansatte 27,4 27,5 29, ansatte 17,7 17,5 17, ansatte 5,8 5,8 6,2 100 eller derover 3,8 3,6 4,4 Total Kilde: Survey, virksomhedsdatabase For at imødekomme virksomhedsspecifikke og specielle geografiske forhold, der har indflydelse på planlægningen af erhvervsområder, undersøges virksomhedernes lokaliseringspræferencer opdelt på to geografiske niveauer (region, byregion) samt to opdelinger af virksomhederne (funktionsklasse og fokusvirksomheder). Den tilfældige udvælgelse inden for de 48 stratums sikrer en repræsentativ stikprøve for de geografiske opdelinger samt virksomhedstyper (jf. bilag 1), hvilket medfører, at besvarelserne giver et samlet billede af alle virksomheders lokaliseringspræferencer. Det skal nævnes, at hovedstadsområdet er underrepræsenteret i besvarelsen, men i et mindre omfang, der ikke vurderes at have nogen effekt på resultaterne.

11 DELRAPPORT 7 4. GENERELLE LOKALISERINGSPRÆFERENCER Kortlægningen af virksomhedernes lokaliseringspræferencer foretages på flere niveauer. Først afdækkes det generelle behov på landsplan. Herefter følger en mere detaljeret afdækning, hvor fokus er på geografiske samt virksomhedsspecifikke forskelle. Præferencerne afdækkes dels gennem virksomhedernes funktionskrav til bygninger og erhvervsområder, dels gennem funktionskrav/præferencer, der vedrører byen/regionen. Dette afspejler de typiske faser i et lokaliseringsvalg (de tre skalaniveauer), hvor det først besluttes, hvor i landet virksomheden ønsker at lokalisere sig. Derefter tages beslutningen om den præcise lokalitet (området, grund samt bygning). Det skal bemærkes, at ikke alle virksomheder kommer igennem alle tre faser, idet nogle kan være givet på forhånd. Virksomhederne er blevet bedt om at svare på, i hvor høj grad de enkelte lokaliseringsfaktorer har betydning i forhold til virksomhedens ønsker til lokalisering. Virksomhederne har haft svarmulighederne "i høj grad", "i nogen grad", "i mindre grad" og "slet ikke". For at lette fortolkningen og formidlingen af virksomhedernes lokaliseringsbehov i de næste afsnit, klassificeres en lokaliseringsfaktor som værende betydende (eller vigtig) for lokaliseringsbeslutningen, hvis virksomheden enten har svaret "i høj grad" eller "i nogen grad". Hvis virksomheden har svaret "i mindre grad" eller "slet ikke", klassificeres lokaliseringsfaktoren for værende ikke-betydende for lokaliseringsbeslutningen. 4.1 Det generelle lokaliseringsbehov (landsplan) For at give et overordnet billede af aktualiteten af lokaliseringsbehovene er virksomheder blevet bedt om at redegøre for deres fremtidige flytnings- og udvidelsesplaner. Størstedelen af virksomhederne udtrykker, at de ikke har nuværende planer om at flytte (dvs. 88 procent), mens ca. 77 procent svarer, at de ikke har nuværende planer om udvidelse af deres bygning eller grund (jf. Tabel 4.1). Tabel 4.1: Virksomhedernes planer for flytning og udvidelse Tidshorisont Planer om flytning Planer om udvidelse procent Inden for 1 år 3 7 Mellem 1 og 2 år 3 10 Mere end 2 år 6 7 Ingen nuværende planer Total Kilde: Survey I alt har 12 procent af virksomhederne planer om at flytte, mens ca. 24 procent har planer om at udvide bygningen eller grunden. 12 procent af virksomhederne med aktuelle flytteplaner er en anseelig størrelse, men bemærk, at dette tal meget vel kan være større. I tilfælde af at den planlagte udvidelse ikke kan gennemføres på nuværende lokalitet, er det reelle antal virksomheder med planer om at flytte højere 12 procent Virksomhedernes lokaliseringspræferencer inden for "by/region" Den første fase i virksomhedens lokaliseringsvalg er, hvilken by/region de ønsker at drive forretning i. Dette er for nogen en mere "mekanisk" proces, hvor lokaliseringen udelukkende er bestemt af ejerens tilhørsforhold til byen/regionen, mens andre virksomheder er mere bevidste om valget, hvor f.eks. adgang til den relevante arbejdskraft, kommunens serviceniveau indarbejdes i virksomhedens lokaliseringsvalg. Virksomhederne er blevet bedt om at svare på, hvilke faktorer der vurderes som betydende ved byen/regionen, når virksomhederne skal beslutte, hvor de vil lokalisere sig.

12 DELRAPPORT 8 Det generelle billede viser, at netværk og relationer til lokalsamfundet, hvor virksomheden hidtil har været placeret, har mest indflydelse på en lokaliseringsbeslutning. Omkring 59 procent svarer, at denne faktor er betydende for lokaliseringsbeslutningen (jf. Tabel 4.2). Tabel 4.2: Lokaliseringsfaktorer vedrørende byen/regionen Byen/regionen I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Total procent Netværk og relationer til lokalsamfundet, hvor 33,9 24,9 20,7 20,4 100 virksomheden hidtil har ligget Nærhed til underleverandører, kunder og/eller 26,7 26,4 24,0 22,8 100 samarbejdspartnere Adgang til faglært arbejdskraft 18,9 29,4 22,5 29,1 100 Kommunens udviklingsplaner og image 13,2 32,7 21,0 33,0 100 Kommunens serviceniveau (erhvervsservice, 15,6 30,0 23,4 30,9 100 byggetilladelser, miljøtilsyn m.v.) Nærhed til storby (København, Århus, Odense 16,5 20,7 18,3 44,4 100 og Aalborg) Adgang til arbejdskraft med en høj uddannelse 11,1 25,8 29,4 33,6 100 Kommunens skatteforhold (dækningsafgift) 6,0 19,2 27,6 47,1 100 Nærhed til videregående uddannelsesinstitutioner 3,6 11,7 26,4 58,3 100 Adgang til billig arbejdskraft (lavt lønniveau) 3,6 11,7 34,5 50,2 100 Nærhed til forsknings- og udviklingsmiljøer 1,8 9,3 27,6 61,3 100 Kilde: Survey Bemærk sorteret efter betydning af faktorer, således den vigtigste forekommer øverst (flest svar i kategorierne i høj grad og i nogen grad) Derudover er nærhed til underleverandører og/eller samarbejdspartnere betydende for 53 procent af de adspurgte virksomheder. Adgang til faglært arbejdskraft, kommunens udviklingsplaner og image og kommunens serviceniveau følger efter med hhv. 48 procent, 46 procent og 46 procent. Her er det interessant, at virksomhederne vægter netværk og relationer til lokalområdet og nærhed til underleverandører og/eller samarbejdspartnere som værende mere afgørende for virksomhedens lokalisering end kommunens planer og serviceniveau. Modsat mener omkring 89 procent, at nærhed til forsknings- og udviklingsmiljøer i mindre grad eller slet ikke vil påvirke en sådan beslutning, mens også nærhed til videregående uddannelsesinstitutioner og adgang til billig arbejdskraft menes at have mindre betydning for virksomhederne. Dette indikerer, at det ikke på landsplan er betydende lokaliseringsfaktorer. Dermed ikke sagt, at de for enkelte sektorer ikke kan have stor betydning (dette uddybes i afsnit 4.3) Virksomhedernes præferencer inden for "område" I anden fase af lokaliseringsbeslutningen fastlægger virksomheden mere præcist, hvilket område i byen/region som de ønsker at placere sig i. I denne fase overvejer virksomheden, hvilke karakteristika ved området der er vigtige for deres forretning (adgang til motorvej, adgang til kollektiv transport eller bymæssige omgivelser m.m.). Virksomhederne er derfor blevet bedt om at svare på, hvilke faktorer der vurderes som væsentlige ved området, når virksomhederne skal beslutte, hvor de vil lokalisere sig. Den vigtigste lokaliseringsfaktor for området er adgang til motorvej. Ca. 60 procent svarer, at adgang til motorvej er en betydende lokaliseringsfaktor. Omvendt svare hele 22 procent, at adgang til motorvej slet ikke vil have nogen indflydelse på virksomhedens lokaliseringsbeslutning (jf. Tabel 4.3).

13 DELRAPPORT 9 Tabel 4.3: Lokaliseringsfaktorer vedrørende området Området I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Total procent Adgang til motorvej 28,1 31,4 19,0 21,5 100 Adgang til kollektiv trafik 21,1 34,1 25,4 19,3 100 Adgang for lastvogn 35,3 16,3 14,2 34,1 100 Bymæssige omgivelser 13,3 33,8 29,0 23,9 100 Nærhed til bymæssige funktioner 7,3 37,2 32,9 22,7 100 for medarbejderne (indkøbsmuligheder, dagpasning osv.) Områdets profil i forhold til 8,8 31,4 26,9 32,9 100 virksomhedssammensætning (virksomhederne, der ellers ligger i området) Naturskønne omgivelser 8,5 25,4 35,6 30,5 100 Adgang til lufthavn 5,4 14,2 24,5 55,9 100 Adgang for modulvogntog 5,4 6,9 20,5 67,1 100 Adgang til havn 4,2 4,5 17,8 73,4 100 Adgang til kombiterminal 2,7 2,1 18,4 76,7 100 (banegods) Kilde: Survey - Bemærk sorteret efter betydning af faktorer, således den vigtigste forekommer øverst (flest svar i kategorierne i høj grad og i nogen grad) Faktorerne adgang til kollektiv trafik samt adgang for lastvogn rangeres højt over betydende faktorer, idet hhv. 55 procent og 52 procent af virksomhederne svarer, at disse faktorer er vigtige for deres lokaliseringsbeslutning. Omvendt mener virksomhederne, at adgang til modulvogntog, adgang til havn og adgang til kombiterminal i mindre grad eller slet ikke vil have indflydelse på en lokaliseringsbeslutning. Dette skyldes, at det er relativt få virksomheder, der i deres erhvervsmæssige funktion har brug for disse infrastrukturelle faktorer Virksomhedernes præferencer inden for "bygningen og grunden" I den sidste fase af lokaliseringsbeslutningen fastlægges behovene til selve bygningen og grunden (f.eks. parkeringskapacitet, fællesserviceordninger m.m.). Virksomhederne er blevet bedt om at vurdere, hvilke lokaliseringspræferencer der vurderes væsentlige ved bygningen og grunden. Virksomhederne vurderer, at den vigtigste lokaliseringsfaktor er lejeudgift/prisniveau. Hele 82 procent svarer, at lejeudgift/prisniveau er en betydende lokaliseringsfaktor. Det er værd at nævne, at hele 39 procent svarer i høj grad. Kun 8 procent svarer, at lejeudgift/prisniveau på bygning og grund i mindre grad vil have indflydelse, mens 10 procent svarer, at det slet ikke vil have indflydelse (jf. Tabel 4.4). Dette resultat er ikke overraskende, idet private virksomheder opererer på markedsvilkår og dermed søger at maksimere profitten, bl.a. ved at minimere omkostningerne.

14 DELRAPPORT 10 Tabel 4.4: Lokaliseringsfaktorer vedrørende bygning og grund Bygning og grund I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Total procent Lejeudgift/prisniveau 38,8 43,3 7,6 10,3 100 Parkeringskapacitet 35,5 40,6 16,4 7,6 100 Fleksibilitet (mulighed for at udvide eller 19,7 43,6 22,4 14,2 100 indskrænke lokalerne) Synlighed og eksponering (f.eks. i forhold 23,0 36,7 26,1 14,2 100 til kunder) Æstetik og arkitektur (f.eks. bygningens 16,4 40,3 27,0 16,4 100 udseende) Fleksibilitet (mulighed for at udvide eller 20,6 35,5 23,3 20,6 100 indskrænke grunden) Ønske om at eje grund og bygning 28,8 24,2 19,7 27,3 100 Bæredygtig profil (f.eks. energibesparende 14,2 38,2 32,7 14,8 100 materialer) Lagerkapacitet 16,7 30,0 28,8 24,5 100 Ønske om at leje grund og bygning 11,2 23,6 26,1 39,1 100 Mulighed for oplag på grunden (f.eks. 16,1 18,2 24,8 40,9 100 udendørs lagerplads) Fælles serviceordninger (f.eks. kantineordning, 8,2 22,7 32,4 36,7 100 facility management) Udstillingsmuligheder (f.eks. store glasfacader) 7,6 17,0 35,2 40,3 100 Kilde: Survey - Bemærk sorteret efter betydning af faktorer, således den vigtigste forekommer øverst (flest svar i kategorierne i høj grad og i nogen grad) Parkeringskapacitet vurderes betydende for ca. 76 procent af virksomhederne og er dermed den lokaliseringsfaktor, der efter lejeudgift/prisniveau oftest klassificerer som betydende. Faktoren fleksible muligheder for at udvide og indskrænke lokalerne er også en af de faktorer, der angår bygning og grund, som mange virksomheder mener, er betydende for lokaliseringsbeslutningen. Omvendt har fælles serviceordninger og udstillingsmuligheder for de fleste virksomheder ikke så markant betydning. 4.2 Betydning af de enkelte skalaniveauer i beslutningsfasen Af de tre skalaniveauer (beslutningsfaser), der er beskrevet ovenfor, svarer størstedelen af virksomhederne, at byen/regionen er det vigtigste niveau i virksomhedens valg af lokalisering (jf. Tabel 4.5). Således svarer 41 procent, at faktorer under skalaniveauet byen/regionen er de vigtigste. 25 procent svarer, at faktorer under skalaniveauet området er de vigtigste, mens 24 procent svarer, at faktorer under skalaniveauet bygning og grund er de vigtigste. 10 procent har svaret, at de ikke ved, hvilken af de tre der er vigtigst i forhold til virksomhedens valg af lokalisering. Tabel 4.5: Fordelingen af, hvilket skalaniveau der betyder mest for lokaliseringsbeslutningen Vigtigste skalaniveau Procent Byen/regionen 41,0 Området 25,4 Bygning og grund 23,9 Ved ikke 9,8 I alt 100 Kilde: Survey

15 DELRAPPORT 11 Samlet set kan dette pege i retning af, at de faktorer under byen/regionen, hvor flest virksomheder svarede, at disse i høj eller nogen grad vil have indflydelse på en lokaliseringsbeslutning, også er de vigtigste for virksomhederne overordnet set. Der skal dog udvises en vis forsigtighed ved sådanne konklusioner, idet virksomhederne skulle vælge et skalaniveau frem for de andre. En del virksomheder kan have haft svært ved en absolut rangering af skalaniveauet og valgt det skalaniveau, hvor den enkelt mest betydende lokaliseringsfaktor ligger (for de fleste virksomheder er det lejeudgift/prisniveau). Desuden er virksomhederne ikke blevet bedt om at rangere alle lokaliseringsfaktorerne uafhængig af skalaniveau. Når virksomhederne skal tage stilling til, hvor det vil være mest hensigtsmæssigt at placere den pågældende virksomhed, er der flest virksomheder (47 procent), der svarer, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at virksomheden lå placeret i et erhvervsområde i bymæssige omgivelser. (jf. Tabel 4.6). Tabel 4.6: Virksomhedens egen vurdering af den mest hensigtsmæssige placering Erhvervsområde med afstand til bymæssige omgivelser Erhvervsområde i bymæssige omgivelser Antal Procent , ,9 Andet 59 19,1 I alt Kilde: Survey Ca. en tredjedel mener, at det vil være mest hensigtsmæssigt at placere virksomheden i et erhvervsområde med afstand til bymæssige omgivelser, og ca. en femtedel svarer, at en anden placering end de to beskrevne vil være mest hensigtsmæssig. Det overordnede billede af virksomhedernes lokaliseringsbehov dækker over store branche og geografiske forskelle. For bedre at kunne forstå, hvilke planlægningsmæssige udfordringer virksomhedernes lokaliseringsbehov giver, er det nødvendigt at dykke ned i disse forskelle, hvilket gøres i de næste afsnit. 4.3 Sammenhæng mellem lokaliseringsbehov og geografi I dette afsnit sammenholdes virksomhedernes besvarelse af deres lokaliseringsbehov med deres geografiske placering. Dette vil give en bedre forståelse af, hvilke geografiske forskelle der er i virksomhedernes lokaliseringsbehov og dermed forskellige behov for planlægning. Første inddeling er for regioner, hvor der menes de fem regioner, Danmark administrativt er inddelt i: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark. Med anden inddeling, byregion forsøger vi at komme niveauet dybere end de fem administrative regioner formår. Her har By- og Landskabsstyrelsen inddelt Danmark i syv byregioner for at skabe et mere nuanceret billede i forhold til, hvad områderne er karakteriseret ved. Hovedstadsområdet Mellemstore byregioner Århus, Odense og Aalborg Trekantsområdet Sjælland Omegnskommuner Yderområder.

16 DELRAPPORT 12 Der vil blive fokuseret på forskelle mellem de givne virksomheders præferencer og den landsgennemsnitlige vurdering. Samtidig vil der i de følgende afsnit forekomme sammenligninger mellem de geografiske områder for at beskrive eventuelle geografiske forskelle i virksomhedernes besvarelser. I de følgende afsnit benyttes samme klassificering af betydende og ikke betydende lokaliseringsfaktorer som i de foregående afsnit Geografiske forskelle på regionalt niveau I dette afsnit vil virksomhedernes lokaliseringspræferencer bliver fremstillet på regionalt niveau. Der præsenteres top 5 og bund 5 af betydende lokaliseringsfaktorer. Lokaliseringsfaktorerne er rangeret således, at den øverste (1) er den mest betydende lokaliseringsfaktor i top 5, og i bund 5 er den øverste (1) den mindst betydende lokaliseringsfaktor og så fremdeles. Nedenfor ses top 5 af lokaliseringsfaktorerne på regionalt niveau. Bemærk, at lejeudgift/prisniveau for fire ud af fem regioner er den mest betydende lokaliseringsfaktor. Parkeringskapacitet vurderes for fire ud af fem regioner som anden vigtigste faktor. Begge faktorer er ligeledes vurderet på landsgennemsnit til at være mest afgørende. Dette understøtter, at lokaliseringsfaktorerne lejeudgift/prisniveau er generelle betydende for virksomhedernes lokaliseringsbeslutninger, uanset region. Tabel 4.7: Top 5 lokaliseringspræferencer på regionalt niveau Top Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark 5 1 Lejeudgift/prisniveau Lejeudgift/prisniveau Lejeudgift/prisniveau Parkeringskapacitet Lejeudgift/prisniveau 2 Parkeringskapacitet Parkeringskapacitet Parkeringskapacitet Lejeudgift/prisniveau Parkeringskapacitet 3 Adgang til kollektiv Fleksibilitet - lokalerne Synlighed og eksponering Adgang til motorvej Eje grund og bygning 4 Nærhed til storbtektur Lokalsamfundet Æstetik og arki- Lokalsamfundet Lokalsamfundet 5 Adgang til motorvej Bæredygtig profil Lokalsamfundet Fleksibilitet - grunden Adgang til motorvej Kilde: Survey - Bemærk sorteret efter betydning af faktorer, således den vigtigste forekommer øverst (flest svar i kategorierne høj grad og nogen grad) For Region Hovedstaden er adgang til kollektiv trafik markant højere vægtet end landgennemsnittet. Hele 71 procent af virksomhederne klassificerer adgang til kollektiv trafik som en betydende faktor, hvor det tilsvarende tal for hele landet er 55 procent. Ligeledes er nærhed til en storby vurderet som en betydelig lokaliseringsfaktor i hovedstadsregionen. Ingen af de resterende fire regioner har nærhed til storby på deres top 5-liste. Det er interessant, at bemærke, at lokaliseringsfaktoren adgang til lufthavn har væsentlig større betydning for virksomhederne i hovedstadsregionen i forhold til gennemsnittet for landsplanen. Det ses i Figur 4.1, der viser afvigelserne fra landsplan. Den grønne linje viser landsplansniveauet, der er normeret til en, og de lyseblå søjler indikerer niveauet for hovedstadsregionen. Figuren skal tolkes således, at lokaliseringspræferencer med værdier under landsgennemsnittet (den grønne linje) som adgang til havn, adgang for modulvogntog er mindre vigtige i hovedstadsregionen i forhold til landsplan, mens lokaliseringspræferencer med værdier over landsgennemsnittet er forholdsvis mere betydende for hovedstadsregionen. Værdien beregnes som forholdet mellem andelen af virksomheder i hovedstadsregionen, der vurderer lokaliseringsfaktoren for betydende, i forhold til andelen af virksomheder i hele landet, der vurderer lokaliseringsfaktoren for betydende. I de efterfølgende afsnit kommenteres ikke på værdierne, men udelukkende på afvigelsen - dvs. over eller under landsgennemsnittet. Der er beregnet afvigelser fra landsplan for alle regioner fordelt på de tre skalaniveauer. Figurerne kan ses i bilag 2.

17 DELRAPPORT 13 Det er desuden værd at bemærke, at lokalsamfundet findes mindre betydende for Region Hovedstaden i forhold til resten af landet (bilag 2). Dette skyldes formentlig, at virksomheder uden for Region Hovedstaden har et tættere forhold til det lokale netværk i byerne (ejerne er måske vokset op i området eller lignende). Figur 4.1: Afvigelser fra landsplan for lokaliseringsfaktorer vedrørende området for Hovedstaden Hovedstaden Kilde: Survey og egne beregninger Ingen andre steder end i Region Nordjylland findes lokaliseringsfaktorerne synlighed og eksponering samt æstetik og arkitektur på top 5-listen. Betragtes afvigelserne fra landsgennemsnittet ses det, at virksomhederne i Region Nordjylland hyppigere klassificerer lokaliseringsfaktorerne nærhed til forsknings- og udviklingsmiljøer samt nærhed til videregående uddannelse for betydende (jf. Figur 4.2). Derudover er lokaliseringsfaktorerne adgang for modulvogntog, havn og kombiterminal forholdsvis mere betydende i Region Nordjylland end resten af landet. Figur 4.2: Afvigelser fra landsplan for lokaliseringsfaktorer vedrørende byen/regionen for Nordjylland Nordjylland Kilde: Survey og egne beregninger

18 DELRAPPORT 14 For Region Sjælland er ligger faktoren adgang til motorvej nummer tre på top 5-listen. Ses der på afvigelser fra landsplan, klassificeres adgang til motorvej oftere som værende betydende for Region Sjælland. Dette skyldes formentlig, at Region Sjælland i dag er kendt som et arbejdsmarked og derfor betragtes som en pendlingsregion, hvor motorvejsnettet har en større betydning. For Region Syddanmark kommer lokaliseringsfaktoren eje af grund og bygning ind på top 5- placeringen som den eneste region. Dette afspejles ligeledes i afvigelserne fra landsgennemsnittet, hvor lokaliseringsfaktorerne eje af grund og bygning samt mulighed for oplag på grunden vurderes oftere for betydende (jf. Figur 4.3) Figur 4.3: Afvigelser fra landsplan for lokaliseringsfaktorer vedrørende bygning og grund for Region Syddanmark Syddanmark Kilde: Survey og egne beregninger Nedenfor præsenteres de lokaliseringspræferencer, som flertallet af virksomhederne har vurderet som mindre/eller slet ikke væsentlige. Tabel 4.8: Bund 5 lokaliseringspræferencer på regionalt niveau Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Bund 5 1 Adgang til kombiterminal Adgang til kombiterminal Adgang til kombiterminal 2 Adgang til havn Adgang til havn Adgang til lufthavn 3 Forsknings- og udviklingsmiljøer 4 Adgang for modulvogntog 5 Billig arbejdskraft Forsknings- og udviklingsmiljøer Adgang for modulvogntog Videregående uddannelse Adgang til havn Adgang for modulvogntog Adgang til Adgang til kombiterminal kombiterminal Adgang til havn Forsknings- og udviklingsmiljøer Adgang til lufthavn Kommunens skatteforhold Videregående uddannelse Adgang til havn Billig arbejdskrafthavn Adgang til luf- Adgang for modulvogntog Kilde: Survey - Bemærk sorteret efter betydning af faktorer, således den mindst vigtigste forekommer øverst (flest svar i kategorierne i mindre graf og slet ikke) Her kan det observeres, at det er nogenlunde de samme lokaliseringsfaktorer, der findes på listen over mindst betydende lokaliseringsfaktorer. Dette bekræfter, at der på et generelt plan ikke i nævneværdig grad efterspørges lokaliseringsfaktorer som adgang til kombiterminal, adgang til lufthavn nærhed til forskningsmiljøer (jf. Tabel 4.8: Bund 5 lokaliseringspræferencer på regionalt niveau

19 DELRAPPORT 15 Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Bund 5 1 Adgang til kombiterminal Adgang til kombiterminal Adgang til kombiterminal 2 Adgang til havn Adgang til havn Adgang til lufthavn 3 Forsknings- og udviklingsmiljøer 4 Adgang for modulvogntog 5 Billig arbejdskraft Forsknings- og udviklingsmiljøer Adgang for modulvogntog Videregående uddannelse Adgang til havn Adgang for modulvogntog Adgang til Adgang til kombiterminal kombiterminal Adgang til havn Forsknings- og udviklingsmiljøer Adgang til lufthavn Kommunens skatteforhold Videregående uddannelse Adgang til havn Billig arbejdskrafthavn Adgang til luf- Adgang for modulvogntog Kilde: Survey - Bemærk sorteret efter betydning af faktorer, således den mindst vigtigste forekommer øverst (flest svar i kategorierne i mindre graf og slet ikke) ). Bemærk dog, at man ikke fejlagtigt skal konkludere, at de ikke efterspørges relativt mere i nogen regioner eller erhverv Geografiske forskelle på byregionalt niveau I dette afsnit er fokus rettet mod de syv byregioner. Herved forsøges at synliggøre, hvilke forskelle der er i virksomhedernes lokaliseringspræferencer, når man fordeler besvarelserne på byregioner. Tabel 4.9: Top 5-lokaliseringspræferencer på byregionalt niveau Top 5 Hovedstadsområdet Århus, Odense og Aalborg Trekantsområdet 1 Lejeudgift/prisniveau Lejeudgift/prisniveau Lejeudgift/prisniveau 2 Parkeringskapacitet Parkeringskapacitet Parkeringskapacitet 3 Adgang til motorvej Fleksibilitet - lokalerne Adgang til motorvej 4 Adgang til kollektiv Nærhed til storby Synlighed og eksponering 5 Nærhed til storby Adgang til motorvej Lokalsamfundet Kilde: Survey - Bemærk sorteret efter betydning af faktorer, således den vigtigste forekommer øverst (flest svar i kategorierne høj grad og nogen grad) Top 5-listen over mest betydende lokaliseringsfaktorer domineres af de samme faktorer for hovedstadsområdet samt Århus, Odense og Aalborg 1. Det er dog værd at bemærke, at fleksibilitet af lokalerne optræder på top 5-listen for Århus, Odense og Aalborg. Ligeledes er det interessant, at nærhed til videregående uddannelse samt forsknings- og udviklingsmiljøet vurderes oftere mere betydende end i resten af landet (jf. Figur 4.4), mens det ikke tilfældet for hovedstadsområdet (jf. bilag 2) 1 Resultaterne fra hovedstadsområdet afviger ikke i nævneværdig grad fra resultaterne fra Region Hovedstaden

20 DELRAPPORT 16 Figur 4.4: Afvigelser fra landsplan for lokaliseringsfaktorer vedrørende bygning og grund for Århus, Odense og Aalborg Århus,Odense og Aalborg Kilde: Survey og egne beregninger

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Erhvervsarealer ved motorvejen - byudvikling i motorvejszonen. Svend Otto Ott, Naturstyrelsen August 2011

Erhvervsarealer ved motorvejen - byudvikling i motorvejszonen. Svend Otto Ott, Naturstyrelsen August 2011 Erhvervsarealer ved motorvejen - byudvikling i motorvejszonen Svend Otto Ott, Naturstyrelsen August 2011 Disposition De statslige udmeldinger Status Kommuneplanrevision 2009 Erhvervsarealer generelt Erhvervsudvikling

Læs mere

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder er udarbejdet af BM Arkitekter ApS for Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Citater:

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

SERVICEEFTERSYN AF ERHVERVSOMRÅDER FASE 2B: KOMMUNE- SURVEY

SERVICEEFTERSYN AF ERHVERVSOMRÅDER FASE 2B: KOMMUNE- SURVEY Til Naturstyrelsen Dokumenttype Delrapport Dato Januar 2011 SERVICEEFTERSYN AF ERHVERVSOMRÅDER FASE 2B: KOMMUNE- SURVEY SERVICEEFTERSYN AF ERHVERVSOMRÅDER FASE 2B: KOMMUNESURVEY Dato 2011-07-1214 Udarbejdet

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau 10. juni 2008 Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau Vikarbureauer. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland anvendte vikarbureauer til kortvarige og afgrænsede opgaver i 2007.

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2012 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2012.

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Virksomhedernes kendskab til euv

Virksomhedernes kendskab til euv Virksomhedernes kendskab til euv DERSØ G UN KSNE ER SU DD R RV VO ER H VE 3 EV A Virksomhedernes kendskab til erhvervsuddannelse for voksne (euv) og deres vurderinger af hvor attraktiv euv er A N NELSE

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2011 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2011.

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder 22. februar 2010 Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder Byer og vækst. Fire ud af ti små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland peger på, at midtjyske byer har særlig betydning for

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014 Laveste konkurstal i seks år jobtab halveret siden 21 Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste års fald er især sket øst for Storebælt og trækkes af

Læs mere

Strategi for byernes erhverv

Strategi for byernes erhverv Strategi for byernes erhverv Dansk byplanlaboratorium og Erhvervsstyrelsen 1 Virksomhederne er forskellige og ligger mange steder i byerne De store og miljøbelastende industrier 2 Virksomhederne er forskellige

Læs mere

Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen Tlf Mobil

Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen Tlf Mobil I denne analyse foretages en beregning af potentialet for større i de forskellige dele af landet idet der tages højde for de kommunale forskelle i erhvervsstrukturen. af Forskningschef Mikkel Baadsgaard

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport Virksomheders kendskab til VEU-centrene Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af virksomheders vurdering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder.

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Segmentanalyse. Februar 2015. En tekstrapport om virksomheders energieffektiviseringstiltag. Projektansvarlige: Asger H. Nielsen Michael Ulff Larsen

Segmentanalyse. Februar 2015. En tekstrapport om virksomheders energieffektiviseringstiltag. Projektansvarlige: Asger H. Nielsen Michael Ulff Larsen Segmentanalyse En tekstrapport om virksomheders energieffektiviseringstiltag Februar 2015 Projektansvarlige: Asger H. Nielsen Michael Ulff Larsen Side 0 af 57 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune Maj, 2016 Erhvervsservice i Norddjurs Kommune 1. INDLEDNING Formålet med dette notat er at sætte fokus på brugere af Norddjurs Kommunes erhvervsservice. Notatet beskriver antallet af brugere og tegner

Læs mere

1. Antal etablerede selskaber

1. Antal etablerede selskaber Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber () sammenlignet med Aktieselskaber (), Anpartsselskaber () og Øvrige selskaber hvor det giver mening. Ved øvrige

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under 1. Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste kvartals fald trækkes af bygge- og anlægssektoren

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 De unge deltagervirksomheder Indeværende monitorering og effektvurdering omfatter strukturfondsprojekter

Læs mere

Strategi for byernes erhverv

Strategi for byernes erhverv Strategi for byernes erhverv Dansk byplanlaboratorium og Erhvervsstyrelsen 1 Virksomhederne er forskellige og ligger mange steder i byerne De store og miljøbelastende industrier 2 Virksomhederne er forskellige

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Regional udvikling i Danmark

Regional udvikling i Danmark Talenternes geografi Regional udvikling i Danmark Af lektor Høgni Kalsø Hansen og lektor Lars Winther, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Talent og talenter er blevet afgørende faktorer for,

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Småjob på det danske arbejdsmarked November 216 1. Indledning og sammenfatning Denne analyse undersøger, hvor mange småjob der findes på det nuværende

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 13. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Udarbejdet af Oxford Research A/S for LO Marts 2007 Revi- Forfatter: jbe Sidst gemt: 21-03-2007 10:56 Sidst

Læs mere

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 4 LÆSEVEJLEDNING: INDEKSERING 4 KOMMUNALE RAMMEVILKÅR 5 IMAGE 6 KOMMUNAL SERVICE 7 INFRASTRUKTUR 10 KOMMUNEN

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2012 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2012: Undersøgelsens

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder 17. juni 2009 Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder Samfundsansvar. Samfundsansvar optager vækstlagsvirksomhederne i Region Midtjylland, hvor syv ud af ti virksomheder tillægger samfundsansvar

Læs mere

Regional konjunkturanalyse, juni 2015

Regional konjunkturanalyse, juni 2015 al konjunkturanalyse, juni 2015 AF KONSULENT MALTHE M. MUNKØE Erhvervslivet forventer økonomisk fremgang. Størst er optimismen i Hovedstaden, mens virksomhederne i Nordjylland og på Sjælland generelt set

Læs mere

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE ne har stor betydning for samfundsøkonomien: hvem er de? ne har stor betydning for samfundsøkonomien: de er med til at identificere

Læs mere

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles 10. september 2012 Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. En tredjedel af de lidt større virksomheder (20-250

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40 Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 09.11. For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 kaare@jobindex.dk

Læs mere

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 4. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark 2007 2010 Design Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT INDLEDNING OG OPERATIONALISERING Undersøgelsen er gennemført som en telefonisk spørgeskemaundersøgelse af Epinion i december 2013. Undersøgelsen

Læs mere

Business angel survey 2015

Business angel survey 2015 Business angel survey 2015 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden har i samarbejde med Keystones gennemført en større spørgeskemaundersøgelse blandt danske business angels i juni 2015. Der skal lyde

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

Forslag til ABCDE-screeningsskema - Til kommunens interne arbejde med lokalisering af rette virksomhed på rette sted iht. ABCDE-modellen.

Forslag til ABCDE-screeningsskema - Til kommunens interne arbejde med lokalisering af rette virksomhed på rette sted iht. ABCDE-modellen. 1 Virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens branche gerne kode Kort beskrivelse af virksomheden (fx nuværende beliggenhed, alder, primære arbejdsområde, kendskab til kommunen) Virksomhedens egne ønsker

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech 28. oktober 2010 Hver femte virksomhed kan levere Cleantech Cleantech. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland leverer Cleantechprodukter og - løsninger i form af for eksempel energi fra vedvarende

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere